SK
KS
.....

Nagyszalánc

Község

címer zászló
693 81% magyar 1910
8 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Slanec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Gálszécsi-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic
Más földrajzi nevek:
Agov kút, Baradla (Kamenný vrch), Baradla-patak (Bradlá), Baňa, Bujaková lúka, Csatorna (Čatorňa), Csepegő-patak (Slančík), Dejča (Déča), Dlhé povrazy, Egreška, Fedor-rét, Jabloňový rad, Janikut, Klučárova (Kulčárova lúka), Köves-hegy (Kamenný vrch), (Kövespuszta), Kradová, Liget (Ligeta, Háj), Medvedí vrch (Medvedovo), (Miklóspuszta), Ortoviská, Paphegy (Hroznová hora), Pod brilkami, Pustina, Suchý jarok, Teplice, (Tereblye-malom), Várhegy (Hradisko), Za hradom, Zimné lúky
Koordináták:
48.63639832, 21.47864914
Terület:
20,46 km2
Rang:
község
Népesség:
1470
Tszf. magasság:
343 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04417
Település kód:
522007
Szervezeti azonosító:
324728
Adóazonosító:
2021245017

Nagyszalánc a Szalánci-hegység középső részén, a Gálszécsi-hegyalja nyugati részét képező kis medence peremén, 343 méteres (határa 202-730 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Várhegy (Hradisko, 708 m) délkeleti lábánál, a Baradla-patak (Bradlá) mentén, Kassától 25 km-re délkeletre, Hernádzsadánytól 17 km-re északnyugatra, Tőketerebestől 26 km-re nyugatra, Gálszécstől pedig 19 km-re délnyugatra. A 480 m magas szalánci várhegy déli és keleti lábánál elterülő település főutcája (mely egyben az 552-es út nagyszalánci szakaszát képezi) folyamatosan emelkedik nyugat felé. Belterülete 290-400 méteres tengerszint feletti magasságban terül el, a község központjától 1 km-re északkeletre található a vasútállomás és a mellette kialakult Jabloňový rad településrész. Külterületi lakott helye nincs, a 1,5 km-re délkeletre fekvő egykori Kövespuszta, illetve a Szaláncújváros határánál fekvő Miklóspuszta a 20. század első felében elpusztultak, mára nyomuk sem maradt. Határának északnyugati részét a Várhegy vulkáni hegycsoportjának keleti és déli oldala, déli részét pedig a Milic-hegycsoporthoz tartozó Kőszál-hegy (Brádlo, 840 m) északkeleti lejtői (Medvedí vrch – 563 m, Csatorna /Čatorňa/ – 487 m, Baňa – 391 m) foglalják el. Keleti részét a Gálszécsi-hegyaljához tartozó, 2-300 méteres magasságban fekvő dombvidék foglalja el, melyet a Baradla- és a Csepegő-patakok (Slančický potok) szelnek át. Legmagasabb pontja a Várhegy gerincén, Abaújrákos határánál magasodó Kradová (730 m). 2010-ben területének 43,9 %-át erdő (899 ha, főleg bükkösök és tölgyesek), 23,8 %-át szántóföld (486 ha), 20,7 %-át rét és legelő (424 ha), 6,1 %-át pedig beépített terület (124 ha) foglalta el. Nagyszaláncon áthalad a Kassát Nagykapossal (59 km) összekötő 552-es út, mely a településtől nyugatra, a Fedor-réten lévő 444 méteres magasságban fekvő átjárón keresztül vezet át a Szalánci-hegység nyugati oldalára. A Fedor-réten veszi kezdetét az a 18 km hosszan kanyargó (kerékpárral is járható) erdészeti út is, mely Eszkáros és Szalánchuta határán keresztül Kalsára vezet. A 3371-es út Újszállás (3,5 km) és Szalánchuta (5,5 km), a 3372-es út pedig Kisszalánc (4 km) felé teremt összeköttetést. Nagyszalánc határán keresztülhalad a Kassa-Tiszacsernyő vasúti fővonal (vasútállomás). Nyugatról Abaújrákos, délről Eszkáros, Szalánchuta és Újszállás, délkeletről Kalsa, keletről Szaláncújváros, északkeletről Kisszalánc, északról pedig Regeteruszka községekkel határos. Északkeleti határának nagy részét a Csepegő-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, 1960-1968 között a Tőketerebesi, majd 1968-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). 1989-1990 között hozzá tartozott Kisszalánc. Területe az elmúlt száz évben csak kis mértékben változott (1910: 20,52 km², 1921, 2011: 20,46 km²).

Népesség

Nagyszalánc népessége 2011-ben 1382 fő volt, melynek 85,4 %-a volt szlovák és 0,8 %-a (11 fő) magyar nemzetiségű, csaknem egytizede (9,2 %) viszont nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. A lakosság csaknem egyharmada (2013-ban 31,3 %) a roma etnikumhoz tartozik. A 20. század első feléig magyar többségű község magyar lakossága a század második felében nagyrészt asszimilálódott, ma szórványt alkot. 1920 előtt a lakosság túlnyomó többsége (1880-ban 80,8 %, 1900-ban 94,3 %, 1910-ben 81,0 %) magyar anyanyelvű volt, az 1921-es csehszlovák népszámlálás során még relatív magyar többséget (a lakosság 44,8 %-a magyar és 42,1 %-a szlovák nemzetiségű) mutatott ki, de 1930-ban már csak a lakosság egynegyede (24,1 %) vallotta magyarnak magát. A nagyszalánci magyar lakosság csaknem teljes asszimilációja a 20. század második felére tehető. 1991-2011 között a magukat magyarnak vallók aránya 3,0 %-ról 0,8 %-ra (37 főről 11 főre) csökkent, a magyar anyanyelvűek száma 2011-ben csaknem duplája (20 fő – 1,4 %) volt a magyar nemzetiségűekének. Becslések szerint a 2010-es években lakosság mintegy 15 százaléka beszélt még magyarul. A 20. század első feléig a lakosság többsége református vallású volt (1880-ban 54,3 %, 1921-ben 45,5 %), 2011-ben lakosságának 60,9 %-a már a római katolikus felekezethez tartozott (1921-ben 40,4 %), a reformátusok aránya 15,2 %-ra, a görög katolikusoké 3,4 %-ra (az 1921-es 7,5 %-ról) csökkent. A lakosság 14 százaléka nem nyilatkozott vallási hovatartozásáról. A holokausztig népes izraelita vallású közösség is élt a községben (1880-ban 50, 1921-ben 53, 1940-ben 58 fő). Nagyszalánc lakosságszáma jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évszázad során: 1910-1930 között több, mint kétharmadával, 856 főről 1466 főre nőtt népessége, 1930-1940 között azonban már 12,1 százalékos fogyás figyelhető meg (1466 főről 1288 főre). Az államszocializmus utolsó két évtizedében a község népességének egyhatodát elveszítette (1970-1991 között népessége 1503 főről 1246 főre csökkent), azonban a rendszerváltás után először lassú, majd 2001 után egyre gyorsuló ütemben ismét nő a lakosság száma (18,7 százalékos gyarapodás 1991-2017 között). Nagyszalánc népsűrűsége (2011-ben 72,3 fő/km²) csak kevéssel marad el a járási átlagtól.

Történelem

Szalánc várát a 13. század első felében építtette az Aba-nemzetség, első írásos említését 1230-ból „Castrum Salis” névalakban találjuk. Stratégiai jelentőségű átjáróhely és sóraktár védelmére épült, utóbbiból ered neve is. A Szalánc név szláv eredetű, a sós vizű forrás jelentésű „slanac” szóból származtatják. 1270-ben „Zelench” néven említik, ekkor V. István Reinhold mesternek adományozta. 1281-ben IV. László király foglalta vissza Finta nádortól, majd 1299-ben a Szalánczi család kapta meg. A 14. században a Drugeth és a Losonczy családok birtokában volt. A vár alatti községet 1397-ben Szaláncalja („Zalanczalja”) néven említik, de már 1303-ban létezett. Nagyszalánc („Nagysalanch”) néven 1427-ben említik először. 1440-ben Giskra huszitái lerombolták a várat, de 1490 körül Losonczy László újjáépíttette. 1601-ben került a vár a Forgách család birtokába, az övéké is maradt egészen a 20. századig. Nagyszalánc lakossága a 16-17. században református hitre tért, református egyházáról a legrégebbi adat 1653-ból maradt fent. 1644-ben I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadai itt arattak győzelmet a császáriakon, egyben a várat is felgyújtották. 1678-ban Thököly Imre csapatai szállták meg a várat, melyet a császáriak visszafoglalása után (1679-ben) végleg leromboltak. 1697-ben a kuruc felkelők szenvedtek vereséget a császáriaktól a Nagyszalánc közelében vívott csatában. A 18. század elején a nagy pestisjárvány (1709-11) után csaknem elnéptelenedett, 1715-ben 3 portája adózott. Református iskolájáról a legrégebbi adat 1760-ból való. A 18. század második felében jött létre a község határában Miklóspuszta, melyet a 19. században Kövespuszta követett. 1815-ben Forgách József felújíttatta a vár tornyát és abban helyezte el családi képgyűjteményét. 1828-ban 77 háza és 546 lakosa volt. Lakói földművelésből, fakitermelésből, ács- és takácsmunkákból, valamint fafeldolgozásból (pl. dongakészítés) éltek. 1831-ben Nagyszalánc a nagy jobbágyfelkelés („koleralázadás”) egyik központja volt. 1851-ben az akkor 411 lakosú községnek még 60,8 százaléka református vallású volt, arányuk 1880-ra 54,3 %-ra, 1921-re 45,5 %-ra esett vissza. 1873-ban megnyitották a Kassa-Legenyemihályi vasútvonalat, melynek egyik állomása Nagyszalánc lett (a vasút építésekor, 1870-ben a katonaságot vezényelték ki a tüntető munkások ellen). A vasút megnyitása után hamarosan fűrésztelep és parkettagyár létesült Nagyszaláncon. 1880-ban 1024 lakosa volt, 1890-ig a kivándorlás következtében népessége 866-ra esett vissza. 1890-ben 125 ház állt a községben, mely ekkor körjegyzőségi székhely volt posta- és távíróhivatallal (előbbi 1868-ban létesült), határában a MÁV kőbányát működtetett, a Tereblya-patakon pedig vízimalom működött. A Várhegyen a Forgách nagybirtok részét képező 3000 hektáros körülkerített vadaskertet létesítettek a 19. század végén. 1900-ban 892, 1910-ben 856 lakosa volt, túlnyomó többségük magyar anyanyelvű volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 1119, 1930-ban 1466 lakosa volt. 1923-ban szlovák tanítási nyelvű „nemzeti iskola” létesült, de a magyar nyelvű református iskola 1944-ig tovább működhetett. A villamos áramot 1929-ben vezették be a községbe. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Nagyszalánc és Abaújrákos, illetve Regeteruszka között vonta meg, ezzel a község Csehszlovákiánál maradt. A helyi magyar lakosság tiltakozása (a határmegvonással elvágták a község Kassa felé irányuló kapcsolatait) 1938. december 19-ún súlyos magyar-csehszlovák határincidensbe torkollott, melyben hárman életüket vesztették. Nagyszalánc egészen 1945-ig határközség maradt, Eszkárossal, Abaújrákossal és Regeteruszkával közös határa államhatárt alkotott, az Abaújrákos és Nagyszalánc közötti úton pedig határállomást állítottak fel. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 245 háza és 1288 lakosa volt. Zsidónak nyilvánított lakosait 1943-ban koncentrációs táborba hurcolták. 1944. december 1-jétől a község másfél hónapra frontvonalba került és súlyos károkat szenvedett (ekkor rongálódott meg a vár donjonja is, ahol korábban a Forgách-képtár működött). A polgári lakosságot december 5-én kitelepítették, Nagyszalánc súlyos harcok után szabadult fel 1945. január 18-án. A második világháború után a magyar nyelvű oktatás megszüntetésével a nagyszalánci magyarság asszimilációja felgyorsult. 1947-ben a Forgách-kastélyt akkori tulajdonosa, az erdőgazdaság lebontotta. Mezőgazdasági szövetkezetét (JRD) 1949-ben alapították. 1970-ben 1503, 1980-ban 1377, 1991-ben pedig 1246 lakosa volt. 1989-ben Kisszaláncot közigazgatásilag Nagyszalánchoz csatolták, de a következő évben újra önálló községgé alakult. A község címerét és zászlaját 2003-ban fogadták el, előbbi rajzának alapját a 19. század első feléből fennmaradt régi pecsét képezi. 2001-ben 1283, 2011-ben 1382, 2017-ben pedig 1479 lakosa volt. A szalánci vár restaurálása 2012-ben vette kezdetét.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. A Nagyszalánc fölé 140 méterrel magasodó (1933 óta természetvédelmi területnek számító) várhegyen találhatóak Szalánc középkori várának romjai (donjon, bástya- és falmaradványok). Szent István király tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1754-ben épült, 1854-ben és 1887-ben is átépítették, új tornyát 1901-ben építették hozzá. Református temploma 1784-ben épült, tornyát 1820-22-ben építették hozzá. A 19. század közepén neoklasszicista stílusban épült, 8,5 hektáros parkkal körülvett Forgách-kastély 1947-ben elpusztult, a régi uradalmi épületek közül egy magtár maradt csak meg. A községben helytörténeti múzeum is található. Nagyszaláncon fűrésztelep működik, a község határában, a Paphegyen (Hroznová hora) andezitbányászat folyik. Nagyszalánc, Szaláncújváros és Kalsa határánál mezőgazdasági repülőtér található. Nagyszaláncon keresztülhalad a Szalánci-hegységen észak-déli irányban végigvezető piros jelzésű túraútvonal.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Szaláncz Kis Szaláncz. Két magyar falu Abaúj Várm. Nagynak földes Ura Gr. Forgách; ennek pedig Gr. Forgách, Szirmay, és több Uraságok, lakosaik katolikusok, és más félék, fekszenek Regete-Ruszkának szomszédságában, mellynek filiáji; hajdani Vára nevezetesítette; földgyeik középszerűek, erdőjök jeles, legelőjök hasznos, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szaláncz (Nagy), magyar-tót falu, Abauj vmegyében, 140 r., 8 g. kath., 6 evang., 250 ref., 7 zsidó lakossal. Kath. fiók, ref. anyaszentegyház. Van egy régi omladozott vára, igen szép, vadakkal bővelkedő erdeje. F. u. gr. Forgách.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az innen festői, itt-ott vadregényes erdős bérczek közt haladó vasút mentén legnevezetesebb s tájképileg is legszebb község Nagy-Szaláncz, melynek lakossága földmívelés mellett dongakészítéssel is foglalkozik. Gróf Forgách Istvánnak díszes kastélya van itt és a fölött egy kúpalakú szép magaslaton a régi szalánczi vár omladéka, melynek nagy messzeségre ellátszó öregtornya azonban még ma is olyan jó állapotban van, hogy a Forgáchok családi képtára abban lehet elhelyezve. Szaláncz várát a XIII. században az Aba nemzetség építette. 1440-ben Giskra lerontotta, de akkori birtokosa, Losonczy László újra fölépíttette. 1601-ben a Forgách család birtokába kerűlt; 1678-ban Thököly bevette, de a következő évben a császáriak visszafoglalták tőle. Utóbb Rákóczi Ferencz fölgyújttatta s azóta romban hever. A Várhegy alatt a mostani birtokosnak 3.000 holdnyi bekerített vadaskertje és vadászkastélya van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagy-Szaláncz községe. Ugyszólván egészen erdőben áll. 125 háza van, 886 magyar és tót lakossal, vasúti állomás, posta- és táviró hivatallal. Gr. Forgách István parkjában, a Várhegy alatt és a község határában kőkori és bronzkori emlékeket találtak. Nevezetessége gr. Forgách István kastélya, parkja és a vár, melynek képét más helyen közöljük. A parkban álló kastélyt gr. Forgách Zsigmond építtette a mult század második felében. A kastély fölött emelkednek a szalánczi vár romjai; jó karban fenntartott donjonjában a család képtára van elhelyezve.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagyszalánc, v. Abaúj-Torna vm. (Slanec, Szl.): vár. - 1270 u. az Aba nb. Szalánciak építtették. 1281: IV. László foglalta el Finta nádortól. Később kir. vár, majd a Losonczi és Forgách családok is birtokolták. Egy időre a husziták szállták meg. 1605: Bocskai csapatai foglalták el. 1644: I. Rákóczi György felgyújtatta, de újjáépült. 1678: Thököly előtt meghódolt, de a cs. csapatok visszavették és lerombolták. Azóta romos. Kör alakú öregtornya még áll, a csatlakozó palotaszárnyakból és a külső falakból csak kis részek maradtak meg. Bá.B. Fügedi 1977:194. - Vártúrák III:299.

Helységnévtár

Szalánc (Nagy-) [Miklós és Köveslhegyi p.], rk. 324 Regete-Ruszka, gk. 61 Újváros, kg. 6 —, ág. 27 —, REF. 556 Tiszáninnen, izr. 50 Rozgony.

Névelőfordulások
1230
Castrum Salis
1270
Zelench
1282
castrum Scelench
1303
poss
1327
Zalanch
1399
Zalanczalja
1410
Salanchnara
1427
Nagysalanch
1773
Nagy-Szalánz, Welky Salancz
1786
Nagy-Salancz
1808
Nagy-Szaláncz
1863
Nagyszalánc
1920
Sálanc
1927
Slanec

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 55/114
Telefon: 0556968595
Fax: 0556968595

Honlap: slanec.sk
Polgármester:
Bela Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Jakab Peter (Független)
Miziová Jana (Független)
Piroščák Radoslav (Független)
Héžeľová Dana (Független)
Peko Ladislav (SMER-SD)
Gaľaš Miroslav (SMER-SD)
Šimko Lukáš (SMER-SD)
Független 57% Független 4 képviselö SMER-SD 43% SMER-SD 3 képviselö 7 képviselö
Nagyszalánci Posta

Forgáčova 6/211

Združenie obcí Slanského mikroregiónu

OcÚ Slanec 85

Základná škola s materskou školou Slanec

Hlavná 320/79

Alapiskola és óvoda

Hlavná 320/79

Materská škola pri ZŠ

Hlavná 55/114

Nagyszalánci Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 55/114

Nagyszalánci Községi Hivatal

Hlavná 55/114

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 827 81%
szlovákok 122 12%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 52 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1024
magyarok 693 81%
szlovákok 149 17%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 856
magyarok 501 45%
szlovákok 471 42%
ruszinok 7 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 140 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1119
magyarok 37 3%
szlovákok 1200 96%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1246
magyarok 25 2%
szlovákok 1168 91%
ruszinok 1 0%
romák 31 2%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 52 4%
összlétszám 1283
magyarok 11 1%
szlovákok 1180 85%
ruszinok 1 0%
romák 54 4%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 127 9%
összlétszám 1382
magyarok 8 1%
szlovákok 1359 91%
ruszinok 0 0%
romák 36 2%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 74 5%
összlétszám 1489
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1166
Választási részvétel: 49.31 %
Kiadott boríték: 575
Bedobott boríték: 575

Polgármester

Érvényes szavazólap: 561
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bela Jozef 328 58.47 % Független
Harda Peter 117 20.86 % Független
Miziová Jana 116 20.68 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jakab Peter 265 Független
Miziová Jana 241 Független
Peko Ladislav 241 SMER-SD
Gaľaš Miroslav 206 SMER-SD
Šimko Lukáš 197 SMER-SD
Piroščák Radoslav 187 Független
Héžeľová Dana 170 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1111
Választási részvétel: 11.07 %
Kiadott boríték: 123
Bedobott boríték: 123
Választásra jogosult: 1111
Választási részvétel: 8.91 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99
Választásra jogosult: 1 155
Választási részvétel: 15,67 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 120
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 177
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 65 54.17 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 25 20.83 % KDS
Marek Ďurán 10 8.33 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 7 5.83 % NOVA
Rastislav Masnyk 6 5.00 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 3 2.50 % Független
Jozef Holečko 2 1.67 % Független
Lukáš Sisák 1 0.83 % KSS
Vladimír Gürtler 1 0.83 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 42 43.30% KDS
Rastislav Trnka 87 49.15 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 60 33.90 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 11 6.21 % Független
Karol Pataky 6 3.39 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 5 2.82 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 4 2.26 % SNS
Jaroslav Džunko 2 1.13 % Független
Lukáš Sisák 1 0.56 % KSS
Rudolf Botka 1 0.56 % NP
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 118
Érvényes szavazólap: 174
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
František Petro 61 51.69% SMER - SD
Jozef Konkoly 30 25.42% SMER - SD
Štefan Markovič 24 20.34% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 24 20.34% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Tischler 18 15.25% SĽS
Jozef Koňa 17 14.41% SĽS
Michal Rečka 15 12.71% SMER - SD
Ľubomír Šimko 15 12.71% SMER - SD
Štefan Petrík 12 10.17% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 12 10.17% NOVA
Vojtech Staňo 12 10.17% SMER - SD
Ján Bačo 12 10.17% SĽS
Monika Bérešová 11 9.32% SZS
Viktor Dulina 10 8.47% Független
Ján Marton 10 8.47% NOVA
Viktor Sasák 9 7.63% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Papáč 9 7.63% KSS
Július Beluscák 8 6.78% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Barcal 8 6.78% Független
Karol Dzugas 8 6.78% Független
Tomáš Suchý 7 5.93% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Anton Medvec 7 5.93% Független
Ján Mikloš 7 5.93% KSS
Ladislav Vojtko 7 5.93% KSS
Elena Fialková 7 5.93% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Marián Tóth 7 5.93% SaS
Viliam Bačo 6 5.08% Független
László Köteles 6 5.08% SMK-MKP
Ján Kokarda 6 5.08% Független
Ivan Hriczko 5 4.24% Független
Božena Letková 5 4.24% Független
Ladislav Bartók 5 4.24% Független
Marián Kertész 4 3.39% PD
Mária Topoľančinová 4 3.39% ĽS-HZDS
Martin Baltes 4 3.39% SĽS
Július Grulyo 4 3.39% Független
István Zachariaš 4 3.39% SMK-MKP
Róbert Šándor 4 3.39% Független
Miroslav Bačenko 3 2.54% Független
Ľubica Holováčová 3 2.54% SĽS
Elena Majancsíková 3 2.54% SĽS
Anton Király 3 2.54% SMK-MKP
Jozef Holečko 3 2.54% Független
Rastislav Moric 3 2.54% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 3 2.54% SNS
Ladislav Miko 3 2.54% 7 STATOČNÝCH
Slavomír Horváth 3 2.54% SNS
Vladimír Popovič 3 2.54% SMS
László Iván 2 1.69% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 2 1.69% Független
Roman Horváth 2 1.69% SRÚS
Monika Vargová 2 1.69% SNS
Štefan Laczkó 2 1.69% 7 STATOČNÝCH
Norbert Krušinský 2 1.69% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Radoslav Šimko 1 0.85% SNS
Peter Palaščák 1 0.85% SOĽ
Ivan Buchla 1 0.85% SNS
Imrich Kohút 1 0.85% SĽS
Františka Kočišová 1 0.85% SĽS
Alexander Bimbo 1 0.85% SRÚS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
František Petro 77 44.25% SMER-SD
Martin Smrčo 58 33.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Michal Rečka 42 24.14% SMER-SD
Imrich Bakši 40 22.99% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 38 21.84% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Pavol Bujňák 38 21.84% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Radoslav Hodor 34 19.54% Független
Erika Zámboriová 33 18.97% ŠKV
Peter Solár 32 18.39% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Viktor Dulina 31 17.82% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jarmila Vaňová 29 16.67% ŠKV
Martin Baltes 26 14.94% ĽS Naše Slovensko
Ján Kokarda 26 14.94% Független
Ondrej Bernát 22 12.64% SMER-SD
Peter Derevjaník 20 11.49% SMER-SD
František Gedra 20 11.49% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Farkaš 19 10.92% Független
Mária Dulovičová 19 10.92% Független
Pavol Lehotský 19 10.92% Független
Anton Medvec 16 9.20% Független
Vlastimil Lakatoš 15 8.62% Független
Roland Szabó 14 8.05% SMER-SD
Jaroslav Pástor 13 7.47% MOST - HÍD
Ivan Hriczko 13 7.47% ŠKV
Slavomír Horváth 11 6.32% SNS
Miloš Barcal 11 6.32% Független
Štefan Hudák 10 5.75% ĽS Naše Slovensko
Monika Gergelová 10 5.75% SNS
Mária Lacková 10 5.75% Független
Ján Serbin 10 5.75% Független
Július Begala 9 5.17% Független
Martina Dutková 8 4.60% Független
Marcela Demkeová 8 4.60% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Suchý 8 4.60% ŠANCA
Ladislav Andrejanin 8 4.60% ÚSVIT
Gabriel Böhm 8 4.60% Független
Anetta Strýčková 7 4.02% Független
Ladislav Vojtko 6 3.45% KSS
Július Beluscsák 6 3.45% Független
Jozef Hric 6 3.45% KSS
Július Pelegrin 6 3.45% Független
Slavomír Borovský 6 3.45% DS
Peter Seman 4 2.30% KSS
Elena Fialková 4 2.30% MOST - HÍD
Attila Oravecz 3 1.72% MOST - HÍD
Ján Horváth 3 1.72% Független
Jozef Krešák 3 1.72% ŠANCA
Alexander Horváth 3 1.72% MOST - HÍD
Norbert Krušinský 3 1.72% MOST - HÍD
Gábor Szalay 3 1.72% SMK-MKP
Július Grulyo 3 1.72% Független
Csaba Simkó 3 1.72% SMK-MKP
Peter Kocai 3 1.72% NAJ
Tibor Bráz 2 1.15% Független
István Zachariaš 2 1.15% SMK-MKP
László Köteles 2 1.15% SMK-MKP
Csaba Káposztás 2 1.15% MKDA-MKDSZ
Anton Király 2 1.15% SMK-MKP
Ladislav Bartók 2 1.15% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 2 1.15% VZDOR
Augustín Köteles 2 1.15% NAJ
Alexander Képes 1 0.57% SMK-MKP
Tamás Iván 1 0.57% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 46.05 %
Torna 145 9.86 %
Buzita 141 9.59 %
Somodi 111 7.55 %
Makranc 110 7.48 %
Debrőd 109 7.41 %
Csécs 94 6.39 %
Szeszta 73 4.97 %
Jászó 69 4.69 %
Jánok 64 4.35 %
Perény - Hím 63 4.29 %
Komaróc 63 4.29 %
Áj 57 3.88 %
Reste 57 3.88 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.47 %
Tornaújfalu 49 3.33 %
Alsólánc 48 3.27 %
Zsarnó 47 3.20 %
Bódvavendégi 40 2.72 %
Nagyida 40 2.72 %
Péder 40 2.72 %
Abaújszina 33 2.24 %
Pány 22 1.50 %
Mecenzéf 21 1.43 %
Jászómindszent 12 0.82 %
Tornahorváti 12 0.82 %
Szádelő 12 0.82 %
Kenyhec 11 0.75 %
Miglécnémeti 11 0.75 %
Stósz 7 0.48 %
Kisida 7 0.48 %
Felsőmecenzéf 5 0.34 %
Hernádcsány 4 0.27 %
Hernádzsadány 4 0.27 %
Kassamindszent 4 0.27 %
Magyarbőd 4 0.27 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Hernádszentistván 2 0.14 %
Benyék 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Györke 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.91 %
Torna 110 12.15 %
Kecer 63 6.96 %
Szepsi 47 5.19 %
Mecenzéf 28 3.09 %
Áj 16 1.77 %
Buzita 14 1.55 %
Jászómindszent 13 1.44 %
Csécs 11 1.22 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 43.34 %
Buzita 223 18.91 %
Csécs 84 7.12 %
Perény - Hím 79 6.70 %
Torna 77 6.53 %
Szeszta 77 6.53 %
Reste 67 5.68 %
Makranc 66 5.60 %
Komaróc 55 4.66 %
Debrőd 55 4.66 %
Somodi 53 4.50 %
Alsólánc 51 4.33 %
Nagyida 49 4.16 %
Tornaújfalu 38 3.22 %
Jászó 37 3.14 %
Áj 37 3.14 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.71 %
Zsarnó 31 2.63 %
Péder 30 2.54 %
Abaújszina 29 2.46 %
Jánok 28 2.37 %
Bódvavendégi 25 2.12 %
Mecenzéf 15 1.27 %
Semse 11 0.93 %
Pány 10 0.85 %
Kenyhec 9 0.76 %
Hernádcsány 9 0.76 %
Tornahorváti 8 0.68 %
Kassamindszent 8 0.68 %
Miglécnémeti 8 0.68 %
Györke 7 0.59 %
Enyicke 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Kisida 5 0.42 %
Izdobabeszter 5 0.42 %
Jászómindszent 5 0.42 %
Hernádszentistván 5 0.42 %
Regeteruszka 4 0.34 %
Királynép 4 0.34 %
Jászóújfalu 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Patacskő 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Hatkóc 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Felsőtőkés 2 0.17 %
Aranyida 2 0.17 %
Felsőkemence 2 0.17 %
Sároskőszeg 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Alsótőkés 2 0.17 %
Baska 2 0.17 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.17 %
Felsőmecenzéf 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.31 %
Jászómindszent 108 8.99 %
Stósz 76 6.32 %
Felsőmecenzéf 50 4.16 %
Szepsi 38 3.16 %
Kisida 36 3.00 %
Hernádcsány 24 2.00 %
Jászó 24 2.00 %
Kassamindszent 24 2.00 %
Jászóújfalu 22 1.83 %
Kassabéla 19 1.58 %
Rozgony 18 1.50 %
Budamér 18 1.50 %
Hernádszokoly 17 1.41 %
Semse 17 1.41 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.25 %
Sároskőszeg 15 1.25 %
Felsőtőkés 14 1.16 %
Kassaolcsvár 14 1.16 %
Csécs 12 1.00 %
Lengyelfalva 12 1.00 %
Torna 12 1.00 %
Izdobabeszter 12 1.00 %
Hernádszentistván 12 1.00 %
Idabukóc 11 0.92 %
Aranyida 11 0.92 %
Lapispatak 11 0.92 %
Koksóbaksa 10 0.83 %
Felsőmislye 9 0.75 %
Alsótőkés 9 0.75 %
Tarcavajkóc 8 0.67 %
Abaújszakaly 8 0.67 %
Tizsite 8 0.67 %
Baska 8 0.67 %
Hatkóc 7 0.58 %
Szalánchuta 7 0.58 %
Enyicke 7 0.58 %
Abaújnádasd 7 0.58 %
Nagyida 7 0.58 %
Abaújszina 7 0.58 %
Hilyó 7 0.58 %
Perény - Hím 7 0.58 %
Magyarbőd 7 0.58 %
Hernádgecse 7 0.58 %
Nagyszalánc 7 0.58 %
Györke 6 0.50 %
Garbócbogdány 6 0.50 %
Makranc 6 0.50 %
Lapispatakújtelep 6 0.50 %
Kelecsenyborda 6 0.50 %
Kecer 6 0.50 %
Királynép 6 0.50 %
Hernádzsadány 6 0.50 %
Rás 5 0.42 %
Pány 5 0.42 %
Rudnok 5 0.42 %
Kisladna 5 0.42 %
Terebő 5 0.42 %
Hernádgönyű 4 0.33 %
Buzita 4 0.33 %
Ájfalucska 4 0.33 %
Abaújharaszti 4 0.33 %
Zsarnó 4 0.33 %
Kalsa 4 0.33 %
Petőszinye 4 0.33 %
Szeszta 4 0.33 %
Nagyladna 4 0.33 %
Ósvacsákány 3 0.25 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Györgyi 3 0.25 %
Abaújrákos 3 0.25 %
Apátka 3 0.25 %
Jánok 3 0.25 %
Alsómislye 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Benyék 3 0.25 %
Miglécnémeti 3 0.25 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 69.02 %
Buzita 84 10.98 %
Torna 66 8.63 %
Makranc 50 6.54 %
Szeszta 45 5.88 %
Csécs 39 5.10 %
Debrőd 38 4.97 %
Áj 31 4.05 %
Somodi 30 3.92 %
Tornaújfalu 30 3.92 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.66 %
Nagyida 27 3.53 %
Perény - Hím 26 3.40 %
Alsólánc 26 3.40 %
Zsarnó 26 3.40 %
Jánok 26 3.40 %
Reste 23 3.01 %
Péder 22 2.88 %
Jászó 22 2.88 %
Bódvavendégi 21 2.75 %
Rudnok 17 2.22 %
Komaróc 17 2.22 %
Mecenzéf 15 1.96 %
Jászómindszent 13 1.70 %
Hernádcsány 13 1.70 %
Abaújszina 12 1.57 %
Tornahorváti 11 1.44 %
Miglécnémeti 9 1.18 %
Pány 9 1.18 %
Kassamindszent 8 1.05 %
Aranyida 7 0.92 %
Stósz 6 0.78 %
Izdobabeszter 6 0.78 %
Jászóújfalu 6 0.78 %
Györke 6 0.78 %
Rás 6 0.78 %
Enyicke 5 0.65 %
Ránk 5 0.65 %
Lapispatak 4 0.52 %
Patacskő 4 0.52 %
Sároskőszeg 4 0.52 %
Kisida 4 0.52 %
Alsómislye 4 0.52 %
Hernádgecse 4 0.52 %
Koksóbaksa 3 0.39 %
Felsőmecenzéf 3 0.39 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.39 %
Hernádszokoly 3 0.39 %
Szalánchuta 3 0.39 %
Kenyhec 3 0.39 %
Abaújszakaly 3 0.39 %
Garbócbogdány 3 0.39 %
Semse 3 0.39 %
Alsótőkés 3 0.39 %
Szádelő 2 0.26 %
Tarcavajkóc 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Hilyó 2 0.26 %
Magyarbőd 2 0.26 %
Nagyszalánc 2 0.26 %
Kisszalánc 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Budamér 2 0.26 %
Hernádgönyű 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.26 %
Petőszinye 2 0.26 %
Kalsa 2 0.26 %
Felsőtőkés 2 0.26 %
Kisladna 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sárosófalu 1 0.13 %
Ósva 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Tizsite 1 0.13 %
Rozgony 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Felsőmislye 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.48 %
Hernádszentistván 216 10.49 %
Sároskőszeg 164 7.96 %
Hernádszokoly 138 6.70 %
Budamér 79 3.83 %
Rozgony 58 2.82 %
Kassabéla 40 1.94 %
Abos 40 1.94 %
Kassamindszent 39 1.89 %
Kisida 37 1.80 %
Terebő 34 1.65 %
Hernádcsány 30 1.46 %
Enyicke 28 1.36 %
Jászómindszent 28 1.36 %
Királynép 28 1.36 %
Szepsi 26 1.26 %
Tarcavajkóc 25 1.21 %
Koksóbaksa 23 1.12 %
Izdobabeszter 23 1.12 %
Lapispatak 19 0.92 %
Benyék 18 0.87 %
Hernádzsadány 18 0.87 %
Kisladna 18 0.87 %
Felsőmislye 17 0.83 %
Rás 17 0.83 %
Hernádgecse 17 0.83 %
Nagyszalánc 16 0.78 %
Kassaolcsvár 16 0.78 %
Lapispatakújtelep 15 0.73 %
Kenyhec 15 0.73 %
Alsómislye 15 0.73 %
Eszkáros 14 0.68 %
Baska 14 0.68 %
Regeteruszka 14 0.68 %
Alsótőkés 14 0.68 %
Perény - Hím 13 0.63 %
Bölzse 13 0.63 %
Abaújnádasd 13 0.63 %
Csécs 12 0.58 %
Hatkóc 12 0.58 %
Nagyladna 12 0.58 %
Lengyelfalva 12 0.58 %
Aranyida 12 0.58 %
Abaújszina 11 0.53 %
Semse 11 0.53 %
Felsőhutka 11 0.53 %
Mecenzéf 11 0.53 %
Garbócbogdány 10 0.49 %
Kalsa 10 0.49 %
Buzita 10 0.49 %
Jászóújfalu 10 0.49 %
Torna 10 0.49 %
Kecer 10 0.49 %
Magyarbőd 10 0.49 %
Felsőtőkés 10 0.49 %
Györke 10 0.49 %
Alsóhutka 9 0.44 %
Abaújszakaly 9 0.44 %
Hilyó 8 0.39 %
Idabukóc 8 0.39 %
Alsókemence 8 0.39 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 35.93 %
Szepsi 178 16.32 %
Csécs 34 3.12 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.93 %
Áj 31 2.84 %
Makranc 29 2.66 %
Somodi 26 2.38 %
Tornaújfalu 25 2.29 %
Jánok 23 2.11 %
Perény - Hím 20 1.83 %
Zsarnó 20 1.83 %
Bódvavendégi 18 1.65 %
Mecenzéf 14 1.28 %
Szeszta 14 1.28 %
Tornahorváti 14 1.28 %
Jászó 12 1.10 %
Buzita 11 1.01 %
Debrőd 11 1.01 %
Kenyhec 11 1.01 %
Nagyida 10 0.92 %
Pány 10 0.92 %
Péder 8 0.73 %
Hernádcsány 6 0.55 %
Rozgony 6 0.55 %
Kisida 5 0.46 %
Hernádgecse 5 0.46 %
Reste 5 0.46 %
Ájfalucska 4 0.37 %
Szádelő 4 0.37 %
Alsólánc 4 0.37 %
Jászóújfalu 4 0.37 %
Lapispatakújtelep 4 0.37 %
Jászómindszent 4 0.37 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 8.13 %
Torna 20 2.75 %
Csécs 12 1.65 %
Jászó 11 1.52 %
Tornaújfalu 10 1.38 %
Rozgony 10 1.38 %
Nagyida 10 1.38 %
Buzita 8 1.10 %
Somodi 8 1.10 %
Makranc 7 0.96 %
Zsarnó 6 0.83 %
Reste 6 0.83 %
Lapispatak 6 0.83 %
Idabukóc 6 0.83 %
Debrőd 5 0.69 %
Jánok 5 0.69 %
Perény - Hím 5 0.69 %
Abaújszina 5 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.55 %
Kassamindszent 4 0.55 %
Alsólánc 4 0.55 %
Tornahorváti 4 0.55 %
Szeszta 4 0.55 %
Izdobabeszter 3 0.41 %
Petőszinye 3 0.41 %
Magyarbőd 3 0.41 %
Komaróc 3 0.41 %
Hernádszokoly 3 0.41 %
Jászóújfalu 3 0.41 %
Kisida 3 0.41 %
Györke 3 0.41 %
Ránk 3 0.41 %
Terebő 3 0.41 %
Enyicke 3 0.41 %
Nagyszalánc 2 0.28 %
Bódvavendégi 2 0.28 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.28 %
Hernádcsány 2 0.28 %
Budamér 2 0.28 %
Kalsa 2 0.28 %
Kecer 2 0.28 %
Kenyhec 2 0.28 %
Mecenzéf 2 0.28 %
Abos 2 0.28 %
Patacskő 2 0.28 %
Abaújszakaly 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Felsőmislye 2 0.28 %
Alsókemence 2 0.28 %
Jászómindszent 1 0.14 %
Pány 1 0.14 %
Lapispatakújtelep 1 0.14 %
Rudnok 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Alsótőkés 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Eszkáros 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Szaláncújváros 1 0.14 %
Királynép 1 0.14 %
Lengyelfalva 1 0.14 %
Stósz 1 0.14 %
Péder 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Abaújnádasd 1 0.14 %
Hatkóc 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Tarcavajkóc 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Györgyi 1 0.14 %
Bolyár 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Felsőmecenzéf 1 0.14 %
Kassabéla 1 0.14 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.71 %
Szepsi 82 13.90 %
Csécs 20 3.39 %
Tornaújfalu 18 3.05 %
Nagyida 17 2.88 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.54 %
Buzita 12 2.03 %
Áj 12 2.03 %
Szeszta 12 2.03 %
Somodi 11 1.86 %
Bódvavendégi 11 1.86 %
Zsarnó 10 1.69 %
Jászó 10 1.69 %
Makranc 10 1.69 %
Mecenzéf 9 1.53 %
Péder 9 1.53 %
Jászómindszent 8 1.36 %
Tornahorváti 8 1.36 %
Perény - Hím 7 1.19 %
Eszkáros 6 1.02 %
Hernádcsány 6 1.02 %
Abaújszina 6 1.02 %
Alsólánc 5 0.85 %
Kassamindszent 5 0.85 %
Reste 5 0.85 %
Jánok 4 0.68 %
Budamér 4 0.68 %
Baska 4 0.68 %
Kenyhec 4 0.68 %
Jászóújfalu 4 0.68 %
Hernádzsadány 4 0.68 %
Debrőd 4 0.68 %
Komaróc 4 0.68 %
Magyarbőd 4 0.68 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Hernádszentistván 3 0.51 %
Kecer 3 0.51 %
Abaújnádasd 3 0.51 %
Alsótőkés 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Hernádgönyű 3 0.51 %
Pány 3 0.51 %
Lapispatak 3 0.51 %
Semse 3 0.51 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 11.34 %
Torna 295 10.79 %
Jászó 262 9.58 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.61 %
Mecenzéf 91 3.33 %
Buzita 78 2.85 %
Szeszta 60 2.19 %
Zsarnó 56 2.05 %
Somodi 52 1.90 %
Tornaújfalu 50 1.83 %
Áj 47 1.72 %
Jászóújfalu 38 1.39 %
Debrőd 35 1.28 %
Bódvavendégi 33 1.21 %
Csécs 33 1.21 %
Alsólánc 29 1.06 %
Perény - Hím 28 1.02 %
Jánok 26 0.95 %
Szádelő 24 0.88 %
Abaújszina 23 0.84 %
Komaróc 22 0.80 %
Nagyida 20 0.73 %
Makranc 20 0.73 %
Reste 20 0.73 %
Péder 17 0.62 %
Felsőmecenzéf 14 0.51 %
Tornahorváti 11 0.40 %
Jászómindszent 8 0.29 %
Miglécnémeti 6 0.22 %
Királynép 6 0.22 %
Kenyhec 5 0.18 %
Hernádzsadány 5 0.18 %
Hernádcsány 5 0.18 %
Magyarbőd 4 0.15 %
Abaújszakaly 4 0.15 %
Enyicke 4 0.15 %
Kisida 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Kassamindszent 3 0.11 %
Lapispatakújtelep 2 0.07 %
Ájfalucska 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Rudnok 2 0.07 %
Sároskőszeg 2 0.07 %
Pány 2 0.07 %
Hernádszokoly 2 0.07 %
Lapispatak 2 0.07 %
Abaújnádasd 2 0.07 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.07 %
Tizsite 2 0.07 %
Baska 2 0.07 %
Felsőmislye 2 0.07 %
Bolyár 2 0.07 %
Györke 2 0.07 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 15.91 %
Makranc 115 5.63 %
Csécs 73 3.57 %
Torna 68 3.33 %
Buzita 39 1.91 %
Perény - Hím 36 1.76 %
Tornaújfalu 35 1.71 %
Jánok 30 1.47 %
Pány 26 1.27 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.22 %
Nagyida 23 1.13 %
Mecenzéf 23 1.13 %
Zsarnó 22 1.08 %
Áj 22 1.08 %
Szeszta 20 0.98 %
Györke 19 0.93 %
Komaróc 19 0.93 %
Péder 18 0.88 %
Somodi 17 0.83 %
Jászó 16 0.78 %
Reste 16 0.78 %
Debrőd 15 0.73 %
Kisida 14 0.69 %
Jászómindszent 14 0.69 %
Kenyhec 12 0.59 %
Alsólánc 12 0.59 %
Bódvavendégi 10 0.49 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.44 %
Sároskőszeg 9 0.44 %
Hernádcsány 9 0.44 %
Budamér 8 0.39 %
Rozgony 8 0.39 %
Kassamindszent 8 0.39 %
Hernádszentistván 7 0.34 %
Hernádszokoly 6 0.29 %
Izdobabeszter 6 0.29 %
Semse 6 0.29 %
Tornahorváti 6 0.29 %
Abaújszina 6 0.29 %
Idabukóc 6 0.29 %
Abos 6 0.29 %
Hilyó 6 0.29 %
Jászóújfalu 5 0.24 %
Tarcavajkóc 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Bolyár 4 0.20 %
Nagyszalánc 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Abaújnádasd 4 0.20 %
Kassabéla 4 0.20 %
Rás 4 0.20 %
Benyék 4 0.20 %
Hernádgecse 4 0.20 %
Rudnok 4 0.20 %
Stósz 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 3 0.15 %
Kassaolcsvár 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Bölzse 3 0.15 %
Felsőhutka 3 0.15 %
Hernádgönyű 3 0.15 %
Nagyladna 3 0.15 %
Alsótőkés 3 0.15 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.52 %
Rozgony 83 3.54 %
Izdobabeszter 61 2.60 %
Kisida 61 2.60 %
Kassamindszent 53 2.26 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.22 %
Györgyi 51 2.17 %
Hernádcsány 50 2.13 %
Jászómindszent 46 1.96 %
Györke 45 1.92 %
Alsókemence 44 1.87 %
Szepsi 42 1.79 %
Sároskőszeg 42 1.79 %
Kassaolcsvár 41 1.75 %
Regeteruszka 40 1.70 %
Garbócbogdány 39 1.66 %
Budamér 37 1.58 %
Petőszinye 37 1.58 %
Bolyár 36 1.53 %
Mecenzéf 36 1.53 %
Kelecsenyborda 36 1.53 %
Nagyszalánc 33 1.41 %
Benyék 31 1.32 %
Felsőmislye 29 1.24 %
Koksóbaksa 28 1.19 %
Tarcavajkóc 28 1.19 %
Csécs 28 1.19 %
Idabukóc 27 1.15 %
Ránkfüred 27 1.15 %
Lapispatak 27 1.15 %
Kecer 25 1.07 %
Alsótőkés 25 1.07 %
Királynép 25 1.07 %
Felsőcsáj 24 1.02 %
Lengyelfalva 24 1.02 %
Hernádzsadány 24 1.02 %
Rás 23 0.98 %
Hernádszentistván 23 0.98 %
Bátyok 23 0.98 %
Felsőkemence 22 0.94 %
Alsómislye 22 0.94 %
Kassabéla 21 0.89 %
Kalsa 20 0.85 %
Hernádszokoly 20 0.85 %
Füzérnádaska 18 0.77 %
Hernádgecse 18 0.77 %
Baska 18 0.77 %
Semse 17 0.72 %
Ránk 16 0.68 %
Tizsite 16 0.68 %
Torna 15 0.64 %
Abaújszakaly 15 0.64 %
Enyicke 15 0.64 %
Ósvacsákány 15 0.64 %
Aranyida 15 0.64 %
Hilyó 14 0.60 %
Alsóhutka 14 0.60 %
Abaújnádasd 14 0.60 %
Kenyhec 14 0.60 %
Jászó 14 0.60 %
Ósva 14 0.60 %
Abaújszina 13 0.55 %
Jászóújfalu 13 0.55 %
Abaújrákos 13 0.55 %
Abaújharaszti 12 0.51 %
Pány 12 0.51 %
Stósz 12 0.51 %
Szaláncújváros 12 0.51 %
Szeszta 11 0.47 %
Lapispatakújtelep 11 0.47 %
Somodi 11 0.47 %
Abos 11 0.47 %
Kecerlipóc 10 0.43 %
Felsőhutka 10 0.43 %
Terebő 10 0.43 %
Eszkáros 10 0.43 %
Sárosófalu 10 0.43 %
Balogd 9 0.38 %
Hernádgönyű 9 0.38 %
Bölzse 9 0.38 %
Alsócsáj 8 0.34 %
Szalánchuta 8 0.34 %
Perény - Hím 7 0.30 %
Nagyida 7 0.30 %
Makranc 6 0.26 %
Rudnok 6 0.26 %
Felsőtőkés 6 0.26 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 23.47 %
Somodi 42 5.03 %
Kecer 28 3.35 %
Mecenzéf 22 2.63 %
Jászómindszent 16 1.92 %
Nagyida 14 1.68 %
Magyarbőd 13 1.56 %
Jászóújfalu 13 1.56 %
Torna 12 1.44 %
Csécs 10 1.20 %
Hernádcsány 8 0.96 %
Buzita 8 0.96 %
Szepsi 8 0.96 %
Kisida 8 0.96 %
Stósz 7 0.84 %
Patacskő 6 0.72 %
Abaújszina 6 0.72 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Felsőmecenzéf 4 0.48 %
Györke 4 0.48 %
Kassamindszent 4 0.48 %
Abaújszakaly 4 0.48 %
Kenyhec 4 0.48 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.48 %
Abaújnádasd 4 0.48 %
Hilyó 3 0.36 %
Rozgony 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Regeteruszka 3 0.36 %
Budamér 3 0.36 %
Terebő 3 0.36 %
Szeszta 3 0.36 %
Tarcavajkóc 3 0.36 %
Hernádszokoly 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Hernádgecse 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Györgyi 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Bölzse 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Ósvacsákány 2 0.24 %
Lapispatakújtelep 2 0.24 %
Kelecsenyborda 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Izdobabeszter 2 0.24 %
Pány 2 0.24 %
Hatkóc 2 0.24 %
Perény - Hím 2 0.24 %
Lapispatak 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Ránk 2 0.24 %
Alsótőkés 2 0.24 %
Idabukóc 1 0.12 %
Makranc 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Hernádgönyű 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Enyicke 1 0.12 %
Ránkfüred 1 0.12 %
Baska 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Petőszinye 1 0.12 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.30 %
Rozgony 63 3.98 %
Hernádcsány 61 3.85 %
Jászómindszent 59 3.73 %
Kassamindszent 46 2.91 %
Mecenzéf 42 2.65 %
Izdobabeszter 37 2.34 %
Magyarbőd 35 2.21 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.21 %
Kisida 33 2.08 %
Nagyida 31 1.96 %
Györke 27 1.71 %
Enyicke 27 1.71 %
Hernádgecse 26 1.64 %
Jászó 26 1.64 %
Hernádzsadány 25 1.58 %
Kassaolcsvár 23 1.45 %
Csécs 23 1.45 %
Sároskőszeg 22 1.39 %
Hernádszentistván 22 1.39 %
Koksóbaksa 22 1.39 %
Lapispatak 21 1.33 %
Tarcavajkóc 21 1.33 %
Budamér 20 1.26 %
Nagyszalánc 20 1.26 %
Regeteruszka 19 1.20 %
Somodi 19 1.20 %
Királynép 19 1.20 %
Felsőmislye 19 1.20 %
Makranc 19 1.20 %
Felsőmecenzéf 19 1.20 %
Hernádszokoly 17 1.07 %
Alsómislye 17 1.07 %
Lengyelfalva 17 1.07 %
Baska 16 1.01 %
Semse 16 1.01 %
Abaújnádasd 15 0.95 %
Kecer 14 0.88 %
Stósz 14 0.88 %
Garbócbogdány 14 0.88 %
Idabukóc 14 0.88 %
Abaújszakaly 14 0.88 %
Torna 13 0.82 %
Kassabéla 13 0.82 %
Tizsite 12 0.76 %
Györgyi 12 0.76 %
Bölzse 12 0.76 %
Eszkáros 12 0.76 %
Kisladna 12 0.76 %
Pány 12 0.76 %
Füzérnádaska 11 0.69 %
Alsóhutka 11 0.69 %
Kenyhec 11 0.69 %
Perény - Hím 11 0.69 %
Petőszinye 10 0.63 %
Alsókemence 10 0.63 %
Benyék 10 0.63 %
Abaújszina 10 0.63 %
Szeszta 9 0.57 %
Hilyó 9 0.57 %
Jászóújfalu 9 0.57 %
Lapispatakújtelep 9 0.57 %
Felsőhutka 9 0.57 %
Hernádgönyű 9 0.57 %
Ósva 9 0.57 %
Bolyár 8 0.51 %
Alsótőkés 8 0.51 %
Aranyida 8 0.51 %
Zsarnó 8 0.51 %
Alsócsáj 7 0.44 %
Rudnok 7 0.44 %
Kelecsenyborda 7 0.44 %
Bátyok 7 0.44 %
Szalánchuta 7 0.44 %
Abos 7 0.44 %
Jánok 6 0.38 %
Kalsa 6 0.38 %
Balogd 6 0.38 %
Nagyladna 6 0.38 %
Rás 6 0.38 %
Bódvavendégi 6 0.38 %
Ósvacsákány 6 0.38 %
Kecerlipóc 6 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.38 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.25 %
Felsőtőkés 4 0.25 %
Ránk 4 0.25 %
Komaróc 4 0.25 %
Felsőkemence 4 0.25 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.21 %
Lapispatak 242 7.75 %
Budamér 158 5.06 %
Mecenzéf 114 3.65 %
Hernádcsány 106 3.39 %
Lapispatakújtelep 98 3.14 %
Koksóbaksa 86 2.75 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.56 %
Nagyszalánc 77 2.47 %
Királynép 76 2.43 %
Abaújnádasd 76 2.43 %
Kecer 74 2.37 %
Stósz 74 2.37 %
Kisida 74 2.37 %
Rozgony 69 2.21 %
Kalsa 68 2.18 %
Szepsi 58 1.86 %
Izdobabeszter 55 1.76 %
Jászóújfalu 53 1.70 %
Lengyelfalva 50 1.60 %
Szaláncújváros 48 1.54 %
Hernádgecse 47 1.50 %
Jászómindszent 46 1.47 %
Sároskőszeg 46 1.47 %
Hernádszentistván 46 1.47 %
Magyarbőd 44 1.41 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.28 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.09 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.93 %
Hernádgönyű 29 0.93 %
Kassamindszent 28 0.90 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.58 %
Rudnok 18 0.58 %
Hernádzsadány 18 0.58 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.42 %
Baska 13 0.42 %
Bátyok 13 0.42 %
Abos 13 0.42 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 26.58 %
Jászómindszent 94 8.27 %
Szepsi 75 6.60 %
Stósz 68 5.99 %
Felsőmecenzéf 59 5.19 %
Jászó 40 3.52 %
Kisida 40 3.52 %
Hernádcsány 21 1.85 %
Rozgony 19 1.67 %
Makranc 18 1.58 %
Kassamindszent 17 1.50 %
Torna 16 1.41 %
Lengyelfalva 15 1.32 %
Rudnok 15 1.32 %
Hatkóc 15 1.32 %
Hernádszokoly 14 1.23 %
Királynép 11 0.97 %
Aranyida 11 0.97 %
Koksóbaksa 11 0.97 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.97 %
Jászóújfalu 10 0.88 %
Perény - Hím 9 0.79 %
Pány 9 0.79 %
Idabukóc 9 0.79 %
Garbócbogdány 8 0.70 %
Semse 8 0.70 %
Hernádszentistván 8 0.70 %
Nagyszalánc 8 0.70 %
Magyarbőd 8 0.70 %
Kassaolcsvár 8 0.70 %
Jánok 8 0.70 %
Izdobabeszter 7 0.62 %
Csécs 7 0.62 %
Felsőtőkés 7 0.62 %
Abaújszina 6 0.53 %
Kenyhec 6 0.53 %
Nagyida 6 0.53 %
Györke 6 0.53 %
Abaújszakaly 6 0.53 %
Benyék 6 0.53 %
Sároskőszeg 6 0.53 %
Felsőhutka 6 0.53 %
Abaújnádasd 5 0.44 %
Tarcavajkóc 5 0.44 %
Abos 5 0.44 %
Györgyi 5 0.44 %
Felsőmislye 5 0.44 %
Alsótőkés 5 0.44 %
Budamér 4 0.35 %
Rás 4 0.35 %
Kecerlipóc 4 0.35 %
Kecer 4 0.35 %
Kassabéla 4 0.35 %
Miglécnémeti 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Apátka 4 0.35 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.18 %
Sárosófalu 2 0.18 %
Ájfalucska 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Tornahorváti 2 0.18 %
Nagyladna 2 0.18 %
Petőszinye 2 0.18 %
Kisladna 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Újszállás 2 0.18 %
Tizsite 2 0.18 %
Abaújharaszti 2 0.18 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 22.42 %
Makranc 152 9.82 %
Buzita 107 6.91 %
Torna 92 5.94 %
Ránk 82 5.30 %
Csécs 79 5.10 %
Nagyida 72 4.65 %
Szeszta 65 4.20 %
Somodi 56 3.62 %
Debrőd 52 3.36 %
Perény - Hím 49 3.17 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.71 %
Reste 39 2.52 %
Tornaújfalu 36 2.33 %
Komaróc 35 2.26 %
Alsólánc 34 2.20 %
Áj 32 2.07 %
Abaújszina 32 2.07 %
Jánok 31 2.00 %
Zsarnó 30 1.94 %
Jászó 30 1.94 %
Pány 22 1.42 %
Péder 22 1.42 %
Bódvavendégi 19 1.23 %
Mecenzéf 13 0.84 %