SK
LV
.....

Sáró

Község

címer zászló
1571 46% magyar 1910
586 36% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagysáró
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šarovce
1918 előtti vármegye, járás:
Bars vármegye
Lévai járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
(Alsófüzékpuszta), Beregi földek, Csanta, (Felsőfüzékpuszta), (Felsőveszele), Füzék-földek, Garamveszelepuszta, Kissáró, Nagysáró, (Nagysárói-erdő), Nemesség földek, Timon, Vásáros úti földek
Koordináták:
48.10344315, 18.63660431
Terület:
25,38 km2
Rang:
község
Népesség:
1643
Tszf. magasság:
147 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93552
Település kód:
502804
Szervezeti azonosító:
307521
Adóazonosító:
2021023697

A község az Alsó-Garammente kistájon, a Garam bal partjának közelében, a 76-os főút mentén fekszik, Zselíztől 7 km-re északra, Lévától 18 km-re délre, Nagysallótól 8,5 km-re keletre. Itt keresztezi a 76-os főútat a 75-ös országos főút Érsekújvár és Ipolyság közti szakasza. Nagysáró és a tőle északra fekvő Kissáró a 19. század végére teljesen egybeépültek. Nyugatról Nagysalló, délről Zselíz (Szodói kataszter), délkeletről Nemesoroszi, keletről Kétfegyvernek, északkeletről és északról pedig Garamszentgyörgy községekkel határos. Keleti határa Bars és Hont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1943-ban alakult Kis- és Nagysáró községek egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Bars vármegye Lévai járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után 1923-tól a Zselízi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Lévai járás), majd a magyar közigazgatásban Barssáró néven egyesítették őket. Az egyesített község 1945-1960 között ismét a Zselízi, majd a Lévai járáshoz tartozott, 1958-ban hozzácsatolták a korábban Tőréhez tartozó Garamveszelepusztát. A község három településrészre és kataszteri területre oszlik. Nagysáró (14,89 km²), Kissáró (7,07 km²) és Garamveszelepuszta (3,42 km²). Nagysáró területe 1939-hez képest 2 hektárral gyarapodott, Kissáró területe az elmúlt száz évben nem változott.

Népesség

Nagysárónak és Kissárónak együtt 1910-ben 1579, 1921-ben 1691, 1939-ben pedig 1588, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Nagysáró római katolikus, Kissáró pedig református többségű volt. A második világháború után magyar lakosságának több mint egyötödét áttelepítették Magyarországra. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 50,2 %-ról 45,5 %-ra csökkent, 2001-2011 között a szlovákok kerültek relatív többségbe (48,1 %). A községben kiemelkedően magas a roma etnikumhoz tartozók aránya (45,7 %), ennek ellenére 2001-ben a lakosság 13,1 %-a, 2011-ben mindössze 1,7 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. A lakosság többsége (71,2 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 6,4 %. A község három településrészre oszlik: Nagysáró (995 fő, az összlakosság 60,2 %-a), Kissáró (654 fő, 39,5 %) és Garamveszelepuszta (5 fő, 0,3 %).

Történelem

Nagysáró első írásos említése 1075-ből származik "Saroufalu" alakban. Ez is arra mutat, hogy a magyar etnikum betelepülése közvetlenül a honfoglalást követően, az Árpád fejedelem és vezér vezette győzedelmes Pozsonyi Csatával egy időben, vagy azt már megelőzően a IX.-X. században ment végbe. A falu őslakói tehát magyarok voltak az 1945-48 közötti magyartalanításig. 1245-ben "Sarow", 1272-ben "Saroy" néven szerepel a korabeli forrásokban. 1266-ban már említik templomát és két malmát. A templomot az 1332. évi pápai tizedjegyzék is megemlítik. A falu 1506-ban a lévai váruradalom része, később a Révay, Beniczky és Hunyadi családok birtoka. 1534-ben 12 portája volt. 1601-ben 52 háza mellett református iskolája és malma is volt a településnek. 1720-ban 20 adózó családfője volt. 1828-ban 107 házában 598 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Kissárót közvetve 1255-ben, közvetlenül 1272-ben említik először. Az esztergomi érsekség birtoka volt. 1534-ben 12 portája adózott. 1601-ben malma és 33 háza volt. 1720-ban 19 volt az adózók száma. 1828-ban 55 házában 364 lakos élt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. 1943-ban Kissárót és Nagysárót egyesítették Barssáró néven. Felső- és Alsóveszele 1516-tól tűnik fel az írott forrásokban. Helyi nemesek birtoka volt. A két településrész 1888-ban olvadt össze, 1899-ben csatolták Tőréhez, majd 1958-ban Sáróhoz.

Mai jelentősége

A községben szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda működik. Falumúzeuma 2004-ben létesült. Szent Őrzőangyaloknak szentelt római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült a 13. században, 1847-ben átépítették klasszicista stílusban. A Hunyady-kastély 17. századi eredetű, mai formájában szintén klasszicista stílusú. Kissáró református temploma 1770-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Saro, Nagy Saro. Két elegyes falu Bars Várm. földes Ura Kis Sarónak az Esztergomi Érsekség; Nagy Sarónak pedig Gyurcsányi, és Semberg Uraságok, Kis Saró, Nagy Sarónak filiája; lakosaik katolikusok, fekszenek Garam vizének szomszédságában, Lévához 1 3/4 mértföldnyire; határbéli földgyeik termékenyek, legelőjök hasznos, vagyonnyaik külömbfélék. VESZELE. Alsó, és Felső Veszele. Két faluk Bars Várm. földes Urok Kázy Uraság, lakosaik katolikusok, és másfélék, fekszenek N. Sarodnak szomszédságában, és annak filiáji; földgyeik középszerűek, legelőjök elég van, káposztás, és gyümöltsös kertyeik jók.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sáró, (Nagy), magyar falu, Bars vgyében, az elébbeni helység mellett, 300 kath., 230 ref., 12 evang. lak. F. u. többen. Határa mind a két Sárónak bő termékenységü, de árviz járja. Legelője, szénája sok, erdeje kevés. Sáró, (Kis), magyar falu, Bars vgyében, a Garan jobb partján, az Esztergomból Lévára vivő országutban, 15 kath., 263 ref. lak. Ref. anyatemplom. F. u. az esztergomi érsek. Ut. p. Zeliz. Sáró, (Kis), magyar falu, Bars vgyében, a Garan jobb partján, az Esztergomból Lévára vivő országutban, 15 kath., 263 ref. lak. Ref. anyatemplom. F. u. az esztergomi érsek. Ut. p. Zeliz. Veszele (Alsó- és Felső-), Bars m. 2 magyar falu, a Garan jobb partján, az esztergomi országutban: 122 kath., 18 ref. lak. Híres káposzta. F. u. többen. Ut. p. Léva.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

E várossal átellenben, de a Garam balpartján fekszik Nagy-Sáró község, gróf Hunyady Kálmán szép kastélyával és a kastélyt környékező parkkal. Nagy-Sáró fölött épűlt Veszele, a garam-veszelei Kazy család ős fészke, melynek jelenlegi tulajdonosa, Kazy János, a megye főispánja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagysáró, garamvölgyi magyar kisközség, 1063 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. Ősrégi magyar község, mely 1245-ben villa Saró néven mint Guge Péter utódainak a birtoka szerepel. 1272-ben már a Sárai család tagjairól is van okleveles említés. 1466-ban a Lábatlan családbelieket iktatják e helység birtokába. 1506-ban a Lévaiakat és a Harasztiakat találjuk itt, a kik a községet, mint zálogos birtokot Ulászlótól kapták. Később a Révayak és a Beniczkyek az urai. 1628-ban Dillesz Pétert és fiait, II-ik Ferdinánd király Prágában kelt oklevelével itteni és bessei birtokrészeiben megerősíti, majd a Gyurcsányi és a Zsembery család, végre pedig gróf Hunyady Kálmán, kinek örökösei most is birtokosok e községben. Van itt e családnak két szép kastélya is, melyek közül az egyiket a XVII. század elején a Gyurcsányi család építtette, a másikat pedig 1757-ben Beniczky Farkas és neje Máriássy Klára. Az azelőtti Beniczky-féle kastélyban a Hunyadyak bérlője lakik, kinek érdekes régiség-gyűjteménye van és iparművészeti tárgyai és festményei is becsesek. A község határában kőkorszakbeli telep van, a Dillesz-erdő nevű dűlőben pedig egy mammuth állkapocsrészét és őrlőfogát találták meg, melyek a megyei múzeumba kerültek. A XVIII. század vége felé, a mikor a község lótenyésztéséről is híres volt, a lakosok itt a Garamban aranyat mostak. Ez időben a község tót nevével: Sarovcze, is találkozunk. A pápai tizedszedők jegyzékében Sarró alakban van megemlítve. Katholikus temploma 1332-ben már fennállott, de elpusztult. Mostani temploma 1733-ban épült és az anyakönyvek is ekkor kezdődnek. A községnek van postája, de távirója és vasúti állomása Zseliz. Ide tartoznak Görcsi, Alsó- és Felsőfüzék puszták is. Kissáró, garammenti magyar kisközség, 657 ev. ref. vallású lakossal. Hajdan a sallói uradalomhoz tartozott és az esztergomi érsek volt az ura. 1469-ben Mátyás király nagy-endrédi Zobonya Lászlónak adományozza. Református temploma 1789-ben épült, 1832-ben megnagyobbíttatott, de a torony 1899-ben épült. A községet a mult században három izben érte nagyobb tűzkatasztrófa. 1856-ban az egész község leégett, 1882-ben a fele, 1898-ban kétharmada. A község postája Nagysáró, távirója és vasúti állomása Zseliz. Tőrénél: Ide tartozik Veszele puszta, azelőtt Alsó- és Felső-Veszelével két külön község, majd Garam-Veszele elnevezéssel rövid ideig egy község volt. Ennek tulajdonosa 1516-ban Nicolaus literatus de Vezele. E községtől vette előnevét az ősrégi Kazy család, melynek itt is van régi birtoka, a hol Kazy János főispán az utolsó években nagyobb szabású, szép kastélyt építtetett a Garam közelében. A kastélytető terrasszáról remek kilátás nyílik az egész vidékre. Azelőtt a Brogyányaknak és Ordódyaknak is volt itt birtokuk.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagysáró, v. Bars vm. (Vel'ké Šarovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. lekéri esp. ker-ében. - 1245: Sarow. 1397: már létezett. Tp-át Őrangyalok tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1733: alapították újra. Anyanyelve 1880: m. - Filiája 1917: Kissáró. Közig-ilag Barssáróhoz csatolták. ** Némethy 1894:192. - Gerecze II:159. - Schem. Strig. 1917:62. - Györffy I:424.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagysáró. A honfoglalás utáni évtizedekben már népes település. A XIII. század közepén villa Saro néven említik okleveleink. A pápai tizedszedő-jegyzékekben Sarro alakban szerepel. Ekkor Guge Péter utódai birtokában találjuk. Ugyané században a Sárai-családot is birtokosai között találjuk. 1466-ban a Lábatlan-család birtokának mondja egy oklevél. Félévszázaddal később a Lévai- és Haraszty-család ül a községhatárban. Majd a Révay-, Beniczky-, Dillesz-, Gyurcsányi-, Zsembery- és a gróf Hunyady-család következnek a helység birtoklásában. A XIV. század elején épült kath. temploma teljesen elpusztult. A község külterületi lakott helyei: Alsófüzék, Cimerház, Felsőfüzék, Flórapuszta, Garami-malom, Görcsiház, Révészház, Téglaház. A község leriilete 2584 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1094. Kissáró. A község első történetileg igazolt földesura a sallói érseki uradalom, illetve az esztergomi érsek 1469-ben nagyendrédi Zobonya László birtokában találjuk, mint Mátyás király ajándékát. A község a mult században háromszor égett le. Területe 1229 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 494.

Névelőfordulások
1075
Saroufalu
1245
Sarow
1272
Saroy
1943
Barssáró,
1945
Šarovce, Barssáró,
1948
Šarovce
1994
Sáró
2013
Nagysáró

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sáró (Šarovce) 128
Telefon: 0367792056
Fax: 0367792056

Honlap: sarovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Jónášová Magdaléna (Független)

Képviselő-testület:
Birdáč Rudolf (Független)
Bystránska Helena (MOST - HÍD, SNS)
Bakula Ondrej (SMER-SD)
Lőrinczová Katarína (SMK-MKP)
Kajtárová Eva (SMK-MKP)
Bagócsiová Erika (SMK-MKP)
Fűriová Silvia (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - H... 14% MOST - HÍD, SNS 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Sárói Posta

Sáró 454

Tiszta Alsó-Garammentéért településtársulás

Sáró 128

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Sáró 426

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Sáró 60

Sárói Anyakönyvi Hivatal

Sáró 128

Sárói Községi Hivatal

Sáró 128

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1374 42%
szlovákok 1819 55%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 71 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3287
magyarok 1571 46%
szlovákok 1809 53%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3397
magyarok 1577 111%
szlovákok 90 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1416
magyarok 823 50%
szlovákok 643 39%
romák 156 10%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 1639
magyarok 746 46%
szlovákok 616 38%
romák 212 13%
ukránok 1 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 33 2%
összlétszám 1621
magyarok 752 45%
szlovákok 796 48%
romák 28 2%
ukránok 1 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 64 4%
összlétszám 1654
magyarok 586 36%
szlovákok 795 50%
romák 22 1%
ukránok 1 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 187 12%
összlétszám 1606
összlétszám 1814
magyarok 0 0%
szlovákok 1751 97%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 49 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 883
magyarok 809 92%
szlovákok 58 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 590
magyarok 565 96%
szlovákok 10 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1007
magyarok 986 98%
szlovákok 19 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 572
magyarok 572 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1818
magyarok 13 1%
szlovákok 1790 98%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1103
magyarok 1017 92%
szlovákok 76 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 313
magyarok 560 179%
szlovákok 14 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1265
Választási részvétel: 56.92 %
Kiadott boríték: 720
Bedobott boríték: 720

Polgármester

Érvényes szavazólap: 710
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jónášová Magdaléna 238 33.52 % Független
Bednáriková Margita 200 28.17 % MOST - HÍD, SNS
Bagócsi Štefan 180 25.35 % SMK-MKP
Szabó Róbert 92 12.96 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lőrinczová Katarína 288 SMK-MKP
Bystránska Helena 261 MOST - HÍD, SNS
Kajtárová Eva 238 SMK-MKP
Bagócsiová Erika 236 SMK-MKP
Fűriová Silvia 195 SMK-MKP
Bakula Ondrej 181 SMER-SD
Birdáč Rudolf 178 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD, SNS 14.29% MOST - HÍD, SNS 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1274
Választási részvétel: 6.75 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86
Választásra jogosult: 1271
Választási részvétel: 7.40 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94
Választásra jogosult: 1 271
Választási részvétel: 11,48 %
Kiadott boríték: 146
Bedobott boríték: 146

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 85
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 131
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 42 49.41 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 34 40.00 % SMER - SD
Viliam Mokraň 4 4.71 % KĽS
Regan Belovič 2 2.35 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 2 2.35 % Független
Stanislav Kováč 1 1.18 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 0 0.00 % MS
Milan Belica 40 42.55% SMER - SD
Milan Belica 50 38.17 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 32 24.43 % SMK-MKP
Ján Greššo 20 15.27 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 7 5.34 % ĽSNS
Peter Oremus 7 5.34 % Független
Renáta Kolenčíková 7 5.34 % Független
László Hajdu 7 5.34 % MKDA
Ján Marko 1 0.76 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 85
Érvényes szavazólap: 146
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Róbert Csudai 30 35.29% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Alexander Bačík 28 32.94% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 27 31.76% SMK-MKP
Alena Frtúsová 26 30.59% SMER - SD, KDH
Jozef Gyurkovics 22 25.88% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Juraj Braun 21 24.71% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Zita Cseri 20 23.53% Független
Beáta Kiss 19 22.35% SMK-MKP
Martin Bátovský 19 22.35% SNS
František Horváth 18 21.18% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 18 21.18% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 17 20.00% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Mária Brnáková 17 20.00% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Baniar 17 20.00% SNS
Jaroslav Ivan 17 20.00% SMER - SD, KDH
Tamás Lőrincz 16 18.82% SMK-MKP
Peter Köpöncei 16 18.82% SMK-MKP
Miloš Zaujec 15 17.65% KDH, SMER - SD
Anikó Helység 14 16.47% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Janáč 14 16.47% SMER - SD, KDH
Dezső Pálffy 14 16.47% SMK-MKP
Rastislav Juhár 13 15.29% SMER - SD, KDH
Roman Tóth 11 12.94% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Emília Nichtová 10 11.76% SMER - SD, KDH
Oľga Szalmová 10 11.76% Független
Igor Varga 9 10.59% SMER - SD, KDH
Imrich Králik 8 9.41% ĽS-HZDS
Helena Rosíková 6 7.06% NP
Ľubomír Lőrincz 5 5.88% SMER - SD, KDH
Ján Hamar 4 4.71% KSS
Jozef Kubala 4 4.71% SNS
Ladislav Vörös 3 3.53% KSS
Gabriel Biric 3 3.53% KSS
Jozef Bóna 3 3.53% KSS
Ladislav Mészáros 3 3.53% KSS
Michal Molnár 2 2.35% KSS
Jozef Rosipal 2 2.35% ĽS-HZDS
Peter Laczko 1 1.18% KSS
Hedviga Makovínyiová 1 1.18% Független
Ivana Rosíková 1 1.18% NP
Jiří Klain 0 0.00% KSS
Ondrej Juhász 58 39.73% Független
Zita Cseri 48 32.88% Független
Tibor Csenger 47 32.19% SMK-MKP
Róbert Csudai 37 25.34% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Alexander Bačík 36 24.66% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Melinda Bögi Pathó 36 24.66% SMK-MKP
Beáta Kiss 34 23.29% SMK-MKP
Miroslav Hasznos 33 22.60% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zoltán Fekete 33 22.60% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Drábik 28 19.18% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Köpöncei 25 17.12% SMK-MKP
Martin Bátovský 24 16.44% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Pavol Novák 23 15.75% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marianna Šedivá 21 14.38% Független
Dezső Pálffy 21 14.38% SMK-MKP
Pál Zachar 18 12.33% Független
Ján Krtík 16 10.96% Független
Miloš Zaujec 15 10.27% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ervín Szalma 15 10.27% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Csaba Tolnai 14 9.59% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Rastislav Juhár 14 9.59% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Štefan 12 8.22% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Sylvia Horváthová 12 8.22% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Janáč 12 8.22% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Jaroslav Tomek 11 7.53% ĽS Naše Slovensko
Martina Holečková 11 7.53% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Monika Porubská 10 6.85% ĽS Naše Slovensko
Erika Sulinová 10 6.85% Független
Roman Tóth 10 6.85% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Urban 7 4.79% ĽS Naše Slovensko
Igor Gogora 6 4.11% Független
Jaroslav Ivan 6 4.11% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Igor Varga 6 4.11% Független
Ján Hamar 6 4.11% KSS
Igor Éder 6 4.11% Független
František Kováčik 6 4.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 6 4.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Miroslav Pavlovič 5 3.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 5 3.42% KSS
Zuzana Kotrus Rákociová 5 3.42% Független
Rastislav Jakubík 4 2.74% ĽS Naše Slovensko
Ján Kútik 3 2.05% KSS
Karol Ižold 3 2.05% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Vörös 2 1.37% KSS
Ladislav Jakubík 2 1.37% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Kamenský 1 0.68% KSS
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 11.84 %
Léva 408 10.48 %
Zselíz 372 9.56 %
Palást 202 5.19 %
Nagyölved 187 4.80 %
Farnad 135 3.47 %
Érsekkéty 110 2.83 %
Oroszka 84 2.16 %
Csata 80 2.06 %
Nagysalló 80 2.06 %
Nyírágó 77 1.98 %
Kálna 66 1.70 %
Ipolyfödémes 65 1.67 %
Lekér 60 1.54 %
Ipolyszakállos 59 1.52 %
Garamszentgyörgy 56 1.44 %
Vámosladány 49 1.26 %
Ipolyvisk 47 1.21 %
Alsószemeréd 43 1.10 %
Zsemlér 42 1.08 %
Ipolypásztó 41 1.05 %
Nagytúr 40 1.03 %
Deménd 39 1.00 %
Barsbese 37 0.95 %
Sáró 34 0.87 %
Felsőtúr 34 0.87 %
Százd 32 0.82 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.75 %
Szete 29 0.75 %
Szalatnya 29 0.75 %
Egeg 27 0.69 %
Kistompa 26 0.67 %
Ipolybél 25 0.64 %
Felsőszemeréd 24 0.62 %
Felsőszecse 24 0.62 %
Kisölved 23 0.59 %
Lontó 23 0.59 %
Zalaba 22 0.57 %
Nagyod 20 0.51 %
Felsőpél 19 0.49 %
Málas 18 0.46 %
Garamsalló 16 0.41 %
Barsendréd 14 0.36 %
Gyerk 10 0.26 %
Barsvárad 10 0.26 %
Bori 10 0.26 %
Garamtolmács 9 0.23 %
Kétfegyvernek 9 0.23 %
Garamkovácsi 9 0.23 %
Bakabánya 8 0.21 %
Tőre 7 0.18 %
Alsópél 6 0.15 %
Szántó 5 0.13 %
Töhöl 5 0.13 %
Újbars 4 0.10 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kisóvár 4 0.10 %
Kural 4 0.10 %
Garamlök 4 0.10 %
Felsőzsember 3 0.08 %
Garamkelecsény 3 0.08 %
Nagygyőröd 3 0.08 %
Alsószecse 3 0.08 %
Borfő 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Bát 2 0.05 %
Hontalmás 2 0.05 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 58.22 %
Kálna 139 2.47 %
Zselíz 135 2.40 %
Garamtolmács 126 2.24 %
Ipolyság 108 1.92 %
Felsőszecse 107 1.90 %
Garamkelecsény 106 1.89 %
Garamszentgyörgy 77 1.37 %
Csejkő 72 1.28 %
Óbars 70 1.25 %
Garamújfalu 67 1.19 %
Bakabánya 59 1.05 %
Újbars 51 0.91 %
Garamkovácsi 48 0.85 %
Kereskény 47 0.84 %
Garamszőllős 46 0.82 %
Berekalja 43 0.77 %
Alsószecse 40 0.71 %
Nagysalló 40 0.71 %
Vámosladány 39 0.69 %
Deménd 33 0.59 %
Felsőzsember 31 0.55 %
Nagykoszmály 29 0.52 %
Garamlök 25 0.44 %
Garamkeszi 24 0.43 %
Nagygyőröd 23 0.41 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.37 %
Alsópél 20 0.36 %
Oroszka 19 0.34 %
Szántó 17 0.30 %
Nagyod 17 0.30 %
Nagyölved 16 0.28 %
Bát 16 0.28 %
Hontnádas 15 0.27 %
Ipolyszakállos 15 0.27 %
Kétfegyvernek 14 0.25 %
Sáró 14 0.25 %
Baka 14 0.25 %
Lekér 13 0.23 %
Farnad 13 0.23 %
Cseke 13 0.23 %
Barsendréd 12 0.21 %
Felsőtúr 12 0.21 %
Barsbese 12 0.21 %
Derzsenye 12 0.21 %
Kural 11 0.20 %
Töhöl 9 0.16 %
Csata 9 0.16 %
Lontó 9 0.16 %
Felsőpél 9 0.16 %
Fakóvezekény 9 0.16 %
Felsőszemeréd 9 0.16 %
Barsvárad 9 0.16 %
Hontbesenyőd 8 0.14 %
Palást 8 0.14 %
Egeg 8 0.14 %
Nyírágó 7 0.12 %
Gyerk 7 0.12 %
Bori 6 0.11 %
Borfő 6 0.11 %
Ipolyvisk 6 0.11 %
Érsekkéty 6 0.11 %
Kistompa 5 0.09 %
Ipolyfödémes 5 0.09 %
Bajka 5 0.09 %
Kiskoszmály 5 0.09 %
Zsemlér 5 0.09 %
Hontbagonya 4 0.07 %
Kisóvár 4 0.07 %
Dalmad 4 0.07 %
Ény 4 0.07 %
Nagytúr 4 0.07 %
Hontalmás 4 0.07 %
Százd 4 0.07 %
Bakaszenes 3 0.05 %
Alsószemeréd 3 0.05 %
Nemesoroszi 3 0.05 %
Málas 3 0.05 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 18.49 %
Léva 345 9.58 %
Zselíz 261 7.25 %
Palást 260 7.22 %
Nagyölved 134 3.72 %
Érsekkéty 95 2.64 %
Farnad 91 2.53 %
Ipolyfödémes 76 2.11 %
Alsószemeréd 72 2.00 %
Ipolyszakállos 65 1.80 %
Nagysalló 64 1.78 %
Oroszka 64 1.78 %
Csata 62 1.72 %
Kálna 62 1.72 %
Ipolyvisk 53 1.47 %
Nagytúr 48 1.33 %
Ipolypásztó 46 1.28 %
Vámosladány 46 1.28 %
Lekér 45 1.25 %
Deménd 39 1.08 %
Kistompa 39 1.08 %
Egeg 38 1.05 %
Szete 37 1.03 %
Garamszentgyörgy 37 1.03 %
Szalatnya 36 1.00 %
Felsőszemeréd 36 1.00 %
Felsőtúr 36 1.00 %
Százd 36 1.00 %
Nyírágó 35 0.97 %
Barsbese 31 0.86 %
Lontó 30 0.83 %
Zsemlér 30 0.83 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.83 %
Ipolybél 24 0.67 %
Kisölved 24 0.67 %
Sáró 21 0.58 %
Málas 19 0.53 %
Felsőszecse 17 0.47 %
Fakóvezekény 14 0.39 %
Garamsalló 13 0.36 %
Gyerk 13 0.36 %
Barsendréd 12 0.33 %
Zalaba 11 0.31 %
Nagyod 10 0.28 %
Újbars 10 0.28 %
Bori 10 0.28 %
Tőre 6 0.17 %
Kétfegyvernek 6 0.17 %
Garamlök 5 0.14 %
Töhöl 4 0.11 %
Barsvárad 4 0.11 %
Nagygyőröd 4 0.11 %
Felsőpél 4 0.11 %
Szántó 4 0.11 %
Garamkovácsi 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 41.36 %
Garamtolmács 185 5.13 %
Óbars 87 2.41 %
Garamkelecsény 82 2.27 %
Kálna 81 2.25 %
Ipolyság 76 2.11 %
Garamkovácsi 73 2.02 %
Garamszőllős 67 1.86 %
Garamújfalu 65 1.80 %
Bakabánya 59 1.64 %
Berekalja 57 1.58 %
Zselíz 53 1.47 %
Csejkő 50 1.39 %
Felsőzsember 41 1.14 %
Kereskény 40 1.11 %
Bát 38 1.05 %
Nagykoszmály 36 1.00 %
Garamszentgyörgy 35 0.97 %
Garamkeszi 27 0.75 %
Nagygyőröd 27 0.75 %
Alsópél 25 0.69 %
Újbars 24 0.67 %
Felsőszecse 22 0.61 %
Hontnádas 22 0.61 %
Borfő 21 0.58 %
Nagysalló 20 0.55 %
Alsószecse 20 0.55 %
Szántó 19 0.53 %
Derzsenye 18 0.50 %
Kistompa 17 0.47 %
Bori 17 0.47 %
Barsbese 16 0.44 %
Hontalmás 15 0.42 %
Vámosladány 15 0.42 %
Hontbagonya 12 0.33 %
Lekér 12 0.33 %
Barsendréd 12 0.33 %
Garamlök 11 0.31 %
Deménd 11 0.31 %
Sáró 10 0.28 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.28 %
Ipolyszakállos 10 0.28 %
Palást 10 0.28 %
Ény 9 0.25 %
Fakóvezekény 9 0.25 %
Baka 9 0.25 %
Cseke 9 0.25 %
Kural 8 0.22 %
Nagyölved 7 0.19 %
Farnad 6 0.17 %
Nyírágó 6 0.17 %
Kisóvár 6 0.17 %
Töhöl 6 0.17 %
Barsvárad 5 0.14 %
Kétfegyvernek 5 0.14 %
Málas 5 0.14 %
Kiskoszmály 5 0.14 %
Nagytúr 5 0.14 %
Felsőszemeréd 5 0.14 %
Ipolyfödémes 5 0.14 %
Setétkút 5 0.14 %
Lontó 5 0.14 %
Csata 4 0.11 %
Oroszka 4 0.11 %
Hontbesenyőd 4 0.11 %
Nagyod 4 0.11 %
Dalmad 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Gyerk 3 0.08 %
Ipolypásztó 3 0.08 %
Szalatnya 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Lüle 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Egeg 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 54.37 %
Garamtolmács 205 4.00 %
Kálna 145 2.83 %
Ipolyság 119 2.32 %
Garamkelecsény 119 2.32 %
Garamújfalu 111 2.17 %
Berekalja 105 2.05 %
Csejkő 105 2.05 %
Zselíz 99 1.93 %
Óbars 87 1.70 %
Garamszőllős 86 1.68 %
Bakabánya 74 1.44 %
Nagysalló 72 1.40 %
Felsőszecse 63 1.23 %
Garamkovácsi 58 1.13 %
Újbars 53 1.03 %
Nagykoszmály 52 1.01 %
Alsószecse 48 0.94 %
Kereskény 42 0.82 %
Garamszentgyörgy 41 0.80 %
Vámosladány 41 0.80 %
Garamkeszi 39 0.76 %
Felsőzsember 38 0.74 %
Szántó 37 0.72 %
Garamlök 34 0.66 %
Deménd 33 0.64 %
Nagygyőröd 33 0.64 %
Bát 29 0.57 %
Cseke 28 0.55 %
Baka 27 0.53 %
Derzsenye 26 0.51 %
Nagyölved 25 0.49 %
Barsbese 22 0.43 %
Bori 20 0.39 %
Alsópél 20 0.39 %
Ipolyszakállos 19 0.37 %
Kural 17 0.33 %
Hontnádas 16 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.31 %
Kétfegyvernek 16 0.31 %
Sáró 15 0.29 %
Oroszka 14 0.27 %
Kiskoszmály 14 0.27 %
Lekér 14 0.27 %
Nagyod 13 0.25 %
Fakóvezekény 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.20 %
Hontbesenyőd 10 0.20 %
Töhöl 9 0.18 %
Dalmad 9 0.18 %
Felsőszemeréd 9 0.18 %
Nyírágó 8 0.16 %
Felsőpél 8 0.16 %
Barsvárad 8 0.16 %
Málas 8 0.16 %
Nagytúr 8 0.16 %
Lontó 8 0.16 %
Hontbagonya 8 0.16 %
Csata 8 0.16 %
Ény 7 0.14 %
Érsekkéty 7 0.14 %
Zsemlér 7 0.14 %
Borfő 7 0.14 %
Palást 7 0.14 %
Nemesoroszi 7 0.14 %
Egeg 6 0.12 %
Százd 5 0.10 %
Kisóvár 5 0.10 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 30.90 %
Garamtolmács 111 3.72 %
Ipolyság 91 3.05 %
Deménd 68 2.28 %
Garamkelecsény 66 2.21 %
Csejkő 60 2.01 %
Zselíz 48 1.61 %
Óbars 47 1.57 %
Garamkovácsi 47 1.57 %
Garamújfalu 46 1.54 %
Bakabánya 46 1.54 %
Kálna 40 1.34 %
Garamszőllős 39 1.31 %
Kereskény 35 1.17 %
Felsőszecse 34 1.14 %
Nagykoszmály 24 0.80 %
Alsópél 23 0.77 %
Felsőzsember 21 0.70 %
Nagysalló 21 0.70 %
Berekalja 19 0.64 %
Alsószecse 19 0.64 %
Garamszentgyörgy 18 0.60 %
Nagygyőröd 18 0.60 %
Garamkeszi 17 0.57 %
Kural 14 0.47 %
Szántó 14 0.47 %
Hontnádas 12 0.40 %
Cseke 11 0.37 %
Oroszka 10 0.33 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.33 %
Ipolyszakállos 10 0.33 %
Garamlök 10 0.33 %
Derzsenye 9 0.30 %
Alsószemeréd 9 0.30 %
Újbars 9 0.30 %
Vámosladány 8 0.27 %
Baka 8 0.27 %
Százd 8 0.27 %
Fakóvezekény 8 0.27 %
Borfő 7 0.23 %
Barsbese 6 0.20 %
Bát 6 0.20 %
Sáró 6 0.20 %
Kistompa 6 0.20 %
Lekér 5 0.17 %
Csata 5 0.17 %
Kétfegyvernek 5 0.17 %
Hontbesenyőd 5 0.17 %
Dalmad 5 0.17 %
Töhöl 5 0.17 %
Felsőszemeréd 5 0.17 %
Egeg 5 0.17 %
Bori 4 0.13 %
Barsendréd 4 0.13 %
Farnad 4 0.13 %
Nagytúr 4 0.13 %
Kiskoszmály 4 0.13 %
Gyerk 3 0.10 %
Nagyölved 3 0.10 %
Palást 3 0.10 %
Barsvárad 3 0.10 %
Ipolyvisk 3 0.10 %
Hontalmás 3 0.10 %
Bakaszenes 2 0.07 %
Ény 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Felsőtúr 2 0.07 %
Lontó 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Kisóvár 1 0.03 %
Hontbagonya 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Nyírágó 1 0.03 %
Ipolyfödémes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 23.18 %
Kálna 386 13.96 %
Garamtolmács 136 4.92 %
Garamkelecsény 65 2.35 %
Újbars 60 2.17 %
Garamszőllős 48 1.74 %
Óbars 47 1.70 %
Ipolyság 45 1.63 %
Zselíz 44 1.59 %
Garamkovácsi 44 1.59 %
Nagygyőröd 43 1.56 %
Garamlök 40 1.45 %
Alsópél 39 1.41 %
Felsőszecse 39 1.41 %
Bakabánya 37 1.34 %
Garamszentgyörgy 34 1.23 %
Nagysalló 32 1.16 %
Csejkő 32 1.16 %
Berekalja 27 0.98 %
Felsőzsember 27 0.98 %
Alsószecse 25 0.90 %
Garamújfalu 22 0.80 %
Nagykoszmály 20 0.72 %
Barsendréd 17 0.61 %
Barsvárad 17 0.61 %
Szántó 16 0.58 %
Barsbese 14 0.51 %
Garamkeszi 14 0.51 %
Bát 13 0.47 %
Kereskény 13 0.47 %
Deménd 12 0.43 %
Felsőpél 12 0.43 %
Lekér 12 0.43 %
Töhöl 12 0.43 %
Oroszka 11 0.40 %
Csata 10 0.36 %
Bajka 10 0.36 %
Fakóvezekény 10 0.36 %
Kiskoszmály 10 0.36 %
Nagyölved 9 0.33 %
Kétfegyvernek 9 0.33 %
Hontnádas 9 0.33 %
Derzsenye 8 0.29 %
Cseke 8 0.29 %
Vámosladány 8 0.29 %
Felsőtúr 7 0.25 %
Baka 7 0.25 %
Palást 6 0.22 %
Borfő 6 0.22 %
Gyerk 6 0.22 %
Sáró 6 0.22 %
Nagyod 6 0.22 %
Hontbagonya 5 0.18 %
Kistompa 5 0.18 %
Ipolyszakállos 5 0.18 %
Nemesoroszi 4 0.14 %
Hontalmás 4 0.14 %
Kisóvár 4 0.14 %
Lüle 4 0.14 %
Setétkút 4 0.14 %
Ipolyfödémes 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Kural 3 0.11 %
Százd 3 0.11 %
Peszektergenye 3 0.11 %
Szalatnya 3 0.11 %
Lontó 3 0.11 %
Nyírágó 3 0.11 %
Nagytúr 3 0.11 %
Tőre 3 0.11 %
Egeg 3 0.11 %
Farnad 3 0.11 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Alsószemeréd 2 0.07 %
Málas 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 52.95 %
Garamtolmács 136 3.47 %
Garamújfalu 105 2.68 %
Csejkő 94 2.40 %
Garamkelecsény 93 2.37 %
Kereskény 72 1.84 %
Kálna 70 1.79 %
Óbars 69 1.76 %
Ipolyság 69 1.76 %
Bakabánya 65 1.66 %
Garamszőllős 63 1.61 %
Zselíz 55 1.40 %
Garamkovácsi 48 1.23 %
Berekalja 42 1.07 %
Felsőzsember 36 0.92 %
Nagygyőröd 32 0.82 %
Nagysalló 27 0.69 %
Alsószecse 26 0.66 %
Hontnádas 25 0.64 %
Felsőszecse 24 0.61 %
Nagykoszmály 24 0.61 %
Szete 21 0.54 %
Garamlök 21 0.54 %
Alsópél 21 0.54 %
Derzsenye 20 0.51 %
Bát 18 0.46 %
Oroszka 17 0.43 %
Szántó 16 0.41 %
Újbars 15 0.38 %
Ipolyvisk 15 0.38 %
Garamkeszi 14 0.36 %
Kural 14 0.36 %
Lekér 13 0.33 %
Garamszentgyörgy 13 0.33 %
Nagyölved 12 0.31 %
Kiskoszmály 12 0.31 %
Vámosladány 12 0.31 %
Barsbese 12 0.31 %
Barsendréd 12 0.31 %
Lontó 11 0.28 %
Dalmad 11 0.28 %
Baka 9 0.23 %
Cseke 9 0.23 %
Hontalmás 8 0.20 %
Nagytúr 8 0.20 %
Ipolyszakállos 8 0.20 %
Deménd 8 0.20 %
Borfő 8 0.20 %
Kistompa 8 0.20 %
Felsőszemeréd 7 0.18 %
Fakóvezekény 7 0.18 %
Bajka 7 0.18 %
Palást 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Hontbesenyőd 6 0.15 %
Csata 5 0.13 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Felsőpél 5 0.13 %
Ény 4 0.10 %
Szalatnya 4 0.10 %
Nyírágó 4 0.10 %
Érsekkéty 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Nagyod 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Kétfegyvernek 3 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Nemesoroszi 3 0.08 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Kisóvár 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Töhöl 1 0.03 %
Százd 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 58.28 %
Garamtolmács 155 4.12 %
Ipolyság 116 3.09 %
Garamkelecsény 99 2.63 %
Bakabánya 95 2.53 %
Zselíz 82 2.18 %
Kálna 80 2.13 %
Felsőzsember 59 1.57 %
Csejkő 58 1.54 %
Óbars 53 1.41 %
Garamújfalu 53 1.41 %
Berekalja 52 1.38 %
Garamszőllős 49 1.30 %
Nagykoszmály 45 1.20 %
Nagygyőröd 44 1.17 %
Felsőszecse 42 1.12 %
Fakóvezekény 40 1.06 %
Garamkovácsi 39 1.04 %
Bát 37 0.98 %
Kereskény 37 0.98 %
Nagysalló 34 0.90 %
Alsószecse 34 0.90 %
Újbars 34 0.90 %
Garamszentgyörgy 31 0.82 %
Alsópél 29 0.77 %
Palást 28 0.75 %
Garamkeszi 26 0.69 %
Garamlök 25 0.67 %
Derzsenye 23 0.61 %
Cseke 22 0.59 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.59 %
Borfő 21 0.56 %
Vámosladány 20 0.53 %
Lontó 20 0.53 %
Barsbese 19 0.51 %
Szántó 18 0.48 %
Barsendréd 17 0.45 %
Hontnádas 17 0.45 %
Csata 16 0.43 %
Farnad 15 0.40 %
Lekér 15 0.40 %
Baka 15 0.40 %
Nagyölved 14 0.37 %
Ipolyszakállos 14 0.37 %
Kiskoszmály 13 0.35 %
Nagytúr 12 0.32 %
Kisóvár 12 0.32 %
Oroszka 12 0.32 %
Deménd 11 0.29 %
Felsőszemeréd 10 0.27 %
Hontbagonya 10 0.27 %
Bori 9 0.24 %
Hontbesenyőd 9 0.24 %
Hontalmás 8 0.21 %
Töhöl 8 0.21 %
Lüle 8 0.21 %
Ipolyvisk 8 0.21 %
Százd 8 0.21 %
Barsvárad 7 0.19 %
Alsószemeréd 7 0.19 %
Ény 7 0.19 %
Dalmad 7 0.19 %
Nyírágó 7 0.19 %
Felsőpél 6 0.16 %
Kistompa 6 0.16 %
Sáró 6 0.16 %
Érsekkéty 6 0.16 %
Kural 6 0.16 %
Ipolyfödémes 6 0.16 %
Felsőtúr 5 0.13 %
Zsemlér 5 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Kétfegyvernek 4 0.11 %
Kisölved 3 0.08 %
Málas 3 0.08 %
Bajka 3 0.08 %
Egeg 3 0.08 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 67.17 %
Garamtolmács 134 4.00 %
Ipolyság 110 3.28 %
Garamkelecsény 108 3.22 %
Garamszőllős 72 2.15 %
Garamújfalu 72 2.15 %
Csejkő 70 2.09 %
Garamkovácsi 69 2.06 %
Óbars 66 1.97 %
Zselíz 66 1.97 %
Kálna 65 1.94 %
Bakabánya 54 1.61 %
Kereskény 52 1.55 %
Felsőszecse 46 1.37 %
Nagykoszmály 44 1.31 %
Nagysalló 33 0.98 %
Újbars 30 0.89 %
Deménd 29 0.86 %
Berekalja 29 0.86 %
Felsőzsember 29 0.86 %
Alsószecse 28 0.83 %
Garamkeszi 25 0.75 %
Garamszentgyörgy 23 0.69 %
Alsópél 22 0.66 %
Hontnádas 22 0.66 %
Bát 21 0.63 %
Garamlök 21 0.63 %
Oroszka 17 0.51 %
Cseke 16 0.48 %
Vámosladány 16 0.48 %
Nagygyőröd 15 0.45 %
Szántó 15 0.45 %
Kiskoszmály 14 0.42 %
Kural 14 0.42 %
Baka 13 0.39 %
Borfő 11 0.33 %
Lekér 10 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.30 %
Hontbesenyőd 10 0.30 %
Kistompa 10 0.30 %
Ipolybél 9 0.27 %
Palást 9 0.27 %
Barsendréd 8 0.24 %
Fakóvezekény 8 0.24 %
Barsvárad 7 0.21 %
Kétfegyvernek 7 0.21 %
Nagyölved 7 0.21 %
Sáró 6 0.18 %
Ipolyszakállos 6 0.18 %
Derzsenye 6 0.18 %
Barsbese 6 0.18 %
Töhöl 6 0.18 %
Felsőszemeréd 6 0.18 %
Felsőtúr 4 0.12 %
Hontalmás 4 0.12 %
Nagytúr 4 0.12 %
Gyerk 4 0.12 %
Egeg 4 0.12 %
Nagyod 4 0.12 %
Hontbagonya 4 0.12 %
Bajka 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Dalmad 3 0.09 %
Csata 3 0.09 %
Peszektergenye 3 0.09 %
Bori 3 0.09 %
Nyírágó 3 0.09 %
Ipolyfödémes 3 0.09 %
Ipolyvisk 3 0.09 %
Setétkút 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Alsószemeréd 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 43.30 %
Kereskény 142 6.33 %
Garamújfalu 92 4.10 %
Ipolyság 91 4.05 %
Csejkő 84 3.74 %
Garamtolmács 82 3.65 %
Zselíz 74 3.30 %
Garamkelecsény 73 3.25 %
Garamkovácsi 68 3.03 %
Óbars 60 2.67 %
Garamszőllős 59 2.63 %
Bakabánya 55 2.45 %
Berekalja 48 2.14 %
Felsőzsember 40 1.78 %
Kálna 36 1.60 %
Nagykoszmály 34 1.51 %
Nagysalló 26 1.16 %
Alsópél 25 1.11 %
Garamkeszi 24 1.07 %
Szántó 24 1.07 %
Bát 20 0.89 %
Felsőszecse 18 0.80 %
Hontbesenyőd 17 0.76 %
Kural 17 0.76 %
Cseke 16 0.71 %
Deménd 16 0.71 %
Derzsenye 16 0.71 %
Nagygyőröd 15 0.67 %
Hontnádas 15 0.67 %
Újbars 15 0.67 %
Alsószecse 14 0.62 %
Fakóvezekény 12 0.53 %
Garamszentgyörgy 9 0.40 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.36 %
Borfő 8 0.36 %
Baka 7 0.31 %
Kistompa 7 0.31 %
Egeg 7 0.31 %
Vámosladány 6 0.27 %
Nagyölved 6 0.27 %
Töhöl 6 0.27 %
Sáró 6 0.27 %
Oroszka 6 0.27 %
Dalmad 5 0.22 %
Csata 5 0.22 %
Lekér 5 0.22 %
Palást 5 0.22 %
Barsendréd 5 0.22 %
Ény 4 0.18 %
Gyerk 4 0.18 %
Alsószemeréd 4 0.18 %
Garamlök 4 0.18 %
Felsőtúr 4 0.18 %
Barsbese 3 0.13 %
Kisóvár 3 0.13 %
Nagyod 3 0.13 %
Hontalmás 3 0.13 %
Kiskoszmály 3 0.13 %
Barsvárad 3 0.13 %
Felsőszemeréd 3 0.13 %
Bakaszenes 3 0.13 %
Bajka 2 0.09 %
Setétkút 2 0.09 %
Felsőpél 2 0.09 %
Peszektergenye 2 0.09 %
Ipolyszakállos 2 0.09 %
Ipolyfödémes 2 0.09 %
Hontbagonya 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Nagytúr 2 0.09 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 15.03 %
Zselíz 185 6.54 %
Garamtolmács 97 3.43 %
Ipolyság 69 2.44 %
Bakabánya 52 1.84 %
Óbars 50 1.77 %
Garamkovácsi 44 1.56 %
Lekér 40 1.41 %
Nagysalló 36 1.27 %
Kálna 28 0.99 %
Bát 28 0.99 %
Felsőzsember 26 0.92 %
Garamkelecsény 26 0.92 %
Csejkő 25 0.88 %
Fakóvezekény 24 0.85 %
Garamszentgyörgy 21 0.74 %
Oroszka 20 0.71 %
Garamújfalu 20 0.71 %
Nagygyőröd 18 0.64 %
Nagykoszmály 17 0.60 %
Tőre 17 0.60 %
Újbars 16 0.57 %
Kistompa 16 0.57 %
Cseke 15 0.53 %
Garamlök 15 0.53 %
Deménd 14 0.50 %
Berekalja 13 0.46 %
Alsópél 13 0.46 %
Szántó 12 0.42 %
Csata 11 0.39 %
Kural 11 0.39 %
Nagyölved 11 0.39 %
Sáró 11 0.39 %
Garamkeszi 10 0.35 %
Ipolyvisk 9 0.32 %
Farnad 9 0.32 %
Hontalmás 9 0.32 %
Garamszőllős 9 0.32 %
Felsőszecse 9 0.32 %
Borfő 8 0.28 %
Baka 8 0.28 %
Peszektergenye 7 0.25 %
Töhöl 7 0.25 %
Nyírágó 7 0.25 %
Ipolyszakállos 6 0.21 %
Nagytúr 6 0.21 %
Alsószecse 6 0.21 %
Hontbagonya 6 0.21 %
Vámosladány 6 0.21 %
Málas 5 0.18 %
Kiskoszmály 5 0.18 %
Nemesoroszi 5 0.18 %
Barsbese 5 0.18 %
Zsemlér 4 0.14 %
Kereskény 4 0.14 %
Dalmad 4 0.14 %
Derzsenye 4 0.14 %
Palást 4 0.14 %
Bakaszenes 4 0.14 %
Hontnádas 4 0.14 %
Alsószemeréd 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőpél 3 0.11 %
Egeg 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Érsekkéty 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Lontó 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Kétfegyvernek 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Lüle 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Kisóvár 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Szete 1 0.04 %
Kisölved 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Barsendréd 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Hontbesenyőd 1 0.04 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 27.55 %
Garamtolmács 58 4.49 %
Ipolyság 34 2.63 %
Zselíz 30 2.32 %
Kálna 28 2.17 %
Garamkovácsi 25 1.93 %
Garamszőllős 23 1.78 %
Bakabánya 22 1.70 %
Szántó 17 1.32 %
Csejkő 14 1.08 %
Óbars 14 1.08 %
Felsőzsember 14 1.08 %
Újbars 13 1.01 %
Garamújfalu 12 0.93 %
Lekér 12 0.93 %
Bát 11 0.85 %
Nagyölved 11 0.85 %
Oroszka 10 0.77 %
Derzsenye 10 0.77 %
Baka 9 0.70 %
Palást 8 0.62 %
Nagykoszmály 8 0.62 %
Vámosladány 8 0.62 %
Nagysalló 8 0.62 %
Kiskoszmály 8 0.62 %
Cseke 8 0.62 %
Garamkelecsény 8 0.62 %
Garamkeszi 8 0.62 %
Hontalmás 7 0.54 %
Barsendréd 7 0.54 %
Sáró 6 0.46 %
Ény 6 0.46 %
Kistompa 6 0.46 %
Nagygyőröd 6 0.46 %
Alsószemeréd 6 0.46 %
Alsópél 6 0.46 %
Ipolyszakállos 6 0.46 %
Borfő 6 0.46 %
Farnad 5 0.39 %
Ipolybél 5 0.39 %
Felsőtúr 5 0.39 %
Berekalja 5 0.39 %
Töhöl 4 0.31 %
Zsemlér 4 0.31 %
Egeg 4 0.31 %
Garamszentgyörgy 4 0.31 %
Garamlök 4 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.31 %
Fakóvezekény 4 0.31 %
Százd 4 0.31 %
Nemesoroszi 4 0.31 %
Nyírágó 3 0.23 %
Nagyod 3 0.23 %
Ipolypásztó 3 0.23 %
Kereskény 3 0.23 %
Barsbese 3 0.23 %
Alsószecse 3 0.23 %
Deménd 3 0.23 %
Csata 3 0.23 %
Setétkút 2 0.15 %
Bajka 2 0.15 %
Gyerk 2 0.15 %
Zalaba 2 0.15 %
Felsőszecse 2 0.15 %
Szalatnya 2 0.15 %
Kisóvár 2 0.15 %
Dalmad 2 0.15 %
Kural 2 0.15 %
Hontbesenyőd 2 0.15 %
Nagytúr 2 0.15 %
Ipolyfödémes 2 0.15 %
Érsekkéty 1 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.08 %
Málas 1 0.08 %
Hontnádas 1 0.08 %
Barsvárad 1 0.08 %
Kisölved 1 0.08 %
Tőre 1 0.08 %
Felsőpél 1 0.08 %
Bori 1 0.08 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 42.90 %
Garamtolmács 131 4.59 %
Garamújfalu 91 3.19 %
Garamkovácsi 84 2.95 %
Ipolyság 82 2.88 %
Garamkelecsény 79 2.77 %
Felsőzsember 77 2.70 %
Bakabánya 76 2.67 %
Borfő 71 2.49 %
Garamszőllős 70 2.46 %
Óbars 66 2.31 %
Csejkő 64 2.24 %
Zselíz 57 2.00 %
Bát 56 1.96 %
Kálna 53 1.86 %
Berekalja 50 1.75 %
Szántó 42 1.47 %
Nagysalló 41 1.44 %
Alsópél 33 1.16 %
Nagykoszmály 31 1.09 %
Hontnádas 27 0.95 %
Palást 26 0.91 %
Újbars 25 0.88 %
Derzsenye 24 0.84 %
Alsószecse 23 0.81 %
Kereskény 22 0.77 %
Garamszentgyörgy 22 0.77 %
Cseke 20 0.70 %
Lekér 20 0.70 %
Garamlök 19 0.67 %
Lontó 19 0.67 %
Garamkeszi 19 0.67 %
Baka 18 0.63 %
Nagytúr 18 0.63 %
Nagyölved 18 0.63 %
Nagygyőröd 18 0.63 %
Oroszka 17 0.60 %
Ipolybél 15 0.53 %
Fakóvezekény 15 0.53 %
Felsőszemeréd 15 0.53 %
Vámosladány 14 0.49 %
Kiskoszmály 14 0.49 %
Deménd 13 0.46 %
Kural 13 0.46 %
Kistompa 13 0.46 %
Nyírágó 12 0.42 %
Hontalmás 12 0.42 %
Sáró 12 0.42 %
Nemesoroszi 11 0.39 %
Barsendréd 11 0.39 %
Felsőszecse 10 0.35 %
Hontbesenyőd 10 0.35 %
Töhöl 9 0.32 %
Farnad 9 0.32 %
Kisóvár 9 0.32 %
Barsbese 9 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.32 %
Dalmad 8 0.28 %
Ipolyszakállos 8 0.28 %
Felsőpél 8 0.28 %
Gyerk 7 0.25 %
Csata 7 0.25 %
Felsőtúr 7 0.25 %
Ipolyvisk 7 0.25 %
Ény 7 0.25 %
Málas 6 0.21 %
Nagyod 5 0.18 %
Kétfegyvernek 5 0.18 %
Bori 5 0.18 %
Bajka 5 0.18 %
Szete 5 0.18 %
Lüle 5 0.18 %
Setétkút 4 0.14 %
Barsvárad 4 0.14 %
Alsószemeréd 4 0.14 %
Hontbagonya 4 0.14 %
Érsekkéty 4 0.14 %
Egeg 3 0.11 %
Peszektergenye 3 0.11 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 72.00 %
Garamtolmács 180 4.54 %
Garamkelecsény 93 2.34 %
Kálna 87 2.19 %
Csejkő 83 2.09 %
Ipolyság 78 1.97 %
Garamszőllős 70 1.76 %
Garamújfalu 61 1.54 %
Berekalja 55 1.39 %
Óbars 53 1.34 %
Bakabánya 52 1.31 %
Zselíz 48 1.21 %
Felsőzsember 45 1.13 %
Garamkovácsi 44 1.11 %
Kereskény 42 1.06 %
Nagysalló 40 1.01 %
Újbars 37 0.93 %
Bát 35 0.88 %
Palást 33 0.83 %
Felsőszecse 32 0.81 %
Alsószecse 24 0.60 %
Garamkeszi 23 0.58 %
Nagykoszmály 23 0.58 %
Nagygyőröd 22 0.55 %
Garamszentgyörgy 22 0.55 %
Szántó 21 0.53 %
Derzsenye 21 0.53 %
Hontnádas 20 0.50 %
Garamlök 19 0.48 %
Alsópél 19 0.48 %
Deménd 18 0.45 %
Sáró 16 0.40 %
Baka 15 0.38 %
Oroszka 14 0.35 %
Borfő 14 0.35 %
Kistompa 13 0.33 %
Kural 13 0.33 %
Vámosladány 12 0.30 %
Hontalmás 10 0.25 %
Barsendréd 10 0.25 %
Ipolyszakállos 9 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.23 %
Kiskoszmály 9 0.23 %
Barsbese 9 0.23 %
Lekér 8 0.20 %
Lontó 8 0.20 %
Kisóvár 8 0.20 %
Cseke 7 0.18 %
Egeg 7 0.18 %
Fakóvezekény 7 0.18 %
Nagyod 6 0.15 %
Barsvárad 5 0.13 %
Nagytúr 5 0.13 %
Nemesoroszi 5 0.13 %
Csata 5 0.13 %
Nagyölved 5 0.13 %
Felsőszemeréd 5 0.13 %
Töhöl 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Hontbagonya 4 0.10 %
Dalmad 4 0.10 %
Felsőtúr 4 0.10 %
Ény 4 0.10 %
Peszektergenye 4 0.10 %
Ipolypásztó 3 0.08 %
Hontbesenyőd 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Bajka 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Szalatnya 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Farnad 2 0.05 %
Ipolyfödémes 2 0.05 %
Zsemlér 1 0.03 %
Bori 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 14.24 %
Kálna 114 9.33 %
Garamtolmács 38 3.11 %
Zselíz 32 2.62 %
Garamkovácsi 29 2.37 %
Ipolyság 22 1.80 %
Garamszőllős 20 1.64 %
Óbars 19 1.55 %
Bakabánya 16 1.31 %
Bát 14 1.15 %
Garamújfalu 13 1.06 %
Alsópél 11 0.90 %
Felsőzsember 10 0.82 %
Újbars 10 0.82 %
Nagygyőröd 10 0.82 %
Derzsenye 9 0.74 %
Lekér 8 0.65 %
Oroszka 8 0.65 %
Nagysalló 8 0.65 %
Garamlök 7 0.57 %
Bori 7 0.57 %
Barsvárad 6 0.49 %
Borfő 6 0.49 %
Palást 6 0.49 %
Garamkelecsény 6 0.49 %
Kiskoszmály 5 0.41 %
Hontalmás 5 0.41 %
Csejkő 5 0.41 %
Felsőszecse 5 0.41 %
Kereskény 5 0.41 %
Tőre 5 0.41 %
Nagykoszmály 5 0.41 %
Vámosladány 5 0.41 %
Szántó 5 0.41 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.33 %
Csata 4 0.33 %
Garamszentgyörgy 3 0.25 %
Nagytúr 3 0.25 %
Kural 3 0.25 %
Garamkeszi 3 0.25 %
Málas 3 0.25 %
Nyírágó 3 0.25 %
Baka 3 0.25 %
Sáró 3 0.25 %
Cseke 3 0.25 %
Kistompa 3 0.25 %
Fakóvezekény 3 0.25 %
Szalatnya 2 0.16 %
Nemesoroszi 2 0.16 %
Deménd 2 0.16 %
Bajka 2 0.16 %
Töhöl 2 0.16 %
Alsószecse 2 0.16 %
Felsőtúr 2 0.16 %
Érsekkéty 2 0.16 %
Alsószemeréd 2 0.16 %
Ipolybél 2 0.16 %
Nagyod 2 0.16 %
Kétfegyvernek 2 0.16 %
Farnad 2 0.16 %
Egeg 2 0.16 %
Berekalja 2 0.16 %
Ipolypásztó 1 0.08 %
Zalaba 1 0.08 %
Peszektergenye 1 0.08 %
Kisóvár 1 0.08 %
Setétkút 1 0.08 %
Ipolyszakállos 1 0.08 %
Barsendréd 1 0.08 %
Ény 1 0.08 %
Bakaszenes 1 0.08 %
Ipolyvisk 1 0.08 %
Dalmad 1 0.08 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 29.17 %
Garamtolmács 146 8.55 %
Garamkovácsi 97 5.68 %
Óbars 66 3.87 %
Bakabánya 53 3.10 %
Ipolyság 46 2.69 %
Zselíz 43 2.52 %
Garamkelecsény 41 2.40 %
Garamszőllős 40 2.34 %
Csejkő 33 1.93 %
Lekér 33 1.93 %
Garamújfalu 32 1.87 %
Nagygyőröd 31 1.82 %
Felsőzsember 30 1.76 %
Bát 30 1.76 %
Kálna 27 1.58 %
Nagykoszmály 24 1.41 %
Garamkeszi 21 1.23 %
Újbars 19 1.11 %
Nagysalló 19 1.11 %
Garamlök 18 1.05 %
Alsópél 17 1.00 %
Kistompa 16 0.94 %
Szántó 16 0.94 %
Tőre 16 0.94 %
Berekalja 15 0.88 %
Deménd 13 0.76 %
Fakóvezekény 13 0.76 %
Kiskoszmály 13 0.76 %
Garamszentgyörgy 12 0.70 %
Csata 11 0.64 %
Ipolyvisk 11 0.64 %
Oroszka 11 0.64 %
Cseke 10 0.59 %
Vámosladány 9 0.53 %
Hontalmás 9 0.53 %
Borfő 8 0.47 %
Nagyölved 7 0.41 %
Derzsenye 7 0.41 %
Hontbagonya 7 0.41 %
Kereskény 7 0.41 %
Baka 7 0.41 %
Töhöl 7 0.41 %
Zsemlér 6 0.35 %
Barsbese 6 0.35 %
Kural 5 0.29 %
Bakaszenes 5 0.29 %
Alsószecse 5 0.29 %
Felsőszemeréd 5 0.29 %
Farnad 4 0.23 %
Felsőpél 4 0.23 %
Peszektergenye 4 0.23 %
Felsőszecse 4 0.23 %
Dalmad 4 0.23 %
Palást 4 0.23 %
Ipolyszakállos 4 0.23 %
Barsendréd 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Lüle 3 0.18 %
Hontnádas 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Felsőtúr 3 0.18 %
Sáró 3 0.18 %
Gyerk 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Nyírágó 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Barsvárad 2 0.12 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 33.27 %
Garamtolmács 140 6.89 %
Óbars 63 3.10 %
Ipolyság 58 2.85 %
Bakabánya 54 2.66 %
Zselíz 52 2.56 %
Garamkovácsi 51 2.51 %
Garamkelecsény 51 2.51 %
Lekér 38 1.87 %
Garamújfalu 38 1.87 %
Felsőzsember 36 1.77 %
Bát 35 1.72 %
Csejkő 33 1.62 %
Kálna 30 1.48 %
Nagygyőröd 30 1.48 %
Nagysalló 24 1.18 %
Alsópél 22 1.08 %
Garamkeszi 22 1.08 %
Újbars 21 1.03 %
Garamlök 21 1.03 %
Nagykoszmály 20 0.98 %
Szántó 19 0.94 %
Garamszőllős 19 0.94 %
Deménd 19 0.94 %
Cseke 17 0.84 %
Tőre 17 0.84 %
Berekalja 17 0.84 %
Kistompa 15 0.74 %
Fakóvezekény 11 0.54 %
Ipolyvisk 11 0.54 %
Hontalmás 11 0.54 %
Vámosladány 11 0.54 %
Garamszentgyörgy 10 0.49 %
Derzsenye 10 0.49 %
Csata 9 0.44 %
Oroszka 9 0.44 %
Felsőszecse 9 0.44 %
Borfő 9 0.44 %
Baka 8 0.39 %
Nagyölved 8 0.39 %
Felsőszemeréd 7 0.34 %
Töhöl 7 0.34 %
Dalmad 6 0.30 %
Palást 6 0.30 %
Alsószecse 6 0.30 %
Barsbese 6 0.30 %
Hontbagonya 6 0.30 %
Nagytúr 5 0.25 %
Hontnádas 5 0.25 %
Peszektergenye 5 0.25 %
Kiskoszmály 5 0.25 %
Felsőpél 5 0.25 %
Ény 5 0.25 %
Zsemlér 5 0.25 %
Kétfegyvernek 4 0.20 %
Málas 4 0.20 %
Lüle 4 0.20 %
Kural 4 0.20 %
Kereskény 4 0.20 %
Bakaszenes 4 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.20 %
Ipolyszakállos 3 0.15 %
Alsószemeréd 3 0.15 %
Bori 3 0.15 %
Farnad 3 0.15 %
Egeg 3 0.15 %
Lontó 3 0.15 %
Nemesoroszi 3 0.15 %
Barsvárad 3 0.15 %
Nyírágó 3 0.15 %
Barsendréd 3 0.15 %
Gyerk 3 0.15 %
Bajka 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Sáró 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Hontbesenyőd 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 21.75 %
Garamtolmács 105 4.65 %
Lekér 80 3.54 %
Zselíz 80 3.54 %
Ipolyság 71 3.15 %
Óbars 59 2.61 %
Bakabánya 50 2.22 %
Garamkovácsi 45 1.99 %
Garamkelecsény 35 1.55 %
Garamújfalu 34 1.51 %
Felsőzsember 31 1.37 %
Bát 29 1.28 %
Kálna 29 1.28 %
Csejkő 27 1.20 %
Nagysalló 25 1.11 %
Oroszka 25 1.11 %
Nagygyőröd 23 1.02 %
Deménd 20 0.89 %
Garamszőllős 19 0.84 %
Szántó 19 0.84 %
Garamkeszi 19 0.84 %
Alsópél 18 0.80 %
Újbars 18 0.80 %
Tőre 17 0.75 %
Fakóvezekény 15 0.66 %
Cseke 15 0.66 %
Kistompa 14 0.62 %
Garamlök 14 0.62 %
Baka 14 0.62 %
Nagykoszmály 13 0.58 %
Ipolyvisk 12 0.53 %
Garamszentgyörgy 12 0.53 %
Hontalmás 12 0.53 %
Farnad 12 0.53 %
Csata 12 0.53 %
Ipolyszakállos 11 0.49 %
Nagyölved 10 0.44 %
Berekalja 10 0.44 %
Töhöl 8 0.35 %
Felsőszecse 8 0.35 %
Nagytúr 8 0.35 %
Kural 7 0.31 %
Sáró 7 0.31 %
Kiskoszmály 7 0.31 %
Felsőtúr 7 0.31 %
Peszektergenye 7 0.31 %
Vámosladány 6 0.27 %
Borfő 6 0.27 %
Lontó 5 0.22 %
Hontbagonya 5 0.22 %
Barsbese 5 0.22 %
Palást 5 0.22 %
Dalmad 5 0.22 %
Barsvárad 5 0.22 %
Felsőpél 4 0.18 %
Nyírágó 4 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.18 %
Kereskény 4 0.18 %
Hontbesenyőd 4 0.18 %
Bakaszenes 4 0.18 %
Zsemlér 4 0.18 %
Felsőszemeréd 4 0.18 %
Alsószecse 4 0.18 %
Kétfegyvernek 3 0.13 %
Ény 3 0.13 %
Málas 3 0.13 %
Százd 3 0.13 %
Szalatnya 3 0.13 %
Garamsalló 3 0.13 %
Nagyod 3 0.13 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Barsendréd 3 0.13 %
Derzsenye 3 0.13 %
Bori 3 0.13 %
Bajka 2 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Gyerk 2 0.09 %
Hontnádas 2 0.09 %
Egeg 2 0.09 %
Zalaba 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Érsekkéty 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Szete 1 0.04 %
Kisóvár 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 12.52 %
Ipolyság 35 2.81 %
Zselíz 23 1.85 %
Garamtolmács 23 1.85 %
Vámosladány 15 1.20 %
Garamkovácsi 14 1.12 %
Kálna 13 1.04 %
Bakabánya 10 0.80 %
Oroszka 9 0.72 %
Garamszőllős 8 0.64 %
Farnad 8 0.64 %
Szántó 8 0.64 %
Bori 8 0.64 %
Nagysalló 7 0.56 %
Lekér 6 0.48 %
Nagygyőröd 6 0.48 %
Nagyölved 6 0.48 %
Garamszentgyörgy 6 0.48 %
Hontalmás 5 0.40 %
Ény 5 0.40 %
Kereskény 5 0.40 %
Garamkeszi 5 0.40 %
Ipolyszakállos 5 0.40 %
Garamújfalu 5 0.40 %
Újbars 5 0.40 %
Felsőszecse 5 0.40 %
Alsópél 5 0.40 %
Csata 5 0.40 %
Kural 4 0.32 %
Felsőtúr 4 0.32 %
Berekalja 4 0.32 %
Ipolybél 4 0.32 %
Felsőzsember 4 0.32 %
Csejkő 4 0.32 %
Nagykoszmály 4 0.32 %
Ipolyfödémes 3 0.24 %
Töhöl 3 0.24 %
Óbars 3 0.24 %
Peszektergenye 3 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.24 %
Kistompa 3 0.24 %
Baka 3 0.24 %
Nyírágó 3 0.24 %
Barsendréd 3 0.24 %
Palást 3 0.24 %
Alsószemeréd 3 0.24 %
Barsbese 3 0.24 %
Ipolyvisk 3 0.24 %
Bát 3 0.24 %
Derzsenye 3 0.24 %
Deménd 3 0.24 %
Fakóvezekény 2 0.16 %
Sáró 2 0.16 %
Bajka 2 0.16 %
Nagytúr 2 0.16 %
Bakaszenes 2 0.16 %
Kiskoszmály 2 0.16 %
Málas 2 0.16 %
Garamlök 2 0.16 %
Nagyod 2 0.16 %
Tőre 2 0.16 %
Felsőszemeréd 1 0.08 %
Lontó 1 0.08 %
Lüle 1 0.08 %
Cseke 1 0.08 %
Setétkút 1 0.08 %
Alsószecse 1 0.08 %
Gyerk 1 0.08 %
Érsekkéty 1 0.08 %
Zalaba 1 0.08 %
Szalatnya 1 0.08 %
Garamkelecsény 1 0.08 %
Borfő 1 0.08 %
Ipolypásztó 1 0.08 %
Hontbesenyőd 1 0.08 %
Barsvárad 1 0.08 %
Nemesoroszi 1 0.08 %
Dalmad 1 0.08 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 33.44 %
Léva 271 14.62 %
Ipolyság 59 3.18 %
Lekér 42 2.27 %
Garamtolmács 42 2.27 %
Garamkovácsi 23 1.24 %
Oroszka 23 1.24 %
Nagysalló 23 1.24 %
Csata 23 1.24 %
Sáró 21 1.13 %
Bakabánya 20 1.08 %
Garamkelecsény 19 1.02 %
Garamújfalu 17 0.92 %
Garamszentgyörgy 16 0.86 %
Óbars 12 0.65 %
Kural 11 0.59 %
Nagyölved 11 0.59 %
Farnad 11 0.59 %
Felsőzsember 11 0.59 %
Deménd 11 0.59 %
Garamszőllős 11 0.59 %
Csejkő 11 0.59 %
Peszektergenye 10 0.54 %
Palást 9 0.49 %
Nyírágó 9 0.49 %
Kétfegyvernek 9 0.49 %
Nagygyőröd 9 0.49 %
Ipolyszakállos 9 0.49 %
Garamkeszi 9 0.49 %
Berekalja 9 0.49 %
Nagykoszmály 8 0.43 %
Kálna 8 0.43 %
Ipolyfödémes 7 0.38 %
Alsópél 7 0.38 %
Kisóvár 7 0.38 %
Kistompa 7 0.38 %
Cseke 6 0.32 %
Felsőszemeréd 6 0.32 %
Derzsenye 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Újbars 6 0.32 %
Kereskény 6