SK
TV
.....

Nagygéres

Község

címer zászló
1008 100% magyar 1910
633 62% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagygéres
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Horeš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Berzseny, Buród, Fel rét, Fodorgát, Gát-elő, Hamvas, Haraszt, Haza járó, Karcsa-szög, Kovácsi, Major sor, Mikse, Nagygéresi-csatorna, Nyárjaska, Pap-tava, Paptó, Pozsáros, Tobolyka, Víz mege
Koordináták:
48.38565826, 21.90704155
Terület:
18,24 km2
Rang:
község
Népesség:
1061
Tszf. magasság:
99 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07652
Település kód:
543900
Szervezeti azonosító:
332089
Adóazonosító:
2020730613

A község a Bodrogköz középső részén, a Karcsamelléken, a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal (megállóhely) mentén fekszik, Királyhelmectől 8 km-re délnyugatra, Sátoraljaújhelytől 26 km-re keletre. Áthalad rajta a Nagykövesdet (9,5 km) Királyhelmeccel összekötő országút, mellékút köti össze Bodrogszentessel (6 km). Határának jelentős része legelőként hasznosítható szikes puszta. Nyugatról Örös, északról Kisgéres (Keresztúrpuszta katasztere) és Bodrogszentes, keletről Kisgéres, délről pedig Nagyrozvágy és Kisrozvágy községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között) a Kis-Karcsa alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (18,24 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Az 1880-ban még csak 523 lakosú község népessége 1910-ig csaknem duplájára nőtt. 1910-ben 1011, 1921-ben 1034, 1938-ban pedig 1408, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során észak-zempléni szlovák családok telepedtek le a községben. 1938-1991 között lakosságának csaknem egyharmadát elveszítette, 1991-2011 között csekély (7,2 %-os) népességnövekedés figyelhető meg (978 főről 1048-ra). Magyar többségét napjainkig megőrizte, de a magyar nemzetiségűek arányának csökkenése (1991-2011 között 88,2 %-ról 75,3 %-ra) és a szlovákok arányának növekedése (11,7 %-ról 19,3 %-ra) itt is megfigyelhető. A lakosság mintegy egynegyede (25,4 %) a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 49,0 %-a református, 22,5 %-a római katolikus, 13,6 %-a pedig görög katolikus vallású volt. 1944-ig népes izraelita közösség is élt a községben (1921-ben 6,4 %, 1938-ban 5,4 %).

Történelem

1214-ben Gures néven a leleszi prépostság birtokainak leírásában említik először. Nagygéresként 1438-ban Naghgerez alakban szerepel Péter és Jakab magiszterek birtokaként. A későbbiek során számos birtokosa volt, többek közt a Dobó, Barkóczy, Perényi családok. 1557-ben a település 7 és fél porta után adózott. A református templom elődje már a 14. században megvolt. A 17. században masszív falai közé menekült a falu lakossága a rabló császári zsoldosok elől. 1715-ben 5 lakott ház mellett 26 lakatlan háza volt. 1787-ben 81 házában 517 lakos élt. A 18. századtól a Sennyey család birtoka, majd a 20. században a kassai püspökség faluja. 1827-ben az egész falu leégett. 1828-ban 109 házában 799 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak, Nagygéres jellegzetes kisnemesi falu volt. 1831-ben lakosságának nagy része a kolerajárvány áldozata lett. 1872-ben megépült a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal, melynek egyik állomása Nagygéres lett. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. A trianoni határ megvonásával határközséggé vált. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben népes zsidó közösségét (1938-ban 76 fő) koncentrációs táborba hurcoltak. 1945 után észak-zempléni szlovák családok telepedtek le a községben. 1948-ban a Veľký Horeš hivatalos nevet kapta. Mezőgazdasági szövetkezete 2003-ban megszűnt.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű alapiskola és óvoda található. Határában napkollektoros erőmű működik. Református temploma 1795-ben épült klasszicista stílusban. Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1936-1937-ben épült. A községben fennmaradt két, a 19. században klasszicista stílusban épült nemesi kúria.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Géres. Magyar falu Zemplén Vármegyében, földes Urai külömbféle Urak, lakosai többnyire reformátusok, fekszik az előbbeninek szomszédságában, határja barom tartásra alkalmatos, mindent meg terem, szénája elég, gyíkinnye, nádgya tsíkászó tava is vagyon, erdeje tsekély.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Géres, magyar falu, Zemplén vmegyében, 105 kath., 754 ref., 37 zsidó lakossal, ref. anyaszentegyházzal, 728 hold szántófölddel. F. u. többen. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagygéres, magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 147 házzal és 944 lakossal, kiknek nagyobb része evangelikus református. Ezeknek templomuk is van a faluban, mely 1765-ben épült. A községnek saját postája és vasúti állomása van, de legközelebb eső távírója Perbenyik. Már 1258-ban szerepel Gerus alakban, a mikor IV. Béla király Péter fiainak adományozza. 1310-ben István bán fiai, Vid István és Miklós elcserélik az Imreghiekkel, de 1436-ban Zsigmond király Péter és Jakab mestereknek adományozza. 1446-ban a Csebiek zálogbirtoka. 1478-ban Czékey Jánost iktatják némely részeibe, 1510-ben Eödönffy Pétert, Dobó Zsófiát és Gerendi Lászlót, 1561-ben pedig Soós Jánost. Az 1598-iki összeírásba 9 birtokosa van felvéve, ú. m. Czobor Mihály, Barkóczy László, Agárdy János, Horváth László, Pethő István, Vinnay Kristóf, Gálffy György özvegye és Soós Kristóf és András. 1629-ben Sennyey Sándort, 1642-ben Jászay Imrét, 1655-ben Perényi Zsigmondot és Kállay Klárát, 1657-ben Csernyey Pált, 1660-ban Hajdu Istvánt, 1647-ben Magyar Mihályt, Lomby Györgyöt, Laszkay Miklóst, Juhász Benedeket és Kiss Ferenczet, 1684-ben pedig Jászay Miklóst és Pogány Hedviget iktatják némely részei birtokába. Ez időtájt még birtokosai voltak: Nagyszegi Gábor, Nagy István, Kiss Péter és Ferencz, Fábián János, Sajtos Demeter, Győry István, Pap Mátyás és Alvinczy János, mindannyian a Domby György rokonai és osztályos atyafiai. Az újabb korban a Sennyey, Szirmay, Szerdahelyi, Szent-Mihály, Zmeskál, Szataky, Buday, Malonyay, Tiszta, Nemessányi, Széles, Mészáros, Löcherer, Bárczy, Berczik és Szemere családok voltak földesurai. Most a kassai r. kath. püspökség tulajdona. Innen vette nevét a Géressy család, mely szintén birtokosai közé tartozott. Az itten református templom 1765-ben épült. Ide tartoznak a Pilisi és Szemere-tanyák. A határában fekvő Tatártemetés nevű homokdombjáról azt állítják, hogy alatta a tatárjáráskor itt pusztult tatárok hamvai nyugosznak.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagygéres. A XIII. századból jegyezték fel elsőnek Gerus alakban. IV. Béla Péter comes örököseinek adományozta. A XIV. században István bán fiai elcserélik az Imreghiekkel, de 1436-ban Zsigmond király Péter és Jakab mesternek adja. A XV. században még a Csebyek, Czékeyek, Soósok, Géressyek birtokolják, az 1598-iki adóösszeírók azonban a Czobor-, Barkóczy-, Agárdy-, Horváth-, Pethő-, Vinnay-, Gálffy- és Soós-család kezén jegyzik fel. A XVII—XIX. századbeli birtokosai a Sennyey, Jászay, Perényi, Kállay, Csernyey, Hajdú, Magyar, Domby, Laszkay, Nagyszegi, Győry, Pap, Alvinczy nemesek, az újabb időkben pedig a Sennyey-, Szirmay-, Szerdahelyi-, Szent-Mihály-, Zmeskál-, Szataky-, Buday-, Malonyay-, Tiszta-, Nemessányi-, Széles-, Mészáros-, Löcherer-, Bárczy-, Bérezik- és Szemere-család. A református templom 1765-ben épült. Hozzátartozik Cigánytanya, Dinertanya, Kőtörőtelep, Újtelep. A község magyarsága a csehek húszesztendős erőszakos uralma alatt sokat szenvedett. A község területe 3168 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1408.

Névelőfordulások
1773
Nagy-Géres,
1786
Nagy-Géresch,
1808
Nagy-Géres,
1863
Nagygéres,
1927
Veľký Gýreš, Nagy-Géres,
1938
Nagygéres,
1945
Veľký Gýreš, Nagy-Géres,
1948
Veľký Horeš
1994
Nagygéres

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szövetkezet utca (Družstevná) 333/2
Telefon: 0566397209
Fax: 0566397211

Honlap: velkyhores.m3.sk
Polgármester:
Pál Zoltán (MOST - HÍD, SMER-SD)

Képviselő-testület:
Pál Zoltán (MOST - HÍD)
Főző Ladislav (MOST - HÍD)
Gerda Ondrej (MOST - HÍD)
Tavarszký DiS Peter (MOST - HÍD)
Dorgai Tibor (MOST - HÍD)
Brezina Norbert (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Brezina Štefan (SME RODINA - Boris Kollár)
Pálová Valéria (SMER-SD)
Tekeľ Milan (SMK-MKP)
MOST - HÍD 56% MOST - HÍD 5 képviselö OBYČAJNÍ... 11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SME RODI... 11% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Nagygéresi Posta

Szövetkezet utca 333

BURÓD Önkormányzati Társulás

Szövetkezet utca 303

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 348

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 64

Nagygéresi Anyakönyvi Hivatal

Szövetkezet utca 333/2

Nagygéresi Községi Hivatal

Szövetkezet utca 333/2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 450 86%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 62 12%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 523
magyarok 1008 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1011
magyarok 953 92%
szlovákok 39 4%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 39 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1034
magyarok 863 88%
szlovákok 114 12%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 978
magyarok 845 84%
szlovákok 146 15%
ruszinok 0 0%
romák 7 1%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 1005
magyarok 789 75%
szlovákok 202 19%
ruszinok 1 0%
romák 6 1%
ukránok 2 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 48 5%
összlétszám 1048
magyarok 633 62%
szlovákok 336 33%
ruszinok 0 0%
romák 10 1%
ukránok 6 1%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 32 3%
összlétszám 1022
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 850
Választási részvétel: 44.24 %
Kiadott boríték: 376
Bedobott boríték: 376

Polgármester

Érvényes szavazólap: 370
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pál Zoltán 282 76.22 % MOST - HÍD, SMER-SD
Brezina Štefan 88 23.78 % SME RODINA - Boris Kollár

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pálová Valéria 261 SMER-SD
Pál Zoltán 223 MOST - HÍD
Tekeľ Milan 220 SMK-MKP
Főző Ladislav 197 MOST - HÍD
Gerda Ondrej 181 MOST - HÍD
Brezina Štefan 166 SME RODINA - Boris Kollár
Tavarszký DiS Peter 155 MOST - HÍD
Brezina Norbert 154 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dorgai Tibor 151 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMER-SD 44.44% SMER-SD 4 képviselö MOST - HÍD 44.44% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 55.56% MOST - HÍD 5 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö SME RODINA - Boris Kollár 11.11% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 11.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 845
Választási részvétel: 16.21 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137
Választásra jogosult: 843
Választási részvétel: 9.73 %
Kiadott boríték: 82
Bedobott boríték: 82
Választásra jogosult: 863
Választási részvétel: 23,17 %
Kiadott boríték: 200
Bedobott boríték: 200

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 129
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 90 69.77 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 17 13.18 % KDS
Dominika Palaščáková 8 6.20 % NOVA
Jaroslav Džunko 4 3.10 % Független
Rastislav Masnyk 3 2.33 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 3 2.33 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 3 2.33 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 1 0.78 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Bauer 12 14.63% KDS
Karol Pataky 138 74.19 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 25 13.44 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 7 3.76 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Rudolf Botka 4 2.15 % NP
Štefan Surmánek 3 1.61 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 3 1.61 % SNS
Róbert Bačinský 2 1.08 % Független
Ján Struk 1 0.54 % SMS
Lukáš Sisák 1 0.54 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.54 % RIS
Oliver Petrík 1 0.54 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 133
Érvényes szavazólap: 195
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Furik 91 68.42% SMK-MKP
József Kopasz 77 57.89% SMK-MKP
Ladislav Illés 75 56.39% SMK-MKP
Karol Pataky 55 41.35% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
László Farkas 54 40.60% SMK-MKP
Mária Szuperák 49 36.84% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 42 31.58% SMK-MKP
Ladislav Szunyog 40 30.08% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Gejza Sačko 36 27.07% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Michal Zurbola 32 24.06% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 31 23.31% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 25 18.80% SMER - SD
Štefan Duč 23 17.29% Független
Róbert Puci 20 15.04% SMER - SD
Ladislav Bodnár 11 8.27% Független
Juraj Sobek 10 7.52% SMER - SD
Vladimír Seman 9 6.77% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Pavel Szijjártó 5 3.76% SĽS
Ladislav Szilágyi 5 3.76% SaS
Jana Mondiková 5 3.76% SMER - SD
Marek Čižmár 5 3.76% Független
Tomáš Kříž 5 3.76% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lukáč 4 3.01% SMS
Peter Pető 4 3.01% Független
Edita Anthony 4 3.01% SaS
Rastislav Petrovič 4 3.01% SMER - SD
Juraj Oščenda 4 3.01% ĽS Naše Slovensko
Juraj Selecký 4 3.01% Független
Štefan Tatranský 4 3.01% KSS
Ľudovít Tóth 4 3.01% SĽS
Terézia Kačová 4 3.01% NOVA
Vladimír Dvorový 4 3.01% SMER - SD
Cyril Korpesio 4 3.01% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Michaela Kapustníková 4 3.01% NOVA
Tichomír Kačo 4 3.01% Független
Peter Figeľ 3 2.26% DS
Martin Begala 3 2.26% Független
František Kolbaský 3 2.26% ÚSVIT
Miloš Ferko 3 2.26% NOVA
Igor Balog 3 2.26% SRÚS
Ľubomír Bulla 3 2.26% Független
Aneta Horváthová 3 2.26% EDS
Andrej Kocák 3 2.26% MS
Jaroslav Soták 2 1.50% Független
Iveta Kohanová 2 1.50% Független
Miroslav Tóth 2 1.50% SMER - SD
Gejza Gore 2 1.50% Független
Mikuláš Balog 2 1.50% EDS
Tibor Jánošík 1 0.75% NOVA
Miroslav Ramšak 1 0.75% ĽS Naše Slovensko
Marián Kolesár 1 0.75% Független
Ján Tomáš 1 0.75% Független
Juliana Pašková 1 0.75% Független
Martin Galgoczy 1 0.75% Független
Jaroslav Konečný 1 0.75% Független
Robert Engel 1 0.75% Független
Zlatica Čeplíková 1 0.75% Független
Magdaléna Haburová 1 0.75% Független
František Tomko 1 0.75% Független
Vladimír Juroš 1 0.75% MS
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Marián Ferčák 0 0.00% ĽS-HZDS
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Karol Pataky 105 53.85% MOST - HÍD
Csaba Furik 91 46.67% SMK-MKP
Jozef Želinský 77 39.49% MOST - HÍD
Peter Pandy 71 36.41% MOST - HÍD
Gejza Sačko 59 30.26% MOST - HÍD
Jozef Horváth 56 28.72% MOST - HÍD
József Kopasz 50 25.64% SMK-MKP
Csilla Bálintová 44 22.56% SMK-MKP
Zoltán Ilko 42 21.54% SMK-MKP
Ján Juhász 41 21.03% MOST - HÍD
István Takács 38 19.49% SMK-MKP
Peter Rico 37 18.97% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 36 18.46% SMK-MKP
Viktor Palko 35 17.95% MOST - HÍD
Martin Dzielavský 22 11.28% SME RODINA - Boris Kollár
Gustáv Liszkai 18 9.23% SMER-SD
Zoltán Mento 16 8.21% Független
Adrian Haraszti 14 7.18% NAJ
František Krejza 14 7.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Štefan Duč 12 6.15% Független
Dionýz Szabó 10 5.13% ŠKV
Marek Čižmár 10 5.13% Független
Zoltán Sipos 8 4.10% MKDA-MKDSZ
Milan Mika 7 3.59% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Ján Čebreňák 7 3.59% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 7 3.59% NAJ
Rastislav Petrovič 6 3.08% SMER-SD
František Korytko 6 3.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Marta Hrobová 6 3.08% ÚSVIT
Július Hajdu 5 2.56% SMER-SD
Róbert Puci 5 2.56% SMER-SD
Vladimír Seman 5 2.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Rastislav Jílek 5 2.56% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Juraj Oščenda 4 2.05% ĽS Naše Slovensko
Marián Oščenda 4 2.05% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kandráč 4 2.05% NP
Miroslav Ramšák 4 2.05% ĽS Naše Slovensko
Cyril Korpesio 4 2.05% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Michal Sentelik 4 2.05% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 3 1.54% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 3 1.54% SNS
Edina Kocsisová 3 1.54% Független
Juraj Guzej 3 1.54% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Slavomír Illeš 3 1.54% Független
Marián Vanci 3 1.54% ŠKV
Jana Mondiková 3 1.54% SMER-SD
Radoslav Rendeš 3 1.54% ŠKV
Jozef Gamrát 3 1.54% Független
Filip Biháry 3 1.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 3 1.54% ŠANCA
Peter Bielek 3 1.54% SNS
Peter Bačkovský 3 1.54% ŠKV
Michaela Ducárová 3 1.54% ŠKV
Vladimír Šiňanský 2 1.03% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Garanič 2 1.03% Független
Terézia Stanková 2 1.03% Független
Tichomír Kačo 2 1.03% ŠKV
Katarína Kasardová 2 1.03% KSS
Milan Malý 2 1.03% KSS
Antónia Hrabská 2 1.03% ŠKV
Libuša Babuľaková 2 1.03% ŠKV
Iveta Solomonová 1 0.51% KSS
Peter Figeľ 1 0.51% DS
Martin Galgoczy 1 0.51% Független
Lucia Rušinová 1 0.51% JEDNOTA-ĽSS
František Tomko 1 0.51% JEDNOTA-ĽSS
Ján Ujheli 1 0.51% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 16.70 %
Tiszacsernyő 27 4.85 %
Nagytárkány 17 3.05 %
Nagygéres 14 2.51 %
Zétény 13 2.33 %
Bély 10 1.80 %
Bodrogszentes 9 1.62 %
Borsi 9 1.62 %
Kistárkány 8 1.44 %
Bodrogmező 8 1.44 %
Szomotor 8 1.44 %
Rad 7 1.26 %
Tőketerebes 7 1.26 %
Kisgéres 7 1.26 %
Kiskövesd 6 1.08 %
Lelesz 6 1.08 %
Kisdobra 6 1.08 %
Ágcsernyő 6 1.08 %
Ladamóc 5 0.90 %
Nagykövesd 5 0.90 %
Bodrogszentmária 4 0.72 %
Szőlőske 4 0.72 %
Bacska 4 0.72 %
Bodrogszerdahely 4 0.72 %
Gálszécs 3 0.54 %
Véke 3 0.54 %
Szolnocska 3 0.54 %
Velejte 3 0.54 %
Zemplén 2 0.36 %
Újhely 2 0.36 %
Magyarsas 2 0.36 %
Boly 2 0.36 %
Nagytoronya 2 0.36 %
Garany 2 0.36 %
Imreg 2 0.36 %
Szinyér 2 0.36 %
Kolbáska 1 0.18 %
Bári 1 0.18 %
Isztáncs 1 0.18 %
Nagyazar 1 0.18 %
Bacskó 1 0.18 %
Szilvásújfalu 1 0.18 %
Bodzásújlak 1 0.18 %
Szécsegres 1 0.18 %
Vécse 1 0.18 %
Kistoronya 1 0.18 %
Kozma 1 0.18 %
Kazsó 1 0.18 %
Zemplénújfalu 1 0.18 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.34 %
Bodrogszentes 25 0.73 %
Tőketerebes 10 0.29 %
Tiszacsernyő 9 0.26 %
Nagykövesd 9 0.26 %
Szomotor 8 0.23 %
Bacska 7 0.20 %
Ágcsernyő 7 0.20 %
Nagygéres 7 0.20 %
Bodrogszentmária 7 0.20 %
Bodrogszerdahely 7 0.20 %
Véke 5 0.15 %
Bély 5 0.15 %
Nagytárkány 5 0.15 %
Kistárkány 4 0.12 %
Lelesz 4 0.12 %
Kiskövesd 4 0.12 %
Bacskó 3 0.09 %
Újhely 3 0.09 %
Kolbáska 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Szőlőske 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Alsómihályi 2 0.06 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Szinyér 2 0.06 %
Borsi 2 0.06 %
Rad 2 0.06 %
Gercsely 2 0.06 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szolnocska 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Bodrogmező 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Boly 1 0.03 %
Kisdobra 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Gálszécs 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Zemplén 1 0.03 %
Kázmér 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 12.02 %
Bodzásújlak 84 3.11 %
Gálszécs 45 1.66 %
Kozma 34 1.26 %
Garany 32 1.18 %
Vécse 24 0.89 %
Kasó 23 0.85 %
Királyhelmec 21 0.78 %
Battyán 20 0.74 %
Alsómihályi 20 0.74 %
Barancs 17 0.63 %
Kázmér 15 0.55 %
Gercsely 15 0.55 %
Kiszte 14 0.52 %
Szilvásújfalu 14 0.52 %
Tiszacsernyő 13 0.48 %
Magyarizsép 13 0.48 %
Céke 13 0.48 %
Dargó 11 0.41 %
Kolbáska 11 0.41 %
Parnó 11 0.41 %
Bacskó 11 0.41 %
Szécskeresztúr 9 0.33 %
Szőlőske 8 0.30 %
Kazsó 8 0.30 %
Hardicsa 8 0.30 %
Isztáncs 8 0.30 %
Imreg 7 0.26 %
Legenye 7 0.26 %
Szécsudvar 7 0.26 %
Kisazar 7 0.26 %
Magyarsas 7 0.26 %
Velejte 7 0.26 %
Borsi 6 0.22 %
Szürnyeg 6 0.22 %
Újhely 5 0.18 %
Nagyruszka 5 0.18 %
Lasztóc 5 0.18 %
Pelejte 5 0.18 %
Csörgő 5 0.18 %
Kiskövesd 4 0.15 %
Bodrogszerdahely 4 0.15 %
Lelesz 4 0.15 %
Perbenyik 4 0.15 %
Nagyazar 4 0.15 %
Biste 4 0.15 %
Bári 3 0.11 %
Zebegnyő 3 0.11 %
Szomotor 3 0.11 %
Ladamóc 3 0.11 %
Cselej 3 0.11 %
Gerenda 3 0.11 %
Csarnahó 3 0.11 %
Zemplénújfalu 3 0.11 %
Visnyó 2 0.07 %
Bacska 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kistárkány 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Rad 2 0.07 %
Bodrogszentmária 2 0.07 %
Bodrogszög 2 0.07 %
Szécsegres 2 0.07 %
Tarnóka 2 0.07 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 28.79 %
Kisgéres 381 15.23 %
Nagytárkány 178 7.12 %
Kistárkány 162 6.48 %
Bodrogszerdahely 160 6.40 %
Bodrogszentes 152 6.08 %
Perbenyik 135 5.40 %
Battyán 130 5.20 %
Nagykövesd 107 4.28 %
Bacska 103 4.12 %
Örös 101 4.04 %
Lelesz 100 4.00 %
Zétény 97 3.88 %
Tiszacsernyő 93 3.72 %
Bély 91 3.64 %
Nagygéres 91 3.64 %
Szomotor 79 3.16 %
Borsi 78 3.12 %
Boly 74 2.96 %
Kiskövesd 69 2.76 %
Ladamóc 68 2.72 %
Bári 63 2.52 %
Bodrogszentmária 63 2.52 %
Rad 62 2.48 %
Kisdobra 48 1.92 %
Tőketerebes 47 1.88 %
Bodrogmező 47 1.88 %
Imreg 46 1.84 %
Véke 45 1.80 %
Ágcsernyő 45 1.80 %
Szürnyeg 34 1.36 %
Szőlőske 34 1.36 %
Csarnahó 30 1.20 %
Szolnocska 30 1.20 %
Szinyér 28 1.12 %
Zemplén 25 1.00 %
Újhely 21 0.84 %
Hardicsa 15 0.60 %
Bodrogszög 11 0.44 %
Gálszécs 9 0.36 %
Kistoronya 9 0.36 %
Kozma 6 0.24 %
Alsómihályi 5 0.20 %
Garany 4 0.16 %
Lasztóc 3 0.12 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 15.38 %
Kistárkány 269 12.93 %
Kisgéres 269 12.93 %
Nagytárkány 216 10.38 %
Tiszacsernyő 156 7.50 %
Bély 98 4.71 %
Battyán 96 4.62 %
Bacska 92 4.42 %
Bodrogszerdahely 77 3.70 %
Perbenyik 71 3.41 %
Bodrogszentes 68 3.27 %
Lelesz 66 3.17 %
Nagykövesd 63 3.03 %
Borsi 58 2.79 %
Bári 50 2.40 %
Örös 49 2.36 %
Zétény 48 2.31 %
Boly 47 2.26 %
Ágcsernyő 45 2.16 %
Nagygéres 44 2.12 %
Kiskövesd 43 2.07 %
Szomotor 41 1.97 %
Ladamóc 38 1.83 %
Tőketerebes 35 1.68 %
Kisdobra 33 1.59 %
Rad 33 1.59 %
Bodrogmező 31 1.49 %
Véke 28 1.35 %
Bodrogszentmária 26 1.25 %
Imreg 20 0.96 %
Szolnocska 20 0.96 %
Szinyér 17 0.82 %
Zemplén 17 0.82 %
Csarnahó 16 0.77 %
Szőlőske 15 0.72 %
Újhely 11 0.53 %
Gálszécs 8 0.38 %
Bodrogszög 5 0.24 %
Magyarsas 5 0.24 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Kistoronya 5 0.24 %
Parnó 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Céke 4 0.19 %
Nagytoronya 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Csörgő 3 0.14 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Kisazar 3 0.14 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 37.23 %
Gálszécs 406 32.93 %
Parnó 55 4.46 %
Szécskeresztúr 52 4.22 %
Vécse 48 3.89 %
Kozma 46 3.73 %
Dargó 39 3.16 %
Bodzásújlak 38 3.08 %
Alsómihályi 34 2.76 %
Kázmér 26 2.11 %
Kisazar 26 2.11 %
Bacskó 26 2.11 %
Királyhelmec 24 1.95 %
Nagyazar 21 1.70 %
Zebegnyő 21 1.70 %
Garany 21 1.70 %
Céke 20 1.62 %
Kereplye 20 1.62 %
Szécsudvar 19 1.54 %
Szilvásújfalu 18 1.46 %
Tarnóka 17 1.38 %
Magyarizsép 17 1.38 %
Velejte 16 1.30 %
Cselej 15 1.22 %
Csörgő 15 1.22 %
Hardicsa 14 1.14 %
Zemplénújfalu 12 0.97 %
Gerenda 12 0.97 %
Szürnyeg 12 0.97 %
Nagytoronya 11 0.89 %
Pelejte 11 0.89 %
Nagyruszka 11 0.89 %
Gercsely 11 0.89 %
Lasztóc 10 0.81 %
Visnyó 10 0.81 %
Barancs 9 0.73 %
Sztankóc 9 0.73 %
Szomotor 8 0.65 %
Újhely 8 0.65 %
Bodrogszerdahely 8 0.65 %
Tiszacsernyő 8 0.65 %
Battyán 7 0.57 %
Borsi 7 0.57 %
Ágcsernyő 7 0.57 %
Nagytárkány 6 0.49 %
Isztáncs 6 0.49 %
Szécsegres 6 0.49 %
Rad 5 0.41 %
Lelesz 5 0.41 %
Kisdobra 5 0.41 %
Biste 5 0.41 %
Perbenyik 4 0.32 %
Legenye 4 0.32 %
Kasó 4 0.32 %
Nagygéres 4 0.32 %
Kiszte 4 0.32 %
Magyarsas 4 0.32 %
Kolbáska 4 0.32 %
Imreg 4 0.32 %
Örös 3 0.24 %
Bacska 3 0.24 %
Bodrogszentes 3 0.24 %
Kazsó 2 0.16 %
Bély 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 17.43 %
Tiszacsernyő 150 11.62 %
Királyhelmec 123 9.53 %
Ágcsernyő 49 3.80 %
Bodrogszerdahely 32 2.48 %
Lelesz 30 2.32 %
Nagytárkány 30 2.32 %
Kisgéres 28 2.17 %
Tőketerebes 26 2.01 %
Bacska 25 1.94 %
Bély 22 1.70 %
Bodrogszentes 21 1.63 %
Imreg 18 1.39 %
Borsi 16 1.24 %
Örös 14 1.08 %
Perbenyik 14 1.08 %
Gálszécs 13 1.01 %
Szomotor 11 0.85 %
Kisdobra 11 0.85 %
Kistárkány 11 0.85 %
Kozma 10 0.77 %
Nagygéres 10 0.77 %
Vécse 8 0.62 %
Szolnocska 8 0.62 %
Rad 8 0.62 %
Kiskövesd 7 0.54 %
Véke 7 0.54 %
Bodzásújlak 7 0.54 %
Bodrogszentmária 7 0.54 %
Bodrogmező 6 0.46 %
Boly 6 0.46 %
Nagykövesd 6 0.46 %
Legenye 5 0.39 %
Zemplén 5 0.39 %
Gercsely 5 0.39 %
Garany 5 0.39 %
Kázmér 4 0.31 %
Szinyér 4 0.31 %
Szécsudvar 4 0.31 %
Barancs 4 0.31 %
Szőlőske 4 0.31 %
Bári 4 0.31 %
Alsómihályi 3 0.23 %
Csörgő 3 0.23 %
Ladamóc 3 0.23 %
Kisazar 2 0.15 %
Újhely 2 0.15 %
Dargó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Bodrogszög 2 0.15 %
Magyarsas 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Szürnyeg 2 0.15 %
Nagyazar 2 0.15 %
Nagytoronya 2 0.15 %
Kazsó 1 0.08 %
Isztáncs 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Magyarizsép 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Céke 1 0.08 %
Bacskó 1 0.08 %
Szilvásújfalu 1 0.08 %
Zétény 1 0.08 %
Szécskeresztúr 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 19.36 %
Gálszécs 23 2.45 %
Vécse 17 1.81 %
Velejte 12 1.28 %
Kasó 10 1.06 %
Zemplénújfalu 9 0.96 %
Királyhelmec 9 0.96 %
Hardicsa 8 0.85 %
Parnó 7 0.74 %
Isztáncs 7 0.74 %
Lasztóc 6 0.64 %
Magyarsas 6 0.64 %
Szécsudvar 6 0.64 %
Céke 6 0.64 %
Magyarizsép 6 0.64 %
Kazsó 5 0.53 %
Bodrogszerdahely 5 0.53 %
Kozma 5 0.53 %
Szilvásújfalu 5 0.53 %
Ágcsernyő 5 0.53 %
Lelesz 5 0.53 %
Alsómihályi 5 0.53 %
Kiszte 4 0.43 %
Gercsely 4 0.43 %
Tiszacsernyő 4 0.43 %
Bodzásújlak 4 0.43 %
Garany 4 0.43 %
Újhely 4 0.43 %
Rad 4 0.43 %
Legenye 3 0.32 %
Kistárkány 3 0.32 %
Szürnyeg 3 0.32 %
Nagytoronya 3 0.32 %
Nagyazar 3 0.32 %
Nagygéres 3 0.32 %
Battyán 3 0.32 %
Bacskó 3 0.32 %
Nagykövesd 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Dargó 2 0.21 %
Barancs 2 0.21 %
Zebegnyő 2 0.21 %
Szécsegres 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Boly 2 0.21 %
Nagyruszka 2 0.21 %
Szécskeresztúr 2 0.21 %
Pelejte 2 0.21 %
Csörgő 2 0.21 %
Kázmér 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Kisgéres 1 0.11 %
Bacska 1 0.11 %
Bély 1 0.11 %
Borsi 1 0.11 %
Imreg 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Kolbáska 1 0.11 %
Véke 1 0.11 %
Bodrogszentmária 1 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.11 %
Cselej 1 0.11 %
Tarnóka 1 0.11 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Gerenda 1 0.11 %
Nagytárkány 1 0.11 %
Szőlőske 1 0.11 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 19.38 %
Szőlőske 90 13.22 %
Borsi 88 12.92 %
Királyhelmec 77 11.31 %
Bodrogszerdahely 75 11.01 %
Szomotor 45 6.61 %
Tiszacsernyő 44 6.46 %
Gálszécs 38 5.58 %
Battyán 33 4.85 %
Kisgéres 27 3.96 %
Ladamóc 24 3.52 %
Lelesz 22 3.23 %
Nagytárkány 20 2.94 %
Perbenyik 15 2.20 %
Kiskövesd 15 2.20 %
Bodrogszentes 15 2.20 %
Bély 15 2.20 %
Bodrogszentmária 15 2.20 %
Újhely 14 2.06 %
Bári 14 2.06 %
Céke 12 1.76 %
Kistárkány 12 1.76 %
Kistoronya 11 1.62 %
Csörgő 11 1.62 %
Nagykövesd 10 1.47 %
Bodzásújlak 10 1.47 %
Örös 9 1.32 %
Véke 9 1.32 %
Pelejte 8 1.17 %
Szécskeresztúr 8 1.17 %
Zemplén 7 1.03 %
Imreg 7 1.03 %
Alsómihályi 7 1.03 %
Bacska 7 1.03 %
Legenye 6 0.88 %
Magyarsas 6 0.88 %
Kozma 6 0.88 %
Vécse 6 0.88 %
Hardicsa 6 0.88 %
Rad 6 0.88 %
Dargó 5 0.73 %
Boly 5 0.73 %
Bacskó 5 0.73 %
Garany 5 0.73 %
Ágcsernyő 5 0.73 %
Parnó 5 0.73 %
Zemplénújfalu 4 0.59 %
Szolnocska 4 0.59 %
Zétény 4 0.59 %
Lasztóc 4 0.59 %
Csarnahó 4 0.59 %
Velejte 3 0.44 %
Szécsegres 3 0.44 %
Nagyruszka 3 0.44 %
Bodrogmező 3 0.44 %
Kolbáska 3 0.44 %
Gercsely 3 0.44 %
Kisdobra 3 0.44 %
Szécsudvar 3 0.44 %
Szürnyeg 3 0.44 %
Kiszte 3 0.44 %
Kázmér 3 0.44 %
Nagygéres 3 0.44 %
Magyarizsép 3 0.44 %
Gerenda 2 0.29 %
Biste 2 0.29 %
Nagytoronya 2 0.29 %
Szinyér 2 0.29 %
Bodrogszög 1 0.15 %
Kereplye 1 0.15 %
Nagyazar 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Zebegnyő 1 0.15 %
Isztáncs 1 0.15 %
Szilvásújfalu 1 0.15 %
Cselej 1 0.15 %
Visnyó 1 0.15 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 9.43 %
Gálszécs 72 4.85 %
Parnó 20 1.35 %
Kozma 18 1.21 %
Alsómihályi 18 1.21 %
Garany 18 1.21 %
Bacskó 14 0.94 %
Magyarizsép 11 0.74 %
Királyhelmec 11 0.74 %
Lasztóc 10 0.67 %
Tiszacsernyő 9 0.61 %
Bodzásújlak 9 0.61 %
Hardicsa 9 0.61 %
Dargó 9 0.61 %
Kisazar 7 0.47 %
Vécse 7 0.47 %
Szécsudvar 7 0.47 %
Legenye 7 0.47 %
Kiszte 6 0.40 %
Nagyazar 6 0.40 %
Szécskeresztúr 6 0.40 %
Nagytoronya 5 0.34 %
Nagytárkány 5 0.34 %
Magyarsas 5 0.34 %
Szürnyeg 5 0.34 %
Zemplénújfalu 4 0.27 %
Újhely 4 0.27 %
Kázmér 4 0.27 %
Szilvásújfalu 4 0.27 %
Céke 3 0.20 %
Velejte 3 0.20 %
Nagygéres 3 0.20 %
Kasó 3 0.20 %
Zebegnyő 3 0.20 %
Bély 3 0.20 %
Lelesz 3 0.20 %
Tarnóka 3 0.20 %
Bodrogszentes 3 0.20 %
Véke 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szécsegres 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Isztáncs 3 0.20 %
Bodrogszerdahely 3 0.20 %
Szőlőske 2 0.13 %
Nagyruszka 2 0.13 %
Bári 2 0.13 %
Pelejte 2 0.13 %
Borsi 2 0.13 %
Nagykövesd 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Visnyó 2 0.13 %
Battyán 2 0.13 %
Kisgéres 2 0.13 %
Szolnocska 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Kolbáska 2 0.13 %
Sztankóc 2 0.13 %
Örös 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Kiskövesd 2 0.13 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 7.92 %
Tőketerebes 297 7.00 %
Kisazar 94 2.22 %
Szécskeresztúr 87 2.05 %
Dargó 78 1.84 %
Nagyazar 53 1.25 %
Kereplye 48 1.13 %
Vécse 39 0.92 %
Parnó 35 0.82 %
Kozma 33 0.78 %
Zebegnyő 28 0.66 %
Alsómihályi 25 0.59 %
Bacskó 21 0.49 %
Tarnóka 20 0.47 %
Bodzásújlak 19 0.45 %
Sztankóc 19 0.45 %
Magyarsas 17 0.40 %
Magyarizsép 17 0.40 %
Hardicsa 17 0.40 %
Szilvásújfalu 17 0.40 %
Cselej 17 0.40 %
Csörgő 16 0.38 %
Garany 16 0.38 %
Szécsudvar 16 0.38 %
Királyhelmec 15 0.35 %
Velejte 14 0.33 %
Gerenda 13 0.31 %
Nagyruszka 12 0.28 %
Céke 12 0.28 %
Visnyó 11 0.26 %
Lasztóc 10 0.24 %
Bodrogszerdahely 9 0.21 %
Pelejte 9 0.21 %
Nagytoronya 9 0.21 %
Kázmér 9 0.21 %
Tiszacsernyő 9 0.21 %
Barancs 8 0.19 %
Kiszte 8 0.19 %
Lelesz 8 0.19 %
Isztáncs 7 0.16 %
Nagytárkány 7 0.16 %
Kolbáska 7 0.16 %
Véke 7 0.16 %
Zemplénújfalu 7 0.16 %
Gercsely 6 0.14 %
Szomotor 6 0.14 %
Nagygéres 6 0.14 %
Újhely 5 0.12 %
Bodrogszentmária 5 0.12 %
Biste 5 0.12 %
Legenye 5 0.12 %
Battyán 5 0.12 %
Szécsegres 5 0.12 %
Ágcsernyő 4 0.09 %
Borsi 4 0.09 %
Perbenyik 4 0.09 %
Szürnyeg 3 0.07 %
Bodrogmező 3 0.07 %
Imreg 3 0.07 %
Bély 3 0.07 %
Bodrogszentes 3 0.07 %
Bacska 2 0.05 %
Bári 2 0.05 %
Nagykövesd 2 0.05 %
Rad 2 0.05 %
Kistoronya 2 0.05 %
Kasó 2 0.05 %
Kistárkány 2 0.05 %
Kisgéres 2 0.05 %
Zétény 1 0.02 %
Kazsó 1 0.02 %
Ladamóc 1 0.02 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 14.56 %
Bély 80 8.03 %
Királyhelmec 70 7.03 %
Gálszécs 57 5.72 %
Tiszacsernyő 56 5.62 %
Kisgéres 31 3.11 %
Battyán 29 2.91 %
Nagytárkány 25 2.51 %
Kistárkány 21 2.11 %
Alsómihályi 20 2.01 %
Kozma 19 1.91 %
Borsi 17 1.71 %
Bodrogszerdahely 17 1.71 %
Véke 17 1.71 %
Nagygéres 14 1.41 %
Szomotor 14 1.41 %
Csörgő 13 1.31 %
Lelesz 13 1.31 %
Kisdobra 12 1.20 %
Bodzásújlak 12 1.20 %
Szécskeresztúr 12 1.20 %
Parnó 11 1.10 %
Céke 11 1.10 %
Hardicsa 11 1.10 %
Dargó 9 0.90 %
Szilvásújfalu 8 0.80 %
Velejte 8 0.80 %
Bodrogszentes 8 0.80 %
Lasztóc 7 0.70 %
Bacskó 7 0.70 %
Ágcsernyő 7 0.70 %
Imreg 6 0.60 %
Bodrogszentmária 6 0.60 %
Kolbáska 6 0.60 %
Zétény 6 0.60 %
Perbenyik 6 0.60 %
Gercsely 6 0.60 %
Örös 6 0.60 %
Garany 6 0.60 %
Nagytoronya 6 0.60 %
Biste 5 0.50 %
Szőlőske 5 0.50 %
Nagyazar 5 0.50 %
Kázmér 5 0.50 %
Bodrogszög 5 0.50 %
Magyarsas 5 0.50 %
Zemplénújfalu 5 0.50 %
Isztáncs 5 0.50 %
Magyarizsép 5 0.50 %
Szolnocska 4 0.40 %
Nagykövesd 4 0.40 %
Legenye 4 0.40 %
Vécse 4 0.40 %
Bacska 4 0.40 %
Zebegnyő 4 0.40 %
Gerenda 4 0.40 %
Kisazar 4 0.40 %
Bodrogmező 3 0.30 %
Kiskövesd 3 0.30 %
Rad 3 0.30 %
Szürnyeg 3 0.30 %
Boly 3 0.30 %
Újhely 3 0.30 %
Ladamóc 3 0.30 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Pelejte 3 0.30 %
Tarnóka 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Cselej 2 0.20 %
Kereplye 2 0.20 %
Barancs 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Szécsegres 1 0.10 %
Nagyruszka 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kasó 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 69.67 %
Vécse 74 5.38 %
Gálszécs 68 4.95 %
Garany 58 4.22 %
Nagyruszka 46 3.35 %
Hardicsa 33 2.40 %
Alsómihályi 33 2.40 %
Bodzásújlak 31 2.25 %
Parnó 31 2.25 %
Céke 28 2.04 %
Zemplénújfalu 26 1.89 %
Kozma 24 1.75 %
Velejte 21 1.53 %
Kiszte 18 1.31 %
Királyhelmec 17 1.24 %
Gercsely 17 1.24 %
Magyarizsép 16 1.16 %
Pelejte 15 1.09 %
Imreg 15 1.09 %
Kasó 15 1.09 %
Magyarsas 14 1.02 %
Szürnyeg 14 1.02 %
Kázmér 13 0.95 %
Isztáncs 13 0.95 %
Kisazar 12 0.87 %
Legenye 11 0.80 %
Barancs 11 0.80 %
Csörgő 10 0.73 %
Szécsegres 9 0.65 %
Biste 9 0.65 %
Kolbáska 9 0.65 %
Bodrogszerdahely 9 0.65 %
Szécskeresztúr 9 0.65 %
Dargó 9 0.65 %
Lasztóc 8 0.58 %
Lelesz 8 0.58 %
Tiszacsernyő 7 0.51 %
Gerenda 7 0.51 %
Szécsudvar 7 0.51 %
Kisgéres 7 0.51 %
Nagytoronya 6 0.44 %
Bacskó 6 0.44 %
Bári 6 0.44 %
Bély 6 0.44 %
Szilvásújfalu 6 0.44 %
Bacska 5 0.36 %
Kazsó 5 0.36 %
Borsi 5 0.36 %
Tarnóka 5 0.36 %
Ladamóc 4 0.29 %
Ágcsernyő 4 0.29 %
Újhely 4 0.29 %
Kistoronya 4 0.29 %
Nagyazar 3 0.22 %
Nagykövesd 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Zétény 2 0.15 %
Battyán 2 0.15 %
Cselej 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Kereplye 2 0.15 %
Nagytárkány 2 0.15 %
Bodrogszentes 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Nagygéres 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 32.98 %
Gálszécs 71 2.92 %
Garany 42 1.73 %
Vécse 38 1.56 %
Hardicsa 35 1.44 %
Bodzásújlak 31 1.27 %
Kiszte 29 1.19 %
Zemplénújfalu 27 1.11 %
Parnó 24 0.99 %
Kozma 22 0.90 %
Pelejte 21 0.86 %
Magyarsas 19 0.78 %
Alsómihályi 18 0.74 %
Velejte 17 0.70 %
Céke 17 0.70 %
Nagyruszka 14 0.58 %
Cselej 14 0.58 %
Szilvásújfalu 14 0.58 %
Szécskeresztúr 13 0.53 %
Királyhelmec 13 0.53 %
Imreg 13 0.53 %
Kazsó 12 0.49 %
Kázmér 11 0.45 %
Csörgő 11 0.45 %
Dargó 10 0.41 %
Gercsely 10 0.41 %
Isztáncs 10 0.41 %
Szomotor 9 0.37 %
Tiszacsernyő 9 0.37 %
Szécsegres 8 0.33 %
Újhely 8 0.33 %
Bodrogszerdahely 8 0.33 %
Kolbáska 8 0.33 %
Borsi 8 0.33 %
Legenye 8 0.33 %
Szürnyeg 6 0.25 %
Nagytoronya 6 0.25 %
Kistoronya 6 0.25 %
Barancs 6 0.25 %
Zebegnyő 5 0.21 %
Magyarizsép 5 0.21 %
Bári 5 0.21 %
Nagytárkány 5 0.21 %
Gerenda 5 0.21 %
Szécsudvar 5 0.21 %
Kisazar 4 0.16 %
Kistárkány 4 0.16 %
Kasó 4 0.16 %
Lasztóc 4 0.16 %
Lelesz 4 0.16 %
Battyán 4 0.16 %
Kiskövesd 3 0.12 %
Bacskó 3 0.12 %
Kereplye 3 0.12 %
Nagyazar 3 0.12 %
Rad 3 0.12 %
Biste 3 0.12 %
Tarnóka 3 0.12 %
Kisgéres 3 0.12 %
Csarnahó 2 0.08 %
Ágcsernyő 2 0.08 %
Perbenyik 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kisdobra 1 0.04 %
Bodrogszög 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 32.56 %
Szomotor 164 6.63 %
Tiszacsernyő 163 6.59 %
Tőketerebes 154 6.23 %
Lelesz 113 4.57 %
Bodrogszerdahely 108 4.37 %
Bodrogszentmária 108 4.37 %
Zétény 106 4.29 %
Ágcsernyő 99 4.00 %
Kisgéres 84 3.40 %
Bély 79 3.20 %
Bodrogszentes 78 3.16 %
Kistárkány 76 3.07 %
Magyarsas 75 3.03 %
Perbenyik 74 2.99 %
Kisdobra 64 2.59 %
Nagytárkány 64 2.59 %
Nagygéres 59 2.39 %
Rad 51 2.06 %
Véke 45 1.82 %
Battyán 45 1.82 %
Borsi 44 1.78 %
Boly 41 1.66 %
Ladamóc 40 1.62 %
Garany 33 1.33 %
Nagykövesd 33 1.33 %
Örös 32 1.29 %
Bári 31 1.25 %
Szürnyeg 30 1.21 %
Bodrogmező 27 1.09 %
Imreg 25 1.01 %
Céke 22 0.89 %
Gálszécs 22 0.89 %
Bacska 21 0.85 %
Kiskövesd 20 0.81 %
Csarnahó 19 0.77 %
Csörgő 19 0.77 %
Szolnocska 17 0.69 %
Zemplén 17 0.69 %
Parnó 17 0.69 %
Szinyér 14 0.57 %
Szőlőske 13 0.53 %
Újhely 13 0.53 %
Velejte 11 0.44 %
Hardicsa 10 0.40 %
Bacskó 10 0.40 %
Pelejte 8 0.32 %
Bodrogszög 8 0.32 %
Gercsely 7 0.28 %
Nagytoronya 7 0.28 %
Kistoronya 6 0.24 %
Nagyruszka 6 0.24 %
Zemplénújfalu 6 0.24 %
Kolbáska 6 0.24 %
Cselej 5 0.20 %
Legenye 4 0.16 %
Szilvásújfalu 4 0.16 %
Kázmér 4 0.16 %
Magyarizsép 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Kiszte 3 0.12 %
Biste 2 0.08 %
Vécse 2 0.08 %
Isztáncs 2 0.08 %
Kisazar 2 0.08 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 21.79 %
Bodrogszentes 167 16.47 %
Tőketerebes 156 15.38 %
Kisgéres 69 6.80 %
Rad 50 4.93 %
Tiszacsernyő 46 4.54 %
Lelesz 45 4.44 %
Bodrogszerdahely 43 4.24 %
Gálszécs 41 4.04 %
Bacska 32 3.16 %
Zétény 32 3.16 %
Szomotor 32 3.16 %
Bodrogszentmária 31 3.06 %
Battyán 31 3.06 %
Perbenyik 31 3.06 %
Bély 30 2.96 %
Boly 27 2.66 %
Szolnocska 25 2.47 %
Kisdobra 22 2.17 %
Nagytárkány 22 2.17 %
Szilvásújfalu 21 2.07 %
Véke 21 2.07 %
Kistárkány 21 2.07 %
Garany 20 1.97 %
Borsi 19 1.87 %
Nagykövesd 19 1.87 %
Nagygéres 18 1.78 %
Kiskövesd 18 1.78 %
Örös 17 1.68 %
Ágcsernyő 16 1.58 %
Vécse 15 1.48 %
Szinyér 15 1.48 %
Bodrogmező 14 1.38 %
Kozma 14 1.38 %
Magyarizsép 14 1.38 %
Hardicsa 11 1.08 %
Szőlőske 10 0.99 %
Alsómihályi 10 0.99 %
Ladamóc 10 0.99 %
Lasztóc 10 0.99 %
Imreg 9 0.89 %
Bodzásújlak 7 0.69 %
Nagyazar 7 0.69 %
Szürnyeg 7 0.69 %
Újhely 7 0.69 %
Szécskeresztúr 7 0.69 %
Zemplénújfalu 6 0.59 %
Barancs 6 0.59 %
Magyarsas 5 0.49 %
Szécsegres 5 0.49 %
Céke 5 0.49 %
Zemplén 5 0.49 %
Csörgő 5 0.49 %
Gercsely 5 0.49 %
Nagytoronya 5 0.49 %
Bodrogszög 5 0.49 %
Csarnahó 4 0.39 %
Bári 4 0.39 %
Cselej 4 0.39 %
Kolbáska 4 0.39 %
Nagyruszka 4 0.39 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Visnyó 3 0.30 %
Bacskó 3 0.30 %
Legenye 2 0.20 %
Velejte 2 0.20 %
Kazsó 2 0.20 %
Kázmér 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kasó 2 0.20 %
Parnó 2 0.20 %
Isztáncs 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Dargó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 16.46 %
Kisgéres 184 7.57 %
Nagytárkány 96 3.95 %
Kistárkány 80 3.29 %
Bodrogszerdahely 79 3.25 %
Bacska 69 2.84 %
Perbenyik 67 2.76 %
Borsi 63 2.59 %
Battyán 63 2.59 %
Bodrogszentmária 62 2.55 %
Ladamóc 58 2.39 %
Nagykövesd 56 2.30 %
Zétény 53 2.18 %
Bély 53 2.18 %
Bári 51 2.10 %
Boly 47 1.93 %
Lelesz 47 1.93 %
Rad 46 1.89 %
Tiszacsernyő 44 1.81 %
Szomotor 42 1.73 %
Bodrogszentes 39 1.60 %
Nagygéres 38 1.56 %
Örös 37 1.52 %
Imreg 33 1.36 %
Bodrogmező 29 1.19 %
Kiskövesd 27 1.11 %
Tőketerebes 26 1.07 %
Kisdobra 25 1.03 %
Szőlőske 25 1.03 %
Ágcsernyő 23 0.95 %
Véke 22 0.91 %
Csarnahó 20 0.82 %
Szolnocska 17 0.70 %
Zemplén 17 0.70 %
Szinyér 17 0.70 %
Újhely 11 0.45 %
Bodrogszög 6 0.25 %
Gálszécs 6 0.25 %
Garany 5 0.21 %
Isztáncs 5 0.21 %
Céke 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Hardicsa 3 0.12 %
Kistoronya 3 0.12 %
Barancs 2 0.08 %
Kozma 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 8.70 %
Gálszécs 37 2.32 %
Vécse 13 0.81 %
Parnó 11 0.69 %
Tiszacsernyő 10 0.63 %
Királyhelmec 10 0.63 %
Bacskó 9 0.56 %
Kozma 9 0.56 %
Céke 8 0.50 %
Alsómihályi 7 0.44 %
Garany 7 0.44 %
Szécskeresztúr 5 0.31 %
Bodzásújlak 5 0.31 %
Borsi 5 0.31 %
Hardicsa 5 0.31 %
Magyarsas 5 0.31 %
Zemplénújfalu 5 0.31 %
Nagyruszka 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Rad 4 0.25 %
Kisgéres 4 0.25 %
Nagyazar 4 0.25 %
Kistárkány 4 0.25 %
Tarnóka 4 0.25 %
Pelejte 4 0.25 %
Sztankóc 4 0.25 %
Bodrogszerdahely 4 0.25 %
Ágcsernyő 3 0.19 %
Lelesz 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Nagytoronya 3 0.19 %
Kázmér 3 0.19 %
Dargó 3 0.19 %
Lasztóc 3 0.19 %
Véke 3 0.19 %
Cselej 3 0.19 %
Battyán 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Kasó 3 0.19 %
Bély 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Gerenda 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Csörgő 2 0.13 %
Kisdobra 2 0.13 %
Szécsudvar 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Isztáncs 2 0.13 %
Szomotor 2 0.13 %
Kisazar 2 0.13 %
Szürnyeg 2 0.13 %
Szilvásújfalu 2 0.13 %
Nagygéres 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Szőlőske 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Imreg 1 0.06 %
Bári 1 0.06 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 37.85 %
Gálszécs 160 8.60 %
Céke 120 6.45 %
Magyarsas 101 5.43 %
Királyhelmec 87 4.68 %
Parnó 79 4.25 %
Szilvásújfalu 77 4.14 %
Bacskó 69 3.71 %
Borsi 66 3.55 %
Bodzásújlak 65 3.49 %
Magyarizsép 64 3.44 %
Szürnyeg 61 3.28 %
Lasztóc 59 3.17 %
Hardicsa 58 3.12 %
Kolbáska 55 2.96 %
Vécse 54 2.90 %
Garany 52 2.80 %
Kozma 50 2.69 %
Zemplénújfalu 48 2.58 %
Szécskeresztúr 39 2.10 %
Nagyruszka 36 1.94 %
Tiszacsernyő 35 1.88 %
Csörgő 34 1.83 %
Imreg 34 1.83 %
Kiszte 33 1.77 %
Kisazar 32 1.72 %
Bodrogszerdahely 32 1.72 %
Alsómihályi 32 1.72 %
Velejte 27 1.45 %
Szécsudvar 25 1.34 %
Nagytoronya 23 1.24 %
Dargó 23 1.24 %
Gercsely 21 1.13 %
Barancs 20 1.08 %
Pelejte 20 1.08 %
Nagyazar 20 1.08 %
Bodrogszentes 20 1.08 %
Kázmér 19 1.02 %
Kisdobra 19 1.02 %
Cselej 18 0.97 %
Bári 16 0.86 %
Szomotor 16 0.86 %
Kasó 15 0.81 %
Újhely 15 0.81 %
Kereplye 15 0.81 %
Szőlőske 15 0.81 %
Bodrogmező 14 0.75 %
Perbenyik 14 0.75 %
Csarnahó 14 0.75 %
Bodrogszentmária 14 0.75 %
Visnyó 14 0.75 %
Lelesz 14 0.75 %
Bély 13 0.70 %
Kistoronya 13 0.70 %
Szolnocska 11 0.59 %
Biste 11 0.59 %
Kazsó 10 0.54 %
Isztáncs 9 0.48 %
Szécsegres 9 0.48 %
Nagytárkány 9 0.48 %
Kisgéres 8 0.43 %
Kiskövesd 7 0.38 %
Legenye 7 0.38 %
Gerenda 7 0.38 %
Battyán 6 0.32 %
Bodrogszög 6 0.32 %
Kistárkány 5 0.27 %
Ágcsernyő 5 0.27 %
Zemplén 5 0.27 %
Zebegnyő 5 0.27 %
Ladamóc 5 0.27 %
Zétény 5 0.27 %
Véke 4 0.22 %
Boly 4 0.22 %
Rad 4 0.22 %
Nagygéres 3 0.16 %
Örös 2 0.11 %
Nagykövesd 2 0.11 %
Sztankóc 2 0.11 %
Szinyér 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 24.33 %
Tőketerebes 250 12.26 %
Szécskeresztúr 96 4.71 %
Nagyazar 39 1.91 %
Parnó 36 1.77 %
Kisazar 32 1.57 %
Vécse 30 1.47 %
Bacskó 27 1.32 %
Dargó 27 1.32 %
Tarnóka 23 1.13 %
Nagyruszka 21 1.03 %
Kozma 18 0.88 %
Cselej 17 0.83 %
Alsómihályi 16 0.78 %
Garany 16 0.78 %
Zebegnyő 14 0.69 %
Királyhelmec 13 0.64 %
Magyarizsép 13 0.64 %
Gerenda 12 0.59 %
Szécsudvar 12 0.59 %
Hardicsa 11 0.54 %
Velejte 11 0.54 %
Visnyó 10 0.49 %
Pelejte 10 0.49 %
Szilvásújfalu 10 0.49 %
Szécsegres 9 0.44 %
Kolbáska 9 0.44 %
Zemplénújfalu 8 0.39 %
Kereplye 7 0.34 %
Csörgő 7 0.34 %
Barancs 6 0.29 %
Nagytárkány 5 0.25 %
Tiszacsernyő 5 0.25 %
Kázmér 5 0.25 %
Lasztóc 5 0.25 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Céke 4 0.20 %
Nagytoronya 4 0.20 %
Bodrogszerdahely 4 0.20 %
Kiszte 4 0.20 %
Sztankóc 4 0.20 %
Magyarsas 4 0.20 %
Isztáncs 3 0.15 %
Battyán 3 0.15 %
Bodzásújlak 3 0.15 %
Nagygéres 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Véke 3 0.15 %
Legenye 3 0.15 %
Kazsó 2 0.10 %
Gercsely 2 0.10 %
Bély 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Lelesz 1 0.05 %
Boly 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Perbenyik 1 0.05 %
Kiskövesd 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Imreg 1 0.05 %
Ágcsernyő 1 0.05 %
Újhely 1 0.05 %
Bári 1 0.05 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 66.99 %
Tiszacsernyő 290 17.31 %
Lelesz 181 10.81 %
Szomotor 154 9.19 %
Nagytárkány 137 8.18 %
Bély 126 7.52 %
Bodrogszerdahely 121 7.22 %
Kisgéres 116 6.93 %
Kistárkány 115 6.87 %
Perbenyik 91 5.43 %
Zétény 87 5.19 %
Bodrogszentes 84 5.01 %
Kisdobra 79 4.72 %
Nagygéres 77 4.60 %
Bodrogszentmária 76 4.54 %
Battyán 69 4.12 %
Örös 60 3.58 %
Tőketerebes 60 3.58 %
Borsi 55 3.28 %
Rad 52 3.10 %
Nagykövesd 49 2.93 %
Bacska 49 2.93 %
Ágcsernyő 46 2.75 %
Boly 44 2.63 %
Zemplén 41 2.45 %
Véke 37 2.21 %
Bodrogmező 31 1.85 %
Ladamóc 28 1.67 %
Bári 25 1.49 %
Kiskövesd 25 1.49 %
Csarnahó 22 1.31 %
Szinyér 19 1.13 %
Szolnocska 18 1.07 %
Imreg 18 1.07 %
Szőlőske 16 0.96 %
Vécse 14 0.84 %
Újhely 13 0.78 %
Bodrogszög 10 0.60 %
Gálszécs 10 0.60 %
Alsómihályi 9 0.54 %
Kistoronya 6 0.36 %
Gercsely 5 0.30 %
Kázmér 5 0.30 %
Pelejte 5 0.30 %
Csörgő 5 0.30 %
Lasztóc 5 0.30 %
Kereplye 5 0.30 %
Legenye 5 0.30 %
Velejte 5 0.30 %
Szécsudvar 4 0.24 %
Kozma 4 0.24 %
Szürnyeg 4 0.24 %
Hardicsa 4 0.24 %
Nagytoronya 4 0.24 %
Szilvásújfalu 3 0.18 %
Kolbáska 3 0.18 %
Nagyruszka 3 0.18 %
Céke 3 0.18 %
Szécskeresztúr 3 0.18 %
Bodzásújlak 2 0.12 %
Garany 2 0.12 %
Biste 2 0.12 %
Zebegnyő 2 0.12 %
Barancs 2 0.12 %
Zemplénújfalu 2 0.12 %
Dargó 2 0.12 %
Bacskó 1 0.06 %
Nagyazar 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Szécsegres 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 15.09 %
Parnó 237 12.73 %
Gálszécs 90 4.83 %
Bacskó 60 3.22 %
Magyarsas 57 3.06 %
Kozma 34 1.83 %
Magyarizsép 32 1.72 %
Kolbáska 27 1.45 %
Alsómihályi 24 1.29 %
Dargó 24 1.29 %
Vécse 22 1.18 %
Hardicsa 22 1.18 %
Garany 22 1.18 %
Szécskeresztúr 21 1.13 %
Szécsudvar 21 1.13 %
Bodzásújlak 19 1.02 %
Kiszte 18 0.97 %
Visnyó 17 0.91 %
Királyhelmec 16 0.86 %
Csörgő 16 0.86 %
Zemplénújfalu 14 0.75 %
Zebegnyő 14 0.75 %
Nagytoronya 14 0.75 %
Céke 13 0.70 %