SK
GA
.....

Nagyfödémes

Község

címer zászló
2679 99% magyar 1910
2503 54% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagyfödémes
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Úľany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Bácspuszta, Felső-járó, Hajmáspuszta, Határmány, Hemierdő, Kánok, Kapostyán, Lencsehely (Újmajor), Ludasér, Perezátony, Réti-belföldek, Sziget, Szőgyénmajor
Koordináták:
48.16444397, 17.57540131
Terület:
41,86 km2
Rang:
község
Népesség:
4473
Tszf. magasság:
119 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92522
Település kód:
504131
Szervezeti azonosító:
306282
Adóazonosító:
2021006768

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld középső részén, a Vízközben fekszik, Galántától 15 km-re nyugatra, Szenctől 18 km-re keletre. Áthalad rajta a Diószeget (8 km) Jókával (6,5 km) összekötő 510-es út, mellékutak kötik össze Hidaskürttel (15 km) és Nagyborsával (8 km). Nyugatról Dunajánosháza és Jóka, délről Sárrét, északról Pusztafödémes, északkeletről Diószeg, keletről Vízkelet, Nemeskosút és Feketenyék községekkel határos. Északi határát a Feketevíz, déli határát a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Galántai járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, majd 1960 után újra a Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). Területe (41,86 km²) az elmúlt száz évben nem változott. 1937-1940, valamint 1951-1976 között a határában fekvő, az 1920-as években szlovák kolonistákkal betelepített Hajmáspusztát és Szőgyénmajort önálló községgé szervezték Švehlovo, illetve Nové Osady néven. 1976-ban a község visszakerült Nagyfödémeshez, de ma is külön kataszteri területet alkot. Kataszteri területek: Nagyfödémes (27,39 km²) és "Nové Osady" (14,47 km²).

Népesség

Nagyfödémes a Mátyusföld legnépesebb községe, a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 2709, 1921-ben 3005, 1939-ben 3507, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1939-ben 53 izraelita vallású lakosa is volt. Az 1945 utáni lakosságcsere során magyar lakosságának egynegyedét áttelepítették Magyarországra, helyükre magyarországi szlovákok érkeztek és a község vegyes lakosságúvá vált. Az 1991-2011 közötti időszakra lassú népességnövekedés (4,5 %, 4149-ről 4330 főre) és a betelepülés és az asszimiláció eredményeként a szlovák nemzetiségűek arányának növekedése (24,2 %-ról 33,9 %-ra) jellemző. A lakosság többsége továbbra is magyar nemzetiségű, a roma etnikumhoz tartozók aránya 5,8 %. A túlnyomó többség (81,1 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 3,9 %. A község lakosságának 94,5 %-a (4098 fő) Nagyfödémesen, 5,5 %-a (212 fő) pedig Hajmáson él.

Történelem

A pozsonyi királyi várbirtokok közé tartozott, valószínűleg királyi méhészek lakták, mivel a födém méhkaptárt jelentett a régi magyarban. Szomszédságában feküdt a török időkben elpusztásodott Lencsehely, illetve a végleg elpusztult Tevel falu. A Mátyás király halála utáni trónviszályok során I. Miksa császár seregei kétszer is feldúlták Nagyfödémest. A 16. század végén a Vass és Földes családok birtokolták. Buda 1541-es elfoglalása után a törökök is feldúlták a községet. A 17. században a pozsonyi uradalomhoz tartozott, első iskoláját 1673-ban említik. Lakói mezőgazdaságból éltek, elsősorban rozst, búzát és dinnyét termesztettek, a környékbeli erdők pedig bővelkedtek vadakban. Az újkorban már a Pálffy család birtoka volt, egészen a 20. századi csehszlovák földreformokig. Itt alapította Lacsny Miklós Magyarország első cukorgyárát 1830-ban. A 19. században árvíz, tűzvész és kolera is nehezítette a falubeliek életét. A 20. század elején már távírója is volt. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, a 20-as és 30-as években rendszeresek voltak a mezőgazdasági munkások sztrájkjai. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak. 1945-től ismét Csehszlovákiához csatolták. A második világháború után magyar lakosságának egy részét kitelepítették, és a helyükre szlovákokat költöztettek. A falutól délre fekvő Hajmás- és Szőgyénpusztát, amelyekre a két világháború közötti földbirtokreform során a Pálffy család felosztott nagybirtokára cseh-morva és szlovák kolonisták települtek, 1937–38-ban, majd 1945-ben önálló községgé szervezték (Švehlovo, 1951-től Nové Osady néven); 1976-ban visszacsatolták Nagyfödémeshez.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák nyelvű óvoda és alapiskola működik. Rendszeres rendezvénye a Mátyusföldi Fesztivál. Reneszánsz-barokk stílusú, Szent Mihálynak szentelt katolikus temploma 1594–1670 között, a Kálvária-hegyen álló Fájdalmas Szűzanya-kápolna 1756-ban, evangélikus temploma 1958-ban épült. 1991-ben megnyílt tájháza a régi népi építkezést mutatja be.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Födémes. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Puszta Födémestöl egy mértföldnyire. Határja gazdag, réttye, legelője jó, fája elég, vagyonnyainak eladására jó módgya, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Födémes (Nagy), népes magyar falu, Pozsony vmegyében, a kis Dunán tul, Diószeghez 1 mfd. távolságra. Számlál 1624 kath., 5 evang., 14 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Határa nagy kiterjedésü, de részint homokos, azonban jó rozst, buzát, dinnyét terem; legelője tágas; erdeje szép, s vadakkal bővölködik. F. u. a Pálffy nemzetség seniorátusa, de benne Lacsny ur is szép inscriptionalis jószágot bir.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyfödémes, nagyközség 343 házzal és 2706 róm. kath. vallású magyar lakossal. A pozsonyi várbirtokok közé tartozott. A pápai tizedszedők jegyzékében Fedemus alakban szerepel. 1445-ben Temesközi Bálint pozsonyi kapitány az ura. 1490 és 1505 között I. Miksa császár seregei pusztitották. 1515 június 18-án Bakay Bessenyei Gergely és Ilona itteni birtokrészüket visszaváltják Csorba Andrástól; ez időben Németfedmées néven említik. 1541-ben a törökök dúltak házai között. Az 1553-iki összeírásban királyi birtokként szerepel 30 portával. 1560-ban Nemesfödemes alias Ofödemes néven a Vass és a Földes család ivadékai bírják, a kik 1569-ben új donácziót kapak reá. 1683-ban Thököly fejedelem járt itt, s a hagyomány szerint a plébánián lakott. Később a falu a Pálffyak tulajdonába ment át és ma a Pálffy grófoknak van itt nagyobb birtokuk. A mult század elején Lacsny Miklósnak volt itt czukorgyára. 1862-ben árvíz, 1865-ben tűzvész, 1866-ban pedig kolera pusztított a községben. Mai templomát, melynek helyén a XVII. század elején egy Szent Mihály tiszteletére szentelt kápolna állott, 1619-ben átalakították, de tornya 1710-ben épült. A község közelében feködt hajdan az 1221-ben már említett Tevel község, mely Terra Teuel és később Villa Teuel néven a pozsonyi vár tartozékaként szerepelt. Ide tartoznak Hajmás, Hemierdő, Kapostyán, Perezátony, Szögyén és Lencsehely puszták, mely utóbbi 1384-ben Lencze néven Benefalvy Pál birtoka. A községnek van postája és távírója, vasúti állomása pedig Diószeg.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagyfödémes, v. Pozsony vm. (Vel'ké Úl'any, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték, a mait 1670: építették. Anyakönyvei 1696-tól. Kegyura 1880: a Pálffy gr. család. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1940: 3445 r.k., 3 g.k., 4 ev., 10 ref., 53 izr., össz. 3515; 1991: össz. 4149, m. 3088 (74,43%); 2001: össz. 4180, m. 2971 (71,08%). ** Némethy 1894:177. - Pozsony vm. 1895:93. (a mai tp. 1619: épült) - Gerecze II:662. - Schem. Strig. 1917:197. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagyfödémes. Az Árpádok alatt a pozsonyi vár tartozéka. Egyházi feljegyzésekben Fedemus alakban szerepel. A XV. század közepén Temeskőzi Bálint pozsonyi várkapitány bírja. I. Miksa német hadai többször megsanyargatták. A XVI. század elején Németfedemes alakban írják. A török alatt jórészt elpusztult. Az 1553. évi adóösszeírók a király jószágai sorában említik, de pár év multán már Németfödemes alias Ofödemes alakban a Vass- és Földes-család birtokolja. Idővel a Pálffy grófok szerzik meg s egészen az összeomlásig itt nagyobb uradalmuk volt. 1862-ben árvíz, 1865-ben tűzvész és 1866-ban kolera pusztított a községben. Régi templomát 1619-ben újjáépítették, de a tornyot csak 1710-ben húzták rá. Magyar lakossága a cseh elnyomás következtében sokat szenvedett. Hozzátartozik Disznóvártelep, Hajmáspuszta, Lencsehelypuszta, Szögénypuszta. A község területe 7274 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 3507.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Nagyfödémes nk. galántai járás. Hajdan Fedemas néven szerepeL 1445-ben Temesközi Bálint pozsonyi kapitány az ura, 1490—1505 között I. Miksa császár seregei pusztították. A török 1541-ben dúlta fel a község házait. Egykor Csorba, Bakay, Bessenyei, Vass és Földes családok birtoka, később Pálffyaké. 1862-ben árvíz, 1865-ben tűzvész, 1866-ban kolera pusztított a községben. Mai templomát, amelynek helyén a XVII. sz. elején Szent Mihály tiszteletére szentelt kapolna állott, 1619-ben átalakították, tornya azonban 1710-ben épült. A mult században LacsnyMiklósnak volt a községben cukorgyára. — R. kat. népiskola, tizenegy tanerővel, önk. Tűzoltó Egy., Széchenyi Magyar Kultúr Egy., Iparos és Sport Egyesület, Hitel- és Fogyasztási Szövetkezet. Gazdák Tej szövetkezete, Mezőgazdasági Szövetkezeti Szeszgyár, Hengermalom Községi bíró: Varga Imre. A község 1938. nov. 11-én szabadult fel. A csehszlovák földbirtokreform alkalmával 2.080 m. hold szántót és 500 m. hold erdőt osztottak szét a telepesek között, akik elhagyták a községet. Területe: 7.273 k. h. Lakosság: 3.507. Ebből magyar: 3.386, ném. 7; szlov. 113; Magyarul beszél: 3.413. Vallás szerint: r. k.: 3.417; ref. 2; ev.: 34. izr.: 53. Földbirtok: I. 1, II. 4, III. 231. Népsűrűség: 83.8. Lakóház: 657. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Nemeskosút, V. á. Németdiószeg. Posta és távbeszélő helyben.

Orosz Ferenc

1697
Nagyfödémes - megszületett
1771.9.21.
Tőketerebes - elhunyt

Nyürő Zsigmond

1804. 9. 23.
Nagyfödémes - megszületett
Érsekújvár - tanított

Nagy Ilona

1944
Nagyfödémes - megszületett

Poór József

1950.9.4.
Réte - megszületett
Nagyfödémes - élt
Névelőfordulások
1221
Fudemus
1332
Fedemus
1422
Wyfedemes
1560
Nemesfödemes alias Ofödemes
1773
Nagy-Födémes,
1786
Nagy-Födimesch,
1808
Nagy-Födémes, Welký Fedýmeš,
1863
Nagyfödémes,
1920
Veľký Fedýmeš, Nagy-Födémes,
1938
Nagyfödémes,
1945
Veľký Fedýmeš, Nagy-Födémes,
1948
Veľké Úľany
1994
Nagyfödémes

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 578
Telefon: 0317878108
Fax: 0310317878192

Honlap: velkeulany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Gőgh František (MOST - HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Sercel Kristián (Független)
Csemez Tibor (Független)
Danišová Ildikó (Független)
Hanzel Ľudovít (Független)
Aponyiová Iveta (Független)
Máriš Zoltán (Független)
Lipták Kristián (Független)
Winklerová Ingrid (Független)
Bózsing Katalin (SMK-MKP)
Lencsés Zoltán (SMK-MKP)
Bicsan Sztraka Rita (SMK-MKP)
Független 73% Független 8 képviselö SMK-MKP 27% SMK-MKP 3 képviselö 11 képviselö
Nagyfödémesi Posta

Hlavná 578

Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Vállalat Dotációs szervezet

Puszta 176

Nagyfödémesi Iskolák és Óvodák Étkezője

Major István utca 560

Nagyfödémesi Római Katolikus Plébániahivatal

Iskola utca 9

Helyi Művelődési Központ

Szabadság tér 579/8

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Major István utca 560

Borsos Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola

Major István utca 8

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Major István utca 560

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Major István utca 560/8

Nagyfödémesi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 578

Nagyfödémesi Községi Hivatal

Fő utca 578

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2047 86%
szlovákok 184 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 114 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2383
magyarok 2679 99%
szlovákok 16 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2709
magyarok 2971 99%
szlovákok 12 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3005
magyarok 3088 74%
szlovákok 1002 24%
romák 38 1%
ukránok 0 0%
csehek 17 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 4149
magyarok 2971 71%
szlovákok 1164 28%
romák 16 0%
ukránok 0 0%
csehek 17 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 0%
összlétszám 4180
magyarok 2757 64%
szlovákok 1468 34%
romák 27 1%
ukránok 0 0%
csehek 15 0%
németek 3 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 14 0%
ismeretlen 44 1%
összlétszám 4330
magyarok 2503 54%
szlovákok 1940 42%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 16 0%
németek 3 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 29 1%
ismeretlen 169 4%
összlétszám 4665
összlétszám 3005
magyarok 2971 99%
szlovákok 12 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3768
Választási részvétel: 63.27 %
Kiadott boríték: 2384
Bedobott boríték: 2384

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2351
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gőgh František 1300 55.30 % MOST - HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SMK-MKP
Halász Jozef 1051 44.70 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sercel Kristián 1206 Független
Csemez Tibor 1149 Független
Bózsing Katalin 1124 SMK-MKP
Danišová Ildikó 1101 Független
Hanzel Ľudovít 1093 Független
Aponyiová Iveta 1017 Független
Lencsés Zoltán 985 SMK-MKP
Máriš Zoltán 965 Független
Bicsan Sztraka Rita 945 SMK-MKP
Lipták Kristián 939 Független
Winklerová Ingrid 907 Független
Száraz Pavol 846 Független
Stósz Róbert 808 SMK-MKP
Záhončík Imrich 749 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Horváth Tibor 746 MOST - HÍD
Tornyai Robert 639 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Winkler Ladislav 594 Független
Nagy Zsolt 581 Független
Borovský Ladislav 501 Független
Borovská Mária 413 Független
Borovský Zoltán 320 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 36.36% Független 4 képviselö SMK-MKP 27.27% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 36.36% MOST - HÍD 4 képviselö 11 képviselö
2018
Független 72.73% Független 8 képviselö SMK-MKP 27.27% SMK-MKP 3 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 3655
Választási részvétel: 15.68 %
Kiadott boríték: 573
Bedobott boríték: 573
Választásra jogosult: 3659
Választási részvétel: 14.68 %
Kiadott boríték: 537
Bedobott boríték: 537
Választásra jogosult: 4 035
Választási részvétel: 17,27 %
Kiadott boríték: 697
Bedobott boríték: 697

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 542
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 686
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 218 40.22 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 159 29.34 % Független
József Nagy 114 21.03 % MOST - HÍD
Ivan Uhliarik 26 4.80 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 20 3.69 % NP
Jozef Ravasz 5 0.92 % SRÚS
Tibor Mikuš 130 24.57% Független
József Berényi 376 54.81 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 144 20.99 % Független
Jozef Viskupič 120 17.49 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 33 4.81 % MOST - HÍD
Jaroslav Cehlárik 13 1.90 % Független
Márius Novák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 552
Érvényes szavazólap: 666
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
František Gőgh 345 62.50% ND
József Berényi 235 42.57% SMK-MKP
Gábor Gál 174 31.52% MOST - HÍD
Krisztián Forró 172 31.16% SMK-MKP
László Biró 166 30.07% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 154 27.90% MOST - HÍD
Zoltán Forró 151 27.36% MOST - HÍD
Gergely Agócs 147 26.63% SMK-MKP
László Pék 143 25.91% SMK-MKP
Zsolt Oros 123 22.28% MOST - HÍD
František Juhos 122 22.10% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 122 22.10% SMK-MKP
Ervin Chomča 110 19.93% MOST - HÍD
Boris Brunner 72 13.04% MOST - HÍD
Jozef Nagy 57 10.33% Független
Ladislav Klempa 42 7.61% KSS
Gábor Pallya 41 7.43% ND
Peter Kolek 33 5.98% KSS
Pavol Doval 33 5.98% SMER - SD
Ľuboš Šúry 32 5.80% SMER - SD
Slávka Kramárová 31 5.62% SNS
Roman Súkeník 30 5.43% SMER - SD
Michal Nagy 26 4.71% SMS
Vladimír Vranovič 26 4.71% SMER - SD
Júlia Gálová 25 4.53% SMER - SD
Adrián Macho 24 4.35% SaS, OKS
Bystrík Horváth 18 3.26% SNS
Miloš Majko 16 2.90% DÚ, Zmena zdola
Róbert Korec 16 2.90% KDH, SDKÚ - DS
Milan Vlček 16 2.90% ĽS-HZDS
Stanislava Režnáková 15 2.72% SNS
Roland Szekera 13 2.36% NOVA
Ružena Vongrejová 13 2.36% NOVA
József Berényi 379 56.91% SMK-MKP
Krisztián Forró 334 50.15% SMK-MKP
Gergely Agócs 276 41.44% SMK-MKP
László Biró 260 39.04% SMK-MKP
László Pék 247 37.09% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 195 29.28% MOST - HÍD
Gábor Gál 195 29.28% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 192 28.83% SMK-MKP
Tamás Zupko 156 23.42% SMK-MKP
Ervin Chomča 150 22.52% MOST - HÍD
Zoltán Forró 139 20.87% MOST - HÍD
František Juhos 110 16.52% MOST - HÍD
Peter Szabó 87 13.06% MOST - HÍD
Jana Hanuliaková 74 11.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Peter Paška 73 10.96% Független
Marta Vajdová 72 10.81% Független
Marek Tóth 71 10.66% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Jozef Boledovič 71 10.66% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Miloš Majko 67 10.06% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Martin Práznovský 60 9.01% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Korec 56 8.41% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Igor Németh 43 6.46% SMER-SD
Adrián Kubica 42 6.31% MOST - HÍD
Júlia Gálová 42 6.31% SMER-SD
Andrej Tábori 41 6.16% Független
Slávka Kramárová 40 6.01% SNS
Martin Drobný 36 5.41% SNS
Ľuboš Šúry 29 4.35% SMER-SD
Adrián Macho 29 4.35% Független
Marta Némethová 27 4.05% SMER-SD
Ľubomír Noga 21 3.15% ĽS Naše Slovensko
Roman Sukeník 21 3.15% SMER-SD
Janka Repčoková 19 2.85% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Tvrdík 18 2.70% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 17 2.55% ĽS Naše Slovensko
Milan Bánovský 16 2.40% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Lipovský 14 2.10% DOMA DOBRE
Roman Vančo 14 2.10% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pinček 7 1.05% NP
Václav Jurčaga 5 0.75% NÁRODNÁ KOALÍCIA
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 15.56 %
Galánta 214 15.34 %
Szered 92 6.59 %
Nagymácséd 70 5.02 %
Feketenyék 52 3.73 %
Nagyfödémes 42 3.01 %
Felsőszeli 40 2.87 %
Nádszeg 39 2.80 %
Jóka 38 2.72 %
Taksonyfalva 38 2.72 %
Diószeg 35 2.51 %
Nemeskajal 34 2.44 %
Alsószerdahely 28 2.01 %
Tallós 27 1.94 %
Vízkelet 26 1.86 %
Alsószeli 26 1.86 %
Sopornya 19 1.36 %
Nemeskosút 17 1.22 %
Hidaskürt 16 1.15 %
Tósnyárasd 11 0.79 %
Pozsonyvezekény 11 0.79 %
Kismácséd 10 0.72 %
Királyrév 8 0.57 %
Vágpatta 7 0.50 %
Magyargurab 7 0.50 %
Sempte 6 0.43 %
Ábrahám 4 0.29 %
Gány 4 0.29 %
Pusztakürt 4 0.29 %
Nemeskürt 3 0.22 %
Pusztafödémes 3 0.22 %
Szentharaszt 3 0.22 %
Dunajánosháza 3 0.22 %
Salgócska 2 0.14 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 29.86 %
Szered 494 18.37 %
Galánta 251 9.33 %
Alsószerdahely 241 8.96 %
Vágpatta 159 5.91 %
Sempte 133 4.95 %
Nemeskürt 72 2.68 %
Diószeg 64 2.38 %
Pusztakürt 55 2.05 %
Pusztafödémes 46 1.71 %
Szentharaszt 40 1.49 %
Ábrahám 37 1.38 %
Magyargurab 31 1.15 %
Nagyfödémes 29 1.08 %
Felsőszeli 28 1.04 %
Salgócska 23 0.86 %
Nemeskosút 22 0.82 %
Kisgeszt 20 0.74 %
Gány 17 0.63 %
Vága 17 0.63 %
Taksonyfalva 16 0.60 %
Nagymácséd 13 0.48 %
Tósnyárasd 11 0.41 %
Alsószeli 10 0.37 %
Nemeskajal 10 0.37 %
Dunajánosháza 8 0.30 %
Tallós 7 0.26 %
Jóka 7 0.26 %
Kismácséd 6 0.22 %
Hidaskürt 6 0.22 %
Királyrév 4 0.15 %
Feketenyék 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 12.52 %
Galánta 368 12.23 %
Alsószeli 270 8.97 %
Nádszeg 238 7.91 %
Felsőszeli 216 7.18 %
Nagyfödémes 192 6.38 %
Taksonyfalva 184 6.11 %
Feketenyék 170 5.65 %
Jóka 166 5.51 %
Pozsonyvezekény 139 4.62 %
Nagymácséd 137 4.55 %
Diószeg 126 4.19 %
Vága 123 4.09 %
Tallós 99 3.29 %
Nemeskosút 81 2.69 %
Vízkelet 69 2.29 %
Királyrév 53 1.76 %
Kismácséd 49 1.63 %
Nemeskajal 45 1.50 %
Tósnyárasd 28 0.93 %
Szered 11 0.37 %
Sopornya 6 0.20 %
Alsószerdahely 3 0.10 %
Pusztafödémes 3 0.10 %
Gány 2 0.07 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Magyargurab 2 0.07 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 48.07 %
Szered 98 6.09 %
Diószeg 95 5.91 %
Taksonyfalva 62 3.86 %
Gány 49 3.05 %
Nagyfödémes 41 2.55 %
Felsőszeli 37 2.30 %
Sopornya 37 2.30 %
Nemeskosút 20 1.24 %
Jóka 18 1.12 %
Alsószerdahely 18 1.12 %
Alsószeli 16 1.00 %
Nemeskajal 16 1.00 %
Magyargurab 16 1.00 %
Pusztafödémes 16 1.00 %
Tósnyárasd 15 0.93 %
Dunajánosháza 14 0.87 %
Kisgeszt 12 0.75 %
Nádszeg 10 0.62 %
Királyrév 9 0.56 %
Ábrahám 9 0.56 %
Vízkelet 9 0.56 %
Nemeskürt 9 0.56 %
Pozsonyvezekény 9 0.56 %
Vága 9 0.56 %
Nagymácséd 8 0.50 %
Sempte 8 0.50 %
Vágpatta 7 0.44 %
Hidaskürt 7 0.44 %
Kismácséd 7 0.44 %
Tallós 6 0.37 %
Feketenyék 5 0.31 %
Pusztakürt 4 0.25 %
Szentharaszt 4 0.25 %
Salgócska 3 0.19 %
Alsóhatár 2 0.12 %
Szered 253 28.05 %
Galánta 126 13.97 %
Sopornya 71 7.87 %
Alsószerdahely 56 6.21 %
Szentharaszt 47 5.21 %
Sempte 36 3.99 %
Vágpatta 30 3.33 %
Pusztafödémes 27 2.99 %
Ábrahám 26 2.88 %
Diószeg 24 2.66 %
Nagyfödémes 17 1.88 %
Vága 15 1.66 %
Magyargurab 14 1.55 %
Gány 13 1.44 %
Taksonyfalva 13 1.44 %
Kisgeszt 12 1.33 %
Jóka 12 1.33 %
Felsőszeli 9 1.00 %
Salgócska 9 1.00 %
Pusztakürt 9 1.00 %
Nemeskürt 7 0.78 %
Tallós 7 0.78 %
Nemeskosút 6 0.67 %
Kismácséd 6 0.67 %
Alsószeli 5 0.55 %
Nádszeg 4 0.44 %
Királyrév 3 0.33 %
Hidaskürt 3 0.33 %
Nagymácséd 3 0.33 %
Nemeskajal 2 0.22 %
Tósnyárasd 2 0.22 %
Vízkelet 2 0.22 %
Feketenyék 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 27.34 %
Szered 254 7.55 %
Nádszeg 246 7.31 %
Diószeg 178 5.29 %
Nagyfödémes 150 4.46 %
Felsőszeli 140 4.16 %
Taksonyfalva 134 3.98 %
Feketenyék 127 3.77 %
Jóka 107 3.18 %
Nagymácséd 107 3.18 %
Alsószeli 99 2.94 %
Királyrév 90 2.67 %
Hidaskürt 80 2.38 %
Sopornya 77 2.29 %
Nemeskajal 73 2.17 %
Tallós 70 2.08 %
Vága 68 2.02 %
Nemeskosút 60 1.78 %
Vízkelet 58 1.72 %
Pozsonyvezekény 43 1.28 %
Gány 42 1.25 %
Ábrahám 39 1.16 %
Magyargurab 37 1.10 %
Sempte 36 1.07 %
Tósnyárasd 36 1.07 %
Pusztafödémes 32 0.95 %
Vágpatta 31 0.92 %
Kismácséd 26 0.77 %
Alsószerdahely 25 0.74 %
Alsóhatár 24 0.71 %
Szentharaszt 22 0.65 %
Dunajánosháza 11 0.33 %
Nemeskürt 10 0.30 %
Kisgeszt 10 0.30 %
Salgócska 7 0.21 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 23.53 %
Galánta 477 19.25 %
Feketenyék 152 6.13 %
Felsőszeli 126 5.08 %
Alsószeli 119 4.80 %
Nagyfödémes 110 4.44 %
Taksonyfalva 104 4.20 %
Királyrév 104 4.20 %
Tallós 95 3.83 %
Jóka 94 3.79 %
Nagymácséd 89 3.59 %
Diószeg 78 3.15 %
Hidaskürt 75 3.03 %
Pozsonyvezekény 60 2.42 %
Vízkelet 57 2.30 %
Nemeskajal 55 2.22 %
Vága 49 1.98 %
Szered 37 1.49 %
Tósnyárasd 36 1.45 %
Nemeskosút 34 1.37 %
Alsóhatár 29 1.17 %
Kismácséd 18 0.73 %
Ábrahám 10 0.40 %
Magyargurab 6 0.24 %
Gány 5 0.20 %
Sopornya 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Alsószerdahely 4 0.16 %
Vágpatta 3 0.12 %
Pusztafödémes 3 0.12 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Nemeskürt 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 14.88 %
Galánta 481 11.79 %
Alsószeli 379 9.29 %
Felsőszeli 336 8.24 %
Nagyfödémes 276 6.77 %
Jóka 255 6.25 %
Taksonyfalva 240 5.89 %
Királyrév 215 5.27 %
Nagymácséd 205 5.03 %
Hidaskürt 200 4.90 %
Pozsonyvezekény 161 3.95 %
Vága 154 3.78 %
Feketenyék 146 3.58 %
Tallós 144 3.53 %
Diószeg 123 3.02 %
Nemeskosút 106 2.60 %
Vízkelet 80 1.96 %
Nemeskajal 73 1.79 %
Kismácséd 49 1.20 %
Tósnyárasd 35 0.86 %
Alsóhatár 27 0.66 %
Szered 18 0.44 %
Pusztafödémes 10 0.25 %
Dunajánosháza 7 0.17 %
Ábrahám 4 0.10 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 18.24 %
Nádszeg 297 9.87 %
Nagymácséd 225 7.48 %
Nagyfödémes 195 6.48 %
Feketenyék 176 5.85 %
Taksonyfalva 171 5.68 %
Diószeg 158 5.25 %
Jóka 158 5.25 %
Felsőszeli 154 5.12 %
Alsószeli 129 4.29 %
Vága 116 3.85 %
Hidaskürt 114 3.79 %
Szered 102 3.39 %
Tallós 95 3.16 %
Pozsonyvezekény 74 2.46 %
Vízkelet 71 2.36 %
Nemeskajal 64 2.13 %
Nemeskosút 60 1.99 %
Királyrév 47 1.56 %
Kismácséd 46 1.53 %
Tósnyárasd 39 1.30 %
Magyargurab 20 0.66 %
Alsószerdahely 20 0.66 %
Alsóhatár 17 0.56 %
Pusztafödémes 15 0.50 %
Ábrahám 14 0.47 %
Gány 13 0.43 %
Dunajánosháza 12 0.40 %
Sopornya 10 0.33 %
Szentharaszt 10 0.33 %
Vágpatta 9 0.30 %
Nemeskürt 7 0.23 %
Sempte 6 0.20 %
Kisgeszt 5 0.17 %
Salgócska 2 0.07 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 19.02 %
Galánta 255 12.40 %
Sopornya 244 11.87 %
Alsószerdahely 196 9.53 %
Ábrahám 181 8.80 %
Pusztafödémes 103 5.01 %
Diószeg 98 4.77 %
Sempte 60 2.92 %
Nemeskürt 58 2.82 %
Kisgeszt 51 2.48 %
Vágpatta 44 2.14 %
Nagyfödémes 43 2.09 %
Felsőszeli 43 2.09 %
Magyargurab 33 1.61 %
Szentharaszt 30 1.46 %
Nemeskosút 29 1.41 %
Gány 22 1.07 %
Pusztakürt 22 1.07 %
Taksonyfalva 21 1.02 %
Jóka 17 0.83 %
Kismácséd 13 0.63 %
Nádszeg 13 0.63 %
Alsószeli 10 0.49 %
Pozsonyvezekény 9 0.44 %
Vága 9 0.44 %
Nemeskajal 8 0.39 %
Nagymácséd 8 0.39 %
Tallós 7 0.34 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.24 %
Dunajánosháza 4 0.19 %
Feketenyék 3 0.15 %
Vízkelet 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 23.33 %
Galánta 455 18.18 %
Ábrahám 198 7.91 %
Diószeg 166 6.63 %
Sopornya 115 4.59 %
Pusztafödémes 100 4.00 %
Sempte 88 3.52 %
Vágpatta 81 3.24 %
Nagyfödémes 74 2.96 %
Alsószerdahely 68 2.72 %
Felsőszeli 67 2.68 %
Szentharaszt 61 2.44 %
Magyargurab 54 2.16 %
Kisgeszt 48 1.92 %
Taksonyfalva 38 1.52 %
Jóka 36 1.44 %
Nemeskosút 35 1.40 %
Nemeskürt 28 1.12 %
Gány 27 1.08 %
Dunajánosháza 25 1.00 %
Kismácséd 19 0.76 %
Pusztakürt 18 0.72 %
Alsószeli 18 0.72 %
Vága 18 0.72 %
Nagymácséd 18 0.72 %
Tósnyárasd 16 0.64 %
Salgócska 16 0.64 %
Hidaskürt 11 0.44 %
Nádszeg 11 0.44 %
Feketenyék 11 0.44 %
Nemeskajal 11 0.44 %
Vízkelet 7 0.28 %
Tallós 6 0.24 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 20.22 %
Galánta 168 18.88 %
Sopornya 77 8.65 %
Szentharaszt 45 5.06 %
Vágpatta 35 3.93 %
Ábrahám 32 3.60 %
Felsőszeli 31 3.48 %
Diószeg 29 3.26 %
Sempte 29 3.26 %
Pusztafödémes 28 3.15 %
Magyargurab 22 2.47 %
Nagyfödémes 19 2.13 %
Alsószerdahely 19 2.13 %
Pusztakürt 18 2.02 %
Taksonyfalva 17 1.91 %
Vága 14 1.57 %
Jóka 14 1.57 %
Salgócska 13 1.46 %
Kisgeszt 11 1.24 %
Gány 10 1.12 %
Kismácséd 10 1.12 %
Nagymácséd 8 0.90 %
Nemeskürt 8 0.90 %
Nádszeg 7 0.79 %
Hidaskürt 6 0.67 %
Alsószeli 6 0.67 %
Tallós 5 0.56 %
Tósnyárasd 5 0.56 %
Nemeskosút 5 0.56 %
Királyrév 4 0.45 %
Vízkelet 3 0.34 %
Alsóhatár 3 0.34 %
Feketenyék 2 0.22 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 24.22 %
Szered 563 22.65 %
Diószeg 140 5.63 %
Sopornya 96 3.86 %
Sempte 89 3.58 %
Vágpatta 78 3.14 %
Nagyfödémes 71 2.86 %
Alsószerdahely 69 2.78 %
Pusztafödémes 69 2.78 %
Gány 66 2.65 %
Ábrahám 66 2.65 %
Felsőszeli 61 2.45 %
Szentharaszt 60 2.41 %
Taksonyfalva 53 2.13 %
Magyargurab 51 2.05 %
Hidaskürt 43 1.73 %
Nemeskosút 38 1.53 %
Jóka 35 1.41 %
Kisgeszt 32 1.29 %
Nemeskürt 30 1.21 %
Nagymácséd 26 1.05 %
Dunajánosháza 24 0.97 %
Tósnyárasd 22 0.88 %
Salgócska 21 0.84 %
Alsószeli 19 0.76 %
Vága 18 0.72 %
Pusztakürt 17 0.68 %
Nemeskajal 15 0.60 %
Nádszeg 13 0.52 %
Vízkelet 12 0.48 %
Feketenyék 8 0.32 %
Kismácséd 8 0.32 %
Királyrév 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 10.42 %
Galánta 27 9.38 %
Diószeg 19 6.60 %
Kismácséd 17 5.90 %
Ábrahám 14 4.86 %
Nagyfödémes 7 2.43 %
Magyargurab 6 2.08 %
Taksonyfalva 5 1.74 %
Sopornya 5 1.74 %
Kisgeszt 5 1.74 %
Felsőszeli 4 1.39 %
Vága 4 1.39 %
Tósnyárasd 4 1.39 %
Jóka 3 1.04 %
Pozsonyvezekény 3 1.04 %
Nemeskosút 2 0.69 %
Dunajánosháza 2 0.69 %
Alsóhatár 2 0.69 %
Nagymácséd 2 0.69 %
Nemeskürt 2 0.69 %
Nemeskajal 2 0.69 %
Alsószerdahely 2 0.69 %
Sempte 2 0.69 %
Hidaskürt 1 0.35 %
Salgócska 1 0.35 %
Pusztakürt 1 0.35 %
Tallós 1 0.35 %
Vágpatta 1 0.35 %
Nádszeg 1 0.35 %
Pusztafödémes 1 0.35 %
Királyrév 1 0.35 %
Szentharaszt 1 0.35 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 14.13 %
Nádszeg 591 10.22 %
Alsószeli 525 9.08 %
Felsőszeli 418 7.23 %
Nagyfödémes 379 6.55 %
Taksonyfalva 352 6.09 %
Nagymácséd 328 5.67 %
Jóka 310 5.36 %
Hidaskürt 298 5.15 %
Feketenyék 255 4.41 %
Vága 252 4.36 %
Pozsonyvezekény 233 4.03 %
Diószeg 202 3.49 %
Királyrév 170 2.94 %
Tallós 158 2.73 %
Nemeskosút 131 2.26 %
Vízkelet 126 2.18 %
Nemeskajal 98 1.69 %
Kismácséd 80 1.38 %
Tósnyárasd 74 1.28 %
Szered 53 0.92 %
Ábrahám 18 0.31 %
Gány 15 0.26 %
Dunajánosháza 15 0.26 %
Pusztafödémes 13 0.22 %
Alsóhatár 13 0.22 %
Magyargurab 12 0.21 %
Alsószerdahely 10 0.17 %
Sopornya 9 0.16 %
Vágpatta 8 0.14 %
Salgócska 7 0.12 %
Sempte 6 0.10 %
Szentharaszt 5 0.09 %
Kisgeszt 3 0.05 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 22.90 %
Szered 357 15.81 %
Sopornya 253 11.20 %
Alsószerdahely 227 10.05 %
Diószeg 97 4.30 %
Sempte 89 3.94 %
Nemeskürt 67 2.97 %
Vágpatta 58 2.57 %
Nagyfödémes 42 1.86 %
Pusztafödémes 42 1.86 %
Ábrahám 40 1.77 %
Felsőszeli 39 1.73 %
Nagymácséd 34 1.51 %
Pusztakürt 33 1.46 %
Taksonyfalva 31 1.37 %
Szentharaszt 28 1.24 %
Nemeskosút 25 1.11 %
Gány 24 1.06 %
Nádszeg 24 1.06 %
Jóka 24 1.06 %
Magyargurab 22 0.97 %
Salgócska 21 0.93 %
Vága 20 0.89 %
Alsószeli 19 0.84 %
Feketenyék 13 0.58 %
Tósnyárasd 13 0.58 %
Nemeskajal 13 0.58 %
Kisgeszt 11 0.49 %
Pozsonyvezekény 11 0.49 %
Hidaskürt 10 0.44 %
Kismácséd 9 0.40 %
Királyrév 8 0.35 %
Tallós 8 0.35 %
Dunajánosháza 7 0.31 %
Vízkelet 5 0.22 %
Alsóhatár 4 0.18 %
Galánta 591 12.18 %
Nádszeg 469 9.66 %
Alsószeli 392 8.08 %
Nagymácséd 391 8.06 %
Felsőszeli 344 7.09 %
Nagyfödémes 334 6.88 %
Taksonyfalva 322 6.64 %
Jóka 269 5.54 %
Hidaskürt 260 5.36 %
Vága 233 4.80 %
Feketenyék 211 4.35 %
Pozsonyvezekény 174 3.59 %
Diószeg 142 2.93 %
Tallós 135 2.78 %
Királyrév 112 2.31 %
Nemeskosút 107 2.20 %
Vízkelet 95 1.96 %
Tósnyárasd 93 1.92 %
Nemeskajal 88 1.81 %
Kismácséd 75 1.55 %
Szered 23 0.47 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 20.86 %
Nádszeg 385 9.50 %
Alsószeli 314 7.75 %
Felsőszeli 304 7.50 %
Taksonyfalva 291 7.18 %
Nagyfödémes 260 6.42 %
Jóka 240 5.92 %
Nagymácséd 215 5.31 %
Hidaskürt 194 4.79 %
Diószeg 159 3.92 %
Vága 158 3.90 %
Feketenyék 147 3.63 %
Pozsonyvezekény 128 3.16 %
Nemeskosút 118 2.91 %
Tallós 113 2.79 %
Királyrév 102 2.52 %
Vízkelet 80 1.97 %
Nemeskajal 79 1.95 %
Kismácséd 57 1.41 %
Tósnyárasd 48 1.18 %
Szered 26 0.64 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Dunajánosháza 11 0.27 %
Gány 7 0.17 %
Magyargurab 5 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.12 %
Sopornya 5 0.12 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 16.22 %
Nádszeg 398 10.22 %
Taksonyfalva 357 9.16 %
Alsószeli 313 8.03 %
Felsőszeli 311 7.98 %
Nagyfödémes 247 6.34 %
Jóka 228 5.85 %
Hidaskürt 217 5.57 %
Nagymácséd 217 5.57 %
Feketenyék 170 4.36 %
Pozsonyvezekény 160 4.11 %
Vága 144 3.70 %
Tallós 128 3.29 %
Diószeg 122 3.13 %
Nemeskosút 99 2.54 %
Királyrév 94 2.41 %
Vízkelet 76 1.95 %
Nemeskajal 67 1.72 %
Kismácséd 51 1.31 %
Tósnyárasd 48 1.23 %
Alsóhatár 12 0.31 %
Szered 11 0.28 %
Sopornya 3 0.08 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 37.62 %
Galánta 361 13.65 %
Diószeg 130 4.91 %
Vágpatta 129 4.88 %
Sopornya 123 4.65 %
Sempte 106 4.01 %
Alsószerdahely 94 3.55 %
Ábrahám 75 2.84 %
Nagyfödémes 71 2.68 %
Szentharaszt 69 2.61 %
Pusztafödémes 61 2.31 %
Magyargurab 43 1.63 %
Felsőszeli 40 1.51 %
Nemeskürt 37 1.40 %
Pusztakürt 36 1.36 %
Jóka 33 1.25 %
Taksonyfalva 29 1.10 %
Kisgeszt 24 0.91 %
Gány 24 0.91 %
Nemeskosút 23 0.87 %
Nagymácséd 20 0.76 %
Dunajánosháza 20 0.76 %
Salgócska 20 0.76 %
Vága 17 0.64 %
Nemeskajal 16 0.60 %
Tósnyárasd 15 0.57 %
Nádszeg 14 0.53 %
Alsószeli 12 0.45 %
Hidaskürt 11 0.42 %
Tallós 9 0.34 %
Kismácséd 8 0.30 %
Feketenyék 7 0.26 %
Pozsonyvezekény 7 0.26 %
Vízkelet 6 0.23 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 44.46 %
Sopornya 299 11.79 %
Alsószerdahely 236 9.30 %
Galánta 115 4.53 %
Vágpatta 98 3.86 %
Sempte 84 3.31 %
Szentharaszt 58 2.29 %
Nemeskürt 58 2.29 %
Diószeg 47 1.85 %
Ábrahám 46 1.81 %
Pusztafödémes 41 1.62 %
Pusztakürt 28 1.10 %
Nagyfödémes 27 1.06 %
Felsőszeli 24 0.95 %
Vága 21 0.83 %
Magyargurab 19 0.75 %
Nagymácséd 18 0.71 %
Taksonyfalva 18 0.71 %
Alsószeli 18 0.71 %
Gány 16 0.63 %
Jóka 15 0.59 %
Salgócska 14 0.55 %
Nemeskosút 14 0.55 %
Kisgeszt 13 0.51 %
Feketenyék 7 0.28 %
Nádszeg 7 0.28 %
Tósnyárasd 6 0.24 %
Vízkelet 6 0.24 %
Kismácséd 5 0.20 %
Tallós 5 0.20 %
Dunajánosháza 5 0.20 %
Nemeskajal 4 0.16 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 48.31 %
Szered 121 6.82 %
Nagyfödémes 72 4.06 %
Diószeg 71 4.00 %
Taksonyfalva 49 2.76 %
Jóka 38 2.14 %
Sopornya 35 1.97 %
Felsőszeli 34 1.92 %
Gány 32 1.80 %
Pusztafödémes 30 1.69 %
Hidaskürt 26 1.47 %
Alsószeli 24 1.35 %
Feketenyék 21 1.18 %
Vágpatta 20 1.13 %
Nemeskajal 19 1.07 %
Szentharaszt 16 0.90 %
Nemeskosút 16 0.90 %
Pozsonyvezekény 16 0.90 %
Tósnyárasd 16 0.90 %
Vága 15 0.85 %
Magyargurab 15 0.85 %
Alsószerdahely 14 0.79 %
Sempte 12 0.68 %
Kisgeszt 11 0.62 %
Kismácséd 11 0.62 %
Dunajánosháza 9 0.51 %
Ábrahám 9 0.51 %
Salgócska 8 0.45 %
Vízkelet 8 0.45 %
Nemeskürt 8 0.45 %
Nádszeg 6 0.34 %
Nagymácséd 6 0.34 %
Tallós 5 0.28 %
Pusztakürt 5 0.28 %
Királyrév 2 0.11 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 42.54 %
Galánta 283 10.13 %
Sopornya 188 6.73 %
Sempte 112 4.01 %
Szentharaszt 107 3.83 %
Vágpatta 94 3.36 %
Alsószerdahely 88 3.15 %
Diószeg 86 3.08 %
Pusztafödémes 64 2.29 %
Felsőszeli 54 1.93 %
Ábrahám 47 1.68 %
Nagyfödémes 36 1.29 %
Taksonyfalva 36 1.29 %
Pusztakürt 33 1.18 %
Nemeskürt 31 1.11 %
Nemeskosút 29 1.04 %
Magyargurab 29 1.04 %
Jóka 23 0.82 %
Gány 22 0.79 %
Kisgeszt 18 0.64 %
Tósnyárasd 13 0.47 %
Kismácséd 12 0.43 %
Nemeskajal 12 0.43 %
Vága 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Alsószeli 9 0.32 %
Salgócska 9 0.32 %
Vízkelet 6 0.21 %
Hidaskürt 5 0.18 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 2 0.07 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 25.50 %
Galánta 369 14.06 %
Vágpatta 301 11.47 %
Sopornya 216 8.23 %
Diószeg 119 4.54 %
Sempte 113 4.31 %
Alsószerdahely 85 3.24 %
Szentharaszt 83 3.16 %
Nemeskürt 65 2.48 %
Pusztafödémes 63 2.40 %
Ábrahám 62 2.36 %
Nagyfödémes 60 2.29 %
Felsőszeli 52 1.98 %
Magyargurab 46 1.75 %
Pusztakürt 45 1.71 %
Jóka 31 1.18 %
Taksonyfalva 30 1.14 %
Kisgeszt 29 1.11 %
Nemeskosút 26 0.99 %
Salgócska 24 0.91 %
Gány 22 0.84 %
Tósnyárasd 21 0.80 %
Nagymácséd 16 0.61 %
Dunajánosháza 16 0.61 %
Vága 14 0.53 %
Alsószeli 13 0.50 %
Nemeskajal 11 0.42 %
Hidaskürt 9 0.34 %
Vízkelet 9 0.34 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 51.61 %
Galánta 74 7.96 %
Sopornya 32 3.44 %
Felsőszeli 30 3.23 %
Alsószerdahely 28 3.01 %
Sempte 24 2.58 %
Diószeg 24 2.58 %
Vágpatta 23 2.47 %
Szentharaszt 22 2.37 %
Pusztafödémes 18 1.94 %
Nagyfödémes 16 1.72 %
Jóka 16 1.72 %
Taksonyfalva 14 1.51 %
Gány 12 1.29 %
Alsószeli 11 1.18 %
Vága 11 1.18 %
Nemeskürt 11 1.18 %
Nemeskosút 10 1.08 %
Tósnyárasd 9 0.97 %
Nádszeg 9 0.97 %
Ábrahám 8 0.86 %
Magyargurab 8 0.86 %
Tallós 7 0.75 %
Pusztakürt 7 0.75 %
Hidaskürt 6 0.65 %
Feketenyék 5 0.54 %
Nagymácséd 4 0.43 %
Kismácséd 3 0.32 %
Nemeskajal 3 0.32 %
Vízkelet 3 0.32 %
Kisgeszt 3 0.32 %
Dunajánosháza 3 0.32 %
Királyrév 2 0.22 %
Salgócska 1 0.11 %
Alsóhatár 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 35.37 %
Galánta 513 15.16 %
Sopornya 187 5.53 %
Vágpatta 161 4.76 %
Diószeg 150 4.43 %
Alsószerdahely 142 4.20 %
Sempte 126 3.72 %
Szentharaszt 99 2.93 %
Ábrahám 96 2.84 %
Pusztafödémes 69 2.04 %
Nemeskürt 67 1.98 %
Nagyfödémes 67 1.98 %
Felsőszeli 58 1.71 %
Taksonyfalva 44 1.30 %
Magyargurab 41 1.21 %
Jóka 35 1.03 %
Kisgeszt 33 0.98 %
Gány 33 0.98 %
Nemeskosút 30 0.89 %
Salgócska 28 0.83 %
Vága 25 0.74 %
Pusztakürt 23 0.68 %
Nagymácséd 22 0.65 %
Dunajánosháza 22 0.65 %
Tósnyárasd 19 0.56 %
Alsószeli 19 0.56 %
Nemeskajal 13 0.38 %
Tallós 11 0.33 %
Nádszeg 10 0.30 %
Vízkelet 9 0.27 %
Hidaskürt 8 0.24 %
Kismácséd 8 0.24 %
Feketenyék 8 0.24 %
Királyrév 6 0.18 %
Pozsonyvezekény 5 0.15 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 45.48 %
Szered 302 11.86 %
Diószeg 93 3.65 %
Sopornya 87 3.42 %
Taksonyfalva 87 3.42 %
Nagyfödémes 73 2.87 %
Felsőszeli 67 2.63 %
Gány 45 1.77 %
Vágpatta 44 1.73 %
Nemeskosút 43 1.69 %
Nemeskajal 42 1.65 %
Tósnyárasd 37 1.45 %
Magyargurab 34 1.34 %
Sempte 33 1.30 %
Alsószerdahely 33 1.30 %
Alsószeli 30 1.18 %
Ábrahám 29 1.14 %
Jóka 29 1.14 %
Vága 28 1.10 %
Pusztafödémes 26 1.02 %
Nemeskürt 24 0.94 %
Szentharaszt 23 0.90 %
Feketenyék 19 0.75 %
Tallós 19 0.75 %
Nagymácséd 19 0.75 %
Hidaskürt 19 0.75 %
Vízkelet 18 0.71 %
Kismácséd 16 0.63 %
Nádszeg 16 0.63 %
Pozsonyvezekény 13 0.51 %
Pusztakürt 13 0.51 %
Kisgeszt 12 0.47 %
Salgócska 9 0.35 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Királyrév 8 0.31 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Galánta 348 23.75 %
Taksonyfalva 160 10.92 %
Feketenyék 101 6.89 %
Felsőszeli 93 6.35 %
Nagyfödémes 87 5.94 %
Nagymácséd 78 5.32 %
Nádszeg 78 5.32 %
Jóka 78 5.32 %
Diószeg 77 5.26 %
Alsószeli 65 4.44 %
Vága 46 3.14 %
Nemeskajal 42 2.87 %
Tósnyárasd 40 2.73 %
Vízkelet 37 2.53 %
Hidaskürt 37 2.53 %
Tallós 33 2.25 %
Nemeskosút 29 1.98 %
Pozsonyvezekény 28 1.91 %
Szered 28 1.91 %
Királyrév 18 1.23 %
Sopornya 14 0.96 %
Magyargurab 13 0.89 %
Kismácséd 10 0.68 %
Dunajánosháza 7 0.48 %
Alsószerdahely 7 0.48 %
Nemeskürt 4 0.27 %
Ábrahám 4 0.27 %
Pusztafödémes 4 0.27 %
Gány 4 0.27 %
Vágpatta 3 0.20 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.55 %
Sopornya 433 15.65 %
Nemeskürt 281 10.16 %
Vágpatta 263 9.50 %
Alsószerdahely 237 8.57 %
Galánta 225 8.13 %
Sempte 106 3.83 %
Pusztakürt 104 3.76 %
Szentharaszt 73 2.64 %
Salgócska 48 1.73 %
Diószeg 43 1.55 %
Felsőszeli 38 1.37 %
Pusztafödémes 36 1.30 %
Ábrahám 32 1.16 %
Taksonyfalva 26 0.94 %
Gány 26 0.94 %
Magyargurab 23 0.83 %
Nagyfödémes 21 0.76 %
Nemeskosút 19 0.69 %
Kisgeszt 19 0.69 %
Jóka 16 0.58 %
Tósnyárasd 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.40 %
Vága 10 0.36 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.14 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 36.25 %
Galánta 177 13.26 %
Sopornya 123 9.21 %
Alsószerdahely 77 5.77 %
Szentharaszt 60 4.49 %
Sempte 56 4.19 %
Vágpatta 42 3.15 %
Diószeg 34 2.55 %
Pusztafödémes 34 2.55 %
Ábrahám 33 2.47 %
Nemeskürt 23 1.72 %
Vága 18 1.35 %
Gány 18 1.35 %
Jóka 15 1.12 %
Magyargurab 15 1.12 %
Pusztakürt 15 1.12 %
Nagyfödémes 14 1.05 %
Kisgeszt 13 0.97 %
Felsőszeli 13 0.97 %
Taksonyfalva 11 0.82 %
Salgócska 9 0.67 %
Nemeskosút 9 0.67 %
Alsószeli 9 0.67 %
Tósnyárasd 9 0.67 %
Kismácséd 7 0.52 %
Királyrév 4 0.30 %
Hidaskürt 4 0.30 %
Tallós 3 0.22 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.07 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 21.51 %
Galánta 323 11.06 %
Vágpatta 321 10.99 %
Sopornya 208 7.12 %
Sempte 129 4.42 %
Diószeg 107 3.66 %
Nemeskürt 83 2.84 %
Alsószerdahely 77 2.64 %
Szentharaszt 71 2.43 %
Ábrahám 66 2.26 %
Pusztakürt 62 2.12 %
Nagyfödémes 56 1.92 %
Pusztafödémes 54 1.85 %
Felsőszeli 45 1.54 %
Magyargurab 39 1.34 %
Gány 35 1.20 %
Salgócska 32 1.10 %
Jóka 29 0.99 %
Taksonyfalva 25 0.86 %
Kisgeszt 25 0.86 %
Hidaskürt 22 0.75 %
Nemeskosút 21 0.72 %
Vága 21 0.72 %
Nagymácséd 20 0.68 %
Alsószeli 15 0.51 %
Dunajánosháza 15 0.51 %
Tósnyárasd 15 0.51 %
Nemeskajal 8 0.27 %
Vízkelet 7 0.24 %
Kismácséd 7 0.24 %
Pozsonyvezekény 7 0.24 %
Tallós 5 0.17 %
Feketenyék 4 0.14 %
Nádszeg 4 0.14 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 43.01 %
Galánta 263 8.79 %
Sopornya 164 5.48 %
Diószeg 144 4.81 %
Sempte 111 3.71 %
Alsószerdahely 91 3.04 %
Vágpatta 85 2.84 %
Szentharaszt 79 2.64 %
Felsőszeli 55 1.84 %
Pusztafödémes 54 1.80 %
Ábrahám 50 1.67 %
Taksonyfalva 44 1.47 %
Nagyfödémes 40 1.34 %
Nemeskürt 30 1.00 %
Pusztakürt 26 0.87 %
Jóka 25 0.84 %
Gány 21 0.70 %
Nemeskosút 21 0.70 %
Magyargurab 19 0.64 %
Kisgeszt 14 0.47 %
Vága 12 0.40 %
Nagymácséd 11 0.37 %
Tósnyárasd 11 0.37 %
Salgócska 11 0.37 %
Alsószeli 10 0.33 %
Nemeskajal 9 0.30 %
Hidaskürt 8 0.27 %
Kismácséd 7 0.23 %
Vízkelet 7 0.23 %
Nádszeg 6 0.20 %
Feketenyék 5 0.17 %
Dunajánosháza 4 0.13 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 23.88 %
Szered 203 19.01 %
Galánta 104 9.74 %
Vágpatta 80 7.49 %
Diószeg 48 4.49 %
Sempte 45 4.21 %
Ábrahám 30 2.81 %
Pusztakürt 27 2.53 %
Szentharaszt 23 2.15 %
Nemeskürt 23 2.15 %
Pusztafödémes 21 1.97 %
Felsőszeli 20 1.87 %
Alsószerdahely 20 1.87 %
Taksonyfalva 15 1.40 %
Magyargurab 14 1.31 %
Nagyfödémes 14 1.31 %
Nemeskosút 14 1.31 %
Salgócska 12 1.12 %
Gány 8 0.75 %
Nagymácséd 6 0.56 %
Vága 6 0.56 %
Nemeskajal 5 0.47 %
Jóka 5 0.47 %
Kisgeszt 5 0.47 %
Tósnyárasd 3 0.28 %
Nádszeg 3 0.28 %
Alsószeli 3 0.28 %
Pozsonyvezekény 3 0.28 %
Tallós 2 0.19 %
Kismácséd 2 0.19 %
Királyrév 2 0.19 %
Feketenyék 2 0.19 %
Hidaskürt 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Szered 392 33.71 %
Galánta 138 11.87 %
Sopornya 93 8.00 %
Szentharaszt 55 4.73 %
Sempte 38 3.27 %
Ábrahám 33 2.84 %
Alsószerdahely 31 2.67 %
Vágpatta 31 2.67 %
Pusztafödémes 26 2.24 %
Diószeg 25 2.15 %
Nagyfödémes 18 1.55 %
Kisgeszt 16 1.38 %
Felsőszeli 15 1.29 %
Taksonyfalva 14 1.20 %
Magyargurab 13 1.12 %
Vága 12 1.03 %
Jóka 11 0.95 %
Nemeskürt 10 0.86 %
Pusztakürt 10 0.86 %
Gány 10 0.86 %
Salgócska 9 0.77 %
Nemeskosút 8 0.69 %
Alsószeli 8 0.69 %
Tósnyárasd 7 0.60 %
Kismácséd 6 0.52 %
Nagymácséd 6 0.52 %
Hidaskürt 5 0.43 %
Tallós 4 0.34 %
Nádszeg 3 0.26 %
Királyrév 2 0.17 %
Nemeskajal 1 0.09 %
Vízkelet 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 11.58 %
Galánta 243 10.54 %
Alsószeli 230 9.98 %
Felsőszeli 219 9.50 %
Nádszeg 216 9.37 %
Nagyfödémes 156 6.77 %
Jóka 145 6.29 %
Hidaskürt 141 6.12 %
Taksonyfalva 138 5.99 %
Nagymácséd 95 4.12 %
Feketenyék 87 3.77 %
Vága 83 3.60 %
Tallós 81 3.51 %
Diószeg 80 3.47 %
Nemeskosút 67 2.91 %
Királyrév 66 2.86 %
Kismácséd 35 1.52 %
Vízkelet 30 1.30 %
Nemeskajal 30 1.30 %
Tósnyárasd 13 0.56 %
Alsóhatár 7 0.30 %
Szered 7 0.30 %
Sopornya 3 0.13 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 23.13 %
Sempte 141 11.99 %
Sopornya 57 4.85 %
Galánta 55 4.68 %
Szentharaszt 39 3.32 %
Vágpatta 32 2.72 %
Alsószerdahely 27 2.30 %
Diószeg 19 1.62 %
Hidaskürt 15 1.28 %
Felsőszeli 15 1.28 %
Pusztafödémes 13 1.11 %
Taksonyfalva 12 1.02 %
Ábrahám 10 0.85 %
Nemeskürt 9 0.77 %
Gány 8 0.68 %
Magyargurab 7 0.60 %
Nagymácséd 6 0.51 %
Nemeskosút 6 0.51 %
Nagyfödémes 5 0.43 %
Pusztakürt 5 0.43 %
Nádszeg 5 0.43 %
Alsószeli 4 0.34 %
Tósnyárasd 4 0.34 %
Salgócska 4 0.34 %
Vága 3 0.26 %
Jóka 2 0.17 %
Kisgeszt 2 0.17 %
Tallós 2 0.17 %
Kismácséd 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Nemeskajal 1 0.09 %
Dunajánosháza 1 0.09 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 19.33 %
Feketenyék 278 12.95 %
Galánta 182 8.48 %
Nagyfödémes 139 6.47 %
Hidaskürt 133 6.19 %
Jóka 92 4.29 %
Tallós 82 3.82 %
Felsőszeli 78 3.63 %
Taksonyfalva 68 3.17 %
Diószeg 66 3.07 %
Alsószeli 66 3.07 %
Pozsonyvezekény 60 2.79 %
Nagymácséd 60 2.79 %
Királyrév 50 2.33 %
Nemeskosút 49 2.28 %
Vága 46 2.14 %
Vízkelet 44 2.05 %
Nemeskajal 34 1.58 %
Kismácséd 27 1.26 %
Tósnyárasd 21 0.98 %
Szered 16 0.75 %
Alsóhatár 16 0.75 %
Ábrahám 7 0.33 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 5 0.23 %
Magyargurab 4 0.19 %
Vágpatta 4 0.19 %
Pusztafödémes 4 0.19 %
Nemeskürt 3 0.14 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.23 %
Feketenyék 473 14.67 %
Nádszeg 255 7.91 %
Hidaskürt 205 6.36 %
Nagyfödémes 195 6.05 %
Felsőszeli 162 5.02 %
Alsószeli 133 4.13 %
Jóka 123 3.82 %
Taksonyfalva 122 3.78 %
Nagymácséd 121 3.75 %
Diószeg 115 3.57 %
Vága 109 3.38 %
Tallós 103 3.19 %
Vízkelet 99 3.07 %
Pozsonyvezekény 97 3.01 %
Nemeskosút 78 2.42 %
Királyrév 63 1.95 %
Nemeskajal 59 1.83 %
Szered 32 0.99 %
Kismácséd 29 0.90 %
Dunajánosháza 28 0.87 %
Alsóhatár 24 0.74 %
Tósnyárasd 24 0.74 %
Magyargurab 14 0.43 %
Ábrahám 14 0.43 %
Alsószerdahely 13 0.40 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.22 %
Gány 7 0.22 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 21.51 %
Galánta 145 17.62 %
Diószeg 69 8.38 %
Sopornya 61 7.41 %
Szentharaszt 39 4.74 %
Pusztafödémes 36 4.37 %
Ábrahám 30 3.65 %
Vágpatta 26 3.16 %
Alsószerdahely 22 2.67 %
Nagyfödémes 21 2.55 %
Sempte 21 2.55 %
Magyargurab 19 2.31 %
Jóka 16 1.94 %
Kisgeszt 15 1.82 %
Felsőszeli 14 1.70 %
Taksonyfalva 12 1.46 %
Vága 12 1.46 %
Gány 11 1.34 %
Nemeskosút 10 1.22 %
Kismácséd 8 0.97 %
Alsószeli 6 0.73 %
Pusztakürt 6 0.73 %
Salgócska 6 0.73 %
Nagymácséd 6 0.73 %
Tósnyárasd 5 0.61 %
Nemeskürt 4 0.49 %
Nemeskajal 4 0.49 %
Tallós 4 0.49 %
Királyrév 3 0.36 %
Nádszeg 2 0.24 %
Alsóhatár 2 0.24 %
Hidaskürt 2 0.24 %
Vízkelet 2 0.24 %
Feketenyék 2 0.24 %
Dunajánosháza 1 0.12 %
Pozsonyvezekény 1 0.12 %
Szered 1 306 33.91 %
Alsószerdahely 567 14.72 %
Sopornya 465 12.07 %
Galánta 356 9.24 %
Sempte 179 4.65 %
Vágpatta 144 3.74 %
Nemeskürt 91 2.36 %
Szentharaszt 84 2.18 %
Pusztakürt 70 1.82 %
Vága 64 1.66 %
Diószeg 56 1.45 %
Pusztafödémes 52 1.35 %
Gány 48 1.25 %
Ábrahám 46 1.19 %
Taksonyfalva 45 1.17 %
Felsőszeli 44 1.14 %
Nagyfödémes 29 0.75 %
Magyargurab 27 0.70 %
Kisgeszt 27 0.70 %
Nemeskosút 22 0.57 %
Salgócska 21 0.55 %
Tallós 18 0.47 %
Alsószeli 17 0.44 %
Jóka 13 0.34 %
Nagymácséd 13 0.34 %
Nemeskajal 11 0.29 %
Tósnyárasd 11 0.29 %
Hidaskürt 7 0.18 %
Kismácséd 7 0.18 %
Királyrév 4 0.10 %
Pozsonyvezekény 4 0.10 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.05 %
Feketenyék 2 0.05 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1656 61.31%
VPN
359 13.29%
KSČ
287 10.63%
SZ
66 2.44%
SNS
65 2.41%
SPV
63 2.33%
DS
62 2.30%
KDH
52 1.93%
SD
29 1.07%
DÚRS
24 0.89%
SSL
22 0.81%
Egyéb
16 0.59%
Érvényes szavazatok 2701
Együttélés-MKDM
1084 45.78%
Magyar Polgári Párt
503 21.24%
HZDS
235 9.92%
KSS
142 6.00%
SDĽ
129 5.45%
ODÚ
49 2.07%
SZS
35 1.48%
KDH
34 1.44%
SDSS
32 1.35%
SNS
26 1.10%
SZ
24 1.01%
DS-ODS
22 0.93%
SPI
14 0.59%
SKDH
10 0.42%
Egyéb
29 1.22%
Érvényes szavazatok 2368
MK
1649 69.87%
HZDS-RSS
146 6.19%
SP-VOĽBA
146 6.19%
KSS
129 5.47%
ZRS
84 3.56%
53 2.25%
KDH
34 1.44%
HZPCS
25 1.06%
SNS
22 0.93%
SPK
18 0.76%
NS
15 0.64%
DS
11 0.47%
Egyéb
28 1.19%
Érvényes szavazatok 2360
MKP
1791 62.69%
SDK
496 17.36%
HZDS
144 5.04%
SDĽ
119 4.17%
KSS
115 4.03%
SOP
115 4.03%
SNS
27 0.95%
MLHZP
17 0.60%
Egyéb
33 1.16%
Érvényes szavazatok 2857
MKP
1830 74.69%
SDKU
156 6.37%
SMER
99 4.04%
KSS
91 3.71%
HZDS
88 3.59%
ANO
54 2.20%
SZS
28 1.14%
SDA
21 0.86%
HZD
17 0.69%
PSNS
14 0.57%
KDH
10 0.41%
Egyéb
42 1.71%
Érvényes szavazatok 2450
MKP
1535 76.67%
SDKU DS
165 8.24%
SMER
123 6.14%
KSS
51 2.55%
ĽS HZDS
43 2.15%
SNS
29 1.45%
ANO
14 0.70%
KDH
12 0.60%
SF
11 0.55%
Egyéb
19 0.95%
Érvényes szavazatok 2002
Most-Híd
1253 54.79%
MKP
390 17.05%
SDKU DS
194 8.48%
SMER
152 6.65%
SaS
133 5.82%
KSS
38 1.66%
SDĽ
37 1.62%
ĽS HZDS
26 1.14%
KDH
19 0.83%
SNS
12 0.52%
Únia
12 0.52%
Egyéb
21 0.92%
Érvényes szavazatok 2287
Most-Híd
1024 50.59%
MKP
377 18.63%
SMER SD
212 10.47%
OĽaNO
100 4.94%
SDKU DS
68 3.36%
SaS
65 3.21%
KSS
33 1.63%
KDH
31 1.53%
SNS
26 1.28%
99 Percent
24 1.19%
Zmena zdola DU
20 0.99%
LSNS
12 0.59%
ĽS HZDS
10 0.49%
Egyéb
22 1.09%
Érvényes szavazatok 2024
Most-Híd
587 27.18%
MKP
580 26.85%
#SIEŤ
233 10.79%
SaS
160 7.41%
SMER SD
156 7.22%
OĽANO-NOVA
150 6.94%
SME RODINA
116 5.37%
LSNS
57 2.64%
SNS
49 2.27%
SKOK!
17 0.79%
KDH
15 0.69%
KSS
11 0.51%
TIP
9 0.42%
Egyéb
20 0.93%
Érvényes szavazatok 2160
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések