SK
LC
.....

Nagydaróc

Község

címer zászló
939 98% magyar 1910
340 49% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagydaróc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Dravce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Agyagos-oldal, Csirinc-völgy, Fecskepuszta, Határ-hegy, Kis-mező, Villény-völgy, Zálogos, (Zálogospuszta)
Koordináták:
48.34597778, 19.83972740
Terület:
9,50 km2
Rang:
község
Népesség:
698
Tszf. magasság:
193 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98542
Település kód:
512010
Szervezeti azonosító:
316512
Adóazonosító:
2021115195

A község a Losonci-medence keleti részén, a Szuha-patak völgyében fekszik, Losonctól 16 km-re keletre, Fülektől 11 km-re északra, Rimaszombattól 17 km-re nyugatra. Maga a falu 193 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a tőle keletre emelkedő dombvidéken éri el a határ legmagasabb pontját (Határ-hegy, 301 m). Határa két, egymással össze nem függő kataszteri részből áll, Nagydarócból (8,24 km²) és a tőle Kétkeresztúr kataszterével elválasztott Zálogosból (1,26 km²). Mellékutak kötik össze Kétkeresztúrral (2,5 km), Persével (6,5 km) és Guszonán (3 km) keresztül Rimaszombattal. Nagydaróc kataszterét északról Kétkeresztúr, nyugatról és délről Bozita, keletről Guszona határolja, Zálogos keletről Osgyánnal, nyugatról Kétkeresztúrral határos. Nagydaróc keleti határa Nógrád és Gömör-Kishont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1883 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). 1936-1939 között, majd 1957-ben határának 43,3 %-át (7,25 km², Fülöpszálláspusztát és Dórapusztát) az újonnan alakult Bozita községhez csatolták, területe így 16,75 km²-ről 9,50 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 957, 1921-ben 834, 1930-ban 874, 1938-ban pedig 803, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 7,8 %, 1930-ban 18 % volt. 1945 után a belső telepítések során észak-nógrádi szlovák telepesek érkeztek a községbe. Magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 78,2 %-ról 53,9 %-ra csökkent (2011-ben magyar anyanyelvű volt a lakosság 69,9 %-a). 2011-ben a lakosság 28,5 %-a szlovák, 9,6 %-a roma nemzetiségűnek vallotta magát (a roma etnikumhoz a lakosság 27,4 %-a tartozik). 1991-2001 között a lakosságszám csökkenése, 2001-2011 között viszont már 10,8 %-os növekedése figyelhető meg (621 főről 688-ra). A lakosság túlnyomó többsége (81,3 %) római katolikus vallású.

Történelem

A mai község területén már az újkőkorban is éltek emberek. Az első írásos említés a 13. századból származik, pontosabban 1246-ból, amikor is a település "terra Draus"-ként tűnt fel. A hagyományok szerint a 14. század elején Csák Máté tulajdona volt, később pedig a Daróczy család vagyonát képezte. 1548-ban a környező területek Daróczy András, Gál Albert és László, Pinczy Péter, Nagy György, Török Antal és Bebek Ferenc fennhatósága alá tartoztak. 1554 és 1593 között a terület török megszállás alatt állt. Zálogospuszta területe eredetileg Osgyánhoz tartozott. A 16. század második felében, azonban a füleki török bég az osgyáni határból ezt a területet a nagydaróciak részére kihasította. 1754 – 1755 közt Kovács György, Pál, Ferenc a László vagyonát képezte. 1770-ben gróf Koháry Ignácz és Jaan László, 1826-ban a Koháryakon kívül a Nagydaróczi Kovács család, továbbá Horkovics József és a Vattayak birtokosok itt, a 20. század elején Coburg Fülöp hercegnek és Horkovics Gyulának volt itt nagyobb birtoka. 1885-ben nagy tűzvész pusztított a településen, határában bazaltot bányásztak. Lakói mezőgazdasággal, állattartással, főként lótenyésztéssel foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták. 1936-ban a korábban Osgyánhoz tartozó Fülöpszálláspusztát és Dórapusztát az újonnan alakult Bozitapuszta telepesközséghez csatolták. Az első bécsi döntéskor a telepesek elmenekültek és csak 1945-ben tértek vissza. Bozita 1957-ben alakult újra községgé.

Mai jelentősége

A köségben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Határában bazaltbányászat folyik. Szent Gálnak szentelt római katolikus temploma a 18. század elején épült barokk stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy Darócz. Velke Dravce. Magyar falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, és mások, lakosai katolikusok, fekszik Vilykének szomszédságában, mellynek filiája, Osgyántól fél, Fülektöl pedig egy mértföldnyire, határja jó termékenységű, fája elég, ’s vagyonnyainak középszerű voltához képest, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Darócz, magyar falu, Nógrád vgyében, 753 kath. lak., igen jó határral, és kövér rétekkel. Többen birják. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagydarócz. A Szuha-patah mentén fekvő magyar kisközség. Van 157 háza és 900 róm. kath. vallású lakosa. Postája helyben, távírója Fülek, vasúti állomása Perse. A hagyomány szerint a helység a XIV. század elején Csák Máté birtoka volt és később a Daróczy családra szállott. Első ízben az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékben fordul elő. 1548-ban Daróczy András, Gál, Albert és László, továbbá Pinczy Péter, Nagy György és Török Antal voltak a földesurai. Veleszomszédos volt Rónagaráb, mely 1548-ban Bebek Ferenczé volt. 1598-ban Wyszary János birtokában találjuk. 1715-ben hét magyar és egy német, 1720-ban nyolcz magyar háztartást írtak össze e helységben. 1754-55-ben Kovács György, Pál, Ferencz és László voltak itt birtokosok. 1770-ben gróf Koháry Ignácz és Jaan László, 1826-ban a Koháryakon kívül a Nagydaróczi Kovács család, továbbá Horkovics József és a Vattayak. Jelenleg Coburg Fülöp herczegnek és Horkovics Gyulának van itt nagyobb birtoka. A községbeli két úrilak közül az egyiket 1821-ben Horkovics József építtette s ez jelenleg Horkovics Gyuláé, a másikat Zmeskál Zsigmond 1865-ben építtette s ezt a helybeli közbirtokosság vásárolta meg. 1885-ben nagy tűzvész pusztított a helységben. Csaba Istvánnak és Gézának gőzmalmuk van itt. A határban bazaltbánya áll mívelés alatt. A községhez tartozik: Dóra-major, Fülöpszállás-puszta és Zálogos-puszta. Az utóbbinak területe eredetileg Osgyánhoz tartozott. A XVI. század második felében, azonban a füleki török bég az osgyáni határból ezt a területet a nagy darócziak részére kihasította.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagydaróc. Keletkezésének ideje ismeretlen. Állítólag már a XIV. század elején, ahogy a szájhagyomány tartja, Csák Máté kezén volt, majd a Daróczy-család birtokolta. Elsőnek az 1332—1337. évi pápai tizedjegyzékben találkozunk nevével. Későbbi birtoko sok még itt a Pinczy-, Nagy-, Török-, Kovács-, gróf Koháry-, Jaan- és Vattay-családok. Az összeomlás előtt Coburg-Góthai Fülöp hercegnek és Horkovics Gyulának volt itt uradalma. A község területe 2909 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 803.

Névelőfordulások
1350
Daroch
1385
Dray
1773
Nagy-Darócz, Welke Drancze !,
1786
Nagy-Darócz, Welké Drawce,
1808
Nagy-Darócz, Welké Drawce,
1863
Nagydaróc,
1920
Veľké Dravce, Veľké Darovce,
1927
Veľké Dravce, Nagy-Daróc,
1938
Nagydaróc,
1945
Veľké Dravce, Nagy-Daróc,
1948
Veľké Dravce
1994
Nagydaróc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Iskola utca (Školská) 240
Telefon: 0474373122
Fax: 0474373122

Honlap: velkedravce.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Rubintová Viera (SMER-SD, MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Cirjak Róbert (MOST - HÍD)
Cirjak Barnabáš (MOST - HÍD)
Fukáč Norbert (SMK-MKP)
Kapša Pavel (SMK-MKP)
Pregi Mikuláš (SMK-MKP)
Kapšová Monika (SMK-MKP)
Gál Norbert (SMK-MKP)
MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Nagydaróci Posta

Iskola utca 240

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 220

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 220

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 220

Nagydaróci Községi Hivatal

Iskola utca 240

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 703 93%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 45 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 754
magyarok 939 98%
szlovákok 11 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 957
magyarok 765 92%
szlovákok 65 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 834
magyarok 501 78%
szlovákok 135 21%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 641
magyarok 455 73%
szlovákok 145 23%
romák 15 2%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 621
magyarok 371 54%
szlovákok 196 28%
romák 66 10%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 55 8%
összlétszám 688
magyarok 340 49%
szlovákok 208 30%
romák 104 15%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 42 6%
összlétszám 698
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 534
Választási részvétel: 46.07 %
Kiadott boríték: 246
Bedobott boríték: 246

Polgármester

Érvényes szavazólap: 237
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rubintová Viera 237 100.00 % SMER-SD, MOST - HÍD, SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Cirjak Róbert 161 MOST - HÍD
Fukáč Norbert 108 SMK-MKP
Kapša Pavel 105 SMK-MKP
Pregi Mikuláš 95 SMK-MKP
Kapšová Monika 91 SMK-MKP
Gál Norbert 89 SMK-MKP
Cirjak Barnabáš 84 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 537
Választási részvétel: 44.13 %
Kiadott boríték: 237
Bedobott boríték: 237
Választásra jogosult: 537
Választási részvétel: 35.01 %
Kiadott boríték: 188
Bedobott boríték: 188
Választásra jogosult: 537
Választási részvétel: 36,12 %
Kiadott boríték: 194
Bedobott boríték: 194

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 226
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 180
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 158 69.91 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 24 10.62 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 13 5.75 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 9 3.98 % ASV
Jozef Sásik 6 2.65 % SĽS
Karol Konárik 4 1.77 % SNS
Pavel Chovanec 4 1.77 % ÚSVIT
Ondrej Binder 3 1.33 % Független
Emil Samko 2 0.88 % KĽS
Jaroslav Sekerka 2 0.88 % KSS
Andrea Jenčíková 1 0.44 % NP
Marian Kotleba 34 18.09% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 46 25.56 % Független
Marian Kotleba 45 25.00 % ĽSNS
Igor Kašper 41 22.78 % Független
Jozef Šimko 13 7.22 % Független
Vojtech Kökény 9 5.00 % SRK
Pavel Greksa 8 4.44 % Független
Martin Juhaniak 5 2.78 % Független
Milan Urbáni 3 1.67 % SMS
Stanislav Mičev 3 1.67 % Független
Martin Klus 2 1.11 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 2 1.11 % JĽSS
Michal Kantor 2 1.11 % SZS
Miroslav Gálik 1 0.56 % NAS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 232
Érvényes szavazólap: 183
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 161 69.40% SMK-MKP
Branislav Hámorník 121 52.16% SMER - SD, KDH
Péter György 99 42.67% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 92 39.66% SMK-MKP
Attila Agócs 59 25.43% Független
Róbert Eibner 46 19.83% MOST - HÍD
Milan Spodniak 39 16.81% HZD, ĽS-HZDS
Štefan Kertész 32 13.79% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 27 11.64% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Vojtech Botoš 24 10.34% SRK
Ján Mičuda 21 9.05% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 20 8.62% ND
Juraj Pelč 20 8.62% Független
Vladimír Cirbus 16 6.90% Független
Pavol Baculík 15 6.47% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Radovan Konečný 14 6.03% MOST - HÍD
Martin Olšiak 14 6.03% SNS
Pavel Greksa 12 5.17% 99%
Marian Bozó 11 4.74% SMS
Ján Kašiar 10 4.31% KSS
Ján Karman 9 3.88% KSS
Marian Šulek 9 3.88% KSS
Radoslav Čičmanec 9 3.88% ASV
Ján Krahulec 9 3.88% KSS
Karol Márkuš 8 3.45% PD
Monika Albertiová 8 3.45% 99%
Vladimír Rehánek 6 2.59% SMER - SD, KDH
Miroslav Morháč 6 2.59% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Alena Rezková 5 2.16% Független
Ondrej Drugda 5 2.16% SĽS
Ľubomír Činčura 5 2.16% Független
Mária Salajová 5 2.16% KSS
František Kelemen 5 2.16% SĽS
Marcel Hudec 4 1.72% PD
Milan Ďurák 4 1.72% SNS
Michal Novodomský 3 1.29% SMS
Peter Pánik 2 0.86% SĽS
Katarína Sabová 2 0.86% PD
Igor Sivok 2 0.86% PD
Ján Poničan 1 0.43% SNS
Péter Csúsz 97 53.01% SMK-MKP
Attila Agócs 88 48.09% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 70 38.25% SMER-SD
Zsuzsanna Szvorák 66 36.07% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 56 30.60% SMK-MKP
Péter György 46 25.14% SMK-MKP
Ján Svoreň 40 21.86% KSS
László Kerekes 30 16.39% SMK-MKP
Milan Spodniak 29 15.85% DOMA DOBRE
Jana Haláková 26 14.21% SMER-SD
Pavel Greksa 24 13.11% Független
Veronika Poznánová 21 11.48% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Baculík 20 10.93% Független
Karol Ferencz 19 10.38% MOST - HÍD
Juraj Pelč 16 8.74% Független
Anna Václavíková 16 8.74% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zaher Mahmoud 16 8.74% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zoltán Balog 13 7.10% Független
Milan Alberti 13 7.10% Független
István Mázik 13 7.10% MKDA-MKDSZ
Denisa Nincová 12 6.56% Független
Jozef Bari 11 6.01% SRK
Marek Hudec 9 4.92% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kertész 8 4.37% MOST - HÍD
Vojtech Papp 8 4.37% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Jánošik 8 4.37% ĽS Naše Slovensko
Rudolf Slivka 7 3.83% SNS
Jozef Týnus 7 3.83% ĽS Naše Slovensko
Tibor Tóth 7 3.83% MOST - HÍD
Július Čipčala 7 3.83% SRK
Michal Kováč 5 2.73% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Pavol Križo 5 2.73% SNS
Matej Bella 5 2.73% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Mičuda 5 2.73% SMER-SD
Radoslav Čičmanec 4 2.19% DOMA DOBRE
František Kelemen 3 1.64% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 3 1.64% KSS
Lukáš Čavoj 2 1.09% Független
Jozef Kramec 2 1.09% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Marian Šulek 2 1.09% KSS
Patrik Svediak 1 0.55% SME RODINA - Boris Kollár
Monika Kováčová 1 0.55% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 56.22 %
Divény 153 6.85 %
Gács 99 4.43 %
Videfalva 97 4.34 %
Tugár 75 3.36 %
Lónyabánya 52 2.33 %
Losonctamási 51 2.28 %
Fülek 48 2.15 %
Gácsfalva 45 2.01 %
Rózsaszállás 42 1.88 %
Terbeléd 42 1.88 %
Panyidaróc 25 1.12 %
Budaszállás 20 0.90 %
Vámosfalva 17 0.76 %
Nagydaróc 16 0.72 %
Bolyk 15 0.67 %
Dabar 13 0.58 %
Gácslápos 13 0.58 %
Patakalja 12 0.54 %
Bozita 11 0.49 %
Gácsliget 11 0.49 %
Ipolygalsa 11 0.49 %
Rátkapuszta 9 0.40 %
Rapp 9 0.40 %
Nagylibercse 8 0.36 %
Csomatelke 8 0.36 %
Vilke 8 0.36 %
Ragyolc 8 0.36 %
Romhánypuszta 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Fülekkovácsi 7 0.31 %
Maskófalva 7 0.31 %
Mucsény 7 0.31 %
Kotmány 7 0.31 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.22 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 64.46 %
Losonc 1 055 50.94 %
Ragyolc 198 9.56 %
Fülekpüspöki 157 7.58 %
Csomatelke 99 4.78 %
Nagydaróc 88 4.25 %
Fülekkovácsi 77 3.72 %
Füleksávoly 60 2.90 %
Sőreg 54 2.61 %
Perse 50 2.41 %
Ipolygalsa 50 2.41 %
Sátorosbánya 46 2.22 %
Videfalva 45 2.17 %
Csákányháza 44 2.12 %
Bozita 43 2.08 %
Panyidaróc 42 2.03 %
Béna 40 1.93 %
Rátkapuszta 36 1.74 %
Bolyk 32 1.55 %
Pinc 30 1.45 %
Rapp 29 1.40 %
Terbeléd 28 1.35 %
Vilke 24 1.16 %
Gács 23 1.11 %
Losonctamási 22 1.06 %
Mucsény 21 1.01 %
Bolgárom 20 0.97 %
Tőrincs 15 0.72 %
Vámosfalva 15 0.72 %
Fülekpilis 14 0.68 %
Divény 13 0.63 %
Miksi 12 0.58 %
Patakalja 11 0.53 %
Kalonda 10 0.48 %
Kétkeresztúr 10 0.48 %
Ipolynyitra 9 0.43 %
Lónyabánya 9 0.43 %
Jelsőc 7 0.34 %
Rózsaszállás 6 0.29 %
Gácsfalva 6 0.29 %
Budaszállás 5 0.24 %
Maskófalva 5 0.24 %
Tugár 4 0.19 %
Dabar 3 0.14 %
Gácsliget 2 0.10 %
Fűrész 2 0.10 %
Gácsprága 2 0.10 %
Parlagos 2 0.10 %
Gácslápos 2 0.10 %
Tósár 2 0.10 %
Kotmány 2 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 48.08 %
Losonctamási 190 5.24 %
Fülek 178 4.91 %
Videfalva 153 4.22 %
Gács 136 3.75 %
Divény 123 3.39 %
Lónyabánya 111 3.06 %
Terbeléd 79 2.18 %
Vámosfalva 70 1.93 %
Nagydaróc 70 1.93 %
Gácsfalva 69 1.90 %
Bozita 66 1.82 %
Gácsliget 65 1.79 %
Budaszállás 56 1.55 %
Tugár 56 1.55 %
Jelsőc 51 1.41 %
Sátorosbánya 50 1.38 %
Dabar 50 1.38 %
Bolyk 47 1.30 %
Miksi 45 1.24 %
Csomatelke 39 1.08 %
Rapp 36 0.99 %
Füleksávoly 35 0.97 %
Maskófalva 35 0.97 %
Rózsaszállás 34 0.94 %
Patakalja 33 0.91 %
Tósár 32 0.88 %
Panyidaróc 30 0.83 %
Nagylibercse 29 0.80 %
Mucsény 26 0.72 %
Gácslápos 23 0.63 %
Vilke 23 0.63 %
Sőreg 21 0.58 %
Kotmány 17 0.47 %
Parlagos 17 0.47 %
Romhánypuszta 17 0.47 %
Ragyolc 16 0.44 %
Ipolygalsa 15 0.41 %
Gömörsíd 15 0.41 %
Ábelfalva 15 0.41 %
Csákányháza 15 0.41 %
Tőrincs 15 0.41 %
Rátkapuszta 14 0.39 %
Fülekkovácsi 14 0.39 %
Fülekpilis 12 0.33 %
Fűrész 10 0.28 %
Gergelyfalva 10 0.28 %
Pinc 9 0.25 %
Kalonda 9 0.25 %
Gácsprága 8 0.22 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 64.04 %
Fülek 380 26.03 %
Videfalva 65 4.45 %
Gács 55 3.77 %
Losonctamási 53 3.63 %
Lónyabánya 38 2.60 %
Vámosfalva 33 2.26 %
Bozita 33 2.26 %
Divény 30 2.05 %
Fülekpüspöki 22 1.51 %
Patakalja 21 1.44 %
Rózsaszállás 20 1.37 %
Jelsőc 19 1.30 %
Panyidaróc 18 1.23 %
Dabar 17 1.16 %
Budaszállás 16 1.10 %
Terbeléd 16 1.10 %
Fülekkovácsi 15 1.03 %
Ragyolc 15 1.03 %
Gácsfalva 15 1.03 %
Bolyk 13 0.89 %
Nagydaróc 12 0.82 %
Miksi 11 0.75 %
Kotmány 10 0.68 %
Gömörsíd 10 0.68 %
Vilke 10 0.68 %
Rátkapuszta 9 0.62 %
Rapp 8 0.55 %
Maskófalva 8 0.55 %
Kétkeresztúr 7 0.48 %
Gergelyfalva 7 0.48 %
Sátorosbánya 7 0.48 %
Perse 5 0.34 %
Csomatelke 5 0.34 %
Mucsény 4 0.27 %
Tugár 4 0.27 %
Sőreg 3 0.21 %
Ipolygalsa 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Csákányháza 2 0.14 %
Romhánypuszta 2 0.14 %
Kalonda 2 0.14 %
Nagylibercse 2 0.14 %
Ipolynyitra 2 0.14 %
Gácsliget 2 0.14 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Pinc 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Fűrész 1 0.07 %
Parlagos 1 0.07 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 41.94 %
Fülek 18 8.29 %
Divény 10 4.61 %
Videfalva 9 4.15 %
Lónyabánya 7 3.23 %
Gömörsíd 6 2.76 %
Ragyolc 5 2.30 %
Bolyk 5 2.30 %
Vámosfalva 4 1.84 %
Vilke 4 1.84 %
Gács 4 1.84 %
Rátkapuszta 4 1.84 %
Csomatelke 3 1.38 %
Rózsaszállás 3 1.38 %
Tugár 3 1.38 %
Pinc 3 1.38 %
Nagydaróc 3 1.38 %
Ipolynyitra 2 0.92 %
Sőreg 2 0.92 %
Kotmány 2 0.92 %
Rapp 2 0.92 %
Lentő 2 0.92 %
Gácsfalva 2 0.92 %
Terbeléd 2 0.92 %
Mucsény 2 0.92 %
Kétkeresztúr 2 0.92 %
Füleksávoly 2 0.92 %
Losonctamási 2 0.92 %
Jelsőc 1 0.46 %
Fülekpüspöki 1 0.46 %
Panyidaróc 1 0.46 %
Fűrész 1 0.46 %
Patakalja 1 0.46 %
Gácsliget 1 0.46 %
Miksi 1 0.46 %
Gácslápos 1 0.46 %
Ipolygalsa 1 0.46 %
Sátorosbánya 1 0.46 %
Dabar 1 0.46 %
Tósár 1 0.46 %
Béna 1 0.46 %
Bolgárom 1 0.46 %
Budaszállás 1 0.46 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 39.60 %
Losonc 70 10.12 %
Ragyolc 29 4.19 %
Fülekpüspöki 28 4.05 %
Gömörsíd 23 3.32 %
Sőreg 14 2.02 %
Nagydaróc 13 1.88 %
Csomatelke 11 1.59 %
Csákányháza 8 1.16 %
Bolgárom 8 1.16 %
Vilke 8 1.16 %
Perse 8 1.16 %
Fülekkovácsi 7 1.01 %
Béna 7 1.01 %
Füleksávoly 6 0.87 %
Rapp 6 0.87 %
Terbeléd 4 0.58 %
Mucsény 4 0.58 %
Lónyabánya 4 0.58 %
Panyidaróc 3 0.43 %
Kalonda 3 0.43 %
Ipolynyitra 3 0.43 %
Ipolygalsa 3 0.43 %
Gács 3 0.43 %
Rátkapuszta 2 0.29 %
Bolyk 2 0.29 %
Pinc 2 0.29 %
Sátorosbánya 2 0.29 %
Tósár 2 0.29 %
Bozita 2 0.29 %
Gácsprága 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Losonctamási 1 0.14 %
Fűrész 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Patakalja 1 0.14 %
Divény 1 0.14 %
Videfalva 1 0.14 %
Jelsőc 1 0.14 %
Vámosfalva 1 0.14 %
Dabar 1 0.14 %
Budaszállás 1 0.14 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 36.27 %
Losonctamási 154 7.17 %
Videfalva 97 4.52 %
Gács 71 3.31 %
Divény 68 3.17 %
Bozita 65 3.03 %
Lónyabánya 61 2.84 %
Tugár 49 2.28 %
Budaszállás 48 2.23 %
Fülek 47 2.19 %
Gácsliget 42 1.96 %
Jelsőc 41 1.91 %
Vámosfalva 36 1.68 %
Tósár 31 1.44 %
Sátorosbánya 30 1.40 %
Gácsfalva 28 1.30 %
Nagydaróc 26 1.21 %
Terbeléd 26 1.21 %
Bolyk 24 1.12 %
Maskófalva 23 1.07 %
Tőrincs 21 0.98 %
Rapp 21 0.98 %
Kotmány 21 0.98 %
Ábelfalva 18 0.84 %
Gácslápos 18 0.84 %
Rózsaszállás 17 0.79 %
Romhánypuszta 16 0.74 %
Gergelyfalva 16 0.74 %
Panyidaróc 15 0.70 %
Csákányháza 15 0.70 %
Dabar 13 0.61 %
Nagylibercse 12 0.56 %
Patakalja 12 0.56 %
Fülekkovácsi 11 0.51 %
Vilke 11 0.51 %
Mucsény 9 0.42 %
Ipolygalsa 9 0.42 %
Fülekpilis 8 0.37 %
Gömörsíd 7 0.33 %
Parlagos 7 0.33 %
Kétkeresztúr 7 0.33 %
Miksi 6 0.28 %
Fűrész 6 0.28 %
Ragyolc 5 0.23 %
Gácsprága 5 0.23 %
Sőreg 5 0.23 %
Füleksávoly 5 0.23 %
Rátkapuszta 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Pinc 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Bolgárom 2 0.09 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 39.52 %
Losonc 59 28.10 %
Gömörsíd 17 8.10 %
Nagydaróc 11 5.24 %
Tőrincs 9 4.29 %
Ragyolc 9 4.29 %
Panyidaróc 8 3.81 %
Fülekkovácsi 8 3.81 %
Fülekpüspöki 7 3.33 %
Mucsény 7 3.33 %
Csomatelke 7 3.33 %
Füleksávoly 7 3.33 %
Bolgárom 7 3.33 %
Jelsőc 6 2.86 %
Csákányháza 6 2.86 %
Rapp 4 1.90 %
Ipolynyitra 4 1.90 %
Fülekpilis 3 1.43 %
Gács 3 1.43 %
Vilke 3 1.43 %
Béna 3 1.43 %
Terbeléd 3 1.43 %
Losonctamási 3 1.43 %
Lónyabánya 2 0.95 %
Gácsfalva 2 0.95 %
Rózsaszállás 2 0.95 %
Dabar 2 0.95 %
Miksi 2 0.95 %
Perse 2 0.95 %
Pinc 2 0.95 %
Kalonda 2 0.95 %
Kotmány 2 0.95 %
Fűrész 1 0.48 %
Videfalva 1 0.48 %
Patakalja 1 0.48 %
Parlagos 1 0.48 %
Rátkapuszta 1 0.48 %
Vámosfalva 1 0.48 %
Sátorosbánya 1 0.48 %
Bolyk 1 0.48 %
Nagylibercse 1 0.48 %
Gácsliget 1 0.48 %
Ipolygalsa 1 0.48 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 62.30 %
Videfalva 42 4.44 %
Gács 38 4.01 %
Lónyabánya 27 2.85 %
Losonctamási 20 2.11 %
Divény 18 1.90 %
Fülek 17 1.80 %
Dabar 16 1.69 %
Gácsfalva 15 1.58 %
Panyidaróc 12 1.27 %
Fülekkovácsi 10 1.06 %
Rapp 9 0.95 %
Kotmány 8 0.84 %
Vámosfalva 8 0.84 %
Terbeléd 7 0.74 %
Bozita 7 0.74 %
Miksi 5 0.53 %
Gácsliget 5 0.53 %
Budaszállás 5 0.53 %
Kétkeresztúr 5 0.53 %
Vilke 5 0.53 %
Fűrész 5 0.53 %
Jelsőc 4 0.42 %
Tugár 4 0.42 %
Ipolynyitra 4 0.42 %
Gácslápos 4 0.42 %
Bolyk 4 0.42 %
Kalonda 4 0.42 %
Csákányháza 4 0.42 %
Rózsaszállás 4 0.42 %
Ábelfalva 3 0.32 %
Fülekpüspöki 3 0.32 %
Ragyolc 3 0.32 %
Csomatelke 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 16.57 %
Lónyabánya 71 2.74 %
Videfalva 70 2.70 %
Divény 60 2.32 %
Losonctamási 54 2.09 %
Gács 48 1.85 %
Fülek 34 1.31 %
Vámosfalva 27 1.04 %
Kotmány 26 1.00 %
Rózsaszállás 20 0.77 %
Bozita 20 0.77 %
Gácsfalva 18 0.70 %
Dabar 13 0.50 %
Patakalja 13 0.50 %
Bolyk 12 0.46 %
Rapp 10 0.39 %
Fűrész 9 0.35 %
Tósár 9 0.35 %
Rátkapuszta 9 0.35 %
Panyidaróc 9 0.35 %
Mucsény 8 0.31 %
Vilke 8 0.31 %
Nagydaróc 7 0.27 %
Terbeléd 7 0.27 %
Jelsőc 7 0.27 %
Gácslápos 6 0.23 %
Maskófalva 6 0.23 %
Tugár 6 0.23 %
Sátorosbánya 6 0.23 %
Ragyolc 5 0.19 %
Budaszállás 5 0.19 %
Kalonda 4 0.15 %
Gácsliget 4 0.15 %
Lentő 4 0.15 %
Pinc 4 0.15 %
Ábelfalva 3 0.12 %
Miksi 3 0.12 %
Kétkeresztúr 3 0.12 %
Füleksávoly 3 0.12 %
Fülekkovácsi 3 0.12 %
Gergelyfalva 2 0.08 %
Romhánypuszta 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 54.83 %
Gács 204 5.49 %
Fülek 176 4.74 %
Videfalva 172 4.63 %
Losonctamási 135 3.63 %
Divény 125 3.36 %
Vámosfalva 107 2.88 %
Lónyabánya 106 2.85 %
Gácsfalva 95 2.56 %
Gácsliget 77 2.07 %
Terbeléd 42 1.13 %
Dabar 38 1.02 %
Patakalja 37 1.00 %
Panyidaróc 37 1.00 %
Nagylibercse 34 0.92 %
Rózsaszállás 34 0.92 %
Ragyolc 33 0.89 %
Tugár 33 0.89 %
Maskófalva 33 0.89 %
Vilke 31 0.83 %
Bolyk 29 0.78 %
Bozita 29 0.78 %
Budaszállás 26 0.70 %
Tósár 25 0.67 %
Gácslápos 24 0.65 %
Kotmány 23 0.62 %
Pinc 18 0.48 %
Fülekkovácsi 17 0.46 %
Nagydaróc 16 0.43 %
Rapp 15 0.40 %
Csomatelke 14 0.38 %
Fűrész 14 0.38 %
Rátkapuszta 13 0.35 %
Gergelyfalva 13 0.35 %
Miksi 12 0.32 %
Mucsény 12 0.32 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Ábelfalva 10 0.27 %
Ipolygalsa 10 0.27 %
Sátorosbánya 9 0.24 %
Romhánypuszta 9 0.24 %
Jelsőc 8 0.22 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.11 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Ipolynyitra 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Kalonda 4 0.11 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 26.37 %
Losonctamási 480 21.42 %
Videfalva 193 8.61 %
Gács 113 5.04 %
Lónyabánya 106 4.73 %
Divény 100 4.46 %
Vámosfalva 79 3.53 %
Gácsfalva 66 2.95 %
Fülek 66 2.95 %
Patakalja 51 2.28 %
Tugár 41 1.83 %
Tósár 36 1.61 %
Gergelyfalva 33 1.47 %
Budaszállás 33 1.47 %
Gácsliget 25 1.12 %
Bozita 24 1.07 %
Dabar 24 1.07 %
Rózsaszállás 23 1.03 %
Maskófalva 23 1.03 %
Nagylibercse 22 0.98 %
Bolyk 21 0.94 %
Sátorosbánya 17 0.76 %
Parlagos 17 0.76 %
Terbeléd 16 0.71 %
Rapp 15 0.67 %
Kotmány 12 0.54 %
Romhánypuszta 12 0.54 %
Jelsőc 12 0.54 %
Panyidaróc 11 0.49 %
Ipolygalsa 11 0.49 %
Gácslápos 11 0.49 %
Ragyolc 10 0.45 %
Rátkapuszta 10 0.45 %
Fülekkovácsi 8 0.36 %
Kétkeresztúr 8 0.36 %
Fűrész 7 0.31 %
Ábelfalva 7 0.31 %
Vilke 6 0.27 %
Tőrincs 6 0.27 %
Pinc 6 0.27 %
Füleksávoly 5 0.22 %
Gácsprága 5 0.22 %
Nagydaróc 5 0.22 %
Lentő 5 0.22 %
Fülekpüspöki 5 0.22 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Mucsény 2 0.09 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 43.61 %
Fülek 40 7.01 %
Nagydaróc 40 7.01 %
Videfalva 21 3.68 %
Gács 18 3.15 %
Divény 15 2.63 %
Losonctamási 12 2.10 %
Lónyabánya 11 1.93 %
Terbeléd 10 1.75 %
Bolyk 8 1.40 %
Vámosfalva 7 1.23 %
Dabar 6 1.05 %
Patakalja 6 1.05 %
Vilke 6 1.05 %
Panyidaróc 6 1.05 %
Ragyolc 5 0.88 %
Rózsaszállás 5 0.88 %
Füleksávoly 5 0.88 %
Budaszállás 4 0.70 %
Miksi 4 0.70 %
Tósár 4 0.70 %
Maskófalva 4 0.70 %
Tugár 3 0.53 %
Csákányháza 3 0.53 %
Gácsprága 3 0.53 %
Gácsfalva 3 0.53 %
Sátorosbánya 3 0.53 %
Pinc 3 0.53 %
Fűrész 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Gácsliget 2 0.35 %
Perse 2 0.35 %
Kotmány 2 0.35 %
Jelsőc 2 0.35 %
Fülekkovácsi 2 0.35 %
Ipolynyitra 1 0.18 %
Bozita 1 0.18 %
Gömörsíd 1 0.18 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Gácslápos 1 0.18 %
Tőrincs 1 0.18 %
Rapp 1 0.18 %
Rátkapuszta 1 0.18 %
Csomatelke 1 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.18 %
Fülekpilis 1 0.18 %
Mucsény 1 0.18 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 18.55 %
Tőrincs 30 9.43 %
Fülek 26 8.18 %
Jelsőc 10 3.14 %
Vilke 9 2.83 %
Gömörsíd 9 2.83 %
Panyidaróc 8 2.52 %
Nagydaróc 7 2.20 %
Bolgárom 5 1.57 %
Losonctamási 4 1.26 %
Gácsfalva 4 1.26 %
Ipolynyitra 4 1.26 %
Kotmány 4 1.26 %
Divény 4 1.26 %
Fűrész 3 0.94 %
Gács 3 0.94 %
Csákányháza 3 0.94 %
Csomatelke 3 0.94 %
Videfalva 3 0.94 %
Füleksávoly 3 0.94 %
Fülekpilis 3 0.94 %
Lónyabánya 3 0.94 %
Mucsény 3 0.94 %
Tugár 2 0.63 %
Fülekpüspöki 2 0.63 %
Miksi 2 0.63 %
Bolyk 2 0.63 %
Vámosfalva 2 0.63 %
Tósár 2 0.63 %
Ipolygalsa 2 0.63 %
Dabar 2 0.63 %
Budaszállás 1 0.31 %
Perse 1 0.31 %
Terbeléd 1 0.31 %
Rózsaszállás 1 0.31 %
Rapp 1 0.31 %
Ragyolc 1 0.31 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 17.36 %
Fülek 112 17.20 %
Ipolygalsa 92 14.13 %
Terbeléd 29 4.45 %
Nagydaróc 19 2.92 %
Füleksávoly 17 2.61 %
Ipolynyitra 13 2.00 %
Fülekpüspöki 11 1.69 %
Bolyk 11 1.69 %
Bozita 11 1.69 %
Videfalva 10 1.54 %
Csákányháza 10 1.54 %
Ragyolc 9 1.38 %
Rapp 9 1.38 %
Gömörsíd 9 1.38 %
Fülekkovácsi 8 1.23 %
Panyidaróc 7 1.08 %
Rátkapuszta 7 1.08 %
Perse 6 0.92 %
Csomatelke 6 0.92 %
Bolgárom 5 0.77 %
Losonctamási 4 0.61 %
Gács 4 0.61 %
Fülekpilis 4 0.61 %
Béna 4 0.61 %
Vámosfalva 4 0.61 %
Pinc 3 0.46 %
Miksi 3 0.46 %
Vilke 3 0.46 %
Gácsliget 3 0.46 %
Dabar 3 0.46 %
Sőreg 3 0.46 %
Tőrincs 2 0.31 %
Budaszállás 1 0.15 %
Maskófalva 1 0.15 %
Gácslápos 1 0.15 %
Ábelfalva 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Mucsény 1 0.15 %
Kalonda 1 0.15 %
Lónyabánya 1 0.15 %
Rózsaszállás 1 0.15 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 51.73 %
Fülek 28 3.47 %
Videfalva 27 3.34 %
Lónyabánya 24 2.97 %
Divény 22 2.72 %
Dabar 22 2.72 %
Losonctamási 20 2.48 %
Gács 14 1.73 %
Vámosfalva 13 1.61 %
Rózsaszállás 9 1.11 %
Bolyk 9 1.11 %
Terbeléd 8 0.99 %
Nagylibercse 6 0.74 %
Jelsőc 6 0.74 %
Vilke 6 0.74 %
Panyidaróc 6 0.74 %
Romhánypuszta 5 0.62 %
Csomatelke 5 0.62 %
Tósár 5 0.62 %
Gácsfalva 5 0.62 %
Tugár 4 0.50 %
Bozita 4 0.50 %
Mucsény 4 0.50 %
Budaszállás 4 0.50 %
Rapp 4 0.50 %
Kétkeresztúr 3 0.37 %
Fülekpüspöki 3 0.37 %
Gácsliget 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gergelyfalva 3 0.37 %
Ragyolc 3 0.37 %
Nagydaróc 3 0.37 %
Rátkapuszta 3 0.37 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 46.93 %
Videfalva 174 19.77 %
Losonctamási 34 3.86 %
Vámosfalva 24 2.73 %
Gács 24 2.73 %
Divény 22 2.50 %
Lónyabánya 21 2.39 %
Terbeléd 18 2.05 %
Bozita 18 2.05 %
Tugár 17 1.93 %
Fülek 14 1.59 %
Bolyk 11 1.25 %
Panyidaróc 8 0.91 %
Maskófalva 8 0.91 %
Csákányháza 8 0.91 %
Mucsény 8 0.91 %
Gácsfalva 8 0.91 %
Dabar 7 0.80 %
Budaszállás 7 0.80 %
Gácsliget 7 0.80 %
Rózsaszállás 7 0.80 %
Romhánypuszta 7 0.80 %
Pinc 5 0.57 %
Gácslápos 5 0.57 %
Rapp 4 0.45 %
Vilke 4 0.45 %
Kétkeresztúr 4 0.45 %
Kotmány 4 0.45 %
Tőrincs 4 0.45 %
Patakalja 4 0.45 %
Tósár 4 0.45 %
Fülekkovácsi 4 0.45 %
Jelsőc 3 0.34 %
Nagylibercse 3 0.34 %
Kalonda 3 0.34 %
Gömörsíd 3 0.34 %
Fűrész 3 0.34 %
Fülekpüspöki 2 0.23 %
Miksi 2 0.23 %
Ipolygalsa 2 0.23 %
Ragyolc 2 0.23 %
Nagydaróc 2 0.23 %
Rátkapuszta 2 0.23 %
Gergelyfalva 2 0.23 %
Füleksávoly 2 0.23 %
Csomatelke 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 101.59 %
Losonc 253 36.67 %
Ragyolc 150 21.74 %
Fülekpüspöki 126 18.26 %
Gömörsíd 88 12.75 %
Csomatelke 75 10.87 %
Béna 48 6.96 %
Csákányháza 45 6.52 %
Füleksávoly 33 4.78 %
Fülekkovácsi 32 4.64 %
Sőreg 30 4.35 %
Nagydaróc 30 4.35 %
Vilke 25 3.62 %
Rapp 25 3.62 %
Bolgárom 25 3.62 %
Perse 19 2.75 %
Panyidaróc 16 2.32 %
Ipolygalsa 14 2.03 %
Terbeléd 14 2.03 %
Kalonda 13 1.88 %
Pinc 10 1.45 %
Bozita 10 1.45 %
Fülekpilis 9 1.30 %
Mucsény 9 1.30 %
Rátkapuszta 7 1.01 %
Bolyk 6 0.87 %
Losonctamási 6 0.87 %
Gácsfalva 4 0.58 %
Videfalva 4 0.58 %
Gács 4 0.58 %
Lónyabánya 2 0.29 %
Rózsaszállás 2 0.29 %
Sátorosbánya 2 0.29 %
Ipolynyitra 2 0.29 %
Divény 2 0.29 %
Vámosfalva 2 0.29 %
Patakalja 1 0.14 %
Gácsliget 1 0.14 %
Parlagos 1 0.14 %
Gácsprága 1 0.14 %
Fűrész 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.14 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 30.90 %
Divény 116 8.15 %
Gács 76 5.34 %
Rózsaszállás 72 5.06 %
Videfalva 69 4.85 %
Lónyabánya 63 4.42 %
Losonctamási 57 4.00 %
Vámosfalva 56 3.93 %
Fülek 38 2.67 %
Bozita 31 2.18 %
Gácsfalva 29 2.04 %
Dabar 28 1.97 %
Kotmány 23 1.62 %
Rapp 17 1.19 %
Fűrész 15 1.05 %
Sátorosbánya 13 0.91 %
Vilke 12 0.84 %
Budaszállás 12 0.84 %
Panyidaróc 12 0.84 %
Bolyk 12 0.84 %
Tugár 10 0.70 %
Ragyolc 10 0.70 %
Patakalja 9 0.63 %
Terbeléd 9 0.63 %
Nagylibercse 9 0.63 %
Mucsény 9 0.63 %
Nagydaróc 9 0.63 %
Tósár 8 0.56 %
Rátkapuszta 8 0.56 %
Maskófalva 8 0.56 %
Kalonda 8 0.56 %
Füleksávoly 8 0.56 %
Pinc 6 0.42 %
Gácsliget 6 0.42 %
Gácslápos 6 0.42 %
Romhánypuszta 5 0.35 %
Kétkeresztúr 5 0.35 %
Jelsőc 5 0.35 %
Ipolygalsa 5 0.35 %
Lentő 5 0.35 %
Fülekpüspöki 4 0.28 %
Fülekkovácsi 4 0.28 %
Miksi 4 0.28 %
Ábelfalva 4 0.28 %
Fülekpilis 3 0.21 %
Csákányháza 3 0.21 %
Béna 2 0.14 %
Sőreg 2 0.14 %
Parlagos 2 0.14 %
Tőrincs 2 0.14 %
Perse 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 23.82 %
Videfalva 18 2.94 %
Fülek 14 2.28 %
Vámosfalva 13 2.12 %
Terbeléd 10 1.63 %
Gács 9 1.47 %
Divény 9 1.47 %
Lónyabánya 9 1.47 %
Bozita 6 0.98 %
Fűrész 5 0.82 %
Tósár 5 0.82 %
Nagylibercse 4 0.65 %
Losonctamási 4 0.65 %
Rátkapuszta 4 0.65 %
Rapp 4 0.65 %
Kotmány 3 0.49 %
Mucsény 3 0.49 %
Panyidaróc 3 0.49 %
Tugár 3 0.49 %
Sátorosbánya 3 0.49 %
Maskófalva 2 0.33 %
Füleksávoly 2 0.33 %
Nagydaróc 2 0.33 %
Romhánypuszta 2 0.33 %
Bolyk 2 0.33 %
Gömörsíd 2 0.33 %
Gácsfalva 2 0.33 %
Gácslápos 2 0.33 %
Ragyolc 2 0.33 %
Gácsprága 2 0.33 %
Kétkeresztúr 2 0.33 %
Patakalja 1 0.16 %
Pinc 1 0.16 %
Fülekpüspöki 1 0.16 %
Rózsaszállás 1 0.16 %
Miksi 1 0.16 %
Jelsőc 1 0.16 %
Fülekpilis 1 0.16 %
Fülekkovácsi 1 0.16 %
Dabar 1 0.16 %
Csomatelke 1 0.16 %
Csákányháza 1 0.16 %
Budaszállás 1 0.16 %
Vilke 1 0.16 %
Ipolygalsa 1 0.16 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 25.03 %
Fülek 25 3.23 %
Videfalva 22 2.84 %
Lónyabánya 22 2.84 %
Losonctamási 18 2.32 %
Gács 17 2.19 %
Vámosfalva 17 2.19 %
Dabar 12 1.55 %
Divény 9 1.16 %
Gömörsíd 9 1.16 %
Fűrész 7 0.90 %
Csákányháza 7 0.90 %
Terbeléd 6 0.77 %
Bozita 6 0.77 %
Gácsliget 6 0.77 %
Kalonda 5 0.65 %
Nagydaróc 5 0.65 %
Mucsény 5 0.65 %
Rózsaszállás 5 0.65 %
Csomatelke 5 0.65 %
Bolyk 5 0.65 %
Sátorosbánya 4 0.52 %
Gácsfalva 3 0.39 %
Budaszállás 3 0.39 %
Jelsőc 3 0.39 %
Fülekkovácsi 3 0.39 %
Fülekpilis 3 0.39 %
Pinc 3 0.39 %
Kotmány 3 0.39 %
Tugár 3 0.39 %
Ipolynyitra 3 0.39 %
Panyidaróc 3 0.39 %
Nagylibercse 2 0.26 %
Fülekpüspöki 2 0.26 %
Perse 2 0.26 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Rapp 2 0.26 %
Rátkapuszta 2 0.26 %
Tósár 2 0.26 %
Maskófalva 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ragyolc 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 63.31 %
Gács 58 4.57 %
Videfalva 53 4.17 %
Divény 49 3.86 %
Fülek 39 3.07 %
Lónyabánya 34 2.68 %
Losonctamási 29 2.28 %
Vámosfalva 20 1.57 %
Dabar 20 1.57 %
Gácsfalva 17 1.34 %
Tugár 10 0.79 %
Fülekkovácsi 10 0.79 %
Terbeléd 9 0.71 %
Panyidaróc 9 0.71 %
Bozita 8 0.63 %
Vilke 8 0.63 %
Budaszállás 8 0.63 %
Rózsaszállás 8 0.63 %
Bolyk 7 0.55 %
Rapp 7 0.55 %
Ipolygalsa 7 0.55 %
Pinc 7 0.55 %
Fűrész 7 0.55 %
Ábelfalva 7 0.55 %
Jelsőc 6 0.47 %
Ragyolc 6 0.47 %
Kalonda 5 0.39 %
Kotmány 5 0.39 %
Nagydaróc 5 0.39 %
Patakalja 4 0.31 %
Gácsliget 4 0.31 %
Gácslápos 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Gömörsíd 4 0.31 %
Parlagos 3 0.24 %
Tőrincs 3 0.24 %
Nagylibercse 3 0.24 %
Füleksávoly 3 0.24 %
Ipolynyitra 3 0.24 %
Maskófalva 3 0.24 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Béna 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Mucsény 2 0.16 %
Sőreg 2 0.16 %
Tósár 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Kétkeresztúr 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 6.11 %
Lónyabánya 165 6.07 %
Divény 72 2.65 %
Vámosfalva 64 2.35 %
Rózsaszállás 27 0.99 %
Dabar 25 0.92 %
Fülek 19 0.70 %
Losonctamási 19 0.70 %
Videfalva 18 0.66 %
Gács 16 0.59 %
Nagydaróc 13 0.48 %
Patakalja 13 0.48 %
Kétkeresztúr 11 0.40 %
Kotmány 10 0.37 %
Fülekkovácsi 9 0.33 %
Tugár 9 0.33 %
Fűrész 8 0.29 %
Vilke 7 0.26 %
Csomatelke 6 0.22 %
Gácsliget 5 0.18 %
Terbeléd 5 0.18 %
Mucsény 4 0.15 %
Kalonda 4 0.15 %
Bozita 3 0.11 %
Bolyk 3 0.11 %
Gergelyfalva 3 0.11 %
Romhánypuszta 3 0.11 %
Jelsőc 3 0.11 %
Füleksávoly 3 0.11 %
Ragyolc 2 0.07 %
Tőrincs 2 0.07 %
Miksi 2 0.07 %
Panyidaróc 2 0.07 %
Ipolygalsa 2 0.07 %
Gácsfalva 2 0.07 %
Fülekpilis 2 0.07 %
Budaszállás 2 0.07 %
Gömörsíd 2 0.07 %
Bolgárom 2 0.07 %
Rátkapuszta 2 0.07 %
Csákányháza 2 0.07 %
Nagylibercse 1 0.04 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Lentő 1 0.04 %
Sátorosbánya 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Pinc 1 0.04 %
Rapp 1 0.04 %
Tósár 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 39.18 %
Fülek 431 18.72 %
Rátkapuszta 111 4.82 %
Terbeléd 104 4.52 %
Videfalva 89 3.87 %
Sátorosbánya 80 3.48 %
Gács 73 3.17 %
Losonctamási 62 2.69 %
Tugár 61 2.65 %
Divény 58 2.52 %
Bozita 55 2.39 %
Lónyabánya 53 2.30 %
Vámosfalva 47 2.04 %
Gácsfalva 43 1.87 %
Ragyolc 43 1.87 %
Romhánypuszta 42 1.82 %
Fülekpüspöki 41 1.78 %
Budaszállás 37 1.61 %
Bolyk 37 1.61 %
Fülekkovácsi 36 1.56 %
Mucsény 35 1.52 %
Csákányháza 35 1.52 %
Csomatelke 32 1.39 %
Rapp 29 1.26 %
Nagydaróc 29 1.26 %
Ipolygalsa 22 0.96 %
Rózsaszállás 21 0.91 %
Gácsliget 18 0.78 %
Gácslápos 18 0.78 %
Fülekpilis 17 0.74 %
Panyidaróc 15 0.65 %
Dabar 14 0.61 %
Gömörsíd 14 0.61 %
Patakalja 13 0.56 %
Fűrész 13 0.56 %
Kotmány 13 0.56 %
Parlagos 12 0.52 %
Perse 12 0.52 %
Tósár 12 0.52 %
Gergelyfalva 12 0.52 %
Tőrincs 10 0.43 %
Ipolynyitra 9 0.39 %
Maskófalva 9 0.39 %
Füleksávoly 7 0.30 %
Sőreg 6 0.26 %
Miksi 6 0.26 %
Jelsőc 5 0.22 %
Kalonda 5 0.22 %
Bolgárom 5 0.22 %
Kétkeresztúr 5 0.22 %
Vilke 5 0.22 %
Pinc 5 0.22 %
Nagylibercse 4 0.17 %
Ábelfalva 2 0.09 %
Béna 2 0.09 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 9.96 %
Fülek 25 2.65 %
Gömörsíd 15 1.59 %
Divény 14 1.48 %
Videfalva 12 1.27 %
Losonctamási 9 0.95 %
Mucsény 6 0.64 %
Ragyolc 6 0.64 %
Csomatelke 6 0.64 %
Budaszállás 6 0.64 %
Gács 5 0.53 %
Füleksávoly 5 0.53 %
Lónyabánya 5 0.53 %
Patakalja 5 0.53 %
Vámosfalva 5 0.53 %
Gácsfalva 5 0.53 %
Sátorosbánya 4 0.42 %
Fülekpüspöki 4 0.42 %
Terbeléd 3 0.32 %
Dabar 3 0.32 %
Vilke 2 0.21 %
Tugár 2 0.21 %
Csákányháza 2 0.21 %
Bolyk 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Rózsaszállás 2 0.21 %
Rátkapuszta 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Jelsőc 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Fűrész 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Kétkeresztúr 2 0.21 %
Panyidaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Tőrincs 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 1 0.11 %
Rapp 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Romhánypuszta 1 0.11 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 13.44 %
Divény 35 4.61 %
Fülek 26 3.43 %
Videfalva 16 2.11 %
Gács 14 1.84 %
Lónyabánya 11 1.45 %
Dabar 11 1.45 %
Ragyolc 9 1.19 %
Losonctamási 8 1.05 %
Vámosfalva 8 1.05 %
Kotmány 8 1.05 %
Tugár 7 0.92 %
Rózsaszállás 7 0.92 %
Terbeléd 6 0.79 %
Gácsfalva 6 0.79 %
Jelsőc 5 0.66 %
Fűrész 4 0.53 %
Csákányháza 4 0.53 %
Rátkapuszta 3 0.40 %
Sátorosbánya 3 0.40 %
Csomatelke 3 0.40 %
Fülekpüspöki 3 0.40 %
Tósár 2 0.26 %
Bozita 2 0.26 %
Nagylibercse 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Maskófalva 2 0.26 %
Budaszállás 2 0.26 %
Patakalja 2 0.26 %
Gömörsíd 2 0.26 %
Bolyk 2 0.26 %
Fülekpilis 2 0.26 %
Panyidaróc 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Pinc 2 0.26 %
Gácsliget 1 0.13 %
Mucsény 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Füleksávoly 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 54.94 %
Videfalva 19 4.81 %
Gács 13 3.29 %
Fülek 12 3.04 %
Losonctamási 12 3.04 %
Divény 12 3.04 %
Lónyabánya 11 2.78 %
Vilke 10 2.53 %
Panyidaróc 8 2.03 %
Terbeléd 7 1.77 %
Vámosfalva 7 1.77 %
Dabar 6 1.52 %
Rapp 6 1.52 %
Nagylibercse 6 1.52 %
Rózsaszállás 4 1.01 %
Fülekpüspöki 4 1.01 %
Bolyk 4 1.01 %
Csákányháza 4 1.01 %
Patakalja 3 0.76 %
Maskófalva 3 0.76 %
Rátkapuszta 3 0.76 %
Fülekkovácsi 3 0.76 %
Fűrész 3 0.76 %
Gácsfalva 3 0.76 %
Romhánypuszta 2 0.51 %
Fülekpilis 2 0.51 %
Sátorosbánya 2 0.51 %
Perse 2 0.51 %
Jelsőc 2 0.51 %
Ábelfalva 2 0.51 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 47.45 %
Divény 313 8.48 %
Vámosfalva 241 6.53 %
Lónyabánya 241 6.53 %
Videfalva 209 5.66 %
Fülek 127 3.44 %
Gács 116 3.14 %
Losonctamási 112 3.04 %
Dabar 108 2.93 %
Rózsaszállás 86 2.33 %
Rapp 57 1.54 %
Patakalja 50 1.36 %
Fűrész 50 1.36 %
Kotmány 47 1.27 %
Gácsfalva 46 1.25 %
Terbeléd 43 1.17 %
Tugár 40 1.08 %
Budaszállás 34 0.92 %
Bolyk 32 0.87 %
Bozita 29 0.79 %
Panyidaróc 25 0.68 %
Nagydaróc 24 0.65 %
Gergelyfalva 20 0.54 %
Mucsény 20 0.54 %
Sátorosbánya 19 0.51 %
Gácslápos 17 0.46 %
Tósár 16 0.43 %
Ragyolc 15 0.41 %
Fülekkovácsi 15 0.41 %
Nagylibercse 15 0.41 %
Pinc 13 0.35 %
Ipolygalsa 13 0.35 %
Kétkeresztúr 11 0.30 %
Fülekpüspöki 10 0.27 %
Vilke 10 0.27 %
Rátkapuszta 10 0.27 %
Kalonda 8 0.22 %
Maskófalva 8 0.22 %
Gácsliget 7 0.19 %
Miksi 7 0.19 %
Fülekpilis 7 0.19 %
Csákányháza 5 0.14 %
Ábelfalva 5 0.14 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 63.70 %
Videfalva 200 4.02 %
Gács 166 3.33 %
Fülek 165 3.31 %
Losonctamási 116 2.33 %
Lónyabánya 109 2.19 %
Divény 98 1.97 %
Vámosfalva 75 1.51 %
Panyidaróc 58 1.16 %
Rapp 57 1.14 %
Terbeléd 48 0.96 %
Bolyk 47 0.94 %
Gácsfalva 46 0.92 %
Vilke 42 0.84 %
Dabar 39 0.78 %
Patakalja 37 0.74 %
Rózsaszállás 32 0.64 %
Pinc 30 0.60 %
Mucsény 25 0.50 %
Tugár 24 0.48 %
Miksi 23 0.46 %
Fülekpüspöki 22 0.44 %
Fülekkovácsi 21 0.42 %
Nagydaróc 20 0.40 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 57.53 %
Divény 82 5.06 %
Fülek 74 4.57 %
Videfalva 62 3.83 %
Vámosfalva 61 3.77 %
Gács 60 3.70 %
Losonctamási 55 3.40 %
Lónyabánya 48 2.96 %
Patakalja 29 1.79 %
Dabar 26 1.60 %
Terbeléd 24 1.48 %
Bolyk 20 1.23 %
Rapp 18 1.11 %
Rózsaszállás 15 0.93 %
Panyidaróc 15 0.93 %
Vilke 15 0.93 %
Sátorosbánya 14 0.86 %
Gácsfalva 14 0.86 %
Tugár 13 0.80 %
Fűrész 13 0.80 %
Miksi 12 0.74 %
Bozita 12 0.74 %
Mucsény 10 0.62 %
Ragyolc 9 0.56 %
Rátkapuszta 9 0.56 %
Kotmány 8 0.49 %
Gácsliget 8 0.49 %
Fülekpüspöki 8 0.49 %
Ipolygalsa 7 0.43 %
Budaszállás 7 0.43 %
Romhánypuszta 7 0.43 %
Csomatelke 6 0.37 %
Ábelfalva 6 0.37 %
Gergelyfalva 5 0.31 %
Nagylibercse 5 0.31 %
Jelsőc 5 0.31 %
Nagydaróc 5 0.31 %
Gácslápos 5 0.31 %
Maskófalva 4 0.25 %
Füleksávoly 4 0.25 %
Lentő 4 0.25 %
Kétkeresztúr 4 0.25 %
Pinc 3 0.19 %
Csákányháza 3 0.19 %
Gömörsíd 3 0.19 %
Tósár 3 0.19 %
Kalonda 3 0.19 %
Tőrincs 3 0.19 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.34 %
Fülek 10 0.61 %
Losonctamási 7 0.43 %
Divény 5 0.30 %
Videfalva 4 0.24 %
Nagylibercse 4 0.24 %
Lónyabánya 4 0.24 %
Kotmány 4 0.24 %
Ragyolc 4 0.24 %
Mucsény 4 0.24 %
Fűrész 3 0.18 %
Gácsfalva 3 0.18 %
Sátorosbánya 3 0.18 %
Patakalja 3 0.18 %
Vámosfalva 3 0.18 %
Gács 3 0.18 %
Bolyk 3 0.18 %
Jelsőc 2 0.12 %
Budaszállás 2 0.12 %
Panyidaróc 2 0.12 %
Pinc 2 0.12 %
Rapp 2 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Bozita 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Terbeléd 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 50.02 %
Fülek 644 27.25 %
Ragyolc 275 11.64 %
Fülekpüspöki 154 6.52 %
Csomatelke 118 4.99 %
Csákányháza 116 4.91 %
Nagydaróc 97 4.10 %
Gömörsíd 95 4.02 %
Béna 84 3.55 %
Vilke 66 2.79 %
Rapp 65 2.75 %
Fülekkovácsi 60 2.54 %
Panyidaróc 58 2.45 %
Füleksávoly 54 2.29 %
Videfalva 54 2.29 %
Perse 50 2.12 %
Sőreg 47 1.99 %
Pinc 47 1.99 %
Ipolygalsa 46 1.95 %
Miksi 45 1.90 %
Terbeléd 36 1.52 %
Bolgárom 32 1.35 %
Kalonda 31 1.31 %
Gács 27 1.14 %
Mucsény 22 0.93 %
Fülekpilis 17 0.72 %
Ipolynyitra 16 0.68 %
Bolyk 15 0.63 %
Divény 14 0.59 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Losonctamási 9 0.38 %
Lónyabánya 8 0.34 %
Jelsőc 7 0.30 %
Kétkeresztúr 7 0.30 %
Vámosfalva 6 0.25 %
Sátorosbánya 6 0.25 %
Rózsaszállás 6 0.25 %
Tőrincs 6 0.25 %
Patakalja 6 0.25 %
Bozita 5 0.21 %
Gácsfalva 5 0.21 %
Fűrész 5 0.21 %
Dabar 4 0.17 %
Kotmány 3 0.13 %
Romhánypuszta 3 0.13 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 51.37 %
Ragyolc 327 35.89 %
Losonc 324 35.57 %
Fülekpüspöki 128 14.05 %
Csákányháza 93 10.21 %
Csomatelke 77 8.45 %
Béna 76 8.34 %
Gömörsíd 64 7.03 %
Rapp 51 5.60 %
Nagydaróc 46 5.05 %
Vilke 34 3.73 %
Füleksávoly 32 3.51 %
Perse 29 3.18 %
Sőreg 28 3.07 %
Fülekkovácsi 28 3.07 %
Pinc 23 2.52 %
Bolgárom 22 2.41 %
Terbeléd 22 2.41 %
Kalonda 21 2.31 %
Panyidaróc 15 1.65 %
Miksi 15 1.65 %
Mucsény 13 1.43 %
Fülekpilis 11 1.21 %
Bolyk 9 0.99 %
Sátorosbánya 9 0.99 %
Ipolygalsa 7 0.77 %
Videfalva 6 0.66 %
Bozita 6 0.66 %
Ipolynyitra 4 0.44 %
Rátkapuszta 3 0.33 %
Jelsőc 2 0.22 %
Gács 2 0.22 %
Divény 2 0.22 %
Losonctamási 2 0.22 %
Kétkeresztúr 1 0.11 %
Budaszállás 1 0.11 %
Rózsaszállás 1 0.11 %
Dabar 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Lónyabánya 1 0.11 %
Vámosfalva 1 0.11 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 21.91 %
Videfalva 88 3.42 %
Gács 87 3.38 %
Divény 85 3.30 %
Losonctamási 69 2.68 %
Fülek 69 2.68 %
Lónyabánya 64 2.49 %
Tósár 54 2.10 %
Vámosfalva 41 1.59 %
Gácsfalva 32 1.24 %
Bozita 29 1.13 %
Dabar 25 0.97 %
Bolyk 21 0.82 %
Terbeléd 18 0.70 %
Rapp 18 0.70 %
Rózsaszállás 18 0.70 %
Kotmány 18 0.70 %
Sátorosbánya 14 0.54 %
Budaszállás 14 0.54 %
Patakalja 14 0.54 %
Rátkapuszta 13 0.51 %
Maskófalva 13 0.51 %
Tugár 12 0.47 %
Vilke 12 0.47 %
Romhánypuszta 11 0.43 %
Mucsény 11 0.43 %
Fűrész 10 0.39 %
Ragyolc 10 0.39 %
Nagylibercse 9 0.35 %
Panyidaróc 9 0.35 %
Füleksávoly 9 0.35 %
Nagydaróc 8 0.31 %
Fülekkovácsi 7 0.27 %
Gácslápos 7 0.27 %
Pinc 6 0.23 %
Ábelfalva 6 0.23 %
Jelsőc 6 0.23 %
Kétkeresztúr 5 0.19 %
Gácsprága 5 0.19 %
Miksi 5 0.19 %
Tőrincs 5 0.19 %
Gácsliget 4 0.16 %
Parlagos 4 0.16 %
Lentő 4 0.16 %
Sőreg 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Fülekpilis 3 0.12 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpüspöki 2 0.08 %
Csákányháza 2 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Ipolygalsa 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 50.45 %
Gács 150 12.33 %
Videfalva 41 3.37 %
Losonctamási 41 3.37 %
Lónyabánya 41 3.37 %
Divény 34 2.79 %
Fülek 32 2.63 %
Gácsfalva 29 2.38 %
Terbeléd 20 1.64 %
Patakalja 19 1.56 %
Vámosfalva 18 1.48 %
Bolyk 18 1.48 %
Fülekkovácsi 13 1.07 %
Dabar 12 0.99 %
Jelsőc 12 0.99 %
Panyidaróc 12 0.99 %
Rapp 10 0.82 %
Budaszállás 10 0.82 %
Mucsény 9 0.74 %
Gergelyfalva 8 0.66 %
Ragyolc 7 0.58 %
Nagylibercse 7 0.58 %
Gácslápos 7 0.58 %
Maskófalva 7 0.58 %
Vilke 6