SK
KE
.....

Miszlóka

Község

címer zászló
388 32% magyar 1910
23 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Myslava
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Bartolomejská studňa, Do Legera, Girbeš, Kopa, Krivé, Maša, Medzi cestami, Na mláky, Pod Girbešom, Steinhübl, Vinica
Koordináták:
48.71054459, 21.20357704
Terület:
7,01 km2
Rang:
község
Népesség:
2120
Tszf. magasság:
252 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04016
Település kód:
598216
Szervezeti azonosító:
690961

Miszlóka a Kassai-hegyalja kistájon, a Miszla-patak (Myslavský potok) völgyében, 255 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 4,5 km-re nyugatra. Határa 234-382 méteres magasságban húzódik, 2010-ben területének 52,8 %-át (370 ha) erdő, 18,0 %-át (119 ha) pedig szántóföldek foglalták el. Nyugatról Baska és Alsótőkés községekkel, északról Kassa-Észak, keletről a KVP-lakótelep és Kassa-Nyugat, délről pedig Szentlőrincke, Peres és Luník IX. kassai városrészekkel határos. A Tarcai utca köti össze a városközponttal, a 3403-as út Baskán (3,5 km) keresztül Idabukóccal (5,5 km) és az R2-es gyorsforgalmi úttal (2,5 km), a 3404-es út pedig Alsótőkésen (5,5 km) át Felsőtőkéssel (8 km) köti össze. A településmag az 1960-as évektől kezdve az új városnegyedek létesítésével egybeépült Kassával, északnyugat felé pedig a Miszla-patak völgyében kiépült hétvégi házas övezet kapcsolja össze Alsótőkéssel. Belterülete a Miszla-patak völgyében elsősorban északnyugati irányban terjeszkedett 1950 után.

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa-II. járás részeként. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1938 és 1945-1960 között a Kassai járáshoz, 1960-1968 között a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között újra Magyarországhoz csatolták (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1968 után határait jelentős mértékben átrajzolták: északon és délkeleten már korábban Kassa területéhez tartozó határrészeket, illetve Baska határának egy részét is Miszlókához csatolták, ugyanakkor elveszítette a mai KVP-lakótelep területét (ma külön városrész). Területe 1921-hez képest 8,3 %-kal gyarapodott (6,47 km²-ről 7,01 km²-re).

Népesség

Miszlókának 2011-ben 1997 lakosa volt, melynek túlnyomó többsége (93,2 %) szlovák nemzetiségű volt. Az eredetileg német lakosságú település lakosságának zöme a 19. századra szlovákká vált, 1880-ban lakosságának kilenctizede már szlovák anyanyelvű volt. A 20. század elején a magukat magyarnak vallók számának ugrásszerű megnövekedése (1910-ben 31,5 %) ideiglenesnek bizonyult; 1921-ben az első csehszlovák népszámlálás már csaknem kizárólag szlovák lakosságot (98,8 %) mutatott ki. Az 1880-1941 közötti időszakban lassú, de folyamatos gyarapodással népessége több mint másfélszeresére nőtt (1032 főről 1695 főre). 1941-1970 között további egyharmadával nőtt a lakosság száma, ezután azonban 1991-ig folyamatos csökkenéssel népessége 30 %-át elveszítette (2293 főről 1603-ra esett vissza). Az 1990-es évek stagnálása után a szuburbanizáció megindulásával 2001-2011 között már több mint egyötödével (1616 főről 1997-re) nőtt a lakosság száma és ez a folyamat 2011 után is folytatódott (2017-ben már 2257 lakosa volt a városrésznek). 1921-ben csaknem a teljes lakosság (98,9 %), 2011-ben mintegy háromnegyede (73,7 %) római katolikus vallású volt, ekkor a felekezeten kívüliek aránya 9,2 % volt. Külterületi lakott helyének, Mašának 2011-ben 35 lakosa volt. A ma is nagyrészt rurális jellegű városrész népsűrűsége 2011-ben a kassai átlag kevesebb, mint egyharmada (285 fő/km²) volt.

Történelem

A falu 1150 körül keletkezett, II. Géza uralkodása alatt behívott flamand telepesek alapították. Nevét a Miszla-patakról kapta, melynek neve szláv eredetű, 1297-ben szerepelt először, a települést 1317-ben Újfalu (Vyfolu) vagy Németfalu (Nemutfolu, németül a 19. századig Deutschendorf) néven, 1382-ben pedig Myzla alakban említik írásos források. Temploma 1317-ben már létezett. 1395-ben két vízimalom is működött itt. A 14. század végéig a Vid-nemzetségbeli Chyrke-család birtoka volt. 1382-től a község földesura Kassa városa lett, egészen a 19. századig a város jobbágyfalva maradt. Lakói 1550 körül evangélikus hitre tértek. A 16-17. században jellemző foglalkozás volt a faluban a kassai piac számára folytatott kalácssütéssel. A 17. század közpén 59 gazda- és 34 zsellércsalád élt itt. 1703-ban említik először sörfőzdéjét, téglagyára 1707-től 1861-ig működött. 1715-ben 12 jobbágy- és 8 zsellérportát írtak itt össze. 1753-ban Kassa város nyomására lakosságának egy része rekatolizált, egy csoportja azonban Nyíregyházára menekült. 1771-ben összesen 72 porta volt a faluban. Katolikus egyházközsége 1788-ban alakult újjá. Első pecsétjét 1803-ból ismerjük. Temploma 1808-ban leégett, de még abban az évben újjáépítették. A 19. században Maša településrészen vaskohó, 1851-től pedig öntöde is működött (1870-ig). 1828-ban Miszlókának 119 háza és 911 lakosa volt. Fényes Elek 1851-ben megjelent monográfiájában pálinkafőzését és jellemző foglalkozásként a vászon-fehérítést és a közeli város számára végzett ruhamosást emeli ki. Német lakossága a század második felére teljesen elszlovákosodott, utolsó német anyanyelvű lakosa 1870-ben halt meg. 1880-ban 1032 lakosa volt, ekkor kisebb izraelita vallású közösség (36 fő) is élt itt. A 19. század végén lakói földműveléssel, bányászattal, fakitermeléssel és fuvarozással foglalkoztak, az asszonyok egy része a kassai dohánygyárban dolgozott illetve napszámba járt. 1894-ben csaknem az egész község leégett. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig újra Magyarországhoz csatolták. 1941-ben 298 háza és 1695 lakosa volt. Mezőgazdasági szövetkezetét 1957-ben alapították, 1961-ben állami gazdasággá alakult. 1968-ban a községet Kassához csatolták. Határában az 1970-es évektől 2011-ig működött Kassa legnagyobb hulladéklerakója. Az 1980-as években a KVP lakótelep felépítésével Miszlóka teljesen egybeépült Kassával. A határában (főként annak északkeleti részén) található beépíthető szabad területek, a városközponthoz és az várost övező erdőkhöz való közelsége révén Miszlóka a Kassa-környéki szuburbanizáció egyik fő célpontja, a tervek szerint a közeli jövőben népességét többszörösére duzzasztják majd fel.

Mai jelentősége

A városrészben szlovák nevelési nyelvű óvoda és autista gyermekek számára létesült alapiskola és óvoda található. Szent Bertalannak szentelt római katolikus temploma 1792-ben épült klasszicista stílusban. A településen a népi építészet több emléke fennmaradt, nevezetes épülete még az egykori Lepesch-féle sörgyár a 19. századból.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MISZLÓKA. Miszlava. Tót falu Abaúj Várm. földes Ura Kassa Városa, lakosai katolikusok, fekszik Kassához nem meszsze, 3/4 része szántó földgyeinek, és réttyeinek soványas, legelője sem elég, de Kassához közel vagyon, holott keresetre jó módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Miszloka, Mislava, Deutschendorf, tót-német falu, Abauj vmegyében, Kassához egy órányira: 961 kath. lak., kik pálinka főzésből, vászon-fehéritésből, s a kassaiak fejérruhájaiknak mosásából táplálják magokat, s hajdan mind németek valának, de már nagyobbára eltótosodtak. F. u. Kassa városa. Kath. paroch. templom.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A Miszlóka-patak kies völgyébe érünk most, körútunk utolsó helységéhez. Ez Miszlóka község, 130 házzal és 1185 tót lakossal. Postája és távirója Kassa, a honnan félórányira van. Lakosságát II. Gejza király idejében telepitették ide Flandriából. Azután lassankint eltótosodtak. A betelepitettek közt volt egy Scholcz nevü báró is, a kinek utódai maig is élnek. A lakosok ág. ev. vallásuak voltak, az ellenreformácziókor azonban Kassa városa, mely már a XV. században földesura volt, kormányrendeletre felszólitotta őket az áttérésre. Egy részük engedett, de a másik rész inkább ott hagyta Miszlókát és Nyiregyházára vándorolt, a hol a ma is virágzó evangelikus tót telepet alapitotta. A lakosok foglalkozása a földmivelésen kívül bányászat, favágás és fuvarozás; az asszonyok és leányok Kassára járnak, részint mint napszámosok, részint mint dohánygyári munkások. Kath. templomát Kassa városa 1728-ban építtette.

Magyar Katolikus Lexikon

Miszlóka, Teutschendorf, v. Abaúj-Torna vm. (Myslava, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - 1150: már létezett. 1317: Vyfolu v. Nemutfalu. Lakói 1550 k. ev-ok lettek. 1788: alapították újra. Mai Szt Bertalan tp-át 1792: építették. Kegyura 1880: Kassa városa. Anyanyelve 1880: szl.; 1940: szl., m. - Filiája 1915: Baska. - Lakói 1940: 1662 r.k., 8 g.k., 2 ev., 1 ref., 10 izr., össz. 1683; 2000: 1362. r.k., össz. 1598. - 2000: Kassa-Miszlóka. ** KTN I:156. - Gerecze II:86. - Schem. Cass. 1915:53; 2000:32. (a pléb-t 1805: alapították újra, a Szt Bertalan tp-ot 1735: építették)

Helységnévtár

Miszloka (Deutschendorf), RK. 978 Kassa, gk. 13 Kassa, ref. 5 - , izr. 36 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Miszlóka. Lakosságát II. Géza király idejében telepítették ide Flandriából. A telepítettek között volt egy Scholtz nevű báró is, akinek utódai még ma is élnek. A XIV. század végéig a Vid - nemzetségbeli Chyrke - család bírta, majd Zsigmond király 1426-ban Semsey Frank Lászlónak adományozta. Kath. templomát Kassa városa építette 1728-ban. A község területe 1135 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1695.

Névelőfordulások
1382
Myzla
1773
Miszloka, Teütschendorff, Mizlawa
1786
Miszloka, Miszlawa
1808
Miszloka, Teutschendorf, Myslawa
1863
Miszlóka
1920
Myslava
1938
Miszlóka
1945
Myslava

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Pod horou) 22
Telefon:

Honlap: myslava.eu
Polgármester:
Šimková Iveta (Független)

Képviselő-testület:
Beer František (Független)
Šolc Peter (Független)
Balko Marek (Független)
Šolc Jaroslav (Független)
Beerová Martina (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Mestská časť Košice-Myslava

Pod horou 22

Súkrom. praktická škola

Myslavská 401

Súkr.MŠpri ZŠ-autizmus

Myslavská 401

Óvoda

Za priekopou 57

Súkr.ZŠ s MŠ- autizmus

Myslavská 401

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 30 3%
szlovákok 924 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 60 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1032
magyarok 388 32%
szlovákok 809 66%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1230
magyarok 9 1%
szlovákok 1306 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1322
magyarok 5 0%
szlovákok 1580 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 7 0%
összlétszám 1603
magyarok 2 0%
szlovákok 1597 99%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 1616
magyarok 13 1%
szlovákok 1861 93%
ruszinok 5 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 12 1%
németek 3 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 97 5%
összlétszám 1997
magyarok 23 1%
szlovákok 2355 93%
ruszinok 9 0%
romák 3 0%
ukránok 3 0%
csehek 12 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 124 5%
összlétszám 2545
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1977
Választási részvétel: 57.71 %
Kiadott boríték: 1141
Bedobott boríték: 1139

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1115
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šimková Iveta 647 58.03 % Független
Kasterko Peter 468 41.97 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Beer František 565 Független
Šolc Peter 496 Független
Balko Marek 493 Független
Šolc Jaroslav 484 Független
Beerová Martina 456 Független

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1708
Választási részvétel: 19.26 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329
Választásra jogosult: 1710
Választási részvétel: 18.54 %
Kiadott boríték: 317
Bedobott boríték: 317
Választásra jogosult: 1 842
Választási részvétel: 36,10 %
Kiadott boríték: 665
Bedobott boríték: 665

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 322
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 650
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 115 35.71 % KDS
Zdenko Trebuľa 103 31.99 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rastislav Masnyk 29 9.01 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 18 5.59 % NOVA
Jozef Holečko 16 4.97 % Független
Marek Ďurán 11 3.42 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 11 3.42 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 8 2.48 % KSS
Jaroslav Džunko 6 1.86 % Független
Ivan Kuhn 5 1.55 % OKS
Zdenko Trebuľa 119 37.66% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 375 57.69 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 184 28.31 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 33 5.08 % ĽSNS
Róbert Bačinský 18 2.77 % Független
Jarmila Tkáčová 17 2.62 % SNS
Karol Pataky 6 0.92 % MOST - HÍD, SKOK
Vladislav Stanko 4 0.62 % Független
Jozef Bobík 4 0.62 % Független
Lukáš Sisák 4 0.62 % KSS
Jaroslav Džunko 2 0.31 % Független
Jozef Červeňák 1 0.15 % RIS
Adam Šepetka 1 0.15 % NAJ
Ján Struk 1 0.15 % SMS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 323
Érvényes szavazólap: 655
Érvényes szavazólap: 17525
# Név Szavazat Százalék Párt
Rudolf Bauer 109 33.75% KDS
Jozef Karabin 91 28.17% Független
Igor Jutka 75 23.22% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Daniel Rusnák 73 22.60% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Emil Kočiš 69 21.36% Független
Jozef Bojčik 64 19.81% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Grüllingová 61 18.89% SMER - SD
Iveta Kijevská 57 17.65% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Milan Bereš 57 17.65% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Jakubov 56 17.34% SMER - SD
Pavol Mutafov 44 13.62% SMER - SD
Jozef Buček 42 13.00% SMER - SD
Alexander Barna 42 13.00% NOVA
Beáta Zemková 41 12.69% Független
Andrea Škapincová 39 12.07% NÁŠ KRAJ
Tomáš Orenič 37 11.46% NÁŠ KRAJ
Róbert Vavrek 32 9.91% 7 STATOČNÝCH
Marta Budišová 30 9.29% SMER - SD
Alfonz Halenár 29 8.98% Független
Vojtech Tóth 26 8.05% Független
Peter Turák 24 7.43% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Dana Grusová 23 7.12% KSS
Mária Eperješiová 21 6.50% DS
Michal Šveda 21 6.50% SMS
Darina Kolesárová 20 6.19% 7 STATOČNÝCH
Ján Pavlisko 20 6.19% SZS
Pavel Titl 18 5.57% DS
Ladislav Rovinský 18 5.57% Zmena zdola, DÚ
Marcel Jurko 18 5.57% OKS
Marek Tóth 16 4.95% DÚ, Zmena zdola
Miroslav Andrássy 15 4.64% SMS
Juraj Ďurove 15 4.64% Független
Marek Ďurán 15 4.64% ĽS Naše Slovensko
Marcel Vrchota 15 4.64% SaS
Tomáš Zolovčík 11 3.41% SNS
Vladimír Komár 8 2.48% MS
Viera Šándorová 8 2.48% SMS
Peter Mati 5 1.55% SOĽ
Jarmila Petrová 4 1.24% EDS
Tibor Čisár 3 0.93% EDS
Jozef Kozel 3 0.93% SMK-MKP
Iveta Zavacká 3 0.93% ĽS-HZDS
Enikő Račeková 3 0.93% SMK-MKP
Jozef Karabin 254 38.78% Független
Daniel Rusnák 150 22.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 138 21.07% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Petruško 116 17.71% SMER-SD
Tomáš Gáll 111 16.95% Független
Peter Berinšter 110 16.79% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Emil Kočiš 109 16.64% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Iveta Adamčíková 107 16.34% Független
Ján Varga 106 16.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Mária Grüllingová 98 14.96% SMER-SD
Ladislav Rovinský 95 14.50% Független
Peter Liba 93 14.20% Független
Iveta Kijevská 93 14.20% ŠKV
Ján Jakubov 88 13.44% SMER-SD
Igor Jutka 84 12.82% ŠKV
Marcel Vrchota 76 11.60% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Takáč 70 10.69% Független
Vojtech Tóth 64 9.77% Független
Beáta Zemková 62 9.47% Független
Tibor Egry 61 9.31% ŠKV
Marek Horský 51 7.79% ŠKV
Františka Sláviková 51 7.79% ĽS Naše Slovensko
Mária Birošová 51 7.79% SZS
Juraj Mihaľov 43 6.56% Független
Alfonz Halenár 40 6.11% Független
Michaela Dobošová 37 5.65% ŠKV
Zsolt Varga 32 4.89% Független
Dana Grusová 31 4.73% KSS
Vladimír Karnay 31 4.73% ŠKV
Michal Badlík 29 4.43% Független
Peter Hajdú 24 3.66% ŠANCA
Ivana Festenburg 21 3.21% MOST - HÍD
Ingrid Puchalová 20 3.05% MOST - HÍD
Mária Ivanecká 20 3.05% MOST - HÍD
Miroslav Tuleja 20 3.05% Független
Miroslav Pilčík 16 2.44% NAJ
Adrián Weiszer 14 2.14% SMK-MKP
Viera Šándorová 14 2.14% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Fránik 13 1.98% NAJ
Miroslav Andrássy 12 1.83% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Zolovčík 11 1.68% SNS
Leonid Chovanec 10 1.53% JEDNOTA-ĽSS
Alexander Škulec 8 1.22% SNS
František Palkó 7 1.07% SMK-MKP
Mikuláš Krivánsky 7 1.07% MKDA-MKDSZ
Ildikó Dúlová 6 0.92% SMK-MKP
Rudolf Bauer 3400 0.00% KDS
Alfonz Halenár 2241 0.00% Független
Igor Jutka 2137 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Daniel Rusnák 1975 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Iveta Kijevská 1953 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Grüllingová 1883 0.00% SMER - SD
Ján Jakubov 1852 0.00% SMER - SD
Milan Bereš 1737 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Pavol Mutafov 1598 0.00% SMER - SD
Emil Kočiš 1406 0.00% Független
Marta Budišová 1399 0.00% SMER - SD
Jozef Buček 1312 0.00% SMER - SD
Jozef Bojčik 1301 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Alexander Barna 1142 0.00% NOVA
Vojtech Tóth 1073 0.00% Független
Jozef Karabin 1067 0.00% Független
Beáta Zemková 1025 0.00% Független
Juraj Ďurove 907 0.00% Független
Ladislav Rovinský 898 0.00% Zmena zdola, DÚ
Peter Turák 843 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Darina Kolesárová 696 0.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Vavrek 652 0.00% 7 STATOČNÝCH
Dana Grusová 642 0.00% KSS
Miroslav Andrássy 566 0.00% SMS
Ján Pavlisko 560 0.00% SZS
Michal Šveda 553 0.00% SMS
Marcel Vrchota 549 0.00% SaS
Andrea Škapincová 497 0.00% NÁŠ KRAJ
Marek Tóth 474 0.00% DÚ, Zmena zdola
Tomáš Orenič 466 0.00% NÁŠ KRAJ
Tomáš Zolovčík 465 0.00% SNS
Marcel Jurko 456 0.00% OKS
Mária Eperješiová 449 0.00% DS
Pavel Titl 417 0.00% DS
Enikő Račeková 340 0.00% SMK-MKP
Marek Ďurán 329 0.00% ĽS Naše Slovensko
Iveta Zavacká 294 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Kozel 252 0.00% SMK-MKP
Peter Mati 245 0.00% SOĽ
Jarmila Petrová 212 0.00% EDS
Vladimír Komár 206 0.00% MS
Viera Šándorová 204 0.00% SMS
Tibor Čisár 150 0.00% EDS
Daniel Rusnák 4334 24.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 3854 21.99% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Berinšter 3218 18.36% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Rovinský 2978 16.99% Független
Ján Jakubov 2965 16.92% SMER-SD
Emil Kočiš 2868 16.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Varga 2836 16.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tomáš Gáll 2811 16.04% Független
Mária Grüllingová 2727 15.56% SMER-SD
Iveta Adamčíková 2709 15.46% Független
Martin Petruško 2575 14.69% SMER-SD
Igor Jutka 2552 14.56% ŠKV
Ladislav Takáč 2528 14.43% Független
Marcel Vrchota 2456 14.01% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Kijevská 2316 13.22% ŠKV
Peter Liba 2311 13.19% Független
Beáta Zemková 1948 11.12% Független
Vojtech Tóth 1939 11.06% Független
Tibor Egry 1842 10.51% ŠKV
Jozef Karabin 1732 9.88% Független
Marek Horský 1626 9.28% ŠKV
Zsolt Varga 1581 9.02% Független
Alfonz Halenár 1563 8.92% Független
Juraj Mihaľov 1383 7.89% Független
Františka Sláviková 1324 7.55% ĽS Naše Slovensko
Mária Birošová 1267 7.23% SZS
Michaela Dobošová 1262 7.20% ŠKV
Vladimír Karnay 1223 6.98% ŠKV
Peter Hajdú 1212 6.92% ŠANCA
Michal Badlík 1205 6.88% Független
Mária Ivanecká 939 5.36% MOST - HÍD
Ivana Festenburg 872 4.98% MOST - HÍD
Dana Grusová 868 4.95% KSS
Miroslav Tuleja 850 4.85% Független
Ingrid Puchalová 681 3.89% MOST - HÍD
Adrián Weiszer 670 3.82% SMK-MKP
Miroslav Andrássy 626 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
František Palkó 511 2.92% SMK-MKP
Tomáš Zolovčík 489 2.79% SNS
Ildikó Dúlová 453 2.58% SMK-MKP
Alexander Škulec 390 2.23% SNS
Leonid Chovanec 355 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Miroslav Pilčík 316 1.80% NAJ
Viera Šándorová 300 1.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mikuláš Krivánsky 282 1.61% MKDA-MKDSZ
Ján Fránik 264 1.51% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyugat 396 59.10 %
KVP lakótelep 148 22.09 %
Luník IX 38 5.67 %
Szentlőrincke 26 3.88 %
Saca 23 3.43 %
Peres 20 2.99 %
Miszlóka 14 2.09 %
Pólyi 5 0.75 %
Nyugat 267 68.46 %
KVP lakótelep 90 23.08 %
Saca 16 4.10 %
Miszlóka 8 2.05 %
Peres 6 1.54 %
Pólyi 2 0.51 %
Szentlőrincke 1 0.26 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 751 48.05 %
KVP lakótelep 700 44.79 %
Miszlóka 40 2.56 %
Peres 23 1.47 %
Saca 18 1.15 %
Szentlőrincke 15 0.96 %
Pólyi 14 0.90 %
Luník IX 2 0.13 %
Nyugat 1 316 67.56 %
KVP lakótelep 427 21.92 %
Miszlóka 62 3.18 %
Saca 56 2.87 %
Peres 39 2.00 %
Szentlőrincke 23 1.18 %
Pólyi 21 1.08 %
Luník IX 4 0.21 %
Nyugat 413 47.58 %
KVP lakótelep 368 42.40 %
Saca 35 4.03 %
Miszlóka 31 3.57 %
Pólyi 10 1.15 %
Peres 6 0.69 %
Luník IX 3 0.35 %
Szentlőrincke 2 0.23 %
KVP lakótelep 2 027 46.77 %
Nyugat 1 792 41.35 %
Miszlóka 150 3.46 %
Saca 112 2.58 %
Peres 104 2.40 %
Pólyi 72 1.66 %
Szentlőrincke 71 1.64 %
Luník IX 6 0.14 %
Nyugat 1 445 50.38 %
KVP lakótelep 819 28.56 %
Peres 209 7.29 %
Miszlóka 109 3.80 %
Saca 106 3.70 %
Szentlőrincke 99 3.45 %
Pólyi 72 2.51 %
Luník IX 9 0.31 %
Nyugat 217 42.47 %
KVP lakótelep 216 42.27 %
Luník IX 26 5.09 %
Saca 21 4.11 %
Peres 15 2.94 %
Miszlóka 7 1.37 %
Szentlőrincke 6 1.17 %
Pólyi 3 0.59 %
Nyugat 651 49.17 %
KVP lakótelep 437 33.01 %
Saca 95 7.18 %
Miszlóka 51 3.85 %
Peres 39 2.95 %
Pólyi 30 2.27 %
Szentlőrincke 17 1.28 %
Luník IX 4 0.30 %
Nyugat 1 735 67.99 %
KVP lakótelep 492 19.28 %
Miszlóka 84 3.29 %
Saca 75 2.94 %
Pólyi 59 2.31 %
Peres 52 2.04 %
Szentlőrincke 50 1.96 %
Luník IX 5 0.20 %
Nyugat 257 56.73 %
KVP lakótelep 84 18.54 %
Peres 57 12.58 %
Luník IX 20 4.42 %
Saca 19 4.19 %
Miszlóka 6 1.32 %
Szentlőrincke 5 1.10 %
Pólyi 5 1.10 %
Nyugat 448 65.79 %
KVP lakótelep 164 24.08 %
Saca 24 3.52 %
Miszlóka 20 2.94 %
Peres 13 1.91 %
Szentlőrincke 7 1.03 %
Pólyi 4 0.59 %
Luník IX 1 0.15 %
Nyugat 555 63.65 %
KVP lakótelep 223 25.57 %
Saca 32 3.67 %
Miszlóka 21 2.41 %
Peres 19 2.18 %
Szentlőrincke 9 1.03 %
Pólyi 9 1.03 %
Luník IX 4 0.46 %
KVP lakótelep 1 356 50.06 %
Nyugat 1 009 37.25 %
Miszlóka 107 3.95 %
Pólyi 69 2.55 %
Saca 59 2.18 %
Peres 58 2.14 %
Szentlőrincke 35 1.29 %
Luník IX 16 0.59 %
KVP lakótelep 1 324 57.17 %
Nyugat 633 27.33 %
Luník IX 132 5.70 %
Miszlóka 93 4.02 %
Saca 65 2.81 %
Peres 33 1.42 %
Szentlőrincke 24 1.04 %
Pólyi 12 0.52 %
Nyugat 480 27.71 %
Peres 394 22.75 %
Miszlóka 254 14.67 %
KVP lakótelep 236 13.63 %
Saca 157 9.06 %
Pólyi 123 7.10 %
Szentlőrincke 81 4.68 %
Luník IX 7 0.40 %
KVP lakótelep 765 55.31 %
Nyugat 484 35.00 %
Miszlóka 43 3.11 %
Saca 38 2.75 %
Pólyi 19 1.37 %
Peres 15 1.08 %
Luník IX 12 0.87 %
Szentlőrincke 7 0.51 %
Nyugat 125 47.35 %
KVP lakótelep 101 38.26 %
Miszlóka 13 4.92 %
Peres 7 2.65 %
Pólyi 6 2.27 %
Saca 6 2.27 %
Luník IX 4 1.52 %
Szentlőrincke 2 0.76 %
Nyugat 2 097 70.73 %
KVP lakótelep 435 14.67 %
Luník IX 149 5.03 %
Saca 105 3.54 %
Miszlóka 88 2.97 %
Peres 46 1.55 %
Pólyi 35 1.18 %
Szentlőrincke 10 0.34 %
Nyugat 1 645 58.00 %
KVP lakótelep 787 27.75 %
Saca 111 3.91 %
Miszlóka 106 3.74 %
Peres 76 2.68 %
Pólyi 57 2.01 %
Szentlőrincke 52 1.83 %
Luník IX 2 0.07 %
Nyugat 1 842 61.85 %
KVP lakótelep 825 27.70 %
Miszlóka 95 3.19 %
Saca 83 2.79 %
Peres 60 2.01 %
Szentlőrincke 43 1.44 %
Pólyi 28 0.94 %
Luník IX 2 0.07 %
KVP lakótelep 1 297 51.31 %
Nyugat 987 39.04 %
Saca 77 3.05 %
Miszlóka 70 2.77 %
Peres 48 1.90 %
Pólyi 31 1.23 %
Szentlőrincke 18 0.71 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 230 64.79 %
KVP lakótelep 73 20.56 %
Saca 16 4.51 %
Miszlóka 10 2.82 %
Luník IX 8 2.25 %
Peres 8 2.25 %
Szentlőrincke 6 1.69 %
Pólyi 4 1.13 %
Nyugat 1 425 58.02 %
KVP lakótelep 716 29.15 %
Miszlóka 76 3.09 %
Peres 76 3.09 %
Saca 70 2.85 %
Pólyi 49 2.00 %
Szentlőrincke 41 1.67 %
Luník IX 3 0.12 %
KVP lakótelep 771 47.42 %
Nyugat 688 42.31 %
Saca 52 3.20 %
Miszlóka 51 3.14 %
Peres 24 1.48 %
Szentlőrincke 20 1.23 %
Pólyi 18 1.11 %
Luník IX 2 0.12 %
Nyugat 1 711 66.45 %
KVP lakótelep 483 18.76 %
Saca 146 5.67 %
Miszlóka 116 4.50 %
Peres 66 2.56 %
Pólyi 31 1.20 %
Luník IX 12 0.47 %
Szentlőrincke 10 0.39 %
Nyugat 603 47.78 %
KVP lakótelep 508 40.25 %
Saca 46 3.65 %
Miszlóka 37 2.93 %
Peres 28 2.22 %
Pólyi 23 1.82 %
Szentlőrincke 9 0.71 %
Luník IX 8 0.63 %
Nyugat 731 60.66 %
KVP lakótelep 280 23.24 %
Saca 71 5.89 %
Pólyi 44 3.65 %
Miszlóka 29 2.41 %
Peres 25 2.07 %
Szentlőrincke 20 1.66 %
Luník IX 5 0.41 %
Nyugat 154 54.61 %
KVP lakótelep 73 25.89 %
Saca 16 5.67 %
Peres 13 4.61 %
Luník IX 10 3.55 %
Szentlőrincke 8 2.84 %
Miszlóka 7 2.48 %
Pólyi 1 0.35 %
Saca 248 39.62 %
Nyugat 248 39.62 %
KVP lakótelep 88 14.06 %
Pólyi 14 2.24 %
Miszlóka 12 1.92 %
Peres 12 1.92 %
Szentlőrincke 2 0.32 %
Luník IX 2 0.32 %
KVP lakótelep 150 47.47 %
Nyugat 122 38.61 %
Miszlóka 16 5.06 %
Peres 12 3.80 %
Saca 11 3.48 %
Pólyi 4 1.27 %
Luník IX 1 0.32 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 528 62.12 %
KVP lakótelep 229 26.94 %
Saca 34 4.00 %
Miszlóka 20 2.35 %
Peres 20 2.35 %
Szentlőrincke 12 1.41 %
Pólyi 5 0.59 %
Luník IX 2 0.24 %
Nyugat 513 40.49 %
KVP lakótelep 226 17.84 %
Pólyi 207 16.34 %
Saca 138 10.89 %
Peres 67 5.29 %
Szentlőrincke 57 4.50 %
Miszlóka 51 4.03 %
Luník IX 8 0.63 %
Nyugat 1 870 68.57 %
KVP lakótelep 507 18.59 %
Saca 133 4.88 %
Miszlóka 98 3.59 %
Peres 55 2.02 %
Pólyi 36 1.32 %
Szentlőrincke 24 0.88 %
Luník IX 4 0.15 %
KVP lakótelep 509 54.21 %
Nyugat 350 37.27 %
Saca 37 3.94 %
Miszlóka 20 2.13 %
Peres 11 1.17 %
Pólyi 6 0.64 %
Szentlőrincke 5 0.53 %
Luník IX 1 0.11 %
Nyugat 1 767 54.91 %
KVP lakótelep 1 063 33.03 %
Miszlóka 110 3.42 %
Peres 82 2.55 %
Saca 80 2.49 %
Pólyi 69 2.14 %
Szentlőrincke 45 1.40 %
Luník IX 2 0.06 %
Nyugat 823 67.90 %
KVP lakótelep 256 21.12 %
Saca 48 3.96 %
Peres 30 2.48 %
Miszlóka 24 1.98 %
Pólyi 22 1.82 %
Szentlőrincke 8 0.66 %
Luník IX 1 0.08 %
Nyugat 2 290 59.42 %
KVP lakótelep 1 048 27.19 %
Miszlóka 138 3.58 %
Peres 122 3.17 %
Saca 115 2.98 %
Pólyi 72 1.87 %
Szentlőrincke 68 1.76 %
Luník IX 1 0.03 %
Nyugat 1 303 56.38 %
KVP lakótelep 623 26.96 %
Peres 130 5.63 %
Miszlóka 93 4.02 %
Saca 89 3.85 %
Pólyi 36 1.56 %
Szentlőrincke 30 1.30 %
Luník IX 7 0.30 %
Nyugat 1 169 63.46 %
KVP lakótelep 432 23.45 %
Miszlóka 61 3.31 %
Peres 61 3.31 %
Saca 57 3.09 %
Szentlőrincke 29 1.57 %
Pólyi 17 0.92 %
Luník IX 16 0.87 %
KVP lakótelep 1 183 42.08 %
Nyugat 963 34.26 %
Saca 410 14.59 %
Miszlóka 111 3.95 %
Peres 70 2.49 %
Pólyi 51 1.81 %
Szentlőrincke 22 0.78 %
Luník IX 1 0.04 %
Nyugat 345 70.55 %
KVP lakótelep 104 21.27 %
Saca 13 2.66 %
Miszlóka 11 2.25 %
Peres 8 1.64 %
Pólyi 5 1.02 %
Luník IX 3 0.61 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 187 62.33 %
KVP lakótelep 65 21.67 %
Miszlóka 14 4.67 %
Peres 11 3.67 %
Saca 10 3.33 %
Szentlőrincke 5 1.67 %
Pólyi 5 1.67 %
Luník IX 3 1.00 %
Nyugat 730 59.69 %
KVP lakótelep 365 29.84 %
Saca 43 3.52 %
Miszlóka 31 2.53 %
Peres 26 2.13 %
Pólyi 15 1.23 %
Szentlőrincke 7 0.57 %
Luník IX 6 0.49 %
KVP lakótelep 1 060 54.67 %
Nyugat 676 34.86 %
Miszlóka 64 3.30 %
Peres 63 3.25 %
Saca 32 1.65 %
Szentlőrincke 21 1.08 %
Pólyi 21 1.08 %
Luník IX 2 0.10 %
Nyugat 1 124 71.09 %
KVP lakótelep 289 18.28 %
Saca 38 2.40 %
Peres 37 2.34 %
Miszlóka 32 2.02 %
Pólyi 32 2.02 %
Szentlőrincke 25 1.58 %
Luník IX 4 0.25 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
255 24.06%
HZDS
246 23.21%
DS-ODS
134 12.64%
SDĽ
131 12.36%
ODÚ
118 11.13%
SNS
40 3.77%
SDSS
35 3.30%
SZS
31 2.92%
SKDH
28 2.64%
SPI
15 1.42%
SZ
11 1.04%
KSS
6 0.57%
SLS
5 0.47%
Egyéb
5 0.47%
Érvényes szavazatok 1060
KDH
257 26.72%
HZDS-RSS
220 22.87%
170 17.67%
SP-VOĽBA
85 8.84%
DS
62 6.44%
ZRS
55 5.72%
SNS
30 3.12%
HZPCS
18 1.87%
SPK
17 1.77%
KSÚ
15 1.56%
NS
15 1.56%
KSS
11 1.14%
MK
2 0.21%
Egyéb
5 0.52%
Érvényes szavazatok 962
SDK
450 40.14%
SOP
239 21.32%
HZDS
228 20.34%
SDĽ
111 9.90%
SNS
42 3.75%
KSS
31 2.77%
NSK
10 0.89%
SLS
5 0.45%
Egyéb
5 0.45%
Érvényes szavazatok 1121
SDKU
293 30.18%
SMER
148 15.24%
KDH
139 14.32%
HZDS
100 10.30%
ANO
92 9.47%
KSS
49 5.05%
HZD
27 2.78%
PSNS
24 2.47%
SNS
23 2.37%
SDA
15 1.54%
MKP
10 1.03%
ZRS
8 0.82%
SZS
8 0.82%
SDĽ
7 0.72%
ZAR
7 0.72%
OKS
6 0.62%
NOSNP
6 0.62%
ROSA
5 0.51%
Egyéb
4 0.41%
Érvényes szavazatok 971
SDKU DS
285 34.21%
SMER
206 24.73%
KDH
124 14.89%
SNS
52 6.24%
SF
49 5.88%
ĽS HZDS
39 4.68%
KSS
35 4.20%
MKP
14 1.68%
ANO
12 1.44%
HZD
4 0.48%
PS
4 0.48%
Egyéb
9 1.08%
Érvényes szavazatok 833
SDKU DS
312 29.60%
SMER
300 28.46%
KDH
157 14.90%
SaS
137 13.00%
Most-Híd
32 3.04%
SDĽ
23 2.18%
ĽS HZDS
21 1.99%
SNS
20 1.90%
Únia
11 1.04%
KSS
11 1.04%
LSNS
10 0.95%
Paliho Kapurkova
9 0.85%
EDS
6 0.57%
Egyéb
5 0.47%
Érvényes szavazatok 1054
SMER SD
379 35.99%
SDKU DS
137 13.01%
KDH
131 12.44%
OĽaNO
125 11.87%
SaS
78 7.41%
Zmena zdola DU
40 3.80%
Most-Híd
37 3.51%
SSS NM
23 2.18%
99 Percent
21 1.99%
SNS
19 1.80%
KSS
18 1.71%
LSNS
10 0.95%
NÁŠ KRAJ
9 0.85%
ĽS HZDS
6 0.57%
PaS
5 0.47%
SZS
5 0.47%
Egyéb
10 0.95%
Érvényes szavazatok 1053
SMER SD
236 20.45%
SaS
227 19.67%
OĽANO-NOVA
199 17.24%
SME RODINA
95 8.23%
#SIEŤ
93 8.06%
KDH
82 7.11%
SNS
64 5.55%
LSNS
64 5.55%
Most-Híd
33 2.86%
SKOK!
26 2.25%
SZS
6 0.52%
KSS
6 0.52%
VZDOR
5 0.43%
MKP
5 0.43%
Egyéb
13 1.13%
Érvényes szavazatok 1154
Kassa II járás
Szlovákia

Bejelentések