SK
LV
.....

Lontó

Község

címer zászló
806 98% magyar 1910
291 44% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lontó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lontov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Vámosmikolai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Honti-medence, Ipolymenti-hátság - Kisalföld, Honti-medence, Alsó-Ipolymente
Más földrajzi nevek:
Békás, Csiklós, Egeres-völgy, Kender-völgy, Kereszt-völgy, Lontói-rétek, Ördög-oldal, Póka-hegy, Puszta-hegy, Szlovákmajor, (Vadalmásmajor)
Koordináták:
48.04120255, 18.77730560
Terület:
15,06 km2
Rang:
község
Népesség:
690
Tszf. magasság:
129 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93575
Település kód:
502499
Szervezeti azonosító:
587541
Adóazonosító:
2021020859

A község az Ipolymenti-hátság dombvidékének keleti oldalán, az Egeres-patak (Lontó-patak) mentén fekszik, Ipolyságtól 23 km-re nyugatra. Mellékút köti össze Peszektergenyével (7,5 km) és Ipolyszakállossal (4 km). Határának legnagyobb része dombos, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, keleten egészen az Ipolyig nyúlik. Nyugatról Peszektergenye és Garamsalló, délről Ipolyszakállos, északról és északkeletről pedig Szete községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Vámosmikolai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1923 között az Ipolypásztói járáshoz, majd 1923-1960 között a Zselízi járáshoz tartozott, annak megszüntetése után 1960-ban a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (15,06 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 822, 1921-ben 803, 1938-ban pedig 881, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1920-ban szlovák telepesek kaptak földet határában, ennek eredményeként 1930-ban a lakosság 19,2 %-a már szlováknak vallotta magát (172 fő, ez 1941-re 59-re csökkent). 1938-ban 18 izraelita vallású lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának 12,7 %-a elmenekült, nagyobb része reszlovakizált és lengyelországi szlovák reemigránsok is települtek a faluba, ennek ellenére magyar többségét megőrizte (1961-ben 79,9 %). 1938-2001 között népességének 21,7 %-át elveszítette, 2001-2011 között azonban már 11,6 %-os népességnövekedés (629 főről 702-re) figyelhető meg. 2011-ben a magyar nemzetiségűek enyhe többséget alkottak (53,8 %), 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya 21,6 %-ról 40,3 %-ra növekedett. A lakosság 28,7 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (86,2 %) római katolikus vallású.

Történelem

Lontó első okiratos említése 1236-as. Ebben a században Lomptow és Lumpton írásalakban szerepel. Birtokosai Kázmér comes, illetve fiai, Pongrácz és Péter. 1240-ben egy azóta nyomtalanul eltűnt Kesztóc (Kestuz) nevű faluról is beszámolnak az oklevelek. Egy 1473-ban kelt oklevél Possessio Lonto néven Lévai Cseh Péternek adott királyi zálogként említi. A község 1552-ben török uralom alá került, ekkor a Honti náhijébe sorolták be. 1724-ben a megyei közgyűlés színhelye. A 18. századtól kezdve birtokosai sorában találjuk a Szent-Ivány-, a Majthényi-, a Rakovszky-, az Okolicsányi-, a Podhorszky-, a Bossányi-, a Bainville-, a Fejérváry-, a Rajner-, a Ferenczi-, a Vaskovics-, a Szabadhegyi-, a Jekelfalussy-, a Rakovszky- és a Thék-családokat. A bútorgyáros Thék Endre kastélya értékes történelmi gyűjteményével kiemelkedő nevezetessége volt a községnek. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Vámosmikolai járásához tartozott. 1920-ben 7 szlovák család kapott földet a község határában (Szlovákmajor), a telepen 1929-ben jubileumi iskola is létesült, 1930-ban már 172 szlovák nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során újabb szlovák telepesek érkeztek Lontóra. A második világháború után az uradalmi földek az állami gazdaság használatába kerültek, majd 1956-ban létrejött a mezőgazdasági szövetkezet. 1983-ban magyar alapiskoláját megszüntették. 1990 után mind az állami gazdaság, mind a szövetkezet megszűnt. 2000 után felgyorsult (az elsősorban Poprád környéki) roma családok betelepülése a községbe.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Szent Annának szentelt római katolikus temploma a 18. század első felében épült barokk stílusban. Számos kastélya és kúriája (a 20. század elején 11 kúria volt a községben) közül az egyetlen épen maradt klasszicista stílusú egykori Jekelfalussy-kastélyban ma szociális otthon működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LONTO. Magyar falu Hont Várm. földes Ura Okolicsányi, és Podhorszky Uraságok, kiknek szép házaik vagynak itten, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Szakállosnak szomszédságában 1/2 órányira, és annak filiája; határja jó termékenységű, van gabonája, szénája, bora, erdője elég, malma is van, el adásra alkalmatos módgyok Báton.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lontho, magyar falu, Honth vmegyében, Ipolyszakállashoz 1/2 mfd. 530 kath., 25 evang., 44 ref. lak., több uri lakházakkal és kertekkel. Határa mindennel bir: van szántófölde és legelője, tágas szőlőhegye, erdeje, sok gyümölcse. F. u. többen. Ut. posta Ipolyság.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Százdtól délre, az Ipoly partján fekszik Szete; ettől délnyugatra az Egeres patak szelíd domboktól övezett völgyében Lontó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lontó, a hasonnevű patak mellett fekvő magyar kisközség, 133 házzal és 874 róm. kath. valású lakossal; vasúti és táviró-állomása Ipolyszakállos, postája helyben van. Először 1236-ban említik Lomptow vagy Lumptou alakban. Lomptow néven említi az az oklevél, mely 1276-ban IV. László királynak azt a rendelkezését közli, hogy a király Kázmér comes fiainak, Pongrácznak és Péternek visszaadatta lontói birtokukat, melyet atyjuk, IV. Béla király idejében elvesztett. Egy 1437. évi oklevél Possessio Lonto-ról szól, melyet Lévai Cseh Péter erdélyi vajda zálogul nyert Zsigmond királytól. E zálogbirtok későbbi sorsáról nem találunk adatokat. A XVIII. században a Szent-Ivány család volt a falu földesura, majd házasság révén a Majthényi, Rakovszky, Okolicsányi és Podhorszky-családok osztozkodtak rajta. Az újabb korban a Bossányi, Bainville, Fejérváry, Rajner Pál, Ferenczy, Vaskovics és Szabadhegyi családokat uralta a falu. Ezidőszerint Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszternek, a Rakovszky családnak, Thék Endre budapesti gyárosnak, Sulpe Alfonznak, továbbá Weiss Samu örököseinek van itt nagyobb birtokuk. Három régi kastély van a faluban, ezek közöl a Majthényi-féle jelenleg Thék Endrének, az ismert budapesti gyárosnak a tulajdona, a ki művészi ízléssel restaurálta a régi épületet, meghagyván annak eredeti, érdekes jellegét. Thék kastélyában gazdag könyvtár van. A kastély termeit Zsigmond és Mátyás királyok korabeli kőfaragványok és festmények, továbbá régi velenczei műtárgyak, Mária Terézia korabeli kőszobrok díszitik. Thék számos történelmi emlékű kő- és bronztárgyat őriz itt a török világból is, valamint régi fegyvereket is, a melyek részben a régi királyi várból kerültek ide. A másik két régibb kastély a Rakovszkyak és a Szabadhegyiek kúriái voltak. Van még egy újabb negyedik kastély is a faluban, ezt Jekelfalussy József és neje építették. Lontó faluban tartotta, 1721-ben, a vármegye közgyűléseit. A község lakosai hitelszövetkezetet tartanak fenn. Lontó közelében terült el Kesztócz alias Kestuz hajdani falu, melyről 1240-ben emlékezik meg oklevél, de amely falu az idők során nyomtalanul elpusztult.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lontó. Első okleveles említése 1236-ból történik. Ebben a században Lomptow és Lumpton írásalakban szerepel. Birtokosai Kázmér comes, majd fiai, Pongrácz és Péter. Egy 1473 -ban kelt oklevél Possessio Lonto néven Lévai Cseh Péternek adott királyi zálogként említi. 1724-ben megyei közgyűlések színhelye. A XVIII. századtól kezdve birtokosai sorában találjuk a Szent-Ivány-, Majthényi-, Rakovszky-, Okolicsányi-, Podhorszky-, Bossányi-, Bainville-, Fejérváry-, Rajner-, Ferenczi-, Vaskovics-, Szabadhegyi, Jekelfalussy-, Rakovszky- és Thék-családokat. A bútorgyáros Thék Endre kastélya értékes történelmi gyűjteményével kiemelkedő nevezetessége a községnek. Egykor a községhez tartozott az azóta elpusztult Kesztóc, illetve Kesluz nevű falu, melyről egy 1240-ben kelt oklevél tesz említést. A község külterületi lakott helyei: Antóniatelep, Békás, Farkashegytanya, Kendervölgy, Preisichmajor, Rakovszkvmajor, Szlovákmajor, Szlováktelep, Wertheimer alsómajor, Wertheimer külsőmajor. A község területe 2618 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 881, túlnyomóan r. kath.

Kaas Ivor

1842.1.24.
Lontó - megszületett

Jekelfalussy József

1849. 10. 9.
Rimaszombat - megszületett
1901.2.12.
Lontó - elhunyt
Névelőfordulások
1236
Lumptov
1276
Lumptou
1365
Lonthow
1404
Lomtho
1773
Lontho,
1786
Lontho,
1808
Lonthó,
1863
Lontó,
1920
Lontov, Lontó,
1938
Lontó,
1945
Lontov, Lontó,
1948
Lontov
1994
Lontó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lontó (Lontov) 67
Telefon: 0367787210
Fax: 0367787210

Honlap: lontov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Konczi Karol (Független)

Képviselő-testület:
Oszter Erik (Független)
Tóth Peter (MOST - HÍD)
Kuczman Štefan (MOST - HÍD)
Bárányová Zuzana (SMK-MKP)
Baltazárová Zlatica (SMK-MKP)
Bosnyáková Anna (SMK-MKP)
Svanczár Ladislav (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Platan szociális intézmény

Lontó 48

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Lontó 40

Lontói Községi Hivatal

Lontó 67

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 598 92%
szlovákok 14 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 648
magyarok 806 98%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 822
magyarok 716 89%
szlovákok 64 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 803
magyarok 529 77%
szlovákok 149 22%
romák 9 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 689
magyarok 446 71%
szlovákok 155 25%
romák 13 2%
csehek 4 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 629
magyarok 378 54%
szlovákok 283 40%
romák 17 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 3%
összlétszám 702
magyarok 291 44%
szlovákok 310 47%
romák 19 3%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 41 6%
összlétszám 662
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 523
Választási részvétel: 49.9 %
Kiadott boríték: 261
Bedobott boríték: 261

Polgármester

Érvényes szavazólap: 259
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Konczi Karol 160 61.78 % Független
Kuczman Štefan 84 32.43 % MOST - HÍD
Rigó Jozef 15 5.79 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bárányová Zuzana 153 SMK-MKP
Tóth Peter 132 MOST - HÍD
Kuczman Štefan 113 MOST - HÍD
Oszter Erik 112 Független
Baltazárová Zlatica 108 SMK-MKP
Bosnyáková Anna 108 SMK-MKP
Svanczár Ladislav 94 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 513
Választási részvétel: 12.87 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 513
Választási részvétel: 11.50 %
Kiadott boríték: 59
Bedobott boríték: 59
Választásra jogosult: 526
Választási részvétel: 15,77 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 63
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 40 63.49 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 15 23.81 % SMER - SD
Peter Oremus 6 9.52 % Független
Regan Belovič 1 1.59 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 1 1.59 % MS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 23 39.66% SMER - SD
Milan Belica 37 45.68 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 29 35.80 % SMK-MKP
Milan Uhrík 6 7.41 % ĽSNS
Peter Oremus 4 4.94 % Független
László Hajdu 3 3.70 % MKDA
Ján Greššo 2 2.47 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Gyurkovics 40 61.54% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
František Horváth 38 58.46% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Anikó Helység 27 41.54% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Róbert Csudai 26 40.00% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Csenger 22 33.85% SMK-MKP
Beáta Kiss 21 32.31% SMK-MKP
Lenka Kluchová 18 27.69% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Zita Cseri 17 26.15% Független
Mária Brnáková 17 26.15% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Tamás Lőrincz 16 24.62% SMK-MKP
Juraj Braun 16 24.62% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Roman Tóth 15 23.08% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 14 21.54% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 13 20.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 13 20.00% SMK-MKP
Ján Janáč 9 13.85% SMER - SD, KDH
Hedviga Makovínyiová 8 12.31% Független
Alexander Bačík 6 9.23% KDH, SMER - SD
Rastislav Juhár 5 7.69% SMER - SD, KDH
Ľubomír Lőrincz 4 6.15% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 4 6.15% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4 6.15% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 4 6.15% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 3 4.62% KDH, SMER - SD
Imrich Králik 3 4.62% ĽS-HZDS
Ladislav Vörös 2 3.08% KSS
Štefan Baniar 2 3.08% SNS
Ladislav Mészáros 2 3.08% KSS
Igor Varga 2 3.08% SMER - SD, KDH
Ivana Rosíková 2 3.08% NP
Oľga Szalmová 1 1.54% Független
Gabriel Biric 1 1.54% KSS
Helena Rosíková 1 1.54% NP
Martin Bátovský 1 1.54% SNS
Michal Molnár 1 1.54% KSS
Jozef Rosipal 1 1.54% ĽS-HZDS
Ján Hamar 0 0.00% KSS
Jiří Klain 0 0.00% KSS
Jozef Bóna 0 0.00% KSS
Jozef Kubala 0 0.00% SNS
Peter Laczko 0 0.00% KSS
Melinda Bögi Pathó 35 42.68% SMK-MKP
Dezső Pálffy 30 36.59% SMK-MKP
Tibor Csenger 29 35.37% SMK-MKP
Peter Köpöncei 25 30.49% SMK-MKP
Beáta Kiss 23 28.05% SMK-MKP
Pál Zachar 23 28.05% Független
Igor Éder 20 24.39% Független
Róbert Csudai 19 23.17% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Janáč 19 23.17% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ondrej Juhász 17 20.73% Független
Alexander Bačík 16 19.51% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Zoltán Fekete 16 19.51% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Zita Cseri 16 19.51% Független
Peter Drábik 13 15.85% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Martin Bátovský 13 15.85% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miroslav Hasznos 12 14.63% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Varga 11 13.41% Független
Pavol Novák 10 12.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Rastislav Juhár 10 12.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Csaba Tolnai 9 10.98% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ján Krtík 8 9.76% Független
Ervín Szalma 8 9.76% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Peter Štefan 7 8.54% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marianna Šedivá 5 6.10% Független
Erika Sulinová 5 6.10% Független
Ladislav Urban 5 6.10% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 5 6.10% SME RODINA - Boris Kollár
Miloš Zaujec 4 4.88% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Monika Porubská 4 4.88% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jakubík 4 4.88% ĽS Naše Slovensko
Martina Holečková 3 3.66% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ladislav Jakubík 3 3.66% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Kotrus Rákociová 3 3.66% Független
Igor Gogora 3 3.66% Független
František Kováčik 2 2.44% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 2 2.44% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Jaroslav Tomek 2 2.44% ĽS Naše Slovensko
Roman Tóth 2 2.44% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Karol Ižold 1 1.22% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Vörös 1 1.22% KSS
Miroslav Kamenský 0 0.00% KSS
Ján Hamar 0 0.00% KSS
Ján Kútik 0 0.00% KSS
Miroslav Pavlovič 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 0 0.00% KSS
Jaroslav Ivan 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 16.71 %
Léva 408 14.79 %
Zselíz 372 13.48 %
Palást 202 7.32 %
Nagyölved 187 6.78 %
Farnad 135 4.89 %
Érsekkéty 110 3.99 %
Oroszka 84 3.04 %
Csata 80 2.90 %
Nagysalló 80 2.90 %
Nyírágó 77 2.79 %
Kálna 66 2.39 %
Ipolyfödémes 65 2.36 %
Lekér 60 2.17 %
Ipolyszakállos 59 2.14 %
Garamszentgyörgy 56 2.03 %
Vámosladány 49 1.78 %
Ipolyvisk 47 1.70 %
Alsószemeréd 43 1.56 %
Zsemlér 42 1.52 %
Ipolypásztó 41 1.49 %
Nagytúr 40 1.45 %
Deménd 39 1.41 %
Barsbese 37 1.34 %
Sáró 34 1.23 %
Felsőtúr 34 1.23 %
Százd 32 1.16 %
Hontfüzesgyarmat 29 1.05 %
Szete 29 1.05 %
Szalatnya 29 1.05 %
Egeg 27 0.98 %
Kistompa 26 0.94 %
Ipolybél 25 0.91 %
Felsőszemeréd 24 0.87 %
Felsőszecse 24 0.87 %
Kisölved 23 0.83 %
Lontó 23 0.83 %
Zalaba 22 0.80 %
Nagyod 20 0.72 %
Felsőpél 19 0.69 %
Málas 18 0.65 %
Garamsalló 16 0.58 %
Barsendréd 14 0.51 %
Gyerk 10 0.36 %
Barsvárad 10 0.36 %
Bori 10 0.36 %
Garamtolmács 9 0.33 %
Kétfegyvernek 9 0.33 %
Garamkovácsi 9 0.33 %
Bakabánya 8 0.29 %
Tőre 7 0.25 %
Alsópél 6 0.22 %
Szántó 5 0.18 %
Töhöl 5 0.18 %
Újbars 4 0.14 %
Nemesoroszi 4 0.14 %
Kisóvár 4 0.14 %
Kural 4 0.14 %
Garamlök 4 0.14 %
Felsőzsember 3 0.11 %
Garamkelecsény 3 0.11 %
Nagygyőröd 3 0.11 %
Alsószecse 3 0.11 %
Borfő 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Bát 2 0.07 %
Hontalmás 2 0.07 %
Dalmad 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Csejkő 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Ény 1 0.04 %
Garamkeszi 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Hontnádas 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 62.02 %
Kálna 139 2.64 %
Zselíz 135 2.56 %
Garamtolmács 126 2.39 %
Ipolyság 108 2.05 %
Felsőszecse 107 2.03 %
Garamkelecsény 106 2.01 %
Garamszentgyörgy 77 1.46 %
Csejkő 72 1.37 %
Óbars 70 1.33 %
Garamújfalu 67 1.27 %
Bakabánya 59 1.12 %
Újbars 51 0.97 %
Garamkovácsi 48 0.91 %
Kereskény 47 0.89 %
Garamszőllős 46 0.87 %
Berekalja 43 0.82 %
Alsószecse 40 0.76 %
Nagysalló 40 0.76 %
Vámosladány 39 0.74 %
Deménd 33 0.63 %
Felsőzsember 31 0.59 %
Nagykoszmály 29 0.55 %
Garamlök 25 0.47 %
Garamkeszi 24 0.46 %
Nagygyőröd 23 0.44 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.40 %
Alsópél 20 0.38 %
Oroszka 19 0.36 %
Szántó 17 0.32 %
Nagyod 17 0.32 %
Nagyölved 16 0.30 %
Bát 16 0.30 %
Hontnádas 15 0.28 %
Ipolyszakállos 15 0.28 %
Kétfegyvernek 14 0.27 %
Sáró 14 0.27 %
Baka 14 0.27 %
Lekér 13 0.25 %
Farnad 13 0.25 %
Cseke 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Felsőtúr 12 0.23 %
Barsbese 12 0.23 %
Derzsenye 12 0.23 %
Kural 11 0.21 %
Töhöl 9 0.17 %
Csata 9 0.17 %
Lontó 9 0.17 %
Felsőpél 9 0.17 %
Fakóvezekény 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Barsvárad 9 0.17 %
Hontbesenyőd 8 0.15 %
Palást 8 0.15 %
Egeg 8 0.15 %
Nyírágó 7 0.13 %
Gyerk 7 0.13 %
Bori 6 0.11 %
Borfő 6 0.11 %
Ipolyvisk 6 0.11 %
Érsekkéty 6 0.11 %
Kistompa 5 0.09 %
Ipolyfödémes 5 0.09 %
Bajka 5 0.09 %
Kiskoszmály 5 0.09 %
Zsemlér 5 0.09 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Nagytúr 4 0.08 %
Hontalmás 4 0.08 %
Százd 4 0.08 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 24.10 %
Léva 345 12.48 %
Zselíz 261 9.44 %
Palást 260 9.41 %
Nagyölved 134 4.85 %
Érsekkéty 95 3.44 %
Farnad 91 3.29 %
Ipolyfödémes 76 2.75 %
Alsószemeréd 72 2.60 %
Ipolyszakállos 65 2.35 %
Nagysalló 64 2.32 %
Oroszka 64 2.32 %
Csata 62 2.24 %
Kálna 62 2.24 %
Ipolyvisk 53 1.92 %
Nagytúr 48 1.74 %
Ipolypásztó 46 1.66 %
Vámosladány 46 1.66 %
Lekér 45 1.63 %
Deménd 39 1.41 %
Kistompa 39 1.41 %
Egeg 38 1.37 %
Szete 37 1.34 %
Garamszentgyörgy 37 1.34 %
Szalatnya 36 1.30 %
Felsőszemeréd 36 1.30 %
Felsőtúr 36 1.30 %
Százd 36 1.30 %
Nyírágó 35 1.27 %
Barsbese 31 1.12 %
Lontó 30 1.09 %
Zsemlér 30 1.09 %
Hontfüzesgyarmat 30 1.09 %
Ipolybél 24 0.87 %
Kisölved 24 0.87 %
Sáró 21 0.76 %
Málas 19 0.69 %
Felsőszecse 17 0.62 %
Fakóvezekény 14 0.51 %
Garamsalló 13 0.47 %
Gyerk 13 0.47 %
Barsendréd 12 0.43 %
Zalaba 11 0.40 %
Nagyod 10 0.36 %
Újbars 10 0.36 %
Bori 10 0.36 %
Tőre 6 0.22 %
Kétfegyvernek 6 0.22 %
Garamlök 5 0.18 %
Töhöl 4 0.14 %
Barsvárad 4 0.14 %
Nagygyőröd 4 0.14 %
Felsőpél 4 0.14 %
Szántó 4 0.14 %
Garamkovácsi 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Garamtolmács 2 0.07 %
Alsópél 2 0.07 %
Garamkelecsény 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Kisóvár 2 0.07 %
Csejkő 1 0.04 %
Berekalja 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Felsőzsember 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Bakabánya 1 0.04 %
Óbars 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 37.55 %
Garamtolmács 185 4.66 %
Óbars 87 2.19 %
Garamkelecsény 82 2.06 %
Kálna 81 2.04 %
Ipolyság 76 1.91 %
Garamkovácsi 73 1.84 %
Garamszőllős 67 1.69 %
Garamújfalu 65 1.64 %
Bakabánya 59 1.49 %
Berekalja 57 1.44 %
Zselíz 53 1.33 %
Csejkő 50 1.26 %
Felsőzsember 41 1.03 %
Kereskény 40 1.01 %
Bát 38 0.96 %
Nagykoszmály 36 0.91 %
Garamszentgyörgy 35 0.88 %
Garamkeszi 27 0.68 %
Nagygyőröd 27 0.68 %
Alsópél 25 0.63 %
Újbars 24 0.60 %
Felsőszecse 22 0.55 %
Hontnádas 22 0.55 %
Borfő 21 0.53 %
Nagysalló 20 0.50 %
Alsószecse 20 0.50 %
Szántó 19 0.48 %
Derzsenye 18 0.45 %
Kistompa 17 0.43 %
Bori 17 0.43 %
Barsbese 16 0.40 %
Hontalmás 15 0.38 %
Vámosladány 15 0.38 %
Hontbagonya 12 0.30 %
Lekér 12 0.30 %
Barsendréd 12 0.30 %
Garamlök 11 0.28 %
Deménd 11 0.28 %
Sáró 10 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.25 %
Ipolyszakállos 10 0.25 %
Palást 10 0.25 %
Ény 9 0.23 %
Fakóvezekény 9 0.23 %
Baka 9 0.23 %
Cseke 9 0.23 %
Kural 8 0.20 %
Nagyölved 7 0.18 %
Farnad 6 0.15 %
Nyírágó 6 0.15 %
Kisóvár 6 0.15 %
Töhöl 6 0.15 %
Barsvárad 5 0.13 %
Kétfegyvernek 5 0.13 %
Málas 5 0.13 %
Kiskoszmály 5 0.13 %
Nagytúr 5 0.13 %
Felsőszemeréd 5 0.13 %
Ipolyfödémes 5 0.13 %
Setétkút 5 0.13 %
Lontó 5 0.13 %
Csata 4 0.10 %
Oroszka 4 0.10 %
Hontbesenyőd 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Dalmad 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Gyerk 3 0.08 %
Ipolypásztó 3 0.08 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 52.54 %
Garamtolmács 205 3.86 %
Kálna 145 2.73 %
Ipolyság 119 2.24 %
Garamkelecsény 119 2.24 %
Garamújfalu 111 2.09 %
Berekalja 105 1.98 %
Csejkő 105 1.98 %
Zselíz 99 1.87 %
Óbars 87 1.64 %
Garamszőllős 86 1.62 %
Bakabánya 74 1.39 %
Nagysalló 72 1.36 %
Felsőszecse 63 1.19 %
Garamkovácsi 58 1.09 %
Újbars 53 1.00 %
Nagykoszmály 52 0.98 %
Alsószecse 48 0.90 %
Kereskény 42 0.79 %
Garamszentgyörgy 41 0.77 %
Vámosladány 41 0.77 %
Garamkeszi 39 0.74 %
Felsőzsember 38 0.72 %
Szántó 37 0.70 %
Garamlök 34 0.64 %
Deménd 33 0.62 %
Nagygyőröd 33 0.62 %
Bát 29 0.55 %
Cseke 28 0.53 %
Baka 27 0.51 %
Derzsenye 26 0.49 %
Nagyölved 25 0.47 %
Barsbese 22 0.41 %
Bori 20 0.38 %
Alsópél 20 0.38 %
Ipolyszakállos 19 0.36 %
Kural 17 0.32 %
Hontnádas 16 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.30 %
Kétfegyvernek 16 0.30 %
Sáró 15 0.28 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.25 %
Fakóvezekény 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 40.25 %
Garamtolmács 111 4.84 %
Ipolyság 91 3.97 %
Deménd 68 2.97 %
Garamkelecsény 66 2.88 %
Csejkő 60 2.62 %
Zselíz 48 2.09 %
Óbars 47 2.05 %
Garamkovácsi 47 2.05 %
Garamújfalu 46 2.01 %
Bakabánya 46 2.01 %
Kálna 40 1.74 %
Garamszőllős 39 1.70 %
Kereskény 35 1.53 %
Felsőszecse 34 1.48 %
Nagykoszmály 24 1.05 %
Alsópél 23 1.00 %
Felsőzsember 21 0.92 %
Nagysalló 21 0.92 %
Berekalja 19 0.83 %
Alsószecse 19 0.83 %
Garamszentgyörgy 18 0.78 %
Nagygyőröd 18 0.78 %
Garamkeszi 17 0.74 %
Kural 14 0.61 %
Szántó 14 0.61 %
Hontnádas 12 0.52 %
Cseke 11 0.48 %
Oroszka 10 0.44 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.44 %
Ipolyszakállos 10 0.44 %
Garamlök 10 0.44 %
Derzsenye 9 0.39 %
Alsószemeréd 9 0.39 %
Újbars 9 0.39 %
Vámosladány 8 0.35 %
Baka 8 0.35 %
Százd 8 0.35 %
Fakóvezekény 8 0.35 %
Borfő 7 0.31 %
Barsbese 6 0.26 %
Bát 6 0.26 %
Sáró 6 0.26 %
Kistompa 6 0.26 %
Lekér 5 0.22 %
Csata 5 0.22 %
Kétfegyvernek 5 0.22 %
Hontbesenyőd 5 0.22 %
Dalmad 5 0.22 %
Töhöl 5 0.22 %
Felsőszemeréd 5 0.22 %
Egeg 5 0.22 %
Bori 4 0.17 %
Barsendréd 4 0.17 %
Farnad 4 0.17 %
Nagytúr 4 0.17 %
Kiskoszmály 4 0.17 %
Gyerk 3 0.13 %
Nagyölved 3 0.13 %
Palást 3 0.13 %
Barsvárad 3 0.13 %
Ipolyvisk 3 0.13 %
Hontalmás 3 0.13 %
Bakaszenes 2 0.09 %
Ény 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Zsemlér 2 0.09 %
Felsőtúr 2 0.09 %
Lontó 2 0.09 %
Peszektergenye 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.09 %
Kisóvár 1 0.04 %
Hontbagonya 1 0.04 %
Felsőpél 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 26.38 %
Kálna 386 15.88 %
Garamtolmács 136 5.60 %
Garamkelecsény 65 2.67 %
Újbars 60 2.47 %
Garamszőllős 48 1.98 %
Óbars 47 1.93 %
Ipolyság 45 1.85 %
Zselíz 44 1.81 %
Garamkovácsi 44 1.81 %
Nagygyőröd 43 1.77 %
Garamlök 40 1.65 %
Alsópél 39 1.60 %
Felsőszecse 39 1.60 %
Bakabánya 37 1.52 %
Garamszentgyörgy 34 1.40 %
Nagysalló 32 1.32 %
Csejkő 32 1.32 %
Berekalja 27 1.11 %
Felsőzsember 27 1.11 %
Alsószecse 25 1.03 %
Garamújfalu 22 0.91 %
Nagykoszmály 20 0.82 %
Barsendréd 17 0.70 %
Barsvárad 17 0.70 %
Szántó 16 0.66 %
Barsbese 14 0.58 %
Garamkeszi 14 0.58 %
Bát 13 0.53 %
Kereskény 13 0.53 %
Deménd 12 0.49 %
Felsőpél 12 0.49 %
Lekér 12 0.49 %
Töhöl 12 0.49 %
Oroszka 11 0.45 %
Csata 10 0.41 %
Bajka 10 0.41 %
Fakóvezekény 10 0.41 %
Kiskoszmály 10 0.41 %
Nagyölved 9 0.37 %
Kétfegyvernek 9 0.37 %
Hontnádas 9 0.37 %
Derzsenye 8 0.33 %
Cseke 8 0.33 %
Vámosladány 8 0.33 %
Felsőtúr 7 0.29 %
Baka 7 0.29 %
Palást 6 0.25 %
Borfő 6 0.25 %
Gyerk 6 0.25 %
Sáró 6 0.25 %
Nagyod 6 0.25 %
Hontbagonya 5 0.21 %
Kistompa 5 0.21 %
Ipolyszakállos 5 0.21 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Hontalmás 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Lüle 4 0.16 %
Setétkút 4 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Ény 3 0.12 %
Kural 3 0.12 %
Százd 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 3 0.12 %
Lontó 3 0.12 %
Nyírágó 3 0.12 %
Nagytúr 3 0.12 %
Tőre 3 0.12 %
Egeg 3 0.12 %
Farnad 3 0.12 %
Ipolyvisk 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Alsószemeréd 2 0.08 %
Málas 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 44.95 %
Garamtolmács 136 2.95 %
Garamújfalu 105 2.28 %
Csejkő 94 2.04 %
Garamkelecsény 93 2.02 %
Kereskény 72 1.56 %
Kálna 70 1.52 %
Óbars 69 1.50 %
Ipolyság 69 1.50 %
Bakabánya 65 1.41 %
Garamszőllős 63 1.37 %
Zselíz 55 1.19 %
Garamkovácsi 48 1.04 %
Berekalja 42 0.91 %
Felsőzsember 36 0.78 %
Nagygyőröd 32 0.69 %
Nagysalló 27 0.59 %
Alsószecse 26 0.56 %
Hontnádas 25 0.54 %
Felsőszecse 24 0.52 %
Nagykoszmály 24 0.52 %
Szete 21 0.46 %
Garamlök 21 0.46 %
Alsópél 21 0.46 %
Derzsenye 20 0.43 %
Bát 18 0.39 %
Oroszka 17 0.37 %
Szántó 16 0.35 %
Újbars 15 0.33 %
Ipolyvisk 15 0.33 %
Garamkeszi 14 0.30 %
Kural 14 0.30 %
Lekér 13 0.28 %
Garamszentgyörgy 13 0.28 %
Nagyölved 12 0.26 %
Kiskoszmály 12 0.26 %
Vámosladány 12 0.26 %
Barsbese 12 0.26 %
Barsendréd 12 0.26 %
Lontó 11 0.24 %
Dalmad 11 0.24 %
Baka 9 0.20 %
Cseke 9 0.20 %
Hontalmás 8 0.17 %
Nagytúr 8 0.17 %
Ipolyszakállos 8 0.17 %
Deménd 8 0.17 %
Borfő 8 0.17 %
Kistompa 8 0.17 %
Felsőszemeréd 7 0.15 %
Fakóvezekény 7 0.15 %
Bajka 7 0.15 %
Palást 6 0.13 %
Sáró 6 0.13 %
Hontbesenyőd 6 0.13 %
Csata 5 0.11 %
Hontbagonya 5 0.11 %
Felsőpél 5 0.11 %
Ény 4 0.09 %
Szalatnya 4 0.09 %
Nyírágó 4 0.09 %
Érsekkéty 3 0.07 %
Ipolyfödémes 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Nagyod 3 0.07 %
Farnad 3 0.07 %
Kétfegyvernek 3 0.07 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.07 %
Peszektergenye 3 0.07 %
Nemesoroszi 3 0.07 %
Lüle 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Bori 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Egeg 2 0.04 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 53.51 %
Garamtolmács 155 3.79 %
Ipolyság 116 2.83 %
Garamkelecsény 99 2.42 %
Bakabánya 95 2.32 %
Zselíz 82 2.00 %
Kálna 80 1.95 %
Felsőzsember 59 1.44 %
Csejkő 58 1.42 %
Óbars 53 1.29 %
Garamújfalu 53 1.29 %
Berekalja 52 1.27 %
Garamszőllős 49 1.20 %
Nagykoszmály 45 1.10 %
Nagygyőröd 44 1.08 %
Felsőszecse 42 1.03 %
Fakóvezekény 40 0.98 %
Garamkovácsi 39 0.95 %
Bát 37 0.90 %
Kereskény 37 0.90 %
Nagysalló 34 0.83 %
Alsószecse 34 0.83 %
Újbars 34 0.83 %
Garamszentgyörgy 31 0.76 %
Alsópél 29 0.71 %
Palást 28 0.68 %
Garamkeszi 26 0.64 %
Garamlök 25 0.61 %
Derzsenye 23 0.56 %
Cseke 22 0.54 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.54 %
Borfő 21 0.51 %
Vámosladány 20 0.49 %
Lontó 20 0.49 %
Barsbese 19 0.46 %
Szántó 18 0.44 %
Barsendréd 17 0.42 %
Hontnádas 17 0.42 %
Csata 16 0.39 %
Farnad 15 0.37 %
Lekér 15 0.37 %
Baka 15 0.37 %
Nagyölved 14 0.34 %
Ipolyszakállos 14 0.34 %
Kiskoszmály 13 0.32 %
Nagytúr 12 0.29 %
Kisóvár 12 0.29 %
Oroszka 12 0.29 %
Deménd 11 0.27 %
Felsőszemeréd 10 0.24 %
Hontbagonya 10 0.24 %
Bori 9 0.22 %
Hontbesenyőd 9 0.22 %
Hontalmás 8 0.20 %
Töhöl 8 0.20 %
Lüle 8 0.20 %
Ipolyvisk 8 0.20 %
Százd 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.15 %
Kistompa 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Érsekkéty 6 0.15 %
Kural 6 0.15 %
Ipolyfödémes 6 0.15 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 58.76 %
Garamtolmács 134 3.50 %
Ipolyság 110 2.87 %
Garamkelecsény 108 2.82 %
Garamszőllős 72 1.88 %
Garamújfalu 72 1.88 %
Csejkő 70 1.83 %
Garamkovácsi 69 1.80 %
Óbars 66 1.72 %
Zselíz 66 1.72 %
Kálna 65 1.70 %
Bakabánya 54 1.41 %
Kereskény 52 1.36 %
Felsőszecse 46 1.20 %
Nagykoszmály 44 1.15 %
Nagysalló 33 0.86 %
Újbars 30 0.78 %
Deménd 29 0.76 %
Berekalja 29 0.76 %
Felsőzsember 29 0.76 %
Alsószecse 28 0.73 %
Garamkeszi 25 0.65 %
Garamszentgyörgy 23 0.60 %
Alsópél 22 0.57 %
Hontnádas 22 0.57 %
Bát 21 0.55 %
Garamlök 21 0.55 %
Oroszka 17 0.44 %
Cseke 16 0.42 %
Vámosladány 16 0.42 %
Nagygyőröd 15 0.39 %
Szántó 15 0.39 %
Kiskoszmály 14 0.37 %
Kural 14 0.37 %
Baka 13 0.34 %
Borfő 11 0.29 %
Lekér 10 0.26 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.26 %
Hontbesenyőd 10 0.26 %
Kistompa 10 0.26 %
Ipolybél 9 0.23 %
Palást 9 0.23 %
Barsendréd 8 0.21 %
Fakóvezekény 8 0.21 %
Barsvárad 7 0.18 %
Kétfegyvernek 7 0.18 %
Nagyölved 7 0.18 %
Sáró 6 0.16 %
Ipolyszakállos 6 0.16 %
Derzsenye 6 0.16 %
Barsbese 6 0.16 %
Töhöl 6 0.16 %
Felsőszemeréd 6 0.16 %
Felsőtúr 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Nagytúr 4 0.10 %
Gyerk 4 0.10 %
Egeg 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Hontbagonya 4 0.10 %
Bajka 4 0.10 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 36.79 %
Kereskény 142 5.37 %
Garamújfalu 92 3.48 %
Ipolyság 91 3.44 %
Csejkő 84 3.18 %
Garamtolmács 82 3.10 %
Zselíz 74 2.80 %
Garamkelecsény 73 2.76 %
Garamkovácsi 68 2.57 %
Óbars 60 2.27 %
Garamszőllős 59 2.23 %
Bakabánya 55 2.08 %
Berekalja 48 1.82 %
Felsőzsember 40 1.51 %
Kálna 36 1.36 %
Nagykoszmály 34 1.29 %
Nagysalló 26 0.98 %
Alsópél 25 0.95 %
Garamkeszi 24 0.91 %
Szántó 24 0.91 %
Bát 20 0.76 %
Felsőszecse 18 0.68 %
Hontbesenyőd 17 0.64 %
Kural 17 0.64 %
Cseke 16 0.61 %
Deménd 16 0.61 %
Derzsenye 16 0.61 %
Nagygyőröd 15 0.57 %
Hontnádas 15 0.57 %
Újbars 15 0.57 %
Alsószecse 14 0.53 %
Fakóvezekény 12 0.45 %
Garamszentgyörgy 9 0.34 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.30 %
Borfő 8 0.30 %
Baka 7 0.26 %
Kistompa 7 0.26 %
Egeg 7 0.26 %
Vámosladány 6 0.23 %
Nagyölved 6 0.23 %
Töhöl 6 0.23 %
Sáró 6 0.23 %
Oroszka 6 0.23 %
Dalmad 5 0.19 %
Csata 5 0.19 %
Lekér 5 0.19 %
Palást 5 0.19 %
Barsendréd 5 0.19 %
Ény 4 0.15 %
Gyerk 4 0.15 %
Alsószemeréd 4 0.15 %
Garamlök 4 0.15 %
Felsőtúr 4 0.15 %
Barsbese 3 0.11 %
Kisóvár 3 0.11 %
Nagyod 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Kiskoszmály 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 26.48 %
Zselíz 185 11.53 %
Garamtolmács 97 6.04 %
Ipolyság 69 4.30 %
Bakabánya 52 3.24 %
Óbars 50 3.12 %
Garamkovácsi 44 2.74 %
Lekér 40 2.49 %
Nagysalló 36 2.24 %
Kálna 28 1.74 %
Bát 28 1.74 %
Felsőzsember 26 1.62 %
Garamkelecsény 26 1.62 %
Csejkő 25 1.56 %
Fakóvezekény 24 1.50 %
Garamszentgyörgy 21 1.31 %
Oroszka 20 1.25 %
Garamújfalu 20 1.25 %
Nagygyőröd 18 1.12 %
Nagykoszmály 17 1.06 %
Tőre 17 1.06 %
Újbars 16 1.00 %
Kistompa 16 1.00 %
Cseke 15 0.93 %
Garamlök 15 0.93 %
Deménd 14 0.87 %
Berekalja 13 0.81 %
Alsópél 13 0.81 %
Szántó 12 0.75 %
Csata 11 0.69 %
Kural 11 0.69 %
Nagyölved 11 0.69 %
Sáró 11 0.69 %
Garamkeszi 10 0.62 %
Ipolyvisk 9 0.56 %
Farnad 9 0.56 %
Hontalmás 9 0.56 %
Garamszőllős 9 0.56 %
Felsőszecse 9 0.56 %
Borfő 8 0.50 %
Baka 8 0.50 %
Peszektergenye 7 0.44 %
Töhöl 7 0.44 %
Nyírágó 7 0.44 %
Ipolyszakállos 6 0.37 %
Nagytúr 6 0.37 %
Alsószecse 6 0.37 %
Hontbagonya 6 0.37 %
Vámosladány 6 0.37 %
Málas 5 0.31 %
Kiskoszmály 5 0.31 %
Nemesoroszi 5 0.31 %
Barsbese 5 0.31 %
Zsemlér 4 0.25 %
Kereskény 4 0.25 %
Dalmad 4 0.25 %
Derzsenye 4 0.25 %
Palást 4 0.25 %
Bakaszenes 4 0.25 %
Hontnádas 4 0.25 %
Alsószemeréd 3 0.19 %
Barsvárad 3 0.19 %
Felsőpél 3 0.19 %
Egeg 3 0.19 %
Felsőszemeréd 3 0.19 %
Érsekkéty 3 0.19 %
Ény 3 0.19 %
Lontó 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Lüle 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 33.78 %
Garamtolmács 58 5.50 %
Ipolyság 34 3.23 %
Zselíz 30 2.85 %
Kálna 28 2.66 %
Garamkovácsi 25 2.37 %
Garamszőllős 23 2.18 %
Bakabánya 22 2.09 %
Szántó 17 1.61 %
Csejkő 14 1.33 %
Óbars 14 1.33 %
Felsőzsember 14 1.33 %
Újbars 13 1.23 %
Garamújfalu 12 1.14 %
Lekér 12 1.14 %
Bát 11 1.04 %
Nagyölved 11 1.04 %
Oroszka 10 0.95 %
Derzsenye 10 0.95 %
Baka 9 0.85 %
Palást 8 0.76 %
Nagykoszmály 8 0.76 %
Vámosladány 8 0.76 %
Nagysalló 8 0.76 %
Kiskoszmály 8 0.76 %
Cseke 8 0.76 %
Garamkelecsény 8 0.76 %
Garamkeszi 8 0.76 %
Hontalmás 7 0.66 %
Barsendréd 7 0.66 %
Sáró 6 0.57 %
Ény 6 0.57 %
Kistompa 6 0.57 %
Nagygyőröd 6 0.57 %
Alsószemeréd 6 0.57 %
Alsópél 6 0.57 %
Ipolyszakállos 6 0.57 %
Borfő 6 0.57 %
Farnad 5 0.47 %
Ipolybél 5 0.47 %
Felsőtúr 5 0.47 %
Berekalja 5 0.47 %
Töhöl 4 0.38 %
Zsemlér 4 0.38 %
Egeg 4 0.38 %
Garamszentgyörgy 4 0.38 %
Garamlök 4 0.38 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.38 %
Fakóvezekény 4 0.38 %
Százd 4 0.38 %
Nemesoroszi 4 0.38 %
Nyírágó 3 0.28 %
Nagyod 3 0.28 %
Ipolypásztó 3 0.28 %
Kereskény 3 0.28 %
Barsbese 3 0.28 %
Alsószecse 3 0.28 %
Deménd 3 0.28 %
Csata 3 0.28 %
Setétkút 2 0.19 %
Bajka 2 0.19 %
Gyerk 2 0.19 %
Zalaba 2 0.19 %
Felsőszecse 2 0.19 %
Szalatnya 2 0.19 %
Kisóvár 2 0.19 %
Dalmad 2 0.19 %
Kural 2 0.19 %
Hontbesenyőd 2 0.19 %
Nagytúr 2 0.19 %
Ipolyfödémes 2 0.19 %
Érsekkéty 1 0.09 %
Felsőszemeréd 1 0.09 %
Málas 1 0.09 %
Hontnádas 1 0.09 %
Barsvárad 1 0.09 %
Kisölved 1 0.09 %
Tőre 1 0.09 %
Felsőpél 1 0.09 %
Bori 1 0.09 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 40.05 %
Garamtolmács 131 4.29 %
Garamújfalu 91 2.98 %
Garamkovácsi 84 2.75 %
Ipolyság 82 2.69 %
Garamkelecsény 79 2.59 %
Felsőzsember 77 2.52 %
Bakabánya 76 2.49 %
Borfő 71 2.32 %
Garamszőllős 70 2.29 %
Óbars 66 2.16 %
Csejkő 64 2.10 %
Zselíz 57 1.87 %
Bát 56 1.83 %
Kálna 53 1.74 %
Berekalja 50 1.64 %
Szántó 42 1.38 %
Nagysalló 41 1.34 %
Alsópél 33 1.08 %
Nagykoszmály 31 1.02 %
Hontnádas 27 0.88 %
Palást 26 0.85 %
Újbars 25 0.82 %
Derzsenye 24 0.79 %
Alsószecse 23 0.75 %
Kereskény 22 0.72 %
Garamszentgyörgy 22 0.72 %
Cseke 20 0.65 %
Lekér 20 0.65 %
Garamlök 19 0.62 %
Lontó 19 0.62 %
Garamkeszi 19 0.62 %
Baka 18 0.59 %
Nagytúr 18 0.59 %
Nagyölved 18 0.59 %
Nagygyőröd 18 0.59 %
Oroszka 17 0.56 %
Ipolybél 15 0.49 %
Fakóvezekény 15 0.49 %
Felsőszemeréd 15 0.49 %
Vámosladány 14 0.46 %
Kiskoszmály 14 0.46 %
Deménd 13 0.43 %
Kural 13 0.43 %
Kistompa 13 0.43 %
Nyírágó 12 0.39 %
Hontalmás 12 0.39 %
Sáró 12 0.39 %
Nemesoroszi 11 0.36 %
Barsendréd 11 0.36 %
Felsőszecse 10 0.33 %
Hontbesenyőd 10 0.33 %
Töhöl 9 0.29 %
Farnad 9 0.29 %
Kisóvár 9 0.29 %
Barsbese 9 0.29 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.29 %
Dalmad 8 0.26 %
Ipolyszakállos 8 0.26 %
Felsőpél 8 0.26 %
Gyerk 7 0.23 %
Csata 7 0.23 %
Felsőtúr 7 0.23 %
Ipolyvisk 7 0.23 %
Ény 7 0.23 %
Málas 6 0.20 %
Nagyod 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Bori 5 0.16 %
Bajka 5 0.16 %
Szete 5 0.16 %
Lüle 5 0.16 %
Setétkút 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Alsószemeréd 4 0.13 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Érsekkéty 4 0.13 %
Egeg 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 61.77 %
Garamtolmács 180 3.89 %
Garamkelecsény 93 2.01 %
Kálna 87 1.88 %
Csejkő 83 1.79 %
Ipolyság 78 1.69 %
Garamszőllős 70 1.51 %
Garamújfalu 61 1.32 %
Berekalja 55 1.19 %
Óbars 53 1.15 %
Bakabánya 52 1.12 %
Zselíz 48 1.04 %
Felsőzsember 45 0.97 %
Garamkovácsi 44 0.95 %
Kereskény 42 0.91 %
Nagysalló 40 0.86 %
Újbars 37 0.80 %
Bát 35 0.76 %
Palást 33 0.71 %
Felsőszecse 32 0.69 %
Alsószecse 24 0.52 %
Garamkeszi 23 0.50 %
Nagykoszmály 23 0.50 %
Nagygyőröd 22 0.48 %
Garamszentgyörgy 22 0.48 %
Szántó 21 0.45 %
Derzsenye 21 0.45 %
Hontnádas 20 0.43 %
Garamlök 19 0.41 %
Alsópél 19 0.41 %
Deménd 18 0.39 %
Sáró 16 0.35 %
Baka 15 0.32 %
Oroszka 14 0.30 %
Borfő 14 0.30 %
Kistompa 13 0.28 %
Kural 13 0.28 %
Vámosladány 12 0.26 %
Hontalmás 10 0.22 %
Barsendréd 10 0.22 %
Ipolyszakállos 9 0.19 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.19 %
Kiskoszmály 9 0.19 %
Barsbese 9 0.19 %
Lekér 8 0.17 %
Lontó 8 0.17 %
Kisóvár 8 0.17 %
Cseke 7 0.15 %
Egeg 7 0.15 %
Fakóvezekény 7 0.15 %
Nagyod 6 0.13 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.06 %
Hontbesenyőd 3 0.06 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 23.87 %
Kálna 114 15.64 %
Garamtolmács 38 5.21 %
Zselíz 32 4.39 %
Garamkovácsi 29 3.98 %
Ipolyság 22 3.02 %
Garamszőllős 20 2.74 %
Óbars 19 2.61 %
Bakabánya 16 2.19 %
Bát 14 1.92 %
Garamújfalu 13 1.78 %
Alsópél 11 1.51 %
Felsőzsember 10 1.37 %
Újbars 10 1.37 %
Nagygyőröd 10 1.37 %
Derzsenye 9 1.23 %
Lekér 8 1.10 %
Oroszka 8 1.10 %
Nagysalló 8 1.10 %
Garamlök 7 0.96 %
Bori 7 0.96 %
Barsvárad 6 0.82 %
Borfő 6 0.82 %
Palást 6 0.82 %
Garamkelecsény 6 0.82 %
Kiskoszmály 5 0.69 %
Hontalmás 5 0.69 %
Csejkő 5 0.69 %
Felsőszecse 5 0.69 %
Kereskény 5 0.69 %
Tőre 5 0.69 %
Nagykoszmály 5 0.69 %
Vámosladány 5 0.69 %
Szántó 5 0.69 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.55 %
Csata 4 0.55 %
Garamszentgyörgy 3 0.41 %
Nagytúr 3 0.41 %
Kural 3 0.41 %
Garamkeszi 3 0.41 %
Málas 3 0.41 %
Nyírágó 3 0.41 %
Baka 3 0.41 %
Sáró 3 0.41 %
Cseke 3 0.41 %
Kistompa 3 0.41 %
Fakóvezekény 3 0.41 %
Szalatnya 2 0.27 %
Nemesoroszi 2 0.27 %
Deménd 2 0.27 %
Bajka 2 0.27 %
Töhöl 2 0.27 %
Alsószecse 2 0.27 %
Felsőtúr 2 0.27 %
Érsekkéty 2 0.27 %
Alsószemeréd 2 0.27 %
Ipolybél 2 0.27 %
Nagyod 2 0.27 %
Kétfegyvernek 2 0.27 %
Farnad 2 0.27 %
Egeg 2 0.27 %
Berekalja 2 0.27 %
Ipolypásztó 1 0.14 %
Zalaba 1 0.14 %
Peszektergenye 1 0.14 %
Kisóvár 1 0.14 %
Setétkút 1 0.14 %
Ipolyszakállos 1 0.14 %
Barsendréd 1 0.14 %
Ény 1 0.14 %
Bakaszenes 1 0.14 %
Ipolyvisk 1 0.14 %
Dalmad 1 0.14 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 30.72 %
Garamtolmács 146 9.01 %
Garamkovácsi 97 5.98 %
Óbars 66 4.07 %
Bakabánya 53 3.27 %
Ipolyság 46 2.84 %
Zselíz 43 2.65 %
Garamkelecsény 41 2.53 %
Garamszőllős 40 2.47 %
Csejkő 33 2.04 %
Lekér 33 2.04 %
Garamújfalu 32 1.97 %
Nagygyőröd 31 1.91 %
Felsőzsember 30 1.85 %
Bát 30 1.85 %
Kálna 27 1.67 %
Nagykoszmály 24 1.48 %
Garamkeszi 21 1.30 %
Újbars 19 1.17 %
Nagysalló 19 1.17 %
Garamlök 18 1.11 %
Alsópél 17 1.05 %
Kistompa 16 0.99 %
Szántó 16 0.99 %
Tőre 16 0.99 %
Berekalja 15 0.93 %
Deménd 13 0.80 %
Fakóvezekény 13 0.80 %
Kiskoszmály 13 0.80 %
Garamszentgyörgy 12 0.74 %
Csata 11 0.68 %
Ipolyvisk 11 0.68 %
Oroszka 11 0.68 %
Cseke 10 0.62 %
Vámosladány 9 0.56 %
Hontalmás 9 0.56 %
Borfő 8 0.49 %
Nagyölved 7 0.43 %
Derzsenye 7 0.43 %
Hontbagonya 7 0.43 %
Kereskény 7 0.43 %
Baka 7 0.43 %
Töhöl 7 0.43 %
Zsemlér 6 0.37 %
Barsbese 6 0.37 %
Kural 5 0.31 %
Bakaszenes 5 0.31 %
Alsószecse 5 0.31 %
Felsőszemeréd 5 0.31 %
Farnad 4 0.25 %
Felsőpél 4 0.25 %
Peszektergenye 4 0.25 %
Felsőszecse 4 0.25 %
Dalmad 4 0.25 %
Palást 4 0.25 %
Ipolyszakállos 4 0.25 %
Barsendréd 3 0.19 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.19 %
Lüle 3 0.19 %
Hontnádas 3 0.19 %
Ény 3 0.19 %
Felsőtúr 3 0.19 %
Sáró 3 0.19 %
Gyerk 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Nyírágó 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Barsvárad 2 0.12 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.25 %
Garamtolmács 140 7.30 %
Óbars 63 3.28 %
Ipolyság 58 3.02 %
Bakabánya 54 2.82 %
Zselíz 52 2.71 %
Garamkovácsi 51 2.66 %
Garamkelecsény 51 2.66 %
Lekér 38 1.98 %
Garamújfalu 38 1.98 %
Felsőzsember 36 1.88 %
Bát 35 1.82 %
Csejkő 33 1.72 %
Kálna 30 1.56 %
Nagygyőröd 30 1.56 %
Nagysalló 24 1.25 %
Alsópél 22 1.15 %
Garamkeszi 22 1.15 %
Újbars 21 1.09 %
Garamlök 21 1.09 %
Nagykoszmály 20 1.04 %
Szántó 19 0.99 %
Garamszőllős 19 0.99 %
Deménd 19 0.99 %
Cseke 17 0.89 %
Tőre 17 0.89 %
Berekalja 17 0.89 %
Kistompa 15 0.78 %
Fakóvezekény 11 0.57 %
Ipolyvisk 11 0.57 %
Hontalmás 11 0.57 %
Vámosladány 11 0.57 %
Garamszentgyörgy 10 0.52 %
Derzsenye 10 0.52 %
Csata 9 0.47 %
Oroszka 9 0.47 %
Felsőszecse 9 0.47 %
Borfő 9 0.47 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.36 %
Töhöl 7 0.36 %
Dalmad 6 0.31 %
Palást 6 0.31 %
Alsószecse 6 0.31 %
Barsbese 6 0.31 %
Hontbagonya 6 0.31 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Sáró 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Hontbesenyőd 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 28.11 %
Garamtolmács 105 6.01 %
Lekér 80 4.58 %
Zselíz 80 4.58 %
Ipolyság 71 4.06 %
Óbars 59 3.38 %
Bakabánya 50 2.86 %
Garamkovácsi 45 2.58 %
Garamkelecsény 35 2.00 %
Garamújfalu 34 1.95 %
Felsőzsember 31 1.77 %
Bát 29 1.66 %
Kálna 29 1.66 %
Csejkő 27 1.55 %
Nagysalló 25 1.43 %
Oroszka 25 1.43 %
Nagygyőröd 23 1.32 %
Deménd 20 1.14 %
Garamszőllős 19 1.09 %
Szántó 19 1.09 %
Garamkeszi 19 1.09 %
Alsópél 18 1.03 %
Újbars 18 1.03 %
Tőre 17 0.97 %
Fakóvezekény 15 0.86 %
Cseke 15 0.86 %
Kistompa 14 0.80 %
Garamlök 14 0.80 %
Baka 14 0.80 %
Nagykoszmály 13 0.74 %
Ipolyvisk 12 0.69 %
Garamszentgyörgy 12 0.69 %
Hontalmás 12 0.69 %
Farnad 12 0.69 %
Csata 12 0.69 %
Ipolyszakállos 11 0.63 %
Nagyölved 10 0.57 %
Berekalja 10 0.57 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.40 %
Sáró 7 0.40 %
Kiskoszmály 7 0.40 %
Felsőtúr 7 0.40 %
Peszektergenye 7 0.40 %
Vámosladány 6 0.34 %
Borfő 6 0.34 %
Lontó 5 0.29 %
Hontbagonya 5 0.29 %
Barsbese 5 0.29 %
Palást 5 0.29 %
Dalmad 5 0.29 %
Barsvárad 5 0.29 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 9.50 %
Ipolyság 35 2.13 %
Zselíz 23 1.40 %
Garamtolmács 23 1.40 %
Vámosladány 15 0.91 %
Garamkovácsi 14 0.85 %
Kálna 13 0.79 %
Bakabánya 10 0.61 %
Oroszka 9 0.55 %
Garamszőllős 8 0.49 %
Farnad 8 0.49 %
Szántó 8 0.49 %
Bori 8 0.49 %
Nagysalló 7 0.43 %
Lekér 6 0.37 %
Nagygyőröd 6 0.37 %
Nagyölved 6 0.37 %
Garamszentgyörgy 6 0.37 %
Hontalmás 5 0.30 %
Ény 5 0.30 %
Kereskény 5 0.30 %
Garamkeszi 5 0.30 %
Ipolyszakállos 5 0.30 %
Garamújfalu 5 0.30 %
Újbars 5 0.30 %
Felsőszecse 5 0.30 %
Alsópél 5 0.30 %
Csata 5 0.30 %
Kural 4 0.24 %
Felsőtúr 4 0.24 %
Berekalja 4 0.24 %
Ipolybél 4 0.24 %
Felsőzsember 4 0.24 %
Csejkő 4 0.24 %
Nagykoszmály 4 0.24 %
Ipolyfödémes 3 0.18 %
Töhöl 3 0.18 %
Óbars 3 0.18 %
Peszektergenye 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Kistompa 3 0.18 %
Baka 3 0.18 %
Nyírágó 3 0.18 %
Barsendréd 3 0.18 %
Palást 3 0.18 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsbese 3 0.18 %
Ipolyvisk 3 0.18 %
Bát 3 0.18 %
Derzsenye 3 0.18 %
Deménd 3 0.18 %
Fakóvezekény 2 0.12 %
Sáró 2 0.12 %
Bajka 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Bakaszenes 2 0.12 %
Kiskoszmály 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Garamlök 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Tőre 2 0.12 %
Felsőszemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Cseke 1 0.06 %
Setétkút 1 0.06 %
Alsószecse 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Garamkelecsény 1 0.06 %
Borfő 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Barsvárad 1 0.06 %
Nemesoroszi 1 0.06 %
Dalmad 1 0.06 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 28.00 %
Léva 271 12.24 %
Ipolyság 59 2.66 %
Lekér 42 1.90 %
Garamtolmács 42 1.90 %
Garamkovácsi 23 1.04 %
Oroszka 23 1.04 %
Nagysalló 23 1.04 %
Csata 23 1.04 %
Sáró 21 0.95 %
Bakabánya 20 0.90 %
Garamkelecsény 19 0.86 %
Garamújfalu 17 0.77 %
Garamszentgyörgy 16 0.72 %
Óbars 12 0.54 %
Kural 11 0.50 %
Nagyölved 11 0.50 %
Farnad 11 0.50 %
Felsőzsember 11 0.50 %
Deménd 11 0.50 %
Garamszőllős 11 0.50 %
Csejkő 11 0.50 %
Peszektergenye 10 0.45 %
Palást 9 0.41 %
Nyírágó 9 0.41 %
Kétfegyvernek 9 0.41 %
Nagygyőröd 9 0.41 %
Ipolyszakállos 9 0.41 %
Garamkeszi 9 0.41 %
Berekalja 9 0.41 %
Nagykoszmály 8 0.36 %
Kálna 8 0.36 %
Ipolyfödémes 7 0.32 %
Alsópél 7 0.32 %
Kisóvár 7 0.32 %
Kistompa 7 0.32 %
Cseke 6 0.27 %
Felsőszemeréd 6 0.27 %
Derzsenye 6 0.27 %
Alsószecse 6 0.27 %
Újbars 6 0.27 %
Kereskény 6 0.27 %
Fakóvezekény 5 0.23 %
Nemesoroszi 5 0.23 %
Nagytúr 5 0.23 %
Barsbese 5 0.23 %
Érsekkéty 5 0.23 %
Lontó 5 0.23 %
Ipolyvisk 5 0.23 %
Málas 5 0.23 %
Felsőszecse 4 0.18 %
Nagyod 4 0.18 %
Hontalmás 4 0.18 %
Szántó 4 0.18 %
Százd 4 0.18 %
Garamlök 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Felsőpél 3 0.14 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.14 %
Garamsalló 3 0.14 %
Ipolypásztó 3 0.14 %
Bát 3 0.14 %
Hontnádas 3 0.14 %
Vámosladány 2 0.09 %
Felsőtúr 2 0.09 %
Egeg 2 0.09 %
Töhöl 2 0.09 %
Ény 2 0.09 %
Hontbesenyőd 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Hontbagonya 2 0.09 %
Borfő 2 0.09 %
Setétkút 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Barsendréd 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Baka 1 0.05 %
Kiskoszmály 1 0.05 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 1 828 34.07 %
Garamtolmács 225 4.19 %
Óbars 153 2.85 %
Bakabánya 147 2.74 %
Garamszőllős 128 2.39 %
Garamkelecsény 124 2.31 %
Kálna 117 2.18 %
Ipolyság 114 2.12 %
Garamkovácsi 99 1.85 %
Garamújfalu 99 1.85 %
Zselíz 95 1.77 %
Csejkő 90 1.68 %
Felsőzsember 85