SK
TV
.....

Lelesz

Község

címer zászló
1979 100% magyar 1910
1427 76% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lelesz
Hivatalos szlovák megnevezés:
Leles
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
- Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Akasztóhegy, Apróhegy, Apróhegy alatt, Asszonytábla, Bacskiszög, Beregalja, Buda tóhát, Csikóslom, Csizérköz, Csonkás, Diószög, Elő érnél, Erdő, Farkas-patak, Holt-meder, Ilhó, Jakabhomok, Kaponya, Kaponyiszög, Kertalja, Kis-füzerő, Kétút közt, Kölesszer, Külsőszög, Láblóka, Lelészi erdő, Mocsójánál, Mogyorószög, Nagy-erdő, Nagy-füzerő, Nagy-rét, Nyárjas, Nádaska, Ócska-temető, Ördöngös-tó, Ösztörvény-patak, Pázsit, Répaföldek, Répasor, Szakmáriszög, Szigetfark, Szigetköz, Tóköz, Töltés alatt, Urasági legelő, Urasági szántó, Úrbéri legelő, Vásártér
Koordináták:
48.46713257, 22.02543831
Terület:
33,68 km2
Rang:
község
Népesség:
1767
Tszf. magasság:
108 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07684
Település kód:
528510
Szervezeti azonosító:
331686
Adóazonosító:
2020730459

A község a Bodrogköz szlovákiai részének északi részén, a Ticce-patak jobb partján fekszik, Királyhelmectől 7 km-re északkeletre, Nagykapostól 12 km-re délre. Érinti a Királyhelmecet Nagykapossal összekötő 555-ös út, mellékutak kötik össze Bollyal (7 km) és Bacskával (4,5 km). Határa sík, részben mezőgazdaságilag művelt terület, jelentős a rétek és legelők részaránya is. Területének északi peremét erdő borítja (Nagy-erdő), bár erdeinek legnagyobb részét a 20. század folyamán kiirtották. Nyugatról Bodrogmező, délnyugatról Királyhelmec, keletről Bacska, északról pedig Csicser, Nagykapos és Nyarádkelecsény községekkel határos. Északi határát részben a Latorca 20. század második felében kialakított új medre, részben pedig a régi folyómeder, a Holt-Latorca (mely egyben Zemplén és Ung vármegyék történelmi határát alkotja) képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1941-ben Leleszhez csatolták Kaponya községet. 1950 után határának egy részét (a Latorca régi és új medre közé eső területet) Nyarádkelecsényhez csatolták, ugyanakkor Nyarádkelecsény határának egy részét Leleszhez csatolták, területe ezzel 33,43 km²-ről 33,68 km²-re növekedett. Területe két kataszteri területre oszlik: Lelesz (27,36 km²) és Kaponya (6,32 km²).

Népesség

Lelesznek 1910-ben 1821 (Kaponyával együtt 1985), 1921-ben 1672 (1842), 1938-ban pedig 2005 (2190), csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1880-1921 között népességének egyötödét elveszítette (2075 főről 1672-re csökkent). 1991-2011 között lakosságszáma 6,6 %-al csökkent (1908 főről 1782-re). Magyar többségét napjainkig megőrizte, de folyamatosan csökken a magyar (1991-2011 között 91,8 %-ról 75,2 %-ra) és növekszik a szlovák nemzetiségűek részaránya (7,3 %-ról 15,7 %-ra). 2001-ben a lakosság 11,4 %-a, 2011-ben 4,3 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek, ugyanakkor a község lakosságának egyharmada (33,6 %) a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság 74,6 %-a római katolikus, 8,8 %-a református, 5,1 %-a pedig görög katolikus vallású. 1921-ben a görög katolikusok aránya még 13,2 %, a reformátusoké pedig 13,5 % volt és jelentős izraelita vallású lakossága (11,8 %) is volt a községnek. 2011-ben az összlakosság 92,9 %-a élt Leleszen (1656 fő), 7,1 %-a pedig Kaponyán (126 fő).

Történelem

A település neve a 12. század végén bukkan fel először. 1220-ban "Lelez," 1252-ben "Leles," 1274-ben "Lelez" néven szerepel az írott forrásokban. A leleszi apátságot 1180-ban alapította a váci püspök, erődítései a 16. században épültek. 1213-ban az itteni templomban helyezte el II. Endre király a meggyilkolt Gertrúd királyné jobb kezét, amellyel gyilkosai ellen védekezett. A király által kibocsátott leleszi alapítólevél fontos nyelvemlékünk. Az apátság a 13. századtól 1567-ig hiteleshely, ahonnan számos fontos oklevelet kelteztek. 1241-ben elpusztították a tatárok, azonban rövidesen helyreállították és továbbra is uradalmi központ maradt. 1403-ban a Pálóczi család erőszakkal foglalta el a települést, melynek a 15. században kegyúrai voltak. Lelesz 1439-től a 19. századig mezőváros, híresek voltak hétfői vásárai. A kolostort 1527-ben Serédy Gáspár serege fosztotta ki, majd 1555-ben Bebek Ferenc rohammal vette be. Az 1560-as években elhagyták a szerzetesek és csak 1630-ban tértek vissza, ekkor erődítéseit kijavították. Az 1730-as években emeletet építettek rá. A település 1557-ben 12 portával adózott. 1715-ben 19 lakatlan és 17 lakott lakóháza volt. 1787-ben 112 házában 821 lakos élt. Ebben az évben, miután II. József megszüntette a szerzetesrendeket a premontreiek ismét elhagyni kényszerültek, 1802-ben azonban ismét visszakapták korábbi birtokaikat. 1828-ban 224 ház és 1609 lakos volt a településen. 1847-ben Petőfi Sándor is megfordult ezen a vidéken. Lakói mezőgazdasággal, kertészkedéssel és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Mivel a földek nagy része a premontrei rend tulajdonában volt, a lakosság nagy része napszámosként dolgozott, vagy iparosként járta az országot. Az 1870-es évekig mezővárosként, majd kisközségként 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1941-ben hozzácsatolták Kaponya községet. 1944-ben nagyszámú zsidó lakosságát (1938-ban 151 fő) koncentrációs táborba hurcolták. Mezőgazdasági szövetkezete 1949-ben alakult. 1952-ben mezőgazdasági mesteriskolát alapítottak a községben, 1960-ban az intézmény Nagykaposra költözött át.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. A 12. század végén alapított premontrei prépostság gótikus rendháza a 14. század első felében épült. A 16-17. században erődítménnyé alakították, mai barokk formáját a 18. században nyerte el. A közelmúltig levéltárnak adott otthont. A kolostor déli szárnyához csatlakozik az 1315-1366 között épült, gótikus-barokk stílusú római katolikus templom. Református temploma klasszicista stílusban épült a 19. század első felében. Értékes műemléke a Ticce egykori medre felett átívelő középkori kőhíd.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LELESZ. Mező Város Zemplén Várm. földes Ura a’ Religyiói Kintstár, lakosai katolikusok, ’s másfélék. Levéltárja nevezetesíti melly az előtt a’ Premontsrans Atyáknak Vár formára épült két emeletű gyönyörű Klastromjokban tartatott, de nagy emlékezetű II. József Tsászár által Eger Városába tétetődött, és némelly jeles Férfiaknak temető helye, fekszik Latorcza vize mellett, Ung Vármegyének szélénél, agyagos, és homokos határja két nyomásbéli, jól termő, rétje apró szénát terem, erdeje makk termő, igen nagy, ’s szép tölgyesekből álló. KAPONYA. Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai Szerdahélyi, Durcsák Uraságok, lakosai katolikusok, földgyei két nyomásbéli, eggyike homokos, a’ másika agyagos és jól termő, réttyei jók, ’s apró szénát teremnek bővségesen, erdője tölgyes, jó makk termű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lelesz, magyar m. v. Zemplén vmegyében, Ungvárhoz 4 1/2 mfdnyire: 1156 római, 150 g. kath., 196 ref. lak. Van egy régi prépostsága, nevezetes hiteles levéltárral; derék szentegyháza, mellyben sok jeles férfiak vannak eltemetve; 1050 hold termékeny szántófölde, melly részint agyagos, részint homokos; szép tölgyes erdeje. F. u. a praemonstratensisek leleszi prépostsága. Kaponya, magyar falu, Zemplén vmegyében, Bottyánhoz 1/2 órányira: 169 római, 42 g. kath., 4 evang., 53 ref., 76 zsidó lak. Szántófölde 275 hold. F. u. Szerdahelyi, Durcsák. Ut. p. Ujhely.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Bodrogköz éjszaki részén van Lelesz mezőváros a prémontreiek monostorával és apátságával, melyet a XII. század végén Boleszló váczi püspök alapított. A magas halmon fekvő templom eredetileg csúcsíves volt, de későbbi átalakítás kivetkőztette régi alakjából. A szép ódon monostor, melynek második emelete később épűlt, nemcsak legrégibb apátságaink egyike, hanem nevezetes azért is, mert hiteles helyeink közé tartozott és levéltára sok becses oklevelet, történelmi kincset rejt magában. Ma a prémontreiek egyik nagyobb uradalmának fő helye.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lelesz, a Latorcza folyó mellett fekvő kisközség 327 házzal és 1921, kizárólag magyar, túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal. Históriai multban gazdag, régi egyházi vagyon ez a község és a hozzátartozó falvak. A leleszi prépostságot II. Béla idejében alapította Boleszló váczi püspök, a ki a prépostságnak hatalmas birtokokat ajándékozott Zemplén és Szabolcs vármegyékbe. Így Leleszhez tartozott Királyhelmecz, Nagykapos, Polyán, Chernő, Kiskapos, Sislócz, Lakarth, Trask, Viszoha, Szalóka, Vajdácska, Kanyár, valamint Batt és Agárd egy része. Ezeket a birtokokat Boleszló kapta keresztapai ajándékul II. Béla királytól 1132-ben. Később (1180-ban), váczi püspök korában, vallási alapítványul rendelte és ezzel megalapította a leleszi konvent századokra terjedő uralmát Zemplén vármegyében. Ezt az alapítványt 1214-ben megerősítette II. András király, 1334-ben Károly király, 1342-ben és 1364-ben Lajos, 1406-ban Zsigmond és 1486-ban Mátyás király is. A konvent vagyona pedig nőttön nőtt, fölkeltve az írigységet, a mely fondorkodásaival annyira vitte, hogy Imre király Boleszló püspök adományát megsemmisítette, a mit azonban egy későbbi királyi rendelet visszavont. A tatárjárás a leleszi prépostságot sem kímélte meg; 1241-ben a tatárok feldúlták és kifosztották. Később (1302-ben) a Lónyai-Ruke család is hadakozott a prépostsággal, erőszakkal elfoglalva tőle a Szalóka nevű birtokot. Egy századdal ezután, 1403-ban, Pálóczi Mátyás és Imre akkor támadtak haddal a prépostságra, a mikor nagybátyjuk, Domokos prépost meghalt. A halott prépostnak még ki sem hült a teteme s halálos ágyán feküdt még, a mikor unkoaöcscsei éjnek idején megrohanták a kolostort és a konvent 8000 aranyát s összes kincseit, arany- és ezüstserlegeit magukhoz ragadták, azután elfoglalták Királyhelmeczet is. A konvent fölött kegyúri jogot adományozott több király is kedveltjeinek; így első kegyurai Micz bán utódai voltak. A XV. században leleszi birtokosokként fölemlítik az Azaryakat, Csontosokat, a Farkas, Harkányi, Korcsvai, Lesznai, Nagymihályi, Eödönffi, Pelejtei, Ráskai, Szeretvai és Zbugyai családokat A XVI. század második esztendejében a kegyúri jog gyakorlásában látjuk a Pálóczi családot. A mohácsi vész után az ellenkirályok 78viszálykodásaitól sokat szenvedett a leleszi konvent, melynek tagjai János király pártján állottak s így alkalmat adtak a Ferdinánd-pártiaknak arra, hogy Leleszt megrohanják és kifoszszák (1527-ben). Néhány évvel ezután, 1533-ban, várszerűen megerősítették a kolostort, s erős kőfallal vették körül. Egy emberöltővel később, 1557-ben, Perényi Gábor azonban mégis elfoglalta és három évig ült birtokában, mígnem Telekessy onnan kiűzte. A leleszi konvent ez időtájt már hanyatlani kezdett. Szerzetesei kivándoroltak, vagy elhaltak, úgy hogy 1567-ben elárvult a leleszi uradalom s azt a prémontreiek távozása után a világi egyház kapta. A törökök ellen vívott háborúk alatt a prémontreiek többi rendházai nagy összegekkel segítvén a királyokat, ezért 1697-ben ismét visszahelyezték a prémontrei rendet régi jogaiba és Lelesz birtokába, sőt egy későbbi királyi rendelet (1710-ben) a prépostkinevezés jogát is a rend kiváltságaihoz fűzte s így királyi kinevezés helyett maga a konvent választotta ezután a fejét. II. Rákóczy Ferencz Munkács várába vitette a konvent levéltárát s akkor sok becses okiratot ágyúfojtásra használtak fel; Bercsényi Miklós az okiratok nagy részét megmentette; ezek az ú. n. „Bercsényi-iratok” a káptalan levéltárában. II. József 1787-ben eltörölvén a rendet, a leleszi híres levéltárat Budára vitték. Mikor 1802-ben a rendet ismét visszaállították, levéltára is visszakerült Leleszre. Jelenleg a leleszi birtok a jászói prépostsághoz tartozik. Temploma ősrégi és századok viharainak a nyomait viseli. A régi, várszerű kolostor épülete, hatalmas tömegével és tornyával, a községen kívül magas fensíkon áll. Lelesz körjegyzőségi székhely. Van saját postája, távíróállomása; vasúti állomása Perbenyik. Említést érdemel hitelszövetkezete. Kaponya, Ung vármegye határán fekszik. Magyar kisközség 179 róm. kath. vallású lakossal; házainak száma 28. Postája és távírója Lelesz, vasúti állomása Perbenyik. Első írott nyomát már 1287-ben találjuk, a mikor a Deregnyei Jakab birtoka. 1332-37 között belekerült a pápai tizedszedők jegyzékébe is. 1343-ban Kapuna Márton fia a leleszi prépostsággal egy birtokrész miatt pereskedik. 1457-ben a Kaponyai vagy Kaponyás családdal együtt a Radváncziaknak, a Horkai családnak s a leleszi konventnek is vannak it részeik, de a Radváncziak a maguk részét Koncz Ozsvátnak zálogositják el. 1517-ben a Kaponyai család a maga birtokát 2000 forintért Homonnai Jánosnak adja el. 1549-ben Reethy Istvánt, 1544-ben Horváth Jánost iktatják itteni részbirtokokba. 1598-ban egész sereg birtokosa jön elő, ú. m. Bernáth Gábor, Bozsvay Ferencz, Cserney András, Csicsery Miklós özvegye, Hetey István, Gombos János, Helmeczy András és Paczoth Ferencz. 1629-ben

Magyar Katolikus Lexikon

Lelesz, v. Zemplén vm. (Leles, Szl.): 1. plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. bodrogközi esp. ker-ében. - 1142 k. alapították. Tp-át Szt Kereszt tit-ra sztelték, a mait 1356: építették. Anyakönyvei 1851-től. Kegyura 1880: a prép. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m. - Filiája 1917: Bodrogmező. - Plébánosai: 1783: Pálfy László, 1822: Verbőczy István, 1864: Száraz Mihály, 1865: Argalács Márk, 1879: Soltész Bálint, 1887: Lencsés János, 1898: Vajó József, 1900: Heffler Konrád. - Lakói 1940: 1346 r.k., 342 g.k., 250 ref., 135 izr., 9 egyéb vall., össz. 2082; 1991: össz. 1908, m. 1752 (91,82%); 2001: össz. 1900, m. 1434 (75,47%). - 2. →leleszi Szent Kereszt prépostság. ** JKJN 1902:281. - KTN II:490. - Gerecze II:1053. - Schem. Cass. 1915:141; 2000:59. (lakói 2000: 1471 r.k., össz. 1922)

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lelesz. Zemplén vármegye és a Bodrogköz egyik legősibb települése. Első írott nyomát 1132-ből találjuk, mikor is II. Béla király Boleszláv nevű keresztfiának hatalmas birtokot adományoz a Felvidéken. Boleszláv, vagy másként Boleszló, váci püspök korában, 1180-ban alapította a leleszi premontrei prépostságot s a prépostságnak nagykiterjedésű birtokot adományozott, többek között Királyhelmec, Nagykapus, Pólyán, Chernő, Kiskapus, Sislóc, Lakarth, Tresk, Viszoha, Szalóka, Vajdácska, Kanyár községeket. A tatárdúlás itt sok kárt okozott. A XV. században birtokos itt még a Pálóczy-, Azary-, Csontos-, Farkas-, Harkányi-, Korcsvai-, Lesznai-, Nagymihályi-, Eödönffy-, Pelejtei-, Ráskai-, Szeretvai- és Zbugyai-család. A mohácsi vész utáni ellenkirályok viszálykodása idején a leleszi konvent János király hűségére állt s emiatt Ferdinánd király hívei 1527-ben megrohanták és kifosztották. 1532-ben a prépostság kolostorát erős kőfallal vették körül s várszerűen kiképezték. Perényi Gábor 1557-ben haddal bevette és három évig birtokolta. A sok zaklatás után ez időtájt a konvent hanyatlani kezdett. Szerzetestagjai jórészt elhunytak, sokan kivándoroltak, úgy hogy 1567-ben a teljesen elárvult prépostság javait a világi egyház kapta. Jó egy század múltán azonban a premontreiek viszszatértek s újra átvették az ősi prépostság birtokainak kormányzását. II. József 1787-ben többek között törölte a premontrei rendet is, de 1802-ben újra engedélyezték működését és birtokát is visszaadták. Az összeomlás előtti időkben a leleszi birtok a jászói prépostság tartozéka lett. Rendkívül értékes a premontreiek levéltára, mely többszáz régi okiratot őriz. Az ősi templom a véres századok számtalan viharát állotta ki. A magyar lakosság a prágai kormány elnyomatásától igen sokat szenvedett s Lelesz gazdasági fejlődésében ugyancsak visszaesett. Hozzátartozik Cigánytelep, Csirézköz, Ilkó, Prépostsági major. A község területe 4687 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2005, ebből r. kath. 1302, ref. 202, g. kath. 319, izr. 173, egyéb 9. Kaponya. Okleveles irott nyomára elsőnek 1287-ből bukkanunk s ez időben a Deregnyei-nemzetség birtokolja. 1343-ban a Kapuna-család a földesura s kétségtelen, hogy nevét e családtól vette. A XV. század közepén birtokos itt még a leleszi konvent, a Radvánczy- és a Horkai-család, a XVI.—XX. században pedig a Homonnaiak, Reetbayak, Szerdahelyiek, Szirmayak, ek, Helmeczyek, Tárkányiak, Dombayak, Szerdahelyiek, Szormayak, Geöczék és a Berczik-család a birtokosa. Hozzátartozik Kaponyaerdő. A község területe 1027 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 185.

Juhász Mihály Medárd

1820. 5. 20.
Bajna - megszületett
Lőcse - tanított
Rozsnyó - tanított
Debrőd - egyházi szolgálatot végzett
1891. 7. 5.
Lelesz - elhunyt

Nátafalussy Kornél Ferenc

1841. 11. 17.
Lelesz - megszületett
Eperjes - tanult
Rozsnyó - tanított

Török Elemér

1930. 11. 14.
Lelesz - megszületett
Lelesz - tanított
Abara - tanított
Névelőfordulások
1220
Lelez
1252
Leles
1274
Lelez
1773
Lelesz,
1786
Lelesz,
1808
Lelész,
1927
Leles, Lelesz,
1945
Leles, Lelesz,
1948
Leles
1994
Lelesz

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 62
Telefon: 05663626565

Honlap: leles.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Zurbola Michal (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Dobránsky Marek (Független)
Binová Eva (Független)
Štofko Pavol (MOST - HÍD)
Bodzás Tamás (MOST - HÍD)
Farkas László (SMK-MKP)
Ilko Zoltán (SMK-MKP)
Tóth-Kozma Ján (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Leleszi Posta

Hlavná 62

LELES s.r.o.

Lelesz 62

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola

Mogyorós utca 9

Szlovák és Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 490

Leleszi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 62

Leleszi Községi Hivatal

Fő utca 62

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2179 96%
szlovákok 20 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 0%
egyéb 71 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2277
magyarok 1979 100%
szlovákok 3 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1985
magyarok 1797 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 45 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1842
magyarok 1752 92%
szlovákok 139 7%
ruszinok 0 0%
romák 7 0%
ukránok 2 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1908
magyarok 1434 75%
szlovákok 238 13%
ruszinok 1 0%
romák 217 11%
ukránok 4 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 1900
magyarok 1340 75%
szlovákok 280 16%
ruszinok 0 0%
romák 76 4%
ukránok 4 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 79 4%
összlétszám 1782
magyarok 1427 76%
szlovákok 375 20%
ruszinok 0 0%
romák 13 1%
ukránok 7 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 60 3%
összlétszám 1889
összlétszám 202
magyarok 183 91%
szlovákok 9 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 3%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 164
magyarok 164 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1672
magyarok 1633 98%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 39 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 170
magyarok 164 96%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 4%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1445
Választási részvétel: 53.56 %
Kiadott boríték: 774
Bedobott boríték: 774

Polgármester

Érvényes szavazólap: 754
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zurbola Michal 577 76.53 % MOST - HÍD
Ilko Zsolt 177 23.47 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Štofko Pavol 390 MOST - HÍD
Bodzás Tamás 377 MOST - HÍD
Dobránsky Marek 374 Független
Binová Eva 312 Független
Farkas László 309 SMK-MKP
Ilko Zoltán 294 SMK-MKP
Tóth-Kozma Ján 256 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1438
Választási részvétel: 42.14 %
Kiadott boríték: 606
Bedobott boríték: 606
Választásra jogosult: 1437
Választási részvétel: 15.73 %
Kiadott boríték: 226
Bedobott boríték: 226
Választásra jogosult: 1 457
Választási részvétel: 29,99 %
Kiadott boríték: 437
Bedobott boríték: 437

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 502
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 388
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 281 55.98 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 78 15.54 % KDS
Lukáš Sisák 37 7.37 % KSS
Dominika Palaščáková 27 5.38 % NOVA
Marek Ďurán 22 4.38 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 16 3.19 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 11 2.19 % Független
Jaroslav Džunko 10 1.99 % Független
Ivan Kuhn 10 1.99 % OKS
Vladimír Gürtler 10 1.99 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 19 8.48% KDS
Karol Pataky 291 75.00 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 54 13.92 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 18 4.64 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Červeňák 6 1.55 % RIS
Róbert Bačinský 4 1.03 % Független
Lukáš Sisák 4 1.03 % KSS
Štefan Surmánek 3 0.77 % ĽSNS
Rudolf Botka 3 0.77 % NP
Jozef Bobík 2 0.52 % Független
Jaroslav Džunko 1 0.26 % Független
Adam Šepetka 1 0.26 % NAJ
Jarmila Tkáčová 1 0.26 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 586
Érvényes szavazólap: 428
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Michal Zurbola 503 85.84% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
László Farkas 396 67.58% SMK-MKP
Mária Szuperák 276 47.10% SMK-MKP
Štefan Duč 269 45.90% Független
Karol Pataky 262 44.71% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 221 37.71% SMER - SD
Gejza Sačko 219 37.37% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 192 32.76% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Hornyák 136 23.21% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Illés 105 17.92% SMK-MKP
Csaba Furik 84 14.33% SMK-MKP
József Kopasz 82 13.99% SMK-MKP
Jana Mondiková 44 7.51% SMER - SD
Ľudovít Laczko 36 6.14% SMK-MKP
Juraj Sobek 21 3.58% SMER - SD
Michaela Kapustníková 21 3.58% NOVA
Cyril Korpesio 18 3.07% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Seman 17 2.90% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tomáš Kříž 14 2.39% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tichomír Kačo 13 2.22% Független
Vladimír Dvorový 12 2.05% SMER - SD
Edita Anthony 11 1.88% SaS
Ľudovít Tóth 11 1.88% SĽS
Ladislav Szilágyi 10 1.71% SaS
Štefan Tatranský 10 1.71% KSS
Ján Tomáš 10 1.71% Független
Miroslav Tóth 10 1.71% SMER - SD
František Tomko 9 1.54% Független
Magdaléna Haburová 9 1.54% Független
Terézia Kačová 9 1.54% NOVA
Miloš Kubica 8 1.37% Független
Peter Pető 8 1.37% Független
Marek Čižmár 8 1.37% Független
Tibor Jánošík 8 1.37% NOVA
Rastislav Petrovič 8 1.37% SMER - SD
Miloš Ferko 7 1.19% NOVA
Zlatica Čeplíková 7 1.19% Független
Ladislav Bodnár 7 1.19% Független
Jaroslav Soták 7 1.19% Független
Martin Galgoczy 7 1.19% Független
Gejza Gore 6 1.02% Független
Andrej Kocák 6 1.02% MS
Igor Balog 6 1.02% SRÚS
Marián Kolesár 5 0.85% Független
František Kolbaský 5 0.85% ÚSVIT
Ján Lukáč 5 0.85% SMS
Jaroslav Konečný 5 0.85% Független
Miroslav Ramšak 5 0.85% ĽS Naše Slovensko
Róbert Puci 5 0.85% SMER - SD
Robert Engel 4 0.68% Független
Jozef Orenič 4 0.68% NÁŠ KRAJ
Pavel Szijjártó 4 0.68% SĽS
Juliana Pašková 4 0.68% Független
Katarína Mischurová 4 0.68% Független
Matúš Hada 4 0.68% KĽS
Martin Begala 4 0.68% Független
Ľubomír Princík 4 0.68% Független
Juraj Selecký 3 0.51% Független
Peter Figeľ 3 0.51% DS
Iveta Kohanová 3 0.51% Független
Aneta Horváthová 3 0.51% EDS
Juraj Oščenda 3 0.51% ĽS Naše Slovensko
Marián Ferčák 3 0.51% ĽS-HZDS
Jana Mišenková 2 0.34% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Bulla 2 0.34% Független
Vladimír Juroš 2 0.34% MS
Mikuláš Balog 2 0.34% EDS
Karol Pataky 266 62.15% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 225 52.57% SMK-MKP
Jozef Želinský 181 42.29% MOST - HÍD
Jozef Horváth 178 41.59% MOST - HÍD
Ján Juhász 150 35.05% MOST - HÍD
Peter Rico 144 33.64% MOST - HÍD
Gejza Sačko 113 26.40% MOST - HÍD
Tichomír Kačo 105 24.53% ŠKV
Csaba Furik 100 23.36% SMK-MKP
Peter Pandy 96 22.43% MOST - HÍD
József Kopasz 76 17.76% SMK-MKP
Štefan Duč 76 17.76% Független
Csilla Bálintová 66 15.42% SMK-MKP
Viktor Palko 51 11.92% MOST - HÍD
István Takács 47 10.98% SMK-MKP
Gustáv Liszkai 45 10.51% SMER-SD
Tibor Sáradi 41 9.58% SMK-MKP
Ján Čebreňák 33 7.71% ĽS Naše Slovensko
Dionýz Szabó 30 7.01% ŠKV
Edina Kocsisová 22 5.14% Független
Jana Mondiková 14 3.27% SMER-SD
František Krejza 13 3.04% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Július Hajdu 13 3.04% SMER-SD
Martin Dzielavský 12 2.80% SME RODINA - Boris Kollár
Michal Sentelik 11 2.57% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Mento 11 2.57% Független
Róbert Puci 10 2.34% SMER-SD
Zoltán Sipos 9 2.10% MKDA-MKDSZ
Vladimír Šiňanský 9 2.10% ĽS Naše Slovensko
Slavomír Illeš 8 1.87% Független
Michaela Ducárová 8 1.87% ŠKV
František Tomko 8 1.87% JEDNOTA-ĽSS
František Korytko 8 1.87% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Rastislav Petrovič 8 1.87% SMER-SD
Ján Seman 7 1.64% ŠANCA
Marián Vanci 7 1.64% ŠKV
Ján Ujheli 7 1.64% ĽS Naše Slovensko
Libuša Babuľaková 6 1.40% ŠKV
Adrian Haraszti 6 1.40% NAJ
Marta Hrobová 6 1.40% ÚSVIT
Lucia Rušinová 6 1.40% JEDNOTA-ĽSS
Michal Magnes 5 1.17% SNS
Vladimír Seman 5 1.17% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Terézia Stanková 5 1.17% Független
Nataša Hančinová 5 1.17% JEDNOTA-ĽSS
Dušan Grajcár 5 1.17% JEDNOTA-ĽSS
Cyril Korpesio 5 1.17% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Antónia Hrabská 4 0.93% ŠKV
Katarína Kasardová 4 0.93% KSS
Juraj Oščenda 4 0.93% ĽS Naše Slovensko
Peter Bačkovský 4 0.93% ŠKV
Gabriel Garanič 4 0.93% Független
Juraj Guzej 4 0.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Alexander Kis-Géczi 4 0.93% NAJ
Miroslav Ramšák 3 0.70% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 3 0.70% JEDNOTA-ĽSS
Milan Malý 3 0.70% KSS
Iveta Solomonová 3 0.70% KSS
Rastislav Jílek 3 0.70% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marek Čižmár 3 0.70% Független
Filip Biháry 3 0.70% ĽS Naše Slovensko
Peter Bielek 3 0.70% SNS
Peter Figeľ 2 0.47% DS
Milan Mika 2 0.47% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Radoslav Rendeš 2 0.47% ŠKV
Marián Oščenda 2 0.47% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kandráč 2 0.47% NP
Jozef Gamrát 1 0.23% Független
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 28.44 %
Tiszacsernyő 27 8.26 %
Nagytárkány 17 5.20 %
Nagygéres 14 4.28 %
Zétény 13 3.98 %
Bély 10 3.06 %
Bodrogszentes 9 2.75 %
Borsi 9 2.75 %
Kistárkány 8 2.45 %
Bodrogmező 8 2.45 %
Szomotor 8 2.45 %
Rad 7 2.14 %
Tőketerebes 7 2.14 %
Kisgéres 7 2.14 %
Kiskövesd 6 1.83 %
Lelesz 6 1.83 %
Kisdobra 6 1.83 %
Ágcsernyő 6 1.83 %
Ladamóc 5 1.53 %
Nagykövesd 5 1.53 %
Bodrogszentmária 4 1.22 %
Szőlőske 4 1.22 %
Bacska 4 1.22 %
Bodrogszerdahely 4 1.22 %
Gálszécs 3 0.92 %
Véke 3 0.92 %
Szolnocska 3 0.92 %
Velejte 3 0.92 %
Zemplén 2 0.61 %
Újhely 2 0.61 %
Magyarsas 2 0.61 %
Boly 2 0.61 %
Nagytoronya 2 0.61 %
Garany 2 0.61 %
Imreg 2 0.61 %
Szinyér 2 0.61 %
Kolbáska 1 0.31 %
Bári 1 0.31 %
Isztáncs 1 0.31 %
Nagyazar 1 0.31 %
Bacskó 1 0.31 %
Szilvásújfalu 1 0.31 %
Bodzásújlak 1 0.31 %
Szécsegres 1 0.31 %
Vécse 1 0.31 %
Kistoronya 1 0.31 %
Kozma 1 0.31 %
Kazsó 1 0.31 %
Zemplénújfalu 1 0.31 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 1.85 %
Bodrogszentes 25 1.01 %
Tőketerebes 10 0.40 %
Tiszacsernyő 9 0.36 %
Nagykövesd 9 0.36 %
Szomotor 8 0.32 %
Bacska 7 0.28 %
Ágcsernyő 7 0.28 %
Nagygéres 7 0.28 %
Bodrogszentmária 7 0.28 %
Bodrogszerdahely 7 0.28 %
Véke 5 0.20 %
Bély 5 0.20 %
Nagytárkány 5 0.20 %
Kistárkány 4 0.16 %
Lelesz 4 0.16 %
Kiskövesd 4 0.16 %
Bacskó 3 0.12 %
Újhely 3 0.12 %
Kolbáska 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Szőlőske 2 0.08 %
Barancs 2 0.08 %
Alsómihályi 2 0.08 %
Bodzásújlak 2 0.08 %
Szinyér 2 0.08 %
Borsi 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Gercsely 2 0.08 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szolnocska 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Boly 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Gálszécs 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 12.04 %
Bodzásújlak 84 3.11 %
Gálszécs 45 1.67 %
Kozma 34 1.26 %
Garany 32 1.19 %
Vécse 24 0.89 %
Kasó 23 0.85 %
Királyhelmec 21 0.78 %
Battyán 20 0.74 %
Alsómihályi 20 0.74 %
Barancs 17 0.63 %
Kázmér 15 0.56 %
Gercsely 15 0.56 %
Kiszte 14 0.52 %
Szilvásújfalu 14 0.52 %
Tiszacsernyő 13 0.48 %
Magyarizsép 13 0.48 %
Céke 13 0.48 %
Dargó 11 0.41 %
Kolbáska 11 0.41 %
Parnó 11 0.41 %
Bacskó 11 0.41 %
Szécskeresztúr 9 0.33 %
Szőlőske 8 0.30 %
Kazsó 8 0.30 %
Hardicsa 8 0.30 %
Isztáncs 8 0.30 %
Imreg 7 0.26 %
Legenye 7 0.26 %
Szécsudvar 7 0.26 %
Kisazar 7 0.26 %
Magyarsas 7 0.26 %
Velejte 7 0.26 %
Borsi 6 0.22 %
Szürnyeg 6 0.22 %
Újhely 5 0.19 %
Nagyruszka 5 0.19 %
Lasztóc 5 0.19 %
Pelejte 5 0.19 %
Csörgő 5 0.19 %
Kiskövesd 4 0.15 %
Bodrogszerdahely 4 0.15 %
Lelesz 4 0.15 %
Perbenyik 4 0.15 %
Nagyazar 4 0.15 %
Biste 4 0.15 %
Bári 3 0.11 %
Zebegnyő 3 0.11 %
Szomotor 3 0.11 %
Ladamóc 3 0.11 %
Cselej 3 0.11 %
Gerenda 3 0.11 %
Csarnahó 3 0.11 %
Zemplénújfalu 3 0.11 %
Visnyó 2 0.07 %
Bacska 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kistárkány 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Rad 2 0.07 %
Bodrogszentmária 2 0.07 %
Bodrogszög 2 0.07 %
Szécsegres 2 0.07 %
Tarnóka 2 0.07 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 29.54 %
Kisgéres 381 15.63 %
Nagytárkány 178 7.30 %
Kistárkány 162 6.65 %
Bodrogszerdahely 160 6.57 %
Bodrogszentes 152 6.24 %
Perbenyik 135 5.54 %
Battyán 130 5.33 %
Nagykövesd 107 4.39 %
Bacska 103 4.23 %
Örös 101 4.14 %
Lelesz 100 4.10 %
Zétény 97 3.98 %
Tiszacsernyő 93 3.82 %
Bély 91 3.73 %
Nagygéres 91 3.73 %
Szomotor 79 3.24 %
Borsi 78 3.20 %
Boly 74 3.04 %
Kiskövesd 69 2.83 %
Ladamóc 68 2.79 %
Bári 63 2.59 %
Bodrogszentmária 63 2.59 %
Rad 62 2.54 %
Kisdobra 48 1.97 %
Tőketerebes 47 1.93 %
Bodrogmező 47 1.93 %
Imreg 46 1.89 %
Véke 45 1.85 %
Ágcsernyő 45 1.85 %
Szürnyeg 34 1.40 %
Szőlőske 34 1.40 %
Csarnahó 30 1.23 %
Szolnocska 30 1.23 %
Szinyér 28 1.15 %
Zemplén 25 1.03 %
Újhely 21 0.86 %
Hardicsa 15 0.62 %
Bodrogszög 11 0.45 %
Gálszécs 9 0.37 %
Kistoronya 9 0.37 %
Kozma 6 0.25 %
Alsómihályi 5 0.21 %
Garany 4 0.16 %
Lasztóc 3 0.12 %
Céke 2 0.08 %
Kolbáska 2 0.08 %
Kázmér 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Visnyó 2 0.08 %
Csörgő 2 0.08 %
Zemplénújfalu 2 0.08 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 18.00 %
Kistárkány 269 15.13 %
Kisgéres 269 15.13 %
Nagytárkány 216 12.15 %
Tiszacsernyő 156 8.77 %
Bély 98 5.51 %
Battyán 96 5.40 %
Bacska 92 5.17 %
Bodrogszerdahely 77 4.33 %
Perbenyik 71 3.99 %
Bodrogszentes 68 3.82 %
Lelesz 66 3.71 %
Nagykövesd 63 3.54 %
Borsi 58 3.26 %
Bári 50 2.81 %
Örös 49 2.76 %
Zétény 48 2.70 %
Boly 47 2.64 %
Ágcsernyő 45 2.53 %
Nagygéres 44 2.47 %
Kiskövesd 43 2.42 %
Szomotor 41 2.31 %
Ladamóc 38 2.14 %
Tőketerebes 35 1.97 %
Kisdobra 33 1.86 %
Rad 33 1.86 %
Bodrogmező 31 1.74 %
Véke 28 1.57 %
Bodrogszentmária 26 1.46 %
Imreg 20 1.12 %
Szolnocska 20 1.12 %
Szinyér 17 0.96 %
Zemplén 17 0.96 %
Csarnahó 16 0.90 %
Szőlőske 15 0.84 %
Újhely 11 0.62 %
Gálszécs 8 0.45 %
Bodrogszög 5 0.28 %
Magyarsas 5 0.28 %
Alsómihályi 5 0.28 %
Kistoronya 5 0.28 %
Parnó 4 0.22 %
Szürnyeg 4 0.22 %
Céke 4 0.22 %
Nagytoronya 3 0.17 %
Gercsely 3 0.17 %
Csörgő 3 0.17 %
Szilvásújfalu 3 0.17 %
Szécsudvar 3 0.17 %
Kisazar 3 0.17 %
Nagyazar 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Hardicsa 2 0.11 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Magyarizsép 2 0.11 %
Vécse 2 0.11 %
Bacskó 2 0.11 %
Velejte 2 0.11 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 28.13 %
Gálszécs 406 24.88 %
Parnó 55 3.37 %
Szécskeresztúr 52 3.19 %
Vécse 48 2.94 %
Kozma 46 2.82 %
Dargó 39 2.39 %
Bodzásújlak 38 2.33 %
Alsómihályi 34 2.08 %
Kázmér 26 1.59 %
Kisazar 26 1.59 %
Bacskó 26 1.59 %
Királyhelmec 24 1.47 %
Nagyazar 21 1.29 %
Zebegnyő 21 1.29 %
Garany 21 1.29 %
Céke 20 1.23 %
Kereplye 20 1.23 %
Szécsudvar 19 1.16 %
Szilvásújfalu 18 1.10 %
Tarnóka 17 1.04 %
Magyarizsép 17 1.04 %
Velejte 16 0.98 %
Cselej 15 0.92 %
Csörgő 15 0.92 %
Hardicsa 14 0.86 %
Zemplénújfalu 12 0.74 %
Gerenda 12 0.74 %
Szürnyeg 12 0.74 %
Nagytoronya 11 0.67 %
Pelejte 11 0.67 %
Nagyruszka 11 0.67 %
Gercsely 11 0.67 %
Lasztóc 10 0.61 %
Visnyó 10 0.61 %
Barancs 9 0.55 %
Sztankóc 9 0.55 %
Szomotor 8 0.49 %
Újhely 8 0.49 %
Bodrogszerdahely 8 0.49 %
Tiszacsernyő 8 0.49 %
Battyán 7 0.43 %
Borsi 7 0.43 %
Ágcsernyő 7 0.43 %
Nagytárkány 6 0.37 %
Isztáncs 6 0.37 %
Szécsegres 6 0.37 %
Rad 5 0.31 %
Lelesz 5 0.31 %
Kisdobra 5 0.31 %
Biste 5 0.31 %
Perbenyik 4 0.25 %
Legenye 4 0.25 %
Kasó 4 0.25 %
Nagygéres 4 0.25 %
Kiszte 4 0.25 %
Magyarsas 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Imreg 4 0.25 %
Örös 3 0.18 %
Bacska 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Kazsó 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 21.23 %
Tiszacsernyő 150 14.15 %
Királyhelmec 123 11.60 %
Ágcsernyő 49 4.62 %
Bodrogszerdahely 32 3.02 %
Lelesz 30 2.83 %
Nagytárkány 30 2.83 %
Kisgéres 28 2.64 %
Tőketerebes 26 2.45 %
Bacska 25 2.36 %
Bély 22 2.08 %
Bodrogszentes 21 1.98 %
Imreg 18 1.70 %
Borsi 16 1.51 %
Örös 14 1.32 %
Perbenyik 14 1.32 %
Gálszécs 13 1.23 %
Szomotor 11 1.04 %
Kisdobra 11 1.04 %
Kistárkány 11 1.04 %
Kozma 10 0.94 %
Nagygéres 10 0.94 %
Vécse 8 0.75 %
Szolnocska 8 0.75 %
Rad 8 0.75 %
Kiskövesd 7 0.66 %
Véke 7 0.66 %
Bodzásújlak 7 0.66 %
Bodrogszentmária 7 0.66 %
Bodrogmező 6 0.57 %
Boly 6 0.57 %
Nagykövesd 6 0.57 %
Legenye 5 0.47 %
Zemplén 5 0.47 %
Gercsely 5 0.47 %
Garany 5 0.47 %
Kázmér 4 0.38 %
Szinyér 4 0.38 %
Szécsudvar 4 0.38 %
Barancs 4 0.38 %
Szőlőske 4 0.38 %
Bári 4 0.38 %
Alsómihályi 3 0.28 %
Csörgő 3 0.28 %
Ladamóc 3 0.28 %
Kisazar 2 0.19 %
Újhely 2 0.19 %
Dargó 2 0.19 %
Parnó 2 0.19 %
Bodrogszög 2 0.19 %
Magyarsas 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Szürnyeg 2 0.19 %
Nagyazar 2 0.19 %
Nagytoronya 2 0.19 %
Kazsó 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Magyarizsép 1 0.09 %
Kiszte 1 0.09 %
Céke 1 0.09 %
Bacskó 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Zétény 1 0.09 %
Szécskeresztúr 1 0.09 %
Csarnahó 1 0.09 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 17.93 %
Gálszécs 23 2.27 %
Vécse 17 1.67 %
Velejte 12 1.18 %
Kasó 10 0.99 %
Zemplénújfalu 9 0.89 %
Királyhelmec 9 0.89 %
Hardicsa 8 0.79 %
Parnó 7 0.69 %
Isztáncs 7 0.69 %
Lasztóc 6 0.59 %
Magyarsas 6 0.59 %
Szécsudvar 6 0.59 %
Céke 6 0.59 %
Magyarizsép 6 0.59 %
Kazsó 5 0.49 %
Bodrogszerdahely 5 0.49 %
Kozma 5 0.49 %
Szilvásújfalu 5 0.49 %
Ágcsernyő 5 0.49 %
Lelesz 5 0.49 %
Alsómihályi 5 0.49 %
Kiszte 4 0.39 %
Gercsely 4 0.39 %
Tiszacsernyő 4 0.39 %
Bodzásújlak 4 0.39 %
Garany 4 0.39 %
Újhely 4 0.39 %
Rad 4 0.39 %
Legenye 3 0.30 %
Kistárkány 3 0.30 %
Szürnyeg 3 0.30 %
Nagytoronya 3 0.30 %
Nagyazar 3 0.30 %
Nagygéres 3 0.30 %
Battyán 3 0.30 %
Bacskó 3 0.30 %
Nagykövesd 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Dargó 2 0.20 %
Barancs 2 0.20 %
Zebegnyő 2 0.20 %
Szécsegres 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Boly 2 0.20 %
Nagyruszka 2 0.20 %
Szécskeresztúr 2 0.20 %
Pelejte 2 0.20 %
Csörgő 2 0.20 %
Kázmér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Bacska 1 0.10 %
Bély 1 0.10 %
Borsi 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Kolbáska 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Tarnóka 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Szőlőske 1 0.10 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 15.35 %
Szőlőske 90 10.47 %
Borsi 88 10.23 %
Királyhelmec 77 8.95 %
Bodrogszerdahely 75 8.72 %
Szomotor 45 5.23 %
Tiszacsernyő 44 5.12 %
Gálszécs 38 4.42 %
Battyán 33 3.84 %
Kisgéres 27 3.14 %
Ladamóc 24 2.79 %
Lelesz 22 2.56 %
Nagytárkány 20 2.33 %
Perbenyik 15 1.74 %
Kiskövesd 15 1.74 %
Bodrogszentes 15 1.74 %
Bély 15 1.74 %
Bodrogszentmária 15 1.74 %
Újhely 14 1.63 %
Bári 14 1.63 %
Céke 12 1.40 %
Kistárkány 12 1.40 %
Kistoronya 11 1.28 %
Csörgő 11 1.28 %
Nagykövesd 10 1.16 %
Bodzásújlak 10 1.16 %
Örös 9 1.05 %
Véke 9 1.05 %
Pelejte 8 0.93 %
Szécskeresztúr 8 0.93 %
Zemplén 7 0.81 %
Imreg 7 0.81 %
Alsómihályi 7 0.81 %
Bacska 7 0.81 %
Legenye 6 0.70 %
Magyarsas 6 0.70 %
Kozma 6 0.70 %
Vécse 6 0.70 %
Hardicsa 6 0.70 %
Rad 6 0.70 %
Dargó 5 0.58 %
Boly 5 0.58 %
Bacskó 5 0.58 %
Garany 5 0.58 %
Ágcsernyő 5 0.58 %
Parnó 5 0.58 %
Zemplénújfalu 4 0.47 %
Szolnocska 4 0.47 %
Zétény 4 0.47 %
Lasztóc 4 0.47 %
Csarnahó 4 0.47 %
Velejte 3 0.35 %
Szécsegres 3 0.35 %
Nagyruszka 3 0.35 %
Bodrogmező 3 0.35 %
Kolbáska 3 0.35 %
Gercsely 3 0.35 %
Kisdobra 3 0.35 %
Szécsudvar 3 0.35 %
Szürnyeg 3 0.35 %
Kiszte 3 0.35 %
Kázmér 3 0.35 %
Nagygéres 3 0.35 %
Magyarizsép 3 0.35 %
Gerenda 2 0.23 %
Biste 2 0.23 %
Nagytoronya 2 0.23 %
Szinyér 2 0.23 %
Bodrogszög 1 0.12 %
Kereplye 1 0.12 %
Nagyazar 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Zebegnyő 1 0.12 %
Isztáncs 1 0.12 %
Szilvásújfalu 1 0.12 %
Cselej 1 0.12 %
Visnyó 1 0.12 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 9.31 %
Gálszécs 72 4.79 %
Parnó 20 1.33 %
Kozma 18 1.20 %
Alsómihályi 18 1.20 %
Garany 18 1.20 %
Bacskó 14 0.93 %
Magyarizsép 11 0.73 %
Királyhelmec 11 0.73 %
Lasztóc 10 0.67 %
Tiszacsernyő 9 0.60 %
Bodzásújlak 9 0.60 %
Hardicsa 9 0.60 %
Dargó 9 0.60 %
Kisazar 7 0.47 %
Vécse 7 0.47 %
Szécsudvar 7 0.47 %
Legenye 7 0.47 %
Kiszte 6 0.40 %
Nagyazar 6 0.40 %
Szécskeresztúr 6 0.40 %
Nagytoronya 5 0.33 %
Nagytárkány 5 0.33 %
Magyarsas 5 0.33 %
Szürnyeg 5 0.33 %
Zemplénújfalu 4 0.27 %
Újhely 4 0.27 %
Kázmér 4 0.27 %
Szilvásújfalu 4 0.27 %
Céke 3 0.20 %
Velejte 3 0.20 %
Nagygéres 3 0.20 %
Kasó 3 0.20 %
Zebegnyő 3 0.20 %
Bély 3 0.20 %
Lelesz 3 0.20 %
Tarnóka 3 0.20 %
Bodrogszentes 3 0.20 %
Véke 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szécsegres 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Isztáncs 3 0.20 %
Bodrogszerdahely 3 0.20 %
Szőlőske 2 0.13 %
Nagyruszka 2 0.13 %
Bári 2 0.13 %
Pelejte 2 0.13 %
Borsi 2 0.13 %
Nagykövesd 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Visnyó 2 0.13 %
Battyán 2 0.13 %
Kisgéres 2 0.13 %
Szolnocska 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Kolbáska 2 0.13 %
Sztankóc 2 0.13 %
Örös 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Kiskövesd 2 0.13 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 14.87 %
Tőketerebes 297 13.15 %
Kisazar 94 4.16 %
Szécskeresztúr 87 3.85 %
Dargó 78 3.45 %
Nagyazar 53 2.35 %
Kereplye 48 2.12 %
Vécse 39 1.73 %
Parnó 35 1.55 %
Kozma 33 1.46 %
Zebegnyő 28 1.24 %
Alsómihályi 25 1.11 %
Bacskó 21 0.93 %
Tarnóka 20 0.89 %
Bodzásújlak 19 0.84 %
Sztankóc 19 0.84 %
Magyarsas 17 0.75 %
Magyarizsép 17 0.75 %
Hardicsa 17 0.75 %
Szilvásújfalu 17 0.75 %
Cselej 17 0.75 %
Csörgő 16 0.71 %
Garany 16 0.71 %
Szécsudvar 16 0.71 %
Királyhelmec 15 0.66 %
Velejte 14 0.62 %
Gerenda 13 0.58 %
Nagyruszka 12 0.53 %
Céke 12 0.53 %
Visnyó 11 0.49 %
Lasztóc 10 0.44 %
Bodrogszerdahely 9 0.40 %
Pelejte 9 0.40 %
Nagytoronya 9 0.40 %
Kázmér 9 0.40 %
Tiszacsernyő 9 0.40 %
Barancs 8 0.35 %
Kiszte 8 0.35 %
Lelesz 8 0.35 %
Isztáncs 7 0.31 %
Nagytárkány 7 0.31 %
Kolbáska 7 0.31 %
Véke 7 0.31 %
Zemplénújfalu 7 0.31 %
Gercsely 6 0.27 %
Szomotor 6 0.27 %
Nagygéres 6 0.27 %
Újhely 5 0.22 %
Bodrogszentmária 5 0.22 %
Biste 5 0.22 %
Legenye 5 0.22 %
Battyán 5 0.22 %
Szécsegres 5 0.22 %
Ágcsernyő 4 0.18 %
Borsi 4 0.18 %
Perbenyik 4 0.18 %
Szürnyeg 3 0.13 %
Bodrogmező 3 0.13 %
Imreg 3 0.13 %
Bély 3 0.13 %
Bodrogszentes 3 0.13 %
Bacska 2 0.09 %
Bári 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kistoronya 2 0.09 %
Kasó 2 0.09 %
Kistárkány 2 0.09 %
Kisgéres 2 0.09 %
Zétény 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 17.43 %
Bély 80 9.62 %
Királyhelmec 70 8.41 %
Gálszécs 57 6.85 %
Tiszacsernyő 56 6.73 %
Kisgéres 31 3.73 %
Battyán 29 3.49 %
Nagytárkány 25 3.00 %
Kistárkány 21 2.52 %
Alsómihályi 20 2.40 %
Kozma 19 2.28 %
Borsi 17 2.04 %
Bodrogszerdahely 17 2.04 %
Véke 17 2.04 %
Nagygéres 14 1.68 %
Szomotor 14 1.68 %
Csörgő 13 1.56 %
Lelesz 13 1.56 %
Kisdobra 12 1.44 %
Bodzásújlak 12 1.44 %
Szécskeresztúr 12 1.44 %
Parnó 11 1.32 %
Céke 11 1.32 %
Hardicsa 11 1.32 %
Dargó 9 1.08 %
Szilvásújfalu 8 0.96 %
Velejte 8 0.96 %
Bodrogszentes 8 0.96 %
Lasztóc 7 0.84 %
Bacskó 7 0.84 %
Ágcsernyő 7 0.84 %
Imreg 6 0.72 %
Bodrogszentmária 6 0.72 %
Kolbáska 6 0.72 %
Zétény 6 0.72 %
Perbenyik 6 0.72 %
Gercsely 6 0.72 %
Örös 6 0.72 %
Garany 6 0.72 %
Nagytoronya 6 0.72 %
Biste 5 0.60 %
Szőlőske 5 0.60 %
Nagyazar 5 0.60 %
Kázmér 5 0.60 %
Bodrogszög 5 0.60 %
Magyarsas 5 0.60 %
Zemplénújfalu 5 0.60 %
Isztáncs 5 0.60 %
Magyarizsép 5 0.60 %
Szolnocska 4 0.48 %
Nagykövesd 4 0.48 %
Legenye 4 0.48 %
Vécse 4 0.48 %
Bacska 4 0.48 %
Zebegnyő 4 0.48 %
Gerenda 4 0.48 %
Kisazar 4 0.48 %
Bodrogmező 3 0.36 %
Kiskövesd 3 0.36 %
Rad 3 0.36 %
Szürnyeg 3 0.36 %
Boly 3 0.36 %
Újhely 3 0.36 %
Ladamóc 3 0.36 %
Szécsudvar 3 0.36 %
Pelejte 3 0.36 %
Tarnóka 2 0.24 %
Bári 2 0.24 %
Cselej 2 0.24 %
Kereplye 2 0.24 %
Barancs 1 0.12 %
Sztankóc 1 0.12 %
Szécsegres 1 0.12 %
Nagyruszka 1 0.12 %
Szinyér 1 0.12 %
Kasó 1 0.12 %
Zemplén 1 0.12 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 49.38 %
Vécse 74 3.81 %
Gálszécs 68 3.51 %
Garany 58 2.99 %
Nagyruszka 46 2.37 %
Hardicsa 33 1.70 %
Alsómihályi 33 1.70 %
Bodzásújlak 31 1.60 %
Parnó 31 1.60 %
Céke 28 1.44 %
Zemplénújfalu 26 1.34 %
Kozma 24 1.24 %
Velejte 21 1.08 %
Kiszte 18 0.93 %
Királyhelmec 17 0.88 %
Gercsely 17 0.88 %
Magyarizsép 16 0.82 %
Pelejte 15 0.77 %
Imreg 15 0.77 %
Kasó 15 0.77 %
Magyarsas 14 0.72 %
Szürnyeg 14 0.72 %
Kázmér 13 0.67 %
Isztáncs 13 0.67 %
Kisazar 12 0.62 %
Legenye 11 0.57 %
Barancs 11 0.57 %
Csörgő 10 0.52 %
Szécsegres 9 0.46 %
Biste 9 0.46 %
Kolbáska 9 0.46 %
Bodrogszerdahely 9 0.46 %
Szécskeresztúr 9 0.46 %
Dargó 9 0.46 %
Lasztóc 8 0.41 %
Lelesz 8 0.41 %
Tiszacsernyő 7 0.36 %
Gerenda 7 0.36 %
Szécsudvar 7 0.36 %
Kisgéres 7 0.36 %
Nagytoronya 6 0.31 %
Bacskó 6 0.31 %
Bári 6 0.31 %
Bély 6 0.31 %
Szilvásújfalu 6 0.31 %
Bacska 5 0.26 %
Kazsó 5 0.26 %
Borsi 5 0.26 %
Tarnóka 5 0.26 %
Ladamóc 4 0.21 %
Ágcsernyő 4 0.21 %
Újhely 4 0.21 %
Kistoronya 4 0.21 %
Nagyazar 3 0.15 %
Nagykövesd 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Zétény 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kereplye 2 0.10 %
Nagytárkány 2 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 27.36 %
Gálszécs 71 2.42 %
Garany 42 1.43 %
Vécse 38 1.30 %
Hardicsa 35 1.19 %
Bodzásújlak 31 1.06 %
Kiszte 29 0.99 %
Zemplénújfalu 27 0.92 %
Parnó 24 0.82 %
Kozma 22 0.75 %
Pelejte 21 0.72 %
Magyarsas 19 0.65 %
Alsómihályi 18 0.61 %
Velejte 17 0.58 %
Céke 17 0.58 %
Nagyruszka 14 0.48 %
Cselej 14 0.48 %
Szilvásújfalu 14 0.48 %
Szécskeresztúr 13 0.44 %
Királyhelmec 13 0.44 %
Imreg 13 0.44 %
Kazsó 12 0.41 %
Kázmér 11 0.38 %
Csörgő 11 0.38 %
Dargó 10 0.34 %
Gercsely 10 0.34 %
Isztáncs 10 0.34 %
Szomotor 9 0.31 %
Tiszacsernyő 9 0.31 %
Szécsegres 8 0.27 %
Újhely 8 0.27 %
Bodrogszerdahely 8 0.27 %
Kolbáska 8 0.27 %
Borsi 8 0.27 %
Legenye 8 0.27 %
Szürnyeg 6 0.20 %
Nagytoronya 6 0.20 %
Kistoronya 6 0.20 %
Barancs 6 0.20 %
Zebegnyő 5 0.17 %
Magyarizsép 5 0.17 %
Bári 5 0.17 %
Nagytárkány 5 0.17 %
Gerenda 5 0.17 %
Szécsudvar 5 0.17 %
Kisazar 4 0.14 %
Kistárkány 4 0.14 %
Kasó 4 0.14 %
Lasztóc 4 0.14 %
Lelesz 4 0.14 %
Battyán 4 0.14 %
Kiskövesd 3 0.10 %
Bacskó 3 0.10 %
Kereplye 3 0.10 %
Nagyazar 3 0.10 %
Rad 3 0.10 %
Biste 3 0.10 %
Tarnóka 3 0.10 %
Kisgéres 3 0.10 %
Csarnahó 2 0.07 %
Ágcsernyő 2 0.07 %
Perbenyik 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kisdobra 1 0.03 %
Bodrogszög 1 0.03 %
Ladamóc 1 0.03 %
Szinyér 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Örös 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Bodrogszentmária 1 0.03 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 40.55 %
Szomotor 164 8.26 %
Tiszacsernyő 163 8.21 %
Tőketerebes 154 7.76 %
Lelesz 113 5.69 %
Bodrogszerdahely 108 5.44 %
Bodrogszentmária 108 5.44 %
Zétény 106 5.34 %
Ágcsernyő 99 4.99 %
Kisgéres 84 4.23 %
Bély 79 3.98 %
Bodrogszentes 78 3.93 %
Kistárkány 76 3.83 %
Magyarsas 75 3.78 %
Perbenyik 74 3.73 %
Kisdobra 64 3.22 %
Nagytárkány 64 3.22 %
Nagygéres 59 2.97 %
Rad 51 2.57 %
Véke 45 2.27 %
Battyán 45 2.27 %
Borsi 44 2.22 %
Boly 41 2.07 %
Ladamóc 40 2.02 %
Garany 33 1.66 %
Nagykövesd 33 1.66 %
Örös 32 1.61 %
Bári 31 1.56 %
Szürnyeg 30 1.51 %
Bodrogmező 27 1.36 %
Imreg 25 1.26 %
Céke 22 1.11 %
Gálszécs 22 1.11 %
Bacska 21 1.06 %
Kiskövesd 20 1.01 %
Csarnahó 19 0.96 %
Csörgő 19 0.96 %
Szolnocska 17 0.86 %
Zemplén 17 0.86 %
Parnó 17 0.86 %
Szinyér 14 0.71 %
Szőlőske 13 0.65 %
Újhely 13 0.65 %
Velejte 11 0.55 %
Hardicsa 10 0.50 %
Bacskó 10 0.50 %
Pelejte 8 0.40 %
Bodrogszög 8 0.40 %
Gercsely 7 0.35 %
Nagytoronya 7 0.35 %
Kistoronya 6 0.30 %
Nagyruszka 6 0.30 %
Zemplénújfalu 6 0.30 %
Kolbáska 6 0.30 %
Cselej 5 0.25 %
Legenye 4 0.20 %
Szilvásújfalu 4 0.20 %
Kázmér 4 0.20 %
Magyarizsép 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Kiszte 3 0.15 %
Biste 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Isztáncs 2 0.10 %
Kisazar 2 0.10 %
Kozma 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 19.98 %
Bodrogszentes 167 15.10 %
Tőketerebes 156 14.10 %
Kisgéres 69 6.24 %
Rad 50 4.52 %
Tiszacsernyő 46 4.16 %
Lelesz 45 4.07 %
Bodrogszerdahely 43 3.89 %
Gálszécs 41 3.71 %
Bacska 32 2.89 %
Zétény 32 2.89 %
Szomotor 32 2.89 %
Bodrogszentmária 31 2.80 %
Battyán 31 2.80 %
Perbenyik 31 2.80 %
Bély 30 2.71 %
Boly 27 2.44 %
Szolnocska 25 2.26 %
Kisdobra 22 1.99 %
Nagytárkány 22 1.99 %
Szilvásújfalu 21 1.90 %
Véke 21 1.90 %
Kistárkány 21 1.90 %
Garany 20 1.81 %
Borsi 19 1.72 %
Nagykövesd 19 1.72 %
Nagygéres 18 1.63 %
Kiskövesd 18 1.63 %
Örös 17 1.54 %
Ágcsernyő 16 1.45 %
Vécse 15 1.36 %
Szinyér 15 1.36 %
Bodrogmező 14 1.27 %
Kozma 14 1.27 %
Magyarizsép 14 1.27 %
Hardicsa 11 0.99 %
Szőlőske 10 0.90 %
Alsómihályi 10 0.90 %
Ladamóc 10 0.90 %
Lasztóc 10 0.90 %
Imreg 9 0.81 %
Bodzásújlak 7 0.63 %
Nagyazar 7 0.63 %
Szürnyeg 7 0.63 %
Újhely 7 0.63 %
Szécskeresztúr 7 0.63 %
Zemplénújfalu 6 0.54 %
Barancs 6 0.54 %
Magyarsas 5 0.45 %
Szécsegres 5 0.45 %
Céke 5 0.45 %
Zemplén 5 0.45 %
Csörgő 5 0.45 %
Gercsely 5 0.45 %
Nagytoronya 5 0.45 %
Bodrogszög 5 0.45 %
Csarnahó 4 0.36 %
Bári 4 0.36 %
Cselej 4 0.36 %
Kolbáska 4 0.36 %
Nagyruszka 4 0.36 %
Szécsudvar 3 0.27 %
Visnyó 3 0.27 %
Bacskó 3 0.27 %
Legenye 2 0.18 %
Velejte 2 0.18 %
Kazsó 2 0.18 %
Kázmér 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Kasó 2 0.18 %
Parnó 2 0.18 %
Isztáncs 1 0.09 %
Kistoronya 1 0.09 %
Dargó 1 0.09 %
Gerenda 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.14 %
Kisgéres 184 8.34 %
Nagytárkány 96 4.35 %
Kistárkány 80 3.63 %
Bodrogszerdahely 79 3.58 %
Bacska 69 3.13 %
Perbenyik 67 3.04 %
Borsi 63 2.86 %
Battyán 63 2.86 %
Bodrogszentmária 62 2.81 %
Ladamóc 58 2.63 %
Nagykövesd 56 2.54 %
Zétény 53 2.40 %
Bély 53 2.40 %
Bári 51 2.31 %
Boly 47 2.13 %
Lelesz 47 2.13 %
Rad 46 2.09 %
Tiszacsernyő 44 2.00 %
Szomotor 42 1.90 %
Bodrogszentes 39 1.77 %
Nagygéres 38 1.72 %
Örös 37 1.68 %
Imreg 33 1.50 %
Bodrogmező 29 1.32 %
Kiskövesd 27 1.22 %
Tőketerebes 26 1.18 %
Kisdobra 25 1.13 %
Szőlőske 25 1.13 %
Ágcsernyő 23 1.04 %
Véke 22 1.00 %
Csarnahó 20 0.91 %
Szolnocska 17 0.77 %
Zemplén 17 0.77 %
Szinyér 17 0.77 %
Újhely 11 0.50 %
Bodrogszög 6 0.27 %
Gálszécs 6 0.27 %
Garany 5 0.23 %
Isztáncs 5 0.23 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 21.03 %
Gálszécs 37 5.60 %
Vécse 13 1.97 %
Parnó 11 1.66 %
Tiszacsernyő 10 1.51 %
Királyhelmec 10 1.51 %
Bacskó 9 1.36 %
Kozma 9 1.36 %
Céke 8 1.21 %
Alsómihályi 7 1.06 %
Garany 7 1.06 %
Szécskeresztúr 5 0.76 %
Bodzásújlak 5 0.76 %
Borsi 5 0.76 %
Hardicsa 5 0.76 %
Magyarsas 5 0.76 %
Zemplénújfalu 5 0.76 %
Nagyruszka 4 0.61 %
Kolbáska 4 0.61 %
Rad 4 0.61 %
Kisgéres 4 0.61 %
Nagyazar 4 0.61 %
Kistárkány 4 0.61 %
Tarnóka 4 0.61 %
Pelejte 4 0.61 %
Sztankóc 4 0.61 %
Bodrogszerdahely 4 0.61 %
Ágcsernyő 3 0.45 %
Lelesz 3 0.45 %
Bodrogszentes 3 0.45 %
Nagytoronya 3 0.45 %
Kázmér 3 0.45 %
Dargó 3 0.45 %
Lasztóc 3 0.45 %
Véke 3 0.45 %
Cselej 3 0.45 %
Battyán 3 0.45 %
Bacska 3 0.45 %
Kasó 3 0.45 %
Bély 2 0.30 %
Gercsely 2 0.30 %
Gerenda 2 0.30 %
Bodrogszentmária 2 0.30 %
Magyarizsép 2 0.30 %
Csörgő 2 0.30 %
Kisdobra 2 0.30 %
Szécsudvar 2 0.30 %
Barancs 2 0.30 %
Isztáncs 2 0.30 %
Szomotor 2 0.30 %
Kisazar 2 0.30 %
Szürnyeg 2 0.30 %
Szilvásújfalu 2 0.30 %
Nagygéres 1 0.15 %
Kiskövesd 1 0.15 %
Örös 1 0.15 %
Legenye 1 0.15 %
Kiszte 1 0.15 %
Velejte 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Bodrogmező 1 0.15 %
Szőlőske 1 0.15 %
Visnyó 1 0.15 %
Csarnahó 1 0.15 %
Zebegnyő 1 0.15 %
Zemplén 1 0.15 %
Imreg 1 0.15 %
Bári 1 0.15 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 28.70 %
Gálszécs 160 6.52 %
Céke 120 4.89 %
Magyarsas 101 4.12 %
Királyhelmec 87 3.55 %
Parnó 79 3.22 %
Szilvásújfalu 77 3.14 %
Bacskó 69 2.81 %
Borsi 66 2.69 %
Bodzásújlak 65 2.65 %
Magyarizsép 64 2.61 %
Szürnyeg 61 2.49 %
Lasztóc 59 2.41 %
Hardicsa 58 2.36 %
Kolbáska 55 2.24 %
Vécse 54 2.20 %
Garany 52 2.12 %
Kozma 50 2.04 %
Zemplénújfalu 48 1.96 %
Szécskeresztúr 39 1.59 %
Nagyruszka 36 1.47 %
Tiszacsernyő 35 1.43 %
Csörgő 34 1.39 %
Imreg 34 1.39 %
Kiszte 33 1.35 %
Kisazar 32 1.30 %
Bodrogszerdahely 32 1.30 %
Alsómihályi 32 1.30 %
Velejte 27 1.10 %
Szécsudvar 25 1.02 %
Nagytoronya 23 0.94 %
Dargó 23 0.94 %
Gercsely 21 0.86 %
Barancs 20 0.82 %
Pelejte 20 0.82 %
Nagyazar 20 0.82 %
Bodrogszentes 20 0.82 %
Kázmér 19 0.77 %
Kisdobra 19 0.77 %
Cselej 18 0.73 %
Bári 16 0.65 %
Szomotor 16 0.65 %
Kasó 15 0.61 %
Újhely 15 0.61 %
Kereplye 15 0.61 %
Szőlőske 15 0.61 %
Bodrogmező 14 0.57 %
Perbenyik 14 0.57 %
Csarnahó 14 0.57 %
Bodrogszentmária 14 0.57 %
Visnyó 14 0.57 %
Lelesz 14 0.57 %
Bély 13 0.53 %
Kistoronya 13 0.53 %
Szolnocska 11 0.45 %
Biste 11 0.45 %
Kazsó 10 0.41 %
Isztáncs 9 0.37 %
Szécsegres 9 0.37 %
Nagytárkány 9 0.37 %
Kisgéres 8 0.33 %
Kiskövesd 7 0.29 %
Legenye 7 0.29 %
Gerenda 7 0.29 %
Battyán 6 0.24 %
Bodrogszög 6 0.24 %
Kistárkány 5 0.20 %
Ágcsernyő 5 0.20 %
Zemplén 5 0.20 %
Zebegnyő 5 0.20 %
Ladamóc 5 0.20 %
Zétény 5 0.20 %
Véke 4 0.16 %
Boly 4 0.16 %
Rad 4 0.16 %
Nagygéres 3 0.12 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.00 %
Tőketerebes 250 17.64 %
Szécskeresztúr 96 6.77 %
Nagyazar 39 2.75 %
Parnó 36 2.54 %
Kisazar 32 2.26 %
Vécse 30 2.12 %
Bacskó 27 1.91 %
Dargó 27 1.91 %
Tarnóka 23 1.62 %
Nagyruszka 21 1.48 %
Kozma 18 1.27 %
Cselej 17 1.20 %
Alsómihályi 16 1.13 %
Garany 16 1.13 %
Zebegnyő 14 0.99 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Gerenda 12 0.85 %
Szécsudvar 12 0.85 %
Hardicsa 11 0.78 %
Velejte 11 0.78 %
Visnyó 10 0.71 %
Pelejte 10 0.71 %
Szilvásújfalu 10 0.71 %
Szécsegres 9 0.64 %
Kolbáska 9 0.64 %
Zemplénújfalu 8 0.56 %
Kereplye 7 0.49 %
Csörgő 7 0.49 %
Barancs 6 0.42 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Tiszacsernyő 5 0.35 %
Kázmér 5 0.35 %
Lasztóc 5 0.35 %
Szürnyeg 4 0.28 %
Céke 4 0.28 %
Nagytoronya 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Sztankóc 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 56.13 %
Tiszacsernyő 290 14.51 %
Lelesz 181 9.05 %
Szomotor 154 7.70 %
Nagytárkány 137 6.85 %
Bély 126 6.30 %
Bodrogszerdahely 121 6.05 %
Kisgéres 116 5.80 %
Kistárkány 115 5.75 %
Perbenyik 91 4.55 %
Zétény 87 4.35 %
Bodrogszentes 84 4.20 %
Kisdobra 79 3.95 %
Nagygéres 77 3.85 %
Bodrogszentmária 76 3.80 %
Battyán 69 3.45 %
Örös 60 3.00 %
Tőketerebes 60 3.00 %
Borsi 55 2.75 %
Rad 52 2.60 %
Nagykövesd 49 2.45 %
Bacska 49 2.45 %
Ágcsernyő 46 2.30 %
Boly 44 2.20 %
Zemplén 41 2.05 %
Véke 37 1.85 %
Bodrogmező 31 1.55 %
Ladamóc 28 1.40 %
Bári 25 1.25 %
Kiskövesd 25 1.25 %
Csarnahó 22 1.10 %
Szinyér 19 0.95 %
Szolnocska 18 0.90 %
Imreg 18 0.90 %
Szőlőske 16 0.80 %
Vécse 14 0.70 %
Újhely 13 0.65 %
Bodrogszög 10 0.50 %
Gálszécs 10 0.50 %
Alsómihályi 9 0.45 %
Kistoronya 6 0.30 %
Gercsely 5 0.25 %
Kázmér 5 0.25 %
Pelejte 5 0.25 %
Csörgő 5 0.25 %
Lasztóc 5 0.25 %
Kereplye 5 0.25 %
Legenye 5 0.25 %
Velejte 5 0.25 %
Szécsudvar 4 0.20 %
Kozma 4 0.20 %
Szürnyeg 4 0.20 %
Hardicsa 4 0.20 %
Nagytoronya 4 0.20 %
Szilvásújfalu 3 0.15 %
Kolbáska 3 0.15 %
Nagyruszka 3 0.15 %
Céke 3 0.15 %
Szécskeresztúr 3 0.15 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Garany 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Zebegnyő 2 0.10 %
Barancs 2 0.10 %
Zemplénújfalu 2 0.10 %
Dargó 2 0.10 %
Bacskó 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Magyarizsép 0