SK
LV
.....

Kural

Község

címer zászló
105 13% magyar 1910
18 4% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kuraľany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
(Kurali malom), (Kuralpuszta)
Koordináták:
47.98078918, 18.54081154
Terület:
10,69 km2
Rang:
község
Népesség:
520
Tszf. magasság:
159 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93564
Település kód:
502464
Szervezeti azonosító:
307181
Adóazonosító:
2021023609

A község a Garammenti-hátság dombvidékének keleti előterében, enyhén dombos, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt vidéken, a Kétyi-víz mentén, Párkánytól 27 km-re északnyugatra, Nagysallótól 15, Lévától pedig 35 km-re délre. A Farnadot (3,5 km) Bénnyel (10 km) összekötő mellékút áthalad a községen, mellékút köti össze Nagyölveddel (3,5 km) és Nyírágóval (6,5 km). Délnyugatról Nagyölved, délkeletről Érsekkéty, északkeletről Nyírágó, északnyugatról pedig Farnad községekkel határos, határa legkeletebbi pontjánál Lekér kataszterével egy pontban érintkezik. Északkeleti határa Esztergom és Bars megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz. 1960-ban a Párkányi járás megszüntetésekor a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás), ekkor nagyközségi rangját elveszítette. Területe (10,69 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

A 17. században szlovákokkal betelepített község etnikai arculatát azóta is megőrizte, ma szlovák nyelvi szigetet alkot a magyar nyelvterületbe ékelődve. 1910-ben 803, 1921-ben 869, 1938-ban 904, csaknem kizárólag szlovák nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1910-ben a lakosság 13,1, 1921-ben pedig 6,0 %-a még magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Népességének maximumát 1961-ben érte el (920 fő), 1991-ig népességének több mint egynegyedét (26,7 %) elveszítette, majd 1991-2011 között további egyötödét (20,6 %, népessége 674 főről 535-re csökkent). A lakosság túlnyomó többsége (89,0 %) római katolikus vallású.

Történelem

1223-ból származó első okleveles említésében bizonyos Mochow fia, Csépány szerepel, aki Kurol községből való. 1256-ban a Kurali nemes család birtoka. 1308-ban Kurul, illetve Kural alakban jelenik meg. 1338-ban Kurali Bakó Farnadi Petőnek zálogosít el itteni birtokából, Kurali Mátyástól pedig 1330—49 között Telegdi Csanád esztergomi érsek vesz zálogba földeket. 1384-ben Kyskural néven szerepel, 1424-ben Széchenyi László de genere Kathyz a földesura, de 1437-ben már elcseréli Kereszturért az esztergomi érsekkel. Innentől lényegében a 20. század elejéig érsekségi uradalom. A 16. században a török időkben teljesen elpusztult. 1612-ben Paluska György itteni birtokára Nagytapolcsány és Kinorány vidékéről szlovák földműveseket telepített, akik zsellérekként dolgoztak a birtokon. Lakói 1700 és 1725 között évi 200 arany járadékért megváltották magukat a robot alól. Főként a mezőgazdaságból éltek, de a kiváló termőtalaj bőségesen biztosította a megélhetést és a falu fejlődését. 1715-ben 28, 1720-ban 17 ház állt a faluban. 1787-ben 37 házában 469 lakos élt. 1828-ban 52 háza volt 519 lakossal. Templomát a 18. század elején Keresztély Ágost hercegprímás építtette. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra visszakerült Magyarországhoz. 1976-ban szövetkezetét egyesítették Érsekkétyével és Nyírágóval, központi szövetkezeti községgé vált.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák óvoda működik. Az Úr Színeváltozásának szentelt római katolikus temploma 1755-ben épült barokk stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KURALY. Tót falu Esztergom Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Nagy Ölvedhez közel, mellynek filiája, földgye jó, legelője, réttye soványas, el adásra módgya a’ Dunán, Esztergomban, és a’ Bánya Városokban, fája nints elég.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kuraly, Esztergom most Komárom vmegyében, tót falu, 264 kath. lak., kik 1612-ben szállittattak ide Paluska György érseki direktor által N.-Tapolcsányból, Chinorányból s a t. August Keresztély szász herczeg mind akkori primás valódi kiváltságos oklevéllel megajándékozván őket, most ennek erejében csak 200 frt tartoznak esztendőnként fizetni, menttek lévén még 1848 előtt különben minden dézmától, robottól, sőt az urasági korcsmáltatástól is. – Határjok szomszéd Bars vármegyével, s elég termékeny; borok, fájok, rétjök elég. F. u. a primás.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kural, nagyközség, a párkányi járásban, 135 házzal és 700 lakossal, a kik 85 magyar ajkút leszámítva, tót anyanyelvűek és r. katholikusok. Határa 1857 k. hold. Első ízben 1223-ban találkozunk e helység nevével, a mikor egy oklevélben bizonyos Mochov fia, Csépány szerepel, a ki Kural helységből való. 1256-ban fordulnak 28elő a Kurali nemesek, a kik földet vásárolnak. 1338-ban Kurali Bakó és testvérei elzálogosították itteni földjeiket Farnadi Petőnek másfél márkáért. 1330-49 között Telegdi Csanád esztergomi érsek is vesz zálogba földeket Kurali Mátyástól. 1424-ben a Kathyz nembeli Szécsényi László birtokában találjuk, a ki 1437-ben az esztergomi érseknek adta cserébe, annak Keresztúr nevű birtokáért. 1489-ben a falu tizedét Garázda Péter esztergomi prépost bérelte. Az 1532-1647. évi összeírások szerint az esztergomi érsek birtoka. 1550-ben 8, 1556-ban 9, 1593-ban 5, 1609-ben 3, 1647-ben 3 1/2 portája volt. Tót származású lakosait 1612-ben telepítette ide Paluska György érsekségi tiszttartó Nagytapolcsányból és Chinorányból. Utóbb Szász Keresztély Ágost herczeg esztergomi érsektől (1707-1725) nyert kiváltságlevél értelmében évenként csak 200 forintot tartoztak adni a prímásnak s mindennemű robot és dézsma fizetése alól mentesek voltak. Az 1732. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága szerint már virágzó helység volt. 13 egész, 8 féltelkes jobbágy és 4 zsellér lakta. Templomát Keresztély Ágost herczegprímás építtette, utóda gróf Esterházy Imre pedig különféle felszerelésekkel gyarapította. Most az esztergomi érsekségnek van itt birtoka. A lakosok gazdakört tartanak fenn. Határához tartozik a Kurali major. Postája Érsekkéty, távíró- és vasúti állomása Bény.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kural. 1223-ból származó első okleveles említésében bizonyos Mochow fia, Csépány szerepel, aki Kural községből való. 1256-ban a Kurali nemes család birtoka. 1338-ban Kurali Bakó Farnadi Petőnek zálogosít el itteni birtokából, Kurali Mátyástól pedig 1330—49 között Telegdi Csanád esztergomi érsek vesz zálogba földeket. 1424-ben Széchenyi László de genere Kathyz a földesura, de 1437-ben már elcseréli Kereszturért az esztergomi érsekkel. Ettől kezdve egészen az öszszeomlásig az érsekségnek van itt ura dalma. A török alatt teljesen elpusztult és szlovákokkal telepítették újra. Templomát a XVIII. század elején Keresztély Ágost hercegprímás építtette. A község területe 1856 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 904.

Névelőfordulások
1223
Kurol
1308
Kurul
1384
Kyskural
1773
Kurálly,
1786
Kuraly,
1808
Kuraly,
1863
Kural,
1920
Kuraly,
1927
Kuralany,
1938
Kural,
1945
Kuralany,
1948
Kuraľany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kural (Kuraľany) 1
Telefon: 0367736124
Fax: 0367736132

Honlap: kuralany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mésároš Dušan (SMER-SD, SNS)

Képviselő-testület:
Bélik Jaroslav (SMER-SD, SNS)
Michlo Štefan (SMER-SD, SNS)
Bielik František (SMER-SD, SNS)
Varga Patrik (SMER-SD, SNS)
Bielik Róbert (SMER-SD, SNS)
SMER-SD,... 100% SMER-SD, SNS 5 képviselö 5 képviselö
Kurali Posta

Kural 1

CR Mikrorégió „KVETNIANKA” önkormányzati érdekvédelmi társulás

Kural 1.

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Kural 152

Kurali Községi Hivatal

Kural 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 563 91%
szlovákok 8 1%
csehek 0 0%
németek 27 4%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 620
magyarok 105 13%
szlovákok 698 87%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 803
magyarok 52 6%
szlovákok 813 94%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 869
magyarok 17 3%
szlovákok 656 97%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 674
magyarok 16 3%
szlovákok 572 97%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 591
magyarok 13 2%
szlovákok 518 97%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 535
magyarok 18 4%
szlovákok 434 91%
csehek 5 1%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 16 3%
összlétszám 475
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 436
Választási részvétel: 53.44 %
Kiadott boríték: 233
Bedobott boríték: 233

Polgármester

Érvényes szavazólap: 199
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mésároš Dušan 199 100.00 % SMER-SD, SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bélik Jaroslav 157 SMER-SD, SNS
Michlo Štefan 119 SMER-SD, SNS
Bielik František 115 SMER-SD, SNS
Varga Patrik 106 SMER-SD, SNS
Bielik Róbert 105 SMER-SD, SNS

Képviselők

2014
SMER-SD 85.71% SMER-SD 6 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD, SNS 100.00% SMER-SD, SNS 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 445
Választási részvétel: 25.84 %
Kiadott boríték: 115
Bedobott boríték: 115
Választásra jogosult: 444
Választási részvétel: 21.17 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94
Választásra jogosult: 439
Választási részvétel: 28,01 %
Kiadott boríték: 123
Bedobott boríték: 123

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 107
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 117
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 83 77.57 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 20 18.69 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 4 3.74 % Független
Robert Dick 0 0.00 % MS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Tomáš Galbavý 17 18.28% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 58 49.57 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 16 13.68 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 15 12.82 % ĽSNS
Peter Oremus 15 12.82 % Független
Renáta Kolenčíková 7 5.98 % Független
Iván Farkas 6 5.13 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 102
Érvényes szavazólap: 110
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Alexander Bačík 38 37.25% KDH, SMER - SD
Zita Cseri 36 35.29% Független
Alena Frtúsová 35 34.31% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 35 34.31% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 34 33.33% KDH, SMER - SD
Igor Varga 32 31.37% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 29 28.43% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 28 27.45% SMER - SD, KDH
Štefan Baniar 25 24.51% SNS
Rastislav Juhár 23 22.55% SMER - SD, KDH
Martin Bátovský 19 18.63% SNS
Ľubomír Lőrincz 16 15.69% SMER - SD, KDH
Soňa Kocková 15 14.71% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Imrich Králik 12 11.76% ĽS-HZDS
František Horváth 12 11.76% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Mária Brnáková 11 10.78% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Róbert Csudai 7 6.86% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Juraj Braun 7 6.86% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Jozef Rosipal 7 6.86% ĽS-HZDS
Hedviga Makovínyiová 5 4.90% Független
Jozef Kubala 4 3.92% SNS
Roman Tóth 4 3.92% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Csenger 4 3.92% SMK-MKP
Anikó Helység 4 3.92% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Gyurkovics 3 2.94% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Michal Molnár 3 2.94% KSS
Ivana Rosíková 3 2.94% NP
Gabriel Biric 3 2.94% KSS
Lenka Kluchová 2 1.96% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Bóna 2 1.96% KSS
Ján Hamar 2 1.96% KSS
Peter Laczko 2 1.96% KSS
Ladislav Mészáros 1 0.98% KSS
Ladislav Vörös 1 0.98% KSS
Oľga Szalmová 1 0.98% Független
Beáta Kiss 1 0.98% SMK-MKP
Peter Köpöncei 0 0.00% SMK-MKP
Jiří Klain 0 0.00% KSS
Tamás Lőrincz 0 0.00% SMK-MKP
Helena Rosíková 0 0.00% NP
Dezső Pálffy 0 0.00% SMK-MKP
Zita Cseri 35 31.82% Független
Zoltán Fekete 34 30.91% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miloš Zaujec 25 22.73% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Alexander Bačík 21 19.09% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Martina Holečková 21 19.09% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Róbert Csudai 19 17.27% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Martin Bátovský 19 17.27% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miroslav Hasznos 19 17.27% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Ivan 17 15.45% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Ervín Szalma 17 15.45% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Ondrej Juhász 14 12.73% Független
František Kováčik 14 12.73% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Igor Varga 14 12.73% Független
Ivan Murín 14 12.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Monika Porubská 13 11.82% ĽS Naše Slovensko
Ján Janáč 13 11.82% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Pavlovič 13 11.82% ĽS Naše Slovensko
Ján Krtík 13 11.82% Független
Pavol Novák 12 10.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Sylvia Horváthová 12 10.91% SME RODINA - Boris Kollár
Csaba Tolnai 11 10.00% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Jaroslav Tomek 11 10.00% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 11 10.00% Független
Peter Drábik 10 9.09% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Rastislav Juhár 10 9.09% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Erika Sulinová 8 7.27% Független
Rastislav Jakubík 7 6.36% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 7 6.36% ĽS Naše Slovensko
Roman Tóth 7 6.36% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Igor Éder 6 5.45% Független
Karol Ižold 5 4.55% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Vörös 4 3.64% KSS
Michal Ivanický 4 3.64% KSS
Peter Štefan 4 3.64% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 4 3.64% SMK-MKP
Ladislav Jakubík 4 3.64% ĽS Naše Slovensko
Ján Kútik 3 2.73% KSS
Igor Gogora 3 2.73% Független
Zuzana Kotrus Rákociová 3 2.73% Független
Ján Hamar 2 1.82% KSS
Tibor Csenger 2 1.82% SMK-MKP
Peter Köpöncei 1 0.91% SMK-MKP
Miroslav Kamenský 1 0.91% KSS
Melinda Bögi Pathó 1 0.91% SMK-MKP
Pál Zachar 1 0.91% Független
Dezső Pálffy 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 13.15 %
Léva 408 11.64 %
Zselíz 372 10.61 %
Palást 202 5.76 %
Nagyölved 187 5.33 %
Farnad 135 3.85 %
Érsekkéty 110 3.14 %
Oroszka 84 2.40 %
Csata 80 2.28 %
Nagysalló 80 2.28 %
Nyírágó 77 2.20 %
Kálna 66 1.88 %
Ipolyfödémes 65 1.85 %
Lekér 60 1.71 %
Ipolyszakállos 59 1.68 %
Garamszentgyörgy 56 1.60 %
Vámosladány 49 1.40 %
Ipolyvisk 47 1.34 %
Alsószemeréd 43 1.23 %
Zsemlér 42 1.20 %
Ipolypásztó 41 1.17 %
Nagytúr 40 1.14 %
Deménd 39 1.11 %
Barsbese 37 1.06 %
Sáró 34 0.97 %
Felsőtúr 34 0.97 %
Százd 32 0.91 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.83 %
Szete 29 0.83 %
Szalatnya 29 0.83 %
Egeg 27 0.77 %
Kistompa 26 0.74 %
Ipolybél 25 0.71 %
Felsőszemeréd 24 0.68 %
Felsőszecse 24 0.68 %
Kisölved 23 0.66 %
Lontó 23 0.66 %
Zalaba 22 0.63 %
Nagyod 20 0.57 %
Felsőpél 19 0.54 %
Málas 18 0.51 %
Garamsalló 16 0.46 %
Barsendréd 14 0.40 %
Gyerk 10 0.29 %
Barsvárad 10 0.29 %
Bori 10 0.29 %
Garamtolmács 9 0.26 %
Kétfegyvernek 9 0.26 %
Garamkovácsi 9 0.26 %
Bakabánya 8 0.23 %
Tőre 7 0.20 %
Alsópél 6 0.17 %
Szántó 5 0.14 %
Töhöl 5 0.14 %
Újbars 4 0.11 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Kisóvár 4 0.11 %
Kural 4 0.11 %
Garamlök 4 0.11 %
Felsőzsember 3 0.09 %
Garamkelecsény 3 0.09 %
Nagygyőröd 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Borfő 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Bát 2 0.06 %
Hontalmás 2 0.06 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 123.02 %
Kálna 139 5.23 %
Zselíz 135 5.08 %
Garamtolmács 126 4.74 %
Ipolyság 108 4.06 %
Felsőszecse 107 4.02 %
Garamkelecsény 106 3.99 %
Garamszentgyörgy 77 2.90 %
Csejkő 72 2.71 %
Óbars 70 2.63 %
Garamújfalu 67 2.52 %
Bakabánya 59 2.22 %
Újbars 51 1.92 %
Garamkovácsi 48 1.81 %
Kereskény 47 1.77 %
Garamszőllős 46 1.73 %
Berekalja 43 1.62 %
Alsószecse 40 1.50 %
Nagysalló 40 1.50 %
Vámosladány 39 1.47 %
Deménd 33 1.24 %
Felsőzsember 31 1.17 %
Nagykoszmály 29 1.09 %
Garamlök 25 0.94 %
Garamkeszi 24 0.90 %
Nagygyőröd 23 0.86 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.79 %
Alsópél 20 0.75 %
Oroszka 19 0.71 %
Szántó 17 0.64 %
Nagyod 17 0.64 %
Nagyölved 16 0.60 %
Bát 16 0.60 %
Hontnádas 15 0.56 %
Ipolyszakállos 15 0.56 %
Kétfegyvernek 14 0.53 %
Sáró 14 0.53 %
Baka 14 0.53 %
Lekér 13 0.49 %
Farnad 13 0.49 %
Cseke 13 0.49 %
Barsendréd 12 0.45 %
Felsőtúr 12 0.45 %
Barsbese 12 0.45 %
Derzsenye 12 0.45 %
Kural 11 0.41 %
Töhöl 9 0.34 %
Csata 9 0.34 %
Lontó 9 0.34 %
Felsőpél 9 0.34 %
Fakóvezekény 9 0.34 %
Felsőszemeréd 9 0.34 %
Barsvárad 9 0.34 %
Hontbesenyőd 8 0.30 %
Palást 8 0.30 %
Egeg 8 0.30 %
Nyírágó 7 0.26 %
Gyerk 7 0.26 %
Bori 6 0.23 %
Borfő 6 0.23 %
Ipolyvisk 6 0.23 %
Érsekkéty 6 0.23 %
Kistompa 5 0.19 %
Ipolyfödémes 5 0.19 %
Bajka 5 0.19 %
Kiskoszmály 5 0.19 %
Zsemlér 5 0.19 %
Hontbagonya 4 0.15 %
Kisóvár 4 0.15 %
Dalmad 4 0.15 %
Ény 4 0.15 %
Nagytúr 4 0.15 %
Hontalmás 4 0.15 %
Százd 4 0.15 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Alsószemeréd 3 0.11 %
Nemesoroszi 3 0.11 %
Málas 3 0.11 %
Tőre 2 0.08 %
Szete 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Szalatnya 2 0.08 %
Zalaba 2 0.08 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 22.42 %
Léva 345 11.61 %
Zselíz 261 8.78 %
Palást 260 8.75 %
Nagyölved 134 4.51 %
Érsekkéty 95 3.20 %
Farnad 91 3.06 %
Ipolyfödémes 76 2.56 %
Alsószemeréd 72 2.42 %
Ipolyszakállos 65 2.19 %
Nagysalló 64 2.15 %
Oroszka 64 2.15 %
Csata 62 2.09 %
Kálna 62 2.09 %
Ipolyvisk 53 1.78 %
Nagytúr 48 1.62 %
Ipolypásztó 46 1.55 %
Vámosladány 46 1.55 %
Lekér 45 1.51 %
Deménd 39 1.31 %
Kistompa 39 1.31 %
Egeg 38 1.28 %
Szete 37 1.25 %
Garamszentgyörgy 37 1.25 %
Szalatnya 36 1.21 %
Felsőszemeréd 36 1.21 %
Felsőtúr 36 1.21 %
Százd 36 1.21 %
Nyírágó 35 1.18 %
Barsbese 31 1.04 %
Lontó 30 1.01 %
Zsemlér 30 1.01 %
Hontfüzesgyarmat 30 1.01 %
Ipolybél 24 0.81 %
Kisölved 24 0.81 %
Sáró 21 0.71 %
Málas 19 0.64 %
Felsőszecse 17 0.57 %
Fakóvezekény 14 0.47 %
Garamsalló 13 0.44 %
Gyerk 13 0.44 %
Barsendréd 12 0.40 %
Zalaba 11 0.37 %
Nagyod 10 0.34 %
Újbars 10 0.34 %
Bori 10 0.34 %
Tőre 6 0.20 %
Kétfegyvernek 6 0.20 %
Garamlök 5 0.17 %
Töhöl 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Nagygyőröd 4 0.13 %
Felsőpél 4 0.13 %
Szántó 4 0.13 %
Garamkovácsi 3 0.10 %
Ény 3 0.10 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Garamtolmács 2 0.07 %
Alsópél 2 0.07 %
Garamkelecsény 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Kisóvár 2 0.07 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 48.74 %
Garamtolmács 185 6.05 %
Óbars 87 2.84 %
Garamkelecsény 82 2.68 %
Kálna 81 2.65 %
Ipolyság 76 2.48 %
Garamkovácsi 73 2.39 %
Garamszőllős 67 2.19 %
Garamújfalu 65 2.12 %
Bakabánya 59 1.93 %
Berekalja 57 1.86 %
Zselíz 53 1.73 %
Csejkő 50 1.63 %
Felsőzsember 41 1.34 %
Kereskény 40 1.31 %
Bát 38 1.24 %
Nagykoszmály 36 1.18 %
Garamszentgyörgy 35 1.14 %
Garamkeszi 27 0.88 %
Nagygyőröd 27 0.88 %
Alsópél 25 0.82 %
Újbars 24 0.78 %
Felsőszecse 22 0.72 %
Hontnádas 22 0.72 %
Borfő 21 0.69 %
Nagysalló 20 0.65 %
Alsószecse 20 0.65 %
Szántó 19 0.62 %
Derzsenye 18 0.59 %
Kistompa 17 0.56 %
Bori 17 0.56 %
Barsbese 16 0.52 %
Hontalmás 15 0.49 %
Vámosladány 15 0.49 %
Hontbagonya 12 0.39 %
Lekér 12 0.39 %
Barsendréd 12 0.39 %
Garamlök 11 0.36 %
Deménd 11 0.36 %
Sáró 10 0.33 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.33 %
Ipolyszakállos 10 0.33 %
Palást 10 0.33 %
Ény 9 0.29 %
Fakóvezekény 9 0.29 %
Baka 9 0.29 %
Cseke 9 0.29 %
Kural 8 0.26 %
Nagyölved 7 0.23 %
Farnad 6 0.20 %
Nyírágó 6 0.20 %
Kisóvár 6 0.20 %
Töhöl 6 0.20 %
Barsvárad 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Málas 5 0.16 %
Kiskoszmály 5 0.16 %
Nagytúr 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Ipolyfödémes 5 0.16 %
Setétkút 5 0.16 %
Lontó 5 0.16 %
Csata 4 0.13 %
Oroszka 4 0.13 %
Hontbesenyőd 4 0.13 %
Nagyod 4 0.13 %
Dalmad 3 0.10 %
Zsemlér 3 0.10 %
Gyerk 3 0.10 %
Ipolypásztó 3 0.10 %
Szalatnya 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Lüle 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Egeg 2 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ipolybél 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Alsószemeréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 87.04 %
Garamtolmács 205 6.40 %
Kálna 145 4.53 %
Ipolyság 119 3.72 %
Garamkelecsény 119 3.72 %
Garamújfalu 111 3.47 %
Berekalja 105 3.28 %
Csejkő 105 3.28 %
Zselíz 99 3.09 %
Óbars 87 2.72 %
Garamszőllős 86 2.69 %
Bakabánya 74 2.31 %
Nagysalló 72 2.25 %
Felsőszecse 63 1.97 %
Garamkovácsi 58 1.81 %
Újbars 53 1.66 %
Nagykoszmály 52 1.62 %
Alsószecse 48 1.50 %
Kereskény 42 1.31 %
Garamszentgyörgy 41 1.28 %
Vámosladány 41 1.28 %
Garamkeszi 39 1.22 %
Felsőzsember 38 1.19 %
Szántó 37 1.16 %
Garamlök 34 1.06 %
Deménd 33 1.03 %
Nagygyőröd 33 1.03 %
Bát 29 0.91 %
Cseke 28 0.87 %
Baka 27 0.84 %
Derzsenye 26 0.81 %
Nagyölved 25 0.78 %
Barsbese 22 0.69 %
Bori 20 0.62 %
Alsópél 20 0.62 %
Ipolyszakállos 19 0.59 %
Kural 17 0.53 %
Hontnádas 16 0.50 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.50 %
Kétfegyvernek 16 0.50 %
Sáró 15 0.47 %
Oroszka 14 0.44 %
Kiskoszmály 14 0.44 %
Lekér 14 0.44 %
Nagyod 13 0.41 %
Fakóvezekény 13 0.41 %
Barsendréd 12 0.37 %
Farnad 10 0.31 %
Hontbesenyőd 10 0.31 %
Töhöl 9 0.28 %
Dalmad 9 0.28 %
Felsőszemeréd 9 0.28 %
Nyírágó 8 0.25 %
Felsőpél 8 0.25 %
Barsvárad 8 0.25 %
Málas 8 0.25 %
Nagytúr 8 0.25 %
Lontó 8 0.25 %
Hontbagonya 8 0.25 %
Csata 8 0.25 %
Ény 7 0.22 %
Érsekkéty 7 0.22 %
Zsemlér 7 0.22 %
Borfő 7 0.22 %
Palást 7 0.22 %
Nemesoroszi 7 0.22 %
Egeg 6 0.19 %
Százd 5 0.16 %
Kisóvár 5 0.16 %
Hontalmás 4 0.12 %
Peszektergenye 4 0.12 %
Felsőtúr 4 0.12 %
Kistompa 4 0.12 %
Bajka 4 0.12 %
Setétkút 3 0.09 %
Ipolyfödémes 3 0.09 %
Gyerk 3 0.09 %
Szete 2 0.06 %
Zalaba 2 0.06 %
Ipolybél 2 0.06 %
Szalatnya 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Alsószemeréd 2 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 20.77 %
Garamtolmács 111 2.50 %
Ipolyság 91 2.05 %
Deménd 68 1.53 %
Garamkelecsény 66 1.49 %
Csejkő 60 1.35 %
Zselíz 48 1.08 %
Óbars 47 1.06 %
Garamkovácsi 47 1.06 %
Garamújfalu 46 1.04 %
Bakabánya 46 1.04 %
Kálna 40 0.90 %
Garamszőllős 39 0.88 %
Kereskény 35 0.79 %
Felsőszecse 34 0.77 %
Nagykoszmály 24 0.54 %
Alsópél 23 0.52 %
Felsőzsember 21 0.47 %
Nagysalló 21 0.47 %
Berekalja 19 0.43 %
Alsószecse 19 0.43 %
Garamszentgyörgy 18 0.41 %
Nagygyőröd 18 0.41 %
Garamkeszi 17 0.38 %
Kural 14 0.32 %
Szántó 14 0.32 %
Hontnádas 12 0.27 %
Cseke 11 0.25 %
Oroszka 10 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.23 %
Ipolyszakállos 10 0.23 %
Garamlök 10 0.23 %
Derzsenye 9 0.20 %
Alsószemeréd 9 0.20 %
Újbars 9 0.20 %
Vámosladány 8 0.18 %
Baka 8 0.18 %
Százd 8 0.18 %
Fakóvezekény 8 0.18 %
Borfő 7 0.16 %
Barsbese 6 0.14 %
Bát 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Kistompa 6 0.14 %
Lekér 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Kétfegyvernek 5 0.11 %
Hontbesenyőd 5 0.11 %
Dalmad 5 0.11 %
Töhöl 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Egeg 5 0.11 %
Bori 4 0.09 %
Barsendréd 4 0.09 %
Farnad 4 0.09 %
Nagytúr 4 0.09 %
Kiskoszmály 4 0.09 %
Gyerk 3 0.07 %
Nagyölved 3 0.07 %
Palást 3 0.07 %
Barsvárad 3 0.07 %
Ipolyvisk 3 0.07 %
Hontalmás 3 0.07 %
Bakaszenes 2 0.05 %
Ény 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Zsemlér 2 0.05 %
Felsőtúr 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Nemesoroszi 2 0.05 %
Kisóvár 1 0.02 %
Hontbagonya 1 0.02 %
Felsőpél 1 0.02 %
Nyírágó 1 0.02 %
Ipolyfödémes 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Szalatnya 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 17.07 %
Kálna 386 10.28 %
Garamtolmács 136 3.62 %
Garamkelecsény 65 1.73 %
Újbars 60 1.60 %
Garamszőllős 48 1.28 %
Óbars 47 1.25 %
Ipolyság 45 1.20 %
Zselíz 44 1.17 %
Garamkovácsi 44 1.17 %
Nagygyőröd 43 1.15 %
Garamlök 40 1.07 %
Alsópél 39 1.04 %
Felsőszecse 39 1.04 %
Bakabánya 37 0.99 %
Garamszentgyörgy 34 0.91 %
Nagysalló 32 0.85 %
Csejkő 32 0.85 %
Berekalja 27 0.72 %
Felsőzsember 27 0.72 %
Alsószecse 25 0.67 %
Garamújfalu 22 0.59 %
Nagykoszmály 20 0.53 %
Barsendréd 17 0.45 %
Barsvárad 17 0.45 %
Szántó 16 0.43 %
Barsbese 14 0.37 %
Garamkeszi 14 0.37 %
Bát 13 0.35 %
Kereskény 13 0.35 %
Deménd 12 0.32 %
Felsőpél 12 0.32 %
Lekér 12 0.32 %
Töhöl 12 0.32 %
Oroszka 11 0.29 %
Csata 10 0.27 %
Bajka 10 0.27 %
Fakóvezekény 10 0.27 %
Kiskoszmály 10 0.27 %
Nagyölved 9 0.24 %
Kétfegyvernek 9 0.24 %
Hontnádas 9 0.24 %
Derzsenye 8 0.21 %
Cseke 8 0.21 %
Vámosladány 8 0.21 %
Felsőtúr 7 0.19 %
Baka 7 0.19 %
Palást 6 0.16 %
Borfő 6 0.16 %
Gyerk 6 0.16 %
Sáró 6 0.16 %
Nagyod 6 0.16 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Kistompa 5 0.13 %
Ipolyszakállos 5 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Hontalmás 4 0.11 %
Kisóvár 4 0.11 %
Lüle 4 0.11 %
Setétkút 4 0.11 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Kural 3 0.08 %
Százd 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Szalatnya 3 0.08 %
Lontó 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Nagytúr 3 0.08 %
Tőre 3 0.08 %
Egeg 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Kisölved 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.03 %
Dalmad 1 0.03 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 56.62 %
Garamtolmács 136 3.71 %
Garamújfalu 105 2.87 %
Csejkő 94 2.57 %
Garamkelecsény 93 2.54 %
Kereskény 72 1.97 %
Kálna 70 1.91 %
Óbars 69 1.88 %
Ipolyság 69 1.88 %
Bakabánya 65 1.77 %
Garamszőllős 63 1.72 %
Zselíz 55 1.50 %
Garamkovácsi 48 1.31 %
Berekalja 42 1.15 %
Felsőzsember 36 0.98 %
Nagygyőröd 32 0.87 %
Nagysalló 27 0.74 %
Alsószecse 26 0.71 %
Hontnádas 25 0.68 %
Felsőszecse 24 0.66 %
Nagykoszmály 24 0.66 %
Szete 21 0.57 %
Garamlök 21 0.57 %
Alsópél 21 0.57 %
Derzsenye 20 0.55 %
Bát 18 0.49 %
Oroszka 17 0.46 %
Szántó 16 0.44 %
Újbars 15 0.41 %
Ipolyvisk 15 0.41 %
Garamkeszi 14 0.38 %
Kural 14 0.38 %
Lekér 13 0.35 %
Garamszentgyörgy 13 0.35 %
Nagyölved 12 0.33 %
Kiskoszmály 12 0.33 %
Vámosladány 12 0.33 %
Barsbese 12 0.33 %
Barsendréd 12 0.33 %
Lontó 11 0.30 %
Dalmad 11 0.30 %
Baka 9 0.25 %
Cseke 9 0.25 %
Hontalmás 8 0.22 %
Nagytúr 8 0.22 %
Ipolyszakállos 8 0.22 %
Deménd 8 0.22 %
Borfő 8 0.22 %
Kistompa 8 0.22 %
Felsőszemeréd 7 0.19 %
Fakóvezekény 7 0.19 %
Bajka 7 0.19 %
Palást 6 0.16 %
Sáró 6 0.16 %
Hontbesenyőd 6 0.16 %
Csata 5 0.14 %
Hontbagonya 5 0.14 %
Felsőpél 5 0.14 %
Ény 4 0.11 %
Szalatnya 4 0.11 %
Nyírágó 4 0.11 %
Érsekkéty 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Zsemlér 3 0.08 %
Nagyod 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Kétfegyvernek 3 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Nemesoroszi 3 0.08 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Kisóvár 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Töhöl 1 0.03 %
Százd 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 79.12 %
Garamtolmács 155 5.60 %
Ipolyság 116 4.19 %
Garamkelecsény 99 3.58 %
Bakabánya 95 3.43 %
Zselíz 82 2.96 %
Kálna 80 2.89 %
Felsőzsember 59 2.13 %
Csejkő 58 2.10 %
Óbars 53 1.91 %
Garamújfalu 53 1.91 %
Berekalja 52 1.88 %
Garamszőllős 49 1.77 %
Nagykoszmály 45 1.63 %
Nagygyőröd 44 1.59 %
Felsőszecse 42 1.52 %
Fakóvezekény 40 1.45 %
Garamkovácsi 39 1.41 %
Bát 37 1.34 %
Kereskény 37 1.34 %
Nagysalló 34 1.23 %
Alsószecse 34 1.23 %
Újbars 34 1.23 %
Garamszentgyörgy 31 1.12 %
Alsópél 29 1.05 %
Palást 28 1.01 %
Garamkeszi 26 0.94 %
Garamlök 25 0.90 %
Derzsenye 23 0.83 %
Cseke 22 0.79 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.79 %
Borfő 21 0.76 %
Vámosladány 20 0.72 %
Lontó 20 0.72 %
Barsbese 19 0.69 %
Szántó 18 0.65 %
Barsendréd 17 0.61 %
Hontnádas 17 0.61 %
Csata 16 0.58 %
Farnad 15 0.54 %
Lekér 15 0.54 %
Baka 15 0.54 %
Nagyölved 14 0.51 %
Ipolyszakállos 14 0.51 %
Kiskoszmály 13 0.47 %
Nagytúr 12 0.43 %
Kisóvár 12 0.43 %
Oroszka 12 0.43 %
Deménd 11 0.40 %
Felsőszemeréd 10 0.36 %
Hontbagonya 10 0.36 %
Bori 9 0.33 %
Hontbesenyőd 9 0.33 %
Hontalmás 8 0.29 %
Töhöl 8 0.29 %
Lüle 8 0.29 %
Ipolyvisk 8 0.29 %
Százd 8 0.29 %
Barsvárad 7 0.25 %
Alsószemeréd 7 0.25 %
Ény 7 0.25 %
Dalmad 7 0.25 %
Nyírágó 7 0.25 %
Felsőpél 6 0.22 %
Kistompa 6 0.22 %
Sáró 6 0.22 %
Érsekkéty 6 0.22 %
Kural 6 0.22 %
Ipolyfödémes 6 0.22 %
Felsőtúr 5 0.18 %
Zsemlér 5 0.18 %
Nemesoroszi 4 0.14 %
Kétfegyvernek 4 0.14 %
Kisölved 3 0.11 %
Málas 3 0.11 %
Bajka 3 0.11 %
Egeg 3 0.11 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Szete 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 126.79 %
Garamtolmács 134 7.54 %
Ipolyság 110 6.19 %
Garamkelecsény 108 6.08 %
Garamszőllős 72 4.05 %
Garamújfalu 72 4.05 %
Csejkő 70 3.94 %
Garamkovácsi 69 3.88 %
Óbars 66 3.71 %
Zselíz 66 3.71 %
Kálna 65 3.66 %
Bakabánya 54 3.04 %
Kereskény 52 2.93 %
Felsőszecse 46 2.59 %
Nagykoszmály 44 2.48 %
Nagysalló 33 1.86 %
Újbars 30 1.69 %
Deménd 29 1.63 %
Berekalja 29 1.63 %
Felsőzsember 29 1.63 %
Alsószecse 28 1.58 %
Garamkeszi 25 1.41 %
Garamszentgyörgy 23 1.29 %
Alsópél 22 1.24 %
Hontnádas 22 1.24 %
Bát 21 1.18 %
Garamlök 21 1.18 %
Oroszka 17 0.96 %
Cseke 16 0.90 %
Vámosladány 16 0.90 %
Nagygyőröd 15 0.84 %
Szántó 15 0.84 %
Kiskoszmály 14 0.79 %
Kural 14 0.79 %
Baka 13 0.73 %
Borfő 11 0.62 %
Lekér 10 0.56 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.56 %
Hontbesenyőd 10 0.56 %
Kistompa 10 0.56 %
Ipolybél 9 0.51 %
Palást 9 0.51 %
Barsendréd 8 0.45 %
Fakóvezekény 8 0.45 %
Barsvárad 7 0.39 %
Kétfegyvernek 7 0.39 %
Nagyölved 7 0.39 %
Sáró 6 0.34 %
Ipolyszakállos 6 0.34 %
Derzsenye 6 0.34 %
Barsbese 6 0.34 %
Töhöl 6 0.34 %
Felsőszemeréd 6 0.34 %
Felsőtúr 4 0.23 %
Hontalmás 4 0.23 %
Nagytúr 4 0.23 %
Gyerk 4 0.23 %
Egeg 4 0.23 %
Nagyod 4 0.23 %
Hontbagonya 4 0.23 %
Bajka 4 0.23 %
Nemesoroszi 4 0.23 %
Dalmad 3 0.17 %
Csata 3 0.17 %
Peszektergenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Nyírágó 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Ipolyvisk 3 0.17 %
Setétkút 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Felsőpél 2 0.11 %
Lontó 2 0.11 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Bakaszenes 1 0.06 %
Ény 1 0.06 %
Zsemlér 1 0.06 %
Farnad 1 0.06 %
Szete 1 0.06 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 34.05 %
Kereskény 142 4.97 %
Garamújfalu 92 3.22 %
Ipolyság 91 3.19 %
Csejkő 84 2.94 %
Garamtolmács 82 2.87 %
Zselíz 74 2.59 %
Garamkelecsény 73 2.56 %
Garamkovácsi 68 2.38 %
Óbars 60 2.10 %
Garamszőllős 59 2.07 %
Bakabánya 55 1.93 %
Berekalja 48 1.68 %
Felsőzsember 40 1.40 %
Kálna 36 1.26 %
Nagykoszmály 34 1.19 %
Nagysalló 26 0.91 %
Alsópél 25 0.88 %
Garamkeszi 24 0.84 %
Szántó 24 0.84 %
Bát 20 0.70 %
Felsőszecse 18 0.63 %
Hontbesenyőd 17 0.60 %
Kural 17 0.60 %
Cseke 16 0.56 %
Deménd 16 0.56 %
Derzsenye 16 0.56 %
Nagygyőröd 15 0.53 %
Hontnádas 15 0.53 %
Újbars 15 0.53 %
Alsószecse 14 0.49 %
Fakóvezekény 12 0.42 %
Garamszentgyörgy 9 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.28 %
Borfő 8 0.28 %
Baka 7 0.25 %
Kistompa 7 0.25 %
Egeg 7 0.25 %
Vámosladány 6 0.21 %
Nagyölved 6 0.21 %
Töhöl 6 0.21 %
Sáró 6 0.21 %
Oroszka 6 0.21 %
Dalmad 5 0.18 %
Csata 5 0.18 %
Lekér 5 0.18 %
Palást 5 0.18 %
Barsendréd 5 0.18 %
Ény 4 0.14 %
Gyerk 4 0.14 %
Alsószemeréd 4 0.14 %
Garamlök 4 0.14 %
Felsőtúr 4 0.14 %
Barsbese 3 0.11 %
Kisóvár 3 0.11 %
Nagyod 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Kiskoszmály 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Bajka 2 0.07 %
Setétkút 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Ipolyszakállos 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 20.36 %
Zselíz 185 8.86 %
Garamtolmács 97 4.65 %
Ipolyság 69 3.31 %
Bakabánya 52 2.49 %
Óbars 50 2.40 %
Garamkovácsi 44 2.11 %
Lekér 40 1.92 %
Nagysalló 36 1.72 %
Kálna 28 1.34 %
Bát 28 1.34 %
Felsőzsember 26 1.25 %
Garamkelecsény 26 1.25 %
Csejkő 25 1.20 %
Fakóvezekény 24 1.15 %
Garamszentgyörgy 21 1.01 %
Oroszka 20 0.96 %
Garamújfalu 20 0.96 %
Nagygyőröd 18 0.86 %
Nagykoszmály 17 0.81 %
Tőre 17 0.81 %
Újbars 16 0.77 %
Kistompa 16 0.77 %
Cseke 15 0.72 %
Garamlök 15 0.72 %
Deménd 14 0.67 %
Berekalja 13 0.62 %
Alsópél 13 0.62 %
Szántó 12 0.57 %
Csata 11 0.53 %
Kural 11 0.53 %
Nagyölved 11 0.53 %
Sáró 11 0.53 %
Garamkeszi 10 0.48 %
Ipolyvisk 9 0.43 %
Farnad 9 0.43 %
Hontalmás 9 0.43 %
Garamszőllős 9 0.43 %
Felsőszecse 9 0.43 %
Borfő 8 0.38 %
Baka 8 0.38 %
Peszektergenye 7 0.34 %
Töhöl 7 0.34 %
Nyírágó 7 0.34 %
Ipolyszakállos 6 0.29 %
Nagytúr 6 0.29 %
Alsószecse 6 0.29 %
Hontbagonya 6 0.29 %
Vámosladány 6 0.29 %
Málas 5 0.24 %
Kiskoszmály 5 0.24 %
Nemesoroszi 5 0.24 %
Barsbese 5 0.24 %
Zsemlér 4 0.19 %
Kereskény 4 0.19 %
Dalmad 4 0.19 %
Derzsenye 4 0.19 %
Palást 4 0.19 %
Bakaszenes 4 0.19 %
Hontnádas 4 0.19 %
Alsószemeréd 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Felsőpél 3 0.14 %
Egeg 3 0.14 %
Felsőszemeréd 3 0.14 %
Érsekkéty 3 0.14 %
Ény 3 0.14 %
Lontó 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Kétfegyvernek 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Lüle 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Kisóvár 2 0.10 %
Bori 2 0.10 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Barsendréd 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Hontbesenyőd 1 0.05 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 10.65 %
Garamtolmács 58 1.74 %
Ipolyság 34 1.02 %
Zselíz 30 0.90 %
Kálna 28 0.84 %
Garamkovácsi 25 0.75 %
Garamszőllős 23 0.69 %
Bakabánya 22 0.66 %
Szántó 17 0.51 %
Csejkő 14 0.42 %
Óbars 14 0.42 %
Felsőzsember 14 0.42 %
Újbars 13 0.39 %
Garamújfalu 12 0.36 %
Lekér 12 0.36 %
Bát 11 0.33 %
Nagyölved 11 0.33 %
Oroszka 10 0.30 %
Derzsenye 10 0.30 %
Baka 9 0.27 %
Palást 8 0.24 %
Nagykoszmály 8 0.24 %
Vámosladány 8 0.24 %
Nagysalló 8 0.24 %
Kiskoszmály 8 0.24 %
Cseke 8 0.24 %
Garamkelecsény 8 0.24 %
Garamkeszi 8 0.24 %
Hontalmás 7 0.21 %
Barsendréd 7 0.21 %
Sáró 6 0.18 %
Ény 6 0.18 %
Kistompa 6 0.18 %
Nagygyőröd 6 0.18 %
Alsószemeréd 6 0.18 %
Alsópél 6 0.18 %
Ipolyszakállos 6 0.18 %
Borfő 6 0.18 %
Farnad 5 0.15 %
Ipolybél 5 0.15 %
Felsőtúr 5 0.15 %
Berekalja 5 0.15 %
Töhöl 4 0.12 %
Zsemlér 4 0.12 %
Egeg 4 0.12 %
Garamszentgyörgy 4 0.12 %
Garamlök 4 0.12 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.12 %
Fakóvezekény 4 0.12 %
Százd 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Nyírágó 3 0.09 %
Nagyod 3 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.09 %
Kereskény 3 0.09 %
Barsbese 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Deménd 3 0.09 %
Csata 3 0.09 %
Setétkút 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Gyerk 2 0.06 %
Zalaba 2 0.06 %
Felsőszecse 2 0.06 %
Szalatnya 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Dalmad 2 0.06 %
Kural 2 0.06 %
Hontbesenyőd 2 0.06 %
Nagytúr 2 0.06 %
Ipolyfödémes 2 0.06 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Bori 1 0.03 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 54.04 %
Garamtolmács 131 5.79 %
Garamújfalu 91 4.02 %
Garamkovácsi 84 3.71 %
Ipolyság 82 3.62 %
Garamkelecsény 79 3.49 %
Felsőzsember 77 3.40 %
Bakabánya 76 3.36 %
Borfő 71 3.14 %
Garamszőllős 70 3.09 %
Óbars 66 2.92 %
Csejkő 64 2.83 %
Zselíz 57 2.52 %
Bát 56 2.47 %
Kálna 53 2.34 %
Berekalja 50 2.21 %
Szántó 42 1.86 %
Nagysalló 41 1.81 %
Alsópél 33 1.46 %
Nagykoszmály 31 1.37 %
Hontnádas 27 1.19 %
Palást 26 1.15 %
Újbars 25 1.10 %
Derzsenye 24 1.06 %
Alsószecse 23 1.02 %
Kereskény 22 0.97 %
Garamszentgyörgy 22 0.97 %
Cseke 20 0.88 %
Lekér 20 0.88 %
Garamlök 19 0.84 %
Lontó 19 0.84 %
Garamkeszi 19 0.84 %
Baka 18 0.80 %
Nagytúr 18 0.80 %
Nagyölved 18 0.80 %
Nagygyőröd 18 0.80 %
Oroszka 17 0.75 %
Ipolybél 15 0.66 %
Fakóvezekény 15 0.66 %
Felsőszemeréd 15 0.66 %
Vámosladány 14 0.62 %
Kiskoszmály 14 0.62 %
Deménd 13 0.57 %
Kural 13 0.57 %
Kistompa 13 0.57 %
Nyírágó 12 0.53 %
Hontalmás 12 0.53 %
Sáró 12 0.53 %
Nemesoroszi 11 0.49 %
Barsendréd 11 0.49 %
Felsőszecse 10 0.44 %
Hontbesenyőd 10 0.44 %
Töhöl 9 0.40 %
Farnad 9 0.40 %
Kisóvár 9 0.40 %
Barsbese 9 0.40 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.40 %
Dalmad 8 0.35 %
Ipolyszakállos 8 0.35 %
Felsőpél 8 0.35 %
Gyerk 7 0.31 %
Csata 7 0.31 %
Felsőtúr 7 0.31 %
Ipolyvisk 7 0.31 %
Ény 7 0.31 %
Málas 6 0.27 %
Nagyod 5 0.22 %
Kétfegyvernek 5 0.22 %
Bori 5 0.22 %
Bajka 5 0.22 %
Szete 5 0.22 %
Lüle 5 0.22 %
Setétkút 4 0.18 %
Barsvárad 4 0.18 %
Alsószemeréd 4 0.18 %
Hontbagonya 4 0.18 %
Érsekkéty 4 0.18 %
Egeg 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Szalatnya 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Százd 2 0.09 %
Ipolyfödémes 2 0.09 %
Ipolypásztó 2 0.09 %
Zsemlér 2 0.09 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 105.23 %
Garamtolmács 180 6.63 %
Garamkelecsény 93 3.43 %
Kálna 87 3.20 %
Csejkő 83 3.06 %
Ipolyság 78 2.87 %
Garamszőllős 70 2.58 %
Garamújfalu 61 2.25 %
Berekalja 55 2.03 %
Óbars 53 1.95 %
Bakabánya 52 1.92 %
Zselíz 48 1.77 %
Felsőzsember 45 1.66 %
Garamkovácsi 44 1.62 %
Kereskény 42 1.55 %
Nagysalló 40 1.47 %
Újbars 37 1.36 %
Bát 35 1.29 %
Palást 33 1.22 %
Felsőszecse 32 1.18 %
Alsószecse 24 0.88 %
Garamkeszi 23 0.85 %
Nagykoszmály 23 0.85 %
Nagygyőröd 22 0.81 %
Garamszentgyörgy 22 0.81 %
Szántó 21 0.77 %
Derzsenye 21 0.77 %
Hontnádas 20 0.74 %
Garamlök 19 0.70 %
Alsópél 19 0.70 %
Deménd 18 0.66 %
Sáró 16 0.59 %
Baka 15 0.55 %
Oroszka 14 0.52 %
Borfő 14 0.52 %
Kistompa 13 0.48 %
Kural 13 0.48 %
Vámosladány 12 0.44 %
Hontalmás 10 0.37 %
Barsendréd 10 0.37 %
Ipolyszakállos 9 0.33 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.33 %
Kiskoszmály 9 0.33 %
Barsbese 9 0.33 %
Lekér 8 0.29 %
Lontó 8 0.29 %
Kisóvár 8 0.29 %
Cseke 7 0.26 %
Egeg 7 0.26 %
Fakóvezekény 7 0.26 %
Nagyod 6 0.22 %
Barsvárad 5 0.18 %
Nagytúr 5 0.18 %
Nemesoroszi 5 0.18 %
Csata 5 0.18 %
Nagyölved 5 0.18 %
Felsőszemeréd 5 0.18 %
Töhöl 4 0.15 %
Kétfegyvernek 4 0.15 %
Hontbagonya 4 0.15 %
Dalmad 4 0.15 %
Felsőtúr 4 0.15 %
Ény 4 0.15 %
Peszektergenye 4 0.15 %
Ipolypásztó 3 0.11 %
Hontbesenyőd 3 0.11 %
Setétkút 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Málas 2 0.07 %
Farnad 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Zsemlér 1 0.04 %
Bori 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Alsószemeréd 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 31.02 %
Kálna 114 20.32 %
Garamtolmács 38 6.77 %
Zselíz 32 5.70 %
Garamkovácsi 29 5.17 %
Ipolyság 22 3.92 %
Garamszőllős 20 3.57 %
Óbars 19 3.39 %
Bakabánya 16 2.85 %
Bát 14 2.50 %
Garamújfalu 13 2.32 %
Alsópél 11 1.96 %
Felsőzsember 10 1.78 %
Újbars 10 1.78 %
Nagygyőröd 10 1.78 %
Derzsenye 9 1.60 %
Lekér 8 1.43 %
Oroszka 8 1.43 %
Nagysalló 8 1.43 %
Garamlök 7 1.25 %
Bori 7 1.25 %
Barsvárad 6 1.07 %
Borfő 6 1.07 %
Palást 6 1.07 %
Garamkelecsény 6 1.07 %
Kiskoszmály 5 0.89 %
Hontalmás 5 0.89 %
Csejkő 5 0.89 %
Felsőszecse 5 0.89 %
Kereskény 5 0.89 %
Tőre 5 0.89 %
Nagykoszmály 5 0.89 %
Vámosladány 5 0.89 %
Szántó 5 0.89 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.71 %
Csata 4 0.71 %
Garamszentgyörgy 3 0.53 %
Nagytúr 3 0.53 %
Kural 3 0.53 %
Garamkeszi 3 0.53 %
Málas 3 0.53 %
Nyírágó 3 0.53 %
Baka 3 0.53 %
Sáró 3 0.53 %
Cseke 3 0.53 %
Kistompa 3 0.53 %
Fakóvezekény 3 0.53 %
Szalatnya 2 0.36 %
Nemesoroszi 2 0.36 %
Deménd 2 0.36 %
Bajka 2 0.36 %
Töhöl 2 0.36 %
Alsószecse 2 0.36 %
Felsőtúr 2 0.36 %
Érsekkéty 2 0.36 %
Alsószemeréd 2 0.36 %
Ipolybél 2 0.36 %
Nagyod 2 0.36 %
Kétfegyvernek 2 0.36 %
Farnad 2 0.36 %
Egeg 2 0.36 %
Berekalja 2 0.36 %
Ipolypásztó 1 0.18 %
Zalaba 1 0.18 %
Peszektergenye 1 0.18 %
Kisóvár 1 0.18 %
Setétkút 1 0.18 %
Ipolyszakállos 1 0.18 %
Barsendréd 1 0.18 %
Ény 1 0.18 %
Bakaszenes 1 0.18 %
Ipolyvisk 1 0.18 %
Dalmad 1 0.18 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 40.69 %
Garamtolmács 146 11.93 %
Garamkovácsi 97 7.92 %
Óbars 66 5.39 %
Bakabánya 53 4.33 %
Ipolyság 46 3.76 %
Zselíz 43 3.51 %
Garamkelecsény 41 3.35 %
Garamszőllős 40 3.27 %
Csejkő 33 2.70 %
Lekér 33 2.70 %
Garamújfalu 32 2.61 %
Nagygyőröd 31 2.53 %
Felsőzsember 30 2.45 %
Bát 30 2.45 %
Kálna 27 2.21 %
Nagykoszmály 24 1.96 %
Garamkeszi 21 1.72 %
Újbars 19 1.55 %
Nagysalló 19 1.55 %
Garamlök 18 1.47 %
Alsópél 17 1.39 %
Kistompa 16 1.31 %
Szántó 16 1.31 %
Tőre 16 1.31 %
Berekalja 15 1.23 %
Deménd 13 1.06 %
Fakóvezekény 13 1.06 %
Kiskoszmály 13 1.06 %
Garamszentgyörgy 12 0.98 %
Csata 11 0.90 %
Ipolyvisk 11 0.90 %
Oroszka 11 0.90 %
Cseke 10 0.82 %
Vámosladány 9 0.74 %
Hontalmás 9 0.74 %
Borfő 8 0.65 %
Nagyölved 7 0.57 %
Derzsenye 7 0.57 %
Hontbagonya 7 0.57 %
Kereskény 7 0.57 %
Baka 7 0.57 %
Töhöl 7 0.57 %
Zsemlér 6 0.49 %
Barsbese 6 0.49 %
Kural 5 0.41 %
Bakaszenes 5 0.41 %
Alsószecse 5 0.41 %
Felsőszemeréd 5 0.41 %
Farnad 4 0.33 %
Felsőpél 4 0.33 %
Peszektergenye 4 0.33 %
Felsőszecse 4 0.33 %
Dalmad 4 0.33 %
Palást 4 0.33 %
Ipolyszakállos 4 0.33 %
Barsendréd 3 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.25 %
Lüle 3 0.25 %
Hontnádas 3 0.25 %
Ény 3 0.25 %
Felsőtúr 3 0.25 %
Sáró 3 0.25 %
Gyerk 2 0.16 %
Nemesoroszi 2 0.16 %
Kétfegyvernek 2 0.16 %
Nagyod 2 0.16 %
Ipolybél 2 0.16 %
Bori 2 0.16 %
Nyírágó 2 0.16 %
Nagytúr 2 0.16 %
Kisóvár 2 0.16 %
Málas 2 0.16 %
Érsekkéty 2 0.16 %
Barsvárad 2 0.16 %
Százd 1 0.08 %
Ipolyfödémes 1 0.08 %
Alsószemeréd 1 0.08 %
Lontó 1 0.08 %
Szalatnya 1 0.08 %
Bajka 1 0.08 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 39.62 %
Garamtolmács 140 8.21 %
Óbars 63 3.69 %
Ipolyság 58 3.40 %
Bakabánya 54 3.17 %
Zselíz 52 3.05 %
Garamkovácsi 51 2.99 %
Garamkelecsény 51 2.99 %
Lekér 38 2.23 %
Garamújfalu 38 2.23 %
Felsőzsember 36 2.11 %
Bát 35 2.05 %
Csejkő 33 1.93 %
Kálna 30 1.76 %
Nagygyőröd 30 1.76 %
Nagysalló 24 1.41 %
Alsópél 22 1.29 %
Garamkeszi 22 1.29 %
Újbars 21 1.23 %
Garamlök 21 1.23 %
Nagykoszmály 20 1.17 %
Szántó 19 1.11 %
Garamszőllős 19 1.11 %
Deménd 19 1.11 %
Cseke 17 1.00 %
Tőre 17 1.00 %
Berekalja 17 1.00 %
Kistompa 15 0.88 %
Fakóvezekény 11 0.64 %
Ipolyvisk 11 0.64 %
Hontalmás 11 0.64 %
Vámosladány 11 0.64 %
Garamszentgyörgy 10 0.59 %
Derzsenye 10 0.59 %
Csata 9 0.53 %
Oroszka 9 0.53 %
Felsőszecse 9 0.53 %
Borfő 9 0.53 %
Baka 8 0.47 %
Nagyölved 8 0.47 %
Felsőszemeréd 7 0.41 %
Töhöl 7 0.41 %
Dalmad 6 0.35 %
Palást 6 0.35 %
Alsószecse 6 0.35 %
Barsbese 6 0.35 %
Hontbagonya 6 0.35 %
Nagytúr 5 0.29 %
Hontnádas 5 0.29 %
Peszektergenye 5 0.29 %
Kiskoszmály 5 0.29 %
Felsőpél 5 0.29 %
Ény 5 0.29 %
Zsemlér 5 0.29 %
Kétfegyvernek 4 0.23 %
Málas 4 0.23 %
Lüle 4 0.23 %
Kural 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Ipolyszakállos 3 0.18 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Bori 3 0.18 %
Farnad 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Lontó 3 0.18 %
Nemesoroszi 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Nyírágó 3 0.18 %
Barsendréd 3 0.18 %
Gyerk 3 0.18 %
Bajka 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Sáró 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Hontbesenyőd 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Setétkút 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Felsőtúr 1 0.06 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 26.08 %
Garamtolmács 105 5.58 %
Lekér 80 4.25 %
Zselíz 80 4.25 %
Ipolyság 71 3.77 %
Óbars 59 3.13 %
Bakabánya 50 2.66 %
Garamkovácsi 45 2.39 %
Garamkelecsény 35 1.86 %
Garamújfalu 34 1.81 %
Felsőzsember 31 1.65 %
Bát 29 1.54 %
Kálna 29 1.54 %
Csejkő 27 1.43 %
Nagysalló 25 1.33 %
Oroszka 25 1.33 %
Nagygyőröd 23 1.22 %
Deménd 20 1.06 %
Garamszőllős 19 1.01 %
Szántó 19 1.01 %
Garamkeszi 19 1.01 %
Alsópél 18 0.96 %
Újbars 18 0.96 %
Tőre 17 0.90 %
Fakóvezekény 15 0.80 %
Cseke 15 0.80 %
Kistompa 14 0.74 %
Garamlök 14 0.74 %
Baka 14 0.74 %
Nagykoszmály 13 0.69 %
Ipolyvisk 12 0.64 %
Garamszentgyörgy 12 0.64 %
Hontalmás 12 0.64 %
Farnad 12 0.64 %
Csata 12 0.64 %
Ipolyszakállos 11 0.58 %
Nagyölved 10 0.53 %
Berekalja 10 0.53 %
Töhöl 8 0.42 %
Felsőszecse 8 0.42 %
Nagytúr 8 0.42 %
Kural 7 0.37 %
Sáró 7 0.37 %
Kiskoszmály 7 0.37 %
Felsőtúr 7 0.37 %
Peszektergenye 7 0.37 %
Vámosladány 6 0.32 %
Borfő 6 0.32 %
Lontó 5 0.27 %
Hontbagonya 5 0.27 %
Barsbese 5 0.27 %
Palást 5 0.27 %
Dalmad 5 0.27 %
Barsvárad 5 0.27 %
Felsőpél 4 0.21 %
Nyírágó 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Hontbesenyőd 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Zsemlér 4 0.21 %
Felsőszemeréd 4 0.21 %
Alsószecse 4 0.21 %
Kétfegyvernek 3 0.16 %
Ény 3 0.16 %
Málas 3 0.16 %
Százd 3 0.16 %
Szalatnya 3 0.16 %
Garamsalló 3 0.16 %
Nagyod 3 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Derzsenye 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.05 %
Kisóvár 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 5.96 %
Ipolyság 35 1.34 %
Zselíz 23 0.88 %
Garamtolmács 23 0.88 %
Vámosladány 15 0.57 %
Garamkovácsi 14 0.54 %
Kálna 13 0.50 %
Bakabánya 10 0.38 %
Oroszka 9 0.34 %
Garamszőllős 8 0.31 %
Farnad 8 0.31 %
Szántó 8 0.31 %
Bori 8 0.31 %
Nagysalló 7 0.27 %
Lekér 6 0.23 %
Nagygyőröd 6 0.23 %
Nagyölved 6 0.23 %
Garamszentgyörgy 6 0.23 %
Hontalmás 5 0.19 %
Ény 5 0.19 %
Kereskény 5 0.19 %
Garamkeszi 5 0.19 %
Ipolyszakállos 5 0.19 %
Garamújfalu 5 0.19 %
Újbars 5 0.19 %
Felsőszecse 5 0.19 %
Alsópél 5 0.19 %
Csata 5 0.19 %
Kural 4 0.15 %
Felsőtúr 4 0.15 %
Berekalja 4 0.15 %
Ipolybél 4 0.15 %
Felsőzsember 4 0.15 %
Csejkő 4 0.15 %
Nagykoszmály 4 0.15 %
Ipolyfödémes 3 0.11 %
Töhöl 3 0.11 %
Óbars 3 0.11 %
Peszektergenye 3 0.11 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.11 %
Kistompa 3 0.11 %
Baka 3 0.11 %
Nyírágó 3 0.11 %
Barsendréd 3 0.11 %
Palást 3 0.11 %
Alsószemeréd 3 0.11 %
Barsbese 3 0.11 %
Ipolyvisk 3 0.11 %
Bát 3 0.11 %
Derzsenye 3 0.11 %
Deménd 3 0.11 %
Fakóvezekény 2 0.08 %
Sáró 2 0.08 %
Bajka 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Bakaszenes 2 0.08 %
Kiskoszmály 2 0.08 %
Málas 2 0.08 %
Garamlök 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Tőre 2 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Lontó 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Alsószecse 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamkelecsény 1 0.04 %
Borfő 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Hontbesenyőd 1 0.04 %
Barsvárad 1 0.04 %
Nemesoroszi 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 23.16 %
Léva 271 10.12 %
Ipolyság 59 2.20 %
Lekér 42 1.57 %
Garamtolmács 42 1.57 %
Garamkovácsi 23 0.86 %
Oroszka 23 0.86 %
Nagysalló 23 0.86 %
Csata 23 0.86 %
Sáró 21 0.78 %
Bakabánya 20 0.75 %
Garamkelecsény 19 0.71 %
Garamújfalu 17 0.64 %
Garamszentgyörgy 16 0.60 %
Óbars 12 0.45 %
Kural 11 0.41 %
Nagyölved 11 0.41 %
Farnad 11 0.41 %
Felsőzsember 11 0.41 %
Deménd 11 0.41 %
Garamszőllős 11 0.41 %
Csejkő 11 0.41 %
Peszektergenye 10 0.37 %
Palást 9 0.34 %
Nyírágó 9 0.34 %
Kétfegyvernek 9 0.34 %
Nagygyőröd 9 0.34 %
Ipolyszakállos 9 0.34 %
Garamkeszi 9 0.34 %
Berekalja 9 0.34 %
Nagykoszmály 8 0.30 %
Kálna 8 0.30 %
Ipolyfödémes 7 0.26 %
Alsópél 7 0.26 %
Kisóvár 7 0.26 %
Kistompa 7 0.26 %
Cseke 6 0.22 %
Felsőszemeréd 6 0.22 %
Derzsenye 6 0.22 %
Alsószecse 6 0.22 %
Újbars 6 0.22 %
Kereskény 6 0.22 %
Fakóvezekény 5 0.19 %
Nemesoroszi 5 0.19 %
Nagytúr 5 0.19 %
Barsbese 5 0.19 %
Érsekkéty 5 0.19 %
Lontó 5 0.19 %
Ipolyvisk 5 0.19 %
Málas 5 0.19 %
Felsőszecse 4 0.15 %
Nagyod 4 0.15 %
Hontalmás 4 0.15 %
Szántó 4 0.15 %
Százd 4 0.15 %
Garamlök 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőpél 3 0.11 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.11 %
Garamsalló 3 0.11 %
Ipolypásztó 3 0.11 %
Bát 3 0.11 %
Hontnádas 3 0.11 %
Vámosladány 2 0.07 %
Felsőtúr 2 0.07 %
Egeg 2 0.07 %
Töhöl 2 0.07 %
Ény 2 0.07 %
Hontbesenyőd 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Borfő 2 0.07 %
Setétkút 1 0.04 %
Szete 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Barsendréd 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Kiskoszmály 1 0.04 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 1 828 46.79 %
Garamtolmács 225 5.76 %
Óbars 153 3.92 %
Bakabánya 147 3.76 %
Garamszőllős 128 3.28 %
Garamkelecsény 124 3.17 %
Kálna 117 2.99 %
Ipolyság 114 2.92 %
Garamkovácsi 99 2.53 %
Garamújfalu 99 2.53 %
Zselíz 95 2.43 %
Csejkő 90 2.30 %
Felsőzsember 85 2.18 %
Bát 73 1.87 %
Újbars 69 1.77 %
Nagykoszmály 65 1.66 %
Berekalja 59 1.51 %
Nagysalló 50 1.28 %
Szántó 49 1.25 %
Lekér 42 1.07 %
Garamlök 41 1.05 %
Alsószecse 36 0.92 %
Nagygyőröd 36 0.92 %
Derzsenye 34 0.87 %
Kereskény 33 0.84 %
Felsőszecse 33 0.84 %
Palást 33 0.84 %
Garamkeszi 32 0.82 %
Alsópél 32 0.82 %
Hontnádas 28 0.72 %
Cseke 28 0.72 %
Borfő 28 0.72 %
Fakóvezekény 27 0.69 %
Kiskoszmály 26 0.67 %
Deménd 24 0.61 %
Sáró 24 0.61 %
Garamszentgyörgy 23 0.59 %
Baka 22 0.56 %
Hontalmás 21 0.54 %
Nagytúr 21 0.54 %
Nagyölved 20 0.51 %
Vámosladány 19 0.49