SK
LV
.....

Nagytúr

Község

címer zászló
685 94% magyar 1910
397 54% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Nagytúr
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľké Turovce
1918 előtti vármegye, járás:
Hont vármegye
Ipolysági járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Honti-medence, Ipolymenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Kistúr v. Alsótúr, Kistúri-szőlő, Középtúr, (Somogyimajor), (Vámosmajor)
Koordináták:
48.10123062, 18.94489288
Terület:
9,19 km2
Rang:
község
Népesség:
758
Tszf. magasság:
134 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93581
Település kód:
502928
Szervezeti azonosító:
307653
Adóazonosító:
2021020738

A község az Ipolymenti-hátság dombvidékének északi pereménél, a Korponai-erdő déli lábánál, a Korpona-patak és a Szölc-patak mentén fekszik, Ipolyságtól 4 km-re északra, Palásttól 8 km-re délnyugatra. Mellékút köti össze Ipolysággal, valamint a szomszédos Felsőtúron (2 km) keresztül Palásttal. Elődközségei, az egymástól 1 km-re fekvő Középtúr és Kistúr mára csaknem teljesen egybeépültek, a községi hivatal és az óvoda épülete a két településrész határára épült. Határának legnagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. Északnyugatról Kistompa, délnyugatról Gyerk, délről Ipolyság, keletről Ipolyság tesmagi katasztere, északról pedig Felsőtúr határolja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1967-ben alakult Kistúr és Középtúr községek egyesítésével. Elődközségei kisközségként 1920-ig Hont vármegye Ipolysági járásához tartoztak, Csehszlovákiához csatolásuk után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartoztak, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Lévai járáshoz csatolták őket. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Nagytúr két településrészre és kataszteri területre oszlik: Középtúr (4,95 km²) és Kistúr (4,24 km²). Összterületük (9,19 km²) az elmúlt száz évben nem változott, Középtúr területe 1938-hoz képest 2 hektárral csökkent, Kistúré pedig ugyanennyivel gyarapodott.

Népesség

Elődközségeinek 1910-ben 726, 1921-ben 717, 1938-ban 891, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. 1945 után különösen Középtúr sújtotta erősen a magyar lakosság kitelepítése (a lakosság 34,5 %-át kitelepítették). Ennek ellenére mindkét község megőrizte magyar többségét (1961-ben Középtúr lakosságának 59,6 %-a, Kistúrénak 75,9 %-a volt magyar nemzetiségű). Az egyesített község lakosságának 2011-ben 57,9 %-a volt magyar nemzetiségű. 1991-2011 között lakosságszáma 12,5 %-al csökkent (859 főről 752-re), ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 33,8 %-ról 41,4 %-ra emelkedett. A lakosság túlnyomó többsége (81,9 %) római katolikus vallású.

Történelem

Túr települést 1156-ban "Tur" néven az esztergomi érsekség tizedjegyzékében említik először. 1291-ben "Tur, Turi", 1421-ben "Kezepthwr" alakban bukkan fel az írott forrásokban. Középtúr régi temploma 1260 körül épült, 1938-ban a Korpona-patak áradása mosta el és nem épült újjá. A 15. században a Jánoky, a Vajda, később a Thúry család birtoka. A hagyomány szerint a községből származott Thury György a híres bajvívó, több vár kapitánya. A 18. században a Palásthyaké. 1828-ban 45 háza és 271 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1936-ban súlyos árvíz sújtotta a falut, ekkor pusztult el 1260 körül emelt, Szent Mártonnak szentelt római katolikus temploma. Kistúrt külön 1343-ban "Kystur" néven említik először. 1388-ban köznemesi községként említik, 1434-ben "Thur" néven szerepel. A 18. században a Szentkereszty család birtoka volt, majd a 19. században a Márthonffyaké . A 20. században az Ivánka család birtoka volt. 1715-ben két kúriát és 15 háztartást, 1720-ban 24 háztartást számláltak a községben. 1828-ban 30 házában 185 lakos élt. Lakói mezőgazdaságból éltek. Kistúrt és Középtúrt 1967-ben egyesítették Veľké Turovce néven. Magyar alapiskolája az 1970-es évek körzetesítésekor szűnt meg.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Kistúron található egy 19. századi szecessziós kúria, valamint a 18. század végén barokk stílusban épült Ivánka-kastély. A község új temploma 2011-2014-ben épült az 1936-os áradásban elpusztult középkori eredetű templom helyett.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TÚR. Kis Túr, Felső Túr, Közép Túr. Három Magyar falu Hont Várm. földes Uraik külömbfélék, lakosaik katolikusok, és másfélék is, földgyeik meglehetősek, legelőjök elég van, szőlőhegyeik középszerű borokat teremnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Tur (Közép), magyar falu, Honth vmegyében, 260 kath., 8 evang. lak. Mind a három helység közel fekszik egymáshoz a Korpona mellett, Ipoly-Ságtól északra 1 órányira. Szántóföldjeik jók s benne buzát, rozsot, kukoriczát, dohányt, zabot termesztenek. Szőlőjök és erdejök is van. F. u. Beniczky, Gézcy, Mártonfy, Okolicsányi, Kasza, Pongrácz, Hán, Thury, s m. t. Tur (Kis), magyar falu, Honth vmegyében, 187 kath., 10 evang. lakossal.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ipolyságtól éjszakra, a Korpona völgyében fekszenek sorjában: Kis-, Közép-, Felső-Túr és Palást. E négy község termékeny vidéke a megye legszebb részeinek egyike. A hármas Túron jó bor és jó dohány terem. Ismert szólás-mondás a megyében, hogy: túri bor – úri bor. E falvakat több kastély is díszíti.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Középtúr, a Korpona patak mellett fekvő magyar kisközség, 49 házzal és 304 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Ipolyság, postája Felsőtúr. A falu nevével a pápai tizedszedők 1332-37. évi jegyzékében találkozunk először. 1435-ben a Vajda és Jánoki családoknak volt itt birtokuk. E falutól vette nevét az a Joannes de Thur királyi ember, a ki a sági konvent kiraboltatása ügyében Lévai Cseh Pétert megidézte. Ugyene családból Középtúron született Thúry György, a XVI. századbeli hires törökverő vitéz. A XVIII. században a Palásthy családot találjuk a birtokban; a mult század elején pedig a Beniczky, Géczy, Mártonfy, Okolicsányi, Kasza, Pongrácz, Hán és Thury családok voltak itt földesurak; a század derekán a Palásthy és Kalocsa családokat uralta a falu, jelenleg pedig Ivánka Lászlónak van itt nagyobb birtoka. A falubeli róm. kath. templom igen régi építmény. Kistúr, magyar kisközség a Korpona patak mellett, 50 házzal és 333 róm. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró-állomása, valamint postája Ipolyságon van. a falu okleveles szereplésére 1434-ben akadunk, de birtokviszonyait csak az újabb korból ismerjük. A XVIII. században a Szentkereszty családot uralta a község; a mult század elején a Mártonffy, Palásthy, Kalocsa és utóbb a Kappel családok voltak itt földesurak. Jelenleg Ivánka Lászlónak van nagyobb jószága, csinos kastélylyal, melyben Somogyi Béla vármegyei főjegyző lakik.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Középtur. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Szölcz-puszta. A község területe 860 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 451. Kistúr. Először egy 1434-ben kelt oklevél említi. Ezután hosszú századokig alig történik említés róla történelmi kútforrásainkban. A XVIII. században a Szentkeresztvek. később pedig a Mártonfly-, Kalocsa-, Palásthyés Ivánka-család a község legjelentősebb birtokosai. A helység külterületi lakott helyei: Somogyimajor és Vámosmajor. A község területe 736 kat hold. lélekszáma a visszacsatoláskor 440. túlnyomóan róm. kath.

Névelőfordulások
1156
Tur
1291
Tur
1343
Kystur
1773
Kistúr
1967
Veľké Turovce
1994
Nagytúr

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nagytúr (Veľké Turovce) 321
Telefon: 0367498141
Fax: 0367498126

Honlap: velketurovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Péter Jaroslav (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)

Képviselő-testület:
Jaďuďová Mária (Független)
Kajaszová Mária (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Rabb Ján (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Forgáč Silvester (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Šaliga Jozef (SMK-MKP)
Saliga Arpád (SMK-MKP)
Bartoš Ladislav (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö SMER-SD,... 43% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS 3 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagytúr 321

Középtúri Községi Hivatal

Nagytúr 321

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 432 91%
szlovákok 21 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 2%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 477
magyarok 685 94%
szlovákok 40 6%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 726
magyarok 649 122%
szlovákok 54 10%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 12 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 534
magyarok 563 66%
szlovákok 290 34%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 859
magyarok 489 61%
szlovákok 307 38%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 805
magyarok 435 58%
szlovákok 311 41%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 752
magyarok 397 54%
szlovákok 326 44%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 15 2%
összlétszám 742
összlétszám 231
magyarok 201 87%
szlovákok 19 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 9 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 246
magyarok 231 94%
szlovákok 2 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 2%
egyéb 7 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 315
magyarok 306 97%
szlovákok 9 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 379 92%
szlovákok 31 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 352
magyarok 344 98%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 182
magyarok 305 168%
szlovákok 50 27%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 8 4%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 622
Választási részvétel: 72.83 %
Kiadott boríték: 453
Bedobott boríték: 453

Polgármester

Érvényes szavazólap: 450
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Péter Jaroslav 377 83.78 % SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Cibulya Ladislav 65 14.44 % Független
Gyönyör Katalin 8 1.78 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kajaszová Mária 367 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Šaliga Jozef 358 SMK-MKP
Rabb Ján 266 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Forgáč Silvester 263 SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Jaďuďová Mária 257 Független
Saliga Arpád 253 SMK-MKP
Bartoš Ladislav 214 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 57.14% Független 4 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD, MOST - HÍD, SNS 42.86% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 635
Választási részvétel: 13.39 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85
Választásra jogosult: 638
Választási részvétel: 8.93 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 627
Választási részvétel: 17,70 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 81
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 107
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 55 67.90 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 17 20.99 % SMER - SD
Peter Oremus 5 6.17 % Független
Regan Belovič 3 3.70 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1 1.23 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 0 0.00 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 16 28.07% SMER - SD
Iván Farkas 43 40.19 % SMK-MKP
Milan Belica 27 25.23 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 13 12.15 % ĽSNS
Ján Greššo 8 7.48 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 8 7.48 % Független
László Hajdu 4 3.74 % MKDA
Renáta Kolenčíková 3 2.80 % Független
Ján Marko 1 0.93 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 84
Érvényes szavazólap: 108
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Anikó Helység 53 63.10% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dezső Pálffy 42 50.00% SMK-MKP
Peter Köpöncei 38 45.24% SMK-MKP
Jozef Gyurkovics 37 44.05% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Lőrincz 32 38.10% SMK-MKP
Tibor Csenger 30 35.71% SMK-MKP
František Horváth 29 34.52% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Beáta Kiss 27 32.14% SMK-MKP
Hedviga Makovínyiová 26 30.95% Független
Róbert Csudai 24 28.57% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Mária Brnáková 19 22.62% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Zita Cseri 17 20.24% Független
Lenka Kluchová 16 19.05% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Braun 15 17.86% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Soňa Kocková 12 14.29% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Roman Tóth 11 13.10% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Igor Varga 10 11.90% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 10 11.90% KDH, SMER - SD
Ján Janáč 9 10.71% SMER - SD, KDH
Helena Rosíková 9 10.71% NP
Emília Nichtová 9 10.71% SMER - SD, KDH
Ivana Rosíková 9 10.71% NP
Alena Frtúsová 8 9.52% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 8 9.52% KDH, SMER - SD
Ľubomír Lőrincz 8 9.52% SMER - SD, KDH
Rastislav Juhár 7 8.33% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 7 8.33% SMER - SD, KDH
Štefan Baniar 6 7.14% SNS
Jozef Rosipal 3 3.57% ĽS-HZDS
Imrich Králik 3 3.57% ĽS-HZDS
Oľga Szalmová 3 3.57% Független
Ladislav Mészáros 3 3.57% KSS
Jiří Klain 2 2.38% KSS
Martin Bátovský 2 2.38% SNS
Gabriel Biric 2 2.38% KSS
Peter Laczko 1 1.19% KSS
Jozef Kubala 1 1.19% SNS
Jozef Bóna 0 0.00% KSS
Ján Hamar 0 0.00% KSS
Michal Molnár 0 0.00% KSS
Ladislav Vörös 0 0.00% KSS
Peter Köpöncei 50 46.30% SMK-MKP
Dezső Pálffy 48 44.44% SMK-MKP
Pál Zachar 46 42.59% Független
Tibor Csenger 40 37.04% SMK-MKP
Beáta Kiss 40 37.04% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 39 36.11% SMK-MKP
Alexander Bačík 32 29.63% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Róbert Csudai 32 29.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Zita Cseri 31 28.70% Független
Zoltán Fekete 29 26.85% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Martin Bátovský 21 19.44% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Drábik 21 19.44% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Janáč 18 16.67% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Pavol Novák 17 15.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Štefan 14 12.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Sylvia Horváthová 13 12.04% SME RODINA - Boris Kollár
Igor Éder 12 11.11% Független
Rastislav Juhár 11 10.19% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ondrej Juhász 10 9.26% Független
Rastislav Jakubík 8 7.41% ĽS Naše Slovensko
Roman Tóth 8 7.41% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Urban 8 7.41% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 8 7.41% ĽS Naše Slovensko
Igor Varga 8 7.41% Független
Ervín Szalma 8 7.41% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miroslav Hasznos 7 6.48% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Miloš Zaujec 7 6.48% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Tomek 6 5.56% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Jakubík 5 4.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Krtík 5 4.63% Független
Martina Holečková 5 4.63% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Marianna Šedivá 5 4.63% Független
Erika Sulinová 5 4.63% Független
Ivan Murín 4 3.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
František Kováčik 4 3.70% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Csaba Tolnai 4 3.70% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ján Kútik 3 2.78% KSS
Igor Gogora 3 2.78% Független
Ján Hamar 2 1.85% KSS
Miroslav Kamenský 2 1.85% KSS
Jaroslav Ivan 2 1.85% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Michal Ivanický 2 1.85% KSS
Ladislav Vörös 2 1.85% KSS
Karol Ižold 2 1.85% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Kotrus Rákociová 2 1.85% Független
Miroslav Pavlovič 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 8.33 %
Léva 408 7.37 %
Zselíz 372 6.72 %
Palást 202 3.65 %
Nagyölved 187 3.38 %
Farnad 135 2.44 %
Érsekkéty 110 1.99 %
Oroszka 84 1.52 %
Csata 80 1.45 %
Nagysalló 80 1.45 %
Nyírágó 77 1.39 %
Kálna 66 1.19 %
Ipolyfödémes 65 1.17 %
Lekér 60 1.08 %
Ipolyszakállos 59 1.07 %
Garamszentgyörgy 56 1.01 %
Vámosladány 49 0.89 %
Ipolyvisk 47 0.85 %
Alsószemeréd 43 0.78 %
Zsemlér 42 0.76 %
Ipolypásztó 41 0.74 %
Nagytúr 40 0.72 %
Deménd 39 0.70 %
Barsbese 37 0.67 %
Sáró 34 0.61 %
Felsőtúr 34 0.61 %
Százd 32 0.58 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.52 %
Szete 29 0.52 %
Szalatnya 29 0.52 %
Egeg 27 0.49 %
Kistompa 26 0.47 %
Ipolybél 25 0.45 %
Felsőszemeréd 24 0.43 %
Felsőszecse 24 0.43 %
Kisölved 23 0.42 %
Lontó 23 0.42 %
Zalaba 22 0.40 %
Nagyod 20 0.36 %
Felsőpél 19 0.34 %
Málas 18 0.33 %
Garamsalló 16 0.29 %
Barsendréd 14 0.25 %
Gyerk 10 0.18 %
Barsvárad 10 0.18 %
Bori 10 0.18 %
Garamtolmács 9 0.16 %
Kétfegyvernek 9 0.16 %
Garamkovácsi 9 0.16 %
Bakabánya 8 0.14 %
Tőre 7 0.13 %
Alsópél 6 0.11 %
Szántó 5 0.09 %
Töhöl 5 0.09 %
Újbars 4 0.07 %
Nemesoroszi 4 0.07 %
Kisóvár 4 0.07 %
Kural 4 0.07 %
Garamlök 4 0.07 %
Felsőzsember 3 0.05 %
Garamkelecsény 3 0.05 %
Nagygyőröd 3 0.05 %
Alsószecse 3 0.05 %
Borfő 2 0.04 %
Peszektergenye 2 0.04 %
Bát 2 0.04 %
Hontalmás 2 0.04 %
Dalmad 1 0.02 %
Bajka 1 0.02 %
Csejkő 1 0.02 %
Garamújfalu 1 0.02 %
Ény 1 0.02 %
Garamkeszi 1 0.02 %
Garamszőllős 1 0.02 %
Hontnádas 1 0.02 %
Nagykoszmály 1 0.02 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 133.08 %
Kálna 139 5.66 %
Zselíz 135 5.49 %
Garamtolmács 126 5.13 %
Ipolyság 108 4.39 %
Felsőszecse 107 4.35 %
Garamkelecsény 106 4.31 %
Garamszentgyörgy 77 3.13 %
Csejkő 72 2.93 %
Óbars 70 2.85 %
Garamújfalu 67 2.73 %
Bakabánya 59 2.40 %
Újbars 51 2.07 %
Garamkovácsi 48 1.95 %
Kereskény 47 1.91 %
Garamszőllős 46 1.87 %
Berekalja 43 1.75 %
Alsószecse 40 1.63 %
Nagysalló 40 1.63 %
Vámosladány 39 1.59 %
Deménd 33 1.34 %
Felsőzsember 31 1.26 %
Nagykoszmály 29 1.18 %
Garamlök 25 1.02 %
Garamkeszi 24 0.98 %
Nagygyőröd 23 0.94 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.85 %
Alsópél 20 0.81 %
Oroszka 19 0.77 %
Szántó 17 0.69 %
Nagyod 17 0.69 %
Nagyölved 16 0.65 %
Bát 16 0.65 %
Hontnádas 15 0.61 %
Ipolyszakállos 15 0.61 %
Kétfegyvernek 14 0.57 %
Sáró 14 0.57 %
Baka 14 0.57 %
Lekér 13 0.53 %
Farnad 13 0.53 %
Cseke 13 0.53 %
Barsendréd 12 0.49 %
Felsőtúr 12 0.49 %
Barsbese 12 0.49 %
Derzsenye 12 0.49 %
Kural 11 0.45 %
Töhöl 9 0.37 %
Csata 9 0.37 %
Lontó 9 0.37 %
Felsőpél 9 0.37 %
Fakóvezekény 9 0.37 %
Felsőszemeréd 9 0.37 %
Barsvárad 9 0.37 %
Hontbesenyőd 8 0.33 %
Palást 8 0.33 %
Egeg 8 0.33 %
Nyírágó 7 0.28 %
Gyerk 7 0.28 %
Bori 6 0.24 %
Borfő 6 0.24 %
Ipolyvisk 6 0.24 %
Érsekkéty 6 0.24 %
Kistompa 5 0.20 %
Ipolyfödémes 5 0.20 %
Bajka 5 0.20 %
Kiskoszmály 5 0.20 %
Zsemlér 5 0.20 %
Hontbagonya 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Dalmad 4 0.16 %
Ény 4 0.16 %
Nagytúr 4 0.16 %
Hontalmás 4 0.16 %
Százd 4 0.16 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Alsószemeréd 3 0.12 %
Nemesoroszi 3 0.12 %
Málas 3 0.12 %
Tőre 2 0.08 %
Szete 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Szalatnya 2 0.08 %
Zalaba 2 0.08 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 18.02 %
Léva 345 9.33 %
Zselíz 261 7.06 %
Palást 260 7.03 %
Nagyölved 134 3.63 %
Érsekkéty 95 2.57 %
Farnad 91 2.46 %
Ipolyfödémes 76 2.06 %
Alsószemeréd 72 1.95 %
Ipolyszakállos 65 1.76 %
Nagysalló 64 1.73 %
Oroszka 64 1.73 %
Csata 62 1.68 %
Kálna 62 1.68 %
Ipolyvisk 53 1.43 %
Nagytúr 48 1.30 %
Ipolypásztó 46 1.24 %
Vámosladány 46 1.24 %
Lekér 45 1.22 %
Deménd 39 1.06 %
Kistompa 39 1.06 %
Egeg 38 1.03 %
Szete 37 1.00 %
Garamszentgyörgy 37 1.00 %
Szalatnya 36 0.97 %
Felsőszemeréd 36 0.97 %
Felsőtúr 36 0.97 %
Százd 36 0.97 %
Nyírágó 35 0.95 %
Barsbese 31 0.84 %
Lontó 30 0.81 %
Zsemlér 30 0.81 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.81 %
Ipolybél 24 0.65 %
Kisölved 24 0.65 %
Sáró 21 0.57 %
Málas 19 0.51 %
Felsőszecse 17 0.46 %
Fakóvezekény 14 0.38 %
Garamsalló 13 0.35 %
Gyerk 13 0.35 %
Barsendréd 12 0.32 %
Zalaba 11 0.30 %
Nagyod 10 0.27 %
Újbars 10 0.27 %
Bori 10 0.27 %
Tőre 6 0.16 %
Kétfegyvernek 6 0.16 %
Garamlök 5 0.14 %
Töhöl 4 0.11 %
Barsvárad 4 0.11 %
Nagygyőröd 4 0.11 %
Felsőpél 4 0.11 %
Szántó 4 0.11 %
Garamkovácsi 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.05 %
Garamtolmács 2 0.05 %
Alsópél 2 0.05 %
Garamkelecsény 2 0.05 %
Bajka 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 59.71 %
Garamtolmács 185 7.41 %
Óbars 87 3.48 %
Garamkelecsény 82 3.28 %
Kálna 81 3.24 %
Ipolyság 76 3.04 %
Garamkovácsi 73 2.92 %
Garamszőllős 67 2.68 %
Garamújfalu 65 2.60 %
Bakabánya 59 2.36 %
Berekalja 57 2.28 %
Zselíz 53 2.12 %
Csejkő 50 2.00 %
Felsőzsember 41 1.64 %
Kereskény 40 1.60 %
Bát 38 1.52 %
Nagykoszmály 36 1.44 %
Garamszentgyörgy 35 1.40 %
Garamkeszi 27 1.08 %
Nagygyőröd 27 1.08 %
Alsópél 25 1.00 %
Újbars 24 0.96 %
Felsőszecse 22 0.88 %
Hontnádas 22 0.88 %
Borfő 21 0.84 %
Nagysalló 20 0.80 %
Alsószecse 20 0.80 %
Szántó 19 0.76 %
Derzsenye 18 0.72 %
Kistompa 17 0.68 %
Bori 17 0.68 %
Barsbese 16 0.64 %
Hontalmás 15 0.60 %
Vámosladány 15 0.60 %
Hontbagonya 12 0.48 %
Lekér 12 0.48 %
Barsendréd 12 0.48 %
Garamlök 11 0.44 %
Deménd 11 0.44 %
Sáró 10 0.40 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.40 %
Ipolyszakállos 10 0.40 %
Palást 10 0.40 %
Ény 9 0.36 %
Fakóvezekény 9 0.36 %
Baka 9 0.36 %
Cseke 9 0.36 %
Kural 8 0.32 %
Nagyölved 7 0.28 %
Farnad 6 0.24 %
Nyírágó 6 0.24 %
Kisóvár 6 0.24 %
Töhöl 6 0.24 %
Barsvárad 5 0.20 %
Kétfegyvernek 5 0.20 %
Málas 5 0.20 %
Kiskoszmály 5 0.20 %
Nagytúr 5 0.20 %
Felsőszemeréd 5 0.20 %
Ipolyfödémes 5 0.20 %
Setétkút 5 0.20 %
Lontó 5 0.20 %
Csata 4 0.16 %
Oroszka 4 0.16 %
Hontbesenyőd 4 0.16 %
Nagyod 4 0.16 %
Dalmad 3 0.12 %
Zsemlér 3 0.12 %
Gyerk 3 0.12 %
Ipolypásztó 3 0.12 %
Szalatnya 2 0.08 %
Százd 2 0.08 %
Lüle 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Egeg 2 0.08 %
Ipolyvisk 2 0.08 %
Tőre 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kisölved 1 0.04 %
Felsőtúr 1 0.04 %
Nemesoroszi 1 0.04 %
Szete 1 0.04 %
Alsószemeréd 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 120.70 %
Garamtolmács 205 8.88 %
Kálna 145 6.28 %
Ipolyság 119 5.15 %
Garamkelecsény 119 5.15 %
Garamújfalu 111 4.81 %
Berekalja 105 4.55 %
Csejkő 105 4.55 %
Zselíz 99 4.29 %
Óbars 87 3.77 %
Garamszőllős 86 3.72 %
Bakabánya 74 3.20 %
Nagysalló 72 3.12 %
Felsőszecse 63 2.73 %
Garamkovácsi 58 2.51 %
Újbars 53 2.30 %
Nagykoszmály 52 2.25 %
Alsószecse 48 2.08 %
Kereskény 42 1.82 %
Garamszentgyörgy 41 1.78 %
Vámosladány 41 1.78 %
Garamkeszi 39 1.69 %
Felsőzsember 38 1.65 %
Szántó 37 1.60 %
Garamlök 34 1.47 %
Deménd 33 1.43 %
Nagygyőröd 33 1.43 %
Bát 29 1.26 %
Cseke 28 1.21 %
Baka 27 1.17 %
Derzsenye 26 1.13 %
Nagyölved 25 1.08 %
Barsbese 22 0.95 %
Bori 20 0.87 %
Alsópél 20 0.87 %
Ipolyszakállos 19 0.82 %
Kural 17 0.74 %
Hontnádas 16 0.69 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.69 %
Kétfegyvernek 16 0.69 %
Sáró 15 0.65 %
Oroszka 14 0.61 %
Kiskoszmály 14 0.61 %
Lekér 14 0.61 %
Nagyod 13 0.56 %
Fakóvezekény 13 0.56 %
Barsendréd 12 0.52 %
Farnad 10 0.43 %
Hontbesenyőd 10 0.43 %
Töhöl 9 0.39 %
Dalmad 9 0.39 %
Felsőszemeréd 9 0.39 %
Nyírágó 8 0.35 %
Felsőpél 8 0.35 %
Barsvárad 8 0.35 %
Málas 8 0.35 %
Nagytúr 8 0.35 %
Lontó 8 0.35 %
Hontbagonya 8 0.35 %
Csata 8 0.35 %
Ény 7 0.30 %
Érsekkéty 7 0.30 %
Zsemlér 7 0.30 %
Borfő 7 0.30 %
Palást 7 0.30 %
Nemesoroszi 7 0.30 %
Egeg 6 0.26 %
Százd 5 0.22 %
Kisóvár 5 0.22 %
Hontalmás 4 0.17 %
Peszektergenye 4 0.17 %
Felsőtúr 4 0.17 %
Kistompa 4 0.17 %
Bajka 4 0.17 %
Setétkút 3 0.13 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Gyerk 3 0.13 %
Szete 2 0.09 %
Zalaba 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Szalatnya 2 0.09 %
Ipolyvisk 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 29.44 %
Garamtolmács 111 3.54 %
Ipolyság 91 2.90 %
Deménd 68 2.17 %
Garamkelecsény 66 2.11 %
Csejkő 60 1.91 %
Zselíz 48 1.53 %
Óbars 47 1.50 %
Garamkovácsi 47 1.50 %
Garamújfalu 46 1.47 %
Bakabánya 46 1.47 %
Kálna 40 1.28 %
Garamszőllős 39 1.24 %
Kereskény 35 1.12 %
Felsőszecse 34 1.08 %
Nagykoszmály 24 0.77 %
Alsópél 23 0.73 %
Felsőzsember 21 0.67 %
Nagysalló 21 0.67 %
Berekalja 19 0.61 %
Alsószecse 19 0.61 %
Garamszentgyörgy 18 0.57 %
Nagygyőröd 18 0.57 %
Garamkeszi 17 0.54 %
Kural 14 0.45 %
Szántó 14 0.45 %
Hontnádas 12 0.38 %
Cseke 11 0.35 %
Oroszka 10 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.32 %
Ipolyszakállos 10 0.32 %
Garamlök 10 0.32 %
Derzsenye 9 0.29 %
Alsószemeréd 9 0.29 %
Újbars 9 0.29 %
Vámosladány 8 0.26 %
Baka 8 0.26 %
Százd 8 0.26 %
Fakóvezekény 8 0.26 %
Borfő 7 0.22 %
Barsbese 6 0.19 %
Bát 6 0.19 %
Sáró 6 0.19 %
Kistompa 6 0.19 %
Lekér 5 0.16 %
Csata 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Hontbesenyőd 5 0.16 %
Dalmad 5 0.16 %
Töhöl 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Egeg 5 0.16 %
Bori 4 0.13 %
Barsendréd 4 0.13 %
Farnad 4 0.13 %
Nagytúr 4 0.13 %
Kiskoszmály 4 0.13 %
Gyerk 3 0.10 %
Nagyölved 3 0.10 %
Palást 3 0.10 %
Barsvárad 3 0.10 %
Ipolyvisk 3 0.10 %
Hontalmás 3 0.10 %
Bakaszenes 2 0.06 %
Ény 2 0.06 %
Ipolybél 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Felsőtúr 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Nagyod 2 0.06 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Kisóvár 1 0.03 %
Hontbagonya 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Nyírágó 1 0.03 %
Ipolyfödémes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 16.47 %
Kálna 386 9.92 %
Garamtolmács 136 3.49 %
Garamkelecsény 65 1.67 %
Újbars 60 1.54 %
Garamszőllős 48 1.23 %
Óbars 47 1.21 %
Ipolyság 45 1.16 %
Zselíz 44 1.13 %
Garamkovácsi 44 1.13 %
Nagygyőröd 43 1.10 %
Garamlök 40 1.03 %
Alsópél 39 1.00 %
Felsőszecse 39 1.00 %
Bakabánya 37 0.95 %
Garamszentgyörgy 34 0.87 %
Nagysalló 32 0.82 %
Csejkő 32 0.82 %
Berekalja 27 0.69 %
Felsőzsember 27 0.69 %
Alsószecse 25 0.64 %
Garamújfalu 22 0.57 %
Nagykoszmály 20 0.51 %
Barsendréd 17 0.44 %
Barsvárad 17 0.44 %
Szántó 16 0.41 %
Barsbese 14 0.36 %
Garamkeszi 14 0.36 %
Bát 13 0.33 %
Kereskény 13 0.33 %
Deménd 12 0.31 %
Felsőpél 12 0.31 %
Lekér 12 0.31 %
Töhöl 12 0.31 %
Oroszka 11 0.28 %
Csata 10 0.26 %
Bajka 10 0.26 %
Fakóvezekény 10 0.26 %
Kiskoszmály 10 0.26 %
Nagyölved 9 0.23 %
Kétfegyvernek 9 0.23 %
Hontnádas 9 0.23 %
Derzsenye 8 0.21 %
Cseke 8 0.21 %
Vámosladány 8 0.21 %
Felsőtúr 7 0.18 %
Baka 7 0.18 %
Palást 6 0.15 %
Borfő 6 0.15 %
Gyerk 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Nagyod 6 0.15 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Kistompa 5 0.13 %
Ipolyszakállos 5 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Kisóvár 4 0.10 %
Lüle 4 0.10 %
Setétkút 4 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Kural 3 0.08 %
Százd 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Szalatnya 3 0.08 %
Lontó 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Nagytúr 3 0.08 %
Tőre 3 0.08 %
Egeg 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Kisölved 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.03 %
Dalmad 1 0.03 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 101.82 %
Garamtolmács 136 6.68 %
Garamújfalu 105 5.15 %
Csejkő 94 4.61 %
Garamkelecsény 93 4.57 %
Kereskény 72 3.53 %
Kálna 70 3.44 %
Óbars 69 3.39 %
Ipolyság 69 3.39 %
Bakabánya 65 3.19 %
Garamszőllős 63 3.09 %
Zselíz 55 2.70 %
Garamkovácsi 48 2.36 %
Berekalja 42 2.06 %
Felsőzsember 36 1.77 %
Nagygyőröd 32 1.57 %
Nagysalló 27 1.33 %
Alsószecse 26 1.28 %
Hontnádas 25 1.23 %
Felsőszecse 24 1.18 %
Nagykoszmály 24 1.18 %
Szete 21 1.03 %
Garamlök 21 1.03 %
Alsópél 21 1.03 %
Derzsenye 20 0.98 %
Bát 18 0.88 %
Oroszka 17 0.83 %
Szántó 16 0.79 %
Újbars 15 0.74 %
Ipolyvisk 15 0.74 %
Garamkeszi 14 0.69 %
Kural 14 0.69 %
Lekér 13 0.64 %
Garamszentgyörgy 13 0.64 %
Nagyölved 12 0.59 %
Kiskoszmály 12 0.59 %
Vámosladány 12 0.59 %
Barsbese 12 0.59 %
Barsendréd 12 0.59 %
Lontó 11 0.54 %
Dalmad 11 0.54 %
Baka 9 0.44 %
Cseke 9 0.44 %
Hontalmás 8 0.39 %
Nagytúr 8 0.39 %
Ipolyszakállos 8 0.39 %
Deménd 8 0.39 %
Borfő 8 0.39 %
Kistompa 8 0.39 %
Felsőszemeréd 7 0.34 %
Fakóvezekény 7 0.34 %
Bajka 7 0.34 %
Palást 6 0.29 %
Sáró 6 0.29 %
Hontbesenyőd 6 0.29 %
Csata 5 0.25 %
Hontbagonya 5 0.25 %
Felsőpél 5 0.25 %
Ény 4 0.20 %
Szalatnya 4 0.20 %
Nyírágó 4 0.20 %
Érsekkéty 3 0.15 %
Ipolyfödémes 3 0.15 %
Zsemlér 3 0.15 %
Nagyod 3 0.15 %
Farnad 3 0.15 %
Kétfegyvernek 3 0.15 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.15 %
Peszektergenye 3 0.15 %
Nemesoroszi 3 0.15 %
Lüle 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Bori 2 0.10 %
Alsószemeréd 2 0.10 %
Egeg 2 0.10 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Barsvárad 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Bakaszenes 1 0.05 %
Kisóvár 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Málas 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Töhöl 1 0.05 %
Százd 1 0.05 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 83.27 %
Garamtolmács 155 5.89 %
Ipolyság 116 4.41 %
Garamkelecsény 99 3.76 %
Bakabánya 95 3.61 %
Zselíz 82 3.12 %
Kálna 80 3.04 %
Felsőzsember 59 2.24 %
Csejkő 58 2.21 %
Óbars 53 2.02 %
Garamújfalu 53 2.02 %
Berekalja 52 1.98 %
Garamszőllős 49 1.86 %
Nagykoszmály 45 1.71 %
Nagygyőröd 44 1.67 %
Felsőszecse 42 1.60 %
Fakóvezekény 40 1.52 %
Garamkovácsi 39 1.48 %
Bát 37 1.41 %
Kereskény 37 1.41 %
Nagysalló 34 1.29 %
Alsószecse 34 1.29 %
Újbars 34 1.29 %
Garamszentgyörgy 31 1.18 %
Alsópél 29 1.10 %
Palást 28 1.06 %
Garamkeszi 26 0.99 %
Garamlök 25 0.95 %
Derzsenye 23 0.87 %
Cseke 22 0.84 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.84 %
Borfő 21 0.80 %
Vámosladány 20 0.76 %
Lontó 20 0.76 %
Barsbese 19 0.72 %
Szántó 18 0.68 %
Barsendréd 17 0.65 %
Hontnádas 17 0.65 %
Csata 16 0.61 %
Farnad 15 0.57 %
Lekér 15 0.57 %
Baka 15 0.57 %
Nagyölved 14 0.53 %
Ipolyszakállos 14 0.53 %
Kiskoszmály 13 0.49 %
Nagytúr 12 0.46 %
Kisóvár 12 0.46 %
Oroszka 12 0.46 %
Deménd 11 0.42 %
Felsőszemeréd 10 0.38 %
Hontbagonya 10 0.38 %
Bori 9 0.34 %
Hontbesenyőd 9 0.34 %
Hontalmás 8 0.30 %
Töhöl 8 0.30 %
Lüle 8 0.30 %
Ipolyvisk 8 0.30 %
Százd 8 0.30 %
Barsvárad 7 0.27 %
Alsószemeréd 7 0.27 %
Ény 7 0.27 %
Dalmad 7 0.27 %
Nyírágó 7 0.27 %
Felsőpél 6 0.23 %
Kistompa 6 0.23 %
Sáró 6 0.23 %
Érsekkéty 6 0.23 %
Kural 6 0.23 %
Ipolyfödémes 6 0.23 %
Felsőtúr 5 0.19 %
Zsemlér 5 0.19 %
Nemesoroszi 4 0.15 %
Kétfegyvernek 4 0.15 %
Kisölved 3 0.11 %
Málas 3 0.11 %
Bajka 3 0.11 %
Egeg 3 0.11 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Szete 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 160.13 %
Garamtolmács 134 9.52 %
Ipolyság 110 7.82 %
Garamkelecsény 108 7.68 %
Garamszőllős 72 5.12 %
Garamújfalu 72 5.12 %
Csejkő 70 4.98 %
Garamkovácsi 69 4.90 %
Óbars 66 4.69 %
Zselíz 66 4.69 %
Kálna 65 4.62 %
Bakabánya 54 3.84 %
Kereskény 52 3.70 %
Felsőszecse 46 3.27 %
Nagykoszmály 44 3.13 %
Nagysalló 33 2.35 %
Újbars 30 2.13 %
Deménd 29 2.06 %
Berekalja 29 2.06 %
Felsőzsember 29 2.06 %
Alsószecse 28 1.99 %
Garamkeszi 25 1.78 %
Garamszentgyörgy 23 1.63 %
Alsópél 22 1.56 %
Hontnádas 22 1.56 %
Bát 21 1.49 %
Garamlök 21 1.49 %
Oroszka 17 1.21 %
Cseke 16 1.14 %
Vámosladány 16 1.14 %
Nagygyőröd 15 1.07 %
Szántó 15 1.07 %
Kiskoszmály 14 1.00 %
Kural 14 1.00 %
Baka 13 0.92 %
Borfő 11 0.78 %
Lekér 10 0.71 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.71 %
Hontbesenyőd 10 0.71 %
Kistompa 10 0.71 %
Ipolybél 9 0.64 %
Palást 9 0.64 %
Barsendréd 8 0.57 %
Fakóvezekény 8 0.57 %
Barsvárad 7 0.50 %
Kétfegyvernek 7 0.50 %
Nagyölved 7 0.50 %
Sáró 6 0.43 %
Ipolyszakállos 6 0.43 %
Derzsenye 6 0.43 %
Barsbese 6 0.43 %
Töhöl 6 0.43 %
Felsőszemeréd 6 0.43 %
Felsőtúr 4 0.28 %
Hontalmás 4 0.28 %
Nagytúr 4 0.28 %
Gyerk 4 0.28 %
Egeg 4 0.28 %
Nagyod 4 0.28 %
Hontbagonya 4 0.28 %
Bajka 4 0.28 %
Nemesoroszi 4 0.28 %
Dalmad 3 0.21 %
Csata 3 0.21 %
Peszektergenye 3 0.21 %
Bori 3 0.21 %
Nyírágó 3 0.21 %
Ipolyfödémes 3 0.21 %
Ipolyvisk 3 0.21 %
Setétkút 2 0.14 %
Kisóvár 2 0.14 %
Alsószemeréd 2 0.14 %
Felsőpél 2 0.14 %
Lontó 2 0.14 %
Érsekkéty 1 0.07 %
Zalaba 1 0.07 %
Szalatnya 1 0.07 %
Lüle 1 0.07 %
Bakaszenes 1 0.07 %
Ény 1 0.07 %
Zsemlér 1 0.07 %
Farnad 1 0.07 %
Szete 1 0.07 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 49.97 %
Kereskény 142 7.30 %
Garamújfalu 92 4.73 %
Ipolyság 91 4.68 %
Csejkő 84 4.32 %
Garamtolmács 82 4.22 %
Zselíz 74 3.80 %
Garamkelecsény 73 3.75 %
Garamkovácsi 68 3.50 %
Óbars 60 3.08 %
Garamszőllős 59 3.03 %
Bakabánya 55 2.83 %
Berekalja 48 2.47 %
Felsőzsember 40 2.06 %
Kálna 36 1.85 %
Nagykoszmály 34 1.75 %
Nagysalló 26 1.34 %
Alsópél 25 1.29 %
Garamkeszi 24 1.23 %
Szántó 24 1.23 %
Bát 20 1.03 %
Felsőszecse 18 0.93 %
Hontbesenyőd 17 0.87 %
Kural 17 0.87 %
Cseke 16 0.82 %
Deménd 16 0.82 %
Derzsenye 16 0.82 %
Nagygyőröd 15 0.77 %
Hontnádas 15 0.77 %
Újbars 15 0.77 %
Alsószecse 14 0.72 %
Fakóvezekény 12 0.62 %
Garamszentgyörgy 9 0.46 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.41 %
Borfő 8 0.41 %
Baka 7 0.36 %
Kistompa 7 0.36 %
Egeg 7 0.36 %
Vámosladány 6 0.31 %
Nagyölved 6 0.31 %
Töhöl 6 0.31 %
Sáró 6 0.31 %
Oroszka 6 0.31 %
Dalmad 5 0.26 %
Csata 5 0.26 %
Lekér 5 0.26 %
Palást 5 0.26 %
Barsendréd 5 0.26 %
Ény 4 0.21 %
Gyerk 4 0.21 %
Alsószemeréd 4 0.21 %
Garamlök 4 0.21 %
Felsőtúr 4 0.21 %
Barsbese 3 0.15 %
Kisóvár 3 0.15 %
Nagyod 3 0.15 %
Hontalmás 3 0.15 %
Kiskoszmály 3 0.15 %
Barsvárad 3 0.15 %
Felsőszemeréd 3 0.15 %
Bakaszenes 3 0.15 %
Bajka 2 0.10 %
Setétkút 2 0.10 %
Felsőpél 2 0.10 %
Peszektergenye 2 0.10 %
Ipolyszakállos 2 0.10 %
Ipolyfödémes 2 0.10 %
Hontbagonya 2 0.10 %
Bori 2 0.10 %
Nagytúr 2 0.10 %
Szalatnya 1 0.05 %
Ipolybél 1 0.05 %
Kétfegyvernek 1 0.05 %
Nyírágó 1 0.05 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 11.68 %
Zselíz 185 5.08 %
Garamtolmács 97 2.66 %
Ipolyság 69 1.90 %
Bakabánya 52 1.43 %
Óbars 50 1.37 %
Garamkovácsi 44 1.21 %
Lekér 40 1.10 %
Nagysalló 36 0.99 %
Kálna 28 0.77 %
Bát 28 0.77 %
Felsőzsember 26 0.71 %
Garamkelecsény 26 0.71 %
Csejkő 25 0.69 %
Fakóvezekény 24 0.66 %
Garamszentgyörgy 21 0.58 %
Oroszka 20 0.55 %
Garamújfalu 20 0.55 %
Nagygyőröd 18 0.49 %
Nagykoszmály 17 0.47 %
Tőre 17 0.47 %
Újbars 16 0.44 %
Kistompa 16 0.44 %
Cseke 15 0.41 %
Garamlök 15 0.41 %
Deménd 14 0.38 %
Berekalja 13 0.36 %
Alsópél 13 0.36 %
Szántó 12 0.33 %
Csata 11 0.30 %
Kural 11 0.30 %
Nagyölved 11 0.30 %
Sáró 11 0.30 %
Garamkeszi 10 0.27 %
Ipolyvisk 9 0.25 %
Farnad 9 0.25 %
Hontalmás 9 0.25 %
Garamszőllős 9 0.25 %
Felsőszecse 9 0.25 %
Borfő 8 0.22 %
Baka 8 0.22 %
Peszektergenye 7 0.19 %
Töhöl 7 0.19 %
Nyírágó 7 0.19 %
Ipolyszakállos 6 0.16 %
Nagytúr 6 0.16 %
Alsószecse 6 0.16 %
Hontbagonya 6 0.16 %
Vámosladány 6 0.16 %
Málas 5 0.14 %
Kiskoszmály 5 0.14 %
Nemesoroszi 5 0.14 %
Barsbese 5 0.14 %
Zsemlér 4 0.11 %
Kereskény 4 0.11 %
Dalmad 4 0.11 %
Derzsenye 4 0.11 %
Palást 4 0.11 %
Bakaszenes 4 0.11 %
Hontnádas 4 0.11 %
Alsószemeréd 3 0.08 %
Barsvárad 3 0.08 %
Felsőpél 3 0.08 %
Egeg 3 0.08 %
Felsőszemeréd 3 0.08 %
Érsekkéty 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Lontó 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Kétfegyvernek 2 0.05 %
Szalatnya 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Szete 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Ipolyfödémes 1 0.03 %
Barsendréd 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Hontbesenyőd 1 0.03 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 24.42 %
Garamtolmács 58 3.98 %
Ipolyság 34 2.33 %
Zselíz 30 2.06 %
Kálna 28 1.92 %
Garamkovácsi 25 1.71 %
Garamszőllős 23 1.58 %
Bakabánya 22 1.51 %
Szántó 17 1.17 %
Csejkő 14 0.96 %
Óbars 14 0.96 %
Felsőzsember 14 0.96 %
Újbars 13 0.89 %
Garamújfalu 12 0.82 %
Lekér 12 0.82 %
Bát 11 0.75 %
Nagyölved 11 0.75 %
Oroszka 10 0.69 %
Derzsenye 10 0.69 %
Baka 9 0.62 %
Palást 8 0.55 %
Nagykoszmály 8 0.55 %
Vámosladány 8 0.55 %
Nagysalló 8 0.55 %
Kiskoszmály 8 0.55 %
Cseke 8 0.55 %
Garamkelecsény 8 0.55 %
Garamkeszi 8 0.55 %
Hontalmás 7 0.48 %
Barsendréd 7 0.48 %
Sáró 6 0.41 %
Ény 6 0.41 %
Kistompa 6 0.41 %
Nagygyőröd 6 0.41 %
Alsószemeréd 6 0.41 %
Alsópél 6 0.41 %
Ipolyszakállos 6 0.41 %
Borfő 6 0.41 %
Farnad 5 0.34 %
Ipolybél 5 0.34 %
Felsőtúr 5 0.34 %
Berekalja 5 0.34 %
Töhöl 4 0.27 %
Zsemlér 4 0.27 %
Egeg 4 0.27 %
Garamszentgyörgy 4 0.27 %
Garamlök 4 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.27 %
Fakóvezekény 4 0.27 %
Százd 4 0.27 %
Nemesoroszi 4 0.27 %
Nyírágó 3 0.21 %
Nagyod 3 0.21 %
Ipolypásztó 3 0.21 %
Kereskény 3 0.21 %
Barsbese 3 0.21 %
Alsószecse 3 0.21 %
Deménd 3 0.21 %
Csata 3 0.21 %
Setétkút 2 0.14 %
Bajka 2 0.14 %
Gyerk 2 0.14 %
Zalaba 2 0.14 %
Felsőszecse 2 0.14 %
Szalatnya 2 0.14 %
Kisóvár 2 0.14 %
Dalmad 2 0.14 %
Kural 2 0.14 %
Hontbesenyőd 2 0.14 %
Nagytúr 2 0.14 %
Ipolyfödémes 2 0.14 %
Érsekkéty 1 0.07 %
Felsőszemeréd 1 0.07 %
Málas 1 0.07 %
Hontnádas 1 0.07 %
Barsvárad 1 0.07 %
Kisölved 1 0.07 %
Tőre 1 0.07 %
Felsőpél 1 0.07 %
Bori 1 0.07 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 45.82 %
Garamtolmács 131 4.91 %
Garamújfalu 91 3.41 %
Garamkovácsi 84 3.15 %
Ipolyság 82 3.07 %
Garamkelecsény 79 2.96 %
Felsőzsember 77 2.88 %
Bakabánya 76 2.85 %
Borfő 71 2.66 %
Garamszőllős 70 2.62 %
Óbars 66 2.47 %
Csejkő 64 2.40 %
Zselíz 57 2.14 %
Bát 56 2.10 %
Kálna 53 1.99 %
Berekalja 50 1.87 %
Szántó 42 1.57 %
Nagysalló 41 1.54 %
Alsópél 33 1.24 %
Nagykoszmály 31 1.16 %
Hontnádas 27 1.01 %
Palást 26 0.97 %
Újbars 25 0.94 %
Derzsenye 24 0.90 %
Alsószecse 23 0.86 %
Kereskény 22 0.82 %
Garamszentgyörgy 22 0.82 %
Cseke 20 0.75 %
Lekér 20 0.75 %
Garamlök 19 0.71 %
Lontó 19 0.71 %
Garamkeszi 19 0.71 %
Baka 18 0.67 %
Nagytúr 18 0.67 %
Nagyölved 18 0.67 %
Nagygyőröd 18 0.67 %
Oroszka 17 0.64 %
Ipolybél 15 0.56 %
Fakóvezekény 15 0.56 %
Felsőszemeréd 15 0.56 %
Vámosladány 14 0.52 %
Kiskoszmály 14 0.52 %
Deménd 13 0.49 %
Kural 13 0.49 %
Kistompa 13 0.49 %
Nyírágó 12 0.45 %
Hontalmás 12 0.45 %
Sáró 12 0.45 %
Nemesoroszi 11 0.41 %
Barsendréd 11 0.41 %
Felsőszecse 10 0.37 %
Hontbesenyőd 10 0.37 %
Töhöl 9 0.34 %
Farnad 9 0.34 %
Kisóvár 9 0.34 %
Barsbese 9 0.34 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.34 %
Dalmad 8 0.30 %
Ipolyszakállos 8 0.30 %
Felsőpél 8 0.30 %
Gyerk 7 0.26 %
Csata 7 0.26 %
Felsőtúr 7 0.26 %
Ipolyvisk 7 0.26 %
Ény 7 0.26 %
Málas 6 0.22 %
Nagyod 5 0.19 %
Kétfegyvernek 5 0.19 %
Bori 5 0.19 %
Bajka 5 0.19 %
Szete 5 0.19 %
Lüle 5 0.19 %
Setétkút 4 0.15 %
Barsvárad 4 0.15 %
Alsószemeréd 4 0.15 %
Hontbagonya 4 0.15 %
Érsekkéty 4 0.15 %
Egeg 3 0.11 %
Peszektergenye 3 0.11 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 202.34 %
Garamtolmács 180 12.75 %
Garamkelecsény 93 6.59 %
Kálna 87 6.16 %
Csejkő 83 5.88 %
Ipolyság 78 5.52 %
Garamszőllős 70 4.96 %
Garamújfalu 61 4.32 %
Berekalja 55 3.90 %
Óbars 53 3.75 %
Bakabánya 52 3.68 %
Zselíz 48 3.40 %
Felsőzsember 45 3.19 %
Garamkovácsi 44 3.12 %
Kereskény 42 2.97 %
Nagysalló 40 2.83 %
Újbars 37 2.62 %
Bát 35 2.48 %
Palást 33 2.34 %
Felsőszecse 32 2.27 %
Alsószecse 24 1.70 %
Garamkeszi 23 1.63 %
Nagykoszmály 23 1.63 %
Nagygyőröd 22 1.56 %
Garamszentgyörgy 22 1.56 %
Szántó 21 1.49 %
Derzsenye 21 1.49 %
Hontnádas 20 1.42 %
Garamlök 19 1.35 %
Alsópél 19 1.35 %
Deménd 18 1.27 %
Sáró 16 1.13 %
Baka 15 1.06 %
Oroszka 14 0.99 %
Borfő 14 0.99 %
Kistompa 13 0.92 %
Kural 13 0.92 %
Vámosladány 12 0.85 %
Hontalmás 10 0.71 %
Barsendréd 10 0.71 %
Ipolyszakállos 9 0.64 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.64 %
Kiskoszmály 9 0.64 %
Barsbese 9 0.64 %
Lekér 8 0.57 %
Lontó 8 0.57 %
Kisóvár 8 0.57 %
Cseke 7 0.50 %
Egeg 7 0.50 %
Fakóvezekény 7 0.50 %
Nagyod 6 0.42 %
Barsvárad 5 0.35 %
Nagytúr 5 0.35 %
Nemesoroszi 5 0.35 %
Csata 5 0.35 %
Nagyölved 5 0.35 %
Felsőszemeréd 5 0.35 %
Töhöl 4 0.28 %
Kétfegyvernek 4 0.28 %
Hontbagonya 4 0.28 %
Dalmad 4 0.28 %
Felsőtúr 4 0.28 %
Ény 4 0.28 %
Peszektergenye 4 0.28 %
Ipolypásztó 3 0.21 %
Hontbesenyőd 3 0.21 %
Setétkút 2 0.14 %
Bajka 2 0.14 %
Ipolyvisk 2 0.14 %
Szalatnya 2 0.14 %
Felsőpél 2 0.14 %
Málas 2 0.14 %
Farnad 2 0.14 %
Ipolyfödémes 2 0.14 %
Zsemlér 1 0.07 %
Bori 1 0.07 %
Gyerk 1 0.07 %
Alsószemeréd 1 0.07 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 11.84 %
Kálna 114 7.76 %
Garamtolmács 38 2.59 %
Zselíz 32 2.18 %
Garamkovácsi 29 1.97 %
Ipolyság 22 1.50 %
Garamszőllős 20 1.36 %
Óbars 19 1.29 %
Bakabánya 16 1.09 %
Bát 14 0.95 %
Garamújfalu 13 0.88 %
Alsópél 11 0.75 %
Felsőzsember 10 0.68 %
Újbars 10 0.68 %
Nagygyőröd 10 0.68 %
Derzsenye 9 0.61 %
Lekér 8 0.54 %
Oroszka 8 0.54 %
Nagysalló 8 0.54 %
Garamlök 7 0.48 %
Bori 7 0.48 %
Barsvárad 6 0.41 %
Borfő 6 0.41 %
Palást 6 0.41 %
Garamkelecsény 6 0.41 %
Kiskoszmály 5 0.34 %
Hontalmás 5 0.34 %
Csejkő 5 0.34 %
Felsőszecse 5 0.34 %
Kereskény 5 0.34 %
Tőre 5 0.34 %
Nagykoszmály 5 0.34 %
Vámosladány 5 0.34 %
Szántó 5 0.34 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.27 %
Csata 4 0.27 %
Garamszentgyörgy 3 0.20 %
Nagytúr 3 0.20 %
Kural 3 0.20 %
Garamkeszi 3 0.20 %
Málas 3 0.20 %
Nyírágó 3 0.20 %
Baka 3 0.20 %
Sáró 3 0.20 %
Cseke 3 0.20 %
Kistompa 3 0.20 %
Fakóvezekény 3 0.20 %
Szalatnya 2 0.14 %
Nemesoroszi 2 0.14 %
Deménd 2 0.14 %
Bajka 2 0.14 %
Töhöl 2 0.14 %
Alsószecse 2 0.14 %
Felsőtúr 2 0.14 %
Érsekkéty 2 0.14 %
Alsószemeréd 2 0.14 %
Ipolybél 2 0.14 %
Nagyod 2 0.14 %
Kétfegyvernek 2 0.14 %
Farnad 2 0.14 %
Egeg 2 0.14 %
Berekalja 2 0.14 %
Ipolypásztó 1 0.07 %
Zalaba 1 0.07 %
Peszektergenye 1 0.07 %
Kisóvár 1 0.07 %
Setétkút 1 0.07 %
Ipolyszakállos 1 0.07 %
Barsendréd 1 0.07 %
Ény 1 0.07 %
Bakaszenes 1 0.07 %
Ipolyvisk 1 0.07 %
Dalmad 1 0.07 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 26.65 %
Garamtolmács 146 7.81 %
Garamkovácsi 97 5.19 %
Óbars 66 3.53 %
Bakabánya 53 2.84 %
Ipolyság 46 2.46 %
Zselíz 43 2.30 %
Garamkelecsény 41 2.19 %
Garamszőllős 40 2.14 %
Csejkő 33 1.77 %
Lekér 33 1.77 %
Garamújfalu 32 1.71 %
Nagygyőröd 31 1.66 %
Felsőzsember 30 1.61 %
Bát 30 1.61 %
Kálna 27 1.44 %
Nagykoszmály 24 1.28 %
Garamkeszi 21 1.12 %
Újbars 19 1.02 %
Nagysalló 19 1.02 %
Garamlök 18 0.96 %
Alsópél 17 0.91 %
Kistompa 16 0.86 %
Szántó 16 0.86 %
Tőre 16 0.86 %
Berekalja 15 0.80 %
Deménd 13 0.70 %
Fakóvezekény 13 0.70 %
Kiskoszmály 13 0.70 %
Garamszentgyörgy 12 0.64 %
Csata 11 0.59 %
Ipolyvisk 11 0.59 %
Oroszka 11 0.59 %
Cseke 10 0.54 %
Vámosladány 9 0.48 %
Hontalmás 9 0.48 %
Borfő 8 0.43 %
Nagyölved 7 0.37 %
Derzsenye 7 0.37 %
Hontbagonya 7 0.37 %
Kereskény 7 0.37 %
Baka 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Zsemlér 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Kural 5 0.27 %
Bakaszenes 5 0.27 %
Alsószecse 5 0.27 %
Felsőszemeréd 5 0.27 %
Farnad 4 0.21 %
Felsőpél 4 0.21 %
Peszektergenye 4 0.21 %
Felsőszecse 4 0.21 %
Dalmad 4 0.21 %
Palást 4 0.21 %
Ipolyszakállos 4 0.21 %
Barsendréd 3 0.16 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.16 %
Lüle 3 0.16 %
Hontnádas 3 0.16 %
Ény 3 0.16 %
Felsőtúr 3 0.16 %
Sáró 3 0.16 %
Gyerk 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kétfegyvernek 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Bori 2 0.11 %
Nyírágó 2 0.11 %
Nagytúr 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Málas 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Barsvárad 2 0.11 %
Százd 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Alsószemeréd 1 0.05 %
Lontó 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 30.55 %
Garamtolmács 140 6.33 %
Óbars 63 2.85 %
Ipolyság 58 2.62 %
Bakabánya 54 2.44 %
Zselíz 52 2.35 %
Garamkovácsi 51 2.30 %
Garamkelecsény 51 2.30 %
Lekér 38 1.72 %
Garamújfalu 38 1.72 %
Felsőzsember 36 1.63 %
Bát 35 1.58 %
Csejkő 33 1.49 %
Kálna 30 1.36 %
Nagygyőröd 30 1.36 %
Nagysalló 24 1.08 %
Alsópél 22 0.99 %
Garamkeszi 22 0.99 %
Újbars 21 0.95 %
Garamlök 21 0.95 %
Nagykoszmály 20 0.90 %
Szántó 19 0.86 %
Garamszőllős 19 0.86 %
Deménd 19 0.86 %
Cseke 17 0.77 %
Tőre 17 0.77 %
Berekalja 17 0.77 %
Kistompa 15 0.68 %
Fakóvezekény 11 0.50 %
Ipolyvisk 11 0.50 %
Hontalmás 11 0.50 %
Vámosladány 11 0.50 %
Garamszentgyörgy 10 0.45 %
Derzsenye 10 0.45 %
Csata 9 0.41 %
Oroszka 9 0.41 %
Felsőszecse 9 0.41 %
Borfő 9 0.41 %
Baka 8 0.36 %
Nagyölved 8 0.36 %
Felsőszemeréd 7 0.32 %
Töhöl 7 0.32 %
Dalmad 6 0.27 %
Palást 6 0.27 %
Alsószecse 6 0.27 %
Barsbese 6 0.27 %
Hontbagonya 6 0.27 %
Nagytúr 5 0.23 %
Hontnádas 5 0.23 %
Peszektergenye 5 0.23 %
Kiskoszmály 5 0.23 %
Felsőpél 5 0.23 %
Ény 5 0.23 %
Zsemlér 5 0.23 %
Kétfegyvernek 4 0.18 %
Málas 4 0.18 %
Lüle 4 0.18 %
Kural 4 0.18 %
Kereskény 4 0.18 %
Bakaszenes 4 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.18 %
Ipolyszakállos 3 0.14 %
Alsószemeréd 3 0.14 %
Bori 3 0.14 %
Farnad 3 0.14 %
Egeg 3 0.14 %
Lontó 3 0.14 %
Nemesoroszi 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Nyírágó 3 0.14 %
Barsendréd 3 0.14 %
Gyerk 3 0.14 %
Bajka 2 0.09 %
Százd 2 0.09 %
Sáró 2 0.09 %
Szalatnya 2 0.09 %
Hontbesenyőd 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 16.38 %
Garamtolmács 105 3.50 %
Lekér 80 2.67 %
Zselíz 80 2.67 %
Ipolyság 71 2.37 %
Óbars 59 1.97 %
Bakabánya 50 1.67 %
Garamkovácsi 45 1.50 %
Garamkelecsény 35 1.17 %
Garamújfalu 34 1.13 %
Felsőzsember 31 1.03 %
Bát 29 0.97 %
Kálna 29 0.97 %
Csejkő 27 0.90 %
Nagysalló 25 0.83 %
Oroszka 25 0.83 %
Nagygyőröd 23 0.77 %
Deménd 20 0.67 %
Garamszőllős 19 0.63 %
Szántó 19 0.63 %
Garamkeszi 19 0.63 %
Alsópél 18 0.60 %
Újbars 18 0.60 %
Tőre 17 0.57 %
Fakóvezekény 15 0.50 %
Cseke 15 0.50 %
Kistompa 14 0.47 %
Garamlök 14 0.47 %
Baka 14 0.47 %
Nagykoszmály 13 0.43 %
Ipolyvisk 12 0.40 %
Garamszentgyörgy 12 0.40 %
Hontalmás 12 0.40 %
Farnad 12 0.40 %
Csata 12 0.40 %
Ipolyszakállos 11 0.37 %
Nagyölved 10 0.33 %
Berekalja 10 0.33 %
Töhöl 8 0.27 %
Felsőszecse 8 0.27 %
Nagytúr 8 0.27 %
Kural 7 0.23 %
Sáró 7 0.23 %
Kiskoszmály 7 0.23 %
Felsőtúr 7 0.23 %
Peszektergenye 7 0.23 %
Vámosladány 6 0.20 %
Borfő 6 0.20 %
Lontó 5 0.17 %
Hontbagonya 5 0.17 %
Barsbese 5 0.17 %
Palást 5 0.17 %
Dalmad 5 0.17 %
Barsvárad 5 0.17 %
Felsőpél 4 0.13 %
Nyírágó 4 0.13 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.13 %
Kereskény 4 0.13 %
Hontbesenyőd 4 0.13 %
Bakaszenes 4 0.13 %
Zsemlér 4 0.13 %
Felsőszemeréd 4 0.13 %
Alsószecse 4 0.13 %
Kétfegyvernek 3 0.10 %
Ény 3 0.10 %
Málas 3 0.10 %
Százd 3 0.10 %
Szalatnya 3 0.10 %
Garamsalló 3 0.10 %
Nagyod 3 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.10 %
Barsendréd 3 0.10 %
Derzsenye 3 0.10 %
Bori 3 0.10 %
Bajka 2 0.07 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Gyerk 2 0.07 %
Hontnádas 2 0.07 %
Egeg 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Alsószemeréd 2 0.07 %
Érsekkéty 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Szete 1 0.03 %
Kisóvár 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 7.35 %
Ipolyság 35 1.65 %
Zselíz 23 1.08 %
Garamtolmács 23 1.08 %
Vámosladány 15 0.71 %
Garamkovácsi 14 0.66 %
Kálna 13 0.61 %
Bakabánya 10 0.47 %
Oroszka 9 0.42 %
Garamszőllős 8 0.38 %
Farnad 8 0.38 %
Szántó 8 0.38 %
Bori 8 0.38 %
Nagysalló 7 0.33 %
Lekér 6 0.28 %
Nagygyőröd 6 0.28 %
Nagyölved 6 0.28 %
Garamszentgyörgy 6 0.28 %
Hontalmás 5 0.24 %
Ény 5 0.24 %
Kereskény 5 0.24 %
Garamkeszi 5 0.24 %
Ipolyszakállos 5 0.24 %
Garamújfalu 5 0.24 %
Újbars 5 0.24 %
Felsőszecse 5 0.24 %
Alsópél 5 0.24 %
Csata 5 0.24 %
Kural 4 0.19 %
Felsőtúr 4 0.19 %
Berekalja 4 0.19 %
Ipolybél 4 0.19 %
Felsőzsember 4 0.19 %
Csejkő 4 0.19 %
Nagykoszmály 4 0.19 %
Ipolyfödémes 3 0.14 %
Töhöl 3 0.14 %
Óbars 3 0.14 %
Peszektergenye 3 0.14 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.14 %
Kistompa 3 0.14 %
Baka 3 0.14 %
Nyírágó 3 0.14 %
Barsendréd 3 0.14 %
Palást 3 0.14 %
Alsószemeréd 3 0.14 %
Barsbese 3 0.14 %
Ipolyvisk 3 0.14 %
Bát 3 0.14 %
Derzsenye 3 0.14 %
Deménd 3 0.14 %
Fakóvezekény 2 0.09 %
Sáró 2 0.09 %
Bajka 2 0.09 %
Nagytúr 2 0.09 %
Bakaszenes 2 0.09 %
Kiskoszmály 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Garamlök 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Tőre 2 0.09 %
Felsőszemeréd 1 0.05 %
Lontó 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Cseke 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Alsószecse 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Garamkelecsény 1 0.05 %
Borfő 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Hontbesenyőd 1 0.05 %
Barsvárad 1 0.05 %
Nemesoroszi 1 0.05 %
Dalmad 1 0.05 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 33.12 %
Léva 271 14.48 %
Ipolyság 59 3.15 %
Lekér 42 2.24 %
Garamtolmács 42 2.24 %
Garamkovácsi 23 1.23 %
Oroszka 23 1.23 %
Nagysalló 23 1.23 %
Csata 23 1.23 %
Sáró 21 1.12 %
Bakabánya 20 1.07 %
Garamkelecsény 19 1.01 %
Garamújfalu 17 0.91 %
Garamszentgyörgy 16 0.85 %
Óbars 12 0.64 %
Kural 11 0.59 %
Nagyölved 11 0.59 %
Farnad 11 0.59 %
Felsőzsember 11 0.59 %
Deménd 11 0.59 %
Garamszőllős 11 0.59 %
Csejkő 11 0.59 %
Peszektergenye 10 0.53 %
Palást 9 0.48 %
Nyírágó 9 0.48 %
Kétfegyvernek 9 0.48 %
Nagygyőröd 9 0.48 %
Ipolyszakállos 9 0.48 %
Garamkeszi 9 0.48 %
Berekalja 9 0.48 %
Nagykoszmály 8 0.43 %
Kálna 8 0.43 %
Ipolyfödémes 7 0.37 %
Alsópél 7 0.37 %
Kisóvár 7 0.37 %
Kistompa 7 0.37 %
Cseke 6 0.32 %
Felsőszemeréd 6 0.32 %
Derzsenye 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Újbars 6 0.32 %
Kereskény 6 0.32 %
Fakóvezekény 5 0.27 %
Nemesoroszi 5 0.27 %
Nagytúr 5 0.27 %
Barsbese 5 0.27 %
Érsekkéty 5 0.27 %
Lontó 5 0.27 %
Ipolyvisk 5 0.27 %
Málas 5 0.27 %
Felsőszecse 4 0.21 %
Nagyod 4 0.21 %
Hontalmás 4 0.21 %
Szántó 4 0.21 %
Százd 4 0.21 %
Garamlök 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Felsőpél 3 0.16 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.16 %
Garamsalló 3 0.16 %
Ipolypásztó 3 0.16 %
Bát 3 0.16 %
Hontnádas 3 0.16 %
Vámosladány 2 0.11 %
Felsőtúr 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Töhöl 2 0.11 %
Ény 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Hontbagonya 2 0.11 %
Borfő 2 0.11 %
Setétkút