SK
RA
.....

Kövi

Község

címer zászló
197 23% magyar 1910
4 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kameňany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt
Más földrajzi nevek:
(Alsó-malom), Androva lúka (Vrla hora), Banky, Blatný hrb, Blatný potok, Brevenovo, Červené dráhy, Chotárne lúky, Chrastie, Chrástka, Čierťaž, (Cigánska kolónia), Dalenkút, Diely, Dlhá hora, Drieňová, Dubovec, Havran, Hrabina, Hrb, Hrdzáková, Hrúšťany, Hôrka, Jamka, Ježkovo, Junkovka, Kövi-patak (Kameňanský potok), Kozí chrbát, Kremeň, Lipina, Mrškovka, Mäsiarka, Nad Kráľovkou, Nemé, Nižné lúky, Novková, Osek, Ostrá hora, Oszlán-völgy, Pažiť, Pod Hanšovým lazom, Potôčik, Pri mlyne, Priehybina, Prídel, Sadová, Špania zem, Strmý diel, Stráne, Tatarčište, (Trázsi-kút), Tri chotáre (Kráľova kopaň), Tvrdošovo, Veletínka, Vilkovo, Za humnami, Za Osekom, Zelená jama, Žliabková
Koordináták:
48.57624817, 20.19217300
Terület:
31,34 km2
Rang:
község
Népesség:
870
Tszf. magasság:
246 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04962
Település kód:
525812
Szervezeti azonosító:
328367
Adóazonosító:
2020724684

Kövi a Keleti-Turóc (Východný Turiec) völgyében, a Kövi-patak (Kameňanský potok) torkolatánál, az Ostrá hora (466 m) észekkeleti lábánál, 242 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Tornaljától 23 km-re északnyugatra, Jolsvától 15 km-re délnyugatra, Ratkótól 13 km-re délkeletre. Kiterjedt, 230-555 méteres tengerszint feletti magasságban húzódó határának északkeleti részét a Jolsvai-karszt (Veletínka – 406 m, Stráne – 454 m, Dubovec), délkeleti részét a Licei-dombság, nyugati részét pedig a Ratkói-hegység (Tri chotáre – 535 m, Drieňová – 445 m, Osek – 496 m) nagyrészt bükk- és tölgyerdővel borított dombvidéke foglalja el. Legmagasabb pontja a Kövi és Ratkó határán emelkedő Nad Kráľovkou (555 m). 2010-ben területének 57,0 %-át (1785 ha) erdő, 22,5 %-át (706 ha) rét és legelő, 16,1 %-át (504 ha) pedig szántó foglalta el. Kövit a 2835-ös út köti össze Gömörrákossal (6 km), valamint Deresken (5,5 km) keresztül Gömörfalvával (14 km), a 2836-os út pedig Kisperlászon (4,5 km) keresztül Süvete (7,5 km) felé teremt összeköttetést. Délről Kisvisnyó, délkeletről Deresk, keletről Kisperlász, északkeletről Jolsva, északról Nandrás és Gömörrákos, nyugatról pedig Ratkó, Szásza és Újvásár kataszterével határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Nagyrőcei, 1960-1996 között pedig a Rozsnyói járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Garammenti megye, Nagyrőcei járás). Területe az elmúlt évszázad során csak minimális mértékben változott (1910-21: 31,38 km², 2011: 31,34 km²).

Népesség

Kövi a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, évszázadok óta túlnyomórészt szlovák lakosságú község, melynek népességének zömét mára romák alkotják. 2011-ben 794 lakosa volt, melynek 84,9 %-a vallotta magát szlovák, 8,3 %-a roma és 1,0 %-a (8 fő) magyar nemzetiségűnek (1,6 %-a – 13 fő – magyar anyanyelvűnek). A régi mezőváros a 19. század második felében hanyatlásnak indult és népessége kevesebb, mint felére csökkent 1850 és 1880 között, majd 1880-1921 között népességének további egyhatodát elveszítette (923 főről 776 főre csökkent). 1970-1991 között ismét gyorsan csökkent a lakosság száma (egyötödével, 798 főről 626 főre), a rendszerváltás után azonban (a községben már a 20. század elején is jelen lévő) romák tömeges beköltözésével és a lakosság kicserélődésével ez a folyamat megfordult és a népesség folyamatos növekedése figyelhető meg: 1991-2017 között 40,6 %-al nőtt a község népessége (626 főről 880 főre). 2013-ban a népesség 71,4 %-a tartozott a roma etnikumhoz, a népszámlálások alkalmával azonban csak egy részük (1991-ben a lakosság 12,5 %-a, 2001-ben 19,7 %-a, 2011-ben pedig 8,3 %-a) vallotta magát roma nemzetiségűnek. 1910-ben még a lakosság egyötöde (22,8 %), 1921-ben 11,5 %-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek, a magyar nemzetiségűek száma (23 főről 8 főre) és aránya (3,7 %-ról 1,0 %-ra) is gyorsan csökkent 1991-2011 között. Köviben a lakosság zöme (1921-ben 85,6 %) hagyományosan evangélikus vallású volt, 2011-ben azonban már csak relatív többséget (40,8 %) alkottak, a felekezeten kívüliek aránya ugyanekkor 37,2 %, a római katolikusoké 15,9 % volt. A kiterjedt határú községnek külterületi lakott helye nincs, népsűrűsége az alacsony járási átlagnak is csak a fele (2011-ben 25,3 fő/km²).

Történelem

Kövi területét IV. Béla király 1243-ban adományozta az Ákos-nemzetségnek, mint a gömöri vártól elszakított várföldet, ekkor említik először Kevy néven. Területéhez tartozott ekkor az egész Turóc-völgy, melyen az elkövetkező évszázadban hét község jött létre. Eredeti lakossága a királyi várnépséghez tartozott, fejlődésnek azonban csak 1273 után indult, ekkor kapta Tar Detre „terra Koy”-t adományul és széles körű jogokat biztosított a földesúri település és birtokközpont lakosságának (szabad bíró- és papválasztás, szabad halászat két tó kivételével, szabad költözködési és végrendelkezési jog). A 14. század elején az alapító unokája, Kun Miklós fejezte be Kövi várának építését a Rákos patak feletti hegyen (e vár körül alakult ki a kezdetben Tarfalvának nevezett Rákos község). A várat már 1367-ben romként említik és bár a 15. században újjáépült, később (valószínűleg a török időkben) ismét elpusztult. Papját 1359-ben említik először oklevelek, de a templom védőszentjének neve nem maradt fent. Pázmány Péter említi ugyanakkor középkori ferences kolostorát, mely az 1440-es években a huszita háborúk során pusztult el. A település fejlődését már a középkorban megakasztotta a Csetnekiek és a Bebekek harca. 1427-ben 87 portája volt. 1555-ben és 1566-ban egy török támadásban teljesen elpusztult. Később újratelepült, de népessége már csak a középkorinak a negyede volt. 1565-ben jelenik meg először az okiratokban a szláv Kamenany névváltozat, de lakossága a középkortól fogva zömében szlávokból állt, első bányászai között németek is voltak, a 17. században pedig sok ruszin pásztor telepedett le itt. A 16. század második felében lakói evangélikus hitre tértek, Kövi 1596-ban evangélikus anyaegyházként szerepelt. A 16. század végén, mint konfiskált birtokot Szendrő várához csatolták, majd a kamara zálogba adta. Egymást váltó zálogbirtokosai nem vették figyelembe régi kiváltságait, egyszerű úrbéres községgé vált. 1610-ben a Széchy család birtoka lett, majd Wesselényi nádoré, később mint Zrínyi Péter konfiskált birtoka ismét Szendrőhöz, ezután pedig a Csáky családhoz került. Határának gazdag vaslelőhelyeire fújtatós vasolvasztók települtek, egy 1567-es kamarai összeírás során négy „officina ferraria”-t jegyeztek fel, 1618-ban öt huta működött itt (kisebb méretű ún. „tóthuták”). A bányászat hanyatlásával lakói főként állattenyésztéssel, fuvarozással, kereskedelemmel foglalkoztak, igen nagy jelentőségre tett szert a pálinkafőzés (a vármegyében a legtöbb pálinkát itt főzték, egy időben csaknem az egész lakosság ezzel foglalkozott). A 18. században lakosságából szláv kisnemesi réteg emelkedett ki (mintegy ötven család), melynek legtekintélyesebb tagjai a Frenyó, Ján, Jankó, Koban és Stevkó nemzetségek voltak. 1709-1710-ben a pestisjárvány mintegy 300 áldozatot követelt a községben. 1600-ban és 1711-ben tűzvész pusztította el a falut. 1771-ben evangélikus iskolája már nagy múltra tekintett vissza. A 18. században a Csákyak, a 19. században a Coburgok voltak fő birtokosai. A Csákyak lovaskaszárnyát is építettek a faluban. 1796-ban Vályi András és 1851-ben Fényes Elek egyaránt mezővárosként említik és mindketten kiemelik nagy jelentőségű pálinkafőzését. Lakói szalonna-, vászon- és hagymakereskedéssel is foglalkoztak. 1827-ben az egész falu leégett. 1828-ban 275 háza és 2381 lakosa volt, 1850-ben 2382 lakosából 2339 evangélikus vallású volt (Fényes). A község pecsétje 1830-ból ismert. 1866-tól szlovák nyelvű színjátszó kör működött a faluban. A 19. század második felében gyors hanyatlásnak indult, népességét a kivándorlás is apasztotta: 1880-ban már csak 923, 1910-ben pedig 863 lakosa volt. Itt tevékenykedett szolgabíróként M. Bakulini szlovák nemzetébresztő (1819-92), akit a helyi temetőben temettek el. 1903-ban evangélikus templomának különálló harangtornya leégett. 1880-ban a lakosság 3,8 %-a, 1910-ben már 22,8 %-a vallotta magyar anyanyelvűnek magát, de a meginduló magyarosodás a csehszlovák uralommal véget ért. 1920-ig Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarország és Csehszlovákia határát Kövi és Deresk, valamint Kisperlász között húzta meg, így a 1945-ig határközség lett. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. A község cigány lakossága (1910-ben 6,7 %) a 20. század második feléig a Turóc jobb partján fekvő telepen (melyet az 1955-ös katonai térkép még feltüntetett „Cigánska kolónia” néven) elkülönülten élt. 1942-ben 244 háza és 795 lakosa volt. 1970-ben még 798-an lakták, ez a szám 1991-re 626-ra esett vissza. A 20. század végén lakossága nagyrészt kicserélődött, a romák tömeges beköltözése és erőteljes gettósodás figyelhető meg. A község népessége gyorsan növekszik, 2001-ben 696, 2011-ben 794, 2017-ben pedig már 880 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Evangélikus temploma eredetileg román stílusban épült a 13. században, a 17. században reneszánsz, 1716-ban és 1785-ben barokk stílusban átépítették. Középkori freskóinak egy része fennmaradt. Harangtornya rokokó-klasszicista stílusban épült a 19. század elején. Ma elhanyagolt állapotban van. Az evangélikus iskola épülete klasszicista stílusban épült az 1790-es években.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÖVI. Kamenani. Mező Város, és nagy vas kereskedő piacz Gömör Várm. földes Ura G. Csáky Uraság, lakosai katolikusok, és többen evangelikusok, fekszik Jolsva, és Ratkó Városok között, mintegy mértföldnyire, határja két nyomásra van osztva, és nehéz szántású, piatzozása Jolsván, legelője elég, és mind a’ két féle fája van, égett bort sokat készítenek, és néha jó hasznát veszik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kövi, Gömör v. tót falu, 43 kath., 2339 evang. lak. Evang. anyaszentegyház. Termékeny föld; híres buza. A lakosok csaknem minden háznál pálinkát égetnek. Ut. p. Tornalja.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Népesebb helység a Ratkótól keletre fekvő Kövi. Lakosai nagyrészt köznemesek; temploma a husziták idejéből való. Innen Perlászon keresztűl félórányi úton a Murányvölgybe érünk.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kövi, a Turócz patak mellett fekvő kisközség, körjegyzőségi székhely, 257 házzal és 928, nagyobbára tótajkú, ág. ev. h. vallású lakossal. IV. Béla király e községet 1243-ban Bebek Detriknek és Fülöpnek adományozza. 1359-ben egyike volt a vármegye legnagyobb községeinek, mert ez időben, a mikor Kwy és Kewni alakban írják nevét, a pelsőczi Bebekeknek már 81 jobbágyportájuk volt itt. 1367-ben Castrum Kwi néven szerepel, de 1461-ben van másik neve is: Rákos és Rákosvár. A Bebekek után a Szapolyayak lettek az urai, azután a Széchiek, Széchi Mária kezével Wesselényi Ferencz, majd a Csáky, Koháry és végre a Coburg herczegi családok. Hajdan ferenczrendű kolostor is volt a községben, mely a husziták inváziója alatt pusztult el. E község a XVIII. században a vaskereskedés egyik nevezetes góczpontja volt. Ez időben körülbelül ötven nemesi családnak volt itt kúriája. A község iskolája, mely alumneummal volt összekötve, szintén messze vidéken ismeretes volt. Korabinsky XVIII. századbeli földrajzi munkájában megjegyzi, hogy csupán ebben az egy községben akkortájt több pálinkát főztek, mint az egész vármegyében. Majdnem az egész falu pálinkaégetéssel foglalkozott. A községben magyar olvasókör és népkönyvtár is van. A lakosság a szalona-, vászon- és hagymakereskedést nagyban űzi. A mostani herczegi tiszti lakot a gróf Csákyak annak idején lovaskaszárnyának építtették. A község 1600-ban, másodszor 1711-ben és harmadszor 1827-ben földig égett. 1711-ben a templommal egybeépített torony is leégett és ez utóbbi helyett az egyházközség a templomtól keletre különálló tornyot építtetett, a mely 1903. február 3-án szintén tűz által pusztult el. Az ág. h. ev. templom XIV. századbeli építmény, érdekes falfestményekkel. 1681-ben artikuláris egyház volt. A községben van posta, távírója és vasúti állomása Jolsva.

Helységnévtár

Kövi (Kamencan, Kamenyan), rk. 59 Rákos, ÁG. 857 Tiszai, ref. 4 - , izr. 3 - .

Névelőfordulások
1243
Kevy
1245
Kuuy
1273
terra Koy
1318
Castrum Kuy
1367
Castrum Kwi
1470
Castrum Kewy alias Rakos
1564
Khemeny
1565
Kamenany
1773
Kövi, Kamenany,
1786
Köwi, Kamenani,
1808
Kövi, Kameňany,
1863
Kövi,
1920
Kameňany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Kameňany) 6
Telefon: 0584495637

Honlap: kamenany.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Vranka Erik (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Ďuriška Dušan (Slovenská ľudová strana (SĽS))
Abraz Ján (SMER-SD)
Nižníková Helena (SMER-SD)
Žigová Denisa (SMER-SD)
Belán Erik (SMER-SD)
Zvara Ivan (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Ruso Matej (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Slovensk... 14% Slovenská ľudová strana (SĽS) 1 képviselö SMER-SD 57% SMER-SD 4 képviselö STRANA M... 29% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2 képviselö 7 képviselö
Kövii Posta

Kameňany 1

Alapiskola

Kameňany 8

Óvoda

Kameňany 17

Kövii Községi Hivatal

Kameňany 6

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 35 4%
szlovákok 833 90%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 51 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 923
magyarok 197 23%
szlovákok 605 70%
romák 58 7%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 863
magyarok 89 11%
szlovákok 670 86%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 776
magyarok 23 4%
szlovákok 514 82%
romák 78 12%
csehek 10 2%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 626
magyarok 9 1%
szlovákok 533 77%
romák 137 20%
csehek 15 2%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 696
magyarok 8 1%
szlovákok 674 85%
romák 66 8%
csehek 15 2%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 28 4%
összlétszám 794
magyarok 4 0%
szlovákok 779 93%
romák 17 2%
csehek 12 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 29 3%
összlétszám 842
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 604
Választási részvétel: 29.14 %
Kiadott boríték: 176
Bedobott boríték: 176

Polgármester

Érvényes szavazólap: 154
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vranka Erik 154 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ďuriška Dušan 98 Slovenská ľudová strana (SĽS)
Abraz Ján 92 SMER-SD
Nižníková Helena 91 SMER-SD
Žigová Denisa 87 SMER-SD
Belán Erik 80 SMER-SD
Zvara Ivan 73 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ruso Matej 69 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

2014
SDS 57.14% SDS 4 képviselö SMER-SD 42.86% SMER-SD 3 képviselö 7 képviselö
2018
Slovenská ľudová strana (SĽS) 14.29% Slovenská ľudová strana (SĽS) 1 képviselö SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 28.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 539
Választási részvétel: 15.03 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 539
Választási részvétel: 25.60 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138
Választásra jogosult: 606
Választási részvétel: 24,09 %
Kiadott boríték: 146
Bedobott boríték: 146

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 77
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 124
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 34 44.16 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 28 36.36 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 6 7.79 % KĽS
Jozef Sásik 3 3.90 % SĽS
Ľudovít Kaník 2 2.60 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 1 1.30 % Független
Pavel Chovanec 1 1.30 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 1 1.30 % ASV
Karol Konárik 1 1.30 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 64 46.38% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 51 41.13 % Független
Marian Kotleba 50 40.32 % ĽSNS
Miroslav Gálik 6 4.84 % NAS
Pavel Greksa 5 4.03 % Független
Vojtech Kökény 5 4.03 % SRK
Igor Kašper 2 1.61 % Független
Milan Urbáni 2 1.61 % SMS
Jozef Sásik 2 1.61 % SĽSAH
Alena Pivovarčiová 1 0.81 % NP
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 140
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Dušan Ďuriška 51 62.96% SĽS
Ján Šeševička 43 53.09% Független
Eva Cireňová 29 35.80% SMER - SD, KDH
Július Laššan 25 30.86% KDH, SMER - SD
Katarína Danišová 11 13.58% KDH, SMER - SD
Ján Germánus 8 9.88% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Emil Samko 6 7.41% KĽS
Július Buchta 5 6.17% SNS
Zuzana Nemogová 4 4.94% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kacián 3 3.70% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Sendrei 3 3.70% SRK
Marek Nosko 2 2.47% Független
Ľudovít Štítnický 2 2.47% SMS
Andrea Hroncová 1 1.23% HZD, ĽS-HZDS
Andrea Jenčíková 1 1.23% NP
Eva Hicárová 1 1.23% Független
Jozef Gurský 1 1.23% KSS
Ladislav Nagy 0 0.00% MOST - HÍD
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Anna Szögedi 0 0.00% SMK-MKP
Nikoleta Gallová 0 0.00% NP
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Dušan Ďuriška 72 51.43% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Kolesár 52 37.14% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ondrej Bafia 42 30.00% SMER-SD
Július Laššan 25 17.86% SMER-SD
Július Buchta 20 14.29% SNS
Vladimíra Šmidtová 14 10.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriela Tamášová 14 10.00% SRK
Martin Kvetko 13 9.29% Független
Pavel Alexa 11 7.86% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 8 5.71% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 8 5.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mária Duszová 7 5.00% Független
Zsuzsa Hunyák 6 4.29% SMK-MKP
Ladislav Lukáč 6 4.29% SNS
Svetoslav Albíni 5 3.57% Független
Alena Zelinová 5 3.57% SNS
Dávid Galovič 3 2.14% Független
Anna Szögedi 2 1.43% SMK-MKP
János Deák 2 1.43% SMK-MKP
Hilda Puterová 1 0.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roland Kovács 1 0.71% Független
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 53.01 %
Nagyrőce 45 9.04 %
Ratkósebes 25 5.02 %
Lice 23 4.62 %
Sajógömör 13 2.61 %
Felsőfalu 7 1.41 %
Lubény 7 1.41 %
Jolsva 6 1.20 %
Ratkó 6 1.20 %
Kövi 5 1.00 %
Gerlice 4 0.80 %
Szkáros 4 0.80 %
Gömörfalva 4 0.80 %
Murányhosszúrét 4 0.80 %
Murányalja 3 0.60 %
Lehelfalva 3 0.60 %
Újvásár 2 0.40 %
Hizsnyó 2 0.40 %
Alsófalu 2 0.40 %
Deresk 2 0.40 %
Szásza 2 0.40 %
Zsór 2 0.40 %
Otrokócs 2 0.40 %
Murányhuta 2 0.40 %
Murányszabadi 1 0.20 %
Kisperlász 1 0.20 %
Gömörrákos 1 0.20 %
Baráttelke 1 0.20 %
Lévárt 1 0.20 %
Gömörliget 1 0.20 %
Szirk 1 0.20 %
Turcsok 1 0.20 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 68.13 %
Sajógömör 81 5.92 %
Nagyrőce 57 4.17 %
Lice 45 3.29 %
Gömörfalva 40 2.92 %
Gice 37 2.70 %
Szirk 37 2.70 %
Deresk 33 2.41 %
Felsőrás 30 2.19 %
Lévárt 20 1.46 %
Gömörliget 18 1.32 %
Lőkös 16 1.17 %
Otrokócs 15 1.10 %
Alsófalu 13 0.95 %
Szkáros 12 0.88 %
Zsór 9 0.66 %
Felsőfalu 7 0.51 %
Jolsvatapolca 7 0.51 %
Jolsva 7 0.51 %
Ratkósebes 5 0.37 %
Ratkó 4 0.29 %
Murányalja 3 0.22 %
Kisvisnyó 3 0.22 %
Lubény 3 0.22 %
Lehelfalva 2 0.15 %
Kövi 2 0.15 %
Szásza 2 0.15 %
Újvásár 2 0.15 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 19.89 %
Kövi 72 19.62 %
Tornalja 26 7.08 %
Kisperlász 20 5.45 %
Szirk 19 5.18 %
Jolsva 18 4.90 %
Ratkósebes 14 3.81 %
Murányalja 13 3.54 %
Gömörrákos 9 2.45 %
Deresk 8 2.18 %
Ratkó 8 2.18 %
Szásza 7 1.91 %
Lubény 7 1.91 %
Nandrás 6 1.63 %
Jolsvatapolca 5 1.36 %
Turcsok 5 1.36 %
Gömörfalva 5 1.36 %
Lice 4 1.09 %
Hizsnyó 4 1.09 %
Murányhosszúrét 4 1.09 %
Sajógömör 4 1.09 %
Kakasalja 4 1.09 %
Vizesrét 3 0.82 %
Újvásár 3 0.82 %
Zsór 3 0.82 %
Baráttelke 3 0.82 %
Poloszkó 2 0.54 %
Murányhuta 2 0.54 %
Otrokócs 2 0.54 %
Felsőfalu 2 0.54 %
Süvete 2 0.54 %
Gömörliget 2 0.54 %
Lehelfalva 2 0.54 %
Alsófalu 1 0.27 %
Szkáros 1 0.27 %
Murányszabadi 1 0.27 %
Gice 1 0.27 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 56.49 %
Tornalja 71 7.25 %
Murányhosszúrét 40 4.09 %
Murányalja 39 3.98 %
Lubény 39 3.98 %
Lehelfalva 39 3.98 %
Vizesrét 33 3.37 %
Jolsva 24 2.45 %
Szirk 13 1.33 %
Gömörliget 12 1.23 %
Ratkósebes 11 1.12 %
Ratkó 8 0.82 %
Gice 7 0.72 %
Hizsnyó 7 0.72 %
Murányhuta 6 0.61 %
Gömörrákos 6 0.61 %
Jolsvatapolca 6 0.61 %
Kakasalja 6 0.61 %
Murányszabadi 6 0.61 %
Lice 5 0.51 %
Sajógömör 5 0.51 %
Szásza 4 0.41 %
Turcsok 4 0.41 %
Kövi 3 0.31 %
Deresk 3 0.31 %
Otrokócs 2 0.20 %
Süvete 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Újvásár 2 0.20 %
Baráttelke 2 0.20 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 18.14 %
Gömörfalva 38 16.03 %
Nagyrőce 30 12.66 %
Lice 22 9.28 %
Kövi 14 5.91 %
Jolsva 13 5.49 %
Murányhosszúrét 9 3.80 %
Süvete 9 3.80 %
Sajógömör 8 3.38 %
Deresk 5 2.11 %
Otrokócs 5 2.11 %
Szirk 4 1.69 %
Ratkó 4 1.69 %
Turcsok 3 1.27 %
Felsőfalu 3 1.27 %
Ratkósebes 2 0.84 %
Lubény 2 0.84 %
Gömörliget 2 0.84 %
Murányhuta 2 0.84 %
Murányalja 2 0.84 %
Gömörrákos 2 0.84 %
Vizesrét 1 0.42 %
Zsór 1 0.42 %
Jolsvatapolca 1 0.42 %
Szásza 1 0.42 %
Baráttelke 1 0.42 %
Lehelfalva 1 0.42 %
Alsófalu 1 0.42 %
Kisperlász 1 0.42 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 62.04 %
Lubény 44 5.22 %
Jolsva 26 3.08 %
Vizesrét 21 2.49 %
Murányhosszúrét 19 2.25 %
Süvete 17 2.02 %
Tornalja 15 1.78 %
Nandrás 15 1.78 %
Lehelfalva 14 1.66 %
Kakasalja 12 1.42 %
Hizsnyó 11 1.30 %
Turcsok 11 1.30 %
Lice 11 1.30 %
Baráttelke 10 1.19 %
Murányhuta 10 1.19 %
Jolsvatapolca 10 1.19 %
Murányalja 9 1.07 %
Ratkósebes 9 1.07 %
Gömörrákos 8 0.95 %
Gömörliget 8 0.95 %
Murányszabadi 6 0.71 %
Otrokócs 5 0.59 %
Ratkó 5 0.59 %
Kisperlász 4 0.47 %
Szirk 4 0.47 %
Sajógömör 4 0.47 %
Szásza 3 0.36 %
Gice 3 0.36 %
Poloszkó 2 0.24 %
Gömörfalva 2 0.24 %
Szkáros 2 0.24 %
Kövi 1 0.12 %
Újvásár 1 0.12 %
Felsőfalu 1 0.12 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 29.88 %
Nagyrőce 90 18.29 %
Turcsok 35 7.11 %
Ratkó 22 4.47 %
Nandrás 17 3.46 %
Szásza 16 3.25 %
Jolsva 14 2.85 %
Gömörrákos 12 2.44 %
Tornalja 11 2.24 %
Sajógömör 11 2.24 %
Lubény 10 2.03 %
Baráttelke 9 1.83 %
Jolsvatapolca 8 1.63 %
Kövi 8 1.63 %
Gerlice 8 1.63 %
Ratkósebes 8 1.63 %
Lehelfalva 8 1.63 %
Gömörfalva 7 1.42 %
Újvásár 7 1.42 %
Kisperlász 7 1.42 %
Murányhosszúrét 6 1.22 %
Lice 6 1.22 %
Vizesrét 6 1.22 %
Murányalja 5 1.02 %
Poloszkó 5 1.02 %
Gömörliget 5 1.02 %
Otrokócs 4 0.81 %
Süvete 4 0.81 %
Hizsnyó 4 0.81 %
Kakasalja 4 0.81 %
Felsőfalu 4 0.81 %
Deresk 3 0.61 %
Murányszabadi 3 0.61 %
Gice 2 0.41 %
Lévárt 1 0.20 %
Murányhuta 1 0.20 %
Szkáros 1 0.20 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 61.89 %
Sajógömör 59 6.08 %
Gömörfalva 40 4.12 %
Nagyrőce 27 2.78 %
Deresk 24 2.47 %
Süvete 23 2.37 %
Otrokócs 22 2.27 %
Lévárt 22 2.27 %
Gice 22 2.27 %
Alsófalu 17 1.75 %
Jolsva 16 1.65 %
Felsőrás 15 1.54 %
Lőkös 15 1.54 %
Szásza 15 1.54 %
Lice 14 1.44 %
Gömörliget 10 1.03 %
Jolsvatapolca 10 1.03 %
Szkáros 10 1.03 %
Zsór 9 0.93 %
Szirk 7 0.72 %
Murányalja 5 0.51 %
Turcsok 5 0.51 %
Felsőfalu 5 0.51 %
Murányhosszúrét 5 0.51 %
Baráttelke 4 0.41 %
Lubény 3 0.31 %
Ratkó 2 0.21 %
Murányszabadi 2 0.21 %
Kövi 2 0.21 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 61.89 %
Jolsva 111 5.41 %
Tornalja 74 3.61 %
Murányalja 61 2.97 %
Ratkósebes 59 2.88 %
Vizesrét 54 2.63 %
Lehelfalva 51 2.49 %
Lubény 51 2.49 %
Szirk 37 1.80 %
Murányhosszúrét 34 1.66 %
Hizsnyó 28 1.36 %
Baráttelke 25 1.22 %
Jolsvatapolca 21 1.02 %
Kövi 20 0.97 %
Murányszabadi 16 0.78 %
Murányhuta 15 0.73 %
Gömörliget 13 0.63 %
Ratkó 13 0.63 %
Turcsok 10 0.49 %
Szásza 10 0.49 %
Gice 9 0.44 %
Újvásár 9 0.44 %
Gömörrákos 8 0.39 %
Kakasalja 7 0.34 %
Lice 6 0.29 %
Kisperlász 6 0.29 %
Poloszkó 6 0.29 %
Gömörfalva 5 0.24 %
Nandrás 5 0.24 %
Sajógömör 5 0.24 %
Szkáros 4 0.19 %
Gerlice 4 0.19 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 49.11 %
Vizesrét 190 7.38 %
Lubény 95 3.69 %
Jolsva 88 3.42 %
Murányalja 77 2.99 %
Tornalja 67 2.60 %
Lehelfalva 67 2.60 %
Murányhosszúrét 63 2.45 %
Hizsnyó 54 2.10 %
Jolsvatapolca 52 2.02 %
Baráttelke 46 1.79 %
Turcsok 41 1.59 %
Szirk 41 1.59 %
Murányszabadi 33 1.28 %
Ratkósebes 33 1.28 %
Otrokócs 31 1.20 %
Kövi 25 0.97 %
Lice 24 0.93 %
Kakasalja 21 0.82 %
Ratkó 20 0.78 %
Gömörrákos 20 0.78 %
Gömörliget 18 0.70 %
Nandrás 17 0.66 %
Gice 14 0.54 %
Murányhuta 13 0.51 %
Felsőfalu 7 0.27 %
Kisperlász 7 0.27 %
Sajógömör 6 0.23 %
Szásza 6 0.23 %
Szkáros 5 0.19 %
Deresk 5 0.19 %
Gömörfalva 5 0.19 %
Poloszkó 5 0.19 %
Újvásár 5 0.19 %
Süvete 4 0.16 %
Zsór 4 0.16 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 31.94 %
Tornalja 24 9.13 %
Lubény 17 6.46 %
Szirk 12 4.56 %
Jolsva 11 4.18 %
Gerlice 10 3.80 %
Vizesrét 9 3.42 %
Lehelfalva 7 2.66 %
Murányalja 7 2.66 %
Kövi 6 2.28 %
Turcsok 6 2.28 %
Jolsvatapolca 5 1.90 %
Lice 4 1.52 %
Murányhosszúrét 4 1.52 %
Sajógömör 4 1.52 %
Hizsnyó 3 1.14 %
Gice 3 1.14 %
Gömörliget 3 1.14 %
Baráttelke 3 1.14 %
Gömörfalva 3 1.14 %
Ratkósebes 3 1.14 %
Gömörrákos 3 1.14 %
Murányszabadi 2 0.76 %
Szkáros 2 0.76 %
Újvásár 2 0.76 %
Otrokócs 2 0.76 %
Zsór 2 0.76 %
Murányhuta 2 0.76 %
Nandrás 1 0.38 %
Kakasalja 1 0.38 %
Szásza 1 0.38 %
Süvete 1 0.38 %
Felsőfalu 1 0.38 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 43.18 %
Murányhosszúrét 163 10.25 %
Murányalja 120 7.54 %
Tornalja 73 4.59 %
Jolsva 69 4.34 %
Lehelfalva 43 2.70 %
Vizesrét 36 2.26 %
Lubény 30 1.89 %
Ratkósebes 23 1.45 %
Szirk 22 1.38 %
Ratkó 21 1.32 %
Hizsnyó 20 1.26 %
Gömörliget 14 0.88 %
Gice 13 0.82 %
Kövi 13 0.82 %
Murányhuta 12 0.75 %
Murányszabadi 12 0.75 %
Baráttelke 12 0.75 %
Jolsvatapolca 12 0.75 %
Lice 11 0.69 %
Gömörrákos 10 0.63 %
Kisperlász 9 0.57 %
Süvete 9 0.57 %
Deresk 8 0.50 %
Kakasalja 6 0.38 %
Nandrás 5 0.31 %
Otrokócs 4 0.25 %
Turcsok 4 0.25 %
Újvásár 3 0.19 %
Felsőfalu 2 0.13 %
Szásza 1 0.06 %
Lőkös 1 0.06 %
Szkáros 1 0.06 %
Sajógömör 1 0.06 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 35.29 %
Jolsva 441 15.88 %
Tornalja 166 5.98 %
Lubény 125 4.50 %
Lehelfalva 105 3.78 %
Jolsvatapolca 90 3.24 %
Murányalja 84 3.02 %
Sajógömör 82 2.95 %
Vizesrét 75 2.70 %
Murányhosszúrét 71 2.56 %
Hizsnyó 66 2.38 %
Gömörliget 65 2.34 %
Lice 64 2.30 %
Kövi 52 1.87 %
Baráttelke 47 1.69 %
Gömörrákos 40 1.44 %
Gice 34 1.22 %
Szirk 31 1.12 %
Otrokócs 29 1.04 %
Kisperlász 27 0.97 %
Nandrás 26 0.94 %
Ratkó 20 0.72 %
Kakasalja 20 0.72 %
Süvete 20 0.72 %
Deresk 19 0.68 %
Ratkósebes 19 0.68 %
Murányszabadi 16 0.58 %
Szkáros 13 0.47 %
Felsőrás 12 0.43 %
Turcsok 11 0.40 %
Murányhuta 9 0.32 %
Lőkös 8 0.29 %
Felsőfalu 8 0.29 %
Gömörfalva 7 0.25 %
Lévárt 4 0.14 %
Szásza 4 0.14 %
Alsófalu 4 0.14 %
Gerlice 4 0.14 %
Újvásár 3 0.11 %
Kisvisnyó 3 0.11 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 29.22 %
Deresk 153 14.19 %
Sajógömör 109 10.11 %
Gömörfalva 80 7.42 %
Szirk 73 6.77 %
Nagyrőce 69 6.40 %
Otrokócs 62 5.75 %
Lice 34 3.15 %
Lévárt 30 2.78 %
Szkáros 28 2.60 %
Felsőrás 26 2.41 %
Zsór 17 1.58 %
Süvete 16 1.48 %
Lőkös 15 1.39 %
Kisvisnyó 12 1.11 %
Jolsva 11 1.02 %
Felsőfalu 10 0.93 %
Alsófalu 10 0.93 %
Kövi 7 0.65 %
Gice 7 0.65 %
Murányhosszúrét 6 0.56 %
Szásza 6 0.56 %
Gömörrákos 5 0.46 %
Murányalja 5 0.46 %
Ratkó 5 0.46 %
Lubény 4 0.37 %
Murányhuta 3 0.28 %
Turcsok 3 0.28 %
Ratkósebes 2 0.19 %
Lehelfalva 2 0.19 %
Nandrás 2 0.19 %
Gömörliget 2 0.19 %
Jolsvatapolca 2 0.19 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 48.37 %
Vizesrét 157 10.46 %
Lubény 62 4.13 %
Jolsvatapolca 44 2.93 %
Kövi 42 2.80 %
Lehelfalva 39 2.60 %
Murányhosszúrét 39 2.60 %
Murányalja 37 2.47 %
Jolsva 37 2.47 %
Szirk 30 2.00 %
Tornalja 30 2.00 %
Hizsnyó 28 1.87 %
Süvete 24 1.60 %
Baráttelke 20 1.33 %
Murányhuta 19 1.27 %
Murányszabadi 15 1.00 %
Ratkó 14 0.93 %
Gice 13 0.87 %
Szásza 13 0.87 %
Gömörliget 12 0.80 %
Turcsok 12 0.80 %
Gömörrákos 11 0.73 %
Ratkósebes 10 0.67 %
Kisperlász 10 0.67 %
Kakasalja 8 0.53 %
Nandrás 7 0.47 %
Deresk 6 0.40 %
Sajógömör 5 0.33 %
Lice 4 0.27 %
Felsőfalu 4 0.27 %
Újvásár 3 0.20 %
Gömörfalva 2 0.13 %
Poloszkó 2 0.13 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 41.11 %
Szirk 80 6.24 %
Jolsva 78 6.08 %
Tornalja 57 4.45 %
Lubény 52 4.06 %
Murányalja 49 3.82 %
Murányhosszúrét 43 3.35 %
Ratkósebes 38 2.96 %
Ratkó 20 1.56 %
Baráttelke 20 1.56 %
Gömörrákos 19 1.48 %
Kakasalja 19 1.48 %
Turcsok 18 1.40 %
Vizesrét 17 1.33 %
Hizsnyó 16 1.25 %
Lehelfalva 16 1.25 %
Jolsvatapolca 15 1.17 %
Sajógömör 12 0.94 %
Murányszabadi 12 0.94 %
Gömörfalva 11 0.86 %
Kövi 11 0.86 %
Gice 10 0.78 %
Szkáros 9 0.70 %
Gömörliget 9 0.70 %
Süvete 8 0.62 %
Gerlice 8 0.62 %
Lice 7 0.55 %
Felsőfalu 6 0.47 %
Nandrás 6 0.47 %
Poloszkó 5 0.39 %
Murányhuta 3 0.23 %
Alsófalu 3 0.23 %
Kisperlász 2 0.16 %
Szásza 2 0.16 %
Újvásár 1 0.08 %
Otrokócs 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Deresk 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 58.36 %
Sajógömör 22 6.94 %
Nagyrőce 19 5.99 %
Gömörfalva 13 4.10 %
Otrokócs 9 2.84 %
Lice 7 2.21 %
Deresk 6 1.89 %
Gice 5 1.58 %
Jolsva 5 1.58 %
Lévárt 4 1.26 %
Süvete 4 1.26 %
Lubény 4 1.26 %
Szkáros 4 1.26 %
Murányhosszúrét 4 1.26 %
Gömörliget 3 0.95 %
Szásza 3 0.95 %
Zsór 3 0.95 %
Alsófalu 3 0.95 %
Jolsvatapolca 3 0.95 %
Murányalja 3 0.95 %
Ratkó 2 0.63 %
Hizsnyó 2 0.63 %
Lőkös 2 0.63 %
Poloszkó 2 0.63 %
Vizesrét 1 0.32 %
Kisvisnyó 1 0.32 %
Turcsok 1 0.32 %
Kövi 1 0.32 %
Szirk 1 0.32 %
Gömörrákos 1 0.32 %
Felsőrás 1 0.32 %
Baráttelke 1 0.32 %
Ratkósebes 1 0.32 %
Murányhuta 1 0.32 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 48.35 %
Jolsva 52 6.36 %
Tornalja 45 5.51 %
Murányhosszúrét 35 4.28 %
Szirk 32 3.92 %
Lubény 31 3.79 %
Murányalja 26 3.18 %
Baráttelke 18 2.20 %
Ratkó 16 1.96 %
Hizsnyó 14 1.71 %
Gömörrákos 13 1.59 %
Kakasalja 13 1.59 %
Ratkósebes 11 1.35 %
Vizesrét 11 1.35 %
Gömörfalva 10 1.22 %
Jolsvatapolca 8 0.98 %
Kövi 8 0.98 %
Lehelfalva 7 0.86 %
Gice 7 0.86 %
Sajógömör 6 0.73 %
Szkáros 6 0.73 %
Murányszabadi 6 0.73 %
Felsőfalu 6 0.73 %
Turcsok 6 0.73 %
Gömörliget 5 0.61 %
Nandrás 3 0.37 %
Lice 2 0.24 %
Deresk 2 0.24 %
Szásza 2 0.24 %
Murányhuta 1 0.12 %
Lőkös 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Alsófalu 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 49.54 %
Murányalja 283 17.25 %
Murányhosszúrét 88 5.36 %
Murányszabadi 69 4.20 %
Jolsva 53 3.23 %
Tornalja 46 2.80 %
Vizesrét 40 2.44 %
Murányhuta 34 2.07 %
Szirk 26 1.58 %
Hizsnyó 19 1.16 %
Jolsvatapolca 16 0.98 %
Lubény 15 0.91 %
Kakasalja 14 0.85 %
Lehelfalva 14 0.85 %
Gömörrákos 11 0.67 %
Ratkósebes 10 0.61 %
Gömörliget 10 0.61 %
Gice 9 0.55 %
Baráttelke 9 0.55 %
Ratkó 7 0.43 %
Turcsok 6 0.37 %
Lice 5 0.30 %
Deresk 5 0.30 %
Kövi 5 0.30 %
Süvete 4 0.24 %
Szásza 4 0.24 %
Sajógömör 4 0.24 %
Gömörfalva 4 0.24 %
Kisperlász 3 0.18 %
Nandrás 3 0.18 %
Alsófalu 2 0.12 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 41.19 %
Jolsva 71 7.03 %
Tornalja 65 6.44 %
Szirk 62 6.14 %
Lubény 45 4.46 %
Murányalja 36 3.56 %
Murányhosszúrét 34 3.37 %
Ratkó 31 3.07 %
Turcsok 31 3.07 %
Ratkósebes 25 2.48 %
Hizsnyó 24 2.38 %
Baráttelke 21 2.08 %
Gömörrákos 19 1.88 %
Kövi 14 1.39 %
Szkáros 13 1.29 %
Kakasalja 12 1.19 %
Nandrás 12 1.19 %
Lehelfalva 11 1.09 %
Vizesrét 9 0.89 %
Gömörfalva 8 0.79 %
Jolsvatapolca 8 0.79 %
Gerlice 7 0.69 %
Deresk 7 0.69 %
Gice 6 0.59 %
Felsőfalu 6 0.59 %
Murányszabadi 5 0.50 %
Lice 4 0.40 %
Poloszkó 3 0.30 %
Gömörliget 2 0.20 %
Kisperlász 2 0.20 %
Sajógömör 2 0.20 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 71.41 %
Sajógömör 57 5.93 %
Gömörfalva 33 3.43 %
Gice 21 2.18 %
Lice 21 2.18 %
Murányhosszúrét 18 1.87 %
Lőkös 17 1.77 %
Nagyrőce 16 1.66 %
Otrokócs 15 1.56 %
Deresk 14 1.46 %
Szkáros 13 1.35 %
Lévárt 12 1.25 %
Alsófalu 12 1.25 %
Felsőrás 11 1.14 %
Zsór 10 1.04 %
Süvete 6 0.62 %
Kövi 6 0.62 %
Felsőfalu 5 0.52 %
Ratkó 3 0.31 %
Murányalja 2 0.21 %
Kisvisnyó 2 0.21 %
Jolsva 2 0.21 %
Lubény 2 0.21 %
Turcsok 2 0.21 %
Gömörliget 2 0.21 %
Murányszabadi 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Szirk 1 0.10 %
Jolsvatapolca 1 0.10 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KSČ
144 37.89%
DÚRS
84 22.11%
DS
43 11.32%
VPN
39 10.26%
SNS
19 5.00%
KDH
16 4.21%
SD
10 2.63%
SZ
7 1.84%
SPV
5 1.32%
HČSP
4 1.05%
Együttélés-MKDM
4 1.05%
SSL
3 0.79%
VDSPR
2 0.53%
Érvényes szavazatok 380
HZDS
109 30.19%
SDĽ
92 25.48%
SPI
63 17.45%
ROI
34 9.42%
DS-ODS
12 3.32%
KSS
11 3.05%
HZSP-SRÚ
10 2.77%
SDSS
8 2.22%
SNS
6 1.66%
ODÚ
5 1.39%
KDH
3 0.83%
SZS
2 0.55%
SSL-SNZ
2 0.55%
Egyéb
4 1.11%
Érvényes szavazatok 361
HZDS-RSS
65 20.97%
KSS
65 20.97%
SP-VOĽBA
53 17.10%
ZRS
51 16.45%
ROISR
23 7.42%
SPK
12 3.87%
8 2.58%
KDH
7 2.26%
DS
6 1.94%
HZPCS
6 1.94%
SNS
5 1.61%
NS
4 1.29%
MK
2 0.65%
KSÚ
2 0.65%
Egyéb
1 0.32%
Érvényes szavazatok 310
HZDS
80 26.23%
SDĽ
73 23.93%
SDK
57 18.69%
SOP
35 11.48%
KSS
24 7.87%
SNS
17 5.57%
ZRS
9 2.95%
NSK
2 0.66%
B-RRS
2 0.66%
SLS
2 0.66%
JSP
2 0.66%
MKP
1 0.33%
Egyéb
1 0.33%
Érvényes szavazatok 305
HZDS
94 31.76%
KSS
64 21.62%
ROISR
35 11.82%
ANO
25 8.45%
PSNS
20 6.76%
SMER
16 5.41%
SDKU
9 3.04%
ROMA
6 2.03%
HZD
5 1.69%
SZS
4 1.35%
MKP
3 1.01%
KDH
2 0.68%
SNS
2 0.68%
B RRS
2 0.68%
ROSA
2 0.68%
SDĽ
2 0.68%
Egyéb
5 1.69%
Érvényes szavazatok 296
SMER
92 41.63%
ĽS HZDS
76 34.39%
SNS
21 9.50%
KSS
13 5.88%
NADEJ
5 2.26%
SDKU DS
4 1.81%
SF
4 1.81%
SLS
3 1.36%
LB
1 0.45%
SLNKO
1 0.45%
MKP
1 0.45%
Érvényes szavazatok 221
Most-Híd
72 23.38%
SMER
55 17.86%
AZEN
55 17.86%
LSNS
42 13.64%
ĽS HZDS
34 11.04%
SNS
9 2.92%
SaS
8 2.60%
SDKU DS
8 2.60%
EDS
6 1.95%
SRK
6 1.95%
KSS
3 0.97%
SDĽ
3 0.97%
MKP
3 0.97%
Únia
2 0.65%
Egyéb
2 0.65%
Érvényes szavazatok 308
SMER SD
135 45.15%
ĽS HZDS
103 34.45%
LSNS
8 2.68%
KDH
6 2.01%
SNS
6 2.01%
OĽaNO
4 1.34%
NÁŠ KRAJ
4 1.34%
Zelení
4 1.34%
NaS ns
4 1.34%
99 Percent
4 1.34%
Most-Híd
3 1.00%
SRUS
3 1.00%
SDKU DS
3 1.00%
SZS
3 1.00%
KSS
2 0.67%
PaS
2 0.67%
SSS NM
2 0.67%
Egyéb
3 1.00%
Érvényes szavazatok 299
SMER SD
112 56.85%
LSNS
37 18.78%
OĽANO-NOVA
9 4.57%
SNS
7 3.55%
KSZS
6 3.05%
TIP
5 2.54%
Most-Híd
5 2.54%
SME RODINA
5 2.54%
SaS
3 1.52%
#SIEŤ
3 1.52%
SKOK!
2 1.02%
PD
2 1.02%
ŠANCA
1 0.51%
Érvényes szavazatok 197
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések