SK
NZ
.....

Komáromszemere

Község

címer zászló
147 13% magyar 1910
39 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Semerovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Baromlaki-patak, Cigánydűlő, (Harasztpuszta), (Helység-malom), Jarošovský háj, Kakárok, Kertaljai dűlő, Középharaszt, (Lapospuszta), Malomi-dűlő, (Nagypuszta), Od Branova, Pirtó-hegy, Pri Tehelni, Szárszó-völgy, Szemerei-víztároló, (Szombathelyipuszta), Szurovinatelep, Váras, Vinohrady, Vörösmajor
Koordináták:
48.01169205, 18.35581779
Terület:
23,41 km2
Rang:
község
Népesség:
1411
Tszf. magasság:
152 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94132
Település kód:
503533
Szervezeti azonosító:
309257
Adóazonosító:
2021060778

Komáromszemere Érsekújvártól 20 km-re, Udvardtól 10 km-re keletre, Komáromtól 40 km-re északkeletre, a Garammenti-hátság nyugati oldalának nyugat felé az Alsó-Nyitramente síkvidékébe olvadó alacsony dombvidékén fekszik, a Baromlaki-patak völgyében. A község központja a Baromlaki-patak két partján (a történelmi faluközpont a jobb, a korábbi Nagypuszta és Szurovinatelep helyén a 20. század második felében létesült lakóövezet a bal parton), mintegy 150 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, a Szemerét és Koltát elválasztó Kezrik-hegy (225 m) nyugati lábánál. A Baromlaki-patakon (az egykori malom közelében) kis halastavat létesítettek, Komáromszemerén pedig artéziforrás és ásványvizes melegforrás egyaránt található. Koráíbbi külterületi lakott helyei közül ma már csak Vörösmajor (Červený majer) lakott, Szárszópuszta, Harasztpuszta (v. Pálpuszta), Szombathelyipuszta és Lapospuszta 1960-ra nyomtalanul eltűntek. Nyugatról Udvard, északnyugatról Kisbaromlak, északról Újlót, északkeletről Komáromcsehi, keletről Kolta, délről pedig Jászfalu községekkel határos. Északi határa Komárom és Bars vármegyék történelmi határát alkotja. A község területén áthalad a 75-ös országos főút Érsekújvárt Koltával (5 km) összekötő szakasza, melyet a központtal két 1,5 km-es bekötőút kapcsol össze; mellékutak kötik össze a szomszédos Komáromcsehivel (4 km) és Jászfaluval (4,5 km), Kisbaromlak felé azonban csak mezőgazdasági út teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1920-1938 között az Udvardi járással megegyező területű Ógyallai járáshoz. 1938-1945 között visszakerült Magyarországhoz, ekkor azonban 8 másik, korábban Komárom megyéhez tartozó községgel együtt az újonnan létrehozott Nyitra és Pozsony egyesített vármegyéhez és az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került és végig a (változó területű) Érsekújvári járás községe maradt. Területe (23,41 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Komáromszemere a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, a 20. század első felében még vegyes lakosságú, mára csaknem teljesen szlovák nemzetiségűvé vált község (1991-ben a lakosság 3,6 %-a, 2011-ben 2,1 %-a volt magyar nemzetiségű). A 18. század első felében szlovákokkal újratelepített falu szlovák többségét a 20. század elejére is megőrizte, a magyar nemzetiségűek 1921-ben a lakosság egyharmadát alkották (érdekesség, hogy az utolsó monarchiabeli népszámláláshoz képest - 1910-ben 13 % - az első csehszlovák népszámlálás a magyarok arányának növekedését mutatta ki). Az 1920-as években romániai és kesztölci szlovák családokat telepítettek a községbe. Az 1938-as összeíráskor ugyan magyar többséget mutattak ki (63,9 %), de 1945 után a kettős identitás megszűnésével és az asszimilációval Komáromszemere csaknem színszlovák községgé vált. A lakosságszám 1880-tól 1970-ig több mint duplájára nőtt (896 főről 1856-ra), az ezt követő két évtizedben viszont meredeken zuhant (30,5 %-os csökkenés 1991-ig). 1991-2011 között újra növekedés (12,5 %) figyelhető meg (1290 főről 1452-re). A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben még 96,3 %-a, 2011-ben 73,5 %-a) római katolikus vallású.

Történelem

A mai Komáromszemere területe már az ókorban is lakott volt, a Váras-dombon kelta (később szláv) erődítmény maradványait tárták fel. Szemere nevét Anonymus leírása említeti először, a Huba vezértől származó Szemere-nemzetség birtokában volt, innen ered neve is. Szent Mihály tiszteletére szentelt egyházát 1210-ben említik először Eccl. S. Michaelis de villa Scemera alakban. 1270-ben Scemera, 1416-ban Zemele néven említik. 1332-ben a pápai tizedjegyzék szerint papja 6 garas pápai tizedet fizetett. A falu sokat szenvedett a 16-17. századi, a törökökkel vívott harcokban, elöször 1552-ben pusztult el (ekkor alig 7 házat írtak itt össze). 1562-ben lakóit Huszár Gál protestáns vallásra térítette. A falu 1683-85-ben az érsekújvári harcok során teljesen elnéptelenedett. 1704-ben a Heister Hannibál vezette császári seregek győzelmet arattak a határában lezajlott csatában, 1707-ben Szluha Ferenc Nyitra vármegyei (Miava környéki) katolikus szlovákokkal telepítette újra. Anyakönyveit 1725-től vezették, első iskolája 1780-ban létesült. 1830-ban és 1866-ban kolerajárvány pusztított itt. A 20. század elején kapta a hivatalos Komáromszemere nevet. Ekkoriban selyemhernyó-tenyésztése is számottevő volt. A községet 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, majd 1938-45 között ismét Magyarországhoz tartozott. 1924-ben Zsolna-környéki szlovák kolonisták telepedtek le itt. Az I. Csehszlovák Köztársaság idején kommunista vezetésű községben 1929-ben és 1936-ban nagy agrársztrájkok zajlottak. 1945. március 27-én érte el a front, majd visszakerült Csehszlovákiához. 1947-ben 14 romániai és 2 magyarországi szlovák család kapott földet a határában lévő Vörösmajoron kapott földet. A mezőgazdaság szövetkezetesítésével és az állami birtok létrehozásával a (nagyrészt 1850 után keletkezett) puszták többsége 1960-ra megszűnt.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Mezőgazdasági szövetkezete 1949-ben alakult, elsősorban baromfitenyésztésre szakosodott állami gazdaságát 1990 után privatizálták, akárcsak 1944-ben létesített téglagyárát, mely az ezredfordulóra megszűnt. A temetőben található, Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma a 18. század közepén barokk stílusban épült középkori alapokon, majd 1812-ben klasszicista stílusban átalakították.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZEMERE. Magyar falu Komárom Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Perbetéhez 1 1/2 mértföldnyire; határja jó, legelője elég, réttye meglehetős, szőlejek nem nevezetes.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szemere, tót falu, Komárom vmegyében, Érsekujvárhoz 1 1/4 mfd. 712 kath., 50 héber lakossal, kath. anyaegyházzal. Határa dombos, de igen jó fekete földje van, kiterjed 5768 4/10 holdra, mellyből 57 15/32 urb. telek után 2228 hold urbériség, 2851 hold majorság, 305 h. erdő, 131 hold szőlő. Birják Balogh, Jankovich, Halasy, Barlangy, Rozsos, Szombathelyi, Petrics, és többen. 1532-ben Puszta-Szentmihályi Tamás és András most Csúzyak, egész Szemere helységet örök áron megvették Várday Borbálától, Abaffy Ferencz hitvesétől.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szemere, a Cserhát végső nyúlványainál fekvő kisközség, körjegyzőségi székhely, 130 házzal és 1041 lakossal, a kik nagyobbára tótajkúak és róm. kath. vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása pedig Udvard. Első okleveles említését 1210-ben találjuk, a mikor János esztergomi érsek az itteni, Szent Mihály tiszteletére szentelt templomot az esztergomi káptalannak adja át. 1270 táján Leustachius de Scemera nevében is említve van. 1416-ban, a mikor Csúzy Mihály birtoka, possessio Zemele alakban merül föl. 1532-ben az egész Szemere Várday Borbáláé, a ki azt Szentmihályi Tamásnak és Andrásnak adja el. A török világban elpusztult és az 1552-ik évi összeírás szerint csupán hét lakható házat találtak itt; de egy évvel később már három új birtokosát ismerjük meg Felpéczy Ferencz, Kaposy Imre és Szentpétery János személyében. 1584-ben ismét más közbirtokosaival találkozunk; ezek Sárkány György és neje, Ujfalussy Dorottya, a kik részüket Teszényi Ádámnak zálogosítják el. 1592-ben a Csúzy családbeliek osztozkodnak rajta. 1613-ban Palugyay Anna, gróf Draskovich Jánosnak; 1639-ben Berzeviczy Márton, Nagy Jánosnak; 1644-ben Pethő László, Bucsányi Zsuzsának; 1654-ben Nadányi Miklós, Tánczos Péternek zálogosítanak el itteni birtokrészeket. 1221659-ben Rudnay Istvánnak Csúzy Zsuzsánnától származó gyermekei osztozkodnak a Csúzy-féle birtokrészeken. 1665-ben Somlay György örökösei részüket eladják Szemerey Györgynek. 1704-ben Heister császári vezér a kuruczok fölött az ú. n. Pirty síkságon győzelmet aratott, és seregei a csata után a községet feldúlták s felégették. 1716-ban Ikladi Szluha Ferencz is egyik közbirtokosa. 1718-ban Csúzy Ádám a maga részbirtokát Fekete Györgynek adja el, 1756-ban pedig Ocskay Juliánna cseréli el birtokát az Ocskay Mihályéval. Azután a Balogh, Jankovics, Petrics, Rozsos, Barlanghy, Jármy, Halasi s a gróf Lichtenberg családok lettek a nagyobb közbirtokosai, most pedig gróf Zichy Frigyesnek, Szombathelyi Győzőnek és Antalnak, Paál Dénesnek, Nagy Mihálynak és Klein Lipótnak és Nándornak van itt nagyobb birtokuk. A faluban lévő két úrilak közül az egyik Nagy Mihályé, a másik gróf Zichy Frigyesé. A mostani katholikus templom újabbkori építmény. A török dúlás után Miaváról telepítettek ide tótokat. Egy határbeli dombnak Város a neve; ennek helyén hajdan ily nevű község állott. Ide tartoznak Szárczó, Bachl, Emánuel, Közép, Lapos, Szemereharaszt és Szombathelyi puszták, a Neumann és a Vörös majorok.

Magyar Katolikus Lexikon

Komáromszemere, Szemere, v. Komárom vm. (Semerovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1725-től. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: szl, m. - Filiája 1917: Csehi. ** Némethy 1894:264. - Gerecze II:454. - Schem. Strig. 1917:80.

Helységnévtár

Szemere, RK. 816 Esztergom, ref 10 Perbete, izr. 70 Csuz,

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Komáromszemere. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Felsőharaszt, Lapospuszta, Máriamajor, Nagypuszta, Pálpuszta, Szemereharasztpuszta, Szurovinatelep, Vörösmajor. A község területe 4068 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1612.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Komáromszemere kk. érsekújvári járás. Színmagyar település, mely a török dúlás következtében kipusztult. Miava vidékéről jött szlovák telepesek foglalták el az őslakók helyét. Egykor a ma is ,,Város"-nak nevezett helyen vár épült, amelynek azonban már csak földalatti nyomai vannak meg. Az 1896-ban a Petrich telepen végzett ásatások népvándorlás korabeli emlékeket hoztak felszínre. Területe: 4.068. Lakosság:1.612. Ebből m. 981, szl.: 618, n.: 10. Magy. beszél: 1.212. Vallás szerint: r. k. 1.578, ref. 4, ev. 5, izr. 23. Fb. I. 2, II. 2, III. 162. Népsűrűség: 68.9. Lakóhely: 271. Községi bíró: Petrich Gyula. Áll. elemi iskola. Önk. Tűzoltó Egyesület. Fogyasztási és Hitelszövetkezet. Hengermalom. A község 1938. nov. 12-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. Érsekújvár, jb. közj. Ógyalla, csö. Kolta. Vá. Udvard. Posta és távbeszélő helyben.

Névelőfordulások
1210
villa Scemera
1339
Zemere
1464
Kyszemere
1495
Zemele
1497
Semered
1562
Zemere
1773
Szemere,
1786
Semere,
1808
Szemere,
1913
Komáromszemere,
1920
Semer,
1927
Semerovo, Szemere,
1938
Komáromszemere,
1945
Semerovo, Szemere,
1948
Semerovo

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Semerovo) 345
Telefon: 0356474101
Fax: 0356450010

Honlap: semerovo.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Mikulec Milan (SNS)

Képviselő-testület:
Čelko Peter (Független)
Šemelák Marek (Független)
Mokrášová Michaela (Független)
Kardoš Peter (Független)
Gubricová Oľga (Független)
Žáčik Lukáš (Független)
Bagala Dušan (SMER-SD)
Rozenberg Ján (SMER-SD)
Solnoky Patrik (SNS)
Független 67% Független 6 képviselö SMER-SD 22% SMER-SD 2 képviselö SNS 11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Komáromszemerei Posta

Semerovo 555

Alapiskola

Komáromszemere 110

Óvoda

Komáromszemere 585

Komáromszemerei Anyakönyvi Hivatal

Semerovo 345

Komáromszemerei Községi Hivatal

Semerovo 345

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 233 26%
szlovákok 585 65%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 45 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 33 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 896
magyarok 147 13%
szlovákok 977 87%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1128
magyarok 430 33%
szlovákok 821 64%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1284
magyarok 47 4%
szlovákok 1234 96%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 6 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1290
magyarok 37 3%
szlovákok 1249 95%
romák 7 1%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 1308
magyarok 27 2%
szlovákok 1249 86%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 170 12%
összlétszám 1452
magyarok 39 3%
szlovákok 1222 92%
romák 5 0%
ukránok 3 0%
csehek 8 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 45 3%
összlétszám 1332
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1086
Választási részvétel: 58.66 %
Kiadott boríték: 637
Bedobott boríték: 636

Polgármester

Érvényes szavazólap: 625
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mikulec Milan 348 55.68 % SNS
Kečkéš Marián 277 44.32 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Čelko Peter 450 Független
Šemelák Marek 381 Független
Mokrášová Michaela 337 Független
Bagala Dušan 314 SMER-SD
Kardoš Peter 307 Független
Solnoky Patrik 246 SNS
Gubricová Oľga 226 Független
Žáčik Lukáš 218 Független
Rozenberg Ján 217 SMER-SD

Képviselők

2014
SNS 33.33% SNS 3 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 66.67% Független 6 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SNS 11.11% SNS 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1117
Választási részvétel: 15.31 %
Kiadott boríték: 171
Bedobott boríték: 171
Választásra jogosult: 1115
Választási részvétel: 15.25 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170
Választásra jogosult: 1 081
Választási részvétel: 22,47 %
Kiadott boríték: 243
Bedobott boríték: 243

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 170
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 237
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 134 78.82 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 12 7.06 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 11 6.47 % Független
Regan Belovič 6 3.53 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 4 2.35 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 2 1.18 % KĽS
Robert Dick 1 0.59 % MS
Tomáš Galbavý 19 11.18% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Uhrík 93 39.24 % ĽSNS
Milan Belica 90 37.97 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 27 11.39 % Független
Ján Greššo 19 8.02 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 6 2.53 % Független
László Hajdu 1 0.42 % MKDA
Ján Marko 1 0.42 % NP
Iván Farkas 0 0.00 % SMK-MKP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 165
Érvényes szavazólap: 239
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Helena Bohátová 99 60.00% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 91 55.15% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 72 43.64% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 68 41.21% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 68 41.21% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 66 40.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 45 27.27% SMER - SD, KDH
Dušan Kollár 33 20.00% KDH, SMER - SD
Ľuboš Ivan 31 18.79% Független
Ján Volf 30 18.18% SNS
Ján Štark 28 16.97% Független
Karol Borik 27 16.36% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Eva Smolíková 26 15.76% SNS
Otokar Klein 21 12.73% Független
Michal Alemayehu 20 12.12% 7 STATOČNÝCH
Renáta Baloghová 18 10.91% PD
Ján Kováč 16 9.70% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Martin Barta 16 9.70% PD
Lucia Matejková 14 8.48% SMS
Eva Polerecká 14 8.48% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Rudolf Hlavatý 12 7.27% MS
Jozef Kálazi 10 6.06% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Péter Nagy 9 5.45% SMK-MKP
Ján Garai 7 4.24% PD
Marián Tóth 7 4.24% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Peter Kijaček 6 3.64% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Štefan Tóth 6 3.64% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Lenka Szegenyová 4 2.42% KSS
Bertalan Bóna 3 1.82% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Tibor Dobai 3 1.82% SMK-MKP
János Bób 1 0.61% SMK-MKP
Tünde Némethová 1 0.61% PD
Tibor Nagy 0 0.00% SMK-MKP
Branislav Becík 155 64.85% Független
Marek Oremus 73 30.54% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tibor Matuška 70 29.29% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Balogh 67 28.03% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 61 25.52% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Marenčák 56 23.43% Független
Helena Bohátová 55 23.01% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Otokar Klein 51 21.34% Független
Ján Volf 49 20.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Martin Mikla 48 20.08% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 44 18.41% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 43 17.99% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 42 17.57% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 42 17.57% ĽS Naše Slovensko
Eva Smolíková 37 15.48% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Šimunek 34 14.23% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Bertalan Bóna 32 13.39% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Karin Jaššová 29 12.13% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Gabriel Katona 26 10.88% Független
Marcel Filaga 25 10.46% Független
Štefan Prešinský 24 10.04% Független
Igor Sádovský 23 9.62% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Eva Polerecká 23 9.62% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ivan Katona 22 9.21% Független
Pavol Uhrín 21 8.79% DOMA DOBRE
Daniel Žingor 19 7.95% Független
Ľuboš Ivan 17 7.11% Független
Ivan Solár 16 6.69% Független
Tatiana Svetlanská 16 6.69% Független
Richard Schwarz 13 5.44% Független
Martin Búry 12 5.02% Független
János Bób 10 4.18% SMK-MKP
Dávid Nagy 9 3.77% SMK-MKP
Jozef Francel 8 3.35% Független
Gizela Kevélyová 8 3.35% SME RODINA - Boris Kollár
Mária Czuczor 7 2.93% SMK-MKP
Tibor Dobai 6 2.51% SMK-MKP
Lenka Szegényová 4 1.67% KSS
Jozef Zaťko 4 1.67% NP
Štefan Skok 3 1.26% NP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 35.10 %
Nagysurány 192 11.97 %
Komját 101 6.30 %
Tótmegyer 80 4.99 %
Mánya 55 3.43 %
Bánkeszi 50 3.12 %
Komáromszemere 42 2.62 %
Csornok 37 2.31 %
Nyitramalomszeg 37 2.31 %
Zsitvafödémes 34 2.12 %
Özdöge 30 1.87 %
Jászfalu 29 1.81 %
Újlót 28 1.75 %
Hull 26 1.62 %
Nyitranagykér 25 1.56 %
Barsfüss 24 1.50 %
Ohaj 24 1.50 %
Rendve 21 1.31 %
Udvard 21 1.31 %
Tardoskedd 20 1.25 %
Szencse 20 1.25 %
Dögös 18 1.12 %
Gyarak 18 1.12 %
Jattó 17 1.06 %
Kolta 15 0.94 %
Szentmihályúr 12 0.75 %
Andód 12 0.75 %
Komáromcsehi 9 0.56 %
Szímő 9 0.56 %
Fajkürt 8 0.50 %
Kisbaromlak 7 0.44 %
Kamocsa 6 0.37 %
Barsbaracska 5 0.31 %
Valkház 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Pozba 2 0.12 %
Érsekújvár 779 32.92 %
Nagysurány 260 10.99 %
Komját 133 5.62 %
Tótmegyer 113 4.78 %
Bánkeszi 98 4.14 %
Mánya 73 3.09 %
Zsitvafödémes 67 2.83 %
Komáromszemere 61 2.58 %
Jattó 56 2.37 %
Özdöge 52 2.20 %
Udvard 50 2.11 %
Nyitramalomszeg 49 2.07 %
Újlót 48 2.03 %
Csornok 47 1.99 %
Tardoskedd 39 1.65 %
Ohaj 38 1.61 %
Rendve 36 1.52 %
Hull 36 1.52 %
Kolta 32 1.35 %
Nyitranagykér 30 1.27 %
Jászfalu 30 1.27 %
Szencse 28 1.18 %
Dögös 27 1.14 %
Barsfüss 27 1.14 %
Andód 26 1.10 %
Szímő 23 0.97 %
Gyarak 22 0.93 %
Szentmihályúr 18 0.76 %
Komáromcsehi 13 0.55 %
Fajkürt 11 0.46 %
Valkház 10 0.42 %
Pozba 9 0.38 %
Barsbaracska 8 0.34 %
Kisbaromlak 7 0.30 %
Kamocsa 6 0.25 %
Zsitvabesenyő 4 0.17 %
Érsekújvár 1 451 44.40 %
Tardoskedd 216 6.61 %
Udvard 204 6.24 %
Nyitranagykér 138 4.22 %
Nagysurány 135 4.13 %
Szímő 127 3.89 %
Zsitvabesenyő 88 2.69 %
Andód 84 2.57 %
Pozba 78 2.39 %
Bánkeszi 65 1.99 %
Tótmegyer 64 1.96 %
Kamocsa 60 1.84 %
Komját 45 1.38 %
Újlót 44 1.35 %
Szentmihályúr 44 1.35 %
Barsbaracska 34 1.04 %
Özdöge 33 1.01 %
Komáromszemere 32 0.98 %
Szencse 30 0.92 %
Nyitramalomszeg 30 0.92 %
Fajkürt 29 0.89 %
Mánya 29 0.89 %
Zsitvafödémes 27 0.83 %
Komáromcsehi 22 0.67 %
Gyarak 21 0.64 %
Jattó 20 0.61 %
Dögös 20 0.61 %
Barsfüss 19 0.58 %
Kolta 17 0.52 %
Csornok 17 0.52 %
Jászfalu 15 0.46 %
Valkház 11 0.34 %
Hull 9 0.28 %
Ohaj 4 0.12 %
Rendve 3 0.09 %
Kisbaromlak 3 0.09 %
Érsekújvár 1 888 32.78 %
Udvard 763 13.25 %
Nagysurány 439 7.62 %
Bánkeszi 198 3.44 %
Tótmegyer 191 3.32 %
Komáromszemere 155 2.69 %
Komját 150 2.60 %
Újlót 146 2.53 %
Zsitvafödémes 130 2.26 %
Ohaj 128 2.22 %
Tardoskedd 118 2.05 %
Kisbaromlak 117 2.03 %
Zsitvabesenyő 116 2.01 %
Jászfalu 102 1.77 %
Mánya 102 1.77 %
Kolta 100 1.74 %
Özdöge 90 1.56 %
Nyitramalomszeg 77 1.34 %
Hull 74 1.28 %
Andód 71 1.23 %
Szencse 69 1.20 %
Nyitranagykér 59 1.02 %
Barsfüss 54 0.94 %
Szímő 47 0.82 %
Jattó 45 0.78 %
Csornok 41 0.71 %
Fajkürt 40 0.69 %
Dögös 40 0.69 %
Rendve 36 0.63 %
Gyarak 36 0.63 %
Komáromcsehi 32 0.56 %
Pozba 29 0.50 %
Szentmihályúr 22 0.38 %
Kamocsa 22 0.38 %
Barsbaracska 18 0.31 %
Valkház 15 0.26 %
Érsekújvár 1 219 45.15 %
Nagysurány 290 10.74 %
Komját 110 4.07 %
Bánkeszi 108 4.00 %
Tótmegyer 96 3.56 %
Udvard 93 3.44 %
Tardoskedd 54 2.00 %
Jászfalu 44 1.63 %
Mánya 42 1.56 %
Újlót 40 1.48 %
Nyitranagykér 38 1.41 %
Zsitvafödémes 37 1.37 %
Nyitramalomszeg 36 1.33 %
Szencse 34 1.26 %
Andód 34 1.26 %
Jattó 30 1.11 %
Rendve 29 1.07 %
Dögös 27 1.00 %
Hull 27 1.00 %
Barsfüss 26 0.96 %
Kolta 26 0.96 %
Özdöge 25 0.93 %
Gyarak 23 0.85 %
Kisbaromlak 21 0.78 %
Zsitvabesenyő 20 0.74 %
Szentmihályúr 19 0.70 %
Komáromszemere 19 0.70 %
Ohaj 18 0.67 %
Csornok 18 0.67 %
Barsbaracska 17 0.63 %
Kamocsa 16 0.59 %
Pozba 14 0.52 %
Valkház 14 0.52 %
Szímő 14 0.52 %
Fajkürt 11 0.41 %
Komáromcsehi 11 0.41 %
Érsekújvár 1 553 46.29 %
Udvard 409 12.19 %
Szímő 272 8.11 %
Tardoskedd 267 7.96 %
Andód 168 5.01 %
Nyitranagykér 164 4.89 %
Kamocsa 131 3.90 %
Zsitvabesenyő 116 3.46 %
Pozba 77 2.30 %
Barsbaracska 38 1.13 %
Kolta 29 0.86 %
Nagysurány 24 0.72 %
Újlót 19 0.57 %
Jászfalu 9 0.27 %
Komáromszemere 9 0.27 %
Jattó 7 0.21 %
Kisbaromlak 6 0.18 %
Tótmegyer 5 0.15 %
Komját 5 0.15 %
Komáromcsehi 4 0.12 %
Bánkeszi 4 0.12 %
Szentmihályúr 4 0.12 %
Fajkürt 4 0.12 %
Ohaj 4 0.12 %
Szencse 4 0.12 %
Nyitramalomszeg 4 0.12 %
Mánya 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Hull 3 0.09 %
Barsfüss 2 0.06 %
Dögös 2 0.06 %
Zsitvafödémes 2 0.06 %
Özdöge 2 0.06 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 42.84 %
Nagysurány 210 7.44 %
Tardoskedd 127 4.50 %
Szímő 90 3.19 %
Bánkeszi 80 2.83 %
Tótmegyer 76 2.69 %
Udvard 73 2.59 %
Komját 71 2.52 %
Nyitranagykér 71 2.52 %
Zsitvabesenyő 63 2.23 %
Andód 49 1.74 %
Újlót 48 1.70 %
Szentmihályúr 45 1.59 %
Özdöge 40 1.42 %
Szencse 38 1.35 %
Mánya 38 1.35 %
Zsitvafödémes 36 1.28 %
Nyitramalomszeg 35 1.24 %
Kolta 33 1.17 %
Gyarak 32 1.13 %
Kamocsa 32 1.13 %
Jattó 30 1.06 %
Hull 28 0.99 %
Fajkürt 28 0.99 %
Barsfüss 26 0.92 %
Csornok 25 0.89 %
Ohaj 24 0.85 %
Pozba 24 0.85 %
Komáromszemere 23 0.82 %
Dögös 22 0.78 %
Rendve 20 0.71 %
Barsbaracska 18 0.64 %
Jászfalu 17 0.60 %
Komáromcsehi 15 0.53 %
Kisbaromlak 15 0.53 %
Valkház 11 0.39 %
Érsekújvár 579 19.10 %
Nagysurány 436 14.38 %
Ohaj 226 7.45 %
Bánkeszi 134 4.42 %
Hull 125 4.12 %
Mánya 114 3.76 %
Komját 114 3.76 %
Újlót 111 3.66 %
Zsitvafödémes 98 3.23 %
Szencse 81 2.67 %
Özdöge 81 2.67 %
Tótmegyer 79 2.61 %
Tardoskedd 60 1.98 %
Nyitramalomszeg 60 1.98 %
Szentmihályúr 59 1.95 %
Gyarak 54 1.78 %
Rendve 53 1.75 %
Udvard 52 1.72 %
Jászfalu 41 1.35 %
Nyitranagykér 41 1.35 %
Csornok 40 1.32 %
Jattó 39 1.29 %
Zsitvabesenyő 39 1.29 %
Barsfüss 39 1.29 %
Kolta 37 1.22 %
Komáromszemere 37 1.22 %
Dögös 36 1.19 %
Fajkürt 35 1.15 %
Szímő 26 0.86 %
Valkház 25 0.82 %
Pozba 21 0.69 %
Kisbaromlak 17 0.56 %
Komáromcsehi 13 0.43 %
Andód 12 0.40 %
Barsbaracska 11 0.36 %
Kamocsa 7 0.23 %
Érsekújvár 2 753 60.71 %
Nagysurány 212 4.67 %
Udvard 166 3.66 %
Andód 124 2.73 %
Bánkeszi 109 2.40 %
Tardoskedd 91 2.01 %
Szímő 86 1.90 %
Tótmegyer 86 1.90 %
Komját 84 1.85 %
Nyitranagykér 83 1.83 %
Kamocsa 75 1.65 %
Mánya 59 1.30 %
Jászfalu 44 0.97 %
Zsitvafödémes 41 0.90 %
Szencse 39 0.86 %
Újlót 37 0.82 %
Dögös 36 0.79 %
Kolta 36 0.79 %
Hull 35 0.77 %
Zsitvabesenyő 35 0.77 %
Nyitramalomszeg 34 0.75 %
Pozba 28 0.62 %
Jattó 28 0.62 %
Komáromszemere 26 0.57 %
Ohaj 25 0.55 %
Barsfüss 21 0.46 %
Szentmihályúr 20 0.44 %
Gyarak 19 0.42 %
Csornok 19 0.42 %
Kisbaromlak 17 0.37 %
Barsbaracska 16 0.35 %
Özdöge 14 0.31 %
Rendve 12 0.26 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.15 %
Érsekújvár 310 31.22 %
Nyitranagykér 217 21.85 %
Nagysurány 81 8.16 %
Komját 72 7.25 %
Tótmegyer 38 3.83 %
Udvard 36 3.63 %
Nyitramalomszeg 28 2.82 %
Tardoskedd 24 2.42 %
Csornok 13 1.31 %
Bánkeszi 12 1.21 %
Mánya 11 1.11 %
Andód 10 1.01 %
Újlót 9 0.91 %
Zsitvabesenyő 9 0.91 %
Hull 9 0.91 %
Komáromszemere 8 0.81 %
Rendve 8 0.81 %
Özdöge 8 0.81 %
Zsitvafödémes 8 0.81 %
Ohaj 7 0.70 %
Szencse 7 0.70 %
Barsfüss 7 0.70 %
Jászfalu 6 0.60 %
Fajkürt 6 0.60 %
Pozba 6 0.60 %
Barsbaracska 6 0.60 %
Kamocsa 5 0.50 %
Szentmihályúr 5 0.50 %
Komáromcsehi 5 0.50 %
Dögös 4 0.40 %
Kisbaromlak 4 0.40 %
Szímő 4 0.40 %
Kolta 3 0.30 %
Gyarak 3 0.30 %
Jattó 3 0.30 %
Valkház 1 0.10 %
Érsekújvár 1 595 33.00 %
Nagysurány 437 9.04 %
Komját 257 5.32 %
Tótmegyer 236 4.88 %
Bánkeszi 208 4.30 %
Udvard 170 3.52 %
Özdöge 132 2.73 %
Mánya 122 2.52 %
Zsitvafödémes 113 2.34 %
Nyitramalomszeg 100 2.07 %
Csornok 86 1.78 %
Szencse 86 1.78 %
Tardoskedd 85 1.76 %
Újlót 85 1.76 %
Jattó 80 1.65 %
Dögös 78 1.61 %
Fajkürt 74 1.53 %
Ohaj 71 1.47 %
Szentmihályúr 69 1.43 %
Hull 66 1.37 %
Nyitranagykér 66 1.37 %
Andód 63 1.30 %
Gyarak 60 1.24 %
Barsfüss 60 1.24 %
Kolta 60 1.24 %
Komáromszemere 55 1.14 %
Jászfalu 52 1.08 %
Komáromcsehi 50 1.03 %
Szímő 38 0.79 %
Kisbaromlak 36 0.74 %
Rendve 32 0.66 %
Pozba 28 0.58 %
Valkház 28 0.58 %
Zsitvabesenyő 23 0.48 %
Kamocsa 17 0.35 %
Barsbaracska 16 0.33 %
Érsekújvár 820 21.92 %
Nagysurány 546 14.60 %
Mánya 261 6.98 %
Bánkeszi 214 5.72 %
Gyarak 191 5.11 %
Zsitvafödémes 143 3.82 %
Komját 133 3.56 %
Hull 114 3.05 %
Ohaj 110 2.94 %
Újlót 107 2.86 %
Barsfüss 101 2.70 %
Tótmegyer 100 2.67 %
Szencse 98 2.62 %
Rendve 77 2.06 %
Valkház 69 1.84 %
Özdöge 66 1.76 %
Szentmihályúr 62 1.66 %
Nyitramalomszeg 57 1.52 %
Csornok 50 1.34 %
Udvard 45 1.20 %
Kolta 44 1.18 %
Nyitranagykér 43 1.15 %
Jászfalu 40 1.07 %
Fajkürt 38 1.02 %
Tardoskedd 36 0.96 %
Dögös 29 0.78 %
Kisbaromlak 27 0.72 %
Komáromszemere 23 0.61 %
Jattó 19 0.51 %
Barsbaracska 18 0.48 %
Pozba 14 0.37 %
Komáromcsehi 12 0.32 %
Kamocsa 12 0.32 %
Szímő 10 0.27 %
Andód 9 0.24 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Érsekújvár 2 624 63.92 %
Nagysurány 178 4.34 %
Udvard 137 3.34 %
Andód 107 2.61 %
Bánkeszi 89 2.17 %
Tótmegyer 82 2.00 %
Komját 81 1.97 %
Szímő 77 1.88 %
Tardoskedd 73 1.78 %
Kamocsa 65 1.58 %
Nyitranagykér 62 1.51 %
Mánya 48 1.17 %
Zsitvafödémes 40 0.97 %
Zsitvabesenyő 36 0.88 %
Jászfalu 34 0.83 %
Hull 31 0.76 %
Jattó 27 0.66 %
Újlót 27 0.66 %
Nyitramalomszeg 26 0.63 %
Dögös 25 0.61 %
Szencse 24 0.58 %
Kolta 22 0.54 %
Komáromszemere 22 0.54 %
Ohaj 18 0.44 %
Szentmihályúr 17 0.41 %
Rendve 17 0.41 %
Kisbaromlak 16 0.39 %
Gyarak 16 0.39 %
Özdöge 14 0.34 %
Pozba 13 0.32 %
Csornok 13 0.32 %
Barsbaracska 12 0.29 %
Barsfüss 11 0.27 %
Valkház 10 0.24 %
Fajkürt 7 0.17 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 17.90 %
Nagysurány 294 14.00 %
Ohaj 250 11.90 %
Mánya 102 4.86 %
Zsitvafödémes 95 4.52 %
Gyarak 92 4.38 %
Bánkeszi 80 3.81 %
Hull 79 3.76 %
Újlót 69 3.29 %
Barsfüss 61 2.90 %
Rendve 57 2.71 %
Szencse 55 2.62 %
Komját 53 2.52 %
Tótmegyer 45 2.14 %
Özdöge 43 2.05 %
Valkház 40 1.90 %
Nyitramalomszeg 34 1.62 %
Udvard 29 1.38 %
Csornok 25 1.19 %
Jászfalu 24 1.14 %
Fajkürt 22 1.05 %
Andód 20 0.95 %
Jattó 19 0.90 %
Nyitranagykér 17 0.81 %
Komáromszemere 16 0.76 %
Dögös 16 0.76 %
Kolta 15 0.71 %
Szentmihályúr 14 0.67 %
Tardoskedd 13 0.62 %
Zsitvabesenyő 13 0.62 %
Kisbaromlak 12 0.57 %
Komáromcsehi 7 0.33 %
Pozba 5 0.24 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Szímő 3 0.14 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 32.32 %
Érsekújvár 235 14.92 %
Nagysurány 201 12.76 %
Dögös 60 3.81 %
Bánkeszi 58 3.68 %
Tótmegyer 51 3.24 %
Nyitramalomszeg 42 2.67 %
Mánya 39 2.48 %
Csornok 37 2.35 %
Özdöge 28 1.78 %
Tardoskedd 25 1.59 %
Nyitranagykér 24 1.52 %
Barsfüss 23 1.46 %
Zsitvafödémes 23 1.46 %
Újlót 19 1.21 %
Hull 18 1.14 %
Udvard 16 1.02 %
Szencse 16 1.02 %
Ohaj 15 0.95 %
Jattó 15 0.95 %
Gyarak 14 0.89 %
Kolta 14 0.89 %
Szentmihályúr 14 0.89 %
Jászfalu 13 0.83 %
Kisbaromlak 10 0.63 %
Szímő 9 0.57 %
Valkház 9 0.57 %
Komáromszemere 8 0.51 %
Rendve 7 0.44 %
Fajkürt 6 0.38 %
Andód 5 0.32 %
Komáromcsehi 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Barsbaracska 3 0.19 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 19.05 %
Érsekújvár 131 17.82 %
Ohaj 71 9.66 %
Komját 44 5.99 %
Bánkeszi 29 3.95 %
Hull 28 3.81 %
Tótmegyer 27 3.67 %
Mánya 25 3.40 %
Szencse 19 2.59 %
Udvard 19 2.59 %
Barsfüss 18 2.45 %
Gyarak 17 2.31 %
Újlót 17 2.31 %
Zsitvafödémes 16 2.18 %
Rendve 16 2.18 %
Özdöge 15 2.04 %
Nyitramalomszeg 9 1.22 %
Csornok 9 1.22 %
Barsbaracska 9 1.22 %
Kolta 8 1.09 %
Valkház 8 1.09 %
Jászfalu 6 0.82 %
Nyitranagykér 6 0.82 %
Zsitvabesenyő 5 0.68 %
Fajkürt 5 0.68 %
Dögös 5 0.68 %
Jattó 5 0.68 %
Szentmihályúr 5 0.68 %
Komáromszemere 4 0.54 %
Szímő 4 0.54 %
Pozba 4 0.54 %
Tardoskedd 3 0.41 %
Kisbaromlak 3 0.41 %
Komáromcsehi 2 0.27 %
Kamocsa 2 0.27 %
Andód 1 0.14 %
Érsekújvár 1 247 31.04 %
Bánkeszi 674 16.77 %
Nagysurány 595 14.81 %
Tótmegyer 137 3.41 %
Komját 132 3.29 %
Mánya 106 2.64 %
Gyarak 98 2.44 %
Újlót 90 2.24 %
Zsitvafödémes 73 1.82 %
Hull 70 1.74 %
Udvard 64 1.59 %
Nyitramalomszeg 59 1.47 %
Ohaj 53 1.32 %
Szencse 52 1.29 %
Nyitranagykér 48 1.19 %
Rendve 42 1.05 %
Tardoskedd 42 1.05 %
Jászfalu 40 1.00 %
Barsfüss 38 0.95 %
Komáromszemere 34 0.85 %
Özdöge 33 0.82 %
Kisbaromlak 33 0.82 %
Andód 31 0.77 %
Szentmihályúr 28 0.70 %
Dögös 26 0.65 %
Kolta 24 0.60 %
Valkház 23 0.57 %
Jattó 22 0.55 %
Csornok 22 0.55 %
Fajkürt 21 0.52 %
Szímő 16 0.40 %
Barsbaracska 13 0.32 %
Komáromcsehi 11 0.27 %
Kamocsa 11 0.27 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 34.45 %
Nagysurány 192 9.60 %
Kolta 95 4.75 %
Bánkeszi 76 3.80 %
Tótmegyer 64 3.20 %
Udvard 52 2.60 %
Komját 52 2.60 %
Újlót 50 2.50 %
Komáromszemere 49 2.45 %
Szencse 45 2.25 %
Szentmihályúr 40 2.00 %
Tardoskedd 39 1.95 %
Mánya 38 1.90 %
Ohaj 33 1.65 %
Nyitranagykér 33 1.65 %
Csornok 32 1.60 %
Zsitvafödémes 31 1.55 %
Nyitramalomszeg 30 1.50 %
Rendve 28 1.40 %
Szímő 28 1.40 %
Komáromcsehi 28 1.40 %
Gyarak 27 1.35 %
Jászfalu 25 1.25 %
Andód 24 1.20 %
Dögös 24 1.20 %
Jattó 23 1.15 %
Fajkürt 22 1.10 %
Özdöge 21 1.05 %
Hull 20 1.00 %
Barsfüss 19 0.95 %
Zsitvabesenyő 16 0.80 %
Pozba 13 0.65 %
Valkház 12 0.60 %
Kisbaromlak 11 0.55 %
Kamocsa 10 0.50 %
Barsbaracska 9 0.45 %
Érsekújvár 1 145 38.32 %
Szímő 415 13.89 %
Udvard 297 9.94 %
Tardoskedd 252 8.43 %
Nyitranagykér 201 6.73 %
Andód 190 6.36 %
Kamocsa 178 5.96 %
Zsitvabesenyő 89 2.98 %
Pozba 68 2.28 %
Barsbaracska 35 1.17 %
Tótmegyer 16 0.54 %
Újlót 15 0.50 %
Komáromszemere 10 0.33 %
Komját 9 0.30 %
Jászfalu 7 0.23 %
Kolta 6 0.20 %
Bánkeszi 5 0.17 %
Nagysurány 5 0.17 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 16.59 %
Komját 563 14.03 %
Nagysurány 510 12.71 %
Nyitranagykér 296 7.37 %
Bánkeszi 189 4.71 %
Özdöge 139 3.46 %
Tótmegyer 131 3.26 %
Újlót 111 2.77 %
Mánya 108 2.69 %
Nyitramalomszeg 92 2.29 %
Zsitvafödémes 91 2.27 %
Szencse 77 1.92 %
Ohaj 74 1.84 %
Hull 70 1.74 %
Dögös 70 1.74 %
Csornok 69 1.72 %
Barsfüss 67 1.67 %
Udvard 61 1.52 %
Fajkürt 60 1.49 %
Tardoskedd 59 1.47 %
Szímő 58 1.44 %
Szentmihályúr 57 1.42 %
Jattó 56 1.40 %
Gyarak 47 1.17 %
Valkház 37 0.92 %
Rendve 33 0.82 %
Kolta 31 0.77 %
Komáromszemere 29 0.72 %
Komáromcsehi 25 0.62 %
Pozba 25 0.62 %
Jászfalu 23 0.57 %
Andód 23 0.57 %
Kisbaromlak 22 0.55 %
Barsbaracska 21 0.52 %
Kamocsa 14 0.35 %
Zsitvabesenyő 10 0.25 %
Érsekújvár 753 32.26 %
Nagysurány 244 10.45 %
Komját 139 5.96 %
Tótmegyer 91 3.90 %
Zsitvafödémes 71 3.04 %
Komáromszemere 67 2.87 %
Bánkeszi 65 2.78 %
Tardoskedd 64 2.74 %
Nyitramalomszeg 62 2.66 %
Nyitranagykér 60 2.57 %
Mánya 58 2.49 %
Csornok 57 2.44 %
Udvard 55 2.36 %
Újlót 46 1.97 %
Özdöge 39 1.67 %
Hull 37 1.59 %
Jászfalu 36 1.54 %
Kolta 35 1.50 %
Rendve 34 1.46 %
Ohaj 32 1.37 %
Szencse 30 1.29 %
Szímő 29 1.24 %
Andód 28 1.20 %
Dögös 27 1.16 %
Jattó 25 1.07 %
Gyarak 25 1.07 %
Barsfüss 23 0.99 %
Pozba 21 0.90 %
Szentmihályúr 16 0.69 %
Barsbaracska 13 0.56 %
Kamocsa 11 0.47 %
Komáromcsehi 10 0.43 %
Fajkürt 10 0.43 %
Zsitvabesenyő 8 0.34 %
Kisbaromlak 7 0.30 %
Valkház 6 0.26 %
Érsekújvár 1 848 39.65 %
Nagysurány 409 8.77 %
Bánkeszi 242 5.19 %
Komját 138 2.96 %
Mánya 132 2.83 %
Tótmegyer 131 2.81 %
Újlót 117 2.51 %
Fajkürt 109 2.34 %
Ohaj 107 2.30 %
Gyarak 106 2.27 %
Hull 100 2.15 %
Udvard 88 1.89 %
Zsitvafödémes 87 1.87 %
Rendve 76 1.63 %
Szencse 72 1.54 %
Barsbaracska 67 1.44 %
Nyitramalomszeg 63 1.35 %
Jászfalu 59 1.27 %
Barsfüss 58 1.24 %
Tardoskedd 57 1.22 %
Pozba 56 1.20 %
Komáromszemere 56 1.20 %
Csornok 55 1.18 %
Kolta 53 1.14 %
Kisbaromlak 52 1.12 %
Andód 47 1.01 %
Jattó 40 0.86 %
Nyitranagykér 38 0.82 %
Özdöge 34 0.73 %
Komáromcsehi 30 0.64 %
Dögös 29 0.62 %
Szentmihályúr 26 0.56 %
Szímő 25 0.54 %
Valkház 21 0.45 %
Kamocsa 21 0.45 %
Zsitvabesenyő 12 0.26 %
Érsekújvár 255 51.52 %
Nagysurány 51 10.30 %
Tótmegyer 16 3.23 %
Tardoskedd 12 2.42 %
Szímő 11 2.22 %
Komját 11 2.22 %
Szentmihályúr 10 2.02 %
Udvard 10 2.02 %
Zsitvafödémes 9 1.82 %
Szencse 9 1.82 %
Nyitranagykér 8 1.62 %
Mánya 8 1.62 %
Bánkeszi 7 1.41 %
Kamocsa 7 1.41 %
Kolta 6 1.21 %
Rendve 6 1.21 %
Nyitramalomszeg 5 1.01 %
Zsitvabesenyő 5 1.01 %
Jászfalu 4 0.81 %
Barsbaracska 4 0.81 %
Hull 4 0.81 %
Ohaj 4 0.81 %
Valkház 4 0.81 %
Pozba 4 0.81 %
Komáromszemere 4 0.81 %
Andód 3 0.61 %
Komáromcsehi 3 0.61 %
Özdöge 3 0.61 %
Jattó 2 0.40 %
Barsfüss 2 0.40 %
Csornok 2 0.40 %
Fajkürt 2 0.40 %
Újlót 1 0.20 %
Dögös 1 0.20 %
Gyarak 1 0.20 %
Kisbaromlak 1 0.20 %
Nagysurány 1 534 33.80 %
Érsekújvár 1 075 23.68 %
Bánkeszi 260 5.73 %
Tótmegyer 151 3.33 %
Nyitramalomszeg 147 3.24 %
Komját 130 2.86 %
Zsitvafödémes 129 2.84 %
Mánya 117 2.58 %
Szencse 82 1.81 %
Újlót 74 1.63 %
Ohaj 65 1.43 %
Hull 63 1.39 %
Udvard 60 1.32 %
Barsfüss 60 1.32 %
Özdöge 58 1.28 %
Rendve 55 1.21 %
Csornok 54 1.19 %
Dögös 45 0.99 %
Jászfalu 38 0.84 %
Gyarak 37 0.82 %
Tardoskedd 35 0.77 %
Nyitranagykér 31 0.68 %
Valkház 31 0.68 %
Jattó 28 0.62 %
Kolta 26 0.57 %
Komáromszemere 25 0.55 %
Andód 25 0.55 %
Szentmihályúr 22 0.48 %
Kisbaromlak 15 0.33 %
Szímő 14 0.31 %
Fajkürt 13 0.29 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Pozba 9 0.20 %
Barsbaracska 9 0.20 %
Kamocsa 7 0.15 %
Zsitvabesenyő 5 0.11 %
Érsekújvár 1 458 24.08 %
Nagysurány 1 204 19.88 %
Bánkeszi 391 6.46 %
Komját 292 4.82 %
Tótmegyer 201 3.32 %
Nyitramalomszeg 188 3.10 %
Újlót 158 2.61 %
Zsitvafödémes 149 2.46 %
Ohaj 147 2.43 %
Mánya 135 2.23 %
Udvard 122 2.01 %
Özdöge 122 2.01 %
Gyarak 114 1.88 %
Szencse 110 1.82 %
Nyitranagykér 108 1.78 %
Hull 100 1.65 %
Tardoskedd 93 1.54 %
Barsfüss 90 1.49 %
Komáromszemere 73 1.21 %
Szentmihályúr 69 1.14 %
Dögös 68 1.12 %
Jattó 67 1.11 %
Kolta 64 1.06 %
Fajkürt 64 1.06 %
Csornok 62 1.02 %
Rendve 61 1.01 %
Jászfalu 55 0.91 %
Szímő 49 0.81 %
Kisbaromlak 39 0.64 %
Andód 38 0.63 %
Pozba 36 0.59 %
Valkház 36 0.59 %
Komáromcsehi 28 0.46 %
Zsitvabesenyő 23 0.38 %
Barsbaracska 23 0.38 %
Kamocsa 18 0.30 %
Érsekújvár 235 19.93 %
Nagysurány 223 18.91 %
Rendve 97 8.23 %
Bánkeszi 59 5.00 %
Komját 43 3.65 %
Tótmegyer 42 3.56 %
Hull 39 3.31 %
Újlót 34 2.88 %
Mánya 32 2.71 %
Zsitvafödémes 31 2.63 %
Szencse 31 2.63 %
Nyitramalomszeg 29 2.46 %
Barsfüss 25 2.12 %
Ohaj 23 1.95 %
Udvard 21 1.78 %
Özdöge 20 1.70 %
Nyitranagykér 20 1.70 %
Dögös 17 1.44 %
Tardoskedd 16 1.36 %
Jattó 15 1.27 %
Gyarak 13 1.10 %
Jászfalu 13 1.10 %
Kolta 13 1.10 %
Komáromcsehi 12 1.02 %
Komáromszemere 12 1.02 %
Csornok 10 0.85 %
Fajkürt 9 0.76 %
Valkház 8 0.68 %
Andód 8 0.68 %
Barsbaracska 6 0.51 %
Szentmihályúr 6 0.51 %
Zsitvabesenyő 6 0.51 %
Kisbaromlak 5 0.42 %
Pozba 2 0.17 %
Szímő 2 0.17 %
Kamocsa 2 0.17 %
Érsekújvár 750 31.03 %
Nagysurány 295 12.21 %
Tótmegyer 208 8.61 %
Komját 159 6.58 %
Bánkeszi 101 4.18 %
Zsitvafödémes 70 2.90 %
Csornok 60 2.48 %
Mánya 58 2.40 %
Nyitramalomszeg 54 2.23 %
Komáromszemere 48 1.99 %
Özdöge 47 1.94 %
Újlót 45 1.86 %
Ohaj 38 1.57 %
Szencse 38 1.57 %
Tardoskedd 38 1.57 %
Hull 36 1.49 %
Nyitranagykér 33 1.37 %
Udvard 33 1.37 %
Rendve 31 1.28 %
Kolta 30 1.24 %
Barsfüss 29 1.20 %
Jászfalu 28 1.16 %
Dögös 28 1.16 %
Andód 25 1.03 %
Gyarak 23 0.95 %
Jattó 23 0.95 %
Szímő 16 0.66 %
Szentmihályúr 14 0.58 %
Fajkürt 14 0.58 %
Kisbaromlak 10 0.41 %
Komáromcsehi 9 0.37 %
Valkház 7 0.29 %
Kamocsa 7 0.29 %
Pozba 5 0.21 %
Barsbaracska 5 0.21 %
Zsitvabesenyő 2 0.08 %
Érsekújvár 598 31.15 %
Nagysurány 241 12.55 %
Tótmegyer 166 8.65 %
Komját 121 6.30 %
Bánkeszi 74 3.85 %
Mánya 54 2.81 %
Zsitvafödémes 48 2.50 %
Újlót 43 2.24 %
Komáromszemere 43 2.24 %
Csornok 43 2.24 %
Nyitramalomszeg 41 2.14 %
Özdöge 35 1.82 %
Szencse 34 1.77 %
Tardoskedd 29 1.51 %
Kolta 29 1.51 %
Nyitranagykér 27 1.41 %
Ohaj 27 1.41 %
Hull 27 1.41 %
Udvard 25 1.30 %
Barsfüss 24 1.25 %
Rendve 24 1.25 %
Gyarak 22 1.15 %
Dögös 22 1.15 %
Andód 19 0.99 %
Jászfalu 18 0.94 %
Jattó 16 0.83 %
Barsbaracska 11 0.57 %
Fajkürt 11 0.57 %
Szímő 11 0.57 %
Komáromcsehi 9 0.47 %
Szentmihályúr 8 0.42 %
Kisbaromlak 7 0.36 %
Kamocsa 5 0.26 %
Valkház 4 0.21 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 2 0.10 %
Érsekújvár 911 40.06 %
Szímő 258 11.35 %
Udvard 222 9.76 %
Tardoskedd 195 8.58 %
Andód 174 7.65 %
Nyitranagykér 132 5.80 %
Kamocsa 106 4.66 %
Zsitvabesenyő 76 3.34 %
Pozba 56 2.46 %
Barsbaracska 32 1.41 %
Nagysurány 21 0.92 %
Kolta 13 0.57 %
Újlót 12 0.53 %
Tótmegyer 9 0.40 %
Komáromszemere 7 0.31 %
Komját 7 0.31 %
Ohaj 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Jattó 4 0.18 %
Jászfalu 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szencse 3 0.13 %
Dögös 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 58.07 %
Nagysurány 374 5.08 %
Udvard 346 4.70 %
Bánkeszi 230 3.13 %
Tardoskedd 210 2.85 %
Tótmegyer 184 2.50 %
Andód 163 2.22 %
Szímő 147 2.00 %
Nyitranagykér 115 1.56 %
Komját 113 1.54 %
Zsitvabesenyő 105 1.43 %
Kamocsa 76 1.03 %
Újlót 72 0.98 %
Jászfalu 70 0.95 %
Ohaj 69 0.94 %
Nyitramalomszeg 65 0.88 %
Jattó 62 0.84 %
Zsitvafödémes 60 0.82 %
Mánya 58 0.79 %
Kisbaromlak 57 0.77 %
Barsfüss 52 0.71 %
Komáromszemere 51 0.69 %
Fajkürt 48 0.65 %
Szencse 48 0.65 %
Pozba 45 0.61 %
Kolta 40 0.54 %
Dögös 34 0.46 %
Gyarak 32 0.43 %
Hull 31 0.42 %
Özdöge 28 0.38 %
Barsbaracska 22 0.30 %
Rendve 21 0.29 %
Csornok 18 0.24 %
Szentmihályúr 14 0.19 %
Valkház 14 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.15 %
Érsekújvár 1 479 65.30 %
Bánkeszi 97 4.28 %
Nagysurány 89 3.93 %
Tótmegyer 75 3.31 %
Udvard 73 3.22 %
Andód 43 1.90 %
Újlót 40 1.77 %
Komját 31 1.37 %
Kisbaromlak 25 1.10 %
Ohaj 23 1.02 %
Komáromszemere 21 0.93 %
Tardoskedd 20 0.88 %
Jászfalu 19 0.84 %
Mánya 19 0.84 %
Hull 18 0.79 %
Zsitvafödémes 17 0.75 %
Szímő 15 0.66 %
Nyitramalomszeg 15 0.66 %
Barsfüss 14 0.62 %
Zsitvabesenyő 13 0.57 %
Kolta 12 0.53 %
Özdöge 12 0.53 %
Szencse 12 0.53 %
Dögös 10 0.44 %
Kamocsa 8 0.35 %
Rendve 8 0.35 %
Gyarak 8 0.35 %
Csornok 8 0.35 %
Nyitranagykér 8 0.35 %
Szentmihályúr 7 0.31 %
Pozba 6 0.26 %
Jattó 6 0.26 %
Komáromcsehi 5 0.22 %
Barsbaracska 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Fajkürt 3 0.13 %
Érsekújvár 624 34.12 %
Nagysurány 221 12.08 %
Komját 115 6.29 %
Tótmegyer 93 5.08 %
Bánkeszi 54 2.95 %
Zsitvafödémes 50 2.73 %
Mánya 50 2.73 %
Újlót 43 2.35 %
Csornok 42 2.30 %
Komáromszemere 42 2.30 %
Nyitramalomszeg 35 1.91 %
Hull 34 1.86 %
Ohaj 31 1.69 %
Szencse 30 1.64 %
Tardoskedd 30 1.64 %
Özdöge 30 1.64 %
Rendve 30 1.64 %
Jászfalu 30 1.64 %
Barsfüss 27 1.48 %
Udvard 24 1.31 %
Kolta 20 1.09 %
Nyitranagykér 20 1.09 %
Jattó 20 1.09 %
Dögös 19 1.04 %
Gyarak 18 0.98 %
Andód 15 0.82 %
Szímő 13 0.71 %
Komáromcsehi 12 0.66 %
Szentmihályúr 11 0.60 %
Barsbaracska 9 0.49 %
Fajkürt 8 0.44 %
Kisbaromlak 8 0.44 %
Zsitvabesenyő 7 0.38 %
Valkház 7 0.38 %
Pozba 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.16 %
Érsekújvár 1 095 55.78 %
Nagysurány 148 7.54 %
Bánkeszi 71 3.62 %
Tótmegyer 70 3.57 %
Komját 54 2.75 %
Udvard 51 2.60 %
Tardoskedd 37 1.88 %
Mánya 32 1.63 %
Nyitranagykér 30 1.53 %
Andód 29 1.48 %
Újlót 26 1.32 %
Zsitvafödémes 25 1.27 %
Kisbaromlak 24 1.22 %
Szencse 23 1.17 %
Kolta 21 1.07 %
Dögös 18 0.92 %
Gyarak 18 0.92 %
Nyitramalomszeg 18 0.92 %
Jattó 17 0.87 %
Ohaj 17 0.87 %
Csornok 17 0.87 %
Szímő 14 0.71 %
Özdöge 14 0.71 %
Komáromszemere 13 0.66 %
Hull 13 0.66 %
Barsfüss 9 0.46 %
Kamocsa 9 0.46 %
Jászfalu 9 0.46 %
Rendve 8 0.41 %
Komáromcsehi 8 0.41 %
Zsitvabesenyő 6 0.31 %
Szentmihályúr 6 0.31 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Pozba 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Érsekújvár 499 26.21 %
Nagysurány 267 14.02 %
Mánya 120 6.30 %
Komját 119 6.25 %
Zsitvafödémes 85 4.46 %
Tótmegyer 82 4.31 %
Bánkeszi 57 2.99 %
Csornok 46 2.42 %
Komáromszemere 44 2.31 %
Özdöge 41 2.15 %
Nyitramalomszeg 40 2.10 %
Gyarak 40 2.10 %
Újlót 39 2.05 %
Hull 38 2.00 %
Ohaj 37 1.94 %
Rendve 35 1.84 %
Szencse 35 1.84 %
Barsfüss 32 1.68 %
Udvard 30 1.58 %
Kolta 25 1.31 %
Tardoskedd 24 1.26 %
Jászfalu 22 1.16 %
Nyitranagykér 21 1.10 %
Dögös 21 1.10 %
Szentmihályúr 19 1.00 %
Jattó 15 0.79 %
Fajkürt 14 0.74 %
Kisbaromlak 11 0.58 %
Valkház 11 0.58 %
Andód 9 0.47 %
Szímő 8 0.42 %
Komáromcsehi 8 0.42 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Kamocsa 3 0.16 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 28.55 %
Bánkeszi 392 18.11 %
Nagysurány 324 14.97 %
Komját 86 3.97 %
Tótmegyer 81 3.74 %
Tardoskedd 48 2.22 %
Mánya 46 2.12 %
Zsitvafödémes 42 1.94 %
Ohaj 40 1.85 %
Újlót 34 1.57 %
Nyitramalomszeg 32 1.48 %
Jattó 32 1.48 %
Gyarak 29 1.34 %
Jászfalu 28 1.29 %
Szencse 28 1.29 %
Rendve 26 1.20 %
Udvard 26 1.20 %
Barsfüss 24 1.11 %
Nyitranagykér 21 0.97 %
Hull 21 0.97 %
Csornok 21 0.97 %
Dögös 20 0.92 %
Özdöge 19 0.88 %
Andód 17 0.79 %
Valkház 16 0.74 %
Komáromszemere 16 0.74 %
Kolta 16 0.74 %
Kisbaromlak 15 0.69 %
Szentmihályúr 10 0.46 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.28 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 37.76 %
Szímő 240 11.30 %
Udvard 225 10.59 %
Tardoskedd 188 8.85 %
Kamocsa 167 7.86 %
Nyitranagykér 124 5.84 %
Andód 100 4.71 %
Zsitvabesenyő 66 3.11 %
Pozba 58 2.73 %
Barsbaracska 39 1.84 %
Nagysurány 17 0.80 %
Kolta 11 0.52 %
Újlót 10 0.47 %
Szentmihályúr 8 0.38 %
Komját 8 0.38 %
Komáromszemere 6 0.28 %
Bánkeszi 6 0.28 %
Kisbaromlak 5 0.24 %
Nyitramalomszeg 5 0.24 %
Jászfalu 5 0.24 %
Jattó 4 0.19 %
Tótmegyer 4 0.19 %
Dögös 4 0.19 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Szencse 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Hull 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Csornok 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 27.94 %
Nagysurány 483 11.38 %
Komját 216 5.09 %
Bánkeszi 152 3.58 %
Tótmegyer 148 3.49 %
Udvard 142 3.35 %
Tardoskedd 118 2.78 %
Mánya 112 2.64 %
Özdöge 105 2.47 %
Újlót 101 2.38 %
Szencse 91 2.14 %
Ohaj 84 1.98 %
Nyitranagykér 82 1.93 %
Zsitvafödémes 82 1.93 %
Nyitramalomszeg 76 1.79 %
Gyarak 71 1.67 %
Szímő 70 1.65 %
Komáromszemere 70 1.65 %
Hull 70 1.65 %
Dögös 65 1.53 %
Jattó 65 1.53 %
Szentmihályúr 64 1.51 %
Fajkürt 63 1.48 %
Kolta 61 1.44 %
Jászfalu 59 1.39 %
Barsfüss 51 1.20 %
Rendve 49 1.15 %
Csornok 44 1.04 %
Komáromcsehi 44 1.04 %
Kisbaromlak 40 0.94 %
Pozba 35 0.82 %
Valkház 34 0.80 %
Kamocsa 33 0.78 %
Andód 31 0.73 %
Zsitvabesenyő 28 0.66 %
Barsbaracska 20 0.47 %
Érsekújvár 1 374 53.78 %
Nagysurány 198 7.75 %
Bánkeszi 92 3.60 %
Tótmegyer 84 3.29 %
Komját 53 2.07 %
Udvard 46 1.80 %
Szencse 46 1.80 %
Mánya 41 1.60 %
Újlót 38 1.49 %
Tardoskedd 38 1.49 %
Barsfüss 38 1.49 %
Hull 37 1.45 %
Ohaj 36 1.41 %
Zsitvafödémes 35 1.37 %
Nyitranagykér 34 1.33 %
Jattó 33 1.29 %
Andód 30 1.17 %
Jászfalu 27 1.06 %
Nyitramalomszeg 26 1.02 %
Kolta 24 0.94 %
Gyarak 24 0.94 %
Dögös 23 0.90 %
Rendve 20 0.78 %
Fajkürt 17 0.67 %
Csornok 17 0.67 %
Komáromszemere 17 0.67 %
Özdöge 17 0.67 %
Szímő 15 0.59 %
Kisbaromlak 13 0.51 %
Valkház 13 0.51 %
Pozba 10 0.39 %
Szentmihályúr 9 0.35 %
Komáromcsehi 9 0.35 %
Zsitvabesenyő 9 0.35 %
Barsbaracska 6 0.23 %
Kamocsa 6 0.23 %
Érsekújvár 1 846 61.93 %
Komját 223 7.48 %
Nagysurány 155 5.20 %
Bánkeszi 85 2.85 %
Tótmegyer 73 2.45 %
Udvard 59 1.98 %
Nyitranagykér 51 1.71 %
Tardoskedd 43 1.44 %
Andód 43 1.44 %
Zsitvafödémes 33 1.11 %
Újlót 29 0.97 %
Jászfalu 26 0.87 %
Mánya 24 0.81 %
Komáromszemere 24 0.81 %
Dögös 22 0.74 %
Nyitramalomszeg 22 0.74 %
Csornok 21 0.70 %
Özdöge 16 0.54 %
Barsfüss 16 0.54 %
Szímő 15 0.50 %
Hull 15 0.50 %
Jattó 14 0.47 %
Szencse 13 0.44 %
Ohaj 12 0.40 %
Kamocsa 12 0.40 %
Zsitvabesenyő 12 0.40 %
Rendve 12 0.40 %
Gyarak 11 0.37 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Kolta 9 0.30 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.23 %
Fajkürt 6 0.20 %
Valkház 6 0.20 %
Pozba 4 0.13 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 45.08 %
Udvard 24 9.09 %
Nagysurány 15 5.68 %
Tótmegyer 12 4.55 %
Bánkeszi 8 3.03 %
Újlót 7 2.65 %
Mánya 7 2.65 %
Kolta 6 2.27 %
Nyitranagykér 5 1.89 %
Komját 5 1.89 %
Zsitvafödémes 5 1.89 %
Tardoskedd 4 1.52 %
Nyitramalomszeg 3 1.14 %
Fajkürt 3 1.14 %
Özdöge 3 1.14 %
Barsbaracska 3 1.14 %
Szencse 3 1.14 %
Komáromszemere 3 1.14 %
Rendve 3 1.14 %
Dögös 3 1.14 %
Andód 2 0.76 %
Szentmihályúr 2 0.76 %
Jattó 2 0.76 %
Barsfüss 2 0.76 %
Zsitvabesenyő 2 0.76 %
Ohaj 2 0.76 %
Kamocsa 2 0.76 %
Komáromcsehi 2 0.76 %
Pozba 1 0.38 %
Gyarak 1 0.38 %
Jászfalu 1 0.38 %
Hull 1 0.38 %
Csornok 1 0.38 %
Valkház 1 0.38 %
Szímő 1 0.38 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KSČ
258 28.23%
VPN
149 16.30%
SPV
145 15.86%
SNS
128 14.00%
KDH
111 12.14%
DS
39 4.27%
SSL
23 2.52%
SZ
18 1.97%
DÚRS
17 1.86%
SD
14 1.53%
Együttélés-MKDM
6 0.66%
HČSP
5 0.55%
Egyéb
1 0.11%
Érvényes szavazatok 914
HZDS
499 55.63%
SDĽ
194 21.63%
SDSS
61 6.80%
SNS
39 4.35%
KDH
21 2.34%
SKDH
20 2.23%
SZS
14 1.56%
ODÚ
11 1.23%
KSS
10 1.11%
HZOS
7 0.78%
SZ
5 0.56%
Egyéb
16 1.78%
Érvényes szavazatok 897
HZDS-RSS
536 63.58%
SP-VOĽBA
98 11.63%
ZRS
61 7.24%
SNS
32 3.80%
KSS
25 2.97%
DS
22 2.61%
KDH
19 2.25%
16 1.90%
SPK
11 1.30%
HZPCS
8 0.95%
KSÚ
7 0.83%
NS
5 0.59%
MK
1 0.12%
Egyéb
2 0.24%
Érvényes szavazatok 843
HZDS
422 47.63%
SDĽ
181 20.43%
SDK
116 13.09%
SNS
56 6.32%
SOP
47 5.30%
KSS
33 3.72%
ZRS
9 1.02%
NSK
8 0.90%
SLS
4 0.45%
MKP
3 0.34%
Egyéb
7 0.79%
Érvényes szavazatok 886
HZDS
305 39.00%
ANO
103 13.17%
SMER
84 10.74%
KSS
54 6.91%
SDKU
50 6.39%
SNS
44 5.63%
HZD
28 3.58%
KDH
25 3.20%
MKP
17 2.17%
PSNS
17 2.17%
SZS
12 1.53%
SDĽ
12 1.53%
NOSNP
8 1.02%
SDA
6 0.77%
ZRS
4 0.51%
B RRS
4 0.51%
Egyéb
9 1.15%
Érvényes szavazatok 782
SMER
243 37.27%
ĽS HZDS
147 22.55%
SNS
108 16.56%
SDKU DS
40 6.13%
KDH
22 3.37%
KSS
19 2.91%
SF
17 2.61%
MKP
11 1.69%
LB
10 1.53%
ANO
10 1.53%
ASV
6 0.92%
ZRS
5 0.77%
HZD
3 0.46%
NADEJ
3 0.46%
Egyéb
8 1.23%
Érvényes szavazatok 652
SMER
294 43.43%
SNS
70 10.34%
ĽS HZDS
69 10.19%
SaS
59 8.71%
SDKU DS
39 5.76%
LSNS
33 4.87%
SDĽ
29 4.28%
Most-Híd
25 3.69%
KDH
17 2.51%
Únia
8 1.18%
SRK
8 1.18%
KSS
7 1.03%
EDS
6 0.89%
Paliho Kapurkova
5 0.74%
ZRS
5 0.74%
MKP
1 0.15%
Egyéb
2 0.30%
Érvényes szavazatok 677
SMER SD
421 65.17%
SNS
55 8.51%
OĽaNO
32 4.95%
KDH
26 4.02%
SaS
21 3.25%
LSNS
12 1.86%
ĽS HZDS
11 1.70%
SDKU DS
11 1.70%
99 Percent
10 1.55%
Zmena zdola DU
9 1.39%
SSS NM
7 1.08%
Most-Híd
7 1.08%
Zelení
5 0.77%
SRUS
5 0.77%
SZS
4 0.62%
PaS
3 0.46%
MKP
2 0.31%
Egyéb
5 0.77%
Érvényes szavazatok 646
SMER SD
265 44.84%
LSNS
95 16.07%
SNS
83 14.04%
SME RODINA
32 5.41%
OĽANO-NOVA
30 5.08%
SaS
22 3.72%
Most-Híd
16 2.71%
#SIEŤ
11 1.86%
TIP
9 1.52%
KDH
8 1.35%
Odvaha
5 0.85%
KSS
5 0.85%
SZS
3 0.51%
MKP
3 0.51%
Egyéb
4 0.68%
Érvényes szavazatok 591
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések