SK
NZ
.....

Kolta

Község

címer zászló
1071 69% magyar 1910
21 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kolta
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsó Gyüki-erdő, Felső Gyüki-erdő, Harangozó (Zvonivé), Hosszú-hegy (Dlhý vrch), Hrabinák, Kerékszállás, Kis-völgy (Malá Dolina), Károlyhalom (Kostolný majer), Kezrik-hegy, Kopanica, Krászna, Lacsaypuszta, Lucskópuszta (Lúčka), Nagy-völgy (Veľká Dolina), Novosady, Ófalu (Stará Dedina), Pirtye, (Pusztatemplom), Rózsapuszta, Stepnicapuszta, Sürüpuszta, Vadalmáspuszta, Vadalmás-hegy
Koordináták:
48.01711655, 18.41338158
Terület:
25,85 km2
Rang:
község
Népesség:
1305
Tszf. magasság:
174 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94133
Település kód:
503274
Szervezeti azonosító:
308986
Adóazonosító:
2021060734

Kolta Érsekújvártól 19 km-re keletre, Komáromtól 35 km-re északkeletre, a Garammenti-hátság nyugati részét alkotó dombsor nyugati oldalán, a Párizs-patak (mely a határában ered) felső folyásánál fekszik. A falut északról a 287 m magasságig emelkedő Hosszúhegy (Dlhý vrch), északkeletről a 270 m-es Kezrik-hegy, keletről pedig a 272 m-es Kopanica (Svinský vrch) övezi. Határa 156-287 m-es tengerszint feletti magasságban fekszik, maga a faluközpont pedig 174 m-en. Határában a 20. század elején még számos lakott puszta és major létezett, mára csak Vadalmás-, Krászna- és Stepnicapuszta létezik ezek közül, Pirtye egybeépült a faluközponttal, míg a Jászfalu közelében, de továbbra is Kolta határában fekvő egykori Lucskópuszta (Lučka) ma Jászfalu belterületét alkotja, lakossága pedig Jászfaluét gyarapítja. Ófalu és Rózsapuszta mezőgazdasági telephelyek (előbbi romokban), míg Károlyhalom (Kostolný majer), Gyükipuszta (Duky), Sürü- és Lacsaypuszta teljesen eltűnt. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület, mintegy egyhatodát erdő borítja (Vadalmás, Alsó- és Felső Gyüki-erdő). Nyugatról Komáromszemere és Komáromcsehi, északkeletről Fajkürt, keletről Cseke és Farnad, délről Jászfalu községek határolják. Északkeleti és keleti határa évszázadokon keresztül, a vármegyék kialakulása óta Komárom vármegye keleti határát alkotta (Barssal és Esztergommal), keleti határa ma is járáshatár az Érsekúkvári és a Lévai járás között. Áthalad rajta a 75-ös (Érsekújvárt Ipolysággal összekötő) főútvonal, melyhez itt csatlakozik a Komárom felől érkező 589-es főút. Mellékút köti össze Komáromcsehivel (4 km). A tervek szerint határán vezet majd keresztül a leendő R7-es gyorsforgalmi út.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1920-1938 között az Udvardi járással megegyező területű Ógyallai járáshoz. 1938-1945 között visszakerült Magyarországhoz, ekkor azonban 8 másik, korábban Komárom megyéhez tartozó községgel együtt az újonnan létrehozott Nyitra és Pozsony egyesített vármegyéhez és az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került és végig a (változó területű) Érsekújvári járás községe maradt. Területe (1910-1940-ben 25,83 km², 2011-ben 25,85 km²) csak minimális mértékben változott az elmúlt évszázad során, Jászfalu határából 2 hektárt csatoltak hozzá 1950 után.

Népesség

Kolta a szlovák-magyar nyelvhatár közvetlen közelében fekvő, a 20. század első felében még vegyes szlovák-magyar lakosságú, mára csaknem teljesen szlovák nemzetiségűvé vált község. A magyar nemzetiségűek aránya 1991-ben még 4,6 %, 2011-ben már csak 1,9 % volt. A török háborúk pusztításai után szlovákokkal újratelepített falu lakossága a 19. század második felétől rohamosan elmagyarosodott, míg 1880-ban ugyanannyi volt a szlovákok és a magyarok aránya, 1910-ben már a többség (69,3 %) már magyarnak vallotta magát. A Csehszlovákiához csatolás utáni első népszámláláskor (1921) ismét az 1880-as egyensúly állt helyre (46,5 % magyar, 47 % szlovák), míg 1930-ban már a lakosság túlnyomó többsége (72,7 %) szlováknak vallotta magát, a magyar nemzetiségűek aránya 20,2 %-ra esett vissza. A község Magyarországhoz csatolása után, 1941-ben újra magyar többséget (72,7 % magyar, 20,2 % szlovák) mutatott ki a népszámlálás, majd Kolta magyar nemzetiségű zsidó lakosságának elpusztítása (1938-ban 102 fő) és az 1945 utáni belső telepítések egyaránt hozzájárultak a 20. század második felére a végleges nemzetiségváltáshoz. 1880-ban 1452, 1910-ben 1545, 1941-ben pedig már 2234 lakosa volt a községnek, tehát 60 év alatt lakossága több mint másfélszeresére nőtt, a 20. század második felében azonban a folyamat megfordult és az 1941-1991 közötti fél évszázadban egyharmadával csökkent a lakosságszám. 1991-2011 között tovább folytatódott a lassú lakosságcsökkenés (1498 főről 1407-re). A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 91 %, 2011-ben 87,2 %) római katolikus vallású.

Történelem

A vidék első lakói a kelták voltak, a Tatárjárás-dombon tárták fel településük nyomait. A honfoglalás után a Huba-nemzetség tagjai telepedtek le a mai Kolta területén. Első írásos említése 1337-ből származik, nevét puszta személynévből eredeztetik magyar névadással. 1469-ben a Kacsics rendbeli Oswald birtokaként említik, ki Kürthy néven szerepel. A Kürthy-család egészen a jobbágyfelszabadításig a falu hűbérura maradt a szomszédos Fajkürttel együtt. A falu a török harcok idején elpusztult, 1552-ben csak 5 lakóháza maradt. A korábbi magyar lakosság helyére a Kürthyek szlovákokat telepítettek be. Kolta határában feküdtek a török időkben elpusztult Kerekszállás és Harangozó falvak. Harangozó és Kerekszállás is egyházas hely volt, előbbit utoljára 1636-ban, utóbbit 1669-ben említik. 1669-ben zajlottak le a leghevesebb harcok a Pálffy gróf vezette magyar és a török seregek között. A 18. században a falu népessége növekedett, önálló egyházközséggé 1807-ben alakult (azelőtt Jászfalu filiája volt). Vásáros hely lett, a század második felében német bevándorlók is érkeztek, akik a környéken egyedülálló módon egy szélmalmot is építettek (1906-ban égett le).1853-55 körül a legnagyobb birtokosa fajkürti és koltai Kürthy Lajos, kinek Koltán és a falu határában ebben az időben 709 hold (kb. 425 ha) földbirtoka volt. 1851-ben lakosságának több mint egyötöde (362 fő) tartozott az izraelita felekezethez. 1891-ben 1484-en lakták. Komárom vármegye 1907-ben megjelent monográfiájában (Borovszky) 212 házáról és 1500 lakosáról írnak. Ekkor még Kerekszállás határdombjai láthatóak voltak. A Szombathelyi család szeszfőzdét is létesített a faluban. A századfordulón postahivatal és takarékpénztár, valamint törzsjuhászat (merinó) is működött itt. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott. A 20. században a háborús bűnösként kivégzett Jaross Andor apja, Jaross Vilmos volt a falu fő birtokosa. Számos kúria és úri nyaraló állt itt: Jaross-kúria, Szombathelyi-kúria, Dunkly-nyárilak, Mészáros-kastély (1905), Kürthy kastély és Kürthy kúria. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosságát koncentrációs táborba hurcolták. 1945. március 27-én érte el a front, majd újra Csehszlovákia része lett. 1949-ben megalakult az Egységes Földműves Szövetkezet (JRD). A 20. század második felében a korábban vegyesen szlovákok és magyarok lakta község csaknem teljesen szlovákká vált.

Mai jelentősége

Mezőgazdasági jellegű község. Koltán a szomszéd községek (Komáromcsehi, Komáromszemere) lakosságát is szolgáló teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának szentelt római katolikus temploma későbarokk stílusban épült a 18. század végén. Egykori számos kúriájából és kastélyaiból csak a 18. századi Kürthy-kúria és a neogótikus stílusú Mészáros-kastély (1905) maradt meg. A templom előtt áll egy 19. századi Mária-szobor, a közeli parkban pedig Anton Bernolák mellszobra. A községben megmaradt az egykori zsidó temető is, valamint a Jaross-család sírkápolnája és számos szakrális kisemlék.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KOLTA. Elegyes tót falu Komárom Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Perberéhez más fél mértföldnyire, legelője elég, réttye tsekélyes, szőlő hegyei középszerű borokat teremnek, réttyeit néha a’ záporok járják.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Koltha, magyar-tót falu, Komárom vmegyében, Jászfalutól éjszakra 1/2 mfldnyire, lapos völgyben. Van itt 1288 kath., 60 ágostai, 34 ref., 362 zsidó lak. 154 szavazható nemes, kath. anyaegyház, synagóga. Hegyes völgyes határa 5949 hold, mellyből 1000 h. erdő, 300 h. rét, 4463 majorsági, 185 h. urbéri birtok, mert itt csak 5 gazda van, s e közül is 3 zsidó. Földe agyagos de termékeny; leginkább megtermi a buzát és rozsot; a tavaszi gabonanemeket kevésbbé, azonban lencséje híres. Birják Kürthy, Szombathelyi, Jáross, Bangya, Madarassy, Dömjén, Sáry, Halász, Horváth, Mátéffy, Lévai, Soós sat. Ut. p. Perbete.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kolta, kisközség, a Páris patak mellett és a cserháti dombok alatt fekszik. Házainak száma 212, vegyes magyar-tót ajkú és róm. kath. vallású lakosaié 1500. A postája helyben van, a távírója és vasúti állomása pedig Perbete. E község legelső okleveles nyomára már 1307-ben találunk, a mikor azt Lőrincz fiai: Lukács és György tulajdonként említik az egykorú oklevelek. 1390-ben a fiusított Borbáláé, utána fiáé Balázsé, 1469-ben a szintén Kacsics nembeli Oswaldé, ki már állandóan Kürtinek (»de Kywrth«) neveztetik. Azóta is folyton a Kürthy család kezén volt a szomszédos Faykürttel és több községgel, leszámítva egyes részeket, melyeket közben a Parlaghyaknak és Mutnoky Mihálynak zálogosítottak el. A török világban ez a község is annyira elpusztult, hogy 1552-ben mindössze öt lakható háza volt. Nagyon lassan települt ismét, mert 1576-ban is még csak nyolcz lakóháza állott fenn. Újratelepüléskor a Kürthyek földesurasága alatt tótok kerültek ide. 1656-ban a Kürthyek bizonyos birtokrészeket a Gelléri családnak zálogosítanak el. 1741-ben Kürthy Katalin itteni birtokát bevallja Kürthy Lászlónak, Mihálynak és Miklósnak, a minek Lévay Sámuel és Mátéffy Sámuel ellentmondanak. 1709-ben a Kürthy János II. Rákóczi Ferenczhez pártolván, nota infidelitatisba esett, miért is birtokait, közöttük Kolta nagy részét is, báró Szluha Ferencz kapta, ennek halála után azonban Kürthy János, a ki magát időközben Mária Terézia alatt a porosz hadjáratban mint főstrázsamester kitüntette, újra visszanyerte. A XVIII. 92század végén a Kürthy családba való beházasodás útján részbirtokokat nyertek a Nemesmiticzi Jaross, a Szombathelyi, Horváth, Czeczei Mátéffy és Soóvári Soós családok. Jelenleg Kürthy Lajosnak és Istvánnak, valamint Jaross Vilmosnak van itt nagyobb birtokuk és mindegyiknek csínos, kényelmes úrilaka, Máriássy Bélának és Mészáros Károlynénak pedig nyaralója. A Kürthy-féle kettős kúria arról nevezetes, hogy azt a Kürthyek, a török világban elpusztított kastély helyett, a XVIII. század elején a kerekszállási templomrom köveiből állíttatták. A község lakosai önsegélyző egyesületet tartanak fenn. Az itteni katholikus templomot a mult század elején építették; de sekrestyéje a XVI. században épült. Családi kápolnája volt és jelenleg is sírboltja a Kürthy családnak; a Kürthyek áldozatkészségéből igen szép és művészi kivitelű oltárképpel van díszítve, melynek alakjai e család egyes tagjait ábrázolják. Az egyháznak értékes kelyhe van, melynek az kölcsönös különös érdekességet, hogy ama fegyverek nemes vereteiből és köveiből készült, melyeket a Kürthyek elei a franczia háborúkban zsákmányoltak. Ide tartoznak Halász, Hyross, Jaross, Klein, Lestyina, Lucsko, Milesz, Ófalu, Rózsa, Schrank, Styepinka, Trotzer és Vadalmás puszták és a Mária major. Az Ófalu puszta némelyek szerint onnan veszi a nevét, mert a török dúlások alatt Kolta állítólag ott feküdt. Erre nézve azonban az okleveles adatok nem adnak felvilágosítást. A Tatárhányás nevű dombhoz az a hagyomány fűződik, hogy a tatárjárás alatt ott tanyáztak a tatárok, mások ellenben azt vélik, hogy a lakosok emeltek ott sánczokat a saját védelmükre. A Harangozó nevű dűlő egy elpusztult egyházas helység emlékét tartja fenn. Ez a Harangozó még 1636 körül fennállott és lakott hely volt, mert akkortájt a jászfalusi egyház fiókjai között van említve. Kolta közelében állott hajdan Kerekszállás elpusztult falu is, mely szintén a törököknek esett áldozatul. 1669-ben még fennállott. Határdombjai maig is látszanak és szintén egyházas hely volt. 1790 körül Konstantinápolyból egy előkelő török úr jött Komáromba és onnan Kerekszállásra ment, hogy egyik ősétől, egy érsekújvári pasától menekülés közben Kerekszállás határában elásott régi irományokat és értéktárgyakat keressen; kutatásai azonban eredmény nélkül végződtek.

Magyar Katolikus Lexikon

Kolta, v. Komárom vm. (Kolta, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi esp. ker-ében. - Jászfalu filiájából 1806: alapították. Tp-át Szeplőtelen fogantatás tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl., ném. - Lakói 1940: 2127 r.k., 12 ev., 20 ref., 75 izr., össz. 2234. ** Némethy 1894:135. - Schem. Strig. 1917:79.

Helységnévtár

Kolta (Koltha) , RK. 1249, Esztergom, ág.21 Fakó-Vezekény, ref. 46 Perbete, IZR. 136.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kolta és Kurtakeszi elmagyarosodott szlovák községek, amelyeket kutatásunk első éveiben még szlovákok laktak. Kurtakeszin 1938-ban 3% szlovák lakott, míg Koltán 15%. ..... Kolta. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Emmapuszta, Frideczkymajor, Gyükipuszta, Kolava, Krászna, Máriamajor, Ófalu, Pirtye, Pusztatemplom, Rózsapuszta, Štepnica, Szigetipuszta, Trotzermajor, Vadalmás. A község területe 4489 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2302.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Kolta kk. érsekújvári járás. 1307-ben említik először. 1469-től állandóan a Kürthy-család kezén van. A Kürthyek mai kúriája a XVIII. sz.ban elpusztult kerekszállási templom romjaiból épült. Kolta közelében állt egykor Kerekszállás falu is, mely a török hódoltság idején elpusztult. 1790. körül Konstantinápolyból egy török úr az egyik érsekújvári pasa leszármazottja a kerekszállási határban elásott okmányok és értéktárgyak után kutatott eredménytelenül. Területe :4.489 kh. Lakosság:2.302. Ebből magy.: 1.906, ném.: 40, szlovák: 356. Magy. beszél:2.063. Közs. elemi népiskola. Községi bíró: Pútnyik Mihály. Fogyasztási Szövetkezet. Széchenyi Magyar Kultúr Egyesület. A község 1938. nov. 7-én szabadult fel. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. Érsekújvár, jbt. közj. Ógyalla, csö. helyben. Vá. Perbete, posta és távbeszélő helyben.

Névelőfordulások
1773
Kolta
1786
Kolta

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Kolta) 1
Telefon: 0356479101
Fax: 0356479101

Honlap: kolta.sk
Polgármester:
Krnčan Ľubor (SNS)

Képviselő-testület:
Gajdošík Martin (Független)
Ambrózai Jozef (Független)
Almášová Martina (Független)
Timko Pavol (Független)
Gulbiš Lukáš (Független)
Ölvecký Robert (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Smýkala Juraj (SMER-SD)
Laktišová Nora (SNS)
Chudivániová Darina (SNS)
Független 56% Független 5 képviselö SaS, OBY... 11% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SNS 22% SNS 2 képviselö 9 képviselö
Koltai Posta

Kolta 1

Alapiskola és óvoda

Kolta 245

EP Materská šk. pri ZŠ

Kolta 243

Koltai Anyakönyvi Hivatal

Kolta 1

Koltai Községi Hivatal

Kolta 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 660 45%
szlovákok 662 46%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 72 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 58 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1452
magyarok 1071 69%
szlovákok 456 30%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1545
magyarok 780 46%
szlovákok 789 47%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 93 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1678
magyarok 69 5%
szlovákok 1418 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1498
magyarok 49 3%
szlovákok 1374 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 5 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 1438
magyarok 19 1%
szlovákok 1357 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 2 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 23 2%
összlétszám 1407
magyarok 21 2%
szlovákok 1163 93%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 64 5%
összlétszám 1257
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1112
Választási részvétel: 66.1 %
Kiadott boríték: 735
Bedobott boríték: 733

Polgármester

Érvényes szavazólap: 726
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krnčan Ľubor 212 29.20 % SNS
Gajdošík Martin 166 22.87 % Független
Krnčanová Ida 147 20.25 % Független
Bódis Tibor 110 15.15 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Smýkala Juraj 42 5.79 % SMER-SD
Garai Lukáš 28 3.86 % Független
Hlinická Zuzana 13 1.79 % Független
Kalinová Zdenka 8 1.10 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gajdošík Martin 330 Független
Laktišová Nora 313 SNS
Smýkala Juraj 294 SMER-SD
Ambrózai Jozef 275 Független
Almášová Martina 226 Független
Ölvecký Robert 226 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Timko Pavol 220 Független
Gulbiš Lukáš 217 Független
Chudivániová Darina 197 SNS

Képviselők

2014
SMER-SD 55.56% SMER-SD 5 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö SNS 22.22% SNS 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 11.11% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1151
Választási részvétel: 16.42 %
Kiadott boríték: 189
Bedobott boríték: 189
Választásra jogosult: 1152
Választási részvétel: 13.63 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157
Választásra jogosult: 1 116
Választási részvétel: 22,58 %
Kiadott boríték: 252
Bedobott boríték: 252

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 170
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 248
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 115 67.65 % SMER - SD
Peter Oremus 22 12.94 % Független
Tomáš Galbavý 19 11.18 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 7 4.12 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 4 2.35 % MS
Viliam Mokraň 2 1.18 % KĽS
Stanislav Kováč 1 0.59 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 21 13.55% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 99 39.92 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 64 25.81 % ĽSNS
Peter Oremus 44 17.74 % Független
Ján Greššo 21 8.47 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 19 7.66 % Független
Ján Marko 1 0.40 % NP
Iván Farkas 0 0.00 % SMK-MKP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 176
Érvényes szavazólap: 240
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Marenčák 84 47.73% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 81 46.02% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 79 44.89% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 69 39.20% KDH, SMER - SD
Igor Sádovský 66 37.50% KDH, SMER - SD
Ján Volf 64 36.36% SNS
Dušan Kollár 55 31.25% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 53 30.11% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 51 28.98% SMER - SD, KDH
Tibor Nagy 39 22.16% SMK-MKP
Eva Smolíková 25 14.20% SNS
Karol Borik 21 11.93% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Renáta Baloghová 16 9.09% PD
Ľuboš Ivan 15 8.52% Független
Ján Štark 13 7.39% Független
Marián Tóth 12 6.82% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Dobai 12 6.82% SMK-MKP
Eva Polerecká 11 6.25% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Michal Alemayehu 11 6.25% 7 STATOČNÝCH
Ján Garai 11 6.25% PD
Bertalan Bóna 10 5.68% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Martin Barta 10 5.68% PD
Rudolf Hlavatý 9 5.11% MS
Otokar Klein 8 4.55% Független
János Bób 8 4.55% SMK-MKP
Lucia Matejková 7 3.98% SMS
Lenka Szegenyová 7 3.98% KSS
Peter Kijaček 7 3.98% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Péter Nagy 6 3.41% SMK-MKP
Štefan Tóth 5 2.84% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Jozef Kálazi 5 2.84% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Ján Kováč 5 2.84% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Tünde Némethová 2 1.14% PD
Branislav Becík 100 41.67% Független
Ján Volf 95 39.58% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Marek Oremus 64 26.67% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tibor Matuška 61 25.42% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Helena Bohátová 60 25.00% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 53 22.08% Független
Igor Sádovský 44 18.33% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Otokar Klein 40 16.67% Független
Eva Smolíková 37 15.42% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Gabriel Katona 36 15.00% Független
Ladislav Balogh 35 14.58% ĽS Naše Slovensko
Eva Polerecká 33 13.75% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Andrea Hudecová 32 13.33% ĽS Naše Slovensko
Karin Jaššová 31 12.92% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Mikla 30 12.50% ĽS Naše Slovensko
Dávid Nagy 29 12.08% SMK-MKP
Martin Šteták 29 12.08% ĽS Naše Slovensko
Marcel Filaga 26 10.83% Független
Daniel Žingor 26 10.83% Független
Stanislav Kosec 25 10.42% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Ivan 24 10.00% Független
Juraj Šimunek 24 10.00% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ivan Katona 22 9.17% Független
Richard Schwarz 21 8.75% Független
Radovan Kuruc 20 8.33% ĽS Naše Slovensko
Bertalan Bóna 17 7.08% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Tatiana Svetlanská 16 6.67% Független
Ivan Solár 15 6.25% Független
Adrián Takáč 15 6.25% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 14 5.83% Független
Mária Czuczor 13 5.42% SMK-MKP
Martin Búry 13 5.42% Független
Pavol Uhrín 12 5.00% DOMA DOBRE
Tibor Dobai 11 4.58% SMK-MKP
Štefan Prešinský 9 3.75% Független
Jozef Zaťko 8 3.33% NP
János Bób 6 2.50% SMK-MKP
Lenka Szegényová 6 2.50% KSS
Štefan Skok 6 2.50% NP
Gizela Kevélyová 3 1.25% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 31.26 %
Nagysurány 192 10.66 %
Komját 101 5.61 %
Tótmegyer 80 4.44 %
Mánya 55 3.05 %
Bánkeszi 50 2.78 %
Komáromszemere 42 2.33 %
Csornok 37 2.05 %
Nyitramalomszeg 37 2.05 %
Zsitvafödémes 34 1.89 %
Özdöge 30 1.67 %
Jászfalu 29 1.61 %
Újlót 28 1.55 %
Hull 26 1.44 %
Nyitranagykér 25 1.39 %
Barsfüss 24 1.33 %
Ohaj 24 1.33 %
Rendve 21 1.17 %
Udvard 21 1.17 %
Tardoskedd 20 1.11 %
Szencse 20 1.11 %
Dögös 18 1.00 %
Gyarak 18 1.00 %
Jattó 17 0.94 %
Kolta 15 0.83 %
Szentmihályúr 12 0.67 %
Andód 12 0.67 %
Komáromcsehi 9 0.50 %
Szímő 9 0.50 %
Fajkürt 8 0.44 %
Kisbaromlak 7 0.39 %
Kamocsa 6 0.33 %
Barsbaracska 5 0.28 %
Valkház 4 0.22 %
Zsitvabesenyő 3 0.17 %
Pozba 2 0.11 %
Érsekújvár 779 27.30 %
Nagysurány 260 9.11 %
Komját 133 4.66 %
Tótmegyer 113 3.96 %
Bánkeszi 98 3.43 %
Mánya 73 2.56 %
Zsitvafödémes 67 2.35 %
Komáromszemere 61 2.14 %
Jattó 56 1.96 %
Özdöge 52 1.82 %
Udvard 50 1.75 %
Nyitramalomszeg 49 1.72 %
Újlót 48 1.68 %
Csornok 47 1.65 %
Tardoskedd 39 1.37 %
Ohaj 38 1.33 %
Rendve 36 1.26 %
Hull 36 1.26 %
Kolta 32 1.12 %
Nyitranagykér 30 1.05 %
Jászfalu 30 1.05 %
Szencse 28 0.98 %
Dögös 27 0.95 %
Barsfüss 27 0.95 %
Andód 26 0.91 %
Szímő 23 0.81 %
Gyarak 22 0.77 %
Szentmihályúr 18 0.63 %
Komáromcsehi 13 0.46 %
Fajkürt 11 0.39 %
Valkház 10 0.35 %
Pozba 9 0.32 %
Barsbaracska 8 0.28 %
Kisbaromlak 7 0.25 %
Kamocsa 6 0.21 %
Zsitvabesenyő 4 0.14 %
Érsekújvár 1 451 46.39 %
Tardoskedd 216 6.91 %
Udvard 204 6.52 %
Nyitranagykér 138 4.41 %
Nagysurány 135 4.32 %
Szímő 127 4.06 %
Zsitvabesenyő 88 2.81 %
Andód 84 2.69 %
Pozba 78 2.49 %
Bánkeszi 65 2.08 %
Tótmegyer 64 2.05 %
Kamocsa 60 1.92 %
Komját 45 1.44 %
Újlót 44 1.41 %
Szentmihályúr 44 1.41 %
Barsbaracska 34 1.09 %
Özdöge 33 1.05 %
Komáromszemere 32 1.02 %
Szencse 30 0.96 %
Nyitramalomszeg 30 0.96 %
Fajkürt 29 0.93 %
Mánya 29 0.93 %
Zsitvafödémes 27 0.86 %
Komáromcsehi 22 0.70 %
Gyarak 21 0.67 %
Jattó 20 0.64 %
Dögös 20 0.64 %
Barsfüss 19 0.61 %
Kolta 17 0.54 %
Csornok 17 0.54 %
Jászfalu 15 0.48 %
Valkház 11 0.35 %
Hull 9 0.29 %
Ohaj 4 0.13 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 32.69 %
Udvard 763 13.21 %
Nagysurány 439 7.60 %
Bánkeszi 198 3.43 %
Tótmegyer 191 3.31 %
Komáromszemere 155 2.68 %
Komját 150 2.60 %
Újlót 146 2.53 %
Zsitvafödémes 130 2.25 %
Ohaj 128 2.22 %
Tardoskedd 118 2.04 %
Kisbaromlak 117 2.03 %
Zsitvabesenyő 116 2.01 %
Jászfalu 102 1.77 %
Mánya 102 1.77 %
Kolta 100 1.73 %
Özdöge 90 1.56 %
Nyitramalomszeg 77 1.33 %
Hull 74 1.28 %
Andód 71 1.23 %
Szencse 69 1.19 %
Nyitranagykér 59 1.02 %
Barsfüss 54 0.93 %
Szímő 47 0.81 %
Jattó 45 0.78 %
Csornok 41 0.71 %
Fajkürt 40 0.69 %
Dögös 40 0.69 %
Rendve 36 0.62 %
Gyarak 36 0.62 %
Komáromcsehi 32 0.55 %
Pozba 29 0.50 %
Szentmihályúr 22 0.38 %
Kamocsa 22 0.38 %
Barsbaracska 18 0.31 %
Valkház 15 0.26 %
Érsekújvár 1 219 44.04 %
Nagysurány 290 10.48 %
Komját 110 3.97 %
Bánkeszi 108 3.90 %
Tótmegyer 96 3.47 %
Udvard 93 3.36 %
Tardoskedd 54 1.95 %
Jászfalu 44 1.59 %
Mánya 42 1.52 %
Újlót 40 1.45 %
Nyitranagykér 38 1.37 %
Zsitvafödémes 37 1.34 %
Nyitramalomszeg 36 1.30 %
Szencse 34 1.23 %
Andód 34 1.23 %
Jattó 30 1.08 %
Rendve 29 1.05 %
Dögös 27 0.98 %
Hull 27 0.98 %
Barsfüss 26 0.94 %
Kolta 26 0.94 %
Özdöge 25 0.90 %
Gyarak 23 0.83 %
Kisbaromlak 21 0.76 %
Zsitvabesenyő 20 0.72 %
Szentmihályúr 19 0.69 %
Komáromszemere 19 0.69 %
Ohaj 18 0.65 %
Csornok 18 0.65 %
Barsbaracska 17 0.61 %
Kamocsa 16 0.58 %
Pozba 14 0.51 %
Valkház 14 0.51 %
Szímő 14 0.51 %
Fajkürt 11 0.40 %
Komáromcsehi 11 0.40 %
Érsekújvár 1 553 46.26 %
Udvard 409 12.18 %
Szímő 272 8.10 %
Tardoskedd 267 7.95 %
Andód 168 5.00 %
Nyitranagykér 164 4.89 %
Kamocsa 131 3.90 %
Zsitvabesenyő 116 3.46 %
Pozba 77 2.29 %
Barsbaracska 38 1.13 %
Kolta 29 0.86 %
Nagysurány 24 0.71 %
Újlót 19 0.57 %
Jászfalu 9 0.27 %
Komáromszemere 9 0.27 %
Jattó 7 0.21 %
Kisbaromlak 6 0.18 %
Tótmegyer 5 0.15 %
Komját 5 0.15 %
Komáromcsehi 4 0.12 %
Bánkeszi 4 0.12 %
Szentmihályúr 4 0.12 %
Fajkürt 4 0.12 %
Ohaj 4 0.12 %
Szencse 4 0.12 %
Nyitramalomszeg 4 0.12 %
Mánya 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Hull 3 0.09 %
Barsfüss 2 0.06 %
Dögös 2 0.06 %
Zsitvafödémes 2 0.06 %
Özdöge 2 0.06 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 46.64 %
Nagysurány 210 8.10 %
Tardoskedd 127 4.90 %
Szímő 90 3.47 %
Bánkeszi 80 3.09 %
Tótmegyer 76 2.93 %
Udvard 73 2.82 %
Komját 71 2.74 %
Nyitranagykér 71 2.74 %
Zsitvabesenyő 63 2.43 %
Andód 49 1.89 %
Újlót 48 1.85 %
Szentmihályúr 45 1.74 %
Özdöge 40 1.54 %
Szencse 38 1.47 %
Mánya 38 1.47 %
Zsitvafödémes 36 1.39 %
Nyitramalomszeg 35 1.35 %
Kolta 33 1.27 %
Gyarak 32 1.23 %
Kamocsa 32 1.23 %
Jattó 30 1.16 %
Hull 28 1.08 %
Fajkürt 28 1.08 %
Barsfüss 26 1.00 %
Csornok 25 0.96 %
Ohaj 24 0.93 %
Pozba 24 0.93 %
Komáromszemere 23 0.89 %
Dögös 22 0.85 %
Rendve 20 0.77 %
Barsbaracska 18 0.69 %
Jászfalu 17 0.66 %
Komáromcsehi 15 0.58 %
Kisbaromlak 15 0.58 %
Valkház 11 0.42 %
Érsekújvár 579 24.39 %
Nagysurány 436 18.37 %
Ohaj 226 9.52 %
Bánkeszi 134 5.64 %
Hull 125 5.27 %
Mánya 114 4.80 %
Komját 114 4.80 %
Újlót 111 4.68 %
Zsitvafödémes 98 4.13 %
Szencse 81 3.41 %
Özdöge 81 3.41 %
Tótmegyer 79 3.33 %
Tardoskedd 60 2.53 %
Nyitramalomszeg 60 2.53 %
Szentmihályúr 59 2.49 %
Gyarak 54 2.27 %
Rendve 53 2.23 %
Udvard 52 2.19 %
Jászfalu 41 1.73 %
Nyitranagykér 41 1.73 %
Csornok 40 1.68 %
Jattó 39 1.64 %
Zsitvabesenyő 39 1.64 %
Barsfüss 39 1.64 %
Kolta 37 1.56 %
Komáromszemere 37 1.56 %
Dögös 36 1.52 %
Fajkürt 35 1.47 %
Szímő 26 1.10 %
Valkház 25 1.05 %
Pozba 21 0.88 %
Kisbaromlak 17 0.72 %
Komáromcsehi 13 0.55 %
Andód 12 0.51 %
Barsbaracska 11 0.46 %
Kamocsa 7 0.29 %
Érsekújvár 2 753 56.83 %
Nagysurány 212 4.38 %
Udvard 166 3.43 %
Andód 124 2.56 %
Bánkeszi 109 2.25 %
Tardoskedd 91 1.88 %
Szímő 86 1.78 %
Tótmegyer 86 1.78 %
Komját 84 1.73 %
Nyitranagykér 83 1.71 %
Kamocsa 75 1.55 %
Mánya 59 1.22 %
Jászfalu 44 0.91 %
Zsitvafödémes 41 0.85 %
Szencse 39 0.81 %
Újlót 37 0.76 %
Dögös 36 0.74 %
Kolta 36 0.74 %
Hull 35 0.72 %
Zsitvabesenyő 35 0.72 %
Nyitramalomszeg 34 0.70 %
Pozba 28 0.58 %
Jattó 28 0.58 %
Komáromszemere 26 0.54 %
Ohaj 25 0.52 %
Barsfüss 21 0.43 %
Szentmihályúr 20 0.41 %
Gyarak 19 0.39 %
Csornok 19 0.39 %
Kisbaromlak 17 0.35 %
Barsbaracska 16 0.33 %
Özdöge 14 0.29 %
Rendve 12 0.25 %
Komáromcsehi 10 0.21 %
Valkház 8 0.17 %
Fajkürt 7 0.14 %
Érsekújvár 310 23.86 %
Nyitranagykér 217 16.71 %
Nagysurány 81 6.24 %
Komját 72 5.54 %
Tótmegyer 38 2.93 %
Udvard 36 2.77 %
Nyitramalomszeg 28 2.16 %
Tardoskedd 24 1.85 %
Csornok 13 1.00 %
Bánkeszi 12 0.92 %
Mánya 11 0.85 %
Andód 10 0.77 %
Újlót 9 0.69 %
Zsitvabesenyő 9 0.69 %
Hull 9 0.69 %
Komáromszemere 8 0.62 %
Rendve 8 0.62 %
Özdöge 8 0.62 %
Zsitvafödémes 8 0.62 %
Ohaj 7 0.54 %
Szencse 7 0.54 %
Barsfüss 7 0.54 %
Jászfalu 6 0.46 %
Fajkürt 6 0.46 %
Pozba 6 0.46 %
Barsbaracska 6 0.46 %
Kamocsa 5 0.38 %
Szentmihályúr 5 0.38 %
Komáromcsehi 5 0.38 %
Dögös 4 0.31 %
Kisbaromlak 4 0.31 %
Szímő 4 0.31 %
Kolta 3 0.23 %
Gyarak 3 0.23 %
Jattó 3 0.23 %
Valkház 1 0.08 %
Érsekújvár 1 595 36.84 %
Nagysurány 437 10.09 %
Komját 257 5.94 %
Tótmegyer 236 5.45 %
Bánkeszi 208 4.80 %
Udvard 170 3.93 %
Özdöge 132 3.05 %
Mánya 122 2.82 %
Zsitvafödémes 113 2.61 %
Nyitramalomszeg 100 2.31 %
Csornok 86 1.99 %
Szencse 86 1.99 %
Tardoskedd 85 1.96 %
Újlót 85 1.96 %
Jattó 80 1.85 %
Dögös 78 1.80 %
Fajkürt 74 1.71 %
Ohaj 71 1.64 %
Szentmihályúr 69 1.59 %
Hull 66 1.52 %
Nyitranagykér 66 1.52 %
Andód 63 1.45 %
Gyarak 60 1.39 %
Barsfüss 60 1.39 %
Kolta 60 1.39 %
Komáromszemere 55 1.27 %
Jászfalu 52 1.20 %
Komáromcsehi 50 1.15 %
Szímő 38 0.88 %
Kisbaromlak 36 0.83 %
Rendve 32 0.74 %
Pozba 28 0.65 %
Valkház 28 0.65 %
Zsitvabesenyő 23 0.53 %
Kamocsa 17 0.39 %
Barsbaracska 16 0.37 %
Érsekújvár 820 26.10 %
Nagysurány 546 17.38 %
Mánya 261 8.31 %
Bánkeszi 214 6.81 %
Gyarak 191 6.08 %
Zsitvafödémes 143 4.55 %
Komját 133 4.23 %
Hull 114 3.63 %
Ohaj 110 3.50 %
Újlót 107 3.41 %
Barsfüss 101 3.21 %
Tótmegyer 100 3.18 %
Szencse 98 3.12 %
Rendve 77 2.45 %
Valkház 69 2.20 %
Özdöge 66 2.10 %
Szentmihályúr 62 1.97 %
Nyitramalomszeg 57 1.81 %
Csornok 50 1.59 %
Udvard 45 1.43 %
Kolta 44 1.40 %
Nyitranagykér 43 1.37 %
Jászfalu 40 1.27 %
Fajkürt 38 1.21 %
Tardoskedd 36 1.15 %
Dögös 29 0.92 %
Kisbaromlak 27 0.86 %
Komáromszemere 23 0.73 %
Jattó 19 0.60 %
Barsbaracska 18 0.57 %
Pozba 14 0.45 %
Komáromcsehi 12 0.38 %
Kamocsa 12 0.38 %
Szímő 10 0.32 %
Andód 9 0.29 %
Zsitvabesenyő 3 0.10 %
Érsekújvár 2 624 50.44 %
Nagysurány 178 3.42 %
Udvard 137 2.63 %
Andód 107 2.06 %
Bánkeszi 89 1.71 %
Tótmegyer 82 1.58 %
Komját 81 1.56 %
Szímő 77 1.48 %
Tardoskedd 73 1.40 %
Kamocsa 65 1.25 %
Nyitranagykér 62 1.19 %
Mánya 48 0.92 %
Zsitvafödémes 40 0.77 %
Zsitvabesenyő 36 0.69 %
Jászfalu 34 0.65 %
Hull 31 0.60 %
Jattó 27 0.52 %
Újlót 27 0.52 %
Nyitramalomszeg 26 0.50 %
Dögös 25 0.48 %
Szencse 24 0.46 %
Kolta 22 0.42 %
Komáromszemere 22 0.42 %
Ohaj 18 0.35 %
Szentmihályúr 17 0.33 %
Rendve 17 0.33 %
Kisbaromlak 16 0.31 %
Gyarak 16 0.31 %
Özdöge 14 0.27 %
Pozba 13 0.25 %
Csornok 13 0.25 %
Barsbaracska 12 0.23 %
Barsfüss 11 0.21 %
Valkház 10 0.19 %
Fajkürt 7 0.13 %
Komáromcsehi 4 0.08 %
Érsekújvár 376 21.04 %
Nagysurány 294 16.45 %
Ohaj 250 13.99 %
Mánya 102 5.71 %
Zsitvafödémes 95 5.32 %
Gyarak 92 5.15 %
Bánkeszi 80 4.48 %
Hull 79 4.42 %
Újlót 69 3.86 %
Barsfüss 61 3.41 %
Rendve 57 3.19 %
Szencse 55 3.08 %
Komját 53 2.97 %
Tótmegyer 45 2.52 %
Özdöge 43 2.41 %
Valkház 40 2.24 %
Nyitramalomszeg 34 1.90 %
Udvard 29 1.62 %
Csornok 25 1.40 %
Jászfalu 24 1.34 %
Fajkürt 22 1.23 %
Andód 20 1.12 %
Jattó 19 1.06 %
Nyitranagykér 17 0.95 %
Komáromszemere 16 0.90 %
Dögös 16 0.90 %
Kolta 15 0.84 %
Szentmihályúr 14 0.78 %
Tardoskedd 13 0.73 %
Zsitvabesenyő 13 0.73 %
Kisbaromlak 12 0.67 %
Komáromcsehi 7 0.39 %
Pozba 5 0.28 %
Barsbaracska 4 0.22 %
Szímő 3 0.17 %
Kamocsa 1 0.06 %
Komját 509 40.56 %
Érsekújvár 235 18.73 %
Nagysurány 201 16.02 %
Dögös 60 4.78 %
Bánkeszi 58 4.62 %
Tótmegyer 51 4.06 %
Nyitramalomszeg 42 3.35 %
Mánya 39 3.11 %
Csornok 37 2.95 %
Özdöge 28 2.23 %
Tardoskedd 25 1.99 %
Nyitranagykér 24 1.91 %
Barsfüss 23 1.83 %
Zsitvafödémes 23 1.83 %
Újlót 19 1.51 %
Hull 18 1.43 %
Udvard 16 1.27 %
Szencse 16 1.27 %
Ohaj 15 1.20 %
Jattó 15 1.20 %
Gyarak 14 1.12 %
Kolta 14 1.12 %
Szentmihályúr 14 1.12 %
Jászfalu 13 1.04 %
Kisbaromlak 10 0.80 %
Szímő 9 0.72 %
Valkház 9 0.72 %
Komáromszemere 8 0.64 %
Rendve 7 0.56 %
Fajkürt 6 0.48 %
Andód 5 0.40 %
Komáromcsehi 4 0.32 %
Zsitvabesenyő 3 0.24 %
Barsbaracska 3 0.24 %
Pozba 1 0.08 %
Kamocsa 1 0.08 %
Nagysurány 140 15.61 %
Érsekújvár 131 14.60 %
Ohaj 71 7.92 %
Komját 44 4.91 %
Bánkeszi 29 3.23 %
Hull 28 3.12 %
Tótmegyer 27 3.01 %
Mánya 25 2.79 %
Szencse 19 2.12 %
Udvard 19 2.12 %
Barsfüss 18 2.01 %
Gyarak 17 1.90 %
Újlót 17 1.90 %
Zsitvafödémes 16 1.78 %
Rendve 16 1.78 %
Özdöge 15 1.67 %
Nyitramalomszeg 9 1.00 %
Csornok 9 1.00 %
Barsbaracska 9 1.00 %
Kolta 8 0.89 %
Valkház 8 0.89 %
Jászfalu 6 0.67 %
Nyitranagykér 6 0.67 %
Zsitvabesenyő 5 0.56 %
Fajkürt 5 0.56 %
Dögös 5 0.56 %
Jattó 5 0.56 %
Szentmihályúr 5 0.56 %
Komáromszemere 4 0.45 %
Szímő 4 0.45 %
Pozba 4 0.45 %
Tardoskedd 3 0.33 %
Kisbaromlak 3 0.33 %
Komáromcsehi 2 0.22 %
Kamocsa 2 0.22 %
Andód 1 0.11 %
Érsekújvár 1 247 30.15 %
Bánkeszi 674 16.30 %
Nagysurány 595 14.39 %
Tótmegyer 137 3.31 %
Komját 132 3.19 %
Mánya 106 2.56 %
Gyarak 98 2.37 %
Újlót 90 2.18 %
Zsitvafödémes 73 1.76 %
Hull 70 1.69 %
Udvard 64 1.55 %
Nyitramalomszeg 59 1.43 %
Ohaj 53 1.28 %
Szencse 52 1.26 %
Nyitranagykér 48 1.16 %
Rendve 42 1.02 %
Tardoskedd 42 1.02 %
Jászfalu 40 0.97 %
Barsfüss 38 0.92 %
Komáromszemere 34 0.82 %
Özdöge 33 0.80 %
Kisbaromlak 33 0.80 %
Andód 31 0.75 %
Szentmihályúr 28 0.68 %
Dögös 26 0.63 %
Kolta 24 0.58 %
Valkház 23 0.56 %
Jattó 22 0.53 %
Csornok 22 0.53 %
Fajkürt 21 0.51 %
Szímő 16 0.39 %
Barsbaracska 13 0.31 %
Komáromcsehi 11 0.27 %
Kamocsa 11 0.27 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 33.11 %
Nagysurány 192 9.23 %
Kolta 95 4.57 %
Bánkeszi 76 3.65 %
Tótmegyer 64 3.08 %
Udvard 52 2.50 %
Komját 52 2.50 %
Újlót 50 2.40 %
Komáromszemere 49 2.35 %
Szencse 45 2.16 %
Szentmihályúr 40 1.92 %
Tardoskedd 39 1.87 %
Mánya 38 1.83 %
Ohaj 33 1.59 %
Nyitranagykér 33 1.59 %
Csornok 32 1.54 %
Zsitvafödémes 31 1.49 %
Nyitramalomszeg 30 1.44 %
Rendve 28 1.35 %
Szímő 28 1.35 %
Komáromcsehi 28 1.35 %
Gyarak 27 1.30 %
Jászfalu 25 1.20 %
Andód 24 1.15 %
Dögös 24 1.15 %
Jattó 23 1.11 %
Fajkürt 22 1.06 %
Özdöge 21 1.01 %
Hull 20 0.96 %
Barsfüss 19 0.91 %
Zsitvabesenyő 16 0.77 %
Pozba 13 0.62 %
Valkház 12 0.58 %
Kisbaromlak 11 0.53 %
Kamocsa 10 0.48 %
Barsbaracska 9 0.43 %
Érsekújvár 1 145 37.59 %
Szímő 415 13.62 %
Udvard 297 9.75 %
Tardoskedd 252 8.27 %
Nyitranagykér 201 6.60 %
Andód 190 6.24 %
Kamocsa 178 5.84 %
Zsitvabesenyő 89 2.92 %
Pozba 68 2.23 %
Barsbaracska 35 1.15 %
Tótmegyer 16 0.53 %
Újlót 15 0.49 %
Komáromszemere 10 0.33 %
Komját 9 0.30 %
Jászfalu 7 0.23 %
Kolta 6 0.20 %
Bánkeszi 5 0.16 %
Nagysurány 5 0.16 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 19.14 %
Komját 563 16.18 %
Nagysurány 510 14.66 %
Nyitranagykér 296 8.51 %
Bánkeszi 189 5.43 %
Özdöge 139 4.00 %
Tótmegyer 131 3.77 %
Újlót 111 3.19 %
Mánya 108 3.10 %
Nyitramalomszeg 92 2.64 %
Zsitvafödémes 91 2.62 %
Szencse 77 2.21 %
Ohaj 74 2.13 %
Hull 70 2.01 %
Dögös 70 2.01 %
Csornok 69 1.98 %
Barsfüss 67 1.93 %
Udvard 61 1.75 %
Fajkürt 60 1.72 %
Tardoskedd 59 1.70 %
Szímő 58 1.67 %
Szentmihályúr 57 1.64 %
Jattó 56 1.61 %
Gyarak 47 1.35 %
Valkház 37 1.06 %
Rendve 33 0.95 %
Kolta 31 0.89 %
Komáromszemere 29 0.83 %
Komáromcsehi 25 0.72 %
Pozba 25 0.72 %
Jászfalu 23 0.66 %
Andód 23 0.66 %
Kisbaromlak 22 0.63 %
Barsbaracska 21 0.60 %
Kamocsa 14 0.40 %
Zsitvabesenyő 10 0.29 %
Érsekújvár 753 27.15 %
Nagysurány 244 8.80 %
Komját 139 5.01 %
Tótmegyer 91 3.28 %
Zsitvafödémes 71 2.56 %
Komáromszemere 67 2.42 %
Bánkeszi 65 2.34 %
Tardoskedd 64 2.31 %
Nyitramalomszeg 62 2.24 %
Nyitranagykér 60 2.16 %
Mánya 58 2.09 %
Csornok 57 2.06 %
Udvard 55 1.98 %
Újlót 46 1.66 %
Özdöge 39 1.41 %
Hull 37 1.33 %
Jászfalu 36 1.30 %
Kolta 35 1.26 %
Rendve 34 1.23 %
Ohaj 32 1.15 %
Szencse 30 1.08 %
Szímő 29 1.05 %
Andód 28 1.01 %
Dögös 27 0.97 %
Jattó 25 0.90 %
Gyarak 25 0.90 %
Barsfüss 23 0.83 %
Pozba 21 0.76 %
Szentmihályúr 16 0.58 %
Barsbaracska 13 0.47 %
Kamocsa 11 0.40 %
Komáromcsehi 10 0.36 %
Fajkürt 10 0.36 %
Zsitvabesenyő 8 0.29 %
Kisbaromlak 7 0.25 %
Valkház 6 0.22 %
Érsekújvár 1 848 43.60 %
Nagysurány 409 9.65 %
Bánkeszi 242 5.71 %
Komját 138 3.26 %
Mánya 132 3.11 %
Tótmegyer 131 3.09 %
Újlót 117 2.76 %
Fajkürt 109 2.57 %
Ohaj 107 2.52 %
Gyarak 106 2.50 %
Hull 100 2.36 %
Udvard 88 2.08 %
Zsitvafödémes 87 2.05 %
Rendve 76 1.79 %
Szencse 72 1.70 %
Barsbaracska 67 1.58 %
Nyitramalomszeg 63 1.49 %
Jászfalu 59 1.39 %
Barsfüss 58 1.37 %
Tardoskedd 57 1.34 %
Pozba 56 1.32 %
Komáromszemere 56 1.32 %
Csornok 55 1.30 %
Kolta 53 1.25 %
Kisbaromlak 52 1.23 %
Andód 47 1.11 %
Jattó 40 0.94 %
Nyitranagykér 38 0.90 %
Özdöge 34 0.80 %
Komáromcsehi 30 0.71 %
Dögös 29 0.68 %
Szentmihályúr 26 0.61 %
Szímő 25 0.59 %
Valkház 21 0.50 %
Kamocsa 21 0.50 %
Zsitvabesenyő 12 0.28 %
Érsekújvár 255 33.20 %
Nagysurány 51 6.64 %
Tótmegyer 16 2.08 %
Tardoskedd 12 1.56 %
Szímő 11 1.43 %
Komját 11 1.43 %
Szentmihályúr 10 1.30 %
Udvard 10 1.30 %
Zsitvafödémes 9 1.17 %
Szencse 9 1.17 %
Nyitranagykér 8 1.04 %
Mánya 8 1.04 %
Bánkeszi 7 0.91 %
Kamocsa 7 0.91 %
Kolta 6 0.78 %
Rendve 6 0.78 %
Nyitramalomszeg 5 0.65 %
Zsitvabesenyő 5 0.65 %
Jászfalu 4 0.52 %
Barsbaracska 4 0.52 %
Hull 4 0.52 %
Ohaj 4 0.52 %
Valkház 4 0.52 %
Pozba 4 0.52 %
Komáromszemere 4 0.52 %
Andód 3 0.39 %
Komáromcsehi 3 0.39 %
Özdöge 3 0.39 %
Jattó 2 0.26 %
Barsfüss 2 0.26 %
Csornok 2 0.26 %
Fajkürt 2 0.26 %
Újlót 1 0.13 %
Dögös 1 0.13 %
Gyarak 1 0.13 %
Kisbaromlak 1 0.13 %
Nagysurány 1 534 29.42 %
Érsekújvár 1 075 20.62 %
Bánkeszi 260 4.99 %
Tótmegyer 151 2.90 %
Nyitramalomszeg 147 2.82 %
Komját 130 2.49 %
Zsitvafödémes 129 2.47 %
Mánya 117 2.24 %
Szencse 82 1.57 %
Újlót 74 1.42 %
Ohaj 65 1.25 %
Hull 63 1.21 %
Udvard 60 1.15 %
Barsfüss 60 1.15 %
Özdöge 58 1.11 %
Rendve 55 1.05 %
Csornok 54 1.04 %
Dögös 45 0.86 %
Jászfalu 38 0.73 %
Gyarak 37 0.71 %
Tardoskedd 35 0.67 %
Nyitranagykér 31 0.59 %
Valkház 31 0.59 %
Jattó 28 0.54 %
Kolta 26 0.50 %
Komáromszemere 25 0.48 %
Andód 25 0.48 %
Szentmihályúr 22 0.42 %
Kisbaromlak 15 0.29 %
Szímő 14 0.27 %
Fajkürt 13 0.25 %
Komáromcsehi 10 0.19 %
Pozba 9 0.17 %
Barsbaracska 9 0.17 %
Kamocsa 7 0.13 %
Zsitvabesenyő 5 0.10 %
Érsekújvár 1 458 28.43 %
Nagysurány 1 204 23.47 %
Bánkeszi 391 7.62 %
Komját 292 5.69 %
Tótmegyer 201 3.92 %
Nyitramalomszeg 188 3.67 %
Újlót 158 3.08 %
Zsitvafödémes 149 2.91 %
Ohaj 147 2.87 %
Mánya 135 2.63 %
Udvard 122 2.38 %
Özdöge 122 2.38 %
Gyarak 114 2.22 %
Szencse 110 2.14 %
Nyitranagykér 108 2.11 %
Hull 100 1.95 %
Tardoskedd 93 1.81 %
Barsfüss 90 1.75 %
Komáromszemere 73 1.42 %
Szentmihályúr 69 1.35 %
Dögös 68 1.33 %
Jattó 67 1.31 %
Kolta 64 1.25 %
Fajkürt 64 1.25 %
Csornok 62 1.21 %
Rendve 61 1.19 %
Jászfalu 55 1.07 %
Szímő 49 0.96 %
Kisbaromlak 39 0.76 %
Andód 38 0.74 %
Pozba 36 0.70 %
Valkház 36 0.70 %
Komáromcsehi 28 0.55 %
Zsitvabesenyő 23 0.45 %
Barsbaracska 23 0.45 %
Kamocsa 18 0.35 %
Érsekújvár 235 18.43 %
Nagysurány 223 17.49 %
Rendve 97 7.61 %
Bánkeszi 59 4.63 %
Komját 43 3.37 %
Tótmegyer 42 3.29 %
Hull 39 3.06 %
Újlót 34 2.67 %
Mánya 32 2.51 %
Zsitvafödémes 31 2.43 %
Szencse 31 2.43 %
Nyitramalomszeg 29 2.27 %
Barsfüss 25 1.96 %
Ohaj 23 1.80 %
Udvard 21 1.65 %
Özdöge 20 1.57 %
Nyitranagykér 20 1.57 %
Dögös 17 1.33 %
Tardoskedd 16 1.25 %
Jattó 15 1.18 %
Gyarak 13 1.02 %
Jászfalu 13 1.02 %
Kolta 13 1.02 %
Komáromcsehi 12 0.94 %
Komáromszemere 12 0.94 %
Csornok 10 0.78 %
Fajkürt 9 0.71 %
Valkház 8 0.63 %
Andód 8 0.63 %
Barsbaracska 6 0.47 %
Szentmihályúr 6 0.47 %
Zsitvabesenyő 6 0.47 %
Kisbaromlak 5 0.39 %
Pozba 2 0.16 %
Szímő 2 0.16 %
Kamocsa 2 0.16 %
Érsekújvár 750 26.33 %
Nagysurány 295 10.35 %
Tótmegyer 208 7.30 %
Komját 159 5.58 %
Bánkeszi 101 3.55 %
Zsitvafödémes 70 2.46 %
Csornok 60 2.11 %
Mánya 58 2.04 %
Nyitramalomszeg 54 1.90 %
Komáromszemere 48 1.68 %
Özdöge 47 1.65 %
Újlót 45 1.58 %
Ohaj 38 1.33 %
Szencse 38 1.33 %
Tardoskedd 38 1.33 %
Hull 36 1.26 %
Nyitranagykér 33 1.16 %
Udvard 33 1.16 %
Rendve 31 1.09 %
Kolta 30 1.05 %
Barsfüss 29 1.02 %
Jászfalu 28 0.98 %
Dögös 28 0.98 %
Andód 25 0.88 %
Gyarak 23 0.81 %
Jattó 23 0.81 %
Szímő 16 0.56 %
Szentmihályúr 14 0.49 %
Fajkürt 14 0.49 %
Kisbaromlak 10 0.35 %
Komáromcsehi 9 0.32 %
Valkház 7 0.25 %
Kamocsa 7 0.25 %
Pozba 5 0.18 %
Barsbaracska 5 0.18 %
Zsitvabesenyő 2 0.07 %
Érsekújvár 598 34.00 %
Nagysurány 241 13.70 %
Tótmegyer 166 9.44 %
Komját 121 6.88 %
Bánkeszi 74 4.21 %
Mánya 54 3.07 %
Zsitvafödémes 48 2.73 %
Újlót 43 2.44 %
Komáromszemere 43 2.44 %
Csornok 43 2.44 %
Nyitramalomszeg 41 2.33 %
Özdöge 35 1.99 %
Szencse 34 1.93 %
Tardoskedd 29 1.65 %
Kolta 29 1.65 %
Nyitranagykér 27 1.53 %
Ohaj 27 1.53 %
Hull 27 1.53 %
Udvard 25 1.42 %
Barsfüss 24 1.36 %
Rendve 24 1.36 %
Gyarak 22 1.25 %
Dögös 22 1.25 %
Andód 19 1.08 %
Jászfalu 18 1.02 %
Jattó 16 0.91 %
Barsbaracska 11 0.63 %
Fajkürt 11 0.63 %
Szímő 11 0.63 %
Komáromcsehi 9 0.51 %
Szentmihályúr 8 0.45 %
Kisbaromlak 7 0.40 %
Kamocsa 5 0.28 %
Valkház 4 0.23 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 2 0.11 %
Érsekújvár 911 43.99 %
Szímő 258 12.46 %
Udvard 222 10.72 %
Tardoskedd 195 9.42 %
Andód 174 8.40 %
Nyitranagykér 132 6.37 %
Kamocsa 106 5.12 %
Zsitvabesenyő 76 3.67 %
Pozba 56 2.70 %
Barsbaracska 32 1.55 %
Nagysurány 21 1.01 %
Kolta 13 0.63 %
Újlót 12 0.58 %
Tótmegyer 9 0.43 %
Komáromszemere 7 0.34 %
Komját 7 0.34 %
Ohaj 4 0.19 %
Kisbaromlak 4 0.19 %
Jattó 4 0.19 %
Jászfalu 4 0.19 %
Bánkeszi 4 0.19 %
Szencse 3 0.14 %
Dögös 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Szentmihályúr 2 0.10 %
Valkház 2 0.10 %
Nyitramalomszeg 2 0.10 %
Gyarak 2 0.10 %
Rendve 1 0.05 %
Barsfüss 1 0.05 %
Özdöge 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 57.21 %
Nagysurány 374 5.01 %
Udvard 346 4.63 %
Bánkeszi 230 3.08 %
Tardoskedd 210 2.81 %
Tótmegyer 184 2.46 %
Andód 163 2.18 %
Szímő 147 1.97 %
Nyitranagykér 115 1.54 %
Komját 113 1.51 %
Zsitvabesenyő 105 1.41 %
Kamocsa 76 1.02 %
Újlót 72 0.96 %
Jászfalu 70 0.94 %
Ohaj 69 0.92 %
Nyitramalomszeg 65 0.87 %
Jattó 62 0.83 %
Zsitvafödémes 60 0.80 %
Mánya 58 0.78 %
Kisbaromlak 57 0.76 %
Barsfüss 52 0.70 %
Komáromszemere 51 0.68 %
Fajkürt 48 0.64 %
Szencse 48 0.64 %
Pozba 45 0.60 %
Kolta 40 0.54 %
Dögös 34 0.46 %
Gyarak 32 0.43 %
Hull 31 0.42 %
Özdöge 28 0.37 %
Barsbaracska 22 0.29 %
Rendve 21 0.28 %
Csornok 18 0.24 %
Szentmihályúr 14 0.19 %
Valkház 14 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.15 %
Érsekújvár 1 479 52.52 %
Bánkeszi 97 3.44 %
Nagysurány 89 3.16 %
Tótmegyer 75 2.66 %
Udvard 73 2.59 %
Andód 43 1.53 %
Újlót 40 1.42 %
Komját 31 1.10 %
Kisbaromlak 25 0.89 %
Ohaj 23 0.82 %
Komáromszemere 21 0.75 %
Tardoskedd 20 0.71 %
Jászfalu 19 0.67 %
Mánya 19 0.67 %
Hull 18 0.64 %
Zsitvafödémes 17 0.60 %
Szímő 15 0.53 %
Nyitramalomszeg 15 0.53 %
Barsfüss 14 0.50 %
Zsitvabesenyő 13 0.46 %
Kolta 12 0.43 %
Özdöge 12 0.43 %
Szencse 12 0.43 %
Dögös 10 0.36 %
Kamocsa 8 0.28 %
Rendve 8 0.28 %
Gyarak 8 0.28 %
Csornok 8 0.28 %
Nyitranagykér 8 0.28 %
Szentmihályúr 7 0.25 %
Pozba 6 0.21 %
Jattó 6 0.21 %
Komáromcsehi 5 0.18 %
Barsbaracska 3 0.11 %
Valkház 3 0.11 %
Fajkürt 3 0.11 %
Érsekújvár 624 34.67 %
Nagysurány 221 12.28 %
Komját 115 6.39 %
Tótmegyer 93 5.17 %
Bánkeszi 54 3.00 %
Zsitvafödémes 50 2.78 %
Mánya 50 2.78 %
Újlót 43 2.39 %
Csornok 42 2.33 %
Komáromszemere 42 2.33 %
Nyitramalomszeg 35 1.94 %
Hull 34 1.89 %
Ohaj 31 1.72 %
Szencse 30 1.67 %
Tardoskedd 30 1.67 %
Özdöge 30 1.67 %
Rendve 30 1.67 %
Jászfalu 30 1.67 %
Barsfüss 27 1.50 %
Udvard 24 1.33 %
Kolta 20 1.11 %
Nyitranagykér 20 1.11 %
Jattó 20 1.11 %
Dögös 19 1.06 %
Gyarak 18 1.00 %
Andód 15 0.83 %
Szímő 13 0.72 %
Komáromcsehi 12 0.67 %
Szentmihályúr 11 0.61 %
Barsbaracska 9 0.50 %
Fajkürt 8 0.44 %
Kisbaromlak 8 0.44 %
Zsitvabesenyő 7 0.39 %
Valkház 7 0.39 %
Pozba 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.17 %
Érsekújvár 1 095 61.17 %
Nagysurány 148 8.27 %
Bánkeszi 71 3.97 %
Tótmegyer 70 3.91 %
Komját 54 3.02 %
Udvard 51 2.85 %
Tardoskedd 37 2.07 %
Mánya 32 1.79 %
Nyitranagykér 30 1.68 %
Andód 29 1.62 %
Újlót 26 1.45 %
Zsitvafödémes 25 1.40 %
Kisbaromlak 24 1.34 %
Szencse 23 1.28 %
Kolta 21 1.17 %
Dögös 18 1.01 %
Gyarak 18 1.01 %
Nyitramalomszeg 18 1.01 %
Jattó 17 0.95 %
Ohaj 17 0.95 %
Csornok 17 0.95 %
Szímő 14 0.78 %
Özdöge 14 0.78 %
Komáromszemere 13 0.73 %
Hull 13 0.73 %
Barsfüss 9 0.50 %
Kamocsa 9 0.50 %
Jászfalu 9 0.50 %
Rendve 8 0.45 %
Komáromcsehi 8 0.45 %
Zsitvabesenyő 6 0.34 %
Szentmihályúr 6 0.34 %
Barsbaracska 4 0.22 %
Pozba 3 0.17 %
Fajkürt 3 0.17 %
Valkház 3 0.17 %
Érsekújvár 499 23.71 %
Nagysurány 267 12.68 %
Mánya 120 5.70 %
Komját 119 5.65 %
Zsitvafödémes 85 4.04 %
Tótmegyer 82 3.90 %
Bánkeszi 57 2.71 %
Csornok 46 2.19 %
Komáromszemere 44 2.09 %
Özdöge 41 1.95 %
Nyitramalomszeg 40 1.90 %
Gyarak 40 1.90 %
Újlót 39 1.85 %
Hull 38 1.81 %
Ohaj 37 1.76 %
Rendve 35 1.66 %
Szencse 35 1.66 %
Barsfüss 32 1.52 %
Udvard 30 1.43 %
Kolta 25 1.19 %
Tardoskedd 24 1.14 %
Jászfalu 22 1.05 %
Nyitranagykér 21 1.00 %
Dögös 21 1.00 %
Szentmihályúr 19 0.90 %
Jattó 15 0.71 %
Fajkürt 14 0.67 %
Kisbaromlak 11 0.52 %
Valkház 11 0.52 %
Andód 9 0.43 %
Szímő 8 0.38 %
Komáromcsehi 8 0.38 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Kamocsa 3 0.14 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 28.14 %
Bánkeszi 392 17.85 %
Nagysurány 324 14.75 %
Komját 86 3.92 %
Tótmegyer 81 3.69 %
Tardoskedd 48 2.19 %
Mánya 46 2.09 %
Zsitvafödémes 42 1.91 %
Ohaj 40 1.82 %
Újlót 34 1.55 %
Nyitramalomszeg 32 1.46 %
Jattó 32 1.46 %
Gyarak 29 1.32 %
Jászfalu 28 1.28 %
Szencse 28 1.28 %
Rendve 26 1.18 %
Udvard 26 1.18 %
Barsfüss 24 1.09 %
Nyitranagykér 21 0.96 %
Hull 21 0.96 %
Csornok 21 0.96 %
Dögös 20 0.91 %
Özdöge 19 0.87 %
Andód 17 0.77 %
Valkház 16 0.73 %
Komáromszemere 16 0.73 %
Kolta 16 0.73 %
Kisbaromlak 15 0.68 %
Szentmihályúr 10 0.46 %
Zsitvabesenyő 8 0.36 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.27 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 36.06 %
Szímő 240 10.79 %
Udvard 225 10.12 %
Tardoskedd 188 8.45 %
Kamocsa 167 7.51 %
Nyitranagykér 124 5.58 %
Andód 100 4.50 %
Zsitvabesenyő 66 2.97 %
Pozba 58 2.61 %
Barsbaracska 39 1.75 %
Nagysurány 17 0.76 %
Kolta 11 0.49 %
Újlót 10 0.45 %
Szentmihályúr 8 0.36 %
Komját 8 0.36 %
Komáromszemere 6 0.27 %
Bánkeszi 6 0.27 %
Kisbaromlak 5 0.22 %
Nyitramalomszeg 5 0.22 %
Jászfalu 5 0.22 %
Jattó 4 0.18 %
Tótmegyer 4 0.18 %
Dögös 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.13 %
Szencse 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Hull 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Csornok 2 0.09 %
Özdöge 2 0.09 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 34.27 %
Nagysurány 483 13.96 %
Komját 216 6.24 %
Bánkeszi 152 4.39 %
Tótmegyer 148 4.28 %
Udvard 142 4.10 %
Tardoskedd 118 3.41 %
Mánya 112 3.24 %
Özdöge 105 3.03 %
Újlót 101 2.92 %
Szencse 91 2.63 %
Ohaj 84 2.43 %
Nyitranagykér 82 2.37 %
Zsitvafödémes 82 2.37 %
Nyitramalomszeg 76 2.20 %
Gyarak 71 2.05 %
Szímő 70 2.02 %
Komáromszemere 70 2.02 %
Hull 70 2.02 %
Dögös 65 1.88 %
Jattó 65 1.88 %
Szentmihályúr 64 1.85 %
Fajkürt 63 1.82 %
Kolta 61 1.76 %
Jászfalu 59 1.70 %
Barsfüss 51 1.47 %
Rendve 49 1.42 %
Csornok 44 1.27 %
Komáromcsehi 44 1.27 %
Kisbaromlak 40 1.16 %
Pozba 35 1.01 %
Valkház 34 0.98 %
Kamocsa 33 0.95 %
Andód 31 0.90 %
Zsitvabesenyő 28 0.81 %
Barsbaracska 20 0.58 %
Érsekújvár 1 374 52.97 %
Nagysurány 198 7.63 %
Bánkeszi 92 3.55 %
Tótmegyer 84 3.24 %
Komját 53 2.04 %
Udvard 46 1.77 %
Szencse 46 1.77 %
Mánya 41 1.58 %
Újlót 38 1.46 %
Tardoskedd 38 1.46 %
Barsfüss 38 1.46 %
Hull 37 1.43 %
Ohaj 36 1.39 %
Zsitvafödémes 35 1.35 %
Nyitranagykér 34 1.31 %
Jattó 33 1.27 %
Andód 30 1.16 %
Jászfalu 27 1.04 %
Nyitramalomszeg 26 1.00 %
Kolta 24 0.93 %
Gyarak 24 0.93 %
Dögös 23 0.89 %
Rendve 20 0.77 %
Fajkürt 17 0.66 %
Csornok 17 0.66 %
Komáromszemere 17 0.66 %
Özdöge 17 0.66 %
Szímő 15 0.58 %
Kisbaromlak 13 0.50 %
Valkház 13 0.50 %
Pozba 10 0.39 %
Szentmihályúr 9 0.35 %
Komáromcsehi 9 0.35 %
Zsitvabesenyő 9 0.35 %
Barsbaracska 6 0.23 %
Kamocsa 6 0.23 %
Érsekújvár 1 846 66.74 %
Komját 223 8.06 %
Nagysurány 155 5.60 %
Bánkeszi 85 3.07 %
Tótmegyer 73 2.64 %
Udvard 59 2.13 %
Nyitranagykér 51 1.84 %
Tardoskedd 43 1.55 %
Andód 43 1.55 %
Zsitvafödémes 33 1.19 %
Újlót 29 1.05 %
Jászfalu 26 0.94 %
Mánya 24 0.87 %
Komáromszemere 24 0.87 %
Dögös 22 0.80 %
Nyitramalomszeg 22 0.80 %
Csornok 21 0.76 %
Özdöge 16 0.58 %
Barsfüss 16 0.58 %
Szímő 15 0.54 %
Hull 15 0.54 %
Jattó 14 0.51 %
Szencse 13 0.47 %
Ohaj 12 0.43 %
Kamocsa 12 0.43 %
Zsitvabesenyő 12 0.43 %
Rendve 12 0.43 %
Gyarak 11 0.40 %
Szentmihályúr 11 0.40 %
Kolta 9 0.33 %
Kisbaromlak 8 0.29 %
Barsbaracska 7 0.25 %
Fajkürt 6 0.22 %
Valkház 6 0.22 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.11 %
Érsekújvár 119 18.98 %
Udvard 24 3.83 %
Nagysurány 15 2.39 %
Tótmegyer 12 1.91 %
Bánkeszi 8 1.28 %
Újlót 7 1.12 %
Mánya 7 1.12 %
Kolta 6 0.96 %
Nyitranagykér 5 0.80 %
Komját 5 0.80 %
Zsitvafödémes 5 0.80 %
Tardoskedd 4 0.64 %
Nyitramalomszeg 3 0.48 %
Fajkürt 3 0.48 %
Özdöge 3 0.48 %
Barsbaracska 3 0.48 %
Szencse 3 0.48 %
Komáromszemere 3 0.48 %
Rendve 3 0.48 %
Dögös 3 0.48 %
Andód 2 0.32 %
Szentmihályúr 2 0.32 %
Jattó 2 0.32 %
Barsfüss 2 0.32 %
Zsitvabesenyő 2 0.32 %
Ohaj 2 0.32 %
Kamocsa 2 0.32 %
Komáromcsehi 2 0.32 %
Pozba 1 0.16 %
Gyarak 1 0.16 %
Jászfalu 1 0.16 %
Hull 1 0.16 %
Csornok 1 0.16 %
Valkház 1 0.16 %
Szímő 1 0.16 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
303 28.37%
VPN
254 23.78%
SNS
201 18.82%
KSČ
125 11.70%
SPV
78 7.30%
SSL
30 2.81%
SZ
24 2.25%
DS
22 2.06%
SD
17 1.59%
Együttélés-MKDM
11 1.03%
Egyéb
3 0.28%
Érvényes szavazatok 1068
HZDS
459 45.90%
KDH
115 11.50%
SNS
91 9.10%
SDĽ
79 7.90%
ODÚ
74 7.40%
SDSS
66 6.60%
SKDH
43 4.30%
SZS
15 1.50%
Együttélés-MKDM
14 1.40%
SZ
11 1.10%
DS-ODS
9 0.90%
SPI
6 0.60%
Magyar Polgári Párt
5 0.50%
KSS
5 0.50%
Egyéb
8 0.80%
Érvényes szavazatok 1000
HZDS-RSS
457 49.14%
SNS
93 10.00%
KDH
84 9.03%
SP-VOĽBA
63 6.77%
ZRS
63 6.77%
KSS
34 3.66%
30 3.23%
HZPCS
22 2.37%
DS
21 2.26%
MK
20 2.15%
KSÚ
15 1.61%
SPK
14 1.51%
NS
8 0.86%
RSDSS
5 0.54%
Egyéb
1 0.11%
Érvényes szavazatok 930
HZDS
520 53.61%
SDK
149 15.36%
SNS
103 10.62%
SDĽ
94 9.69%
SOP
46 4.74%
KSS
18 1.86%
MKP
18 1.86%
NSK
5 0.52%
SLS
4 0.41%
MLHZP
4 0.41%
B-RRS
4 0.41%
Egyéb
5 0.52%
Érvényes szavazatok 970
HZDS
293 35.26%
SMER
152 18.29%
ANO
63 7.58%
KDH
55 6.62%
SNS
51 6.14%
SDKU
50 6.02%
KSS
40 4.81%
HZD
30 3.61%
PSNS
28 3.37%
MKP
19 2.29%
SDĽ
16 1.93%
SZS
10 1.20%
ROSA
8 0.96%
NOSNP
6 0.72%
Egyéb
10 1.20%
Érvényes szavazatok 831
SMER
264 40.93%
SNS
124 19.22%
ĽS HZDS
98 15.19%
SDKU DS
60 9.30%
KDH
38 5.89%
KSS
24 3.72%
MKP
14 2.17%
NADEJ
7 1.09%
ANO
6 0.93%
SF
3 0.47%
Egyéb
7 1.09%
Érvényes szavazatok 645
SMER
392 56.40%
SNS
86 12.37%
SaS
52 7.48%
SDKU DS
40 5.76%
SDĽ
36 5.18%
KDH
35 5.04%
ĽS HZDS
15 2.16%
KSS
8 1.15%
Most-Híd
7 1.01%
Únia
5 0.72%
MKP
5 0.72%
Paliho Kapurkova
4 0.58%
EDS
3 0.43%
AZEN
3 0.43%
Egyéb
4 0.58%
Érvényes szavazatok 695
SMER SD
444 65.78%
SNS
59 8.74%
KDH
49 7.26%
OĽaNO
25 3.70%
MKP
17 2.52%
SaS
13 1.93%
Most-Híd
12 1.78%
99 Percent
10 1.48%
SDKU DS
8 1.19%
KSS
5 0.74%
Zmena zdola DU
5 0.74%
LSNS
5 0.74%
Zelení
4 0.59%
PaS
4 0.59%
SSS NM
4 0.59%
SZ
4 0.59%
SF
3 0.44%
Egyéb
4 0.59%
Érvényes szavazatok 675
SMER SD
282 42.60%
SNS
87 13.14%
LSNS
71 10.73%
OĽANO-NOVA
63 9.52%
SME RODINA
42 6.34%
SaS
38 5.74%
#SIEŤ
23 3.47%
KDH
15 2.27%
Most-Híd
12 1.81%
MKP
10 1.51%
TIP
5 0.76%
KSS
4 0.60%
SDKU DS
3 0.45%
Egyéb
7 1.06%
Érvényes szavazatok 662
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések