SK
VK
.....

Kőkeszi

Község

címer zászló
208 100% magyar 1910
221 63% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kőkeszi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kamenné Kosihy
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Nagymező, Telekmajor
Koordináták:
48.14241409, 19.19481277
Terület:
5,02 km2
Rang:
község
Népesség:
338
Tszf. magasság:
197 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99127
Település kód:
516082
Szervezeti azonosító:
319368
Adóazonosító:
2021171383

A község a Balassagyarmati-medencében, a Csábi-dombság kistájon fekszik, a Terbegeci-patak mentén, Ipolyságtól 28 km-re északkeletre, Balassagyarmattól 15 km-re északnyugatra, Nagykürtöstől 19, Csábtól 7 km-re délnyugatra, Sirak közvetlen szomszédságában. Mellékutak kötik össze Ipolynyékkel (7,5 km), Szelényen (2 km) át Dacsókeszivel (5 km) és Sirakkal (1 km). Határa dombos, részben mezőgazdaságilag művelt terület, kataszterének mintegy egyötödét erdő borítja. Délről Terbegec, nyugatról Ipolynyék, északnyugatról Gyürki, északról Sirak, keletről Szelény községekkel határos. Északnyugati határát a Gyürki-Ipolynyék országút alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (5,02 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38: 5,01 km²).

Népesség

1910-ben 209, 1921-ben 252, 1938-ban pedig 262, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 14,7 % volt. 1938-1991 között népessége 40,1 %-al gyarapodott (262-ről 367 főre), majd 1991-2011 között csekély mértékű népességcsökkenés (5,5 %, 367-ről 354 főre) figyelhető meg. A lakosság több mint kétharmada (68,1 %) magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között csak kismértékben nőtt (28,6 %-ról 30,5 %-ra). A lakosság túlnyomó többsége (95 %) római katolikus vallású. 2011-ben a lakosság 8,8 %-a (35 fő) élt egyetlen lakott külterületén (Telekmajor).

Történelem

A falut először 1135-ben említik "Kukezu" néven. Mivel Györffy György ezt a nevet a mai Dacsókeszivel azonosítja, ezért valószínűbb, hogy az 1270-es oklevélben szereplő "Kezu" falut kell tekinteni a község első írásos említésének. Neve alapján a honfoglalás után a Keszi törzs szálláshelye lehetett. A falunak már a 14. században volt plébániája. Lakói főként állattartással foglalkoztak. Birtokosai a Sembery, Ivánka, Géczy, Bende és Méhes családok voltak. 1828-ban 36 házában 220 lakos volt, akik főként mezőgazdaságból éltek. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarország része volt. Az 1960-as évektől központi településnek számított, a kőkeszi közös tanács (hnb) Terbegec, Gyürki, Sirak és Szelény községeket is, a szövetkezeti bérházépítés révén lélekszáma is gyarapodott. Magyar kisiskolája az 1970-es évek körzetesítésekor szűnt meg.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. Termőföldjeit az ipolynyéki szövetkezet műveli. Szent Mártonnak szentelt római katolikus temploma 1862-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KŐKESZI. Magyar falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Balassa Gyarmathoz, más fél mértföldnyire, legelője elég van, fája tűzre kevés, épűlere pedig nints.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kőkeszi, (Kamene, Keszike), Hont m. magyar falu, 220 kath., 3 evang. lak., kik földmivelésből és bortermesztéből élnek. Kath. paroch. templom. F. u. többen. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kőkeszi, magyar kisközség, 46 házzal és 213, jobbára róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Balassagyarmaton, postája helyben van. Első urai a Hunt nemzetség tagjai voltak. Már a bozóki prépostság 1135. évi alapító levelében szerepel a neve Kewkezew alakban; ez oklevél későbbi korbeli átiratában Kűkezü név olvasható. IV: Béla király 1243-ban a honti várhoz tartozó Kühesü falut a Dobák, Dona, Vaczik és Tyba nevű nemeseknek adta. A község XIII. századvégi birtokosaira nézve adatokat nyújt az az 1296. évi oklevél, melylyel Eustach fia Marosi (de Marouch), Bugud nemes, továbbá Lóth fiai: Hébeczi (de Hebeth) György és István, valamint Csákán fia Ádám, perlekedő felekként, Kesző faluból megjelentek az esztergomi káptalan előtt és beiratták a Kilián comes fiaival, Csalomjai Pázmánnal és Miklóssal kötött birtokosztó egyezségüket. 1353-ban a Dobák nemzetségbeli Demeter fiai, Dacsó és Lóránt, a Dacsó család ősei, zálogúl nyerték a jószágot, mely azután a kezükön maradt. A következő században, a Dacsókon kívül, Zecheni Frank országbirónak is volt itt birtoka, melyet 1401-ben Nényei Jakabtól és Iwani Fülöptől vásárolt. 1407-ben Penchi Agátának, Nyéki László hitvesének, volt itten része. 1497-ben Paska Jánost, a mohácsi vész idejében pedig Berzenczei Bornemissza Jánost találjuk a birtokban. Az újabb korban a Bende család szerzett itt jószágot; a mult század első felében Bende Andrást, később pedig a Sembery és Géczy családokat találjuk itt. Jelenleg Méhes Sándornak, Hódossy örököseinek és Ivánka Lászlónak van jószáguk. A falubeli templom 1862-ben épült. Kőkeszihez tartoznak a Nagymező és Teleki puszták.

Magyar Katolikus Lexikon

Kőkeszi, v. Hont vm. (Kamenné Kosihy, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. drégelyi esp. ker-ében. - 1397: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték, a mait 1862: építették. Anyakönyvei 1717-től. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Filiái 1917: Gyürki, Sirák, Szelény, Terbegec. - Lakói 1940: 284 r.k., 1 g.k., 10 ev., 5 ref., 3 izr., össz. 303; 1970: össz. 328 (75% m.); 1991: össz. 367, m. 260 (70,84%); 2001: össz. 362, m. 254 (70,17%). ** Némethy 1894:142. - Gerecze II:382. - Schem. Strig. 1917:41.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kőkeszi. A Hunt-nemzetség ősi birtoka. Először a bozóki prépostság 1135-ben kelt alapítólevelében találkozunk nevével. Ekkor Kewkezew írásalakban szerepel. 1243-ban Kühesü néven említik és mint a honti vár tartozéka szerepel, melyet IV. Béla Dobák, Vaczik, Dona és Tyba nemeseknek adományozott. 1293-ban egy perlevél tanúsága szerint Eustach fia Marosi, Bugud nemes, Hébeczi György és István, Csákán fia Adám. valamint Kilián comes fiai, Csalomjai Pázmán és Miklós osztozkodnak a határon. 1353-ban a Dobák-nemzetségből származó Demeter fiai, Dacsó és Lóránt kezére kerül a birtok, előbb zálogul, majd saját tulajdonként. 1401-ben Zecheni Frank országbíró is birtokot szerez itt vétel útján. E században még Nyéki László hitvesét, Penchi Agáthát és Paska Jánost is birtokosai között találjuk. Ujabb birtokosai a Bende-, Sembery-, Géczy-, Méhes-, Hódossy- és az Ivánka-család. A község területe 871 kai. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 262, túlnyomóan r. kath.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Kőkeszinek már'a 14. században is volt plébániája. Anyakönyvei 1717-től vannak. Templomának védőszentje Szent Márton. A hívek anyanyelve magyar. Kegyura nincsen. Iskolája katolikus. A helyettes plébános Alár István. Idetartoznak: Gvürki, Petőpuszta, Sirák. Szelény (kápolnával) és Terbegec (templommal).

Névelőfordulások
1135
Kükezü
1295
Kezeo
1773
Kőkeszj, Kameno Kesice !,
1786
Kőkeszi,
1808
Kő-Keszi, Keő-Keszi, Kamenné Kosyhy,
1863
Kőkeszi,
1920
Kamenné Kosihy, Kamenné Kosy,
1927
Kamenné Kosihy, Kő-Keszi,
1938
Kőkeszi,
1945
Kamenné Kosihy, Kő-Keszi,
1948
Kamenné Kosihy
1994
Kőkeszi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kőkeszi (Kamenné Kosihy) 3
Telefon: 0474884113
Fax: 0474884113

Honlap:
Polgármester:
Pixiades Ladislav (MOST - HÍD, MKDA-MKDSZ, SMER-SD)

Képviselő-testület:
Horváth Tibor (Független)
Bojtoš Marian (MKDA-MKDSZ)
Dudáš Štefan (MOST - HÍD)
Bojtos Vincent (SMK-MKP)
Ďurkovič Tibor (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MKDA-MKDSZ 20% MKDA-MKDSZ 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Kőkeszii Posta

Kőkeszi 85

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kőkeszi 4

Kőkeszii Anyakönyvi Hivatal

Kőkeszi 3

Kőkeszii Községi Hivatal

Kőkeszi 3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 194 92%
szlovákok 6 3%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 10 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 211
magyarok 208 100%
szlovákok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 209
magyarok 200 79%
szlovákok 37 15%
csehek 0 0%
németek 4 2%
egyéb 11 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 252
magyarok 260 71%
szlovákok 105 29%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 367
magyarok 254 70%
szlovákok 104 29%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 362
magyarok 241 68%
szlovákok 108 31%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 354
magyarok 221 63%
szlovákok 125 36%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 351
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 281
Választási részvétel: 51.25 %
Kiadott boríték: 144
Bedobott boríték: 144

Polgármester

Érvényes szavazólap: 132
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pixiades Ladislav 132 100.00 % MOST - HÍD, MKDA-MKDSZ, SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Horváth Tibor 97 Független
Bojtoš Marian 92 MKDA-MKDSZ
Bojtos Vincent 90 SMK-MKP
Ďurkovič Tibor 81 SMK-MKP
Dudáš Štefan 81 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 60.00% MOST - HÍD 3 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö MKDA-MKDSZ 20.00% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 292
Választási részvétel: 29.79 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 293
Választási részvétel: 24.23 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71
Választásra jogosult: 285
Választási részvétel: 48,77 %
Kiadott boríték: 139
Bedobott boríték: 139

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 76
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 137
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 36 47.37 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 36 47.37 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Pavel Chovanec 2 2.63 % ÚSVIT
Marian Kotleba 2 2.63 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Marian Kotleba 32 45.07% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 68 49.64 % ĽSNS
Ján Lunter 37 27.01 % Független
Igor Kašper 15 10.95 % Független
Martin Klus 5 3.65 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Martin Juhaniak 3 2.19 % Független
Milan Urbáni 2 1.46 % SMS
Viliam Baňák 2 1.46 % JĽSS
Michal Kantor 2 1.46 % SZS
Pavel Greksa 1 0.73 % Független
Stanislav Mičev 1 0.73 % Független
Ivan Saktor 1 0.73 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Baki 63 73.26% MOST - HÍD
László Jámbor 43 50.00% SMK-MKP
Mirko Trojčák 40 46.51% KDH, SMER - SD
Darina Antolíková 24 27.91% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Richárd Hamerlik 19 22.09% SMS
Mária Lőrincz 15 17.44% Független
Ondrej Kollár 8 9.30% SMER - SD, KDH
Jaroslav Zauška 4 4.65% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 4 4.65% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Bartoš 3 3.49% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 2 2.33% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Václav Hájevský 2 2.33% Független
Pavol Goda 1 1.16% SĽS
Miroslav Bartoš 1 1.16% SRK
Dušan Backo 1 1.16% SNS
Bohuslav Beňo 1 1.16% OKS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Mirko Trojčák 63 46.67% SMER-SD
László Jámbor 58 42.96% SMK-MKP
Ladislav Balík 36 26.67% SMK-MKP
Ondrej Kollár 26 19.26% SMER-SD
Erika Kušická 26 19.26% MOST - HÍD
Darina Antolíková 22 16.30% ŠANCA
Jaroslav Dudáš 21 15.56% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 21 15.56% SMK-MKP
Michal Györgyík 18 13.33% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Nozdrovický 17 12.59% Független
Nicolas Dobrocký 12 8.89% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 9 6.67% Független
Viktor Lestyánszky 9 6.67% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 7 5.19% MKDA-MKDSZ
Mária Košíková 6 4.44% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Rózsa Skabela 5 3.70% MOST - HÍD
Jaroslav Filip 5 3.70% SMER-SD
Igor Boreš 5 3.70% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Miloš Krchňavý 4 2.96% Független
Tomáš Krahulec 3 2.22% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Dana Havrilová 3 2.22% Független
Ľuboslav Dobrocký 2 1.48% ŠANCA
Michaela Činčurová 2 1.48% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 18.87 %
Ipolynyék 120 16.53 %
Nagycsalomja 65 8.95 %
Ipolykeszi 57 7.85 %
Lukanénye 53 7.30 %
Csáb 43 5.92 %
Nagykürtös 40 5.51 %
Inám 38 5.23 %
Kóvár 34 4.68 %
Ipolyvarbó 28 3.86 %
Ipolynagyfalu 28 3.86 %
Ipolyszécsényke 26 3.58 %
Kelenye 22 3.03 %
Kőkeszi 21 2.89 %
Apátújfalu 20 2.75 %
Bussa 19 2.62 %
Terbegec 19 2.62 %
Ipolyhídvég 18 2.48 %
Zsély 17 2.34 %
Óvár 15 2.07 %
Leszenye 9 1.24 %
Dacsókeszi 6 0.83 %
Szelény 5 0.69 %
Csalár 5 0.69 %
Magasmajtény 5 0.69 %
Galábocs 4 0.55 %
Felsőzellő 4 0.55 %
Kiscsalomja 4 0.55 %
Tótgyarmat 3 0.41 %
Kékkő 3 0.41 %
Ipolyharaszti 3 0.41 %
Kislibercse 2 0.28 %
Rárósmulyad 2 0.28 %
Kiskürtös 2 0.28 %
Ebeck 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Paróca 1 0.14 %
Nógrádszenna 1 0.14 %
Ipolykér 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Hartyán 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Szécsénykovácsi 1 0.14 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 47.22 %
Mikszáthfalva 149 15.92 %
Ebeck 70 7.48 %
Kürtösújfalu 69 7.37 %
Kékkő 63 6.73 %
Zsély 51 5.45 %
Alsópalojta 39 4.17 %
Kiskürtös 30 3.21 %
Középpalojta 20 2.14 %
Nógrádszentpéter 18 1.92 %
Magasmajtény 15 1.60 %
Érújfalu 15 1.60 %
Erdőszelestény 15 1.60 %
Bereklak 15 1.60 %
Bussa 13 1.39 %
Alsózellő 10 1.07 %
Dacsólam 10 1.07 %
Csalár 9 0.96 %
Lukanénye 9 0.96 %
Nagyhalom 9 0.96 %
Leszenye 8 0.85 %
Kishalom 8 0.85 %
Dacsókeszi 8 0.85 %
Felsőpalojta 8 0.85 %
Alsósztregova 7 0.75 %
Bátorfalu 7 0.75 %
Csáb 7 0.75 %
Nógrádszenna 6 0.64 %
Felsőesztergály 6 0.64 %
Ipolynyék 6 0.64 %
Ipolykér 6 0.64 %
Alsóesztergály 6 0.64 %
Száraznyírjes 6 0.64 %
Tótgyarmat 5 0.53 %
Paróca 5 0.53 %
Felsősztregova 5 0.53 %
Apátújfalu 4 0.43 %
Szécsénykovácsi 4 0.43 %
Apafalva 3 0.32 %
Kóvár 3 0.32 %
Kőkeszi 3 0.32 %
Szelény 3 0.32 %
Kiscsalomja 3 0.32 %
Sirak 3 0.32 %
Kelenye 3 0.32 %
Gyürki 2 0.21 %
Szuhány 2 0.21 %
Felsőzellő 2 0.21 %
Óvár 2 0.21 %
Kislibercse 2 0.21 %
Zobor 2 0.21 %
Galábocs 2 0.21 %
Nagycsalomja 2 0.21 %
Nagylám 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Tótkisfalu 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolybalog 1 0.11 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.06 %
Nagykürtös 169 11.02 %
Magasmajtény 85 5.54 %
Apátújfalu 79 5.15 %
Ipolynyék 78 5.08 %
Csáb 69 4.50 %
Leszenye 64 4.17 %
Zsély 43 2.80 %
Bátorfalu 37 2.41 %
Óvár 27 1.76 %
Tótgyarmat 27 1.76 %
Kékkő 26 1.69 %
Bussa 24 1.56 %
Nagycsalomja 24 1.56 %
Ipolybalog 24 1.56 %
Szécsénykovácsi 23 1.50 %
Dacsókeszi 22 1.43 %
Kőkeszi 22 1.43 %
Inám 21 1.37 %
Ipolyharaszti 21 1.37 %
Bereklak 20 1.30 %
Középpalojta 18 1.17 %
Ipolyvarbó 18 1.17 %
Erdőszelestény 18 1.17 %
Csall 17 1.11 %
Nógrádszentpéter 16 1.04 %
Alsósztregova 16 1.04 %
Szelény 15 0.98 %
Ipolykeszi 14 0.91 %
Felsőzellő 13 0.85 %
Terbegec 13 0.85 %
Kiscsalomja 13 0.85 %
Kóvár 13 0.85 %
Sirak 12 0.78 %
Borosznok 12 0.78 %
Kiskürtös 11 0.72 %
Tótkisfalu 11 0.72 %
Ebeck 11 0.72 %
Szuhány 11 0.72 %
Ipolynagyfalu 10 0.65 %
Ipolykér 10 0.65 %
Kishalom 9 0.59 %
Kürtösújfalu 8 0.52 %
Gyürki 8 0.52 %
Alsózellő 8 0.52 %
Alsópalojta 7 0.46 %
Csalár 6 0.39 %
Nógrádszenna 6 0.39 %
Dacsólam 6 0.39 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Galábocs 4 0.26 %
Mikszáthfalva 4 0.26 %
Kislibercse 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.83 %
Nagykürtös 228 13.50 %
Magasmajtény 105 6.22 %
Óvár 76 4.50 %
Lukanénye 71 4.20 %
Ipolybalog 70 4.14 %
Ipolykér 69 4.09 %
Kékkő 50 2.96 %
Inám 43 2.55 %
Csalár 42 2.49 %
Ipolyhídvég 39 2.31 %
Bussa 34 2.01 %
Ipolykeszi 30 1.78 %
Kőkeszi 26 1.54 %
Csall 25 1.48 %
Csáb 23 1.36 %
Szécsénykovácsi 21 1.24 %
Nagycsalomja 20 1.18 %
Alsópalojta 20 1.18 %
Nógrádszentpéter 18 1.07 %
Ipolynagyfalu 17 1.01 %
Leszenye 16 0.95 %
Zsély 14 0.83 %
Erdőszelestény 14 0.83 %
Dacsókeszi 13 0.77 %
Ipolyharaszti 13 0.77 %
Bátorfalu 11 0.65 %
Gyürki 11 0.65 %
Ebeck 11 0.65 %
Kishalom 10 0.59 %
Bereklak 10 0.59 %
Alsósztregova 10 0.59 %
Szelény 9 0.53 %
Ipolyvarbó 9 0.53 %
Tótkisfalu 9 0.53 %
Apátújfalu 8 0.47 %
Kóvár 7 0.41 %
Felsőzellő 7 0.41 %
Kelenye 7 0.41 %
Terbegec 7 0.41 %
Mikszáthfalva 6 0.36 %
Felsőesztergály 6 0.36 %
Galábocs 5 0.30 %
Sirak 5 0.30 %
Tótgyarmat 5 0.30 %
Középpalojta 5 0.30 %
Apafalva 5 0.30 %
Kiskürtös 4 0.24 %
Kürtösújfalu 4 0.24 %
Rárósmulyad 4 0.24 %
Szuhány 4 0.24 %
Nagyhalom 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Ipolyszécsényke 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Nógrádszenna 3 0.18 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 35.89 %
Kékkő 70 5.12 %
Magasmajtény 34 2.49 %
Zsély 31 2.27 %
Kiskürtös 31 2.27 %
Nógrádszentpéter 30 2.19 %
Bussa 19 1.39 %
Mikszáthfalva 18 1.32 %
Felsőzellő 14 1.02 %
Ipolynyék 14 1.02 %
Lukanénye 13 0.95 %
Leszenye 13 0.95 %
Alsózellő 12 0.88 %
Alsópalojta 12 0.88 %
Alsósztregova 11 0.80 %
Bereklak 11 0.80 %
Érújfalu 11 0.80 %
Alsóesztergály 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Szécsénykovácsi 10 0.73 %
Dacsólam 8 0.58 %
Nagyhalom 8 0.58 %
Csalár 8 0.58 %
Ipolyvarbó 7 0.51 %
Csáb 7 0.51 %
Kishalom 7 0.51 %
Tótkisfalu 7 0.51 %
Kürtösújfalu 7 0.51 %
Ebeck 7 0.51 %
Kiscsalomja 7 0.51 %
Szelény 6 0.44 %
Hartyán 6 0.44 %
Középpalojta 6 0.44 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Nagycsalomja 5 0.37 %
Kőkeszi 5 0.37 %
Szuhány 5 0.37 %
Terbegec 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Apátújfalu 4 0.29 %
Ipolykér 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Erdőszelestény 4 0.29 %
Ipolybalog 4 0.29 %
Száraznyírjes 4 0.29 %
Dacsókeszi 4 0.29 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 33.17 %
Kékkő 56 3.88 %
Zsély 50 3.46 %
Lukanénye 43 2.98 %
Alsópalojta 41 2.84 %
Mikszáthfalva 36 2.49 %
Erdőszelestény 31 2.15 %
Érújfalu 30 2.08 %
Kiskürtös 30 2.08 %
Nógrádszentpéter 28 1.94 %
Alsósztregova 28 1.94 %
Középpalojta 23 1.59 %
Dacsókeszi 23 1.59 %
Ebeck 22 1.52 %
Bereklak 22 1.52 %
Bussa 21 1.45 %
Alsózellő 21 1.45 %
Kőkeszi 21 1.45 %
Csáb 20 1.39 %
Apátújfalu 19 1.32 %
Kürtösújfalu 17 1.18 %
Tótgyarmat 16 1.11 %
Nógrádszenna 15 1.04 %
Ipolynyék 14 0.97 %
Felsőzellő 14 0.97 %
Leszenye 14 0.97 %
Csalár 13 0.90 %
Kiscsalomja 13 0.90 %
Nagycsalomja 12 0.83 %
Alsóesztergály 11 0.76 %
Kislibercse 11 0.76 %
Felsőesztergály 11 0.76 %
Hartyán 10 0.69 %
Inám 10 0.69 %
Tótkisfalu 10 0.69 %
Szelény 10 0.69 %
Magasmajtény 10 0.69 %
Nagylám 9 0.62 %
Szécsénykovácsi 9 0.62 %
Szuhány 8 0.55 %
Felsőpalojta 7 0.48 %
Dacsólam 7 0.48 %
Apafalva 7 0.48 %
Bátorfalu 6 0.42 %
Sirak 6 0.42 %
Ipolynagyfalu 6 0.42 %
Nagyhalom 6 0.42 %
Ipolyhídvég 5 0.35 %
Tótkelecsény 5 0.35 %
Gyürki 5 0.35 %
Csall 5 0.35 %
Óvár 5 0.35 %
Ipolykér 5 0.35 %
Terbegec 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Kelenye 5 0.35 %
Galábocs 4 0.28 %
Paróca 4 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Süllye 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 24.19 %
Erdőszelestény 168 16.52 %
Zsély 73 7.18 %
Kékkő 32 3.15 %
Leszenye 27 2.65 %
Csáb 25 2.46 %
Magasmajtény 24 2.36 %
Mikszáthfalva 22 2.16 %
Kiscsalomja 21 2.06 %
Lukanénye 21 2.06 %
Dacsólam 21 2.06 %
Bussa 21 2.06 %
Apátújfalu 19 1.87 %
Nógrádszentpéter 18 1.77 %
Középpalojta 15 1.47 %
Bereklak 15 1.47 %
Kiskürtös 14 1.38 %
Alsópalojta 14 1.38 %
Érújfalu 14 1.38 %
Kürtösújfalu 14 1.38 %
Csall 13 1.28 %
Ipolyvarbó 13 1.28 %
Ipolybalog 13 1.28 %
Terbegec 13 1.28 %
Ipolynyék 12 1.18 %
Nagycsalomja 12 1.18 %
Alsósztregova 12 1.18 %
Nagyhalom 12 1.18 %
Szécsénykovácsi 12 1.18 %
Ebeck 11 1.08 %
Alsózellő 8 0.79 %
Felsőzellő 8 0.79 %
Bátorfalu 7 0.69 %
Ipolyharaszti 7 0.69 %
Tótgyarmat 6 0.59 %
Csalár 6 0.59 %
Kishalom 6 0.59 %
Felsőesztergály 6 0.59 %
Felsőpalojta 6 0.59 %
Gyürki 6 0.59 %
Szelény 6 0.59 %
Dacsókeszi 5 0.49 %
Ipolynagyfalu 5 0.49 %
Kőkeszi 5 0.49 %
Kóvár 5 0.49 %
Tótkisfalu 5 0.49 %
Nógrádszenna 5 0.49 %
Kislibercse 4 0.39 %
Borosznok 4 0.39 %
Hartyán 4 0.39 %
Sirak 4 0.39 %
Zobor 4 0.39 %
Ipolykeszi 3 0.29 %
Felsősztregova 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Szuhány 3 0.29 %
Ipolyhídvég 3 0.29 %
Nagylám 3 0.29 %
Alsóesztergály 3 0.29 %
Inám 2 0.20 %
Süllye 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Galábocs 2 0.20 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 18.78 %
Nagykürtös 217 18.69 %
Ipolybalog 189 16.28 %
Lukanénye 124 10.68 %
Csáb 91 7.84 %
Nagycsalomja 80 6.89 %
Inám 72 6.20 %
Ipolyhídvég 64 5.51 %
Zsély 59 5.08 %
Bussa 51 4.39 %
Ipolykeszi 48 4.13 %
Kóvár 45 3.88 %
Ipolyvarbó 43 3.70 %
Apátújfalu 43 3.70 %
Óvár 42 3.62 %
Ipolynagyfalu 38 3.27 %
Ipolyszécsényke 36 3.10 %
Kőkeszi 36 3.10 %
Kelenye 27 2.33 %
Kékkő 22 1.89 %
Terbegec 21 1.81 %
Dacsókeszi 20 1.72 %
Leszenye 19 1.64 %
Szécsénykovácsi 18 1.55 %
Felsőzellő 15 1.29 %
Alsósztregova 15 1.29 %
Szelény 15 1.29 %
Bátorfalu 14 1.21 %
Csalár 13 1.12 %
Nógrádszentpéter 11 0.95 %
Kiscsalomja 10 0.86 %
Galábocs 10 0.86 %
Magasmajtény 10 0.86 %
Alsópalojta 9 0.78 %
Erdőszelestény 9 0.78 %
Szuhány 8 0.69 %
Mikszáthfalva 8 0.69 %
Sirak 8 0.69 %
Tótkisfalu 7 0.60 %
Érújfalu 7 0.60 %
Alsózellő 7 0.60 %
Kiskürtös 7 0.60 %
Rárósmulyad 7 0.60 %
Hartyán 6 0.52 %
Tótgyarmat 6 0.52 %
Kürtösújfalu 6 0.52 %
Gyürki 6 0.52 %
Dacsólam 5 0.43 %
Tótkelecsény 5 0.43 %
Felsőesztergály 5 0.43 %
Kishalom 5 0.43 %
Ipolykér 5 0.43 %
Ipolyharaszti 5 0.43 %
Ebeck 4 0.34 %
Nagyhalom 4 0.34 %
Nagylám 4 0.34 %
Bereklak 4 0.34 %
Felsőpalojta 3 0.26 %
Középpalojta 3 0.26 %
Zobor 3 0.26 %
Csall 3 0.26 %
Nógrádszenna 2 0.17 %
Alsóesztergály 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Paróca 2 0.17 %
Apafalva 2 0.17 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 27.45 %
Középpalojta 113 12.16 %
Alsópalojta 91 9.80 %
Lukanénye 90 9.69 %
Felsőpalojta 79 8.50 %
Bereklak 61 6.57 %
Kékkő 32 3.44 %
Ebeck 32 3.44 %
Tótgyarmat 24 2.58 %
Csáb 22 2.37 %
Mikszáthfalva 21 2.26 %
Magasmajtény 20 2.15 %
Kőkeszi 17 1.83 %
Leszenye 16 1.72 %
Erdőszelestény 15 1.61 %
Ipolynyék 15 1.61 %
Dacsólam 15 1.61 %
Kiskürtös 14 1.51 %
Szuhány 14 1.51 %
Zsély 12 1.29 %
Dacsókeszi 11 1.18 %
Bussa 8 0.86 %
Kürtösújfalu 8 0.86 %
Alsóesztergály 7 0.75 %
Érújfalu 7 0.75 %
Apátújfalu 6 0.65 %
Nagycsalomja 6 0.65 %
Óvár 6 0.65 %
Nógrádszentpéter 6 0.65 %
Csalár 6 0.65 %
Terbegec 5 0.54 %
Csall 5 0.54 %
Alsózellő 5 0.54 %
Alsósztregova 5 0.54 %
Tótkisfalu 5 0.54 %
Hartyán 5 0.54 %
Ipolykeszi 5 0.54 %
Felsőzellő 4 0.43 %
Bátorfalu 4 0.43 %
Szelény 4 0.43 %
Kiscsalomja 4 0.43 %
Felsőesztergály 4 0.43 %
Sirak 3 0.32 %
Ipolynagyfalu 3 0.32 %
Nagylám 3 0.32 %
Apafalva 3 0.32 %
Gyürki 3 0.32 %
Ipolyhídvég 2 0.22 %
Ipolyharaszti 2 0.22 %
Száraznyírjes 2 0.22 %
Nógrádszenna 2 0.22 %
Ipolybalog 2 0.22 %
Kislibercse 2 0.22 %
Felsősztregova 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Nagyhalom 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 23.92 %
Ipolybalog 179 18.38 %
Lukanénye 173 17.76 %
Csáb 132 13.55 %
Nagykürtös 125 12.83 %
Apátújfalu 119 12.22 %
Nagycsalomja 96 9.86 %
Zsély 80 8.21 %
Leszenye 69 7.08 %
Inám 61 6.26 %
Ipolykeszi 61 6.26 %
Bussa 59 6.06 %
Ipolyhídvég 59 6.06 %
Kőkeszi 58 5.95 %
Ipolyszécsényke 50 5.13 %
Tótgyarmat 48 4.93 %
Ipolyvarbó 48 4.93 %
Óvár 46 4.72 %
Kelenye 46 4.72 %
Kóvár 42 4.31 %
Terbegec 41 4.21 %
Bátorfalu 36 3.70 %
Ipolynagyfalu 34 3.49 %
Dacsókeszi 30 3.08 %
Szécsénykovácsi 26 2.67 %
Ipolyharaszti 18 1.85 %
Szelény 17 1.75 %
Sirak 15 1.54 %
Erdőszelestény 15 1.54 %
Csalár 14 1.44 %
Kékkő 13 1.33 %
Magasmajtény 12 1.23 %
Ipolykér 12 1.23 %
Ebeck 11 1.13 %
Mikszáthfalva 10 1.03 %
Felsőzellő 9 0.92 %
Csall 9 0.92 %
Gyürki 8 0.82 %
Galábocs 8 0.82 %
Bereklak 6 0.62 %
Rárósmulyad 6 0.62 %
Középpalojta 4 0.41 %
Alsóesztergály 4 0.41 %
Felsőpalojta 3 0.31 %
Kiscsalomja 3 0.31 %
Alsósztregova 3 0.31 %
Kiskürtös 2 0.21 %
Nagyhalom 2 0.21 %
Alsópalojta 2 0.21 %
Nógrádszenna 2 0.21 %
Szuhány 2 0.21 %
Nógrádszentpéter 2 0.21 %
Alsózellő 2 0.21 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Kürtösújfalu 1 0.10 %
Kislibercse 1 0.10 %
Tótkisfalu 1 0.10 %
Hartyán 1 0.10 %
Érújfalu 1 0.10 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 2.67 %
Ipolykér 25 1.80 %
Bussa 21 1.52 %
Lukanénye 21 1.52 %
Szécsénykovácsi 21 1.52 %
Nagykürtös 19 1.37 %
Ipolynyék 17 1.23 %
Óvár 12 0.87 %
Zsély 12 0.87 %
Terbegec 11 0.79 %
Apátújfalu 11 0.79 %
Ipolybalog 11 0.79 %
Csáb 10 0.72 %
Felsőzellő 10 0.72 %
Nagycsalomja 8 0.58 %
Ipolyhídvég 7 0.51 %
Kőkeszi 7 0.51 %
Inám 7 0.51 %
Leszenye 7 0.51 %
Galábocs 5 0.36 %
Csalár 4 0.29 %
Ipolynagyfalu 4 0.29 %
Érújfalu 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Dacsókeszi 3 0.22 %
Gyürki 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Paróca 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Szelény 3 0.22 %
Erdőszelestény 3 0.22 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Ipolyharaszti 2 0.14 %
Alsósztregova 2 0.14 %
Sirak 2 0.14 %
Mikszáthfalva 2 0.14 %
Alsózellő 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Alsópalojta 1 0.07 %
Ebeck 1 0.07 %
Alsóesztergály 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Magasmajtény 1 0.07 %
Nógrádszentpéter 1 0.07 %
Dacsólam 1 0.07 %
Bereklak 1 0.07 %
Nagylám 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Csall 1 0.07 %
Kékkő 1 0.07 %
Kiskürtös 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Szuhány 1 0.07 %
Középpalojta 1 0.07 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 8.33 %
Nagykürtös 96 7.27 %
Nógrádszentpéter 34 2.58 %
Érújfalu 17 1.29 %
Kékkő 16 1.21 %
Kislibercse 15 1.14 %
Tótkisfalu 15 1.14 %
Bussa 15 1.14 %
Magasmajtény 14 1.06 %
Borosznok 13 0.98 %
Süllye 11 0.83 %
Felsőesztergály 11 0.83 %
Lukanénye 9 0.68 %
Alsópalojta 9 0.68 %
Zsély 9 0.68 %
Csáb 9 0.68 %
Ipolyharaszti 9 0.68 %
Bereklak 8 0.61 %
Felsősztregova 8 0.61 %
Dacsólam 7 0.53 %
Tótkelecsény 7 0.53 %
Nagylám 7 0.53 %
Nógrádszenna 6 0.45 %
Felsőzellő 6 0.45 %
Csall 6 0.45 %
Szelény 5 0.38 %
Hartyán 5 0.38 %
Ipolynyék 5 0.38 %
Kiscsalomja 5 0.38 %
Bátorfalu 4 0.30 %
Nagycsalomja 4 0.30 %
Kiskürtös 4 0.30 %
Alsózellő 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Paróca 4 0.30 %
Kürtösújfalu 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Nagyhalom 3 0.23 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Dacsókeszi 2 0.15 %
Leszenye 2 0.15 %
Középpalojta 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Kishalom 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ebeck 1 0.08 %
Gyürki 1 0.08 %
Erdőszelestény 1 0.08 %
Mikszáthfalva 1 0.08 %
Tótgyarmat 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 21.37 %
Zsély 73 3.06 %
Kékkő 64 2.69 %
Alsózellő 62 2.60 %
Lukanénye 49 2.06 %
Csáb 37 1.55 %
Alsósztregova 37 1.55 %
Középpalojta 36 1.51 %
Apátújfalu 35 1.47 %
Dacsókeszi 33 1.39 %
Nógrádszentpéter 29 1.22 %
Bereklak 28 1.18 %
Mikszáthfalva 28 1.18 %
Erdőszelestény 26 1.09 %
Kiskürtös 25 1.05 %
Érújfalu 25 1.05 %
Felsőzellő 23 0.97 %
Ipolynyék 23 0.97 %
Alsópalojta 21 0.88 %
Nagycsalomja 20 0.84 %
Ebeck 20 0.84 %
Leszenye 20 0.84 %
Kőkeszi 18 0.76 %
Felsőesztergály 18 0.76 %
Bussa 18 0.76 %
Szécsénykovácsi 18 0.76 %
Alsóesztergály 18 0.76 %
Csalár 17 0.71 %
Kiscsalomja 17 0.71 %
Tótgyarmat 16 0.67 %
Nógrádszenna 15 0.63 %
Terbegec 14 0.59 %
Ipolykér 14 0.59 %
Bátorfalu 11 0.46 %
Ipolybalog 11 0.46 %
Óvár 11 0.46 %
Tótkelecsény 11 0.46 %
Kelenye 11 0.46 %
Tótkisfalu 9 0.38 %
Szuhány 9 0.38 %
Kürtösújfalu 9 0.38 %
Sirak 9 0.38 %
Ipolyhídvég 9 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.34 %
Inám 8 0.34 %
Ipolyvarbó 8 0.34 %
Felsőpalojta 7 0.29 %
Szelény 7 0.29 %
Apafalva 7 0.29 %
Süllye 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Galábocs 6 0.25 %
Ipolynagyfalu 6 0.25 %
Nagyhalom 6 0.25 %
Kóvár 6 0.25 %
Csall 6 0.25 %
Kislibercse 6 0.25 %
Magasmajtény 4 0.17 %
Ipolyharaszti 4 0.17 %
Ipolykeszi 3 0.13 %
Paróca 3 0.13 %
Nagylám 3 0.13 %
Gyürki 3 0.13 %
Felsősztregova 3 0.13 %
Kishalom 3 0.13 %
Dacsólam 3 0.13 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 2 0.08 %
Borosznok 2 0.08 %
Zobor 2 0.08 %
Hartyán 1 0.04 %
Nagykürtös 717 51.58 %
Kékkő 93 6.69 %
Mikszáthfalva 76 5.47 %
Alsópalojta 67 4.82 %
Magasmajtény 59 4.24 %
Kiskürtös 39 2.81 %
Alsósztregova 36 2.59 %
Középpalojta 32 2.30 %
Zsély 31 2.23 %
Nógrádszentpéter 27 1.94 %
Erdőszelestény 25 1.80 %
Ebeck 22 1.58 %
Bereklak 22 1.58 %
Alsózellő 22 1.58 %
Ipolynyék 21 1.51 %
Bussa 18 1.29 %
Nagyhalom 14 1.01 %
Kürtösújfalu 13 0.94 %
Dacsókeszi 11 0.79 %
Csalár 9 0.65 %
Alsóesztergály 8 0.58 %
Dacsólam 8 0.58 %
Kislibercse 7 0.50 %
Csáb 7 0.50 %
Leszenye 6 0.43 %
Csall 6 0.43 %
Lukanénye 5 0.36 %
Tótkisfalu 5 0.36 %
Érújfalu 5 0.36 %
Szuhány 5 0.36 %
Kishalom 5 0.36 %
Felsőpalojta 4 0.29 %
Szécsénykovácsi 4 0.29 %
Sirak 4 0.29 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Kőkeszi 4 0.29 %
Óvár 4 0.29 %
Szelény 4 0.29 %
Felsőzellő 4 0.29 %
Száraznyírjes 4 0.29 %
Nagylám 3 0.22 %
Ipolyharaszti 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Ipolykér 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Nagycsalomja 3 0.22 %
Terbegec 3 0.22 %
Ipolybalog 3 0.22 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 43.44 %
Kékkő 203 6.21 %
Magasmajtény 163 4.98 %
Erdőszelestény 118 3.61 %
Nógrádszentpéter 116 3.55 %
Bereklak 105 3.21 %
Lukanénye 105 3.21 %
Bussa 104 3.18 %
Csáb 102 3.12 %
Alsópalojta 102 3.12 %
Alsósztregova 87 2.66 %
Zsély 86 2.63 %
Mikszáthfalva 80 2.45 %
Középpalojta 78 2.38 %
Kürtösújfalu 76 2.32 %
Dacsókeszi 69 2.11 %
Kőkeszi 63 1.93 %
Érújfalu 61 1.86 %
Kiskürtös 55 1.68 %
Szuhány 55 1.68 %
Leszenye 55 1.68 %
Ebeck 51 1.56 %
Dacsólam 51 1.56 %
Apátújfalu 51 1.56 %
Ipolynyék 45 1.38 %
Alsózellő 42 1.28 %
Felsőpalojta 41 1.25 %
Nógrádszenna 40 1.22 %
Kiscsalomja 36 1.10 %
Felsőesztergály 35 1.07 %
Bátorfalu 35 1.07 %
Csall 34 1.04 %
Tótgyarmat 32 0.98 %
Tótkisfalu 32 0.98 %
Csalár 31 0.95 %
Felsőzellő 31 0.95 %
Nagylám 30 0.92 %
Szelény 29 0.89 %
Nagycsalomja 28 0.86 %
Szécsénykovácsi 27 0.83 %
Alsóesztergály 26 0.79 %
Ipolybalog 25 0.76 %
Tótkelecsény 24 0.73 %
Sirak 24 0.73 %
Hartyán 24 0.73 %
Felsősztregova 24 0.73 %
Nagyhalom 22 0.67 %
Ipolykér 22 0.67 %
Óvár 21 0.64 %
Terbegec 21 0.64 %
Ipolyharaszti 20 0.61 %
Ipolykeszi 20 0.61 %
Kislibercse 17 0.52 %
Ipolyvarbó 16 0.49 %
Borosznok 15 0.46 %
Gyürki 15 0.46 %
Paróca 14 0.43 %
Kishalom 13 0.40 %
Apafalva 12 0.37 %
Ipolynagyfalu 12 0.37 %
Galábocs 12 0.37 %
Zobor 11 0.34 %
Inám 10 0.31 %
Ipolyhídvég 10 0.31 %
Száraznyírjes 8 0.24 %
Kóvár 8 0.24 %
Süllye 6 0.18 %
Ipolyszécsényke 6 0.18 %
Veres 5 0.15 %
Rárósmulyad 5 0.15 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 13.12 %
Kékkő 35 1.62 %
Magasmajtény 20 0.92 %
Nógrádszentpéter 19 0.88 %
Kiskürtös 17 0.79 %
Zsély 16 0.74 %
Bussa 14 0.65 %
Erdőszelestény 12 0.55 %
Csall 9 0.42 %
Száraznyírjes 9 0.42 %
Ebeck 9 0.42 %
Csáb 8 0.37 %
Alsópalojta 8 0.37 %
Mikszáthfalva 8 0.37 %
Bereklak 8 0.37 %
Galábocs 8 0.37 %
Dacsólam 8 0.37 %
Lukanénye 8 0.37 %
Leszenye 8 0.37 %
Érújfalu 8 0.37 %
Dacsókeszi 7 0.32 %
Kőkeszi 6 0.28 %
Ipolyvarbó 6 0.28 %
Ipolynyék 6 0.28 %
Apátújfalu 5 0.23 %
Középpalojta 5 0.23 %
Kiscsalomja 4 0.18 %
Szuhány 4 0.18 %
Borosznok 4 0.18 %
Csalár 4 0.18 %
Tótkisfalu 4 0.18 %
Óvár 4 0.18 %
Kóvár 3 0.14 %
Bátorfalu 3 0.14 %
Felsőesztergály 3 0.14 %
Alsóesztergály 3 0.14 %
Hartyán 3 0.14 %
Szelény 2 0.09 %
Gyürki 2 0.09 %
Kürtösújfalu 2 0.09 %
Tótkelecsény 2 0.09 %
Felsősztregova 2 0.09 %
Ipolybalog 2 0.09 %
Alsósztregova 2 0.09 %
Süllye 2 0.09 %
Tótgyarmat 2 0.09 %
Felsőpalojta 1 0.05 %
Zobor 1 0.05 %
Rárósmulyad 1 0.05 %
Nógrádszenna 1 0.05 %
Sirak 1 0.05 %
Ipolyharaszti 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Inám 1 0.05 %
Ipolykér 1 0.05 %
Kelenye 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kishalom 1 0.05 %
Paróca 1 0.05 %
Nagycsalomja 1 0.05 %
Ipolynagyfalu 1 0.05 %
Felsőzellő 1 0.05 %
Alsózellő 1 0.05 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 25.73 %
Kékkő 61 5.37 %
Lukanénye 39 3.44 %
Zsély 38 3.35 %
Alsósztregova 28 2.47 %
Nógrádszentpéter 26 2.29 %
Bereklak 20 1.76 %
Alsózellő 19 1.67 %
Ebeck 18 1.59 %
Erdőszelestény 18 1.59 %
Csáb 16 1.41 %
Mikszáthfalva 16 1.41 %
Érújfalu 16 1.41 %
Felsőzellő 16 1.41 %
Nógrádszenna 15 1.32 %
Ipolynyék 14 1.23 %
Kürtösújfalu 13 1.15 %
Magasmajtény 13 1.15 %
Bussa 13 1.15 %
Alsópalojta 12 1.06 %
Kőkeszi 12 1.06 %
Középpalojta 12 1.06 %
Leszenye 12 1.06 %
Dacsókeszi 12 1.06 %
Kiskürtös 11 0.97 %
Tótgyarmat 10 0.88 %
Tótkisfalu 9 0.79 %
Inám 9 0.79 %
Dacsólam 9 0.79 %
Ipolykér 8 0.70 %
Csalár 8 0.70 %
Alsóesztergály 8 0.70 %
Apátújfalu 8 0.70 %
Kislibercse 7 0.62 %
Kelenye 7 0.62 %
Nagycsalomja 7 0.62 %
Csall 6 0.53 %
Apafalva 6 0.53 %
Kiscsalomja 6 0.53 %
Szelény 6 0.53 %
Nagylám 6 0.53 %
Óvár 6 0.53 %
Ipolyhídvég 5 0.44 %
Felsőesztergály 5 0.44 %
Szuhány 5 0.44 %
Felsőpalojta 4 0.35 %
Süllye 4 0.35 %
Ipolybalog 4 0.35 %
Nagyhalom 4 0.35 %
Tótkelecsény 4 0.35 %
Paróca 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Terbegec 3 0.26 %
Szécsénykovácsi 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Kishalom 3 0.26 %
Száraznyírjes 3 0.26 %
Veres 2 0.18 %
Bátorfalu 2 0.18 %
Ipolyszécsényke 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Borosznok 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Hartyán 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 35.77 %
Kékkő 105 4.96 %
Erdőszelestény 71 3.35 %
Magasmajtény 63 2.97 %
Bussa 62 2.93 %
Nógrádszentpéter 59 2.78 %
Bereklak 55 2.60 %
Csáb 51 2.41 %
Középpalojta 50 2.36 %
Alsópalojta 49 2.31 %
Zsély 48 2.27 %
Lukanénye 46 2.17 %
Ipolyhídvég 45 2.12 %
Kürtösújfalu 44 2.08 %
Alsósztregova 43 2.03 %
Felsőzellő 39 1.84 %
Mikszáthfalva 38 1.79 %
Dacsókeszi 38 1.79 %
Szuhány 35 1.65 %
Felsőesztergály 31 1.46 %
Apátújfalu 28 1.32 %
Kiskürtös 28 1.32 %
Csalár 27 1.27 %
Leszenye 27 1.27 %
Kőkeszi 26 1.23 %
Alsózellő 25 1.18 %
Dacsólam 25 1.18 %
Kiscsalomja 24 1.13 %
Ipolynyék 23 1.09 %
Érújfalu 23 1.09 %
Csall 21 0.99 %
Szécsénykovácsi 21 0.99 %
Felsősztregova 21 0.99 %
Felsőpalojta 20 0.94 %
Szelény 20 0.94 %
Alsóesztergály 20 0.94 %
Hartyán 19 0.90 %
Nagylám 18 0.85 %
Ipolynagyfalu 18 0.85 %
Ipolykér 17 0.80 %
Ipolyvarbó 17 0.80 %
Óvár 17 0.80 %
Ebeck 16 0.76 %
Tótgyarmat 16 0.76 %
Tótkisfalu 15 0.71 %
Kislibercse 15 0.71 %
Tótkelecsény 15 0.71 %
Nógrádszenna 15 0.71 %
Paróca 13 0.61 %
Ipolykeszi 13 0.61 %
Ipolybalog 12 0.57 %
Ipolyharaszti 12 0.57 %
Apafalva 11 0.52 %
Zobor 11 0.52 %
Terbegec 11 0.52 %
Galábocs 11 0.52 %
Borosznok 10 0.47 %
Kóvár 9 0.42 %
Kishalom 9 0.42 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Kelenye 7 0.33 %
Bátorfalu 7 0.33 %
Sirak 6 0.28 %
Gyürki 6 0.28 %
Ipolyszécsényke 6 0.28 %
Inám 6 0.28 %
Süllye 5 0.24 %
Nagycsalomja 5 0.24 %
Nagyhalom 4 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 38.52 %
Kékkő 110 6.74 %
Zsély 56 3.43 %
Mikszáthfalva 54 3.31 %
Alsópalojta 51 3.12 %
Bereklak 42 2.57 %
Nógrádszentpéter 38 2.33 %
Bussa 35 2.14 %
Erdőszelestény 35 2.14 %
Kiskürtös 32 1.96 %
Csáb 28 1.71 %
Felsőesztergály 26 1.59 %
Kürtösújfalu 23 1.41 %
Alsózellő 22 1.35 %
Alsósztregova 22 1.35 %
Lukanénye 19 1.16 %
Ebeck 17 1.04 %
Magasmajtény 17 1.04 %
Nagyhalom 13 0.80 %
Dacsókeszi 13 0.80 %
Leszenye 13 0.80 %
Ipolykér 13 0.80 %
Érújfalu 13 0.80 %
Középpalojta 12 0.73 %
Felsőzellő 12 0.73 %
Szécsénykovácsi 11 0.67 %
Szuhány 10 0.61 %
Csalár 10 0.61 %
Száraznyírjes 10 0.61 %
Kőkeszi 9 0.55 %
Kiscsalomja 9 0.55 %
Dacsólam 9 0.55 %
Nógrádszenna 8 0.49 %
Galábocs 8 0.49 %
Tótgyarmat 8 0.49 %
Óvár 7 0.43 %
Felsőpalojta 7 0.43 %
Bátorfalu 6 0.37 %
Kislibercse 5 0.31 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolynagyfalu 4 0.24 %
Ipolynyék 4 0.24 %
Apátújfalu 4 0.24 %
Csall 4 0.24 %
Tótkelecsény 4 0.24 %
Zobor 4 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Apafalva 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Tótkisfalu 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Süllye 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Kelenye 2 0.12 %
Ipolyvarbó 2 0.12 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 14.82 %
Ipolybalog 57 13.41 %
Ipolykeszi 48 11.29 %
Ipolyhídvég 41 9.65 %
Nagycsalomja 24 5.65 %
Nagykürtös 22 5.18 %
Lukanénye 20 4.71 %
Ipolykér 13 3.06 %
Óvár 13 3.06 %
Ipolynagyfalu 12 2.82 %
Inám 12 2.82 %
Kóvár 11 2.59 %
Magasmajtény 8 1.88 %
Bussa 6 1.41 %
Ipolyszécsényke 6 1.41 %
Tótgyarmat 5 1.18 %
Kőkeszi 5 1.18 %
Zsély 4 0.94 %
Ipolyvarbó 4 0.94 %
Apátújfalu 4 0.94 %
Kelenye 4 0.94 %
Csalár 4 0.94 %
Szécsénykovácsi 4 0.94 %
Leszenye 3 0.71 %
Csáb 3 0.71 %
Kiscsalomja 2 0.47 %
Sirak 2 0.47 %
Érújfalu 2 0.47 %
Gyürki 2 0.47 %
Alsózellő 1 0.24 %
Tótkisfalu 1 0.24 %
Terbegec 1 0.24 %
Bátorfalu 1 0.24 %
Kékkő 1 0.24 %
Kishalom 1 0.24 %
Mikszáthfalva 1 0.24 %
Alsósztregova 1 0.24 %
Rárósmulyad 1 0.24 %
Dacsókeszi 1 0.24 %
Szelény 1 0.24 %
Zobor 1 0.24 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 25.92 %
Alsósztregova 136 18.55 %
Felsőzellő 91 12.41 %
Bussa 76 10.37 %
Nógrádszentpéter 31 4.23 %
Kékkő 24 3.27 %
Alsózellő 23 3.14 %
Mikszáthfalva 18 2.46 %
Kislibercse 16 2.18 %
Alsópalojta 16 2.18 %
Érújfalu 15 2.05 %
Magasmajtény 13 1.77 %
Középpalojta 10 1.36 %
Felsőesztergály 10 1.36 %
Rárósmulyad 9 1.23 %
Leszenye 9 1.23 %
Tótkelecsény 8 1.09 %
Nógrádszenna 8 1.09 %
Ipolynyék 7 0.95 %
Csáb 7 0.95 %
Dacsólam 7 0.95 %
Hartyán 7 0.95 %
Apátújfalu 7 0.95 %
Csalár 6 0.82 %
Ipolyvarbó 6 0.82 %
Zsély 6 0.82 %
Ebeck 6 0.82 %
Kishalom 5 0.68 %
Kiskürtös 5 0.68 %
Tótkisfalu 5 0.68 %
Lukanénye 5 0.68 %
Szuhány 4 0.55 %
Felsősztregova 4 0.55 %
Nagycsalomja 4 0.55 %
Erdőszelestény 4 0.55 %
Borosznok 4 0.55 %
Kürtösújfalu 4 0.55 %
Bereklak 4 0.55 %
Terbegec 4 0.55 %
Kőkeszi 3 0.41 %
Galábocs 3 0.41 %
Nagyhalom 3 0.41 %
Tótgyarmat 3 0.41 %
Alsóesztergály 2 0.27 %
Bátorfalu 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Ipolykeszi 2 0.27 %
Csall 2 0.27 %
Nagylám 2 0.27 %
Dacsókeszi 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Ipolyharaszti 2 0.27 %
Szécsénykovácsi 2 0.27 %
Ipolynagyfalu 2 0.27 %
Ipolykér 2 0.27 %
Kiscsalomja 2 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.27 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 21.64 %
Ipolyhídvég 131 17.28 %
Ipolybalog 83 10.95 %
Ipolynagyfalu 47 6.20 %
Inám 44 5.80 %
Nagykürtös 41 5.41 %
Óvár 35 4.62 %
Ipolykér 31 4.09 %
Ipolykeszi 27 3.56 %
Lukanénye 19 2.51 %
Csáb 18 2.37 %
Nagycsalomja 18 2.37 %
Kelenye 18 2.37 %
Ipolyszécsényke 17 2.24 %
Kóvár 15 1.98 %
Csalár 15 1.98 %
Apátújfalu 13 1.72 %
Sirak 11 1.45 %
Terbegec 11 1.45 %
Szécsénykovácsi 10 1.32 %
Kőkeszi 9 1.19 %
Bussa 9 1.19 %
Bátorfalu 8 1.06 %
Leszenye 7 0.92 %
Tótgyarmat 6 0.79 %
Dacsókeszi 5 0.66 %
Gyürki 5 0.66 %
Kékkő 5 0.66 %
Magasmajtény 4 0.53 %
Szelény 4 0.53 %
Ipolyvarbó 4 0.53 %
Zsély 4 0.53 %
Galábocs 3 0.40 %
Hartyán 3 0.40 %
Érújfalu 3 0.40 %
Mikszáthfalva 2 0.26 %
Alsózellő 2 0.26 %
Rárósmulyad 2 0.26 %
Erdőszelestény 2 0.26 %
Zobor 1 0.13 %
Kiskürtös 1 0.13 %
Bereklak 1 0.13 %
Kiscsalomja 1 0.13 %
Alsósztregova 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 27.73 %
Alsósztregova 235 19.86 %
Nógrádszentpéter 76 6.42 %
Érújfalu 75 6.34 %
Kékkő 53 4.48 %
Bussa 40 3.38 %
Magasmajtény 39 3.30 %
Kislibercse 32 2.70 %
Hartyán 30 2.54 %
Felsősztregova 29 2.45 %
Tótkisfalu 28 2.37 %
Nógrádszenna 23 1.94 %
Mikszáthfalva 20 1.69 %
Erdőszelestény 19 1.61 %
Tótkelecsény 19 1.61 %
Zsély 18 1.52 %
Alsópalojta 18 1.52 %
Süllye 18 1.52 %
Borosznok 16 1.35 %
Felsőzellő 12 1.01 %
Kiskürtös 12 1.01 %
Bereklak 12 1.01 %
Apátújfalu 11 0.93 %
Felsőesztergály 11 0.93 %
Alsózellő 10 0.85 %
Alsóesztergály 9 0.76 %
Dacsókeszi 9 0.76 %
Középpalojta 9 0.76 %
Rárósmulyad 8 0.68 %
Leszenye 8 0.68 %
Nagylám 8 0.68 %
Lukanénye 8 0.68 %
Kóvár 8 0.68 %
Kürtösújfalu 7 0.59 %
Csáb 7 0.59 %
Paróca 7 0.59 %
Nagyhalom 6 0.51 %
Óvár 6 0.51 %
Ipolykér 6 0.51 %
Dacsólam 5 0.42 %
Szelény 4 0.34 %
Szuhány 4 0.34 %
Tótgyarmat 4 0.34 %
Csalár 4 0.34 %
Gyürki 4 0.34 %
Csall 4 0.34 %
Kishalom 4 0.34 %
Ipolykeszi 3 0.25 %
Ipolynyék 3 0.25 %
Szécsénykovácsi 3 0.25 %
Ebeck 3 0.25 %
Kelenye 3 0.25 %
Kiscsalomja 3 0.25 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Kőkeszi 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Terbegec 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
120 50.21%
VPN
72 30.13%
KSČ
26 10.88%
SPV
6 2.51%
SZ
5 2.09%
DS
4 1.67%
SSL
3 1.26%
HČSP
2 0.84%
KDH
1 0.42%
Érvényes szavazatok 239
Együttélés-MKDM
125 59.52%
SDĽ
33 15.71%
HZDS
19 9.05%
SDSS
15 7.14%
ODÚ
7 3.33%
Magyar Polgári Párt
3 1.43%
SZS
2 0.95%
SPI
2 0.95%
SZ
1 0.48%
SSL-SNZ
1 0.48%
SKDH
1 0.48%
HZSP-SRÚ
1 0.48%
Érvényes szavazatok 210
MK
139 67.15%
SP-VOĽBA
17 8.21%
KSS
12 5.80%
HZDS-RSS
10 4.83%
7 3.38%
KDH
5 2.42%
SPK
5 2.42%
KSÚ
5 2.42%
ZRS
3 1.45%
DS
3 1.45%
RSDSS
1 0.48%
Érvényes szavazatok 207
MKP
120 49.79%
SDK
64 26.56%
SDĽ
20 8.30%
HZDS
15 6.22%
KSS
14 5.81%
SOP
4 1.66%
MLHZP
3 1.24%
NSK
1 0.41%
Érvényes szavazatok 241
MKP
139 64.95%
SDKU
17 7.94%
KSS
13 6.07%
SMER
10 4.67%
ANO
10 4.67%
HZDS
6 2.80%
NOSNP
4 1.87%
SDĽ
3 1.40%
SZS
3 1.40%
PSNS
3 1.40%
SDA
2 0.93%
HZD
2 0.93%
B RRS
1 0.47%
SDPO
1 0.47%
Érvényes szavazatok 214
MKP
129 68.98%
SMER
19 10.16%
SDKU DS
16 8.56%
KDH
7 3.74%
SF
3 1.60%
NADEJ
3 1.60%
KSS
2 1.07%
SNS
2 1.07%
ANO
2 1.07%
ĽS HZDS
1 0.53%
LB
1 0.53%
HZD
1 0.53%
ASV
1 0.53%
Érvényes szavazatok 187
Most-Híd
87 42.44%
MKP
52 25.37%
SDKU DS
24 11.71%
SMER
18 8.78%
KDH
9 4.39%
Únia
6 2.93%
SaS
4 1.95%
LSNS
3 1.46%
SDĽ
1 0.49%
ĽS HZDS
1 0.49%
Érvényes szavazatok 205
Most-Híd
73 38.83%
MKP
48 25.53%
SMER SD
22 11.70%
SDKU DS
10 5.32%
KDH
10 5.32%
OĽaNO
9 4.79%
SF
5 2.66%
99 Percent
4 2.13%
SaS
2 1.06%
LSNS
2 1.06%
SNS
1 0.53%
Zelení
1 0.53%
SSS NM
1 0.53%
Érvényes szavazatok 188
MKP
67 35.08%
Most-Híd
41 21.47%
LSNS
21 10.99%
SMER SD
14 7.33%
OĽANO-NOVA
9 4.71%
#SIEŤ
8 4.19%
KDH
8 4.19%
SaS
6 3.14%
SNS
4 2.09%
TIP
4 2.09%
SKOK!
3 1.57%
SMS
2 1.05%
ŠANCA
2 1.05%
SME RODINA
1 0.52%
KSZS
1 0.52%
Érvényes szavazatok 191
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések