SK
NZ
.....

Kőhídgyarmat

Község

címer zászló
1410 100% magyar 1910
842 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kőhídgyarmat
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kamenný Most
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
Berek, Gyarmat-erdő, Irtoványi-rétek, Kékítő-hegy, Kékitőpuszta, Kistatapuszta, Öreg-hegy, Rigótanya, (Teknyősmajor), Varicska-erdő
Koordináták:
47.85407639, 18.65322304
Terület:
20,34 km2
Rang:
község
Népesség:
1050
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94358
Település kód:
503258
Szervezeti azonosító:
47244
Adóazonosító:
2021073934

A község a Kisalföldön, az Alsó-Garammente kistájon, a Garam jobb partján, a Párizs-patak torkolatánál, Párkánytól 8 km-re északnyugatra, a Párkány-Léva vasútvonal és a 76-os főút mentén fekszik. Mellékút köti össze Köbölkúttal (12,5 km). Határához tartozik a Bélai-dombok jelentős része és a dombvidék déli oldalán húzódó szőlőhegy nagy része is. Nyugatról Libád, északról Kéménd, keletről Kicsind, délnyugatról Muzsla, délről Ebed, délkeletről pedig Nána községekkel határos. Keleti határa a Garam egykori medrét követi és egyben Esztergom és Hont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás, nagyközségi rangját elveszítette). Területe (20,34 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

1910-ben 1410, 1921-ben 1502, 1939-ben pedig 1426, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1939-1991 között népességének 22,2 %-át elveszítette, majd 1991-2011 között további 6,8 %-os népességcsökkenés figyelhető meg (1109 főről 1034-re), ebben az időszakban a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott (5,7 %-ról 11,7 %-ra) a túlnyomórészt (84,6 %) magyar nemzetiségűek lakta községben. A roma etnikumhoz tartozók aránya 5,1 %. A lakosság túlnyomó többsége (89,5 %) római katolikus vallású.

Történelem

Már a honfoglalás korában lakott település volt, noha első említése csak 13. század végi, mikor Wyd fiainak ősi birtoka. A nemzetség magvaszakadtéval IV. László Vécs unokájának, Zovárnak adja. Később az esztergomi érsekség birtokaként ismert, amelyet 1311-ben Csák Máté erőszakkal elfoglalt és kifosztott, ám Telegdi Csanád érsek 1320-ban visszaszerezte tőle. 1339-ben már a Rozgonyi családé, ám utána ismét az esztergomi káptalan uradalma lett. Ebből az időszakból már ismert plébániája is. Minthogy a falu stratégiailag fontos helyszín volt, a török alatt elpusztult, s aztán a káptalan telepítette újra, s birtokolta a szabadságharcig. Lakói ekkor is főleg mezőgazdasággal foglalkoztak. 1715-ben szőlőskertje, 3 malma és 28 háza volt. 1720-ban leégett. 1755-ben 600 lakosa volt. 1787-ben 108 házában 620 lakos élt. 1828-ban 103 háza és 773 lakosa volt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1849-ben összecsapások voltak itt a császári erők és a honvédcsapatok között. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, s hasonlóképp a környék többi településéhez, 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. A második világháború végén a Garam-menti tankcsatákban Kőhídgyarmat is szinte teljesen elpusztult. Magyar alapiskoláját az 1980-as évek végén szüntették meg.

Mai jelentősége

A szőlőtermesztéséről híres községben magyar óvoda működik. Szent Móricnak szentelt római katolikus temploma 1746-ban épült barokk stílusban. Határában található a Tisztások Természetvédelmi Terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kőhid Gyarmat. Magyar falu Esztergom Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Esztergomtól, két óránnyira, Nána, Libad, és Keménd faluknak szomszédságjokban, hajdan eleget szenyvedett Rákótzi, és más hazai zendűlések idejekkor. Határbéli földgye kies, és jó, legelője elég, fája mind a’ két féle, szőlei számosak, és jó néműek, eladásra módgya a’ Dunán, és Esztergomban, fogyatkozása, hogy néha Garam vize réttyeit mossa, mind az által, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kőhid-Gyarmat, magy. falu, Esztergom-, az uj rendezés szerint Komárom vmegyében, a Garan mellett, Esztergomhoz éjszakra 1, ut. p. Kéméndhez 1/4 mfld távolságra: 891 kath. lak., paroch. templommal. Róna határa első osztálybeli s igen termékeny; a lakosok birnak 874 1/2 hold első, 45 h. második osztálybeli szántóföldet, 494 h. rétet, 611 3/4 kapa szőlőt; jó legelője és erdeje is van. Birja az esztergomi káptalan.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kőhídgyarmat, Garam-parti magyar nagyközség, 248 házzal és 1356 róm. kath. vallású lakossal. Határa 3534 kat. hold. A XIII. század közepén Wyd fiainak birtoka volt; ezeknek magtalan halála után IV. László király 1288-ban a Zovárd nembeli Vécs unokájának, Zovárdnak adományozta. A Zovárd nemzetségen kívül az esztergomi érseknek is volt itt birtoka, melyet a Hunt-Pázmán nembeli Kázmér fiai 1295 előtt, a III. Endre trónraléptét követő belzavarok alatt elpusztították. 1311-ben Csák Máté tisztje, Vörös Bede sanyargatta az érsek itteni jobbágyait. 1339-ben a Basztéhi nemeseknek, a Rozgonyiak őseinek birtokában találjuk. Később az esztergomi káptalan lett a falu földesura, a melynek birtokában Albert király 1439-ben megerősítette. Az 1531-32. évi adóösszeírás idejében Bedegi Nyáry Ferencz, 1549-ben az esztergomi érsek és káptalan bírják. 1550-ben nyolcz, 1593-ban hat portája volt. 1609-ben ismét nyolcz, 1647-ben hat és háromnegyed portát írtak benne össze. Ekkor az egész helység az esztergomi káptalané volt. Az 1696. évi összeírás szerint az elpusztult falvak között foglal helyet. Földjeiket e falunak akkor Páldon és Libádon lakó jobbágyai bérelték. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv lakosainak számát megközelítőleg hatszázra teszi. Plébániája a pápai tizedjegyzékek tanúsága szerint 1332-37-ben már fennállott. 1848-ig az esztergomi káptalan földesúri hatósága alatt állott. Hozzátartozik Kistata puszta, a mely már 1439-ben az esztergomi káptalané volt, s a melynek birtokában Albert király megerősítette. 1593-ban 3 portája volt; ekkor a hódoltsági területhez tartozott. 1647-ben már csak egy portát írtak össze. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv az esztergomi káptalan birtokának mondja. Ekkor még fennállott egy remete gondozása alatt régi temploma, a melynek azonban jelenleg már csak romjai vannak meg. Most az esztergomi főkáptalannak van a községben nagyobb birtoka. Temploma 1746-ban épült. Itt kötött békét 1625-ben a Hidasgyarmat és Szőgyén felé fekvő réteken II. Ferdinánd a törökkel és Bethlen Gáborral. 1849 április havában ütközet volt a község határában, a miről a plébánia anyakönyve is megemlékezik. 1720-ban nagy tűzvész hamvasztotta el a községet. Az említett Kistata pusztán kívül idetartoznak még Kékítő puszta, Rigó és Vadas tanyák, továbbá Teknyős malom. A község hitelszövetkezetet és gazdakört tart fenn. Postája, távíró-és vasúti állomása helyben van, hajóállomása Párkány.

Magyar Katolikus Lexikon

Kőhídgyarmat, v. Esztergom vm. (Kamenný Most, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. párkányi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1682: alapították újra. Szt Mór tp-a 1748: épült. Anyakönyvei 1726-tól. Kegyura 1880: az esztergomi kápt. Anyanyelve 1880: m., 1940: m. - Filiája 1917: Libád. - Lakói 1940: 1308 r.k., 2 ev., 5 ref., 15 izr., össz. 1330; 1970: össz. 1327 (94,1% m.); 1991: össz. 1109, m. 1023 (92,25%); 2001: össz. 1034, m. 931 (90,04%). ** Némethy 1894:141. - Schem. Strig. 1917:13.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kőhidgyarmat. Már a honfoglalás után benépesült, de csak a XIII. században történik említés róla, amikor is Wyd fiainak ősi birtoka. A nemzetség magvaszakadtéval IV. László Vécs unokájának, Zovárnak adja. Kívüle birtokkal bír itt az esztergomi érsekség is. A XIV. század elején Csák Máté erőszakkal elfoglalja, de Telegdi Csanád érsek 1320-ban visszaszerzi. 1339ben a Rozgonyi-ősök kezén van, majd az esztergomi káptalan uradalma lesz s utóbbit I. Albert is megerősíti itteni birtokában. A török alatt elpusztult. A káptalan újra telepítette s meg is tartotta birokában a szabadságharcig. Ösi plébániája 1332-ben már fennállott. Hozátartozik: Kékitőpuszta, Kistatapuszta, Rigótanya. A község területe 3535 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1426.

Névelőfordulások
1271
Gormoth
1773
Kőhid-Gyarmath,
1786
Kőhid-Gyarmath,
1863
Kőhidgyarmath,
1873
Kőhidgyarmat,
1927
Kamenné Ďarmoty, Kőhid-Gyarmat,
1938
Kőhidgyarmat,
1945
Kamenné Ďarmoty, Kőhid-Gyarmat,
1948
Kamenný Most
1994
Köhídgyarmat
2013
Kőhídgyarmat

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kőhídgyarmat (Kamenný Most) 29
Telefon: 0367531820

Honlap: parkany.sk/k...ymost

Hivatali órák:

Polgármester:
Heiszlerová Katarína (Független)

Képviselő-testület:
Kotra Štefan (Független)
Magátová Katarína (Független)
Verbók Dominik (Független)
Zajcsek Tibor (Független)
Debnárik Jozef (Független)
Sádovsky Tibor (Független)
Batka Peter (SMK-MKP)
Független 86% Független 6 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Kőhídgyarmati Posta

Kamenný Most 187

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Fő utca 132

Kőhídgyarmati Anyakönyvi Hivatal

Kőhídgyarmat 29

Kőhídgyarmati Községi Hivatal

Kőhídgyarmat 29

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1114 92%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 26 2%
egyéb 57 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1209
magyarok 1410 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1410
magyarok 1479 98%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1502
magyarok 1023 92%
szlovákok 63 6%
romák 14 1%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1109
magyarok 931 90%
szlovákok 91 9%
romák 7 1%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1034
magyarok 875 85%
szlovákok 121 12%
romák 7 1%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 27 3%
összlétszám 1034
magyarok 842 79%
szlovákok 149 14%
romák 3 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 62 6%
összlétszám 1060
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 897
Választási részvétel: 42.81 %
Kiadott boríték: 384
Bedobott boríték: 384

Polgármester

Érvényes szavazólap: 352
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Heiszlerová Katarína 352 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kotra Štefan 279 Független
Magátová Katarína 268 Független
Verbók Dominik 190 Független
Zajcsek Tibor 186 Független
Batka Peter 184 SMK-MKP
Debnárik Jozef 170 Független
Sádovsky Tibor 159 Független

Képviselők

2014
Független 85.71% Független 6 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 85.71% Független 6 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 887
Választási részvétel: 20.18 %
Kiadott boríték: 179
Bedobott boríték: 179
Választásra jogosult: 888
Választási részvétel: 14.19 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126
Választásra jogosult: 902
Választási részvétel: 22,61 %
Kiadott boríték: 204
Bedobott boríték: 204

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 148
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 194
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 128 86.49 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 15 10.14 % SMER - SD
Stanislav Kováč 3 2.03 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 0.68 % MS
Peter Oremus 1 0.68 % Független
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 8 6.50% SMER - SD
Iván Farkas 131 67.53 % SMK-MKP
Milan Belica 32 16.49 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 10 5.15 % ĽSNS
Ján Greššo 8 4.12 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 6 3.09 % MKDA
Renáta Kolenčíková 4 2.06 % Független
Peter Oremus 2 1.03 % Független
Ján Marko 1 0.52 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 173
Érvényes szavazólap: 200
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
László Szigeti 105 60.69% SMK-MKP
Iván Farkas 90 52.02% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 81 46.82% SMK-MKP
Alexander Hubač 68 39.31% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Eva Čákvári 60 34.68% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Andrea Vitkóová 55 31.79% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 10 5.78% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 121 60.50% SMK-MKP
László Szigeti 100 50.00% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 90 45.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 65 32.50% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 56 28.00% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 34 17.00% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 31 15.50% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 22 11.00% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 8 4.00% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 29.02 %
Muzsla 146 5.79 %
Köbölkút 86 3.41 %
Bény 81 3.21 %
Szőgyén 75 2.97 %
Nána 72 2.85 %
Garamkövesd 70 2.78 %
Kőhídgyarmat 65 2.58 %
Kéménd 52 2.06 %
Ebed 49 1.94 %
Kicsind 46 1.82 %
Csúz 44 1.74 %
Kisgyarmat 40 1.59 %
Bajta 37 1.47 %
Helemba 33 1.31 %
Szalka 33 1.31 %
Kürt 28 1.11 %
Kisújfalu 21 0.83 %
Bart 21 0.83 %
Béla 19 0.75 %
Für 16 0.63 %
Libád 15 0.59 %
Leléd 15 0.59 %
Ipolykiskeszi 14 0.56 %
Garampáld 12 0.48 %
Sárkányfalva 7 0.28 %
Párkány 890 26.54 %
Muzsla 479 14.28 %
Köbölkút 377 11.24 %
Kürt 297 8.86 %
Szőgyén 287 8.56 %
Kisújfalu 210 6.26 %
Bény 181 5.40 %
Szalka 178 5.31 %
Kéménd 151 4.50 %
Nána 127 3.79 %
Kőhídgyarmat 121 3.61 %
Garamkövesd 104 3.10 %
Helemba 93 2.77 %
Ebed 82 2.44 %
Für 82 2.44 %
Bart 71 2.12 %
Kisgyarmat 65 1.94 %
Csúz 64 1.91 %
Béla 61 1.82 %
Garampáld 55 1.64 %
Leléd 53 1.58 %
Sárkányfalva 53 1.58 %
Bajta 52 1.55 %
Kicsind 48 1.43 %
Ipolykiskeszi 44 1.31 %
Libád 42 1.25 %
Párkány 134 24.63 %
Muzsla 37 6.80 %
Szőgyén 27 4.96 %
Kürt 26 4.78 %
Köbölkút 24 4.41 %
Kicsind 22 4.04 %
Kőhídgyarmat 22 4.04 %
Bény 17 3.13 %
Kisújfalu 16 2.94 %
Kéménd 16 2.94 %
Szalka 13 2.39 %
Ebed 13 2.39 %
Für 12 2.21 %
Nána 12 2.21 %
Bart 10 1.84 %
Garamkövesd 10 1.84 %
Csúz 9 1.65 %
Kisgyarmat 8 1.47 %
Helemba 7 1.29 %
Ipolykiskeszi 7 1.29 %
Leléd 5 0.92 %
Béla 4 0.74 %
Libád 4 0.74 %
Sárkányfalva 2 0.37 %
Bajta 1 0.18 %
Garampáld 1 0.18 %
Párkány 409 18.79 %
Garamkövesd 217 9.97 %
Muzsla 69 3.17 %
Szőgyén 65 2.99 %
Kicsind 51 2.34 %
Köbölkút 45 2.07 %
Bény 43 1.98 %
Nána 43 1.98 %
Ebed 38 1.75 %
Bajta 37 1.70 %
Kőhídgyarmat 34 1.56 %
Kéménd 31 1.42 %
Bart 29 1.33 %
Csúz 29 1.33 %
Szalka 29 1.33 %
Kürt 28 1.29 %
Kisgyarmat 28 1.29 %
Helemba 23 1.06 %
Leléd 22 1.01 %
Ipolykiskeszi 18 0.83 %
Für 16 0.73 %
Béla 14 0.64 %
Garampáld 13 0.60 %
Libád 13 0.60 %
Sárkányfalva 11 0.51 %
Kisújfalu 10 0.46 %
Párkány 358 49.58 %
Köbölkút 52 7.20 %
Muzsla 41 5.68 %
Szőgyén 40 5.54 %
Kőhídgyarmat 31 4.29 %
Csúz 30 4.16 %
Garamkövesd 26 3.60 %
Kürt 20 2.77 %
Nána 17 2.35 %
Kéménd 13 1.80 %
Libád 11 1.52 %
Ebed 11 1.52 %
Bény 9 1.25 %
Kisújfalu 8 1.11 %
Szalka 8 1.11 %
Béla 7 0.97 %
Bart 7 0.97 %
Helemba 7 0.97 %
Ipolykiskeszi 6 0.83 %
Für 5 0.69 %
Kisgyarmat 4 0.55 %
Bajta 3 0.42 %
Kicsind 3 0.42 %
Sárkányfalva 2 0.28 %
Leléd 2 0.28 %
Garampáld 1 0.14 %
Párkány 852 28.71 %
Muzsla 360 12.13 %
Köbölkút 326 10.98 %
Kürt 264 8.89 %
Szőgyén 224 7.55 %
Kisújfalu 204 6.87 %
Bény 182 6.13 %
Szalka 170 5.73 %
Kéménd 132 4.45 %
Kőhídgyarmat 100 3.37 %
Nána 100 3.37 %
Garamkövesd 84 2.83 %
Ebed 81 2.73 %
Helemba 72 2.43 %
Für 69 2.32 %
Csúz 67 2.26 %
Bart 66 2.22 %
Bajta 50 1.68 %
Kisgyarmat 50 1.68 %
Béla 47 1.58 %
Sárkányfalva 44 1.48 %
Leléd 42 1.42 %
Ipolykiskeszi 36 1.21 %
Garampáld 35 1.18 %
Kicsind 35 1.18 %
Libád 29 0.98 %
Párkány 121 22.57 %
Csúz 40 7.46 %
Köbölkút 33 6.16 %
Kürt 26 4.85 %
Szőgyén 25 4.66 %
Muzsla 21 3.92 %
Bény 18 3.36 %
Nána 13 2.43 %
Für 11 2.05 %
Ipolykiskeszi 11 2.05 %
Kéménd 9 1.68 %
Kőhídgyarmat 8 1.49 %
Garamkövesd 6 1.12 %
Leléd 6 1.12 %
Helemba 5 0.93 %
Kisújfalu 5 0.93 %
Kicsind 5 0.93 %
Bajta 4 0.75 %
Sárkányfalva 4 0.75 %
Kisgyarmat 4 0.75 %
Bart 3 0.56 %
Ebed 3 0.56 %
Béla 3 0.56 %
Garampáld 2 0.37 %
Libád 2 0.37 %
Szalka 1 0.19 %
Párkány 436 19.38 %
Kicsind 129 5.73 %
Garamkövesd 111 4.93 %
Muzsla 109 4.84 %
Kéménd 79 3.51 %
Szőgyén 65 2.89 %
Köbölkút 63 2.80 %
Ebed 62 2.76 %
Bény 62 2.76 %
Kisgyarmat 61 2.71 %
Kőhídgyarmat 56 2.49 %
Nána 43 1.91 %
Helemba 41 1.82 %
Szalka 39 1.73 %
Bajta 38 1.69 %
Garampáld 33 1.47 %
Kürt 33 1.47 %
Csúz 29 1.29 %
Leléd 29 1.29 %
Bart 18 0.80 %
Kisújfalu 18 0.80 %
Ipolykiskeszi 17 0.76 %
Libád 17 0.76 %
Für 16 0.71 %
Sárkányfalva 13 0.58 %
Béla 11 0.49 %
Párkány 691 22.57 %
Köbölkút 484 15.81 %
Muzsla 362 11.82 %
Kürt 279 9.11 %
Szőgyén 266 8.69 %
Kisújfalu 221 7.22 %
Szalka 171 5.58 %
Bény 151 4.93 %
Kéménd 136 4.44 %
Nána 106 3.46 %
Kőhídgyarmat 90 2.94 %
Für 86 2.81 %
Ebed 76 2.48 %
Helemba 67 2.19 %
Bart 64 2.09 %
Csúz 63 2.06 %
Sárkányfalva 58 1.89 %
Kisgyarmat 57 1.86 %
Béla 51 1.67 %
Ipolykiskeszi 49 1.60 %
Bajta 49 1.60 %
Garampáld 42 1.37 %
Leléd 38 1.24 %
Garamkövesd 38 1.24 %
Kicsind 33 1.08 %
Libád 27 0.88 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
655 80.17%
VPN
117 14.32%
KSČ
21 2.57%
SZ
6 0.73%
SPV
5 0.61%
KDH
4 0.49%
DS
4 0.49%
DÚRS
4 0.49%
Egyéb
1 0.12%
Érvényes szavazatok 817
Együttélés-MKDM
550 72.08%
Magyar Polgári Párt
157 20.58%
SDĽ
12 1.57%
ODÚ
11 1.44%
DS-ODS
9 1.18%
HZDS
8 1.05%
SDSS
4 0.52%
Egyéb
12 1.57%
Érvényes szavazatok 763
MK
696 94.31%
13 1.76%
SP-VOĽBA
11 1.49%
KDH
5 0.68%
KSS
3 0.41%
DS
3 0.41%
Egyéb
7 0.95%
Érvényes szavazatok 738
MKP
673 87.06%
SDK
65 8.41%
SDĽ
11 1.42%
HZDS
7 0.91%
KSS
5 0.65%
SOP
5 0.65%
Egyéb
7 0.91%
Érvényes szavazatok 773
MKP
639 92.07%
SDKU
14 2.02%
SZS
7 1.01%
ANO
7 1.01%
SMER
6 0.86%
HZDS
5 0.72%
ROMA
3 0.43%
NOSNP
3 0.43%
Egyéb
10 1.44%
Érvényes szavazatok 694
MKP
509 91.71%
SMER
14 2.52%
SDKU DS
12 2.16%
LB
6 1.08%
SF
4 0.72%
KDH
3 0.54%
Egyéb
7 1.26%
Érvényes szavazatok 555
Most-Híd
283 46.39%
MKP
259 42.46%
SDKU DS
21 3.44%
SaS
14 2.30%
SDĽ
10 1.64%
SMER
10 1.64%
ĽS HZDS
3 0.49%
EDS
3 0.49%
Egyéb
7 1.15%
Érvényes szavazatok 610
Most-Híd
271 53.88%
MKP
186 36.98%
SMER SD
12 2.39%
SaS
9 1.79%
OĽaNO
5 0.99%
KDH
4 0.80%
SDKU DS
4 0.80%
SDĽ
3 0.60%
Egyéb
9 1.79%
Érvényes szavazatok 503
MKP
198 43.23%
Most-Híd
198 43.23%
SMER SD
22 4.80%
SaS
14 3.06%
OĽANO-NOVA
8 1.75%
SME RODINA
5 1.09%
KDH
4 0.87%
SNS
2 0.44%
MKDA-MKDSZ
2 0.44%
#SIEŤ
2 0.44%
Egyéb
3 0.66%
Érvényes szavazatok 458
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések