SK
NZ
.....

Köbölkút

Község

címer zászló
2018 100% magyar 1910
1363 64% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Köbölkút
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gbelce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Erdőalja, Gergó, Köbölkúti szőlők, Külső dűlő, (Párismajor), Páska, Somlyó-hegy, Új-hegy, Újtelep, Úsztató
Koordináták:
47.85023880, 18.50936890
Terület:
26,61 km2
Rang:
község
Népesség:
2203
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94342
Település kód:
503185
Szervezeti azonosító:
00308901
Adóazonosító:
2021060525

A község a Kisalföldön, a Párizs-patak mentén, a Garammenti-hátság déli részét alkotó Bélai-dombok és Bátorkeszi-hát között, a Somlyó-domb lábánál fekszik, Komáromtól 37 km-re északkeletre, Párkánytól 17 km-re északnyugatra, Érsekújvártól 33 km-re délkeletre, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mellett (megállóhely). Itt keresztezi egymást a Dunamocsot (15 km) Nagysallóval (30 km) összekötő 588-as, valamint a Bajcsot (25 km) Párkánnyal összekötő 509-es út. Délnyugatról Bátorkeszi, nyugatról Kisújfalu, északról Szőgyén, északkeletről Sárkányfalva, délkeletről Muzsla, délről pedig Búcs községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). Területe (26,61 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

1921-ben 2021, 1921-ben 2129, 1939-ben pedig 2420, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1928-ban határába cseh legionistákat telepítettek. 1991-2011 között népessége 6,6 %-al csökkent (2374-ről 2218 főre), ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 18,2 %-ról 26,2 %-ra nőtt, 2011-ben a lakosság 68,2 %-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Lakosságának többsége (78,3 %) római katolikus vallású. A község két településrészre oszlik: 2011-ben Köbölkút faluban élt a lakosság 83,6 %-a (1855 fő), Újtelepen (Nová Osada) pedig 16,4 %-a (363 fő).

Történelem

Egy Szent István kori oklevél már említ egy települést a mai Köbölkút helyén, mely egy köves kút szomszédságában feküdt. A helység fontos kereskedelmi útvonalon feküdt a középkorban is. A falu első fennmaradt írásos említése "Petrus, Comes de villa Cubulcut" formában 1233-ból származik.1245-ben az esztergomi káptalan bizonyságlevelében szerepel Petrus de Cubulcut. 1299-ben III. András parancsa szerint, András comes fia Joanka mester azt panaszolta, hogy Kubulkuth nevű falujából Kurth-i Péter és társai 32 ökröt vittek el. Ugyanezen évben pereskedett még Joanka mester és ebben említik Kubulkuth nevű falujának esetleges elpusztítását is. 1319-ben Kubulkuth-i Gwla fia László comes választott bíraként szerepel egy birtokperben. Az irat II. Ulászló 1494-es átiratában maradt csak fenn. Ugyancsak 1319-ben tiltják Kubulkuth-i Tooth Péter fia Tamást a Lyzko föld melletti rész megvételétől. Ugyanezen évben egy, a Nógrád vármegyében lévő herenchen-i birtok és a Szt. Mihály tiszteletére épült templom felét Kwbulkwth-i Péter fia Tamás magisternek és rokonának adják. Ezen irat csak egy 1429-es átiratban maradt fenn. 1325-ben néhai Kebelkwth-i Jula comes fiai, László és István fogott bírákként szerepelnek. 1328-ban Jula fia László comes és testvére István, Kubulkuth-i nemesek képviselnek Scenthamaskyurth birtok ügyében. 1333-ban Jula fia István szerint Magyar Pál mester jobbágyai Scuenfolu népét az ő kubulkuthi birtokán lévő házába vitték, apját és testvérét megsebesítették és egyéb károkat okoztak. 1332-1337 között összeírt pápai tizedjegyzékben Matias de Gbulcut 6 garassal szerepel. 1346-ban "Kebelkut" néven említik a korabeli források. A 14. században a Köbölkúti család birtoka, később több nemesi családé volt. Itt a zobori bencés apátság is eljárt hivatalos ügyben. 1520-ban Kewbewlkwth alakban említik. 1570-ben 40 házban 82 férfiembert jegyeztek fel a török adószedők. 1593-ban feldúlta a török. A 17. század elején a Keglevich család, 1635-től a Pálffyak a birtokosai. 1663-ban a törökök Érsekújvár ellen készültek, a várkapitány megpróbált Köbölkútnál rajtuk ütni, de a törökök kivédték a támadást és a keresztény katonák nagy része elesett. 1664-ben 55 háztartásban 69 fejadófizetőt írtak össze a török adóösszeírásban. A század végén elnéptelenedett. 1715-ben szőlőskertje és 23 adózó háztartása volt. 1787-ben 90 házában 629 lakos élt. 1828-ban 99 háza volt 777 lakossal. Lakói földművesek, kézművesek, kereskedők voltak. A 18. században nagy halastó volt a községben. Az 1820-as években lecsapolták a mocsarakat. A 20. század elején téglagyár működött a faluban. A község fejlődésére nagy hatással volt a vasútvonal kiépülése 1850-ben. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. 1928-ban határában felosztott nagybirtokokra cseh legionistákat telepítettek. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. A faluban volt központja a Hanza Szövetkezetnek. 1945 első hónapjaiban a front áthaladásakor súlyos károkat szenvedett a község. 1946. november 19-én Köbölkútról deportáltak először magyarokat csehországi kényszermunkára, de a kitelepítések nem érintették a községet. Tervszerű néprajzi kutatások már az 1970-es évektől megindultak a faluban. A földművelésben az ugart is évente többször beszántották. Lakói 1993-ban kérvényezték a település eredeti magyar hivatalos nevének visszaállítását, ezt azonban a hatóságok elutasították.

Mai jelentősége

A szőlőtermesztéséről híres, mezőgazdasági jellegű községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda egyaránt működik. Boromei Szent Károlynak szentelt római katolikus temploma 1747-ben épült barokk stílusban, a 19. század elején klasszicista külsőt kapott. A Párizs-patak menti, vízimadarakban gazdag mocsárvilágát 1966-ban 140,5 ha-on természetvédelmi területté nyilvánították (Párizsi-mocsarak).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÖBÖLKÚT. Magyar falu Esztergom Várm. földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Esztergomhoz, mint egy 2 mértföldnyire, tava nevezetes, mind jó nagyságáért, mind pedig azért, mert sok, és jó ízű halakat szolgáltat, nádat is terem. Határja közép termékenységű, legelője, fája elég van, szőlleji jók, piatzozása a’ Dunán, és Esztergomban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Köbölkut, Esztergom most Komárom vmegyében, magyar–német falu, Esztergomtól nyugotra 2 1/4 mfdnyire, egy posványos vizér mellett: 827 kath., 5 ref., 8 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Határja részint dombos, részint róna; bora, fája gabonája bőven. F. u. h. Pálfy. Postahivatal és váltás Perbete közt. A lakosok birnak 493 1/2 hold másod, 1057 1/2 h. harmadik osztályu szántóföldet, 705 h. rétet, 385 kapa szőlőt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Köbölkút, magyar kisközség, a Párizs patak mellett, 316 házzal és 1988 túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal. Határa 4624 kat. hold. A XIII. század közepén a Torda nemzetség birtoka, a melynek egyik tagja, Péter 1245-ben Köbölkúti néven fordul elő. 1299-ben a Hunt-Pázmán nemzetségből származott András comes fia, Iván birtoka. 1332-37-ben már plébániája volt. 1335-60-ban Köbölkuti László fiai, Jakab és János szerepelnek itt. 1531-1532-ben a Báthoryak birtokában találjuk. 1541-ben Macedoniay Miklós özvegyét, Istvánffy Annát és fiát, Pétert zálog czímén beiktatják Köbölkút részeibe. 1549-ben Báthory Andrásé. 1593-ban a török hódoltsági falvakhoz tartozott: ekkor 11 portája volt. 1609-ben Keglevich István birtoka; ekkor 8 portát írtak itt össze, míg 1647-ben 7 1/2 portája volt. A felszabadító háború folyamán elpusztult; 1696-ban ismét benépesült. Ekkor Bottyán János birtoka, a ki a barsi Bessenyőből és Kisújfaluból telepített ide jobbágyokat. Az 1732. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a gróf Pálffyak dévényi hitbizományához tartozott. Szent Jakab tiszteletére emelt templomát 1747-ben újították meg. Az 1701. évi egyházlátogatás alkalmával már volt iskolamestere is. 1848 előtt a herczeg Pálffy család földesúri hatósága alá tartozott. Jelenlegi birtokosa herczeg Pálffy Miklós. A községben van Brutsy János téglagyára. Határához tartoznak a Belső major, Párizs és Szedres puszták. Postája, távíró- és vasúti állomása van.

Magyar Katolikus Lexikon

Köbölkút, v. Esztergom vm. (Gbelce, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. párkányi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Első tp-át Szt Péter és Pál tit-ra sztelték. Lakói 1560 u. prot-ok lettek. 1693: alapították újra, tp-át Borromei Szt Károly tiszt-ére szent. Kegyura 1880: Pálffy Antal hg. Anyanyelve 1880: m. - Filiái 1917: Gyiva, Kisújfalu, Sárkányfalva. - Lakói 1940: 2116 r.k., 1 g.k., 2 g.kel., 4 ev., 18 ref., 26 izr., 2 bapt., 3 unit., össz. 2172; 1970: össz. 2656 (80,2% m.); 1991: össz. 2374, m. 1913 (80,58%); 2001: össz. 2311, m. 1718 (74,34%). ** Némethy 1894:140. - Schem. Strig. 1917:13.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Köbölkút. Az Árpádházi királyok alatt a Torda-nemzetség birtokolta s az e nemből való Péter 1245-ben családnevét már Köbölkutinak írta. 1299-ben András comes fia, Iván a földesura. A XVI. század elején már a Báthoryak kezén találjuk s 1541-ben Macedoniay Miklós özvegye, Istvánffv Anna és fia, Péter bírja zálogként. A török időben elpusztult s új tulajdonosa, Bottyán János újratelepíti. Később (1732) a Pálffyak birtoka s ilyenként szerepel az összeomlásig. Plébániája már 1332-ben fennállott, iskoláját 1701-ben említik. Hozzátartozik: Kolonia, Párizspuszta, Téglagyár. A község területe 4624 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2420. A cseh uralmat megsínylette.

Dénes Imre - Lacza Tihamér - Liszka József - Stampay János - Szabó István - Szalay Tibor - Varga Béla -

Stampay János

1864.12.7.
Léva - megszületett
1887-1889
Szelőce - tanított
1891-1948
Köbölkút - tanított
1960.1.27.
Köbölkút - elhunyt
névjegyzék

Szabó István

1906.11.17.
Köbölkút - megszületett
névjegyzék

Varga Béla

1928.2.28.
Bátorkeszi - megszületett
1977-1984
Köbölkút - tanított
1994.7.23.
Köbölkút - elhunyt
névjegyzék

Szalay Tibor

1938.1.26.
Köbölkút - megszületett
névjegyzék

Dénes Imre

1944.11.1.
Köbölkút - megszületett
névjegyzék

Lacza Tihamér

1948. 11. 29.
Bátorkeszi - megszületett
1948 - 1952
Bátorkeszi - élt
1952 - 1972
Köbölkút - élt
1955 - 1964
Köbölkút - tanult
1964 - 1967
Érsekújvár - tanult
2003 - 2008
Komárom - tanított
2013
névjegyzék

Liszka József

1956.4.6.
Köbölkút - megszületett
Érsekújvár - tanult
Keszegfalva - élt
Komárom - kutatott
A Duna Menti Múzeum munkatársaként dolgozott, 1997-től a Forum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának vezetője.
Nyitra - tanított
1980-1991
Érsekújvár - kutatott
névjegyzék
Névelőfordulások
1233
Cubulcut
1319
Kubulkuth
1325
Kebelkuth
1346
Kebelkut
1520
Kewbewlkuth
1773
Köbölküth,
1786
Köbölkút,
1808
Köbölkút,
1948
Gbelce
1994
Köbölkút

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Stampay János utca (J. Stampayho) 323/1
Telefon: 0367592212
Fax: 0367592272

Honlap: gbelce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Szőcs František (Független)

Képviselő-testület:
Chlapečka Jozef (Független)
Bilkóová Monika (Független)
Bolya Szabolcs (SMK-MKP)
Vörös Zoltán (SMK-MKP)
Csepigová Gizela (SMK-MKP)
Mocskos Eva (SMK-MKP)
Zahradniček Norbert (SMK-MKP)
Árvaiová Renáta (SMK-MKP)
Árvai Tomáš (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö SMK-MKP 78% SMK-MKP 7 képviselö 9 képviselö
Köbölkúti Posta

Novozámocká cesta 1

Köbölkúti Római Katolikus Plébániahivatal

Templom utca 2

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

J. Stampayho 928/76

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Óvoda utca 396/6

Stampay János Magyar Tannyelvű Alapiskola

Stampay János utca 929/80

Köbölkúti Anyakönyvi Hivatal

Stampay János utca 323/1

Köbölkúti Községi Hivatal

Stampay János utca 323/1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1582 91%
szlovákok 22 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 100 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1738
magyarok 2018 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2021
magyarok 2066 97%
szlovákok 49 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2129
magyarok 1913 81%
szlovákok 432 18%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 21 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 0%
összlétszám 2374
magyarok 1718 74%
szlovákok 511 22%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 20 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 58 3%
összlétszám 2311
magyarok 1513 68%
szlovákok 581 26%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 15 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 105 5%
összlétszám 2218
magyarok 1363 64%
szlovákok 608 29%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 15 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 129 6%
összlétszám 2123
összlétszám 2129
magyarok 2066 97%
szlovákok 49 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1844
Választási részvétel: 27.11 %
Kiadott boríték: 500
Bedobott boríték: 499

Polgármester

Érvényes szavazólap: 437
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szőcs František 437 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bolya Szabolcs 393 SMK-MKP
Vörös Zoltán 323 SMK-MKP
Csepigová Gizela 321 SMK-MKP
Mocskos Eva 312 SMK-MKP
Zahradniček Norbert 283 SMK-MKP
Árvaiová Renáta 264 SMK-MKP
Chlapečka Jozef 235 Független
Bilkóová Monika 234 Független
Árvai Tomáš 225 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 44.44% Független 4 képviselö SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1873
Választási részvétel: 23.65 %
Kiadott boríték: 443
Bedobott boríték: 443
Választásra jogosult: 1872
Választási részvétel: 18.27 %
Kiadott boríték: 342
Bedobott boríték: 342
Választásra jogosult: 1 845
Választási részvétel: 30,78 %
Kiadott boríték: 568
Bedobott boríték: 568

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 413
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 547
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 336 81.36 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 41 9.93 % SMER - SD
Peter Oremus 18 4.36 % Független
Regan Belovič 7 1.69 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 7 1.69 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 3 0.73 % MS
Viliam Mokraň 1 0.24 % KĽS
Milan Belica 32 9.38% SMER - SD
Iván Farkas 382 69.84 % SMK-MKP
Milan Belica 80 14.63 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 32 5.85 % ĽSNS
Peter Oremus 24 4.39 % Független
Ján Greššo 13 2.38 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 8 1.46 % MKDA
Renáta Kolenčíková 5 0.91 % Független
Ján Marko 3 0.55 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 434
Érvényes szavazólap: 563
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Imrich Hugyivár 356 82.03% SMK-MKP
Iván Farkas 302 69.59% SMK-MKP
László Szigeti 287 66.13% SMK-MKP
Ondrej Beňuš 65 14.98% KDH, SMER - SD
Andrea Vitkóová 64 14.75% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Eva Čákvári 57 13.13% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 46 10.60% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Szabolcs Bolya 484 85.97% SMK-MKP
Iván Farkas 377 66.96% SMK-MKP
László Szigeti 326 57.90% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 86 15.28% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 63 11.19% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Július Mazán 52 9.24% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Ján Elzer 45 7.99% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Brlai 33 5.86% ĽS Naše Slovensko
Jácint Kecskeméti 24 4.26% MKDA-MKDSZ
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 23.37 %
Muzsla 146 4.66 %
Köbölkút 86 2.75 %
Bény 81 2.59 %
Szőgyén 75 2.39 %
Nána 72 2.30 %
Garamkövesd 70 2.23 %
Kőhídgyarmat 65 2.08 %
Kéménd 52 1.66 %
Ebed 49 1.56 %
Kicsind 46 1.47 %
Csúz 44 1.40 %
Kisgyarmat 40 1.28 %
Bajta 37 1.18 %
Helemba 33 1.05 %
Szalka 33 1.05 %
Kürt 28 0.89 %
Kisújfalu 21 0.67 %
Bart 21 0.67 %
Béla 19 0.61 %
Für 16 0.51 %
Libád 15 0.48 %
Leléd 15 0.48 %
Ipolykiskeszi 14 0.45 %
Garampáld 12 0.38 %
Sárkányfalva 7 0.22 %
Párkány 890 82.18 %
Muzsla 479 44.23 %
Köbölkút 377 34.81 %
Kürt 297 27.42 %
Szőgyén 287 26.50 %
Kisújfalu 210 19.39 %
Bény 181 16.71 %
Szalka 178 16.44 %
Kéménd 151 13.94 %
Nána 127 11.73 %
Kőhídgyarmat 121 11.17 %
Garamkövesd 104 9.60 %
Helemba 93 8.59 %
Ebed 82 7.57 %
Für 82 7.57 %
Bart 71 6.56 %
Kisgyarmat 65 6.00 %
Csúz 64 5.91 %
Béla 61 5.63 %
Garampáld 55 5.08 %
Leléd 53 4.89 %
Sárkányfalva 53 4.89 %
Bajta 52 4.80 %
Kicsind 48 4.43 %
Ipolykiskeszi 44 4.06 %
Libád 42 3.88 %
Párkány 134 10.39 %
Muzsla 37 2.87 %
Szőgyén 27 2.09 %
Kürt 26 2.02 %
Köbölkút 24 1.86 %
Kicsind 22 1.71 %
Kőhídgyarmat 22 1.71 %
Bény 17 1.32 %
Kisújfalu 16 1.24 %
Kéménd 16 1.24 %
Szalka 13 1.01 %
Ebed 13 1.01 %
Für 12 0.93 %
Nána 12 0.93 %
Bart 10 0.78 %
Garamkövesd 10 0.78 %
Csúz 9 0.70 %
Kisgyarmat 8 0.62 %
Helemba 7 0.54 %
Ipolykiskeszi 7 0.54 %
Leléd 5 0.39 %
Béla 4 0.31 %
Libád 4 0.31 %
Sárkányfalva 2 0.16 %
Bajta 1 0.08 %
Garampáld 1 0.08 %
Párkány 409 11.23 %
Garamkövesd 217 5.96 %
Muzsla 69 1.89 %
Szőgyén 65 1.78 %
Kicsind 51 1.40 %
Köbölkút 45 1.24 %
Bény 43 1.18 %
Nána 43 1.18 %
Ebed 38 1.04 %
Bajta 37 1.02 %
Kőhídgyarmat 34 0.93 %
Kéménd 31 0.85 %
Bart 29 0.80 %
Csúz 29 0.80 %
Szalka 29 0.80 %
Kürt 28 0.77 %
Kisgyarmat 28 0.77 %
Helemba 23 0.63 %
Leléd 22 0.60 %
Ipolykiskeszi 18 0.49 %
Für 16 0.44 %
Béla 14 0.38 %
Garampáld 13 0.36 %
Libád 13 0.36 %
Sárkányfalva 11 0.30 %
Kisújfalu 10 0.27 %
Párkány 358 71.60 %
Köbölkút 52 10.40 %
Muzsla 41 8.20 %
Szőgyén 40 8.00 %
Kőhídgyarmat 31 6.20 %
Csúz 30 6.00 %
Garamkövesd 26 5.20 %
Kürt 20 4.00 %
Nána 17 3.40 %
Kéménd 13 2.60 %
Libád 11 2.20 %
Ebed 11 2.20 %
Bény 9 1.80 %
Kisújfalu 8 1.60 %
Szalka 8 1.60 %
Béla 7 1.40 %
Bart 7 1.40 %
Helemba 7 1.40 %
Ipolykiskeszi 6 1.20 %
Für 5 1.00 %
Kisgyarmat 4 0.80 %
Bajta 3 0.60 %
Kicsind 3 0.60 %
Sárkányfalva 2 0.40 %
Leléd 2 0.40 %
Garampáld 1 0.20 %
Párkány 852 68.43 %
Muzsla 360 28.92 %
Köbölkút 326 26.18 %
Kürt 264 21.20 %
Szőgyén 224 17.99 %
Kisújfalu 204 16.39 %
Bény 182 14.62 %
Szalka 170 13.65 %
Kéménd 132 10.60 %
Kőhídgyarmat 100 8.03 %
Nána 100 8.03 %
Garamkövesd 84 6.75 %
Ebed 81 6.51 %
Helemba 72 5.78 %
Für 69 5.54 %
Csúz 67 5.38 %
Bart 66 5.30 %
Bajta 50 4.02 %
Kisgyarmat 50 4.02 %
Béla 47 3.78 %
Sárkányfalva 44 3.53 %
Leléd 42 3.37 %
Ipolykiskeszi 36 2.89 %
Garampáld 35 2.81 %
Kicsind 35 2.81 %
Libád 29 2.33 %
Párkány 121 7.95 %
Csúz 40 2.63 %
Köbölkút 33 2.17 %
Kürt 26 1.71 %
Szőgyén 25 1.64 %
Muzsla 21 1.38 %
Bény 18 1.18 %
Nána 13 0.85 %
Für 11 0.72 %
Ipolykiskeszi 11 0.72 %
Kéménd 9 0.59 %
Kőhídgyarmat 8 0.53 %
Garamkövesd 6 0.39 %
Leléd 6 0.39 %
Helemba 5 0.33 %
Kisújfalu 5 0.33 %
Kicsind 5 0.33 %
Bajta 4 0.26 %
Sárkányfalva 4 0.26 %
Kisgyarmat 4 0.26 %
Bart 3 0.20 %
Ebed 3 0.20 %
Béla 3 0.20 %
Garampáld 2 0.13 %
Libád 2 0.13 %
Szalka 1 0.07 %
Párkány 436 13.34 %
Kicsind 129 3.95 %
Garamkövesd 111 3.40 %
Muzsla 109 3.34 %
Kéménd 79 2.42 %
Szőgyén 65 1.99 %
Köbölkút 63 1.93 %
Ebed 62 1.90 %
Bény 62 1.90 %
Kisgyarmat 61 1.87 %
Kőhídgyarmat 56 1.71 %
Nána 43 1.32 %
Helemba 41 1.25 %
Szalka 39 1.19 %
Bajta 38 1.16 %
Garampáld 33 1.01 %
Kürt 33 1.01 %
Csúz 29 0.89 %
Leléd 29 0.89 %
Bart 18 0.55 %
Kisújfalu 18 0.55 %
Ipolykiskeszi 17 0.52 %
Libád 17 0.52 %
Für 16 0.49 %
Sárkányfalva 13 0.40 %
Béla 11 0.34 %
Párkány 691 28.18 %
Köbölkút 484 19.74 %
Muzsla 362 14.76 %
Kürt 279 11.38 %
Szőgyén 266 10.85 %
Kisújfalu 221 9.01 %
Szalka 171 6.97 %
Bény 151 6.16 %
Kéménd 136 5.55 %
Nána 106 4.32 %
Kőhídgyarmat 90 3.67 %
Für 86 3.51 %
Ebed 76 3.10 %
Helemba 67 2.73 %
Bart 64 2.61 %
Csúz 63 2.57 %
Sárkányfalva 58 2.37 %
Kisgyarmat 57 2.32 %
Béla 51 2.08 %
Ipolykiskeszi 49 2.00 %
Bajta 49 2.00 %
Garampáld 42 1.71 %
Leléd 38 1.55 %
Garamkövesd 38 1.55 %
Kicsind 33 1.35 %
Libád 27 1.10 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
1216 74.46%
VPN
170 10.41%
KSČ
105 6.43%
DS
52 3.18%
SPV
22 1.35%
SZ
20 1.22%
SNS
18 1.10%
KDH
10 0.61%
HČSP
10 0.61%
Egyéb
10 0.61%
Érvényes szavazatok 1633
Együttélés-MKDM
1066 71.83%
Magyar Polgári Párt
157 10.58%
HZDS
69 4.65%
SDĽ
47 3.17%
SDSS
37 2.49%
KSS
28 1.89%
SNS
16 1.08%
DS-ODS
14 0.94%
ODÚ
10 0.67%
SPI
7 0.47%
KDH
7 0.47%
SZS
7 0.47%
Egyéb
19 1.28%
Érvényes szavazatok 1484
MK
1108 79.88%
HZDS-RSS
98 7.07%
SP-VOĽBA
56 4.04%
33 2.38%
KSS
22 1.59%
ZRS
15 1.08%
SNS
13 0.94%
HZPCS
11 0.79%
SPK
9 0.65%
KDH
6 0.43%
Egyéb
16 1.15%
Érvényes szavazatok 1387
MKP
1133 75.68%
SDK
158 10.55%
HZDS
87 5.81%
SOP
53 3.54%
SDĽ
29 1.94%
KSS
13 0.87%
SNS
8 0.53%
ZRS
6 0.40%
Egyéb
10 0.67%
Érvényes szavazatok 1497
MKP
1025 79.09%
SDKU
58 4.48%
ANO
50 3.86%
HZDS
42 3.24%
SMER
32 2.47%
KSS
20 1.54%
NOSNP
15 1.16%
HZD
14 1.08%
SDĽ
7 0.54%
SNS
7 0.54%
ZAR
7 0.54%
Egyéb
19 1.47%
Érvényes szavazatok 1296
MKP
975 84.56%
SMER
63 5.46%
SDKU DS
37 3.21%
SNS
18 1.56%
KSS
15 1.30%
ĽS HZDS
11 0.95%
ANO
8 0.69%
SF
7 0.61%
LB
5 0.43%
HZD
5 0.43%
Egyéb
9 0.78%
Érvényes szavazatok 1153
Most-Híd
505 41.36%
MKP
473 38.74%
SMER
91 7.45%
SDKU DS
57 4.67%
SaS
54 4.42%
SDĽ
9 0.74%
ĽS HZDS
7 0.57%
Paliho Kapurkova
6 0.49%
LSNS
5 0.41%
Egyéb
14 1.15%
Érvényes szavazatok 1221
MKP
479 44.39%
Most-Híd
393 36.42%
SMER SD
103 9.55%
SNS
20 1.85%
SDKU DS
16 1.48%
OĽaNO
14 1.30%
99 Percent
13 1.20%
SaS
12 1.11%
KDH
7 0.65%
Egyéb
22 2.04%
Érvényes szavazatok 1079
MKP
428 46.07%
Most-Híd
252 27.13%
SMER SD
78 8.40%
SME RODINA
36 3.88%
OĽANO-NOVA
33 3.55%
SNS
27 2.91%
SaS
22 2.37%
#SIEŤ
16 1.72%
LSNS
9 0.97%
TIP
8 0.86%
MKDA-MKDSZ
5 0.54%
SZS
5 0.54%
SKOK!
4 0.43%
Egyéb
6 0.65%
Érvényes szavazatok 929
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések