SK
TV
.....

Kistoronya

Község

címer zászló
529 93% magyar 1910
18 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kistoronya
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malá Tŕňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Zempléni-rögök
Más földrajzi nevek:
Égett-tő, Határ-hegy, Hideg kút-sor, Királyka, Pogányszeg, Simon-hegy, Szőlő-hegy
Koordináták:
48.45597458, 21.68234253
Terület:
9,81 km2
Rang:
község
Népesség:
402
Tszf. magasság:
167 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07682
Település kód:
513792
Szervezeti azonosító:
689726
Adóazonosító:
2020758652

A község a Zempléni-szigethegység (Zempléni-rögök) vulkanikus eredetű hegyvidékének nyugati lábánál fekszik, a Ronyva-völgy peremén, 170 méteres tengerszint feletti magasságban, Sátoraljaújhelytől 9 km-re északkeletre, Tőketerebestől 26 km-re délre. Mellékutak kötik össze Nagytoronyával (1,5 km), valamint a 79-es (Újhely-Tőketerebes) országúttal (2,5 km). Határának több mint felét szőlők és gyümölcsösök, mintegy egyharmadát pedig erdő borítja. Északról Kistoronya, északnyugatról Csörgő, nyugatról Alsóregmec, délről Újhely és Bári, keletről Csarnahó, északkeletről pedig Céke községekkel határos. Nyugati határát (mely egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között) a Ronyva-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz, majd a Tőketerebesi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). 1964-ben a szomszédos Nagytoronyával egyesítették Toronya („Tŕňa“) néven, 1990-ben vált újra önálló községgé. Területe (9,81 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910, 1921: 9,79 km²).

Népesség

Kistoronya a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 567, 1921-ben 615, 1938-ban pedig 747, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, de számottevő szlovák kisebbség is élt a községben (1910-ben 6,5 %, 1921-ben 17,7 %). A 20. század második felében népességének több mint egyharmadát elveszítette, majd 1991-2011 között további 9 %-os népességszámcsökkenés figyelhető meg (479 főről 436-ra). 1945 után szlovák többségű községgé vált (1961-ben a lakosság alig 7,9 %-a vallotta magát magyarnak). 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya ötödére esett vissza (31,5 %-ról 6,2 %-ra) elsősorban az asszimiláció és az elöregedés miatt, a szlovákok aránya pedig 68,3 %-ról 89,7 %-ra növekedett. Az asszimiláció mértékét mutatja, hogy a magyar anyanyelvűek aránya (23,2 %) több mint háromszorosa a magyar nemzetiségűeknek. A lakosság 7,9 %-a a roma etnikumhoz tartozik. Vallási megoszlása rendkívül változatos: 1921-ben a legnépesebb felekezet még a református volt (45,5 %), 2011-ben a lakosság 33,7 %-a volt római katolikus, 28,2 %-a református, 17,4 %-a görög katolikus, 7,1 %-a pedig jehovista. 1944-ig népes izraelita közösség is élt a községben (1921-ben a lakosság 8,8 %-át alkották).

Történelem

A falu egyes források szerint már a 11. században létezett. 1221-ben "Thurul" néven szerepel elsőként írásos forrásban. 1221-ben II. András király pálos kolostort alapított itt, amely azonban a tatárjárásban elpusztult. A század második felében az Usz és a Tolcsvay családok birtoka volt, majd a század végén az Emődy családé. 1321-ben Micz bán utódai a Bacskó melletti Purustyán váráért cserélték el. Kistoronya (Kysthoronya) néven csak 1392-ben szerepel először. 1380-ban Perényi Miklós birtoka lett, majd a Csire és Debrő családoké. A 15. század elején Toronyai-, Csicseri-, Fodor-, Upori- és a Pálóczi-családok tulajdona, majd a század második felében a Bacskai, Tárkányi, Ernuszt és Nyársapáti családé. A 16. században több birtokosa is volt. 1530 körül Drágffi Gáspár birtokos áttért a protestáns hitre, s vele a község lakossága is. 1567-ben a tatárok rajtaütöttek a falun és felégették. 1600-ban 33 portája volt, Zemplén népesebb települései közé tartozott. 1660 júliusában a császári hadsereg fosztotta ki a falut, 1663-ban pestisjárvány pusztított. 1720-ra portáinak száma 19-re csökkent. 1735-ben 13 lakott és 35 lakatlan portája volt. A 18. században a Trautson-család birtoka lett, majd a kincstár tulajdona. Később a Pethő-, Sennyey-, Bretzheim-, Fischer-, és Lónyay-családnak volt itt birtoka. 1787-ben 87 házában 374 lakos élt. 1828-ban 48 háza és 372 lakosa volt. 1831-ben kolerajárvány pusztított, lakói részt vettek a koleralázadásban. 1884-ben és 1904-ben a falu leégett. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944 nyarán zsidó lakosságát (1938-ban 16 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1945 után a magyar nyelvű oktatás megszűnt a községben és később sem állt helyre, ez hozzájárult a lakosság rohamos asszimilációjához. 1964-ben a szomszédos Nagytoronyával egyesítették, 1990-ben vált újra önálló községgé.

Mai jelentősége

Az intenzív szőlőtermesztéséről híres község a Tokaji-borvidék Szlovákiához tartozó részének központja. Szőlészeti és borászati kutatóintézetét 1951-ben alapították. A községben szlovák óvoda található. Református temploma 1656-ban épült reneszánsz stílusban egy 13. századi gótikus stílusú templom romjain. A Rákóczi-kastélyt a 17. században a középkori pálos monostor alapjaira építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nagy, és Kis Toronya. Két Magyar falu Zemplén Várm. földes Urai Gr. Áspermont, a’ Királyi Kamara, és több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Sát. A. Újhelyhez mintegy órányira, N. Bárihoz közel; erdeje, szőleje van, rét nélkűl szűkölködik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Toronya, magyar falu, Zemplén vmegyében, Ujhelyhez 1 mfdnyire: 108 romai, 70 görög kath., 159 ref., 50 zsidó lak. Ref. templom. Ez a helység még a Hegyaljához tartozik, s északról e zárja be ezt a nevezetes bortermő vidéket. Bora füszeres izéért különösen becsültetik. Szántóföldje 481 hold. Erdeje is van. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kistoronya, Sátoraljaújhely közelében fekszik. 117 házat s 605 lakost számlál, mely utóbbiaknak nagyobb része magyar és református vallású. Postája és vasútja Csörgőn van, távíróhivatala meg Sátoraljaujhelyben. Ősrégi község, mely Nagytoronyával együtt hajdan Alsó és Felső jelzőkkel Turuny néven már 1067-ben szerepelt. A XIII. század elejéről Tolna néven van említés róla s akkor a Katha-nemzetség birtoka. Nevét az itteni pálosok templomának tornyától kapta. Egyszer-másszor hibásan Thurul néven is írják, a mit némelyek félremagyaráznak s annak más jelentőséget tulajdonítanak. 1221-ben II. András itt kolostort alapított és Felsőtoronya felét e klastromnak adományozta, mely azonban 1241-ben, a tatárjáráskor elpusztult. Pálos kolostorát V. István király Ujhelybe telepítette át 1251-ben. Ez időben bizonyos Simon fiának a zálogbirtoka volt, melyet 1254-ben az Usz és a Tolcsvay családok visszaváltanak. 1281-ben Emeődi Farkas szerepel itt. 1321-ben Micz bán utódai elcserélik, más birtokaikkal együtt, Purustyán váráért. 1330-ban János mester Felsőtoronya felét a pataki Szent-Klára-apáczáknak adományozza. 1380-ban Perényi Miklós mind a két Toronyát elfoglalja, de a Klarissza apáczák, tiltakozásuk következtében, 1390-ben Zsigmond királytól visszakapják Felsőtoronya felét s arra új adományt nyernek. A birtok másik felében 1395-ben Recsetei Csirke Margit s három évvel később Debreő István és fiai kapnak részeket. 1410-ben Toronyai Pálnak, 1415-ben pedig a Csicserieknek és osztályos családaiknak a birtoka s közülök 1418-ban Csicseri Fodor Ferenczet iktatják némely részeibe. 1429-ben ez a rész az újhelyi vár tartozékaként szerepel s a Pálócziak az urai, 1446-ban az Uporiak, 1456-ban Bacskai István és Tárkányi István, 1474-ben a Nyárasapátiak a birtokosai. 1499-ben Csáktornyai Ernuszt János is kap itt részeket. 1511-ben Czékey Petronellát, Bánfy Pétert, Eödönfy Imrét, Dobó Zsófiát, Gerendy Lászlót, Upori Borbálát és Czékey Jánost iktatják birtokba. 1512-ben Felsőtoronya fele az újhelyi pálosoké, a másik fele a pataki Klarisszáké. 1527-ben Monyorósi Jánost vezetik be egy itteni részbirtokba. 1530-ban Drágffi Gáspár az apáczákat és a pálosokat elűzi s birtokukat elfoglalja. 1551 előtt a Tárczayakat találjuk itt, de három évvel később Paczoth Jánost, 1571-ben pedig Ruszkay Fábiánt iktatják némely részeibe. 1578-ban a két Toronya, a Drágffyak kihaltával, a Dobókra száll s a pataki vár vár tartozéka lesz. Az 1598-iki összeírás már Paczoth Ferenczet és Dobó Ferenczet említi birtokosaiul, kiket azután a Rákóczyak követtek. II. Rákóczy Ferencz után Nagytoronya az Aspremontoké lett, míg Kistoronyát III. Károly herczeg Trautson Lipót Donáthnak adományozta; de a herczeg ágának magvaszakadván, a kir. kincstárra szállott. Időközbn a Pethők is szereztek itt birtokot s az ő részük a 'Sennyeyeké lett. Majd herczeg Bretzenheim Károly Ágost s a báró Fischer család lett az ura, azután Lónyay Gábor. Most gróf Hardenberg Aladárnak van itt nagyobb birtoka és kényelmes úrilaka, mely még a Rákóczyak korából való. Alatta ősrégi pinczék és folyosók vannak, melyekről némelyek azt állítják, hogy a tatárjárás alkalmával búvóhelyekül szolgáltak, míg mások a pálosok idejéből valóknak tartják. A pinczék járatai oly szűkek, hogy csak egy ember fér rajtok keresztül, de azután hirtelen kiöblösödnek. Alakjuk leginkább körtéhez hasonlítható. 1663-ban ezt a községet is meglátogatta a pestis s 1831-ben a kolera, a mikor lakosai részt vettek a pórlázadásban. 1884-ben és 1903-ban majdnem az egész falu leégett. A községházán több oklevelet őriznek II. Rákóczy Ferencztől, nővérétől Juliától, Miksa császártól és Trautson herczegtől. Református temploma ősrégi, de 1656-ban átalakították s magyar-stílű díszítésekkel látták el. Van itt több érdekes régi festmény is, 1656-ból való faragványok, felíratok, czímerek stb. Az egyháznak több szentedénye is van 1656-ból. Érdekesek és jelentősek a községnek a dűlőnevei is, mint Pogányszeg, Égett-tó, Zsidó-domb, Pető-Szártó, Királyka, Sütő és Apácza-domb. Ide tartozik Fiserke-tanya is, a hol Szemere Józsefnek van birtoka.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kistoronya. Már az Árpádházi fejedelmek alatt benépesült s legrégibb nyomát 1067-ből találjuk Turuny alakban Alsó és Felső jelzőkkel szerepelt. A XIII. századból Tolna néven jegyezték fel a Katha nemzetség birtokában, de felmerül Thurul alakban tott a községben, de ezt a tatárok elpusztították. 1380-ban Perényi Miklósé, 1390-ben azonban Zsigmond király felerészben a klarisszáknak adományozza. A másik felerész földesura 1395-ben a Csirke-, 1410-ben a Toronyai, 1415-ben a Csicseri-, 1429-ben a Czékey-, Bánffy-, Eödönffy-, Gerendi-, Monyorósi-, Drágffy-, Tárczay-, Paczoth-, Rákóczi-, herceg Trautson-, Pethö-, Sennyey-, herceg Bretzenheim-, báró Fischer-, herceg Lónyay-család, legújabban pedig a Hardenberg grófok birtoka. Ösi kath. templomát a reformáció után a reformátusok vették át és 1656-ban átalakították. A község területe 1705 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 787.

Névelőfordulások
1220
Tolna
1221
Thurul
1276
Thorona
1281
Thurona
1291
Toronia
1392
Kysthoronya
1773
Kis-Toronya, Toronya,
1786
Kisch-Toronya, Alschó-Toronya,
1808
Kis-Toronya olim Thurul,
1863
Kistoronya,
1920
Malá Toroňa,
1927
Malá Toroňa, Kis-Toronya,
1938
Kistoronya,
1945
Malá Toroňa, Kis-Toronya,
1948
Malá Tŕňa
1990
Malá Tŕňa
1994
Kistoronya

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Tokaji utca (Tokajská) 25
Telefon: 0566793351
Fax: 0566793351

Honlap: malatrna.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Drigan Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Vajdová Mária (DS)
Drigan Dávid (Független)
Petrík Jozef (JEDNOTA-ĽSS)
Szathmáryová Eva (KDH)
Rakacká Monika (MOST - HÍD)
DS 20% DS 1 képviselö Független 20% Független 1 képviselö JEDNOTA-ĽSS 20% JEDNOTA-ĽSS 1 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Templom utca 49

Kistoronyai Községi Hivatal

Tokaji utca 25

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 420 73%
szlovákok 110 19%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 4%
egyéb 22 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 575
magyarok 529 93%
szlovákok 37 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 567
magyarok 450 73%
szlovákok 109 18%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 55 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 615
magyarok 151 32%
szlovákok 327 68%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 479
magyarok 56 12%
szlovákok 395 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 452
magyarok 27 6%
szlovákok 391 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 17 4%
összlétszám 436
magyarok 18 5%
szlovákok 322 90%
ruszinok 0 0%
romák 3 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 13 4%
összlétszám 357
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 65.31 %
Kiadott boríték: 209
Bedobott boríték: 209

Polgármester

Érvényes szavazólap: 209
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Drigan Jozef 123 58.85 % Független
Čonka Gabriel 86 41.15 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Drigan Dávid 107 Független
Rakacká Monika 99 MOST - HÍD
Petrík Jozef 87 JEDNOTA-ĽSS
Szathmáryová Eva 86 KDH
Vajdová Mária 79 DS

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö JEDNOTA-ĽSS 20.00% JEDNOTA-ĽSS 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö DS 20.00% DS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 359
Választási részvétel: 18.94 %
Kiadott boríték: 68
Bedobott boríték: 68
Választásra jogosult: 359
Választási részvétel: 8.36 %
Kiadott boríték: 30
Bedobott boríték: 30
Választásra jogosult: 335
Választási részvétel: 17,01 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 59
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 52
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 26 44.07 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 13 22.03 % KDS
Vladimír Gürtler 5 8.47 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 5 8.47 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 3 5.08 % Független
Ivan Kuhn 3 5.08 % OKS
Dominika Palaščáková 2 3.39 % NOVA
Jaroslav Džunko 1 1.69 % Független
Lukáš Sisák 1 1.69 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 11 36.67% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 25 48.08 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 15 28.85 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 9 17.31 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Bobík 1 1.92 % Független
Róbert Bačinský 1 1.92 % Független
Jarmila Tkáčová 1 1.92 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 67
Érvényes szavazólap: 55
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Magdaléna Haburová 24 35.82% Független
Štefan Duč 24 35.82% Független
Juraj Sobek 20 29.85% SMER - SD
Jana Mondiková 16 23.88% SMER - SD
Gejza Sačko 15 22.39% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 10 14.93% SMER - SD
Juraj Selecký 9 13.43% Független
František Tomko 9 13.43% Független
Róbert Puci 7 10.45% SMER - SD
Csaba Furik 7 10.45% SMK-MKP
Štefan Tatranský 7 10.45% KSS
Martin Begala 7 10.45% Független
Martin Galgoczy 6 8.96% Független
Gejza Gore 6 8.96% Független
Vladimír Dvorový 6 8.96% SMER - SD
Marián Kolesár 6 8.96% Független
Karol Pataky 5 7.46% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
József Kopasz 5 7.46% SMK-MKP
Tibor Jánošík 5 7.46% NOVA
Ladislav Illés 4 5.97% SMK-MKP
Juliana Pašková 4 5.97% Független
Tichomír Kačo 4 5.97% Független
Miroslav Ramšak 3 4.48% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kříž 3 4.48% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jaroslav Soták 2 2.99% Független
Michal Zurbola 2 2.99% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ľubomír Bulla 2 2.99% Független
Rastislav Petrovič 2 2.99% SMER - SD
Ján Tomáš 2 2.99% Független
Marek Čižmár 2 2.99% Független
Marián Ferčák 2 2.99% ĽS-HZDS
Jaroslav Konečný 2 2.99% Független
Mária Szuperák 2 2.99% SMK-MKP
László Farkas 2 2.99% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 2 2.99% SMK-MKP
Ladislav Szilágyi 1 1.49% SaS
Miloš Ferko 1 1.49% NOVA
Pavel Szijjártó 1 1.49% SĽS
Peter Pető 1 1.49% Független
Katarína Mischurová 1 1.49% Független
Ladislav Bodnár 1 1.49% Független
Edita Anthony 1 1.49% SaS
Miroslav Tóth 1 1.49% SMER - SD
Ladislav Szunyog 1 1.49% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubomír Princík 1 1.49% Független
Jozef Orenič 1 1.49% NÁŠ KRAJ
Aneta Horváthová 1 1.49% EDS
Vladimír Seman 1 1.49% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jana Mišenková 1 1.49% NÁŠ KRAJ
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Ján Hornyák 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Zlatica Čeplíková 0 0.00% Független
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
František Kolbaský 0 0.00% ÚSVIT
Robert Engel 0 0.00% Független
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Iveta Kohanová 0 0.00% Független
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Terézia Kačová 0 0.00% NOVA
Michaela Kapustníková 0 0.00% NOVA
Cyril Korpesio 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Mikuláš Balog 0 0.00% EDS
Ľudovít Tóth 0 0.00% SĽS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Marek Čižmár 16 29.09% Független
Karol Pataky 16 29.09% MOST - HÍD
Jana Mondiková 13 23.64% SMER-SD
Edina Kocsisová 11 20.00% Független
Štefan Duč 11 20.00% Független
Július Hajdu 10 18.18% SMER-SD
Slavomír Illeš 9 16.36% Független
Csaba Furik 9 16.36% SMK-MKP
Rastislav Petrovič 9 16.36% SMER-SD
Róbert Puci 8 14.55% SMER-SD
Tichomír Kačo 8 14.55% ŠKV
Peter Bačkovský 7 12.73% ŠKV
Jozef Želinský 6 10.91% MOST - HÍD
Gabriel Garanič 6 10.91% Független
Gejza Sačko 6 10.91% MOST - HÍD
Zoltán Mento 6 10.91% Független
Zoltán Ilko 5 9.09% SMK-MKP
Jozef Horváth 5 9.09% MOST - HÍD
Martin Galgoczy 5 9.09% Független
Peter Rico 5 9.09% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 5 9.09% SMK-MKP
František Tomko 4 7.27% JEDNOTA-ĽSS
József Kopasz 4 7.27% SMK-MKP
Ján Juhász 3 5.45% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 3 5.45% SMK-MKP
Peter Figeľ 3 5.45% DS
Libuša Babuľaková 3 5.45% ŠKV
Michaela Ducárová 3 5.45% ŠKV
Michal Magnes 3 5.45% SNS
István Takács 3 5.45% SMK-MKP
Peter Pandy 2 3.64% MOST - HÍD
Rastislav Jílek 2 3.64% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Ján Čebreňák 2 3.64% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 2 3.64% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Juraj Oščenda 2 3.64% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Rendeš 1 1.82% ŠKV
Radoslav Neckár 1 1.82% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 1 1.82% Független
Cyril Korpesio 1 1.82% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Zoltán Sipos 1 1.82% MKDA-MKDSZ
Adrian Haraszti 1 1.82% NAJ
Gustáv Liszkai 1 1.82% SMER-SD
Lucia Rušinová 1 1.82% JEDNOTA-ĽSS
Milan Malý 1 1.82% KSS
Milan Mika 1 1.82% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Šiňanský 1 1.82% ĽS Naše Slovensko
Nataša Hančinová 1 1.82% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Guzej 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Miroslav Ramšák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michal Sentelik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Dzielavský 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Marta Hrobová 0 0.00% ÚSVIT
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Iveta Solomonová 0 0.00% KSS
Viktor Palko 0 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Seman 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Krejza 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Filip Biháry 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Dionýz Szabó 0 0.00% ŠKV
Antónia Hrabská 0 0.00% ŠKV
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 10.86 %
Tiszacsernyő 27 3.15 %
Nagytárkány 17 1.99 %
Nagygéres 14 1.64 %
Zétény 13 1.52 %
Bély 10 1.17 %
Bodrogszentes 9 1.05 %
Borsi 9 1.05 %
Kistárkány 8 0.93 %
Bodrogmező 8 0.93 %
Szomotor 8 0.93 %
Rad 7 0.82 %
Tőketerebes 7 0.82 %
Kisgéres 7 0.82 %
Kiskövesd 6 0.70 %
Lelesz 6 0.70 %
Kisdobra 6 0.70 %
Ágcsernyő 6 0.70 %
Ladamóc 5 0.58 %
Nagykövesd 5 0.58 %
Bodrogszentmária 4 0.47 %
Szőlőske 4 0.47 %
Bacska 4 0.47 %
Bodrogszerdahely 4 0.47 %
Gálszécs 3 0.35 %
Véke 3 0.35 %
Szolnocska 3 0.35 %
Velejte 3 0.35 %
Zemplén 2 0.23 %
Újhely 2 0.23 %
Magyarsas 2 0.23 %
Boly 2 0.23 %
Nagytoronya 2 0.23 %
Garany 2 0.23 %
Imreg 2 0.23 %
Szinyér 2 0.23 %
Kolbáska 1 0.12 %
Bári 1 0.12 %
Isztáncs 1 0.12 %
Nagyazar 1 0.12 %
Bacskó 1 0.12 %
Szilvásújfalu 1 0.12 %
Bodzásújlak 1 0.12 %
Szécsegres 1 0.12 %
Vécse 1 0.12 %
Kistoronya 1 0.12 %
Kozma 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Zemplénújfalu 1 0.12 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 2.98 %
Bodrogszentes 25 1.62 %
Tőketerebes 10 0.65 %
Tiszacsernyő 9 0.58 %
Nagykövesd 9 0.58 %
Szomotor 8 0.52 %
Bacska 7 0.45 %
Ágcsernyő 7 0.45 %
Nagygéres 7 0.45 %
Bodrogszentmária 7 0.45 %
Bodrogszerdahely 7 0.45 %
Véke 5 0.32 %
Bély 5 0.32 %
Nagytárkány 5 0.32 %
Kistárkány 4 0.26 %
Lelesz 4 0.26 %
Kiskövesd 4 0.26 %
Bacskó 3 0.19 %
Újhely 3 0.19 %
Kolbáska 2 0.13 %
Zemplénújfalu 2 0.13 %
Szőlőske 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Alsómihályi 2 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.13 %
Szinyér 2 0.13 %
Borsi 2 0.13 %
Rad 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szolnocska 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Bodrogmező 1 0.06 %
Parnó 1 0.06 %
Velejte 1 0.06 %
Boly 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Gálszécs 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Kázmér 1 0.06 %
Magyarsas 1 0.06 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 18.28 %
Bodzásújlak 84 4.72 %
Gálszécs 45 2.53 %
Kozma 34 1.91 %
Garany 32 1.80 %
Vécse 24 1.35 %
Kasó 23 1.29 %
Királyhelmec 21 1.18 %
Battyán 20 1.12 %
Alsómihályi 20 1.12 %
Barancs 17 0.96 %
Kázmér 15 0.84 %
Gercsely 15 0.84 %
Kiszte 14 0.79 %
Szilvásújfalu 14 0.79 %
Tiszacsernyő 13 0.73 %
Magyarizsép 13 0.73 %
Céke 13 0.73 %
Dargó 11 0.62 %
Kolbáska 11 0.62 %
Parnó 11 0.62 %
Bacskó 11 0.62 %
Szécskeresztúr 9 0.51 %
Szőlőske 8 0.45 %
Kazsó 8 0.45 %
Hardicsa 8 0.45 %
Isztáncs 8 0.45 %
Imreg 7 0.39 %
Legenye 7 0.39 %
Szécsudvar 7 0.39 %
Kisazar 7 0.39 %
Magyarsas 7 0.39 %
Velejte 7 0.39 %
Borsi 6 0.34 %
Szürnyeg 6 0.34 %
Újhely 5 0.28 %
Nagyruszka 5 0.28 %
Lasztóc 5 0.28 %
Pelejte 5 0.28 %
Csörgő 5 0.28 %
Kiskövesd 4 0.22 %
Bodrogszerdahely 4 0.22 %
Lelesz 4 0.22 %
Perbenyik 4 0.22 %
Nagyazar 4 0.22 %
Biste 4 0.22 %
Bári 3 0.17 %
Zebegnyő 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Ladamóc 3 0.17 %
Cselej 3 0.17 %
Gerenda 3 0.17 %
Csarnahó 3 0.17 %
Zemplénújfalu 3 0.17 %
Visnyó 2 0.11 %
Bacska 2 0.11 %
Véke 2 0.11 %
Kistárkány 2 0.11 %
Nagygéres 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Bodrogszentmária 2 0.11 %
Bodrogszög 2 0.11 %
Szécsegres 2 0.11 %
Tarnóka 2 0.11 %
Bély 1 0.06 %
Nagytárkány 1 0.06 %
Nagykövesd 1 0.06 %
Nagytoronya 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 34.01 %
Kisgéres 381 18.00 %
Nagytárkány 178 8.41 %
Kistárkány 162 7.65 %
Bodrogszerdahely 160 7.56 %
Bodrogszentes 152 7.18 %
Perbenyik 135 6.38 %
Battyán 130 6.14 %
Nagykövesd 107 5.05 %
Bacska 103 4.87 %
Örös 101 4.77 %
Lelesz 100 4.72 %
Zétény 97 4.58 %
Tiszacsernyő 93 4.39 %
Bély 91 4.30 %
Nagygéres 91 4.30 %
Szomotor 79 3.73 %
Borsi 78 3.68 %
Boly 74 3.50 %
Kiskövesd 69 3.26 %
Ladamóc 68 3.21 %
Bári 63 2.98 %
Bodrogszentmária 63 2.98 %
Rad 62 2.93 %
Kisdobra 48 2.27 %
Tőketerebes 47 2.22 %
Bodrogmező 47 2.22 %
Imreg 46 2.17 %
Véke 45 2.13 %
Ágcsernyő 45 2.13 %
Szürnyeg 34 1.61 %
Szőlőske 34 1.61 %
Csarnahó 30 1.42 %
Szolnocska 30 1.42 %
Szinyér 28 1.32 %
Zemplén 25 1.18 %
Újhely 21 0.99 %
Hardicsa 15 0.71 %
Bodrogszög 11 0.52 %
Gálszécs 9 0.43 %
Kistoronya 9 0.43 %
Kozma 6 0.28 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Garany 4 0.19 %
Lasztóc 3 0.14 %
Céke 2 0.09 %
Kolbáska 2 0.09 %
Kázmér 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Csörgő 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Kasó 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Velejte 1 0.05 %
Bacskó 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kiszte 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Kisazar 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Magyarsas 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 21.29 %
Kistárkány 269 17.90 %
Kisgéres 269 17.90 %
Nagytárkány 216 14.37 %
Tiszacsernyő 156 10.38 %
Bély 98 6.52 %
Battyán 96 6.39 %
Bacska 92 6.12 %
Bodrogszerdahely 77 5.12 %
Perbenyik 71 4.72 %
Bodrogszentes 68 4.52 %
Lelesz 66 4.39 %
Nagykövesd 63 4.19 %
Borsi 58 3.86 %
Bári 50 3.33 %
Örös 49 3.26 %
Zétény 48 3.19 %
Boly 47 3.13 %
Ágcsernyő 45 2.99 %
Nagygéres 44 2.93 %
Kiskövesd 43 2.86 %
Szomotor 41 2.73 %
Ladamóc 38 2.53 %
Tőketerebes 35 2.33 %
Kisdobra 33 2.20 %
Rad 33 2.20 %
Bodrogmező 31 2.06 %
Véke 28 1.86 %
Bodrogszentmária 26 1.73 %
Imreg 20 1.33 %
Szolnocska 20 1.33 %
Szinyér 17 1.13 %
Zemplén 17 1.13 %
Csarnahó 16 1.06 %
Szőlőske 15 1.00 %
Újhely 11 0.73 %
Gálszécs 8 0.53 %
Bodrogszög 5 0.33 %
Magyarsas 5 0.33 %
Alsómihályi 5 0.33 %
Kistoronya 5 0.33 %
Parnó 4 0.27 %
Szürnyeg 4 0.27 %
Céke 4 0.27 %
Nagytoronya 3 0.20 %
Gercsely 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szilvásújfalu 3 0.20 %
Szécsudvar 3 0.20 %
Kisazar 3 0.20 %
Nagyazar 2 0.13 %
Cselej 2 0.13 %
Pelejte 2 0.13 %
Hardicsa 2 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Vécse 2 0.13 %
Bacskó 2 0.13 %
Velejte 2 0.13 %
Kazsó 1 0.07 %
Barancs 1 0.07 %
Garany 1 0.07 %
Lasztóc 1 0.07 %
Tarnóka 1 0.07 %
Nagyruszka 1 0.07 %
Szécskeresztúr 1 0.07 %
Zemplénújfalu 1 0.07 %
Kozma 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Legenye 1 0.07 %
Kasó 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 62.11 %
Gálszécs 406 54.94 %
Parnó 55 7.44 %
Szécskeresztúr 52 7.04 %
Vécse 48 6.50 %
Kozma 46 6.22 %
Dargó 39 5.28 %
Bodzásújlak 38 5.14 %
Alsómihályi 34 4.60 %
Kázmér 26 3.52 %
Kisazar 26 3.52 %
Bacskó 26 3.52 %
Királyhelmec 24 3.25 %
Nagyazar 21 2.84 %
Zebegnyő 21 2.84 %
Garany 21 2.84 %
Céke 20 2.71 %
Kereplye 20 2.71 %
Szécsudvar 19 2.57 %
Szilvásújfalu 18 2.44 %
Tarnóka 17 2.30 %
Magyarizsép 17 2.30 %
Velejte 16 2.17 %
Cselej 15 2.03 %
Csörgő 15 2.03 %
Hardicsa 14 1.89 %
Zemplénújfalu 12 1.62 %
Gerenda 12 1.62 %
Szürnyeg 12 1.62 %
Nagytoronya 11 1.49 %
Pelejte 11 1.49 %
Nagyruszka 11 1.49 %
Gercsely 11 1.49 %
Lasztóc 10 1.35 %
Visnyó 10 1.35 %
Barancs 9 1.22 %
Sztankóc 9 1.22 %
Szomotor 8 1.08 %
Újhely 8 1.08 %
Bodrogszerdahely 8 1.08 %
Tiszacsernyő 8 1.08 %
Battyán 7 0.95 %
Borsi 7 0.95 %
Ágcsernyő 7 0.95 %
Nagytárkány 6 0.81 %
Isztáncs 6 0.81 %
Szécsegres 6 0.81 %
Rad 5 0.68 %
Lelesz 5 0.68 %
Kisdobra 5 0.68 %
Biste 5 0.68 %
Perbenyik 4 0.54 %
Legenye 4 0.54 %
Kasó 4 0.54 %
Nagygéres 4 0.54 %
Kiszte 4 0.54 %
Magyarsas 4 0.54 %
Kolbáska 4 0.54 %
Imreg 4 0.54 %
Örös 3 0.41 %
Bacska 3 0.41 %
Bodrogszentes 3 0.41 %
Kazsó 2 0.27 %
Bély 1 0.14 %
Bodrogszög 1 0.14 %
Ladamóc 1 0.14 %
Kisgéres 1 0.14 %
Kistoronya 1 0.14 %
Bodrogszentmária 1 0.14 %
Véke 1 0.14 %
Kistárkány 1 0.14 %
Szinyér 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 4.81 %
Tiszacsernyő 150 3.21 %
Királyhelmec 123 2.63 %
Ágcsernyő 49 1.05 %
Bodrogszerdahely 32 0.68 %
Lelesz 30 0.64 %
Nagytárkány 30 0.64 %
Kisgéres 28 0.60 %
Tőketerebes 26 0.56 %
Bacska 25 0.53 %
Bély 22 0.47 %
Bodrogszentes 21 0.45 %
Imreg 18 0.38 %
Borsi 16 0.34 %
Örös 14 0.30 %
Perbenyik 14 0.30 %
Gálszécs 13 0.28 %
Szomotor 11 0.24 %
Kisdobra 11 0.24 %
Kistárkány 11 0.24 %
Kozma 10 0.21 %
Nagygéres 10 0.21 %
Vécse 8 0.17 %
Szolnocska 8 0.17 %
Rad 8 0.17 %
Kiskövesd 7 0.15 %
Véke 7 0.15 %
Bodzásújlak 7 0.15 %
Bodrogszentmária 7 0.15 %
Bodrogmező 6 0.13 %
Boly 6 0.13 %
Nagykövesd 6 0.13 %
Legenye 5 0.11 %
Zemplén 5 0.11 %
Gercsely 5 0.11 %
Garany 5 0.11 %
Kázmér 4 0.09 %
Szinyér 4 0.09 %
Szécsudvar 4 0.09 %
Barancs 4 0.09 %
Szőlőske 4 0.09 %
Bári 4 0.09 %
Alsómihályi 3 0.06 %
Csörgő 3 0.06 %
Ladamóc 3 0.06 %
Kisazar 2 0.04 %
Újhely 2 0.04 %
Dargó 2 0.04 %
Parnó 2 0.04 %
Bodrogszög 2 0.04 %
Magyarsas 2 0.04 %
Biste 2 0.04 %
Szürnyeg 2 0.04 %
Nagyazar 2 0.04 %
Nagytoronya 2 0.04 %
Kazsó 1 0.02 %
Isztáncs 1 0.02 %
Sztankóc 1 0.02 %
Magyarizsép 1 0.02 %
Kiszte 1 0.02 %
Céke 1 0.02 %
Bacskó 1 0.02 %
Szilvásújfalu 1 0.02 %
Zétény 1 0.02 %
Szécskeresztúr 1 0.02 %
Csarnahó 1 0.02 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 15.18 %
Gálszécs 23 1.92 %
Vécse 17 1.42 %
Velejte 12 1.00 %
Kasó 10 0.83 %
Zemplénújfalu 9 0.75 %
Királyhelmec 9 0.75 %
Hardicsa 8 0.67 %
Parnó 7 0.58 %
Isztáncs 7 0.58 %
Lasztóc 6 0.50 %
Magyarsas 6 0.50 %
Szécsudvar 6 0.50 %
Céke 6 0.50 %
Magyarizsép 6 0.50 %
Kazsó 5 0.42 %
Bodrogszerdahely 5 0.42 %
Kozma 5 0.42 %
Szilvásújfalu 5 0.42 %
Ágcsernyő 5 0.42 %
Lelesz 5 0.42 %
Alsómihályi 5 0.42 %
Kiszte 4 0.33 %
Gercsely 4 0.33 %
Tiszacsernyő 4 0.33 %
Bodzásújlak 4 0.33 %
Garany 4 0.33 %
Újhely 4 0.33 %
Rad 4 0.33 %
Legenye 3 0.25 %
Kistárkány 3 0.25 %
Szürnyeg 3 0.25 %
Nagytoronya 3 0.25 %
Nagyazar 3 0.25 %
Nagygéres 3 0.25 %
Battyán 3 0.25 %
Bacskó 3 0.25 %
Nagykövesd 2 0.17 %
Bári 2 0.17 %
Dargó 2 0.17 %
Barancs 2 0.17 %
Zebegnyő 2 0.17 %
Szécsegres 2 0.17 %
Biste 2 0.17 %
Boly 2 0.17 %
Nagyruszka 2 0.17 %
Szécskeresztúr 2 0.17 %
Pelejte 2 0.17 %
Csörgő 2 0.17 %
Kázmér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Bacska 1 0.08 %
Bély 1 0.08 %
Borsi 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Kolbáska 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Cselej 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Nagytárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 5.95 %
Szőlőske 90 4.06 %
Borsi 88 3.97 %
Királyhelmec 77 3.47 %
Bodrogszerdahely 75 3.38 %
Szomotor 45 2.03 %
Tiszacsernyő 44 1.98 %
Gálszécs 38 1.71 %
Battyán 33 1.49 %
Kisgéres 27 1.22 %
Ladamóc 24 1.08 %
Lelesz 22 0.99 %
Nagytárkány 20 0.90 %
Perbenyik 15 0.68 %
Kiskövesd 15 0.68 %
Bodrogszentes 15 0.68 %
Bély 15 0.68 %
Bodrogszentmária 15 0.68 %
Újhely 14 0.63 %
Bári 14 0.63 %
Céke 12 0.54 %
Kistárkány 12 0.54 %
Kistoronya 11 0.50 %
Csörgő 11 0.50 %
Nagykövesd 10 0.45 %
Bodzásújlak 10 0.45 %
Örös 9 0.41 %
Véke 9 0.41 %
Pelejte 8 0.36 %
Szécskeresztúr 8 0.36 %
Zemplén 7 0.32 %
Imreg 7 0.32 %
Alsómihályi 7 0.32 %
Bacska 7 0.32 %
Legenye 6 0.27 %
Magyarsas 6 0.27 %
Kozma 6 0.27 %
Vécse 6 0.27 %
Hardicsa 6 0.27 %
Rad 6 0.27 %
Dargó 5 0.23 %
Boly 5 0.23 %
Bacskó 5 0.23 %
Garany 5 0.23 %
Ágcsernyő 5 0.23 %
Parnó 5 0.23 %
Zemplénújfalu 4 0.18 %
Szolnocska 4 0.18 %
Zétény 4 0.18 %
Lasztóc 4 0.18 %
Csarnahó 4 0.18 %
Velejte 3 0.14 %
Szécsegres 3 0.14 %
Nagyruszka 3 0.14 %
Bodrogmező 3 0.14 %
Kolbáska 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Kisdobra 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Szürnyeg 3 0.14 %
Kiszte 3 0.14 %
Kázmér 3 0.14 %
Nagygéres 3 0.14 %
Magyarizsép 3 0.14 %
Gerenda 2 0.09 %
Biste 2 0.09 %
Nagytoronya 2 0.09 %
Szinyér 2 0.09 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 15.44 %
Gálszécs 72 7.94 %
Parnó 20 2.21 %
Kozma 18 1.98 %
Alsómihályi 18 1.98 %
Garany 18 1.98 %
Bacskó 14 1.54 %
Magyarizsép 11 1.21 %
Királyhelmec 11 1.21 %
Lasztóc 10 1.10 %
Tiszacsernyő 9 0.99 %
Bodzásújlak 9 0.99 %
Hardicsa 9 0.99 %
Dargó 9 0.99 %
Kisazar 7 0.77 %
Vécse 7 0.77 %
Szécsudvar 7 0.77 %
Legenye 7 0.77 %
Kiszte 6 0.66 %
Nagyazar 6 0.66 %
Szécskeresztúr 6 0.66 %
Nagytoronya 5 0.55 %
Nagytárkány 5 0.55 %
Magyarsas 5 0.55 %
Szürnyeg 5 0.55 %
Zemplénújfalu 4 0.44 %
Újhely 4 0.44 %
Kázmér 4 0.44 %
Szilvásújfalu 4 0.44 %
Céke 3 0.33 %
Velejte 3 0.33 %
Nagygéres 3 0.33 %
Kasó 3 0.33 %
Zebegnyő 3 0.33 %
Bély 3 0.33 %
Lelesz 3 0.33 %
Tarnóka 3 0.33 %
Bodrogszentes 3 0.33 %
Véke 3 0.33 %
Csörgő 3 0.33 %
Szécsegres 3 0.33 %
Szomotor 3 0.33 %
Isztáncs 3 0.33 %
Bodrogszerdahely 3 0.33 %
Szőlőske 2 0.22 %
Nagyruszka 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Pelejte 2 0.22 %
Borsi 2 0.22 %
Nagykövesd 2 0.22 %
Bodrogszentmária 2 0.22 %
Visnyó 2 0.22 %
Battyán 2 0.22 %
Kisgéres 2 0.22 %
Szolnocska 2 0.22 %
Barancs 2 0.22 %
Kolbáska 2 0.22 %
Sztankóc 2 0.22 %
Örös 2 0.22 %
Gercsely 2 0.22 %
Kiskövesd 2 0.22 %
Rad 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Kistárkány 1 0.11 %
Ágcsernyő 1 0.11 %
Ladamóc 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 54.28 %
Tőketerebes 297 47.98 %
Kisazar 94 15.19 %
Szécskeresztúr 87 14.05 %
Dargó 78 12.60 %
Nagyazar 53 8.56 %
Kereplye 48 7.75 %
Vécse 39 6.30 %
Parnó 35 5.65 %
Kozma 33 5.33 %
Zebegnyő 28 4.52 %
Alsómihályi 25 4.04 %
Bacskó 21 3.39 %
Tarnóka 20 3.23 %
Bodzásújlak 19 3.07 %
Sztankóc 19 3.07 %
Magyarsas 17 2.75 %
Magyarizsép 17 2.75 %
Hardicsa 17 2.75 %
Szilvásújfalu 17 2.75 %
Cselej 17 2.75 %
Csörgő 16 2.58 %
Garany 16 2.58 %
Szécsudvar 16 2.58 %
Királyhelmec 15 2.42 %
Velejte 14 2.26 %
Gerenda 13 2.10 %
Nagyruszka 12 1.94 %
Céke 12 1.94 %
Visnyó 11 1.78 %
Lasztóc 10 1.62 %
Bodrogszerdahely 9 1.45 %
Pelejte 9 1.45 %
Nagytoronya 9 1.45 %
Kázmér 9 1.45 %
Tiszacsernyő 9 1.45 %
Barancs 8 1.29 %
Kiszte 8 1.29 %
Lelesz 8 1.29 %
Isztáncs 7 1.13 %
Nagytárkány 7 1.13 %
Kolbáska 7 1.13 %
Véke 7 1.13 %
Zemplénújfalu 7 1.13 %
Gercsely 6 0.97 %
Szomotor 6 0.97 %
Nagygéres 6 0.97 %
Újhely 5 0.81 %
Bodrogszentmária 5 0.81 %
Biste 5 0.81 %
Legenye 5 0.81 %
Battyán 5 0.81 %
Szécsegres 5 0.81 %
Ágcsernyő 4 0.65 %
Borsi 4 0.65 %
Perbenyik 4 0.65 %
Szürnyeg 3 0.48 %
Bodrogmező 3 0.48 %
Imreg 3 0.48 %
Bély 3 0.48 %
Bodrogszentes 3 0.48 %
Bacska 2 0.32 %
Bári 2 0.32 %
Nagykövesd 2 0.32 %
Rad 2 0.32 %
Kistoronya 2 0.32 %
Kasó 2 0.32 %
Kistárkány 2 0.32 %
Kisgéres 2 0.32 %
Zétény 1 0.16 %
Kazsó 1 0.16 %
Ladamóc 1 0.16 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 5.95 %
Bély 80 3.28 %
Királyhelmec 70 2.87 %
Gálszécs 57 2.34 %
Tiszacsernyő 56 2.30 %
Kisgéres 31 1.27 %
Battyán 29 1.19 %
Nagytárkány 25 1.03 %
Kistárkány 21 0.86 %
Alsómihályi 20 0.82 %
Kozma 19 0.78 %
Borsi 17 0.70 %
Bodrogszerdahely 17 0.70 %
Véke 17 0.70 %
Nagygéres 14 0.57 %
Szomotor 14 0.57 %
Csörgő 13 0.53 %
Lelesz 13 0.53 %
Kisdobra 12 0.49 %
Bodzásújlak 12 0.49 %
Szécskeresztúr 12 0.49 %
Parnó 11 0.45 %
Céke 11 0.45 %
Hardicsa 11 0.45 %
Dargó 9 0.37 %
Szilvásújfalu 8 0.33 %
Velejte 8 0.33 %
Bodrogszentes 8 0.33 %
Lasztóc 7 0.29 %
Bacskó 7 0.29 %
Ágcsernyő 7 0.29 %
Imreg 6 0.25 %
Bodrogszentmária 6 0.25 %
Kolbáska 6 0.25 %
Zétény 6 0.25 %
Perbenyik 6 0.25 %
Gercsely 6 0.25 %
Örös 6 0.25 %
Garany 6 0.25 %
Nagytoronya 6 0.25 %
Biste 5 0.21 %
Szőlőske 5 0.21 %
Nagyazar 5 0.21 %
Kázmér 5 0.21 %
Bodrogszög 5 0.21 %
Magyarsas 5 0.21 %
Zemplénújfalu 5 0.21 %
Isztáncs 5 0.21 %
Magyarizsép 5 0.21 %
Szolnocska 4 0.16 %
Nagykövesd 4 0.16 %
Legenye 4 0.16 %
Vécse 4 0.16 %
Bacska 4 0.16 %
Zebegnyő 4 0.16 %
Gerenda 4 0.16 %
Kisazar 4 0.16 %
Bodrogmező 3 0.12 %
Kiskövesd 3 0.12 %
Rad 3 0.12 %
Szürnyeg 3 0.12 %
Boly 3 0.12 %
Újhely 3 0.12 %
Ladamóc 3 0.12 %
Szécsudvar 3 0.12 %
Pelejte 3 0.12 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bári 2 0.08 %
Cselej 2 0.08 %
Kereplye 2 0.08 %
Barancs 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 71.07 %
Vécse 74 5.49 %
Gálszécs 68 5.04 %
Garany 58 4.30 %
Nagyruszka 46 3.41 %
Hardicsa 33 2.45 %
Alsómihályi 33 2.45 %
Bodzásújlak 31 2.30 %
Parnó 31 2.30 %
Céke 28 2.08 %
Zemplénújfalu 26 1.93 %
Kozma 24 1.78 %
Velejte 21 1.56 %
Kiszte 18 1.34 %
Királyhelmec 17 1.26 %
Gercsely 17 1.26 %
Magyarizsép 16 1.19 %
Pelejte 15 1.11 %
Imreg 15 1.11 %
Kasó 15 1.11 %
Magyarsas 14 1.04 %
Szürnyeg 14 1.04 %
Kázmér 13 0.96 %
Isztáncs 13 0.96 %
Kisazar 12 0.89 %
Legenye 11 0.82 %
Barancs 11 0.82 %
Csörgő 10 0.74 %
Szécsegres 9 0.67 %
Biste 9 0.67 %
Kolbáska 9 0.67 %
Bodrogszerdahely 9 0.67 %
Szécskeresztúr 9 0.67 %
Dargó 9 0.67 %
Lasztóc 8 0.59 %
Lelesz 8 0.59 %
Tiszacsernyő 7 0.52 %
Gerenda 7 0.52 %
Szécsudvar 7 0.52 %
Kisgéres 7 0.52 %
Nagytoronya 6 0.45 %
Bacskó 6 0.45 %
Bári 6 0.45 %
Bély 6 0.45 %
Szilvásújfalu 6 0.45 %
Bacska 5 0.37 %
Kazsó 5 0.37 %
Borsi 5 0.37 %
Tarnóka 5 0.37 %
Ladamóc 4 0.30 %
Ágcsernyő 4 0.30 %
Újhely 4 0.30 %
Kistoronya 4 0.30 %
Nagyazar 3 0.22 %
Nagykövesd 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Zétény 2 0.15 %
Battyán 2 0.15 %
Cselej 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Kereplye 2 0.15 %
Nagytárkány 2 0.15 %
Bodrogszentes 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Nagygéres 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 56.60 %
Gálszécs 71 5.01 %
Garany 42 2.96 %
Vécse 38 2.68 %
Hardicsa 35 2.47 %
Bodzásújlak 31 2.19 %
Kiszte 29 2.05 %
Zemplénújfalu 27 1.91 %
Parnó 24 1.69 %
Kozma 22 1.55 %
Pelejte 21 1.48 %
Magyarsas 19 1.34 %
Alsómihályi 18 1.27 %
Velejte 17 1.20 %
Céke 17 1.20 %
Nagyruszka 14 0.99 %
Cselej 14 0.99 %
Szilvásújfalu 14 0.99 %
Szécskeresztúr 13 0.92 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Imreg 13 0.92 %
Kazsó 12 0.85 %
Kázmér 11 0.78 %
Csörgő 11 0.78 %
Dargó 10 0.71 %
Gercsely 10 0.71 %
Isztáncs 10 0.71 %
Szomotor 9 0.64 %
Tiszacsernyő 9 0.64 %
Szécsegres 8 0.56 %
Újhely 8 0.56 %
Bodrogszerdahely 8 0.56 %
Kolbáska 8 0.56 %
Borsi 8 0.56 %
Legenye 8 0.56 %
Szürnyeg 6 0.42 %
Nagytoronya 6 0.42 %
Kistoronya 6 0.42 %
Barancs 6 0.42 %
Zebegnyő 5 0.35 %
Magyarizsép 5 0.35 %
Bári 5 0.35 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Gerenda 5 0.35 %
Szécsudvar 5 0.35 %
Kisazar 4 0.28 %
Kistárkány 4 0.28 %
Kasó 4 0.28 %
Lasztóc 4 0.28 %
Lelesz 4 0.28 %
Battyán 4 0.28 %
Kiskövesd 3 0.21 %
Bacskó 3 0.21 %
Kereplye 3 0.21 %
Nagyazar 3 0.21 %
Rad 3 0.21 %
Biste 3 0.21 %
Tarnóka 3 0.21 %
Kisgéres 3 0.21 %
Csarnahó 2 0.14 %
Ágcsernyő 2 0.14 %
Perbenyik 2 0.14 %
Nagygéres 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Véke 2 0.14 %
Kisdobra 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 27.47 %
Szomotor 164 5.60 %
Tiszacsernyő 163 5.56 %
Tőketerebes 154 5.25 %
Lelesz 113 3.86 %
Bodrogszerdahely 108 3.68 %
Bodrogszentmária 108 3.68 %
Zétény 106 3.62 %
Ágcsernyő 99 3.38 %
Kisgéres 84 2.87 %
Bély 79 2.70 %
Bodrogszentes 78 2.66 %
Kistárkány 76 2.59 %
Magyarsas 75 2.56 %
Perbenyik 74 2.52 %
Kisdobra 64 2.18 %
Nagytárkány 64 2.18 %
Nagygéres 59 2.01 %
Rad 51 1.74 %
Véke 45 1.54 %
Battyán 45 1.54 %
Borsi 44 1.50 %
Boly 41 1.40 %
Ladamóc 40 1.36 %
Garany 33 1.13 %
Nagykövesd 33 1.13 %
Örös 32 1.09 %
Bári 31 1.06 %
Szürnyeg 30 1.02 %
Bodrogmező 27 0.92 %
Imreg 25 0.85 %
Céke 22 0.75 %
Gálszécs 22 0.75 %
Bacska 21 0.72 %
Kiskövesd 20 0.68 %
Csarnahó 19 0.65 %
Csörgő 19 0.65 %
Szolnocska 17 0.58 %
Zemplén 17 0.58 %
Parnó 17 0.58 %
Szinyér 14 0.48 %
Szőlőske 13 0.44 %
Újhely 13 0.44 %
Velejte 11 0.38 %
Hardicsa 10 0.34 %
Bacskó 10 0.34 %
Pelejte 8 0.27 %
Bodrogszög 8 0.27 %
Gercsely 7 0.24 %
Nagytoronya 7 0.24 %
Kistoronya 6 0.20 %
Nagyruszka 6 0.20 %
Zemplénújfalu 6 0.20 %
Kolbáska 6 0.20 %
Cselej 5 0.17 %
Legenye 4 0.14 %
Szilvásújfalu 4 0.14 %
Kázmér 4 0.14 %
Magyarizsép 3 0.10 %
Alsómihályi 3 0.10 %
Kiszte 3 0.10 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 21.77 %
Bodrogszentes 167 16.45 %
Tőketerebes 156 15.37 %
Kisgéres 69 6.80 %
Rad 50 4.93 %
Tiszacsernyő 46 4.53 %
Lelesz 45 4.43 %
Bodrogszerdahely 43 4.24 %
Gálszécs 41 4.04 %
Bacska 32 3.15 %
Zétény 32 3.15 %
Szomotor 32 3.15 %
Bodrogszentmária 31 3.05 %
Battyán 31 3.05 %
Perbenyik 31 3.05 %
Bély 30 2.96 %
Boly 27 2.66 %
Szolnocska 25 2.46 %
Kisdobra 22 2.17 %
Nagytárkány 22 2.17 %
Szilvásújfalu 21 2.07 %
Véke 21 2.07 %
Kistárkány 21 2.07 %
Garany 20 1.97 %
Borsi 19 1.87 %
Nagykövesd 19 1.87 %
Nagygéres 18 1.77 %
Kiskövesd 18 1.77 %
Örös 17 1.67 %
Ágcsernyő 16 1.58 %
Vécse 15 1.48 %
Szinyér 15 1.48 %
Bodrogmező 14 1.38 %
Kozma 14 1.38 %
Magyarizsép 14 1.38 %
Hardicsa 11 1.08 %
Szőlőske 10 0.99 %
Alsómihályi 10 0.99 %
Ladamóc 10 0.99 %
Lasztóc 10 0.99 %
Imreg 9 0.89 %
Bodzásújlak 7 0.69 %
Nagyazar 7 0.69 %
Szürnyeg 7 0.69 %
Újhely 7 0.69 %
Szécskeresztúr 7 0.69 %
Zemplénújfalu 6 0.59 %
Barancs 6 0.59 %
Magyarsas 5 0.49 %
Szécsegres 5 0.49 %
Céke 5 0.49 %
Zemplén 5 0.49 %
Csörgő 5 0.49 %
Gercsely 5 0.49 %
Nagytoronya 5 0.49 %
Bodrogszög 5 0.49 %
Csarnahó 4 0.39 %
Bári 4 0.39 %
Cselej 4 0.39 %
Kolbáska 4 0.39 %
Nagyruszka 4 0.39 %
Szécsudvar 3 0.30 %
Visnyó 3 0.30 %
Bacskó 3 0.30 %
Legenye 2 0.20 %
Velejte 2 0.20 %
Kazsó 2 0.20 %
Kázmér 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kasó 2 0.20 %
Parnó 2 0.20 %
Isztáncs 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Dargó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 22.36 %
Kisgéres 184 10.29 %
Nagytárkány 96 5.37 %
Kistárkány 80 4.47 %
Bodrogszerdahely 79 4.42 %
Bacska 69 3.86 %
Perbenyik 67 3.75 %
Borsi 63 3.52 %
Battyán 63 3.52 %
Bodrogszentmária 62 3.47 %
Ladamóc 58 3.24 %
Nagykövesd 56 3.13 %
Zétény 53 2.96 %
Bély 53 2.96 %
Bári 51 2.85 %
Boly 47 2.63 %
Lelesz 47 2.63 %
Rad 46 2.57 %
Tiszacsernyő 44 2.46 %
Szomotor 42 2.35 %
Bodrogszentes 39 2.18 %
Nagygéres 38 2.12 %
Örös 37 2.07 %
Imreg 33 1.84 %
Bodrogmező 29 1.62 %
Kiskövesd 27 1.51 %
Tőketerebes 26 1.45 %
Kisdobra 25 1.40 %
Szőlőske 25 1.40 %
Ágcsernyő 23 1.29 %
Véke 22 1.23 %
Csarnahó 20 1.12 %
Szolnocska 17 0.95 %
Zemplén 17 0.95 %
Szinyér 17 0.95 %
Újhely 11 0.61 %
Bodrogszög 6 0.34 %
Gálszécs 6 0.34 %
Garany 5 0.28 %
Isztáncs 5 0.28 %
Céke 3 0.17 %
Alsómihályi 3 0.17 %
Hardicsa 3 0.17 %
Kistoronya 3 0.17 %
Barancs 2 0.11 %
Kozma 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Velejte 1 0.06 %
Kázmér 1 0.06 %
Cselej 1 0.06 %
Kolbáska 1 0.06 %
Gercsely 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 6.10 %
Gálszécs 37 1.62 %
Vécse 13 0.57 %
Parnó 11 0.48 %
Tiszacsernyő 10 0.44 %
Királyhelmec 10 0.44 %
Bacskó 9 0.39 %
Kozma 9 0.39 %
Céke 8 0.35 %
Alsómihályi 7 0.31 %
Garany 7 0.31 %
Szécskeresztúr 5 0.22 %
Bodzásújlak 5 0.22 %
Borsi 5 0.22 %
Hardicsa 5 0.22 %
Magyarsas 5 0.22 %
Zemplénújfalu 5 0.22 %
Nagyruszka 4 0.18 %
Kolbáska 4 0.18 %
Rad 4 0.18 %
Kisgéres 4 0.18 %
Nagyazar 4 0.18 %
Kistárkány 4 0.18 %
Tarnóka 4 0.18 %
Pelejte 4 0.18 %
Sztankóc 4 0.18 %
Bodrogszerdahely 4 0.18 %
Ágcsernyő 3 0.13 %
Lelesz 3 0.13 %
Bodrogszentes 3 0.13 %
Nagytoronya 3 0.13 %
Kázmér 3 0.13 %
Dargó 3 0.13 %
Lasztóc 3 0.13 %
Véke 3 0.13 %
Cselej 3 0.13 %
Battyán 3 0.13 %
Bacska 3 0.13 %
Kasó 3 0.13 %
Bély 2 0.09 %
Gercsely 2 0.09 %
Gerenda 2 0.09 %
Bodrogszentmária 2 0.09 %
Magyarizsép 2 0.09 %
Csörgő 2 0.09 %
Kisdobra 2 0.09 %
Szécsudvar 2 0.09 %
Barancs 2 0.09 %
Isztáncs 2 0.09 %
Szomotor 2 0.09 %
Kisazar 2 0.09 %
Szürnyeg 2 0.09 %
Szilvásújfalu 2 0.09 %
Nagygéres 1 0.04 %
Kiskövesd 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Szőlőske 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Csarnahó 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Imreg 1 0.04 %
Bári 1 0.04 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 79.91 %
Gálszécs 160 18.16 %
Céke 120 13.62 %
Magyarsas 101 11.46 %
Királyhelmec 87 9.88 %
Parnó 79 8.97 %
Szilvásújfalu 77 8.74 %
Bacskó 69 7.83 %
Borsi 66 7.49 %
Bodzásújlak 65 7.38 %
Magyarizsép 64 7.26 %
Szürnyeg 61 6.92 %
Lasztóc 59 6.70 %
Hardicsa 58 6.58 %
Kolbáska 55 6.24 %
Vécse 54 6.13 %
Garany 52 5.90 %
Kozma 50 5.68 %
Zemplénújfalu 48 5.45 %
Szécskeresztúr 39 4.43 %
Nagyruszka 36 4.09 %
Tiszacsernyő 35 3.97 %
Csörgő 34 3.86 %
Imreg 34 3.86 %
Kiszte 33 3.75 %
Kisazar 32 3.63 %
Bodrogszerdahely 32 3.63 %
Alsómihályi 32 3.63 %
Velejte 27 3.06 %
Szécsudvar 25 2.84 %
Nagytoronya 23 2.61 %
Dargó 23 2.61 %
Gercsely 21 2.38 %
Barancs 20 2.27 %
Pelejte 20 2.27 %
Nagyazar 20 2.27 %
Bodrogszentes 20 2.27 %
Kázmér 19 2.16 %
Kisdobra 19 2.16 %
Cselej 18 2.04 %
Bári 16 1.82 %
Szomotor 16 1.82 %
Kasó 15 1.70 %
Újhely 15 1.70 %
Kereplye 15 1.70 %
Szőlőske 15 1.70 %
Bodrogmező 14 1.59 %
Perbenyik 14 1.59 %
Csarnahó 14 1.59 %
Bodrogszentmária 14 1.59 %
Visnyó 14 1.59 %
Lelesz 14 1.59 %
Bély 13 1.48 %
Kistoronya 13 1.48 %
Szolnocska 11 1.25 %
Biste 11 1.25 %
Kazsó 10 1.14 %
Isztáncs 9 1.02 %
Szécsegres 9 1.02 %
Nagytárkány 9 1.02 %
Kisgéres 8 0.91 %
Kiskövesd 7 0.79 %
Legenye 7 0.79 %
Gerenda 7 0.79 %
Battyán 6 0.68 %
Bodrogszög 6 0.68 %
Kistárkány 5 0.57 %
Ágcsernyő 5 0.57 %
Zemplén 5 0.57 %
Zebegnyő 5 0.57 %
Ladamóc 5 0.57 %
Zétény 5 0.57 %
Véke 4 0.45 %
Boly 4 0.45 %
Rad 4 0.45 %
Nagygéres 3 0.34 %
Örös 2 0.23 %
Nagykövesd 2 0.23 %
Sztankóc 2 0.23 %
Szinyér 1 0.11 %
Tarnóka 1 0.11 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 151.68 %
Tőketerebes 250 76.45 %
Szécskeresztúr 96 29.36 %
Nagyazar 39 11.93 %
Parnó 36 11.01 %
Kisazar 32 9.79 %
Vécse 30 9.17 %
Bacskó 27 8.26 %
Dargó 27 8.26 %
Tarnóka 23 7.03 %
Nagyruszka 21 6.42 %
Kozma 18 5.50 %
Cselej 17 5.20 %
Alsómihályi 16 4.89 %
Garany 16 4.89 %
Zebegnyő 14 4.28 %
Királyhelmec 13 3.98 %
Magyarizsép 13 3.98 %
Gerenda 12 3.67 %
Szécsudvar 12 3.67 %
Hardicsa 11 3.36 %
Velejte 11 3.36 %
Visnyó 10 3.06 %
Pelejte 10 3.06 %
Szilvásújfalu 10 3.06 %
Szécsegres 9 2.75 %
Kolbáska 9 2.75 %
Zemplénújfalu 8 2.45 %
Kereplye 7 2.14 %
Csörgő 7 2.14 %
Barancs 6 1.83 %
Nagytárkány 5 1.53 %
Tiszacsernyő 5 1.53 %
Kázmér 5 1.53 %
Lasztóc 5 1.53 %
Szürnyeg 4 1.22 %
Céke 4 1.22 %
Nagytoronya 4 1.22 %
Bodrogszerdahely 4 1.22 %
Kiszte 4 1.22 %
Sztankóc 4 1.22 %
Magyarsas 4 1.22 %
Isztáncs 3 0.92 %
Battyán 3 0.92 %
Bodzásújlak 3 0.92 %
Nagygéres 3 0.92 %
Szomotor 3 0.92 %
Véke 3 0.92 %
Legenye 3 0.92 %
Kazsó 2 0.61 %
Gercsely 2 0.61 %
Bély 2 0.61 %
Biste 2 0.61 %
Kistárkány 2 0.61 %
Lelesz 1 0.31 %
Boly 1 0.31 %
Bodrogszög 1 0.31 %
Perbenyik 1 0.31 %
Kiskövesd 1 0.31 %
Zemplén 1 0.31 %
Bodrogszentmária 1 0.31 %
Imreg 1 0.31 %
Ágcsernyő 1 0.31 %
Újhely 1 0.31 %
Bári 1 0.31 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 41.57 %
Tiszacsernyő 290 10.74 %
Lelesz 181 6.71 %
Szomotor 154 5.71 %
Nagytárkány 137 5.08 %
Bély 126 4.67 %
Bodrogszerdahely 121 4.48 %
Kisgéres 116 4.30 %
Kistárkány 115 4.26 %
Perbenyik 91 3.37 %
Zétény 87 3.22 %
Bodrogszentes 84 3.11 %
Kisdobra 79 2.93 %
Nagygéres 77 2.85 %
Bodrogszentmária 76 2.82 %
Battyán 69 2.56 %
Örös 60 2.22 %
Tőketerebes 60 2.22 %
Borsi 55 2.04 %
Rad 52 1.93 %
Nagykövesd 49 1.82 %
Bacska 49 1.82 %
Ágcsernyő 46 1.70 %
Boly 44 1.63 %
Zemplén 41 1.52 %
Véke 37 1.37 %
Bodrogmező 31 1.15 %
Ladamóc 28 1.04 %
Bári 25 0.93 %
Kiskövesd 25 0.93 %
Csarnahó 22 0.82 %
Szinyér 19 0.70 %
Szolnocska 18 0.67 %
Imreg 18 0.67 %
Szőlőske 16 0.59 %
Vécse 14 0.52 %
Újhely 13 0.48 %
Bodrogszög 10 0.37 %
Gálszécs 10 0.37 %
Alsómihályi 9 0.33 %
Kistoronya 6 0.22 %
Gercsely 5 0.19 %
Kázmér 5 0.19 %
Pelejte 5 0.19 %
Csörgő 5 0.19 %
Lasztóc 5 0.19 %
Kereplye 5 0.19 %
Legenye 5 0.19 %
Velejte 5 0.19 %
Szécsudvar 4 0.15 %
Kozma 4 0.15 %
Szürnyeg 4 0.15 %
Hardicsa 4 0.15 %
Nagytoronya 4 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.11 %
Kolbáska 3 0.11 %
Nagyruszka 3 0.11 %
Céke 3 0.11 %
Szécskeresztúr 3 0.11 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Garany 2 0.07 %
Biste 2 0.07 %
Zebegnyő 2 0.07 %
Barancs 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Dargó 2 0.07 %
Bacskó 1 0.04 %
Nagyazar 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 46.99 %
Parnó 237 39.63 %
Gálszécs 90 15.05 %
Bacskó 60 10.03 %
Magyarsas 57 9.53 %
Kozma 34 5.69 %
Magyarizsép 32 5.35 %
Kolbáska 27 4.52 %
Alsómihályi 24 4.01 %
Dargó 24 4.01 %
Vécse 22 3.68 %
Hardicsa 22 3.68 %
Garany 22 3.68 %
Szécskeresztúr 21 3.51 %
Szécsudvar 21 3.51 %
Bodzásújlak 19 3.18 %
Kiszte 18 3.01 %
Visnyó 17 2.84 %
Királyhelmec 16 2.68 %
Csörgő 16 2.68 %
Zemplénújfalu 14 2.34 %
Zebegnyő 14 2.34 %
Nagytoronya 14 2.34 %
Céke 13 2.17 %
Gerenda 11 1.84 %
Barancs 11 1.84 %