SK
TV
.....

Kistárkány

Község

címer zászló
1068 100% magyar 1910
998 86% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kistárkány
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malé Trakany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
- Nagyalföld, Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Csénye, Diós-homok, Füzesi-tó, Goronda, Holt-Tisza, Kopárhomok, Luzsnya sűrűje, Luzsnya-tó, Marásza, Mező, Morotva, Nagy-Marásza, Remete, Szög-fenek, Tákos-köz, Tátos, Tiszakert, Tündér hányás, Vércsés
Koordináták:
48.40100479, 22.10138702
Terület:
11,02 km2
Rang:
község
Népesség:
1101
Tszf. magasság:
105 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07642
Település kód:
528544
Szervezeti azonosító:
331716
Adóazonosító:
2020730470

A község a Felső-Bodrogköz keleti részén, a Tisza holtágának jobb partján fekszik, Királyhelmectől 14 km-re délkeletre, Tiszacsernyőtől 2,5 km-re délre. Teljesen egybeépült a tőle délnyugatra fekvő Kistárkánnyal. Mellékút köti össze Tiszacsernyővel és Nagykövesddel. Határa sík, mintegy felerészben mezőgazdaságilag művelt terület, a legelők a terület mintegy egyharmadát, az erdők 5,1 %-át alkotják. Délnyugatról Nagykövesd, északról Tiszacsernyő és Ágcsernyő, délkeletről Györöcske és Záhony, keletről pedig az Ungvári járás határolja. Délkeleti határát a Tisza-folyó alkotja, ez egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között, keleti határa (melyet a Holt-Tisza alkot) pedig Szlovákia és Ukrajna határát alkotja. Délkeleti és keleti határa egyben Zemplén és Ung vármegyék történelmi határát képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). 1957-ben határának mintegy egyötödét az ekkor létrehozott Tiszacsernyőhöz csatolták, területe ekkor 13,34 km²-ről 11,02 km²-re csökkent.

Népesség

1910-ben 1068, 1921-ben 1087, 1938-ban pedig 1341, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között lakosságának egynegyedét elveszítette, 1991-2011 között azonban már 14,8 %-os lakosságszámnövekedés figyelhető meg (1007 főről 1156-ra). Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 95,6 %-ról 86,3 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig csaknem háromszorosára, 3,4 %-ról 11,1 %-ra emelkedett. A lakosság egyötöde (20,3 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az 1921-ben még református relatív többségű (49,0 %) községben 2011-ben a lakosság 45,3 %-a volt római katolikus, 38,4 %-a református, 7,3 %-a pedig görög katolikus vallású. 1944-ig népes izraelita vallású közösség (1921-ben 6,2 %) is élt a községben.

Történelem

A 13. század végén Tárkány már a Tárkányi család birtoka, de külön Kistárkányt csak 14. század elején készített pápai tizedjegyzék említi "Kystarkyan" alakban. A 14. században a Perényi család a birtokosa. 1492-ben egy nagyszabású nemesi udvarház épült itt a korábbi romok felhasználásával. 1557-ben 3 portája adózott. A 16. századtól több birtokosa is volt. Előbb a Vassay, Serédy, Buttkay, Boda, Vékey családoké, majd a század második felében a Bodák, Mórék, Joók, Himmelreichek birtoka. A 17. században a Hardicsayak, Perényiek, Kállayak és Cserneyek, a 18. században többek közt a Sennyeyek, Bémerek, Reviczkyek, Szerdahelyiek, Kazinczyk, Apagyik, Tornaiak a tulajdonosok. Ekkor öt nagyobb nemesi kúria is állt a településen. 1715-ben 6 lakatlan és 8 lakott háza volt. 1787-ben 49 házában 271 lakos élt. 1828-ban 44 háza és 338 lakosa volt, akik mezőgazdasággal, állattartással, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1831-ben a kolerajárvány számos áldozatot követelt a községben. 1846-59 között megépült a Tisza töltése és kialakították a folyó új medrét is. Ekkor nagy területeken alakítottak ki gyümölcsöskerteket (főként szilva- és almafákat ültettek). A 19. század végétől a 20. század közepéig sokan kivándoroltak Kistárkányról a tengerentúlra. A 20. század elején a község híres volt gyümölcstermesztéséről (elsősorban szilvájáról és szilvapálinkájáról). 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1920-ban a trianoni határ megvonásával határközséggé vált. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 62 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1944 decemberében 61 helyi lakost hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. 1945 után keleti határa államhatárrá vált Csehszlovákia és a Szovjetunió között. 1955-ben óvoda létesült a községben. Mezőgazdasági szövetkezetét 1976-ban a királyhelmeci állami gazdasághoz csatolták, ezzel kezdődött gyümölcstermesztésének hanyatlása. Magyar kisiskolája 1998-ban szűnt meg.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. A faluban pálinkafőzde működik. Református temploma 1772-ben épült klasszicista stílusban, tornyát 1839-ben emelték. Helytörténeti múzeumát 2001-ben nyitották meg a régi iskola épületében. Határában a Tisza-part szabadstrandja kedvelt fürdőzőhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Tárkány, Nagy Tárkány. Két magyar helység Zemplén Várm. földes Urai Sennyei, és több Urak, Sóháza is van, lakosaik katolikusok, és reformátusok; földgyeik jól termők, réttyek, legelőjök, fájok van, piatzok Ungváron, Újhelyben, és Kis-Várdán.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Tárkány, magyar falu, Zemplén vmegyében, a Tisza jobb partján, Ujhelyhez egy órányira: 73 romai, 30 görög kath., 280 ref., 18 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház, kath. kápolna, szőlőhegy, erdő, 192 hold szántóföld.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kistárkány, magyar kisközség, Szabolcs vármegye határán, 166 házzal és 919 lakossal, kiknek nagyobb része ev. református. Postája, távírója és vasúti állomása Bély. A Tárkányiak ez ősi fészke már a XIV. században a Kistárkányi család birtoka volt. 1417-ben Perényi Miklóst iktatják részeibe, 1501-ben Vassay Istvánt, 1549-ben Serédy Istvánt és két évvel később a Buttkay és Boday családokat. Ugyanekkor a Vékeyeknek is van itt részük. 1570-ben Boda Ozsvát és Móré Gáspár, 1585-ben Joó János és Himmelreich Tibor szerepelnek birtokosaiként, míg az 1598-iki összeírás Vancsody Miklóst, Paczoth Ferenczet, Bornemisza Mátyást, Bojthy Lászlót és

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kistárkány. A Kistárkányi-család törzsfészke már a XIII. században. A XV. század derekán a Perényi-, majd a Vattay-, Serédy-, Buttkay- és Boday-család szerzi meg. Későbbi birtokos itt a Joó, Paczoth, Bornemisza, Sennyey, Hradicsay, Kállay, Cserney, Reviczky, Bémer, Gyulácsi, Klobusilzky, Kazinczy, Beöthy, Dory, Apagyi és Szerdahelyi famíliák. Hozzátartozik Petriktanya. A ref. templom 1772-ben épült. A magyar lakosság sokat szenvedett a prágai kormányzat elnyomása alatt. A község területe 2318 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1341.

Tolvaj Bertalan

1927. 11. 26.
Kistárkány - megszületett
Kistárkány - tanított
Királyhelmec - tanított
Névelőfordulások
1332
Kystarkyan
1773
Kis-Tarkány,
1786
Kisch-Tarkány,
1808
Kis-Tárkány,
1863
Kistárkány,
1927
Malý Tarkan, Kis-Tárkány,
1938
Kistárkány,
1945
Malý Tarkan, Kis-Tárkány,
1948
Malé Trakany
1994
Kistárkány

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Petrik Andor utca (Andora Petrika) 208
Telefon: 0566355408
Fax: 0566355408

Honlap: maletrakany.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Bálintová Csilla (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Proscsák Csaba (Független)
Fazekasová Monika (Független)
Téglás Erik (MOST - HÍD)
Sáradi Tibor (SMK-MKP)
Balogh Štefan (SMK-MKP)
Dobos Bartolomej (SMK-MKP)
Czető Tibor (SMK-MKP)
Rebres Ladislav (SMK-MKP)
Hajdók István (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kistárkány 337

Kistárkányi Községi Hivatal

Petrik Andor utca 208

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 914 96%
szlovákok 8 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 30 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 952
magyarok 1068 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1068
magyarok 971 89%
szlovákok 18 2%
ruszinok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 94 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1087
magyarok 963 96%
szlovákok 34 3%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 3 0%
csehek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1007
magyarok 926 88%
szlovákok 67 6%
ruszinok 1 0%
romák 51 5%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 1054
magyarok 998 86%
szlovákok 128 11%
ruszinok 1 0%
romák 8 1%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 2%
összlétszám 1156
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 921
Választási részvétel: 41.26 %
Kiadott boríték: 380
Bedobott boríték: 380

Polgármester

Érvényes szavazólap: 334
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bálintová Csilla 334 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Sáradi Tibor 235 SMK-MKP
Balogh Štefan 227 SMK-MKP
Dobos Bartolomej 191 SMK-MKP
Czető Tibor 182 SMK-MKP
Proscsák Csaba 159 Független
Rebres Ladislav 158 SMK-MKP
Hajdók István 156 SMK-MKP
Téglás Erik 154 MOST - HÍD
Fazekasová Monika 152 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö TIP 33.33% TIP 3 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 926
Választási részvétel: 20.52 %
Kiadott boríték: 190
Bedobott boríték: 190
Választásra jogosult: 928
Választási részvétel: 15.41 %
Kiadott boríték: 143
Bedobott boríték: 143
Választásra jogosult: 925
Választási részvétel: 41,40 %
Kiadott boríték: 383
Bedobott boríték: 383

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 162
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 352
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 118 72.84 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 12 7.41 % KDS
Dominika Palaščáková 7 4.32 % NOVA
Rastislav Masnyk 6 3.70 % SDKÚ - DS, SaS
Ivan Kuhn 5 3.09 % OKS
Marek Ďurán 4 2.47 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 4 2.47 % Független
Jaroslav Džunko 3 1.85 % Független
Lukáš Sisák 2 1.23 % KSS
Vladimír Gürtler 1 0.62 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 12 8.39% KDS
Karol Pataky 221 62.78 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 95 26.99 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 6 1.70 % ĽSNS
Rudolf Botka 6 1.70 % NP
Rastislav Trnka 5 1.42 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 1.42 % Független
Oliver Petrík 4 1.14 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 2 0.57 % SNS
Jaroslav Džunko 2 0.57 % Független
Vladislav Stanko 2 0.57 % Független
Lukáš Sisák 1 0.28 % KSS
Ján Struk 1 0.28 % SMS
Adam Šepetka 1 0.28 % NAJ
Jozef Bobík 1 0.28 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 378
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Horváth 113 60.75% SMER - SD
Mária Szuperák 108 58.06% SMK-MKP
József Kopasz 76 40.86% SMK-MKP
Csaba Furik 68 36.56% SMK-MKP
Jana Mondiková 58 31.18% SMER - SD
Róbert Puci 55 29.57% SMER - SD
Gejza Gore 54 29.03% Független
Ladislav Illés 54 29.03% SMK-MKP
Rastislav Petrovič 53 28.49% SMER - SD
László Farkas 52 27.96% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 51 27.42% SMER - SD
Gejza Sačko 48 25.81% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 40 21.51% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Edita Anthony 34 18.28% SaS
Ladislav Szunyog 28 15.05% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľudovít Laczko 27 14.52% SMK-MKP
Michal Zurbola 23 12.37% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Vladimír Seman 13 6.99% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Sobek 10 5.38% SMER - SD
Ján Hornyák 8 4.30% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Pető 8 4.30% Független
Aneta Horváthová 6 3.23% EDS
Miroslav Tóth 6 3.23% SMER - SD
Jana Mišenková 5 2.69% NÁŠ KRAJ
Tibor Jánošík 5 2.69% NOVA
Marián Ferčák 5 2.69% ĽS-HZDS
Ladislav Szilágyi 4 2.15% SaS
Robert Engel 4 2.15% Független
Ladislav Bodnár 4 2.15% Független
Cyril Korpesio 4 2.15% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Andrej Kocák 3 1.61% MS
Štefan Tatranský 3 1.61% KSS
František Kolbaský 3 1.61% ÚSVIT
Iveta Kohanová 3 1.61% Független
Ján Lukáč 3 1.61% SMS
Mikuláš Balog 3 1.61% EDS
Tomáš Kříž 3 1.61% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Marek Čižmár 3 1.61% Független
Juraj Oščenda 3 1.61% ĽS Naše Slovensko
Zlatica Čeplíková 3 1.61% Független
Peter Figeľ 2 1.08% DS
Ľubomír Bulla 2 1.08% Független
Magdaléna Haburová 2 1.08% Független
Ľudovít Tóth 2 1.08% SĽS
Igor Balog 2 1.08% SRÚS
Michaela Kapustníková 2 1.08% NOVA
Juraj Selecký 2 1.08% Független
Juliana Pašková 2 1.08% Független
Štefan Duč 2 1.08% Független
Terézia Kačová 2 1.08% NOVA
Ľubomír Princík 2 1.08% Független
Pavel Szijjártó 1 0.54% SĽS
František Tomko 1 0.54% Független
Martin Begala 1 0.54% Független
Miloš Ferko 1 0.54% NOVA
Miloš Kubica 1 0.54% Független
Jozef Orenič 1 0.54% NÁŠ KRAJ
Ján Tomáš 1 0.54% Független
Jaroslav Soták 1 0.54% Független
Katarína Mischurová 1 0.54% Független
Tichomír Kačo 1 0.54% Független
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Marián Kolesár 0 0.00% Független
Csilla Bálintová 269 71.16% SMK-MKP
Tibor Sáradi 206 54.50% SMK-MKP
Csaba Furik 162 42.86% SMK-MKP
József Kopasz 156 41.27% SMK-MKP
Karol Pataky 155 41.01% MOST - HÍD
Jozef Horváth 149 39.42% MOST - HÍD
Peter Pandy 128 33.86% MOST - HÍD
Jozef Želinský 115 30.42% MOST - HÍD
Viktor Palko 108 28.57% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 101 26.72% SMK-MKP
István Takács 80 21.16% SMK-MKP
Gejza Sačko 76 20.11% MOST - HÍD
Ján Juhász 73 19.31% MOST - HÍD
Peter Rico 72 19.05% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 21 5.56% SMER-SD
František Krejza 21 5.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Zoltán Sipos 16 4.23% MKDA-MKDSZ
Edina Kocsisová 12 3.17% Független
Dionýz Szabó 11 2.91% ŠKV
Zoltán Mento 9 2.38% Független
Adrian Haraszti 8 2.12% NAJ
Ján Seman 8 2.12% ŠANCA
Róbert Puci 8 2.12% SMER-SD
Ján Čebreňák 8 2.12% ĽS Naše Slovensko
Štefan Duč 7 1.85% Független
Július Hajdu 7 1.85% SMER-SD
Slavomír Illeš 6 1.59% Független
Libuša Babuľaková 5 1.32% ŠKV
Vladimír Šiňanský 5 1.32% ĽS Naše Slovensko
Lucia Rušinová 5 1.32% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 5 1.32% ĽS Naše Slovensko
Jana Mondiková 5 1.32% SMER-SD
Iveta Solomonová 4 1.06% KSS
Marta Hrobová 4 1.06% ÚSVIT
Gabriel Garanič 4 1.06% Független
Michaela Ducárová 4 1.06% ŠKV
Ján Ujheli 4 1.06% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 4 1.06% NAJ
Rastislav Petrovič 4 1.06% SMER-SD
Milan Mika 3 0.79% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Radoslav Neckár 3 0.79% JEDNOTA-ĽSS
Katarína Kasardová 3 0.79% KSS
Terézia Stanková 3 0.79% Független
Dušan Grajcár 3 0.79% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Seman 3 0.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Oščenda 3 0.79% ĽS Naše Slovensko
Marián Oščenda 2 0.53% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 2 0.53% ŠKV
Miroslav Ramšák 2 0.53% ĽS Naše Slovensko
Antónia Hrabská 2 0.53% ŠKV
Juraj Guzej 2 0.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Jozef Gamrát 2 0.53% Független
František Korytko 2 0.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Nataša Hančinová 2 0.53% JEDNOTA-ĽSS
Peter Bielek 2 0.53% SNS
Radoslav Rendeš 2 0.53% ŠKV
Peter Bačkovský 2 0.53% ŠKV
Milan Malý 1 0.26% KSS
Filip Biháry 1 0.26% ĽS Naše Slovensko
Cyril Korpesio 1 0.26% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Tichomír Kačo 1 0.26% ŠKV
Martin Galgoczy 1 0.26% Független
Štefan Kandráč 1 0.26% NP
Michal Magnes 1 0.26% SNS
František Tomko 1 0.26% JEDNOTA-ĽSS
Marek Čižmár 1 0.26% Független
Rastislav Jílek 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Martin Dzielavský 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 12.65 %
Tiszacsernyő 27 3.67 %
Nagytárkány 17 2.31 %
Nagygéres 14 1.90 %
Zétény 13 1.77 %
Bély 10 1.36 %
Bodrogszentes 9 1.22 %
Borsi 9 1.22 %
Kistárkány 8 1.09 %
Bodrogmező 8 1.09 %
Szomotor 8 1.09 %
Rad 7 0.95 %
Tőketerebes 7 0.95 %
Kisgéres 7 0.95 %
Kiskövesd 6 0.82 %
Lelesz 6 0.82 %
Kisdobra 6 0.82 %
Ágcsernyő 6 0.82 %
Ladamóc 5 0.68 %
Nagykövesd 5 0.68 %
Bodrogszentmária 4 0.54 %
Szőlőske 4 0.54 %
Bacska 4 0.54 %
Bodrogszerdahely 4 0.54 %
Gálszécs 3 0.41 %
Véke 3 0.41 %
Szolnocska 3 0.41 %
Velejte 3 0.41 %
Zemplén 2 0.27 %
Újhely 2 0.27 %
Magyarsas 2 0.27 %
Boly 2 0.27 %
Nagytoronya 2 0.27 %
Garany 2 0.27 %
Imreg 2 0.27 %
Szinyér 2 0.27 %
Kolbáska 1 0.14 %
Bári 1 0.14 %
Isztáncs 1 0.14 %
Nagyazar 1 0.14 %
Bacskó 1 0.14 %
Szilvásújfalu 1 0.14 %
Bodzásújlak 1 0.14 %
Szécsegres 1 0.14 %
Vécse 1 0.14 %
Kistoronya 1 0.14 %
Kozma 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Zemplénújfalu 1 0.14 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 4.40 %
Bodrogszentes 25 2.39 %
Tőketerebes 10 0.96 %
Tiszacsernyő 9 0.86 %
Nagykövesd 9 0.86 %
Szomotor 8 0.77 %
Bacska 7 0.67 %
Ágcsernyő 7 0.67 %
Nagygéres 7 0.67 %
Bodrogszentmária 7 0.67 %
Bodrogszerdahely 7 0.67 %
Véke 5 0.48 %
Bély 5 0.48 %
Nagytárkány 5 0.48 %
Kistárkány 4 0.38 %
Lelesz 4 0.38 %
Kiskövesd 4 0.38 %
Bacskó 3 0.29 %
Újhely 3 0.29 %
Kolbáska 2 0.19 %
Zemplénújfalu 2 0.19 %
Szőlőske 2 0.19 %
Barancs 2 0.19 %
Alsómihályi 2 0.19 %
Bodzásújlak 2 0.19 %
Szinyér 2 0.19 %
Borsi 2 0.19 %
Rad 2 0.19 %
Gercsely 2 0.19 %
Ladamóc 1 0.10 %
Szolnocska 1 0.10 %
Isztáncs 1 0.10 %
Bodrogmező 1 0.10 %
Parnó 1 0.10 %
Velejte 1 0.10 %
Boly 1 0.10 %
Kisdobra 1 0.10 %
Kiszte 1 0.10 %
Gálszécs 1 0.10 %
Zétény 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Kázmér 1 0.10 %
Magyarsas 1 0.10 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 17.31 %
Bodzásújlak 84 4.48 %
Gálszécs 45 2.40 %
Kozma 34 1.81 %
Garany 32 1.70 %
Vécse 24 1.28 %
Kasó 23 1.23 %
Királyhelmec 21 1.12 %
Battyán 20 1.07 %
Alsómihályi 20 1.07 %
Barancs 17 0.91 %
Kázmér 15 0.80 %
Gercsely 15 0.80 %
Kiszte 14 0.75 %
Szilvásújfalu 14 0.75 %
Tiszacsernyő 13 0.69 %
Magyarizsép 13 0.69 %
Céke 13 0.69 %
Dargó 11 0.59 %
Kolbáska 11 0.59 %
Parnó 11 0.59 %
Bacskó 11 0.59 %
Szécskeresztúr 9 0.48 %
Szőlőske 8 0.43 %
Kazsó 8 0.43 %
Hardicsa 8 0.43 %
Isztáncs 8 0.43 %
Imreg 7 0.37 %
Legenye 7 0.37 %
Szécsudvar 7 0.37 %
Kisazar 7 0.37 %
Magyarsas 7 0.37 %
Velejte 7 0.37 %
Borsi 6 0.32 %
Szürnyeg 6 0.32 %
Újhely 5 0.27 %
Nagyruszka 5 0.27 %
Lasztóc 5 0.27 %
Pelejte 5 0.27 %
Csörgő 5 0.27 %
Kiskövesd 4 0.21 %
Bodrogszerdahely 4 0.21 %
Lelesz 4 0.21 %
Perbenyik 4 0.21 %
Nagyazar 4 0.21 %
Biste 4 0.21 %
Bári 3 0.16 %
Zebegnyő 3 0.16 %
Szomotor 3 0.16 %
Ladamóc 3 0.16 %
Cselej 3 0.16 %
Gerenda 3 0.16 %
Csarnahó 3 0.16 %
Zemplénújfalu 3 0.16 %
Visnyó 2 0.11 %
Bacska 2 0.11 %
Véke 2 0.11 %
Kistárkány 2 0.11 %
Nagygéres 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Bodrogszentmária 2 0.11 %
Bodrogszög 2 0.11 %
Szécsegres 2 0.11 %
Tarnóka 2 0.11 %
Bély 1 0.05 %
Nagytárkány 1 0.05 %
Nagykövesd 1 0.05 %
Nagytoronya 1 0.05 %
Kisgéres 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 33.85 %
Kisgéres 381 17.91 %
Nagytárkány 178 8.37 %
Kistárkány 162 7.62 %
Bodrogszerdahely 160 7.52 %
Bodrogszentes 152 7.15 %
Perbenyik 135 6.35 %
Battyán 130 6.11 %
Nagykövesd 107 5.03 %
Bacska 103 4.84 %
Örös 101 4.75 %
Lelesz 100 4.70 %
Zétény 97 4.56 %
Tiszacsernyő 93 4.37 %
Bély 91 4.28 %
Nagygéres 91 4.28 %
Szomotor 79 3.71 %
Borsi 78 3.67 %
Boly 74 3.48 %
Kiskövesd 69 3.24 %
Ladamóc 68 3.20 %
Bári 63 2.96 %
Bodrogszentmária 63 2.96 %
Rad 62 2.91 %
Kisdobra 48 2.26 %
Tőketerebes 47 2.21 %
Bodrogmező 47 2.21 %
Imreg 46 2.16 %
Véke 45 2.12 %
Ágcsernyő 45 2.12 %
Szürnyeg 34 1.60 %
Szőlőske 34 1.60 %
Csarnahó 30 1.41 %
Szolnocska 30 1.41 %
Szinyér 28 1.32 %
Zemplén 25 1.18 %
Újhely 21 0.99 %
Hardicsa 15 0.71 %
Bodrogszög 11 0.52 %
Gálszécs 9 0.42 %
Kistoronya 9 0.42 %
Kozma 6 0.28 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Garany 4 0.19 %
Lasztóc 3 0.14 %
Céke 2 0.09 %
Kolbáska 2 0.09 %
Kázmér 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Csörgő 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Kasó 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Velejte 1 0.05 %
Bacskó 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kiszte 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Kisazar 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Magyarsas 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 20.10 %
Kistárkány 269 16.90 %
Kisgéres 269 16.90 %
Nagytárkány 216 13.57 %
Tiszacsernyő 156 9.80 %
Bély 98 6.16 %
Battyán 96 6.03 %
Bacska 92 5.78 %
Bodrogszerdahely 77 4.84 %
Perbenyik 71 4.46 %
Bodrogszentes 68 4.27 %
Lelesz 66 4.15 %
Nagykövesd 63 3.96 %
Borsi 58 3.64 %
Bári 50 3.14 %
Örös 49 3.08 %
Zétény 48 3.02 %
Boly 47 2.95 %
Ágcsernyő 45 2.83 %
Nagygéres 44 2.76 %
Kiskövesd 43 2.70 %
Szomotor 41 2.58 %
Ladamóc 38 2.39 %
Tőketerebes 35 2.20 %
Kisdobra 33 2.07 %
Rad 33 2.07 %
Bodrogmező 31 1.95 %
Véke 28 1.76 %
Bodrogszentmária 26 1.63 %
Imreg 20 1.26 %
Szolnocska 20 1.26 %
Szinyér 17 1.07 %
Zemplén 17 1.07 %
Csarnahó 16 1.01 %
Szőlőske 15 0.94 %
Újhely 11 0.69 %
Gálszécs 8 0.50 %
Bodrogszög 5 0.31 %
Magyarsas 5 0.31 %
Alsómihályi 5 0.31 %
Kistoronya 5 0.31 %
Parnó 4 0.25 %
Szürnyeg 4 0.25 %
Céke 4 0.25 %
Nagytoronya 3 0.19 %
Gercsely 3 0.19 %
Csörgő 3 0.19 %
Szilvásújfalu 3 0.19 %
Szécsudvar 3 0.19 %
Kisazar 3 0.19 %
Nagyazar 2 0.13 %
Cselej 2 0.13 %
Pelejte 2 0.13 %
Hardicsa 2 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Vécse 2 0.13 %
Bacskó 2 0.13 %
Velejte 2 0.13 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 43.63 %
Gálszécs 406 38.59 %
Parnó 55 5.23 %
Szécskeresztúr 52 4.94 %
Vécse 48 4.56 %
Kozma 46 4.37 %
Dargó 39 3.71 %
Bodzásújlak 38 3.61 %
Alsómihályi 34 3.23 %
Kázmér 26 2.47 %
Kisazar 26 2.47 %
Bacskó 26 2.47 %
Királyhelmec 24 2.28 %
Nagyazar 21 2.00 %
Zebegnyő 21 2.00 %
Garany 21 2.00 %
Céke 20 1.90 %
Kereplye 20 1.90 %
Szécsudvar 19 1.81 %
Szilvásújfalu 18 1.71 %
Tarnóka 17 1.62 %
Magyarizsép 17 1.62 %
Velejte 16 1.52 %
Cselej 15 1.43 %
Csörgő 15 1.43 %
Hardicsa 14 1.33 %
Zemplénújfalu 12 1.14 %
Gerenda 12 1.14 %
Szürnyeg 12 1.14 %
Nagytoronya 11 1.05 %
Pelejte 11 1.05 %
Nagyruszka 11 1.05 %
Gercsely 11 1.05 %
Lasztóc 10 0.95 %
Visnyó 10 0.95 %
Barancs 9 0.86 %
Sztankóc 9 0.86 %
Szomotor 8 0.76 %
Újhely 8 0.76 %
Bodrogszerdahely 8 0.76 %
Tiszacsernyő 8 0.76 %
Battyán 7 0.67 %
Borsi 7 0.67 %
Ágcsernyő 7 0.67 %
Nagytárkány 6 0.57 %
Isztáncs 6 0.57 %
Szécsegres 6 0.57 %
Rad 5 0.48 %
Lelesz 5 0.48 %
Kisdobra 5 0.48 %
Biste 5 0.48 %
Perbenyik 4 0.38 %
Legenye 4 0.38 %
Kasó 4 0.38 %
Nagygéres 4 0.38 %
Kiszte 4 0.38 %
Magyarsas 4 0.38 %
Kolbáska 4 0.38 %
Imreg 4 0.38 %
Örös 3 0.29 %
Bacska 3 0.29 %
Bodrogszentes 3 0.29 %
Kazsó 2 0.19 %
Bély 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Ladamóc 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Kistoronya 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Kistárkány 1 0.10 %
Szinyér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 7.21 %
Tiszacsernyő 150 4.81 %
Királyhelmec 123 3.94 %
Ágcsernyő 49 1.57 %
Bodrogszerdahely 32 1.03 %
Lelesz 30 0.96 %
Nagytárkány 30 0.96 %
Kisgéres 28 0.90 %
Tőketerebes 26 0.83 %
Bacska 25 0.80 %
Bély 22 0.70 %
Bodrogszentes 21 0.67 %
Imreg 18 0.58 %
Borsi 16 0.51 %
Örös 14 0.45 %
Perbenyik 14 0.45 %
Gálszécs 13 0.42 %
Szomotor 11 0.35 %
Kisdobra 11 0.35 %
Kistárkány 11 0.35 %
Kozma 10 0.32 %
Nagygéres 10 0.32 %
Vécse 8 0.26 %
Szolnocska 8 0.26 %
Rad 8 0.26 %
Kiskövesd 7 0.22 %
Véke 7 0.22 %
Bodzásújlak 7 0.22 %
Bodrogszentmária 7 0.22 %
Bodrogmező 6 0.19 %
Boly 6 0.19 %
Nagykövesd 6 0.19 %
Legenye 5 0.16 %
Zemplén 5 0.16 %
Gercsely 5 0.16 %
Garany 5 0.16 %
Kázmér 4 0.13 %
Szinyér 4 0.13 %
Szécsudvar 4 0.13 %
Barancs 4 0.13 %
Szőlőske 4 0.13 %
Bári 4 0.13 %
Alsómihályi 3 0.10 %
Csörgő 3 0.10 %
Ladamóc 3 0.10 %
Kisazar 2 0.06 %
Újhely 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Parnó 2 0.06 %
Bodrogszög 2 0.06 %
Magyarsas 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Szürnyeg 2 0.06 %
Nagyazar 2 0.06 %
Nagytoronya 2 0.06 %
Kazsó 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Magyarizsép 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Céke 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Csarnahó 1 0.03 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 14.49 %
Gálszécs 23 1.83 %
Vécse 17 1.35 %
Velejte 12 0.96 %
Kasó 10 0.80 %
Zemplénújfalu 9 0.72 %
Királyhelmec 9 0.72 %
Hardicsa 8 0.64 %
Parnó 7 0.56 %
Isztáncs 7 0.56 %
Lasztóc 6 0.48 %
Magyarsas 6 0.48 %
Szécsudvar 6 0.48 %
Céke 6 0.48 %
Magyarizsép 6 0.48 %
Kazsó 5 0.40 %
Bodrogszerdahely 5 0.40 %
Kozma 5 0.40 %
Szilvásújfalu 5 0.40 %
Ágcsernyő 5 0.40 %
Lelesz 5 0.40 %
Alsómihályi 5 0.40 %
Kiszte 4 0.32 %
Gercsely 4 0.32 %
Tiszacsernyő 4 0.32 %
Bodzásújlak 4 0.32 %
Garany 4 0.32 %
Újhely 4 0.32 %
Rad 4 0.32 %
Legenye 3 0.24 %
Kistárkány 3 0.24 %
Szürnyeg 3 0.24 %
Nagytoronya 3 0.24 %
Nagyazar 3 0.24 %
Nagygéres 3 0.24 %
Battyán 3 0.24 %
Bacskó 3 0.24 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Bári 2 0.16 %
Dargó 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Zebegnyő 2 0.16 %
Szécsegres 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Boly 2 0.16 %
Nagyruszka 2 0.16 %
Szécskeresztúr 2 0.16 %
Pelejte 2 0.16 %
Csörgő 2 0.16 %
Kázmér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Bacska 1 0.08 %
Bély 1 0.08 %
Borsi 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Sztankóc 1 0.08 %
Kolbáska 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Bodrogszentes 1 0.08 %
Cselej 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Visnyó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Nagytárkány 1 0.08 %
Szőlőske 1 0.08 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 6.52 %
Szőlőske 90 4.44 %
Borsi 88 4.35 %
Királyhelmec 77 3.80 %
Bodrogszerdahely 75 3.70 %
Szomotor 45 2.22 %
Tiszacsernyő 44 2.17 %
Gálszécs 38 1.88 %
Battyán 33 1.63 %
Kisgéres 27 1.33 %
Ladamóc 24 1.19 %
Lelesz 22 1.09 %
Nagytárkány 20 0.99 %
Perbenyik 15 0.74 %
Kiskövesd 15 0.74 %
Bodrogszentes 15 0.74 %
Bély 15 0.74 %
Bodrogszentmária 15 0.74 %
Újhely 14 0.69 %
Bári 14 0.69 %
Céke 12 0.59 %
Kistárkány 12 0.59 %
Kistoronya 11 0.54 %
Csörgő 11 0.54 %
Nagykövesd 10 0.49 %
Bodzásújlak 10 0.49 %
Örös 9 0.44 %
Véke 9 0.44 %
Pelejte 8 0.40 %
Szécskeresztúr 8 0.40 %
Zemplén 7 0.35 %
Imreg 7 0.35 %
Alsómihályi 7 0.35 %
Bacska 7 0.35 %
Legenye 6 0.30 %
Magyarsas 6 0.30 %
Kozma 6 0.30 %
Vécse 6 0.30 %
Hardicsa 6 0.30 %
Rad 6 0.30 %
Dargó 5 0.25 %
Boly 5 0.25 %
Bacskó 5 0.25 %
Garany 5 0.25 %
Ágcsernyő 5 0.25 %
Parnó 5 0.25 %
Zemplénújfalu 4 0.20 %
Szolnocska 4 0.20 %
Zétény 4 0.20 %
Lasztóc 4 0.20 %
Csarnahó 4 0.20 %
Velejte 3 0.15 %
Szécsegres 3 0.15 %
Nagyruszka 3 0.15 %
Bodrogmező 3 0.15 %
Kolbáska 3 0.15 %
Gercsely 3 0.15 %
Kisdobra 3 0.15 %
Szécsudvar 3 0.15 %
Szürnyeg 3 0.15 %
Kiszte 3 0.15 %
Kázmér 3 0.15 %
Nagygéres 3 0.15 %
Magyarizsép 3 0.15 %
Gerenda 2 0.10 %
Biste 2 0.10 %
Nagytoronya 2 0.10 %
Szinyér 2 0.10 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Szilvásújfalu 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 20.68 %
Gálszécs 72 10.64 %
Parnó 20 2.95 %
Kozma 18 2.66 %
Alsómihályi 18 2.66 %
Garany 18 2.66 %
Bacskó 14 2.07 %
Magyarizsép 11 1.62 %
Királyhelmec 11 1.62 %
Lasztóc 10 1.48 %
Tiszacsernyő 9 1.33 %
Bodzásújlak 9 1.33 %
Hardicsa 9 1.33 %
Dargó 9 1.33 %
Kisazar 7 1.03 %
Vécse 7 1.03 %
Szécsudvar 7 1.03 %
Legenye 7 1.03 %
Kiszte 6 0.89 %
Nagyazar 6 0.89 %
Szécskeresztúr 6 0.89 %
Nagytoronya 5 0.74 %
Nagytárkány 5 0.74 %
Magyarsas 5 0.74 %
Szürnyeg 5 0.74 %
Zemplénújfalu 4 0.59 %
Újhely 4 0.59 %
Kázmér 4 0.59 %
Szilvásújfalu 4 0.59 %
Céke 3 0.44 %
Velejte 3 0.44 %
Nagygéres 3 0.44 %
Kasó 3 0.44 %
Zebegnyő 3 0.44 %
Bély 3 0.44 %
Lelesz 3 0.44 %
Tarnóka 3 0.44 %
Bodrogszentes 3 0.44 %
Véke 3 0.44 %
Csörgő 3 0.44 %
Szécsegres 3 0.44 %
Szomotor 3 0.44 %
Isztáncs 3 0.44 %
Bodrogszerdahely 3 0.44 %
Szőlőske 2 0.30 %
Nagyruszka 2 0.30 %
Bári 2 0.30 %
Pelejte 2 0.30 %
Borsi 2 0.30 %
Nagykövesd 2 0.30 %
Bodrogszentmária 2 0.30 %
Visnyó 2 0.30 %
Battyán 2 0.30 %
Kisgéres 2 0.30 %
Szolnocska 2 0.30 %
Barancs 2 0.30 %
Kolbáska 2 0.30 %
Sztankóc 2 0.30 %
Örös 2 0.30 %
Gercsely 2 0.30 %
Kiskövesd 2 0.30 %
Rad 1 0.15 %
Csarnahó 1 0.15 %
Bodrogmező 1 0.15 %
Kistárkány 1 0.15 %
Ágcsernyő 1 0.15 %
Ladamóc 1 0.15 %
Kereplye 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 37.71 %
Tőketerebes 297 33.33 %
Kisazar 94 10.55 %
Szécskeresztúr 87 9.76 %
Dargó 78 8.75 %
Nagyazar 53 5.95 %
Kereplye 48 5.39 %
Vécse 39 4.38 %
Parnó 35 3.93 %
Kozma 33 3.70 %
Zebegnyő 28 3.14 %
Alsómihályi 25 2.81 %
Bacskó 21 2.36 %
Tarnóka 20 2.24 %
Bodzásújlak 19 2.13 %
Sztankóc 19 2.13 %
Magyarsas 17 1.91 %
Magyarizsép 17 1.91 %
Hardicsa 17 1.91 %
Szilvásújfalu 17 1.91 %
Cselej 17 1.91 %
Csörgő 16 1.80 %
Garany 16 1.80 %
Szécsudvar 16 1.80 %
Királyhelmec 15 1.68 %
Velejte 14 1.57 %
Gerenda 13 1.46 %
Nagyruszka 12 1.35 %
Céke 12 1.35 %
Visnyó 11 1.23 %
Lasztóc 10 1.12 %
Bodrogszerdahely 9 1.01 %
Pelejte 9 1.01 %
Nagytoronya 9 1.01 %
Kázmér 9 1.01 %
Tiszacsernyő 9 1.01 %
Barancs 8 0.90 %
Kiszte 8 0.90 %
Lelesz 8 0.90 %
Isztáncs 7 0.79 %
Nagytárkány 7 0.79 %
Kolbáska 7 0.79 %
Véke 7 0.79 %
Zemplénújfalu 7 0.79 %
Gercsely 6 0.67 %
Szomotor 6 0.67 %
Nagygéres 6 0.67 %
Újhely 5 0.56 %
Bodrogszentmária 5 0.56 %
Biste 5 0.56 %
Legenye 5 0.56 %
Battyán 5 0.56 %
Szécsegres 5 0.56 %
Ágcsernyő 4 0.45 %
Borsi 4 0.45 %
Perbenyik 4 0.45 %
Szürnyeg 3 0.34 %
Bodrogmező 3 0.34 %
Imreg 3 0.34 %
Bély 3 0.34 %
Bodrogszentes 3 0.34 %
Bacska 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Nagykövesd 2 0.22 %
Rad 2 0.22 %
Kistoronya 2 0.22 %
Kasó 2 0.22 %
Kistárkány 2 0.22 %
Kisgéres 2 0.22 %
Zétény 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Ladamóc 1 0.11 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 5.66 %
Bély 80 3.12 %
Királyhelmec 70 2.73 %
Gálszécs 57 2.22 %
Tiszacsernyő 56 2.19 %
Kisgéres 31 1.21 %
Battyán 29 1.13 %
Nagytárkány 25 0.98 %
Kistárkány 21 0.82 %
Alsómihályi 20 0.78 %
Kozma 19 0.74 %
Borsi 17 0.66 %
Bodrogszerdahely 17 0.66 %
Véke 17 0.66 %
Nagygéres 14 0.55 %
Szomotor 14 0.55 %
Csörgő 13 0.51 %
Lelesz 13 0.51 %
Kisdobra 12 0.47 %
Bodzásújlak 12 0.47 %
Szécskeresztúr 12 0.47 %
Parnó 11 0.43 %
Céke 11 0.43 %
Hardicsa 11 0.43 %
Dargó 9 0.35 %
Szilvásújfalu 8 0.31 %
Velejte 8 0.31 %
Bodrogszentes 8 0.31 %
Lasztóc 7 0.27 %
Bacskó 7 0.27 %
Ágcsernyő 7 0.27 %
Imreg 6 0.23 %
Bodrogszentmária 6 0.23 %
Kolbáska 6 0.23 %
Zétény 6 0.23 %
Perbenyik 6 0.23 %
Gercsely 6 0.23 %
Örös 6 0.23 %
Garany 6 0.23 %
Nagytoronya 6 0.23 %
Biste 5 0.20 %
Szőlőske 5 0.20 %
Nagyazar 5 0.20 %
Kázmér 5 0.20 %
Bodrogszög 5 0.20 %
Magyarsas 5 0.20 %
Zemplénújfalu 5 0.20 %
Isztáncs 5 0.20 %
Magyarizsép 5 0.20 %
Szolnocska 4 0.16 %
Nagykövesd 4 0.16 %
Legenye 4 0.16 %
Vécse 4 0.16 %
Bacska 4 0.16 %
Zebegnyő 4 0.16 %
Gerenda 4 0.16 %
Kisazar 4 0.16 %
Bodrogmező 3 0.12 %
Kiskövesd 3 0.12 %
Rad 3 0.12 %
Szürnyeg 3 0.12 %
Boly 3 0.12 %
Újhely 3 0.12 %
Ladamóc 3 0.12 %
Szécsudvar 3 0.12 %
Pelejte 3 0.12 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bári 2 0.08 %
Cselej 2 0.08 %
Kereplye 2 0.08 %
Barancs 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 52.58 %
Vécse 74 4.06 %
Gálszécs 68 3.73 %
Garany 58 3.18 %
Nagyruszka 46 2.52 %
Hardicsa 33 1.81 %
Alsómihályi 33 1.81 %
Bodzásújlak 31 1.70 %
Parnó 31 1.70 %
Céke 28 1.54 %
Zemplénújfalu 26 1.43 %
Kozma 24 1.32 %
Velejte 21 1.15 %
Kiszte 18 0.99 %
Királyhelmec 17 0.93 %
Gercsely 17 0.93 %
Magyarizsép 16 0.88 %
Pelejte 15 0.82 %
Imreg 15 0.82 %
Kasó 15 0.82 %
Magyarsas 14 0.77 %
Szürnyeg 14 0.77 %
Kázmér 13 0.71 %
Isztáncs 13 0.71 %
Kisazar 12 0.66 %
Legenye 11 0.60 %
Barancs 11 0.60 %
Csörgő 10 0.55 %
Szécsegres 9 0.49 %
Biste 9 0.49 %
Kolbáska 9 0.49 %
Bodrogszerdahely 9 0.49 %
Szécskeresztúr 9 0.49 %
Dargó 9 0.49 %
Lasztóc 8 0.44 %
Lelesz 8 0.44 %
Tiszacsernyő 7 0.38 %
Gerenda 7 0.38 %
Szécsudvar 7 0.38 %
Kisgéres 7 0.38 %
Nagytoronya 6 0.33 %
Bacskó 6 0.33 %
Bári 6 0.33 %
Bély 6 0.33 %
Szilvásújfalu 6 0.33 %
Bacska 5 0.27 %
Kazsó 5 0.27 %
Borsi 5 0.27 %
Tarnóka 5 0.27 %
Ladamóc 4 0.22 %
Ágcsernyő 4 0.22 %
Újhely 4 0.22 %
Kistoronya 4 0.22 %
Nagyazar 3 0.16 %
Nagykövesd 3 0.16 %
Szomotor 3 0.16 %
Zétény 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Nagytárkány 2 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 41.36 %
Gálszécs 71 3.66 %
Garany 42 2.17 %
Vécse 38 1.96 %
Hardicsa 35 1.81 %
Bodzásújlak 31 1.60 %
Kiszte 29 1.50 %
Zemplénújfalu 27 1.39 %
Parnó 24 1.24 %
Kozma 22 1.13 %
Pelejte 21 1.08 %
Magyarsas 19 0.98 %
Alsómihályi 18 0.93 %
Velejte 17 0.88 %
Céke 17 0.88 %
Nagyruszka 14 0.72 %
Cselej 14 0.72 %
Szilvásújfalu 14 0.72 %
Szécskeresztúr 13 0.67 %
Királyhelmec 13 0.67 %
Imreg 13 0.67 %
Kazsó 12 0.62 %
Kázmér 11 0.57 %
Csörgő 11 0.57 %
Dargó 10 0.52 %
Gercsely 10 0.52 %
Isztáncs 10 0.52 %
Szomotor 9 0.46 %
Tiszacsernyő 9 0.46 %
Szécsegres 8 0.41 %
Újhely 8 0.41 %
Bodrogszerdahely 8 0.41 %
Kolbáska 8 0.41 %
Borsi 8 0.41 %
Legenye 8 0.41 %
Szürnyeg 6 0.31 %
Nagytoronya 6 0.31 %
Kistoronya 6 0.31 %
Barancs 6 0.31 %
Zebegnyő 5 0.26 %
Magyarizsép 5 0.26 %
Bári 5 0.26 %
Nagytárkány 5 0.26 %
Gerenda 5 0.26 %
Szécsudvar 5 0.26 %
Kisazar 4 0.21 %
Kistárkány 4 0.21 %
Kasó 4 0.21 %
Lasztóc 4 0.21 %
Lelesz 4 0.21 %
Battyán 4 0.21 %
Kiskövesd 3 0.15 %
Bacskó 3 0.15 %
Kereplye 3 0.15 %
Nagyazar 3 0.15 %
Rad 3 0.15 %
Biste 3 0.15 %
Tarnóka 3 0.15 %
Kisgéres 3 0.15 %
Csarnahó 2 0.10 %
Ágcsernyő 2 0.10 %
Perbenyik 2 0.10 %
Nagygéres 2 0.10 %
Visnyó 2 0.10 %
Véke 2 0.10 %
Kisdobra 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szinyér 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 39.81 %
Szomotor 164 8.11 %
Tiszacsernyő 163 8.06 %
Tőketerebes 154 7.62 %
Lelesz 113 5.59 %
Bodrogszerdahely 108 5.34 %
Bodrogszentmária 108 5.34 %
Zétény 106 5.24 %
Ágcsernyő 99 4.90 %
Kisgéres 84 4.15 %
Bély 79 3.91 %
Bodrogszentes 78 3.86 %
Kistárkány 76 3.76 %
Magyarsas 75 3.71 %
Perbenyik 74 3.66 %
Kisdobra 64 3.17 %
Nagytárkány 64 3.17 %
Nagygéres 59 2.92 %
Rad 51 2.52 %
Véke 45 2.23 %
Battyán 45 2.23 %
Borsi 44 2.18 %
Boly 41 2.03 %
Ladamóc 40 1.98 %
Garany 33 1.63 %
Nagykövesd 33 1.63 %
Örös 32 1.58 %
Bári 31 1.53 %
Szürnyeg 30 1.48 %
Bodrogmező 27 1.34 %
Imreg 25 1.24 %
Céke 22 1.09 %
Gálszécs 22 1.09 %
Bacska 21 1.04 %
Kiskövesd 20 0.99 %
Csarnahó 19 0.94 %
Csörgő 19 0.94 %
Szolnocska 17 0.84 %
Zemplén 17 0.84 %
Parnó 17 0.84 %
Szinyér 14 0.69 %
Szőlőske 13 0.64 %
Újhely 13 0.64 %
Velejte 11 0.54 %
Hardicsa 10 0.49 %
Bacskó 10 0.49 %
Pelejte 8 0.40 %
Bodrogszög 8 0.40 %
Gercsely 7 0.35 %
Nagytoronya 7 0.35 %
Kistoronya 6 0.30 %
Nagyruszka 6 0.30 %
Zemplénújfalu 6 0.30 %
Kolbáska 6 0.30 %
Cselej 5 0.25 %
Legenye 4 0.20 %
Szilvásújfalu 4 0.20 %
Kázmér 4 0.20 %
Magyarizsép 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Kiszte 3 0.15 %
Biste 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Isztáncs 2 0.10 %
Kisazar 2 0.10 %
Kozma 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 26.69 %
Bodrogszentes 167 20.17 %
Tőketerebes 156 18.84 %
Kisgéres 69 8.33 %
Rad 50 6.04 %
Tiszacsernyő 46 5.56 %
Lelesz 45 5.43 %
Bodrogszerdahely 43 5.19 %
Gálszécs 41 4.95 %
Bacska 32 3.86 %
Zétény 32 3.86 %
Szomotor 32 3.86 %
Bodrogszentmária 31 3.74 %
Battyán 31 3.74 %
Perbenyik 31 3.74 %
Bély 30 3.62 %
Boly 27 3.26 %
Szolnocska 25 3.02 %
Kisdobra 22 2.66 %
Nagytárkány 22 2.66 %
Szilvásújfalu 21 2.54 %
Véke 21 2.54 %
Kistárkány 21 2.54 %
Garany 20 2.42 %
Borsi 19 2.29 %
Nagykövesd 19 2.29 %
Nagygéres 18 2.17 %
Kiskövesd 18 2.17 %
Örös 17 2.05 %
Ágcsernyő 16 1.93 %
Vécse 15 1.81 %
Szinyér 15 1.81 %
Bodrogmező 14 1.69 %
Kozma 14 1.69 %
Magyarizsép 14 1.69 %
Hardicsa 11 1.33 %
Szőlőske 10 1.21 %
Alsómihályi 10 1.21 %
Ladamóc 10 1.21 %
Lasztóc 10 1.21 %
Imreg 9 1.09 %
Bodzásújlak 7 0.85 %
Nagyazar 7 0.85 %
Szürnyeg 7 0.85 %
Újhely 7 0.85 %
Szécskeresztúr 7 0.85 %
Zemplénújfalu 6 0.72 %
Barancs 6 0.72 %
Magyarsas 5 0.60 %
Szécsegres 5 0.60 %
Céke 5 0.60 %
Zemplén 5 0.60 %
Csörgő 5 0.60 %
Gercsely 5 0.60 %
Nagytoronya 5 0.60 %
Bodrogszög 5 0.60 %
Csarnahó 4 0.48 %
Bári 4 0.48 %
Cselej 4 0.48 %
Kolbáska 4 0.48 %
Nagyruszka 4 0.48 %
Szécsudvar 3 0.36 %
Visnyó 3 0.36 %
Bacskó 3 0.36 %
Legenye 2 0.24 %
Velejte 2 0.24 %
Kazsó 2 0.24 %
Kázmér 2 0.24 %
Biste 2 0.24 %
Kasó 2 0.24 %
Parnó 2 0.24 %
Isztáncs 1 0.12 %
Kistoronya 1 0.12 %
Dargó 1 0.12 %
Gerenda 1 0.12 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 21.73 %
Kisgéres 184 9.99 %
Nagytárkány 96 5.21 %
Kistárkány 80 4.35 %
Bodrogszerdahely 79 4.29 %
Bacska 69 3.75 %
Perbenyik 67 3.64 %
Borsi 63 3.42 %
Battyán 63 3.42 %
Bodrogszentmária 62 3.37 %
Ladamóc 58 3.15 %
Nagykövesd 56 3.04 %
Zétény 53 2.88 %
Bély 53 2.88 %
Bári 51 2.77 %
Boly 47 2.55 %
Lelesz 47 2.55 %
Rad 46 2.50 %
Tiszacsernyő 44 2.39 %
Szomotor 42 2.28 %
Bodrogszentes 39 2.12 %
Nagygéres 38 2.06 %
Örös 37 2.01 %
Imreg 33 1.79 %
Bodrogmező 29 1.58 %
Kiskövesd 27 1.47 %
Tőketerebes 26 1.41 %
Kisdobra 25 1.36 %
Szőlőske 25 1.36 %
Ágcsernyő 23 1.25 %
Véke 22 1.20 %
Csarnahó 20 1.09 %
Szolnocska 17 0.92 %
Zemplén 17 0.92 %
Szinyér 17 0.92 %
Újhely 11 0.60 %
Bodrogszög 6 0.33 %
Gálszécs 6 0.33 %
Garany 5 0.27 %
Isztáncs 5 0.27 %
Céke 3 0.16 %
Alsómihályi 3 0.16 %
Hardicsa 3 0.16 %
Kistoronya 3 0.16 %
Barancs 2 0.11 %
Kozma 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 7.60 %
Gálszécs 37 2.02 %
Vécse 13 0.71 %
Parnó 11 0.60 %
Tiszacsernyő 10 0.55 %
Királyhelmec 10 0.55 %
Bacskó 9 0.49 %
Kozma 9 0.49 %
Céke 8 0.44 %
Alsómihályi 7 0.38 %
Garany 7 0.38 %
Szécskeresztúr 5 0.27 %
Bodzásújlak 5 0.27 %
Borsi 5 0.27 %
Hardicsa 5 0.27 %
Magyarsas 5 0.27 %
Zemplénújfalu 5 0.27 %
Nagyruszka 4 0.22 %
Kolbáska 4 0.22 %
Rad 4 0.22 %
Kisgéres 4 0.22 %
Nagyazar 4 0.22 %
Kistárkány 4 0.22 %
Tarnóka 4 0.22 %
Pelejte 4 0.22 %
Sztankóc 4 0.22 %
Bodrogszerdahely 4 0.22 %
Ágcsernyő 3 0.16 %
Lelesz 3 0.16 %
Bodrogszentes 3 0.16 %
Nagytoronya 3 0.16 %
Kázmér 3 0.16 %
Dargó 3 0.16 %
Lasztóc 3 0.16 %
Véke 3 0.16 %
Cselej 3 0.16 %
Battyán 3 0.16 %
Bacska 3 0.16 %
Kasó 3 0.16 %
Bély 2 0.11 %
Gercsely 2 0.11 %
Gerenda 2 0.11 %
Bodrogszentmária 2 0.11 %
Magyarizsép 2 0.11 %
Csörgő 2 0.11 %
Kisdobra 2 0.11 %
Szécsudvar 2 0.11 %
Barancs 2 0.11 %
Isztáncs 2 0.11 %
Szomotor 2 0.11 %
Kisazar 2 0.11 %
Szürnyeg 2 0.11 %
Szilvásújfalu 2 0.11 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kiskövesd 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kiszte 1 0.05 %
Velejte 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Bodrogmező 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Csarnahó 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Imreg 1 0.05 %
Bári 1 0.05 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 55.30 %
Gálszécs 160 12.57 %
Céke 120 9.43 %
Magyarsas 101 7.93 %
Királyhelmec 87 6.83 %
Parnó 79 6.21 %
Szilvásújfalu 77 6.05 %
Bacskó 69 5.42 %
Borsi 66 5.18 %
Bodzásújlak 65 5.11 %
Magyarizsép 64 5.03 %
Szürnyeg 61 4.79 %
Lasztóc 59 4.63 %
Hardicsa 58 4.56 %
Kolbáska 55 4.32 %
Vécse 54 4.24 %
Garany 52 4.08 %
Kozma 50 3.93 %
Zemplénújfalu 48 3.77 %
Szécskeresztúr 39 3.06 %
Nagyruszka 36 2.83 %
Tiszacsernyő 35 2.75 %
Csörgő 34 2.67 %
Imreg 34 2.67 %
Kiszte 33 2.59 %
Kisazar 32 2.51 %
Bodrogszerdahely 32 2.51 %
Alsómihályi 32 2.51 %
Velejte 27 2.12 %
Szécsudvar 25 1.96 %
Nagytoronya 23 1.81 %
Dargó 23 1.81 %
Gercsely 21 1.65 %
Barancs 20 1.57 %
Pelejte 20 1.57 %
Nagyazar 20 1.57 %
Bodrogszentes 20 1.57 %
Kázmér 19 1.49 %
Kisdobra 19 1.49 %
Cselej 18 1.41 %
Bári 16 1.26 %
Szomotor 16 1.26 %
Kasó 15 1.18 %
Újhely 15 1.18 %
Kereplye 15 1.18 %
Szőlőske 15 1.18 %
Bodrogmező 14 1.10 %
Perbenyik 14 1.10 %
Csarnahó 14 1.10 %
Bodrogszentmária 14 1.10 %
Visnyó 14 1.10 %
Lelesz 14 1.10 %
Bély 13 1.02 %
Kistoronya 13 1.02 %
Szolnocska 11 0.86 %
Biste 11 0.86 %
Kazsó 10 0.79 %
Isztáncs 9 0.71 %
Szécsegres 9 0.71 %
Nagytárkány 9 0.71 %
Kisgéres 8 0.63 %
Kiskövesd 7 0.55 %
Legenye 7 0.55 %
Gerenda 7 0.55 %
Battyán 6 0.47 %
Bodrogszög 6 0.47 %
Kistárkány 5 0.39 %
Ágcsernyő 5 0.39 %
Zemplén 5 0.39 %
Zebegnyő 5 0.39 %
Ladamóc 5 0.39 %
Zétény 5 0.39 %
Véke 4 0.31 %
Boly 4 0.31 %
Rad 4 0.31 %
Nagygéres 3 0.24 %
Örös 2 0.16 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Sztankóc 2 0.16 %
Szinyér 1 0.08 %
Tarnóka 1 0.08 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 93.06 %
Tőketerebes 250 46.90 %
Szécskeresztúr 96 18.01 %
Nagyazar 39 7.32 %
Parnó 36 6.75 %
Kisazar 32 6.00 %
Vécse 30 5.63 %
Bacskó 27 5.07 %
Dargó 27 5.07 %
Tarnóka 23 4.32 %
Nagyruszka 21 3.94 %
Kozma 18 3.38 %
Cselej 17 3.19 %
Alsómihályi 16 3.00 %
Garany 16 3.00 %
Zebegnyő 14 2.63 %
Királyhelmec 13 2.44 %
Magyarizsép 13 2.44 %
Gerenda 12 2.25 %
Szécsudvar 12 2.25 %
Hardicsa 11 2.06 %
Velejte 11 2.06 %
Visnyó 10 1.88 %
Pelejte 10 1.88 %
Szilvásújfalu 10 1.88 %
Szécsegres 9 1.69 %
Kolbáska 9 1.69 %
Zemplénújfalu 8 1.50 %
Kereplye 7 1.31 %
Csörgő 7 1.31 %
Barancs 6 1.13 %
Nagytárkány 5 0.94 %
Tiszacsernyő 5 0.94 %
Kázmér 5 0.94 %
Lasztóc 5 0.94 %
Szürnyeg 4 0.75 %
Céke 4 0.75 %
Nagytoronya 4 0.75 %
Bodrogszerdahely 4 0.75 %
Kiszte 4 0.75 %
Sztankóc 4 0.75 %
Magyarsas 4 0.75 %
Isztáncs 3 0.56 %
Battyán 3 0.56 %
Bodzásújlak 3 0.56 %
Nagygéres 3 0.56 %
Szomotor 3 0.56 %
Véke 3 0.56 %
Legenye 3 0.56 %
Kazsó 2 0.38 %
Gercsely 2 0.38 %
Bély 2 0.38 %
Biste 2 0.38 %
Kistárkány 2 0.38 %
Lelesz 1 0.19 %
Boly 1 0.19 %
Bodrogszög 1 0.19 %
Perbenyik 1 0.19 %
Kiskövesd 1 0.19 %
Zemplén 1 0.19 %
Bodrogszentmária 1 0.19 %
Imreg 1 0.19 %
Ágcsernyő 1 0.19 %
Újhely 1 0.19 %
Bári 1 0.19 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 48.49 %
Tiszacsernyő 290 12.53 %
Lelesz 181 7.82 %
Szomotor 154 6.66 %
Nagytárkány 137 5.92 %
Bély 126 5.45 %
Bodrogszerdahely 121 5.23 %
Kisgéres 116 5.01 %
Kistárkány 115 4.97 %
Perbenyik 91 3.93 %
Zétény 87 3.76 %
Bodrogszentes 84 3.63 %
Kisdobra 79 3.41 %
Nagygéres 77 3.33 %
Bodrogszentmária 76 3.28 %
Battyán 69 2.98 %
Örös 60 2.59 %
Tőketerebes 60 2.59 %
Borsi 55 2.38 %
Rad 52 2.25 %
Nagykövesd 49 2.12 %
Bacska 49 2.12 %
Ágcsernyő 46 1.99 %
Boly 44 1.90 %
Zemplén 41 1.77 %
Véke 37 1.60 %
Bodrogmező 31 1.34 %
Ladamóc 28 1.21 %
Bári 25 1.08 %
Kiskövesd 25 1.08 %
Csarnahó 22 0.95 %
Szinyér 19 0.82 %
Szolnocska 18 0.78 %
Imreg 18 0.78 %
Szőlőske 16 0.69 %
Vécse 14 0.61 %
Újhely 13 0.56 %
Bodrogszög 10 0.43 %
Gálszécs 10 0.43 %
Alsómihályi 9 0.39 %
Kistoronya 6 0.26 %
Gercsely 5 0.22 %
Kázmér 5 0.22 %
Pelejte 5 0.22 %
Csörgő 5 0.22 %
Lasztóc 5 0.22 %
Kereplye 5 0.22 %
Legenye 5 0.22 %
Velejte 5 0.22 %
Szécsudvar 4 0.17 %
Kozma 4 0.17 %
Szürnyeg 4 0.17 %
Hardicsa 4 0.17 %
Nagytoronya 4 0.17 %
Szilvásújfalu 3 0.13 %
Kolbáska 3 0.13 %
Nagyruszka 3 0.13 %
Céke 3 0.13 %
Szécskeresztúr 3 0.13 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Garany 2 0.09 %
Biste 2 0.09 %
Zebegnyő 2 0.09 %
Barancs 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Dargó 2 0.09 %
Bacskó 1 0.04 %
Nagyazar 1 0.04 %
Kazsó 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 50.91 %
Parnó 237 42.93 %
Gálszécs 90 16.30 %
Bacskó 60 10.87 %
Magyarsas 57 10.33 %
Kozma 34 6.16 %
Magyarizsép 32 5.80 %
Kolbáska 27 4.89 %
Alsómihályi 24 4.35 %
Dargó 24 4.35 %
Vécse 22 3.99 %
Hardicsa 22 3.99 %
Garany 22 3.99 %
Szécskeresztúr 21 3.80 %
Szécsudvar 21 3.80 %
Bodzásújlak 19 3.44 %
Kiszte 18 3.26 %
Visnyó 17 3.08 %
Királyhelmec 16 2.90 %
Csörgő 16 2.90 %
Zemplénújfalu 14 2.54 %
Zebegnyő 14 2.54 %
Nagytoronya 14 2.54 %
Céke 13 2.36 %
Gerenda 11 1.99 %
Barancs 11 1.99 %
Lasztóc 11 1.99 %
Kisazar 10 1.81 %
Nagyruszka 9 1.63 %
Kasó 8 1.45 %
Cselej 8 1.45 %
Kereplye 8 1.45 %
Kázmér 8 1.45 %
Gercsely 7 1.27 %
Bodrogszerdahely 6 1.09 %
Tiszacsernyő 6 1.09 %
Biste 6 1.09 %
Velejte 6 1.09 %
Borsi 6 1.09 %
Bodrogszentes 6 1.09 %
Sztankóc 5 0.91 %
Nagyazar 5 0.91 %
Szilvásújfalu 5 0.91 %
Kisdobra 5 0.91 %
Szomotor 5 0.91 %
Battyán 5 0.91 %
Örös 4 0.72 %
Lelesz 4 0.72 %
Újhely 4 0.72 %
Ágcsernyő 4 0.72 %
Bodrogszög 3 0.54 %