SK
KS
.....

Kisszalánc

Község

címer zászló
161 69% magyar 1910
1 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Slančík
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzér járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Gálszécsi-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Breziny, Csepegő-patak (Slančický potok), Dlhé povrazy, Doriny, Grúň, Hrdina, Javorova studňa, Kamenná diera, Konopianky, Lukáčovo, Lúky pod záhradou, Nižná Tôňa, Pod kamennou dierou, Pod Pavlovu horu, Pod šibeňou, Taňa, Veľké lúky, Veľké zeme, Vyšná Tôňa
Koordináták:
48.66225815, 21.48913002
Terület:
3,30 km2
Rang:
község
Népesség:
208
Tszf. magasság:
298 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04417
Település kód:
518115
Szervezeti azonosító:
691259
Adóazonosító:
2021261341

Kisszalánc a Szalánci-hegység középső részén található, a kis nagyszalánci medencében, a Gálszécsi-hegyalja nyugati részén, a Bagota-hegycsoport (Bogota) délnyugati és a Milic-hegycsoporthoz tartozó Várhegy (Hradisko) keleti lábánál, 298 méteres (határa 230-377 méteres) tengerszint feletti magasságban, Kassától 23 km-re keletre, Nagyszalánctól 4 km-re északra, Hernádzsadánytól 18 km-re északkeletre, Tőketerebestől pedig 29 km-re nyugatra. Az egyetlen, mintegy 1 km hosszú utcából álló falu egy nyugat felé (a Csepegő-patakhoz) lejtő domboldalon húzódik. Keletről a 389 méter magas Varga-hegy, északról pedig az Aszta-hegy magasodik Kisszalánc fölé. Külterületi lakott helye nincs. A község határában ered a Ronyva-patak (Roňava). 2010-ben területének 41,2 %-át rét és legelő (136 ha), 35,8 %-át szántóföld (118 ha), 7,6 %-át erdő (25 ha) és 6,7 %-át beépített terület (22 ha) foglalta el. Kisszaláncot a 3372-es út köti össze Nagyszalánccal, melynek folytatása, egy jelöletlen, de burkolt mellékút északnyugat felé Regetepusztán (2 km) keresztül Regeteruszkával (5,5 km) teremt összeköttetést. Délről és nyugatról Nagyszalánc, északnyugatról Regeteruszka, északról és keletről pedig Szaláncújváros községekkel határos. Nyugati határát a Csepegő-patak (Slančický potok) képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, 1960-1968 között a Tőketerebesi, majd 1968-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). 1989-1990 között Nagyszalánchoz tartozott. Területe az elmúlt száz évben csak kis mértékben változott (1910-21: 3,22 km², 2011: 3,30 km²).

Népesség

Kisszalánc népessége 2011-ben 216 fő volt, melynek 94,4 %-a volt szlovák és 0,5 %-a (1 fő) magyar nemzetiségű (1,4 %-a – 3 fő – magyar anyanyelvű). A korábban református magyar lakosságú községbe a 18. században telepedtek le először római katolikus szlovákok és görög katolikus ruszinok. A 19. század végén és a 20. század elején vegyes magyar-szlovák lakosságú község magyar lakói a 20. század közepére teljesen asszimilálódtak, ma egynemzetiségűnek tekinthető. A magyar anyanyelvűek aránya 1880-1910 között 42,9 %-ról 68,8 %-ra nőtt, a csehszlovák hatalomátvétel után 1921-ben még a lakosság több, mint egyharmada (36,1 %), 1930-ban már csak egytizede (10,0 %) vallotta magyarnak magát. A kettős identitás megszűnése és az asszimiláció 1945 után egynemzetiségűvé tette a falut. 2011-ben a lakosság 61,1 %-a volt római katolikus (1921-ben még csak 41,3 %), 10,6 %-a református (1921-ben még 35,7 %), 7,9 %-a görög katolikus (1921-ben 18,3 %) vallású. Helyi különlegesség a jehovisták magas aránya (10,6 %). A holokausztig izraelita vallású közösség is élt a községben (1851-ben 27, 1921-ben 11, 1940-ben 7 fő). 1921-1940 között Kisszalánc népessége több, mint másfélszeresére nőtt (230 főről 363 főre), 1970-től kezdve azonban folyamatos népességfogyás figyelhető meg (1970-2017 között lakosságának 38 százalékát elveszítette, a lakosság száma 326 főről 202 főre esett vissza). A község népsűrűsége (2011-ben 61,2 fő/km²) a járási átlag négyötödét teszi ki.

Történelem

Kisszalánc első írásos említését 1270-ben „Terra Zelench”, illetve „Zalanch” alakban találjuk. 1316-ban Egyházasszalánc („Eghazas Zalauch”) néven bukkan fel, mai nevén egy 1480-ból származó okiratban tűnik fel először („Kyszalanch”). 1330-ig Drugeth Vilmos birtoka volt, később a Losonczi család tulajdonába került. A 16. században lakói kálvinista hitre tértek. A 17. századtól kezdve a Forgách család birtoka volt. A 18. század elejére elnéptelenedett, 1715-ben puszta helyként írták össze, 1720-ban 2 lakott portája volt. A 18. században részben római katolikus szlovákokkal telepítették újra. 1773-ból ismert első szlovák névváltozata (Malý Salanc). 1828-ban 37 háza és 285 lakosa volt. A község pecsétje 1840-ből ismert. 1890-ben 41 ház volt a faluban. 1880-ban 191, 1890-ben 255, 1900-ban 283, 1910-ben pedig 234 lakosa volt. A vegyes magyar-szlovák lakosságú faluban 1880-ban és 1890-ben még a szlovák anyanyelvűek alkották a többséget, 1900-ra azonban a magyar anyanyelvűek kerültek többségbe (55,5 %). 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 230, 1930-ban pedig 289 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új csehszlovák-magyar határt Regeteruszka és Kisszalánc között vonta meg, előbbit Magyarországhoz csatolva, ezzel Kisszalánc 1945-ig határközséggé vált. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 54 háza és 363 lakosa volt. 1943-ban zsidó lakosait (1940-ben 7 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1944. decemberében a község frontvonalba került, lakóinak egy részét kitelepítették. A szovjet hadsereg 1945. január 18-án foglalta el hosszas harcok után. Mezőgazdasági szövetkezetét 1958-ban alapították. 1970-ben 326, 1980-ban 269, 1991-ben pedig 241 lakosa volt. 1989-ben közigazgatásilag Nagyszalánchoz csatolták, de már a következő évben újra önálló községgé alakult. A község címerét és zászlaját 2000-ben fogadták el. 2001-ben 223, 2011-ben 216, 2017-ben pedig 202 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Szűz Mária születésének tiszteletére szentelt római katolikus temploma eredetileg református imaházként épült a 16. században, mai alakját 1820-ban nyerte el. Egy százéves védett tölgyfa („dub pri kríže”) és a népi építészet néhány fennmaradt emléke is látható a faluban. A községi hivatalnak is otthont adó régi tűzoltószertár mellett fakad Kisszalánc forrása.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZALÁNCZ. Nagy Szaláncz Kis Szaláncz. Két magyar falu Abaúj Várm. Nagynak földes Ura Gr. Forgách; ennek pedig Gr. Forgách,Szirmay, és több Uraságok, lakosaik katolikusok, és más félék, fekszenek Regete-Ruszkának szomszédságában, mellynek filiáji; hajdani Vára nevezetesítette; földgyeik középszerűek, erdőjök jeles, legelőjök hasznos, vagyonnyaik külömbfélék.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szaláncz (Kis), tót magyar falu, Abauj vgyében, Regete-Ruszkához 1 órányira hegyek között, 171 rom. kath., 23 g. katholikus, 2 evang., 60 ref., 27 zsidó lak. F. u. gr. Forgách, s m. Ut. p. Kassa 4 óra.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A Várhegy északi lejtőjén, a vasút mellett van Kis-Szaláncz 41 házzal, 255 magyar és tót lakossal. [...] A községnek posta- és táviró-állomása Nagy-Szaláncz.

Helységnévtár

Szalánc (Kis-), rk. 73 Regete-Ruszka, gk. 12 Újváros, kg. 35 —, ref. 61 Nagy-Szalánc, izr. 10 Rozgony.

Névelőfordulások
1270
Terra Zelench
1316
Ighazas Zalauch
1316
Eghazas Zalauch
1332
Salaus
1480
Kyszalanch
1773
Kis-Szalánz, Maly Salancž,
1786
Kisch-Salancz,
1808
Kis-Szaláncz,
1863
Kisszalánc,
1920
Sálančík,
1927
Slančík
1990
Slančík

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Slančík) 83
Telefon: 0556966974
Fax: 0556966974

Honlap: slancik.sk
Polgármester:
Bačo Ján (Független)

Képviselő-testület:
Šipoš Daniel (Független)
Šipošová Andrea (KDH)
Krempaská Slávka (KDH)
Marušák Martin (KDH)
Ivan Ján (KDH)
Független 20% Független 1 képviselö KDH 80% KDH 4 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Slančík 46

Kisszalánci Községi Hivatal

Slančík 83

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 82 43%
szlovákok 98 51%
csehek 0 0%
németek 9 5%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 191
magyarok 161 69%
szlovákok 68 29%
csehek 0 0%
németek 5 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 234
magyarok 83 36%
szlovákok 135 59%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 230
magyarok 2 1%
szlovákok 238 99%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 241
magyarok 2 1%
szlovákok 220 99%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 223
magyarok 1 0%
szlovákok 204 94%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 4%
összlétszám 216
magyarok 1 0%
szlovákok 192 96%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 201
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 175
Választási részvétel: 45.14 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79

Polgármester

Érvényes szavazólap: 67
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bačo Ján 67 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šipoš Daniel 58 Független
Šipošová Andrea 52 KDH
Krempaská Slávka 46 KDH
Marušák Martin 46 KDH
Ivan Ján 38 KDH

Képviselők

2014
KDH 60.00% KDH 3 képviselö PD 20.00% PD 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö KDH 80.00% KDH 4 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 185
Választási részvétel: 20.00 %
Kiadott boríték: 37
Bedobott boríték: 37
Választásra jogosult: 184
Választási részvétel: 17.39 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32
Választásra jogosult: 176
Választási részvétel: 17,61 %
Kiadott boríték: 31
Bedobott boríték: 31

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 35
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 31
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 16 45.71 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 12 34.29 % KDS
Dominika Palaščáková 3 8.57 % NOVA
Marek Ďurán 3 8.57 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 2.86 % Független
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 14 45.16% KDS
Rastislav Trnka 12 38.71 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 12 38.71 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 3 9.68 % Független
Jarmila Tkáčová 2 6.45 % SNS
Oliver Petrík 1 3.23 % JĽSS
Rudolf Botka 1 3.23 % NP
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 27
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 20 58.82% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Bačo 16 47.06% SĽS
František Petro 14 41.18% SMER - SD
Jozef Koňa 7 20.59% SĽS
Ľubomír Šimko 7 20.59% SMER - SD
Marián Kertész 6 17.65% PD
Michal Rečka 6 17.65% SMER - SD
Jozef Konkoly 6 17.65% SMER - SD
Peter Papáč 4 11.76% KSS
Viliam Bačo 4 11.76% Független
Imrich Kohút 3 8.82% SĽS
Elena Majancsíková 3 8.82% SĽS
Radoslav Šimko 2 5.88% SNS
Ján Kokarda 2 5.88% Független
Monika Vargová 2 5.88% SNS
Tomáš Suchý 2 5.88% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Františka Kočišová 2 5.88% SĽS
Jaroslav Pástor 2 5.88% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 2 5.88% SMER - SD
Dominika Palaščáková 2 5.88% NOVA
Jozef Tischler 2 5.88% SĽS
Július Grulyo 1 2.94% Független
Mária Topoľančinová 1 2.94% ĽS-HZDS
Božena Letková 1 2.94% Független
Monika Bérešová 1 2.94% SZS
Ladislav Vojtko 1 2.94% KSS
Peter Palaščák 1 2.94% SOĽ
Ladislav Bartók 1 2.94% Független
Martin Baltes 1 2.94% SĽS
Róbert Čarny 1 2.94% SNS
Roman Horváth 1 2.94% SRÚS
Ján Mikloš 1 2.94% KSS
Štefan Petrík 1 2.94% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Marton 1 2.94% NOVA
Viktor Sasák 1 2.94% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ľubica Holováčová 1 2.94% SĽS
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Anton Medvec 0 0.00% Független
Elena Fialková 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Miroslav Bačenko 0 0.00% Független
Július Beluscák 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Karol Dzugas 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Viktor Dulina 0 0.00% Független
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Imrich Bakši 11 40.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kokarda 10 37.04% Független
František Petro 9 33.33% SMER-SD
Viktor Dulina 7 25.93% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Solár 6 22.22% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 6 22.22% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jarmila Vaňová 5 18.52% ŠKV
Miloš Barcal 4 14.81% Független
Michal Rečka 4 14.81% SMER-SD
Martina Dutková 3 11.11% Független
Tomáš Suchý 3 11.11% ŠANCA
Mária Dulovičová 3 11.11% Független
Radoslav Hodor 3 11.11% Független
Vojtech Farkaš 3 11.11% Független
Ján Serbin 3 11.11% Független
Marcela Demkeová 3 11.11% ĽS Naše Slovensko
Gábor Szalay 2 7.41% SMK-MKP
Peter Seman 2 7.41% KSS
Anton Király 2 7.41% SMK-MKP
Ivan Hriczko 2 7.41% ŠKV
István Zachariaš 2 7.41% SMK-MKP
Martin Baltes 2 7.41% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Bernát 2 7.41% SMER-SD
Pavol Bujňák 2 7.41% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
František Gedra 2 7.41% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 2 7.41% ŠKV
Anton Medvec 2 7.41% Független
Peter Derevjaník 1 3.70% SMER-SD
Július Begala 1 3.70% Független
Mária Lacková 1 3.70% Független
Július Beluscsák 1 3.70% Független
Rudolf Varga 1 3.70% VZDOR
Slavomír Borovský 1 3.70% DS
Slavomír Horváth 1 3.70% SNS
Tibor Bráz 1 3.70% Független
Tomáš Kozlai 1 3.70% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Elena Fialková 1 3.70% MOST - HÍD
Jozef Krešák 1 3.70% ŠANCA
Vlastimil Lakatoš 1 3.70% Független
Štefan Hudák 1 3.70% ĽS Naše Slovensko
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Monika Gergelová 0 0.00% SNS
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Ján Horváth 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Pavol Lehotský 0 0.00% Független
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Július Grulyo 0 0.00% Független
Július Pelegrin 0 0.00% Független
Roland Szabó 0 0.00% SMER-SD
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Anetta Strýčková 0 0.00% Független
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 35.48 %
Torna 145 7.60 %
Buzita 141 7.39 %
Somodi 111 5.82 %
Makranc 110 5.77 %
Debrőd 109 5.71 %
Csécs 94 4.93 %
Szeszta 73 3.83 %
Jászó 69 3.62 %
Jánok 64 3.35 %
Perény - Hím 63 3.30 %
Komaróc 63 3.30 %
Áj 57 2.99 %
Reste 57 2.99 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.67 %
Tornaújfalu 49 2.57 %
Alsólánc 48 2.52 %
Zsarnó 47 2.46 %
Bódvavendégi 40 2.10 %
Nagyida 40 2.10 %
Péder 40 2.10 %
Abaújszina 33 1.73 %
Pány 22 1.15 %
Mecenzéf 21 1.10 %
Jászómindszent 12 0.63 %
Tornahorváti 12 0.63 %
Szádelő 12 0.63 %
Kenyhec 11 0.58 %
Miglécnémeti 11 0.58 %
Stósz 7 0.37 %
Kisida 7 0.37 %
Felsőmecenzéf 5 0.26 %
Hernádcsány 4 0.21 %
Hernádzsadány 4 0.21 %
Kassamindszent 4 0.21 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Jászóújfalu 3 0.16 %
Felsőtőkés 3 0.16 %
Koksóbaksa 3 0.16 %
Izdobabeszter 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 10.01 %
Torna 110 3.39 %
Kecer 63 1.94 %
Szepsi 47 1.45 %
Mecenzéf 28 0.86 %
Áj 16 0.49 %
Buzita 14 0.43 %
Jászómindszent 13 0.40 %
Csécs 11 0.34 %
Jászóújfalu 10 0.31 %
Kisida 9 0.28 %
Abaújszakaly 9 0.28 %
Györke 8 0.25 %
Kenyhec 8 0.25 %
Hernádcsány 8 0.25 %
Tornaújfalu 7 0.22 %
Abos 7 0.22 %
Izdobabeszter 7 0.22 %
Abaújszina 6 0.18 %
Stósz 6 0.18 %
Budamér 5 0.15 %
Hernádszentistván 5 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.15 %
Hernádszokoly 5 0.15 %
Pány 5 0.15 %
Enyicke 5 0.15 %
Benyék 5 0.15 %
Semse 5 0.15 %
Bolyár 5 0.15 %
Hernádzsadány 4 0.12 %
Rozgony 4 0.12 %
Debrőd 4 0.12 %
Koksóbaksa 4 0.12 %
Nagyida 4 0.12 %
Miglécnémeti 4 0.12 %
Zsarnó 4 0.12 %
Alsókemence 4 0.12 %
Lapispatakújtelep 4 0.12 %
Szeszta 3 0.09 %
Hilyó 3 0.09 %
Komaróc 3 0.09 %
Nagyszalánc 3 0.09 %
Alsólánc 3 0.09 %
Patacskő 3 0.09 %
Sároskőszeg 3 0.09 %
Felsőmislye 3 0.09 %
Felsőmecenzéf 3 0.09 %
Szaláncújváros 3 0.09 %
Ránk 3 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.09 %
Alsómislye 3 0.09 %
Rudnok 3 0.09 %
Baska 3 0.09 %
Perény - Hím 3 0.09 %
Lapispatak 2 0.06 %
Lengyelfalva 2 0.06 %
Makranc 2 0.06 %
Petőszinye 2 0.06 %
Alsóhutka 2 0.06 %
Felsőtőkés 2 0.06 %
Aranyida 2 0.06 %
Királynép 2 0.06 %
Kassamindszent 2 0.06 %
Garbócbogdány 2 0.06 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Alsótőkés 1 0.03 %
Kassaolcsvár 1 0.03 %
Abaújrákos 1 0.03 %
Reste 1 0.03 %
Jánok 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Bódvavendégi 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Ájfalucska 1 0.03 %
Szalánchuta 1 0.03 %
Alsócsáj 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Györgyi 1 0.03 %
Somodi 1 0.03 %
Terebő 1 0.03 %
Abaújnádasd 1 0.03 %
Abaújharaszti 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Felsőhutka 1 0.03 %
Felsőkemence 1 0.03 %
Balogd 1 0.03 %
Magyarbőd 1 0.03 %
Bölzse 1 0.03 %
Bátyok 1 0.03 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 20.60 %
Buzita 223 8.99 %
Csécs 84 3.39 %
Perény - Hím 79 3.18 %
Torna 77 3.10 %
Szeszta 77 3.10 %
Reste 67 2.70 %
Makranc 66 2.66 %
Komaróc 55 2.22 %
Debrőd 55 2.22 %
Somodi 53 2.14 %
Alsólánc 51 2.06 %
Nagyida 49 1.98 %
Tornaújfalu 38 1.53 %
Jászó 37 1.49 %
Áj 37 1.49 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.29 %
Zsarnó 31 1.25 %
Péder 30 1.21 %
Abaújszina 29 1.17 %
Jánok 28 1.13 %
Bódvavendégi 25 1.01 %
Mecenzéf 15 0.60 %
Semse 11 0.44 %
Pány 10 0.40 %
Kenyhec 9 0.36 %
Hernádcsány 9 0.36 %
Tornahorváti 8 0.32 %
Kassamindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 8 0.32 %
Györke 7 0.28 %
Enyicke 6 0.24 %
Kecer 6 0.24 %
Kisida 5 0.20 %
Izdobabeszter 5 0.20 %
Jászómindszent 5 0.20 %
Hernádszentistván 5 0.20 %
Regeteruszka 4 0.16 %
Királynép 4 0.16 %
Jászóújfalu 4 0.16 %
Szádelő 4 0.16 %
Felsőcsáj 3 0.12 %
Patacskő 3 0.12 %
Hernádszokoly 3 0.12 %
Hatkóc 3 0.12 %
Rozgony 3 0.12 %
Hernádzsadány 3 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőtőkés 2 0.08 %
Aranyida 2 0.08 %
Felsőkemence 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Felsőmecenzéf 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Nagyszalánc 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Abos 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Hilyó 1 0.04 %
Ránk 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Györgyi 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Lapispatakújtelep 1 0.04 %
Szaláncújváros 1 0.04 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Petőszinye 1 0.04 %
Füzérnádaska 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Ósvacsákány 1 0.04 %
Tarcavajkóc 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Budamér 1 0.04 %
Felsőhutka 1 0.04 %
Felsőmislye 1 0.04 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 8.67 %
Jászómindszent 108 5.09 %
Stósz 76 3.58 %
Felsőmecenzéf 50 2.36 %
Szepsi 38 1.79 %
Kisida 36 1.70 %
Hernádcsány 24 1.13 %
Jászó 24 1.13 %
Kassamindszent 24 1.13 %
Jászóújfalu 22 1.04 %
Kassabéla 19 0.89 %
Rozgony 18 0.85 %
Budamér 18 0.85 %
Hernádszokoly 17 0.80 %
Semse 17 0.80 %
Družstevná pri Hornáde 15 0.71 %
Sároskőszeg 15 0.71 %
Felsőtőkés 14 0.66 %
Kassaolcsvár 14 0.66 %
Csécs 12 0.57 %
Lengyelfalva 12 0.57 %
Torna 12 0.57 %
Izdobabeszter 12 0.57 %
Hernádszentistván 12 0.57 %
Idabukóc 11 0.52 %
Aranyida 11 0.52 %
Lapispatak 11 0.52 %
Koksóbaksa 10 0.47 %
Felsőmislye 9 0.42 %
Alsótőkés 9 0.42 %
Tarcavajkóc 8 0.38 %
Abaújszakaly 8 0.38 %
Tizsite 8 0.38 %
Baska 8 0.38 %
Hatkóc 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Enyicke 7 0.33 %
Abaújnádasd 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Abaújszina 7 0.33 %
Hilyó 7 0.33 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Magyarbőd 7 0.33 %
Hernádgecse 7 0.33 %
Nagyszalánc 7 0.33 %
Györke 6 0.28 %
Garbócbogdány 6 0.28 %
Makranc 6 0.28 %
Lapispatakújtelep 6 0.28 %
Kelecsenyborda 6 0.28 %
Kecer 6 0.28 %
Királynép 6 0.28 %
Hernádzsadány 6 0.28 %
Rás 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Rudnok 5 0.24 %
Kisladna 5 0.24 %
Terebő 5 0.24 %
Hernádgönyű 4 0.19 %
Buzita 4 0.19 %
Ájfalucska 4 0.19 %
Abaújharaszti 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Kalsa 4 0.19 %
Petőszinye 4 0.19 %
Szeszta 4 0.19 %
Nagyladna 4 0.19 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Felsőcsáj 3 0.14 %
Györgyi 3 0.14 %
Abaújrákos 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Alsómislye 3 0.14 %
Abos 3 0.14 %
Alsóhutka 3 0.14 %
Benyék 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Újszállás 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Ósva 2 0.09 %
Szaláncújváros 2 0.09 %
Balogd 2 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.09 %
Bolyár 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Regeteruszka 2 0.09 %
Bátyok 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Tornaújfalu 2 0.09 %
Kenyhec 2 0.09 %
Bölzse 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Bódvavendégi 1 0.05 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Alsócsáj 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 35.63 %
Buzita 84 5.67 %
Torna 66 4.45 %
Makranc 50 3.37 %
Szeszta 45 3.04 %
Csécs 39 2.63 %
Debrőd 38 2.56 %
Áj 31 2.09 %
Somodi 30 2.02 %
Tornaújfalu 30 2.02 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.89 %
Nagyida 27 1.82 %
Perény - Hím 26 1.75 %
Alsólánc 26 1.75 %
Zsarnó 26 1.75 %
Jánok 26 1.75 %
Reste 23 1.55 %
Péder 22 1.48 %
Jászó 22 1.48 %
Bódvavendégi 21 1.42 %
Rudnok 17 1.15 %
Komaróc 17 1.15 %
Mecenzéf 15 1.01 %
Jászómindszent 13 0.88 %
Hernádcsány 13 0.88 %
Abaújszina 12 0.81 %
Tornahorváti 11 0.74 %
Miglécnémeti 9 0.61 %
Pány 9 0.61 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Aranyida 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Izdobabeszter 6 0.40 %
Jászóújfalu 6 0.40 %
Györke 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.13 %
Tarcavajkóc 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Magyarbőd 2 0.13 %
Nagyszalánc 2 0.13 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Petőszinye 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 17.33 %
Hernádszentistván 216 14.57 %
Sároskőszeg 164 11.06 %
Hernádszokoly 138 9.31 %
Budamér 79 5.33 %
Rozgony 58 3.91 %
Kassabéla 40 2.70 %
Abos 40 2.70 %
Kassamindszent 39 2.63 %
Kisida 37 2.49 %
Terebő 34 2.29 %
Hernádcsány 30 2.02 %
Enyicke 28 1.89 %
Jászómindszent 28 1.89 %
Királynép 28 1.89 %
Szepsi 26 1.75 %
Tarcavajkóc 25 1.69 %
Koksóbaksa 23 1.55 %
Izdobabeszter 23 1.55 %
Lapispatak 19 1.28 %
Benyék 18 1.21 %
Hernádzsadány 18 1.21 %
Kisladna 18 1.21 %
Felsőmislye 17 1.15 %
Rás 17 1.15 %
Hernádgecse 17 1.15 %
Nagyszalánc 16 1.08 %
Kassaolcsvár 16 1.08 %
Lapispatakújtelep 15 1.01 %
Kenyhec 15 1.01 %
Alsómislye 15 1.01 %
Eszkáros 14 0.94 %
Baska 14 0.94 %
Regeteruszka 14 0.94 %
Alsótőkés 14 0.94 %
Perény - Hím 13 0.88 %
Bölzse 13 0.88 %
Abaújnádasd 13 0.88 %
Csécs 12 0.81 %
Hatkóc 12 0.81 %
Nagyladna 12 0.81 %
Lengyelfalva 12 0.81 %
Aranyida 12 0.81 %
Abaújszina 11 0.74 %
Semse 11 0.74 %
Felsőhutka 11 0.74 %
Mecenzéf 11 0.74 %
Garbócbogdány 10 0.67 %
Kalsa 10 0.67 %
Buzita 10 0.67 %
Jászóújfalu 10 0.67 %
Torna 10 0.67 %
Kecer 10 0.67 %
Magyarbőd 10 0.67 %
Felsőtőkés 10 0.67 %
Györke 10 0.67 %
Alsóhutka 9 0.61 %
Abaújszakaly 9 0.61 %
Hilyó 8 0.54 %
Idabukóc 8 0.54 %
Alsókemence 8 0.54 %
Tizsite 7 0.47 %
Jászó 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Hernádgönyű 7 0.47 %
Stósz 7 0.47 %
Felsőmecenzéf 7 0.47 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Bolyár 6 0.40 %
Ósva 6 0.40 %
Bunyita 6 0.40 %
Györgyi 6 0.40 %
Bátyok 5 0.34 %
Szaláncújváros 5 0.34 %
Nagyida 5 0.34 %
Pány 5 0.34 %
Felsőcsáj 4 0.27 %
Ránkfüred 4 0.27 %
Ránk 3 0.20 %
Jánok 3 0.20 %
Szeszta 3 0.20 %
Újszállás 3 0.20 %
Ósvacsákány 3 0.20 %
Rudnok 3 0.20 %
Miglécnémeti 3 0.20 %
Balogd 3 0.20 %
Sárosófalu 3 0.20 %
Alsócsáj 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Áj 3 0.20 %
Füzérnádaska 3 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.20 %
Felsőkemence 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kecerlipóc 2 0.13 %
Somodi 2 0.13 %
Abaújrákos 2 0.13 %
Apátka 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Makranc 2 0.13 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Zsarnó 1 0.07 %
Komaróc 1 0.07 %
Tornaújfalu 1 0.07 %
Alsólánc 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 23.02 %
Szepsi 178 10.45 %
Csécs 34 2.00 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.88 %
Áj 31 1.82 %
Makranc 29 1.70 %
Somodi 26 1.53 %
Tornaújfalu 25 1.47 %
Jánok 23 1.35 %
Perény - Hím 20 1.17 %
Zsarnó 20 1.17 %
Bódvavendégi 18 1.06 %
Mecenzéf 14 0.82 %
Szeszta 14 0.82 %
Tornahorváti 14 0.82 %
Jászó 12 0.70 %
Buzita 11 0.65 %
Debrőd 11 0.65 %
Kenyhec 11 0.65 %
Nagyida 10 0.59 %
Pány 10 0.59 %
Péder 8 0.47 %
Hernádcsány 6 0.35 %
Rozgony 6 0.35 %
Kisida 5 0.29 %
Hernádgecse 5 0.29 %
Reste 5 0.29 %
Ájfalucska 4 0.23 %
Szádelő 4 0.23 %
Alsólánc 4 0.23 %
Jászóújfalu 4 0.23 %
Lapispatakújtelep 4 0.23 %
Jászómindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Garbócbogdány 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Alsótőkés 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Nagyszalánc 3 0.18 %
Abos 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Abaújszina 3 0.18 %
Kassamindszent 3 0.18 %
Abaújnádasd 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Eszkáros 2 0.12 %
Rudnok 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Hernádgönyű 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Idabukóc 2 0.12 %
Szalánchuta 2 0.12 %
Kassabéla 2 0.12 %
Kecer 1 0.06 %
Tizsite 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Alsómislye 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Balogd 1 0.06 %
Györke 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 3.47 %
Torna 20 1.18 %
Csécs 12 0.71 %
Jászó 11 0.65 %
Tornaújfalu 10 0.59 %
Rozgony 10 0.59 %
Nagyida 10 0.59 %
Buzita 8 0.47 %
Somodi 8 0.47 %
Makranc 7 0.41 %
Zsarnó 6 0.35 %
Reste 6 0.35 %
Lapispatak 6 0.35 %
Idabukóc 6 0.35 %
Debrőd 5 0.29 %
Jánok 5 0.29 %
Perény - Hím 5 0.29 %
Abaújszina 5 0.29 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Alsólánc 4 0.24 %
Tornahorváti 4 0.24 %
Szeszta 4 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Magyarbőd 3 0.18 %
Komaróc 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Kisida 3 0.18 %
Györke 3 0.18 %
Ránk 3 0.18 %
Terebő 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Nagyszalánc 2 0.12 %
Bódvavendégi 2 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.12 %
Hernádcsány 2 0.12 %
Budamér 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Kecer 2 0.12 %
Kenyhec 2 0.12 %
Mecenzéf 2 0.12 %
Abos 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Abaújszakaly 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Jászómindszent 1 0.06 %
Pány 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Alsótőkés 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Királynép 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 15.02 %
Szepsi 82 9.19 %
Csécs 20 2.24 %
Tornaújfalu 18 2.02 %
Nagyida 17 1.91 %
Szádudvarnok - Méhész 15 1.68 %
Buzita 12 1.35 %
Áj 12 1.35 %
Szeszta 12 1.35 %
Somodi 11 1.23 %
Bódvavendégi 11 1.23 %
Zsarnó 10 1.12 %
Jászó 10 1.12 %
Makranc 10 1.12 %
Mecenzéf 9 1.01 %
Péder 9 1.01 %
Jászómindszent 8 0.90 %
Tornahorváti 8 0.90 %
Perény - Hím 7 0.78 %
Eszkáros 6 0.67 %
Hernádcsány 6 0.67 %
Abaújszina 6 0.67 %
Alsólánc 5 0.56 %
Kassamindszent 5 0.56 %
Reste 5 0.56 %
Jánok 4 0.45 %
Budamér 4 0.45 %
Baska 4 0.45 %
Kenyhec 4 0.45 %
Jászóújfalu 4 0.45 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Komaróc 4 0.45 %
Magyarbőd 4 0.45 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.45 %
Hernádszentistván 3 0.34 %
Kecer 3 0.34 %
Abaújnádasd 3 0.34 %
Alsótőkés 3 0.34 %
Enyicke 3 0.34 %
Hernádgönyű 3 0.34 %
Pány 3 0.34 %
Lapispatak 3 0.34 %
Semse 3 0.34 %
Györke 2 0.22 %
Abaújszakaly 2 0.22 %
Koksóbaksa 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Felsőmislye 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Tizsite 2 0.22 %
Abaújrákos 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Rozgony 2 0.22 %
Rudnok 2 0.22 %
Izdobabeszter 2 0.22 %
Miglécnémeti 2 0.22 %
Szádelő 2 0.22 %
Benyék 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Alsómislye 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Újszállás 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Hernádszokoly 1 0.11 %
Ránkfüred 1 0.11 %
Patacskő 1 0.11 %
Aranyida 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Hilyó 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Ránk 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Kisida 1 0.11 %
Kisladna 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 17.09 %
Torna 295 16.26 %
Jászó 262 14.44 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.95 %
Mecenzéf 91 5.02 %
Buzita 78 4.30 %
Szeszta 60 3.31 %
Zsarnó 56 3.09 %
Somodi 52 2.87 %
Tornaújfalu 50 2.76 %
Áj 47 2.59 %
Jászóújfalu 38 2.09 %
Debrőd 35 1.93 %
Bódvavendégi 33 1.82 %
Csécs 33 1.82 %
Alsólánc 29 1.60 %
Perény - Hím 28 1.54 %
Jánok 26 1.43 %
Szádelő 24 1.32 %
Abaújszina 23 1.27 %
Komaróc 22 1.21 %
Nagyida 20 1.10 %
Makranc 20 1.10 %
Reste 20 1.10 %
Péder 17 0.94 %
Felsőmecenzéf 14 0.77 %
Tornahorváti 11 0.61 %
Jászómindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 6 0.33 %
Királynép 6 0.33 %
Kenyhec 5 0.28 %
Hernádzsadány 5 0.28 %
Hernádcsány 5 0.28 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Abaújszakaly 4 0.22 %
Enyicke 4 0.22 %
Kisida 3 0.17 %
Nagyszalánc 3 0.17 %
Kassamindszent 3 0.17 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 29.73 %
Makranc 115 10.52 %
Csécs 73 6.68 %
Torna 68 6.22 %
Buzita 39 3.57 %
Perény - Hím 36 3.29 %
Tornaújfalu 35 3.20 %
Jánok 30 2.74 %
Pány 26 2.38 %
Szádudvarnok - Méhész 25 2.29 %
Nagyida 23 2.10 %
Mecenzéf 23 2.10 %
Zsarnó 22 2.01 %
Áj 22 2.01 %
Szeszta 20 1.83 %
Györke 19 1.74 %
Komaróc 19 1.74 %
Péder 18 1.65 %
Somodi 17 1.56 %
Jászó 16 1.46 %
Reste 16 1.46 %
Debrőd 15 1.37 %
Kisida 14 1.28 %
Jászómindszent 14 1.28 %
Kenyhec 12 1.10 %
Alsólánc 12 1.10 %
Bódvavendégi 10 0.91 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.82 %
Sároskőszeg 9 0.82 %
Hernádcsány 9 0.82 %
Budamér 8 0.73 %
Rozgony 8 0.73 %
Kassamindszent 8 0.73 %
Hernádszentistván 7 0.64 %
Hernádszokoly 6 0.55 %
Izdobabeszter 6 0.55 %
Semse 6 0.55 %
Tornahorváti 6 0.55 %
Abaújszina 6 0.55 %
Idabukóc 6 0.55 %
Abos 6 0.55 %
Hilyó 6 0.55 %
Jászóújfalu 5 0.46 %
Tarcavajkóc 4 0.37 %
Koksóbaksa 4 0.37 %
Miglécnémeti 4 0.37 %
Bolyár 4 0.37 %
Nagyszalánc 4 0.37 %
Szádelő 4 0.37 %
Abaújnádasd 4 0.37 %
Kassabéla 4 0.37 %
Rás 4 0.37 %
Benyék 4 0.37 %
Hernádgecse 4 0.37 %
Rudnok 4 0.37 %
Stósz 3 0.27 %
Lapispatakújtelep 3 0.27 %
Kassaolcsvár 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Bölzse 3 0.27 %
Felsőhutka 3 0.27 %
Hernádgönyű 3 0.27 %
Nagyladna 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Balogd 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Kecer 2 0.18 %
Felsőmislye 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Felsőtőkés 2 0.18 %
Felsőcsáj 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Alsócsáj 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Modrafalva 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Hernádzsadány 1 0.09 %
Apátka 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Magyarbőd 1 0.09 %
Kisszalánc 1 0.09 %
Felsőmecenzéf 1 0.09 %
Bunyita 1 0.09 %
Ósvacsákány 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Abaújszakaly 1 0.09 %
Kisladna 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Terebő 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.16 %
Rozgony 83 4.43 %
Izdobabeszter 61 3.26 %
Kisida 61 3.26 %
Kassamindszent 53 2.83 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.77 %
Györgyi 51 2.72 %
Hernádcsány 50 2.67 %
Jászómindszent 46 2.45 %
Györke 45 2.40 %
Alsókemence 44 2.35 %
Szepsi 42 2.24 %
Sároskőszeg 42 2.24 %
Kassaolcsvár 41 2.19 %
Regeteruszka 40 2.13 %
Garbócbogdány 39 2.08 %
Budamér 37 1.97 %
Petőszinye 37 1.97 %
Bolyár 36 1.92 %
Mecenzéf 36 1.92 %
Kelecsenyborda 36 1.92 %
Nagyszalánc 33 1.76 %
Benyék 31 1.65 %
Felsőmislye 29 1.55 %
Koksóbaksa 28 1.49 %
Tarcavajkóc 28 1.49 %
Csécs 28 1.49 %
Idabukóc 27 1.44 %
Ránkfüred 27 1.44 %
Lapispatak 27 1.44 %
Kecer 25 1.33 %
Alsótőkés 25 1.33 %
Királynép 25 1.33 %
Felsőcsáj 24 1.28 %
Lengyelfalva 24 1.28 %
Hernádzsadány 24 1.28 %
Rás 23 1.23 %
Hernádszentistván 23 1.23 %
Bátyok 23 1.23 %
Felsőkemence 22 1.17 %
Alsómislye 22 1.17 %
Kassabéla 21 1.12 %
Kalsa 20 1.07 %
Hernádszokoly 20 1.07 %
Füzérnádaska 18 0.96 %
Hernádgecse 18 0.96 %
Baska 18 0.96 %
Semse 17 0.91 %
Ránk 16 0.85 %
Tizsite 16 0.85 %
Torna 15 0.80 %
Abaújszakaly 15 0.80 %
Enyicke 15 0.80 %
Ósvacsákány 15 0.80 %
Aranyida 15 0.80 %
Hilyó 14 0.75 %
Alsóhutka 14 0.75 %
Abaújnádasd 14 0.75 %
Kenyhec 14 0.75 %
Jászó 14 0.75 %
Ósva 14 0.75 %
Abaújszina 13 0.69 %
Jászóújfalu 13 0.69 %
Abaújrákos 13 0.69 %
Abaújharaszti 12 0.64 %
Pány 12 0.64 %
Stósz 12 0.64 %
Szaláncújváros 12 0.64 %
Szeszta 11 0.59 %
Lapispatakújtelep 11 0.59 %
Somodi 11 0.59 %
Abos 11 0.59 %
Kecerlipóc 10 0.53 %
Felsőhutka 10 0.53 %
Terebő 10 0.53 %
Eszkáros 10 0.53 %
Sárosófalu 10 0.53 %
Balogd 9 0.48 %
Hernádgönyű 9 0.48 %
Bölzse 9 0.48 %
Alsócsáj 8 0.43 %
Szalánchuta 8 0.43 %
Perény - Hím 7 0.37 %
Nagyida 7 0.37 %
Makranc 6 0.32 %
Rudnok 6 0.32 %
Felsőtőkés 6 0.32 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.21 %
Jánok 4 0.21 %
Bódvavendégi 4 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.21 %
Zsarnó 4 0.21 %
Hatkóc 4 0.21 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 15.78 %
Somodi 42 3.38 %
Kecer 28 2.25 %
Mecenzéf 22 1.77 %
Jászómindszent 16 1.29 %
Nagyida 14 1.13 %
Magyarbőd 13 1.05 %
Jászóújfalu 13 1.05 %
Torna 12 0.97 %
Csécs 10 0.81 %
Hernádcsány 8 0.64 %
Buzita 8 0.64 %
Szepsi 8 0.64 %
Kisida 8 0.64 %
Stósz 7 0.56 %
Patacskő 6 0.48 %
Abaújszina 6 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.32 %
Felsőmecenzéf 4 0.32 %
Györke 4 0.32 %
Kassamindszent 4 0.32 %
Abaújszakaly 4 0.32 %
Kenyhec 4 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.32 %
Abaújnádasd 4 0.32 %
Hilyó 3 0.24 %
Rozgony 3 0.24 %
Rudnok 3 0.24 %
Regeteruszka 3 0.24 %
Budamér 3 0.24 %
Terebő 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Tarcavajkóc 3 0.24 %
Hernádszokoly 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Hernádgecse 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Györgyi 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Bölzse 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Ósvacsákány 2 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.16 %
Kelecsenyborda 2 0.16 %
Garbócbogdány 2 0.16 %
Izdobabeszter 2 0.16 %
Pány 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Perény - Hím 2 0.16 %
Lapispatak 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.50 %
Rozgony 63 3.25 %
Hernádcsány 61 3.14 %
Jászómindszent 59 3.04 %
Kassamindszent 46 2.37 %
Mecenzéf 42 2.16 %
Izdobabeszter 37 1.91 %
Magyarbőd 35 1.80 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.80 %
Kisida 33 1.70 %
Nagyida 31 1.60 %
Györke 27 1.39 %
Enyicke 27 1.39 %
Hernádgecse 26 1.34 %
Jászó 26 1.34 %
Hernádzsadány 25 1.29 %
Kassaolcsvár 23 1.18 %
Csécs 23 1.18 %
Sároskőszeg 22 1.13 %
Hernádszentistván 22 1.13 %
Koksóbaksa 22 1.13 %
Lapispatak 21 1.08 %
Tarcavajkóc 21 1.08 %
Budamér 20 1.03 %
Nagyszalánc 20 1.03 %
Regeteruszka 19 0.98 %
Somodi 19 0.98 %
Királynép 19 0.98 %
Felsőmislye 19 0.98 %
Makranc 19 0.98 %
Felsőmecenzéf 19 0.98 %
Hernádszokoly 17 0.88 %
Alsómislye 17 0.88 %
Lengyelfalva 17 0.88 %
Baska 16 0.82 %
Semse 16 0.82 %
Abaújnádasd 15 0.77 %
Kecer 14 0.72 %
Stósz 14 0.72 %
Garbócbogdány 14 0.72 %
Idabukóc 14 0.72 %
Abaújszakaly 14 0.72 %
Torna 13 0.67 %
Kassabéla 13 0.67 %
Tizsite 12 0.62 %
Györgyi 12 0.62 %
Bölzse 12 0.62 %
Eszkáros 12 0.62 %
Kisladna 12 0.62 %
Pány 12 0.62 %
Füzérnádaska 11 0.57 %
Alsóhutka 11 0.57 %
Kenyhec 11 0.57 %
Perény - Hím 11 0.57 %
Petőszinye 10 0.52 %
Alsókemence 10 0.52 %
Benyék 10 0.52 %
Abaújszina 10 0.52 %
Szeszta 9 0.46 %
Hilyó 9 0.46 %
Jászóújfalu 9 0.46 %
Lapispatakújtelep 9 0.46 %
Felsőhutka 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Ósva 9 0.46 %
Bolyár 8 0.41 %
Alsótőkés 8 0.41 %
Aranyida 8 0.41 %
Zsarnó 8 0.41 %
Alsócsáj 7 0.36 %
Rudnok 7 0.36 %
Kelecsenyborda 7 0.36 %
Bátyok 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Abos 7 0.36 %
Jánok 6 0.31 %
Kalsa 6 0.31 %
Balogd 6 0.31 %
Nagyladna 6 0.31 %
Rás 6 0.31 %
Bódvavendégi 6 0.31 %
Ósvacsákány 6 0.31 %
Kecerlipóc 6 0.31 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.26 %
Terebő 5 0.26 %
Buzita 4 0.21 %
Felsőtőkés 4 0.21 %
Ránk 4 0.21 %
Komaróc 4 0.21 %
Felsőkemence 4 0.21 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.13 %
Lapispatak 242 7.70 %
Budamér 158 5.03 %
Mecenzéf 114 3.63 %
Hernádcsány 106 3.37 %
Lapispatakújtelep 98 3.12 %
Koksóbaksa 86 2.74 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.54 %
Nagyszalánc 77 2.45 %
Királynép 76 2.42 %
Abaújnádasd 76 2.42 %
Kecer 74 2.35 %
Stósz 74 2.35 %
Kisida 74 2.35 %
Rozgony 69 2.19 %
Kalsa 68 2.16 %
Szepsi 58 1.84 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.49 %
Jászómindszent 46 1.46 %
Sároskőszeg 46 1.46 %
Hernádszentistván 46 1.46 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.27 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.11 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 17.22 %
Jászómindszent 94 5.36 %
Szepsi 75 4.28 %
Stósz 68 3.88 %
Felsőmecenzéf 59 3.36 %
Jászó 40 2.28 %
Kisida 40 2.28 %
Hernádcsány 21 1.20 %
Rozgony 19 1.08 %
Makranc 18 1.03 %
Kassamindszent 17 0.97 %
Torna 16 0.91 %
Lengyelfalva 15 0.86 %
Rudnok 15 0.86 %
Hatkóc 15 0.86 %
Hernádszokoly 14 0.80 %
Királynép 11 0.63 %
Aranyida 11 0.63 %
Koksóbaksa 11 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.63 %
Jászóújfalu 10 0.57 %
Perény - Hím 9 0.51 %
Pány 9 0.51 %
Idabukóc 9 0.51 %
Garbócbogdány 8 0.46 %
Semse 8 0.46 %
Hernádszentistván 8 0.46 %
Nagyszalánc 8 0.46 %
Magyarbőd 8 0.46 %
Kassaolcsvár 8 0.46 %
Jánok 8 0.46 %
Izdobabeszter 7 0.40 %
Csécs 7 0.40 %
Felsőtőkés 7 0.40 %
Abaújszina 6 0.34 %
Kenyhec 6 0.34 %
Nagyida 6 0.34 %
Györke 6 0.34 %
Abaújszakaly 6 0.34 %
Benyék 6 0.34 %
Sároskőszeg 6 0.34 %
Felsőhutka 6 0.34 %
Abaújnádasd 5 0.29 %
Tarcavajkóc 5 0.29 %
Abos 5 0.29 %
Györgyi 5 0.29 %
Felsőmislye 5 0.29 %
Alsótőkés 5 0.29 %
Budamér 4 0.23 %
Rás 4 0.23 %
Kecerlipóc 4 0.23 %
Kecer 4 0.23 %
Kassabéla 4 0.23 %
Miglécnémeti 4 0.23 %
Buzita 4 0.23 %
Apátka 4 0.23 %
Zsarnó 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Bolyár 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Hernádgönyű 3 0.17 %
Lapispatak 3 0.17 %
Lapispatakújtelep 3 0.17 %
Alsócsáj 3 0.17 %
Szaláncújváros 3 0.17 %
Baska 3 0.17 %
Alsóhutka 3 0.17 %
Somodi 3 0.17 %
Szeszta 3 0.17 %
Hilyó 2 0.11 %
Sárosófalu 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Tornahorváti 2 0.11 %
Nagyladna 2 0.11 %
Petőszinye 2 0.11 %
Kisladna 2 0.11 %
Szalánchuta 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Újszállás 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Abaújharaszti 2 0.11 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Bölzse 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Bocsárd 1 0.06 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Áj 1 0.06 %
Felsőcsáj 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Bátyok 1 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.06 %
Debrőd 1 0.06 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.02 %
Makranc 152 8.33 %
Buzita 107 5.87 %
Torna 92 5.04 %
Ránk 82 4.50 %
Csécs 79 4.33 %
Nagyida 72 3.95 %
Szeszta 65 3.56 %
Somodi 56 3.07 %
Debrőd 52 2.85 %
Perény - Hím 49 2.69 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.30 %
Reste 39 2.14 %
Tornaújfalu 36 1.97 %
Komaróc 35 1.92 %
Alsólánc 34 1.86 %
Áj 32 1.75 %
Abaújszina 32 1.75 %
Jánok 31 1.70 %
Zsarnó 30 1.64 %
Jászó 30 1.64 %
Pány 22 1.21 %
Péder 22 1.21 %
Bódvavendégi 19 1.04 %
Mecenzéf 13 0.71 %
Tornahorváti 12 0.66 %
Kecer 11 0.60 %
Hernádcsány 8 0.44 %
Izdobabeszter 8 0.44 %
Szádelő 7 0.38 %
Rudnok 7 0.38 %
Jászóújfalu 7 0.38 %
Stósz 6 0.33 %
Budamér 6 0.33 %
Lapispatak 6 0.33 %
Györke 5 0.27 %
Kassamindszent 5 0.27 %
Kenyhec 5 0.27 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.16 %
Hernádszentistván 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Idabukóc 3 0.16 %
Abaújnádasd 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Királynép 2 0.11 %
Enyicke 2 0.11 %
Kisida 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Abaújharaszti 2 0.11 %
Semse 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Hernádgecse 2 0.11 %
Abaújszakaly 2 0.11 %
Kassabéla 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Koksóbaksa 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Rás 2 0.11 %