SK
LV
.....

Kiskoszmály

Község

címer zászló
572 93% magyar 1910
13 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malé Kozmálovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Lévai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
Beliföldek (Jutrá), Dolné a teplé lúky, Dolné lúky, Dudok, Dudok-oldal, Farkas-hegy (Vlčí vrch), Horné Jutrá, Horné lúky, Kamenná, Kis-hegy, Konopiská, Korlát, Krumpľoviská, Na osminkách, Nagykoszmályi-víztároló, Pipíška, Plesovica (Plešovica), Triedy
Koordináták:
48.27366257, 18.51020432
Terület:
9,22 km2
Rang:
község
Népesség:
348
Tszf. magasság:
172 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93521
Település kód:
581135
Szervezeti azonosító:
34076751
Adóazonosító:
2021030682

A község az Alsó-Garammente kistájon, a Garam jobb partján, a Garammenti-hátság legkeletibb, tölgyerdők borította dombjainak (Farkas-hegy – 344 m, Plesovica – 318 m) keleti lábánál, 175 méteres tengerszint feletti magasságban, a Kiskoszmályi-patak (Malokozmálovsky potok) partján fekszik, Lévától 14 km-re északnyugatra, Aranyosmaróttól 18 km-re délkeletre, Garamtolmácstól 3 km-re délnyugatra. Határa 165-344 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. 2010-ben területének egyharmadát (296 ha) szántóföld, 36,2 %-át (334 ha) erdő, 7 %-át (65 ha) pedig szőlő foglalta el. A Farkas-hegy déli lábánál található a falu szőlőhegye (Dudok), a közvetlenül Kiskoszmály fölé magasodó Kis-hegyen is szőlőket és kertekez találunk. Külterületi lakott helye nincs. Délről Újbars, nyugatról Nemcsény, északnyugatról Garamkovácsi, északról Tolmács, keletről pedig Nagykoszmály községekkel határos. Keleti határát a Garam (és az azon felduzzasztott Nagykoszmályi-víztároló) képezi. A községen áthalad a Garam jobb partján végighaladó, Párkányt Garamszentbenedekkel (10 km) összekötő 76-os főút. Az 1586-os út köti össze Nemcsényen (7,5 km) keresztül Aranyosmaróttal; Nagykoszmállyal (3,5 km) a Garam gátján keresztül jelöletlen mezőgazdasági út teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Lévai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Lévai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont egyesített vármegyék, Lévai járás). 1986-1994 között Garamtolmácshoz csatolták. Területe 1910/21-hez képest (9,51 km²) 2011-re 3 százalékkal, 9,22 km²-re csökkent, határának északkeleti részét Garamtolmácshoz csatolták.

Népesség

2011-ben 391 lakosa volt, melynek 89,5 %-a szlovák, 7,8 %-a (30 fő) pedig magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A 17. század óta a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község lakosságának túlnyomó többségét 1947-ig magyarok alkották. 1921-ben népességének 92,3 %-a, 1930-ban 75,3 %-a, 1941-ben 96,1 %-a vallotta magyarnak magát. A második világháború utáni kitelepítéssel (magyar lakosságának nagy részét kitelepítették) és lakosságcserével (magyarországi szlovákok betelepítésével) a település etnikai arculata alapvetően megváltozott, 1961-ben a lakosság négyötöde már szlovák volt. A magyarok száma és aránya is folyamatos csökkenést mutat: 1970-ben a lakosság 17,9 %-a, 1991-ben 15,2 %-a, 2001-ben már csak 11,9 %-a (48 fő) vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Az elöregedő község népessége 1970-2017 között kevesebb, mint felére csökkent, különösen gyors fogyás figyelhető meg az utóbbi években (2011-2017 között 16,1 %-os csökkenés, 391 főről 328 főre). 2011-ben a lakosság 58,3 %-a volt római katolikus, 10,7 %-a református és 10,5 %-a evangélikus vallású, 11,5 %-a pedig felekezeten kívüli. 1921-ben lakosságának 40,2 %-a még református vallású volt. Népsűrűsége 2011-ben a járási átlag kicsivel több, mint fele (42,4 fő/km²) volt.

Történelem

Koszmály középkori települést első alkalommal az 1332-ben kiadott pápai tizedjegyzék említi Kozmal alakban. A Plesovica-hegy már a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében (1075) is szerepelt montis Plesiuicze néven. A falu neve szláv személynévi eredetű. Kiskoszmály különálló faluként 1372-ben, mint Kys Kozmal bukkan fel elsőként az írásos forrásokban. A középkorban a mai község határában egy azóta elpusztult Braján (Villa Braina) nevű település is létezett. Kiskoszmály kezdetben sárói nemesek birtoka volt, 1489-től a gímesi uradalomhoz tartozott. 1536-ban négy porta, 1601-ben 35 ház állt a településen. 1618-ban egy török rajtaütés során felégették a falut. A 17. században a Paluskay-család tulajdonába került, majd a Migazzi grófok birtoka volt. 1720-ban 15 adózó porta volt a faluban. A 18. században a Migazzi-család kastélyt is épített itt. 1828-ban a falunak 89 háza és 583 lakosa volt. Fényes Elek szőlőművelését, búza- és rozstermesztését emeli ki 1851-ben megjelent földrajzi szótárában. Római katolikus iskoláját 1853-ban Ordódy Ágoston segítségével alapították. Ugyanebben az évben tűzvész pusztított a faluban, melyben 32 ház égett le. 1880-ban 664, 1900-ban 642, 1921-ben 572, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Újbarssal közös szőlőhegye a vármegye legjobb minőségű boráról volt híres. 1920-ig Bars vármegye Lévai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A falunak sokáig nem volt temploma, a ma is álló katolikus templomot 1927-ben szentelték fel. 1930-ban 620 lakosának 75,3 %-a magyarnak, 24,5 %-a csehszlováknak vallotta magát. Az 1930-as években kastélyában református árvaház működött. 1934-ban útépítők sztrájkja zajlott le a községben. 1938. novemberében az első bécsi döntés Magyarországhoz csatolta a községet. Az új magyar-csehszlovák (majd 1939-től magyar-szlovák) határt Kiskoszmálynál vonták meg, ezzel határközséggé vált, északi, nyugati és keleti szomszédai már Szlovákiához tartoztak. 1938-ban 166 háza és 647 lakosa volt. 1944. decemberében a falu lakosságát Mohiba menekítették a front közeledésekor. A front 1944. december 23. – 1945. március 25. között állt a faluban. Miután újra csehszlovák uralom alá került, a magyar etnikai tömb megbontására létrehozott „szlovák ék” részeként a kényszerű lakosságcsere által leginkább sújtott falvak egyike lett. 1947-ben magyar lakosságának több mint egynegyedét kitelepítették – 31 család (161 személy) kényszerült szülőföldje elhagyására, a legtöbben a Baranya megyei Hímesházára kerültek (32 fő). 5 családot csehországi kényszermunkára hurcoltak és 25 evangélikus vallású magyarországi szlovák családot telepítettek a községbe. Mezőgazdasági szövetkezetét 1951-ben alapították (1975-ben Újbarséval, majd 1976-ban Kálnáéval vonták össze). Népességének maximumát 1970-ben érte el (675 fő), 1980-ra ez 538 főre csökkent. 1983-1988 között határában a Garamon víztározót (Nagykoszmályi-víztároló) hoztak létre. 1986. január 1-jén a községet Garamtolmácshoz csatolták, az építési tilalommal sújtott települést hosszú távon megszűnésre ítélték. 1995. július 1-jén vált újra önálló községgé. Címerét és zászlaját a 18. századi pecsét alapján 1997-ben iktatták be. 2001-ben 402 lakosa volt. Szlovák nevelési nyelvű óvodáját 2005 után megszüntették.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, szőlőtermesztéséről híres falura napjainkban az elöregedés és a népességfogyás jellemző. A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. A Szentolvasó Királynőjének szentelt római katolikus templom 1927-ben épült szecessziós stílusban, közvetlenül mellette áll a református harangláb. A második világháborúban súlyosan megsérült, 18. századi, klasszicista stílusú Migazzi-kastélyt 1973-ban lebontották.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Koszmály, (Kozmalovcze), Bars m. magyar falu, a Garan jobb partján, Uj Barshoz 1/2 mfd. 313 kath., 186 ref. lak. Földjei jó buzát, rozsot teremnek, szőlleje, s tölgyes erdeje van. F. u. gr. Migazzi. Ut. p. Léva.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Ó-Barstól a Garam folyó választja el Új-Bars községet, mely a régi Csötörtökhely romjain épűlt. E község tiszta magyar. Szomszédos ezzel Kis-Koszmály. E két községnek közös szőlőhegye van, mely a megyének legjobb minőségű borát adja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kiskoszmály, garammenti magyar kisközség, 642 ev. ref. vallású lakossal. Hajdan a lévai vár tartozéka volt és első birtokosául, 1390 körül Sáray Lászlót ismerjük. Később azután a lévai uradalommal együtt változtatta urait, míg a XVII. században a Paluska család birtokába került és ennek magvaszakadtával a gróf Migazziak lettek urai, kikről a birtok, a mult század elején épült kastélylyal együtt, mint az aranyosmaróti hitbizományi uradalom tartozéka, fiörökösök hiján, 1896-ben gróf Erdődy Imréné, szül. Migazzi Irma grófnőre szállott. Szintén egyike az 1618-ban a törököknek behódolt barsi községeknek. A XVIII. század végén Kozmalovce tót nevével is találkozunk. Temploma nincsen. Postája Ujbars, távirója és vasúti állomása Léva.

Helységnévtár

Koszmály (Kis-), rk. 386 Uj-Bars, ref. 254 Uj-Bars, izr. 22 - , egyéb 2 -.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kiskoszmály. Történelmi szerepét mint a lévai uradalmak tartozéka kezdi meg és így földesurai szinte mindig azonosak a lévai vár uraival. A XVII. században a Paluska-család birtokába kerül a község, majd a gróf Migazzi-család a helység ura. A török hódoltság viszonylag megkímélte. A község külterületi lakott helyei: Korlátpuszta, Szele erdészlak, Visztrikópuszta. A község területe 1651 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 647.

Névelőfordulások
1372
Kys Kozmal
1390
Kozmal
1437
Kyskozmal a
1773
Kis-Kozmál, Kis-Koszmál, Male Kozmalowcze,
1786
Kisch-Kozmal, Malé Kozmalowce,
1808
Kis-Koszmál, Malé Kozmálowce,
1863
Kiskoszmály,
1920
Malé Kosmalovce,
1927
Malé Kozmálovce, Kis-Koszmály,
1938
Kiskoszmály,
1945
Malé Kozmálovce, Kis-Koszmály,
1948
Malé Kozmálovce
1995
Malé Kozmálovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Malé Kozmálovce) 1
Telefon: 0366342830
Fax: 0366342830

Honlap: malekozmalovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Pisch Ladislav (SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)

Képviselő-testület:
Vinarčíková Andrea (Független)
Hudecová Hana (Független)
Füleová Mária (Független)
Petrov Ľubomír (Független)
Vászlavík Rastislav (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Kiskoszmályi Községi Hivatal

Malé Kozmálovce 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 589 89%
szlovákok 42 6%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 664
magyarok 572 93%
szlovákok 38 6%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 613
magyarok 528 92%
szlovákok 37 6%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 572
magyarok 48 12%
szlovákok 348 87%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 402
magyarok 30 8%
szlovákok 350 90%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 391
magyarok 13 3%
szlovákok 323 85%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 39 10%
összlétszám 381
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 330
Választási részvétel: 63.33 %
Kiadott boríték: 209
Bedobott boríték: 209

Polgármester

Érvényes szavazólap: 205
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pisch Ladislav 75 36.59 % SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Karkoška Milan 64 31.22 % Független
Nagy Denis 43 20.98 % Független
Füleová Mária 23 11.22 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vinarčíková Andrea 107 Független
Hudecová Hana 103 Független
Füleová Mária 84 Független
Petrov Ľubomír 83 Független
Vászlavík Rastislav 80 Független

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö SaS 20.00% SaS 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 300
Választási részvétel: 12.33 %
Kiadott boríték: 37
Bedobott boríték: 37
Választásra jogosult: 300
Választási részvétel: 10.33 %
Kiadott boríték: 31
Bedobott boríték: 31
Választásra jogosult: 330
Választási részvétel: 20,90 %
Kiadott boríték: 69
Bedobott boríték: 68

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 37
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 64
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 20 54.05 % SMER - SD
Peter Oremus 9 24.32 % Független
Tomáš Galbavý 5 13.51 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 2 5.41 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 1 2.70 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 5 16.13% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 36 56.25 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 15 23.44 % ĽSNS
Ján Greššo 8 12.50 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 5 7.81 % Független
Iván Farkas 0 0.00 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 37
Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Imrich Králik 20 54.05% ĽS-HZDS
Emília Nichtová 19 51.35% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 16 43.24% KDH, SMER - SD
Ján Janáč 13 35.14% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 12 32.43% SMER - SD, KDH
Martin Bátovský 12 32.43% SNS
Štefan Baniar 12 32.43% SNS
Miloš Zaujec 9 24.32% KDH, SMER - SD
Jozef Kubala 9 24.32% SNS
Jaroslav Ivan 8 21.62% SMER - SD, KDH
Ľubomír Lőrincz 8 21.62% SMER - SD, KDH
Juraj Braun 8 21.62% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Igor Varga 7 18.92% SMER - SD, KDH
Oľga Szalmová 7 18.92% Független
František Horváth 6 16.22% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Michal Molnár 5 13.51% KSS
Mária Brnáková 4 10.81% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Soňa Kocková 4 10.81% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Lenka Kluchová 4 10.81% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Hamar 4 10.81% KSS
Rastislav Juhár 4 10.81% SMER - SD, KDH
Jozef Rosipal 4 10.81% ĽS-HZDS
Hedviga Makovínyiová 3 8.11% Független
Roman Tóth 3 8.11% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Beáta Kiss 3 8.11% SMK-MKP
Ladislav Mészáros 2 5.41% KSS
Jozef Bóna 2 5.41% KSS
Ivana Rosíková 2 5.41% NP
Peter Laczko 2 5.41% KSS
Dezső Pálffy 2 5.41% SMK-MKP
Tibor Csenger 2 5.41% SMK-MKP
Ladislav Vörös 1 2.70% KSS
Jiří Klain 1 2.70% KSS
Jozef Gyurkovics 1 2.70% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Csudai 1 2.70% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Helena Rosíková 1 2.70% NP
Zita Cseri 1 2.70% Független
Anikó Helység 1 2.70% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Lőrincz 1 2.70% SMK-MKP
Gabriel Biric 1 2.70% KSS
Peter Köpöncei 1 2.70% SMK-MKP
Martin Bátovský 26 41.94% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Alexander Bačík 25 40.32% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Peter Štefan 18 29.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Pavol Novák 16 25.81% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Zaujec 14 22.58% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ivan Murín 14 22.58% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Ervín Szalma 14 22.58% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Ján Janáč 14 22.58% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Martina Holečková 14 22.58% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Karol Ižold 13 20.97% ĽS Naše Slovensko
Peter Drábik 13 20.97% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Igor Éder 13 20.97% Független
Igor Varga 12 19.35% Független
Sylvia Horváthová 12 19.35% SME RODINA - Boris Kollár
Rastislav Jakubík 12 19.35% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 11 17.74% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Kotrus Rákociová 11 17.74% Független
Michal Ivanický 11 17.74% KSS
Igor Gogora 10 16.13% Független
Ján Krtík 9 14.52% Független
Ján Hamar 8 12.90% KSS
Róbert Csudai 7 11.29% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Pavlovič 7 11.29% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Juhár 7 11.29% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Urban 7 11.29% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Jakubík 5 8.06% ĽS Naše Slovensko
Ján Kútik 5 8.06% KSS
Jaroslav Tomek 5 8.06% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Hasznos 5 8.06% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Erika Sulinová 5 8.06% Független
Csaba Tolnai 5 8.06% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Zoltán Fekete 4 6.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Pál Zachar 4 6.45% Független
Ondrej Juhász 4 6.45% Független
Miroslav Kamenský 4 6.45% KSS
František Kováčik 4 6.45% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Jaroslav Ivan 3 4.84% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Roman Tóth 2 3.23% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Vörös 2 3.23% KSS
Marianna Šedivá 1 1.61% Független
Tibor Csenger 1 1.61% SMK-MKP
Zita Cseri 1 1.61% Független
Melinda Bögi Pathó 0 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 0 0.00% SMK-MKP
Peter Köpöncei 0 0.00% SMK-MKP
Beáta Kiss 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 13.72 %
Léva 408 12.14 %
Zselíz 372 11.07 %
Palást 202 6.01 %
Nagyölved 187 5.57 %
Farnad 135 4.02 %
Érsekkéty 110 3.27 %
Oroszka 84 2.50 %
Csata 80 2.38 %
Nagysalló 80 2.38 %
Nyírágó 77 2.29 %
Kálna 66 1.96 %
Ipolyfödémes 65 1.93 %
Lekér 60 1.79 %
Ipolyszakállos 59 1.76 %
Garamszentgyörgy 56 1.67 %
Vámosladány 49 1.46 %
Ipolyvisk 47 1.40 %
Alsószemeréd 43 1.28 %
Zsemlér 42 1.25 %
Ipolypásztó 41 1.22 %
Nagytúr 40 1.19 %
Deménd 39 1.16 %
Barsbese 37 1.10 %
Sáró 34 1.01 %
Felsőtúr 34 1.01 %
Százd 32 0.95 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.86 %
Szete 29 0.86 %
Szalatnya 29 0.86 %
Egeg 27 0.80 %
Kistompa 26 0.77 %
Ipolybél 25 0.74 %
Felsőszemeréd 24 0.71 %
Felsőszecse 24 0.71 %
Kisölved 23 0.68 %
Lontó 23 0.68 %
Zalaba 22 0.65 %
Nagyod 20 0.60 %
Felsőpél 19 0.57 %
Málas 18 0.54 %
Garamsalló 16 0.48 %
Barsendréd 14 0.42 %
Gyerk 10 0.30 %
Barsvárad 10 0.30 %
Bori 10 0.30 %
Garamtolmács 9 0.27 %
Kétfegyvernek 9 0.27 %
Garamkovácsi 9 0.27 %
Bakabánya 8 0.24 %
Tőre 7 0.21 %
Alsópél 6 0.18 %
Szántó 5 0.15 %
Töhöl 5 0.15 %
Újbars 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Kisóvár 4 0.12 %
Kural 4 0.12 %
Garamlök 4 0.12 %
Felsőzsember 3 0.09 %
Garamkelecsény 3 0.09 %
Nagygyőröd 3 0.09 %
Alsószecse 3 0.09 %
Borfő 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Bát 2 0.06 %
Hontalmás 2 0.06 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 66.69 %
Kálna 139 2.83 %
Zselíz 135 2.75 %
Garamtolmács 126 2.57 %
Ipolyság 108 2.20 %
Felsőszecse 107 2.18 %
Garamkelecsény 106 2.16 %
Garamszentgyörgy 77 1.57 %
Csejkő 72 1.47 %
Óbars 70 1.43 %
Garamújfalu 67 1.37 %
Bakabánya 59 1.20 %
Újbars 51 1.04 %
Garamkovácsi 48 0.98 %
Kereskény 47 0.96 %
Garamszőllős 46 0.94 %
Berekalja 43 0.88 %
Alsószecse 40 0.82 %
Nagysalló 40 0.82 %
Vámosladány 39 0.80 %
Deménd 33 0.67 %
Felsőzsember 31 0.63 %
Nagykoszmály 29 0.59 %
Garamlök 25 0.51 %
Garamkeszi 24 0.49 %
Nagygyőröd 23 0.47 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.43 %
Alsópél 20 0.41 %
Oroszka 19 0.39 %
Szántó 17 0.35 %
Nagyod 17 0.35 %
Nagyölved 16 0.33 %
Bát 16 0.33 %
Hontnádas 15 0.31 %
Ipolyszakállos 15 0.31 %
Kétfegyvernek 14 0.29 %
Sáró 14 0.29 %
Baka 14 0.29 %
Lekér 13 0.27 %
Farnad 13 0.27 %
Cseke 13 0.27 %
Barsendréd 12 0.24 %
Felsőtúr 12 0.24 %
Barsbese 12 0.24 %
Derzsenye 12 0.24 %
Kural 11 0.22 %
Töhöl 9 0.18 %
Csata 9 0.18 %
Lontó 9 0.18 %
Felsőpél 9 0.18 %
Fakóvezekény 9 0.18 %
Felsőszemeréd 9 0.18 %
Barsvárad 9 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.16 %
Palást 8 0.16 %
Egeg 8 0.16 %
Nyírágó 7 0.14 %
Gyerk 7 0.14 %
Bori 6 0.12 %
Borfő 6 0.12 %
Ipolyvisk 6 0.12 %
Érsekkéty 6 0.12 %
Kistompa 5 0.10 %
Ipolyfödémes 5 0.10 %
Bajka 5 0.10 %
Kiskoszmály 5 0.10 %
Zsemlér 5 0.10 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Nagytúr 4 0.08 %
Hontalmás 4 0.08 %
Százd 4 0.08 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 24.32 %
Léva 345 12.60 %
Zselíz 261 9.53 %
Palást 260 9.50 %
Nagyölved 134 4.89 %
Érsekkéty 95 3.47 %
Farnad 91 3.32 %
Ipolyfödémes 76 2.78 %
Alsószemeréd 72 2.63 %
Ipolyszakállos 65 2.37 %
Nagysalló 64 2.34 %
Oroszka 64 2.34 %
Csata 62 2.26 %
Kálna 62 2.26 %
Ipolyvisk 53 1.94 %
Nagytúr 48 1.75 %
Ipolypásztó 46 1.68 %
Vámosladány 46 1.68 %
Lekér 45 1.64 %
Deménd 39 1.42 %
Kistompa 39 1.42 %
Egeg 38 1.39 %
Szete 37 1.35 %
Garamszentgyörgy 37 1.35 %
Szalatnya 36 1.31 %
Felsőszemeréd 36 1.31 %
Felsőtúr 36 1.31 %
Százd 36 1.31 %
Nyírágó 35 1.28 %
Barsbese 31 1.13 %
Lontó 30 1.10 %
Zsemlér 30 1.10 %
Hontfüzesgyarmat 30 1.10 %
Ipolybél 24 0.88 %
Kisölved 24 0.88 %
Sáró 21 0.77 %
Málas 19 0.69 %
Felsőszecse 17 0.62 %
Fakóvezekény 14 0.51 %
Garamsalló 13 0.47 %
Gyerk 13 0.47 %
Barsendréd 12 0.44 %
Zalaba 11 0.40 %
Nagyod 10 0.37 %
Újbars 10 0.37 %
Bori 10 0.37 %
Tőre 6 0.22 %
Kétfegyvernek 6 0.22 %
Garamlök 5 0.18 %
Töhöl 4 0.15 %
Barsvárad 4 0.15 %
Nagygyőröd 4 0.15 %
Felsőpél 4 0.15 %
Szántó 4 0.15 %
Garamkovácsi 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Garamtolmács 2 0.07 %
Alsópél 2 0.07 %
Garamkelecsény 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Kisóvár 2 0.07 %
Csejkő 1 0.04 %
Berekalja 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Felsőzsember 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Bakabánya 1 0.04 %
Óbars 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 35.92 %
Garamtolmács 185 4.46 %
Óbars 87 2.10 %
Garamkelecsény 82 1.98 %
Kálna 81 1.95 %
Ipolyság 76 1.83 %
Garamkovácsi 73 1.76 %
Garamszőllős 67 1.61 %
Garamújfalu 65 1.57 %
Bakabánya 59 1.42 %
Berekalja 57 1.37 %
Zselíz 53 1.28 %
Csejkő 50 1.20 %
Felsőzsember 41 0.99 %
Kereskény 40 0.96 %
Bát 38 0.92 %
Nagykoszmály 36 0.87 %
Garamszentgyörgy 35 0.84 %
Garamkeszi 27 0.65 %
Nagygyőröd 27 0.65 %
Alsópél 25 0.60 %
Újbars 24 0.58 %
Felsőszecse 22 0.53 %
Hontnádas 22 0.53 %
Borfő 21 0.51 %
Nagysalló 20 0.48 %
Alsószecse 20 0.48 %
Szántó 19 0.46 %
Derzsenye 18 0.43 %
Kistompa 17 0.41 %
Bori 17 0.41 %
Barsbese 16 0.39 %
Hontalmás 15 0.36 %
Vámosladány 15 0.36 %
Hontbagonya 12 0.29 %
Lekér 12 0.29 %
Barsendréd 12 0.29 %
Garamlök 11 0.26 %
Deménd 11 0.26 %
Sáró 10 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.24 %
Ipolyszakállos 10 0.24 %
Palást 10 0.24 %
Ény 9 0.22 %
Fakóvezekény 9 0.22 %
Baka 9 0.22 %
Cseke 9 0.22 %
Kural 8 0.19 %
Nagyölved 7 0.17 %
Farnad 6 0.14 %
Nyírágó 6 0.14 %
Kisóvár 6 0.14 %
Töhöl 6 0.14 %
Barsvárad 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Málas 5 0.12 %
Kiskoszmály 5 0.12 %
Nagytúr 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Ipolyfödémes 5 0.12 %
Setétkút 5 0.12 %
Lontó 5 0.12 %
Csata 4 0.10 %
Oroszka 4 0.10 %
Hontbesenyőd 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Dalmad 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Gyerk 3 0.07 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Ipolybél 1 0.02 %
Kisölved 1 0.02 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Nemesoroszi 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 53.58 %
Garamtolmács 205 3.94 %
Kálna 145 2.79 %
Ipolyság 119 2.29 %
Garamkelecsény 119 2.29 %
Garamújfalu 111 2.13 %
Berekalja 105 2.02 %
Csejkő 105 2.02 %
Zselíz 99 1.90 %
Óbars 87 1.67 %
Garamszőllős 86 1.65 %
Bakabánya 74 1.42 %
Nagysalló 72 1.38 %
Felsőszecse 63 1.21 %
Garamkovácsi 58 1.11 %
Újbars 53 1.02 %
Nagykoszmály 52 1.00 %
Alsószecse 48 0.92 %
Kereskény 42 0.81 %
Garamszentgyörgy 41 0.79 %
Vámosladány 41 0.79 %
Garamkeszi 39 0.75 %
Felsőzsember 38 0.73 %
Szántó 37 0.71 %
Garamlök 34 0.65 %
Deménd 33 0.63 %
Nagygyőröd 33 0.63 %
Bát 29 0.56 %
Cseke 28 0.54 %
Baka 27 0.52 %
Derzsenye 26 0.50 %
Nagyölved 25 0.48 %
Barsbese 22 0.42 %
Bori 20 0.38 %
Alsópél 20 0.38 %
Ipolyszakállos 19 0.37 %
Kural 17 0.33 %
Hontnádas 16 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.31 %
Kétfegyvernek 16 0.31 %
Sáró 15 0.29 %
Oroszka 14 0.27 %
Kiskoszmály 14 0.27 %
Lekér 14 0.27 %
Nagyod 13 0.25 %
Fakóvezekény 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.12 %
Százd 5 0.10 %
Kisóvár 5 0.10 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 28.79 %
Garamtolmács 111 3.46 %
Ipolyság 91 2.84 %
Deménd 68 2.12 %
Garamkelecsény 66 2.06 %
Csejkő 60 1.87 %
Zselíz 48 1.50 %
Óbars 47 1.47 %
Garamkovácsi 47 1.47 %
Garamújfalu 46 1.43 %
Bakabánya 46 1.43 %
Kálna 40 1.25 %
Garamszőllős 39 1.22 %
Kereskény 35 1.09 %
Felsőszecse 34 1.06 %
Nagykoszmály 24 0.75 %
Alsópél 23 0.72 %
Felsőzsember 21 0.66 %
Nagysalló 21 0.66 %
Berekalja 19 0.59 %
Alsószecse 19 0.59 %
Garamszentgyörgy 18 0.56 %
Nagygyőröd 18 0.56 %
Garamkeszi 17 0.53 %
Kural 14 0.44 %
Szántó 14 0.44 %
Hontnádas 12 0.37 %
Cseke 11 0.34 %
Oroszka 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Ipolyszakállos 10 0.31 %
Garamlök 10 0.31 %
Derzsenye 9 0.28 %
Alsószemeréd 9 0.28 %
Újbars 9 0.28 %
Vámosladány 8 0.25 %
Baka 8 0.25 %
Százd 8 0.25 %
Fakóvezekény 8 0.25 %
Borfő 7 0.22 %
Barsbese 6 0.19 %
Bát 6 0.19 %
Sáró 6 0.19 %
Kistompa 6 0.19 %
Lekér 5 0.16 %
Csata 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Hontbesenyőd 5 0.16 %
Dalmad 5 0.16 %
Töhöl 5 0.16 %
Felsőszemeréd 5 0.16 %
Egeg 5 0.16 %
Bori 4 0.12 %
Barsendréd 4 0.12 %
Farnad 4 0.12 %
Nagytúr 4 0.12 %
Kiskoszmály 4 0.12 %
Gyerk 3 0.09 %
Nagyölved 3 0.09 %
Palást 3 0.09 %
Barsvárad 3 0.09 %
Ipolyvisk 3 0.09 %
Hontalmás 3 0.09 %
Bakaszenes 2 0.06 %
Ény 2 0.06 %
Ipolybél 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Felsőtúr 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Peszektergenye 2 0.06 %
Nagyod 2 0.06 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Kisóvár 1 0.03 %
Hontbagonya 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Nyírágó 1 0.03 %
Ipolyfödémes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 25.88 %
Kálna 386 15.58 %
Garamtolmács 136 5.49 %
Garamkelecsény 65 2.62 %
Újbars 60 2.42 %
Garamszőllős 48 1.94 %
Óbars 47 1.90 %
Ipolyság 45 1.82 %
Zselíz 44 1.78 %
Garamkovácsi 44 1.78 %
Nagygyőröd 43 1.74 %
Garamlök 40 1.61 %
Alsópél 39 1.57 %
Felsőszecse 39 1.57 %
Bakabánya 37 1.49 %
Garamszentgyörgy 34 1.37 %
Nagysalló 32 1.29 %
Csejkő 32 1.29 %
Berekalja 27 1.09 %
Felsőzsember 27 1.09 %
Alsószecse 25 1.01 %
Garamújfalu 22 0.89 %
Nagykoszmály 20 0.81 %
Barsendréd 17 0.69 %
Barsvárad 17 0.69 %
Szántó 16 0.65 %
Barsbese 14 0.57 %
Garamkeszi 14 0.57 %
Bát 13 0.52 %
Kereskény 13 0.52 %
Deménd 12 0.48 %
Felsőpél 12 0.48 %
Lekér 12 0.48 %
Töhöl 12 0.48 %
Oroszka 11 0.44 %
Csata 10 0.40 %
Bajka 10 0.40 %
Fakóvezekény 10 0.40 %
Kiskoszmály 10 0.40 %
Nagyölved 9 0.36 %
Kétfegyvernek 9 0.36 %
Hontnádas 9 0.36 %
Derzsenye 8 0.32 %
Cseke 8 0.32 %
Vámosladány 8 0.32 %
Felsőtúr 7 0.28 %
Baka 7 0.28 %
Palást 6 0.24 %
Borfő 6 0.24 %
Gyerk 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Nagyod 6 0.24 %
Hontbagonya 5 0.20 %
Kistompa 5 0.20 %
Ipolyszakállos 5 0.20 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Hontalmás 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Lüle 4 0.16 %
Setétkút 4 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Ény 3 0.12 %
Kural 3 0.12 %
Százd 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 3 0.12 %
Lontó 3 0.12 %
Nyírágó 3 0.12 %
Nagytúr 3 0.12 %
Tőre 3 0.12 %
Egeg 3 0.12 %
Farnad 3 0.12 %
Ipolyvisk 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Alsószemeréd 2 0.08 %
Málas 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 39.08 %
Garamtolmács 136 2.56 %
Garamújfalu 105 1.98 %
Csejkő 94 1.77 %
Garamkelecsény 93 1.75 %
Kereskény 72 1.36 %
Kálna 70 1.32 %
Óbars 69 1.30 %
Ipolyság 69 1.30 %
Bakabánya 65 1.22 %
Garamszőllős 63 1.19 %
Zselíz 55 1.04 %
Garamkovácsi 48 0.90 %
Berekalja 42 0.79 %
Felsőzsember 36 0.68 %
Nagygyőröd 32 0.60 %
Nagysalló 27 0.51 %
Alsószecse 26 0.49 %
Hontnádas 25 0.47 %
Felsőszecse 24 0.45 %
Nagykoszmály 24 0.45 %
Szete 21 0.40 %
Garamlök 21 0.40 %
Alsópél 21 0.40 %
Derzsenye 20 0.38 %
Bát 18 0.34 %
Oroszka 17 0.32 %
Szántó 16 0.30 %
Újbars 15 0.28 %
Ipolyvisk 15 0.28 %
Garamkeszi 14 0.26 %
Kural 14 0.26 %
Lekér 13 0.24 %
Garamszentgyörgy 13 0.24 %
Nagyölved 12 0.23 %
Kiskoszmály 12 0.23 %
Vámosladány 12 0.23 %
Barsbese 12 0.23 %
Barsendréd 12 0.23 %
Lontó 11 0.21 %
Dalmad 11 0.21 %
Baka 9 0.17 %
Cseke 9 0.17 %
Hontalmás 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Ipolyszakállos 8 0.15 %
Deménd 8 0.15 %
Borfő 8 0.15 %
Kistompa 8 0.15 %
Felsőszemeréd 7 0.13 %
Fakóvezekény 7 0.13 %
Bajka 7 0.13 %
Palást 6 0.11 %
Sáró 6 0.11 %
Hontbesenyőd 6 0.11 %
Csata 5 0.09 %
Hontbagonya 5 0.09 %
Felsőpél 5 0.09 %
Ény 4 0.08 %
Szalatnya 4 0.08 %
Nyírágó 4 0.08 %
Érsekkéty 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Zsemlér 3 0.06 %
Nagyod 3 0.06 %
Farnad 3 0.06 %
Kétfegyvernek 3 0.06 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.06 %
Peszektergenye 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Lüle 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Bori 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Egeg 2 0.04 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 54.13 %
Garamtolmács 155 3.83 %
Ipolyság 116 2.87 %
Garamkelecsény 99 2.45 %
Bakabánya 95 2.35 %
Zselíz 82 2.03 %
Kálna 80 1.98 %
Felsőzsember 59 1.46 %
Csejkő 58 1.43 %
Óbars 53 1.31 %
Garamújfalu 53 1.31 %
Berekalja 52 1.29 %
Garamszőllős 49 1.21 %
Nagykoszmály 45 1.11 %
Nagygyőröd 44 1.09 %
Felsőszecse 42 1.04 %
Fakóvezekény 40 0.99 %
Garamkovácsi 39 0.96 %
Bát 37 0.91 %
Kereskény 37 0.91 %
Nagysalló 34 0.84 %
Alsószecse 34 0.84 %
Újbars 34 0.84 %
Garamszentgyörgy 31 0.77 %
Alsópél 29 0.72 %
Palást 28 0.69 %
Garamkeszi 26 0.64 %
Garamlök 25 0.62 %
Derzsenye 23 0.57 %
Cseke 22 0.54 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.54 %
Borfő 21 0.52 %
Vámosladány 20 0.49 %
Lontó 20 0.49 %
Barsbese 19 0.47 %
Szántó 18 0.44 %
Barsendréd 17 0.42 %
Hontnádas 17 0.42 %
Csata 16 0.40 %
Farnad 15 0.37 %
Lekér 15 0.37 %
Baka 15 0.37 %
Nagyölved 14 0.35 %
Ipolyszakállos 14 0.35 %
Kiskoszmály 13 0.32 %
Nagytúr 12 0.30 %
Kisóvár 12 0.30 %
Oroszka 12 0.30 %
Deménd 11 0.27 %
Felsőszemeréd 10 0.25 %
Hontbagonya 10 0.25 %
Bori 9 0.22 %
Hontbesenyőd 9 0.22 %
Hontalmás 8 0.20 %
Töhöl 8 0.20 %
Lüle 8 0.20 %
Ipolyvisk 8 0.20 %
Százd 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.15 %
Kistompa 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Érsekkéty 6 0.15 %
Kural 6 0.15 %
Ipolyfödémes 6 0.15 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 69.03 %
Garamtolmács 134 4.11 %
Ipolyság 110 3.37 %
Garamkelecsény 108 3.31 %
Garamszőllős 72 2.21 %
Garamújfalu 72 2.21 %
Csejkő 70 2.14 %
Garamkovácsi 69 2.11 %
Óbars 66 2.02 %
Zselíz 66 2.02 %
Kálna 65 1.99 %
Bakabánya 54 1.65 %
Kereskény 52 1.59 %
Felsőszecse 46 1.41 %
Nagykoszmály 44 1.35 %
Nagysalló 33 1.01 %
Újbars 30 0.92 %
Deménd 29 0.89 %
Berekalja 29 0.89 %
Felsőzsember 29 0.89 %
Alsószecse 28 0.86 %
Garamkeszi 25 0.77 %
Garamszentgyörgy 23 0.70 %
Alsópél 22 0.67 %
Hontnádas 22 0.67 %
Bát 21 0.64 %
Garamlök 21 0.64 %
Oroszka 17 0.52 %
Cseke 16 0.49 %
Vámosladány 16 0.49 %
Nagygyőröd 15 0.46 %
Szántó 15 0.46 %
Kiskoszmály 14 0.43 %
Kural 14 0.43 %
Baka 13 0.40 %
Borfő 11 0.34 %
Lekér 10 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.31 %
Hontbesenyőd 10 0.31 %
Kistompa 10 0.31 %
Ipolybél 9 0.28 %
Palást 9 0.28 %
Barsendréd 8 0.25 %
Fakóvezekény 8 0.25 %
Barsvárad 7 0.21 %
Kétfegyvernek 7 0.21 %
Nagyölved 7 0.21 %
Sáró 6 0.18 %
Ipolyszakállos 6 0.18 %
Derzsenye 6 0.18 %
Barsbese 6 0.18 %
Töhöl 6 0.18 %
Felsőszemeréd 6 0.18 %
Felsőtúr 4 0.12 %
Hontalmás 4 0.12 %
Nagytúr 4 0.12 %
Gyerk 4 0.12 %
Egeg 4 0.12 %
Nagyod 4 0.12 %
Hontbagonya 4 0.12 %
Bajka 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Dalmad 3 0.09 %
Csata 3 0.09 %
Peszektergenye 3 0.09 %
Bori 3 0.09 %
Nyírágó 3 0.09 %
Ipolyfödémes 3 0.09 %
Ipolyvisk 3 0.09 %
Setétkút 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Alsószemeréd 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 34.74 %
Kereskény 142 5.08 %
Garamújfalu 92 3.29 %
Ipolyság 91 3.25 %
Csejkő 84 3.00 %
Garamtolmács 82 2.93 %
Zselíz 74 2.64 %
Garamkelecsény 73 2.61 %
Garamkovácsi 68 2.43 %
Óbars 60 2.14 %
Garamszőllős 59 2.11 %
Bakabánya 55 1.97 %
Berekalja 48 1.72 %
Felsőzsember 40 1.43 %
Kálna 36 1.29 %
Nagykoszmály 34 1.22 %
Nagysalló 26 0.93 %
Alsópél 25 0.89 %
Garamkeszi 24 0.86 %
Szántó 24 0.86 %
Bát 20 0.71 %
Felsőszecse 18 0.64 %
Hontbesenyőd 17 0.61 %
Kural 17 0.61 %
Cseke 16 0.57 %
Deménd 16 0.57 %
Derzsenye 16 0.57 %
Nagygyőröd 15 0.54 %
Hontnádas 15 0.54 %
Újbars 15 0.54 %
Alsószecse 14 0.50 %
Fakóvezekény 12 0.43 %
Garamszentgyörgy 9 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.29 %
Borfő 8 0.29 %
Baka 7 0.25 %
Kistompa 7 0.25 %
Egeg 7 0.25 %
Vámosladány 6 0.21 %
Nagyölved 6 0.21 %
Töhöl 6 0.21 %
Sáró 6 0.21 %
Oroszka 6 0.21 %
Dalmad 5 0.18 %
Csata 5 0.18 %
Lekér 5 0.18 %
Palást 5 0.18 %
Barsendréd 5 0.18 %
Ény 4 0.14 %
Gyerk 4 0.14 %
Alsószemeréd 4 0.14 %
Garamlök 4 0.14 %
Felsőtúr 4 0.14 %
Barsbese 3 0.11 %
Kisóvár 3 0.11 %
Nagyod 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Kiskoszmály 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Bajka 2 0.07 %
Setétkút 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Ipolyszakállos 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 25.85 %
Zselíz 185 11.25 %
Garamtolmács 97 5.90 %
Ipolyság 69 4.20 %
Bakabánya 52 3.16 %
Óbars 50 3.04 %
Garamkovácsi 44 2.68 %
Lekér 40 2.43 %
Nagysalló 36 2.19 %
Kálna 28 1.70 %
Bát 28 1.70 %
Felsőzsember 26 1.58 %
Garamkelecsény 26 1.58 %
Csejkő 25 1.52 %
Fakóvezekény 24 1.46 %
Garamszentgyörgy 21 1.28 %
Oroszka 20 1.22 %
Garamújfalu 20 1.22 %
Nagygyőröd 18 1.09 %
Nagykoszmály 17 1.03 %
Tőre 17 1.03 %
Újbars 16 0.97 %
Kistompa 16 0.97 %
Cseke 15 0.91 %
Garamlök 15 0.91 %
Deménd 14 0.85 %
Berekalja 13 0.79 %
Alsópél 13 0.79 %
Szántó 12 0.73 %
Csata 11 0.67 %
Kural 11 0.67 %
Nagyölved 11 0.67 %
Sáró 11 0.67 %
Garamkeszi 10 0.61 %
Ipolyvisk 9 0.55 %
Farnad 9 0.55 %
Hontalmás 9 0.55 %
Garamszőllős 9 0.55 %
Felsőszecse 9 0.55 %
Borfő 8 0.49 %
Baka 8 0.49 %
Peszektergenye 7 0.43 %
Töhöl 7 0.43 %
Nyírágó 7 0.43 %
Ipolyszakállos 6 0.36 %
Nagytúr 6 0.36 %
Alsószecse 6 0.36 %
Hontbagonya 6 0.36 %
Vámosladány 6 0.36 %
Málas 5 0.30 %
Kiskoszmály 5 0.30 %
Nemesoroszi 5 0.30 %
Barsbese 5 0.30 %
Zsemlér 4 0.24 %
Kereskény 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Derzsenye 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Bakaszenes 4 0.24 %
Hontnádas 4 0.24 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsvárad 3 0.18 %
Felsőpél 3 0.18 %
Egeg 3 0.18 %
Felsőszemeréd 3 0.18 %
Érsekkéty 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Lontó 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Lüle 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 19.20 %
Garamtolmács 58 3.13 %
Ipolyság 34 1.83 %
Zselíz 30 1.62 %
Kálna 28 1.51 %
Garamkovácsi 25 1.35 %
Garamszőllős 23 1.24 %
Bakabánya 22 1.19 %
Szántó 17 0.92 %
Csejkő 14 0.76 %
Óbars 14 0.76 %
Felsőzsember 14 0.76 %
Újbars 13 0.70 %
Garamújfalu 12 0.65 %
Lekér 12 0.65 %
Bát 11 0.59 %
Nagyölved 11 0.59 %
Oroszka 10 0.54 %
Derzsenye 10 0.54 %
Baka 9 0.49 %
Palást 8 0.43 %
Nagykoszmály 8 0.43 %
Vámosladány 8 0.43 %
Nagysalló 8 0.43 %
Kiskoszmály 8 0.43 %
Cseke 8 0.43 %
Garamkelecsény 8 0.43 %
Garamkeszi 8 0.43 %
Hontalmás 7 0.38 %
Barsendréd 7 0.38 %
Sáró 6 0.32 %
Ény 6 0.32 %
Kistompa 6 0.32 %
Nagygyőröd 6 0.32 %
Alsószemeréd 6 0.32 %
Alsópél 6 0.32 %
Ipolyszakállos 6 0.32 %
Borfő 6 0.32 %
Farnad 5 0.27 %
Ipolybél 5 0.27 %
Felsőtúr 5 0.27 %
Berekalja 5 0.27 %
Töhöl 4 0.22 %
Zsemlér 4 0.22 %
Egeg 4 0.22 %
Garamszentgyörgy 4 0.22 %
Garamlök 4 0.22 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.22 %
Fakóvezekény 4 0.22 %
Százd 4 0.22 %
Nemesoroszi 4 0.22 %
Nyírágó 3 0.16 %
Nagyod 3 0.16 %
Ipolypásztó 3 0.16 %
Kereskény 3 0.16 %
Barsbese 3 0.16 %
Alsószecse 3 0.16 %
Deménd 3 0.16 %
Csata 3 0.16 %
Setétkút 2 0.11 %
Bajka 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Felsőszecse 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Dalmad 2 0.11 %
Kural 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Nagytúr 2 0.11 %
Ipolyfödémes 2 0.11 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Felsőszemeréd 1 0.05 %
Málas 1 0.05 %
Hontnádas 1 0.05 %
Barsvárad 1 0.05 %
Kisölved 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Felsőpél 1 0.05 %
Bori 1 0.05 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 47.02 %
Garamtolmács 131 5.04 %
Garamújfalu 91 3.50 %
Garamkovácsi 84 3.23 %
Ipolyság 82 3.15 %
Garamkelecsény 79 3.04 %
Felsőzsember 77 2.96 %
Bakabánya 76 2.92 %
Borfő 71 2.73 %
Garamszőllős 70 2.69 %
Óbars 66 2.54 %
Csejkő 64 2.46 %
Zselíz 57 2.19 %
Bát 56 2.15 %
Kálna 53 2.04 %
Berekalja 50 1.92 %
Szántó 42 1.61 %
Nagysalló 41 1.58 %
Alsópél 33 1.27 %
Nagykoszmály 31 1.19 %
Hontnádas 27 1.04 %
Palást 26 1.00 %
Újbars 25 0.96 %
Derzsenye 24 0.92 %
Alsószecse 23 0.88 %
Kereskény 22 0.85 %
Garamszentgyörgy 22 0.85 %
Cseke 20 0.77 %
Lekér 20 0.77 %
Garamlök 19 0.73 %
Lontó 19 0.73 %
Garamkeszi 19 0.73 %
Baka 18 0.69 %
Nagytúr 18 0.69 %
Nagyölved 18 0.69 %
Nagygyőröd 18 0.69 %
Oroszka 17 0.65 %
Ipolybél 15 0.58 %
Fakóvezekény 15 0.58 %
Felsőszemeréd 15 0.58 %
Vámosladány 14 0.54 %
Kiskoszmály 14 0.54 %
Deménd 13 0.50 %
Kural 13 0.50 %
Kistompa 13 0.50 %
Nyírágó 12 0.46 %
Hontalmás 12 0.46 %
Sáró 12 0.46 %
Nemesoroszi 11 0.42 %
Barsendréd 11 0.42 %
Felsőszecse 10 0.38 %
Hontbesenyőd 10 0.38 %
Töhöl 9 0.35 %
Farnad 9 0.35 %
Kisóvár 9 0.35 %
Barsbese 9 0.35 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.35 %
Dalmad 8 0.31 %
Ipolyszakállos 8 0.31 %
Felsőpél 8 0.31 %
Gyerk 7 0.27 %
Csata 7 0.27 %
Felsőtúr 7 0.27 %
Ipolyvisk 7 0.27 %
Ény 7 0.27 %
Málas 6 0.23 %
Nagyod 5 0.19 %
Kétfegyvernek 5 0.19 %
Bori 5 0.19 %
Bajka 5 0.19 %
Szete 5 0.19 %
Lüle 5 0.19 %
Setétkút 4 0.15 %
Barsvárad 4 0.15 %
Alsószemeréd 4 0.15 %
Hontbagonya 4 0.15 %
Érsekkéty 4 0.15 %
Egeg 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Százd 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 61.92 %
Garamtolmács 180 3.90 %
Garamkelecsény 93 2.02 %
Kálna 87 1.89 %
Csejkő 83 1.80 %
Ipolyság 78 1.69 %
Garamszőllős 70 1.52 %
Garamújfalu 61 1.32 %
Berekalja 55 1.19 %
Óbars 53 1.15 %
Bakabánya 52 1.13 %
Zselíz 48 1.04 %
Felsőzsember 45 0.98 %
Garamkovácsi 44 0.95 %
Kereskény 42 0.91 %
Nagysalló 40 0.87 %
Újbars 37 0.80 %
Bát 35 0.76 %
Palást 33 0.72 %
Felsőszecse 32 0.69 %
Alsószecse 24 0.52 %
Garamkeszi 23 0.50 %
Nagykoszmály 23 0.50 %
Nagygyőröd 22 0.48 %
Garamszentgyörgy 22 0.48 %
Szántó 21 0.46 %
Derzsenye 21 0.46 %
Hontnádas 20 0.43 %
Garamlök 19 0.41 %
Alsópél 19 0.41 %
Deménd 18 0.39 %
Sáró 16 0.35 %
Baka 15 0.33 %
Oroszka 14 0.30 %
Borfő 14 0.30 %
Kistompa 13 0.28 %
Kural 13 0.28 %
Vámosladány 12 0.26 %
Hontalmás 10 0.22 %
Barsendréd 10 0.22 %
Ipolyszakállos 9 0.20 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.20 %
Kiskoszmály 9 0.20 %
Barsbese 9 0.20 %
Lekér 8 0.17 %
Lontó 8 0.17 %
Kisóvár 8 0.17 %
Cseke 7 0.15 %
Egeg 7 0.15 %
Fakóvezekény 7 0.15 %
Nagyod 6 0.13 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Hontbesenyőd 3 0.07 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 31.46 %
Kálna 114 20.61 %
Garamtolmács 38 6.87 %
Zselíz 32 5.79 %
Garamkovácsi 29 5.24 %
Ipolyság 22 3.98 %
Garamszőllős 20 3.62 %
Óbars 19 3.44 %
Bakabánya 16 2.89 %
Bát 14 2.53 %
Garamújfalu 13 2.35 %
Alsópél 11 1.99 %
Felsőzsember 10 1.81 %
Újbars 10 1.81 %
Nagygyőröd 10 1.81 %
Derzsenye 9 1.63 %
Lekér 8 1.45 %
Oroszka 8 1.45 %
Nagysalló 8 1.45 %
Garamlök 7 1.27 %
Bori 7 1.27 %
Barsvárad 6 1.08 %
Borfő 6 1.08 %
Palást 6 1.08 %
Garamkelecsény 6 1.08 %
Kiskoszmály 5 0.90 %
Hontalmás 5 0.90 %
Csejkő 5 0.90 %
Felsőszecse 5 0.90 %
Kereskény 5 0.90 %
Tőre 5 0.90 %
Nagykoszmály 5 0.90 %
Vámosladány 5 0.90 %
Szántó 5 0.90 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.72 %
Csata 4 0.72 %
Garamszentgyörgy 3 0.54 %
Nagytúr 3 0.54 %
Kural 3 0.54 %
Garamkeszi 3 0.54 %
Málas 3 0.54 %
Nyírágó 3 0.54 %
Baka 3 0.54 %
Sáró 3 0.54 %
Cseke 3 0.54 %
Kistompa 3 0.54 %
Fakóvezekény 3 0.54 %
Szalatnya 2 0.36 %
Nemesoroszi 2 0.36 %
Deménd 2 0.36 %
Bajka 2 0.36 %
Töhöl 2 0.36 %
Alsószecse 2 0.36 %
Felsőtúr 2 0.36 %
Érsekkéty 2 0.36 %
Alsószemeréd 2 0.36 %
Ipolybél 2 0.36 %
Nagyod 2 0.36 %
Kétfegyvernek 2 0.36 %
Farnad 2 0.36 %
Egeg 2 0.36 %
Berekalja 2 0.36 %
Ipolypásztó 1 0.18 %
Zalaba 1 0.18 %
Peszektergenye 1 0.18 %
Kisóvár 1 0.18 %
Setétkút 1 0.18 %
Ipolyszakállos 1 0.18 %
Barsendréd 1 0.18 %
Ény 1 0.18 %
Bakaszenes 1 0.18 %
Ipolyvisk 1 0.18 %
Dalmad 1 0.18 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 41.02 %
Garamtolmács 146 12.03 %
Garamkovácsi 97 7.99 %
Óbars 66 5.44 %
Bakabánya 53 4.37 %
Ipolyság 46 3.79 %
Zselíz 43 3.54 %
Garamkelecsény 41 3.38 %
Garamszőllős 40 3.29 %
Csejkő 33 2.72 %
Lekér 33 2.72 %
Garamújfalu 32 2.64 %
Nagygyőröd 31 2.55 %
Felsőzsember 30 2.47 %
Bát 30 2.47 %
Kálna 27 2.22 %
Nagykoszmály 24 1.98 %
Garamkeszi 21 1.73 %
Újbars 19 1.57 %
Nagysalló 19 1.57 %
Garamlök 18 1.48 %
Alsópél 17 1.40 %
Kistompa 16 1.32 %
Szántó 16 1.32 %
Tőre 16 1.32 %
Berekalja 15 1.24 %
Deménd 13 1.07 %
Fakóvezekény 13 1.07 %
Kiskoszmály 13 1.07 %
Garamszentgyörgy 12 0.99 %
Csata 11 0.91 %
Ipolyvisk 11 0.91 %
Oroszka 11 0.91 %
Cseke 10 0.82 %
Vámosladány 9 0.74 %
Hontalmás 9 0.74 %
Borfő 8 0.66 %
Nagyölved 7 0.58 %
Derzsenye 7 0.58 %
Hontbagonya 7 0.58 %
Kereskény 7 0.58 %
Baka 7 0.58 %
Töhöl 7 0.58 %
Zsemlér 6 0.49 %
Barsbese 6 0.49 %
Kural 5 0.41 %
Bakaszenes 5 0.41 %
Alsószecse 5 0.41 %
Felsőszemeréd 5 0.41 %
Farnad 4 0.33 %
Felsőpél 4 0.33 %
Peszektergenye 4 0.33 %
Felsőszecse 4 0.33 %
Dalmad 4 0.33 %
Palást 4 0.33 %
Ipolyszakállos 4 0.33 %
Barsendréd 3 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.25 %
Lüle 3 0.25 %
Hontnádas 3 0.25 %
Ény 3 0.25 %
Felsőtúr 3 0.25 %
Sáró 3 0.25 %
Gyerk 2 0.16 %
Nemesoroszi 2 0.16 %
Kétfegyvernek 2 0.16 %
Nagyod 2 0.16 %
Ipolybél 2 0.16 %
Bori 2 0.16 %
Nyírágó 2 0.16 %
Nagytúr 2 0.16 %
Kisóvár 2 0.16 %
Málas 2 0.16 %
Érsekkéty 2 0.16 %
Barsvárad 2 0.16 %
Százd 1 0.08 %
Ipolyfödémes 1 0.08 %
Alsószemeréd 1 0.08 %
Lontó 1 0.08 %
Szalatnya 1 0.08 %
Bajka 1 0.08 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.67 %
Garamtolmács 140 7.39 %
Óbars 63 3.32 %
Ipolyság 58 3.06 %
Bakabánya 54 2.85 %
Zselíz 52 2.74 %
Garamkovácsi 51 2.69 %
Garamkelecsény 51 2.69 %
Lekér 38 2.01 %
Garamújfalu 38 2.01 %
Felsőzsember 36 1.90 %
Bát 35 1.85 %
Csejkő 33 1.74 %
Kálna 30 1.58 %
Nagygyőröd 30 1.58 %
Nagysalló 24 1.27 %
Alsópél 22 1.16 %
Garamkeszi 22 1.16 %
Újbars 21 1.11 %
Garamlök 21 1.11 %
Nagykoszmály 20 1.06 %
Szántó 19 1.00 %
Garamszőllős 19 1.00 %
Deménd 19 1.00 %
Cseke 17 0.90 %
Tőre 17 0.90 %
Berekalja 17 0.90 %
Kistompa 15 0.79 %
Fakóvezekény 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Hontalmás 11 0.58 %
Vámosladány 11 0.58 %
Garamszentgyörgy 10 0.53 %
Derzsenye 10 0.53 %
Csata 9 0.47 %
Oroszka 9 0.47 %
Felsőszecse 9 0.47 %
Borfő 9 0.47 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.32 %
Palást 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Hontbagonya 6 0.32 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Százd 2 0.11 %
Sáró 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 28.07 %
Garamtolmács 105 6.00 %
Lekér 80 4.57 %
Zselíz 80 4.57 %
Ipolyság 71 4.06 %
Óbars 59 3.37 %
Bakabánya 50 2.86 %
Garamkovácsi 45 2.57 %
Garamkelecsény 35 2.00 %
Garamújfalu 34 1.94 %
Felsőzsember 31 1.77 %
Bát 29 1.66 %
Kálna 29 1.66 %
Csejkő 27 1.54 %
Nagysalló 25 1.43 %
Oroszka 25 1.43 %
Nagygyőröd 23 1.32 %
Deménd 20 1.14 %
Garamszőllős 19 1.09 %
Szántó 19 1.09 %
Garamkeszi 19 1.09 %
Alsópél 18 1.03 %
Újbars 18 1.03 %
Tőre 17 0.97 %
Fakóvezekény 15 0.86 %
Cseke 15 0.86 %
Kistompa 14 0.80 %
Garamlök 14 0.80 %
Baka 14 0.80 %
Nagykoszmály 13 0.74 %
Ipolyvisk 12 0.69 %
Garamszentgyörgy 12 0.69 %
Hontalmás 12 0.69 %
Farnad 12 0.69 %
Csata 12 0.69 %
Ipolyszakállos 11 0.63 %
Nagyölved 10 0.57 %
Berekalja 10 0.57 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.40 %
Sáró 7 0.40 %
Kiskoszmály 7 0.40 %
Felsőtúr 7 0.40 %
Peszektergenye 7 0.40 %
Vámosladány 6 0.34 %
Borfő 6 0.34 %
Lontó 5 0.29 %
Hontbagonya 5 0.29 %
Barsbese 5 0.29 %
Palást 5 0.29 %
Dalmad 5 0.29 %
Barsvárad 5 0.29 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 5.18 %
Ipolyság 35 1.16 %
Zselíz 23 0.76 %
Garamtolmács 23 0.76 %
Vámosladány 15 0.50 %
Garamkovácsi 14 0.47 %
Kálna 13 0.43 %
Bakabánya 10 0.33 %
Oroszka 9 0.30 %
Garamszőllős 8 0.27 %
Farnad 8 0.27 %
Szántó 8 0.27 %
Bori 8 0.27 %
Nagysalló 7 0.23 %
Lekér 6 0.20 %
Nagygyőröd 6 0.20 %
Nagyölved 6 0.20 %
Garamszentgyörgy 6 0.20 %
Hontalmás 5 0.17 %
Ény 5 0.17 %
Kereskény 5 0.17 %
Garamkeszi 5 0.17 %
Ipolyszakállos 5 0.17 %
Garamújfalu 5 0.17 %
Újbars 5 0.17 %
Felsőszecse 5 0.17 %
Alsópél 5 0.17 %
Csata 5 0.17 %
Kural 4 0.13 %
Felsőtúr 4 0.13 %
Berekalja 4 0.13 %
Ipolybél 4 0.13 %
Felsőzsember 4 0.13 %
Csejkő 4 0.13 %
Nagykoszmály 4 0.13 %
Ipolyfödémes 3 0.10 %
Töhöl 3 0.10 %
Óbars 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.10 %
Kistompa 3 0.10 %
Baka 3 0.10 %
Nyírágó 3 0.10 %
Barsendréd 3 0.10 %
Palást 3 0.10 %
Alsószemeréd 3 0.10 %
Barsbese 3 0.10 %
Ipolyvisk 3 0.10 %
Bát 3 0.10 %
Derzsenye 3 0.10 %
Deménd 3 0.10 %
Fakóvezekény 2 0.07 %
Sáró 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Bakaszenes 2 0.07 %
Kiskoszmály 2 0.07 %
Málas 2 0.07 %
Garamlök 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Tőre 2 0.07 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Lontó 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Alsószecse 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Garamkelecsény 1 0.03 %
Borfő 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Hontbesenyőd 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Nemesoroszi 1 0.03 %
Dalmad 1 0.03 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 21.77 %
Léva 271 9.52 %
Ipolyság 59 2.07 %
Lekér 42 1.47 %
Garamtolmács 42 1.47 %
Garamkovácsi 23 0.81 %
Oroszka 23 0.81 %
Nagysalló 23 0.81 %
Csata 23 0.81 %
Sáró 21 0.74 %
Bakabánya 20 0.70 %
Garamkelecsény 19 0.67 %
Garamújfalu 17 0.60 %
Garamszentgyörgy 16 0.56 %
Óbars 12 0.42 %
Kural 11 0.39 %
Nagyölved 11 0.39 %
Farnad 11 0.39 %
Felsőzsember 11 0.39 %
Deménd 11 0.39 %
Garamszőllős 11 0.39 %
Csejkő 11 0.39 %
Peszektergenye 10 0.35 %
Palást 9 0.32 %
Nyírágó 9 0.32 %
Kétfegyvernek 9 0.32 %
Nagygyőröd 9 0.32 %
Ipolyszakállos 9 0.32 %
Garamkeszi 9 0.32 %
Berekalja 9 0.32 %
Nagykoszmály 8 0.28 %
Kálna 8 0.28 %
Ipolyfödémes 7 0.25 %
Alsópél 7 0.25 %
Kisóvár 7 0.25 %
Kistompa 7 0.25 %
Cseke 6 0.21 %
Felsőszemeréd 6 0.21 %
Derzsenye 6 0.21 %
Alsószecse 6 0.21 %
Újbars 6 0.21 %
Kereskény 6 0.21 %
Fakóvezekény 5 0.18 %
Nemesoroszi 5 0.18 %
Nagytúr 5 0.18 %
Barsbese 5 0.18 %
Érsekkéty 5 0.18 %
Lontó 5 0.18 %
Ipolyvisk 5 0.18 %
Málas 5 0.18 %
Felsőszecse 4 0.14 %
Nagyod 4 0.14 %
Hontalmás 4 0.14 %
Szántó 4 0.14 %
Százd 4 0.14 %
Garamlök 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőpél 3 0.11 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.11 %
Garamsalló 3 0.11 %
Ipolypásztó 3 0.11 %
Bát 3 0.11 %
Hontnádas 3 0.11 %
Vámosladány 2 0.07 %
Felsőtúr 2 0.07 %
Egeg 2 0.07 %
Töhöl 2 0.07 %
Ény 2 0.07 %
Hontbesenyőd 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Borfő 2 0.07 %
Setétkút 1 0.04 %
Szete 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Barsendréd 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Kiskoszmály 1 0.04 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 1 828 37.90 %
Garamtolmács 225 4.67 %
Óbars 153 3.17 %
Bakabánya 147 3.05 %
Garamszőllős 128 2.65 %
Garamkelecsény 124 2.57 %
Kálna 117 2.43 %
Ipolyság 114 2.36 %
Garamkovácsi 99 2.05 %
Garamújfalu 99 2.05 %
Zselíz 95 1.97 %
Csejkő 90 1.87 %
Felsőzsember 85 1.76 %
Bát 73 1.51 %
Újbars 69 1.43 %
Nagykoszmály 65 1.35 %
Berekalja 59 1.22 %
Nagysalló 50 1.04 %
Szántó 49 1.02 %
Lekér 42 0.87 %
Garamlök 41 0.85 %
Alsószecse 36 0.75 %
Nagygyőröd 36 0.75 %
Derzsenye 34 0.70 %
Kereskény 33 0.68 %
Felsőszecse 33 0.68 %
Palást 33 0.68 %
Garamkeszi 32 0.66 %
Alsópél 32 0.66 %
Hontnádas 28 0.58 %
Cseke 28 0.58 %
Borfő 28 0.58 %
Fakóvezekény 27 0.56 %
Kiskoszmály 26 0.54 %
Deménd 24 0.50 %
Sáró 24 0.50 %
Garamszentgyörgy 23 0.48 %
Baka 22