SK
VK
.....

Kiskürtös

Község

címer zászló
179 58% magyar 1910
6 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malý Krtíš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Kékkői járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Bendiak, Ďurova hora, Erdő, Gočovské vinice, Hlava, Hora, Kalmárovská, Lipina, Mešovka, (Messapuszta), Mútnice, Piesky, Pod horou, Prosiská, Stredná, Sušiny, Veselý vŕšok, Záhumnice
Koordináták:
48.18968201, 19.35359764
Terület:
5,40 km2
Rang:
község
Népesség:
532
Tszf. magasság:
173 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99001
Település kód:
558192
Szervezeti azonosító:
17061733
Adóazonosító:
2021319630

Kiskürtös az Ipoly-medence északkeleti, a Balassagyarmati-medence északi peremén, a Nógrádszentpéteri-dombság délnyugati lábánál, a Kürtös-patak (Krtíš) mentén, 172 méteres tengerszint feletti magasságban található, Nagykürtöstől 2,5 km-re délre, Balassagyarmattól 16 km-re északra. Határa 166-297 méteres magasságban húzódó dombvidék, legmagasabb pontját Kiskürtös, Kürtösújfalu és Óvár hármashatáránál, a Csérk-hegy (Riečavina) északnyugati oldalán találjuk (297 m). A Kürtös-pataktól nyugatra, Nagykürtös, Kiskürtös és Alsópalojta hármashatáránál a Hlava-domb 245 méterig emelkedik. Határának 2010-ben 37,8 %-át (204 ha) szántó, 30,7 %-át (166 ha) erdő, 13,5 %-át (73 ha) pedig rét és legelő foglalta el, a belterület 50 hektárra (9,2 %) terjedt ki. Nyugatról Alsópalojta és Ebeck, délről Kürtösújfalu, keletről Nagyhalom és (rövid szakaszon) Óvár, északról pedig Nagykürtös katasztere határolja. Alsópalojtával közös határa évszázadokon át megyehatárt alkotott Nógrád és Hont vármegyék között. A községet érinti a Tótgyarmatot Nagykürtössel összekötő 527-es út, a 2602-es mellékút Nagyhalom (3,5 km) és Alsózellő (8 km) érintésével Bussával (12 km) teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Kékkői járásához (1872-1913 között a Balassagyarmati járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1960 között a Kékkői, 1960-1968 között a Losonci, 1968 után pedig a Nagykürtösi járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). 1973-1992 között Nagykürtös városrésze volt. Területe 1921-hez képest (5,48 km²) csak kismértékben változott (2011-ben 5,40 km²). Határa korábban több alkalommal módosult, a 19. század végén északi határát még a nagyhalomi út vonala alkotta és két, egymással össze nem függő katasztere volt, az északi Nagykürtös területébe ékelődött. 1910-1921 között határának egy részét Kürtösújfaluhoz csatolták, területét ezzel 9,6 %-kal (7,91 km²-ről 8,49 km²-re) csökkentve.

Népesség

2011-ben a községnek 500 lakosa volt, melynek 95,2 %-a szlovák, 1,4 %-a (7 fő) pedig magyar nemzetiségűnek (2,0 %-a – 10 fő – magyar anyanyelvűnek) vallotta magát. A szlovák-magyar nyelvhatáron található települést a 18. század végén Vályi András szlovák faluként írta le. A 19. század végén jelentős magyar kisebbség is élt a faluban (1880-ban a lakosság egyötöde volt magyar anyanyelvű), az 1910-es népszámlálás pedig már magyar többséget (a lakosság 58,1 %-a magyar és 41,6 %-a szlovák anyanyelvű) mutatott ki. 1921-ben a magyar nemzetiségűek aránya 6,0 %, 1930-ban 12,4 % volt. A község népességszáma a 20. században sokat ingadozott, de mindig az aprófalvak közé tartozott, 1880-ban 225, 1942-ben 239, 1970-ben 305 lakosa volt. Nagykürtös iparosodásával a húsz évig a városhoz tartozó Kiskürtös népessége is megugrott, 2001-ben már 433 lakosa volt, 2017-ig további 21,9 %-kal nőtt a község népessége (2017-ben 528 lakos). 1921-ben lakossága csaknem egyenlő arányban oszlott meg a római katolikus (48,1 %) és az evangélikus (46,4 %) vallásúak között. 2011-ben a népesség 59,6 %-a volt római katolikus, 24,6 %-a evangélikus vallású és 8,0 %-a felekezeten kívüli. 1880-ban lakosságának egyhatoda (36 fő), 1921-ben 5,1 %-a (12 fő) az izraelita felekezethez tartozott. 2013-ban a lakosság 7,3 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A község népsűrűsége 2011-ben a járási átlagnak csaknem kétszerese volt (92,6 fő/km²).

Történelem

Kürtös település első írásos említése 1251-ben „villa Cvrtus” alakban származik. Nevét a Kürtös-patakról kapta. Különálló településként 1482-ben („Kyskwrthes” alakban) szerepelt először. 1549-ben két falu is létezett területén (Alsókürtös és Barlakürtös). 1554-1593 között Nógrád megye csaknem egészével együtt a török hódoltsági terület része volt. A 17. századra elnéptelenedett, 1598-ban Pusztakürtösként említik. 1715-ben és 1720-ban egyetlen háztartás sem volt a faluban. A 18. század első felében települt újjá. Kisnemesi község volt, 1734-ben a közvetlenül Nógrád vármegye közigazgatása alá tartozó falu Szécsény mellett a megye másik településeként rendelkezett kuriális szabályrendelettel. Ásványvízforrásait már a 18. században ismerték. Az első magyarországi népszámláláskor (1784-87) 45 kisnemesi háztartás volt a faluban. 1828-ban 29 háza és 266 lakosa volt. Első pecsétje 1850-ből ismert. 1859-ben Mescha András megnyitotta a falutól északkeletre a nagykürtösi barnaszénmedence első bányáját (Istenáldás- és Éva-bánya). A róla elnevezett Messapusztán kúriát is építtetett. A helyi jelentőségű bányászat 1912-ig tartott, ekkor még 10 ezer mázsa szenet termeltek ki az Éva-tárnában. 1873-ban a kolerajárvány Kiskürtösön is számos áldozatot szedett. 1874-ben két osztályos szlovák elemi iskola működött a faluban. 1880-ban 225 lakosságának háromötöde szlovák anyanyelvű volt. A 19. század végén jelentős zsidó közösség (1880-ban 36 fő) is élt a községben. A 20. század elején a Sebastiani és Fejér-cég kvarchomokmosógyára és gőzmalma működött itt, határában szőlőművelés is folyt (ennek emlékét őrzi a Gočovské vinice határnév). 1910-ben 308 lakosa volt, ez a szám 1921-re 235-re esett vissza. 1920-ig a község Nógrád vármegyéhez tartozott, a Kékkői járás, annak megszüntetése alatt (1872-1913) pedig a Balassagyarmati járás részeként. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1942-ben 51 háza és 239 lakosa volt. 1970-ben 305 lakosa volt. 1973-ban Nagykürtöshöz csatolták, közigazgatási önállóságát csak 1992-ben nyerte vissza. Az ezredforduló után határában 23 hektáros ipari parkot létesítettek, ahol több multinacionális cég létesített telephelyet.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Klasszicista stílusú haranglába 1849-ben, Szent Cirillnak és Metódnak szentelt ökumenikus temploma 2002-ben épült. Ipari parkjában sporteszközök (Technogym), műszaki cikkek (Sobeat) és villanymotorok (Sisme) gyártása folyik. Határában két napkollektoros erőmű (összesen 12,4 hektáros területen) üzemel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis és Nagy Kürtös. Elegyes tót faluk Nógrád Várm. Kis Kürtösnek földes Urai G. Sándor, és több Uraságok, fekszik ez Szklabinyához közel, és annak filiája, Nagy Kürtösnek pedig földes Urai Csemniczky, és töb Uraságok, fekszik ez Alsó Palojtához közel, és annak filiája, lakosai katolikusok, határbéli földgyeik néhol soványasak, vagyonnyai meglehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Kürtös, Nógrád vm. tót falu, 161 kath., 139 evang., 6 zsidó lak. Földe javitást kiván. F. u. többen. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Kis-Kürtös határában 1847 óta kőszénbányákat mívelnek, melyek azonban csak a környék szükségletét elégítik ki.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kiskürtös. A Kürtös-patak mellett fekvő kisközség. Házainak száma 48, lakosaié 218, a kik magyarok és tótajkúak, róm. kath. és evangélikus vallásúak. Postája helyben van, távírója és vasúti állomása pedig Balassagyarmat. A helység már a középkorban is megvolt. 1562-63-ban a hódoltsághoz és Kászin nógrádi mizliva hűbérbirtokai közé tartozott. 1587-ben Hüsszein bin Ahmed, Szécsény várának egyik gyalogos katonája bírta a helység egy részét hűbérül. Az 1715. és az 1720. évi összeírásokban, nemes községként szerepel, adóköteles háztartások nélkül. A XVIII. század első felében Radványi Ferencz volt itt birtokos. Az 1754-55. évi összeírás szerint Ambrózy János, Németh György és Mihály voltak a birtokosai, később pedig a Kacskovits, a Ponovszky, a Csemitzky, a Bobor és a Kalmár családok. Jelenleg Farkass Zoltánnak és Weisz Józsefnek van itt nagyobb birtoka. 1873-ban itt is a kolera szedte áldozatait. A Sebastiani és Fejér-czégnek kvarcz homokmosógyára és gőzmalma van a községben.

Helységnévtár

Kürtös (Kis-), rk. 102 Szklabonya, ág. - Nagy-Kürtös, izr. 36 Balassa-Gyarmat.

Névelőfordulások
1251
Curtus
1482
Kyskwrthes
1863
Kiskürtös,
1920
Malý Krtýš,
1927
Malý Krtíš
1992
Malý Krtíš

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Andreja Kmeťa) 5
Telefon: 0474830432
Fax: 0474830432

Honlap: obec-maly-kr...am.sk
Polgármester:
Hájevský Václav (Független)

Képviselő-testület:
Bugáň Pavol (Független)
Balko Ľubomír (KDH)
Kolodej Teodor (KDH)
Fibich Juraj (SMER-SD)
Černoch Pavel (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 20% Független 1 képviselö KDH 40% KDH 2 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö STRANA M... 20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Kiskürtösi Községi Hivatal

Andreja Kmeťa 5

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 46 20%
szlovákok 139 62%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 26 12%
egyéb 14 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 225
magyarok 179 58%
szlovákok 128 42%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 308
magyarok 14 6%
szlovákok 209 89%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 235
magyarok 7 2%
szlovákok 421 97%
romák 2 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 433
magyarok 7 1%
szlovákok 476 95%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 3%
összlétszám 500
magyarok 6 1%
szlovákok 469 96%
romák 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 11 2%
összlétszám 490
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 412
Választási részvétel: 42.48 %
Kiadott boríték: 175
Bedobott boríték: 175

Polgármester

Érvényes szavazólap: 160
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hájevský Václav 160 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bugáň Pavol 116 Független
Balko Ľubomír 101 KDH
Fibich Juraj 100 SMER-SD
Černoch Pavel 95 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Kolodej Teodor 81 KDH

Képviselők

2014
KDH 20.00% KDH 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö KDH 40.00% KDH 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 20.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 426
Választási részvétel: 18.08 %
Kiadott boríték: 77
Bedobott boríték: 77
Választásra jogosult: 426
Választási részvétel: 19.48 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83
Választásra jogosult: 412
Választási részvétel: 36,40 %
Kiadott boríték: 150
Bedobott boríték: 150

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 73
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 145
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Marian Kotleba 17 23.29 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 17 23.29 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 16 21.92 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ladislav Fízik 8 10.96 % ASV
Ondrej Binder 6 8.22 % Független
Andrea Jenčíková 5 6.85 % NP
Karol Konárik 2 2.74 % SNS
Jozef Sásik 1 1.37 % SĽS
Jaroslav Sekerka 1 1.37 % KSS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Vladimír Maňka 34 41.46% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 59 40.69 % Független
Marian Kotleba 43 29.66 % ĽSNS
Igor Kašper 17 11.72 % Független
Martin Juhaniak 16 11.03 % Független
Viliam Baňák 2 1.38 % JĽSS
Zdenek Očovan 2 1.38 % NAJ
Jozef Šimko 2 1.38 % Független
Pavel Greksa 1 0.69 % Független
Stanislav Mičev 1 0.69 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.69 % NP
Miroslav Gálik 1 0.69 % NAS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 76
Érvényes szavazólap: 144
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Václav Hájevský 62 81.58% Független
Mirko Trojčák 28 36.84% KDH, SMER - SD
Darina Antolíková 11 14.47% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ondrej Kollár 11 14.47% SMER - SD, KDH
Dušan Backo 10 13.16% SNS
Peter Šiška 8 10.53% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Pavol Goda 6 7.89% SĽS
Jaroslav Zauška 5 6.58% SMER - SD, KDH
László Jámbor 5 6.58% SMK-MKP
Peter Bartoš 4 5.26% ĽS Naše Slovensko
Jozef Filip 4 5.26% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Attila Baki 4 5.26% MOST - HÍD
Bohuslav Beňo 3 3.95% OKS
Richárd Hamerlik 3 3.95% SMS
Miroslav Bartoš 2 2.63% SRK
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Mária Lőrincz 0 0.00% Független
Mirko Trojčák 55 38.19% SMER-SD
Miloš Krchňavý 39 27.08% Független
Peter Šalko 32 22.22% Független
Igor Boreš 31 21.53% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Jaroslav Dudáš 30 20.83% ĽS Naše Slovensko
Dana Havrilová 30 20.83% Független
Ondrej Kollár 28 19.44% SMER-SD
Michal Györgyík 25 17.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Košíková 17 11.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Nozdrovický 14 9.72% Független
Jaroslav Filip 14 9.72% SMER-SD
Ľuboslav Dobrocký 12 8.33% ŠANCA
Darina Antolíková 11 7.64% ŠANCA
Nicolas Dobrocký 11 7.64% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balík 7 4.86% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 5 3.47% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 4 2.78% SNS
Erika Kušická 4 2.78% MOST - HÍD
László Jámbor 2 1.39% SMK-MKP
Anikó Korčoková 2 1.39% SMK-MKP
Marcel Fagyas 1 0.69% MKDA-MKDSZ
Viktor Lestyánszky 1 0.69% MOST - HÍD
Rózsa Skabela 0 0.00% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 11.44 %
Ipolynyék 120 10.02 %
Nagycsalomja 65 5.43 %
Ipolykeszi 57 4.76 %
Lukanénye 53 4.42 %
Csáb 43 3.59 %
Nagykürtös 40 3.34 %
Inám 38 3.17 %
Kóvár 34 2.84 %
Ipolyvarbó 28 2.34 %
Ipolynagyfalu 28 2.34 %
Ipolyszécsényke 26 2.17 %
Kelenye 22 1.84 %
Kőkeszi 21 1.75 %
Apátújfalu 20 1.67 %
Bussa 19 1.59 %
Terbegec 19 1.59 %
Ipolyhídvég 18 1.50 %
Zsély 17 1.42 %
Óvár 15 1.25 %
Leszenye 9 0.75 %
Dacsókeszi 6 0.50 %
Szelény 5 0.42 %
Csalár 5 0.42 %
Magasmajtény 5 0.42 %
Galábocs 4 0.33 %
Felsőzellő 4 0.33 %
Kiscsalomja 4 0.33 %
Tótgyarmat 3 0.25 %
Kékkő 3 0.25 %
Ipolyharaszti 3 0.25 %
Kislibercse 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Kiskürtös 2 0.17 %
Ebeck 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Paróca 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Bátorfalu 1 0.08 %
Szécsénykovácsi 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 20.73 %
Mikszáthfalva 149 6.99 %
Ebeck 70 3.28 %
Kürtösújfalu 69 3.24 %
Kékkő 63 2.95 %
Zsély 51 2.39 %
Alsópalojta 39 1.83 %
Kiskürtös 30 1.41 %
Középpalojta 20 0.94 %
Nógrádszentpéter 18 0.84 %
Magasmajtény 15 0.70 %
Érújfalu 15 0.70 %
Erdőszelestény 15 0.70 %
Bereklak 15 0.70 %
Bussa 13 0.61 %
Alsózellő 10 0.47 %
Dacsólam 10 0.47 %
Csalár 9 0.42 %
Lukanénye 9 0.42 %
Nagyhalom 9 0.42 %
Leszenye 8 0.38 %
Kishalom 8 0.38 %
Dacsókeszi 8 0.38 %
Felsőpalojta 8 0.38 %
Alsósztregova 7 0.33 %
Bátorfalu 7 0.33 %
Csáb 7 0.33 %
Nógrádszenna 6 0.28 %
Felsőesztergály 6 0.28 %
Ipolynyék 6 0.28 %
Ipolykér 6 0.28 %
Alsóesztergály 6 0.28 %
Száraznyírjes 6 0.28 %
Tótgyarmat 5 0.23 %
Paróca 5 0.23 %
Felsősztregova 5 0.23 %
Apátújfalu 4 0.19 %
Szécsénykovácsi 4 0.19 %
Apafalva 3 0.14 %
Kóvár 3 0.14 %
Kőkeszi 3 0.14 %
Szelény 3 0.14 %
Kiscsalomja 3 0.14 %
Sirak 3 0.14 %
Kelenye 3 0.14 %
Gyürki 2 0.09 %
Szuhány 2 0.09 %
Felsőzellő 2 0.09 %
Óvár 2 0.09 %
Kislibercse 2 0.09 %
Zobor 2 0.09 %
Galábocs 2 0.09 %
Nagycsalomja 2 0.09 %
Nagylám 1 0.05 %
Veres 1 0.05 %
Ipolyharaszti 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Ipolyszécsényke 1 0.05 %
Csall 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Ipolykeszi 1 0.05 %
Ipolyvarbó 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Ipolybalog 1 0.05 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 26.80 %
Nagykürtös 169 19.61 %
Magasmajtény 85 9.86 %
Apátújfalu 79 9.16 %
Ipolynyék 78 9.05 %
Csáb 69 8.00 %
Leszenye 64 7.42 %
Zsély 43 4.99 %
Bátorfalu 37 4.29 %
Óvár 27 3.13 %
Tótgyarmat 27 3.13 %
Kékkő 26 3.02 %
Bussa 24 2.78 %
Nagycsalomja 24 2.78 %
Ipolybalog 24 2.78 %
Szécsénykovácsi 23 2.67 %
Dacsókeszi 22 2.55 %
Kőkeszi 22 2.55 %
Inám 21 2.44 %
Ipolyharaszti 21 2.44 %
Bereklak 20 2.32 %
Középpalojta 18 2.09 %
Ipolyvarbó 18 2.09 %
Erdőszelestény 18 2.09 %
Csall 17 1.97 %
Nógrádszentpéter 16 1.86 %
Alsósztregova 16 1.86 %
Szelény 15 1.74 %
Ipolykeszi 14 1.62 %
Felsőzellő 13 1.51 %
Terbegec 13 1.51 %
Kiscsalomja 13 1.51 %
Kóvár 13 1.51 %
Sirak 12 1.39 %
Borosznok 12 1.39 %
Kiskürtös 11 1.28 %
Tótkisfalu 11 1.28 %
Ebeck 11 1.28 %
Szuhány 11 1.28 %
Ipolynagyfalu 10 1.16 %
Ipolykér 10 1.16 %
Kishalom 9 1.04 %
Kürtösújfalu 8 0.93 %
Gyürki 8 0.93 %
Alsózellő 8 0.93 %
Alsópalojta 7 0.81 %
Csalár 6 0.70 %
Nógrádszenna 6 0.70 %
Dacsólam 6 0.70 %
Érújfalu 5 0.58 %
Süllye 5 0.58 %
Nagyhalom 5 0.58 %
Felsősztregova 5 0.58 %
Apafalva 5 0.58 %
Felsőesztergály 5 0.58 %
Ipolyhídvég 4 0.46 %
Tótkelecsény 4 0.46 %
Galábocs 4 0.46 %
Mikszáthfalva 4 0.46 %
Kislibercse 4 0.46 %
Rárósmulyad 4 0.46 %
Kelenye 3 0.35 %
Hartyán 3 0.35 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Felsőpalojta 2 0.23 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 52.48 %
Nagykürtös 228 37.62 %
Magasmajtény 105 17.33 %
Óvár 76 12.54 %
Lukanénye 71 11.72 %
Ipolybalog 70 11.55 %
Ipolykér 69 11.39 %
Kékkő 50 8.25 %
Inám 43 7.10 %
Csalár 42 6.93 %
Ipolyhídvég 39 6.44 %
Bussa 34 5.61 %
Ipolykeszi 30 4.95 %
Kőkeszi 26 4.29 %
Csall 25 4.13 %
Csáb 23 3.80 %
Szécsénykovácsi 21 3.47 %
Nagycsalomja 20 3.30 %
Alsópalojta 20 3.30 %
Nógrádszentpéter 18 2.97 %
Ipolynagyfalu 17 2.81 %
Leszenye 16 2.64 %
Zsély 14 2.31 %
Erdőszelestény 14 2.31 %
Dacsókeszi 13 2.15 %
Ipolyharaszti 13 2.15 %
Bátorfalu 11 1.82 %
Gyürki 11 1.82 %
Ebeck 11 1.82 %
Kishalom 10 1.65 %
Bereklak 10 1.65 %
Alsósztregova 10 1.65 %
Szelény 9 1.49 %
Ipolyvarbó 9 1.49 %
Tótkisfalu 9 1.49 %
Apátújfalu 8 1.32 %
Kóvár 7 1.16 %
Felsőzellő 7 1.16 %
Kelenye 7 1.16 %
Terbegec 7 1.16 %
Mikszáthfalva 6 0.99 %
Felsőesztergály 6 0.99 %
Galábocs 5 0.83 %
Sirak 5 0.83 %
Tótgyarmat 5 0.83 %
Középpalojta 5 0.83 %
Apafalva 5 0.83 %
Kiskürtös 4 0.66 %
Kürtösújfalu 4 0.66 %
Rárósmulyad 4 0.66 %
Szuhány 4 0.66 %
Nagyhalom 3 0.50 %
Zobor 3 0.50 %
Ipolyszécsényke 3 0.50 %
Felsősztregova 3 0.50 %
Nógrádszenna 3 0.50 %
Felsőpalojta 3 0.50 %
Alsóesztergály 2 0.33 %
Alsózellő 2 0.33 %
Veres 2 0.33 %
Hartyán 2 0.33 %
Dacsólam 2 0.33 %
Kislibercse 2 0.33 %
Nagylám 2 0.33 %
Száraznyírjes 1 0.17 %
Kiscsalomja 1 0.17 %
Tótkelecsény 1 0.17 %
Érújfalu 1 0.17 %
Borosznok 1 0.17 %
Süllye 1 0.17 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 38.78 %
Kékkő 70 5.53 %
Magasmajtény 34 2.69 %
Zsély 31 2.45 %
Kiskürtös 31 2.45 %
Nógrádszentpéter 30 2.37 %
Bussa 19 1.50 %
Mikszáthfalva 18 1.42 %
Felsőzellő 14 1.11 %
Ipolynyék 14 1.11 %
Lukanénye 13 1.03 %
Leszenye 13 1.03 %
Alsózellő 12 0.95 %
Alsópalojta 12 0.95 %
Alsósztregova 11 0.87 %
Bereklak 11 0.87 %
Érújfalu 11 0.87 %
Alsóesztergály 11 0.87 %
Felsőesztergály 11 0.87 %
Szécsénykovácsi 10 0.79 %
Dacsólam 8 0.63 %
Nagyhalom 8 0.63 %
Csalár 8 0.63 %
Ipolyvarbó 7 0.55 %
Csáb 7 0.55 %
Kishalom 7 0.55 %
Tótkisfalu 7 0.55 %
Kürtösújfalu 7 0.55 %
Ebeck 7 0.55 %
Kiscsalomja 7 0.55 %
Szelény 6 0.47 %
Hartyán 6 0.47 %
Középpalojta 6 0.47 %
Tótkelecsény 5 0.39 %
Nagycsalomja 5 0.39 %
Kőkeszi 5 0.39 %
Szuhány 5 0.39 %
Terbegec 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Apátújfalu 4 0.32 %
Ipolykér 4 0.32 %
Kislibercse 4 0.32 %
Erdőszelestény 4 0.32 %
Ipolybalog 4 0.32 %
Száraznyírjes 4 0.32 %
Dacsókeszi 4 0.32 %
Sirak 3 0.24 %
Óvár 3 0.24 %
Galábocs 3 0.24 %
Ipolyszécsényke 3 0.24 %
Bátorfalu 3 0.24 %
Zobor 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Tótgyarmat 2 0.16 %
Felsősztregova 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 39.01 %
Kékkő 56 4.56 %
Zsély 50 4.07 %
Lukanénye 43 3.50 %
Alsópalojta 41 3.34 %
Mikszáthfalva 36 2.93 %
Erdőszelestény 31 2.52 %
Érújfalu 30 2.44 %
Kiskürtös 30 2.44 %
Nógrádszentpéter 28 2.28 %
Alsósztregova 28 2.28 %
Középpalojta 23 1.87 %
Dacsókeszi 23 1.87 %
Ebeck 22 1.79 %
Bereklak 22 1.79 %
Bussa 21 1.71 %
Alsózellő 21 1.71 %
Kőkeszi 21 1.71 %
Csáb 20 1.63 %
Apátújfalu 19 1.55 %
Kürtösújfalu 17 1.38 %
Tótgyarmat 16 1.30 %
Nógrádszenna 15 1.22 %
Ipolynyék 14 1.14 %
Felsőzellő 14 1.14 %
Leszenye 14 1.14 %
Csalár 13 1.06 %
Kiscsalomja 13 1.06 %
Nagycsalomja 12 0.98 %
Alsóesztergály 11 0.90 %
Kislibercse 11 0.90 %
Felsőesztergály 11 0.90 %
Hartyán 10 0.81 %
Inám 10 0.81 %
Tótkisfalu 10 0.81 %
Szelény 10 0.81 %
Magasmajtény 10 0.81 %
Nagylám 9 0.73 %
Szécsénykovácsi 9 0.73 %
Szuhány 8 0.65 %
Felsőpalojta 7 0.57 %
Dacsólam 7 0.57 %
Apafalva 7 0.57 %
Bátorfalu 6 0.49 %
Sirak 6 0.49 %
Ipolynagyfalu 6 0.49 %
Nagyhalom 6 0.49 %
Ipolyhídvég 5 0.41 %
Tótkelecsény 5 0.41 %
Gyürki 5 0.41 %
Csall 5 0.41 %
Óvár 5 0.41 %
Ipolykér 5 0.41 %
Terbegec 5 0.41 %
Kishalom 5 0.41 %
Kelenye 5 0.41 %
Galábocs 4 0.33 %
Paróca 4 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.33 %
Süllye 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Rárósmulyad 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolykeszi 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 19.90 %
Erdőszelestény 168 13.59 %
Zsély 73 5.91 %
Kékkő 32 2.59 %
Leszenye 27 2.18 %
Csáb 25 2.02 %
Magasmajtény 24 1.94 %
Mikszáthfalva 22 1.78 %
Kiscsalomja 21 1.70 %
Lukanénye 21 1.70 %
Dacsólam 21 1.70 %
Bussa 21 1.70 %
Apátújfalu 19 1.54 %
Nógrádszentpéter 18 1.46 %
Középpalojta 15 1.21 %
Bereklak 15 1.21 %
Kiskürtös 14 1.13 %
Alsópalojta 14 1.13 %
Érújfalu 14 1.13 %
Kürtösújfalu 14 1.13 %
Csall 13 1.05 %
Ipolyvarbó 13 1.05 %
Ipolybalog 13 1.05 %
Terbegec 13 1.05 %
Ipolynyék 12 0.97 %
Nagycsalomja 12 0.97 %
Alsósztregova 12 0.97 %
Nagyhalom 12 0.97 %
Szécsénykovácsi 12 0.97 %
Ebeck 11 0.89 %
Alsózellő 8 0.65 %
Felsőzellő 8 0.65 %
Bátorfalu 7 0.57 %
Ipolyharaszti 7 0.57 %
Tótgyarmat 6 0.49 %
Csalár 6 0.49 %
Kishalom 6 0.49 %
Felsőesztergály 6 0.49 %
Felsőpalojta 6 0.49 %
Gyürki 6 0.49 %
Szelény 6 0.49 %
Dacsókeszi 5 0.40 %
Ipolynagyfalu 5 0.40 %
Kőkeszi 5 0.40 %
Kóvár 5 0.40 %
Tótkisfalu 5 0.40 %
Nógrádszenna 5 0.40 %
Kislibercse 4 0.32 %
Borosznok 4 0.32 %
Hartyán 4 0.32 %
Sirak 4 0.32 %
Zobor 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Felsősztregova 3 0.24 %
Ipolykér 3 0.24 %
Szuhány 3 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.24 %
Nagylám 3 0.24 %
Alsóesztergály 3 0.24 %
Inám 2 0.16 %
Süllye 2 0.16 %
Száraznyírjes 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 32.68 %
Nagykürtös 217 32.53 %
Ipolybalog 189 28.34 %
Lukanénye 124 18.59 %
Csáb 91 13.64 %
Nagycsalomja 80 11.99 %
Inám 72 10.79 %
Ipolyhídvég 64 9.60 %
Zsély 59 8.85 %
Bussa 51 7.65 %
Ipolykeszi 48 7.20 %
Kóvár 45 6.75 %
Ipolyvarbó 43 6.45 %
Apátújfalu 43 6.45 %
Óvár 42 6.30 %
Ipolynagyfalu 38 5.70 %
Ipolyszécsényke 36 5.40 %
Kőkeszi 36 5.40 %
Kelenye 27 4.05 %
Kékkő 22 3.30 %
Terbegec 21 3.15 %
Dacsókeszi 20 3.00 %
Leszenye 19 2.85 %
Szécsénykovácsi 18 2.70 %
Felsőzellő 15 2.25 %
Alsósztregova 15 2.25 %
Szelény 15 2.25 %
Bátorfalu 14 2.10 %
Csalár 13 1.95 %
Nógrádszentpéter 11 1.65 %
Kiscsalomja 10 1.50 %
Galábocs 10 1.50 %
Magasmajtény 10 1.50 %
Alsópalojta 9 1.35 %
Erdőszelestény 9 1.35 %
Szuhány 8 1.20 %
Mikszáthfalva 8 1.20 %
Sirak 8 1.20 %
Tótkisfalu 7 1.05 %
Érújfalu 7 1.05 %
Alsózellő 7 1.05 %
Kiskürtös 7 1.05 %
Rárósmulyad 7 1.05 %
Hartyán 6 0.90 %
Tótgyarmat 6 0.90 %
Kürtösújfalu 6 0.90 %
Gyürki 6 0.90 %
Dacsólam 5 0.75 %
Tótkelecsény 5 0.75 %
Felsőesztergály 5 0.75 %
Kishalom 5 0.75 %
Ipolykér 5 0.75 %
Ipolyharaszti 5 0.75 %
Ebeck 4 0.60 %
Nagyhalom 4 0.60 %
Nagylám 4 0.60 %
Bereklak 4 0.60 %
Felsőpalojta 3 0.45 %
Középpalojta 3 0.45 %
Zobor 3 0.45 %
Csall 3 0.45 %
Nógrádszenna 2 0.30 %
Alsóesztergály 2 0.30 %
Kislibercse 2 0.30 %
Paróca 2 0.30 %
Apafalva 2 0.30 %
Felsősztregova 1 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.15 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 26.21 %
Középpalojta 113 11.61 %
Alsópalojta 91 9.35 %
Lukanénye 90 9.25 %
Felsőpalojta 79 8.12 %
Bereklak 61 6.27 %
Kékkő 32 3.29 %
Ebeck 32 3.29 %
Tótgyarmat 24 2.47 %
Csáb 22 2.26 %
Mikszáthfalva 21 2.16 %
Magasmajtény 20 2.06 %
Kőkeszi 17 1.75 %
Leszenye 16 1.64 %
Erdőszelestény 15 1.54 %
Ipolynyék 15 1.54 %
Dacsólam 15 1.54 %
Kiskürtös 14 1.44 %
Szuhány 14 1.44 %
Zsély 12 1.23 %
Dacsókeszi 11 1.13 %
Bussa 8 0.82 %
Kürtösújfalu 8 0.82 %
Alsóesztergály 7 0.72 %
Érújfalu 7 0.72 %
Apátújfalu 6 0.62 %
Nagycsalomja 6 0.62 %
Óvár 6 0.62 %
Nógrádszentpéter 6 0.62 %
Csalár 6 0.62 %
Terbegec 5 0.51 %
Csall 5 0.51 %
Alsózellő 5 0.51 %
Alsósztregova 5 0.51 %
Tótkisfalu 5 0.51 %
Hartyán 5 0.51 %
Ipolykeszi 5 0.51 %
Felsőzellő 4 0.41 %
Bátorfalu 4 0.41 %
Szelény 4 0.41 %
Kiscsalomja 4 0.41 %
Felsőesztergály 4 0.41 %
Sirak 3 0.31 %
Ipolynagyfalu 3 0.31 %
Nagylám 3 0.31 %
Apafalva 3 0.31 %
Gyürki 3 0.31 %
Ipolyhídvég 2 0.21 %
Ipolyharaszti 2 0.21 %
Száraznyírjes 2 0.21 %
Nógrádszenna 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Kislibercse 2 0.21 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 19.27 %
Ipolybalog 179 14.81 %
Lukanénye 173 14.31 %
Csáb 132 10.92 %
Nagykürtös 125 10.34 %
Apátújfalu 119 9.84 %
Nagycsalomja 96 7.94 %
Zsély 80 6.62 %
Leszenye 69 5.71 %
Inám 61 5.05 %
Ipolykeszi 61 5.05 %
Bussa 59 4.88 %
Ipolyhídvég 59 4.88 %
Kőkeszi 58 4.80 %
Ipolyszécsényke 50 4.14 %
Tótgyarmat 48 3.97 %
Ipolyvarbó 48 3.97 %
Óvár 46 3.80 %
Kelenye 46 3.80 %
Kóvár 42 3.47 %
Terbegec 41 3.39 %
Bátorfalu 36 2.98 %
Ipolynagyfalu 34 2.81 %
Dacsókeszi 30 2.48 %
Szécsénykovácsi 26 2.15 %
Ipolyharaszti 18 1.49 %
Szelény 17 1.41 %
Sirak 15 1.24 %
Erdőszelestény 15 1.24 %
Csalár 14 1.16 %
Kékkő 13 1.08 %
Magasmajtény 12 0.99 %
Ipolykér 12 0.99 %
Ebeck 11 0.91 %
Mikszáthfalva 10 0.83 %
Felsőzellő 9 0.74 %
Csall 9 0.74 %
Gyürki 8 0.66 %
Galábocs 8 0.66 %
Bereklak 6 0.50 %
Rárósmulyad 6 0.50 %
Középpalojta 4 0.33 %
Alsóesztergály 4 0.33 %
Felsőpalojta 3 0.25 %
Kiscsalomja 3 0.25 %
Alsósztregova 3 0.25 %
Kiskürtös 2 0.17 %
Nagyhalom 2 0.17 %
Alsópalojta 2 0.17 %
Nógrádszenna 2 0.17 %
Szuhány 2 0.17 %
Nógrádszentpéter 2 0.17 %
Alsózellő 2 0.17 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Kürtösújfalu 1 0.08 %
Kislibercse 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Érújfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.41 %
Ipolykér 25 3.65 %
Bussa 21 3.07 %
Lukanénye 21 3.07 %
Szécsénykovácsi 21 3.07 %
Nagykürtös 19 2.78 %
Ipolynyék 17 2.49 %
Óvár 12 1.75 %
Zsély 12 1.75 %
Terbegec 11 1.61 %
Apátújfalu 11 1.61 %
Ipolybalog 11 1.61 %
Csáb 10 1.46 %
Felsőzellő 10 1.46 %
Nagycsalomja 8 1.17 %
Ipolyhídvég 7 1.02 %
Kőkeszi 7 1.02 %
Inám 7 1.02 %
Leszenye 7 1.02 %
Galábocs 5 0.73 %
Csalár 4 0.58 %
Ipolynagyfalu 4 0.58 %
Érújfalu 3 0.44 %
Hartyán 3 0.44 %
Dacsókeszi 3 0.44 %
Gyürki 3 0.44 %
Kóvár 3 0.44 %
Paróca 3 0.44 %
Ipolyszécsényke 3 0.44 %
Szelény 3 0.44 %
Erdőszelestény 3 0.44 %
Tótgyarmat 2 0.29 %
Felsőesztergály 2 0.29 %
Ipolyharaszti 2 0.29 %
Alsósztregova 2 0.29 %
Sirak 2 0.29 %
Mikszáthfalva 2 0.29 %
Alsózellő 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Alsópalojta 1 0.15 %
Ebeck 1 0.15 %
Alsóesztergály 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Magasmajtény 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 1 0.15 %
Dacsólam 1 0.15 %
Bereklak 1 0.15 %
Nagylám 1 0.15 %
Kiscsalomja 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Kékkő 1 0.15 %
Kiskürtös 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Szuhány 1 0.15 %
Középpalojta 1 0.15 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 5.38 %
Nagykürtös 96 4.70 %
Nógrádszentpéter 34 1.66 %
Érújfalu 17 0.83 %
Kékkő 16 0.78 %
Kislibercse 15 0.73 %
Tótkisfalu 15 0.73 %
Bussa 15 0.73 %
Magasmajtény 14 0.69 %
Borosznok 13 0.64 %
Süllye 11 0.54 %
Felsőesztergály 11 0.54 %
Lukanénye 9 0.44 %
Alsópalojta 9 0.44 %
Zsély 9 0.44 %
Csáb 9 0.44 %
Ipolyharaszti 9 0.44 %
Bereklak 8 0.39 %
Felsősztregova 8 0.39 %
Dacsólam 7 0.34 %
Tótkelecsény 7 0.34 %
Nagylám 7 0.34 %
Nógrádszenna 6 0.29 %
Felsőzellő 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Szelény 5 0.24 %
Hartyán 5 0.24 %
Ipolynyék 5 0.24 %
Kiscsalomja 5 0.24 %
Bátorfalu 4 0.20 %
Nagycsalomja 4 0.20 %
Kiskürtös 4 0.20 %
Alsózellő 4 0.20 %
Szuhány 4 0.20 %
Paróca 4 0.20 %
Kürtösújfalu 3 0.15 %
Kelenye 3 0.15 %
Nagyhalom 3 0.15 %
Kőkeszi 2 0.10 %
Rárósmulyad 2 0.10 %
Ipolybalog 2 0.10 %
Dacsókeszi 2 0.10 %
Leszenye 2 0.10 %
Középpalojta 2 0.10 %
Száraznyírjes 2 0.10 %
Kishalom 1 0.05 %
Veres 1 0.05 %
Inám 1 0.05 %
Ebeck 1 0.05 %
Gyürki 1 0.05 %
Erdőszelestény 1 0.05 %
Mikszáthfalva 1 0.05 %
Tótgyarmat 1 0.05 %
Ipolyvarbó 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Ipolyhídvég 1 0.05 %
Ipolykeszi 1 0.05 %
Zobor 1 0.05 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 24.20 %
Zsély 73 3.47 %
Kékkő 64 3.04 %
Alsózellő 62 2.95 %
Lukanénye 49 2.33 %
Csáb 37 1.76 %
Alsósztregova 37 1.76 %
Középpalojta 36 1.71 %
Apátújfalu 35 1.66 %
Dacsókeszi 33 1.57 %
Nógrádszentpéter 29 1.38 %
Bereklak 28 1.33 %
Mikszáthfalva 28 1.33 %
Erdőszelestény 26 1.24 %
Kiskürtös 25 1.19 %
Érújfalu 25 1.19 %
Felsőzellő 23 1.09 %
Ipolynyék 23 1.09 %
Alsópalojta 21 1.00 %
Nagycsalomja 20 0.95 %
Ebeck 20 0.95 %
Leszenye 20 0.95 %
Kőkeszi 18 0.86 %
Felsőesztergály 18 0.86 %
Bussa 18 0.86 %
Szécsénykovácsi 18 0.86 %
Alsóesztergály 18 0.86 %
Csalár 17 0.81 %
Kiscsalomja 17 0.81 %
Tótgyarmat 16 0.76 %
Nógrádszenna 15 0.71 %
Terbegec 14 0.67 %
Ipolykér 14 0.67 %
Bátorfalu 11 0.52 %
Ipolybalog 11 0.52 %
Óvár 11 0.52 %
Tótkelecsény 11 0.52 %
Kelenye 11 0.52 %
Tótkisfalu 9 0.43 %
Szuhány 9 0.43 %
Kürtösújfalu 9 0.43 %
Sirak 9 0.43 %
Ipolyhídvég 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Inám 8 0.38 %
Ipolyvarbó 8 0.38 %
Felsőpalojta 7 0.33 %
Szelény 7 0.33 %
Apafalva 7 0.33 %
Süllye 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Galábocs 6 0.29 %
Ipolynagyfalu 6 0.29 %
Nagyhalom 6 0.29 %
Kóvár 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Kislibercse 6 0.29 %
Magasmajtény 4 0.19 %
Ipolyharaszti 4 0.19 %
Ipolykeszi 3 0.14 %
Paróca 3 0.14 %
Nagylám 3 0.14 %
Gyürki 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Kishalom 3 0.14 %
Dacsólam 3 0.14 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 42.00 %
Kékkő 93 5.45 %
Mikszáthfalva 76 4.45 %
Alsópalojta 67 3.93 %
Magasmajtény 59 3.46 %
Kiskürtös 39 2.28 %
Alsósztregova 36 2.11 %
Középpalojta 32 1.87 %
Zsély 31 1.82 %
Nógrádszentpéter 27 1.58 %
Erdőszelestény 25 1.46 %
Ebeck 22 1.29 %
Bereklak 22 1.29 %
Alsózellő 22 1.29 %
Ipolynyék 21 1.23 %
Bussa 18 1.05 %
Nagyhalom 14 0.82 %
Kürtösújfalu 13 0.76 %
Dacsókeszi 11 0.64 %
Csalár 9 0.53 %
Alsóesztergály 8 0.47 %
Dacsólam 8 0.47 %
Kislibercse 7 0.41 %
Csáb 7 0.41 %
Leszenye 6 0.35 %
Csall 6 0.35 %
Lukanénye 5 0.29 %
Tótkisfalu 5 0.29 %
Érújfalu 5 0.29 %
Szuhány 5 0.29 %
Kishalom 5 0.29 %
Felsőpalojta 4 0.23 %
Szécsénykovácsi 4 0.23 %
Sirak 4 0.23 %
Ipolyhídvég 4 0.23 %
Kőkeszi 4 0.23 %
Óvár 4 0.23 %
Szelény 4 0.23 %
Felsőzellő 4 0.23 %
Száraznyírjes 4 0.23 %
Nagylám 3 0.18 %
Ipolyharaszti 3 0.18 %
Bátorfalu 3 0.18 %
Ipolykér 3 0.18 %
Hartyán 3 0.18 %
Galábocs 3 0.18 %
Nagycsalomja 3 0.18 %
Terbegec 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Apátújfalu 2 0.12 %
Ipolykeszi 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Tótgyarmat 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Kóvár 2 0.12 %
Felsőesztergály 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Ipolynagyfalu 1 0.06 %
Kelenye 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 56.86 %
Kékkő 203 8.12 %
Magasmajtény 163 6.52 %
Erdőszelestény 118 4.72 %
Nógrádszentpéter 116 4.64 %
Bereklak 105 4.20 %
Lukanénye 105 4.20 %
Bussa 104 4.16 %
Csáb 102 4.08 %
Alsópalojta 102 4.08 %
Alsósztregova 87 3.48 %
Zsély 86 3.44 %
Mikszáthfalva 80 3.20 %
Középpalojta 78 3.12 %
Kürtösújfalu 76 3.04 %
Dacsókeszi 69 2.76 %
Kőkeszi 63 2.52 %
Érújfalu 61 2.44 %
Kiskürtös 55 2.20 %
Szuhány 55 2.20 %
Leszenye 55 2.20 %
Ebeck 51 2.04 %
Dacsólam 51 2.04 %
Apátújfalu 51 2.04 %
Ipolynyék 45 1.80 %
Alsózellő 42 1.68 %
Felsőpalojta 41 1.64 %
Nógrádszenna 40 1.60 %
Kiscsalomja 36 1.44 %
Felsőesztergály 35 1.40 %
Bátorfalu 35 1.40 %
Csall 34 1.36 %
Tótgyarmat 32 1.28 %
Tótkisfalu 32 1.28 %
Csalár 31 1.24 %
Felsőzellő 31 1.24 %
Nagylám 30 1.20 %
Szelény 29 1.16 %
Nagycsalomja 28 1.12 %
Szécsénykovácsi 27 1.08 %
Alsóesztergály 26 1.04 %
Ipolybalog 25 1.00 %
Tótkelecsény 24 0.96 %
Sirak 24 0.96 %
Hartyán 24 0.96 %
Felsősztregova 24 0.96 %
Nagyhalom 22 0.88 %
Ipolykér 22 0.88 %
Óvár 21 0.84 %
Terbegec 21 0.84 %
Ipolyharaszti 20 0.80 %
Ipolykeszi 20 0.80 %
Kislibercse 17 0.68 %
Ipolyvarbó 16 0.64 %
Borosznok 15 0.60 %
Gyürki 15 0.60 %
Paróca 14 0.56 %
Kishalom 13 0.52 %
Apafalva 12 0.48 %
Ipolynagyfalu 12 0.48 %
Galábocs 12 0.48 %
Zobor 11 0.44 %
Inám 10 0.40 %
Ipolyhídvég 10 0.40 %
Száraznyírjes 8 0.32 %
Kóvár 8 0.32 %
Süllye 6 0.24 %
Ipolyszécsényke 6 0.24 %
Veres 5 0.20 %
Rárósmulyad 5 0.20 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 39.50 %
Kékkő 35 4.87 %
Magasmajtény 20 2.78 %
Nógrádszentpéter 19 2.64 %
Kiskürtös 17 2.36 %
Zsély 16 2.23 %
Bussa 14 1.95 %
Erdőszelestény 12 1.67 %
Csall 9 1.25 %
Száraznyírjes 9 1.25 %
Ebeck 9 1.25 %
Csáb 8 1.11 %
Alsópalojta 8 1.11 %
Mikszáthfalva 8 1.11 %
Bereklak 8 1.11 %
Galábocs 8 1.11 %
Dacsólam 8 1.11 %
Lukanénye 8 1.11 %
Leszenye 8 1.11 %
Érújfalu 8 1.11 %
Dacsókeszi 7 0.97 %
Kőkeszi 6 0.83 %
Ipolyvarbó 6 0.83 %
Ipolynyék 6 0.83 %
Apátújfalu 5 0.70 %
Középpalojta 5 0.70 %
Kiscsalomja 4 0.56 %
Szuhány 4 0.56 %
Borosznok 4 0.56 %
Csalár 4 0.56 %
Tótkisfalu 4 0.56 %
Óvár 4 0.56 %
Kóvár 3 0.42 %
Bátorfalu 3 0.42 %
Felsőesztergály 3 0.42 %
Alsóesztergály 3 0.42 %
Hartyán 3 0.42 %
Szelény 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Kürtösújfalu 2 0.28 %
Tótkelecsény 2 0.28 %
Felsősztregova 2 0.28 %
Ipolybalog 2 0.28 %
Alsósztregova 2 0.28 %
Süllye 2 0.28 %
Tótgyarmat 2 0.28 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Nógrádszenna 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.14 %
Inám 1 0.14 %
Ipolykér 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Apafalva 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Nagycsalomja 1 0.14 %
Ipolynagyfalu 1 0.14 %
Felsőzellő 1 0.14 %
Alsózellő 1 0.14 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 27.50 %
Kékkő 61 5.74 %
Lukanénye 39 3.67 %
Zsély 38 3.58 %
Alsósztregova 28 2.64 %
Nógrádszentpéter 26 2.45 %
Bereklak 20 1.88 %
Alsózellő 19 1.79 %
Ebeck 18 1.69 %
Erdőszelestény 18 1.69 %
Csáb 16 1.51 %
Mikszáthfalva 16 1.51 %
Érújfalu 16 1.51 %
Felsőzellő 16 1.51 %
Nógrádszenna 15 1.41 %
Ipolynyék 14 1.32 %
Kürtösújfalu 13 1.22 %
Magasmajtény 13 1.22 %
Bussa 13 1.22 %
Alsópalojta 12 1.13 %
Kőkeszi 12 1.13 %
Középpalojta 12 1.13 %
Leszenye 12 1.13 %
Dacsókeszi 12 1.13 %
Kiskürtös 11 1.04 %
Tótgyarmat 10 0.94 %
Tótkisfalu 9 0.85 %
Inám 9 0.85 %
Dacsólam 9 0.85 %
Ipolykér 8 0.75 %
Csalár 8 0.75 %
Alsóesztergály 8 0.75 %
Apátújfalu 8 0.75 %
Kislibercse 7 0.66 %
Kelenye 7 0.66 %
Nagycsalomja 7 0.66 %
Csall 6 0.56 %
Apafalva 6 0.56 %
Kiscsalomja 6 0.56 %
Szelény 6 0.56 %
Nagylám 6 0.56 %
Óvár 6 0.56 %
Ipolyhídvég 5 0.47 %
Felsőesztergály 5 0.47 %
Szuhány 5 0.47 %
Felsőpalojta 4 0.38 %
Süllye 4 0.38 %
Ipolybalog 4 0.38 %
Nagyhalom 4 0.38 %
Tótkelecsény 4 0.38 %
Paróca 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Terbegec 3 0.28 %
Szécsénykovácsi 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Kishalom 3 0.28 %
Száraznyírjes 3 0.28 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 30.04 %
Kékkő 105 4.16 %
Erdőszelestény 71 2.81 %
Magasmajtény 63 2.50 %
Bussa 62 2.46 %
Nógrádszentpéter 59 2.34 %
Bereklak 55 2.18 %
Csáb 51 2.02 %
Középpalojta 50 1.98 %
Alsópalojta 49 1.94 %
Zsély 48 1.90 %
Lukanénye 46 1.82 %
Ipolyhídvég 45 1.78 %
Kürtösújfalu 44 1.74 %
Alsósztregova 43 1.70 %
Felsőzellő 39 1.55 %
Mikszáthfalva 38 1.51 %
Dacsókeszi 38 1.51 %
Szuhány 35 1.39 %
Felsőesztergály 31 1.23 %
Apátújfalu 28 1.11 %
Kiskürtös 28 1.11 %
Csalár 27 1.07 %
Leszenye 27 1.07 %
Kőkeszi 26 1.03 %
Alsózellő 25 0.99 %
Dacsólam 25 0.99 %
Kiscsalomja 24 0.95 %
Ipolynyék 23 0.91 %
Érújfalu 23 0.91 %
Csall 21 0.83 %
Szécsénykovácsi 21 0.83 %
Felsősztregova 21 0.83 %
Felsőpalojta 20 0.79 %
Szelény 20 0.79 %
Alsóesztergály 20 0.79 %
Hartyán 19 0.75 %
Nagylám 18 0.71 %
Ipolynagyfalu 18 0.71 %
Ipolykér 17 0.67 %
Ipolyvarbó 17 0.67 %
Óvár 17 0.67 %
Ebeck 16 0.63 %
Tótgyarmat 16 0.63 %
Tótkisfalu 15 0.59 %
Kislibercse 15 0.59 %
Tótkelecsény 15 0.59 %
Nógrádszenna 15 0.59 %
Paróca 13 0.52 %
Ipolykeszi 13 0.52 %
Ipolybalog 12 0.48 %
Ipolyharaszti 12 0.48 %
Apafalva 11 0.44 %
Zobor 11 0.44 %
Terbegec 11 0.44 %
Galábocs 11 0.44 %
Borosznok 10 0.40 %
Kóvár 9 0.36 %
Kishalom 9 0.36 %
Száraznyírjes 8 0.32 %
Kelenye 7 0.28 %
Bátorfalu 7 0.28 %
Sirak 6 0.24 %
Gyürki 6 0.24 %
Ipolyszécsényke 6 0.24 %
Inám 6 0.24 %
Süllye 5 0.20 %
Nagycsalomja 5 0.20 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 38.42 %
Kékkő 110 6.72 %
Zsély 56 3.42 %
Mikszáthfalva 54 3.30 %
Alsópalojta 51 3.12 %
Bereklak 42 2.57 %
Nógrádszentpéter 38 2.32 %
Bussa 35 2.14 %
Erdőszelestény 35 2.14 %
Kiskürtös 32 1.95 %
Csáb 28 1.71 %
Felsőesztergály 26 1.59 %
Kürtösújfalu 23 1.41 %
Alsózellő 22 1.34 %
Alsósztregova 22 1.34 %
Lukanénye 19 1.16 %
Ebeck 17 1.04 %
Magasmajtény 17 1.04 %
Nagyhalom 13 0.79 %
Dacsókeszi 13 0.79 %
Leszenye 13 0.79 %
Ipolykér 13 0.79 %
Érújfalu 13 0.79 %
Középpalojta 12 0.73 %
Felsőzellő 12 0.73 %
Szécsénykovácsi 11 0.67 %
Szuhány 10 0.61 %
Csalár 10 0.61 %
Száraznyírjes 10 0.61 %
Kőkeszi 9 0.55 %
Kiscsalomja 9 0.55 %
Dacsólam 9 0.55 %
Nógrádszenna 8 0.49 %
Galábocs 8 0.49 %
Tótgyarmat 8 0.49 %
Óvár 7 0.43 %
Felsőpalojta 7 0.43 %
Bátorfalu 6 0.37 %
Kislibercse 5 0.31 %
Ipolyharaszti 4 0.24 %
Ipolynagyfalu 4 0.24 %
Ipolynyék 4 0.24 %
Apátújfalu 4 0.24 %
Csall 4 0.24 %
Tótkelecsény 4 0.24 %
Zobor 4 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.18 %
Ipolybalog 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Apafalva 3 0.18 %
Alsóesztergály 3 0.18 %
Tótkisfalu 3 0.18 %
Kishalom 3 0.18 %
Süllye 2 0.12 %
Felsősztregova 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Kelenye 2 0.12 %
Ipolyvarbó 2 0.12 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 8.62 %
Ipolybalog 57 7.80 %
Ipolykeszi 48 6.57 %
Ipolyhídvég 41 5.61 %
Nagycsalomja 24 3.28 %
Nagykürtös 22 3.01 %
Lukanénye 20 2.74 %
Ipolykér 13 1.78 %
Óvár 13 1.78 %
Ipolynagyfalu 12 1.64 %
Inám 12 1.64 %
Kóvár 11 1.50 %
Magasmajtény 8 1.09 %
Bussa 6 0.82 %
Ipolyszécsényke 6 0.82 %
Tótgyarmat 5 0.68 %
Kőkeszi 5 0.68 %
Zsély 4 0.55 %
Ipolyvarbó 4 0.55 %
Apátújfalu 4 0.55 %
Kelenye 4 0.55 %
Csalár 4 0.55 %
Szécsénykovácsi 4 0.55 %
Leszenye 3 0.41 %
Csáb 3 0.41 %
Kiscsalomja 2 0.27 %
Sirak 2 0.27 %
Érújfalu 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Alsózellő 1 0.14 %
Tótkisfalu 1 0.14 %
Terbegec 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Mikszáthfalva 1 0.14 %
Alsósztregova 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Dacsókeszi 1 0.14 %
Szelény 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 21.84 %
Alsósztregova 136 15.63 %
Felsőzellő 91 10.46 %
Bussa 76 8.74 %
Nógrádszentpéter 31 3.56 %
Kékkő 24 2.76 %
Alsózellő 23 2.64 %
Mikszáthfalva 18 2.07 %
Kislibercse 16 1.84 %
Alsópalojta 16 1.84 %
Érújfalu 15 1.72 %
Magasmajtény 13 1.49 %
Középpalojta 10 1.15 %
Felsőesztergály 10 1.15 %
Rárósmulyad 9 1.03 %
Leszenye 9 1.03 %
Tótkelecsény 8 0.92 %
Nógrádszenna 8 0.92 %
Ipolynyék 7 0.80 %
Csáb 7 0.80 %
Dacsólam 7 0.80 %
Hartyán 7 0.80 %
Apátújfalu 7 0.80 %
Csalár 6 0.69 %
Ipolyvarbó 6 0.69 %
Zsély 6 0.69 %
Ebeck 6 0.69 %
Kishalom 5 0.57 %
Kiskürtös 5 0.57 %
Tótkisfalu 5 0.57 %
Lukanénye 5 0.57 %
Szuhány 4 0.46 %
Felsősztregova 4 0.46 %
Nagycsalomja 4 0.46 %
Erdőszelestény 4 0.46 %
Borosznok 4 0.46 %
Kürtösújfalu 4 0.46 %
Bereklak 4 0.46 %
Terbegec 4 0.46 %
Kőkeszi 3 0.34 %
Galábocs 3 0.34 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Tótgyarmat 3 0.34 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Bátorfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Csall 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Szécsénykovácsi 2 0.23 %
Ipolynagyfalu 2 0.23 %
Ipolykér 2 0.23 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Ipolyhídvég 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Óvár 1 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 21.75 %
Ipolyhídvég 131 17.37 %
Ipolybalog 83 11.01 %
Ipolynagyfalu 47 6.23 %
Inám 44 5.84 %
Nagykürtös 41 5.44 %
Óvár 35 4.64 %
Ipolykér 31 4.11 %
Ipolykeszi 27 3.58 %
Lukanénye 19 2.52 %
Csáb 18 2.39 %
Nagycsalomja 18 2.39 %
Kelenye 18 2.39 %
Ipolyszécsényke 17 2.25 %
Kóvár 15 1.99 %
Csalár 15 1.99 %
Apátújfalu 13 1.72 %
Sirak 11 1.46 %
Terbegec 11 1.46 %
Szécsénykovácsi 10 1.33 %
Kőkeszi 9 1.19 %
Bussa 9 1.19 %
Bátorfalu 8 1.06 %
Leszenye 7 0.93 %
Tótgyarmat 6 0.80 %
Dacsókeszi 5 0.66 %
Gyürki 5 0.66 %
Kékkő 5 0.66 %
Magasmajtény 4 0.53 %
Szelény 4 0.53 %
Ipolyvarbó 4 0.53 %
Zsély 4 0.53 %
Galábocs 3 0.40 %
Hartyán 3 0.40 %
Érújfalu 3 0.40 %
Mikszáthfalva 2 0.27 %
Alsózellő 2 0.27 %
Rárósmulyad 2 0.27 %
Erdőszelestény 2 0.27 %
Zobor 1 0.13 %
Kiskürtös 1 0.13 %
Bereklak 1 0.13 %
Kiscsalomja 1 0.13 %
Alsósztregova 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 11.05 %
Alsósztregova 235 7.92 %
Nógrádszentpéter 76 2.56 %
Érújfalu 75 2.53 %
Kékkő 53 1.79 %
Bussa 40 1.35 %
Magasmajtény 39 1.31 %
Kislibercse 32 1.08 %
Hartyán 30 1.01 %
Felsősztregova 29 0.98 %
Tótkisfalu 28 0.94 %
Nógrádszenna 23 0.77 %
Mikszáthfalva 20 0.67 %
Erdőszelestény 19 0.64 %
Tótkelecsény 19 0.64 %
Zsély 18 0.61 %
Alsópalojta 18 0.61 %
Süllye 18 0.61 %
Borosznok 16 0.54 %
Felsőzellő 12 0.40 %
Kiskürtös 12 0.40 %
Bereklak 12 0.40 %
Apátújfalu 11 0.37 %
Felsőesztergály 11 0.37 %
Alsózellő 10 0.34 %
Alsóesztergály 9 0.30 %
Dacsókeszi 9 0.30 %
Középpalojta 9 0.30 %
Rárósmulyad 8 0.27 %
Leszenye 8 0.27 %
Nagylám 8 0.27 %
Lukanénye 8 0.27 %
Kóvár 8 0.27 %
Kürtösújfalu 7 0.24 %
Csáb 7 0.24 %
Paróca 7 0.24 %
Nagyhalom 6 0.20 %
Óvár 6 0.20 %
Ipolykér 6 0.20 %
Dacsólam 5 0.17 %
Szelény 4 0.13 %
Szuhány 4 0.13 %
Tótgyarmat 4 0.13 %
Csalár 4 0.13 %
Gyürki 4 0.13 %
Csall 4 0.13 %
Kishalom 4 0.13 %
Ipolykeszi 3 0.10 %
Ipolynyék 3 0.10 %
Szécsénykovácsi 3 0.10 %
Ebeck 3 0.10 %
Kelenye 3 0.10 %
Kiscsalomja 3 0.10 %
Nagycsalomja 2 0.07 %
Bátorfalu 2 0.07 %
Felsőpalojta 2 0.07 %
Kőkeszi 2 0.07 %
Veres 2 0.07 %
Terbegec 2 0.07 %
Zobor 2 0.07 %
Ipolyharaszti 2 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.03 %
Ipolynagyfalu 1 0.03 %
Száraznyírjes 1 0.03 %
Galábocs 1 0.03 %
Ipolyvarbó 1 0.03 %
Sirak 1 0.03 %
Ipolybalog 1 0.03 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS-RSS
91 34.73%
38 14.50%
ZRS
24 9.16%
SNS
21 8.02%
SP-VOĽBA
19 7.25%
KSS
17 6.49%
ROISR
15 5.73%
KDH
10 3.82%
KSÚ
8 3.05%
SPK
8 3.05%
DS
7 2.67%
HZPCS
2 0.76%
Egyéb
2 0.76%
Érvényes szavazatok 262
HZDS
85 29.82%
SDK
62 21.75%
SDĽ
58 20.35%
SNS
27 9.47%
SOP
24 8.42%
KSS
16 5.61%
ZRS
5 1.75%
SLS
2 0.70%
NSK
2 0.70%
Egyéb
4 1.40%
Érvényes szavazatok 285
SMER
45 17.86%
SDKU
43 17.06%
KSS
32 12.70%
HZDS
32 12.70%
ANO
22 8.73%
SNS
17 6.75%
PSNS
13 5.16%
ROMA
9 3.57%
HZD
6 2.38%
SDA
5 1.98%
NOSNP
5 1.98%
MKP
5 1.98%
KDH
4 1.59%
SZS
4 1.59%
ZAR
3 1.19%
ZRS
2 0.79%
ROISR
2 0.79%
Egyéb
3 1.19%
Érvényes szavazatok 252
SMER
61 31.44%
SDKU DS
40 20.62%
SNS
31 15.98%
KSS
26 13.40%
ĽS HZDS
10 5.15%
NADEJ
8 4.12%
KDH
7 3.61%
MKP
5 2.58%
SF
3 1.55%
PS
2 1.03%
ANO
1 0.52%
Érvényes szavazatok 194
SMER
80 36.36%
SDKU DS
44 20.00%
SaS
26 11.82%
KDH
13 5.91%
SNS
13 5.91%
KSS
8 3.64%
LSNS
7 3.18%
SDĽ
6 2.73%
ĽS HZDS
6 2.73%
Most-Híd
5 2.27%
SRK
5 2.27%
ND
2 0.91%
EDS
2 0.91%
Únia
1 0.45%
ZRS
1 0.45%
AZEN
1 0.45%
Érvényes szavazatok 220
SMER SD
113 50.45%
SDKU DS
25 11.16%
SNS
16 7.14%
KDH
14 6.25%
SaS
13 5.80%
OĽaNO
10 4.46%
Most-Híd
6 2.68%
LSNS
5 2.23%
KSS
5 2.23%
Zmena zdola DU
4 1.79%
99 Percent
4 1.79%
PaS
4 1.79%
ĽS HZDS
2 0.89%
SZ
1 0.45%
NaS ns
1 0.45%
SSS NM
1 0.45%
Érvényes szavazatok 224
SMER SD
73 29.80%
LSNS
39 15.92%
SNS
28 11.43%
SaS
19 7.76%
OĽANO-NOVA
18 7.35%
SME RODINA
15 6.12%
#SIEŤ
14 5.71%
KDH
12 4.90%
Most-Híd
10 4.08%
SKOK!
4 1.63%
SZS
3 1.22%
MKP
2 0.82%
KSS
2 0.82%
TIP
2 0.82%
SDKU DS
2 0.82%
VZDOR
1 0.41%
ŠANCA
1 0.41%
Érvényes szavazatok 245
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések