SK
KS
.....

Kisida

Község

címer zászló
161 37% magyar 1910
24 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malá Ida
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Agyagos (Hlinisko), Dlhé zeme, Dúbrava, Hetvarky, Ida, Idiansky potok, Konopnice, Ku Fľudru, Kút, Lazy, Lúky, Medzi jarkami, Na vrchy, Nad lúkami, Nad lúky, Panské lúky, Pod dlhú chrasť, Pod Dúbravu, Pod Kolieskom, Pod Nirješom, Pod priehradou, Pod viničky, Pod zábavkou, Pánsky les, Rúbanisko, Široké zeme, Stavenec, Stavenčík, Teplické veľké lúky, Veľké lúky, Za berekom, Za kostolom, Zemičky, Záhumnie
Koordináták:
48.67612457, 21.16669846
Terület:
10,19 km2
Rang:
község
Népesség:
1517
Tszf. magasság:
292 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04420
Település kód:
521655
Szervezeti azonosító:
324426
Adóazonosító:
2021244852

Kisida az Ida-patak völgyében, a Kassai-hegyalja dombvidékének északkeleti részén, 293 méteres (határa 271-457 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 11 km-re délnyugatra, Jászótól 16 km-re keletre, Nagyidától pedig 10 km-re északra. A történelmi településmag az Ida-patak partján, a templomtól nyugatra terül el. Ettől északra az alapiskola épületegyüttesét találjuk, északkeletre pedig az egykori Za kostolom dűlőben az 1990-es években létrehozott (kiterjedésében a régi faluét is meghaladó) új lakópark-övezetet. A rohamos szuburbanizálódáson áteső Kisida belterülete a 2010-es években tovább terjeszkedik észak felé, az Idabukóc felé vezető út jobb oldalán újabb családi házak épülnek. 1950-hez képest 2018-ig a község belterülete hatszorosára (15 hektárról 90 hektárra) nőtt. Kisida és Saca határánál, a község központjától 2,5 km-re délre hétvégi házas telep található. 2010-ben területének 51,5 %-át (525 ha) erdő, 31,6 %-át (322 ha) szántóföld, 6,8 %-át (69 ha) pedig beépített terület foglalta el. Erdei (főként tölgyesek és gyertyánosok) az Ida völgyét keletről és nyugatról szegélyező dombokra (Stavenčík, Na lúky, Za berekom, Agyagos, Pánsky les) szorultak vissza, a mezőgazdaságilag művelt területek a határ délnyugati részén (Zemičky, Na vrchy) összpontosulnak. A közelmúltban a Saca-Kisida országút nyugati oldalán mintegy 30 hektáron golfpályát alakítottak ki. Kisidát az 548-as út köti össze Kassával és Jászóval, az Ida völgyében haladó 3405-ös út Sacával (5 km) és Idabukóccal (4,5 km) teremt összeköttetést. Kisida nyugatról Semse, északról Idabukóc és Baska községekkel, keletről Szentlőrincke és Pólyi, délről pedig Saca kassai városrészekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd az ekkor létrehozott Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (10,19 km²) az elmúlt évszázadban nem változott.

Népesség

Kisida a szlovák-magyar nyelvhatár északi oldalán fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú község. 2011-ben 1420 lakosa volt, melynek 91,3 %-a volt szlovák, 1,6 %-a (23 fő) pedig magyar nemzetiségű (2,2 %-a – 31 fő – magyar anyanyelvű). 1880-ban Kisida lakosságának kilenctizede szlovák anyanyelvű volt és bár az 1910-es népszámláláskor a lakosság több, mint egyharmada (36,8 %) magyarnak vallotta magát, 1921-re ez az arány 5,7 %-ra esett vissza. A község lakosságának túlnyomó többsége (1921-ben 95,8 %, 2011-ben 72,5 %) római katolikus vallású, 2011-ben a felekezeten kívüliek a népesség egytizedét (10,9 %) alkották. Az egykori aprófalu csak 1900-1910 között érte el a 400 fős népességet, az 1921-1950 közötti időszakban alig egytizedével nőtt a lakosság száma (402 főről 449 főre). 1950-1991 között a rohamos fejlődésnek induló község csaknem megduplázta népességét: az 1960-as években volt a leggyorsabb a növekedés üteme (27,5 %, 1961-70 között 538 főről 686 főre) és még az 1970-es években is egyhatodával (686 főről 809 főre) gyarapodott Kisida lakossága. Az 1980-as években lelassuló növekedés a rendszerváltás után a szuburbanizáció eredményeként ugrásszerűen felgyorsult: 1991-ben 846, 2001-ben 1035, 2011-ben 1420 és 2017-ben már 1581 lakosa volt a községnek. Népsűrűsége (2011-ben 139 fő/km²) a járási átlag több mint másfélszerese.

Történelem

1247-ben területe az Aba nemzetség birtoka volt, ekkor adta el György fia Péter a szepesi prépostnak. 1280-ban Fel Ida néven, majd 1324-ben már mai nevén, „Kwsyda” alakban szerepelt az írásos forrásokban. 1332-ben már templomos hely volt, ismert ekkori papjának neve is (Demeter). A 14. században az Aba nembeli Csurka család birtoka volt. 1427-ben 28 portája volt. 1407-től a jobbágyfelszabadításig Kisida a szepesi káptalan birtoka volt. 1553-ben már csak 7 lakott porta volt a faluban, az 1560-as és az 1568-as összeírásokban szereplő nevek többsége még magyar, a 17. századtól azonban már a szlovákok kerülnek többségbe. A nagy pestisjárvány után 1715-ben hét, 1720-ban pedig tíz lakott portája volt. A 18. században a falut főként katolikus szlovákokkal telepítették újra. Római katolikus templomát 1795-ben a szepesi püspök és káptalan építtette Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Kisida nem alkotott önálló egyházközséget, Pólyi filiája volt. 1780-ban 347 lakosa, 1828-ban 46 háza és 399 lakosa volt. A község pecsétje 1839-ből ismert. 1850-ben 372, 1880-ban 325, 1900-ban 398, 1921-ben pedig 402 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszacsatolták Magyarországhoz. 1941-ben 79 háza és 444 lakosa volt. Az államszocializmus évtizedeiben, mint központi település gyors fejlődésnek indult, teljes szervezettségű alapiskolája négy községet (Idabukóc, Semse, Hatkóc, Jászóújfalu) látott el, népessége az 1950-es 449 főről 1991-re 846 főre nőtt, ugyanezen időszak alatt a lakóházak száma két és félszeresére, 84-ről 214-re. Mezőgazdasági szövetkezetét 1959-ben alapították. Az 1960-as években új utat építettek az Ida völgyében Saca és Idabukóc felé (korábban csak földút vezetett erre), fontos közlekedési központtá téve Kisidát. Kassához való közelsége is elősegítette a község fejlődését, a rendszerváltás után a kassaiak tömeges kiköltözése már az 1990-es években kezdetét vette, az új családi házak építése révén új, a régi falutól teljesen elkülönülő lakóövezet jött létre. A község arculatát teljesen átformáló szuburbanizáció napjainkban is folyik, a belterület tovább terjeszkedik észak felé. A határ jellegét is megváltoztatta az egykori vizenyős rétek átalakítása golfpályává. 2001-re 1035-re, 2011-re 1420-ra, 2017-re pedig 1581-re, a száz évvel korábbinak csaknem négyszeresére nőtt Kisida népesége. A község zászlaját és címerét 2003-ban fogadták el.

Mai jelentősége

A fokozatosan Kassa kertvárosává váló községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda működik. Mária látogatásának szentelt római katolikus temploma 1795-ben épült, 1992-93-ban kibővítették. Határában 2013 óta golfpálya működik.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Ida. Elegyes falu Abaúj Várm. földes Ura a’ Szepesi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Kassához nem meszsze, határja jó, réttyeinek 2/3 részét a’ víz rongállya.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Ida, tót falu, Abauj vmegyében, a szomolnoki országutban: 368 kath., 2 ref. lak. Serház. Derék erdő. F. u. a szepesi káptalan.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Közel ide nyugatra találjuk Kis-Ida községet, körjegyzőséggel, 48 házzal, 356 tót lakossal. Postája Buzinka, távirója N.-Ida.

Helységnévtár

Ida (Kis-), rk. 343 Pólyi, gk. 1 Kassa, izr. 10 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisida. Keletkezése és története ismeretlen. A község területe 1772 kat. hold és lakóinak száma a visszacsatoláskor 434.

Névelőfordulások
1280
Eghazas Ida
1324
Churke Ida
1324
Kwsyda
1330
Ida
1331
Kyus Ida
1332
Minor Ida
1630
Kis Ida
1773
Kis-Ida
1786
Kisch-Ida
1808
Kis-Ida, Malá Ida, Idka
1863
Kisida
1920
Malá Ida
1938
Kisida
1945
Malá Ida

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 11
Telefon: 0556970112
Fax: 0556970110

Honlap: malaida.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kallová Jana (Független)

Képviselő-testület:
Ličková Alžbeta (Független)
Kseňák Miroslav (Független)
Bernat Viktor (Független)
Seman Milan (KDH)
Luberda Miroslav (MOST - HÍD)
Ostrolucký Juraj (MOST - HÍD)
Fabian Ľubomír (SNS)
Független 43% Független 3 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SNS 14% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Kisidai Posta

Hlavná 12

Základná škola Malá Ida

Školská 10

Alapiskola

Školská 10

Óvoda

Školská 5

Kisidai Anyakönyvi Hivatal

Hlavná 11

Kisidai Községi Hivatal

Hlavná 11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 13 4%
szlovákok 320 90%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 354
magyarok 161 37%
szlovákok 269 62%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 437
magyarok 23 6%
szlovákok 365 91%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 402
magyarok 4 0%
szlovákok 840 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 846
magyarok 8 1%
szlovákok 1014 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1035
magyarok 23 2%
szlovákok 1297 91%
ruszinok 11 1%
ukránok 3 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 77 5%
összlétszám 1420
magyarok 24 1%
szlovákok 1565 92%
ruszinok 5 0%
ukránok 7 0%
csehek 7 0%
németek 4 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 75 4%
összlétszám 1701
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1274
Választási részvétel: 74.25 %
Kiadott boríték: 946
Bedobott boríték: 946

Polgármester

Érvényes szavazólap: 939
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kallová Jana 759 80.83 % Független
Fridmanský Martin 180 19.17 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ličková Alžbeta 592 Független
Kseňák Miroslav 531 Független
Luberda Miroslav 484 MOST - HÍD
Bernat Viktor 459 Független
Seman Milan 427 KDH
Ostrolucký Juraj 413 MOST - HÍD
Fabian Ľubomír 379 SNS
Menzel Richard 317 Független
Karabáš Jozef 236 MOST - HÍD
Janitor Branislav 202 Független
Buranovský Ján 188 Független
Fridmanský Martin 186 Független
Krajči Miloš 173 Független
Šimková Jana 171 Független
Chomová Tatiana 164 Független
Kapasná Denisa 151 Független
Krišková Monika 101 NOVA
Jakab Marcel 96 Független
Cirbus Patrik 92 SNS
Sučiková Timea 91 NOVA
Lubyová Silvia 61 SPOLU
Kozák Stanislav 50 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 71.43% Független 5 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 42.86% Független 3 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö SNS 14.29% SNS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1130
Választási részvétel: 13.72 %
Kiadott boríték: 155
Bedobott boríték: 155
Választásra jogosult: 1128
Választási részvétel: 13.03 %
Kiadott boríték: 147
Bedobott boríték: 147
Választásra jogosult: 1 226
Választási részvétel: 35,15 %
Kiadott boríték: 431
Bedobott boríték: 431

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 148
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 425
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 53 35.81 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 38 25.68 % KDS
Rastislav Masnyk 23 15.54 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 14 9.46 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 10 6.76 % NOVA
Marek Ďurán 5 3.38 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 2 1.35 % KSS
Jaroslav Džunko 2 1.35 % Független
Jozef Holečko 1 0.68 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 58 40.56% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 242 56.94 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 138 32.47 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 17 4.00 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 10 2.35 % SNS
Róbert Bačinský 6 1.41 % Független
Jozef Bobík 2 0.47 % Független
Vladislav Stanko 2 0.47 % Független
Karol Pataky 2 0.47 % MOST - HÍD, SKOK
Lukáš Sisák 2 0.47 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.24 % Független
Oliver Petrík 1 0.24 % JĽSS
Rudolf Botka 1 0.24 % NP
Ján Struk 1 0.24 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 145
Érvényes szavazólap: 408
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 50 34.48% SMER - SD
Július Beluscák 36 24.83% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 33 22.76% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 30 20.69% NOVA
Štefan Petrík 28 19.31% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 27 18.62% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Elena Fialková 26 17.93% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tomáš Suchý 23 15.86% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Markovič 23 15.86% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Šimko 22 15.17% SMER - SD
Miroslav Bačenko 21 14.48% Független
Miloš Barcal 21 14.48% Független
František Petro 20 13.79% SMER - SD
Michal Rečka 20 13.79% SMER - SD
Norbert Krušinský 19 13.10% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Monika Bérešová 18 12.41% SZS
Ján Kokarda 18 12.41% Független
Ján Marton 18 12.41% NOVA
Karol Dzugas 18 12.41% Független
István Zachariaš 16 11.03% SMK-MKP
Vojtech Staňo 16 11.03% SMER - SD
László Iván 15 10.34% SMK-MKP
Anton Medvec 14 9.66% Független
Ladislav Bartók 14 9.66% Független
László Köteles 14 9.66% SMK-MKP
Marián Tóth 13 8.97% SaS
Božena Letková 12 8.28% Független
Štefan Laczkó 12 8.28% 7 STATOČNÝCH
Viliam Bačo 12 8.28% Független
Ivan Hriczko 12 8.28% Független
Ladislav Miko 11 7.59% 7 STATOČNÝCH
Martin Baltes 10 6.90% SĽS
Monika Vargová 10 6.90% SNS
Ján Bačo 10 6.90% SĽS
Viktor Dulina 9 6.21% Független
Róbert Šándor 9 6.21% Független
Anton Király 9 6.21% SMK-MKP
Rastislav Moric 9 6.21% 7 STATOČNÝCH
Ivan Buchla 8 5.52% SNS
Radoslav Šimko 8 5.52% SNS
Ján Stanislav 8 5.52% SNS
Ján Mikloš 8 5.52% KSS
Jozef Holečko 8 5.52% Független
Peter Papáč 8 5.52% KSS
Elena Majancsíková 8 5.52% SĽS
Vladimír Popovič 7 4.83% SMS
Róbert Čarny 7 4.83% SNS
Ľubica Holováčová 7 4.83% SĽS
Slavomír Horváth 7 4.83% SNS
Jenő Csoltkó 7 4.83% Független
Františka Kočišová 7 4.83% SĽS
Jozef Tischler 6 4.14% SĽS
Ladislav Vojtko 6 4.14% KSS
Július Grulyo 4 2.76% Független
Jozef Koňa 4 2.76% SĽS
Imrich Kohút 3 2.07% SĽS
Mária Topoľančinová 3 2.07% ĽS-HZDS
Alexander Bimbo 3 2.07% SRÚS
Peter Palaščák 2 1.38% SOĽ
Marián Kertész 2 1.38% PD
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Ján Serbin 139 34.07% Független
Peter Solár 121 29.66% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Imrich Bakši 119 29.17% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 107 26.23% SMER-SD
Viktor Dulina 98 24.02% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 96 23.53% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Tomáš Kozlai 85 20.83% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Pavol Bujňák 75 18.38% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Monika Gergelová 75 18.38% SNS
František Petro 74 18.14% SMER-SD
Peter Derevjaník 71 17.40% SMER-SD
Michal Rečka 69 16.91% SMER-SD
Erika Zámboriová 61 14.95% ŠKV
Jarmila Vaňová 60 14.71% ŠKV
Roland Szabó 52 12.75% SMER-SD
Miloš Barcal 51 12.50% Független
Martina Dutková 45 11.03% Független
Ján Kokarda 42 10.29% Független
Július Beluscsák 40 9.80% Független
Gabriel Böhm 40 9.80% Független
Ladislav Andrejanin 39 9.56% ÚSVIT
Anton Medvec 37 9.07% Független
Anetta Strýčková 36 8.82% Független
Ivan Hriczko 36 8.82% ŠKV
Radoslav Hodor 35 8.58% Független
Mária Lacková 35 8.58% Független
Marcela Demkeová 34 8.33% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 33 8.09% ĽS Naše Slovensko
Pavol Lehotský 33 8.09% Független
Mária Dulovičová 32 7.84% Független
Martin Baltes 28 6.86% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Pástor 28 6.86% MOST - HÍD
Vojtech Farkaš 28 6.86% Független
Tomáš Suchý 25 6.13% ŠANCA
Štefan Hudák 24 5.88% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 23 5.64% Független
Peter Seman 22 5.39% KSS
Ján Horváth 20 4.90% Független
Július Pelegrin 20 4.90% Független
Slavomír Horváth 20 4.90% SNS
István Zachariaš 17 4.17% SMK-MKP
Slavomír Borovský 17 4.17% DS
Peter Kocai 17 4.17% NAJ
Elena Fialková 14 3.43% MOST - HÍD
Július Begala 13 3.19% Független
Jozef Krešák 12 2.94% ŠANCA
Ladislav Bartók 10 2.45% MKDA-MKDSZ
Tibor Bráz 9 2.21% Független
Alexander Horváth 9 2.21% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 8 1.96% NAJ
Jozef Hric 8 1.96% KSS
Rudolf Varga 7 1.72% VZDOR
Adrianna Gergely Papp 7 1.72% SMK-MKP
Július Grulyo 6 1.47% Független
Alexander Képes 5 1.23% SMK-MKP
Attila Oravecz 5 1.23% MOST - HÍD
Tamás Iván 4 0.98% SMK-MKP
László Köteles 4 0.98% SMK-MKP
Anton Király 4 0.98% SMK-MKP
Ladislav Vojtko 4 0.98% KSS
Augustín Köteles 3 0.74% NAJ
Csaba Simkó 3 0.74% SMK-MKP
Gábor Szalay 2 0.49% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 0.25% MKDA-MKDSZ
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 32.01 %
Torna 145 6.86 %
Buzita 141 6.67 %
Somodi 111 5.25 %
Makranc 110 5.20 %
Debrőd 109 5.15 %
Csécs 94 4.44 %
Szeszta 73 3.45 %
Jászó 69 3.26 %
Jánok 64 3.03 %
Perény - Hím 63 2.98 %
Komaróc 63 2.98 %
Áj 57 2.70 %
Reste 57 2.70 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.41 %
Tornaújfalu 49 2.32 %
Alsólánc 48 2.27 %
Zsarnó 47 2.22 %
Bódvavendégi 40 1.89 %
Nagyida 40 1.89 %
Péder 40 1.89 %
Abaújszina 33 1.56 %
Pány 22 1.04 %
Mecenzéf 21 0.99 %
Jászómindszent 12 0.57 %
Tornahorváti 12 0.57 %
Szádelő 12 0.57 %
Kenyhec 11 0.52 %
Miglécnémeti 11 0.52 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.24 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.64 %
Torna 110 12.40 %
Kecer 63 7.10 %
Szepsi 47 5.30 %
Mecenzéf 28 3.16 %
Áj 16 1.80 %
Buzita 14 1.58 %
Jászómindszent 13 1.47 %
Csécs 11 1.24 %
Jászóújfalu 10 1.13 %
Kisida 9 1.01 %
Abaújszakaly 9 1.01 %
Györke 8 0.90 %
Kenyhec 8 0.90 %
Hernádcsány 8 0.90 %
Tornaújfalu 7 0.79 %
Abos 7 0.79 %
Izdobabeszter 7 0.79 %
Abaújszina 6 0.68 %
Stósz 6 0.68 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.23 %
Buzita 223 12.32 %
Csécs 84 4.64 %
Perény - Hím 79 4.36 %
Torna 77 4.25 %
Szeszta 77 4.25 %
Reste 67 3.70 %
Makranc 66 3.65 %
Komaróc 55 3.04 %
Debrőd 55 3.04 %
Somodi 53 2.93 %
Alsólánc 51 2.82 %
Nagyida 49 2.71 %
Tornaújfalu 38 2.10 %
Jászó 37 2.04 %
Áj 37 2.04 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.77 %
Zsarnó 31 1.71 %
Péder 30 1.66 %
Abaújszina 29 1.60 %
Jánok 28 1.55 %
Bódvavendégi 25 1.38 %
Mecenzéf 15 0.83 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.69 %
Jászómindszent 108 9.21 %
Stósz 76 6.48 %
Felsőmecenzéf 50 4.26 %
Szepsi 38 3.24 %
Kisida 36 3.07 %
Hernádcsány 24 2.05 %
Jászó 24 2.05 %
Kassamindszent 24 2.05 %
Jászóújfalu 22 1.88 %
Kassabéla 19 1.62 %
Rozgony 18 1.53 %
Budamér 18 1.53 %
Hernádszokoly 17 1.45 %
Semse 17 1.45 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.28 %
Sároskőszeg 15 1.28 %
Felsőtőkés 14 1.19 %
Kassaolcsvár 14 1.19 %
Csécs 12 1.02 %
Lengyelfalva 12 1.02 %
Torna 12 1.02 %
Izdobabeszter 12 1.02 %
Hernádszentistván 12 1.02 %
Idabukóc 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Lapispatak 11 0.94 %
Koksóbaksa 10 0.85 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.68 %
Abaújszakaly 8 0.68 %
Tizsite 8 0.68 %
Baska 8 0.68 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.51 %
Garbócbogdány 6 0.51 %
Makranc 6 0.51 %
Lapispatakújtelep 6 0.51 %
Kelecsenyborda 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Királynép 6 0.51 %
Hernádzsadány 6 0.51 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 36.95 %
Buzita 84 5.88 %
Torna 66 4.62 %
Makranc 50 3.50 %
Szeszta 45 3.15 %
Csécs 39 2.73 %
Debrőd 38 2.66 %
Áj 31 2.17 %
Somodi 30 2.10 %
Tornaújfalu 30 2.10 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.96 %
Nagyida 27 1.89 %
Perény - Hím 26 1.82 %
Alsólánc 26 1.82 %
Zsarnó 26 1.82 %
Jánok 26 1.82 %
Reste 23 1.61 %
Péder 22 1.54 %
Jászó 22 1.54 %
Bódvavendégi 21 1.47 %
Rudnok 17 1.19 %
Komaróc 17 1.19 %
Mecenzéf 15 1.05 %
Jászómindszent 13 0.91 %
Hernádcsány 13 0.91 %
Abaújszina 12 0.84 %
Tornahorváti 11 0.77 %
Miglécnémeti 9 0.63 %
Pány 9 0.63 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Aranyida 7 0.49 %
Stósz 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Jászóújfalu 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Rás 6 0.42 %
Enyicke 5 0.35 %
Ránk 5 0.35 %
Lapispatak 4 0.28 %
Patacskő 4 0.28 %
Sároskőszeg 4 0.28 %
Kisida 4 0.28 %
Alsómislye 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.61 %
Hernádszentistván 216 10.60 %
Sároskőszeg 164 8.05 %
Hernádszokoly 138 6.77 %
Budamér 79 3.88 %
Rozgony 58 2.85 %
Kassabéla 40 1.96 %
Abos 40 1.96 %
Kassamindszent 39 1.91 %
Kisida 37 1.82 %
Terebő 34 1.67 %
Hernádcsány 30 1.47 %
Enyicke 28 1.37 %
Jászómindszent 28 1.37 %
Királynép 28 1.37 %
Szepsi 26 1.28 %
Tarcavajkóc 25 1.23 %
Koksóbaksa 23 1.13 %
Izdobabeszter 23 1.13 %
Lapispatak 19 0.93 %
Benyék 18 0.88 %
Hernádzsadány 18 0.88 %
Kisladna 18 0.88 %
Felsőmislye 17 0.83 %
Rás 17 0.83 %
Hernádgecse 17 0.83 %
Nagyszalánc 16 0.79 %
Kassaolcsvár 16 0.79 %
Lapispatakújtelep 15 0.74 %
Kenyhec 15 0.74 %
Alsómislye 15 0.74 %
Eszkáros 14 0.69 %
Baska 14 0.69 %
Regeteruszka 14 0.69 %
Alsótőkés 14 0.69 %
Perény - Hím 13 0.64 %
Bölzse 13 0.64 %
Abaújnádasd 13 0.64 %
Csécs 12 0.59 %
Hatkóc 12 0.59 %
Nagyladna 12 0.59 %
Lengyelfalva 12 0.59 %
Aranyida 12 0.59 %
Abaújszina 11 0.54 %
Semse 11 0.54 %
Felsőhutka 11 0.54 %
Mecenzéf 11 0.54 %
Garbócbogdány 10 0.49 %
Kalsa 10 0.49 %
Buzita 10 0.49 %
Jászóújfalu 10 0.49 %
Torna 10 0.49 %
Kecer 10 0.49 %
Magyarbőd 10 0.49 %
Felsőtőkés 10 0.49 %
Györke 10 0.49 %
Alsóhutka 9 0.44 %
Abaújszakaly 9 0.44 %
Hilyó 8 0.39 %
Idabukóc 8 0.39 %
Alsókemence 8 0.39 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 30.25 %
Szepsi 178 13.73 %
Csécs 34 2.62 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.47 %
Áj 31 2.39 %
Makranc 29 2.24 %
Somodi 26 2.01 %
Tornaújfalu 25 1.93 %
Jánok 23 1.77 %
Perény - Hím 20 1.54 %
Zsarnó 20 1.54 %
Bódvavendégi 18 1.39 %
Mecenzéf 14 1.08 %
Szeszta 14 1.08 %
Tornahorváti 14 1.08 %
Jászó 12 0.93 %
Buzita 11 0.85 %
Debrőd 11 0.85 %
Kenyhec 11 0.85 %
Nagyida 10 0.77 %
Pány 10 0.77 %
Péder 8 0.62 %
Hernádcsány 6 0.46 %
Rozgony 6 0.46 %
Kisida 5 0.39 %
Hernádgecse 5 0.39 %
Reste 5 0.39 %
Ájfalucska 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Alsólánc 4 0.31 %
Jászóújfalu 4 0.31 %
Lapispatakújtelep 4 0.31 %
Jászómindszent 4 0.31 %
Magyarbőd 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Izdobabeszter 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Komaróc 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Nagyszalánc 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Hernádzsadány 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Abaújszina 3 0.23 %
Kassamindszent 3 0.23 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 8.82 %
Torna 20 2.99 %
Csécs 12 1.79 %
Jászó 11 1.64 %
Tornaújfalu 10 1.49 %
Rozgony 10 1.49 %
Nagyida 10 1.49 %
Buzita 8 1.20 %
Somodi 8 1.20 %
Makranc 7 1.05 %
Zsarnó 6 0.90 %
Reste 6 0.90 %
Lapispatak 6 0.90 %
Idabukóc 6 0.90 %
Debrőd 5 0.75 %
Jánok 5 0.75 %
Perény - Hím 5 0.75 %
Abaújszina 5 0.75 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.60 %
Kassamindszent 4 0.60 %
Alsólánc 4 0.60 %
Tornahorváti 4 0.60 %
Szeszta 4 0.60 %
Izdobabeszter 3 0.45 %
Petőszinye 3 0.45 %
Magyarbőd 3 0.45 %
Komaróc 3 0.45 %
Hernádszokoly 3 0.45 %
Jászóújfalu 3 0.45 %
Kisida 3 0.45 %
Györke 3 0.45 %
Ránk 3 0.45 %
Terebő 3 0.45 %
Enyicke 3 0.45 %
Nagyszalánc 2 0.30 %
Bódvavendégi 2 0.30 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.30 %
Hernádcsány 2 0.30 %
Budamér 2 0.30 %
Kalsa 2 0.30 %
Kecer 2 0.30 %
Kenyhec 2 0.30 %
Mecenzéf 2 0.30 %
Abos 2 0.30 %
Patacskő 2 0.30 %
Abaújszakaly 2 0.30 %
Kassaolcsvár 2 0.30 %
Felsőmislye 2 0.30 %
Alsókemence 2 0.30 %
Jászómindszent 1 0.15 %
Pány 1 0.15 %
Lapispatakújtelep 1 0.15 %
Rudnok 1 0.15 %
Regeteruszka 1 0.15 %
Alsótőkés 1 0.15 %
Benyék 1 0.15 %
Eszkáros 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Szaláncújváros 1 0.15 %
Királynép 1 0.15 %
Lengyelfalva 1 0.15 %
Stósz 1 0.15 %
Péder 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Abaújnádasd 1 0.15 %
Hatkóc 1 0.15 %
Áj 1 0.15 %
Tarcavajkóc 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Hernádgecse 1 0.15 %
Györgyi 1 0.15 %
Bolyár 1 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Felsőmecenzéf 1 0.15 %
Kassabéla 1 0.15 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.93 %
Szepsi 82 13.42 %
Csécs 20 3.27 %
Tornaújfalu 18 2.95 %
Nagyida 17 2.78 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.45 %
Buzita 12 1.96 %
Áj 12 1.96 %
Szeszta 12 1.96 %
Somodi 11 1.80 %
Bódvavendégi 11 1.80 %
Zsarnó 10 1.64 %
Jászó 10 1.64 %
Makranc 10 1.64 %
Mecenzéf 9 1.47 %
Péder 9 1.47 %
Jászómindszent 8 1.31 %
Tornahorváti 8 1.31 %
Perény - Hím 7 1.15 %
Eszkáros 6 0.98 %
Hernádcsány 6 0.98 %
Abaújszina 6 0.98 %
Alsólánc 5 0.82 %
Kassamindszent 5 0.82 %
Reste 5 0.82 %
Jánok 4 0.65 %
Budamér 4 0.65 %
Baska 4 0.65 %
Kenyhec 4 0.65 %
Jászóújfalu 4 0.65 %
Hernádzsadány 4 0.65 %
Debrőd 4 0.65 %
Komaróc 4 0.65 %
Magyarbőd 4 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Hernádszentistván 3 0.49 %
Kecer 3 0.49 %
Abaújnádasd 3 0.49 %
Alsótőkés 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Hernádgönyű 3 0.49 %
Pány 3 0.49 %
Lapispatak 3 0.49 %
Semse 3 0.49 %
Györke 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Koksóbaksa 2 0.33 %
Kassabéla 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Tizsite 2 0.33 %
Abaújrákos 2 0.33 %
Bolyár 2 0.33 %
Rozgony 2 0.33 %
Rudnok 2 0.33 %
Izdobabeszter 2 0.33 %
Miglécnémeti 2 0.33 %
Szádelő 2 0.33 %
Benyék 2 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 13.16 %
Torna 295 12.52 %
Jászó 262 11.12 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.35 %
Mecenzéf 91 3.86 %
Buzita 78 3.31 %
Szeszta 60 2.55 %
Zsarnó 56 2.38 %
Somodi 52 2.21 %
Tornaújfalu 50 2.12 %
Áj 47 1.99 %
Jászóújfalu 38 1.61 %
Debrőd 35 1.49 %
Bódvavendégi 33 1.40 %
Csécs 33 1.40 %
Alsólánc 29 1.23 %
Perény - Hím 28 1.19 %
Jánok 26 1.10 %
Szádelő 24 1.02 %
Abaújszina 23 0.98 %
Komaróc 22 0.93 %
Nagyida 20 0.85 %
Makranc 20 0.85 %
Reste 20 0.85 %
Péder 17 0.72 %
Felsőmecenzéf 14 0.59 %
Tornahorváti 11 0.47 %
Jászómindszent 8 0.34 %
Miglécnémeti 6 0.25 %
Királynép 6 0.25 %
Kenyhec 5 0.21 %
Hernádzsadány 5 0.21 %
Hernádcsány 5 0.21 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %
Kassamindszent 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.41 %
Makranc 115 7.93 %
Csécs 73 5.03 %
Torna 68 4.69 %
Buzita 39 2.69 %
Perény - Hím 36 2.48 %
Tornaújfalu 35 2.41 %
Jánok 30 2.07 %
Pány 26 1.79 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.72 %
Nagyida 23 1.59 %
Mecenzéf 23 1.59 %
Zsarnó 22 1.52 %
Áj 22 1.52 %
Szeszta 20 1.38 %
Györke 19 1.31 %
Komaróc 19 1.31 %
Péder 18 1.24 %
Somodi 17 1.17 %
Jászó 16 1.10 %
Reste 16 1.10 %
Debrőd 15 1.03 %
Kisida 14 0.97 %
Jászómindszent 14 0.97 %
Kenyhec 12 0.83 %
Alsólánc 12 0.83 %
Bódvavendégi 10 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.62 %
Sároskőszeg 9 0.62 %
Hernádcsány 9 0.62 %
Budamér 8 0.55 %
Rozgony 8 0.55 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Hernádszentistván 7 0.48 %
Hernádszokoly 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Semse 6 0.41 %
Tornahorváti 6 0.41 %
Abaújszina 6 0.41 %
Idabukóc 6 0.41 %
Abos 6 0.41 %
Hilyó 6 0.41 %
Jászóújfalu 5 0.34 %
Tarcavajkóc 4 0.28 %
Koksóbaksa 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Bolyár 4 0.28 %
Nagyszalánc 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Abaújnádasd 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Benyék 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Rudnok 4 0.28 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.25 %
Rozgony 83 3.94 %
Izdobabeszter 61 2.89 %
Kisida 61 2.89 %
Kassamindszent 53 2.51 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.47 %
Györgyi 51 2.42 %
Hernádcsány 50 2.37 %
Jászómindszent 46 2.18 %
Györke 45 2.13 %
Alsókemence 44 2.09 %
Szepsi 42 1.99 %
Sároskőszeg 42 1.99 %
Kassaolcsvár 41 1.94 %
Regeteruszka 40 1.90 %
Garbócbogdány 39 1.85 %
Budamér 37 1.75 %
Petőszinye 37 1.75 %
Bolyár 36 1.71 %
Mecenzéf 36 1.71 %
Kelecsenyborda 36 1.71 %
Nagyszalánc 33 1.56 %
Benyék 31 1.47 %
Felsőmislye 29 1.38 %
Koksóbaksa 28 1.33 %
Tarcavajkóc 28 1.33 %
Csécs 28 1.33 %
Idabukóc 27 1.28 %
Ránkfüred 27 1.28 %
Lapispatak 27 1.28 %
Kecer 25 1.19 %
Alsótőkés 25 1.19 %
Királynép 25 1.19 %
Felsőcsáj 24 1.14 %
Lengyelfalva 24 1.14 %
Hernádzsadány 24 1.14 %
Rás 23 1.09 %
Hernádszentistván 23 1.09 %
Bátyok 23 1.09 %
Felsőkemence 22 1.04 %
Alsómislye 22 1.04 %
Kassabéla 21 1.00 %
Kalsa 20 0.95 %
Hernádszokoly 20 0.95 %
Füzérnádaska 18 0.85 %
Hernádgecse 18 0.85 %
Baska 18 0.85 %
Semse 17 0.81 %
Ránk 16 0.76 %
Tizsite 16 0.76 %
Torna 15 0.71 %
Abaújszakaly 15 0.71 %
Enyicke 15 0.71 %
Ósvacsákány 15 0.71 %
Aranyida 15 0.71 %
Hilyó 14 0.66 %
Alsóhutka 14 0.66 %
Abaújnádasd 14 0.66 %
Kenyhec 14 0.66 %
Jászó 14 0.66 %
Ósva 14 0.66 %
Abaújszina 13 0.62 %
Jászóújfalu 13 0.62 %
Abaújrákos 13 0.62 %
Abaújharaszti 12 0.57 %
Pány 12 0.57 %
Stósz 12 0.57 %
Szaláncújváros 12 0.57 %
Szeszta 11 0.52 %
Lapispatakújtelep 11 0.52 %
Somodi 11 0.52 %
Abos 11 0.52 %
Kecerlipóc 10 0.47 %
Felsőhutka 10 0.47 %
Terebő 10 0.47 %
Eszkáros 10 0.47 %
Sárosófalu 10 0.47 %
Balogd 9 0.43 %
Hernádgönyű 9 0.43 %
Bölzse 9 0.43 %
Alsócsáj 8 0.38 %
Szalánchuta 8 0.38 %
Perény - Hím 7 0.33 %
Nagyida 7 0.33 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 27.53 %
Somodi 42 5.90 %
Kecer 28 3.93 %
Mecenzéf 22 3.09 %
Jászómindszent 16 2.25 %
Nagyida 14 1.97 %
Magyarbőd 13 1.83 %
Jászóújfalu 13 1.83 %
Torna 12 1.69 %
Csécs 10 1.40 %
Hernádcsány 8 1.12 %
Buzita 8 1.12 %
Szepsi 8 1.12 %
Kisida 8 1.12 %
Stósz 7 0.98 %
Patacskő 6 0.84 %
Abaújszina 6 0.84 %
Koksóbaksa 4 0.56 %
Felsőmecenzéf 4 0.56 %
Györke 4 0.56 %
Kassamindszent 4 0.56 %
Abaújszakaly 4 0.56 %
Kenyhec 4 0.56 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.56 %
Abaújnádasd 4 0.56 %
Hilyó 3 0.42 %
Rozgony 3 0.42 %
Rudnok 3 0.42 %
Regeteruszka 3 0.42 %
Budamér 3 0.42 %
Terebő 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Tarcavajkóc 3 0.42 %
Hernádszokoly 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Királynép 2 0.28 %
Hernádgecse 2 0.28 %
Lengyelfalva 2 0.28 %
Györgyi 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Bölzse 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Ósvacsákány 2 0.28 %
Lapispatakújtelep 2 0.28 %
Kelecsenyborda 2 0.28 %
Garbócbogdány 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Pány 2 0.28 %
Hatkóc 2 0.28 %
Perény - Hím 2 0.28 %
Lapispatak 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Hernádzsadány 2 0.28 %
Ránk 2 0.28 %
Alsótőkés 2 0.28 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.45 %
Rozgony 63 4.13 %
Hernádcsány 61 3.99 %
Jászómindszent 59 3.86 %
Kassamindszent 46 3.01 %
Mecenzéf 42 2.75 %
Izdobabeszter 37 2.42 %
Magyarbőd 35 2.29 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.29 %
Kisida 33 2.16 %
Nagyida 31 2.03 %
Györke 27 1.77 %
Enyicke 27 1.77 %
Hernádgecse 26 1.70 %
Jászó 26 1.70 %
Hernádzsadány 25 1.64 %
Kassaolcsvár 23 1.51 %
Csécs 23 1.51 %
Sároskőszeg 22 1.44 %
Hernádszentistván 22 1.44 %
Koksóbaksa 22 1.44 %
Lapispatak 21 1.38 %
Tarcavajkóc 21 1.38 %
Budamér 20 1.31 %
Nagyszalánc 20 1.31 %
Regeteruszka 19 1.24 %
Somodi 19 1.24 %
Királynép 19 1.24 %
Felsőmislye 19 1.24 %
Makranc 19 1.24 %
Felsőmecenzéf 19 1.24 %
Hernádszokoly 17 1.11 %
Alsómislye 17 1.11 %
Lengyelfalva 17 1.11 %
Baska 16 1.05 %
Semse 16 1.05 %
Abaújnádasd 15 0.98 %
Kecer 14 0.92 %
Stósz 14 0.92 %
Garbócbogdány 14 0.92 %
Idabukóc 14 0.92 %
Abaújszakaly 14 0.92 %
Torna 13 0.85 %
Kassabéla 13 0.85 %
Tizsite 12 0.79 %
Györgyi 12 0.79 %
Bölzse 12 0.79 %
Eszkáros 12 0.79 %
Kisladna 12 0.79 %
Pány 12 0.79 %
Füzérnádaska 11 0.72 %
Alsóhutka 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Perény - Hím 11 0.72 %
Petőszinye 10 0.65 %
Alsókemence 10 0.65 %
Benyék 10 0.65 %
Abaújszina 10 0.65 %
Szeszta 9 0.59 %
Hilyó 9 0.59 %
Jászóújfalu 9 0.59 %
Lapispatakújtelep 9 0.59 %
Felsőhutka 9 0.59 %
Hernádgönyű 9 0.59 %
Ósva 9 0.59 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.95 %
Lapispatak 242 7.57 %
Budamér 158 4.95 %
Mecenzéf 114 3.57 %
Hernádcsány 106 3.32 %
Lapispatakújtelep 98 3.07 %
Koksóbaksa 86 2.69 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.50 %
Nagyszalánc 77 2.41 %
Királynép 76 2.38 %
Abaújnádasd 76 2.38 %
Kecer 74 2.32 %
Stósz 74 2.32 %
Kisida 74 2.32 %
Rozgony 69 2.16 %
Kalsa 68 2.13 %
Szepsi 58 1.82 %
Izdobabeszter 55 1.72 %
Jászóújfalu 53 1.66 %
Lengyelfalva 50 1.56 %
Szaláncújváros 48 1.50 %
Hernádgecse 47 1.47 %
Jászómindszent 46 1.44 %
Sároskőszeg 46 1.44 %
Hernádszentistván 46 1.44 %
Magyarbőd 44 1.38 %
Regeteruszka 42 1.31 %
Enyicke 40 1.25 %
Benyék 36 1.13 %
Tizsite 35 1.10 %
Abaújszina 34 1.06 %
Bolyár 32 1.00 %
Alsókemence 31 0.97 %
Tarcavajkóc 31 0.97 %
Kelecsenyborda 30 0.94 %
Alsóhutka 29 0.91 %
Hernádgönyű 29 0.91 %
Kassamindszent 28 0.88 %
Sárosófalu 26 0.81 %
Petőszinye 26 0.81 %
Hernádszokoly 26 0.81 %
Újszállás 25 0.78 %
Semse 25 0.78 %
Györke 24 0.75 %
Kassaolcsvár 21 0.66 %
Abaújharaszti 21 0.66 %
Felsőkemence 21 0.66 %
Balogd 21 0.66 %
Garbócbogdány 20 0.63 %
Ósvacsákány 20 0.63 %
Ósva 20 0.63 %
Felsőmecenzéf 20 0.63 %
Abaújrákos 18 0.56 %
Rudnok 18 0.56 %
Hernádzsadány 18 0.56 %
Kassabéla 17 0.53 %
Szalánchuta 17 0.53 %
Györgyi 17 0.53 %
Alsótőkés 16 0.50 %
Felsőmislye 16 0.50 %
Csécs 15 0.47 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.34 %
Füzérnádaska 11 0.34 %
Pány 11 0.34 %
Rás 11 0.34 %
Hatkóc 11 0.34 %
Patacskő 11 0.34 %
Kenyhec 10 0.31 %
Aranyida 10 0.31 %
Hilyó 10 0.31 %
Kisszalánc 9 0.28 %
Idabukóc 9 0.28 %
Ránkfüred 9 0.28 %
Ránk 9 0.28 %
Terebő 9 0.28 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.83 %
Jászómindszent 94 8.04 %
Szepsi 75 6.42 %
Stósz 68 5.82 %
Felsőmecenzéf 59 5.05 %
Jászó 40 3.42 %
Kisida 40 3.42 %
Hernádcsány 21 1.80 %
Rozgony 19 1.63 %
Makranc 18 1.54 %
Kassamindszent 17 1.45 %
Torna 16 1.37 %
Lengyelfalva 15 1.28 %
Rudnok 15 1.28 %
Hatkóc 15 1.28 %
Hernádszokoly 14 1.20 %
Királynép 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Koksóbaksa 11 0.94 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.94 %
Jászóújfalu 10 0.86 %
Perény - Hím 9 0.77 %
Pány 9 0.77 %
Idabukóc 9 0.77 %
Garbócbogdány 8 0.68 %
Semse 8 0.68 %
Hernádszentistván 8 0.68 %
Nagyszalánc 8 0.68 %
Magyarbőd 8 0.68 %
Kassaolcsvár 8 0.68 %
Jánok 8 0.68 %
Izdobabeszter 7 0.60 %
Csécs 7 0.60 %
Felsőtőkés 7 0.60 %
Abaújszina 6 0.51 %
Kenyhec 6 0.51 %
Nagyida 6 0.51 %
Györke 6 0.51 %
Abaújszakaly 6 0.51 %
Benyék 6 0.51 %
Sároskőszeg 6 0.51 %
Felsőhutka 6 0.51 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.15 %
Makranc 152 7.95 %
Buzita 107 5.60 %
Torna 92 4.81 %
Ránk 82 4.29 %
Csécs 79 4.13 %
Nagyida 72 3.77 %
Szeszta 65 3.40 %
Somodi 56 2.93 %
Debrőd 52 2.72 %
Perény - Hím 49 2.56 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.20 %
Reste 39 2.04 %
Tornaújfalu 36 1.88 %
Komaróc 35 1.83 %
Alsólánc 34 1.78 %
Áj 32 1.67 %
Abaújszina 32 1.67 %
Jánok 31 1.62 %
Zsarnó 30 1.57 %
Jászó 30 1.57 %
Pány 22 1.15 %
Péder 22 1.15 %