SK
TV
.....

Kisgéres

Község

címer zászló
1245 100% magyar 1910
988 91% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kisgéres
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malý Horeš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Alsó-kertalja, Bozó-erdő, Eperjeske, Felső-kertalja, Felső-rét, Filepszár-homok, Gazda-hegy, (Gyakar-erdő), Hosszú-tövisk, Keresztúrpuszta, Kis tó tájéka, Komló kert, Kontyoska, Legelő, Méhes-szög, Nagy-rét, Oncsa-telep, Ordító, Piszkáros-nádas, Puszta, Réti-tó, Ritka, Semjéni sor, Szár-hegy, Szőlős-fenék, Telek-csapó, Telek-szög, Temető-homok, Tölgyes, Vasas-homok, Vitrikes-homok, Vitálius-homok
Koordináták:
48.39580536, 21.95241165
Terület:
19,21 km2
Rang:
község
Népesség:
1100
Tszf. magasság:
99 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07652
Település kód:
528552
Szervezeti azonosító:
331724
Adóazonosító:
2020730481

A község a Bodrogköz középső részén, a Karcsamelléken fekszik, Királyhelmectől 5 km-re délnyugatra, Sátoraljaújhelytől 30 km-re keletre. Áthalad rajta a Nagykövesdet (13,5 km) Királyhelmeccel összekötő országút, mellékút köti össze Perbenyikkel (4,4 km). Határán keresztülhalad a Sátoraljaújhely-Csap vasútvonal is, de megállóhelye nincs. Határa két, egymással össze nem függő kataszteri területből áll: Keresztúrpusztából (melynek legnagyobb része legelőként hasznosítható szikes puszta) és a tőle Nagygéres határával elválasztott Kisgéresből, melynek nagyobb része mezőgazdaságilag művelt terület. A falutól keletre terül el a község egyetlen fennmaradt erdeje, a részben Királyhelmechez tartozó Bozó-erdő. A falutól délre fekvő egykori Gyakar-erdőt a vasút építésekor kiirtották. Keresztúrpuszta kataszterét délről Nagygéres, délnyugatról (rövid szakaszon) Örös, nyugatról Szomotor és Bodrogszentmária, északról Rad és Szinyér, északkeletről pedig Bodrogszentes határolja. Kisgéres nyugatról Nagygéres és Bodrogszentes, északkeletről Királyhelmec, keletről Perbenyik, délről pedig Kisrozvágy, Semjén és Lácacséke községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (19,21 km²) az elmúlt száz év során nem változott, 55,9 %-át Kisgéres (10,73 km²), 44,1 %-át pedig Keresztúrpuszta (8,48 km²) katasztere alkotja.

Népesség

1910-ben 1245, 1921-ben 1205, 1938-ban pedig 1399, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Népességének maximumát (1444 fő) 1970-ben érte el, azóta folyamatosan csökken lakoságszáma, 1991-2011 között lakosságának 10,4 %-át elveszítette (1241 főről 1112-re csökkent). A községet ma is csaknem kizárólag magyar nemzetiségűek lakják (2011-ben 93,4 %), a szlovákok aránya 1991-2011 között 1,9 %-ról 5,4 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége református vallású (74,5 %), de kiugróan magas a jehovisták (11,3 %) részaránya is. A római katolikusok a lakosság 7,6 %-át alkotják. 1944-ig népes izraelita közösség is élt a községben (1921-ben 6,4 %, 1938-ban 5,4 %).

Történelem

A mai települést 1214-ben Királyhelmec határbejárási jegyzőkönyvében említik először „Gures” alakban. Keresztúrpuszta neve Christur elpusztult község nevét őrzi. Keresztúrt már 1214 előtt említik Huntó ispán birtokaként, ki azt Boleszló váci püspöknek adományozza. Később, egy 1263-as határjáró levélben is szerepelt. Az 1960-as években feltárt templomromok bizonyítják, hogy templomos falu volt. Kisgéres (Kysgeres) néven 1411-ben szerepel első ízben okiratban. Zemplén várának tartozéka volt, Gerus néven, melyet IV. Béla király Péter fiainak: Igenernek és Ambrusnak adományozott. 1403-tól a Pálócziaké. 1419-ben az Imreghi és más nemes családoké. 1489-től részben a leleszi prépostság faluja volt, részben a Perényi, Báthori, Daróczi és Károlyi családoké. A 16. század közepén lakói reformátusok lettek. Régi fatemploma a 18. században tönkrement, helyette 1772-ben építettek imaházat és iskolamesteri lakást. 1784-ben épült fel az új református templom, tornyát 1795-ben építették. 1787-ben 81 háza és 670 lakosa volt. 1828-ban 153 házában 1131 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkoztak. 1865-ben hatalmas tűzvész pusztított a faluban, melynek a templom is áldozatul esett. A következő évben mind a templomot, mind a tanítói lakot újjáépítették. 1890-ben és 1903-ban újabb tűzvészek pusztítottak. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. A trianoni határ megvonása után határközséggé vált. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1940-43-ban épült fel új településrésze az ún. Oncsa-telep, ezzel belterülete csaknem duplájára nőtt. 1944-ben zsidó lakosait (1938-ban 61 fő) koncentrációs táborba hurcolták. 1944. december 3-án mintegy 120 férfit hurcoltak a faluból szovjetunióbeli kényszermunkára. Mezőgazdasági szövetkezete 1953-ban alakult, 1960-ban a perbenyiki szövetkezettel egyesült, 1975-1990 között Örös, Nagygéres és Bodrogszentes EFSz-ével egyesítették.

Mai jelentősége

Kisgéres (bár gazdái nagyrészt Királyhelmec kataszterében művelnek szőlőt) elsősorban boráról híres, több száz éves, tufába mélyített pincesora országos nevezetességű. A községben négyosztályos magyar alapiskola és óvoda található. Református temploma 1795-ben épült klasszicista stílusban. A népi építészet számos emléke maradt fent a faluban. Határában két természetvédelmi terület (Kökörcsin-rét, Géresi rétek) biztosít védelmet ritka endemikus növényeknek (magyar és Zimmermann-kökörcsin, hernyópázsit).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Géres. Magyar falu Zemplén Vármegyében, földes Ura a’ Lelészi Uradalom, lakosai reformátusok, fekszik Nagy Géresnek, és Királyi Helmetznek szomszédságában, határja két nyomásbéli felette nyirkos, melly jó búzát terem, erdője kitsiny, réttye kevés, lakosai Király Helmeczi szőlőben szoktak munkálódni. KERESZTÚR. Szabad puszta Zemplén Vármegy.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Géres, magyar falu, Zemplén vmegyében, Király-Helmeczhez nyugotra 1/2 mfdnyire: 3 római kath., 1072 ref., 6 zsidó lak. Ref. anyaszentegyház. Szántófölde 906 hold, s bő termékenységü; rétje, erdeje kevés. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kisgéres, bodrogközi magyar kisközség 263 házzal és 1354 református vallású lakossal. Postája és távírója Királyhelmecz, vasúti állomása Perbenyik. Már a leleszi prépostság alapító-levele említi Vitalis nevű birtokosát. 1214-ben még puszta volt s akkor nyerte a Kis jelzőt is. Ez időtájt Gyueres alakban találjuk feljegyezve. Zemplén várának tartozéka volt, melyet IV. Béla, Gerus néven, Péter fiainak: Agenak, Igenernek és Ambrusnak adományoz. Majd a XIII. században a Rozádiv család lesz az ura, de 1403-ban a Pálócziaké. 1419-ben Imreghi Andrást és Cseke Györgyöt, 1458-ban Pálóczi Lászlót, hét évvel később Bacskai Istvánt és Tárkányi Istvánt iktatják birtokba; de 1489-ben a leleszi prépostság is részesedik benne. 1505-ben Szennyesi Tamást, 1510-ben Bánffi Pétert, Eödönffi Imrét, Dobó Zsófiát, Gerendi Lászlót és Czékei Jánost találjuk itt. Az 1598-iki összeírás egyedül Báthory Istvánt említi birtokosául. Utána Nyáry István következett, de 1609-ben a Daróczyaknak is van benne részük. 1747-ben Dravetzky Lászlót, 1779-ben pedig Károlyi Antalt iktatják itt birtokba. Újabb korban s ezidőszerint is birtokosa a leleszi prépostság. 1868-ban, 69-ben, 90-ben és 1903-ban nagyobb tűzvész pusztított a községben. Református temploma 1758-ban épült. Ide tartoznak Viktor és Pusztakeresztúr tanyák, mely utóbbinak a neve Christur elpusztult község emlékét tartja fenn. Ez a község már 1214 előtt említtetik Huntó ispán birtokaként, ki azt Boleszló váczi püspöknek adományozza. Említve van azután egy 1263-iki határjáró-levélben is. Géres határában feküdt hajdan Bodoló község is, melyről már 1254-ben történik említés. A XV. század közepén a Sztritheieké és a Buttkai Bodaiaké. Tíz évvel később már praedium és Serédi Gáspár az ura. 1570-ben Kistárkányi Boda Ozsvátot és Móré Gáspárt, 15 évvel később pedig Joó Jánost iktatják birtokába. Ez időtájt Knini Boinithith Györgynek is van itt birtoka. Határában a Tatártemetés nevű dűlőhöz szájhagyomány fűződik, hogy t. i. Batu kán hordái itt gyilkolták volna rakásra az akkori környékbeli lakosságot. 21.9440851

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisgéres. Okleveles első nyomát 1214-ből találjuk Gyueres alakban. Ez időben még puszta és részben zempléni várbirtok, részben a leleszi prépostságé. IV. Béla Gerus néven Péter fiai: Agenak, Igenernek és Ambrusnak adományozza. A XIII. század végén a Rozadiv-családé, 1403-ban a Pálóczyaké, 1419-ben az Imreghi- és Cseke-családé, 1458-ban Pálóczy Lászlót, Bocskai Istvánt és a Tárkányicsaládot iktatják itt birtokba. Később a Szennyesi-, Bánffy-, Eödönffy-, Gerendi-, Czékei-familia, majd Báthory István, a Nyáriak, Daróczyak, Dravetzkyek és Károlyiak és részben ismét a leleszi prépostság kezére kerül. A hozzátartozó Keresztúrpuszta Christur hajdani község emlékét tartja fenn. E község a XIII. század elején Huntó ispán birtoka, majd a váci püspökség kapja. Géres határában feküdt egykor Bodoló község is, mely már a XV. században elpusztult volt. A Tatártemetés nevű dűlőhöz az a száj hagyomány fűződik, hogy a tatár hordák itt ölték halomra az akkori környékbeli lakosságot. A község magyar lakossága a cseh megszállás alatt sokat szenvedett A község területe 3338 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1399.

Névelőfordulások
1214
Gures
1411
Kysgeres
1773
Kis-Géres,
1786
Kisch-Géresch,
1808
Kis-Géres,
1863
Kisgéres,
1927
Malý Gýreš, Kis-Géres,
1938
Kisgéres,
1945
Malý Gýreš, Kis-Géres,
1948
Malý Horeš
1994
Kisgéres

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szövetkezet utca (Družstevná) 233/33
Telefon: 0566285370
Fax: 0566285371

Honlap: malyhores.sk
Polgármester:
Furik Csaba (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Kendi Robert (SMK-MKP)
Sohajda Tibor (SMK-MKP)
Asszonyi Árpád (SMK-MKP)
Balasi Zsolt (SMK-MKP)
Sirgely Ladislav (SMK-MKP)
Kis-Berta Tomáš (SMK-MKP)
Kolesár Szabolcs (SMK-MKP)
Sohajda Alexander (SMK-MKP)
Varkonda Csaba (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 9 képviselö 9 képviselö
Kisgéresi Posta

Szövetkezet utca 233

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Szenczi Molnár Albert utca 11

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagygéresi utca 15

Kisgéresi Községi Hivatal

Szövetkezet utca 233/33

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1156 94%
szlovákok 14 1%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
németek 3 0%
egyéb 53 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1226
magyarok 1245 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1245
magyarok 1148 95%
szlovákok 0 0%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 56 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1205
magyarok 1216 98%
szlovákok 23 2%
ruszinok 0 0%
ukránok 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1241
magyarok 1098 96%
szlovákok 49 4%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1149
magyarok 1039 93%
szlovákok 60 5%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1112
magyarok 988 91%
szlovákok 75 7%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 26 2%
összlétszám 1091
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 929
Választási részvétel: 59.2 %
Kiadott boríték: 550
Bedobott boríték: 550

Polgármester

Érvényes szavazólap: 514
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Furik Csaba 514 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kendi Robert 450 SMK-MKP
Sohajda Tibor 383 SMK-MKP
Asszonyi Árpád 362 SMK-MKP
Balasi Zsolt 339 SMK-MKP
Sirgely Ladislav 328 SMK-MKP
Kis-Berta Tomáš 326 SMK-MKP
Kolesár Szabolcs 320 SMK-MKP
Sohajda Alexander 308 SMK-MKP
Varkonda Csaba 290 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 9 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 939
Választási részvétel: 35.14 %
Kiadott boríték: 330
Bedobott boríték: 330
Választásra jogosult: 939
Választási részvétel: 12.78 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120
Választásra jogosult: 919
Választási részvétel: 44,94 %
Kiadott boríték: 413
Bedobott boríték: 413

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 283
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 396
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 203 71.73 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 38 13.43 % KDS
Dominika Palaščáková 9 3.18 % NOVA
Jaroslav Džunko 8 2.83 % Független
Rastislav Masnyk 7 2.47 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 5 1.77 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 5 1.77 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 4 1.41 % KSS
Ivan Kuhn 2 0.71 % OKS
Jozef Holečko 2 0.71 % Független
Rudolf Bauer 9 7.63% KDS
Karol Pataky 259 65.40 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 111 28.03 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 8 2.02 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 4 1.01 % Független
Oliver Petrík 3 0.76 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 2 0.51 % SNS
Lukáš Sisák 2 0.51 % KSS
Ján Struk 2 0.51 % SMS
Štefan Surmánek 1 0.25 % ĽSNS
Jozef Červeňák 1 0.25 % RIS
Vladislav Stanko 1 0.25 % Független
Adam Šepetka 1 0.25 % NAJ
Rudolf Botka 1 0.25 % NP
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 329
Érvényes szavazólap: 401
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Furik 289 87.84% SMK-MKP
József Kopasz 219 66.57% SMK-MKP
Mária Szuperák 214 65.05% SMK-MKP
Ladislav Illés 210 63.83% SMK-MKP
László Farkas 184 55.93% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 164 49.85% SMK-MKP
Gejza Sačko 120 36.47% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 105 31.91% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 71 21.58% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 62 18.84% SMER - SD
Ján Hornyák 47 14.29% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Duč 43 13.07% Független
Michal Zurbola 33 10.03% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jana Mondiková 15 4.56% SMER - SD
Róbert Puci 13 3.95% SMER - SD
Peter Pető 11 3.34% Független
Tibor Jánošík 11 3.34% NOVA
Juraj Sobek 11 3.34% SMER - SD
Miroslav Tóth 8 2.43% SMER - SD
Tichomír Kačo 7 2.13% Független
František Tomko 6 1.82% Független
Terézia Kačová 6 1.82% NOVA
Michaela Kapustníková 5 1.52% NOVA
Edita Anthony 5 1.52% SaS
Marek Čižmár 5 1.52% Független
Magdaléna Haburová 5 1.52% Független
Vladimír Seman 4 1.22% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubomír Princík 4 1.22% Független
Rastislav Petrovič 4 1.22% SMER - SD
Mikuláš Balog 3 0.91% EDS
Ľudovít Tóth 3 0.91% SĽS
Marián Kolesár 3 0.91% Független
František Kolbaský 3 0.91% ÚSVIT
Igor Balog 3 0.91% SRÚS
Vladimír Dvorový 3 0.91% SMER - SD
Juraj Selecký 3 0.91% Független
Marián Ferčák 3 0.91% ĽS-HZDS
Štefan Tatranský 3 0.91% KSS
Juliana Pašková 2 0.61% Független
Miloš Ferko 2 0.61% NOVA
Martin Galgoczy 2 0.61% Független
Pavel Szijjártó 2 0.61% SĽS
Tomáš Kříž 2 0.61% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Begala 2 0.61% Független
Gejza Gore 2 0.61% Független
Ladislav Bodnár 2 0.61% Független
Cyril Korpesio 2 0.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Juroš 2 0.61% MS
Miloš Kubica 1 0.30% Független
Miroslav Ramšak 1 0.30% ĽS Naše Slovensko
Jana Mišenková 1 0.30% NÁŠ KRAJ
Aneta Horváthová 1 0.30% EDS
Katarína Mischurová 1 0.30% Független
Jaroslav Konečný 1 0.30% Független
Zlatica Čeplíková 1 0.30% Független
Robert Engel 1 0.30% Független
Ladislav Szilágyi 1 0.30% SaS
Iveta Kohanová 1 0.30% Független
Ján Lukáč 1 0.30% SMS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Csaba Furik 381 95.01% SMK-MKP
Csilla Bálintová 269 67.08% SMK-MKP
József Kopasz 267 66.58% SMK-MKP
Zoltán Ilko 245 61.10% SMK-MKP
Tibor Sáradi 189 47.13% SMK-MKP
István Takács 184 45.89% SMK-MKP
Karol Pataky 159 39.65% MOST - HÍD
Jozef Želinský 116 28.93% MOST - HÍD
Jozef Horváth 100 24.94% MOST - HÍD
Gejza Sačko 84 20.95% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 69 17.21% SMER-SD
Peter Pandy 67 16.71% MOST - HÍD
Ján Juhász 38 9.48% MOST - HÍD
Zoltán Sipos 31 7.73% MKDA-MKDSZ
František Krejza 31 7.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Dionýz Szabó 28 6.98% ŠKV
Edina Kocsisová 27 6.73% Független
Viktor Palko 27 6.73% MOST - HÍD
Štefan Duč 25 6.23% Független
Peter Rico 23 5.74% MOST - HÍD
Zoltán Mento 21 5.24% Független
Ján Seman 19 4.74% ŠANCA
Július Hajdu 18 4.49% SMER-SD
Jana Mondiková 8 2.00% SMER-SD
Adrian Haraszti 7 1.75% NAJ
František Tomko 7 1.75% JEDNOTA-ĽSS
Róbert Puci 6 1.50% SMER-SD
Slavomír Illeš 5 1.25% Független
Vladimír Seman 4 1.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Rastislav Jílek 4 1.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bielek 4 1.00% SNS
Iveta Solomonová 4 1.00% KSS
Marek Čižmár 4 1.00% Független
Marián Vanci 4 1.00% ŠKV
Gabriel Garanič 3 0.75% Független
Terézia Stanková 3 0.75% Független
Tichomír Kačo 3 0.75% ŠKV
Michal Magnes 2 0.50% SNS
Filip Biháry 2 0.50% ĽS Naše Slovensko
Libuša Babuľaková 2 0.50% ŠKV
Štefan Kandráč 2 0.50% NP
Miroslav Ramšák 2 0.50% ĽS Naše Slovensko
Marta Hrobová 2 0.50% ÚSVIT
Lucia Rušinová 2 0.50% JEDNOTA-ĽSS
Marián Oščenda 2 0.50% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 2 0.50% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Juraj Oščenda 1 0.25% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 1 0.25% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 1 0.25% DS
Milan Malý 1 0.25% KSS
Peter Bačkovský 1 0.25% ŠKV
Martin Galgoczy 1 0.25% Független
Cyril Korpesio 1 0.25% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Dušan Grajcár 1 0.25% JEDNOTA-ĽSS
Nataša Hančinová 1 0.25% JEDNOTA-ĽSS
Antónia Hrabská 1 0.25% ŠKV
Juraj Guzej 1 0.25% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Michal Sentelik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Radoslav Rendeš 0 0.00% ŠKV
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Vladimír Šiňanský 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Dzielavský 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Ducárová 0 0.00% ŠKV
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Rastislav Petrovič 0 0.00% SMER-SD
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 22.46 %
Tiszacsernyő 27 6.52 %
Nagytárkány 17 4.11 %
Nagygéres 14 3.38 %
Zétény 13 3.14 %
Bély 10 2.42 %
Bodrogszentes 9 2.17 %
Borsi 9 2.17 %
Kistárkány 8 1.93 %
Bodrogmező 8 1.93 %
Szomotor 8 1.93 %
Rad 7 1.69 %
Tőketerebes 7 1.69 %
Kisgéres 7 1.69 %
Kiskövesd 6 1.45 %
Lelesz 6 1.45 %
Kisdobra 6 1.45 %
Ágcsernyő 6 1.45 %
Ladamóc 5 1.21 %
Nagykövesd 5 1.21 %
Bodrogszentmária 4 0.97 %
Szőlőske 4 0.97 %
Bacska 4 0.97 %
Bodrogszerdahely 4 0.97 %
Gálszécs 3 0.72 %
Véke 3 0.72 %
Szolnocska 3 0.72 %
Velejte 3 0.72 %
Zemplén 2 0.48 %
Újhely 2 0.48 %
Magyarsas 2 0.48 %
Boly 2 0.48 %
Nagytoronya 2 0.48 %
Garany 2 0.48 %
Imreg 2 0.48 %
Szinyér 2 0.48 %
Kolbáska 1 0.24 %
Bári 1 0.24 %
Isztáncs 1 0.24 %
Nagyazar 1 0.24 %
Bacskó 1 0.24 %
Szilvásújfalu 1 0.24 %
Bodzásújlak 1 0.24 %
Szécsegres 1 0.24 %
Vécse 1 0.24 %
Kistoronya 1 0.24 %
Kozma 1 0.24 %
Kazsó 1 0.24 %
Zemplénújfalu 1 0.24 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 5.01 %
Bodrogszentes 25 2.72 %
Tőketerebes 10 1.09 %
Tiszacsernyő 9 0.98 %
Nagykövesd 9 0.98 %
Szomotor 8 0.87 %
Bacska 7 0.76 %
Ágcsernyő 7 0.76 %
Nagygéres 7 0.76 %
Bodrogszentmária 7 0.76 %
Bodrogszerdahely 7 0.76 %
Véke 5 0.54 %
Bély 5 0.54 %
Nagytárkány 5 0.54 %
Kistárkány 4 0.44 %
Lelesz 4 0.44 %
Kiskövesd 4 0.44 %
Bacskó 3 0.33 %
Újhely 3 0.33 %
Kolbáska 2 0.22 %
Zemplénújfalu 2 0.22 %
Szőlőske 2 0.22 %
Barancs 2 0.22 %
Alsómihályi 2 0.22 %
Bodzásújlak 2 0.22 %
Szinyér 2 0.22 %
Borsi 2 0.22 %
Rad 2 0.22 %
Gercsely 2 0.22 %
Ladamóc 1 0.11 %
Szolnocska 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Parnó 1 0.11 %
Velejte 1 0.11 %
Boly 1 0.11 %
Kisdobra 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Gálszécs 1 0.11 %
Zétény 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Kázmér 1 0.11 %
Magyarsas 1 0.11 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 23.07 %
Bodzásújlak 84 5.96 %
Gálszécs 45 3.19 %
Kozma 34 2.41 %
Garany 32 2.27 %
Vécse 24 1.70 %
Kasó 23 1.63 %
Királyhelmec 21 1.49 %
Battyán 20 1.42 %
Alsómihályi 20 1.42 %
Barancs 17 1.21 %
Kázmér 15 1.06 %
Gercsely 15 1.06 %
Kiszte 14 0.99 %
Szilvásújfalu 14 0.99 %
Tiszacsernyő 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Céke 13 0.92 %
Dargó 11 0.78 %
Kolbáska 11 0.78 %
Parnó 11 0.78 %
Bacskó 11 0.78 %
Szécskeresztúr 9 0.64 %
Szőlőske 8 0.57 %
Kazsó 8 0.57 %
Hardicsa 8 0.57 %
Isztáncs 8 0.57 %
Imreg 7 0.50 %
Legenye 7 0.50 %
Szécsudvar 7 0.50 %
Kisazar 7 0.50 %
Magyarsas 7 0.50 %
Velejte 7 0.50 %
Borsi 6 0.43 %
Szürnyeg 6 0.43 %
Újhely 5 0.35 %
Nagyruszka 5 0.35 %
Lasztóc 5 0.35 %
Pelejte 5 0.35 %
Csörgő 5 0.35 %
Kiskövesd 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Lelesz 4 0.28 %
Perbenyik 4 0.28 %
Nagyazar 4 0.28 %
Biste 4 0.28 %
Bári 3 0.21 %
Zebegnyő 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Ladamóc 3 0.21 %
Cselej 3 0.21 %
Gerenda 3 0.21 %
Csarnahó 3 0.21 %
Zemplénújfalu 3 0.21 %
Visnyó 2 0.14 %
Bacska 2 0.14 %
Véke 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Nagygéres 2 0.14 %
Rad 2 0.14 %
Bodrogszentmária 2 0.14 %
Bodrogszög 2 0.14 %
Szécsegres 2 0.14 %
Tarnóka 2 0.14 %
Bély 1 0.07 %
Nagytárkány 1 0.07 %
Nagykövesd 1 0.07 %
Nagytoronya 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 21.53 %
Kisgéres 381 11.39 %
Nagytárkány 178 5.32 %
Kistárkány 162 4.84 %
Bodrogszerdahely 160 4.78 %
Bodrogszentes 152 4.55 %
Perbenyik 135 4.04 %
Battyán 130 3.89 %
Nagykövesd 107 3.20 %
Bacska 103 3.08 %
Örös 101 3.02 %
Lelesz 100 2.99 %
Zétény 97 2.90 %
Tiszacsernyő 93 2.78 %
Bély 91 2.72 %
Nagygéres 91 2.72 %
Szomotor 79 2.36 %
Borsi 78 2.33 %
Boly 74 2.21 %
Kiskövesd 69 2.06 %
Ladamóc 68 2.03 %
Bári 63 1.88 %
Bodrogszentmária 63 1.88 %
Rad 62 1.85 %
Kisdobra 48 1.44 %
Tőketerebes 47 1.41 %
Bodrogmező 47 1.41 %
Imreg 46 1.38 %
Véke 45 1.35 %
Ágcsernyő 45 1.35 %
Szürnyeg 34 1.02 %
Szőlőske 34 1.02 %
Csarnahó 30 0.90 %
Szolnocska 30 0.90 %
Szinyér 28 0.84 %
Zemplén 25 0.75 %
Újhely 21 0.63 %
Hardicsa 15 0.45 %
Bodrogszög 11 0.33 %
Gálszécs 9 0.27 %
Kistoronya 9 0.27 %
Kozma 6 0.18 %
Alsómihályi 5 0.15 %
Garany 4 0.12 %
Lasztóc 3 0.09 %
Céke 2 0.06 %
Kolbáska 2 0.06 %
Kázmér 2 0.06 %
Pelejte 2 0.06 %
Visnyó 2 0.06 %
Csörgő 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 14.22 %
Kistárkány 269 11.96 %
Kisgéres 269 11.96 %
Nagytárkány 216 9.60 %
Tiszacsernyő 156 6.93 %
Bély 98 4.36 %
Battyán 96 4.27 %
Bacska 92 4.09 %
Bodrogszerdahely 77 3.42 %
Perbenyik 71 3.16 %
Bodrogszentes 68 3.02 %
Lelesz 66 2.93 %
Nagykövesd 63 2.80 %
Borsi 58 2.58 %
Bári 50 2.22 %
Örös 49 2.18 %
Zétény 48 2.13 %
Boly 47 2.09 %
Ágcsernyő 45 2.00 %
Nagygéres 44 1.96 %
Kiskövesd 43 1.91 %
Szomotor 41 1.82 %
Ladamóc 38 1.69 %
Tőketerebes 35 1.56 %
Kisdobra 33 1.47 %
Rad 33 1.47 %
Bodrogmező 31 1.38 %
Véke 28 1.24 %
Bodrogszentmária 26 1.16 %
Imreg 20 0.89 %
Szolnocska 20 0.89 %
Szinyér 17 0.76 %
Zemplén 17 0.76 %
Csarnahó 16 0.71 %
Szőlőske 15 0.67 %
Újhely 11 0.49 %
Gálszécs 8 0.36 %
Bodrogszög 5 0.22 %
Magyarsas 5 0.22 %
Alsómihályi 5 0.22 %
Kistoronya 5 0.22 %
Parnó 4 0.18 %
Szürnyeg 4 0.18 %
Céke 4 0.18 %
Nagytoronya 3 0.13 %
Gercsely 3 0.13 %
Csörgő 3 0.13 %
Szilvásújfalu 3 0.13 %
Szécsudvar 3 0.13 %
Kisazar 3 0.13 %
Nagyazar 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Hardicsa 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Magyarizsép 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Bacskó 2 0.09 %
Velejte 2 0.09 %
Kazsó 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Garany 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Kozma 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kasó 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 28.14 %
Gálszécs 406 24.89 %
Parnó 55 3.37 %
Szécskeresztúr 52 3.19 %
Vécse 48 2.94 %
Kozma 46 2.82 %
Dargó 39 2.39 %
Bodzásújlak 38 2.33 %
Alsómihályi 34 2.08 %
Kázmér 26 1.59 %
Kisazar 26 1.59 %
Bacskó 26 1.59 %
Királyhelmec 24 1.47 %
Nagyazar 21 1.29 %
Zebegnyő 21 1.29 %
Garany 21 1.29 %
Céke 20 1.23 %
Kereplye 20 1.23 %
Szécsudvar 19 1.16 %
Szilvásújfalu 18 1.10 %
Tarnóka 17 1.04 %
Magyarizsép 17 1.04 %
Velejte 16 0.98 %
Cselej 15 0.92 %
Csörgő 15 0.92 %
Hardicsa 14 0.86 %
Zemplénújfalu 12 0.74 %
Gerenda 12 0.74 %
Szürnyeg 12 0.74 %
Nagytoronya 11 0.67 %
Pelejte 11 0.67 %
Nagyruszka 11 0.67 %
Gercsely 11 0.67 %
Lasztóc 10 0.61 %
Visnyó 10 0.61 %
Barancs 9 0.55 %
Sztankóc 9 0.55 %
Szomotor 8 0.49 %
Újhely 8 0.49 %
Bodrogszerdahely 8 0.49 %
Tiszacsernyő 8 0.49 %
Battyán 7 0.43 %
Borsi 7 0.43 %
Ágcsernyő 7 0.43 %
Nagytárkány 6 0.37 %
Isztáncs 6 0.37 %
Szécsegres 6 0.37 %
Rad 5 0.31 %
Lelesz 5 0.31 %
Kisdobra 5 0.31 %
Biste 5 0.31 %
Perbenyik 4 0.25 %
Legenye 4 0.25 %
Kasó 4 0.25 %
Nagygéres 4 0.25 %
Kiszte 4 0.25 %
Magyarsas 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Imreg 4 0.25 %
Örös 3 0.18 %
Bacska 3 0.18 %
Bodrogszentes 3 0.18 %
Kazsó 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 19.91 %
Tiszacsernyő 150 13.27 %
Királyhelmec 123 10.88 %
Ágcsernyő 49 4.34 %
Bodrogszerdahely 32 2.83 %
Lelesz 30 2.65 %
Nagytárkány 30 2.65 %
Kisgéres 28 2.48 %
Tőketerebes 26 2.30 %
Bacska 25 2.21 %
Bély 22 1.95 %
Bodrogszentes 21 1.86 %
Imreg 18 1.59 %
Borsi 16 1.42 %
Örös 14 1.24 %
Perbenyik 14 1.24 %
Gálszécs 13 1.15 %
Szomotor 11 0.97 %
Kisdobra 11 0.97 %
Kistárkány 11 0.97 %
Kozma 10 0.88 %
Nagygéres 10 0.88 %
Vécse 8 0.71 %
Szolnocska 8 0.71 %
Rad 8 0.71 %
Kiskövesd 7 0.62 %
Véke 7 0.62 %
Bodzásújlak 7 0.62 %
Bodrogszentmária 7 0.62 %
Bodrogmező 6 0.53 %
Boly 6 0.53 %
Nagykövesd 6 0.53 %
Legenye 5 0.44 %
Zemplén 5 0.44 %
Gercsely 5 0.44 %
Garany 5 0.44 %
Kázmér 4 0.35 %
Szinyér 4 0.35 %
Szécsudvar 4 0.35 %
Barancs 4 0.35 %
Szőlőske 4 0.35 %
Bári 4 0.35 %
Alsómihályi 3 0.27 %
Csörgő 3 0.27 %
Ladamóc 3 0.27 %
Kisazar 2 0.18 %
Újhely 2 0.18 %
Dargó 2 0.18 %
Parnó 2 0.18 %
Bodrogszög 2 0.18 %
Magyarsas 2 0.18 %
Biste 2 0.18 %
Szürnyeg 2 0.18 %
Nagyazar 2 0.18 %
Nagytoronya 2 0.18 %
Kazsó 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Sztankóc 1 0.09 %
Magyarizsép 1 0.09 %
Kiszte 1 0.09 %
Céke 1 0.09 %
Bacskó 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Zétény 1 0.09 %
Szécskeresztúr 1 0.09 %
Csarnahó 1 0.09 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 29.93 %
Gálszécs 23 3.78 %
Vécse 17 2.80 %
Velejte 12 1.97 %
Kasó 10 1.64 %
Zemplénújfalu 9 1.48 %
Királyhelmec 9 1.48 %
Hardicsa 8 1.32 %
Parnó 7 1.15 %
Isztáncs 7 1.15 %
Lasztóc 6 0.99 %
Magyarsas 6 0.99 %
Szécsudvar 6 0.99 %
Céke 6 0.99 %
Magyarizsép 6 0.99 %
Kazsó 5 0.82 %
Bodrogszerdahely 5 0.82 %
Kozma 5 0.82 %
Szilvásújfalu 5 0.82 %
Ágcsernyő 5 0.82 %
Lelesz 5 0.82 %
Alsómihályi 5 0.82 %
Kiszte 4 0.66 %
Gercsely 4 0.66 %
Tiszacsernyő 4 0.66 %
Bodzásújlak 4 0.66 %
Garany 4 0.66 %
Újhely 4 0.66 %
Rad 4 0.66 %
Legenye 3 0.49 %
Kistárkány 3 0.49 %
Szürnyeg 3 0.49 %
Nagytoronya 3 0.49 %
Nagyazar 3 0.49 %
Nagygéres 3 0.49 %
Battyán 3 0.49 %
Bacskó 3 0.49 %
Nagykövesd 2 0.33 %
Bári 2 0.33 %
Dargó 2 0.33 %
Barancs 2 0.33 %
Zebegnyő 2 0.33 %
Szécsegres 2 0.33 %
Biste 2 0.33 %
Boly 2 0.33 %
Nagyruszka 2 0.33 %
Szécskeresztúr 2 0.33 %
Pelejte 2 0.33 %
Csörgő 2 0.33 %
Kázmér 1 0.16 %
Kiskövesd 1 0.16 %
Kisgéres 1 0.16 %
Bacska 1 0.16 %
Bély 1 0.16 %
Borsi 1 0.16 %
Imreg 1 0.16 %
Zemplén 1 0.16 %
Sztankóc 1 0.16 %
Kolbáska 1 0.16 %
Véke 1 0.16 %
Bodrogszentmária 1 0.16 %
Bodrogszentes 1 0.16 %
Cselej 1 0.16 %
Tarnóka 1 0.16 %
Bodrogszög 1 0.16 %
Visnyó 1 0.16 %
Gerenda 1 0.16 %
Nagytárkány 1 0.16 %
Szőlőske 1 0.16 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 14.54 %
Szőlőske 90 9.91 %
Borsi 88 9.69 %
Királyhelmec 77 8.48 %
Bodrogszerdahely 75 8.26 %
Szomotor 45 4.96 %
Tiszacsernyő 44 4.85 %
Gálszécs 38 4.19 %
Battyán 33 3.63 %
Kisgéres 27 2.97 %
Ladamóc 24 2.64 %
Lelesz 22 2.42 %
Nagytárkány 20 2.20 %
Perbenyik 15 1.65 %
Kiskövesd 15 1.65 %
Bodrogszentes 15 1.65 %
Bély 15 1.65 %
Bodrogszentmária 15 1.65 %
Újhely 14 1.54 %
Bári 14 1.54 %
Céke 12 1.32 %
Kistárkány 12 1.32 %
Kistoronya 11 1.21 %
Csörgő 11 1.21 %
Nagykövesd 10 1.10 %
Bodzásújlak 10 1.10 %
Örös 9 0.99 %
Véke 9 0.99 %
Pelejte 8 0.88 %
Szécskeresztúr 8 0.88 %
Zemplén 7 0.77 %
Imreg 7 0.77 %
Alsómihályi 7 0.77 %
Bacska 7 0.77 %
Legenye 6 0.66 %
Magyarsas 6 0.66 %
Kozma 6 0.66 %
Vécse 6 0.66 %
Hardicsa 6 0.66 %
Rad 6 0.66 %
Dargó 5 0.55 %
Boly 5 0.55 %
Bacskó 5 0.55 %
Garany 5 0.55 %
Ágcsernyő 5 0.55 %
Parnó 5 0.55 %
Zemplénújfalu 4 0.44 %
Szolnocska 4 0.44 %
Zétény 4 0.44 %
Lasztóc 4 0.44 %
Csarnahó 4 0.44 %
Velejte 3 0.33 %
Szécsegres 3 0.33 %
Nagyruszka 3 0.33 %
Bodrogmező 3 0.33 %
Kolbáska 3 0.33 %
Gercsely 3 0.33 %
Kisdobra 3 0.33 %
Szécsudvar 3 0.33 %
Szürnyeg 3 0.33 %
Kiszte 3 0.33 %
Kázmér 3 0.33 %
Nagygéres 3 0.33 %
Magyarizsép 3 0.33 %
Gerenda 2 0.22 %
Biste 2 0.22 %
Nagytoronya 2 0.22 %
Szinyér 2 0.22 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Kereplye 1 0.11 %
Nagyazar 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Zebegnyő 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Cselej 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 13.57 %
Gálszécs 72 6.98 %
Parnó 20 1.94 %
Kozma 18 1.74 %
Alsómihályi 18 1.74 %
Garany 18 1.74 %
Bacskó 14 1.36 %
Magyarizsép 11 1.07 %
Királyhelmec 11 1.07 %
Lasztóc 10 0.97 %
Tiszacsernyő 9 0.87 %
Bodzásújlak 9 0.87 %
Hardicsa 9 0.87 %
Dargó 9 0.87 %
Kisazar 7 0.68 %
Vécse 7 0.68 %
Szécsudvar 7 0.68 %
Legenye 7 0.68 %
Kiszte 6 0.58 %
Nagyazar 6 0.58 %
Szécskeresztúr 6 0.58 %
Nagytoronya 5 0.48 %
Nagytárkány 5 0.48 %
Magyarsas 5 0.48 %
Szürnyeg 5 0.48 %
Zemplénújfalu 4 0.39 %
Újhely 4 0.39 %
Kázmér 4 0.39 %
Szilvásújfalu 4 0.39 %
Céke 3 0.29 %
Velejte 3 0.29 %
Nagygéres 3 0.29 %
Kasó 3 0.29 %
Zebegnyő 3 0.29 %
Bély 3 0.29 %
Lelesz 3 0.29 %
Tarnóka 3 0.29 %
Bodrogszentes 3 0.29 %
Véke 3 0.29 %
Csörgő 3 0.29 %
Szécsegres 3 0.29 %
Szomotor 3 0.29 %
Isztáncs 3 0.29 %
Bodrogszerdahely 3 0.29 %
Szőlőske 2 0.19 %
Nagyruszka 2 0.19 %
Bári 2 0.19 %
Pelejte 2 0.19 %
Borsi 2 0.19 %
Nagykövesd 2 0.19 %
Bodrogszentmária 2 0.19 %
Visnyó 2 0.19 %
Battyán 2 0.19 %
Kisgéres 2 0.19 %
Szolnocska 2 0.19 %
Barancs 2 0.19 %
Kolbáska 2 0.19 %
Sztankóc 2 0.19 %
Örös 2 0.19 %
Gercsely 2 0.19 %
Kiskövesd 2 0.19 %
Rad 1 0.10 %
Csarnahó 1 0.10 %
Bodrogmező 1 0.10 %
Kistárkány 1 0.10 %
Ágcsernyő 1 0.10 %
Ladamóc 1 0.10 %
Kereplye 1 0.10 %
Kazsó 1 0.10 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 17.05 %
Tőketerebes 297 15.07 %
Kisazar 94 4.77 %
Szécskeresztúr 87 4.41 %
Dargó 78 3.96 %
Nagyazar 53 2.69 %
Kereplye 48 2.44 %
Vécse 39 1.98 %
Parnó 35 1.78 %
Kozma 33 1.67 %
Zebegnyő 28 1.42 %
Alsómihályi 25 1.27 %
Bacskó 21 1.07 %
Tarnóka 20 1.01 %
Bodzásújlak 19 0.96 %
Sztankóc 19 0.96 %
Magyarsas 17 0.86 %
Magyarizsép 17 0.86 %
Hardicsa 17 0.86 %
Szilvásújfalu 17 0.86 %
Cselej 17 0.86 %
Csörgő 16 0.81 %
Garany 16 0.81 %
Szécsudvar 16 0.81 %
Királyhelmec 15 0.76 %
Velejte 14 0.71 %
Gerenda 13 0.66 %
Nagyruszka 12 0.61 %
Céke 12 0.61 %
Visnyó 11 0.56 %
Lasztóc 10 0.51 %
Bodrogszerdahely 9 0.46 %
Pelejte 9 0.46 %
Nagytoronya 9 0.46 %
Kázmér 9 0.46 %
Tiszacsernyő 9 0.46 %
Barancs 8 0.41 %
Kiszte 8 0.41 %
Lelesz 8 0.41 %
Isztáncs 7 0.36 %
Nagytárkány 7 0.36 %
Kolbáska 7 0.36 %
Véke 7 0.36 %
Zemplénújfalu 7 0.36 %
Gercsely 6 0.30 %
Szomotor 6 0.30 %
Nagygéres 6 0.30 %
Újhely 5 0.25 %
Bodrogszentmária 5 0.25 %
Biste 5 0.25 %
Legenye 5 0.25 %
Battyán 5 0.25 %
Szécsegres 5 0.25 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Borsi 4 0.20 %
Perbenyik 4 0.20 %
Szürnyeg 3 0.15 %
Bodrogmező 3 0.15 %
Imreg 3 0.15 %
Bély 3 0.15 %
Bodrogszentes 3 0.15 %
Bacska 2 0.10 %
Bári 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kistoronya 2 0.10 %
Kasó 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Kisgéres 2 0.10 %
Zétény 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 15.80 %
Bély 80 8.71 %
Királyhelmec 70 7.63 %
Gálszécs 57 6.21 %
Tiszacsernyő 56 6.10 %
Kisgéres 31 3.38 %
Battyán 29 3.16 %
Nagytárkány 25 2.72 %
Kistárkány 21 2.29 %
Alsómihályi 20 2.18 %
Kozma 19 2.07 %
Borsi 17 1.85 %
Bodrogszerdahely 17 1.85 %
Véke 17 1.85 %
Nagygéres 14 1.53 %
Szomotor 14 1.53 %
Csörgő 13 1.42 %
Lelesz 13 1.42 %
Kisdobra 12 1.31 %
Bodzásújlak 12 1.31 %
Szécskeresztúr 12 1.31 %
Parnó 11 1.20 %
Céke 11 1.20 %
Hardicsa 11 1.20 %
Dargó 9 0.98 %
Szilvásújfalu 8 0.87 %
Velejte 8 0.87 %
Bodrogszentes 8 0.87 %
Lasztóc 7 0.76 %
Bacskó 7 0.76 %
Ágcsernyő 7 0.76 %
Imreg 6 0.65 %
Bodrogszentmária 6 0.65 %
Kolbáska 6 0.65 %
Zétény 6 0.65 %
Perbenyik 6 0.65 %
Gercsely 6 0.65 %
Örös 6 0.65 %
Garany 6 0.65 %
Nagytoronya 6 0.65 %
Biste 5 0.54 %
Szőlőske 5 0.54 %
Nagyazar 5 0.54 %
Kázmér 5 0.54 %
Bodrogszög 5 0.54 %
Magyarsas 5 0.54 %
Zemplénújfalu 5 0.54 %
Isztáncs 5 0.54 %
Magyarizsép 5 0.54 %
Szolnocska 4 0.44 %
Nagykövesd 4 0.44 %
Legenye 4 0.44 %
Vécse 4 0.44 %
Bacska 4 0.44 %
Zebegnyő 4 0.44 %
Gerenda 4 0.44 %
Kisazar 4 0.44 %
Bodrogmező 3 0.33 %
Kiskövesd 3 0.33 %
Rad 3 0.33 %
Szürnyeg 3 0.33 %
Boly 3 0.33 %
Újhely 3 0.33 %
Ladamóc 3 0.33 %
Szécsudvar 3 0.33 %
Pelejte 3 0.33 %
Tarnóka 2 0.22 %
Bári 2 0.22 %
Cselej 2 0.22 %
Kereplye 2 0.22 %
Barancs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Nagyruszka 1 0.11 %
Szinyér 1 0.11 %
Kasó 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 44.85 %
Vécse 74 3.46 %
Gálszécs 68 3.18 %
Garany 58 2.72 %
Nagyruszka 46 2.15 %
Hardicsa 33 1.54 %
Alsómihályi 33 1.54 %
Bodzásújlak 31 1.45 %
Parnó 31 1.45 %
Céke 28 1.31 %
Zemplénújfalu 26 1.22 %
Kozma 24 1.12 %
Velejte 21 0.98 %
Kiszte 18 0.84 %
Királyhelmec 17 0.80 %
Gercsely 17 0.80 %
Magyarizsép 16 0.75 %
Pelejte 15 0.70 %
Imreg 15 0.70 %
Kasó 15 0.70 %
Magyarsas 14 0.66 %
Szürnyeg 14 0.66 %
Kázmér 13 0.61 %
Isztáncs 13 0.61 %
Kisazar 12 0.56 %
Legenye 11 0.51 %
Barancs 11 0.51 %
Csörgő 10 0.47 %
Szécsegres 9 0.42 %
Biste 9 0.42 %
Kolbáska 9 0.42 %
Bodrogszerdahely 9 0.42 %
Szécskeresztúr 9 0.42 %
Dargó 9 0.42 %
Lasztóc 8 0.37 %
Lelesz 8 0.37 %
Tiszacsernyő 7 0.33 %
Gerenda 7 0.33 %
Szécsudvar 7 0.33 %
Kisgéres 7 0.33 %
Nagytoronya 6 0.28 %
Bacskó 6 0.28 %
Bári 6 0.28 %
Bély 6 0.28 %
Szilvásújfalu 6 0.28 %
Bacska 5 0.23 %
Kazsó 5 0.23 %
Borsi 5 0.23 %
Tarnóka 5 0.23 %
Ladamóc 4 0.19 %
Ágcsernyő 4 0.19 %
Újhely 4 0.19 %
Kistoronya 4 0.19 %
Nagyazar 3 0.14 %
Nagykövesd 3 0.14 %
Szomotor 3 0.14 %
Zétény 2 0.09 %
Battyán 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kereplye 2 0.09 %
Nagytárkány 2 0.09 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 41.88 %
Gálszécs 71 3.71 %
Garany 42 2.19 %
Vécse 38 1.98 %
Hardicsa 35 1.83 %
Bodzásújlak 31 1.62 %
Kiszte 29 1.51 %
Zemplénújfalu 27 1.41 %
Parnó 24 1.25 %
Kozma 22 1.15 %
Pelejte 21 1.10 %
Magyarsas 19 0.99 %
Alsómihályi 18 0.94 %
Velejte 17 0.89 %
Céke 17 0.89 %
Nagyruszka 14 0.73 %
Cselej 14 0.73 %
Szilvásújfalu 14 0.73 %
Szécskeresztúr 13 0.68 %
Királyhelmec 13 0.68 %
Imreg 13 0.68 %
Kazsó 12 0.63 %
Kázmér 11 0.57 %
Csörgő 11 0.57 %
Dargó 10 0.52 %
Gercsely 10 0.52 %
Isztáncs 10 0.52 %
Szomotor 9 0.47 %
Tiszacsernyő 9 0.47 %
Szécsegres 8 0.42 %
Újhely 8 0.42 %
Bodrogszerdahely 8 0.42 %
Kolbáska 8 0.42 %
Borsi 8 0.42 %
Legenye 8 0.42 %
Szürnyeg 6 0.31 %
Nagytoronya 6 0.31 %
Kistoronya 6 0.31 %
Barancs 6 0.31 %
Zebegnyő 5 0.26 %
Magyarizsép 5 0.26 %
Bári 5 0.26 %
Nagytárkány 5 0.26 %
Gerenda 5 0.26 %
Szécsudvar 5 0.26 %
Kisazar 4 0.21 %
Kistárkány 4 0.21 %
Kasó 4 0.21 %
Lasztóc 4 0.21 %
Lelesz 4 0.21 %
Battyán 4 0.21 %
Kiskövesd 3 0.16 %
Bacskó 3 0.16 %
Kereplye 3 0.16 %
Nagyazar 3 0.16 %
Rad 3 0.16 %
Biste 3 0.16 %
Tarnóka 3 0.16 %
Kisgéres 3 0.16 %
Csarnahó 2 0.10 %
Ágcsernyő 2 0.10 %
Perbenyik 2 0.10 %
Nagygéres 2 0.10 %
Visnyó 2 0.10 %
Véke 2 0.10 %
Kisdobra 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szinyér 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 27.28 %
Szomotor 164 5.56 %
Tiszacsernyő 163 5.52 %
Tőketerebes 154 5.22 %
Lelesz 113 3.83 %
Bodrogszerdahely 108 3.66 %
Bodrogszentmária 108 3.66 %
Zétény 106 3.59 %
Ágcsernyő 99 3.35 %
Kisgéres 84 2.85 %
Bély 79 2.68 %
Bodrogszentes 78 2.64 %
Kistárkány 76 2.58 %
Magyarsas 75 2.54 %
Perbenyik 74 2.51 %
Kisdobra 64 2.17 %
Nagytárkány 64 2.17 %
Nagygéres 59 2.00 %
Rad 51 1.73 %
Véke 45 1.52 %
Battyán 45 1.52 %
Borsi 44 1.49 %
Boly 41 1.39 %
Ladamóc 40 1.36 %
Garany 33 1.12 %
Nagykövesd 33 1.12 %
Örös 32 1.08 %
Bári 31 1.05 %
Szürnyeg 30 1.02 %
Bodrogmező 27 0.91 %
Imreg 25 0.85 %
Céke 22 0.75 %
Gálszécs 22 0.75 %
Bacska 21 0.71 %
Kiskövesd 20 0.68 %
Csarnahó 19 0.64 %
Csörgő 19 0.64 %
Szolnocska 17 0.58 %
Zemplén 17 0.58 %
Parnó 17 0.58 %
Szinyér 14 0.47 %
Szőlőske 13 0.44 %
Újhely 13 0.44 %
Velejte 11 0.37 %
Hardicsa 10 0.34 %
Bacskó 10 0.34 %
Pelejte 8 0.27 %
Bodrogszög 8 0.27 %
Gercsely 7 0.24 %
Nagytoronya 7 0.24 %
Kistoronya 6 0.20 %
Nagyruszka 6 0.20 %
Zemplénújfalu 6 0.20 %
Kolbáska 6 0.20 %
Cselej 5 0.17 %
Legenye 4 0.14 %
Szilvásújfalu 4 0.14 %
Kázmér 4 0.14 %
Magyarizsép 3 0.10 %
Alsómihályi 3 0.10 %
Kiszte 3 0.10 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 15.15 %
Bodrogszentes 167 11.45 %
Tőketerebes 156 10.69 %
Kisgéres 69 4.73 %
Rad 50 3.43 %
Tiszacsernyő 46 3.15 %
Lelesz 45 3.08 %
Bodrogszerdahely 43 2.95 %
Gálszécs 41 2.81 %
Bacska 32 2.19 %
Zétény 32 2.19 %
Szomotor 32 2.19 %
Bodrogszentmária 31 2.12 %
Battyán 31 2.12 %
Perbenyik 31 2.12 %
Bély 30 2.06 %
Boly 27 1.85 %
Szolnocska 25 1.71 %
Kisdobra 22 1.51 %
Nagytárkány 22 1.51 %
Szilvásújfalu 21 1.44 %
Véke 21 1.44 %
Kistárkány 21 1.44 %
Garany 20 1.37 %
Borsi 19 1.30 %
Nagykövesd 19 1.30 %
Nagygéres 18 1.23 %
Kiskövesd 18 1.23 %
Örös 17 1.17 %
Ágcsernyő 16 1.10 %
Vécse 15 1.03 %
Szinyér 15 1.03 %
Bodrogmező 14 0.96 %
Kozma 14 0.96 %
Magyarizsép 14 0.96 %
Hardicsa 11 0.75 %
Szőlőske 10 0.69 %
Alsómihályi 10 0.69 %
Ladamóc 10 0.69 %
Lasztóc 10 0.69 %
Imreg 9 0.62 %
Bodzásújlak 7 0.48 %
Nagyazar 7 0.48 %
Szürnyeg 7 0.48 %
Újhely 7 0.48 %
Szécskeresztúr 7 0.48 %
Zemplénújfalu 6 0.41 %
Barancs 6 0.41 %
Magyarsas 5 0.34 %
Szécsegres 5 0.34 %
Céke 5 0.34 %
Zemplén 5 0.34 %
Csörgő 5 0.34 %
Gercsely 5 0.34 %
Nagytoronya 5 0.34 %
Bodrogszög 5 0.34 %
Csarnahó 4 0.27 %
Bári 4 0.27 %
Cselej 4 0.27 %
Kolbáska 4 0.27 %
Nagyruszka 4 0.27 %
Szécsudvar 3 0.21 %
Visnyó 3 0.21 %
Bacskó 3 0.21 %
Legenye 2 0.14 %
Velejte 2 0.14 %
Kazsó 2 0.14 %
Kázmér 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kasó 2 0.14 %
Parnó 2 0.14 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Dargó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 18.43 %
Kisgéres 184 8.48 %
Nagytárkány 96 4.42 %
Kistárkány 80 3.69 %
Bodrogszerdahely 79 3.64 %
Bacska 69 3.18 %
Perbenyik 67 3.09 %
Borsi 63 2.90 %
Battyán 63 2.90 %
Bodrogszentmária 62 2.86 %
Ladamóc 58 2.67 %
Nagykövesd 56 2.58 %
Zétény 53 2.44 %
Bély 53 2.44 %
Bári 51 2.35 %
Boly 47 2.17 %
Lelesz 47 2.17 %
Rad 46 2.12 %
Tiszacsernyő 44 2.03 %
Szomotor 42 1.94 %
Bodrogszentes 39 1.80 %
Nagygéres 38 1.75 %
Örös 37 1.71 %
Imreg 33 1.52 %
Bodrogmező 29 1.34 %
Kiskövesd 27 1.24 %
Tőketerebes 26 1.20 %
Kisdobra 25 1.15 %
Szőlőske 25 1.15 %
Ágcsernyő 23 1.06 %
Véke 22 1.01 %
Csarnahó 20 0.92 %
Szolnocska 17 0.78 %
Zemplén 17 0.78 %
Szinyér 17 0.78 %
Újhely 11 0.51 %
Bodrogszög 6 0.28 %
Gálszécs 6 0.28 %
Garany 5 0.23 %
Isztáncs 5 0.23 %
Céke 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Hardicsa 3 0.14 %
Kistoronya 3 0.14 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 27.25 %
Gálszécs 37 7.25 %
Vécse 13 2.55 %
Parnó 11 2.16 %
Tiszacsernyő 10 1.96 %
Királyhelmec 10 1.96 %
Bacskó 9 1.76 %
Kozma 9 1.76 %
Céke 8 1.57 %
Alsómihályi 7 1.37 %
Garany 7 1.37 %
Szécskeresztúr 5 0.98 %
Bodzásújlak 5 0.98 %
Borsi 5 0.98 %
Hardicsa 5 0.98 %
Magyarsas 5 0.98 %
Zemplénújfalu 5 0.98 %
Nagyruszka 4 0.78 %
Kolbáska 4 0.78 %
Rad 4 0.78 %
Kisgéres 4 0.78 %
Nagyazar 4 0.78 %
Kistárkány 4 0.78 %
Tarnóka 4 0.78 %
Pelejte 4 0.78 %
Sztankóc 4 0.78 %
Bodrogszerdahely 4 0.78 %
Ágcsernyő 3 0.59 %
Lelesz 3 0.59 %
Bodrogszentes 3 0.59 %
Nagytoronya 3 0.59 %
Kázmér 3 0.59 %
Dargó 3 0.59 %
Lasztóc 3 0.59 %
Véke 3 0.59 %
Cselej 3 0.59 %
Battyán 3 0.59 %
Bacska 3 0.59 %
Kasó 3 0.59 %
Bély 2 0.39 %
Gercsely 2 0.39 %
Gerenda 2 0.39 %
Bodrogszentmária 2 0.39 %
Magyarizsép 2 0.39 %
Csörgő 2 0.39 %
Kisdobra 2 0.39 %
Szécsudvar 2 0.39 %
Barancs 2 0.39 %
Isztáncs 2 0.39 %
Szomotor 2 0.39 %
Kisazar 2 0.39 %
Szürnyeg 2 0.39 %
Szilvásújfalu 2 0.39 %
Nagygéres 1 0.20 %
Kiskövesd 1 0.20 %
Örös 1 0.20 %
Legenye 1 0.20 %
Kiszte 1 0.20 %
Velejte 1 0.20 %
Kazsó 1 0.20 %
Bodrogmező 1 0.20 %
Szőlőske 1 0.20 %
Visnyó 1 0.20 %
Csarnahó 1 0.20 %
Zebegnyő 1 0.20 %
Zemplén 1 0.20 %
Imreg 1 0.20 %
Bári 1 0.20 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 25.84 %
Gálszécs 160 5.87 %
Céke 120 4.41 %
Magyarsas 101 3.71 %
Királyhelmec 87 3.19 %
Parnó 79 2.90 %
Szilvásújfalu 77 2.83 %
Bacskó 69 2.53 %
Borsi 66 2.42 %
Bodzásújlak 65 2.39 %
Magyarizsép 64 2.35 %
Szürnyeg 61 2.24 %
Lasztóc 59 2.17 %
Hardicsa 58 2.13 %
Kolbáska 55 2.02 %
Vécse 54 1.98 %
Garany 52 1.91 %
Kozma 50 1.84 %
Zemplénújfalu 48 1.76 %
Szécskeresztúr 39 1.43 %
Nagyruszka 36 1.32 %
Tiszacsernyő 35 1.28 %
Csörgő 34 1.25 %
Imreg 34 1.25 %
Kiszte 33 1.21 %
Kisazar 32 1.17 %
Bodrogszerdahely 32 1.17 %
Alsómihályi 32 1.17 %
Velejte 27 0.99 %
Szécsudvar 25 0.92 %
Nagytoronya 23 0.84 %
Dargó 23 0.84 %
Gercsely 21 0.77 %
Barancs 20 0.73 %
Pelejte 20 0.73 %
Nagyazar 20 0.73 %
Bodrogszentes 20 0.73 %
Kázmér 19 0.70 %
Kisdobra 19 0.70 %
Cselej 18 0.66 %
Bári 16 0.59 %
Szomotor 16 0.59 %
Kasó 15 0.55 %
Újhely 15 0.55 %
Kereplye 15 0.55 %
Szőlőske 15 0.55 %
Bodrogmező 14 0.51 %
Perbenyik 14 0.51 %
Csarnahó 14 0.51 %
Bodrogszentmária 14 0.51 %
Visnyó 14 0.51 %
Lelesz 14 0.51 %
Bély 13 0.48 %
Kistoronya 13 0.48 %
Szolnocska 11 0.40 %
Biste 11 0.40 %
Kazsó 10 0.37 %
Isztáncs 9 0.33 %
Szécsegres 9 0.33 %
Nagytárkány 9 0.33 %
Kisgéres 8 0.29 %
Kiskövesd 7 0.26 %
Legenye 7 0.26 %
Gerenda 7 0.26 %
Battyán 6 0.22 %
Bodrogszög 6 0.22 %
Kistárkány 5 0.18 %
Ágcsernyő 5 0.18 %
Zemplén 5 0.18 %
Zebegnyő 5 0.18 %
Ladamóc 5 0.18 %
Zétény 5 0.18 %
Véke 4 0.15 %
Boly 4 0.15 %
Rad 4 0.15 %
Nagygéres 3 0.11 %
Örös 2 0.07 %
Nagykövesd 2 0.07 %
Sztankóc 2 0.07 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 36.58 %
Tőketerebes 250 18.44 %
Szécskeresztúr 96 7.08 %
Nagyazar 39 2.88 %
Parnó 36 2.65 %
Kisazar 32 2.36 %
Vécse 30 2.21 %
Bacskó 27 1.99 %
Dargó 27 1.99 %
Tarnóka 23 1.70 %
Nagyruszka 21 1.55 %
Kozma 18 1.33 %
Cselej 17 1.25 %
Alsómihályi 16 1.18 %
Garany 16 1.18 %
Zebegnyő 14 1.03 %
Királyhelmec 13 0.96 %
Magyarizsép 13 0.96 %
Gerenda 12 0.88 %
Szécsudvar 12 0.88 %
Hardicsa 11 0.81 %
Velejte 11 0.81 %
Visnyó 10 0.74 %
Pelejte 10 0.74 %
Szilvásújfalu 10 0.74 %
Szécsegres 9 0.66 %
Kolbáska 9 0.66 %
Zemplénújfalu 8 0.59 %
Kereplye 7 0.52 %
Csörgő 7 0.52 %
Barancs 6 0.44 %
Nagytárkány 5 0.37 %
Tiszacsernyő 5 0.37 %
Kázmér 5 0.37 %
Lasztóc 5 0.37 %
Szürnyeg 4 0.29 %
Céke 4 0.29 %
Nagytoronya 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Kiszte 4 0.29 %
Sztankóc 4 0.29 %
Magyarsas 4 0.29 %
Isztáncs 3 0.22 %
Battyán 3 0.22 %
Bodzásújlak 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Véke 3 0.22 %
Legenye 3 0.22 %
Kazsó 2 0.15 %
Gercsely 2 0.15 %
Bély 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Kistárkány 2 0.15 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 34.06 %
Tiszacsernyő 290 8.80 %
Lelesz 181 5.49 %
Szomotor 154 4.68 %
Nagytárkány 137 4.16 %
Bély 126 3.83 %
Bodrogszerdahely 121 3.67 %
Kisgéres 116 3.52 %
Kistárkány 115 3.49 %
Perbenyik 91 2.76 %
Zétény 87 2.64 %
Bodrogszentes 84 2.55 %
Kisdobra 79 2.40 %
Nagygéres 77 2.34 %
Bodrogszentmária 76 2.31 %
Battyán 69 2.09 %
Örös 60 1.82 %
Tőketerebes 60 1.82 %
Borsi 55 1.67 %
Rad 52 1.58 %
Nagykövesd 49 1.49 %
Bacska 49 1.49 %
Ágcsernyő 46 1.40 %
Boly 44 1.34 %
Zemplén 41 1.24 %
Véke 37 1.12 %
Bodrogmező 31 0.94 %
Ladamóc 28 0.85 %
Bári 25 0.76 %
Kiskövesd 25 0.76 %
Csarnahó 22 0.67 %
Szinyér 19 0.58 %
Szolnocska 18 0.55 %
Imreg 18 0.55 %
Szőlőske 16 0.49 %
Vécse 14 0.43 %
Újhely 13 0.39 %
Bodrogszög 10 0.30 %
Gálszécs 10 0.30 %
Alsómihályi 9 0.27 %
Kistoronya 6 0.18 %
Gercsely 5 0.15 %
Kázmér 5 0.15 %
Pelejte 5 0.15 %
Csörgő 5 0.15 %
Lasztóc 5 0.15 %
Kereplye 5 0.15 %
Legenye 5 0.15 %
Velejte 5 0.15 %
Szécsudvar 4 0.12 %
Kozma 4 0.12 %
Szürnyeg 4 0.12 %
Hardicsa 4 0.12 %
Nagytoronya 4 0.12 %
Szilvásújfalu 3 0.09 %
Kolbáska 3 0.09 %
Nagyruszka 3 0.09 %
Céke 3 0.09 %
Szécskeresztúr 3 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 17.66 %
Parnó 237 14.90 %
Gálszécs 90 5.66 %
Bacskó 60 3.77 %
Magyarsas 57 3.58 %
Kozma 34 2.14 %
Magyarizsép 32 2.01 %
Kolbáska 27 1.70 %
Alsómihályi 24 1.51 %
Dargó 24 1.51 %
Vécse 22 1.38 %
Hardicsa 22 1.38 %
Garany 22 1.38 %
Szécskeresztúr 21 1.32 %
Szécsudvar 21 1.32 %
Bodzásújlak 19 1.19 %
Kiszte 18 1.13 %
Visnyó 17 1.07 %
Királyhelmec 16 1.01 %
Csörgő 16 1.01 %
Zemplénújfalu 14 0.88 %
Zebegnyő 14 0.88 %
Nagytoronya 14 0.88 %
Céke 13 0.82 %
Gerenda 11 0.69 %
Barancs 11 0.69 %
Lasztóc 11 0.69 %
Kisazar 10 0.63 %
Nagyruszka 9 0.57 %
Kasó 8 0.50 %
Cselej 8 0.50 %
Kereplye 8 0.50 %
Kázmér 8 0.50 %
Gercsely 7 0.44 %
Bodrogszerdahely 6 0.38 %
Tiszacsernyő 6 0.38 %
Biste 6 0.38 %
Velejte 6 0.38 %
Borsi 6 0.38 %
Bodrogszentes 6 0.38 %
Sztankóc 5 0.31 %
Nagyazar 5 0.31 %
Szilvásújfalu 5 0.31 %
Kisdobra 5 0.31 %
Szomotor 5 0.31 %
Battyán 5 0.31 %
Örös 4 0.25 %
Lelesz 4 0.25 %
Újhely 4 0.25 %
Ágcsernyő 4 0.25 %
Bodrogszög 3 0.19 %
Nagygéres 3 0.19 %
Nagytárkány 3 0.19 %
Bély 3 0.19 %
Perbenyik 3 0.19 %
Rad 3 0.19 %
Tarnóka 2 0.13 %