SK
NZ
.....

Kisbaromlak

Község

címer zászló
261 63% magyar 1910
27 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Branovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Bešeňovská cesta, Besenyő-dűlő, Dolný Sarcov, Druhý krížni hon, Horný Sarcov, Kalupček, Kozárovce, Kút, Malý vlk, Pri dedinskej studni, Pri jahodách, Pri kaplnke, Pri Kríži, Pri lótskom kríži, Prvý krížni hon, Štvorka, Veľký vlk, Vrbičky, Za Juhásmi
Koordináták:
48.02369690, 18.30606461
Terület:
9,32 km2
Rang:
község
Népesség:
589
Tszf. magasság:
128 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94131
Település kód:
503096
Szervezeti azonosító:
308811
Adóazonosító:
2021060668

Kisbaromlak Érsekújvártól 14 km-re keletre, Udvardtól 5 km-re, Komáromtól 35 km-re északkeletre, a Kisalföld északkeleti határán húzódó Alsó-Nyitramente síkvidékén fekszik, a Baromlaki-patak (Branovský potok) partján. A községközpont 125 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. Határa délkeleten 185 méterig emelkedik, túlnyomó része szántó (84 %), területén fekszik az udvardi szőlőhegy egy része is. A falutól északkeletre, Kisbaromlak és Újlót határánál kis víztárolót alakítottak ki a Baromlaki-patakon. Külterületi lakott helye nincs. Nyugatról Udvard, délről és keletről Komáromszemere, északról pedig Zsitvabesenyő és Újlót községekkel határos. Északi határa egyben Komárom és Bars vármegyék történelmi határát alkotja. Közlekedési szempontból zsákfalunak számít, csak az Udvardról ide vezető bekötőúton közelíthető meg.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1920-1938 között az Udvardi járással megegyező területű Ógyallai járáshoz. 1938-1945 között visszakerült Magyarországhoz, ekkor azonban 8 másik, korábban Komárom megyéhez tartozó községgel együtt az újonnan létrehozott Nyitra és Pozsony egyesített vármegyéhez és az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került és végig a (változó területű) Érsekújvári járás községe maradt. Területe (9,32 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Kisbaromlak a szlovák-magyar nyelvhatáron (a szomszéd községek közül Udvard és Zsitvabesenyő is magyar többségű) fekvő szlovák nemzetiségű község. A 18. században betelepült szlovák lakossága a 20. század elejére részben elmagyarosodott (1880-ban a lakosság 29,3 %-a, 1910-ben már 63,4 %-a magyarnak vallotta magát), ez a folyamat azonban a Csehszlovákiához csatolás után visszafordult (1921-ben már a lakosság kilenctizede szlováknak vallotta magát). 1941-ben újra magyar többséget mutatott ugyan ki a népszámlálás (55,7 %), de 1945 után a kettős identitás megszűnésével Kisbaromlak teljesen szlovák lakosságúvá vált. Népessége 1910-1941 között mintegy kétharmadával nőtt (412 főről 681-re), majd a 20. század második felére jellemző népességcsökkenés is a környező községeknél jóval enyhébben érintette az Érsekújvárhoz való közelsége révén (17,8 %-os csökkenés 1941-1991 között). Az 1991-2001 közötti stagnálást a 2001-2011 közötti időszakban 5,2 %-os növekedés (561 főről 590-re) váltotta fel. Érdekesség a magyar nemzetiségűek arányának növekedése (1,4 %-ról 5,1 %-ra) 1991-2011 között. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 91,1 %, 2011-ben 81,9 %) római katolikus vallású.

Történelem

1418-ban "Barumlak" néven említik először, neve onnan ered, hogy eredetileg királyi marhaállás volt itt. A 16-17. században a törökkel vívott harcok során a falu több alkalommal elpusztult és később új helyen települt be újra., a régi falu helyét a 19. században még az Óhely (Stará Ves) dűlőnév őrizte. A 16. században a Szentmihályi és Kürthy, a 17. században az Izdenczi és Cserey, a 18. században a Bajcsy és Plathy családok voltak a főbb birtokosai. 1576-ban alig 5 ház állt itt, majd 1669-ben újra elpusztult községként említik. A 18. század elején települt újjá szlovákokkal. 1715-ben 15 háztartás volt a településen. 1787-ben 38 házában 247 lakos élt. 1828-ban 39 háza és 335 lakosa volt. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak, határának legnagyobb része majorsági nagybirtok volt. 1908-ban kapta a hivatalos Kisbaromlak nevet a korábbi Baromlak helyett. Híres volt paprika- és dohánytermesztéséről. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, majd 1938-45 között ismét Magyarországhoz tartozott. 1938-ban megszüntetett szlovák iskoláját 1941-ben a lakosság tiltakozása miatt állították helyre. 1945 márciusában visszakerült Csehszlovákiához. Hivatalos szlovák nevét 1948-ban hatósági úton állapították meg. Mezőgazdasági szövetkezete 1949-ben alakult. A község 1961-ben érte el legnagyobb lélekszámát (784 fő).

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Szent Annának szentelt római katolikus templomát 1739-ben építették barokk stílusban, területén számos szakrális kisemlék található (Nepomuki Szent János-szobor, több kápolna és útmenti kereszt).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BAROMLAK. Elegyes lakosú falu Komárom Vármegyében, birtokosai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Udvardhoz nem meszsze, mellynek filiája, Nyitra Vármegyének határja szélén, legelője saját marhájinak elég, réttye néhol tsekélyes, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Baromlak, tót falu, Komárom vármegyében, Bars vármegye szélén, Érsekujvárhoz 1 1/2 mfdnyire. Határa hegyes, de mindamellett termékeny; kiterjed 2280 holdra, mellyből 6 6/26 rész jobbágytelek után 270 h. urbérség, 1890 h. majorsági, többi a templomé, iskoláé és utak. Terem rozsot és buzát is bőven, árpát, zabot csak középszerűleg. Népessége áll 335 katholikus és 7 zsidó egyénből, s a róm. katholikusok az udvardi egyházhoz tartozván, helyben fiókegyházzal birnak; van itt 7 nemes család fő és 4 kézmives, u. m. 1 kovács, 2 takács, 1 kőmives, mind kontárok. Földesurai: Plathy Mihály előterjesztő udvari tanácsos, Reinprecht Ignácz, Rozsos László, Bajcsyné.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Baromlak, Bars vármegye felől, a határszélen fekszik. E kisközség házainak száma mindössze 42 és lakosaié, a kik nagyobbrészt tótajkúak és mindannyian róm. kath. vallásúak, 422. Postája, távírója és legközelebbi vasúti állomása Udvard, vagy Érsekújvár. Némelyek szerint hajdan királyi marhaállás, vagyis mint neve is mondja: baromlak volt. Azelőtt a ma Öregfalu néven ismeretes dűlőn állott, a honnan azonban, vízhiány miatt, át kellett telepednie. Első okleveles nyoma nem nyúlik vissza tovább, mint 1529-ig, a mikor e birtok fölött Szentmihályi Tamás és Kürthy Miklós pörösködnek. 1562-ben Ujfalussy Miklós kapott reá királyi adományt. 1576-ban már a törökdúlásoknak esett áldozatúl és mindössze öt háza állott fenn, 1669-ben pedig szintén a törököktől teljesen elpusztított helységek között szerepel. 1599-ben Nagyváthy Menyhért és Boldizsár is birtokosaiként vannak említve, 1603-ban pedig az Izdenczy családbeliek osztozkodtak rajta. 1619-ben Csery Mihályt, 1636-ban pedig Bogyó Pál özvegyét: Borne Katalint is a birtokosai között találjuk. Ez időtájt pusztult el másodszor. 1692-ben Akács Imre új adományt kap az egész Baromlakra. 1750-ben ismét más birtokosával ismerkedünk meg Borfői Bory László személyében, a ki itteni részét, úgy látszik, Barinay Teréznek és Bajcsy Józsefnek adta el, mert három évvel később már ezek a földesurai. A mult század elején Platthy Mihály, Reinprecht Ignácz, Rozsos László és a Bajcsyak voltak a közbirtokosai, majd e családokon kívül még Illés György és Pyber Ignácz. Katholikus temploma a XIV. században már fennállott.

Helységnévtár

Baromlak (Barmlag), rk. 403 Udvard, ref. 1 Perbete, izr. 19 Kolta.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisbaromlak. A község területe 1620 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 681.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Kisbaromlak kk. érsekújvári járás. Eredetileg Udvard községhez tartozott s a község birtokosa itt tartotta barmait. Innét vette nevét. Csak: később települt be a gazdasági cselédekkel és alakult községgé. Területe: 1.620 k. h. Lakosság: 681. Ebből m.: 153, n.: 2, szl.: 526. Magy. beszél: 392. Vallásszerint: r. k. 665, réf. 1, ev. 2, izr. 13. Fb. 1.2, II. 40, III. 69. Nps.: 73.1. akóhely: 113. Községi bíró: Demo István. Hitelszövetkezet. A földreform végrehajtása következtében a szlovák lakosság földhöz jutott. Paprika- és dohánytermelése ismert. A község 1938. nov. 8-án. szabadult fel. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Érsekújvár, jb. közj. Ógyalla, csö. Udvard. Vá. u. p. és u. t. Udvard.

Névelőfordulások
1418
Barumlak
1773
Baromlak,
1786
Baromlak,
1913
Kisbaromlak,
1938
Kisbaromlak,
1948
Branovo

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Branovo) 46
Telefon: 0356485126

Honlap: branovo.sk
Polgármester:
Šulíková Andrea (Független)

Képviselő-testület:
Mellen Juraj (Független)
Lašček Miroslav (Független)
Fülöp Michal (SMER-SD)
Kalina Roman (SMER-SD)
Mokrášová Iveta (SMER-SD)
Független 40% Független 2 képviselö SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Kisbaromlak 156

Kisbaromlaki Anyakönyvi Hivatal

Branovo 46

Kisbaromlaki Községi Hivatal

Branovo 46

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 124 29%
szlovákok 280 66%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 423
magyarok 261 63%
szlovákok 146 35%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 412
magyarok 25 5%
szlovákok 420 91%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 462
magyarok 8 1%
szlovákok 552 99%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 560
magyarok 14 2%
szlovákok 546 97%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 561
magyarok 26 4%
szlovákok 537 91%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 26 4%
összlétszám 590
magyarok 27 5%
szlovákok 543 94%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 579
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 489
Választási részvétel: 52.76 %
Kiadott boríték: 258
Bedobott boríték: 258

Polgármester

Érvényes szavazólap: 240
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šulíková Andrea 240 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Mellen Juraj 198 Független
Fülöp Michal 163 SMER-SD
Kalina Roman 154 SMER-SD
Lašček Miroslav 133 Független
Mokrášová Iveta 128 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 501
Választási részvétel: 25.75 %
Kiadott boríték: 129
Bedobott boríték: 129
Választásra jogosult: 501
Választási részvétel: 23.75 %
Kiadott boríték: 119
Bedobott boríték: 119
Választásra jogosult: 492
Választási részvétel: 31,70 %
Kiadott boríték: 156
Bedobott boríték: 156

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 120
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 152
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 100 83.33 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 10 8.33 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 7 5.83 % Független
Robert Dick 1 0.83 % MS
Stanislav Kováč 1 0.83 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 0.83 % KĽS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Tomáš Galbavý 11 9.48% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 74 48.68 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 35 23.03 % Független
Ján Greššo 25 16.45 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 13 8.55 % ĽSNS
Iván Farkas 2 1.32 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 1 0.66 % Független
László Hajdu 1 0.66 % MKDA
Ján Marko 1 0.66 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 121
Érvényes szavazólap: 154
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Marenčák 63 52.07% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 63 52.07% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 62 51.24% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 50 41.32% KDH, SMER - SD
Igor Sádovský 49 40.50% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 49 40.50% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 41 33.88% SMER - SD, KDH
Dušan Kollár 39 32.23% KDH, SMER - SD
Karol Borik 33 27.27% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Otokar Klein 25 20.66% Független
Ján Štark 22 18.18% Független
Jozef Kálazi 19 15.70% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Ján Volf 17 14.05% SNS
Ľuboš Ivan 11 9.09% Független
Eva Polerecká 9 7.44% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Eva Smolíková 8 6.61% SNS
Renáta Baloghová 6 4.96% PD
Michal Alemayehu 6 4.96% 7 STATOČNÝCH
Peter Kijaček 5 4.13% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Lenka Szegenyová 4 3.31% KSS
Tibor Nagy 4 3.31% SMK-MKP
Štefan Tóth 4 3.31% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Dobai 4 3.31% SMK-MKP
Martin Barta 3 2.48% PD
Lucia Matejková 3 2.48% SMS
János Bób 3 2.48% SMK-MKP
Ján Kováč 2 1.65% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Marián Tóth 2 1.65% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Bertalan Bóna 2 1.65% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Péter Nagy 2 1.65% SMK-MKP
Rudolf Hlavatý 1 0.83% MS
Ján Garai 1 0.83% PD
Tünde Némethová 0 0.00% PD
Branislav Becík 117 75.97% Független
Otokar Klein 57 37.01% Független
Ladislav Marenčák 52 33.77% Független
Tibor Matuška 40 25.97% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marek Oremus 39 25.32% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Helena Bohátová 36 23.38% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Juraj Šimunek 33 21.43% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Igor Sádovský 27 17.53% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Pavol Uhrín 25 16.23% DOMA DOBRE
Richard Schwarz 24 15.58% Független
Karin Jaššová 22 14.29% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Daniel Žingor 21 13.64% Független
Eva Smolíková 17 11.04% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Gabriel Katona 17 11.04% Független
Ivan Katona 16 10.39% Független
Tatiana Svetlanská 15 9.74% Független
Eva Polerecká 15 9.74% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marcel Filaga 15 9.74% Független
Ľuboš Ivan 13 8.44% Független
Ivan Solár 12 7.79% Független
Stanislav Kosec 11 7.14% ĽS Naše Slovensko
Ján Volf 11 7.14% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Francel 10 6.49% Független
Martin Mikla 10 6.49% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 8 5.19% ĽS Naše Slovensko
Štefan Prešinský 8 5.19% Független
Adrián Takáč 7 4.55% ĽS Naše Slovensko
Martin Šteták 7 4.55% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 7 4.55% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 7 4.55% ĽS Naše Slovensko
Dávid Nagy 6 3.90% SMK-MKP
Martin Búry 5 3.25% Független
Tibor Dobai 5 3.25% SMK-MKP
János Bób 4 2.60% SMK-MKP
Gizela Kevélyová 4 2.60% SME RODINA - Boris Kollár
Mária Czuczor 4 2.60% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3 1.95% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Zaťko 3 1.95% NP
Lenka Szegényová 1 0.65% KSS
Štefan Skok 0 0.00% NP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 30.78 %
Nagysurány 192 10.50 %
Komját 101 5.52 %
Tótmegyer 80 4.37 %
Mánya 55 3.01 %
Bánkeszi 50 2.73 %
Komáromszemere 42 2.30 %
Csornok 37 2.02 %
Nyitramalomszeg 37 2.02 %
Zsitvafödémes 34 1.86 %
Özdöge 30 1.64 %
Jászfalu 29 1.59 %
Újlót 28 1.53 %
Hull 26 1.42 %
Nyitranagykér 25 1.37 %
Barsfüss 24 1.31 %
Ohaj 24 1.31 %
Rendve 21 1.15 %
Udvard 21 1.15 %
Tardoskedd 20 1.09 %
Szencse 20 1.09 %
Dögös 18 0.98 %
Gyarak 18 0.98 %
Jattó 17 0.93 %
Kolta 15 0.82 %
Szentmihályúr 12 0.66 %
Andód 12 0.66 %
Komáromcsehi 9 0.49 %
Szímő 9 0.49 %
Fajkürt 8 0.44 %
Kisbaromlak 7 0.38 %
Kamocsa 6 0.33 %
Barsbaracska 5 0.27 %
Valkház 4 0.22 %
Zsitvabesenyő 3 0.16 %
Pozba 2 0.11 %
Érsekújvár 779 29.24 %
Nagysurány 260 9.76 %
Komját 133 4.99 %
Tótmegyer 113 4.24 %
Bánkeszi 98 3.68 %
Mánya 73 2.74 %
Zsitvafödémes 67 2.52 %
Komáromszemere 61 2.29 %
Jattó 56 2.10 %
Özdöge 52 1.95 %
Udvard 50 1.88 %
Nyitramalomszeg 49 1.84 %
Újlót 48 1.80 %
Csornok 47 1.76 %
Tardoskedd 39 1.46 %
Ohaj 38 1.43 %
Rendve 36 1.35 %
Hull 36 1.35 %
Kolta 32 1.20 %
Nyitranagykér 30 1.13 %
Jászfalu 30 1.13 %
Szencse 28 1.05 %
Dögös 27 1.01 %
Barsfüss 27 1.01 %
Andód 26 0.98 %
Szímő 23 0.86 %
Gyarak 22 0.83 %
Szentmihályúr 18 0.68 %
Komáromcsehi 13 0.49 %
Fajkürt 11 0.41 %
Valkház 10 0.38 %
Pozba 9 0.34 %
Barsbaracska 8 0.30 %
Kisbaromlak 7 0.26 %
Kamocsa 6 0.23 %
Zsitvabesenyő 4 0.15 %
Érsekújvár 1 451 47.16 %
Tardoskedd 216 7.02 %
Udvard 204 6.63 %
Nyitranagykér 138 4.48 %
Nagysurány 135 4.39 %
Szímő 127 4.13 %
Zsitvabesenyő 88 2.86 %
Andód 84 2.73 %
Pozba 78 2.53 %
Bánkeszi 65 2.11 %
Tótmegyer 64 2.08 %
Kamocsa 60 1.95 %
Komját 45 1.46 %
Újlót 44 1.43 %
Szentmihályúr 44 1.43 %
Barsbaracska 34 1.10 %
Özdöge 33 1.07 %
Komáromszemere 32 1.04 %
Szencse 30 0.97 %
Nyitramalomszeg 30 0.97 %
Fajkürt 29 0.94 %
Mánya 29 0.94 %
Zsitvafödémes 27 0.88 %
Komáromcsehi 22 0.71 %
Gyarak 21 0.68 %
Jattó 20 0.65 %
Dögös 20 0.65 %
Barsfüss 19 0.62 %
Kolta 17 0.55 %
Csornok 17 0.55 %
Jászfalu 15 0.49 %
Valkház 11 0.36 %
Hull 9 0.29 %
Ohaj 4 0.13 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 38.92 %
Udvard 763 15.73 %
Nagysurány 439 9.05 %
Bánkeszi 198 4.08 %
Tótmegyer 191 3.94 %
Komáromszemere 155 3.20 %
Komját 150 3.09 %
Újlót 146 3.01 %
Zsitvafödémes 130 2.68 %
Ohaj 128 2.64 %
Tardoskedd 118 2.43 %
Kisbaromlak 117 2.41 %
Zsitvabesenyő 116 2.39 %
Jászfalu 102 2.10 %
Mánya 102 2.10 %
Kolta 100 2.06 %
Özdöge 90 1.86 %
Nyitramalomszeg 77 1.59 %
Hull 74 1.53 %
Andód 71 1.46 %
Szencse 69 1.42 %
Nyitranagykér 59 1.22 %
Barsfüss 54 1.11 %
Szímő 47 0.97 %
Jattó 45 0.93 %
Csornok 41 0.85 %
Fajkürt 40 0.82 %
Dögös 40 0.82 %
Rendve 36 0.74 %
Gyarak 36 0.74 %
Komáromcsehi 32 0.66 %
Pozba 29 0.60 %
Szentmihályúr 22 0.45 %
Kamocsa 22 0.45 %
Barsbaracska 18 0.37 %
Valkház 15 0.31 %
Érsekújvár 1 219 47.77 %
Nagysurány 290 11.36 %
Komját 110 4.31 %
Bánkeszi 108 4.23 %
Tótmegyer 96 3.76 %
Udvard 93 3.64 %
Tardoskedd 54 2.12 %
Jászfalu 44 1.72 %
Mánya 42 1.65 %
Újlót 40 1.57 %
Nyitranagykér 38 1.49 %
Zsitvafödémes 37 1.45 %
Nyitramalomszeg 36 1.41 %
Szencse 34 1.33 %
Andód 34 1.33 %
Jattó 30 1.18 %
Rendve 29 1.14 %
Dögös 27 1.06 %
Hull 27 1.06 %
Barsfüss 26 1.02 %
Kolta 26 1.02 %
Özdöge 25 0.98 %
Gyarak 23 0.90 %
Kisbaromlak 21 0.82 %
Zsitvabesenyő 20 0.78 %
Szentmihályúr 19 0.74 %
Komáromszemere 19 0.74 %
Ohaj 18 0.71 %
Csornok 18 0.71 %
Barsbaracska 17 0.67 %
Kamocsa 16 0.63 %
Pozba 14 0.55 %
Valkház 14 0.55 %
Szímő 14 0.55 %
Fajkürt 11 0.43 %
Komáromcsehi 11 0.43 %
Érsekújvár 1 553 54.53 %
Udvard 409 14.36 %
Szímő 272 9.55 %
Tardoskedd 267 9.38 %
Andód 168 5.90 %
Nyitranagykér 164 5.76 %
Kamocsa 131 4.60 %
Zsitvabesenyő 116 4.07 %
Pozba 77 2.70 %
Barsbaracska 38 1.33 %
Kolta 29 1.02 %
Nagysurány 24 0.84 %
Újlót 19 0.67 %
Jászfalu 9 0.32 %
Komáromszemere 9 0.32 %
Jattó 7 0.25 %
Kisbaromlak 6 0.21 %
Tótmegyer 5 0.18 %
Komját 5 0.18 %
Komáromcsehi 4 0.14 %
Bánkeszi 4 0.14 %
Szentmihályúr 4 0.14 %
Fajkürt 4 0.14 %
Ohaj 4 0.14 %
Szencse 4 0.14 %
Nyitramalomszeg 4 0.14 %
Mánya 3 0.11 %
Csornok 3 0.11 %
Hull 3 0.11 %
Barsfüss 2 0.07 %
Dögös 2 0.07 %
Zsitvafödémes 2 0.07 %
Özdöge 2 0.07 %
Valkház 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 40.02 %
Nagysurány 210 6.95 %
Tardoskedd 127 4.20 %
Szímő 90 2.98 %
Bánkeszi 80 2.65 %
Tótmegyer 76 2.52 %
Udvard 73 2.42 %
Komját 71 2.35 %
Nyitranagykér 71 2.35 %
Zsitvabesenyő 63 2.09 %
Andód 49 1.62 %
Újlót 48 1.59 %
Szentmihályúr 45 1.49 %
Özdöge 40 1.32 %
Szencse 38 1.26 %
Mánya 38 1.26 %
Zsitvafödémes 36 1.19 %
Nyitramalomszeg 35 1.16 %
Kolta 33 1.09 %
Gyarak 32 1.06 %
Kamocsa 32 1.06 %
Jattó 30 0.99 %
Hull 28 0.93 %
Fajkürt 28 0.93 %
Barsfüss 26 0.86 %
Csornok 25 0.83 %
Ohaj 24 0.79 %
Pozba 24 0.79 %
Komáromszemere 23 0.76 %
Dögös 22 0.73 %
Rendve 20 0.66 %
Barsbaracska 18 0.60 %
Jászfalu 17 0.56 %
Komáromcsehi 15 0.50 %
Kisbaromlak 15 0.50 %
Valkház 11 0.36 %
Érsekújvár 579 17.28 %
Nagysurány 436 13.01 %
Ohaj 226 6.75 %
Bánkeszi 134 4.00 %
Hull 125 3.73 %
Mánya 114 3.40 %
Komját 114 3.40 %
Újlót 111 3.31 %
Zsitvafödémes 98 2.93 %
Szencse 81 2.42 %
Özdöge 81 2.42 %
Tótmegyer 79 2.36 %
Tardoskedd 60 1.79 %
Nyitramalomszeg 60 1.79 %
Szentmihályúr 59 1.76 %
Gyarak 54 1.61 %
Rendve 53 1.58 %
Udvard 52 1.55 %
Jászfalu 41 1.22 %
Nyitranagykér 41 1.22 %
Csornok 40 1.19 %
Jattó 39 1.16 %
Zsitvabesenyő 39 1.16 %
Barsfüss 39 1.16 %
Kolta 37 1.10 %
Komáromszemere 37 1.10 %
Dögös 36 1.07 %
Fajkürt 35 1.04 %
Szímő 26 0.78 %
Valkház 25 0.75 %
Pozba 21 0.63 %
Kisbaromlak 17 0.51 %
Komáromcsehi 13 0.39 %
Andód 12 0.36 %
Barsbaracska 11 0.33 %
Kamocsa 7 0.21 %
Érsekújvár 2 753 61.45 %
Nagysurány 212 4.73 %
Udvard 166 3.71 %
Andód 124 2.77 %
Bánkeszi 109 2.43 %
Tardoskedd 91 2.03 %
Szímő 86 1.92 %
Tótmegyer 86 1.92 %
Komját 84 1.88 %
Nyitranagykér 83 1.85 %
Kamocsa 75 1.67 %
Mánya 59 1.32 %
Jászfalu 44 0.98 %
Zsitvafödémes 41 0.92 %
Szencse 39 0.87 %
Újlót 37 0.83 %
Dögös 36 0.80 %
Kolta 36 0.80 %
Hull 35 0.78 %
Zsitvabesenyő 35 0.78 %
Nyitramalomszeg 34 0.76 %
Pozba 28 0.63 %
Jattó 28 0.63 %
Komáromszemere 26 0.58 %
Ohaj 25 0.56 %
Barsfüss 21 0.47 %
Szentmihályúr 20 0.45 %
Gyarak 19 0.42 %
Csornok 19 0.42 %
Kisbaromlak 17 0.38 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Özdöge 14 0.31 %
Rendve 12 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 31.09 %
Nyitranagykér 217 21.77 %
Nagysurány 81 8.12 %
Komját 72 7.22 %
Tótmegyer 38 3.81 %
Udvard 36 3.61 %
Nyitramalomszeg 28 2.81 %
Tardoskedd 24 2.41 %
Csornok 13 1.30 %
Bánkeszi 12 1.20 %
Mánya 11 1.10 %
Andód 10 1.00 %
Újlót 9 0.90 %
Zsitvabesenyő 9 0.90 %
Hull 9 0.90 %
Komáromszemere 8 0.80 %
Rendve 8 0.80 %
Özdöge 8 0.80 %
Zsitvafödémes 8 0.80 %
Ohaj 7 0.70 %
Szencse 7 0.70 %
Barsfüss 7 0.70 %
Jászfalu 6 0.60 %
Fajkürt 6 0.60 %
Pozba 6 0.60 %
Barsbaracska 6 0.60 %
Kamocsa 5 0.50 %
Szentmihályúr 5 0.50 %
Komáromcsehi 5 0.50 %
Dögös 4 0.40 %
Kisbaromlak 4 0.40 %
Szímő 4 0.40 %
Kolta 3 0.30 %
Gyarak 3 0.30 %
Jattó 3 0.30 %
Valkház 1 0.10 %
Érsekújvár 1 595 29.29 %
Nagysurány 437 8.03 %
Komját 257 4.72 %
Tótmegyer 236 4.33 %
Bánkeszi 208 3.82 %
Udvard 170 3.12 %
Özdöge 132 2.42 %
Mánya 122 2.24 %
Zsitvafödémes 113 2.08 %
Nyitramalomszeg 100 1.84 %
Csornok 86 1.58 %
Szencse 86 1.58 %
Tardoskedd 85 1.56 %
Újlót 85 1.56 %
Jattó 80 1.47 %
Dögös 78 1.43 %
Fajkürt 74 1.36 %
Ohaj 71 1.30 %
Szentmihályúr 69 1.27 %
Hull 66 1.21 %
Nyitranagykér 66 1.21 %
Andód 63 1.16 %
Gyarak 60 1.10 %
Barsfüss 60 1.10 %
Kolta 60 1.10 %
Komáromszemere 55 1.01 %
Jászfalu 52 0.96 %
Komáromcsehi 50 0.92 %
Szímő 38 0.70 %
Kisbaromlak 36 0.66 %
Rendve 32 0.59 %
Pozba 28 0.51 %
Valkház 28 0.51 %
Zsitvabesenyő 23 0.42 %
Kamocsa 17 0.31 %
Barsbaracska 16 0.29 %
Érsekújvár 820 23.59 %
Nagysurány 546 15.71 %
Mánya 261 7.51 %
Bánkeszi 214 6.16 %
Gyarak 191 5.49 %
Zsitvafödémes 143 4.11 %
Komját 133 3.83 %
Hull 114 3.28 %
Ohaj 110 3.16 %
Újlót 107 3.08 %
Barsfüss 101 2.91 %
Tótmegyer 100 2.88 %
Szencse 98 2.82 %
Rendve 77 2.22 %
Valkház 69 1.99 %
Özdöge 66 1.90 %
Szentmihályúr 62 1.78 %
Nyitramalomszeg 57 1.64 %
Csornok 50 1.44 %
Udvard 45 1.29 %
Kolta 44 1.27 %
Nyitranagykér 43 1.24 %
Jászfalu 40 1.15 %
Fajkürt 38 1.09 %
Tardoskedd 36 1.04 %
Dögös 29 0.83 %
Kisbaromlak 27 0.78 %
Komáromszemere 23 0.66 %
Jattó 19 0.55 %
Barsbaracska 18 0.52 %
Pozba 14 0.40 %
Komáromcsehi 12 0.35 %
Kamocsa 12 0.35 %
Szímő 10 0.29 %
Andód 9 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 66.60 %
Nagysurány 178 4.52 %
Udvard 137 3.48 %
Andód 107 2.72 %
Bánkeszi 89 2.26 %
Tótmegyer 82 2.08 %
Komját 81 2.06 %
Szímő 77 1.95 %
Tardoskedd 73 1.85 %
Kamocsa 65 1.65 %
Nyitranagykér 62 1.57 %
Mánya 48 1.22 %
Zsitvafödémes 40 1.02 %
Zsitvabesenyő 36 0.91 %
Jászfalu 34 0.86 %
Hull 31 0.79 %
Jattó 27 0.69 %
Újlót 27 0.69 %
Nyitramalomszeg 26 0.66 %
Dögös 25 0.63 %
Szencse 24 0.61 %
Kolta 22 0.56 %
Komáromszemere 22 0.56 %
Ohaj 18 0.46 %
Szentmihályúr 17 0.43 %
Rendve 17 0.43 %
Kisbaromlak 16 0.41 %
Gyarak 16 0.41 %
Özdöge 14 0.36 %
Pozba 13 0.33 %
Csornok 13 0.33 %
Barsbaracska 12 0.30 %
Barsfüss 11 0.28 %
Valkház 10 0.25 %
Fajkürt 7 0.18 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 18.82 %
Nagysurány 294 14.71 %
Ohaj 250 12.51 %
Mánya 102 5.11 %
Zsitvafödémes 95 4.75 %
Gyarak 92 4.60 %
Bánkeszi 80 4.00 %
Hull 79 3.95 %
Újlót 69 3.45 %
Barsfüss 61 3.05 %
Rendve 57 2.85 %
Szencse 55 2.75 %
Komját 53 2.65 %
Tótmegyer 45 2.25 %
Özdöge 43 2.15 %
Valkház 40 2.00 %
Nyitramalomszeg 34 1.70 %
Udvard 29 1.45 %
Csornok 25 1.25 %
Jászfalu 24 1.20 %
Fajkürt 22 1.10 %
Andód 20 1.00 %
Jattó 19 0.95 %
Nyitranagykér 17 0.85 %
Komáromszemere 16 0.80 %
Dögös 16 0.80 %
Kolta 15 0.75 %
Szentmihályúr 14 0.70 %
Tardoskedd 13 0.65 %
Zsitvabesenyő 13 0.65 %
Kisbaromlak 12 0.60 %
Komáromcsehi 7 0.35 %
Pozba 5 0.25 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Szímő 3 0.15 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 32.19 %
Érsekújvár 235 14.86 %
Nagysurány 201 12.71 %
Dögös 60 3.80 %
Bánkeszi 58 3.67 %
Tótmegyer 51 3.23 %
Nyitramalomszeg 42 2.66 %
Mánya 39 2.47 %
Csornok 37 2.34 %
Özdöge 28 1.77 %
Tardoskedd 25 1.58 %
Nyitranagykér 24 1.52 %
Barsfüss 23 1.45 %
Zsitvafödémes 23 1.45 %
Újlót 19 1.20 %
Hull 18 1.14 %
Udvard 16 1.01 %
Szencse 16 1.01 %
Ohaj 15 0.95 %
Jattó 15 0.95 %
Gyarak 14 0.89 %
Kolta 14 0.89 %
Szentmihályúr 14 0.89 %
Jászfalu 13 0.82 %
Kisbaromlak 10 0.63 %
Szímő 9 0.57 %
Valkház 9 0.57 %
Komáromszemere 8 0.51 %
Rendve 7 0.44 %
Fajkürt 6 0.38 %
Andód 5 0.32 %
Komáromcsehi 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Barsbaracska 3 0.19 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 18.16 %
Érsekújvár 131 16.99 %
Ohaj 71 9.21 %
Komját 44 5.71 %
Bánkeszi 29 3.76 %
Hull 28 3.63 %
Tótmegyer 27 3.50 %
Mánya 25 3.24 %
Szencse 19 2.46 %
Udvard 19 2.46 %
Barsfüss 18 2.33 %
Gyarak 17 2.20 %
Újlót 17 2.20 %
Zsitvafödémes 16 2.08 %
Rendve 16 2.08 %
Özdöge 15 1.95 %
Nyitramalomszeg 9 1.17 %
Csornok 9 1.17 %
Barsbaracska 9 1.17 %
Kolta 8 1.04 %
Valkház 8 1.04 %
Jászfalu 6 0.78 %
Nyitranagykér 6 0.78 %
Zsitvabesenyő 5 0.65 %
Fajkürt 5 0.65 %
Dögös 5 0.65 %
Jattó 5 0.65 %
Szentmihályúr 5 0.65 %
Komáromszemere 4 0.52 %
Szímő 4 0.52 %
Pozba 4 0.52 %
Tardoskedd 3 0.39 %
Kisbaromlak 3 0.39 %
Komáromcsehi 2 0.26 %
Kamocsa 2 0.26 %
Andód 1 0.13 %
Érsekújvár 1 247 32.00 %
Bánkeszi 674 17.30 %
Nagysurány 595 15.27 %
Tótmegyer 137 3.52 %
Komját 132 3.39 %
Mánya 106 2.72 %
Gyarak 98 2.51 %
Újlót 90 2.31 %
Zsitvafödémes 73 1.87 %
Hull 70 1.80 %
Udvard 64 1.64 %
Nyitramalomszeg 59 1.51 %
Ohaj 53 1.36 %
Szencse 52 1.33 %
Nyitranagykér 48 1.23 %
Rendve 42 1.08 %
Tardoskedd 42 1.08 %
Jászfalu 40 1.03 %
Barsfüss 38 0.98 %
Komáromszemere 34 0.87 %
Özdöge 33 0.85 %
Kisbaromlak 33 0.85 %
Andód 31 0.80 %
Szentmihályúr 28 0.72 %
Dögös 26 0.67 %
Kolta 24 0.62 %
Valkház 23 0.59 %
Jattó 22 0.56 %
Csornok 22 0.56 %
Fajkürt 21 0.54 %
Szímő 16 0.41 %
Barsbaracska 13 0.33 %
Komáromcsehi 11 0.28 %
Kamocsa 11 0.28 %
Zsitvabesenyő 6 0.15 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 34.80 %
Nagysurány 192 9.70 %
Kolta 95 4.80 %
Bánkeszi 76 3.84 %
Tótmegyer 64 3.23 %
Udvard 52 2.63 %
Komját 52 2.63 %
Újlót 50 2.53 %
Komáromszemere 49 2.47 %
Szencse 45 2.27 %
Szentmihályúr 40 2.02 %
Tardoskedd 39 1.97 %
Mánya 38 1.92 %
Ohaj 33 1.67 %
Nyitranagykér 33 1.67 %
Csornok 32 1.62 %
Zsitvafödémes 31 1.57 %
Nyitramalomszeg 30 1.52 %
Rendve 28 1.41 %
Szímő 28 1.41 %
Komáromcsehi 28 1.41 %
Gyarak 27 1.36 %
Jászfalu 25 1.26 %
Andód 24 1.21 %
Dögös 24 1.21 %
Jattó 23 1.16 %
Fajkürt 22 1.11 %
Özdöge 21 1.06 %
Hull 20 1.01 %
Barsfüss 19 0.96 %
Zsitvabesenyő 16 0.81 %
Pozba 13 0.66 %
Valkház 12 0.61 %
Kisbaromlak 11 0.56 %
Kamocsa 10 0.51 %
Barsbaracska 9 0.45 %
Érsekújvár 1 145 38.58 %
Szímő 415 13.98 %
Udvard 297 10.01 %
Tardoskedd 252 8.49 %
Nyitranagykér 201 6.77 %
Andód 190 6.40 %
Kamocsa 178 6.00 %
Zsitvabesenyő 89 3.00 %
Pozba 68 2.29 %
Barsbaracska 35 1.18 %
Tótmegyer 16 0.54 %
Újlót 15 0.51 %
Komáromszemere 10 0.34 %
Komját 9 0.30 %
Jászfalu 7 0.24 %
Kolta 6 0.20 %
Bánkeszi 5 0.17 %
Nagysurány 5 0.17 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Mánya 2 0.07 %
Komáromcsehi 2 0.07 %
Nyitramalomszeg 2 0.07 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 16.74 %
Komját 563 14.15 %
Nagysurány 510 12.82 %
Nyitranagykér 296 7.44 %
Bánkeszi 189 4.75 %
Özdöge 139 3.49 %
Tótmegyer 131 3.29 %
Újlót 111 2.79 %
Mánya 108 2.71 %
Nyitramalomszeg 92 2.31 %
Zsitvafödémes 91 2.29 %
Szencse 77 1.94 %
Ohaj 74 1.86 %
Hull 70 1.76 %
Dögös 70 1.76 %
Csornok 69 1.73 %
Barsfüss 67 1.68 %
Udvard 61 1.53 %
Fajkürt 60 1.51 %
Tardoskedd 59 1.48 %
Szímő 58 1.46 %
Szentmihályúr 57 1.43 %
Jattó 56 1.41 %
Gyarak 47 1.18 %
Valkház 37 0.93 %
Rendve 33 0.83 %
Kolta 31 0.78 %
Komáromszemere 29 0.73 %
Komáromcsehi 25 0.63 %
Pozba 25 0.63 %
Jászfalu 23 0.58 %
Andód 23 0.58 %
Kisbaromlak 22 0.55 %
Barsbaracska 21 0.53 %
Kamocsa 14 0.35 %
Zsitvabesenyő 10 0.25 %
Érsekújvár 753 33.08 %
Nagysurány 244 10.72 %
Komját 139 6.11 %
Tótmegyer 91 4.00 %
Zsitvafödémes 71 3.12 %
Komáromszemere 67 2.94 %
Bánkeszi 65 2.86 %
Tardoskedd 64 2.81 %
Nyitramalomszeg 62 2.72 %
Nyitranagykér 60 2.64 %
Mánya 58 2.55 %
Csornok 57 2.50 %
Udvard 55 2.42 %
Újlót 46 2.02 %
Özdöge 39 1.71 %
Hull 37 1.63 %
Jászfalu 36 1.58 %
Kolta 35 1.54 %
Rendve 34 1.49 %
Ohaj 32 1.41 %
Szencse 30 1.32 %
Szímő 29 1.27 %
Andód 28 1.23 %
Dögös 27 1.19 %
Jattó 25 1.10 %
Gyarak 25 1.10 %
Barsfüss 23 1.01 %
Pozba 21 0.92 %
Szentmihályúr 16 0.70 %
Barsbaracska 13 0.57 %
Kamocsa 11 0.48 %
Komáromcsehi 10 0.44 %
Fajkürt 10 0.44 %
Zsitvabesenyő 8 0.35 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Valkház 6 0.26 %
Érsekújvár 1 848 40.80 %
Nagysurány 409 9.03 %
Bánkeszi 242 5.34 %
Komját 138 3.05 %
Mánya 132 2.91 %
Tótmegyer 131 2.89 %
Újlót 117 2.58 %
Fajkürt 109 2.41 %
Ohaj 107 2.36 %
Gyarak 106 2.34 %
Hull 100 2.21 %
Udvard 88 1.94 %
Zsitvafödémes 87 1.92 %
Rendve 76 1.68 %
Szencse 72 1.59 %
Barsbaracska 67 1.48 %
Nyitramalomszeg 63 1.39 %
Jászfalu 59 1.30 %
Barsfüss 58 1.28 %
Tardoskedd 57 1.26 %
Pozba 56 1.24 %
Komáromszemere 56 1.24 %
Csornok 55 1.21 %
Kolta 53 1.17 %
Kisbaromlak 52 1.15 %
Andód 47 1.04 %
Jattó 40 0.88 %
Nyitranagykér 38 0.84 %
Özdöge 34 0.75 %
Komáromcsehi 30 0.66 %
Dögös 29 0.64 %
Szentmihályúr 26 0.57 %
Szímő 25 0.55 %
Valkház 21 0.46 %
Kamocsa 21 0.46 %
Zsitvabesenyő 12 0.26 %
Érsekújvár 255 44.82 %
Nagysurány 51 8.96 %
Tótmegyer 16 2.81 %
Tardoskedd 12 2.11 %
Szímő 11 1.93 %
Komját 11 1.93 %
Szentmihályúr 10 1.76 %
Udvard 10 1.76 %
Zsitvafödémes 9 1.58 %
Szencse 9 1.58 %
Nyitranagykér 8 1.41 %
Mánya 8 1.41 %
Bánkeszi 7 1.23 %
Kamocsa 7 1.23 %
Kolta 6 1.05 %
Rendve 6 1.05 %
Nyitramalomszeg 5 0.88 %
Zsitvabesenyő 5 0.88 %
Jászfalu 4 0.70 %
Barsbaracska 4 0.70 %
Hull 4 0.70 %
Ohaj 4 0.70 %
Valkház 4 0.70 %
Pozba 4 0.70 %
Komáromszemere 4 0.70 %
Andód 3 0.53 %
Komáromcsehi 3 0.53 %
Özdöge 3 0.53 %
Jattó 2 0.35 %
Barsfüss 2 0.35 %
Csornok 2 0.35 %
Fajkürt 2 0.35 %
Újlót 1 0.18 %
Dögös 1 0.18 %
Gyarak 1 0.18 %
Kisbaromlak 1 0.18 %
Nagysurány 1 534 33.29 %
Érsekújvár 1 075 23.33 %
Bánkeszi 260 5.64 %
Tótmegyer 151 3.28 %
Nyitramalomszeg 147 3.19 %
Komját 130 2.82 %
Zsitvafödémes 129 2.80 %
Mánya 117 2.54 %
Szencse 82 1.78 %
Újlót 74 1.61 %
Ohaj 65 1.41 %
Hull 63 1.37 %
Udvard 60 1.30 %
Barsfüss 60 1.30 %
Özdöge 58 1.26 %
Rendve 55 1.19 %
Csornok 54 1.17 %
Dögös 45 0.98 %
Jászfalu 38 0.82 %
Gyarak 37 0.80 %
Tardoskedd 35 0.76 %
Nyitranagykér 31 0.67 %
Valkház 31 0.67 %
Jattó 28 0.61 %
Kolta 26 0.56 %
Komáromszemere 25 0.54 %
Andód 25 0.54 %
Szentmihályúr 22 0.48 %
Kisbaromlak 15 0.33 %
Szímő 14 0.30 %
Fajkürt 13 0.28 %
Komáromcsehi 10 0.22 %
Pozba 9 0.20 %
Barsbaracska 9 0.20 %
Kamocsa 7 0.15 %
Zsitvabesenyő 5 0.11 %
Érsekújvár 1 458 25.06 %
Nagysurány 1 204 20.69 %
Bánkeszi 391 6.72 %
Komját 292 5.02 %
Tótmegyer 201 3.45 %
Nyitramalomszeg 188 3.23 %
Újlót 158 2.72 %
Zsitvafödémes 149 2.56 %
Ohaj 147 2.53 %
Mánya 135 2.32 %
Udvard 122 2.10 %
Özdöge 122 2.10 %
Gyarak 114 1.96 %
Szencse 110 1.89 %
Nyitranagykér 108 1.86 %
Hull 100 1.72 %
Tardoskedd 93 1.60 %
Barsfüss 90 1.55 %
Komáromszemere 73 1.25 %
Szentmihályúr 69 1.19 %
Dögös 68 1.17 %
Jattó 67 1.15 %
Kolta 64 1.10 %
Fajkürt 64 1.10 %
Csornok 62 1.07 %
Rendve 61 1.05 %
Jászfalu 55 0.95 %
Szímő 49 0.84 %
Kisbaromlak 39 0.67 %
Andód 38 0.65 %
Pozba 36 0.62 %
Valkház 36 0.62 %
Komáromcsehi 28 0.48 %
Zsitvabesenyő 23 0.40 %
Barsbaracska 23 0.40 %
Kamocsa 18 0.31 %
Érsekújvár 235 14.39 %
Nagysurány 223 13.66 %
Rendve 97 5.94 %
Bánkeszi 59 3.61 %
Komját 43 2.63 %
Tótmegyer 42 2.57 %
Hull 39 2.39 %
Újlót 34 2.08 %
Mánya 32 1.96 %
Zsitvafödémes 31 1.90 %
Szencse 31 1.90 %
Nyitramalomszeg 29 1.78 %
Barsfüss 25 1.53 %
Ohaj 23 1.41 %
Udvard 21 1.29 %
Özdöge 20 1.22 %
Nyitranagykér 20 1.22 %
Dögös 17 1.04 %
Tardoskedd 16 0.98 %
Jattó 15 0.92 %
Gyarak 13 0.80 %
Jászfalu 13 0.80 %
Kolta 13 0.80 %
Komáromcsehi 12 0.73 %
Komáromszemere 12 0.73 %
Csornok 10 0.61 %
Fajkürt 9 0.55 %
Valkház 8 0.49 %
Andód 8 0.49 %
Barsbaracska 6 0.37 %
Szentmihályúr 6 0.37 %
Zsitvabesenyő 6 0.37 %
Kisbaromlak 5 0.31 %
Pozba 2 0.12 %
Szímő 2 0.12 %
Kamocsa 2 0.12 %
Érsekújvár 750 27.84 %
Nagysurány 295 10.95 %
Tótmegyer 208 7.72 %
Komját 159 5.90 %
Bánkeszi 101 3.75 %
Zsitvafödémes 70 2.60 %
Csornok 60 2.23 %
Mánya 58 2.15 %
Nyitramalomszeg 54 2.00 %
Komáromszemere 48 1.78 %
Özdöge 47 1.74 %
Újlót 45 1.67 %
Ohaj 38 1.41 %
Szencse 38 1.41 %
Tardoskedd 38 1.41 %
Hull 36 1.34 %
Nyitranagykér 33 1.22 %
Udvard 33 1.22 %
Rendve 31 1.15 %
Kolta 30 1.11 %
Barsfüss 29 1.08 %
Jászfalu 28 1.04 %
Dögös 28 1.04 %
Andód 25 0.93 %
Gyarak 23 0.85 %
Jattó 23 0.85 %
Szímő 16 0.59 %
Szentmihályúr 14 0.52 %
Fajkürt 14 0.52 %
Kisbaromlak 10 0.37 %
Komáromcsehi 9 0.33 %
Valkház 7 0.26 %
Kamocsa 7 0.26 %
Pozba 5 0.19 %
Barsbaracska 5 0.19 %
Zsitvabesenyő 2 0.07 %
Érsekújvár 598 31.08 %
Nagysurány 241 12.53 %
Tótmegyer 166 8.63 %
Komját 121 6.29 %
Bánkeszi 74 3.85 %
Mánya 54 2.81 %
Zsitvafödémes 48 2.49 %
Újlót 43 2.23 %
Komáromszemere 43 2.23 %
Csornok 43 2.23 %
Nyitramalomszeg 41 2.13 %
Özdöge 35 1.82 %
Szencse 34 1.77 %
Tardoskedd 29 1.51 %
Kolta 29 1.51 %
Nyitranagykér 27 1.40 %
Ohaj 27 1.40 %
Hull 27 1.40 %
Udvard 25 1.30 %
Barsfüss 24 1.25 %
Rendve 24 1.25 %
Gyarak 22 1.14 %
Dögös 22 1.14 %
Andód 19 0.99 %
Jászfalu 18 0.94 %
Jattó 16 0.83 %
Barsbaracska 11 0.57 %
Fajkürt 11 0.57 %
Szímő 11 0.57 %
Komáromcsehi 9 0.47 %
Szentmihályúr 8 0.42 %
Kisbaromlak 7 0.36 %
Kamocsa 5 0.26 %
Valkház 4 0.21 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 2 0.10 %
Érsekújvár 911 41.32 %
Szímő 258 11.70 %
Udvard 222 10.07 %
Tardoskedd 195 8.84 %
Andód 174 7.89 %
Nyitranagykér 132 5.99 %
Kamocsa 106 4.81 %
Zsitvabesenyő 76 3.45 %
Pozba 56 2.54 %
Barsbaracska 32 1.45 %
Nagysurány 21 0.95 %
Kolta 13 0.59 %
Újlót 12 0.54 %
Tótmegyer 9 0.41 %
Komáromszemere 7 0.32 %
Komját 7 0.32 %
Ohaj 4 0.18 %
Kisbaromlak 4 0.18 %
Jattó 4 0.18 %
Jászfalu 4 0.18 %
Bánkeszi 4 0.18 %
Szencse 3 0.14 %
Dögös 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Valkház 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Gyarak 2 0.09 %
Rendve 1 0.05 %
Barsfüss 1 0.05 %
Özdöge 1 0.05 %
Csornok 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 60.86 %
Nagysurány 374 5.33 %
Udvard 346 4.93 %
Bánkeszi 230 3.28 %
Tardoskedd 210 2.99 %
Tótmegyer 184 2.62 %
Andód 163 2.32 %
Szímő 147 2.09 %
Nyitranagykér 115 1.64 %
Komját 113 1.61 %
Zsitvabesenyő 105 1.50 %
Kamocsa 76 1.08 %
Újlót 72 1.03 %
Jászfalu 70 1.00 %
Ohaj 69 0.98 %
Nyitramalomszeg 65 0.93 %
Jattó 62 0.88 %
Zsitvafödémes 60 0.85 %
Mánya 58 0.83 %
Kisbaromlak 57 0.81 %
Barsfüss 52 0.74 %
Komáromszemere 51 0.73 %
Fajkürt 48 0.68 %
Szencse 48 0.68 %
Pozba 45 0.64 %
Kolta 40 0.57 %
Dögös 34 0.48 %
Gyarak 32 0.46 %
Hull 31 0.44 %
Özdöge 28 0.40 %
Barsbaracska 22 0.31 %
Rendve 21 0.30 %
Csornok 18 0.26 %
Szentmihályúr 14 0.20 %
Valkház 14 0.20 %
Komáromcsehi 11 0.16 %
Érsekújvár 1 479 57.98 %
Bánkeszi 97 3.80 %
Nagysurány 89 3.49 %
Tótmegyer 75 2.94 %
Udvard 73 2.86 %
Andód 43 1.69 %
Újlót 40 1.57 %
Komját 31 1.22 %
Kisbaromlak 25 0.98 %
Ohaj 23 0.90 %
Komáromszemere 21 0.82 %
Tardoskedd 20 0.78 %
Jászfalu 19 0.74 %
Mánya 19 0.74 %
Hull 18 0.71 %
Zsitvafödémes 17 0.67 %
Szímő 15 0.59 %
Nyitramalomszeg 15 0.59 %
Barsfüss 14 0.55 %
Zsitvabesenyő 13 0.51 %
Kolta 12 0.47 %
Özdöge 12 0.47 %
Szencse 12 0.47 %
Dögös 10 0.39 %
Kamocsa 8 0.31 %
Rendve 8 0.31 %
Gyarak 8 0.31 %
Csornok 8 0.31 %
Nyitranagykér 8 0.31 %
Szentmihályúr 7 0.27 %
Pozba 6 0.24 %
Jattó 6 0.24 %
Komáromcsehi 5 0.20 %
Barsbaracska 3 0.12 %
Valkház 3 0.12 %
Fajkürt 3 0.12 %
Érsekújvár 624 29.24 %
Nagysurány 221 10.36 %
Komját 115 5.39 %
Tótmegyer 93 4.36 %
Bánkeszi 54 2.53 %
Zsitvafödémes 50 2.34 %
Mánya 50 2.34 %
Újlót 43 2.01 %
Csornok 42 1.97 %
Komáromszemere 42 1.97 %
Nyitramalomszeg 35 1.64 %
Hull 34 1.59 %
Ohaj 31 1.45 %
Szencse 30 1.41 %
Tardoskedd 30 1.41 %
Özdöge 30 1.41 %
Rendve 30 1.41 %
Jászfalu 30 1.41 %
Barsfüss 27 1.27 %
Udvard 24 1.12 %
Kolta 20 0.94 %
Nyitranagykér 20 0.94 %
Jattó 20 0.94 %
Dögös 19 0.89 %
Gyarak 18 0.84 %
Andód 15 0.70 %
Szímő 13 0.61 %
Komáromcsehi 12 0.56 %
Szentmihályúr 11 0.52 %
Barsbaracska 9 0.42 %
Fajkürt 8 0.37 %
Kisbaromlak 8 0.37 %
Zsitvabesenyő 7 0.33 %
Valkház 7 0.33 %
Pozba 4 0.19 %
Kamocsa 3 0.14 %
Érsekújvár 1 095 55.98 %
Nagysurány 148 7.57 %
Bánkeszi 71 3.63 %
Tótmegyer 70 3.58 %
Komját 54 2.76 %
Udvard 51 2.61 %
Tardoskedd 37 1.89 %
Mánya 32 1.64 %
Nyitranagykér 30 1.53 %
Andód 29 1.48 %
Újlót 26 1.33 %
Zsitvafödémes 25 1.28 %
Kisbaromlak 24 1.23 %
Szencse 23 1.18 %
Kolta 21 1.07 %
Dögös 18 0.92 %
Gyarak 18 0.92 %
Nyitramalomszeg 18 0.92 %
Jattó 17 0.87 %
Ohaj 17 0.87 %
Csornok 17 0.87 %
Szímő 14 0.72 %
Özdöge 14 0.72 %
Komáromszemere 13 0.66 %
Hull 13 0.66 %
Barsfüss 9 0.46 %
Kamocsa 9 0.46 %
Jászfalu 9 0.46 %
Rendve 8 0.41 %
Komáromcsehi 8 0.41 %
Zsitvabesenyő 6 0.31 %
Szentmihályúr 6 0.31 %
Barsbaracska 4 0.20 %
Pozba 3 0.15 %
Fajkürt 3 0.15 %
Valkház 3 0.15 %
Érsekújvár 499 25.64 %
Nagysurány 267 13.72 %
Mánya 120 6.17 %
Komját 119 6.12 %
Zsitvafödémes 85 4.37 %
Tótmegyer 82 4.21 %
Bánkeszi 57 2.93 %
Csornok 46 2.36 %
Komáromszemere 44 2.26 %
Özdöge 41 2.11 %
Nyitramalomszeg 40 2.06 %
Gyarak 40 2.06 %
Újlót 39 2.00 %
Hull 38 1.95 %
Ohaj 37 1.90 %
Rendve 35 1.80 %
Szencse 35 1.80 %
Barsfüss 32 1.64 %
Udvard 30 1.54 %
Kolta 25 1.28 %
Tardoskedd 24 1.23 %
Jászfalu 22 1.13 %
Nyitranagykér 21 1.08 %
Dögös 21 1.08 %
Szentmihályúr 19 0.98 %
Jattó 15 0.77 %
Fajkürt 14 0.72 %
Kisbaromlak 11 0.57 %
Valkház 11 0.57 %
Andód 9 0.46 %
Szímő 8 0.41 %
Komáromcsehi 8 0.41 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Kamocsa 3 0.15 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 28.69 %
Bánkeszi 392 18.20 %
Nagysurány 324 15.04 %
Komját 86 3.99 %
Tótmegyer 81 3.76 %
Tardoskedd 48 2.23 %
Mánya 46 2.14 %
Zsitvafödémes 42 1.95 %
Ohaj 40 1.86 %
Újlót 34 1.58 %
Nyitramalomszeg 32 1.49 %
Jattó 32 1.49 %
Gyarak 29 1.35 %
Jászfalu 28 1.30 %
Szencse 28 1.30 %
Rendve 26 1.21 %
Udvard 26 1.21 %
Barsfüss 24 1.11 %
Nyitranagykér 21 0.97 %
Hull 21 0.97 %
Csornok 21 0.97 %
Dögös 20 0.93 %
Özdöge 19 0.88 %
Andód 17 0.79 %
Valkház 16 0.74 %
Komáromszemere 16 0.74 %
Kolta 16 0.74 %
Kisbaromlak 15 0.70 %
Szentmihályúr 10 0.46 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.28 %
Pozba 4 0.19 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 38.37 %
Szímő 240 11.48 %
Udvard 225 10.77 %
Tardoskedd 188 9.00 %
Kamocsa 167 7.99 %
Nyitranagykér 124 5.93 %
Andód 100 4.78 %
Zsitvabesenyő 66 3.16 %
Pozba 58 2.78 %
Barsbaracska 39 1.87 %
Nagysurány 17 0.81 %
Kolta 11 0.53 %
Újlót 10 0.48 %
Szentmihályúr 8 0.38 %
Komját 8 0.38 %
Komáromszemere 6 0.29 %
Bánkeszi 6 0.29 %
Kisbaromlak 5 0.24 %
Nyitramalomszeg 5 0.24 %
Jászfalu 5 0.24 %
Jattó 4 0.19 %
Tótmegyer 4 0.19 %
Dögös 4 0.19 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Szencse 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Hull 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Csornok 2 0.10 %
Özdöge 2 0.10 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 29.81 %
Nagysurány 483 12.14 %
Komját 216 5.43 %
Bánkeszi 152 3.82 %
Tótmegyer 148 3.72 %
Udvard 142 3.57 %
Tardoskedd 118 2.97 %
Mánya 112 2.82 %
Özdöge 105 2.64 %
Újlót 101 2.54 %
Szencse 91 2.29 %
Ohaj 84 2.11 %
Nyitranagykér 82 2.06 %
Zsitvafödémes 82 2.06 %
Nyitramalomszeg 76 1.91 %
Gyarak 71 1.78 %
Szímő 70 1.76 %
Komáromszemere 70 1.76 %
Hull 70 1.76 %
Dögös 65 1.63 %
Jattó 65 1.63 %
Szentmihályúr 64 1.61 %
Fajkürt 63 1.58 %
Kolta 61 1.53 %
Jászfalu 59 1.48 %
Barsfüss 51 1.28 %
Rendve 49 1.23 %
Csornok 44 1.11 %
Komáromcsehi 44 1.11 %
Kisbaromlak 40 1.01 %
Pozba 35 0.88 %
Valkház 34 0.85 %
Kamocsa 33 0.83 %
Andód 31 0.78 %
Zsitvabesenyő 28 0.70 %
Barsbaracska 20 0.50 %
Érsekújvár 1 374 49.28 %
Nagysurány 198 7.10 %
Bánkeszi 92 3.30 %
Tótmegyer 84 3.01 %
Komját 53 1.90 %
Udvard 46 1.65 %
Szencse 46 1.65 %
Mánya 41 1.47 %
Újlót 38 1.36 %
Tardoskedd 38 1.36 %
Barsfüss 38 1.36 %
Hull 37 1.33 %
Ohaj 36 1.29 %
Zsitvafödémes 35 1.26 %
Nyitranagykér 34 1.22 %
Jattó 33 1.18 %
Andód 30 1.08 %
Jászfalu 27 0.97 %
Nyitramalomszeg 26 0.93 %
Kolta 24 0.86 %
Gyarak 24 0.86 %
Dögös 23 0.82 %
Rendve 20 0.72 %
Fajkürt 17 0.61 %
Csornok 17 0.61 %
Komáromszemere 17 0.61 %
Özdöge 17 0.61 %
Szímő 15 0.54 %
Kisbaromlak 13 0.47 %
Valkház 13 0.47 %
Pozba 10 0.36 %
Szentmihályúr 9 0.32 %
Komáromcsehi 9 0.32 %
Zsitvabesenyő 9 0.32 %
Barsbaracska 6 0.22 %
Kamocsa 6 0.22 %
Érsekújvár 1 846 62.36 %
Komját 223 7.53 %
Nagysurány 155 5.24 %
Bánkeszi 85 2.87 %
Tótmegyer 73 2.47 %
Udvard 59 1.99 %
Nyitranagykér 51 1.72 %
Tardoskedd 43 1.45 %
Andód 43 1.45 %
Zsitvafödémes 33 1.11 %
Újlót 29 0.98 %
Jászfalu 26 0.88 %
Mánya 24 0.81 %
Komáromszemere 24 0.81 %
Dögös 22 0.74 %
Nyitramalomszeg 22 0.74 %
Csornok 21 0.71 %
Özdöge 16 0.54 %
Barsfüss 16 0.54 %
Szímő 15 0.51 %
Hull 15 0.51 %
Jattó 14 0.47 %
Szencse 13 0.44 %
Ohaj 12 0.41 %
Kamocsa 12 0.41 %
Zsitvabesenyő 12 0.41 %
Rendve 12 0.41 %
Gyarak 11 0.37 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Kolta 9 0.30 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.24 %
Fajkürt 6 0.20 %
Valkház 6 0.20 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 22.28 %
Udvard 24 4.49 %
Nagysurány 15 2.81 %
Tótmegyer 12 2.25 %
Bánkeszi 8 1.50 %
Újlót 7 1.31 %
Mánya 7 1.31 %
Kolta 6 1.12 %
Nyitranagykér 5 0.94 %
Komját 5 0.94 %
Zsitvafödémes 5 0.94 %
Tardoskedd 4 0.75 %
Nyitramalomszeg 3 0.56 %
Fajkürt 3 0.56 %
Özdöge 3 0.56 %
Barsbaracska 3 0.56 %
Szencse 3 0.56 %
Komáromszemere 3 0.56 %
Rendve 3 0.56 %
Dögös 3 0.56 %
Andód 2 0.37 %
Szentmihályúr 2 0.37 %
Jattó 2 0.37 %
Barsfüss 2 0.37 %
Zsitvabesenyő 2 0.37 %
Ohaj 2 0.37 %
Kamocsa 2 0.37 %
Komáromcsehi 2 0.37 %
Pozba 1 0.19 %
Gyarak 1 0.19 %
Jászfalu 1 0.19 %
Hull 1 0.19 %
Csornok 1 0.19 %
Valkház 1 0.19 %
Szímő 1 0.19 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
127 31.51%
VPN
120 29.78%
SNS
54 13.40%
SPV
42 10.42%
KSČ
19 4.71%
SZ
15 3.72%
SD
8 1.99%
DS
7 1.74%
Együttélés-MKDM
5 1.24%
SSL
5 1.24%
Egyéb
1 0.25%
Érvényes szavazatok 403
HZDS
225 56.25%
KDH
57 14.25%
SDSS
27 6.75%
SDĽ
22 5.50%
SNS
16 4.00%
SZS
15 3.75%
SKDH
13 3.25%
HSS
4 1.00%
SZ
3 0.75%
SSL-SNZ
3 0.75%
ODÚ
3 0.75%
Magyar Polgári Párt
2 0.50%
KSS
2 0.50%
ZPR-RČS
2 0.50%
Együttélés-MKDM
2 0.50%
DS-ODS
2 0.50%
Egyéb
2 0.50%
Érvényes szavazatok 400
HZDS-RSS
277 71.95%
KDH
22 5.71%
22 5.71%
SNS
21 5.45%
SP-VOĽBA
20 5.19%
KSS
11 2.86%
DS
7 1.82%
SPK
5 1.30%
Érvényes szavazatok 385
HZDS
211 53.42%
SDĽ
53 13.42%
SDK
53 13.42%
SNS
33 8.35%
SOP
25 6.33%
ZRS
8 2.03%
MKP
3 0.76%
KSS
3 0.76%
NSK
2 0.51%
Egyéb
4 1.01%
Érvényes szavazatok 395
HZDS
115 33.63%
SMER
56 16.37%
ANO
33 9.65%
SNS
31 9.06%
SDKU
22 6.43%
HZD
21 6.14%
KDH
18 5.26%
KSS
16 4.68%
MKP
6 1.75%
SZS
6 1.75%
PSNS
6 1.75%
SDĽ
4 1.17%
ZRS
2 0.58%
ROSA
2 0.58%
Egyéb
4 1.17%
Érvényes szavazatok 342
SMER
137 46.13%
SNS
56 18.86%
ĽS HZDS
30 10.10%
SDKU DS
24 8.08%
MKP
14 4.71%
KDH
12 4.04%
SF
7 2.36%
ANO
7 2.36%
KSS
4 1.35%
OKS
2 0.67%
Egyéb
4 1.35%
Érvényes szavazatok 297
SMER
191 56.51%
SDKU DS
37 10.95%
SaS
23 6.80%
SNS
21 6.21%
KDH
17 5.03%
Most-Híd
14 4.14%
ĽS HZDS
13 3.85%
LSNS
12 3.55%
EDS
3 0.89%
Únia
3 0.89%
KSS
2 0.59%
MKP
1 0.30%
Egyéb
1 0.30%
Érvényes szavazatok 338
SMER SD
203 63.84%
KDH
28 8.81%
Most-Híd
16 5.03%
SNS
15 4.72%
SaS
13 4.09%
SDKU DS
13 4.09%
OĽaNO
8 2.52%
99 Percent
7 2.20%
LSNS
4 1.26%
Zelení
3 0.94%
PaS
2 0.63%
MKP
2 0.63%
Egyéb
4 1.26%
Érvényes szavazatok 318
SMER SD
154 49.84%
SME RODINA
22 7.12%
SaS
20 6.47%
KDH
19 6.15%
SNS
19 6.15%
LSNS
18 5.83%
OĽANO-NOVA
18 5.83%
Most-Híd
17 5.50%
#SIEŤ
16 5.18%
TIP
2 0.65%
MKP
2 0.65%
Egyéb
2 0.65%
Érvényes szavazatok 309
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések