SK
KS
.....

Kalsa

Község

címer zászló
123 33% magyar 1910
2 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kalša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Gálszécsi-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Chlebová, Geremba, Kányatövis (Zádiel), Kocak, Kruté Narjašky (Pri doline), Márkus-patak (Markov jarok), Močiare, Okrúhly Toviš, Pod Anderku (Sady), Pod kamennou horou, Stráne, Tanurky, Tereblya-patak (Terebľa), Zvalenisko
Koordináták:
48.61295319, 21.52694893
Terület:
4,63 km2
Rang:
község
Népesség:
720
Tszf. magasság:
200 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04418
Település kód:
521507
Szervezeti azonosító:
324272
Adóazonosító:
2021236019

Kalsa a Szalánci-hegység keleti lábánál, a Gálszécsi-hegyalja déli részén, a Tereblya-patak (Terebľa) mentén, 200 méteres (határa 186-360 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 31 km-re délkeletre, Tőketerebestől 24 km-re nyugatra, Gálszécstől pedig 16 km-re délnyugatra. Határa dombvidék, melyet a Szalánci-hegységből érkező Márkus-patak (Markov potok) szel keresztül. 2010-ben területének 43,0 százalékát rét és legelő (199 ha), 29,4 százalékát szántóföldek (136 ha), 8,9 százalékát erdő (41 ha), 5,6 százalékát pedig kertek (26 ha) foglalták el. Belterülete 2017-ben mintegy 67 hektár kiterjedésű volt, külterületi lakott helye nincs. A községet a 3374-es út köti össze Szaláncújvárossal (2,5 km), illetve Szilvásújfalun (3,5 km) keresztül Alsómihályival (19,5 km). Nagyszalánc (5 km) felé burkolt mezei út teremt közvetlen összeköttetést. Kalsát a Szalánci-hegység erdein keresztül kanyargó 18 km hosszú, kerékpárral járható erdészeti út köti össze Szalánchuta és Eszkáros határán keresztül Nagyszalánccal. A községet átszeli a Kassát Tiszacsernyővel összekötő vasúti fővonal (megállóhely). Délnyugatról Újhuta, nyugatról Nagyszalánc, északról Szaláncújváros, délkeletről pedig Szilvásújfalu községekkel határos. Katasztere annak legdélebbi pontján érintkezik Szalánchutáéval. Délkeleti határa Abaúj-Torna és Zemplén vármegyék történelmi határát követi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai, 1960-1968 között a Tőketerebesi, majd 1968-tól a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe az elmúlt száz évben csak minimális mértékben változott (1910-21: 4,62 km², 2011: 4,63 km²).

Népesség

Kalsa népessége 2011-ben 693 fő volt, melynek 97,0 százaléka volt szlovák nemzetiségű, egyetlen lakosa vallotta magát magyarnak. A 18. században ruszinokkal és szlovákokkal újratelepített község lakossága 1880-1910 között lassú magyarosodásnak indult; a magyar anyanyelvűek aránya 1880-ban 9,6 % (32 fő), 1890-ben 11,2 % (37 fő) volt, 1900-ban a lakosság egynegyedét (25,1 % - 89 fő), 1910-ben már egyharmadát (32,7 % - 123 fő) magyar anyanyelvűként írták össze. A csehszlovák hatalomátvétel gyökeres változást hozott, az 1921-es és az 1930-as népszámlálás során egyaránt 16-an (3,8 % - 3,5 %) vallották magyarnak magukat, a 20. század közepére pedig Kalsa egynemzetiségű szlovák faluvá vált. Ruszin lakossága már a 19. század második felében szlovákká vált. 2011-ben lakosságának 62,0 %-a volt római katolikus (1921-ben 50,6 %), 27,7 %-a görög katolikus (1921-ben még 36,9 %) és 3,2 %-a református (1921-ben még 10,2 %) vallású. 1880-ban még a lakosság csaknem egytizede az izraelita felekezethez tartozott (9,3 %), számuk 1921-re 31 főről 7 főre (1,7 %) csökkent. Kalsa népessége 1890-1930 között lassú, de folyamatos gyarapodással 39 százalékkal, 331 főről 460 főre nőtt, az 1930-1940 közötti időszakban mintegy egyharmadával (460 főről 614 főre) megugrott a lakosság száma. Az államszocializmus utolsó két évtizedének lassú fogyását (1970-1991 között 766 főről 678 főre), az 1990-es években mérsékelt ütemű gyarapodás váltotta fel. A 2000-es években enyhén fogyó népességű község (709 főről 693 főre), 2011-2017 között már 6,2 százalékos lakosságszám-növekedést mutatott fel. Népsűrűsége (2011-ben 159 fő/km²) a járási átlag kétszerese.

Történelem

A község első írásos említése 1270-ből származik, ekkor „Kolse” néven szerepelt. Neve szláv eredetű személynévből (Galsa) keletkezett magyar névadással. 1299-ben Amadé nádor birtokában volt, aki területét Péter és Dénes nevű hűbéreseinek adományozta. Később Kolswa (1299), Galsa (1321) és Kalsa (1327) névalakban szerepelt az írásos forrásokban. 1327-ben említik a később Kalsa határába beolvadt „Ingow” nevű falut is. Nemesi birtokosai 1335-ben és 1480-ban is zálogba adták Kassa városának. 1427-ben 13 portája adózott. 1555-ben Kassa jobbágyfalvává vált, 1598-ban 36 porta volt a faluban. A 16. század hanyatlást hozott: 1630-ban már csak ¾ jobbágy- és ½ zsellérporta adózott Kalsán. A 18. század elejére a háborúk és az 1709-10-es pestisjárvány eredményeként teljesen elnéptelenedett, 1715-ben puszta helyként írták össze, 1720-ban pedig két lakott portája volt. A 18. század első felében görög katolikus vallású ruszinokkal és római katolikus szlovákokkal telepítették újra. 1772-ben a Splényi és az Olcsvári családok voltak birtokosok a faluban. Vályi András a 18. század végén magyar faluként, Fényes Elek 1851-ben „orosz-tót-magyar” faluként említi. 1828-ban 40 háza és 287 lakosa volt. A községben működő iskolát 1836-ban említik először. Kalsa legrégebbi pecsétje 1840-ből ismert. 1851-ben főbb birtokosai a Vandernath, Ócsváry, Bideskuthy és Reviczky családok voltak. Ekkor még a görög katolikusok alkották a lakosság többségét a 283 lakosú faluban (56,5 %), 1880-ra azonban már a római katolikusok kerültek relatív többségbe (47,7 %, a görög katolikusok aránya ekkorra 35,4 %-ra esett vissza). 1873-ban megnyitották a Kassát Legenyemihályival összekötő vasútvonalat a község határán keresztül, bár vasútállomás csak jóval később, a 20. század elején létesült Kalsán. 1869-ben 361, 1880-ban 333, 1890-ben 331, 1900-ban 355, 1910-ben pedig 376 lakosa volt. 1890-ben 62 ház állt a faluban. Lakosai mező- és erdőgazdálkodással, illetve fuvarozással foglalkoztak, a faluban fűrésztelep is működött. Az állami iskola 1897-ben jött létre, ettől kezdve 1918-ig csak magyar nyelvű oktatás volt a községben. Kalsa 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 423, 1930-ban pedig 460 lakosa volt. A község villamosítása 1934-ben vette kezdetét. 1939. márciusától 1944. decemberéig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1940-ben 97 háza és 614 lakosa volt. 1943-ban zsidónak minősített lakosait (1940-ben 11 izraelita vallású lakosa volt a községnek) megsemmisítő táborba hurcolták. A front közeledésekor, 1944. novemberében az egész lakosságot evakuálták. Mezőgazdasági szövetkezete 1952-ben jött létre. Az 1950-es években az Andorka-hegyen, Kalsa közelében (de már Újszállás határában) kőbánya is működött. Az új iskola épülete (mely a községi hivatalnak és a postának is otthont ad) 1966-ban épült fel (1976-tól a felsőbb osztályokat Nagyszaláncra helyezték át). 1970-ben 266, 1980-ban 710, 1991-ben pedig 678 lakosa volt. 1995-ben vezették be Kalsára a vezetékes gázt, a következő évben került sor a csatornázásra. A község zászlaját és címerét 1999-ben fogadták el. 2001-ben 709, 2011-ben 693, 2017-ben pedig 736 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt görög katolikus temploma 1910-ben épült. Segítő Szűzanya tiszteletére szentelt, modern stílusú római katolikus temploma 1995-ben épült (a község Szilvásújfalu filiája). A községet a sárga jelzésű turistaútvonal köti össze a Szalánchuta határában található Izra-tóval (8 km).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KALSA. Magyar falu Abaúj Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Fűzérhez két mértföldnyire, Szilvás Újfalunak filiája, határja középszerű, hasonlító Ránkhoz, azon kivűl, hogy legelője nem igen elég.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kalsa, Abauj v. orosz-tót-magyar falu, Zemplén vgye szélén: 70 r. kath., 160 g. kath., 4 evang., 45 ref., 4 zsidó lak. Ref. szentegyház. Legelője szűk; erdeje, földje elég. F. u. gr. Vandernath, Ócsváry, Bideskuthy, Reviczky.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Közel hozzá délre Kalsa falu 62 házzal, 331 tót és magyar ajku lakossal [...] posta- és táviró-állomása Nagy-Szaláncz.

Helységnévtár

Kalsa, rk. 159 Szilvás-Újfalu Zemplén megyében, gk. 118 Újváros, ref. 25 Nagy-Szalánc, izr. 31 Rozgony.

Névelőfordulások
1270
Kolse
1299
Kolswa
1321
Galsa
1327
Kalsa
1332
Kalsa
1773
Kalsa
1786
Kalscha
1808
Kalsa, Kalssa
1863
Kalsa
1873
Kalsa
1920
Kalša

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Kalša) 128
Telefon: 0556966878

Honlap: kalsa.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Ivaňáková Gabriela (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Čigášová Denisa (Független)
Toth Juraj (KDH)
Urban Miroslav (KDH)
Florek Peter (KDH)
Ičo František (KDH)
Molnár Róbert (SMER-SD)
Verbová Anna (SMER-SD)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 57% KDH 4 képviselö SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
Kalsai Posta

Kalša 128

Základná škola s materskou školou Kalša

Kalša 128

Alapiskola és óvoda

Kalša 128

Materská škola pri ZŠ

Kalša 128

Kalsai Községi Hivatal

Kalša 128

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 32 10%
szlovákok 285 86%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 333
magyarok 123 33%
szlovákok 249 66%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 376
magyarok 16 4%
szlovákok 389 92%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 18 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 423
magyarok 1 0%
szlovákok 672 99%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 678
magyarok 3 0%
szlovákok 688 97%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 14 2%
összlétszám 709
magyarok 1 0%
szlovákok 672 97%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 2%
összlétszám 693
magyarok 2 0%
szlovákok 703 97%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 17 2%
összlétszám 724
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 587
Választási részvétel: 35.43 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208

Polgármester

Érvényes szavazólap: 178
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ivaňáková Gabriela 178 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Toth Juraj 145 KDH
Molnár Róbert 124 SMER-SD
Urban Miroslav 118 KDH
Verbová Anna 108 SMER-SD
Čigášová Denisa 96 Független
Florek Peter 93 KDH
Ičo František 86 KDH

Képviselők

2014
Független 28.57% Független 2 képviselö KDH 42.86% KDH 3 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö 7 képviselö
2018
KDH 57.14% KDH 4 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 563
Választási részvétel: 18.12 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 101
Választásra jogosult: 564
Választási részvétel: 21.63 %
Kiadott boríték: 122
Bedobott boríték: 122
Választásra jogosult: 580
Választási részvétel: 27,24 %
Kiadott boríték: 158
Bedobott boríték: 158

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 98
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 150
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 44 44.90 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 37 37.76 % KDS
Rastislav Masnyk 11 11.22 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 3 3.06 % NOVA
Vladimír Gürtler 2 2.04 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 1 1.02 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 55 45.08% KDS
Richard Raši 71 47.33 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 59 39.33 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jarmila Tkáčová 7 4.67 % SNS
Róbert Bačinský 4 2.67 % Független
Karol Pataky 3 2.00 % MOST - HÍD, SKOK
Adam Šepetka 2 1.33 % NAJ
Oliver Petrík 1 0.67 % JĽSS
Jozef Bobík 1 0.67 % Független
Lukáš Sisák 1 0.67 % KSS
Rudolf Botka 1 0.67 % NP
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 93
Érvényes szavazólap: 151
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
František Petro 49 52.69% SMER - SD
Štefan Markovič 26 27.96% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Konkoly 26 27.96% SMER - SD
Ján Kokarda 25 26.88% Független
Ľubomír Šimko 22 23.66% SMER - SD
Michal Rečka 21 22.58% SMER - SD
Radoslav Šimko 18 19.35% SNS
Ján Marton 15 16.13% NOVA
Dominika Palaščáková 15 16.13% NOVA
Štefan Petrík 14 15.05% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vojtech Staňo 12 12.90% SMER - SD
Tomáš Suchý 12 12.90% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Monika Bérešová 11 11.83% SZS
Viktor Dulina 10 10.75% Független
Anton Medvec 10 10.75% Független
Miloš Barcal 10 10.75% Független
Miroslav Bačenko 9 9.68% Független
Július Beluscák 8 8.60% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Slavomír Horváth 8 8.60% SNS
Jaroslav Pástor 8 8.60% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Papáč 8 8.60% KSS
Ján Bačo 7 7.53% SĽS
Karol Dzugas 7 7.53% Független
Jozef Koňa 6 6.45% SĽS
Róbert Čarny 6 6.45% SNS
Elena Fialková 5 5.38% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Miko 5 5.38% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laczkó 5 5.38% 7 STATOČNÝCH
Ľubica Holováčová 4 4.30% SĽS
Martin Baltes 4 4.30% SĽS
Ivan Hriczko 4 4.30% Független
Františka Kočišová 4 4.30% SĽS
Marián Tóth 4 4.30% SaS
Rastislav Moric 3 3.23% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Vojtko 3 3.23% KSS
Viktor Sasák 3 3.23% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viliam Bačo 3 3.23% Független
Róbert Šándor 3 3.23% Független
Norbert Krušinský 3 3.23% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Palaščák 3 3.23% SOĽ
Elena Majancsíková 3 3.23% SĽS
Ján Mikloš 3 3.23% KSS
Mária Topoľančinová 3 3.23% ĽS-HZDS
Anton Király 2 2.15% SMK-MKP
Božena Letková 2 2.15% Független
Alexander Bimbo 2 2.15% SRÚS
Ján Stanislav 2 2.15% SNS
Monika Vargová 2 2.15% SNS
Jozef Holečko 1 1.08% Független
Roman Horváth 1 1.08% SRÚS
Ladislav Bartók 1 1.08% Független
Július Grulyo 1 1.08% Független
Imrich Kohút 1 1.08% SĽS
Vladimír Popovič 1 1.08% SMS
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Marián Kertész 0 0.00% PD
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
František Petro 68 45.03% SMER-SD
Imrich Bakši 45 29.80% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 43 28.48% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Kokarda 37 24.50% Független
Michal Rečka 37 24.50% SMER-SD
Mária Dulovičová 25 16.56% Független
Ondrej Bernát 23 15.23% SMER-SD
Tomáš Kozlai 23 15.23% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Radoslav Hodor 22 14.57% Független
Peter Solár 22 14.57% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 20 13.25% ŠKV
Monika Gergelová 20 13.25% SNS
Peter Derevjaník 20 13.25% SMER-SD
Viktor Dulina 20 13.25% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Lehotský 17 11.26% Független
Vojtech Farkaš 16 10.60% Független
Pavol Bujňák 16 10.60% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jarmila Vaňová 14 9.27% ŠKV
Martina Dutková 14 9.27% Független
Miloš Barcal 13 8.61% Független
Ján Serbin 12 7.95% Független
Roland Szabó 12 7.95% SMER-SD
Ladislav Andrejanin 11 7.28% ÚSVIT
Anton Medvec 10 6.62% Független
Jaroslav Pástor 10 6.62% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 10 6.62% Független
Július Begala 9 5.96% Független
Slavomír Horváth 8 5.30% SNS
Ivan Hriczko 8 5.30% ŠKV
Martin Baltes 7 4.64% ĽS Naše Slovensko
Mária Lacková 7 4.64% Független
Július Pelegrin 7 4.64% Független
Jozef Hric 6 3.97% KSS
František Gedra 6 3.97% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 5 3.31% Független
Tomáš Suchý 5 3.31% ŠANCA
Štefan Hudák 5 3.31% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 5 3.31% ĽS Naše Slovensko
Peter Seman 4 2.65% KSS
István Zachariaš 4 2.65% SMK-MKP
Anetta Strýčková 4 2.65% Független
Tamás Iván 3 1.99% SMK-MKP
Július Grulyo 3 1.99% Független
Ladislav Bartók 3 1.99% MKDA-MKDSZ
Slavomír Borovský 3 1.99% DS
Tibor Bráz 3 1.99% Független
Ján Horváth 2 1.32% Független
Ladislav Vojtko 2 1.32% KSS
Augustín Köteles 2 1.32% NAJ
Peter Kocai 2 1.32% NAJ
Anton Király 2 1.32% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2 1.32% SMK-MKP
Attila Oravecz 1 0.66% MOST - HÍD
Csaba Simkó 1 0.66% SMK-MKP
Jozef Krešák 1 0.66% ŠANCA
Gábor Szalay 1 0.66% SMK-MKP
Elena Fialková 1 0.66% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 0.66% SMK-MKP
Gabriel Böhm 1 0.66% Független
Alexander Horváth 0 0.00% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 34.86 %
Torna 145 7.47 %
Buzita 141 7.26 %
Somodi 111 5.72 %
Makranc 110 5.66 %
Debrőd 109 5.61 %
Csécs 94 4.84 %
Szeszta 73 3.76 %
Jászó 69 3.55 %
Jánok 64 3.30 %
Perény - Hím 63 3.24 %
Komaróc 63 3.24 %
Áj 57 2.94 %
Reste 57 2.94 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.63 %
Tornaújfalu 49 2.52 %
Alsólánc 48 2.47 %
Zsarnó 47 2.42 %
Bódvavendégi 40 2.06 %
Nagyida 40 2.06 %
Péder 40 2.06 %
Abaújszina 33 1.70 %
Pány 22 1.13 %
Mecenzéf 21 1.08 %
Jászómindszent 12 0.62 %
Tornahorváti 12 0.62 %
Szádelő 12 0.62 %
Kenyhec 11 0.57 %
Miglécnémeti 11 0.57 %
Stósz 7 0.36 %
Kisida 7 0.36 %
Felsőmecenzéf 5 0.26 %
Hernádcsány 4 0.21 %
Hernádzsadány 4 0.21 %
Kassamindszent 4 0.21 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 39.35 %
Torna 110 13.32 %
Kecer 63 7.63 %
Szepsi 47 5.69 %
Mecenzéf 28 3.39 %
Áj 16 1.94 %
Buzita 14 1.69 %
Jászómindszent 13 1.57 %
Csécs 11 1.33 %
Jászóújfalu 10 1.21 %
Kisida 9 1.09 %
Abaújszakaly 9 1.09 %
Györke 8 0.97 %
Kenyhec 8 0.97 %
Hernádcsány 8 0.97 %
Tornaújfalu 7 0.85 %
Abos 7 0.85 %
Izdobabeszter 7 0.85 %
Abaújszina 6 0.73 %
Stósz 6 0.73 %
Budamér 5 0.61 %
Hernádszentistván 5 0.61 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.61 %
Hernádszokoly 5 0.61 %
Pány 5 0.61 %
Enyicke 5 0.61 %
Benyék 5 0.61 %
Semse 5 0.61 %
Bolyár 5 0.61 %
Hernádzsadány 4 0.48 %
Rozgony 4 0.48 %
Debrőd 4 0.48 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Nagyida 4 0.48 %
Miglécnémeti 4 0.48 %
Zsarnó 4 0.48 %
Alsókemence 4 0.48 %
Lapispatakújtelep 4 0.48 %
Szeszta 3 0.36 %
Hilyó 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Nagyszalánc 3 0.36 %
Alsólánc 3 0.36 %
Patacskő 3 0.36 %
Sároskőszeg 3 0.36 %
Felsőmislye 3 0.36 %
Felsőmecenzéf 3 0.36 %
Szaláncújváros 3 0.36 %
Ránk 3 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.36 %
Alsómislye 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Baska 3 0.36 %
Perény - Hím 3 0.36 %
Lapispatak 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Makranc 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Alsóhutka 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Aranyida 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Kassamindszent 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Reste 1 0.12 %
Jánok 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Bódvavendégi 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Szalánchuta 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Somodi 1 0.12 %
Terebő 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Tornahorváti 1 0.12 %
Idabukóc 1 0.12 %
Felsőhutka 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Magyarbőd 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 31.35 %
Buzita 223 13.68 %
Csécs 84 5.15 %
Perény - Hím 79 4.85 %
Torna 77 4.72 %
Szeszta 77 4.72 %
Reste 67 4.11 %
Makranc 66 4.05 %
Komaróc 55 3.37 %
Debrőd 55 3.37 %
Somodi 53 3.25 %
Alsólánc 51 3.13 %
Nagyida 49 3.01 %
Tornaújfalu 38 2.33 %
Jászó 37 2.27 %
Áj 37 2.27 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.96 %
Zsarnó 31 1.90 %
Péder 30 1.84 %
Abaújszina 29 1.78 %
Jánok 28 1.72 %
Bódvavendégi 25 1.53 %
Mecenzéf 15 0.92 %
Semse 11 0.67 %
Pány 10 0.61 %
Kenyhec 9 0.55 %
Hernádcsány 9 0.55 %
Tornahorváti 8 0.49 %
Kassamindszent 8 0.49 %
Miglécnémeti 8 0.49 %
Györke 7 0.43 %
Enyicke 6 0.37 %
Kecer 6 0.37 %
Kisida 5 0.31 %
Izdobabeszter 5 0.31 %
Jászómindszent 5 0.31 %
Hernádszentistván 5 0.31 %
Regeteruszka 4 0.25 %
Királynép 4 0.25 %
Jászóújfalu 4 0.25 %
Szádelő 4 0.25 %
Felsőcsáj 3 0.18 %
Patacskő 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Hatkóc 3 0.18 %
Rozgony 3 0.18 %
Hernádzsadány 3 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőtőkés 2 0.12 %
Aranyida 2 0.12 %
Felsőkemence 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Felsőmecenzéf 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.84 %
Jászómindszent 108 8.13 %
Stósz 76 5.72 %
Felsőmecenzéf 50 3.76 %
Szepsi 38 2.86 %
Kisida 36 2.71 %
Hernádcsány 24 1.81 %
Jászó 24 1.81 %
Kassamindszent 24 1.81 %
Jászóújfalu 22 1.66 %
Kassabéla 19 1.43 %
Rozgony 18 1.35 %
Budamér 18 1.35 %
Hernádszokoly 17 1.28 %
Semse 17 1.28 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.13 %
Sároskőszeg 15 1.13 %
Felsőtőkés 14 1.05 %
Kassaolcsvár 14 1.05 %
Csécs 12 0.90 %
Lengyelfalva 12 0.90 %
Torna 12 0.90 %
Izdobabeszter 12 0.90 %
Hernádszentistván 12 0.90 %
Idabukóc 11 0.83 %
Aranyida 11 0.83 %
Lapispatak 11 0.83 %
Koksóbaksa 10 0.75 %
Felsőmislye 9 0.68 %
Alsótőkés 9 0.68 %
Tarcavajkóc 8 0.60 %
Abaújszakaly 8 0.60 %
Tizsite 8 0.60 %
Baska 8 0.60 %
Hatkóc 7 0.53 %
Szalánchuta 7 0.53 %
Enyicke 7 0.53 %
Abaújnádasd 7 0.53 %
Nagyida 7 0.53 %
Abaújszina 7 0.53 %
Hilyó 7 0.53 %
Perény - Hím 7 0.53 %
Magyarbőd 7 0.53 %
Hernádgecse 7 0.53 %
Nagyszalánc 7 0.53 %
Györke 6 0.45 %
Garbócbogdány 6 0.45 %
Makranc 6 0.45 %
Lapispatakújtelep 6 0.45 %
Kelecsenyborda 6 0.45 %
Kecer 6 0.45 %
Királynép 6 0.45 %
Hernádzsadány 6 0.45 %
Rás 5 0.38 %
Pány 5 0.38 %
Rudnok 5 0.38 %
Kisladna 5 0.38 %
Terebő 5 0.38 %
Hernádgönyű 4 0.30 %
Buzita 4 0.30 %
Ájfalucska 4 0.30 %
Abaújharaszti 4 0.30 %
Zsarnó 4 0.30 %
Kalsa 4 0.30 %
Petőszinye 4 0.30 %
Szeszta 4 0.30 %
Nagyladna 4 0.30 %
Ósvacsákány 3 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.23 %
Györgyi 3 0.23 %
Abaújrákos 3 0.23 %
Apátka 3 0.23 %
Jánok 3 0.23 %
Alsómislye 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Alsóhutka 3 0.23 %
Benyék 3 0.23 %
Miglécnémeti 3 0.23 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 43.14 %
Buzita 84 6.86 %
Torna 66 5.39 %
Makranc 50 4.08 %
Szeszta 45 3.68 %
Csécs 39 3.19 %
Debrőd 38 3.10 %
Áj 31 2.53 %
Somodi 30 2.45 %
Tornaújfalu 30 2.45 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.29 %
Nagyida 27 2.21 %
Perény - Hím 26 2.12 %
Alsólánc 26 2.12 %
Zsarnó 26 2.12 %
Jánok 26 2.12 %
Reste 23 1.88 %
Péder 22 1.80 %
Jászó 22 1.80 %
Bódvavendégi 21 1.72 %
Rudnok 17 1.39 %
Komaróc 17 1.39 %
Mecenzéf 15 1.23 %
Jászómindszent 13 1.06 %
Hernádcsány 13 1.06 %
Abaújszina 12 0.98 %
Tornahorváti 11 0.90 %
Miglécnémeti 9 0.74 %
Pány 9 0.74 %
Kassamindszent 8 0.65 %
Aranyida 7 0.57 %
Stósz 6 0.49 %
Izdobabeszter 6 0.49 %
Jászóújfalu 6 0.49 %
Györke 6 0.49 %
Rás 6 0.49 %
Enyicke 5 0.41 %
Ránk 5 0.41 %
Lapispatak 4 0.33 %
Patacskő 4 0.33 %
Sároskőszeg 4 0.33 %
Kisida 4 0.33 %
Alsómislye 4 0.33 %
Hernádgecse 4 0.33 %
Koksóbaksa 3 0.25 %
Felsőmecenzéf 3 0.25 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Szalánchuta 3 0.25 %
Kenyhec 3 0.25 %
Abaújszakaly 3 0.25 %
Garbócbogdány 3 0.25 %
Semse 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Szádelő 2 0.16 %
Tarcavajkóc 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Magyarbőd 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.53 %
Hernádszentistván 216 10.53 %
Sároskőszeg 164 8.00 %
Hernádszokoly 138 6.73 %
Budamér 79 3.85 %
Rozgony 58 2.83 %
Kassabéla 40 1.95 %
Abos 40 1.95 %
Kassamindszent 39 1.90 %
Kisida 37 1.80 %
Terebő 34 1.66 %
Hernádcsány 30 1.46 %
Enyicke 28 1.37 %
Jászómindszent 28 1.37 %
Királynép 28 1.37 %
Szepsi 26 1.27 %
Tarcavajkóc 25 1.22 %
Koksóbaksa 23 1.12 %
Izdobabeszter 23 1.12 %
Lapispatak 19 0.93 %
Benyék 18 0.88 %
Hernádzsadány 18 0.88 %
Kisladna 18 0.88 %
Felsőmislye 17 0.83 %
Rás 17 0.83 %
Hernádgecse 17 0.83 %
Nagyszalánc 16 0.78 %
Kassaolcsvár 16 0.78 %
Lapispatakújtelep 15 0.73 %
Kenyhec 15 0.73 %
Alsómislye 15 0.73 %
Eszkáros 14 0.68 %
Baska 14 0.68 %
Regeteruszka 14 0.68 %
Alsótőkés 14 0.68 %
Perény - Hím 13 0.63 %
Bölzse 13 0.63 %
Abaújnádasd 13 0.63 %
Csécs 12 0.59 %
Hatkóc 12 0.59 %
Nagyladna 12 0.59 %
Lengyelfalva 12 0.59 %
Aranyida 12 0.59 %
Abaújszina 11 0.54 %
Semse 11 0.54 %
Felsőhutka 11 0.54 %
Mecenzéf 11 0.54 %
Garbócbogdány 10 0.49 %
Kalsa 10 0.49 %
Buzita 10 0.49 %
Jászóújfalu 10 0.49 %
Torna 10 0.49 %
Kecer 10 0.49 %
Magyarbőd 10 0.49 %
Felsőtőkés 10 0.49 %
Györke 10 0.49 %
Alsóhutka 9 0.44 %
Abaújszakaly 9 0.44 %
Hilyó 8 0.39 %
Idabukóc 8 0.39 %
Alsókemence 8 0.39 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 36.81 %
Szepsi 178 16.71 %
Csécs 34 3.19 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.00 %
Áj 31 2.91 %
Makranc 29 2.72 %
Somodi 26 2.44 %
Tornaújfalu 25 2.35 %
Jánok 23 2.16 %
Perény - Hím 20 1.88 %
Zsarnó 20 1.88 %
Bódvavendégi 18 1.69 %
Mecenzéf 14 1.31 %
Szeszta 14 1.31 %
Tornahorváti 14 1.31 %
Jászó 12 1.13 %
Buzita 11 1.03 %
Debrőd 11 1.03 %
Kenyhec 11 1.03 %
Nagyida 10 0.94 %
Pány 10 0.94 %
Péder 8 0.75 %
Hernádcsány 6 0.56 %
Rozgony 6 0.56 %
Kisida 5 0.47 %
Hernádgecse 5 0.47 %
Reste 5 0.47 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Szádelő 4 0.38 %
Alsólánc 4 0.38 %
Jászóújfalu 4 0.38 %
Lapispatakújtelep 4 0.38 %
Jászómindszent 4 0.38 %
Magyarbőd 3 0.28 %
Garbócbogdány 3 0.28 %
Izdobabeszter 3 0.28 %
Alsótőkés 3 0.28 %
Komaróc 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Nagyszalánc 3 0.28 %
Abos 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Abaújszina 3 0.28 %
Kassamindszent 3 0.28 %
Abaújnádasd 2 0.19 %
Hilyó 2 0.19 %
Eszkáros 2 0.19 %
Rudnok 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádgönyű 2 0.19 %
Budamér 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Idabukóc 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.42 %
Torna 20 1.84 %
Csécs 12 1.10 %
Jászó 11 1.01 %
Tornaújfalu 10 0.92 %
Rozgony 10 0.92 %
Nagyida 10 0.92 %
Buzita 8 0.74 %
Somodi 8 0.74 %
Makranc 7 0.64 %
Zsarnó 6 0.55 %
Reste 6 0.55 %
Lapispatak 6 0.55 %
Idabukóc 6 0.55 %
Debrőd 5 0.46 %
Jánok 5 0.46 %
Perény - Hím 5 0.46 %
Abaújszina 5 0.46 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.37 %
Kassamindszent 4 0.37 %
Alsólánc 4 0.37 %
Tornahorváti 4 0.37 %
Szeszta 4 0.37 %
Izdobabeszter 3 0.28 %
Petőszinye 3 0.28 %
Magyarbőd 3 0.28 %
Komaróc 3 0.28 %
Hernádszokoly 3 0.28 %
Jászóújfalu 3 0.28 %
Kisida 3 0.28 %
Györke 3 0.28 %
Ránk 3 0.28 %
Terebő 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Nagyszalánc 2 0.18 %
Bódvavendégi 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Hernádcsány 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kalsa 2 0.18 %
Kecer 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Mecenzéf 2 0.18 %
Abos 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Abaújszakaly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Felsőmislye 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Jászómindszent 1 0.09 %
Pány 1 0.09 %
Lapispatakújtelep 1 0.09 %
Rudnok 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Alsótőkés 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Eszkáros 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Szaláncújváros 1 0.09 %
Királynép 1 0.09 %
Lengyelfalva 1 0.09 %
Stósz 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Abaújnádasd 1 0.09 %
Hatkóc 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Györgyi 1 0.09 %
Bolyár 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőmecenzéf 1 0.09 %
Kassabéla 1 0.09 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 27.80 %
Szepsi 82 17.01 %
Csécs 20 4.15 %
Tornaújfalu 18 3.73 %
Nagyida 17 3.53 %
Szádudvarnok - Méhész 15 3.11 %
Buzita 12 2.49 %
Áj 12 2.49 %
Szeszta 12 2.49 %
Somodi 11 2.28 %
Bódvavendégi 11 2.28 %
Zsarnó 10 2.07 %
Jászó 10 2.07 %
Makranc 10 2.07 %
Mecenzéf 9 1.87 %
Péder 9 1.87 %
Jászómindszent 8 1.66 %
Tornahorváti 8 1.66 %
Perény - Hím 7 1.45 %
Eszkáros 6 1.24 %
Hernádcsány 6 1.24 %
Abaújszina 6 1.24 %
Alsólánc 5 1.04 %
Kassamindszent 5 1.04 %
Reste 5 1.04 %
Jánok 4 0.83 %
Budamér 4 0.83 %
Baska 4 0.83 %
Kenyhec 4 0.83 %
Jászóújfalu 4 0.83 %
Hernádzsadány 4 0.83 %
Debrőd 4 0.83 %
Komaróc 4 0.83 %
Magyarbőd 4 0.83 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.83 %
Hernádszentistván 3 0.62 %
Kecer 3 0.62 %
Abaújnádasd 3 0.62 %
Alsótőkés 3 0.62 %
Enyicke 3 0.62 %
Hernádgönyű 3 0.62 %
Pány 3 0.62 %
Lapispatak 3 0.62 %
Semse 3 0.62 %
Györke 2 0.41 %
Abaújszakaly 2 0.41 %
Koksóbaksa 2 0.41 %
Kassabéla 2 0.41 %
Felsőmislye 2 0.41 %
Kassaolcsvár 2 0.41 %
Tizsite 2 0.41 %
Abaújrákos 2 0.41 %
Bolyár 2 0.41 %
Rozgony 2 0.41 %
Rudnok 2 0.41 %
Izdobabeszter 2 0.41 %
Miglécnémeti 2 0.41 %
Szádelő 2 0.41 %
Benyék 2 0.41 %
Nagyszalánc 2 0.41 %
Alsómislye 1 0.21 %
Hernádgecse 1 0.21 %
Bölzse 1 0.21 %
Ájfalucska 1 0.21 %
Felsőcsáj 1 0.21 %
Lapispatakújtelep 1 0.21 %
Újszállás 1 0.21 %
Abos 1 0.21 %
Stósz 1 0.21 %
Balogd 1 0.21 %
Hernádszokoly 1 0.21 %
Ránkfüred 1 0.21 %
Patacskő 1 0.21 %
Aranyida 1 0.21 %
Rás 1 0.21 %
Hilyó 1 0.21 %
Királynép 1 0.21 %
Ránk 1 0.21 %
Sároskőszeg 1 0.21 %
Kisida 1 0.21 %
Kisladna 1 0.21 %
Szaláncújváros 1 0.21 %
Idabukóc 1 0.21 %
Felsőtőkés 1 0.21 %
Abaújharaszti 1 0.21 %
Alsóhutka 1 0.21 %
Alsókemence 1 0.21 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 18.63 %
Torna 295 17.73 %
Jászó 262 15.75 %
Szádudvarnok - Méhész 126 7.57 %
Mecenzéf 91 5.47 %
Buzita 78 4.69 %
Szeszta 60 3.61 %
Zsarnó 56 3.37 %
Somodi 52 3.13 %
Tornaújfalu 50 3.00 %
Áj 47 2.82 %
Jászóújfalu 38 2.28 %
Debrőd 35 2.10 %
Bódvavendégi 33 1.98 %
Csécs 33 1.98 %
Alsólánc 29 1.74 %
Perény - Hím 28 1.68 %
Jánok 26 1.56 %
Szádelő 24 1.44 %
Abaújszina 23 1.38 %
Komaróc 22 1.32 %
Nagyida 20 1.20 %
Makranc 20 1.20 %
Reste 20 1.20 %
Péder 17 1.02 %
Felsőmecenzéf 14 0.84 %
Tornahorváti 11 0.66 %
Jászómindszent 8 0.48 %
Miglécnémeti 6 0.36 %
Királynép 6 0.36 %
Kenyhec 5 0.30 %
Hernádzsadány 5 0.30 %
Hernádcsány 5 0.30 %
Magyarbőd 4 0.24 %
Abaújszakaly 4 0.24 %
Enyicke 4 0.24 %
Kisida 3 0.18 %
Nagyszalánc 3 0.18 %
Kassamindszent 3 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.12 %
Ájfalucska 2 0.12 %
Lengyelfalva 2 0.12 %
Rudnok 2 0.12 %
Sároskőszeg 2 0.12 %
Pány 2 0.12 %
Hernádszokoly 2 0.12 %
Lapispatak 2 0.12 %
Abaújnádasd 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Tizsite 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Felsőmislye 2 0.12 %
Bolyár 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Ránk 1 0.06 %
Kecer 1 0.06 %
Rozgony 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Regeteruszka 1 0.06 %
Izdobabeszter 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsókemence 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Hernádszentistván 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kassabéla 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Felsőtőkés 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Hernádgönyű 1 0.06 %
Benyék 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 21.71 %
Makranc 115 7.68 %
Csécs 73 4.88 %
Torna 68 4.54 %
Buzita 39 2.61 %
Perény - Hím 36 2.40 %
Tornaújfalu 35 2.34 %
Jánok 30 2.00 %
Pány 26 1.74 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.67 %
Nagyida 23 1.54 %
Mecenzéf 23 1.54 %
Zsarnó 22 1.47 %
Áj 22 1.47 %
Szeszta 20 1.34 %
Györke 19 1.27 %
Komaróc 19 1.27 %
Péder 18 1.20 %
Somodi 17 1.14 %
Jászó 16 1.07 %
Reste 16 1.07 %
Debrőd 15 1.00 %
Kisida 14 0.94 %
Jászómindszent 14 0.94 %
Kenyhec 12 0.80 %
Alsólánc 12 0.80 %
Bódvavendégi 10 0.67 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.60 %
Sároskőszeg 9 0.60 %
Hernádcsány 9 0.60 %
Budamér 8 0.53 %
Rozgony 8 0.53 %
Kassamindszent 8 0.53 %
Hernádszentistván 7 0.47 %
Hernádszokoly 6 0.40 %
Izdobabeszter 6 0.40 %
Semse 6 0.40 %
Tornahorváti 6 0.40 %
Abaújszina 6 0.40 %
Idabukóc 6 0.40 %
Abos 6 0.40 %
Hilyó 6 0.40 %
Jászóújfalu 5 0.33 %
Tarcavajkóc 4 0.27 %
Koksóbaksa 4 0.27 %
Miglécnémeti 4 0.27 %
Bolyár 4 0.27 %
Nagyszalánc 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Abaújnádasd 4 0.27 %
Kassabéla 4 0.27 %
Rás 4 0.27 %
Benyék 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Rudnok 4 0.27 %
Stósz 3 0.20 %
Lapispatakújtelep 3 0.20 %
Kassaolcsvár 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Bölzse 3 0.20 %
Felsőhutka 3 0.20 %
Hernádgönyű 3 0.20 %
Nagyladna 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Balogd 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Alsócsáj 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Modrafalva 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.34 %
Rozgony 83 4.53 %
Izdobabeszter 61 3.33 %
Kisida 61 3.33 %
Kassamindszent 53 2.89 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.84 %
Györgyi 51 2.78 %
Hernádcsány 50 2.73 %
Jászómindszent 46 2.51 %
Györke 45 2.45 %
Alsókemence 44 2.40 %
Szepsi 42 2.29 %
Sároskőszeg 42 2.29 %
Kassaolcsvár 41 2.24 %
Regeteruszka 40 2.18 %
Garbócbogdány 39 2.13 %
Budamér 37 2.02 %
Petőszinye 37 2.02 %
Bolyár 36 1.96 %
Mecenzéf 36 1.96 %
Kelecsenyborda 36 1.96 %
Nagyszalánc 33 1.80 %
Benyék 31 1.69 %
Felsőmislye 29 1.58 %
Koksóbaksa 28 1.53 %
Tarcavajkóc 28 1.53 %
Csécs 28 1.53 %
Idabukóc 27 1.47 %
Ránkfüred 27 1.47 %
Lapispatak 27 1.47 %
Kecer 25 1.36 %
Alsótőkés 25 1.36 %
Királynép 25 1.36 %
Felsőcsáj 24 1.31 %
Lengyelfalva 24 1.31 %
Hernádzsadány 24 1.31 %
Rás 23 1.25 %
Hernádszentistván 23 1.25 %
Bátyok 23 1.25 %
Felsőkemence 22 1.20 %
Alsómislye 22 1.20 %
Kassabéla 21 1.15 %
Kalsa 20 1.09 %
Hernádszokoly 20 1.09 %
Füzérnádaska 18 0.98 %
Hernádgecse 18 0.98 %
Baska 18 0.98 %
Semse 17 0.93 %
Ránk 16 0.87 %
Tizsite 16 0.87 %
Torna 15 0.82 %
Abaújszakaly 15 0.82 %
Enyicke 15 0.82 %
Ósvacsákány 15 0.82 %
Aranyida 15 0.82 %
Hilyó 14 0.76 %
Alsóhutka 14 0.76 %
Abaújnádasd 14 0.76 %
Kenyhec 14 0.76 %
Jászó 14 0.76 %
Ósva 14 0.76 %
Abaújszina 13 0.71 %
Jászóújfalu 13 0.71 %
Abaújrákos 13 0.71 %
Abaújharaszti 12 0.65 %
Pány 12 0.65 %
Stósz 12 0.65 %
Szaláncújváros 12 0.65 %
Szeszta 11 0.60 %
Lapispatakújtelep 11 0.60 %
Somodi 11 0.60 %
Abos 11 0.60 %
Kecerlipóc 10 0.55 %
Felsőhutka 10 0.55 %
Terebő 10 0.55 %
Eszkáros 10 0.55 %
Sárosófalu 10 0.55 %
Balogd 9 0.49 %
Hernádgönyű 9 0.49 %
Bölzse 9 0.49 %
Alsócsáj 8 0.44 %
Szalánchuta 8 0.44 %
Perény - Hím 7 0.38 %
Nagyida 7 0.38 %
Makranc 6 0.33 %
Rudnok 6 0.33 %
Felsőtőkés 6 0.33 %
Nagyladna 5 0.27 %
Péder 5 0.27 %
Áj 5 0.27 %
Komaróc 5 0.27 %
Buzita 5 0.27 %
Újszállás 5 0.27 %
Modrafalva 4 0.22 %
Jánok 4 0.22 %
Bódvavendégi 4 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Hatkóc 4 0.22 %
Bunyita 3 0.16 %
Apátka 3 0.16 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 18.74 %
Somodi 42 4.02 %
Kecer 28 2.68 %
Mecenzéf 22 2.10 %
Jászómindszent 16 1.53 %
Nagyida 14 1.34 %
Magyarbőd 13 1.24 %
Jászóújfalu 13 1.24 %
Torna 12 1.15 %
Csécs 10 0.96 %
Hernádcsány 8 0.76 %
Buzita 8 0.76 %
Szepsi 8 0.76 %
Kisida 8 0.76 %
Stósz 7 0.67 %
Patacskő 6 0.57 %
Abaújszina 6 0.57 %
Koksóbaksa 4 0.38 %
Felsőmecenzéf 4 0.38 %
Györke 4 0.38 %
Kassamindszent 4 0.38 %
Abaújszakaly 4 0.38 %
Kenyhec 4 0.38 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.38 %
Abaújnádasd 4 0.38 %
Hilyó 3 0.29 %
Rozgony 3 0.29 %
Rudnok 3 0.29 %
Regeteruszka 3 0.29 %
Budamér 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Tarcavajkóc 3 0.29 %
Hernádszokoly 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Királynép 2 0.19 %
Hernádgecse 2 0.19 %
Lengyelfalva 2 0.19 %
Györgyi 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Ósvacsákány 2 0.19 %
Lapispatakújtelep 2 0.19 %
Kelecsenyborda 2 0.19 %
Garbócbogdány 2 0.19 %
Izdobabeszter 2 0.19 %
Pány 2 0.19 %
Hatkóc 2 0.19 %
Perény - Hím 2 0.19 %
Lapispatak 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádzsadány 2 0.19 %
Ránk 2 0.19 %
Alsótőkés 2 0.19 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.81 %
Rozgony 63 3.53 %
Hernádcsány 61 3.41 %
Jászómindszent 59 3.30 %
Kassamindszent 46 2.57 %
Mecenzéf 42 2.35 %
Izdobabeszter 37 2.07 %
Magyarbőd 35 1.96 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.96 %
Kisida 33 1.85 %
Nagyida 31 1.73 %
Györke 27 1.51 %
Enyicke 27 1.51 %
Hernádgecse 26 1.45 %
Jászó 26 1.45 %
Hernádzsadány 25 1.40 %
Kassaolcsvár 23 1.29 %
Csécs 23 1.29 %
Sároskőszeg 22 1.23 %
Hernádszentistván 22 1.23 %
Koksóbaksa 22 1.23 %
Lapispatak 21 1.18 %
Tarcavajkóc 21 1.18 %
Budamér 20 1.12 %
Nagyszalánc 20 1.12 %
Regeteruszka 19 1.06 %
Somodi 19 1.06 %
Királynép 19 1.06 %
Felsőmislye 19 1.06 %
Makranc 19 1.06 %
Felsőmecenzéf 19 1.06 %
Hernádszokoly 17 0.95 %
Alsómislye 17 0.95 %
Lengyelfalva 17 0.95 %
Baska 16 0.90 %
Semse 16 0.90 %
Abaújnádasd 15 0.84 %
Kecer 14 0.78 %
Stósz 14 0.78 %
Garbócbogdány 14 0.78 %
Idabukóc 14 0.78 %
Abaújszakaly 14 0.78 %
Torna 13 0.73 %
Kassabéla 13 0.73 %
Tizsite 12 0.67 %
Györgyi 12 0.67 %
Bölzse 12 0.67 %
Eszkáros 12 0.67 %
Kisladna 12 0.67 %
Pány 12 0.67 %
Füzérnádaska 11 0.62 %
Alsóhutka 11 0.62 %
Kenyhec 11 0.62 %
Perény - Hím 11 0.62 %
Petőszinye 10 0.56 %
Alsókemence 10 0.56 %
Benyék 10 0.56 %
Abaújszina 10 0.56 %
Szeszta 9 0.50 %
Hilyó 9 0.50 %
Jászóújfalu 9 0.50 %
Lapispatakújtelep 9 0.50 %
Felsőhutka 9 0.50 %
Hernádgönyű 9 0.50 %
Ósva 9 0.50 %
Bolyár 8 0.45 %
Alsótőkés 8 0.45 %
Aranyida 8 0.45 %
Zsarnó 8 0.45 %
Alsócsáj 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Kelecsenyborda 7 0.39 %
Bátyok 7 0.39 %
Szalánchuta 7 0.39 %
Abos 7 0.39 %
Jánok 6 0.34 %
Kalsa 6 0.34 %
Balogd 6 0.34 %
Nagyladna 6 0.34 %
Rás 6 0.34 %
Bódvavendégi 6 0.34 %
Ósvacsákány 6 0.34 %
Kecerlipóc 6 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.34 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.22 %
Felsőtőkés 4 0.22 %
Ránk 4 0.22 %
Komaróc 4 0.22 %
Felsőkemence 4 0.22 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.84 %
Lapispatak 242 8.18 %
Budamér 158 5.34 %
Mecenzéf 114 3.86 %
Hernádcsány 106 3.58 %
Lapispatakújtelep 98 3.31 %
Koksóbaksa 86 2.91 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.71 %
Nagyszalánc 77 2.60 %
Királynép 76 2.57 %
Abaújnádasd 76 2.57 %
Kecer 74 2.50 %
Stósz 74 2.50 %
Kisida 74 2.50 %
Rozgony 69 2.33 %
Kalsa 68 2.30 %
Szepsi 58 1.96 %
Izdobabeszter 55 1.86 %
Jászóújfalu 53 1.79 %
Lengyelfalva 50 1.69 %
Szaláncújváros 48 1.62 %
Hernádgecse 47 1.59 %
Jászómindszent 46 1.56 %
Sároskőszeg 46 1.56 %
Hernádszentistván 46 1.56 %
Magyarbőd 44 1.49 %
Regeteruszka 42 1.42 %
Enyicke 40 1.35 %
Benyék 36 1.22 %
Tizsite 35 1.18 %
Abaújszina 34 1.15 %
Bolyár 32 1.08 %
Alsókemence 31 1.05 %
Tarcavajkóc 31 1.05 %
Kelecsenyborda 30 1.01 %
Alsóhutka 29 0.98 %
Hernádgönyű 29 0.98 %
Kassamindszent 28 0.95 %
Sárosófalu 26 0.88 %
Petőszinye 26 0.88 %
Hernádszokoly 26 0.88 %
Újszállás 25 0.85 %
Semse 25 0.85 %
Györke 24 0.81 %
Kassaolcsvár 21 0.71 %
Abaújharaszti 21 0.71 %
Felsőkemence 21 0.71 %
Balogd 21 0.71 %
Garbócbogdány 20 0.68 %
Ósvacsákány 20 0.68 %
Ósva 20 0.68 %
Felsőmecenzéf 20 0.68 %
Abaújrákos 18 0.61 %
Rudnok 18 0.61 %
Hernádzsadány 18 0.61 %
Kassabéla 17 0.57 %
Szalánchuta 17 0.57 %
Györgyi 17 0.57 %
Alsótőkés 16 0.54 %
Felsőmislye 16 0.54 %
Csécs 15 0.51 %
Bunyita 14 0.47 %
Modrafalva 14 0.47 %
Bölzse 14 0.47 %
Torna 14 0.47 %
Alsómislye 14 0.47 %
Eszkáros 13 0.44 %
Baska 13 0.44 %
Bátyok 13 0.44 %
Abos 13 0.44 %
Kecerlipóc 12 0.41 %
Perény - Hím 12 0.41 %
Nagyida 12 0.41 %
Makranc 12 0.41 %
Alsócsáj 12 0.41 %
Felsőcsáj 11 0.37 %
Füzérnádaska 11 0.37 %
Pány 11 0.37 %
Rás 11 0.37 %
Hatkóc 11 0.37 %
Patacskő 11 0.37 %
Kenyhec 10 0.34 %
Aranyida 10 0.34 %
Hilyó 10 0.34 %
Kisszalánc 9 0.30 %
Idabukóc 9 0.30 %
Ránkfüred 9 0.30 %
Ránk 9 0.30 %
Terebő 9 0.30 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 24.32 %
Jászómindszent 94 7.57 %
Szepsi 75 6.04 %
Stósz 68 5.48 %
Felsőmecenzéf 59 4.75 %
Jászó 40 3.22 %
Kisida 40 3.22 %
Hernádcsány 21 1.69 %
Rozgony 19 1.53 %
Makranc 18 1.45 %
Kassamindszent 17 1.37 %
Torna 16 1.29 %
Lengyelfalva 15 1.21 %
Rudnok 15 1.21 %
Hatkóc 15 1.21 %
Hernádszokoly 14 1.13 %
Királynép 11 0.89 %
Aranyida 11 0.89 %
Koksóbaksa 11 0.89 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.89 %
Jászóújfalu 10 0.81 %
Perény - Hím 9 0.72 %
Pány 9 0.72 %
Idabukóc 9 0.72 %
Garbócbogdány 8 0.64 %
Semse 8 0.64 %
Hernádszentistván 8 0.64 %
Nagyszalánc 8 0.64 %
Magyarbőd 8 0.64 %
Kassaolcsvár 8 0.64 %
Jánok 8 0.64 %
Izdobabeszter 7 0.56 %
Csécs 7 0.56 %
Felsőtőkés 7 0.56 %
Abaújszina 6 0.48 %
Kenyhec 6 0.48 %
Nagyida 6 0.48 %
Györke 6 0.48 %
Abaújszakaly 6 0.48 %
Benyék 6 0.48 %
Sároskőszeg 6 0.48 %
Felsőhutka 6 0.48 %
Abaújnádasd 5 0.40 %
Tarcavajkóc 5 0.40 %
Abos 5 0.40 %
Györgyi 5 0.40 %
Felsőmislye 5 0.40 %
Alsótőkés 5 0.40 %
Budamér 4 0.32 %
Rás 4 0.32 %
Kecerlipóc 4 0.32 %
Kecer 4 0.32 %
Kassabéla 4 0.32 %
Miglécnémeti 4 0.32 %
Buzita 4 0.32 %
Apátka 4 0.32 %
Zsarnó 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Bolyár 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Hernádgönyű 3 0.24 %
Lapispatak 3 0.24 %
Lapispatakújtelep 3 0.24 %
Alsócsáj 3 0.24 %
Szaláncújváros 3 0.24 %
Baska 3 0.24 %
Alsóhutka 3 0.24 %
Somodi 3 0.24 %
Szeszta 3 0.24 %
Hilyó 2 0.16 %
Sárosófalu 2 0.16 %
Ájfalucska 2 0.16 %
Tornaújfalu 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Tornahorváti 2 0.16 %
Nagyladna 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kisladna 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Újszállás 2 0.16 %
Tizsite 2 0.16 %
Abaújharaszti 2 0.16 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 19.11 %
Makranc 152 8.37 %
Buzita 107 5.89 %
Torna 92 5.07 %
Ránk 82 4.52 %
Csécs 79 4.35 %
Nagyida 72 3.96 %
Szeszta 65 3.58 %
Somodi 56 3.08 %
Debrőd 52 2.86 %
Perény - Hím 49 2.70 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.31 %
Reste 39 2.15 %
Tornaújfalu 36 1.98 %
Komaróc 35 1.93 %
Alsólánc 34 1.87 %
Áj 32 1.76 %
Abaújszina 32 1.76 %
Jánok 31 1.71 %
Zsarnó 30 1.65 %
Jászó 30 1.65 %
Pány 22 1.21 %
Péder 22 1.21 %
Bódvavendégi 19 1.05 %
Mecenzéf 13 0.72 %
Tornahorváti 12 0.66 %
Kecer 11 0.61 %
Hernádcsány 8 0.44 %
Izdobabeszter 8 0.44 %
Szádelő 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Jászóújfalu 7 0.39 %
Stósz 6 0.33 %
Budamér 6 0.33 %
Lapispatak 6 0.33 %
Györke 5 0.28 %
Kassamindszent 5 0.28 %
Kenyhec 5 0.28 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.17 %
Hernádszentistván 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Idabukóc 3 0.17 %
Abaújnádasd 3 0.17 %