SK
RS
.....

Kálosa

Község

címer zászló
579 98% magyar 1910
588 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kálosa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kaloša
1918 előtti vármegye, járás:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Alsókálosa, Bagoly-völgy, Bebek-tető, Csilik-oldal, Dapsapuszta, Diós-völgy, Felsőkálosa, Füles-oldal, Haraszka, Hosszú-völgy, Mál-tető, Pusztafalu, Pusztafalu-völgy, (Szőlő-hegy), Teska (Teskepuszta)
Koordináták:
48.42214584, 20.22506523
Terület:
15,13 km2
Rang:
község
Népesség:
779
Tszf. magasság:
198 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98252
Település kód:
515027
Szervezeti azonosító:
318841

A község a Vályi-völgy déli részén, a Vályi-patak mentén, a Vályi-dombság lábánál fekszik, Tornaljától 12 km-re keletre, Gömörfügétől 4 km-re északnyugatra, Felsőválytól 6 km-re délkeletre. A Vályi-völgyön végighaladó, Gömörfügét Felsővállyal összekötő úton közelíthető meg. Településrészei, Alsóvály és Felsővály egymástól 1,5 km-re fekszenek. Területe 177-275 méteres magasságban fekő, a Vályi- és a Baracai-patak völgyének egy részét magába foglaló, mintegy negyedrészben erdővel borított terület. Déli részét (Técskapusztánál) érinti a 16-os országos főútvonal. Nyugatról Gömörmihályfalva, Rakottyás és Dúlháza, délkeletről Baraca és Gömörfüge, keletről Zsór és Otrokócs községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1964-ben alakult Alsókálosa és Felsőkálosa egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartoztak. Területük (Alsókálosa - 12,60 km², Felsőkálosa - 2,52 km²) nem változott az elmúlt száz év során, mára egyetlen kataszteri területet alkotnak.

Népesség

Alsó- és Felsőkálosának 1910-ben 589, 1921-ben 627, 1938-ban 798, csaknem kizárólag magyar nemzetségű lakosuk volt. 1945 után magyar lakosságuk egy részét kitelepítették és szlovák telepesek érkeztek ide. 1961-ben Alsókálosa lakosságának (612 fő) 77,8 %-a, Felsőkálosának (128 fő) 68 %-a volt magyar nemzetiségű. 1991-2011 között népessége egynegyedével nőtt (584 főről 735-re), ugyanakkor a magyar nemzetiségűek aránya 80,8 %-ról 65,9 %-ra csökkent (a magyar anyanyelvűek aránya 80,0 %). 2011-ben a lakosság 14 %-a volt szlovák, 13,2 %-a roma nemzetiségű, a lakosság kétharmada (67,3 %) a roma etnikumhoz tartozott. 1921-ben Alsókálosát felerészben római katolikusok (50,0 %) és reformátusok lakták (46,9 %), Felsőkálosa túlnyomórészt (80,9 %) református lakosságú volt. 2011-ben Kálosa lakosságának 70,6 %-a római katolikus, 14,6 %-a pedig református vallású volt. 2011-ben az összlakosság 84,8 %-a (623 fő) élt Alsókálosa, 15,2 %-a (112 fő) pedig Felsőkálosa településrészen.

Történelem

A település valószínűleg a 11. század második felében jött létre, 1247-ben IV. Béla, mint a tatárjárás után lakatlanná vált várföldet a vályi jobbágyoknak adományozta. A Vályi-nemzetség (melynek Korláth-ága a középkorban itt építette fel nemesi lakóhelyét) jobbágyokkal telepítette be. Alsó- és Felsőkálosa a 14. század második felében vált külön, elsőként az 1427-es adóösszeírásban szerepelnek külön községként. A Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt kápolnáját 1375-ben említik először. Lakossága a kezdetektől magyar, kis- és középnemes birtokosai mindig a faluban éltek, az úrbéres szolgáltatásokat a hagyományok szabták meg, így a parasztságra kisebb terhek nehezedtek, mint a nagybirtokon. Nemessége és lakossága a 16. században református hitre tért. 1682-ben az átvonuló lengyel hadak felgyújtották, lakossága elmeneküt. 1740-ben a pestis 9 áldozatot szedett a faluban, 1773-ra ugyanakkor a családok száma 1551-hez képest megduplázódott. 1458-ban a Horváth és a Draveczky család, később a Draskóczy és a Hevessy család birtoka, a 20. század elején Hámos Lászlónénak és Hevessy Jánosnak volt itt nagyobb birtoka. 1828-ban Alsókálosának 53 háza és 453 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal foglalkoztak. Határába 1925-ben szlovák telepesek érkeztek. Felsőkálosa egy része a 16. század végén a Lórántfyak kezébe került és a rimaszécsi uradalomhoz tartozott. A falut az 1682-es lengyel támadás teljesen elpusztította (lakossága Miháylfalvára menekült), 1683-tól már puszta. 1720-ban kuriális falunak ismerik el, az 1740-es években régi jobbágyainak egy része visszatért, de a falu régi jelentősége nem állt helyre. 1773-ban 12 család lakta. 1828-ban 17 háza és 140 lakosa volt, aki mezőgazdasággal foglalkoztak. Kálosa határában két egykori falu (ma puszta) található: Téske és Dapsa. Téske (Tecskepuszta) a 12. század végén alakult ki, 1427-ben Thyske néven, Alsó és Felső melléknévvel, mint két község szerepel. Birtokosai közé tartozott az időben a Fügei család, nem sokkal ezután pedig a Kozma és a Csató család is. A török időkben pusztult el, 1567-ben már lakatlan. Dapsa a 12. század közepén létesült, nevét alapítójáról, a Dapsy- vagy Ravasz-család őséről kapta. 1427-ben mint a Ravasz család birtokát említik, 1567-ben lakatlan. 1920-ig mindkét község Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott, 1938-45 között visszakerültek Magyarországhoz. 1945 után mindkét falu magyar lakosságák egy részét kitelepítették Magyarországra és észak-gömöri szlovák telepesek érkeztek ide. Alsó- és Felsőkálosát 1964-ben egyesítették. Népessége a 21. század elejére nagyrészt kicserélődött és roma többségűvé vált.

Mai jelentősége

A településen magyar tannyelvű óvoda és általános iskola is működik. Református temploma 1889-ben neoklasszicista stílusban épült. A ma iskolának otthont adó egykori Hevessy-kúria a 19. század első felében épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KALOSA. Alsó, Felső Kalosa. Két magyar faluk Gömör Várm. földes Urai Dráskóczy, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszenek Gömörhöz 3/4 mértföldnyire, földgyeik jó gabonát termők, piatzozások két, ’s három mértföldnyire, legelőjök van elég, ’s mind a’ két féle fájok is, malmok a’ szomszédságokban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kálosa (Alsó-), magyar falu, Gömör vmegyében, a Dapsi puszta és Mihályfalva helység szomszédságában a Vály völgyén fekszik. Ékesíti ezen helységet Draskóczi Sámuel ur kastélya s nagy kiterjedésü kerte, ugy a Hevessi uraknak uri lakhelyük, ezek, s ugy a reformatusok temploma dombon van épülve. Számlál ezen helység 480 lelket, kik közül 460 reform., 5 r. kath., 15 evang., s mindnyájan magyar ajkuak. Van az egész helységben 13 4/8 urbéri, 12 3/8 allodialis házhely, 10 urbéri s 6 majorsági zsellér. Könnyü munkáju szántóföldje dombokból áll, mind a mellett buzát, gabonát s egyebeket igen jól megterem, rétje elegendő szénát ád s jót, ha a Vály völgyéről a helység rétjén lefolyó patak el nem önti. Az egész helységet Draskóczi és Hevessiek birják. Ut. p. Tornalja. Kálosa (Felső-), magyar falu, Gömör vmegyében, felülről Mihályfalvával, alulról Alsó-Kálosával határos, völgyben fekszik. A lakosok száma 108-ra megy, mindnyájan magyarok s reformatusok. Van benne 5 urbéri és 4 6/8 majorsági telek, 2 zsellér, legelő 82 holdat tesz, az egész helység tagositott. Szántófölde, mind a mellett hogy hegyes, könnyü munkáju, megterem mindent. F. u. Draskóczi Sámuel. Ut. p. Tornalja.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Kálosa, Mihályi, Vály kis falvak elszegényedett nemes lakosainak fő jövedelemforrása a gyümölcstermesztés.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsókálosa, vágvölgyi magyar kisközség. Házainak száma 88, lakosaié, a kik túlnyomó számban ev. reformátusok, 444. E község 1427-ben mint a Korláth család birtoka szerepel. 1458-ban a Horváth és a Draveczky család, később a Draskóczy és a Hevessy család bírja. Most Hámos Lászlónénak és Hevessy Jánosnak van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek csinos úrilaka. Az előbbit a mult század elején Draskóczy Sámuel építtette, az utóbbit pedig Hevessy Péter. Az ev. ref. templom 1889-ben épült. Az egyház birtokában 1648-ból való érdekes úrasztali pohár van, melyet Ödönffi Vinnay Borbála adott az egyháznak. 1894-ben a falunak fele leégett. A községhez tartoznak Téski, Ablonczi, Dapsi és Lónyúzó puszták, melyek közül az első három hajdan külön-külön község volt. Téski puszta 1427-ben Thyske néven, Alsó és Felső melléknévvel, mint két község szerepel. Birtokosai közé tartozott az időben a Fügei család, nem sokkal ezután pedig a Kozma és a Csató család is. Abloncz pusztáról már 1427-ből szólnak az írott emlékek. 1525-ből Haboók nevű birtokosát ismerjük, kit a Kozma család követett. Dapsi puszta 1427-ben mint a Ravasz család birtoka van említve. A község postája Füge, távírója és vasúti állomása Tornallya. Felsőkálosa, a Vályvölgyén fekvő magyar kisközség, 28 házzal és 108 ev. ref. vallású lakossal. Legrégibb birtokosa, a Nádasdy család, 1477-ben merül fel. Később a Draskóczy családé lett. Templom nincs a községben. Ide tartozik Dapsi és Papharaszti puszta. A község postája Füge, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsókálosa. Ez a község 1427-ben a Korláth-család tulajdonában van. Ugyanekkor a szomszédos Téski-puszta, mint Alsó- és Felső-Thyska község szerepel az oklevélben. A Fügei-család, majd a Kozma- és Csathó-családok kapták birtokul. 1427-ben Ablonc-pusztát is említi egy oklevél. Alsókálosát 1458-ban a Horváth- és Draveczky-család, később a Draskóczyak és Hevessyek bírják. A háború előtti években Hámos Lászlóné és Hevessy János voltak a földbirtokosok. Az ev. ref. templomot 1889-ben építették, értékes műkincse egy 1618-ból származó úrasztali serleg, mely ödönffy Vinnay Borbála ajándéka. 1894-ben a községben nagy tűzvész pusztított. A falu mellett lévő Dapsi-pusztát is egy 1427. évi oklevél említi, mint a Ravasz-család tulajdonában lévő birtokot. A község területe 2189 kat. hold. lélekszáma a visszacsatoláskor 675. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Borbolyapuszta, Cigánynegyed, Csillingpuszta, Dapsipuszta, Téske. Felsőkálósa. A község nevével először egy 1477. évi oklevél foglalkozik. Ekkor a Nádasdy-család a birtokosa. Később a Draskóczyaké lett a birtok. A község területe 438 kat. hold, lélekszáma 123. Pusztája: Papharaszti.

Névelőfordulások
1247
Calysa
1410
Kalsa
1427
Kalosa
1964
Kaloša
1994
Kálosa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kálosa (Kaloša) 62
Telefon: 0475595321
Fax: 0475595321

Honlap: kalosa.sk
Polgármester:
Váradi Vojtech (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Farkaš Gabriel (MOST - HÍD)
Horváth Zoltán (MOST - HÍD)
Máté Zsolt (MOST - HÍD)
Máté Vojtech (MOST - HÍD)
Máté Tibor (MOST - HÍD)
Horváth Tomáš (Progresívne Slovensko)
Mag Tibor (SMK-MKP)
MOST - HÍD 71% MOST - HÍD 5 képviselö Progresí... 14% Progresívne Slovensko 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Kálosai Posta

Kálosa 62

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kálosa 182

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Kálosa 50

Kálosai Községi Hivatal

Kálosa 62

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 497 91%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 40 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 547
magyarok 579 98%
szlovákok 10 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 589
magyarok 587 94%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 32 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 627
magyarok 472 81%
szlovákok 90 15%
romák 15 3%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 584
magyarok 497 78%
szlovákok 97 15%
romák 42 7%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 641
magyarok 484 66%
szlovákok 103 14%
romák 97 13%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 48 7%
összlétszám 735
magyarok 588 72%
szlovákok 110 13%
romák 70 9%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 48 6%
összlétszám 818
összlétszám 119
magyarok 116 97%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 428
magyarok 381 89%
szlovákok 8 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 37 9%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 118
magyarok 118 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 471
magyarok 461 98%
szlovákok 10 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 115
magyarok 115 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 512
magyarok 472 92%
szlovákok 8 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 32 6%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 549
Választási részvétel: 75.59 %
Kiadott boríték: 415
Bedobott boríték: 415

Polgármester

Érvényes szavazólap: 399
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Váradi Vojtech 203 50.88 % SMK-MKP
Váradi Štefan 196 49.12 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Farkaš Gabriel 173 MOST - HÍD
Horváth Zoltán 155 MOST - HÍD
Máté Zsolt 146 MOST - HÍD
Mag Tibor 144 SMK-MKP
Máté Vojtech 140 MOST - HÍD
Horváth Tomáš 124 Progresívne Slovensko
Máté Tibor 121 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMER-SD 71.43% SMER-SD 5 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 71.43% MOST - HÍD 5 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö Progresívne Slovensko 14.29% Progresívne Slovensko 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 521
Választási részvétel: 44.91 %
Kiadott boríték: 234
Bedobott boríték: 234
Választásra jogosult: 524
Választási részvétel: 19.27 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101
Választásra jogosult: 547
Választási részvétel: 33,08 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 116
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 148
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 30 25.86 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 29 25.00 % KĽS
Ľudovít Kaník 19 16.38 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 10 8.62 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 7 6.03 % KSS
Ladislav Fízik 7 6.03 % ASV
Andrea Jenčíková 5 4.31 % NP
Jozef Sásik 3 2.59 % SĽS
Pavel Chovanec 3 2.59 % ÚSVIT
Karol Konárik 2 1.72 % SNS
Ondrej Binder 1 0.86 % Független
Marian Kotleba 20 19.80% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 43 29.05 % Független
Vojtech Kökény 38 25.68 % SRK
Ján Lunter 30 20.27 % Független
Jozef Šimko 14 9.46 % Független
Marian Kotleba 7 4.73 % ĽSNS
Martin Juhaniak 5 3.38 % Független
Miroslav Gálik 5 3.38 % NAS
Alena Pivovarčiová 2 1.35 % NP
Milan Urbáni 1 0.68 % SMS
Viliam Baňák 1 0.68 % JĽSS
Ivan Saktor 1 0.68 % Független
Zdenek Očovan 1 0.68 % NAJ
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 232
Érvényes szavazólap: 155
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Farkaš 152 65.52% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 142 61.21% Független
František Auxt 68 29.31% SMK-MKP
Peter Juhász 39 16.81% SMK-MKP
Ladislav Rigó 36 15.52% SMK-MKP
Zoltán Bán 30 12.93% SMK-MKP
Csaba Horváth 26 11.21% Független
Vojtech Kökény 20 8.62% SRK
Silvia Vargová 17 7.33% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 16 6.90% MOST - HÍD
Ladislav Lang 12 5.17% MOST - HÍD
Michal Bagačka 10 4.31% KDH, SMER - SD
Pavel Struhár 9 3.88% SMER - SD, KDH
Stanislav Mizík 8 3.45% ĽS Naše Slovensko
Ján Matej 8 3.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Mináč 8 3.45% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 6 2.59% KDH, SMER - SD
Veronika Rízová 6 2.59% KSS
Katarína Moncoľová 6 2.59% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Balog 5 2.16% SMS
Ivan Hazucha 5 2.16% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 4 1.72% Független
Viliam Vaš 4 1.72% SMER - SD, KDH
Jozef Pupala 3 1.29% KSS
Dušan Faško 3 1.29% KSS
Jana Uhrinová 3 1.29% SNS
Dušan Širák 3 1.29% KSS
Helena Krauszová 3 1.29% SMS
Romana Antalová 2 0.86% ÚSVIT
Katarína Horváth 2 0.86% KĽS
Tomáš Rosiar 2 0.86% ĽS Naše Slovensko
Renáta Puhlová 2 0.86% PD
Dušan Kojnok 2 0.86% SZS, Zmena zdola, DÚ
Tibor Lukáčka 2 0.86% ASV
Jaroslav Suja 2 0.86% Független
Anna Kekeňáková 2 0.86% KSS
Marian Petrok 2 0.86% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Antal 1 0.43% ÚSVIT
Samuel Zubo 1 0.43% KSS
Peter Vetrák 1 0.43% SĽS
Ján Hiraj 1 0.43% NP
Viliam Vidinský 1 0.43% ĽS-HZDS, HZD
Pavel Cibuliak 1 0.43% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jozef Hrablay 1 0.43% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Ferenc Auxt 133 85.81% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 96 61.94% SMK-MKP
Peter Juhász 91 58.71% SMK-MKP
Štefan Vavrek 63 40.65% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 60 38.71% SMK-MKP
Vojtech Kökény 49 31.61% SRK
Aladár Bari 38 24.52% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 30 19.35% SRK
Jozef Šimko 16 10.32% Független
Tomáš Agócs 13 8.39% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 13 8.39% Független
Gejza Farkaš 12 7.74% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ladislav Lang 10 6.45% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 7 4.52% MOST - HÍD
Csaba Csízi 7 4.52% MOST - HÍD
Lukáš Kvietok 6 3.87% SMER-SD
Gejza Mede 6 3.87% Független
Robert Bottlik 6 3.87% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Čipka 5 3.23% KSS
Pavel Cibuliak 5 3.23% ĽS Naše Slovensko
Alena Pivovarčiová 4 2.58% NP
Marta Kanalová 4 2.58% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Marian Petrok 3 1.94% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Andrea Andrášiová 3 1.94% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Michaela Kružlicová 3 1.94% ĽS Naše Slovensko
Dušan Hlinka 3 1.94% SMER-SD
Zoltán Biró 3 1.94% DOMA DOBRE
Anatolij Jefimov 2 1.29% KSS
Miroslava Grendelová 2 1.29% KSS
Zdenko Ľaudár 2 1.29% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 1 0.65% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Peter Mináč 1 0.65% SMER-SD
Aneta Vargicová 1 0.65% SNS
Michal Bagačka 1 0.65% SMER-SD
Martin Pliešovský 1 0.65% SNS
Ivan Hazucha 1 0.65% SMER-SD
Stanislav Mizík 1 0.65% ĽS Naše Slovensko
Stanislava Zvarová 1 0.65% SMER-SD
Kristián Korheľ 1 0.65% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Vojtech Menyhárt 0 0.00% Független
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 19.83 %
Tiszolc 212 12.15 %
Nyustya 134 7.68 %
Klenóc 59 3.38 %
Feled 29 1.66 %
Bakostörék 28 1.60 %
Rimaráhó 21 1.20 %
Várgede 18 1.03 %
Jánosi 18 1.03 %
Osgyán 17 0.97 %
Rimabrézó 16 0.92 %
Cserencsény 12 0.69 %
Meleghegy 12 0.69 %
Kruzsnó 11 0.63 %
Rimaszabadi 9 0.52 %
Derencsény 9 0.52 %
Uzapanyit 8 0.46 %
Durendapuszta 8 0.46 %
Rimabánya 8 0.46 %
Rimazsaluzsány 7 0.40 %
Sajószentkirály 7 0.40 %
Velkenye 7 0.40 %
Gömörfüge 7 0.40 %
Rimaszécs 6 0.34 %
Vámosbalog 5 0.29 %
Dobóca 5 0.29 %
Kecege 5 0.29 %
Balogrussó 5 0.29 %
Kőhegy 5 0.29 %
Kerekgede 5 0.29 %
Balogfala 4 0.23 %
Rakottyás 4 0.23 %
Rónapatak 4 0.23 %
Runya 4 0.23 %
Oldalfala 4 0.23 %
Zeherje 4 0.23 %
Bellény 3 0.17 %
Zsip 3 0.17 %
Kacagópuszta 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Szilistye 3 0.17 %
Gortvakisfalud 3 0.17 %
Ajnácskő 3 0.17 %
Gernyőpuszta 3 0.17 %
Harmac 3 0.17 %
Bátka 3 0.17 %
Csíz 3 0.17 %
Tajti 3 0.17 %
Détér 2 0.11 %
Zádorháza 2 0.11 %
Babarét 2 0.11 %
Balogújfalu 2 0.11 %
Baraca 2 0.11 %
Bugyikfala 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Hanva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Kövecses 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Kisgömöri 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Méhi 1 0.06 %
Almágy 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Jeszte 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.78 %
Rimaszombat 141 8.03 %
Rimaszécs 141 8.03 %
Baraca 102 5.81 %
Sajólénártfalva 66 3.76 %
Cakó 55 3.13 %
Sajószentkirály 49 2.79 %
Nemesmartonfala 46 2.62 %
Kálosa 38 2.16 %
Zsip 38 2.16 %
Abafalva 36 2.05 %
Dobóca 35 1.99 %
Velkenye 34 1.94 %
Bátka 34 1.94 %
Hanva 34 1.94 %
Várgede 33 1.88 %
Vámosbalog 32 1.82 %
Rakottyás 31 1.77 %
Balogtamási 29 1.65 %
Tajti 29 1.65 %
Gesztete 28 1.59 %
Balogfala 28 1.59 %
Rimasimonyi 28 1.59 %
Jéne 28 1.59 %
Feled 27 1.54 %
Sajókeszi 27 1.54 %
Csíz 26 1.48 %
Uzapanyit 25 1.42 %
Gömörfüge 21 1.20 %
Jánosi 16 0.91 %
Rimapálfala 16 0.91 %
Méhi 16 0.91 %
Balogújfalu 16 0.91 %
Serke 15 0.85 %
Naprágy 15 0.85 %
Balogiványi 15 0.85 %
Almágy 14 0.80 %
Zádorháza 10 0.57 %
Runya 10 0.57 %
Harmac 9 0.51 %
Kövecses 8 0.46 %
Darnya 7 0.40 %
Szútor 7 0.40 %
Alsóvály 7 0.40 %
Osgyán 6 0.34 %
Egyházasbást 6 0.34 %
Nyustya 6 0.34 %
Détér 6 0.34 %
Gortvakisfalud 6 0.34 %
Sajórecske 6 0.34 %
Ajnácskő 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Perjése 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.23 %
Óbást 4 0.23 %
Vecseklő 4 0.23 %
Hubó 4 0.23 %
Medveshidegkút 4 0.23 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.07 %
Tiszolc 81 8.43 %
Klenóc 17 1.77 %
Nyustya 16 1.66 %
Rimaszécs 11 1.14 %
Osgyán 9 0.94 %
Rimaráhó 7 0.73 %
Cserencsény 7 0.73 %
Feled 6 0.62 %
Rimazsaluzsány 6 0.62 %
Jánosi 6 0.62 %
Karaszkó 4 0.42 %
Méhi 4 0.42 %
Kálosa 4 0.42 %
Várgede 4 0.42 %
Sajószentkirály 4 0.42 %
Zeherje 3 0.31 %
Rimabánya 3 0.31 %
Perjése 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Kacagópuszta 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Rimaszabadi 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Zsip 2 0.21 %
Felsősziklás 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Bátka 2 0.21 %
Bakostörék 2 0.21 %
Abafalva 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Hubó 2 0.21 %
Gesztete 2 0.21 %
Gömörpéterfala 2 0.21 %
Kiéte 2 0.21 %
Uzapanyit 1 0.10 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Gömörfüge 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Alsósziklás 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Rimabrézó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Óbást 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Rimapálfala 1 0.10 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 2.68 %
Nyustya 12 0.37 %
Jánosi 9 0.27 %
Feled 5 0.15 %
Gömörfüge 4 0.12 %
Méhi 4 0.12 %
Cserencsény 4 0.12 %
Rimaszécs 4 0.12 %
Tiszolc 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Várgede 3 0.09 %
Vámosbalog 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Sajószentkirály 3 0.09 %
Klenóc 3 0.09 %
Osgyán 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Uzapanyit 2 0.06 %
Nemesradnót 2 0.06 %
Rimaráhó 2 0.06 %
Perjése 2 0.06 %
Alsóvály 2 0.06 %
Kálosa 2 0.06 %
Balogpádár 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Gömörpéterfala 1 0.03 %
Tajti 1 0.03 %
Durendapuszta 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kövecses 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Bátka 1 0.03 %
Gesztete 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Zsip 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Ratkószuha 1 0.03 %
Zeherje 1 0.03 %
Dúlháza 1 0.03 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 18.35 %
Nyustya 49 1.14 %
Osgyán 45 1.04 %
Tiszolc 45 1.04 %
Feled 35 0.81 %
Klenóc 32 0.74 %
Várgede 23 0.53 %
Cserencsény 22 0.51 %
Rimaráhó 17 0.39 %
Bátka 15 0.35 %
Vámosbalog 14 0.32 %
Ajnácskő 14 0.32 %
Bakostörék 13 0.30 %
Jánosi 12 0.28 %
Alsósziklás 11 0.26 %
Csíz 10 0.23 %
Ratkószuha 10 0.23 %
Kruzsnó 10 0.23 %
Zeherje 9 0.21 %
Kecege 9 0.21 %
Vecseklő 9 0.21 %
Rimazsaluzsány 9 0.21 %
Perjése 8 0.19 %
Balogrussó 8 0.19 %
Abafalva 8 0.19 %
Guszona 8 0.19 %
Sajószentkirály 7 0.16 %
Gömörfüge 7 0.16 %
Dobóca 7 0.16 %
Alsóvály 7 0.16 %
Meleghegy 7 0.16 %
Nemesradnót 7 0.16 %
Felsővály 6 0.14 %
Rimaszécs 6 0.14 %
Oldalfala 6 0.14 %
Méhi 6 0.14 %
Rimabánya 6 0.14 %
Rakottyás 5 0.12 %
Dúlháza 5 0.12 %
Zsip 5 0.12 %
Derencsény 5 0.12 %
Gömörpéterfala 5 0.12 %
Serke 5 0.12 %
Hanva 5 0.12 %
Velkenye 5 0.12 %
Durendapuszta 4 0.09 %
Bellény 4 0.09 %
Rimaszabadi 4 0.09 %
Sajólenke 4 0.09 %
Rimabrézó 4 0.09 %
Uzapanyit 4 0.09 %
Balogiványi 3 0.07 %
Balogfala 3 0.07 %
Kőhegy 3 0.07 %
Felsősziklás 3 0.07 %
Kacagópuszta 3 0.07 %
Balogpádár 3 0.07 %
Kálosa 3 0.07 %
Hubó 3 0.07 %
Rónapatak 3 0.07 %
Runya 3 0.07 %
Tajti 3 0.07 %
Óbást 3 0.07 %
Gernyőpuszta 3 0.07 %
Babarét 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Ratkószabadi 2 0.05 %
Almágy 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 2 0.05 %
Nemesmartonfala 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Bugyikfala 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Szilistye 2 0.05 %
Gesztete 2 0.05 %
Kerekgede 2 0.05 %
Magyarhegymeg 2 0.05 %
Kövecses 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Balogtamási 2 0.05 %
Harmac 2 0.05 %
Sajókeszi 1 0.02 %
Tóthegymeg 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Naprágy 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Kiéte 1 0.02 %
Kisgömöri 1 0.02 %
Dobfenek 1 0.02 %
Balogújfalu 1 0.02 %
Cakó 1 0.02 %
Rimasimonyi 1 0.02 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 54.93 %
Nyustya 36 2.52 %
Osgyán 34 2.38 %
Cserencsény 26 1.82 %
Tiszolc 23 1.61 %
Bakostörék 21 1.47 %
Klenóc 20 1.40 %
Jánosi 20 1.40 %
Rimaráhó 19 1.33 %
Rimabánya 16 1.12 %
Feled 15 1.05 %
Rimazsaluzsány 14 0.98 %
Ratkószabadi 14 0.98 %
Bátka 12 0.84 %
Várgede 10 0.70 %
Vámosbalog 9 0.63 %
Uzapanyit 9 0.63 %
Kruzsnó 9 0.63 %
Rimaszécs 9 0.63 %
Kőhegy 7 0.49 %
Nemesradnót 7 0.49 %
Sajószentkirály 6 0.42 %
Meleghegy 5 0.35 %
Rimabrézó 5 0.35 %
Balogpádár 5 0.35 %
Abafalva 4 0.28 %
Zeherje 4 0.28 %
Felsősziklás 4 0.28 %
Almágy 4 0.28 %
Runya 4 0.28 %
Rimaszabadi 3 0.21 %
Baraca 3 0.21 %
Kecege 3 0.21 %
Balogrussó 3 0.21 %
Velkenye 3 0.21 %
Vecseklő 3 0.21 %
Sajólenke 3 0.21 %
Alsóvály 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Bugyikfala 3 0.21 %
Óbást 2 0.14 %
Gömörfüge 2 0.14 %
Guszona 2 0.14 %
Perjése 2 0.14 %
Durendapuszta 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Gernyőpuszta 2 0.14 %
Alsósziklás 2 0.14 %
Tóthegymeg 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Dobóca 2 0.14 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Rónapatak 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Szútor 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Balogfala 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Darnya 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 63.27 %
Osgyán 23 3.08 %
Jánosi 21 2.82 %
Zeherje 14 1.88 %
Feled 13 1.74 %
Bátka 11 1.47 %
Bakostörék 9 1.21 %
Rimaszécs 9 1.21 %
Tiszolc 9 1.21 %
Cserencsény 8 1.07 %
Sajószentkirály 7 0.94 %
Kövecses 7 0.94 %
Dobóca 7 0.94 %
Gesztete 6 0.80 %
Rimaráhó 6 0.80 %
Gömörpéterfala 5 0.67 %
Ajnácskő 5 0.67 %
Várgede 5 0.67 %
Klenóc 5 0.67 %
Serke 5 0.67 %
Rimazsaluzsány 5 0.67 %
Balogfala 5 0.67 %
Balogtamási 4 0.54 %
Détér 4 0.54 %
Vámosbalog 4 0.54 %
Alsósziklás 4 0.54 %
Felsővály 4 0.54 %
Guszona 3 0.40 %
Kruzsnó 3 0.40 %
Almágy 3 0.40 %
Uzapanyit 3 0.40 %
Kecege 3 0.40 %
Rimapálfala 3 0.40 %
Nyustya 3 0.40 %
Rimabánya 3 0.40 %
Gömörfüge 2 0.27 %
Meleghegy 2 0.27 %
Sajólenke 2 0.27 %
Baraca 2 0.27 %
Nemesmartonfala 2 0.27 %
Tajti 2 0.27 %
Rimabrézó 2 0.27 %
Óbást 2 0.27 %
Bellény 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Abafalva 2 0.27 %
Nemesradnót 2 0.27 %
Perjése 2 0.27 %
Jéne 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Jeszte 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Méhi 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 91.07 %
Nyustya 107 13.65 %
Tiszolc 34 4.34 %
Feled 28 3.57 %
Klenóc 28 3.57 %
Jánosi 22 2.81 %
Osgyán 20 2.55 %
Cserencsény 18 2.30 %
Détér 17 2.17 %
Bátka 17 2.17 %
Ajnácskő 17 2.17 %
Várgede 15 1.91 %
Kruzsnó 14 1.79 %
Gernyőpuszta 10 1.28 %
Bakostörék 10 1.28 %
Rimaráhó 10 1.28 %
Rimabánya 9 1.15 %
Guszona 8 1.02 %
Meleghegy 8 1.02 %
Zeherje 7 0.89 %
Rimabrézó 7 0.89 %
Zsip 7 0.89 %
Perjése 6 0.77 %
Csíz 6 0.77 %
Vámosbalog 6 0.77 %
Rimazsaluzsány 5 0.64 %
Felsősziklás 5 0.64 %
Rimaszécs 5 0.64 %
Kacagópuszta 5 0.64 %
Alsósziklás 5 0.64 %
Sajószentkirály 5 0.64 %
Sajólenke 4 0.51 %
Dobóca 4 0.51 %
Hubó 4 0.51 %
Nemesradnót 4 0.51 %
Tóthegymeg 4 0.51 %
Uzapanyit 4 0.51 %
Balogfala 4 0.51 %
Durendapuszta 3 0.38 %
Kövecses 3 0.38 %
Vecseklő 3 0.38 %
Tajti 3 0.38 %
Sajórecske 3 0.38 %
Méhi 3 0.38 %
Gömörfüge 3 0.38 %
Kőhegy 3 0.38 %
Alsóvály 3 0.38 %
Kecege 3 0.38 %
Balogrussó 3 0.38 %
Dúlháza 3 0.38 %
Abafalva 2 0.26 %
Balogpádár 2 0.26 %
Jéne 2 0.26 %
Kerekgede 2 0.26 %
Rakottyás 2 0.26 %
Karaszkó 2 0.26 %
Derencsény 2 0.26 %
Felsővály 2 0.26 %
Rimapálfala 2 0.26 %
Rónapatak 2 0.26 %
Runya 2 0.26 %
Balogújfalu 2 0.26 %
Serke 2 0.26 %
Gömörispánmező 2 0.26 %
Óbást 2 0.26 %
Gesztes 2 0.26 %
Gömörmihályfalva 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Hanva 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Ratkószabadi 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Bugyikfala 1 0.13 %
Kálosa 1 0.13 %
Gömörlipóc 1 0.13 %
Baraca 1 0.13 %
Kiéte 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Szilistye 1 0.13 %
Balogiványi 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 28.78 %
Ajnácskő 113 6.75 %
Sajólénártfalva 108 6.45 %
Bátka 77 4.60 %
Feled 76 4.54 %
Sajószentkirály 66 3.94 %
Rimaszécs 65 3.88 %
Csíz 61 3.64 %
Nemesradnót 54 3.22 %
Vámosbalog 51 3.04 %
Tajti 51 3.04 %
Hanva 43 2.57 %
Velkenye 35 2.09 %
Harmac 31 1.85 %
Baraca 30 1.79 %
Almágy 29 1.73 %
Méhi 27 1.61 %
Darnya 25 1.49 %
Óbást 25 1.49 %
Rimasimonyi 23 1.37 %
Runya 23 1.37 %
Osgyán 21 1.25 %
Guszona 20 1.19 %
Serke 20 1.19 %
Abafalva 19 1.13 %
Várgede 19 1.13 %
Sajólenke 19 1.13 %
Sajórecske 19 1.13 %
Dobóca 19 1.13 %
Gesztete 18 1.07 %
Gömörpéterfala 17 1.01 %
Cakó 15 0.90 %
Uzapanyit 14 0.84 %
Egyházasbást 14 0.84 %
Jánosi 13 0.78 %
Rakottyás 13 0.78 %
Balogfala 12 0.72 %
Nyustya 12 0.72 %
Zsip 11 0.66 %
Rimaráhó 11 0.66 %
Korláti 11 0.66 %
Kövecses 11 0.66 %
Meleghegy 9 0.54 %
Balogpádár 9 0.54 %
Magyarhegymeg 9 0.54 %
Hubó 9 0.54 %
Tiszolc 9 0.54 %
Alsóvály 9 0.54 %
Détér 9 0.54 %
Vecseklő 9 0.54 %
Balogiványi 8 0.48 %
Balogújfalu 7 0.42 %
Balogtamási 7 0.42 %
Kálosa 7 0.42 %
Bakostörék 7 0.42 %
Medveshidegkút 6 0.36 %
Rimabrézó 6 0.36 %
Dobfenek 6 0.36 %
Gömörfüge 6 0.36 %
Zádorháza 6 0.36 %
Kerekgede 5 0.30 %
Cserencsény 5 0.30 %
Kisgömöri 5 0.30 %
Perjése 4 0.24 %
Rimapálfala 4 0.24 %
Dúlháza 4 0.24 %
Felsővály 4 0.24 %
Zeherje 3 0.18 %
Jéne 3 0.18 %
Bugyikfala 3 0.18 %
Kruzsnó 3 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.18 %
Sajókeszi 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Jeszte 2 0.12 %
Kőhegy 2 0.12 %
Klenóc 2 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Nemesmartonfala 1 0.06 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 88.86 %
Tiszolc 91 6.00 %
Nyustya 72 4.75 %
Klenóc 58 3.82 %
Osgyán 48 3.16 %
Rimaráhó 47 3.10 %
Cserencsény 38 2.50 %
Bakostörék 31 2.04 %
Jánosi 26 1.71 %
Feled 23 1.52 %
Kőhegy 16 1.05 %
Várgede 16 1.05 %
Rimabrézó 15 0.99 %
Rimazsaluzsány 14 0.92 %
Meleghegy 13 0.86 %
Almágy 12 0.79 %
Rimaszabadi 11 0.73 %
Kruzsnó 10 0.66 %
Bátka 10 0.66 %
Felsősziklás 10 0.66 %
Ajnácskő 10 0.66 %
Derencsény 9 0.59 %
Rimabánya 9 0.59 %
Zeherje 9 0.59 %
Alsósziklás 9 0.59 %
Gernyőpuszta 8 0.53 %
Karaszkó 8 0.53 %
Vámosbalog 7 0.46 %
Oldalfala 7 0.46 %
Kecege 7 0.46 %
Gortvakisfalud 6 0.40 %
Abafalva 6 0.40 %
Rimaszécs 6 0.40 %
Méhi 6 0.40 %
Rónapatak 6 0.40 %
Balogrussó 5 0.33 %
Bellény 5 0.33 %
Uzapanyit 5 0.33 %
Runya 5 0.33 %
Babarét 5 0.33 %
Gömörpéterfala 5 0.33 %
Balogpádár 5 0.33 %
Gömörfüge 4 0.26 %
Guszona 4 0.26 %
Alsóvály 4 0.26 %
Durendapuszta 4 0.26 %
Tóthegymeg 3 0.20 %
Serke 3 0.20 %
Csíz 3 0.20 %
Balogfala 3 0.20 %
Zsip 3 0.20 %
Kálosa 3 0.20 %
Szilistye 3 0.20 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Dúlháza 2 0.13 %
Cakó 2 0.13 %
Kacagópuszta 2 0.13 %
Perjése 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Darnya 2 0.13 %
Sajólenke 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Sajószentkirály 2 0.13 %
Détér 1 0.07 %
Tajti 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Nemesradnót 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Zádorháza 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 55.25 %
Rimaszécs 175 7.21 %
Kálosa 133 5.48 %
Bátka 123 5.07 %
Feled 117 4.82 %
Ajnácskő 100 4.12 %
Egyházasbást 90 3.71 %
Vámosbalog 81 3.34 %
Nemesradnót 73 3.01 %
Méhi 67 2.76 %
Hanva 67 2.76 %
Almágy 67 2.76 %
Balogfala 66 2.72 %
Serke 61 2.51 %
Csíz 59 2.43 %
Kövecses 56 2.31 %
Détér 56 2.31 %
Harmac 55 2.27 %
Óbást 55 2.27 %
Gesztete 50 2.06 %
Felsővály 48 1.98 %
Dobóca 47 1.94 %
Naprágy 46 1.90 %
Abafalva 45 1.85 %
Tajti 45 1.85 %
Jánosi 45 1.85 %
Várgede 42 1.73 %
Alsóvály 41 1.69 %
Rimasimonyi 40 1.65 %
Sajószentkirály 40 1.65 %
Sajólénártfalva 39 1.61 %
Balogiványi 39 1.61 %
Gömörpéterfala 39 1.61 %
Magyarhegymeg 36 1.48 %
Sajókeszi 34 1.40 %
Zsip 29 1.19 %
Vecseklő 28 1.15 %
Guszona 27 1.11 %
Cakó 26 1.07 %
Balogújfalu 26 1.07 %
Velkenye 26 1.07 %
Osgyán 26 1.07 %
Runya 25 1.03 %
Perjése 25 1.03 %
Uzapanyit 22 0.91 %
Cserencsény 21 0.87 %
Sajólenke 21 0.87 %
Gömörmihályfalva 19 0.78 %
Jéne 18 0.74 %
Zádorháza 18 0.74 %
Balogtamási 18 0.74 %
Gömörfüge 17 0.70 %
Dobfenek 15 0.62 %
Sajórecske 15 0.62 %
Rakottyás 14 0.58 %
Kerekgede 14 0.58 %
Hubó 13 0.54 %
Baraca 13 0.54 %
Oldalfala 11 0.45 %
Medveshidegkút 10 0.41 %
Kisgömöri 10 0.41 %
Balogpádár 10 0.41 %
Bakostörék 10 0.41 %
Rimapálfala 9 0.37 %
Darnya 9 0.37 %
Jeszte 8 0.33 %
Nemesmartonfala 7 0.29 %
Rimaráhó 6 0.25 %
Korláti 5 0.21 %
Gortvakisfalud 5 0.21 %
Dúlháza 5 0.21 %
Klenóc 5 0.21 %
Nyustya 5 0.21 %
Tiszolc 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Gernyőpuszta 4 0.16 %
Zeherje 4 0.16 %
Bellény 3 0.12 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Kecege 2 0.08 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 6.83 %
Klenóc 25 0.66 %
Nyustya 19 0.50 %
Tiszolc 17 0.45 %
Jánosi 13 0.35 %
Kálosa 12 0.32 %
Rimaszécs 11 0.29 %
Nemesradnót 11 0.29 %
Rimasimonyi 10 0.27 %
Bátka 10 0.27 %
Várgede 10 0.27 %
Almágy 10 0.27 %
Gortvakisfalud 10 0.27 %
Osgyán 9 0.24 %
Bakostörék 8 0.21 %
Egyházasbást 8 0.21 %
Serke 8 0.21 %
Ajnácskő 8 0.21 %
Csíz 7 0.19 %
Détér 7 0.19 %
Guszona 7 0.19 %
Abafalva 7 0.19 %
Vámosbalog 7 0.19 %
Cakó 6 0.16 %
Méhi 6 0.16 %
Óbást 6 0.16 %
Feled 6 0.16 %
Kruzsnó 6 0.16 %
Oldalfala 5 0.13 %
Gömörfüge 5 0.13 %
Tajti 5 0.13 %
Rimaráhó 5 0.13 %
Rakottyás 4 0.11 %
Sajórecske 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Hanva 4 0.11 %
Balogtamási 4 0.11 %
Uzapanyit 4 0.11 %
Sajószentkirály 4 0.11 %
Balogújfalu 4 0.11 %
Balogiványi 3 0.08 %
Rimapálfala 3 0.08 %
Cserencsény 3 0.08 %
Dúlháza 3 0.08 %
Zsip 3 0.08 %
Alsósziklás 3 0.08 %
Perjése 3 0.08 %
Kecege 3 0.08 %
Gesztete 2 0.05 %
Korláti 2 0.05 %
Sajólénártfalva 2 0.05 %
Zeherje 2 0.05 %
Felsővály 2 0.05 %
Naprágy 2 0.05 %
Hubó 2 0.05 %
Kacagópuszta 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Zádorháza 2 0.05 %
Gömörpéterfala 2 0.05 %
Alsóvály 2 0.05 %
Gernyőpuszta 2 0.05 %
Bugyikfala 2 0.05 %
Harmac 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Derencsény 2 0.05 %
Kövecses 2 0.05 %
Jeszte 1 0.03 %
Kőhegy 1 0.03 %
Vecseklő 1 0.03 %
Balogfala 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Kerekgede 1 0.03 %
Velkenye 1 0.03 %
Ratkószuha 1 0.03 %
Jéne 1 0.03 %
Rimabánya 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Meleghegy 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Medveshidegkút 1 0.03 %
Runya 1 0.03 %
Karaszkó 1 0.03 %
Dobóca 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Durendapuszta 1 0.03 %
Magyarhegymeg 1 0.03 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 30.09 %
Egyházasbást 75 10.12 %
Feled 55 7.42 %
Tajti 43 5.80 %
Almágy 42 5.67 %
Óbást 36 4.86 %
Harmac 27 3.64 %
Ajnácskő 23 3.10 %
Balogfala 21 2.83 %
Gömörpéterfala 19 2.56 %
Rimaszécs 19 2.56 %
Jeszte 19 2.56 %
Vecseklő 18 2.43 %
Détér 17 2.29 %
Rimasimonyi 16 2.16 %
Dobfenek 16 2.16 %
Gesztete 15 2.02 %
Guszona 13 1.75 %
Medveshidegkút 12 1.62 %
Bátka 12 1.62 %
Csíz 12 1.62 %
Serke 10 1.35 %
Vámosbalog 8 1.08 %
Abafalva 7 0.94 %
Várgede 7 0.94 %
Nyustya 7 0.94 %
Kövecses 6 0.81 %
Kálosa 6 0.81 %
Méhi 6 0.81 %
Jánosi 5 0.67 %
Hanva 5 0.67 %
Sajószentkirály 5 0.67 %
Sajólénártfalva 5 0.67 %
Osgyán 5 0.67 %
Balogiványi 5 0.67 %
Zsip 4 0.54 %
Velkenye 4 0.54 %
Gortvakisfalud 4 0.54 %
Zádorháza 4 0.54 %
Balogpádár 3 0.40 %
Tiszolc 3 0.40 %
Balogújfalu 3 0.40 %
Uzapanyit 3 0.40 %
Darnya 3 0.40 %
Nemesradnót 3 0.40 %
Dobóca 3 0.40 %
Rimaráhó 3 0.40 %
Gömörfüge 3 0.40 %
Oldalfala 2 0.27 %
Dúlháza 2 0.27 %
Rimapálfala 2 0.27 %
Kruzsnó 2 0.27 %
Kerekgede 2 0.27 %
Korláti 2 0.27 %
Sajólenke 2 0.27 %
Balogtamási 2 0.27 %
Kecege 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Klenóc 2 0.27 %
Zeherje 2 0.27 %
Sajórecske 1 0.13 %
Rimabánya 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Perjése 1 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Sajókeszi 1 0.13 %
Karaszkó 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Bakostörék 1 0.13 %
Baraca 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Felsővály 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 205.11 %
Klenóc 94 12.65 %
Bakostörék 82 11.04 %
Nyustya 78 10.50 %
Rimaráhó 72 9.69 %
Tiszolc 69 9.29 %
Cserencsény 60 8.08 %
Kruzsnó 34 4.58 %
Osgyán 33 4.44 %
Jánosi 31 4.17 %
Várgede 23 3.10 %
Feled 23 3.10 %
Rimabrézó 22 2.96 %
Meleghegy 16 2.15 %
Rimazsaluzsány 15 2.02 %
Derencsény 15 2.02 %
Gernyőpuszta 15 2.02 %
Zeherje 14 1.88 %
Felsősziklás 13 1.75 %
Bátka 12 1.62 %
Ajnácskő 12 1.62 %
Balogrussó 11 1.48 %
Vámosbalog 11 1.48 %
Sajószentkirály 10 1.35 %
Karaszkó 9 1.21 %
Gesztes 9 1.21 %
Bugyikfala 9 1.21 %
Alsósziklás 9 1.21 %
Almágy 9 1.21 %
Runya 9 1.21 %
Rimabánya 9 1.21 %
Oldalfala 8 1.08 %
Abafalva 8 1.08 %
Kacagópuszta 8 1.08 %
Kecege 8 1.08 %
Uzapanyit 7 0.94 %
Rónapatak 7 0.94 %
Kőhegy 7 0.94 %
Méhi 6 0.81 %
Bellény 6 0.81 %
Medveshidegkút 6 0.81 %
Rimaszabadi 6 0.81 %
Rimaszécs 5 0.67 %
Kerekgede 5 0.67 %
Sajólenke 5 0.67 %
Rimapálfala 5 0.67 %
Dobrapatak 5 0.67 %
Harmac 5 0.67 %
Durendapuszta 5 0.67 %
Gömörispánmező 4 0.54 %
Hanva 4 0.54 %
Balogfala 4 0.54 %
Alsóvály 4 0.54 %
Détér 4 0.54 %
Tóthegymeg 4 0.54 %
Cakó 3 0.40 %
Perjése 3 0.40 %
Baraca 3 0.40 %
Gömörfüge 3 0.40 %
Darnya 3 0.40 %
Rakottyás 2 0.27 %
Egyházasbást 2 0.27 %
Balogtamási 2 0.27 %
Babarét 2 0.27 %
Guszona 2 0.27 %
Kisgömöri 2 0.27 %
Felsővály 2 0.27 %
Magyarhegymeg 2 0.27 %
Csíz 2 0.27 %
Szilistye 2 0.27 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Nemesmartonfala 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Sajókeszi 1 0.13 %
Sajórecske 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Szútor 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Serke 1 0.13 %
Kálosa 1 0.13 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 200.95 %
Szútor 215 15.77 %
Nyustya 182 13.35 %
Tiszolc 135 9.90 %
Gesztete 131 9.61 %
Feled 129 9.46 %
Jánosi 121 8.88 %
Klenóc 98 7.19 %
Osgyán 95 6.97 %
Cserencsény 88 6.46 %
Rimaszécs 81 5.94 %
Várgede 80 5.87 %
Bátka 74 5.43 %
Bakostörék 67 4.92 %
Rimaráhó 66 4.84 %
Serke 62 4.55 %
Dobóca 56 4.11 %
Rimasimonyi 48 3.52 %
Rimapálfala 47 3.45 %
Ajnácskő 47 3.45 %
Vámosbalog 47 3.45 %
Balogfala 41 3.01 %
Harmac 40 2.93 %
Nemesradnót 40 2.93 %
Kruzsnó 40 2.93 %
Almágy 39 2.86 %
Sajószentkirály 37 2.71 %
Détér 37 2.71 %
Meleghegy 36 2.64 %
Abafalva 34 2.49 %
Méhi 34 2.49 %
Gernyőpuszta 31 2.27 %
Zeherje 30 2.20 %
Felsővály 28 2.05 %
Tajti 27 1.98 %
Csíz 27 1.98 %
Uzapanyit 26 1.91 %
Velkenye 25 1.83 %
Hanva 25 1.83 %
Rimazsaluzsány 25 1.83 %
Guszona 25 1.83 %
Bellény 23 1.69 %
Egyházasbást 22 1.61 %
Alsósziklás 21 1.54 %
Óbást 20 1.47 %
Gortvakisfalud 19 1.39 %
Balogiványi 18 1.32 %
Derencsény 18 1.32 %
Sajólénártfalva 18 1.32 %
Balogtamási 18 1.32 %
Balogújfalu 17 1.25 %
Gömörpéterfala 17 1.25 %
Kőhegy 17 1.25 %
Rimabrézó 17 1.25 %
Kálosa 16 1.17 %
Magyarhegymeg 16 1.17 %
Kacagópuszta 16 1.17 %
Runya 15 1.10 %
Rimaszabadi 15 1.10 %
Rimabánya 14 1.03 %
Baraca 14 1.03 %
Karaszkó 14 1.03 %
Kövecses 13 0.95 %
Oldalfala 13 0.95 %
Zsip 13 0.95 %
Alsóvály 13 0.95 %
Gömörfüge 13 0.95 %
Jeszte 12 0.88 %
Kerekgede 11 0.81 %
Durendapuszta 10 0.73 %
Rakottyás 10 0.73 %
Jéne 10 0.73 %
Kecege 10 0.73 %
Balogpádár 9 0.66 %
Perjése 9 0.66 %
Balogrussó 9 0.66 %
Vecseklő 8 0.59 %
Hubó 8 0.59 %
Rónapatak 7 0.51 %
Sajólenke 7 0.51 %
Ratkószabadi 7 0.51 %
Kisgömöri 7 0.51 %
Korláti 7 0.51 %
Nemesmartonfala 6 0.44 %
Zádorháza 5 0.37 %
Felsősziklás 5 0.37 %
Dobfenek 5 0.37 %
Ratkószuha 4 0.29 %
Naprágy 4 0.29 %
Kiéte 4 0.29 %
Tóthegymeg 4 0.29 %
Gesztes 3 0.22 %
Babarét 3 0.22 %
Cakó 3 0.22 %
Bugyikfala 3 0.22 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gömörlipóc 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Medveshidegkút 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 9.51 %
Klenóc 152 6.28 %
Rimaszombat 148 6.12 %
Tiszolc 68 2.81 %
Rimaráhó 36 1.49 %
Rimabrézó 26 1.07 %
Rimazsaluzsány 20 0.83 %
Rimabánya 18 0.74 %
Bakostörék 16 0.66 %
Rimaszabadi 15 0.62 %
Cserencsény 13 0.54 %
Várgede 11 0.45 %
Jánosi 9 0.37 %
Kecege 9 0.37 %
Kruzsnó 8 0.33 %
Balogrussó 8 0.33 %
Babarét 8 0.33 %
Nemesradnót 7 0.29 %
Meleghegy 7 0.29 %
Osgyán 6 0.25 %
Durendapuszta 6 0.25 %
Feled 6 0.25 %
Zsip 6 0.25 %
Felsősziklás 6 0.25 %
Gömörfüge 6 0.25 %
Rimaszécs 6 0.25 %
Alsóvály 5 0.21 %
Oldalfala 5 0.21 %
Abafalva 5 0.21 %
Kőhegy 5 0.21 %
Sajószentkirály 5 0.21 %
Óbást 4 0.17 %
Ajnácskő 4 0.17 %
Vámosbalog 4 0.17 %
Gernyőpuszta 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogpádár 4 0.17 %
Kiéte 4 0.17 %
Bátka 4 0.17 %
Karaszkó 4 0.17 %
Sajólenke 4 0.17 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Szilistye 3 0.12 %
Rónapatak 3 0.12 %
Vecseklő 3 0.12 %
Méhi 3 0.12 %
Zeherje 3 0.12 %
Harmac 3 0.12 %
Felsővály 3 0.12 %
Hubó 3 0.12 %
Tajti 3 0.12 %
Kerekgede 3 0.12 %
Rimasimonyi 2 0.08 %
Balogfala 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Derencsény 2 0.08 %
Ratkószabadi 2 0.08 %
Sajórecske 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Serke 2 0.08 %
Uzapanyit 2 0.08 %
Dúlháza 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Tóthegymeg 2 0.08 %
Balogújfalu 2 0.08 %
Velkenye 2 0.08 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Guszona 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Darnya 1 0.04 %
Gömörhegyvég 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Almágy 1 0.04 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 24.29 %
Kacagópuszta 50 2.34 %
Nyustya 46 2.16 %
Gernyőpuszta 44 2.06 %
Tiszolc 39 1.83 %
Klenóc 39 1.83 %
Rimaszécs 34 1.59 %
Harmac 28 1.31 %
Jánosi 24 1.13 %
Feled 22 1.03 %
Cserencsény 22 1.03 %
Osgyán 21 0.98 %
Balogiványi 18 0.84 %
Rimaráhó 16 0.75 %
Bakostörék 16 0.75 %
Durendapuszta 16 0.75 %
Rimabrézó 14 0.66 %
Felsősziklás 14 0.66 %
Csíz 13 0.61 %
Balogrussó 12 0.56 %
Dobóca 11 0.52 %
Sajószentkirály 11 0.52 %
Rimabánya 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Vámosbalog 10 0.47 %
Meleghegy 9 0.42 %
Zádorháza 8 0.38 %
Gömörispánmező 8 0.38 %
Serke 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Tóthegymeg 7 0.33 %
Abafalva 6 0.28 %
Bátka 6 0.28 %
Gesztete 5 0.23 %
Bugyikfala 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Kövecses 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Alsósziklás 4 0.19 %
Bellény 4 0.19 %
Kőhegy 4 0.19 %
Jéne 4 0.19 %
Rimaszabadi 4 0.19 %
Kruzsnó 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Rimazsaluzsány 3 0.14 %
Gömörlipóc 3 0.14 %
Runya 3 0.14 %
Méhi 3 0.14 %
Jeszte 3 0.14 %
Várgede 3 0.14 %
Kisgömöri 3 0.14 %
Rimasimonyi 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Velkenye 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Oldalfala 2 0.09 %
Zsip 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 208.62 %
Rimaszombat 442 152.41 %
Klenóc 253 87.24 %
Tiszolc 250 86.21 %
Rimaráhó 74 25.52 %
Bakostörék 46 15.86 %
Osgyán 43 14.83 %
Rimazsaluzsány 38 13.10 %
Rimabánya 32 11.03 %
Feled 29 10.00 %
Cserencsény 27 9.31 %
Kruzsnó 21 7.24 %
Rimabrézó 17 5.86 %
Alsósziklás 16 5.52 %
Kecege 15 5.17 %
Kálosa 13 4.48 %
Várgede 12 4.14 %
Rimaszabadi 11 3.79 %
Jánosi 11 3.79 %
Sajószentkirály 10 3.45 %
Rimaszécs 10 3.45 %
Balogrussó 10 3.45 %
Felsősziklás 10 3.45 %
Derencsény 10 3.45 %
Gernyőpuszta 9 3.10 %
Abafalva 8 2.76 %
Kacagópuszta 7 2.41 %
Babarét 7 2.41 %
Vámosbalog 7 2.41 %
Kőhegy 6 2.07 %
Zeherje 6 2.07 %
Meleghegy 6 2.07 %
Kiéte 6 2.07 %
Bátka 5 1.72 %
Méhi 5 1.72 %
Uzapanyit 5 1.72 %
Karaszkó 5 1.72 %
Perjése 5 1.72 %
Sajólenke 5 1.72 %
Gömörfüge 4 1.38 %
Guszona 4 1.38 %
Gömörhegyvég 4 1.38 %
Rónapatak 4 1.38 %
Felsővály 3 1.03 %
Kerekgede 3 1.03 %
Egyházasbást 3 1.03 %
Ratkószabadi 3 1.03 %
Tóthegymeg 3 1.03 %
Csíz 3 1.03 %
Sajólénártfalva 2 0.69 %
Kövecses 2 0.69 %
Rimapálfala 2 0.69 %
Balogfala 2 0.69 %
Dobrapatak 2 0.69 %
Gesztete 2 0.69 %
Bellény 2 0.69 %
Zádorháza 1 0.34 %
Óbást 1 0.34 %
Gömörispánmező 1 0.34 %
Rimasimonyi 1 0.34 %
Runya 1 0.34 %
Balogtamási 1 0.34 %
Korláti 1 0.34 %
Medveshidegkút 1 0.34 %
Cakó 1 0.34 %
Durendapuszta 1 0.34 %
Zsip 1 0.34 %
Gömörpéterfala 1 0.34 %
Vecseklő 1 0.34 %
Ajnácskő 1 0.34 %
Dúlháza 1 0.34 %
Rakottyás 1 0.34 %
Oldalfala 1 0.34 %
Alsóvály 1 0.34 %
Sajórecske 1 0.34 %
Nemesradnót 1 0.34 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %