SK
LV
.....

Kálna

Község

címer zászló
2151 91% magyar 1910
211 10% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kálna
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kalná nad Hronom
1918 előtti vármegye, járás:
Bars vármegye
Lévai járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Garammente
Más földrajzi nevek:
Dobrica, Kecskés-hát, Kertes-part, Kiskálna, Lárok, Malomszeg, Mohi, Mohi-hegy, Nagykálna, Pleska-hegy, Zudrok földek
Koordináták:
48.20308685, 18.52028847
Terület:
34,13 km2
Rang:
község
Népesség:
2080
Tszf. magasság:
175 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93532
Település kód:
502413
Szervezeti azonosító:
307131
Adóazonosító:
2021218683

A község az Alsó-Garammente kistájon, a Garam jobb partján fekszik. Két, egymással össze nem függő, egymástól Újbars község területével elválaszott részből áll, az egybeépült Kiskálna és Nagykálna sík, mezőgazdaságilag művelt területen fekszik, míg az ettől légvonalban 8 km-re északnyugatra fekvő Mohi a Garammenti-hátság erdős dombvidékén. Ez utóbbi a mohi atomerőműnek ad otthont és nincs állandó lakossága. Kálna országos jelentőségű forgalmi csomópont, Lévától 7 km-re nyugatra, itt keresztezi egymást a Nagysurányba vezető 580-as út (32 km), az 51-es főút Verebélyt (18 km) Lévával összekötő szakasza, valamint a 76-os (Párkányt Garamszentbenedekkel összekötő) főút. Az előbbieken kívül mellékút köti össze Mohival (11 km) és Nagysallóval (12 km). Itt halad át a Léva-Nagysurány vasútvonal (megállóhely) a Garamon, üzemi vasút vezet a mohi atomerőműhöz. Kálnát nyugatról Garamlök és Nagygyőröd, északról Újbars, északkeletről Óbars, keletről Felsőszecse, délkeletről Alsószecse és Barsvárad, délről pedig Bajka községekkel határos. Mohit délnyugatról Csiffár, nyugatról Néved, északnyugatról Barsvörösvár és Kisvezekény, északról Nemcsény, keletről Újbars, délről pedig Nagygyőröd határolják.

Közigazgatás

Kálna (Garamkálna) 1960-ban alakult Nagykálna és Kiskálna egyesítésével, a Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. Elődközségei 1920-ig kisközségként Bars vármegye Lévai járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után végig a változó területű Lévai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e vármegye, Lévai járás). 1990-ben a megszüntetett Mohi községet is Kálnához csatolták, területét ezzel duplájára növelve. Mohi Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd 1923-1960 között a Verebélyi járáshoz, annak megszüntetése után került a Lévai járáshoz. A község három kataszteri területre oszlik, melyeknek területe az elmúlt száz év során nem változott: Nagykálna (12,29 km²), Kiskálna (4,77 km²) és Mohi (17,08 km²).

Népesség

Kálna a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, valamennyi elődközsége magyar többségű volt, a 20. század második felére azonban túlnyomórészt szlovákká vált a lakosságcsere, reszlovakizáció és asszimiláció révén. Nagykálnának 1910-ben 1025, 1921-ben 1040, 1939-ben pedig 1138, Kiskálnának 471, 454 illetve 418, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosuk volt. Mindkét község katolikus többségű volt, jelentős református kisebbséggel (Kiskálnán 1851-ben még a többséget, 1921-ben 43,6 %-ot alkották). Mohi csökkenő népességű (22,5 %-os népességvesztés 1921-39 között), túlnyomórészt református vallású magyarok lakta falu volt. 1945 után Kiskálna magyar lakosságának 21,8, Nagykálnáénak pedig 15,4 %-át kitelepítették, mindkét községbe tömeges szlovák betelepítés történt, az egyesített Kálna községnek 1961-ben már csak egyharmada volt magyar nemzetiségű. A szintén kitelepítésekkel sújtott Mohin 1980-ra kerültek a szlovákok többségbe, majd az 1980-as években a község teljes lakosságát kitelepítették a környező városokba az atomerőmű építésekor. 1991-2001 között a mohi atomerőmű építésével kapcsolatos betelepülés egyhatodával növelte a község lélekszámát (1778-ról 2073-ra), az ezután következő évtizedben csekély csökkenés figyelhető meg. A magyar nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 20,9 %-ról 14 %-ra esett, a túlnyomó többség (80,7 %) ma már szlovák nemzetiségű. A roma etnikumhoz a lakosság 9,2 %-a tartozik. 2011-ben a lakosság többsége (52,9 %) római katolikus vallású volt, az evangélikusok aránya 11,9 %, a reformátusoké 6,8 % volt. 2011-ben Nagykálnán élt a község lakosságának 82,9 %-a (1677 fő), Kiskálnán pedig 17,1 %-a (345 fő), Mohinak nem volt állandó lakossága.

Történelem

Az ősi magyar település a X.-XI. században keletkezett Bars-vezér letelepítései révén, Árpád vezér és fejedelem győzelmes pozsonyi csatája után. A mai települést 1209-ben "Kalon" alakban említik először, akkor a település a garamszentbenedeki apátsághoz tartozott. 1283-ban "Kalnay", 1286-ban "Kalna", 1298-ban "Kalnany", 1480-ban "Nagkalna" néven szerepel a korabeli forrásokban. 1613-ban török igazgatás alá került. A 15. században helyi nemesek birtoka lett. 1601-ben 2 nemesi kúria, uradalmi malom és 65 ház állt a településen. 1613-ban kirabolta a török. 1720-ban malma és 18 adózó családfője volt. 1828-ban 76 házában 527 lakos élt. Lakói főként mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. A 19. században szeszfőzde is működött a községben. Kiskálna Kálna határában keletkezett a 14. században, 1360-ban említik először. Részben a garamszentbenedeki apátsághoz tartozott, részben helyi nemeseké volt. 1565-ben az apátsági birtok az esztergomi káptalané lett. 1601-ben kúriája és 18 háza, 1720-ban 7 adózója volt. 1828-ban 34 házában 226 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Kis- és Nagykálna Bars vármegye Lévai járásához tartozott. (Mohi Bars vármegye Verebélyi járásának volt része.) 1938 és 1945 között újra Magyarország része volt. 1944-1945 fordulóján három hónapig állt itt a front és a falu súlyos károkat szenvedett. Kis- és Nagykálnát 1960-ban egyesítették. Új iskolája 1967-ben épült. 1990-ben a megszüntetett Mohi község területét Kálnához csatolták.

Mai jelentősége

A község fontos közlekedési csomópont, az 1970-es évektől kezdődően egyre inkább városiasodó központi település, szlovák alapiskolával és óvodával, valamint szakközépiskolával. Országos jelentőséget a nagyobb részben Kálna területén található Mohi atomerőmű révén (4 db 440 MW-os blokk) szerzett. Nagykálna Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1733-ban barokk stílusban épült, mai neoklasszicista alakját 1886-os átalakításakor nyerte el. Az 1888-ban épült református templom 1944-ben súlyos károkat szenvedett, a 21. század elején újították fel. Kiskálna református temploma 1799-1806 között épült klasszicista stílusban, a Majthényi-kastély 18. század közepi barokk építmény. Mohi 1787-ben épült temploma az elbontott település egyetlen fennmaradt épülete a mohi atomerőmű hűtőtornyainak árnyékában. .

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÁLNA. Nagy Kálna. Elegyes magyar falu Bars Várm. földes Ura B. Hunyadi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik az előbbentől nem meszsze, földgye termékeny, réttye számos, legelője elég, fája is, malma helyben, a’ szomszéd szőlőkben keresetre módgyak, és Léva mező Városban is. KÁLNA. Kis Kalna, Mala Kalnitza. Magyar falu Bars Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Barshoz 3/4 mértföldnyire, fája tűzre, és épűletre van, földgye termékeny, réttye, legelője elég, malma helyben, eladásra, és keresetre jó módgya Szent Benedeken, majorsága jeles. MOHI. Mohovce. Magyar falu Bars Várm. földes Ura H. Eszterházy Uraságok, lakosai többfélék, fekszik Csiffárhoz nem meszsze, és annak filiája, fája, legelője elég van, földgye, réttye termékeny, malma a’ Garam vizén, piatzozája Szent Benedeken.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kálna (Nagy), Bars m. magyar falu, a lévai országutban: 342 kath., 251 ref. lak. Ref. és kath. filial templomok. F. u. gr. Hunyady. Ut. post. Léva. Kálna (Kis), Bars m. magyar f., a Garan mellett; 50 kathol. 205 ref. lak. Ref. anyatemplom. Határa első osztálybeli s mindent jól megterem. Diszesiti özv. Pély Nagy asszonyság lakháza. Ut. p. Léva. Mohi (Mohovcze), magyar falu, Bars vmegyében, Uj-Barshoz 1 mfd., 65 kath., 572 ref., 3 evang. lak. Ref. anyatemplom. Van bora, fája, szénája, vizimalma. F. u. h. Eszterházy. Ut. p. Léva.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagykálna, garamvölgyi magyar kisközség, 1016 róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. A Kálnay család ősi fészke. 1306-ban már a nyitrai káptalan egyik bizonyságlevelében szerepel. 1437-ben Kálnay István fia György, a barsi alispán tulajdona volt mindkét Kálna. 1494-ben Kálnay László barsi főispán a földesura. 1613-ban a törökök pusztították el. 1726-ban már Hunyady András volt a birtokosa és azután mindvégig a Hunyadyak birtokában marad, kiknek itt a XVIII. század második felében híres juhászatuk volt. Hajdan a megyének is volt háza a községben. 1848-ban a magyar honvédség Nagykálnán a Garamon épített hídon vonult át, mikor a híres nagysallói ütközetbe indult. Most hatalmas vashíd köti össze a két partot. A községben két templom van. A róm. katholikus már a XIV. században fennállott, de 1726-ban megújították és ekkor kezdődnek az anyakönyvek. Református temploma 1888-ban épült. Postája van a községnek, távirója és vasúti állomása pedig Alsóvárad. Itt van a Schöeller-féle uradalom szeszfinomítója. Kiskálna, garammenti magyar kisközség, 431 ev. ref. vallású lakossal. Sorsa nagyjában összefügg Nagykálna községével. A XVI. században az esztergomi káptalan is földesura volt, a XVII. században pedig a Kálnay és a Pély-Nagy család, mely utóbbi még a XVIII. század végén is bírta, a mikor itt a Pélyeknek kiváló szőlőmívelésük, mintagazdaságuk, nagy malmuk és tejgazdaságuk volt. A Pélyek után a Majthényiak lettek a birtokosai, kiktől a mostani tulajdonos, báró Pittel Gyula vette meg, ki a Majthényi-féle cúriában lakik. 1784-ben az ó-barsi Garam-hidat ide helyezték át. 1894 deczember 4-én az egész község tűz martaléka lett. Református templomát 1799-ben építették. A község postája Nagykálna, távirója és vasúti állomása Alsóvárad. Mohi, a verebélyi járásban fekvő magyar kisközség, 833 ev. ref. vallású lakossal. Az első okleveles említést e községről a XIII. században találjuk, a mikor neve a pápai tizedszedők jegyzékében Moha alakban szerepel. 1321-ben Károly király Myke fiainak adományozza. 1390-ben már Sárai László az ura és ezután mindvégig a lévai uradalomhoz tartozik, azonban a XVIII. század elején, a mikor Mochovcze tót néven is említve van, Vass Miklós is egyik nemesi birtokosa volt. Ref. temploma 1872-ben épült. Jelenleg a Schöeller családnak van itt nagyobb birtoka. Postája Csiffár, távirója és vasúti állomása Verebély.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagykálna, v. Bars vm. (Kálna, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. lekéri esp. ker-ében. - 1209: Kalon. 1332: már létezett. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1726: alapították újra. Mai Szt Péter és Pál-tp-át 1726: építették. Kegyura 1880: Hunyady Kálmán gr. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Filiái 1917: Felsőszecse, Garamlök, Kiskálna. Közig-ilag Kálnához csatolták. - Lakói 1940: 764 r.k., 2 g.k., 23 ev., 297 ref., 26 izr., 1 bapt., össz. 1113. ** Némethy 1894:179. - Gerecze II:159. - Schem. Strig. 1917:61. - Györffy I:424.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nagykálna. Először a nyitrai káptalannak egy 1306-ban kelt bizonyságlevelében szerepel. A Kálnayak ősi családi birtoka. 1494-ben Kiskálna is Kálnay László barsi főispán birtokai között szerepel. A török hódoltság iít is csak pusztulást hagyott maga után A szatmári békekötés után a Hunyadycsalád birtokába kerül. Legkiemelkedőbb történelmi eseményét az 1848-as szabadságharcban élte át a község, amikor a nagysallói ütközetbe vonuló honédsereg itt vert hidat a Garamon. Hozzátartozik Cigánytábor és Levatichpuszta. A község területe 2136 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1168. Kiskálna. Települési kezdetei a XV. század második felére esnek. A következő században az esztergomi káptalan birtokában találjuk, majd a Pélyi Nagy-, valamint a Kálnay-család következik a községi birtokosok sorában. A mult század végén a községei tűz pusztította el. A község területe 829 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 418. Mohi. A pápai tizedszedő-jegyzékek a XIII. században Moha néven említik. A XIV. század végén Sárai Lászió birtokában találjuk, azontúl a lévai uradalom tartozékai között szerepel s mint ilyen, mindig a lévai uradalom mindenkori tulajdonosát vallja urául. A község területe 3038 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 669.

Csomor István

1886.6.14.
Farnad - megszületett
1950.10.24.
Kálna - elhunyt

Kádek Gábor

1948.5.2.
Kálna - megszületett
Névelőfordulások
1960
Kálna nad Hronom,
1979
Kalná nad Hronom
1994
Kálna

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Vörös hadsereg útja (Červenej armády) 55
Telefon: 0366395109

Honlap: ww.kalna.eu

Hivatali órák:

Polgármester:
Éhn Ladislav (SMER-SD, MOST - HÍD, KSS, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Lúdl Otto (Független)
Bogár Roland (Független)
Hajko Miloš (Független)
Svorda Daniel (Független)
Guťan Michal (Független)
Vargová Helena (KSS)
Vajda Arpád (MOST - HÍD)
Sipos Jozef (SMK-MKP)
Mazáň Marián (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 56% Független 5 képviselö KSS 11% KSS 1 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö STRANA M... 11% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 9 képviselö
Kálnai Posta

Vörös hadsereg útja 16

Kálnai Posta (Mohi)

Mohi KIII

Pihenő és sportcentrum

Béke utca 118/7

Kálnai Rendőrörs

Hosszú utca 13

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 11

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 11

Szlovák Tannyelvű Szakközépiskola

Béke utca 23

Kálnai Anyakönyvi Hivatal

Vörös hadsereg útja 55

Kálnai Községi Hivatal

Vörös hadsereg útja 55

Kalná KTR, Kft.

Vörös hadsereg útja 55

Gasztrocentrum

Vörös hadsereg útja 57

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2067 89%
szlovákok 187 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 45 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2331
magyarok 2151 91%
szlovákok 100 4%
romák 75 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2359
magyarok 2058 93%
szlovákok 77 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 29 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 42 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2206
magyarok 371 21%
szlovákok 1340 75%
romák 43 2%
ukránok 0 0%
csehek 19 1%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1778
magyarok 335 16%
szlovákok 1577 76%
romák 116 6%
ukránok 2 0%
csehek 14 1%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 27 1%
összlétszám 2073
magyarok 283 14%
szlovákok 1631 81%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 9 0%
németek 3 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 86 4%
összlétszám 2022
magyarok 211 10%
szlovákok 1571 76%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 7 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 0%
ismeretlen 271 13%
összlétszám 2073
összlétszám 1077
magyarok 925 86%
szlovákok 121 11%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 819
magyarok 785 96%
szlovákok 14 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 435
magyarok 357 82%
szlovákok 52 12%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 863
magyarok 787 91%
szlovákok 1 0%
romák 75 9%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1025
magyarok 967 94%
szlovákok 36 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 471
magyarok 397 84%
szlovákok 63 13%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 454
magyarok 378 83%
szlovákok 39 9%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 24 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1040
magyarok 981 94%
szlovákok 31 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 712
magyarok 699 98%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1755
Választási részvétel: 55.9 %
Kiadott boríték: 981
Bedobott boríték: 981

Polgármester

Érvényes szavazólap: 964
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Éhn Ladislav 615 63.80 % SMER-SD, MOST - HÍD, KSS, SMK-MKP
Slobodník Marián 225 23.34 % Független
Pokoraczkí Jozef 113 11.72 % Független
Kodák Boris 11 1.14 % DOMA DOBRE

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lúdl Otto 618 Független
Bogár Roland 499 Független
Vajda Arpád 472 MOST - HÍD
Vargová Helena 382 KSS
Sipos Jozef 342 SMK-MKP
Hajko Miloš 336 Független
Svorda Daniel 336 Független
Guťan Michal 328 Független
Mazáň Marián 313 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

2014
Független 44.44% Független 4 képviselö OKS 11.11% OKS 1 képviselö SIEŤ 44.44% SIEŤ 4 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö KSS 11.11% KSS 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 11.11% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1708
Választási részvétel: 20.67 %
Kiadott boríték: 353
Bedobott boríték: 353
Választásra jogosult: 1709
Választási részvétel: 11.76 %
Kiadott boríték: 201
Bedobott boríték: 201
Választásra jogosult: 1 762
Választási részvétel: 29,22 %
Kiadott boríték: 515
Bedobott boríték: 515

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 343
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 503
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 171 49.85 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 104 30.32 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 47 13.70 % Független
Regan Belovič 10 2.92 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 8 2.33 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 2 0.58 % MS
Viliam Mokraň 1 0.29 % KĽS
Tomáš Galbavý 95 47.74% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 131 26.04 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 125 24.85 % Független
Ján Greššo 99 19.68 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 85 16.90 % ĽSNS
Iván Farkas 49 9.74 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 12 2.39 % Független
Ján Marko 2 0.40 % NP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 347
Érvényes szavazólap: 511
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Soňa Kocková 252 72.62% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Juraj Braun 93 26.80% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Oľga Szalmová 74 21.33% Független
Martin Bátovský 74 21.33% SNS
Alena Frtúsová 68 19.60% SMER - SD, KDH
Roman Tóth 68 19.60% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Imrich Králik 68 19.60% ĽS-HZDS
Miloš Zaujec 62 17.87% KDH, SMER - SD
Alexander Bačík 59 17.00% KDH, SMER - SD
Jozef Rosipal 58 16.71% ĽS-HZDS
Tamás Lőrincz 56 16.14% SMK-MKP
Lenka Kluchová 56 16.14% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ján Janáč 50 14.41% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 49 14.12% SMER - SD, KDH
Tibor Csenger 44 12.68% SMK-MKP
Ľubomír Lőrincz 42 12.10% SMER - SD, KDH
Igor Varga 41 11.82% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 40 11.53% SMER - SD, KDH
Beáta Kiss 39 11.24% SMK-MKP
Jozef Gyurkovics 38 10.95% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Zita Cseri 37 10.66% Független
František Horváth 36 10.37% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Mária Brnáková 35 10.09% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Anikó Helység 34 9.80% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 32 9.22% SMK-MKP
Štefan Baniar 31 8.93% SNS
Róbert Csudai 30 8.65% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dezső Pálffy 30 8.65% SMK-MKP
Rastislav Juhár 30 8.65% SMER - SD, KDH
Jozef Kubala 26 7.49% SNS
Ján Hamar 23 6.63% KSS
Jozef Bóna 21 6.05% KSS
Hedviga Makovínyiová 17 4.90% Független
Ivana Rosíková 16 4.61% NP
Michal Molnár 15 4.32% KSS
Helena Rosíková 14 4.03% NP
Jiří Klain 14 4.03% KSS
Gabriel Biric 12 3.46% KSS
Peter Laczko 11 3.17% KSS
Ladislav Mészáros 8 2.31% KSS
Ladislav Vörös 7 2.02% KSS
Igor Gogora 386 75.54% Független
Ervín Szalma 145 28.38% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Csaba Tolnai 139 27.20% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Miloš Zaujec 118 23.09% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 117 22.90% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Kútik 114 22.31% KSS
Michal Ivanický 110 21.53% KSS
Ján Krtík 87 17.03% Független
Erika Sulinová 81 15.85% Független
Igor Éder 80 15.66% Független
Zuzana Kotrus Rákociová 80 15.66% Független
Martina Holečková 76 14.87% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Igor Varga 70 13.70% Független
Tibor Csenger 69 13.50% SMK-MKP
Roman Tóth 67 13.11% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Beáta Kiss 66 12.92% SMK-MKP
Peter Štefan 66 12.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Murín 65 12.72% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 64 12.52% Független
Dezső Pálffy 62 12.13% SMK-MKP
Pál Zachar 58 11.35% Független
Peter Köpöncei 56 10.96% SMK-MKP
Alexander Bačík 54 10.57% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ján Janáč 53 10.37% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Pavol Novák 52 10.18% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Monika Porubská 49 9.59% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Jakubík 49 9.59% ĽS Naše Slovensko
Peter Drábik 49 9.59% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Melinda Bögi Pathó 48 9.39% SMK-MKP
František Kováčik 40 7.83% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Jaroslav Ivan 36 7.05% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Zoltán Fekete 36 7.05% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Pavlovič 36 7.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 35 6.85% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Hasznos 32 6.26% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Jakubík 30 5.87% ĽS Naše Slovensko
Róbert Csudai 29 5.68% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 29 5.68% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Urban 29 5.68% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 28 5.48% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Juhász 28 5.48% Független
Ján Hamar 28 5.48% KSS
Karol Ižold 27 5.28% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Kamenský 16 3.13% KSS
Ladislav Vörös 13 2.54% KSS
Marianna Šedivá 8 1.57% Független
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 17.81 %
Léva 408 15.77 %
Zselíz 372 14.37 %
Palást 202 7.81 %
Nagyölved 187 7.23 %
Farnad 135 5.22 %
Érsekkéty 110 4.25 %
Oroszka 84 3.25 %
Csata 80 3.09 %
Nagysalló 80 3.09 %
Nyírágó 77 2.98 %
Kálna 66 2.55 %
Ipolyfödémes 65 2.51 %
Lekér 60 2.32 %
Ipolyszakállos 59 2.28 %
Garamszentgyörgy 56 2.16 %
Vámosladány 49 1.89 %
Ipolyvisk 47 1.82 %
Alsószemeréd 43 1.66 %
Zsemlér 42 1.62 %
Ipolypásztó 41 1.58 %
Nagytúr 40 1.55 %
Deménd 39 1.51 %
Barsbese 37 1.43 %
Sáró 34 1.31 %
Felsőtúr 34 1.31 %
Százd 32 1.24 %
Hontfüzesgyarmat 29 1.12 %
Szete 29 1.12 %
Szalatnya 29 1.12 %
Egeg 27 1.04 %
Kistompa 26 1.00 %
Ipolybél 25 0.97 %
Felsőszemeréd 24 0.93 %
Felsőszecse 24 0.93 %
Kisölved 23 0.89 %
Lontó 23 0.89 %
Zalaba 22 0.85 %
Nagyod 20 0.77 %
Felsőpél 19 0.73 %
Málas 18 0.70 %
Garamsalló 16 0.62 %
Barsendréd 14 0.54 %
Gyerk 10 0.39 %
Barsvárad 10 0.39 %
Bori 10 0.39 %
Garamtolmács 9 0.35 %
Kétfegyvernek 9 0.35 %
Garamkovácsi 9 0.35 %
Bakabánya 8 0.31 %
Tőre 7 0.27 %
Alsópél 6 0.23 %
Szántó 5 0.19 %
Töhöl 5 0.19 %
Újbars 4 0.15 %
Nemesoroszi 4 0.15 %
Kisóvár 4 0.15 %
Kural 4 0.15 %
Garamlök 4 0.15 %
Felsőzsember 3 0.12 %
Garamkelecsény 3 0.12 %
Nagygyőröd 3 0.12 %
Alsószecse 3 0.12 %
Borfő 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Bát 2 0.08 %
Hontalmás 2 0.08 %
Dalmad 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Csejkő 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Ény 1 0.04 %
Garamkeszi 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Hontnádas 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 63.18 %
Kálna 139 2.68 %
Zselíz 135 2.61 %
Garamtolmács 126 2.43 %
Ipolyság 108 2.09 %
Felsőszecse 107 2.07 %
Garamkelecsény 106 2.05 %
Garamszentgyörgy 77 1.49 %
Csejkő 72 1.39 %
Óbars 70 1.35 %
Garamújfalu 67 1.29 %
Bakabánya 59 1.14 %
Újbars 51 0.99 %
Garamkovácsi 48 0.93 %
Kereskény 47 0.91 %
Garamszőllős 46 0.89 %
Berekalja 43 0.83 %
Alsószecse 40 0.77 %
Nagysalló 40 0.77 %
Vámosladány 39 0.75 %
Deménd 33 0.64 %
Felsőzsember 31 0.60 %
Nagykoszmály 29 0.56 %
Garamlök 25 0.48 %
Garamkeszi 24 0.46 %
Nagygyőröd 23 0.44 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.41 %
Alsópél 20 0.39 %
Oroszka 19 0.37 %
Szántó 17 0.33 %
Nagyod 17 0.33 %
Nagyölved 16 0.31 %
Bát 16 0.31 %
Hontnádas 15 0.29 %
Ipolyszakállos 15 0.29 %
Kétfegyvernek 14 0.27 %
Sáró 14 0.27 %
Baka 14 0.27 %
Lekér 13 0.25 %
Farnad 13 0.25 %
Cseke 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Felsőtúr 12 0.23 %
Barsbese 12 0.23 %
Derzsenye 12 0.23 %
Kural 11 0.21 %
Töhöl 9 0.17 %
Csata 9 0.17 %
Lontó 9 0.17 %
Felsőpél 9 0.17 %
Fakóvezekény 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Barsvárad 9 0.17 %
Hontbesenyőd 8 0.15 %
Palást 8 0.15 %
Egeg 8 0.15 %
Nyírágó 7 0.14 %
Gyerk 7 0.14 %
Bori 6 0.12 %
Borfő 6 0.12 %
Ipolyvisk 6 0.12 %
Érsekkéty 6 0.12 %
Kistompa 5 0.10 %
Ipolyfödémes 5 0.10 %
Bajka 5 0.10 %
Kiskoszmály 5 0.10 %
Zsemlér 5 0.10 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Nagytúr 4 0.08 %
Hontalmás 4 0.08 %
Százd 4 0.08 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 20.35 %
Léva 345 10.54 %
Zselíz 261 7.97 %
Palást 260 7.94 %
Nagyölved 134 4.09 %
Érsekkéty 95 2.90 %
Farnad 91 2.78 %
Ipolyfödémes 76 2.32 %
Alsószemeréd 72 2.20 %
Ipolyszakállos 65 1.99 %
Nagysalló 64 1.96 %
Oroszka 64 1.96 %
Csata 62 1.89 %
Kálna 62 1.89 %
Ipolyvisk 53 1.62 %
Nagytúr 48 1.47 %
Ipolypásztó 46 1.41 %
Vámosladány 46 1.41 %
Lekér 45 1.37 %
Deménd 39 1.19 %
Kistompa 39 1.19 %
Egeg 38 1.16 %
Szete 37 1.13 %
Garamszentgyörgy 37 1.13 %
Szalatnya 36 1.10 %
Felsőszemeréd 36 1.10 %
Felsőtúr 36 1.10 %
Százd 36 1.10 %
Nyírágó 35 1.07 %
Barsbese 31 0.95 %
Lontó 30 0.92 %
Zsemlér 30 0.92 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.92 %
Ipolybél 24 0.73 %
Kisölved 24 0.73 %
Sáró 21 0.64 %
Málas 19 0.58 %
Felsőszecse 17 0.52 %
Fakóvezekény 14 0.43 %
Garamsalló 13 0.40 %
Gyerk 13 0.40 %
Barsendréd 12 0.37 %
Zalaba 11 0.34 %
Nagyod 10 0.31 %
Újbars 10 0.31 %
Bori 10 0.31 %
Tőre 6 0.18 %
Kétfegyvernek 6 0.18 %
Garamlök 5 0.15 %
Töhöl 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Nagygyőröd 4 0.12 %
Felsőpél 4 0.12 %
Szántó 4 0.12 %
Garamkovácsi 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 36.75 %
Garamtolmács 185 4.56 %
Óbars 87 2.14 %
Garamkelecsény 82 2.02 %
Kálna 81 2.00 %
Ipolyság 76 1.87 %
Garamkovácsi 73 1.80 %
Garamszőllős 67 1.65 %
Garamújfalu 65 1.60 %
Bakabánya 59 1.45 %
Berekalja 57 1.40 %
Zselíz 53 1.31 %
Csejkő 50 1.23 %
Felsőzsember 41 1.01 %
Kereskény 40 0.99 %
Bát 38 0.94 %
Nagykoszmály 36 0.89 %
Garamszentgyörgy 35 0.86 %
Garamkeszi 27 0.67 %
Nagygyőröd 27 0.67 %
Alsópél 25 0.62 %
Újbars 24 0.59 %
Felsőszecse 22 0.54 %
Hontnádas 22 0.54 %
Borfő 21 0.52 %
Nagysalló 20 0.49 %
Alsószecse 20 0.49 %
Szántó 19 0.47 %
Derzsenye 18 0.44 %
Kistompa 17 0.42 %
Bori 17 0.42 %
Barsbese 16 0.39 %
Hontalmás 15 0.37 %
Vámosladány 15 0.37 %
Hontbagonya 12 0.30 %
Lekér 12 0.30 %
Barsendréd 12 0.30 %
Garamlök 11 0.27 %
Deménd 11 0.27 %
Sáró 10 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.25 %
Ipolyszakállos 10 0.25 %
Palást 10 0.25 %
Ény 9 0.22 %
Fakóvezekény 9 0.22 %
Baka 9 0.22 %
Cseke 9 0.22 %
Kural 8 0.20 %
Nagyölved 7 0.17 %
Farnad 6 0.15 %
Nyírágó 6 0.15 %
Kisóvár 6 0.15 %
Töhöl 6 0.15 %
Barsvárad 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Málas 5 0.12 %
Kiskoszmály 5 0.12 %
Nagytúr 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Ipolyfödémes 5 0.12 %
Setétkút 5 0.12 %
Lontó 5 0.12 %
Csata 4 0.10 %
Oroszka 4 0.10 %
Hontbesenyőd 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Dalmad 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Gyerk 3 0.07 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Ipolybél 1 0.02 %
Kisölved 1 0.02 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Nemesoroszi 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 50.97 %
Garamtolmács 205 3.75 %
Kálna 145 2.65 %
Ipolyság 119 2.18 %
Garamkelecsény 119 2.18 %
Garamújfalu 111 2.03 %
Berekalja 105 1.92 %
Csejkő 105 1.92 %
Zselíz 99 1.81 %
Óbars 87 1.59 %
Garamszőllős 86 1.57 %
Bakabánya 74 1.35 %
Nagysalló 72 1.32 %
Felsőszecse 63 1.15 %
Garamkovácsi 58 1.06 %
Újbars 53 0.97 %
Nagykoszmály 52 0.95 %
Alsószecse 48 0.88 %
Kereskény 42 0.77 %
Garamszentgyörgy 41 0.75 %
Vámosladány 41 0.75 %
Garamkeszi 39 0.71 %
Felsőzsember 38 0.69 %
Szántó 37 0.68 %
Garamlök 34 0.62 %
Deménd 33 0.60 %
Nagygyőröd 33 0.60 %
Bát 29 0.53 %
Cseke 28 0.51 %
Baka 27 0.49 %
Derzsenye 26 0.48 %
Nagyölved 25 0.46 %
Barsbese 22 0.40 %
Bori 20 0.37 %
Alsópél 20 0.37 %
Ipolyszakállos 19 0.35 %
Kural 17 0.31 %
Hontnádas 16 0.29 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.29 %
Kétfegyvernek 16 0.29 %
Sáró 15 0.27 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.24 %
Fakóvezekény 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Farnad 10 0.18 %
Hontbesenyőd 10 0.18 %
Töhöl 9 0.16 %
Dalmad 9 0.16 %
Felsőszemeréd 9 0.16 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.07 %
Peszektergenye 4 0.07 %
Felsőtúr 4 0.07 %
Kistompa 4 0.07 %
Bajka 4 0.07 %
Setétkút 3 0.05 %
Ipolyfödémes 3 0.05 %
Gyerk 3 0.05 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 37.83 %
Garamtolmács 111 4.55 %
Ipolyság 91 3.73 %
Deménd 68 2.79 %
Garamkelecsény 66 2.70 %
Csejkő 60 2.46 %
Zselíz 48 1.97 %
Óbars 47 1.93 %
Garamkovácsi 47 1.93 %
Garamújfalu 46 1.89 %
Bakabánya 46 1.89 %
Kálna 40 1.64 %
Garamszőllős 39 1.60 %
Kereskény 35 1.43 %
Felsőszecse 34 1.39 %
Nagykoszmály 24 0.98 %
Alsópél 23 0.94 %
Felsőzsember 21 0.86 %
Nagysalló 21 0.86 %
Berekalja 19 0.78 %
Alsószecse 19 0.78 %
Garamszentgyörgy 18 0.74 %
Nagygyőröd 18 0.74 %
Garamkeszi 17 0.70 %
Kural 14 0.57 %
Szántó 14 0.57 %
Hontnádas 12 0.49 %
Cseke 11 0.45 %
Oroszka 10 0.41 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.41 %
Ipolyszakállos 10 0.41 %
Garamlök 10 0.41 %
Derzsenye 9 0.37 %
Alsószemeréd 9 0.37 %
Újbars 9 0.37 %
Vámosladány 8 0.33 %
Baka 8 0.33 %
Százd 8 0.33 %
Fakóvezekény 8 0.33 %
Borfő 7 0.29 %
Barsbese 6 0.25 %
Bát 6 0.25 %
Sáró 6 0.25 %
Kistompa 6 0.25 %
Lekér 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Kétfegyvernek 5 0.20 %
Hontbesenyőd 5 0.20 %
Dalmad 5 0.20 %
Töhöl 5 0.20 %
Felsőszemeréd 5 0.20 %
Egeg 5 0.20 %
Bori 4 0.16 %
Barsendréd 4 0.16 %
Farnad 4 0.16 %
Nagytúr 4 0.16 %
Kiskoszmály 4 0.16 %
Gyerk 3 0.12 %
Nagyölved 3 0.12 %
Palást 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Ipolyvisk 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Bakaszenes 2 0.08 %
Ény 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Felsőtúr 2 0.08 %
Lontó 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.08 %
Kisóvár 1 0.04 %
Hontbagonya 1 0.04 %
Felsőpél 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 25.70 %
Kálna 386 15.48 %
Garamtolmács 136 5.45 %
Garamkelecsény 65 2.61 %
Újbars 60 2.41 %
Garamszőllős 48 1.92 %
Óbars 47 1.88 %
Ipolyság 45 1.80 %
Zselíz 44 1.76 %
Garamkovácsi 44 1.76 %
Nagygyőröd 43 1.72 %
Garamlök 40 1.60 %
Alsópél 39 1.56 %
Felsőszecse 39 1.56 %
Bakabánya 37 1.48 %
Garamszentgyörgy 34 1.36 %
Nagysalló 32 1.28 %
Csejkő 32 1.28 %
Berekalja 27 1.08 %
Felsőzsember 27 1.08 %
Alsószecse 25 1.00 %
Garamújfalu 22 0.88 %
Nagykoszmály 20 0.80 %
Barsendréd 17 0.68 %
Barsvárad 17 0.68 %
Szántó 16 0.64 %
Barsbese 14 0.56 %
Garamkeszi 14 0.56 %
Bát 13 0.52 %
Kereskény 13 0.52 %
Deménd 12 0.48 %
Felsőpél 12 0.48 %
Lekér 12 0.48 %
Töhöl 12 0.48 %
Oroszka 11 0.44 %
Csata 10 0.40 %
Bajka 10 0.40 %
Fakóvezekény 10 0.40 %
Kiskoszmály 10 0.40 %
Nagyölved 9 0.36 %
Kétfegyvernek 9 0.36 %
Hontnádas 9 0.36 %
Derzsenye 8 0.32 %
Cseke 8 0.32 %
Vámosladány 8 0.32 %
Felsőtúr 7 0.28 %
Baka 7 0.28 %
Palást 6 0.24 %
Borfő 6 0.24 %
Gyerk 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Nagyod 6 0.24 %
Hontbagonya 5 0.20 %
Kistompa 5 0.20 %
Ipolyszakállos 5 0.20 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Hontalmás 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Lüle 4 0.16 %
Setétkút 4 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.12 %
Ény 3 0.12 %
Kural 3 0.12 %
Százd 3 0.12 %
Peszektergenye 3 0.12 %
Szalatnya 3 0.12 %
Lontó 3 0.12 %
Nyírágó 3 0.12 %
Nagytúr 3 0.12 %
Tőre 3 0.12 %
Egeg 3 0.12 %
Farnad 3 0.12 %
Ipolyvisk 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Alsószemeréd 2 0.08 %
Málas 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 40.28 %
Garamtolmács 136 2.64 %
Garamújfalu 105 2.04 %
Csejkő 94 1.83 %
Garamkelecsény 93 1.81 %
Kereskény 72 1.40 %
Kálna 70 1.36 %
Óbars 69 1.34 %
Ipolyság 69 1.34 %
Bakabánya 65 1.26 %
Garamszőllős 63 1.22 %
Zselíz 55 1.07 %
Garamkovácsi 48 0.93 %
Berekalja 42 0.82 %
Felsőzsember 36 0.70 %
Nagygyőröd 32 0.62 %
Nagysalló 27 0.52 %
Alsószecse 26 0.50 %
Hontnádas 25 0.49 %
Felsőszecse 24 0.47 %
Nagykoszmály 24 0.47 %
Szete 21 0.41 %
Garamlök 21 0.41 %
Alsópél 21 0.41 %
Derzsenye 20 0.39 %
Bát 18 0.35 %
Oroszka 17 0.33 %
Szántó 16 0.31 %
Újbars 15 0.29 %
Ipolyvisk 15 0.29 %
Garamkeszi 14 0.27 %
Kural 14 0.27 %
Lekér 13 0.25 %
Garamszentgyörgy 13 0.25 %
Nagyölved 12 0.23 %
Kiskoszmály 12 0.23 %
Vámosladány 12 0.23 %
Barsbese 12 0.23 %
Barsendréd 12 0.23 %
Lontó 11 0.21 %
Dalmad 11 0.21 %
Baka 9 0.17 %
Cseke 9 0.17 %
Hontalmás 8 0.16 %
Nagytúr 8 0.16 %
Ipolyszakállos 8 0.16 %
Deménd 8 0.16 %
Borfő 8 0.16 %
Kistompa 8 0.16 %
Felsőszemeréd 7 0.14 %
Fakóvezekény 7 0.14 %
Bajka 7 0.14 %
Palást 6 0.12 %
Sáró 6 0.12 %
Hontbesenyőd 6 0.12 %
Csata 5 0.10 %
Hontbagonya 5 0.10 %
Felsőpél 5 0.10 %
Ény 4 0.08 %
Szalatnya 4 0.08 %
Nyírágó 4 0.08 %
Érsekkéty 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Zsemlér 3 0.06 %
Nagyod 3 0.06 %
Farnad 3 0.06 %
Kétfegyvernek 3 0.06 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.06 %
Peszektergenye 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Lüle 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Bori 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Egeg 2 0.04 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 54.36 %
Garamtolmács 155 3.85 %
Ipolyság 116 2.88 %
Garamkelecsény 99 2.46 %
Bakabánya 95 2.36 %
Zselíz 82 2.04 %
Kálna 80 1.99 %
Felsőzsember 59 1.46 %
Csejkő 58 1.44 %
Óbars 53 1.32 %
Garamújfalu 53 1.32 %
Berekalja 52 1.29 %
Garamszőllős 49 1.22 %
Nagykoszmály 45 1.12 %
Nagygyőröd 44 1.09 %
Felsőszecse 42 1.04 %
Fakóvezekény 40 0.99 %
Garamkovácsi 39 0.97 %
Bát 37 0.92 %
Kereskény 37 0.92 %
Nagysalló 34 0.84 %
Alsószecse 34 0.84 %
Újbars 34 0.84 %
Garamszentgyörgy 31 0.77 %
Alsópél 29 0.72 %
Palást 28 0.69 %
Garamkeszi 26 0.65 %
Garamlök 25 0.62 %
Derzsenye 23 0.57 %
Cseke 22 0.55 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.55 %
Borfő 21 0.52 %
Vámosladány 20 0.50 %
Lontó 20 0.50 %
Barsbese 19 0.47 %
Szántó 18 0.45 %
Barsendréd 17 0.42 %
Hontnádas 17 0.42 %
Csata 16 0.40 %
Farnad 15 0.37 %
Lekér 15 0.37 %
Baka 15 0.37 %
Nagyölved 14 0.35 %
Ipolyszakállos 14 0.35 %
Kiskoszmály 13 0.32 %
Nagytúr 12 0.30 %
Kisóvár 12 0.30 %
Oroszka 12 0.30 %
Deménd 11 0.27 %
Felsőszemeréd 10 0.25 %
Hontbagonya 10 0.25 %
Bori 9 0.22 %
Hontbesenyőd 9 0.22 %
Hontalmás 8 0.20 %
Töhöl 8 0.20 %
Lüle 8 0.20 %
Ipolyvisk 8 0.20 %
Százd 8 0.20 %
Barsvárad 7 0.17 %
Alsószemeréd 7 0.17 %
Ény 7 0.17 %
Dalmad 7 0.17 %
Nyírágó 7 0.17 %
Felsőpél 6 0.15 %
Kistompa 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Érsekkéty 6 0.15 %
Kural 6 0.15 %
Ipolyfödémes 6 0.15 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Kétfegyvernek 4 0.10 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 58.99 %
Garamtolmács 134 3.51 %
Ipolyság 110 2.88 %
Garamkelecsény 108 2.83 %
Garamszőllős 72 1.89 %
Garamújfalu 72 1.89 %
Csejkő 70 1.83 %
Garamkovácsi 69 1.81 %
Óbars 66 1.73 %
Zselíz 66 1.73 %
Kálna 65 1.70 %
Bakabánya 54 1.41 %
Kereskény 52 1.36 %
Felsőszecse 46 1.20 %
Nagykoszmály 44 1.15 %
Nagysalló 33 0.86 %
Újbars 30 0.79 %
Deménd 29 0.76 %
Berekalja 29 0.76 %
Felsőzsember 29 0.76 %
Alsószecse 28 0.73 %
Garamkeszi 25 0.65 %
Garamszentgyörgy 23 0.60 %
Alsópél 22 0.58 %
Hontnádas 22 0.58 %
Bát 21 0.55 %
Garamlök 21 0.55 %
Oroszka 17 0.45 %
Cseke 16 0.42 %
Vámosladány 16 0.42 %
Nagygyőröd 15 0.39 %
Szántó 15 0.39 %
Kiskoszmály 14 0.37 %
Kural 14 0.37 %
Baka 13 0.34 %
Borfő 11 0.29 %
Lekér 10 0.26 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.26 %
Hontbesenyőd 10 0.26 %
Kistompa 10 0.26 %
Ipolybél 9 0.24 %
Palást 9 0.24 %
Barsendréd 8 0.21 %
Fakóvezekény 8 0.21 %
Barsvárad 7 0.18 %
Kétfegyvernek 7 0.18 %
Nagyölved 7 0.18 %
Sáró 6 0.16 %
Ipolyszakállos 6 0.16 %
Derzsenye 6 0.16 %
Barsbese 6 0.16 %
Töhöl 6 0.16 %
Felsőszemeréd 6 0.16 %
Felsőtúr 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Nagytúr 4 0.10 %
Gyerk 4 0.10 %
Egeg 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Hontbagonya 4 0.10 %
Bajka 4 0.10 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 40.00 %
Kereskény 142 5.84 %
Garamújfalu 92 3.79 %
Ipolyság 91 3.74 %
Csejkő 84 3.46 %
Garamtolmács 82 3.37 %
Zselíz 74 3.05 %
Garamkelecsény 73 3.00 %
Garamkovácsi 68 2.80 %
Óbars 60 2.47 %
Garamszőllős 59 2.43 %
Bakabánya 55 2.26 %
Berekalja 48 1.98 %
Felsőzsember 40 1.65 %
Kálna 36 1.48 %
Nagykoszmály 34 1.40 %
Nagysalló 26 1.07 %
Alsópél 25 1.03 %
Garamkeszi 24 0.99 %
Szántó 24 0.99 %
Bát 20 0.82 %
Felsőszecse 18 0.74 %
Hontbesenyőd 17 0.70 %
Kural 17 0.70 %
Cseke 16 0.66 %
Deménd 16 0.66 %
Derzsenye 16 0.66 %
Nagygyőröd 15 0.62 %
Hontnádas 15 0.62 %
Újbars 15 0.62 %
Alsószecse 14 0.58 %
Fakóvezekény 12 0.49 %
Garamszentgyörgy 9 0.37 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.33 %
Borfő 8 0.33 %
Baka 7 0.29 %
Kistompa 7 0.29 %
Egeg 7 0.29 %
Vámosladány 6 0.25 %
Nagyölved 6 0.25 %
Töhöl 6 0.25 %
Sáró 6 0.25 %
Oroszka 6 0.25 %
Dalmad 5 0.21 %
Csata 5 0.21 %
Lekér 5 0.21 %
Palást 5 0.21 %
Barsendréd 5 0.21 %
Ény 4 0.16 %
Gyerk 4 0.16 %
Alsószemeréd 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőtúr 4 0.16 %
Barsbese 3 0.12 %
Kisóvár 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Kiskoszmály 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Felsőszemeréd 3 0.12 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 28.45 %
Zselíz 185 12.38 %
Garamtolmács 97 6.49 %
Ipolyság 69 4.62 %
Bakabánya 52 3.48 %
Óbars 50 3.35 %
Garamkovácsi 44 2.95 %
Lekér 40 2.68 %
Nagysalló 36 2.41 %
Kálna 28 1.87 %
Bát 28 1.87 %
Felsőzsember 26 1.74 %
Garamkelecsény 26 1.74 %
Csejkő 25 1.67 %
Fakóvezekény 24 1.61 %
Garamszentgyörgy 21 1.41 %
Oroszka 20 1.34 %
Garamújfalu 20 1.34 %
Nagygyőröd 18 1.20 %
Nagykoszmály 17 1.14 %
Tőre 17 1.14 %
Újbars 16 1.07 %
Kistompa 16 1.07 %
Cseke 15 1.00 %
Garamlök 15 1.00 %
Deménd 14 0.94 %
Berekalja 13 0.87 %
Alsópél 13 0.87 %
Szántó 12 0.80 %
Csata 11 0.74 %
Kural 11 0.74 %
Nagyölved 11 0.74 %
Sáró 11 0.74 %
Garamkeszi 10 0.67 %
Ipolyvisk 9 0.60 %
Farnad 9 0.60 %
Hontalmás 9 0.60 %
Garamszőllős 9 0.60 %
Felsőszecse 9 0.60 %
Borfő 8 0.54 %
Baka 8 0.54 %
Peszektergenye 7 0.47 %
Töhöl 7 0.47 %
Nyírágó 7 0.47 %
Ipolyszakállos 6 0.40 %
Nagytúr 6 0.40 %
Alsószecse 6 0.40 %
Hontbagonya 6 0.40 %
Vámosladány 6 0.40 %
Málas 5 0.33 %
Kiskoszmály 5 0.33 %
Nemesoroszi 5 0.33 %
Barsbese 5 0.33 %
Zsemlér 4 0.27 %
Kereskény 4 0.27 %
Dalmad 4 0.27 %
Derzsenye 4 0.27 %
Palást 4 0.27 %
Bakaszenes 4 0.27 %
Hontnádas 4 0.27 %
Alsószemeréd 3 0.20 %
Barsvárad 3 0.20 %
Felsőpél 3 0.20 %
Egeg 3 0.20 %
Felsőszemeréd 3 0.20 %
Érsekkéty 3 0.20 %
Ény 3 0.20 %
Lontó 2 0.13 %
Százd 2 0.13 %
Kétfegyvernek 2 0.13 %
Szalatnya 2 0.13 %
Lüle 2 0.13 %
Nagyod 2 0.13 %
Ipolybél 2 0.13 %
Kisóvár 2 0.13 %
Bori 2 0.13 %
Szete 1 0.07 %
Kisölved 1 0.07 %
Gyerk 1 0.07 %
Bajka 1 0.07 %
Ipolyfödémes 1 0.07 %
Barsendréd 1 0.07 %
Zalaba 1 0.07 %
Hontbesenyőd 1 0.07 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 29.79 %
Garamtolmács 58 4.85 %
Ipolyság 34 2.85 %
Zselíz 30 2.51 %
Kálna 28 2.34 %
Garamkovácsi 25 2.09 %
Garamszőllős 23 1.92 %
Bakabánya 22 1.84 %
Szántó 17 1.42 %
Csejkő 14 1.17 %
Óbars 14 1.17 %
Felsőzsember 14 1.17 %
Újbars 13 1.09 %
Garamújfalu 12 1.00 %
Lekér 12 1.00 %
Bát 11 0.92 %
Nagyölved 11 0.92 %
Oroszka 10 0.84 %
Derzsenye 10 0.84 %
Baka 9 0.75 %
Palást 8 0.67 %
Nagykoszmály 8 0.67 %
Vámosladány 8 0.67 %
Nagysalló 8 0.67 %
Kiskoszmály 8 0.67 %
Cseke 8 0.67 %
Garamkelecsény 8 0.67 %
Garamkeszi 8 0.67 %
Hontalmás 7 0.59 %
Barsendréd 7 0.59 %
Sáró 6 0.50 %
Ény 6 0.50 %
Kistompa 6 0.50 %
Nagygyőröd 6 0.50 %
Alsószemeréd 6 0.50 %
Alsópél 6 0.50 %
Ipolyszakállos 6 0.50 %
Borfő 6 0.50 %
Farnad 5 0.42 %
Ipolybél 5 0.42 %
Felsőtúr 5 0.42 %
Berekalja 5 0.42 %
Töhöl 4 0.33 %
Zsemlér 4 0.33 %
Egeg 4 0.33 %
Garamszentgyörgy 4 0.33 %
Garamlök 4 0.33 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.33 %
Fakóvezekény 4 0.33 %
Százd 4 0.33 %
Nemesoroszi 4 0.33 %
Nyírágó 3 0.25 %
Nagyod 3 0.25 %
Ipolypásztó 3 0.25 %
Kereskény 3 0.25 %
Barsbese 3 0.25 %
Alsószecse 3 0.25 %
Deménd 3 0.25 %
Csata 3 0.25 %
Setétkút 2 0.17 %
Bajka 2 0.17 %
Gyerk 2 0.17 %
Zalaba 2 0.17 %
Felsőszecse 2 0.17 %
Szalatnya 2 0.17 %
Kisóvár 2 0.17 %
Dalmad 2 0.17 %
Kural 2 0.17 %
Hontbesenyőd 2 0.17 %
Nagytúr 2 0.17 %
Ipolyfödémes 2 0.17 %
Érsekkéty 1 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.08 %
Málas 1 0.08 %
Hontnádas 1 0.08 %
Barsvárad 1 0.08 %
Kisölved 1 0.08 %
Tőre 1 0.08 %
Felsőpél 1 0.08 %
Bori 1 0.08 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 39.62 %
Garamtolmács 131 4.24 %
Garamújfalu 91 2.95 %
Garamkovácsi 84 2.72 %
Ipolyság 82 2.66 %
Garamkelecsény 79 2.56 %
Felsőzsember 77 2.49 %
Bakabánya 76 2.46 %
Borfő 71 2.30 %
Garamszőllős 70 2.27 %
Óbars 66 2.14 %
Csejkő 64 2.07 %
Zselíz 57 1.85 %
Bát 56 1.81 %
Kálna 53 1.72 %
Berekalja 50 1.62 %
Szántó 42 1.36 %
Nagysalló 41 1.33 %
Alsópél 33 1.07 %
Nagykoszmály 31 1.00 %
Hontnádas 27 0.87 %
Palást 26 0.84 %
Újbars 25 0.81 %
Derzsenye 24 0.78 %
Alsószecse 23 0.75 %
Kereskény 22 0.71 %
Garamszentgyörgy 22 0.71 %
Cseke 20 0.65 %
Lekér 20 0.65 %
Garamlök 19 0.62 %
Lontó 19 0.62 %
Garamkeszi 19 0.62 %
Baka 18 0.58 %
Nagytúr 18 0.58 %
Nagyölved 18 0.58 %
Nagygyőröd 18 0.58 %
Oroszka 17 0.55 %
Ipolybél 15 0.49 %
Fakóvezekény 15 0.49 %
Felsőszemeréd 15 0.49 %
Vámosladány 14 0.45 %
Kiskoszmály 14 0.45 %
Deménd 13 0.42 %
Kural 13 0.42 %
Kistompa 13 0.42 %
Nyírágó 12 0.39 %
Hontalmás 12 0.39 %
Sáró 12 0.39 %
Nemesoroszi 11 0.36 %
Barsendréd 11 0.36 %
Felsőszecse 10 0.32 %
Hontbesenyőd 10 0.32 %
Töhöl 9 0.29 %
Farnad 9 0.29 %
Kisóvár 9 0.29 %
Barsbese 9 0.29 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.29 %
Dalmad 8 0.26 %
Ipolyszakállos 8 0.26 %
Felsőpél 8 0.26 %
Gyerk 7 0.23 %
Csata 7 0.23 %
Felsőtúr 7 0.23 %
Ipolyvisk 7 0.23 %
Ény 7 0.23 %
Málas 6 0.19 %
Nagyod 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Bori 5 0.16 %
Bajka 5 0.16 %
Szete 5 0.16 %
Lüle 5 0.16 %
Setétkút 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Alsószemeréd 4 0.13 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Érsekkéty 4 0.13 %
Egeg 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Szalatnya 2 0.06 %
Kisölved 2 0.06 %
Százd 2 0.06 %
Ipolyfödémes 2 0.06 %
Ipolypásztó 2 0.06 %
Zsemlér 2 0.06 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 57.94 %
Garamtolmács 180 3.65 %
Garamkelecsény 93 1.89 %
Kálna 87 1.76 %
Csejkő 83 1.68 %
Ipolyság 78 1.58 %
Garamszőllős 70 1.42 %
Garamújfalu 61 1.24 %
Berekalja 55 1.12 %
Óbars 53 1.07 %
Bakabánya 52 1.05 %
Zselíz 48 0.97 %
Felsőzsember 45 0.91 %
Garamkovácsi 44 0.89 %
Kereskény 42 0.85 %
Nagysalló 40 0.81 %
Újbars 37 0.75 %
Bát 35 0.71 %
Palást 33 0.67 %
Felsőszecse 32 0.65 %
Alsószecse 24 0.49 %
Garamkeszi 23 0.47 %
Nagykoszmály 23 0.47 %
Nagygyőröd 22 0.45 %
Garamszentgyörgy 22 0.45 %
Szántó 21 0.43 %
Derzsenye 21 0.43 %
Hontnádas 20 0.41 %
Garamlök 19 0.39 %
Alsópél 19 0.39 %
Deménd 18 0.37 %
Sáró 16 0.32 %
Baka 15 0.30 %
Oroszka 14 0.28 %
Borfő 14 0.28 %
Kistompa 13 0.26 %
Kural 13 0.26 %
Vámosladány 12 0.24 %
Hontalmás 10 0.20 %
Barsendréd 10 0.20 %
Ipolyszakállos 9 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.18 %
Kiskoszmály 9 0.18 %
Barsbese 9 0.18 %
Lekér 8 0.16 %
Lontó 8 0.16 %
Kisóvár 8 0.16 %
Cseke 7 0.14 %
Egeg 7 0.14 %
Fakóvezekény 7 0.14 %
Nagyod 6 0.12 %
Barsvárad 5 0.10 %
Nagytúr 5 0.10 %
Nemesoroszi 5 0.10 %
Csata 5 0.10 %
Nagyölved 5 0.10 %
Felsőszemeréd 5 0.10 %
Töhöl 4 0.08 %
Kétfegyvernek 4 0.08 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Ipolypásztó 3 0.06 %
Hontbesenyőd 3 0.06 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 25.40 %
Kálna 114 16.64 %
Garamtolmács 38 5.55 %
Zselíz 32 4.67 %
Garamkovácsi 29 4.23 %
Ipolyság 22 3.21 %
Garamszőllős 20 2.92 %
Óbars 19 2.77 %
Bakabánya 16 2.34 %
Bát 14 2.04 %
Garamújfalu 13 1.90 %
Alsópél 11 1.61 %
Felsőzsember 10 1.46 %
Újbars 10 1.46 %
Nagygyőröd 10 1.46 %
Derzsenye 9 1.31 %
Lekér 8 1.17 %
Oroszka 8 1.17 %
Nagysalló 8 1.17 %
Garamlök 7 1.02 %
Bori 7 1.02 %
Barsvárad 6 0.88 %
Borfő 6 0.88 %
Palást 6 0.88 %
Garamkelecsény 6 0.88 %
Kiskoszmály 5 0.73 %
Hontalmás 5 0.73 %
Csejkő 5 0.73 %
Felsőszecse 5 0.73 %
Kereskény 5 0.73 %
Tőre 5 0.73 %
Nagykoszmály 5 0.73 %
Vámosladány 5 0.73 %
Szántó 5 0.73 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.58 %
Csata 4 0.58 %
Garamszentgyörgy 3 0.44 %
Nagytúr 3 0.44 %
Kural 3 0.44 %
Garamkeszi 3 0.44 %
Málas 3 0.44 %
Nyírágó 3 0.44 %
Baka 3 0.44 %
Sáró 3 0.44 %
Cseke 3 0.44 %
Kistompa 3 0.44 %
Fakóvezekény 3 0.44 %
Szalatnya 2 0.29 %
Nemesoroszi 2 0.29 %
Deménd 2 0.29 %
Bajka 2 0.29 %
Töhöl 2 0.29 %
Alsószecse 2 0.29 %
Felsőtúr 2 0.29 %
Érsekkéty 2 0.29 %
Alsószemeréd 2 0.29 %
Ipolybél 2 0.29 %
Nagyod 2 0.29 %
Kétfegyvernek 2 0.29 %
Farnad 2 0.29 %
Egeg 2 0.29 %
Berekalja 2 0.29 %
Ipolypásztó 1 0.15 %
Zalaba 1 0.15 %
Peszektergenye 1 0.15 %
Kisóvár 1 0.15 %
Setétkút 1 0.15 %
Ipolyszakállos 1 0.15 %
Barsendréd 1 0.15 %
Ény 1 0.15 %
Bakaszenes 1 0.15 %
Ipolyvisk 1 0.15 %
Dalmad 1 0.15 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 31.74 %
Garamtolmács 146 9.31 %
Garamkovácsi 97 6.18 %
Óbars 66 4.21 %
Bakabánya 53 3.38 %
Ipolyság 46 2.93 %
Zselíz 43 2.74 %
Garamkelecsény 41 2.61 %
Garamszőllős 40 2.55 %
Csejkő 33 2.10 %
Lekér 33 2.10 %
Garamújfalu 32 2.04 %
Nagygyőröd 31 1.98 %
Felsőzsember 30 1.91 %
Bát 30 1.91 %
Kálna 27 1.72 %
Nagykoszmály 24 1.53 %
Garamkeszi 21 1.34 %
Újbars 19 1.21 %
Nagysalló 19 1.21 %
Garamlök 18 1.15 %
Alsópél 17 1.08 %
Kistompa 16 1.02 %
Szántó 16 1.02 %
Tőre 16 1.02 %
Berekalja 15 0.96 %
Deménd 13 0.83 %
Fakóvezekény 13 0.83 %
Kiskoszmály 13 0.83 %
Garamszentgyörgy 12 0.76 %
Csata 11 0.70 %
Ipolyvisk 11 0.70 %
Oroszka 11 0.70 %
Cseke 10 0.64 %
Vámosladány 9 0.57 %
Hontalmás 9 0.57 %
Borfő 8 0.51 %
Nagyölved 7 0.45 %
Derzsenye 7 0.45 %
Hontbagonya 7 0.45 %
Kereskény 7 0.45 %
Baka 7 0.45 %
Töhöl 7 0.45 %
Zsemlér 6 0.38 %
Barsbese 6 0.38 %
Kural 5 0.32 %
Bakaszenes 5 0.32 %
Alsószecse 5 0.32 %
Felsőszemeréd 5 0.32 %
Farnad 4 0.25 %
Felsőpél 4 0.25 %
Peszektergenye 4 0.25 %
Felsőszecse 4 0.25 %
Dalmad 4 0.25 %
Palást 4 0.25 %
Ipolyszakállos 4 0.25 %
Barsendréd 3 0.19 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.19 %
Lüle 3 0.19 %
Hontnádas 3 0.19 %
Ény 3 0.19 %
Felsőtúr 3 0.19 %
Sáró 3 0.19 %
Gyerk 2 0.13 %
Nemesoroszi 2 0.13 %
Kétfegyvernek 2 0.13 %
Nagyod 2 0.13 %
Ipolybél 2 0.13 %
Bori 2 0.13 %
Nyírágó 2 0.13 %
Nagytúr 2 0.13 %
Kisóvár 2 0.13 %
Málas 2 0.13 %
Érsekkéty 2 0.13 %
Barsvárad 2 0.13 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.71 %
Garamtolmács 140 7.40 %
Óbars 63 3.33 %
Ipolyság 58 3.06 %
Bakabánya 54 2.85 %
Zselíz 52 2.75 %
Garamkovácsi 51 2.69 %
Garamkelecsény 51 2.69 %
Lekér 38 2.01 %
Garamújfalu 38 2.01 %
Felsőzsember 36 1.90 %
Bát 35 1.85 %
Csejkő 33 1.74 %
Kálna 30 1.58 %
Nagygyőröd 30 1.58 %
Nagysalló 24 1.27 %
Alsópél 22 1.16 %
Garamkeszi 22 1.16 %
Újbars 21 1.11 %
Garamlök 21 1.11 %
Nagykoszmály 20 1.06 %
Szántó 19 1.00 %
Garamszőllős 19 1.00 %
Deménd 19 1.00 %
Cseke 17 0.90 %
Tőre 17 0.90 %
Berekalja 17 0.90 %
Kistompa 15 0.79 %
Fakóvezekény 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Hontalmás 11 0.58 %
Vámosladány 11 0.58 %
Garamszentgyörgy 10 0.53 %
Derzsenye 10 0.53 %
Csata 9 0.48 %
Oroszka 9 0.48 %
Felsőszecse 9 0.48 %
Borfő 9 0.48 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.32 %
Palást 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Hontbagonya 6 0.32 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Százd 2 0.11 %
Sáró 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 28.53 %
Garamtolmács 105 6.10 %
Lekér 80 4.65 %
Zselíz 80 4.65 %
Ipolyság 71 4.13 %
Óbars 59 3.43 %
Bakabánya 50 2.91 %
Garamkovácsi 45 2.61 %
Garamkelecsény 35 2.03 %
Garamújfalu 34 1.98 %
Felsőzsember 31 1.80 %
Bát 29 1.69 %
Kálna 29 1.69 %
Csejkő 27 1.57 %
Nagysalló 25 1.45 %
Oroszka 25 1.45 %
Nagygyőröd 23 1.34 %
Deménd 20 1.16 %
Garamszőllős 19 1.10 %
Szántó 19 1.10 %
Garamkeszi 19 1.10 %
Alsópél 18 1.05 %
Újbars 18 1.05 %
Tőre 17 0.99 %
Fakóvezekény 15 0.87 %
Cseke 15 0.87 %
Kistompa 14 0.81 %
Garamlök 14 0.81 %
Baka 14 0.81 %
Nagykoszmály 13 0.76 %
Ipolyvisk 12 0.70 %
Garamszentgyörgy 12 0.70 %
Hontalmás 12 0.70 %
Farnad 12 0.70 %
Csata 12 0.70 %
Ipolyszakállos 11 0.64 %
Nagyölved 10 0.58 %
Berekalja 10 0.58 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.41 %
Sáró 7 0.41 %
Kiskoszmály 7 0.41 %
Felsőtúr 7 0.41 %
Peszektergenye 7 0.41 %
Vámosladány 6 0.35 %
Borfő 6 0.35 %
Lontó 5 0.29 %
Hontbagonya 5 0.29 %
Barsbese 5 0.29 %
Palást 5 0.29 %
Dalmad 5 0.29 %
Barsvárad 5 0.29 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kisölved 2 0.12 %
Gyerk 2 0.12 %
Hontnádas 2 0.12 %
Egeg 2 0.12 %
Zalaba 2 0.12 %
Alsószemeréd 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 7.00 %
Ipolyság 35 1.57 %
Zselíz 23 1.03 %
Garamtolmács 23 1.03 %
Vámosladány 15 0.67 %
Garamkovácsi 14 0.63 %
Kálna 13 0.58 %
Bakabánya 10 0.45 %
Oroszka 9 0.40 %
Garamszőllős 8 0.36 %
Farnad 8 0.36 %
Szántó 8 0.36 %
Bori 8 0.36 %
Nagysalló 7 0.31 %
Lekér 6 0.27 %
Nagygyőröd 6 0.27 %
Nagyölved 6 0.27 %
Garamszentgyörgy 6 0.27 %
Hontalmás 5 0.22 %
Ény 5 0.22 %
Kereskény 5 0.22 %
Garamkeszi 5 0.22 %
Ipolyszakállos 5 0.22 %
Garamújfalu 5 0.22 %
Újbars 5 0.22 %
Felsőszecse 5 0.22 %
Alsópél 5 0.22 %
Csata 5 0.22 %
Kural 4 0.18 %
Felsőtúr 4 0.18 %
Berekalja 4 0.18 %
Ipolybél 4 0.18 %
Felsőzsember 4 0.18 %
Csejkő 4 0.18 %
Nagykoszmály 4 0.18 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Töhöl 3 0.13 %
Óbars 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.13 %
Kistompa 3 0.13 %
Baka 3 0.13 %
Nyírágó 3 0.13 %
Barsendréd 3 0.13 %
Palást 3 0.13 %
Alsószemeréd 3 0.13 %
Barsbese 3 0.13 %
Ipolyvisk 3 0.13 %
Bát 3 0.13 %
Derzsenye 3 0.13 %
Deménd 3 0.13 %
Fakóvezekény 2 0.09 %
Sáró 2 0.09 %
Bajka 2 0.09 %
Nagytúr 2 0.09 %
Bakaszenes 2 0.09 %
Kiskoszmály 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Garamlök 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Tőre 2 0.09 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Lontó 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Alsószecse 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamkelecsény 1 0.04 %
Borfő 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Hontbesenyőd 1 0.04 %
Barsvárad 1 0.04 %
Nemesoroszi 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 33.42 %
Léva 271 14.61 %
Ipolyság 59 3.18 %
Lekér 42 2.26 %
Garamtolmács 42 2.26 %
Garamkovácsi 23 1.24 %
Oroszka 23 1.24 %
Nagysalló 23 1.24 %
Csata 23 1.24 %
Sáró 21 1.13 %
Bakabánya 20 1.08 %
Garamkelecsény 19 1.02 %
Garamújfalu 17 0.92 %
Garamszentgyörgy 16 0.86 %
Óbars 12 0.65 %
Kural 11 0.59 %
Nagyölved 11 0.59 %
Farnad 11 0.59 %
Felsőzsember 11 0.59 %
Deménd 11 0.59 %
Garamszőllős