SK
KS
.....

Jászóújfalu

Község

címer zászló
297 71% magyar 1910
5 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nováčany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Dlhé, Dolu koncom, Holics-hegy (Holička), Jastrab, Jászóújfalui-erdő (Nováčanský les), Jászóújfalui-patak (Nováčanský potok), Kobolyka-hegy (Kobulianka), Konopiská, Kratkaníky, Medzi cestami, Medzi dráhami, Nad mlynok, Obecná lúky, Olšiny, Ortoviská, Ortváň, Paľovky, Pányi rétek (Bobovňa), Patkó-hegy (Podkova), Pod Obrázkom, Podkova-hágó, Povrázky, Skalka, Szlani-patak (Slaný potok), Úboč, Viničky, Vrch Točník, Za kameňom, Za potôčik, Za vrchom, Záhumnie, Zvodka
Koordináták:
48.68881607, 21.07221222
Terület:
17,32 km2
Rang:
község
Népesség:
755
Tszf. magasság:
334 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04422
Település kód:
521787
Szervezeti azonosító:
324523
Adóazonosító:
2020746145

Jászóújfalu a Kassai-hegyvidék (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) középső részének déli lábánál, a Kassai-hegyalja dombvidékén, a Jászóújfalui-patak (Nováčanský potok) partján, 332 méteres (határa 265-727 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Jászótól 8 km-re keletre, Szepsitől 17 km-re északkeletre, Kassától pedig 21 km-re nyugatra. A történelmi, orsós alaprajzú településközpont a patak menti, eredetileg kétsoros főutca mentén jött létre, jellegzetessége a kertek végében zárt falat alkotó keresztcsűrök sora. A belterület délről észak felé emelkedik, mintegy 60 méteres szintkülönbséggel (323-tól 389 méterig). Külterületi lakott helye nincs. Határának északi felét a Jászóújfalui-erdő (Nováčanský les) bükk- és tölgyerdeje foglalja el, északnyugaton magasodik a Patkó-hegy (Podkova-hegy, 569 m), tőle keletre pedig Jászóújfalu és Hilyó határánál a Kobolyka-hegy (Kobylianka, 669 m), valamint a község területének legmagasabb pontja, a Holics-hegy (Holička v. Patria-hegy, 727 m). 2011-ben területének 53,1 %-át erdő (920 ha), 26,0 % -át szántóföld (451 ha), 16,1 %-át pedig rét és legelő (278 ha) foglalta el. A mezőgazdaságilag művelt területek a határ déli (Olšiny, Povrázky, Dlhé) és középső részén (Kratkaníky, Ortoviská, Konopiská) összpontosulnak. A községen áthalad az 548-as út Jászót Kassával összekötő szakasza, mely a központot délről kerüli meg. A szomszédos Pány felé csak földút teremt összeköttetést. Jászóújfalu délről Pány, nyugatról Rudnok, északról Hilyó, keletről pedig Hatkóc községekkel határos. Keleti határának nagy részét a Szlani-patak (Slaný potok), nyugati határának nagy részét pedig a Zlatin-patak (Zlatný potok) alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Szepsi járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Szepsi járás). Területe (1910-38: 17,40 km², 2011: 17,32 km²) az elmúlt évszázadban csak minimális mértékben változott.

Népesség

Jászóújfalu a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú község. 2011-ben 716 lakosa volt, melynek 88,0 %-a volt szlovák, 0,4 %-a (3 fő) pedig magyar nemzetiségű, mintegy egytizede (10,3 %) pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban lakosságának több mint egynegyede (27,2 %) a roma etnikumhoz tartozott, zömük a község belterületébe ékelődő etnikai gettóban, szegregáltan él. 1880-ban csaknem teljes lakossága szlovák anyanyelvű volt (94,8 %), az 1910-es népszámláláskor azonban már a lakosság több mint kétharmada (71,1 %) magyar anyanyelvűnek vallotta magát. Ez azonban a hatalomváltással gyökeresen megváltozott, 1921-ben már a lakosság 91,3 %-a csehszlovák nemzetiségűnek vallotta magát, a magyarok aránya 8,2 %-ra esett vissza. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 99,2 %, 2011-ben 80,2 %) római katolikus vallású. Az 1880-ban még 522 lakosú község népessége a következő négy évtizedben egynegyedével csökkent, minimumát 1921-ben érte el (392 fő). 1921-1990 között lassú, de (az 1941-50 közötti időszakot leszámítva) folyamatos növekedéssel mintegy másfélszeresére nőtt a lakosság száma (1961-re 462 főre, 1991-re pedig 580 főre). A rendszerváltás után a növekedés felgyorsult, 1991-2017 között csaknem egyharmadával nőtt Jászóújfalu népessége, mely 2001-ben 657 fő, 2011-ben 716 fő, 2017-ben pedig már 756 fő volt. A gyors növekedés valószínűleg a roma lakosság magas természetes szaporodásával van összefüggésben. A község népsűrűsége 2011-ben a járási átlag fele (41,3 fő/km²) volt.

Történelem

Jászóújfalu első írásos említését „Wyfolu” (Újfalu) alakban egy 1323-as oklevélben találjuk, melyben az Aba Nembeli Pál a falu körüli birtokot a szepesi Tamás magiszternek adja. Neve arra utal, hogy a környező településeknél később keletkezett. 1332-35-ben a pápai tizedjegyzékben már mint templomos falu szerepelt. A középkorban kezdetben az Aba, majd a Semsey család birtoka volt. 1427-ben 20 porta volt a faluban. A 16. század elejétől a jászói prépostság és a Semseyek felerészben birtokolták a falut (egészen a 20. századig fő birtokosok maradtak), innen ered előneve is, mely 1560-ban „Jazo Wyffalu” formában tűnik fel először. 1564-ben hét porta volt a községben. Lakói már a 17. században is nagyrészt szlovákok voltak, erre utal a „Tótújfalu” elnevezés 1629-ből. 1715-ben 5, 1720-ban 13 lakott portája volt. Anyakönyveit 1761-től vezették, a jászóújfalui egyházközséghez tartozott filiaként Semse és Hatkóc, valamint 1765-88 között Pány is. 1772-ben 52, többségében szlovák anyanyelvű család élt itt. A magyarral párhuzamos szlovák névadással keletkezett Nováčany elnevezés 1773-ban szerepelt először. 1780-ban 686-an éltek itt. A 19. század elején postaállomást létesítettek a községben. Az első iskola 1810-ben épült. 1828-ban 107 háza és 751 lakosa volt. A falu pecsétje, melynek rajza a mai címernek is az alapját képezi, 1839-ből ismert. A 19. század második felében népessége rohamosan csökkent, elsősorban az elvándorlás révén: 1869-ben 500-an, 1880-ban 522-en, 1910-ben már csak 418-an éltek itt. 1870-ben és 1874-ben is tűzvész pusztított, majd 1909. június 29-én csaknem az egész község és a templom is leégett (ekkor 5-en életüket is vesztették). 1907-1908-ban felépült az óvoda új, ma is használatban lévő épülete. Az első világháborúban a község 5 lakosa vesztette életét. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 392, 1930-ban 434, 1941-ben 445 lakosa volt. A nagy gazdasági világválság idején a község 15 lakosa vándorolt ki a tengerentúlra. Az első bécsi döntés során 1938. novemberében visszacsatolták Magyarországhoz (1945. januárjáig). A második világháborúban 14 jászóújfalui lakos vesztette életét. A szovjet hadsereg 1945. január 19-én vonult be a községbe, mely a felszabadulás után ismét Csehszlovákiához került. 1950-ben 416, 1961-ben 462, 1970-ben 520, 1980-ban 555, 1991-ben pedig már 580 lakosa volt a községnek. A Jászót Kassával összekötő országút új, a falut délről elkerülő nyomvonalát az 1960-as években alakították ki. 1957-1960-ban felépült a kultúrház, 1957-ben pedig bevezették a villanyvilágítást. Az 1960-as évektől a község gyors fejlődésnek indult, rohamosan nőtt a lakóházak száma is (1941-ben 76, 1970-ben 97, 1980-ban 128, 1990-ben már 143 ház állt Jászóújfalun), belterülete elsősorban észak és nyugat felé terjeszkedett. 1973-ban 1116 hektáron gazdálkodó mezőgazdasági szövetkezetét (mely 1953-ban alakult) Semséével és Hatkócéval egyesítették „Družba” (Barátság) néven. 1974-1977 között felépült a helyi nemzeti bizottság (ma községi hivatal) új épülete. 1997 után megszűnt a mezőgazdasági szövetkezet. 2000-ben bevezették a vezetékes gázt. Jászóújfalu zászlaját és címerét 2004-ben fogadták el. A községre napjainkban erős szociális polarizáció jellemző, a népesség több mint egynegyedét alkotó cigányság az egykori agyaggödör helyén létrejött gettóban koncentrálódik, melynek közvetlen közelében (a falu északi peremén) 2010 után új középosztályi lakóövezet jött létre nagy alapterületű családi házakkal. A községben agroturisztikai központot is kialakítottak.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Szent István vértanúnak szentelt római katolikus temploma egy régebbi templom helyén építették 1808-1809-ben, klasszicista stílusban. Mai alakját az 1909-es tűzvész utáni újjáépítése során nyerte el. A temető mellett álló neogótikus kápolna 1904-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÚJFALU. Kassa, Jászó, Szikszó Újfalu. Abaúj Vármegyében

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jászó-Ujfalu, 71 házzal, 447 magyar és tót lakossal. Postája Semse, távirója Jászó. Régi kath. templomát kőfal övezi ma is. A község nagybirtokosai a jászói prépostság és a Semsey család.

Magyar Katolikus Lexikon

Jászóújfalu, v. Abaúj-Torna vm. (Novačany, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. sacai esp. ker-ében. - 1322: Wyfolu. Tp-át 1332 e. Szt István vt. tit-ra sztelték, a mait 1807: építették. Kegyura 1880: a jászói prép. - Filiái 1915: Hatkóc, Semse. Anyakönyvei 1761-től. Anyanyelve szl., m. - Lakói 1910: 403 r.k., 5 izr., össz. 408; 1940: 444 r.k., 1 ref., össz. 445; 2000: 516 r.k., össz. 580. ** KTN I:154. - Gerecze II:72. - Schem. Cass. 2000:75.

Helységnévtár

Ujfalu (Jászó-) (Novoscani) RK. 512 Kassa, gk. 1, izr. 9 Szepsi.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jászóújfalu. Keletkezése és története ismeretlen. Az összeomlás előtt a jászói prépostságnak és a Semsey-családnak volt itt birtoka. Régi katholikus templomát ma is kőfal övezi. A község területe 3024 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 440.

Névelőfordulások
1323
Wyfolw
1560
Jazo Wyffalw
1627
Toth alias Jaszow Ujfalu
1773
Jaszo-Uj-Falu, Nowacžany
1786
Jaszó-Ujfalu, Nowačani
1808
Jászó-Újfalu, Nowáčany
1863
Jászóújfalu
1920
Novočany, Novačany
1927
Nováčany
1938
Jászóújfalu
1945
Nováčany

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nováčany) 144
Telefon: 0554664324
Fax: 0554664324

Honlap: obecnovacany.sk
Polgármester:
Štrbík Ján (Független)

Képviselő-testület:
Štrbík Ján (Független)
Bačo Marko (SNS)
Kudlik Marko (SNS)
Tarnóci Peter (SNS)
Gerenda Slavomír (SNS)
Palko Imrich (SNS)
Beňuška Jozef (SNS)
Független 14% Független 1 képviselö SNS 86% SNS 6 képviselö 7 képviselö
Alapiskola

Nováčany 102

Óvoda

Nováčany 86

Jászóújfalui Községi Hivatal

Nováčany 144

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 10 2%
szlovákok 495 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 2%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 522
magyarok 297 71%
szlovákok 117 28%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 418
magyarok 32 8%
szlovákok 358 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 392
magyarok 1 0%
szlovákok 579 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 580
magyarok 6 1%
szlovákok 627 95%
ruszinok 1 0%
romák 10 2%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 2%
összlétszám 657
magyarok 3 0%
szlovákok 630 88%
ruszinok 1 0%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 74 10%
összlétszám 716
magyarok 5 1%
szlovákok 663 89%
ruszinok 0 0%
romák 27 4%
ukránok 2 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 46 6%
összlétszám 749
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 594
Választási részvétel: 58.92 %
Kiadott boríték: 350
Bedobott boríték: 350

Polgármester

Érvényes szavazólap: 339
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Štrbík Ján 246 72.57 % Független
Gamráthová Darina 60 17.70 % SMER-SD
Takáč Jozef 33 9.73 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bačo Marko 195 SNS
Kudlik Marko 182 SNS
Tarnóci Peter 179 SNS
Štrbík Ján 169 Független
Gerenda Slavomír 151 SNS
Palko Imrich 145 SNS
Beňuška Jozef 119 SNS

Képviselők

2014
SIEŤ 42.86% SIEŤ 3 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö SNS 14.29% SNS 1 képviselö 7 képviselö
2018
SNS 85.71% SNS 6 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 560
Választási részvétel: 13.57 %
Kiadott boríték: 76
Bedobott boríték: 76
Választásra jogosult: 560
Választási részvétel: 13.21 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74
Választásra jogosult: 589
Választási részvétel: 31,06 %
Kiadott boríték: 183
Bedobott boríték: 183

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 69
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 139
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 37 53.62 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 19 27.54 % KDS
Jaroslav Džunko 3 4.35 % Független
Vladimír Gürtler 2 2.90 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 2 2.90 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 2 2.90 % NOVA
Lukáš Sisák 2 2.90 % KSS
Marek Ďurán 1 1.45 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 1.45 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 33 44.59% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 53 38.13 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 52 37.41 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 8 5.76 % Független
Karol Pataky 6 4.32 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 6 4.32 % RIS
Štefan Surmánek 5 3.60 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 4 2.88 % SNS
Lukáš Sisák 2 1.44 % KSS
Jaroslav Džunko 2 1.44 % Független
Adam Šepetka 1 0.72 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 73
Érvényes szavazólap: 177
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Pástor 45 61.64% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Sasák 13 17.81% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Konkoly 11 15.07% SMER - SD
Michal Rečka 10 13.70% SMER - SD
Štefan Petrík 9 12.33% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Papáč 9 12.33% KSS
Monika Bérešová 8 10.96% SZS
Viktor Dulina 8 10.96% Független
Jenő Csoltkó 7 9.59% Független
Dominika Palaščáková 7 9.59% NOVA
Ján Mikloš 7 9.59% KSS
Ivan Buchla 7 9.59% SNS
Július Grulyo 7 9.59% Független
Monika Vargová 6 8.22% SNS
Tomáš Suchý 6 8.22% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
František Petro 6 8.22% SMER - SD
Božena Letková 6 8.22% Független
Slavomír Horváth 6 8.22% SNS
Vojtech Staňo 6 8.22% SMER - SD
Jozef Koňa 6 8.22% SĽS
Ivan Hriczko 6 8.22% Független
Elena Fialková 6 8.22% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 6 8.22% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Karol Dzugas 6 8.22% Független
Ladislav Bartók 5 6.85% Független
Ľubica Holováčová 5 6.85% SĽS
Ľubomír Šimko 5 6.85% SMER - SD
Július Beluscák 5 6.85% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marián Tóth 5 6.85% SaS
Miloš Barcal 5 6.85% Független
Róbert Čarny 5 6.85% SNS
Rastislav Moric 5 6.85% 7 STATOČNÝCH
Štefan Laczkó 4 5.48% 7 STATOČNÝCH
Viliam Bačo 4 5.48% Független
Anton Medvec 4 5.48% Független
Anton Király 4 5.48% SMK-MKP
Ján Stanislav 4 5.48% SNS
Ladislav Vojtko 4 5.48% KSS
Radoslav Šimko 4 5.48% SNS
Ján Bačo 4 5.48% SĽS
Ján Kokarda 3 4.11% Független
Ján Marton 3 4.11% NOVA
Miroslav Bačenko 3 4.11% Független
Róbert Šándor 3 4.11% Független
Ladislav Miko 3 4.11% 7 STATOČNÝCH
Roman Horváth 2 2.74% SRÚS
Peter Palaščák 2 2.74% SOĽ
Mária Topoľančinová 2 2.74% ĽS-HZDS
Štefan Markovič 2 2.74% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Imrich Kohút 2 2.74% SĽS
Vladimír Popovič 2 2.74% SMS
István Zachariaš 2 2.74% SMK-MKP
Martin Baltes 1 1.37% SĽS
Jozef Tischler 1 1.37% SĽS
Alexander Bimbo 1 1.37% SRÚS
László Köteles 1 1.37% SMK-MKP
Františka Kočišová 1 1.37% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ivan Hriczko 68 38.42% ŠKV
Jaroslav Pástor 66 37.29% MOST - HÍD
Ladislav Andrejanin 59 33.33% ÚSVIT
František Petro 53 29.94% SMER-SD
Roland Szabó 47 26.55% SMER-SD
László Köteles 41 23.16% SMK-MKP
Csaba Simkó 38 21.47% SMK-MKP
Ján Serbin 29 16.38% Független
Ondrej Bernát 22 12.43% SMER-SD
Anetta Strýčková 22 12.43% Független
Martin Smrčo 19 10.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 16 9.04% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jarmila Vaňová 15 8.47% ŠKV
Marcela Demkeová 15 8.47% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 15 8.47% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Imrich Bakši 14 7.91% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ervín Kompuš 13 7.34% NAJ
Michal Rečka 13 7.34% SMER-SD
Erika Zámboriová 13 7.34% ŠKV
Radoslav Hodor 13 7.34% Független
Viktor Dulina 11 6.21% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martina Dutková 11 6.21% Független
Slavomír Horváth 10 5.65% SNS
Martin Baltes 10 5.65% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Böhm 10 5.65% Független
Anton Medvec 10 5.65% Független
Alexander Horváth 10 5.65% MOST - HÍD
Július Pelegrin 9 5.08% Független
František Gedra 9 5.08% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 9 5.08% ĽS Naše Slovensko
Slavomír Borovský 9 5.08% DS
Július Beluscsák 8 4.52% Független
Gábor Szalay 7 3.95% SMK-MKP
Peter Derevjaník 7 3.95% SMER-SD
Pavol Bujňák 7 3.95% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Anton Király 6 3.39% SMK-MKP
Vojtech Farkaš 6 3.39% Független
Vlastimil Lakatoš 5 2.82% Független
Peter Kocai 5 2.82% NAJ
Elena Fialková 5 2.82% MOST - HÍD
Alexander Képes 4 2.26% SMK-MKP
Attila Oravecz 4 2.26% MOST - HÍD
Mária Dulovičová 4 2.26% Független
Ladislav Vojtko 4 2.26% KSS
Csaba Káposztás 4 2.26% MKDA-MKDSZ
Miloš Barcal 4 2.26% Független
Peter Seman 4 2.26% KSS
Norbert Krušinský 4 2.26% MOST - HÍD
Ján Kokarda 4 2.26% Független
Pavol Lehotský 4 2.26% Független
Július Begala 4 2.26% Független
Augustín Köteles 3 1.69% NAJ
Adrianna Gergely Papp 3 1.69% SMK-MKP
István Zachariaš 3 1.69% SMK-MKP
Monika Gergelová 3 1.69% SNS
Tamás Iván 3 1.69% SMK-MKP
Ladislav Bartók 3 1.69% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 3 1.69% ŠANCA
Mária Lacková 3 1.69% Független
Jozef Krešák 2 1.13% ŠANCA
Jozef Hric 2 1.13% KSS
Ján Horváth 2 1.13% Független
Tibor Bráz 1 0.56% Független
Rudolf Varga 1 0.56% VZDOR
Július Grulyo 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 31.69 %
Torna 145 6.79 %
Buzita 141 6.60 %
Somodi 111 5.20 %
Makranc 110 5.15 %
Debrőd 109 5.10 %
Csécs 94 4.40 %
Szeszta 73 3.42 %
Jászó 69 3.23 %
Jánok 64 3.00 %
Perény - Hím 63 2.95 %
Komaróc 63 2.95 %
Áj 57 2.67 %
Reste 57 2.67 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.39 %
Tornaújfalu 49 2.29 %
Alsólánc 48 2.25 %
Zsarnó 47 2.20 %
Bódvavendégi 40 1.87 %
Nagyida 40 1.87 %
Péder 40 1.87 %
Abaújszina 33 1.54 %
Pány 22 1.03 %
Mecenzéf 21 0.98 %
Jászómindszent 12 0.56 %
Tornahorváti 12 0.56 %
Szádelő 12 0.56 %
Kenyhec 11 0.51 %
Miglécnémeti 11 0.51 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.23 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.23 %
Torna 110 12.26 %
Kecer 63 7.02 %
Szepsi 47 5.24 %
Mecenzéf 28 3.12 %
Áj 16 1.78 %
Buzita 14 1.56 %
Jászómindszent 13 1.45 %
Csécs 11 1.23 %
Jászóújfalu 10 1.11 %
Kisida 9 1.00 %
Abaújszakaly 9 1.00 %
Györke 8 0.89 %
Kenyhec 8 0.89 %
Hernádcsány 8 0.89 %
Tornaújfalu 7 0.78 %
Abos 7 0.78 %
Izdobabeszter 7 0.78 %
Abaújszina 6 0.67 %
Stósz 6 0.67 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.12 %
Buzita 223 12.27 %
Csécs 84 4.62 %
Perény - Hím 79 4.35 %
Torna 77 4.24 %
Szeszta 77 4.24 %
Reste 67 3.69 %
Makranc 66 3.63 %
Komaróc 55 3.03 %
Debrőd 55 3.03 %
Somodi 53 2.92 %
Alsólánc 51 2.81 %
Nagyida 49 2.70 %
Tornaújfalu 38 2.09 %
Jászó 37 2.04 %
Áj 37 2.04 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.76 %
Zsarnó 31 1.71 %
Péder 30 1.65 %
Abaújszina 29 1.60 %
Jánok 28 1.54 %
Bódvavendégi 25 1.38 %
Mecenzéf 15 0.83 %
Semse 11 0.61 %
Pány 10 0.55 %
Kenyhec 9 0.50 %
Hernádcsány 9 0.50 %
Tornahorváti 8 0.44 %
Kassamindszent 8 0.44 %
Miglécnémeti 8 0.44 %
Györke 7 0.39 %
Enyicke 6 0.33 %
Kecer 6 0.33 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.22 %
Királynép 4 0.22 %
Jászóújfalu 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.90 %
Jászómindszent 108 9.33 %
Stósz 76 6.57 %
Felsőmecenzéf 50 4.32 %
Szepsi 38 3.28 %
Kisida 36 3.11 %
Hernádcsány 24 2.07 %
Jászó 24 2.07 %
Kassamindszent 24 2.07 %
Jászóújfalu 22 1.90 %
Kassabéla 19 1.64 %
Rozgony 18 1.56 %
Budamér 18 1.56 %
Hernádszokoly 17 1.47 %
Semse 17 1.47 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.30 %
Sároskőszeg 15 1.30 %
Felsőtőkés 14 1.21 %
Kassaolcsvár 14 1.21 %
Csécs 12 1.04 %
Lengyelfalva 12 1.04 %
Torna 12 1.04 %
Izdobabeszter 12 1.04 %
Hernádszentistván 12 1.04 %
Idabukóc 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Lapispatak 11 0.95 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.78 %
Alsótőkés 9 0.78 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.61 %
Szalánchuta 7 0.61 %
Enyicke 7 0.61 %
Abaújnádasd 7 0.61 %
Nagyida 7 0.61 %
Abaújszina 7 0.61 %
Hilyó 7 0.61 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Magyarbőd 7 0.61 %
Hernádgecse 7 0.61 %
Nagyszalánc 7 0.61 %
Györke 6 0.52 %
Garbócbogdány 6 0.52 %
Makranc 6 0.52 %
Lapispatakújtelep 6 0.52 %
Kelecsenyborda 6 0.52 %
Kecer 6 0.52 %
Királynép 6 0.52 %
Hernádzsadány 6 0.52 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 36.85 %
Buzita 84 5.86 %
Torna 66 4.61 %
Makranc 50 3.49 %
Szeszta 45 3.14 %
Csécs 39 2.72 %
Debrőd 38 2.65 %
Áj 31 2.16 %
Somodi 30 2.09 %
Tornaújfalu 30 2.09 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.95 %
Nagyida 27 1.88 %
Perény - Hím 26 1.81 %
Alsólánc 26 1.81 %
Zsarnó 26 1.81 %
Jánok 26 1.81 %
Reste 23 1.61 %
Péder 22 1.54 %
Jászó 22 1.54 %
Bódvavendégi 21 1.47 %
Rudnok 17 1.19 %
Komaróc 17 1.19 %
Mecenzéf 15 1.05 %
Jászómindszent 13 0.91 %
Hernádcsány 13 0.91 %
Abaújszina 12 0.84 %
Tornahorváti 11 0.77 %
Miglécnémeti 9 0.63 %
Pány 9 0.63 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Aranyida 7 0.49 %
Stósz 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Jászóújfalu 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Rás 6 0.42 %
Enyicke 5 0.35 %
Ránk 5 0.35 %
Lapispatak 4 0.28 %
Patacskő 4 0.28 %
Sároskőszeg 4 0.28 %
Kisida 4 0.28 %
Alsómislye 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.16 %
Hernádszentistván 216 10.22 %
Sároskőszeg 164 7.76 %
Hernádszokoly 138 6.53 %
Budamér 79 3.74 %
Rozgony 58 2.74 %
Kassabéla 40 1.89 %
Abos 40 1.89 %
Kassamindszent 39 1.85 %
Kisida 37 1.75 %
Terebő 34 1.61 %
Hernádcsány 30 1.42 %
Enyicke 28 1.33 %
Jászómindszent 28 1.33 %
Királynép 28 1.33 %
Szepsi 26 1.23 %
Tarcavajkóc 25 1.18 %
Koksóbaksa 23 1.09 %
Izdobabeszter 23 1.09 %
Lapispatak 19 0.90 %
Benyék 18 0.85 %
Hernádzsadány 18 0.85 %
Kisladna 18 0.85 %
Felsőmislye 17 0.80 %
Rás 17 0.80 %
Hernádgecse 17 0.80 %
Nagyszalánc 16 0.76 %
Kassaolcsvár 16 0.76 %
Lapispatakújtelep 15 0.71 %
Kenyhec 15 0.71 %
Alsómislye 15 0.71 %
Eszkáros 14 0.66 %
Baska 14 0.66 %
Regeteruszka 14 0.66 %
Alsótőkés 14 0.66 %
Perény - Hím 13 0.62 %
Bölzse 13 0.62 %
Abaújnádasd 13 0.62 %
Csécs 12 0.57 %
Hatkóc 12 0.57 %
Nagyladna 12 0.57 %
Lengyelfalva 12 0.57 %
Aranyida 12 0.57 %
Abaújszina 11 0.52 %
Semse 11 0.52 %
Felsőhutka 11 0.52 %
Mecenzéf 11 0.52 %
Garbócbogdány 10 0.47 %
Kalsa 10 0.47 %
Buzita 10 0.47 %
Jászóújfalu 10 0.47 %
Torna 10 0.47 %
Kecer 10 0.47 %
Magyarbőd 10 0.47 %
Felsőtőkés 10 0.47 %
Györke 10 0.47 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.38 %
Idabukóc 8 0.38 %
Alsókemence 8 0.38 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.28 %
Bolyár 6 0.28 %
Ósva 6 0.28 %
Bunyita 6 0.28 %
Györgyi 6 0.28 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.53 %
Szepsi 178 12.95 %
Csécs 34 2.47 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.33 %
Áj 31 2.26 %
Makranc 29 2.11 %
Somodi 26 1.89 %
Tornaújfalu 25 1.82 %
Jánok 23 1.67 %
Perény - Hím 20 1.46 %
Zsarnó 20 1.46 %
Bódvavendégi 18 1.31 %
Mecenzéf 14 1.02 %
Szeszta 14 1.02 %
Tornahorváti 14 1.02 %
Jászó 12 0.87 %
Buzita 11 0.80 %
Debrőd 11 0.80 %
Kenyhec 11 0.80 %
Nagyida 10 0.73 %
Pány 10 0.73 %
Péder 8 0.58 %
Hernádcsány 6 0.44 %
Rozgony 6 0.44 %
Kisida 5 0.36 %
Hernádgecse 5 0.36 %
Reste 5 0.36 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 7.53 %
Torna 20 2.55 %
Csécs 12 1.53 %
Jászó 11 1.40 %
Tornaújfalu 10 1.28 %
Rozgony 10 1.28 %
Nagyida 10 1.28 %
Buzita 8 1.02 %
Somodi 8 1.02 %
Makranc 7 0.89 %
Zsarnó 6 0.77 %
Reste 6 0.77 %
Lapispatak 6 0.77 %
Idabukóc 6 0.77 %
Debrőd 5 0.64 %
Jánok 5 0.64 %
Perény - Hím 5 0.64 %
Abaújszina 5 0.64 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.51 %
Kassamindszent 4 0.51 %
Alsólánc 4 0.51 %
Tornahorváti 4 0.51 %
Szeszta 4 0.51 %
Izdobabeszter 3 0.38 %
Petőszinye 3 0.38 %
Magyarbőd 3 0.38 %
Komaróc 3 0.38 %
Hernádszokoly 3 0.38 %
Jászóújfalu 3 0.38 %
Kisida 3 0.38 %
Györke 3 0.38 %
Ránk 3 0.38 %
Terebő 3 0.38 %
Enyicke 3 0.38 %
Nagyszalánc 2 0.26 %
Bódvavendégi 2 0.26 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.26 %
Hernádcsány 2 0.26 %
Budamér 2 0.26 %
Kalsa 2 0.26 %
Kecer 2 0.26 %
Kenyhec 2 0.26 %
Mecenzéf 2 0.26 %
Abos 2 0.26 %
Patacskő 2 0.26 %
Abaújszakaly 2 0.26 %
Kassaolcsvár 2 0.26 %
Felsőmislye 2 0.26 %
Alsókemence 2 0.26 %
Jászómindszent 1 0.13 %
Pány 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Rudnok 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Alsótőkés 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Szaláncújváros 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Lengyelfalva 1 0.13 %
Stósz 1 0.13 %
Péder 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Abaújnádasd 1 0.13 %
Hatkóc 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Tarcavajkóc 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Hernádgecse 1 0.13 %
Györgyi 1 0.13 %
Bolyár 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Felsőmecenzéf 1 0.13 %
Kassabéla 1 0.13 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.58 %
Szepsi 82 12.60 %
Csécs 20 3.07 %
Tornaújfalu 18 2.76 %
Nagyida 17 2.61 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.30 %
Buzita 12 1.84 %
Áj 12 1.84 %
Szeszta 12 1.84 %
Somodi 11 1.69 %
Bódvavendégi 11 1.69 %
Zsarnó 10 1.54 %
Jászó 10 1.54 %
Makranc 10 1.54 %
Mecenzéf 9 1.38 %
Péder 9 1.38 %
Jászómindszent 8 1.23 %
Tornahorváti 8 1.23 %
Perény - Hím 7 1.08 %
Eszkáros 6 0.92 %
Hernádcsány 6 0.92 %
Abaújszina 6 0.92 %
Alsólánc 5 0.77 %
Kassamindszent 5 0.77 %
Reste 5 0.77 %
Jánok 4 0.61 %
Budamér 4 0.61 %
Baska 4 0.61 %
Kenyhec 4 0.61 %
Jászóújfalu 4 0.61 %
Hernádzsadány 4 0.61 %
Debrőd 4 0.61 %
Komaróc 4 0.61 %
Magyarbőd 4 0.61 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.61 %
Hernádszentistván 3 0.46 %
Kecer 3 0.46 %
Abaújnádasd 3 0.46 %
Alsótőkés 3 0.46 %
Enyicke 3 0.46 %
Hernádgönyű 3 0.46 %
Pány 3 0.46 %
Lapispatak 3 0.46 %
Semse 3 0.46 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.15 %
Hernádgecse 1 0.15 %
Bölzse 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.15 %
Lapispatakújtelep 1 0.15 %
Újszállás 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Stósz 1 0.15 %
Balogd 1 0.15 %
Hernádszokoly 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Patacskő 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Hilyó 1 0.15 %
Királynép 1 0.15 %
Ránk 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Kisida 1 0.15 %
Kisladna 1 0.15 %
Szaláncújváros 1 0.15 %
Idabukóc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.86 %
Torna 295 12.24 %
Jászó 262 10.87 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.23 %
Mecenzéf 91 3.77 %
Buzita 78 3.24 %
Szeszta 60 2.49 %
Zsarnó 56 2.32 %
Somodi 52 2.16 %
Tornaújfalu 50 2.07 %
Áj 47 1.95 %
Jászóújfalu 38 1.58 %
Debrőd 35 1.45 %
Bódvavendégi 33 1.37 %
Csécs 33 1.37 %
Alsólánc 29 1.20 %
Perény - Hím 28 1.16 %
Jánok 26 1.08 %
Szádelő 24 1.00 %
Abaújszina 23 0.95 %
Komaróc 22 0.91 %
Nagyida 20 0.83 %
Makranc 20 0.83 %
Reste 20 0.83 %
Péder 17 0.71 %
Felsőmecenzéf 14 0.58 %
Tornahorváti 11 0.46 %
Jászómindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 6 0.25 %
Királynép 6 0.25 %
Kenyhec 5 0.21 %
Hernádzsadány 5 0.21 %
Hernádcsány 5 0.21 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Abaújszakaly 4 0.17 %
Enyicke 4 0.17 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 22.38 %
Makranc 115 7.92 %
Csécs 73 5.03 %
Torna 68 4.68 %
Buzita 39 2.69 %
Perény - Hím 36 2.48 %
Tornaújfalu 35 2.41 %
Jánok 30 2.07 %
Pány 26 1.79 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.72 %
Nagyida 23 1.58 %
Mecenzéf 23 1.58 %
Zsarnó 22 1.52 %
Áj 22 1.52 %
Szeszta 20 1.38 %
Györke 19 1.31 %
Komaróc 19 1.31 %
Péder 18 1.24 %
Somodi 17 1.17 %
Jászó 16 1.10 %
Reste 16 1.10 %
Debrőd 15 1.03 %
Kisida 14 0.96 %
Jászómindszent 14 0.96 %
Kenyhec 12 0.83 %
Alsólánc 12 0.83 %
Bódvavendégi 10 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.62 %
Sároskőszeg 9 0.62 %
Hernádcsány 9 0.62 %
Budamér 8 0.55 %
Rozgony 8 0.55 %
Kassamindszent 8 0.55 %
Hernádszentistván 7 0.48 %
Hernádszokoly 6 0.41 %
Izdobabeszter 6 0.41 %
Semse 6 0.41 %
Tornahorváti 6 0.41 %
Abaújszina 6 0.41 %
Idabukóc 6 0.41 %
Abos 6 0.41 %
Hilyó 6 0.41 %
Jászóújfalu 5 0.34 %
Tarcavajkóc 4 0.28 %
Koksóbaksa 4 0.28 %
Miglécnémeti 4 0.28 %
Bolyár 4 0.28 %
Nagyszalánc 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Abaújnádasd 4 0.28 %
Kassabéla 4 0.28 %
Rás 4 0.28 %
Benyék 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Rudnok 4 0.28 %
Stósz 3 0.21 %
Lapispatakújtelep 3 0.21 %
Kassaolcsvár 3 0.21 %
Enyicke 3 0.21 %
Bölzse 3 0.21 %
Felsőhutka 3 0.21 %
Hernádgönyű 3 0.21 %
Nagyladna 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Balogd 2 0.14 %
Királynép 2 0.14 %
Kecer 2 0.14 %
Felsőmislye 2 0.14 %
Hatkóc 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Felsőcsáj 2 0.14 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Alsókemence 2 0.14 %
Regeteruszka 2 0.14 %
Szaláncújváros 2 0.14 %
Alsócsáj 2 0.14 %
Ránk 2 0.14 %
Modrafalva 2 0.14 %
Bátyok 2 0.14 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.40 %
Rozgony 83 4.01 %
Izdobabeszter 61 2.95 %
Kisida 61 2.95 %
Kassamindszent 53 2.56 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.51 %
Györgyi 51 2.47 %
Hernádcsány 50 2.42 %
Jászómindszent 46 2.22 %
Györke 45 2.18 %
Alsókemence 44 2.13 %
Szepsi 42 2.03 %
Sároskőszeg 42 2.03 %
Kassaolcsvár 41 1.98 %
Regeteruszka 40 1.93 %
Garbócbogdány 39 1.89 %
Budamér 37 1.79 %
Petőszinye 37 1.79 %
Bolyár 36 1.74 %
Mecenzéf 36 1.74 %
Kelecsenyborda 36 1.74 %
Nagyszalánc 33 1.60 %
Benyék 31 1.50 %
Felsőmislye 29 1.40 %
Koksóbaksa 28 1.35 %
Tarcavajkóc 28 1.35 %
Csécs 28 1.35 %
Idabukóc 27 1.31 %
Ránkfüred 27 1.31 %
Lapispatak 27 1.31 %
Kecer 25 1.21 %
Alsótőkés 25 1.21 %
Királynép 25 1.21 %
Felsőcsáj 24 1.16 %
Lengyelfalva 24 1.16 %
Hernádzsadány 24 1.16 %
Rás 23 1.11 %
Hernádszentistván 23 1.11 %
Bátyok 23 1.11 %
Felsőkemence 22 1.06 %
Alsómislye 22 1.06 %
Kassabéla 21 1.02 %
Kalsa 20 0.97 %
Hernádszokoly 20 0.97 %
Füzérnádaska 18 0.87 %
Hernádgecse 18 0.87 %
Baska 18 0.87 %
Semse 17 0.82 %
Ránk 16 0.77 %
Tizsite 16 0.77 %
Torna 15 0.73 %
Abaújszakaly 15 0.73 %
Enyicke 15 0.73 %
Ósvacsákány 15 0.73 %
Aranyida 15 0.73 %
Hilyó 14 0.68 %
Alsóhutka 14 0.68 %
Abaújnádasd 14 0.68 %
Kenyhec 14 0.68 %
Jászó 14 0.68 %
Ósva 14 0.68 %
Abaújszina 13 0.63 %
Jászóújfalu 13 0.63 %
Abaújrákos 13 0.63 %
Abaújharaszti 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Stósz 12 0.58 %
Szaláncújváros 12 0.58 %
Szeszta 11 0.53 %
Lapispatakújtelep 11 0.53 %
Somodi 11 0.53 %
Abos 11 0.53 %
Kecerlipóc 10 0.48 %
Felsőhutka 10 0.48 %
Terebő 10 0.48 %
Eszkáros 10 0.48 %
Sárosófalu 10 0.48 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 26.49 %
Somodi 42 5.68 %
Kecer 28 3.78 %
Mecenzéf 22 2.97 %
Jászómindszent 16 2.16 %
Nagyida 14 1.89 %
Magyarbőd 13 1.76 %
Jászóújfalu 13 1.76 %
Torna 12 1.62 %
Csécs 10 1.35 %
Hernádcsány 8 1.08 %
Buzita 8 1.08 %
Szepsi 8 1.08 %
Kisida 8 1.08 %
Stósz 7 0.95 %
Patacskő 6 0.81 %
Abaújszina 6 0.81 %
Koksóbaksa 4 0.54 %
Felsőmecenzéf 4 0.54 %
Györke 4 0.54 %
Kassamindszent 4 0.54 %
Abaújszakaly 4 0.54 %
Kenyhec 4 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.54 %
Abaújnádasd 4 0.54 %
Hilyó 3 0.41 %
Rozgony 3 0.41 %
Rudnok 3 0.41 %
Regeteruszka 3 0.41 %
Budamér 3 0.41 %
Terebő 3 0.41 %
Szeszta 3 0.41 %
Tarcavajkóc 3 0.41 %
Hernádszokoly 2 0.27 %
Kassaolcsvár 2 0.27 %
Királynép 2 0.27 %
Hernádgecse 2 0.27 %
Lengyelfalva 2 0.27 %
Györgyi 2 0.27 %
Alsómislye 2 0.27 %
Bölzse 2 0.27 %
Kassabéla 2 0.27 %
Ósvacsákány 2 0.27 %
Lapispatakújtelep 2 0.27 %
Kelecsenyborda 2 0.27 %
Garbócbogdány 2 0.27 %
Izdobabeszter 2 0.27 %
Pány 2 0.27 %
Hatkóc 2 0.27 %
Perény - Hím 2 0.27 %
Lapispatak 2 0.27 %
Bolyár 2 0.27 %
Hernádzsadány 2 0.27 %
Ránk 2 0.27 %
Alsótőkés 2 0.27 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.46 %
Rozgony 63 4.13 %
Hernádcsány 61 4.00 %
Jászómindszent 59 3.87 %
Kassamindszent 46 3.02 %
Mecenzéf 42 2.75 %
Izdobabeszter 37 2.43 %
Magyarbőd 35 2.30 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.30 %
Kisida 33 2.16 %
Nagyida 31 2.03 %
Györke 27 1.77 %
Enyicke 27 1.77 %
Hernádgecse 26 1.70 %
Jászó 26 1.70 %
Hernádzsadány 25 1.64 %
Kassaolcsvár 23 1.51 %
Csécs 23 1.51 %
Sároskőszeg 22 1.44 %
Hernádszentistván 22 1.44 %
Koksóbaksa 22 1.44 %
Lapispatak 21 1.38 %
Tarcavajkóc 21 1.38 %
Budamér 20 1.31 %
Nagyszalánc 20 1.31 %
Regeteruszka 19 1.25 %
Somodi 19 1.25 %
Királynép 19 1.25 %
Felsőmislye 19 1.25 %
Makranc 19 1.25 %
Felsőmecenzéf 19 1.25 %
Hernádszokoly 17 1.11 %
Alsómislye 17 1.11 %
Lengyelfalva 17 1.11 %
Baska 16 1.05 %
Semse 16 1.05 %
Abaújnádasd 15 0.98 %
Kecer 14 0.92 %
Stósz 14 0.92 %
Garbócbogdány 14 0.92 %
Idabukóc 14 0.92 %
Abaújszakaly 14 0.92 %
Torna 13 0.85 %
Kassabéla 13 0.85 %
Tizsite 12 0.79 %
Györgyi 12 0.79 %
Bölzse 12 0.79 %
Eszkáros 12 0.79 %
Kisladna 12 0.79 %
Pány 12 0.79 %
Füzérnádaska 11 0.72 %
Alsóhutka 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Perény - Hím 11 0.72 %
Petőszinye 10 0.66 %
Alsókemence 10 0.66 %
Benyék 10 0.66 %
Abaújszina 10 0.66 %
Szeszta 9 0.59 %
Hilyó 9 0.59 %
Jászóújfalu 9 0.59 %
Lapispatakújtelep 9 0.59 %
Felsőhutka 9 0.59 %
Hernádgönyű 9 0.59 %
Ósva 9 0.59 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.19 %
Lapispatak 242 7.73 %
Budamér 158 5.05 %
Mecenzéf 114 3.64 %
Hernádcsány 106 3.39 %
Lapispatakújtelep 98 3.13 %
Koksóbaksa 86 2.75 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.56 %
Nagyszalánc 77 2.46 %
Királynép 76 2.43 %
Abaújnádasd 76 2.43 %
Kecer 74 2.36 %
Stósz 74 2.36 %
Kisida 74 2.36 %
Rozgony 69 2.21 %
Kalsa 68 2.17 %
Szepsi 58 1.85 %
Izdobabeszter 55 1.76 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.60 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.50 %
Jászómindszent 46 1.47 %
Sároskőszeg 46 1.47 %
Hernádszentistván 46 1.47 %
Magyarbőd 44 1.41 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.28 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.09 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.93 %
Hernádgönyű 29 0.93 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.58 %
Rudnok 18 0.58 %
Hernádzsadány 18 0.58 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.42 %
Baska 13 0.42 %
Bátyok 13 0.42 %
Abos 13 0.42 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 26.80 %
Jászómindszent 94 8.34 %
Szepsi 75 6.65 %
Stósz 68 6.03 %
Felsőmecenzéf 59 5.24 %
Jászó 40 3.55 %
Kisida 40 3.55 %
Hernádcsány 21 1.86 %
Rozgony 19 1.69 %
Makranc 18 1.60 %
Kassamindszent 17 1.51 %
Torna 16 1.42 %
Lengyelfalva 15 1.33 %
Rudnok 15 1.33 %
Hatkóc 15 1.33 %
Hernádszokoly 14 1.24 %
Királynép 11 0.98 %
Aranyida 11 0.98 %
Koksóbaksa 11 0.98 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.98 %
Jászóújfalu 10 0.89 %
Perény - Hím 9 0.80 %
Pány 9 0.80 %
Idabukóc 9 0.80 %
Garbócbogdány 8 0.71 %
Semse 8 0.71 %
Hernádszentistván 8 0.71 %
Nagyszalánc 8 0.71 %
Magyarbőd 8 0.71 %
Kassaolcsvár 8 0.71 %
Jánok 8 0.71 %
Izdobabeszter 7 0.62 %
Csécs 7 0.62 %
Felsőtőkés 7 0.62 %
Abaújszina 6 0.53 %
Kenyhec 6 0.53 %
Nagyida 6 0.53 %
Györke 6 0.53 %
Abaújszakaly 6 0.53 %
Benyék 6 0.53 %
Sároskőszeg 6 0.53 %
Felsőhutka 6 0.53 %
Abaújnádasd 5 0.44 %
Tarcavajkóc 5 0.44 %
Abos 5 0.44 %
Györgyi 5 0.44 %
Felsőmislye 5 0.44 %
Alsótőkés 5 0.44 %
Budamér 4 0.35 %
Rás 4 0.35 %
Kecerlipóc 4 0.35 %
Kecer 4 0.35 %
Kassabéla 4 0.35 %
Miglécnémeti 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Apátka 4 0.35 %
Zsarnó 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Bolyár 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Hernádgönyű 3 0.27 %
Lapispatak 3 0.27 %
Lapispatakújtelep 3 0.27 %
Alsócsáj 3 0.27 %
Szaláncújváros 3 0.27 %
Baska 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Somodi 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Hilyó 2 0.18 %
Sárosófalu 2 0.18 %
Ájfalucska 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Tornahorváti 2 0.18 %
Nagyladna 2 0.18 %
Petőszinye 2 0.18 %
Kisladna 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Újszállás 2 0.18 %
Tizsite 2 0.18 %
Abaújharaszti 2 0.18 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.28 %
Makranc 152 7.57 %
Buzita 107 5.33 %
Torna 92 4.58 %
Ránk 82 4.08 %
Csécs 79 3.93 %
Nagyida 72 3.59 %
Szeszta 65 3.24 %
Somodi 56 2.79 %
Debrőd 52 2.59 %
Perény - Hím 49 2.44 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.09 %
Reste 39 1.94 %
Tornaújfalu 36 1.79 %
Komaróc 35 1.74 %
Alsólánc 34 1.69 %
Áj 32 1.59 %
Abaújszina 32 1.59 %
Jánok 31 1.54 %
Zsarnó 30 1.49 %
Jászó 30 1.49 %
Pány 22 1.10 %
Péder 22 1.10 %
Bódvavendégi 19 0.95 %
Mecenzéf 13 0.65 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Kecer 11 0.55 %
Hernádcsány 8 0.40 %
Izdobabeszter 8 0.40 %
Szádelő 7 0.35 %
Rudnok 7 0.35 %
Jászóújfalu 7 0.35 %
Stósz 6 0.30 %
Budamér 6 0.30 %
Lapispatak 6 0.30 %
Györke 5 0.25 %
Kassamindszent 5 0.25 %
Kenyhec 5