SK
KS
.....

Jászó

Község

címer zászló
1534 96% magyar 1910
183 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jasov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Csereháti járás (sz: Szepsi)
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Ábrahám-hegy, Alsó-Aglac, Alvég, Barátalja (Brat), Benke-völgy, Bogul, Borzó-oldal, Borzó-patak, Bujakova studňa, (Cigányváros), (Csergő-kút), Dobolc-hegy (Dobolder), Felső-hámorka, Felvég, Ferenctelep (Počkaj), Halyagos, Hámor, Harakovská, Hársas-hegy (Lipovec), Hegyesszög (Klin), Hort, Jászói-domb, Jászói-halastó (Jasovský rybník), Jászói-szikla (Szépleány-hegy), Jászóváralja (Jasovský Podzámok), K šiestim válovom, Kiskő (Malý Kameň), Középsőcserje, Kőszál, Kriska-hegy (Kriška), Lófej (Konská hlava), Lúciabánya (baňa Lúcia), (Mihály-bánya), Nad pastierským domom, Nagy-forrás, Olsva-patak, Pocskaj, Pod mrchoviskom, Pri šiestich válovoch, Ruda-hegy (Suchý vrch), Rómska osada, Suchý potok, Sugó (Šugov), Szabó-oldal, Szabó-patak (Zábava), Szabó-völgy, Szentlászló, Szőlők (Viničky), Süllyedés, Tapolca-erdő, Tapolca-patak, Vŕšok, Vysoký dub, Zsivánka
Koordináták:
48.68365479, 20.97332954
Terület:
35,42 km2
Rang:
község
Népesség:
3526
Tszf. magasság:
263 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04423
Település kód:
521493
Szervezeti azonosító:
324264
Adóazonosító:
2020496533

Jászó a középső Bódva-völgyben, a Bódva-patak bal partján, a Jászói-patak, a Tapolca-patak (Teplica) és az Olsva-patak (Olšava) torkolatánál, a Jászói-szikla (más néven Szépleány-hegy, Jasovská skala, 339 m) keleti és a Hársas-hegy (Lipovec, 364 m) déli lábánál, 260 méteres (határa 234-1129 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Szepsitől 9 km-re északra, Kassától 30 km-re nyugatra, Mecenzéftől pedig 7 km-re délkeletre. A Bódva jobb partján, a premontrei apátság körül kialakult egykori papváros, Jászóváralja ma is elkülönülő településrészt képez zárt utcaképével és nagyméretű tisztviselőházaival. Jászó alapvetően városias jellegű település, központját a bódva-völgyi és kassai út elágazásánál kialakult tér alkotja a községházával és a kultúrházzal. Ettől északra található a Jászói-patak mentén kialakult, völgyi jellegű Felvég, délkelet felé pedig az 1 km hosszan húzódó Fő utca (Hlavná) mentén a sűrű beépítésű Alvég, szalagparcellás gazdaházaival. A 20. század második felében új családi házas beépítésű utcák nyíltak a Bódva partján és a templom melletti domboldalon, illetve az apátság mellett, a csempegyár közelében (itt tömbházakat is építettek). Maga a templom a Jászó fölé magasodó dombon már a középkor óta elkülönült az alatta kifejlődő várostól, jelképezvén annak függését az egyházi hatalomtól. A téglagyárral szemben, a város többi részétől szegregáltan a 19. században kialakult ún. Cigányváros mára csaknem egybeolvadt a központtól 1,5 km-re északnyugatra, a mecenzéfi út mentén létrejött új cigányteleppel (Rómska osada), mely a régió egyik legnagyobb etnikai gettója és nyomortelepe. Jászó településrésze a központtól 3 km-re északnyugatra, a Bódva völgyében található Ferenctelep (Počkaj) fűrésztelepével és egykori vashámorával. Nagyrészt Jászó kataszteréhez tartozik a Borzó-patak völgyében fekvő, közigazgatásilag Felsőmecenzéfhez sorolt Lúciabánya (Baňa Lúcia) is. Jászó határa három részre osztható: keskeny északi része a Bódva völgyétől északra a Szabó- és a Borzó-patak völgyét és azt a csaknem teljesen erdővel borított hegyvidéket foglalja magába, mely a Kassai-hegység nyugati részének gerincéig, az 1129 méter magas Jászói-dombig húzódik. Jászótól nyugatra a Szádelői-karszt északi részének mészkőhegyei húzódnak: a Tapolca-pataktól délre a Jászói-szikla (338 m) és annak nyugati folytatásában a Kriska-hegy (461 m), valamint a Halyagos (599 m); északra pedig a Dobolc-hegy (Doboldér, 351 m) és a Sugó-hegy (488 m). A Tapolca-patak völgyében található az apátsági vízmű a Nagy-forrásnál, illetve a 15. században kialakított Jászói-halastórendszer. A községhatár délkeleti része a Kassai-hegyalja dombvidékének legnyugatibb csücskét alkotja, itt található a mezőgazdaságilag művelt területek zöme, régebben agyagot is bányásztak itt, kiemelkedő pontja a Jászó és Rudnok határánál emelkedő Ábrahám-hegy (355 m). 2010-ben Jászó területének 68,1 százalékát erdő (főként tölgyesek, a magasabb területeken bükkösök), 15,2 %-át (540 ha) szántóföld, 8,6 %-át (305 ha) rét és legelő foglalta el, a beépített terület aránya 4,1 % (145 ha) volt. A községet az 550-es út köti össze Szepsivel, az 548-as út keleti irányban Kassával, nyugati irányban pedig Mecenzéfen és Stószon (15 km) át Szomolnokkal (28 km). A 3359-es út a szomszédos Jászómindszenttel (3 km) teremt összeköttetést. Vasútállomás található Jászón és megállóhely Ferenctelepen a Szepsit Mecenzéffel összekötő Bódva-völgyi vasútvonalon (2003 óta nincs személyforgalom, a Lúcia-bánya felé vezető leágazást már az 1990-es években megszüntették). Jászót délről Debrőd, nyugatról Mecenzéf és Felsőmecenzéf, északról Gölnicbánya, keletről pedig Jászómindszent és Rudnok határolja. Katasztere délnyugaton egy ponton érintkezik Tornáéval. Északi határa évszázadokon át megyehatárt alkotott Abaúj és Szepes vármegyék között. Felsőmecenzéffel közös határának nagy részét a Borzó-patak (Borzov) képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig Jászó és Jászóváralja kisközségként Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához (korábbi nevén Szepsi járás) tartoztak. Jászó 1871-ig, a cím eltörléséig mezőváros volt. A csehszlovák közigazgatásban Jászó 1960-ig a Szepsi járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott, 1950-ben Jászóváralját Jászóhoz csatolták. 1938-1945 között mindkét községet visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Csereháti járás). 1921-ben Jászó területe 25,02 km², Jászóváraljáé pedig 10,32 km² volt. Ma Jászó egyetlen kataszteri területet alkot 35,42 km²-es kiterjedéssel, területe csak kis mértékben változott a 20. században (1910-ben elődközségeinek együttes területe 35,57 km², 1921-ben pedig 35,34 km² volt).

Népesség

Jászó a szlovák magyar nyelvhatáron fekvő, a 20. század második feléig túlnyomórészt magyar lakosságú, mára szlovák többségűvé vált település. 2011-ben 3351 lakosa volt (a járás 6. legnépesebb településeként), melynek 71,7 %-a vallotta magát szlovák, 7,1 %-a magyar nemzetiségűnek (11,3 %-a magyar anyanyelvűnek), 14,9 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban a lakosság több, mint fele (53,9 %) a roma etnikumhoz tartozott, a 2011-es népszámláláskor azonban csak a lakosság 5,9 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek (26,2 %-a roma anyanyelvűnek). A roma lakosság szegregáltan, az 548-as út mentén húzódó két nyomortelepen él. 1921-ben Jászó lakosságának 92 %-a, Jászóváraljáénak pedig 90,8 %-a magyar nemzetségű volt. 1938-ban a szlovákok a lakosság 7,3 %-át, a németek 3,6 %-át tették ki (Jászóváralján 7,6, illetve 3,3 %-át). A település nemzetiségi arculata a második világháború után változott meg, a magyar oktatás megszüntetésével felgyorsult az asszimiláció, jellemző a kettős identitás (a magyar anyanyelvűek aránya másfélszerese a magyar nemzetiségűeknek és a magukat szlováknak vallók nagy része is beszél magyarul). A magyar nemzetiségűek száma 1991-2011 között a felére csökkent (466 főről 237 főre, 19,5 %-ról 7,1 %-ra). Míg Jászó népessége 1880-1921 között 13 százalékkal csökkent (1496 főről 1303 főre, Jászóváraljáé 301 főről 250-re), a két világháború közötti időszakban dinamikus növekedés figyelhető meg: 1921-1938 között másfélszeresére nőtt a lakosság száma (1303 főről 1958 főre). 1970-ben csaknem ugyanannyian lakták az egyesített Jászót és Jászóváralját (2237 fő), mint harminc évvel korábban (2259 fő). Az 1970-es évek lassú növekedését (1980-ra 2364 főre nőtt a lakosság száma) és az 1980-as évek stagnálását a rendszerváltás után dinamikus gyarapodás váltotta fel: 1991-2017 között ismét másfélszeresére nőtt a község népessége (2385 főről 3604 főre). Különösen gyors volt a növekedés 2001-2011 között (25,9 %-os növekedés, 2661 főről 3351 főre). Ez a nem roma lakosság gyors elöregedése mellett egyértelműen a szegregált roma lakosság magas természetes szaporodására és az egyre kiterjedtebb etnikai gettóba történő beköltözésekre vezethető vissza. 1921-ben Jászó lakosságának 90,6 %-a római katolikus, 5,9 %-a (77 fő) pedig izraelita vallású volt, 2011-ben a lakosság kevesebb, mint kétharmadát (64,6 %) alkották a római katolikusok, a lakosság 14,5 %-a felekezeten kívüli volt, 17,5 %-a pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. 2011-ben a lakosság 0,6 %-a (20 fő) élt Ferenctelep külterületi lakott helyen. Jászó népsűrűsége 2011-ben (94,6 fő/km²) egyötödével meghaladta a járási átlagot.

Történelem

Jászó neve vitatott eredetű, egyaránt visszavezetik a szláv „jása” (tisztás) és a magyar „jó aszó” (völgy, kiszáradt folyómeder) szavakra. A település a 12. század második felében alapított premontrei apátság körül alakult ki, mely egyben a környező hegyvidék kolonizációjának is a kiindulópontja volt a 12-13. században. A 13. század első felében II. Endre fia, Kálmán herceg jóvoltából az eredeti faépületet kőépülettel váltották fel, mely azonban 1241-ben elpusztult, a szerzetesek is csak a barlangba menekülve menekültek meg a pusztító tatárok elől. Közvetlenül az apátság mellett alakult ki a papi város, melyet a prépostság alkalmazottai laktak, a Bódva bal parti teraszain pedig a polgárváros, melyet a Szepességből érkezett német bányásztelepesek alapítottak. Első írásos említése 1243-ból származik, amikor Jazow néven szerepelt. Ekkor már önálló egyházközség, Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt templommal. A két település (Jászóváralja és Jászó) egészen 1950-ig közigazgatásilag is elkülönült egymástól. A monostor tatárjárás utáni újraépítését 1255-ben fejezték be, ebben az évben kapott vámszedési jogot is. A prépostság 1290-ben vásártartási és vadászati jogokat nyert. 1312 után Károly Róbert és a jászói konvent egyezsége alapján fellegvárat építettek a Jászó fölé magasodó Kősziklán. 1358-ban és 1364-ben I. Lajos király korlátlan bányajogot adott Jászónak. 1390-ben a várat „Jazowara” néven említik. 1394-ben Jászó országos vásár tartására szóló jogot nyert. 1436-tól az eredetileg fából készült monostort kerek sarokbástyákkal megerősített, vizesárokkal körülvett várrá alakították át, ahová veszély esetén az egri püspök is visszahúzodhatott. A 15. században állandósult az ellentét a monostor és a városi polgárság között, mivel előbbi nem tartotta tiszteletben Jászó városi jogait, új adókat vetett ki, illetve robotra kötelezte a lakosságot a halastavak, a malom és a kolostor erődítési munkálatainál. 1427-ben a mezővárosnak 70 portája, tehát a becslések szerint legkevesebb 490 lakosa volt. 1434-58 között a vár huszita kézre került, ebből az időből származik a vár alatti barlangban talált legrégebbi felirat (1452). A fellegvárat Rozgonyi Sebestyén foglalta vissza 1458-ban, ezután azonban jelentőségét vesztette. A premontreiek 1464-ben tértek vissza Jászóra. 1501-1539 között a monostor kegyúri joga Kassa városára szállt. 1552-re az apátság elnéptelenedett. 1570-ben megalakult a város első céhe, a fuvarozóké. 1619-ben Bethlen István seregei elfoglalták és kifosztották a monostort, mely 1614-1650 között az egri káptalan székhelye volt. 1676-ban Teleki Mihály kuruc felkelői foglalták el és rombolták le a monostort, de Fenessy György egri püspök később saját költségén helyreállítatta. A 18. század első felében Jászón még szőlőtermesztés is folyt, de erre ma már csak egy dűlőnév emlékeztet. A régi monostor épületeit az 1740-es években bontották fel, majd 1750-1766 között felépült Anton Pilgram tervei alapján az új épületegyüttes, mely az ausztriai és a csehországi típusú kolostor-kastélyok egyetlen szlovákiai példája. A rendet 1786-1802 között feloszlatták, ebben az időben épületei üresen álltak, az új monostor is leégett 1792-ben, később azonban helyreállították. A bontástól megkímélt szárnyat 1802-ben országos rendi könyvtárrá alakították át. A 19. században a jászói prépostság öt megyére kiterjedő, 40 ezer holdas birtokkal rendelkező latifundium központja volt, egyben a rozsnyói, lőcsei, kassai és nagyváradi rendi gimnáziumok is a fennhatósága alá tartoztak. A 18. században a város lakossága főként bányászattal (a környező hegyekben vasat, rezet, ólmot bányásztak) foglalkozott, 1780-ban nagyolvasztó is létesült Pocskajnál (Ferenctelep), mely a 19. század végéig működött. Jászó városiasodása a 19. század elején megállt, ettől kezdve gazdavárossá vált, melynek lakossága mezőgazdasággal és a kézművességgel foglalkozott, az ércbányászat megszűnt. Bár a település térbeli növekedése megállt, házállománya gyorsan gyarapodott (1828-1930 között 204 házról 300-ra), kialakítva a máig jellemző sűrű beépítettségű belterületet, hosszúházakkal és keskeny szalagparcellákkal. 1828-ban 204 háza és 1581, többségében magyar anyanyelvű lakosa volt. 1871 után a mezővárosok megszüntetésével Jászó kisközséggé vált. A lakosság száma lassan csökkent, míg 1880-ban 1496-an lakták, 1891-ben már csak 1387-en. 1894. augusztus 1-jén átadták a forgalomnak a Bódva-völgyi vasútvonalat Szepsi és Mecenzéf között, melynek egyik állomása Jászó lett, egyben megnyílt a Lúciabányára vezető szárnyvonal is és megkezdődött a vasérc kitermelése (1969-ig). A 20. század elején az apátsághoz tartozó téglagyár, fűrésztelep, nyomda, csempegyár és több malom működött Jászón, a környéken pedig márványt fejtettek. Ekkor a monostor teljes személyzete 108 fő volt, Jászóváralja (Pizendorf) község lakossága 1880-ban 301, 1910-ben pedig 243 fő volt. 1920-ig mindkét község Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták őket. 1921-ben Jászónak 1303, 1938-ban 1958 lakosa (és 327 háza) volt. Jászóváralja népessége 1921-ben 250 fő, 1938-ban 301 fő (37 házban) volt, hozzá tartozott Ferencmajor is. 1938. novemberétől 1945. januárjáig mindkét községet visszacsatolták Magyarországhoz. Ebben az időszakban határközséggé váltak, az új csehszlovák-magyar (majd 1939. márciusától szlovák-magyar) határ Ferenctelepnél és Lúciabányánál húzódott, a szomszédos Alsó- és Felsőmecenzéf már a szlovák bábállamhoz tartoztak. 1940-ben már 2081-en éltek Jászón. 1944-ben a két község zsidó lakosságát (1938-ban 69 fő) megsemmisítő táborba hurcolták. A szovjet hadsereg 1945. január 20-án vonult be a községbe, mely ezután visszakerült csehszlovák fennhatóság alá. A prépostságot 1950-ban megszüntették, ugyanebben az évben Jászóváralját is egyesítették Jászóval. 1949-ben megalakult a községben a termelőszövetkezet (JRD), majd 1965-ben az állami gazdaság. 1960-tól a kolostor épületében szociális otthont (pszichiátriai intézetet) alakítottak ki. Az egykori mezőváros hanyatlása folytatódott a 20. században is, bár városias arculatát megőrizte, funkcionálisan falusorba süllyedt és a közeli Mecenzéf, illetve Szepsi árnyékába került, 1970-ben csaknem ugyanannyian lakták (2237 fő), mint 1938-ban. 1980-ban 2364, 1991-ben 2385, 2001-ben 2661 lakosa volt. 1970-ben tűzvész pusztított a monostori templomban, súlyosan megrongálva annak mennyezetfreskóit. A rendszerváltás után újra a premontrei rend tulajdonába került az apátság és a hozzá tartozó kiterjedt erdőterületek. A község gazdaságilag súlyosan hátrányos helyzetbe került, megszűnt a tégla- és a csempegyár, 2003-ban pedig a bódva-völgyi vasúti személyközlekedést is leállították. A magas munkanélküliség különösen erősen sújtja a roma lakosságot, mely ma már a lakosság többségét alkotja, a település mellett a régió egyik legnagyobb etnikai gettója alakult ki. 1998 óta rendezi meg Jászón a Csemadok az országos művelődési tábort, későbbi nevén a Mécs László Szabadegyetemet. 2002-ben fogadták el a község címerét és zászlaját, előbbinek az alapját Jászó 16. századi pecsétjének rajza képezi. 2011-re a község népessége 3351-re, 2017-re 3604-re nőtt.

Mai jelentősége

Jászó kedvelt üdülő- és kirándulóhely, kempingje nyári művelődési táborok gyakori színhelye. A község egykori arany-, ezüst- és vasércbányászata mára megszűnt (az utolsó vasércbánya Lúciabányán 1969-ig működött), a közelmúltban téglagyárát is megszüntették, ma fő iparága a fafeldolgozás (fűrésztelep Ferenctelepen). A községben szlovák tannyelvű alapiskola és két óvoda található. A premontrei prépostság épületegyüttese országos jelentőségű műemlék, a 13. századi prépostságot 1750-1766 között Franz-Anton Pilgram tervei alapján barokk-rokokó stílusban átépítették, később klasszicista jegyeket is kapott. A Keresztelő Szent Jánosnak szentelt (az 1970-es tűzvészben súlyosan megrongálódott) templom mellett található a rendház és az 1770-ben alapított rendi könyvtár, ahol ma is számos kódexet, oklevelet és kéziratot őriznek. Az épületegyüttest, mely 1960 után évtizedekig szociális otthonként működött, értékes franciakert veszi körül, melynek dísze egy 40 m magas mamutfenyő. Jászó történelmi központja értékes műemléki építészeti együttest képez. Szent Mihálynak szentelt római katolikus temploma a 15. században épült gótikus stílusban, később barokk stílusban átalakították, tornyát 1876-ban emelték hozzá. Szakrális kisemlékei közül kiemelkedik Szent Flórián barokk stílusú szobra 1810-ből. A Jászói-sziklán láthatóak a 14. század elején épült, egy évszázaddal később elpusztult Jászóvár romjai. A várhegy alatt található az 1846 óta látogatható Jászói-cseppkőbarlang, melynek 2122 méteres hosszából mintegy 500 m látogatható. Jászót a karsztvidéken keresztülvezető kék jelzésű turistajelzés köti össze a Szádelői-völggyel. A község határának délnyugati része a Szlovák Karszt Nemzeti Park része. A Jászói-sziklán található Jászói-tölgyes (Jasovské dubiny) 1954 óta 35 hektáron védett természeti rezervátum.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JÁSZÓ. Jasovia. Jósz. Régi Vár, és magyar mező Város Abaúj Várm. Hajdani erősségét, melly Várhegynek neveztetett, IVdik Béla Király építtette, hogy e’ vidéki lakosoknak a’ Tatárok ellen menedék helyék lenne: de el sem készűlhetett; midőn a’ már Jászói Prépostságnak épűleteivel egyetemben fel dúllattatott, ’s el égettetett, a’ mint Zsigmond Királynak 1255dikben költt Királyi Levelélől, ’s 1436dikban meg erőssített adománnyaiból, nyilván ki tetszik. És így már ez előtt virágzott vala ottan a’ Præmonstratensiseknek Szerzetek. Történtt szerentsétlensége után majd két száz esztendeig tsekély épűletek vala, ’s könnyen is fel dúlattatott az ellenségtől. Ez a’ szerentsétlenség arra szolgáltatott alkalmatosságot, hogy az akkori Prépost Stanislaus, Zsigmond Királyhoz folyamodván, engedelmet kért, és nyertt Klastromjoknak tornyos falakkal való meg erőssíthetésére 1436dikban. Az idei való Rezidentzia, és a’ Szentegyház, ’s tornyok, olly igen jeles épűletek, mellyek az egész vidéknek nagyobb tekintetet, ’s újjabb elevenséget szolgáltatnak. Tekintetet kaptsol ehez a’ nevezetes Jászói Levéltár, mellyben mind nevezetes mind régi, és fontos Levelek találtatnak. Elég viszontagságokat szenyvedett, a’ mint az 1609dik esztendőbéli Ország Rendgyeinek kérésekböl és ki tetszik, midőn a’ Felség a’ Jászói, és Turóczi Konventeknek meg újjíttasásokra kérettetett, melly IIIdik Ferdinánd alatt is elő fordúlt vala. Mostani pompás épűletei üressen állanak, ’s az Urasági Tiszteknek szolgáltatnak elég tsendes, és valóban úri lakást is. Levegője igen egésséges, és jó lakást szolgáltat. Határja trágyázást kiván, melly után jól termő, legelője szoross, fájok elég van mind a’ két féle, országos Vásárjaik is helyben, eladásra alkalmatos módgyok a’ szomszéd Bányászi Városokban. PIZENDORF. Magyar falu Abaúj Vármegyében, földes Ura a’ Jászói Prépostság, lakosai katolikusok, fekszik Jászóhoz igen közel, mellynek filiája.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jászó, (Jósz), magyar mv. Abauj vmegyében, Kassához nyugotra 5 órányira, a szomolnoki országutban, egy kies völgyben, a Bodva vize mellett. Lakja 1592 kath. Hajdan bányaváros volt, mint czimeréből (két keresztben álló kalapács) láthatni: most a praemonstrati szerzet gazdag prépostsága s hiteles levéltára ékesiti. A prépostsági két tornyos szentegyház, mind épitési módjára, mind ékességére nézve egy a legjelesbek közül. Belső falai egészen fejér márványozottak; két oltára, az oltárok mellett álló szent képek, a szónok-szék, márványból készültek; a menyegzetet pompás festések ékesítik. A szentegyháztól jobbra esik a préposti-lakás, balra zárda (klastrom), mellyben laknak a szerzet többi tagjai, kik egyébiránt mint kanonokok (Canonici regulares) tekintetnek, s Eximius czimmel tiszteltetnek. Fő alapitói ezen prépostságnak Kálmán s II. Béla voltak, s a hiteles levéltár most is egy a legnevezetesebbek közül való, ámbár IV. Béla alatt a tatároktól semmivé tétetett. Az idevaló hegyeken igen sok vörös és fejér, fekete és fejér, kék és fejér csikos márvány töretik, s helyben asztalnak, szobornak, oltárnak, sirkőnek dolgozzák fel; továbbá találtatik itt számos mesterember, a vásárok pedig különösen sertésre nézve nagy fontosságuak. F. u. a jászói prépostság, s feje egy uradalomnak. Ut. p. Meczenzéf.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A kassa-tornai vasútból itt egy szárnyvnal ágazik ki, mely a Bódva felső völgyén Alsó-Meczenzéfig fut föl. Ez erdős bérczektől szegélyezett szép völgyben, mely az abaúji vas- és faiparnak fő fészke, igen nevezetes, még az Árpádok korában keletkezett mezőváros Jászó, melynek híres prémontréi prépostságát még a XII. században alapították. A tatárok földúlták, de IV. Béla helyreállíttatta, Róbert Károly király pedig a szomszédos sziklahegyen várat építtetett, melynek ma csak némi nyomai láthatók. Szaniszló prépost 1436-ban a monostort is tornyos kőfalakkal erősíttette meg. II. József eltörölte, de I. Ferencz újra visszaállította a prépostságot. A Bodva balpartján nagyszerűen fekvő monostor 1770 és 1790 közt épűlt a réginek helyén; négyszögű fő épűletcsoportjának közepén áll a Szent Jánosról nevezett díszes prépostsági templom, melyet kettős torony és kupola ékesít. A templom jobb oldalához a prépost, bal oldalához pedig a kanonokrend palotája csatlakozik. Az egykor hiteles helyűl szolgált prépostságnak gazdag könyv- és levéltára van. A várszerű monostorral szemközt a 832 méter magas Kőszál-hegy sziklafalai meredeznek. Ezek magasságának közepe táján egy nagy barlang nyílik, mely több emeletben nagy mélységre ereszkedik alá. Az elég csinosan épűlt városnak nevezetessége régi, csúcsíves róm. kath. temploma és szintén régi városháza. A környéken márványbányák és vashámorok vannak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ha Kassáról Nagy-Idán és Szepsin át vasuton Jászó felé utazunk, gyönyörü tájkép terül el előttünk. Jászónak sugár tornya már messziről figyelmezteti az utast, hogy Cserehát gyöngyéhez közeledik. Jászó városát alig lakja 1400 lélek, kik néhány zsidó családot leszámitva, mind katholikusok és a rozsnyói egyházmegye főhatósága alá tartozó premontrei plébános lelkipásztorsága alatt állanak. Népe tiszta magyar, melynek nyelve a palóczokéhoz hajlik; kiejtésükön azonban nyoma van a szomszéd németek és tótok hatásának. Mindkettőből sok szót vett kölcsön; de a mit kölcsön vett, meg is magyarosította. Természete nyilt, bőbeszédü, sokszor tudákos, okoskodó. Nem oly szorgalmas és kitartó, mint a német, nem is ily kevéssel beérő, mint a tót; de azért megnyugszik szűkös helyzetében, s ha hétköznap dolgozott, ünnepnap nem sajnálja a költségesebb szórakozást. Foglalkozása földmívelés, de még inkább a kisipar. A bányászatot régen átengedték a környék németjeinek. A városban két iskola van, két férfi- s egy nőtanitó vezetése alatt. A ki szerét ejtheti, tovább képezteti fiait Rozsnyón, vagy Kassán. Az iparoslegények dalköre, a tüzoltó-egyesület az ifjuságban a testületi szellemet sikerrel ápolják. Az úri osztály kaszinó-társaskört tart fenn. A város külseje elég takaros; utczája ugyszólván csak egy van, de ez hosszu és széles, közepén egy hidakkal átszelt, jegenyékkel szegélyezett hegyi patak folydogál. E nagy utczán van a régi városháza, a plébánia s mögötte temető közepén az érdekes, ódon csúcsives templom; itt van a posta- és táviróhivatal, a 200 éves nagyvendéglő, a gyógyszertár, a tüzoltók szertára. Minden ház mögött hosszu gyümölcsös kert terül el, ezek végében állanak a csürök. Tisztább, csinosabb a városnál az evvel egészen összeépült, tőle a Bódván tul nyugat felé huzódó Jászó-Váralja. Két sor házból álló, alig harmadfélszáz lelket számláló kis község ez, melynek sem temploma, sem iskolája, sem boltja. Lakói jobbára a prépostság alkalmazottjai. E kis község végében, a vasúti vonalon túl, festői szép erdők zöldjéből domborodik ki Jászóvár hatalmas épülete, a magyarországi két önálló premontrei prépostság egyikének ősi fészke. (....)

Magyar Katolikus Lexikon

Jászó, v. Abaúj-Torna vm. (Jasov, Szl.): 1. →jászóvári premontrei prépostság. - 2. esperesség a v. rozsnyói egyhm-ben. Plébániái 1910: Debrőd, Felsőmecenzéf, Jászómindszent, Rudnok, Stosz. - 3. plébánia. 1243: Jazow. Tp-át 1243 e. Szt Mihály tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a jászói prép. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., szl., ném. A tp. és a prépság képeit 1762-64: →Kracker J. Lukács festette. - Plébánosai: 1801: Meszesy Domonkos, 1811: Pauer Ferenc, 1831: Héber Ágoston, 1831: Csoltkó Fülöp, 1849: Takó György, 1864: Gondolovszky Lajos, 1872: Madarassy Lipót, 1878: Kussinszky Arnold, 1879: Kádas Ernő, 1891: Vajó József, 1893: Fogelthon Alajos.- Lakói 1910: 1228 r.k., 38 g.k., 16 ref., 1 unit., 78 izr., össz. 1361; 1940: 1839 r.k., 60 g.k., 2 g.kel., 65 ev., 49 ref., 66 izr., össz. 2081; 1991: össz. 2385, m. 466 (1954%); 2001: össz. 2661, m. 375 (1409%).- 4. Szűz Mária-búcsújáró hely. A reformáció előtti időben említenek egy csodatevő Mária-képet a prépságban, mely a háborúk során megsemmisült. A búcsújárás a 18. sz: egy időre újjáéledt. Szelleme hatással volt Hárskút és Rudnok (Szt Anna-) kultuszára. **-B.G. 3. JKJN 1902:275. - Gerecze II:72. - Garas 1955:174. - Aggházy II:125. - Schem. Ros. 1913:80. - 4. Bálint S.: Sacra Hungaria. Kassa, é.n.:87. (Kultusznyomok Rozsnyó vidékén) - Gyurgyik 2002.

Helységnévtár

Jászó [Papolca p.], RK. 1365 Rozsnyó, gk. 18 Szepsi, ág. 2 - m izr. 111 Szepsi. Váralja (Jászó-), rk. 295 Jászó, gk. 3 Szeszta, ág. 1 - , ref. 2 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Barkánál elhagyva a Csermosnva völgyét, északkelet felé átkelve a hegyeken. Jászóváraljánál a Bodva völgyébe lépünk, hol azután a nyelvterület határai a folyó észak-déli irányú völgyében Jászó. Debröd és Szepsi jelöli ki. Jászóváralja minden adat szerint magyar. Igaz ugyan, hogy 1800-ban mindössze 75% jelzi a magyarság arányát, de a későbbi adatok szerint ez nagyban fölfokozódik és a kisebbségbe jutás két népszámlálási évében 95%-ban, illetve 83%-ban megerősödésének határozottságáról ad tanúságot. Ezt igazolja az 1938-ban elért 90%-os arányszám is. Jászó tiszta magyar község. Az 1921-es 94% és az 1930-as 74% is a magyar lakosság törhetetlensége mellett tesz tanúságot. 1938-ban a szlovákok száma 2%-ra apad le. de azzal a megszorítással, hogy a Szlovákiában maradt Felsőmecenzéf községből visszacsatolt Luciabánya külterületén élő szlovákok is benne foglaltatnak ebben az arányszámban. (....) Jászó. Az ősi jászói prépostság székhelye s mint ilyen már Árpádházi királyaink alatt gazdag és népes település. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Jászó község pusztája, Jászóvári prépostság pusztája, Luciabánya. A község területe 4452 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1958. Jászóváralja. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Ferenctelep. A község területe 1793 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 301.

Matolay Zoltán

1873.9.27.
Szenc - megszületett
Nyitra - tanult
Jászó - tanult
Névelőfordulások
1243
Jazow
1245
Jazo
1249
Jasow
1255
Jazou
1440
Jassw
1487
Jossa
1533
Josa
1630
Jaszow
1773
Jászó
1786
Jaszo, Jóosz
1808
Jászó, Joss, Jooss, Jásow
1863
Jászó
1920
Jasov
1927
Jasov, Jászó
1938
Jászó
1948
Jasov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Námestie sv. Floriána) 259/1
Telefon: 0554664106
Fax: 0554668214

Honlap: jasov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Dzurik Marián (SLOVENSKO DO TOHO !)

Képviselő-testület:
Luteránová Stella (Független)
Kaputa Tibor (Független)
Menda Jozef (Független)
Filčáková Ildikó (Független)
Dzurik Juraj (KSS)
Turčik Štefan (MOST - HÍD)
Dzurik Marián (SLOVENSKO DO TOHO !)
Csoltkó Attila (SMK-MKP)
Horváth Alexander (STS)
Független 44% Független 4 képviselö KSS 11% KSS 1 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SLOVENSK... 11% SLOVENSKO DO TOHO ! 1 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö STS 11% STS 1 képviselö 9 képviselö
Jászói Posta

Jasov 347

Základná škola Jasov

Jasov 23

Alapiskola

Školská 3

Óvoda

Hlavná 46

Jászói Anyakönyvi Hivatal

Námestie sv. Floriána 259/1

Jászói Községi Hivatal

Námestie sv. Floriána 259/1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1474 82%
szlovákok 156 9%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 73 4%
egyéb 94 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1797
magyarok 1534 96%
szlovákok 37 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 24 1%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1604
magyarok 1426 92%
szlovákok 61 4%
ruszinok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 63 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1553
magyarok 466 20%
szlovákok 1802 76%
ruszinok 4 0%
romák 85 4%
ukránok 0 0%
csehek 5 0%
németek 8 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 2385
magyarok 375 14%
szlovákok 2165 81%
ruszinok 5 0%
romák 70 3%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 4 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 38 1%
összlétszám 2661
magyarok 237 7%
szlovákok 2404 72%
ruszinok 5 0%
romák 198 6%
ukránok 2 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 498 15%
összlétszám 3351
magyarok 183 5%
szlovákok 2477 70%
ruszinok 5 0%
romák 74 2%
ukránok 1 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 786 22%
összlétszám 3535
összlétszám 301
magyarok 226 75%
szlovákok 44 15%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 6%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 243
magyarok 216 89%
szlovákok 11 5%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 6%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 250
magyarok 227 91%
szlovákok 11 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 12 5%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2247
Választási részvétel: 59.77 %
Kiadott boríték: 1343
Bedobott boríték: 1343

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1307
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Dzurik Marián 558 42.69 % SLOVENSKO DO TOHO !
Petriková Jana 354 27.08 % Független
Nagy Gabriel 264 20.20 % MOST - HÍD
Červený Maximilián 127 9.72 % Független
Kompuš Ervín 4 0.31 % NAJ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Dzurik Marián 535 SLOVENSKO DO TOHO !
Horváth Alexander 511 STS
Luteránová Stella 506 Független
Kaputa Tibor 504 Független
Menda Jozef 478 Független
Turčik Štefan 470 MOST - HÍD
Filčáková Ildikó 428 Független
Dzurik Juraj 413 KSS
Csoltkó Attila 408 SMK-MKP
Takáčová Ladislava 406 SPOLU
Bodnár Dezider 385 MOST - HÍD
Žiga Dušan 370 KSS
Dzurik Peter 348 MOST - HÍD
Žiga Ivan 313 NAJ
Kompuš Ervin 313 NAJ
Kováčová Viktória 301 SMK-MKP
Žiga Juraj 291 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ
Magyar Jozef 273 NAJ
Šavlik Ľubomír 264 NAJ
Zsiga Jozef 261 KSS
Hanigovský Rastislav 231 SMER-SD
Širilla Ján 164 SMER-SD
Ternei Albert 154 ŠKV

Képviselők

2014
Független 55.56% Független 5 képviselö SIEŤ 22.22% SIEŤ 2 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö SRÚS 11.11% SRÚS 1 képviselö 9 képviselö
2018
SLOVENSKO DO TOHO ! 11.11% SLOVENSKO DO TOHO ! 1 képviselö STS 11.11% STS 1 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö KSS 11.11% KSS 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2102
Választási részvétel: 18.51 %
Kiadott boríték: 389
Bedobott boríték: 389
Választásra jogosult: 2111
Választási részvétel: 11.46 %
Kiadott boríték: 242
Bedobott boríték: 242
Választásra jogosult: 2 255
Választási részvétel: 30,86 %
Kiadott boríték: 696
Bedobott boríték: 696

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 262
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 423
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 169 64.50 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 38 14.50 % KDS
Dominika Palaščáková 19 7.25 % NOVA
Lukáš Sisák 8 3.05 % KSS
Rastislav Masnyk 7 2.67 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 7 2.67 % Független
Marek Ďurán 5 1.91 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 5 1.91 % Független
Vladimír Gürtler 3 1.15 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 1 0.38 % OKS
Rudolf Bauer 52 22.41% KDS
Richard Raši 136 32.15 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 77 18.20 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Červeňák 60 14.18 % RIS
Karol Pataky 48 11.35 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 25 5.91 % ĽSNS
Róbert Bačinský 15 3.55 % Független
Jozef Bobík 10 2.36 % Független
Jarmila Tkáčová 9 2.13 % SNS
Vladislav Stanko 9 2.13 % Független
Lukáš Sisák 8 1.89 % KSS
Jaroslav Džunko 7 1.65 % Független
Oliver Petrík 6 1.42 % JĽSS
Rudolf Botka 6 1.42 % NP
Ján Struk 4 0.95 % SMS
Adam Šepetka 3 0.71 % NAJ
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 360
Érvényes szavazólap: 663
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jenő Csoltkó 178 49.44% Független
Július Grulyo 168 46.67% Független
Ivan Hriczko 152 42.22% Független
István Zachariaš 141 39.17% SMK-MKP
László Iván 114 31.67% SMK-MKP
László Köteles 59 16.39% SMK-MKP
Anton Király 49 13.61% SMK-MKP
Vladimír Popovič 45 12.50% SMS
Ladislav Bartók 42 11.67% Független
Jozef Holečko 37 10.28% Független
Jaroslav Pástor 34 9.44% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Tóth 34 9.44% SaS
Jozef Konkoly 32 8.89% SMER - SD
Elena Fialková 27 7.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Roman Horváth 16 4.44% SRÚS
Monika Bérešová 16 4.44% SZS
Anton Medvec 15 4.17% Független
Viktor Sasák 15 4.17% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Norbert Krušinský 15 4.17% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Petrík 15 4.17% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 15 4.17% NOVA
Štefan Markovič 14 3.89% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 14 3.89% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ľubica Holováčová 13 3.61% SĽS
Michal Rečka 12 3.33% SMER - SD
Miroslav Bačenko 11 3.06% Független
Slavomír Horváth 10 2.78% SNS
Július Beluscák 10 2.78% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 10 2.78% Független
Peter Papáč 10 2.78% KSS
Ján Marton 9 2.50% NOVA
Štefan Laczkó 8 2.22% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 7 1.94% SNS
Martin Baltes 6 1.67% SĽS
Ladislav Vojtko 6 1.67% KSS
Elena Majancsíková 6 1.67% SĽS
František Petro 6 1.67% SMER - SD
Ján Bačo 6 1.67% SĽS
Františka Kočišová 6 1.67% SĽS
Róbert Šándor 6 1.67% Független
Karol Dzugas 6 1.67% Független
Ľubomír Šimko 6 1.67% SMER - SD
Monika Vargová 5 1.39% SNS
Rastislav Moric 5 1.39% 7 STATOČNÝCH
Miloš Barcal 5 1.39% Független
Marián Kertész 5 1.39% PD
Božena Letková 5 1.39% Független
Viliam Bačo 5 1.39% Független
Imrich Kohút 5 1.39% SĽS
Ivan Buchla 4 1.11% SNS
Ján Kokarda 4 1.11% Független
Alexander Bimbo 4 1.11% SRÚS
Ladislav Miko 4 1.11% 7 STATOČNÝCH
Radoslav Šimko 3 0.83% SNS
Mária Topoľančinová 3 0.83% ĽS-HZDS
Ján Mikloš 3 0.83% KSS
Róbert Čarny 2 0.56% SNS
Jozef Tischler 2 0.56% SĽS
Jozef Koňa 2 0.56% SĽS
Vojtech Staňo 2 0.56% SMER - SD
Peter Palaščák 1 0.28% SOĽ
Roland Szabó 411 61.99% SMER-SD
František Petro 350 52.79% SMER-SD
Alexander Horváth 325 49.02% MOST - HÍD
László Köteles 302 45.55% SMK-MKP
Csaba Simkó 262 39.52% SMK-MKP
Ivan Hriczko 202 30.47% ŠKV
Ervín Kompuš 196 29.56% NAJ
Jaroslav Pástor 180 27.15% MOST - HÍD
Ján Serbin 69 10.41% Független
Adrianna Gergely Papp 69 10.41% SMK-MKP
Slavomír Borovský 60 9.05% DS
István Zachariaš 43 6.49% SMK-MKP
Marcela Demkeová 40 6.03% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Böhm 40 6.03% Független
Tamás Iván 40 6.03% SMK-MKP
Alexander Képes 37 5.58% SMK-MKP
Radoslav Hodor 37 5.58% Független
Martin Smrčo 36 5.43% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Lacková 34 5.13% Független
Július Pelegrin 33 4.98% Független
Gábor Szalay 30 4.52% SMK-MKP
Štefan Hudák 30 4.52% ĽS Naše Slovensko
Tibor Bráz 27 4.07% Független
František Gedra 26 3.92% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 24 3.62% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Anetta Strýčková 24 3.62% Független
Peter Solár 23 3.47% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anton Király 22 3.32% SMK-MKP
Imrich Bakši 21 3.17% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Bartók 20 3.02% MKDA-MKDSZ
Martin Baltes 20 3.02% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 17 2.56% Független
Norbert Krušinský 16 2.41% MOST - HÍD
Elena Fialková 16 2.41% MOST - HÍD
Pavol Lehotský 15 2.26% Független
Erika Zámboriová 14 2.11% ŠKV
Monika Gergelová 14 2.11% SNS
Jozef Hric 13 1.96% KSS
Viktor Dulina 13 1.96% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Andrejanin 12 1.81% ÚSVIT
Peter Kocai 12 1.81% NAJ
Ján Horváth 12 1.81% Független
Attila Oravecz 12 1.81% MOST - HÍD
Július Begala 11 1.66% Független
Pavol Bujňák 11 1.66% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Július Grulyo 11 1.66% Független
Augustín Köteles 11 1.66% NAJ
Peter Seman 11 1.66% KSS
Csaba Káposztás 10 1.51% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 9 1.36% VZDOR
Július Beluscsák 9 1.36% Független
Ladislav Vojtko 8 1.21% KSS
Michal Rečka 8 1.21% SMER-SD
Ján Kokarda 8 1.21% Független
Jarmila Vaňová 7 1.06% ŠKV
Anton Medvec 7 1.06% Független
Slavomír Horváth 7 1.06% SNS
Ondrej Bernát 6 0.90% SMER-SD
Tomáš Suchý 5 0.75% ŠANCA
Jozef Krešák 5 0.75% ŠANCA
Miloš Barcal 5 0.75% Független
Vojtech Farkaš 4 0.60% Független
Peter Derevjaník 4 0.60% SMER-SD
Mária Dulovičová 3 0.45% Független
Martina Dutková 2 0.30% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 28.31 %
Torna 145 6.06 %
Buzita 141 5.90 %
Somodi 111 4.64 %
Makranc 110 4.60 %
Debrőd 109 4.56 %
Csécs 94 3.93 %
Szeszta 73 3.05 %
Jászó 69 2.89 %
Jánok 64 2.68 %
Perény - Hím 63 2.63 %
Komaróc 63 2.63 %
Áj 57 2.38 %
Reste 57 2.38 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.13 %
Tornaújfalu 49 2.05 %
Alsólánc 48 2.01 %
Zsarnó 47 1.97 %
Bódvavendégi 40 1.67 %
Nagyida 40 1.67 %
Péder 40 1.67 %
Abaújszina 33 1.38 %
Pány 22 0.92 %
Mecenzéf 21 0.88 %
Jászómindszent 12 0.50 %
Tornahorváti 12 0.50 %
Szádelő 12 0.50 %
Kenyhec 11 0.46 %
Miglécnémeti 11 0.46 %
Stósz 7 0.29 %
Kisida 7 0.29 %
Felsőmecenzéf 5 0.21 %
Hernádcsány 4 0.17 %
Hernádzsadány 4 0.17 %
Kassamindszent 4 0.17 %
Magyarbőd 4 0.17 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.72 %
Torna 110 12.43 %
Kecer 63 7.12 %
Szepsi 47 5.31 %
Mecenzéf 28 3.16 %
Áj 16 1.81 %
Buzita 14 1.58 %
Jászómindszent 13 1.47 %
Csécs 11 1.24 %
Jászóújfalu 10 1.13 %
Kisida 9 1.02 %
Abaújszakaly 9 1.02 %
Györke 8 0.90 %
Kenyhec 8 0.90 %
Hernádcsány 8 0.90 %
Tornaújfalu 7 0.79 %
Abos 7 0.79 %
Izdobabeszter 7 0.79 %
Abaújszina 6 0.68 %
Stósz 6 0.68 %
Budamér 5 0.56 %
Hernádszentistván 5 0.56 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.56 %
Hernádszokoly 5 0.56 %
Pány 5 0.56 %
Enyicke 5 0.56 %
Benyék 5 0.56 %
Semse 5 0.56 %
Bolyár 5 0.56 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.23 %
Buzita 223 11.45 %
Csécs 84 4.31 %
Perény - Hím 79 4.06 %
Torna 77 3.95 %
Szeszta 77 3.95 %
Reste 67 3.44 %
Makranc 66 3.39 %
Komaróc 55 2.82 %
Debrőd 55 2.82 %
Somodi 53 2.72 %
Alsólánc 51 2.62 %
Nagyida 49 2.52 %
Tornaújfalu 38 1.95 %
Jászó 37 1.90 %
Áj 37 1.90 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.64 %
Zsarnó 31 1.59 %
Péder 30 1.54 %
Abaújszina 29 1.49 %
Jánok 28 1.44 %
Bódvavendégi 25 1.28 %
Mecenzéf 15 0.77 %
Semse 11 0.56 %
Pány 10 0.51 %
Kenyhec 9 0.46 %
Hernádcsány 9 0.46 %
Tornahorváti 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 8 0.41 %
Györke 7 0.36 %
Enyicke 6 0.31 %
Kecer 6 0.31 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.15 %
Patacskő 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Hatkóc 3 0.15 %
Rozgony 3 0.15 %
Hernádzsadány 3 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Aranyida 2 0.10 %
Felsőkemence 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Felsőmecenzéf 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.15 %
Jászómindszent 108 9.48 %
Stósz 76 6.67 %
Felsőmecenzéf 50 4.39 %
Szepsi 38 3.34 %
Kisida 36 3.16 %
Hernádcsány 24 2.11 %
Jászó 24 2.11 %
Kassamindszent 24 2.11 %
Jászóújfalu 22 1.93 %
Kassabéla 19 1.67 %
Rozgony 18 1.58 %
Budamér 18 1.58 %
Hernádszokoly 17 1.49 %
Semse 17 1.49 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.32 %
Sároskőszeg 15 1.32 %
Felsőtőkés 14 1.23 %
Kassaolcsvár 14 1.23 %
Csécs 12 1.05 %
Lengyelfalva 12 1.05 %
Torna 12 1.05 %
Izdobabeszter 12 1.05 %
Hernádszentistván 12 1.05 %
Idabukóc 11 0.97 %
Aranyida 11 0.97 %
Lapispatak 11 0.97 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.79 %
Alsótőkés 9 0.79 %
Tarcavajkóc 8 0.70 %
Abaújszakaly 8 0.70 %
Tizsite 8 0.70 %
Baska 8 0.70 %
Hatkóc 7 0.61 %
Szalánchuta 7 0.61 %
Enyicke 7 0.61 %
Abaújnádasd 7 0.61 %
Nagyida 7 0.61 %
Abaújszina 7 0.61 %
Hilyó 7 0.61 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Magyarbőd 7 0.61 %
Hernádgecse 7 0.61 %
Nagyszalánc 7 0.61 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 35.46 %
Buzita 84 5.64 %
Torna 66 4.43 %
Makranc 50 3.36 %
Szeszta 45 3.02 %
Csécs 39 2.62 %
Debrőd 38 2.55 %
Áj 31 2.08 %
Somodi 30 2.01 %
Tornaújfalu 30 2.01 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.88 %
Nagyida 27 1.81 %
Perény - Hím 26 1.75 %
Alsólánc 26 1.75 %
Zsarnó 26 1.75 %
Jánok 26 1.75 %
Reste 23 1.54 %
Péder 22 1.48 %
Jászó 22 1.48 %
Bódvavendégi 21 1.41 %
Rudnok 17 1.14 %
Komaróc 17 1.14 %
Mecenzéf 15 1.01 %
Jászómindszent 13 0.87 %
Hernádcsány 13 0.87 %
Abaújszina 12 0.81 %
Tornahorváti 11 0.74 %
Miglécnémeti 9 0.60 %
Pány 9 0.60 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Aranyida 7 0.47 %
Stósz 6 0.40 %
Izdobabeszter 6 0.40 %
Jászóújfalu 6 0.40 %
Györke 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Enyicke 5 0.34 %
Ránk 5 0.34 %
Lapispatak 4 0.27 %
Patacskő 4 0.27 %
Sároskőszeg 4 0.27 %
Kisida 4 0.27 %
Alsómislye 4 0.27 %
Hernádgecse 4 0.27 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Felsőmecenzéf 3 0.20 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Szalánchuta 3 0.20 %
Kenyhec 3 0.20 %
Abaújszakaly 3 0.20 %
Garbócbogdány 3 0.20 %
Semse 3 0.20 %
Alsótőkés 3 0.20 %
Szádelő 2 0.13 %
Tarcavajkóc 2 0.13 %
Hernádzsadány 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Magyarbőd 2 0.13 %
Nagyszalánc 2 0.13 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Kassabéla 2 0.13 %
Budamér 2 0.13 %
Hernádgönyű 2 0.13 %
Bolyár 2 0.13 %
Abaújnádasd 2 0.13 %
Petőszinye 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.98 %
Hernádszentistván 216 10.91 %
Sároskőszeg 164 8.28 %
Hernádszokoly 138 6.97 %
Budamér 79 3.99 %
Rozgony 58 2.93 %
Kassabéla 40 2.02 %
Abos 40 2.02 %
Kassamindszent 39 1.97 %
Kisida 37 1.87 %
Terebő 34 1.72 %
Hernádcsány 30 1.52 %
Enyicke 28 1.41 %
Jászómindszent 28 1.41 %
Királynép 28 1.41 %
Szepsi 26 1.31 %
Tarcavajkóc 25 1.26 %
Koksóbaksa 23 1.16 %
Izdobabeszter 23 1.16 %
Lapispatak 19 0.96 %
Benyék 18 0.91 %
Hernádzsadány 18 0.91 %
Kisladna 18 0.91 %
Felsőmislye 17 0.86 %
Rás 17 0.86 %
Hernádgecse 17 0.86 %
Nagyszalánc 16 0.81 %
Kassaolcsvár 16 0.81 %
Lapispatakújtelep 15 0.76 %
Kenyhec 15 0.76 %
Alsómislye 15 0.76 %
Eszkáros 14 0.71 %
Baska 14 0.71 %
Regeteruszka 14 0.71 %
Alsótőkés 14 0.71 %
Perény - Hím 13 0.66 %
Bölzse 13 0.66 %
Abaújnádasd 13 0.66 %
Csécs 12 0.61 %
Hatkóc 12 0.61 %
Nagyladna 12 0.61 %
Lengyelfalva 12 0.61 %
Aranyida 12 0.61 %
Abaújszina 11 0.56 %
Semse 11 0.56 %
Felsőhutka 11 0.56 %
Mecenzéf 11 0.56 %
Garbócbogdány 10 0.51 %
Kalsa 10 0.51 %
Buzita 10 0.51 %
Jászóújfalu 10 0.51 %
Torna 10 0.51 %
Kecer 10 0.51 %
Magyarbőd 10 0.51 %
Felsőtőkés 10 0.51 %
Györke 10 0.51 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 33.36 %
Szepsi 178 15.15 %
Csécs 34 2.89 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.72 %
Áj 31 2.64 %
Makranc 29 2.47 %
Somodi 26 2.21 %
Tornaújfalu 25 2.13 %
Jánok 23 1.96 %
Perény - Hím 20 1.70 %
Zsarnó 20 1.70 %
Bódvavendégi 18 1.53 %
Mecenzéf 14 1.19 %
Szeszta 14 1.19 %
Tornahorváti 14 1.19 %
Jászó 12 1.02 %
Buzita 11 0.94 %
Debrőd 11 0.94 %
Kenyhec 11 0.94 %
Nagyida 10 0.85 %
Pány 10 0.85 %
Péder 8 0.68 %
Hernádcsány 6 0.51 %
Rozgony 6 0.51 %
Kisida 5 0.43 %
Hernádgecse 5 0.43 %
Reste 5 0.43 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Szádelő 4 0.34 %
Alsólánc 4 0.34 %
Jászóújfalu 4 0.34 %
Lapispatakújtelep 4 0.34 %
Jászómindszent 4 0.34 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Garbócbogdány 3 0.26 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Nagyszalánc 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Abaújszina 3 0.26 %
Kassamindszent 3 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.17 %
Hilyó 2 0.17 %
Eszkáros 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádgönyű 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Idabukóc 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 13.95 %
Torna 20 4.73 %
Csécs 12 2.84 %
Jászó 11 2.60 %
Tornaújfalu 10 2.36 %
Rozgony 10 2.36 %
Nagyida 10 2.36 %
Buzita 8 1.89 %
Somodi 8 1.89 %
Makranc 7 1.65 %
Zsarnó 6 1.42 %
Reste 6 1.42 %
Lapispatak 6 1.42 %
Idabukóc 6 1.42 %
Debrőd 5 1.18 %
Jánok 5 1.18 %
Perény - Hím 5 1.18 %
Abaújszina 5 1.18 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.95 %
Kassamindszent 4 0.95 %
Alsólánc 4 0.95 %
Tornahorváti 4 0.95 %
Szeszta 4 0.95 %
Izdobabeszter 3 0.71 %
Petőszinye 3 0.71 %
Magyarbőd 3 0.71 %
Komaróc 3 0.71 %
Hernádszokoly 3 0.71 %
Jászóújfalu 3 0.71 %
Kisida 3 0.71 %
Györke 3 0.71 %
Ránk 3 0.71 %
Terebő 3 0.71 %
Enyicke 3 0.71 %
Nagyszalánc 2 0.47 %
Bódvavendégi 2 0.47 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.47 %
Hernádcsány 2 0.47 %
Budamér 2 0.47 %
Kalsa 2 0.47 %
Kecer 2 0.47 %
Kenyhec 2 0.47 %
Mecenzéf 2 0.47 %
Abos 2 0.47 %
Patacskő 2 0.47 %
Abaújszakaly 2 0.47 %
Kassaolcsvár 2 0.47 %
Felsőmislye 2 0.47 %
Alsókemence 2 0.47 %
Jászómindszent 1 0.24 %
Pány 1 0.24 %
Lapispatakújtelep 1 0.24 %
Rudnok 1 0.24 %
Regeteruszka 1 0.24 %
Alsótőkés 1 0.24 %
Benyék 1 0.24 %
Eszkáros 1 0.24 %
Sároskőszeg 1 0.24 %
Szaláncújváros 1 0.24 %
Királynép 1 0.24 %
Lengyelfalva 1 0.24 %
Stósz 1 0.24 %
Péder 1 0.24 %
Rás 1 0.24 %
Abaújnádasd 1 0.24 %
Hatkóc 1 0.24 %
Áj 1 0.24 %
Tarcavajkóc 1 0.24 %
Ájfalucska 1 0.24 %
Hernádgecse 1 0.24 %
Györgyi 1 0.24 %
Bolyár 1 0.24 %
Felsőcsáj 1 0.24 %
Felsőtőkés 1 0.24 %
Felsőmecenzéf 1 0.24 %
Kassabéla 1 0.24 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 22.48 %
Szepsi 82 13.76 %
Csécs 20 3.36 %
Tornaújfalu 18 3.02 %
Nagyida 17 2.85 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.52 %
Buzita 12 2.01 %
Áj 12 2.01 %
Szeszta 12 2.01 %
Somodi 11 1.85 %
Bódvavendégi 11 1.85 %
Zsarnó 10 1.68 %
Jászó 10 1.68 %
Makranc 10 1.68 %
Mecenzéf 9 1.51 %
Péder 9 1.51 %
Jászómindszent 8 1.34 %
Tornahorváti 8 1.34 %
Perény - Hím 7 1.17 %
Eszkáros 6 1.01 %
Hernádcsány 6 1.01 %
Abaújszina 6 1.01 %
Alsólánc 5 0.84 %
Kassamindszent 5 0.84 %
Reste 5 0.84 %
Jánok 4 0.67 %
Budamér 4 0.67 %
Baska 4 0.67 %
Kenyhec 4 0.67 %
Jászóújfalu 4 0.67 %
Hernádzsadány 4 0.67 %
Debrőd 4 0.67 %
Komaróc 4 0.67 %
Magyarbőd 4 0.67 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.67 %
Hernádszentistván 3 0.50 %
Kecer 3 0.50 %
Abaújnádasd 3 0.50 %
Alsótőkés 3 0.50 %
Enyicke 3 0.50 %
Hernádgönyű 3 0.50 %
Pány 3 0.50 %
Lapispatak 3 0.50 %
Semse 3 0.50 %
Györke 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Koksóbaksa 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Tizsite 2 0.34 %
Abaújrákos 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Rozgony 2 0.34 %
Rudnok 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Miglécnémeti 2 0.34 %
Szádelő 2 0.34 %
Benyék 2 0.34 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.74 %
Torna 295 14.98 %
Jászó 262 13.31 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.40 %
Mecenzéf 91 4.62 %
Buzita 78 3.96 %
Szeszta 60 3.05 %
Zsarnó 56 2.84 %
Somodi 52 2.64 %
Tornaújfalu 50 2.54 %
Áj 47 2.39 %
Jászóújfalu 38 1.93 %
Debrőd 35 1.78 %
Bódvavendégi 33 1.68 %
Csécs 33 1.68 %
Alsólánc 29 1.47 %
Perény - Hím 28 1.42 %
Jánok 26 1.32 %
Szádelő 24 1.22 %
Abaújszina 23 1.17 %
Komaróc 22 1.12 %
Nagyida 20 1.02 %
Makranc 20 1.02 %
Reste 20 1.02 %
Péder 17 0.86 %
Felsőmecenzéf 14 0.71 %
Tornahorváti 11 0.56 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.30 %
Királynép 6 0.30 %
Kenyhec 5 0.25 %
Hernádzsadány 5 0.25 %
Hernádcsány 5 0.25 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Abaújszakaly 4 0.20 %
Enyicke 4 0.20 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 25.27 %
Makranc 115 8.94 %
Csécs 73 5.68 %
Torna 68 5.29 %
Buzita 39 3.03 %
Perény - Hím 36 2.80 %
Tornaújfalu 35 2.72 %
Jánok 30 2.33 %
Pány 26 2.02 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.94 %
Nagyida 23 1.79 %
Mecenzéf 23 1.79 %
Zsarnó 22 1.71 %
Áj 22 1.71 %
Szeszta 20 1.56 %
Györke 19 1.48 %
Komaróc 19 1.48 %
Péder 18 1.40 %
Somodi 17 1.32 %
Jászó 16 1.24 %
Reste 16 1.24 %
Debrőd 15 1.17 %
Kisida 14 1.09 %
Jászómindszent 14 1.09 %
Kenyhec 12 0.93 %
Alsólánc 12 0.93 %
Bódvavendégi 10 0.78 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.70 %
Sároskőszeg 9 0.70 %
Hernádcsány 9 0.70 %
Budamér 8 0.62 %
Rozgony 8 0.62 %
Kassamindszent 8 0.62 %
Hernádszentistván 7 0.54 %
Hernádszokoly 6 0.47 %
Izdobabeszter 6 0.47 %
Semse 6 0.47 %
Tornahorváti 6 0.47 %
Abaújszina 6 0.47 %
Idabukóc 6 0.47 %
Abos 6 0.47 %
Hilyó 6 0.47 %
Jászóújfalu 5 0.39 %
Tarcavajkóc 4 0.31 %
Koksóbaksa 4 0.31 %
Miglécnémeti 4 0.31 %
Bolyár 4 0.31 %
Nagyszalánc 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Abaújnádasd 4 0.31 %
Kassabéla 4 0.31 %
Rás 4 0.31 %
Benyék 4 0.31 %
Hernádgecse 4 0.31 %
Rudnok 4 0.31 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.16 %
Királynép 2 0.16 %
Kecer 2 0.16 %
Felsőmislye 2 0.16 %
Hatkóc 2 0.16 %
Patacskő 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Felsőcsáj 2 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Alsókemence 2 0.16 %
Regeteruszka 2 0.16 %
Szaláncújváros 2 0.16 %
Alsócsáj 2 0.16 %
Ránk 2 0.16 %
Modrafalva 2 0.16 %
Bátyok 2 0.16 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.93 %
Rozgony 83 3.76 %
Izdobabeszter 61 2.76 %
Kisida 61 2.76 %
Kassamindszent 53 2.40 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.36 %
Györgyi 51 2.31 %
Hernádcsány 50 2.26 %
Jászómindszent 46 2.08 %
Györke 45 2.04 %
Alsókemence 44 1.99 %
Szepsi 42 1.90 %
Sároskőszeg 42 1.90 %
Kassaolcsvár 41 1.86 %
Regeteruszka 40 1.81 %
Garbócbogdány 39 1.77 %
Budamér 37 1.68 %
Petőszinye 37 1.68 %
Bolyár 36 1.63 %
Mecenzéf 36 1.63 %
Kelecsenyborda 36 1.63 %
Nagyszalánc 33 1.49 %
Benyék 31 1.40 %
Felsőmislye 29 1.31 %
Koksóbaksa 28 1.27 %
Tarcavajkóc 28 1.27 %
Csécs 28 1.27 %
Idabukóc 27 1.22 %
Ránkfüred 27 1.22 %
Lapispatak 27 1.22 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.09 %
Lengyelfalva 24 1.09 %
Hernádzsadány 24 1.09 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 1.00 %
Alsómislye 22 1.00 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.91 %
Hernádszokoly 20 0.91 %
Füzérnádaska 18 0.82 %
Hernádgecse 18 0.82 %
Baska 18 0.82 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 33.79 %
Somodi 42 7.24 %
Kecer 28 4.83 %
Mecenzéf 22 3.79 %
Jászómindszent 16 2.76 %
Nagyida 14 2.41 %
Magyarbőd 13 2.24 %
Jászóújfalu 13 2.24 %
Torna 12 2.07 %
Csécs 10 1.72 %
Hernádcsány 8 1.38 %
Buzita 8 1.38 %
Szepsi 8 1.38 %
Kisida 8 1.38 %
Stósz 7 1.21 %
Patacskő 6 1.03 %
Abaújszina 6 1.03 %
Koksóbaksa 4 0.69 %
Felsőmecenzéf 4 0.69 %
Györke 4 0.69 %
Kassamindszent 4 0.69 %
Abaújszakaly 4 0.69 %
Kenyhec 4 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.69 %
Abaújnádasd 4 0.69 %
Hilyó 3 0.52 %
Rozgony 3 0.52 %
Rudnok 3 0.52 %
Regeteruszka 3 0.52 %
Budamér 3 0.52 %
Terebő 3 0.52 %
Szeszta 3 0.52 %
Tarcavajkóc 3 0.52 %
Hernádszokoly 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Királynép 2 0.34 %
Hernádgecse 2 0.34 %
Lengyelfalva 2 0.34 %
Györgyi 2 0.34 %
Alsómislye 2 0.34 %
Bölzse 2 0.34 %
Kassabéla 2 0.34 %
Ósvacsákány 2 0.34 %
Lapispatakújtelep 2 0.34 %
Kelecsenyborda 2 0.34 %
Garbócbogdány 2 0.34 %
Izdobabeszter 2 0.34 %
Pány 2 0.34 %
Hatkóc 2 0.34 %
Perény - Hím 2 0.34 %
Lapispatak 2 0.34 %
Bolyár 2 0.34 %
Hernádzsadány 2 0.34 %
Ránk 2 0.34 %
Alsótőkés 2 0.34 %
Idabukóc 1 0.17 %
Makranc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Nagyladna 1 0.17 %
Alsócsáj 1 0.17 %
Füzérnádaska 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Kecerlipóc 1 0.17 %
Benyék 1 0.17 %
Hernádgönyű 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Semse 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Enyicke 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Baska 1 0.17 %
Hernádszentistván 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Petőszinye 1 0.17 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.38 %
Rozgony 63 4.05 %
Hernádcsány 61 3.93 %
Jászómindszent 59 3.80 %
Kassamindszent 46 2.96 %
Mecenzéf 42 2.70 %
Izdobabeszter 37 2.38 %
Magyarbőd 35 2.25 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.25 %
Kisida 33 2.12 %
Nagyida 31 1.99 %
Györke 27 1.74 %
Enyicke 27 1.74 %
Hernádgecse 26 1.67 %
Jászó 26 1.67 %
Hernádzsadány 25 1.61 %
Kassaolcsvár 23 1.48 %
Csécs 23 1.48 %
Sároskőszeg 22 1.42 %
Hernádszentistván 22 1.42 %
Koksóbaksa 22 1.42 %
Lapispatak 21 1.35 %
Tarcavajkóc 21 1.35 %
Budamér 20 1.29 %
Nagyszalánc 20 1.29 %
Regeteruszka 19 1.22 %
Somodi 19 1.22 %
Királynép 19 1.22 %
Felsőmislye 19 1.22 %
Makranc 19 1.22 %
Felsőmecenzéf 19 1.22 %
Hernádszokoly 17 1.09 %
Alsómislye 17 1.09 %
Lengyelfalva 17 1.09 %
Baska 16 1.03 %
Semse 16 1.03 %
Abaújnádasd 15 0.97 %
Kecer 14 0.90 %
Stósz 14 0.90 %
Garbócbogdány 14 0.90 %
Idabukóc 14 0.90 %
Abaújszakaly 14 0.90 %
Torna 13 0.84 %
Kassabéla 13 0.84 %
Tizsite 12 0.77 %
Györgyi 12 0.77 %
Bölzse 12 0.77 %
Eszkáros 12 0.77 %
Kisladna 12 0.77 %
Pány 12 0.77 %
Füzérnádaska 11 0.71 %
Alsóhutka 11 0.71 %
Kenyhec 11 0.71 %
Perény - Hím 11 0.71 %
Petőszinye 10 0.64 %
Alsókemence 10 0.64 %
Benyék 10 0.64 %
Abaújszina 10 0.64 %
Szeszta 9 0.58 %
Hilyó 9 0.58 %
Jászóújfalu 9 0.58 %
Lapispatakújtelep 9 0.58 %
Felsőhutka 9 0.58 %
Hernádgönyű 9 0.58 %
Ósva 9 0.58 %
Bolyár 8 0.51 %
Alsótőkés 8 0.51 %
Aranyida 8 0.51 %
Zsarnó 8 0.51 %
Alsócsáj 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Kelecsenyborda 7 0.45 %
Bátyok 7 0.45 %
Szalánchuta 7 0.45 %
Abos 7 0.45 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.32 %
Terebő 5 0.32 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.35 %
Lapispatak 242 7.16 %
Budamér 158 4.67 %
Mecenzéf 114 3.37 %
Hernádcsány 106 3.13 %
Lapispatakújtelep 98 2.90 %
Koksóbaksa 86 2.54 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.37 %
Nagyszalánc 77 2.28 %
Királynép 76 2.25 %
Abaújnádasd 76 2.25 %
Kecer 74 2.19 %
Stósz 74 2.19 %
Kisida 74 2.19 %
Rozgony 69 2.04 %
Kalsa 68 2.01 %
Szepsi 58 1.71 %
Izdobabeszter 55 1.63 %
Jászóújfalu 53 1.57 %
Lengyelfalva 50 1.48 %
Szaláncújváros 48 1.42 %
Hernádgecse 47 1.39 %
Jászómindszent 46 1.36 %
Sároskőszeg 46 1.36 %
Hernádszentistván 46 1.36 %
Magyarbőd 44 1.30 %
Regeteruszka 42 1.24 %
Enyicke 40 1.18 %
Benyék 36 1.06 %
Tizsite 35 1.03 %
Abaújszina 34 1.01 %
Bolyár 32 0.95 %
Alsókemence 31 0.92 %
Tarcavajkóc 31 0.92 %
Kelecsenyborda 30 0.89 %
Alsóhutka 29 0.86 %
Hernádgönyű 29 0.86 %
Kassamindszent 28 0.83 %
Sárosófalu 26 0.77 %
Petőszinye 26 0.77 %
Hernádszokoly 26 0.77 %
Újszállás 25 0.74 %
Semse 25 0.74 %
Györke 24 0.71 %
Kassaolcsvár 21 0.62 %
Abaújharaszti 21 0.62 %
Felsőkemence 21 0.62 %
Balogd 21 0.62 %
Garbócbogdány 20 0.59 %
Ósvacsákány 20 0.59 %
Ósva 20 0.59 %
Felsőmecenzéf 20 0.59 %
Abaújrákos 18 0.53 %
Rudnok 18 0.53 %
Hernádzsadány 18 0.53 %
Kassabéla 17 0.50 %
Szalánchuta 17 0.50 %
Györgyi 17 0.50 %
Alsótőkés 16 0.47 %
Felsőmislye 16 0.47 %
Csécs 15 0.44 %
Bunyita 14 0.41 %
Modrafalva 14 0.41 %
Bölzse 14 0.41 %
Torna 14 0.41 %
Alsómislye 14 0.41 %
Eszkáros 13 0.38 %
Baska 13 0.38 %
Bátyok 13 0.38 %
Abos 13 0.38 %
Kecerlipóc 12 0.35 %
Perény - Hím 12 0.35 %
Nagyida 12 0.35 %
Makranc 12 0.35 %
Alsócsáj 12 0.35 %
Felsőcsáj 11 0.33 %
Füzérnádaska 11 0.33 %
Pány 11 0.33 %
Rás 11 0.33 %
Hatkóc 11 0.33 %
Patacskő 11 0.33 %
Kenyhec 10 0.30 %
Aranyida 10 0.30 %
Hilyó 10 0.30 %
Kisszalánc 9 0.27 %
Idabukóc 9 0.27 %
Ránkfüred 9 0.27 %
Ránk 9 0.27 %
Terebő 9 0.27 %
Felsőhutka 7 0.21 %
Felsőtőkés 7 0.21 %
Zsarnó 7 0.21 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.88 %
Jászómindszent 94 8.05 %
Szepsi 75 6.43 %
Stósz 68 5.83 %
Felsőmecenzéf 59 5.06 %
Jászó 40 3.43 %
Kisida 40 3.43 %
Hernádcsány 21 1.80 %
Rozgony 19 1.63 %
Makranc 18 1.54 %
Kassamindszent 17 1.46 %
Torna 16 1.37 %
Lengyelfalva 15 1.29 %
Rudnok 15 1.29 %
Hatkóc 15 1.29 %
Hernádszokoly 14 1.20 %
Királynép 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Koksóbaksa 11 0.94 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.94 %
Jászóújfalu 10 0.86 %
Perény - Hím 9 0.77 %
Pány 9 0.77 %
Idabukóc 9 0.77 %
Garbócbogdány 8 0.69 %
Semse 8 0.69 %
Hernádszentistván 8 0.69 %
Nagyszalánc 8 0.69 %
Magyarbőd 8 0.69 %
Kassaolcsvár 8 0.69 %
Jánok 8 0.69 %
Izdobabeszter 7 0.60 %
Csécs 7 0.60 %
Felsőtőkés 7 0.60 %
Abaújszina 6 0.51 %
Kenyhec 6 0.51 %
Nagyida 6 0.51 %
Györke 6 0.51 %
Abaújszakaly 6 0.51 %
Benyék 6 0.51 %
Sároskőszeg 6 0.51 %
Felsőhutka 6 0.51 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi