SK
NZ
.....

Jászfalu

Község

címer zászló
881 77% magyar 1910
23 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jasová
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Batthyány-puszta, Csúzi-határ, Erdei-dűlő, Fehérföld-völgy, Harangozó, (Hlavatiház), Hrabinák, (Jászfalusi-malom), Jászfalusi-víztároló, Jászfalusi-völgy, Kápolnai dűlő, Kenderes, Kertekalja, Kis Áldás-puszta, Közép-dűlő, Mogyoróspuszta, Nyilasok és Gyertyános, (Rozsospuszta), Ó-szőlő, (Sponderpuszta), Széles-dűlő, Új-szőlő, Üzbégpuszta, Zatkó
Koordináták:
47.98961639, 18.39625549
Terület:
19,93 km2
Rang:
község
Népesség:
1183
Tszf. magasság:
158 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94134
Település kód:
503215
Szervezeti azonosító:
308935
Adóazonosító:
2021060712

Jászfalu Érsekújvártól 20 km-re keletre, Komáromtól 35 km-re északkeletre, a Garammenti-hátság nyugati részét alkotó dombsor nyugati oldalán, a Párizs-patak felső folyásánál fekszik. A faluközpont a Párizs-patak egyik mellékvizének völgyében, 158 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, főutcáját a patak két oldalán húzódó házak alkotják. Határának keleti része 284 méteres magasságig emelkedő dombvidék, kisebb erdőfoltokkal, területének túlnyomó része azonban mezőgazdaságilag művelt terület. A korábban mocsaras partú Párizs-patakot 1958-ban szabályozták, 1978-ban pedig Jászfalu közelében kis víztárolót (halastavat) is létesítettek. A község belterületéhez északról közvetlenül kapcsolódó (egy utcát alkotó) egykori Lucskópuszta bár Kolta kataszteréhez tartozik, de lakosságát Jászfaluhoz sorolják. Határának keleti részén külterületi lakott helyek Újszőlőtelep (Nové Vinohrady), Mogyoróspuszta (Liesková) és Batthyánypuszta (Podháj). A határában a 20. század elején még fennálló Üzbégpuszta és Kis Áldás-puszta mára eltűnt. Északról Komáromszemere és Kolta, délről Csúz, keletről pedig Nagyölved és Farnad községekkel határos. Keleti határa évszázadokon keresztül Komárom és Esztergom vármegyék történelmi határát alkotta (ma az Érsekújvári és a Lévai járásét). Áthalad rajta a Komáromot Koltával (4 km) összekötő főút, melyről itt ágazik el a Párizs völgyében Kürt (10 km) és az 509-es főút felé összeköttetést teremtő 1506-os mellékút. Szintén mellékút köti össze Komáromszemerével (4,5 km).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban 1920-1938 között az Udvardi járással megegyező területű Ógyallai járáshoz. 1938-1945 között visszakerült Magyarországhoz, ekkor azonban 8 másik, korábban Komárom megyéhez tartozó községgel együtt az újonnan létrehozott Nyitra és Pozsony egyesített vármegyéhez és az Érsekújvári járáshoz csatolták. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került és végig a (változó területű) Érsekújvári járás községe maradt. Területe (1910-1940-ben 19,95 km², 2011-ben 19,93 km²) csak minimális mértékben változott az elmúlt évszázad során, 1950 után határából 2 hektárt Koltához csatoltak.

Népesség

Jászfalu a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, a 20. század első felében még vegyes szlovák-magyar lakosságú, mára csaknem teljesen szlovák nemzetiségűvé vált község (1991-ben a lakosság 2,7 %-a, 2011-ben 2,8 %-a volt magyar nemzetiségű). A 18. század első felében szlovákokkal újratelepített falu lakossága a 19. század második felétől rohamosan elmagyarosodott, míg 1880-ban a lakosság háromnegyede szlováknak, 1910-ben már a többség (76,9 %) magyarnak vallotta magát. A Csehszlovákiához csatolás utáni első népszámláláskor (1921) a statisztika ismét szlovák többséget (56,8 % szlovák, 39,3 % magyar) mutatott ki és ez (a szomszédos Koltával szemben) a Magyarországhoz csatolás után sem változott (1940-ben a lakosság 47,9 % volt szlovák, 45,3 %-a magyar nemzetiségű). 1945 után a kettős identitás megszűnésével Jászfalu teljesen szlovákká vált. 1880-ban 985, 1910-ben 1146, 1941-ben pedig már 1330 lakosa volt a községnek, tehát 60 év alatt lakossága csaknem 70 százalékkel, a 20. század második felében azonban a folyamat megfordult és a 1941-2011 között több mint negyedével csökkent a lakosságszám (1991-ben 1275, 2011-ben 1204 fő). 2001-2011 között stagnálás figyelhető meg. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 96,1 %, 2011-ben 89 %) római katolikus vallású.

Történelem

A középkorban Tekeresnyék néven ismert (a Nyék törzs nevét őrző), a kezdetektől Komárom vármegyéhez tartozó faluba a tatárjárás után jászok telepedtek, innen ered mai neve. 1238-ban említik először írásban. 1434-ben "Tykeresnyek aliter Jaszafalu" alakban, majd 1436-ban "Jazfalu" néven szerepel. Hunyadi Mátyás egyik 1469-ben kiadott oklevele szerint más falvakkal együtt Kürthy Mátyás és Uriel birtokolta, még 1546-ban is népes faluként említik. 1550 körül lakosai protestáns hitre tértek. 1552 körül a török háborúk során elpusztult, ekkor csak 10 házát írták össze. 1576 (ekkor még 30 háza volt) után a sorozatos török rajtaütések során teljesen elnéptelenedett. A Rákóczi-szabadságharc idején is számos harci cselekmény zajlott a környéken. A mocsaras és járványoktól gyakran sújtott völgyet csak 1723 körül telepítették újra, Nyitra, Trencsén és Pozsony vármegyéből érkezett, katolikus vallású szlovákokkal. A 16. században a Csúzy-, Nyáry- és Szentmihályi-családoknak volt itt birtoka, a 17.-18. században az Amadé- és Hunyadi-családoknak, majd a 19. században többek között Batthyány-családnak. 1736-ban önálló plébániaként említik. 1787-ben 105 házában 779 lakos élt. 1828-ban 87 házát 710-en lakták, akik főként jobbágyok, majd később zsellérek voltak. Katolikus népiskolája a 19. század végén létesült. A gabonatermesztésen és állattenyésztésen kívül számottevő volt gyümölcs- és szőlőtermesztése, valamint a selyemhernyó-tenyésztés, a 20. század elejéig határában malom is működött a Párizs-patakon. Jászfalut 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, majd 1938-45 között újra Magyarországhoz. 1945. március 27-én szabadult fel a község heves harcok után és újra Csehszlovákia része lett, majd a földreform során a korábban nagybirtokokhoz tartozó határát felosztották.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. A jelenlegi Szent Lőrinc-templom a faluközpontban 1937-1938-ban épült. A temetőben található középkori eredetű, majd a 18. században barokk stílusban újjáépült kápolnája helyén ma az 1969-ben épült Szent-Mihály-kápolna áll. Határában 1991-ben 10–11. századi köznépi temető sírjait tárták fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JÁSZFALU. Elegyes tót falu Komárom Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Perbetéhez, és Udvardhoz egy mértföldnyire, legelője elég, réttyei tsekélyesek, szőlei középszerű borokat teremnek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jászfalu, tót helység, Komárom vmegyében, északról nagyobb, délről kisebb dombok teknőjében fekszik, Csúzhoz északra 1/2 mfdnyire. Itt jő össze az Esztergomból és Komáromból Verebélyre, onnan a bányavárosokra menő országút. Egész határa tesz 4764 4/8 holdat, mellyből 2906 h. urbériség, 652 h. majorság, 733 4/8 h. erdő, 156 h. szőlő. Földe hegyes ugyan, de jó fekete földe leginkább buzát és rozsot terem. Némelly tagositott birtokosok földeik szélén, dicséretesen igyekeznek megkezdeni a gyümölcstenyésztést. 773 kath., 5 ref., 57 zsidó lak. Kath. anyatemplommal. Házai alacsony szegények; utczája felette sáros, mellyet csaknem járhatlanná tesz egy azon keresztül folyó mocsáros ér; a falu szélén derék vendégfogadó áll. F. u. gr. Batthyány Károly, gr. Beckers Alfred, Csúzy, Halasy, Jármy, Petrics, Jáross, Rozsos, Kovács.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jászfalu, kisközség a Páris patak mellett, 178 házzal és 1077 róm. kath. vallású, nagyobbára tótajkú lakossal. Posta van a faluban, a távírója és a vasúti állomása pedig Perbete. E község alapítását a szájhagyomány a tatárjáráskor idemenekült jászoknak tulajdonítja. A török világban elpusztulván, tótokat telepítettek ide. 1552-ben 10 házát írták össze, 1576-ban már 30-at, de úgy látszik, hogy ez időtájt másodszor is elpusztult, mert 1669-ben még mindig a néptelen, puszta helyek között van említve. 1529-ben a Csúzy családbeliek osztozkodnak rajta. 1533-ban Bedegi Nyáry Ferenczet iktatják némely részeibe. 1537-ben özv. Abafy Ferenczné is birtokosa, a ki a maga részeit a Szentmihályi és a Csúzy családoknak adja el. 1540-ben a Csúzyak új adományt nyernek itt. 1584-ben Sárkány György és neje Ujfalussy Dorottya: Tessényi Ádámnak; 1613-ban Palugyay Anna: Draskovich Jánosnak; 1636-bon Amade Judith: Kerekes Andrásnak; 1639-ben Zsembery Katalin és fia Boldizsár: Nagy Jánosnak; 1647-ben Csúzy Pál: Erdélyi Pálnak; 1718-ban Csúzy Ádám: Fekete Györgynek, végre 1746-ban báró Amade László: Hunyadi Lászlónak zálogosítják el birtokrészeiket. Később azután gróf Batthyány Károly, gróf Beckers Alfréd, a Csúzy, Halasy, Jármy, Jaross, Rozsos, Kovács és Barta családok voltak a közbirtokosai. A gróf Beckers-féle birtok jelenleg Barta Béla utódaié, a Rozsos-féle birtok pedig Andrássy János és neje Barta Anna, továbbá Rozsos Anna, férj. Mészárosné és Rozsos Artur tulajdona. A községben róm. kath. templom van, melynek építési ideje ismeretlen. Ide tartoznak Barta, Gergye, Ilonka, Kaszás, Kecskeméthy, Üzbég, Polka, Rozsos, Schwarcz és Weisz puszták és a szőlőtelep. Üzbég nevű dűlője és hasonló hangzású pusztája a török hódoltságra látszanak utalni.

Magyar Katolikus Lexikon

Jászfalu, v. Komárom vm. (Jásová, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. udvardi esp. ker-ében. - Tp-át 1500 e. Szt Lőrinc tit-ra sztelték. - Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1736: alapították újra. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1910: m., szl.; 1940: szl., m., ném. - Lakói 1840: 670 r.k., 2 ref., 51 izr., 32 egyéb, össz. 755; 1910: 1100 r.k., 4 ref., 42 izr., össz. 1146; 1940: 1605 r.k., 1 ev., 7 ref., 15 izr., össz. 1628. ** Némethy 1894:119. - Schem. Strig. 1917:69.

Helységnévtár

Jászfalu, RK. 912 Esztergom, ág. 1 - , ref. 10 Perbete, izr. 62 Csúz

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Az elmagyarosodott két szlovák községgel szemben elveszítettük Jászfalut, ahol az 1938-as népszámláláskor 47% vallotta magát szlováknak. (....) Jászfalu. őskori településének leleteit múzeumok őrzik. A honfoglalás előtti időkben is települt hely. Egy bizonyságlevél 1238-ban említi először, majd a pápai tizedszedő-jegyzékekben is találkozunk nevével. A XIV. és XV. században egyházi birtok, melynek egyrésze 1497-ben a Nyitraycsalád tulajdonába kerül. Külterületi lakott helyei: Agyagospuszta, Battthányipuszta, Etelkapuszta, Gergvepuszta, Kisáldáspuszta, Mogyoróspuszta, Ölveczkipuszta, Üjszőllők, Üzbékpuszta, Zákányospuszta. A község területe 3467 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1665.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Jászfalu kk. érsekújvári járás. Hagyomány szerint a tatárjáráskor ide menekült jászok alapították. A törökkorban elpusztult magyarság helyébe szlovákok telepedtek. Török mecsetből átalakított temploma az ú. n. öregtemplom. Területe: 3.467 k. h. Lakosság: 1.665. Ebből m.: 755, n.: 112, szl.: 798. Magy. beszél: 1.205. Vallásszerint: r. k. 1.629, ref. 8, ev. 2, izr. 26. Fb. I. 15, II. 100, III. 126. Nps.: 83.4. Lakóház: 294. Községi bíró: Utli Béla. R. k. népiskola. Üjszöllötelepen áll. népiskola. Fogyasztási Szövetkezet. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Érsekújvár, jb. közj. Ôgyalla, csö_ Kolta, Vá. Perbete, u. p. és u. t. Kolta.

Névelőfordulások
1434
Tykeresnyek aliter Jaszafalu
1436
Jazfalu
1773
Jaszfalu,
1786
Jászfalu,
1808
Jászfalu,
1920
Jásová, Jásovice,
1927
Jásová, Jászfalu,
1945
Jásová, Jászfalu,
1948
Jásová,
1996
Jasová

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Jasová) 303
Telefon: 0356477121
Fax: 0356448506

Honlap: obecjasova.sk
Polgármester:
Polák Ladislav (Független)

Képviselő-testület:
Remeň Roman (Független)
Figura František (Független)
Hipp Jozef (Független)
Baláž Imrich (Független)
Hesterová Jarmila (Független)
Kováčik Juraj (Független)
Užáková Lenka (SMER-SD)
Független 86% Független 6 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Jászfalui Posta

Jasová 304

Alapiskola és óvoda

Jászfalu 7

Óvoda

Jászfalu 1

Jászfalui Anyakönyvi Hivatal

Jasová 303

Jászfalui Községi Hivatal

Jasová 303

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 149 15%
szlovákok 742 75%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 47 5%
egyéb 47 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 985
magyarok 881 77%
szlovákok 261 23%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1146
magyarok 522 39%
szlovákok 755 57%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 2%
egyéb 33 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1330
magyarok 35 3%
szlovákok 1230 96%
romák 0 0%
csehek 7 1%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1275
magyarok 29 2%
szlovákok 1159 96%
romák 0 0%
csehek 8 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 1204
magyarok 26 2%
szlovákok 1156 95%
romák 0 0%
csehek 10 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 18 1%
összlétszám 1211
magyarok 23 2%
szlovákok 1029 89%
romák 1 0%
csehek 5 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 89 8%
összlétszám 1151
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 970
Választási részvétel: 60 %
Kiadott boríték: 582
Bedobott boríték: 582

Polgármester

Érvényes szavazólap: 559
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Polák Ladislav 393 70.30 % Független
Göncölová Alžbeta 129 23.08 % Független
Klačan Milan 37 6.62 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Remeň Roman 344 Független
Figura František 327 Független
Hipp Jozef 297 Független
Baláž Imrich 247 Független
Hesterová Jarmila 224 Független
Kováčik Juraj 224 Független
Užáková Lenka 186 SMER-SD

Képviselők

2014
KDH 14.29% KDH 1 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö SNS 14.29% SNS 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 85.71% Független 6 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1009
Választási részvétel: 11.50 %
Kiadott boríték: 116
Bedobott boríték: 116
Választásra jogosult: 1008
Választási részvétel: 10.71 %
Kiadott boríték: 108
Bedobott boríték: 108
Választásra jogosult: 991
Választási részvétel: 24,82 %
Kiadott boríték: 246
Bedobott boríték: 246

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 110
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 244
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 79 71.82 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 12 10.91 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 12 10.91 % Független
Viliam Mokraň 3 2.73 % KĽS
Robert Dick 2 1.82 % MS
Regan Belovič 1 0.91 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1 0.91 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 34 31.78% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 100 40.98 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 56 22.95 % ĽSNS
Ján Greššo 47 19.26 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 27 11.07 % Független
Renáta Kolenčíková 8 3.28 % Független
Iván Farkas 4 1.64 % SMK-MKP
Ján Marko 2 0.82 % NP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 243
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Helena Bohátová 45 39.82% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 40 35.40% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 38 33.63% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 36 31.86% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 35 30.97% SMER - SD, KDH
Karin Jaššová 34 30.09% KDH, SMER - SD
Igor Sádovský 33 29.20% KDH, SMER - SD
Ján Volf 31 27.43% SNS
Juraj Šimunek 26 23.01% SMER - SD, KDH
Eva Smolíková 21 18.58% SNS
Karol Borik 19 16.81% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Otokar Klein 15 13.27% Független
Rudolf Hlavatý 12 10.62% MS
Ján Kováč 12 10.62% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Jozef Kálazi 11 9.73% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 9 7.96% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Ľuboš Ivan 9 7.96% Független
Marián Tóth 9 7.96% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Martin Barta 8 7.08% PD
Ján Štark 7 6.19% Független
Štefan Tóth 7 6.19% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Michal Alemayehu 6 5.31% 7 STATOČNÝCH
Tibor Dobai 6 5.31% SMK-MKP
Lenka Szegenyová 6 5.31% KSS
Lucia Matejková 5 4.42% SMS
Tibor Nagy 5 4.42% SMK-MKP
Bertalan Bóna 5 4.42% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Renáta Baloghová 4 3.54% PD
Peter Kijaček 4 3.54% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Tünde Némethová 4 3.54% PD
Ján Garai 3 2.65% PD
János Bób 1 0.88% SMK-MKP
Péter Nagy 0 0.00% SMK-MKP
Branislav Becík 102 41.98% Független
Otokar Klein 70 28.81% Független
Tibor Matuška 59 24.28% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Marenčák 59 24.28% Független
Marek Oremus 55 22.63% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Helena Bohátová 52 21.40% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Daniel Žingor 44 18.11% Független
Gabriel Katona 44 18.11% Független
Eva Smolíková 41 16.87% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Šimunek 40 16.46% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Igor Sádovský 40 16.46% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Marcel Filaga 38 15.64% Független
Ladislav Balogh 36 14.81% ĽS Naše Slovensko
Ivan Katona 34 13.99% Független
Radovan Kuruc 30 12.35% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 30 12.35% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 29 11.93% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 28 11.52% ĽS Naše Slovensko
Tatiana Svetlanská 28 11.52% Független
Ľuboš Ivan 27 11.11% Független
Štefan Prešinský 26 10.70% Független
Ján Volf 25 10.29% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ivan Solár 24 9.88% Független
Karin Jaššová 23 9.47% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Stanislav Kosec 22 9.05% ĽS Naše Slovensko
Pavol Uhrín 19 7.82% DOMA DOBRE
Martin Šteták 18 7.41% ĽS Naše Slovensko
Eva Polerecká 17 7.00% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Bertalan Bóna 15 6.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Francel 13 5.35% Független
Martin Búry 13 5.35% Független
Dávid Nagy 9 3.70% SMK-MKP
Richard Schwarz 9 3.70% Független
János Bób 7 2.88% SMK-MKP
Jozef Zaťko 6 2.47% NP
Gizela Kevélyová 6 2.47% SME RODINA - Boris Kollár
Tibor Dobai 5 2.06% SMK-MKP
Mária Czuczor 4 1.65% SMK-MKP
Lenka Szegényová 4 1.65% KSS
Štefan Skok 1 0.41% NP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 36.11 %
Nagysurány 192 12.32 %
Komját 101 6.48 %
Tótmegyer 80 5.13 %
Mánya 55 3.53 %
Bánkeszi 50 3.21 %
Komáromszemere 42 2.69 %
Csornok 37 2.37 %
Nyitramalomszeg 37 2.37 %
Zsitvafödémes 34 2.18 %
Özdöge 30 1.92 %
Jászfalu 29 1.86 %
Újlót 28 1.80 %
Hull 26 1.67 %
Nyitranagykér 25 1.60 %
Barsfüss 24 1.54 %
Ohaj 24 1.54 %
Rendve 21 1.35 %
Udvard 21 1.35 %
Tardoskedd 20 1.28 %
Szencse 20 1.28 %
Dögös 18 1.15 %
Gyarak 18 1.15 %
Jattó 17 1.09 %
Kolta 15 0.96 %
Szentmihályúr 12 0.77 %
Andód 12 0.77 %
Komáromcsehi 9 0.58 %
Szímő 9 0.58 %
Fajkürt 8 0.51 %
Kisbaromlak 7 0.45 %
Kamocsa 6 0.38 %
Barsbaracska 5 0.32 %
Valkház 4 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Pozba 2 0.13 %
Érsekújvár 779 25.74 %
Nagysurány 260 8.59 %
Komját 133 4.40 %
Tótmegyer 113 3.73 %
Bánkeszi 98 3.24 %
Mánya 73 2.41 %
Zsitvafödémes 67 2.21 %
Komáromszemere 61 2.02 %
Jattó 56 1.85 %
Özdöge 52 1.72 %
Udvard 50 1.65 %
Nyitramalomszeg 49 1.62 %
Újlót 48 1.59 %
Csornok 47 1.55 %
Tardoskedd 39 1.29 %
Ohaj 38 1.26 %
Rendve 36 1.19 %
Hull 36 1.19 %
Kolta 32 1.06 %
Nyitranagykér 30 0.99 %
Jászfalu 30 0.99 %
Szencse 28 0.93 %
Dögös 27 0.89 %
Barsfüss 27 0.89 %
Andód 26 0.86 %
Szímő 23 0.76 %
Gyarak 22 0.73 %
Szentmihályúr 18 0.59 %
Komáromcsehi 13 0.43 %
Fajkürt 11 0.36 %
Valkház 10 0.33 %
Pozba 9 0.30 %
Barsbaracska 8 0.26 %
Kisbaromlak 7 0.23 %
Kamocsa 6 0.20 %
Zsitvabesenyő 4 0.13 %
Érsekújvár 1 451 43.98 %
Tardoskedd 216 6.55 %
Udvard 204 6.18 %
Nyitranagykér 138 4.18 %
Nagysurány 135 4.09 %
Szímő 127 3.85 %
Zsitvabesenyő 88 2.67 %
Andód 84 2.55 %
Pozba 78 2.36 %
Bánkeszi 65 1.97 %
Tótmegyer 64 1.94 %
Kamocsa 60 1.82 %
Komját 45 1.36 %
Újlót 44 1.33 %
Szentmihályúr 44 1.33 %
Barsbaracska 34 1.03 %
Özdöge 33 1.00 %
Komáromszemere 32 0.97 %
Szencse 30 0.91 %
Nyitramalomszeg 30 0.91 %
Fajkürt 29 0.88 %
Mánya 29 0.88 %
Zsitvafödémes 27 0.82 %
Komáromcsehi 22 0.67 %
Gyarak 21 0.64 %
Jattó 20 0.61 %
Dögös 20 0.61 %
Barsfüss 19 0.58 %
Kolta 17 0.52 %
Csornok 17 0.52 %
Jászfalu 15 0.45 %
Valkház 11 0.33 %
Hull 9 0.27 %
Ohaj 4 0.12 %
Rendve 3 0.09 %
Kisbaromlak 3 0.09 %
Érsekújvár 1 888 36.00 %
Udvard 763 14.55 %
Nagysurány 439 8.37 %
Bánkeszi 198 3.78 %
Tótmegyer 191 3.64 %
Komáromszemere 155 2.96 %
Komját 150 2.86 %
Újlót 146 2.78 %
Zsitvafödémes 130 2.48 %
Ohaj 128 2.44 %
Tardoskedd 118 2.25 %
Kisbaromlak 117 2.23 %
Zsitvabesenyő 116 2.21 %
Jászfalu 102 1.95 %
Mánya 102 1.95 %
Kolta 100 1.91 %
Özdöge 90 1.72 %
Nyitramalomszeg 77 1.47 %
Hull 74 1.41 %
Andód 71 1.35 %
Szencse 69 1.32 %
Nyitranagykér 59 1.13 %
Barsfüss 54 1.03 %
Szímő 47 0.90 %
Jattó 45 0.86 %
Csornok 41 0.78 %
Fajkürt 40 0.76 %
Dögös 40 0.76 %
Rendve 36 0.69 %
Gyarak 36 0.69 %
Komáromcsehi 32 0.61 %
Pozba 29 0.55 %
Szentmihályúr 22 0.42 %
Kamocsa 22 0.42 %
Barsbaracska 18 0.34 %
Valkház 15 0.29 %
Érsekújvár 1 219 58.35 %
Nagysurány 290 13.88 %
Komját 110 5.27 %
Bánkeszi 108 5.17 %
Tótmegyer 96 4.60 %
Udvard 93 4.45 %
Tardoskedd 54 2.58 %
Jászfalu 44 2.11 %
Mánya 42 2.01 %
Újlót 40 1.91 %
Nyitranagykér 38 1.82 %
Zsitvafödémes 37 1.77 %
Nyitramalomszeg 36 1.72 %
Szencse 34 1.63 %
Andód 34 1.63 %
Jattó 30 1.44 %
Rendve 29 1.39 %
Dögös 27 1.29 %
Hull 27 1.29 %
Barsfüss 26 1.24 %
Kolta 26 1.24 %
Özdöge 25 1.20 %
Gyarak 23 1.10 %
Kisbaromlak 21 1.01 %
Zsitvabesenyő 20 0.96 %
Szentmihályúr 19 0.91 %
Komáromszemere 19 0.91 %
Ohaj 18 0.86 %
Csornok 18 0.86 %
Barsbaracska 17 0.81 %
Kamocsa 16 0.77 %
Pozba 14 0.67 %
Valkház 14 0.67 %
Szímő 14 0.67 %
Fajkürt 11 0.53 %
Komáromcsehi 11 0.53 %
Érsekújvár 1 553 51.05 %
Udvard 409 13.45 %
Szímő 272 8.94 %
Tardoskedd 267 8.78 %
Andód 168 5.52 %
Nyitranagykér 164 5.39 %
Kamocsa 131 4.31 %
Zsitvabesenyő 116 3.81 %
Pozba 77 2.53 %
Barsbaracska 38 1.25 %
Kolta 29 0.95 %
Nagysurány 24 0.79 %
Újlót 19 0.62 %
Jászfalu 9 0.30 %
Komáromszemere 9 0.30 %
Jattó 7 0.23 %
Kisbaromlak 6 0.20 %
Tótmegyer 5 0.16 %
Komját 5 0.16 %
Komáromcsehi 4 0.13 %
Bánkeszi 4 0.13 %
Szentmihályúr 4 0.13 %
Fajkürt 4 0.13 %
Ohaj 4 0.13 %
Szencse 4 0.13 %
Nyitramalomszeg 4 0.13 %
Mánya 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Hull 3 0.10 %
Barsfüss 2 0.07 %
Dögös 2 0.07 %
Zsitvafödémes 2 0.07 %
Özdöge 2 0.07 %
Valkház 1 0.03 %
Gyarak 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 26.75 %
Nagysurány 210 4.65 %
Tardoskedd 127 2.81 %
Szímő 90 1.99 %
Bánkeszi 80 1.77 %
Tótmegyer 76 1.68 %
Udvard 73 1.62 %
Komját 71 1.57 %
Nyitranagykér 71 1.57 %
Zsitvabesenyő 63 1.39 %
Andód 49 1.08 %
Újlót 48 1.06 %
Szentmihályúr 45 1.00 %
Özdöge 40 0.89 %
Szencse 38 0.84 %
Mánya 38 0.84 %
Zsitvafödémes 36 0.80 %
Nyitramalomszeg 35 0.77 %
Kolta 33 0.73 %
Gyarak 32 0.71 %
Kamocsa 32 0.71 %
Jattó 30 0.66 %
Hull 28 0.62 %
Fajkürt 28 0.62 %
Barsfüss 26 0.58 %
Csornok 25 0.55 %
Ohaj 24 0.53 %
Pozba 24 0.53 %
Komáromszemere 23 0.51 %
Dögös 22 0.49 %
Rendve 20 0.44 %
Barsbaracska 18 0.40 %
Jászfalu 17 0.38 %
Komáromcsehi 15 0.33 %
Kisbaromlak 15 0.33 %
Valkház 11 0.24 %
Érsekújvár 579 17.37 %
Nagysurány 436 13.08 %
Ohaj 226 6.78 %
Bánkeszi 134 4.02 %
Hull 125 3.75 %
Mánya 114 3.42 %
Komját 114 3.42 %
Újlót 111 3.33 %
Zsitvafödémes 98 2.94 %
Szencse 81 2.43 %
Özdöge 81 2.43 %
Tótmegyer 79 2.37 %
Tardoskedd 60 1.80 %
Nyitramalomszeg 60 1.80 %
Szentmihályúr 59 1.77 %
Gyarak 54 1.62 %
Rendve 53 1.59 %
Udvard 52 1.56 %
Jászfalu 41 1.23 %
Nyitranagykér 41 1.23 %
Csornok 40 1.20 %
Jattó 39 1.17 %
Zsitvabesenyő 39 1.17 %
Barsfüss 39 1.17 %
Kolta 37 1.11 %
Komáromszemere 37 1.11 %
Dögös 36 1.08 %
Fajkürt 35 1.05 %
Szímő 26 0.78 %
Valkház 25 0.75 %
Pozba 21 0.63 %
Kisbaromlak 17 0.51 %
Komáromcsehi 13 0.39 %
Andód 12 0.36 %
Barsbaracska 11 0.33 %
Kamocsa 7 0.21 %
Érsekújvár 2 753 62.23 %
Nagysurány 212 4.79 %
Udvard 166 3.75 %
Andód 124 2.80 %
Bánkeszi 109 2.46 %
Tardoskedd 91 2.06 %
Szímő 86 1.94 %
Tótmegyer 86 1.94 %
Komját 84 1.90 %
Nyitranagykér 83 1.88 %
Kamocsa 75 1.70 %
Mánya 59 1.33 %
Jászfalu 44 0.99 %
Zsitvafödémes 41 0.93 %
Szencse 39 0.88 %
Újlót 37 0.84 %
Dögös 36 0.81 %
Kolta 36 0.81 %
Hull 35 0.79 %
Zsitvabesenyő 35 0.79 %
Nyitramalomszeg 34 0.77 %
Pozba 28 0.63 %
Jattó 28 0.63 %
Komáromszemere 26 0.59 %
Ohaj 25 0.57 %
Barsfüss 21 0.47 %
Szentmihályúr 20 0.45 %
Gyarak 19 0.43 %
Csornok 19 0.43 %
Kisbaromlak 17 0.38 %
Barsbaracska 16 0.36 %
Özdöge 14 0.32 %
Rendve 12 0.27 %
Komáromcsehi 10 0.23 %
Valkház 8 0.18 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 36.38 %
Nyitranagykér 217 25.47 %
Nagysurány 81 9.51 %
Komját 72 8.45 %
Tótmegyer 38 4.46 %
Udvard 36 4.23 %
Nyitramalomszeg 28 3.29 %
Tardoskedd 24 2.82 %
Csornok 13 1.53 %
Bánkeszi 12 1.41 %
Mánya 11 1.29 %
Andód 10 1.17 %
Újlót 9 1.06 %
Zsitvabesenyő 9 1.06 %
Hull 9 1.06 %
Komáromszemere 8 0.94 %
Rendve 8 0.94 %
Özdöge 8 0.94 %
Zsitvafödémes 8 0.94 %
Ohaj 7 0.82 %
Szencse 7 0.82 %
Barsfüss 7 0.82 %
Jászfalu 6 0.70 %
Fajkürt 6 0.70 %
Pozba 6 0.70 %
Barsbaracska 6 0.70 %
Kamocsa 5 0.59 %
Szentmihályúr 5 0.59 %
Komáromcsehi 5 0.59 %
Dögös 4 0.47 %
Kisbaromlak 4 0.47 %
Szímő 4 0.47 %
Kolta 3 0.35 %
Gyarak 3 0.35 %
Jattó 3 0.35 %
Valkház 1 0.12 %
Érsekújvár 1 595 34.01 %
Nagysurány 437 9.32 %
Komját 257 5.48 %
Tótmegyer 236 5.03 %
Bánkeszi 208 4.43 %
Udvard 170 3.62 %
Özdöge 132 2.81 %
Mánya 122 2.60 %
Zsitvafödémes 113 2.41 %
Nyitramalomszeg 100 2.13 %
Csornok 86 1.83 %
Szencse 86 1.83 %
Tardoskedd 85 1.81 %
Újlót 85 1.81 %
Jattó 80 1.71 %
Dögös 78 1.66 %
Fajkürt 74 1.58 %
Ohaj 71 1.51 %
Szentmihályúr 69 1.47 %
Hull 66 1.41 %
Nyitranagykér 66 1.41 %
Andód 63 1.34 %
Gyarak 60 1.28 %
Barsfüss 60 1.28 %
Kolta 60 1.28 %
Komáromszemere 55 1.17 %
Jászfalu 52 1.11 %
Komáromcsehi 50 1.07 %
Szímő 38 0.81 %
Kisbaromlak 36 0.77 %
Rendve 32 0.68 %
Pozba 28 0.60 %
Valkház 28 0.60 %
Zsitvabesenyő 23 0.49 %
Kamocsa 17 0.36 %
Barsbaracska 16 0.34 %
Érsekújvár 820 24.35 %
Nagysurány 546 16.22 %
Mánya 261 7.75 %
Bánkeszi 214 6.36 %
Gyarak 191 5.67 %
Zsitvafödémes 143 4.25 %
Komját 133 3.95 %
Hull 114 3.39 %
Ohaj 110 3.27 %
Újlót 107 3.18 %
Barsfüss 101 3.00 %
Tótmegyer 100 2.97 %
Szencse 98 2.91 %
Rendve 77 2.29 %
Valkház 69 2.05 %
Özdöge 66 1.96 %
Szentmihályúr 62 1.84 %
Nyitramalomszeg 57 1.69 %
Csornok 50 1.49 %
Udvard 45 1.34 %
Kolta 44 1.31 %
Nyitranagykér 43 1.28 %
Jászfalu 40 1.19 %
Fajkürt 38 1.13 %
Tardoskedd 36 1.07 %
Dögös 29 0.86 %
Kisbaromlak 27 0.80 %
Komáromszemere 23 0.68 %
Jattó 19 0.56 %
Barsbaracska 18 0.53 %
Pozba 14 0.42 %
Komáromcsehi 12 0.36 %
Kamocsa 12 0.36 %
Szímő 10 0.30 %
Andód 9 0.27 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 66.31 %
Nagysurány 178 4.50 %
Udvard 137 3.46 %
Andód 107 2.70 %
Bánkeszi 89 2.25 %
Tótmegyer 82 2.07 %
Komját 81 2.05 %
Szímő 77 1.95 %
Tardoskedd 73 1.84 %
Kamocsa 65 1.64 %
Nyitranagykér 62 1.57 %
Mánya 48 1.21 %
Zsitvafödémes 40 1.01 %
Zsitvabesenyő 36 0.91 %
Jászfalu 34 0.86 %
Hull 31 0.78 %
Jattó 27 0.68 %
Újlót 27 0.68 %
Nyitramalomszeg 26 0.66 %
Dögös 25 0.63 %
Szencse 24 0.61 %
Kolta 22 0.56 %
Komáromszemere 22 0.56 %
Ohaj 18 0.45 %
Szentmihályúr 17 0.43 %
Rendve 17 0.43 %
Kisbaromlak 16 0.40 %
Gyarak 16 0.40 %
Özdöge 14 0.35 %
Pozba 13 0.33 %
Csornok 13 0.33 %
Barsbaracska 12 0.30 %
Barsfüss 11 0.28 %
Valkház 10 0.25 %
Fajkürt 7 0.18 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Érsekújvár 376 20.60 %
Nagysurány 294 16.11 %
Ohaj 250 13.70 %
Mánya 102 5.59 %
Zsitvafödémes 95 5.21 %
Gyarak 92 5.04 %
Bánkeszi 80 4.38 %
Hull 79 4.33 %
Újlót 69 3.78 %
Barsfüss 61 3.34 %
Rendve 57 3.12 %
Szencse 55 3.01 %
Komját 53 2.90 %
Tótmegyer 45 2.47 %
Özdöge 43 2.36 %
Valkház 40 2.19 %
Nyitramalomszeg 34 1.86 %
Udvard 29 1.59 %
Csornok 25 1.37 %
Jászfalu 24 1.32 %
Fajkürt 22 1.21 %
Andód 20 1.10 %
Jattó 19 1.04 %
Nyitranagykér 17 0.93 %
Komáromszemere 16 0.88 %
Dögös 16 0.88 %
Kolta 15 0.82 %
Szentmihályúr 14 0.77 %
Tardoskedd 13 0.71 %
Zsitvabesenyő 13 0.71 %
Kisbaromlak 12 0.66 %
Komáromcsehi 7 0.38 %
Pozba 5 0.27 %
Barsbaracska 4 0.22 %
Szímő 3 0.16 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 33.60 %
Érsekújvár 235 15.51 %
Nagysurány 201 13.27 %
Dögös 60 3.96 %
Bánkeszi 58 3.83 %
Tótmegyer 51 3.37 %
Nyitramalomszeg 42 2.77 %
Mánya 39 2.57 %
Csornok 37 2.44 %
Özdöge 28 1.85 %
Tardoskedd 25 1.65 %
Nyitranagykér 24 1.58 %
Barsfüss 23 1.52 %
Zsitvafödémes 23 1.52 %
Újlót 19 1.25 %
Hull 18 1.19 %
Udvard 16 1.06 %
Szencse 16 1.06 %
Ohaj 15 0.99 %
Jattó 15 0.99 %
Gyarak 14 0.92 %
Kolta 14 0.92 %
Szentmihályúr 14 0.92 %
Jászfalu 13 0.86 %
Kisbaromlak 10 0.66 %
Szímő 9 0.59 %
Valkház 9 0.59 %
Komáromszemere 8 0.53 %
Rendve 7 0.46 %
Fajkürt 6 0.40 %
Andód 5 0.33 %
Komáromcsehi 4 0.26 %
Zsitvabesenyő 3 0.20 %
Barsbaracska 3 0.20 %
Pozba 1 0.07 %
Kamocsa 1 0.07 %
Nagysurány 140 14.72 %
Érsekújvár 131 13.77 %
Ohaj 71 7.47 %
Komját 44 4.63 %
Bánkeszi 29 3.05 %
Hull 28 2.94 %
Tótmegyer 27 2.84 %
Mánya 25 2.63 %
Szencse 19 2.00 %
Udvard 19 2.00 %
Barsfüss 18 1.89 %
Gyarak 17 1.79 %
Újlót 17 1.79 %
Zsitvafödémes 16 1.68 %
Rendve 16 1.68 %
Özdöge 15 1.58 %
Nyitramalomszeg 9 0.95 %
Csornok 9 0.95 %
Barsbaracska 9 0.95 %
Kolta 8 0.84 %
Valkház 8 0.84 %
Jászfalu 6 0.63 %
Nyitranagykér 6 0.63 %
Zsitvabesenyő 5 0.53 %
Fajkürt 5 0.53 %
Dögös 5 0.53 %
Jattó 5 0.53 %
Szentmihályúr 5 0.53 %
Komáromszemere 4 0.42 %
Szímő 4 0.42 %
Pozba 4 0.42 %
Tardoskedd 3 0.32 %
Kisbaromlak 3 0.32 %
Komáromcsehi 2 0.21 %
Kamocsa 2 0.21 %
Andód 1 0.11 %
Érsekújvár 1 247 41.93 %
Bánkeszi 674 22.66 %
Nagysurány 595 20.01 %
Tótmegyer 137 4.61 %
Komját 132 4.44 %
Mánya 106 3.56 %
Gyarak 98 3.30 %
Újlót 90 3.03 %
Zsitvafödémes 73 2.45 %
Hull 70 2.35 %
Udvard 64 2.15 %
Nyitramalomszeg 59 1.98 %
Ohaj 53 1.78 %
Szencse 52 1.75 %
Nyitranagykér 48 1.61 %
Rendve 42 1.41 %
Tardoskedd 42 1.41 %
Jászfalu 40 1.34 %
Barsfüss 38 1.28 %
Komáromszemere 34 1.14 %
Özdöge 33 1.11 %
Kisbaromlak 33 1.11 %
Andód 31 1.04 %
Szentmihályúr 28 0.94 %
Dögös 26 0.87 %
Kolta 24 0.81 %
Valkház 23 0.77 %
Jattó 22 0.74 %
Csornok 22 0.74 %
Fajkürt 21 0.71 %
Szímő 16 0.54 %
Barsbaracska 13 0.44 %
Komáromcsehi 11 0.37 %
Kamocsa 11 0.37 %
Zsitvabesenyő 6 0.20 %
Pozba 4 0.13 %
Érsekújvár 689 33.71 %
Nagysurány 192 9.39 %
Kolta 95 4.65 %
Bánkeszi 76 3.72 %
Tótmegyer 64 3.13 %
Udvard 52 2.54 %
Komját 52 2.54 %
Újlót 50 2.45 %
Komáromszemere 49 2.40 %
Szencse 45 2.20 %
Szentmihályúr 40 1.96 %
Tardoskedd 39 1.91 %
Mánya 38 1.86 %
Ohaj 33 1.61 %
Nyitranagykér 33 1.61 %
Csornok 32 1.57 %
Zsitvafödémes 31 1.52 %
Nyitramalomszeg 30 1.47 %
Rendve 28 1.37 %
Szímő 28 1.37 %
Komáromcsehi 28 1.37 %
Gyarak 27 1.32 %
Jászfalu 25 1.22 %
Andód 24 1.17 %
Dögös 24 1.17 %
Jattó 23 1.13 %
Fajkürt 22 1.08 %
Özdöge 21 1.03 %
Hull 20 0.98 %
Barsfüss 19 0.93 %
Zsitvabesenyő 16 0.78 %
Pozba 13 0.64 %
Valkház 12 0.59 %
Kisbaromlak 11 0.54 %
Kamocsa 10 0.49 %
Barsbaracska 9 0.44 %
Érsekújvár 1 145 36.46 %
Szímő 415 13.22 %
Udvard 297 9.46 %
Tardoskedd 252 8.03 %
Nyitranagykér 201 6.40 %
Andód 190 6.05 %
Kamocsa 178 5.67 %
Zsitvabesenyő 89 2.83 %
Pozba 68 2.17 %
Barsbaracska 35 1.11 %
Tótmegyer 16 0.51 %
Újlót 15 0.48 %
Komáromszemere 10 0.32 %
Komját 9 0.29 %
Jászfalu 7 0.22 %
Kolta 6 0.19 %
Bánkeszi 5 0.16 %
Nagysurány 5 0.16 %
Ohaj 4 0.13 %
Dögös 4 0.13 %
Kisbaromlak 4 0.13 %
Szencse 3 0.10 %
Szentmihályúr 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Csornok 3 0.10 %
Özdöge 3 0.10 %
Jattó 3 0.10 %
Zsitvafödémes 3 0.10 %
Gyarak 2 0.06 %
Barsfüss 2 0.06 %
Mánya 2 0.06 %
Komáromcsehi 2 0.06 %
Nyitramalomszeg 2 0.06 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 21.08 %
Komját 563 17.82 %
Nagysurány 510 16.14 %
Nyitranagykér 296 9.37 %
Bánkeszi 189 5.98 %
Özdöge 139 4.40 %
Tótmegyer 131 4.15 %
Újlót 111 3.51 %
Mánya 108 3.42 %
Nyitramalomszeg 92 2.91 %
Zsitvafödémes 91 2.88 %
Szencse 77 2.44 %
Ohaj 74 2.34 %
Hull 70 2.22 %
Dögös 70 2.22 %
Csornok 69 2.18 %
Barsfüss 67 2.12 %
Udvard 61 1.93 %
Fajkürt 60 1.90 %
Tardoskedd 59 1.87 %
Szímő 58 1.84 %
Szentmihályúr 57 1.80 %
Jattó 56 1.77 %
Gyarak 47 1.49 %
Valkház 37 1.17 %
Rendve 33 1.04 %
Kolta 31 0.98 %
Komáromszemere 29 0.92 %
Komáromcsehi 25 0.79 %
Pozba 25 0.79 %
Jászfalu 23 0.73 %
Andód 23 0.73 %
Kisbaromlak 22 0.70 %
Barsbaracska 21 0.66 %
Kamocsa 14 0.44 %
Zsitvabesenyő 10 0.32 %
Érsekújvár 753 35.17 %
Nagysurány 244 11.40 %
Komját 139 6.49 %
Tótmegyer 91 4.25 %
Zsitvafödémes 71 3.32 %
Komáromszemere 67 3.13 %
Bánkeszi 65 3.04 %
Tardoskedd 64 2.99 %
Nyitramalomszeg 62 2.90 %
Nyitranagykér 60 2.80 %
Mánya 58 2.71 %
Csornok 57 2.66 %
Udvard 55 2.57 %
Újlót 46 2.15 %
Özdöge 39 1.82 %
Hull 37 1.73 %
Jászfalu 36 1.68 %
Kolta 35 1.63 %
Rendve 34 1.59 %
Ohaj 32 1.49 %
Szencse 30 1.40 %
Szímő 29 1.35 %
Andód 28 1.31 %
Dögös 27 1.26 %
Jattó 25 1.17 %
Gyarak 25 1.17 %
Barsfüss 23 1.07 %
Pozba 21 0.98 %
Szentmihályúr 16 0.75 %
Barsbaracska 13 0.61 %
Kamocsa 11 0.51 %
Komáromcsehi 10 0.47 %
Fajkürt 10 0.47 %
Zsitvabesenyő 8 0.37 %
Kisbaromlak 7 0.33 %
Valkház 6 0.28 %
Érsekújvár 1 848 37.40 %
Nagysurány 409 8.28 %
Bánkeszi 242 4.90 %
Komját 138 2.79 %
Mánya 132 2.67 %
Tótmegyer 131 2.65 %
Újlót 117 2.37 %
Fajkürt 109 2.21 %
Ohaj 107 2.17 %
Gyarak 106 2.15 %
Hull 100 2.02 %
Udvard 88 1.78 %
Zsitvafödémes 87 1.76 %
Rendve 76 1.54 %
Szencse 72 1.46 %
Barsbaracska 67 1.36 %
Nyitramalomszeg 63 1.28 %
Jászfalu 59 1.19 %
Barsfüss 58 1.17 %
Tardoskedd 57 1.15 %
Pozba 56 1.13 %
Komáromszemere 56 1.13 %
Csornok 55 1.11 %
Kolta 53 1.07 %
Kisbaromlak 52 1.05 %
Andód 47 0.95 %
Jattó 40 0.81 %
Nyitranagykér 38 0.77 %
Özdöge 34 0.69 %
Komáromcsehi 30 0.61 %
Dögös 29 0.59 %
Szentmihályúr 26 0.53 %
Szímő 25 0.51 %
Valkház 21 0.43 %
Kamocsa 21 0.43 %
Zsitvabesenyő 12 0.24 %
Érsekújvár 255 32.61 %
Nagysurány 51 6.52 %
Tótmegyer 16 2.05 %
Tardoskedd 12 1.53 %
Szímő 11 1.41 %
Komját 11 1.41 %
Szentmihályúr 10 1.28 %
Udvard 10 1.28 %
Zsitvafödémes 9 1.15 %
Szencse 9 1.15 %
Nyitranagykér 8 1.02 %
Mánya 8 1.02 %
Bánkeszi 7 0.90 %
Kamocsa 7 0.90 %
Kolta 6 0.77 %
Rendve 6 0.77 %
Nyitramalomszeg 5 0.64 %
Zsitvabesenyő 5 0.64 %
Jászfalu 4 0.51 %
Barsbaracska 4 0.51 %
Hull 4 0.51 %
Ohaj 4 0.51 %
Valkház 4 0.51 %
Pozba 4 0.51 %
Komáromszemere 4 0.51 %
Andód 3 0.38 %
Komáromcsehi 3 0.38 %
Özdöge 3 0.38 %
Jattó 2 0.26 %
Barsfüss 2 0.26 %
Csornok 2 0.26 %
Fajkürt 2 0.26 %
Újlót 1 0.13 %
Dögös 1 0.13 %
Gyarak 1 0.13 %
Kisbaromlak 1 0.13 %
Nagysurány 1 534 50.51 %
Érsekújvár 1 075 35.40 %
Bánkeszi 260 8.56 %
Tótmegyer 151 4.97 %
Nyitramalomszeg 147 4.84 %
Komját 130 4.28 %
Zsitvafödémes 129 4.25 %
Mánya 117 3.85 %
Szencse 82 2.70 %
Újlót 74 2.44 %
Ohaj 65 2.14 %
Hull 63 2.07 %
Udvard 60 1.98 %
Barsfüss 60 1.98 %
Özdöge 58 1.91 %
Rendve 55 1.81 %
Csornok 54 1.78 %
Dögös 45 1.48 %
Jászfalu 38 1.25 %
Gyarak 37 1.22 %
Tardoskedd 35 1.15 %
Nyitranagykér 31 1.02 %
Valkház 31 1.02 %
Jattó 28 0.92 %
Kolta 26 0.86 %
Komáromszemere 25 0.82 %
Andód 25 0.82 %
Szentmihályúr 22 0.72 %
Kisbaromlak 15 0.49 %
Szímő 14 0.46 %
Fajkürt 13 0.43 %
Komáromcsehi 10 0.33 %
Pozba 9 0.30 %
Barsbaracska 9 0.30 %
Kamocsa 7 0.23 %
Zsitvabesenyő 5 0.16 %
Érsekújvár 1 458 24.48 %
Nagysurány 1 204 20.21 %
Bánkeszi 391 6.56 %
Komját 292 4.90 %
Tótmegyer 201 3.37 %
Nyitramalomszeg 188 3.16 %
Újlót 158 2.65 %
Zsitvafödémes 149 2.50 %
Ohaj 147 2.47 %
Mánya 135 2.27 %
Udvard 122 2.05 %
Özdöge 122 2.05 %
Gyarak 114 1.91 %
Szencse 110 1.85 %
Nyitranagykér 108 1.81 %
Hull 100 1.68 %
Tardoskedd 93 1.56 %
Barsfüss 90 1.51 %
Komáromszemere 73 1.23 %
Szentmihályúr 69 1.16 %
Dögös 68 1.14 %
Jattó 67 1.12 %
Kolta 64 1.07 %
Fajkürt 64 1.07 %
Csornok 62 1.04 %
Rendve 61 1.02 %
Jászfalu 55 0.92 %
Szímő 49 0.82 %
Kisbaromlak 39 0.65 %
Andód 38 0.64 %
Pozba 36 0.60 %
Valkház 36 0.60 %
Komáromcsehi 28 0.47 %
Zsitvabesenyő 23 0.39 %
Barsbaracska 23 0.39 %
Kamocsa 18 0.30 %
Érsekújvár 235 19.93 %
Nagysurány 223 18.91 %
Rendve 97 8.23 %
Bánkeszi 59 5.00 %
Komját 43 3.65 %
Tótmegyer 42 3.56 %
Hull 39 3.31 %
Újlót 34 2.88 %
Mánya 32 2.71 %
Zsitvafödémes 31 2.63 %
Szencse 31 2.63 %
Nyitramalomszeg 29 2.46 %
Barsfüss 25 2.12 %
Ohaj 23 1.95 %
Udvard 21 1.78 %
Özdöge 20 1.70 %
Nyitranagykér 20 1.70 %
Dögös 17 1.44 %
Tardoskedd 16 1.36 %
Jattó 15 1.27 %
Gyarak 13 1.10 %
Jászfalu 13 1.10 %
Kolta 13 1.10 %
Komáromcsehi 12 1.02 %
Komáromszemere 12 1.02 %
Csornok 10 0.85 %
Fajkürt 9 0.76 %
Valkház 8 0.68 %
Andód 8 0.68 %
Barsbaracska 6 0.51 %
Szentmihályúr 6 0.51 %
Zsitvabesenyő 6 0.51 %
Kisbaromlak 5 0.42 %
Pozba 2 0.17 %
Szímő 2 0.17 %
Kamocsa 2 0.17 %
Érsekújvár 750 26.83 %
Nagysurány 295 10.55 %
Tótmegyer 208 7.44 %
Komját 159 5.69 %
Bánkeszi 101 3.61 %
Zsitvafödémes 70 2.50 %
Csornok 60 2.15 %
Mánya 58 2.08 %
Nyitramalomszeg 54 1.93 %
Komáromszemere 48 1.72 %
Özdöge 47 1.68 %
Újlót 45 1.61 %
Ohaj 38 1.36 %
Szencse 38 1.36 %
Tardoskedd 38 1.36 %
Hull 36 1.29 %
Nyitranagykér 33 1.18 %
Udvard 33 1.18 %
Rendve 31 1.11 %
Kolta 30 1.07 %
Barsfüss 29 1.04 %
Jászfalu 28 1.00 %
Dögös 28 1.00 %
Andód 25 0.89 %
Gyarak 23 0.82 %
Jattó 23 0.82 %
Szímő 16 0.57 %
Szentmihályúr 14 0.50 %
Fajkürt 14 0.50 %
Kisbaromlak 10 0.36 %
Komáromcsehi 9 0.32 %
Valkház 7 0.25 %
Kamocsa 7 0.25 %
Pozba 5 0.18 %
Barsbaracska 5 0.18 %
Zsitvabesenyő 2 0.07 %
Érsekújvár 598 26.78 %
Nagysurány 241 10.79 %
Tótmegyer 166 7.43 %
Komját 121 5.42 %
Bánkeszi 74 3.31 %
Mánya 54 2.42 %
Zsitvafödémes 48 2.15 %
Újlót 43 1.93 %
Komáromszemere 43 1.93 %
Csornok 43 1.93 %
Nyitramalomszeg 41 1.84 %
Özdöge 35 1.57 %
Szencse 34 1.52 %
Tardoskedd 29 1.30 %
Kolta 29 1.30 %
Nyitranagykér 27 1.21 %
Ohaj 27 1.21 %
Hull 27 1.21 %
Udvard 25 1.12 %
Barsfüss 24 1.07 %
Rendve 24 1.07 %
Gyarak 22 0.99 %
Dögös 22 0.99 %
Andód 19 0.85 %
Jászfalu 18 0.81 %
Jattó 16 0.72 %
Barsbaracska 11 0.49 %
Fajkürt 11 0.49 %
Szímő 11 0.49 %
Komáromcsehi 9 0.40 %
Szentmihályúr 8 0.36 %
Kisbaromlak 7 0.31 %
Kamocsa 5 0.22 %
Valkház 4 0.18 %
Pozba 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 2 0.09 %
Érsekújvár 911 35.80 %
Szímő 258 10.14 %
Udvard 222 8.72 %
Tardoskedd 195 7.66 %
Andód 174 6.84 %
Nyitranagykér 132 5.19 %
Kamocsa 106 4.17 %
Zsitvabesenyő 76 2.99 %
Pozba 56 2.20 %
Barsbaracska 32 1.26 %
Nagysurány 21 0.83 %
Kolta 13 0.51 %
Újlót 12 0.47 %
Tótmegyer 9 0.35 %
Komáromszemere 7 0.28 %
Komját 7 0.28 %
Ohaj 4 0.16 %
Kisbaromlak 4 0.16 %
Jattó 4 0.16 %
Jászfalu 4 0.16 %
Bánkeszi 4 0.16 %
Szencse 3 0.12 %
Dögös 3 0.12 %
Zsitvafödémes 3 0.12 %
Szentmihályúr 2 0.08 %
Valkház 2 0.08 %
Nyitramalomszeg 2 0.08 %
Gyarak 2 0.08 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 55.19 %
Nagysurány 374 4.83 %
Udvard 346 4.47 %
Bánkeszi 230 2.97 %
Tardoskedd 210 2.71 %
Tótmegyer 184 2.38 %
Andód 163 2.11 %
Szímő 147 1.90 %
Nyitranagykér 115 1.49 %
Komját 113 1.46 %
Zsitvabesenyő 105 1.36 %
Kamocsa 76 0.98 %
Újlót 72 0.93 %
Jászfalu 70 0.90 %
Ohaj 69 0.89 %
Nyitramalomszeg 65 0.84 %
Jattó 62 0.80 %
Zsitvafödémes 60 0.78 %
Mánya 58 0.75 %
Kisbaromlak 57 0.74 %
Barsfüss 52 0.67 %
Komáromszemere 51 0.66 %
Fajkürt 48 0.62 %
Szencse 48 0.62 %
Pozba 45 0.58 %
Kolta 40 0.52 %
Dögös 34 0.44 %
Gyarak 32 0.41 %
Hull 31 0.40 %
Özdöge 28 0.36 %
Barsbaracska 22 0.28 %
Rendve 21 0.27 %
Csornok 18 0.23 %
Szentmihályúr 14 0.18 %
Valkház 14 0.18 %
Komáromcsehi 11 0.14 %
Érsekújvár 1 479 46.89 %
Bánkeszi 97 3.08 %
Nagysurány 89 2.82 %
Tótmegyer 75 2.38 %
Udvard 73 2.31 %
Andód 43 1.36 %
Újlót 40 1.27 %
Komját 31 0.98 %
Kisbaromlak 25 0.79 %
Ohaj 23 0.73 %
Komáromszemere 21 0.67 %
Tardoskedd 20 0.63 %
Jászfalu 19 0.60 %
Mánya 19 0.60 %
Hull 18 0.57 %
Zsitvafödémes 17 0.54 %
Szímő 15 0.48 %
Nyitramalomszeg 15 0.48 %
Barsfüss 14 0.44 %
Zsitvabesenyő 13 0.41 %
Kolta 12 0.38 %
Özdöge 12 0.38 %
Szencse 12 0.38 %
Dögös 10 0.32 %
Kamocsa 8 0.25 %
Rendve 8 0.25 %
Gyarak 8 0.25 %
Csornok 8 0.25 %
Nyitranagykér 8 0.25 %
Szentmihályúr 7 0.22 %
Pozba 6 0.19 %
Jattó 6 0.19 %
Komáromcsehi 5 0.16 %
Barsbaracska 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Fajkürt 3 0.10 %
Érsekújvár 624 34.27 %
Nagysurány 221 12.14 %
Komját 115 6.32 %
Tótmegyer 93 5.11 %
Bánkeszi 54 2.97 %
Zsitvafödémes 50 2.75 %
Mánya 50 2.75 %
Újlót 43 2.36 %
Csornok 42 2.31 %
Komáromszemere 42 2.31 %
Nyitramalomszeg 35 1.92 %
Hull 34 1.87 %
Ohaj 31 1.70 %
Szencse 30 1.65 %
Tardoskedd 30 1.65 %
Özdöge 30 1.65 %
Rendve 30 1.65 %
Jászfalu 30 1.65 %
Barsfüss 27 1.48 %
Udvard 24 1.32 %
Kolta 20 1.10 %
Nyitranagykér 20 1.10 %
Jattó 20 1.10 %
Dögös 19 1.04 %
Gyarak 18 0.99 %
Andód 15 0.82 %
Szímő 13 0.71 %
Komáromcsehi 12 0.66 %
Szentmihályúr 11 0.60 %
Barsbaracska 9 0.49 %
Fajkürt 8 0.44 %
Kisbaromlak 8 0.44 %
Zsitvabesenyő 7 0.38 %
Valkház 7 0.38 %
Pozba 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.16 %
Érsekújvár 1 095 50.21 %
Nagysurány 148 6.79 %
Bánkeszi 71 3.26 %
Tótmegyer 70 3.21 %
Komját 54 2.48 %
Udvard 51 2.34 %
Tardoskedd 37 1.70 %
Mánya 32 1.47 %
Nyitranagykér 30 1.38 %
Andód 29 1.33 %
Újlót 26 1.19 %
Zsitvafödémes 25 1.15 %
Kisbaromlak 24 1.10 %
Szencse 23 1.05 %
Kolta 21 0.96 %
Dögös 18 0.83 %
Gyarak 18 0.83 %
Nyitramalomszeg 18 0.83 %
Jattó 17 0.78 %
Ohaj 17 0.78 %
Csornok 17 0.78 %
Szímő 14 0.64 %
Özdöge 14 0.64 %
Komáromszemere 13 0.60 %
Hull 13 0.60 %
Barsfüss 9 0.41 %
Kamocsa 9 0.41 %
Jászfalu 9 0.41 %
Rendve 8 0.37 %
Komáromcsehi 8 0.37 %
Zsitvabesenyő 6 0.28 %
Szentmihályúr 6 0.28 %
Barsbaracska 4 0.18 %
Pozba 3 0.14 %
Fajkürt 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Érsekújvár 499 27.34 %
Nagysurány 267 14.63 %
Mánya 120 6.58 %
Komját 119 6.52 %
Zsitvafödémes 85 4.66 %
Tótmegyer 82 4.49 %
Bánkeszi 57 3.12 %
Csornok 46 2.52 %
Komáromszemere 44 2.41 %
Özdöge 41 2.25 %
Nyitramalomszeg 40 2.19 %
Gyarak 40 2.19 %
Újlót 39 2.14 %
Hull 38 2.08 %
Ohaj 37 2.03 %
Rendve 35 1.92 %
Szencse 35 1.92 %
Barsfüss 32 1.75 %
Udvard 30 1.64 %
Kolta 25 1.37 %
Tardoskedd 24 1.32 %
Jászfalu 22 1.21 %
Nyitranagykér 21 1.15 %
Dögös 21 1.15 %
Szentmihályúr 19 1.04 %
Jattó 15 0.82 %
Fajkürt 14 0.77 %
Kisbaromlak 11 0.60 %
Valkház 11 0.60 %
Andód 9 0.49 %
Szímő 8 0.44 %
Komáromcsehi 8 0.44 %
Barsbaracska 4 0.22 %
Kamocsa 3 0.16 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 35.68 %
Bánkeszi 392 22.63 %
Nagysurány 324 18.71 %
Komját 86 4.97 %
Tótmegyer 81 4.68 %
Tardoskedd 48 2.77 %
Mánya 46 2.66 %
Zsitvafödémes 42 2.42 %
Ohaj 40 2.31 %
Újlót 34 1.96 %
Nyitramalomszeg 32 1.85 %
Jattó 32 1.85 %
Gyarak 29 1.67 %
Jászfalu 28 1.62 %
Szencse 28 1.62 %
Rendve 26 1.50 %
Udvard 26 1.50 %
Barsfüss 24 1.39 %
Nyitranagykér 21 1.21 %
Hull 21 1.21 %
Csornok 21 1.21 %
Dögös 20 1.15 %
Özdöge 19 1.10 %
Andód 17 0.98 %
Valkház 16 0.92 %
Komáromszemere 16 0.92 %
Kolta 16 0.92 %
Kisbaromlak 15 0.87 %
Szentmihályúr 10 0.58 %
Zsitvabesenyő 8 0.46 %
Barsbaracska 7 0.40 %
Fajkürt 7 0.40 %
Szímő 6 0.35 %
Pozba 4 0.23 %
Komáromcsehi 3 0.17 %
Kamocsa 2 0.12 %
Érsekújvár 802 30.12 %
Szímő 240 9.01 %
Udvard 225 8.45 %
Tardoskedd 188 7.06 %
Kamocsa 167 6.27 %
Nyitranagykér 124 4.66 %
Andód 100 3.76 %
Zsitvabesenyő 66 2.48 %
Pozba 58 2.18 %
Barsbaracska 39 1.46 %
Nagysurány 17 0.64 %
Kolta 11 0.41 %
Újlót 10 0.38 %
Szentmihályúr 8 0.30 %
Komját 8 0.30 %
Komáromszemere 6 0.23 %
Bánkeszi 6 0.23 %
Kisbaromlak 5 0.19 %
Nyitramalomszeg 5 0.19 %
Jászfalu 5 0.19 %
Jattó 4 0.15 %
Tótmegyer 4 0.15 %
Dögös 4 0.15 %
Komáromcsehi 3 0.11 %
Szencse 3 0.11 %
Zsitvafödémes 3 0.11 %
Hull 3 0.11 %
Valkház 3 0.11 %
Csornok 2 0.08 %
Özdöge 2 0.08 %
Gyarak 1 0.04 %
Ohaj 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 32.39 %
Nagysurány 483 13.19 %
Komját 216 5.90 %
Bánkeszi 152 4.15 %
Tótmegyer 148 4.04 %
Udvard 142 3.88 %
Tardoskedd 118 3.22 %
Mánya 112 3.06 %
Özdöge 105 2.87 %
Újlót 101 2.76 %
Szencse 91 2.48 %
Ohaj 84 2.29 %
Nyitranagykér 82 2.24 %
Zsitvafödémes 82 2.24 %
Nyitramalomszeg 76 2.08 %
Gyarak 71 1.94 %
Szímő 70 1.91 %
Komáromszemere 70 1.91 %
Hull 70 1.91 %
Dögös 65 1.77 %
Jattó 65 1.77 %
Szentmihályúr 64 1.75 %
Fajkürt 63 1.72 %
Kolta 61 1.67 %
Jászfalu 59 1.61 %
Barsfüss 51 1.39 %
Rendve 49 1.34 %
Csornok 44 1.20 %
Komáromcsehi 44 1.20 %
Kisbaromlak 40 1.09 %
Pozba 35 0.96 %
Valkház 34 0.93 %
Kamocsa 33 0.90 %
Andód 31 0.85 %
Zsitvabesenyő 28 0.76 %
Barsbaracska 20 0.55 %
Érsekújvár 1 374 43.19 %
Nagysurány 198 6.22 %
Bánkeszi 92 2.89 %
Tótmegyer 84 2.64 %
Komját 53 1.67 %
Udvard 46 1.45 %
Szencse 46 1.45 %
Mánya 41 1.29 %
Újlót 38 1.19 %
Tardoskedd 38 1.19 %
Barsfüss 38 1.19 %
Hull 37 1.16 %
Ohaj 36 1.13 %
Zsitvafödémes 35 1.10 %
Nyitranagykér 34 1.07 %
Jattó 33 1.04 %
Andód 30 0.94 %
Jászfalu 27 0.85 %
Nyitramalomszeg 26 0.82 %
Kolta 24 0.75 %
Gyarak 24 0.75 %
Dögös 23 0.72 %
Rendve 20 0.63 %
Fajkürt 17 0.53 %
Csornok 17 0.53 %
Komáromszemere 17 0.53 %
Özdöge 17 0.53 %
Szímő 15 0.47 %
Kisbaromlak 13 0.41 %
Valkház 13 0.41 %
Pozba 10 0.31 %
Szentmihályúr 9 0.28 %
Komáromcsehi 9 0.28 %
Zsitvabesenyő 9 0.28 %
Barsbaracska 6 0.19 %
Kamocsa 6 0.19 %
Érsekújvár 1 846 62.66 %
Komját 223 7.57 %
Nagysurány 155 5.26 %
Bánkeszi 85 2.89 %
Tótmegyer 73 2.48 %
Udvard 59 2.00 %
Nyitranagykér 51 1.73 %
Tardoskedd 43 1.46 %
Andód 43 1.46 %
Zsitvafödémes 33 1.12 %
Újlót 29 0.98 %
Jászfalu 26 0.88 %
Mánya 24 0.81 %
Komáromszemere 24 0.81 %
Dögös 22 0.75 %
Nyitramalomszeg 22 0.75 %
Csornok 21 0.71 %
Özdöge 16 0.54 %
Barsfüss 16 0.54 %
Szímő 15 0.51 %
Hull 15 0.51 %
Jattó 14 0.48 %
Szencse 13 0.44 %
Ohaj 12 0.41 %
Kamocsa 12 0.41 %
Zsitvabesenyő 12 0.41 %
Rendve 12 0.41 %
Gyarak 11 0.37 %
Szentmihályúr 11 0.37 %
Kolta 9 0.31 %
Kisbaromlak 8 0.27 %
Barsbaracska 7 0.24 %
Fajkürt 6 0.20 %
Valkház 6 0.20 %
Pozba 4 0.14 %
Komáromcsehi 3 0.10 %
Érsekújvár 119 21.79 %
Udvard 24 4.40 %
Nagysurány 15 2.75 %
Tótmegyer 12 2.20 %
Bánkeszi 8 1.47 %
Újlót 7 1.28 %
Mánya 7 1.28 %
Kolta 6 1.10 %
Nyitranagykér 5 0.92 %
Komját 5 0.92 %
Zsitvafödémes 5 0.92 %
Tardoskedd 4 0.73 %
Nyitramalomszeg 3 0.55 %
Fajkürt 3 0.55 %
Özdöge 3 0.55 %
Barsbaracska 3 0.55 %
Szencse 3 0.55 %
Komáromszemere 3 0.55 %
Rendve 3 0.55 %
Dögös 3 0.55 %
Andód 2 0.37 %
Szentmihályúr 2 0.37 %
Jattó 2 0.37 %
Barsfüss 2 0.37 %
Zsitvabesenyő 2 0.37 %
Ohaj 2 0.37 %
Kamocsa 2 0.37 %
Komáromcsehi 2 0.37 %
Pozba 1 0.18 %
Gyarak 1 0.18 %
Jászfalu 1 0.18 %
Hull 1 0.18 %
Csornok 1 0.18 %
Valkház 1 0.18 %
Szímő 1 0.18 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
333 35.77%
VPN
252 27.07%
KSČ
109 11.71%
SPV
85 9.13%
SNS
59 6.34%
DS
30 3.22%
SSL
19 2.04%
SZ
12 1.29%
Együttélés-MKDM
11 1.18%
SD
11 1.18%
ČSS
4 0.43%
Egyéb
6 0.64%
Érvényes szavazatok 931
HZDS
368 42.30%
KDH
170 19.54%
SNS
94 10.80%
SDSS
72 8.28%
SDĽ
68 7.82%
SKDH
25 2.87%
ODÚ
17 1.95%
KSS
13 1.49%
SZS
10 1.15%
SZ
6 0.69%
SPI
5 0.57%
Magyar Polgári Párt
5 0.57%
DS-ODS
4 0.46%
Egyéb
13 1.49%
Érvényes szavazatok 870
HZDS-RSS
364 46.19%
KDH
139 17.64%
ZRS
74 9.39%
SNS
59 7.49%
KSS
37 4.70%
KSÚ
36 4.57%
26 3.30%
SP-VOĽBA
24 3.05%
SPK
10 1.27%
HZPCS
6 0.76%
DS
5 0.63%
MK
1 0.13%
Egyéb
7 0.89%
Érvényes szavazatok 788
HZDS
239 28.52%
SDK
217 25.89%
SDĽ
132 15.75%
SNS
108 12.89%
KSS
65 7.76%
SOP
37 4.42%
ZRS
16 1.91%
NSK
11 1.31%
SLS
6 0.72%
MKP
1 0.12%
Egyéb
6 0.72%
Érvényes szavazatok 838
HZDS
143 20.88%
SMER
104 15.18%
KDH
97 14.16%
ANO
68 9.93%
SDKU
68 9.93%
SNS
58 8.47%
PSNS
41 5.99%
KSS
30 4.38%
HZD
25 3.65%
MKP
12 1.75%
ROSA
8 1.17%
SDA
6 0.88%
NOSNP
5 0.73%
LB
4 0.58%
SNJ
4 0.58%
ZRS
3 0.44%
SZS
3 0.44%
Egyéb
6 0.88%
Érvényes szavazatok 685
SMER
152 30.46%
SNS
103 20.64%
KDH
75 15.03%
SDKU DS
74 14.83%
ĽS HZDS
33 6.61%
KSS
17 3.41%
SF
12 2.40%
MKP
12 2.40%
LB
9 1.80%
SLS
6 1.20%
ANO
3 0.60%
Egyéb
3 0.60%
Érvényes szavazatok 499
SMER
238 41.90%
SDKU DS
78 13.73%
KDH
76 13.38%
SaS
57 10.04%
SNS
47 8.27%
Most-Híd
21 3.70%
SDĽ
12 2.11%
LSNS
11 1.94%
ĽS HZDS
10 1.76%
KSS
7 1.23%
EDS
3 0.53%
Únia
3 0.53%
MKP
1 0.18%
Egyéb
4 0.70%
Érvényes szavazatok 568
SMER SD
278 49.82%
SNS
75 13.44%
KDH
75 13.44%
OĽaNO
35 6.27%
SDKU DS
24 4.30%
Most-Híd
11 1.97%
SaS
11 1.97%
LSNS
10 1.79%
99 Percent
10 1.79%
Zmena zdola DU
7 1.25%
SSS NM
5 0.90%
PaS
4 0.72%
KSS
3 0.54%
SZ
3 0.54%
Egyéb
7 1.25%
Érvényes szavazatok 558
SMER SD
193 33.98%
SNS
80 14.08%
LSNS
64 11.27%
SaS
46 8.10%
KDH
45 7.92%
OĽANO-NOVA
42 7.39%
SME RODINA
37 6.51%
#SIEŤ
34 5.99%
Most-Híd
15 2.64%
Egyéb
12 2.11%
Érvényes szavazatok 568
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések