SK
RS
.....

Jánosi

Község

címer zászló
1220 96% magyar 1910
517 38% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Jánosi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rimavské Janovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
(Barintpuszta), Csecsér, Diós-tető, (Gatyáspuszta), Gernyő-völgy, (Harasztpuszta), Homloka, Jánosipuszta, (Letettpuszta), (Mártonvölgypuszta), Mocsárpuszta, (Petruspuszta), (Szelespuszta), (Török Báli
Koordináták:
48.34150314, 20.06265259
Terület:
26,10 km2
Rang:
község
Népesség:
1351
Tszf. magasság:
196 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98001
Település kód:
515469
Szervezeti azonosító:
319058
Adóazonosító:
2021230420

A község a Gömöri-medence nyugati részén, a Rima-folyó bal partján, Rimaszombattól 6 km-re délkeletre, Feledtől 6 km-re északnyugatra, az 531-es út és a Feled-Breznóbánya vasútvonal (megállóhely) mentén fekszik. Területe 200-280 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt dombvidék. Nyugatról Kisgömöri, nyugatról és északról Rimaszombat (Rimaszombat és Bakti katasztere), északkeletről Szútor, keletről Bellény, délkeletről Rimapálfala, délről pedig Feled határolja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe 1910-21 között 27,94 km²-ről 27,14 km²-re csökkent, majd 1921-1938 között a korábban Jánosihoz tartozó Ivánfalapusztát Feledhez csatolták, így alakult ki mai 26,10 km²-es területe.

Népesség

1910-ben 1269, 1921-ben 1187, 1938-ban pedig 1282, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Az 1920-as években a földbirtokreform keretében határába szlovák kolonisták települtek (1930-ra a (cseh)szlovákok aránya 19,6 %-ra nőtt), 1945 után pedig magyar lakosságának egy részét kitelepítették és magyarországi szlovák telepesek érkeztek a községbe. Ez alapvetően megváltoztatta a község etnikai képét, 1991-re már szlovák többségűvé vált. 1991-2011 között népességszáma 10,9 %-al nőtt (1189 főről 1319-re), a magyarok aránya 45,1 %-ról 29,6 %-ra csökkent (ugyanakkor a lakosság 43,1 %-a magyar anyanyelvű), a szlovákoké 49,1 %-ról 47,7 %-ra csökkent, a romáké ugyanakkor 4,5 %-ról 11,1 %-ra növekedett. Magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya is (10,6 %). A lakosság 42,3 %-a roma etnikumhoz tartozik. Az eredetileg református többségű községben (1921-ben a reformátusok aránya 52,4 % volt) mára a lakosság 51,8 %-a római katolikus vallású, a reformátusok aránya 10,2 %-ra csökkent, az evangélikusok aránya 4,7 %, a felekezeten kívülieké 13,3 %. 2011-ben az összlakosság 86,4 %-a élt a községközpontban (1140 fő), 7,7 %-a Jánosipusztán (Jánošíky, 102 fő), 5,8 %-a pedig Mocsárpusztán (Močiar, 77 fő).

Történelem

Területe ősidők óta lakott, határában bronzkori használati tárgyak, a hatvani kultúra emlékei kerültek elő. A magyarság a 10. század végéig telepedett le a Rima-völgyben, közülük kiemelkedett a Jánosi-nemzetség, mely sosem került a királyi vártól függő viszonyba. A Jánosiak alapították a bencés apátságot és a falut, mely legkésőbb a 12. század első felében már fennállt. A mai települést 1221-ben „Janus” néven említik először, nevét valószínűleg a Jánosi-nemzetségről kapta. A jánosi bencés apátságnak a 15. században 38 jobbágyportája volt. Kolostora az idők során nyomtalanul elpusztult, de a templom ma is áll. Egyes vélemények szerint itt másolták a híres Pray-kódexet és itt írták bele a Halotti beszédet is. 1427-ben az adóösszeírásban „Janosy” alakban szerepel. Ekkor 33 portája volt. Túlnyomórészt magyarok lakták, 1551-ben családneveinek 19 %-a volt szláv eredetű (valószínűleg a 15. században itt letelepedett husziták leszármazottai). A 16. században a töröknek fizetett adót. 1683-ban a török ellen vonuló lengyel-litván hadak dúlták fel, házait felgyújtották, lakossága elmenekült. 1750 körül nagy éhínség szintén sok lakosát kényszerítette menekülésre. A Jánosy-nemzetség kihalása után nagyrészt középnemes birtokosoké, több kúria is épült a községben. Lakói a 16. században református hitre tértek, 1707-ben református prédikátort és tanítómestert említenek a faluban, református iskolájáról 1665-ből származik a legkorábbi említés. Református lelkészét, Szentpéteri Istvánt, 1674-ben megidézte a pozsonyi vésztörvényszék. 1837-ben 1276 lakosa volt. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak, a 19. században híres volt dohány- és dinnyetermesztéséről. A településen született Vályi Klára költőnő, akinek 1798-ban és 1807-ben két verseskötete is megjelent. A község temetőjében látható Lenkey István 48-as honvéd százados síremléke. Itt volt lelkész Katona Mihály (1780–1842) református lelkész, a Tiszáninneni Református Egyházkerület esperese, továbbá itt volt nevelő Fábry János (1830–1907) muzeológus, botanikus, tanár, iskolaigazgató, múzeumigazgató. Jánosi apát volt Rómer Flóris (1815–1889) régész, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nagyváradi nagyprépost-kanonok. 1920-ig Gömör Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, majd 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták. A településre már a két világháború közötti földbirtokreform keretében zajló kolonizáció (1923-24-ben Jánosipusztán 17 család vásárolt összesen 168 hektáros területet), majd az 1945 utáni belső telepítések során szlovák telepesek költöztek, magyar lakosságának egy részét ezzel párhuzamosan a lakosságcsere keretében áttelepítették Magyarországra. Az erőltetett népmozgások hatása a 19. század elején még majdnem színmagyar község napjainkra vegyes lakosságúvá vált.

Mai jelentősége

A községben szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskola és szlovák óvoda található, határában napkollektoros erőmű üzemel. Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1150 körül román stílusban épült a bencések monostortemplomaként, országos jelentőségű műemlék. 1876-ban Schulek Frigyes és Storno Ferenc tervei alapján felújították. Református temploma eredetileg a 14. században épült gótikus stílusban, a 19. században nyerte el jelenlegi formáját. Három műemléki értékű kúria is található a községben (Török-, Szathmáry-Királyi-, Vályi-kúriák, klasszicista stílusú építmények a 18-19. századból). A községben egy régi vízimalom is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

JÁNOSI Jeles magyar falu Gömör Várm. földes Urai több Urak, lakosai reformátusok, fekszik Rimaszombathoz közel, Felednek filiája. Itten szűlettetett vala Jánosi, a’ kinek gondatlansága miatt Fülek elhagyatott. Földgyei jók, el adásra alkalmatos helyei Rimaszombatban, Jólsván, és Rosnyón is, legelője, fája van, jó fazekakat is készítenek lakosai.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Jánosi, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Rimaszombathoz kelet-délre 1 órányira: 240 kath., 1036 ref. lak. Ref. anya-, kath. leány-szentegyház. Határja róna s gazdag termékenységü; dohányt, dinnyét sokat termeszt. Fő birtokos Szathmári Király, kinek itt derék lakháza van.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Jánosi lakosai elmagyarosodott husziták, jómódú, értelmes földmívelők, földjüket igen jól mívelik. A község Árpádkori templomát nem régiben megújították, de egykori Benedek-rendű kolostorának már a helyét sem tudni.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Jánosi, rimavölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 265 házzal és 1373, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. 1427-ben a Jánosy család és a jánosi apát birtoka. A jánosi benczés apátságnak már ekkor 38 jobbágyportája volt a községben, a mi jelentőségének bizonyítéka. Az apátsági templom, stílszerűen restaurálva, maig is fennáll és egyike az ország legérdekesebb műemlékeinek. A Jánosyak, vagy Jánosfalvyak után a Fügedyek ezek után pedig az Abaffyak lettek a község birtokosai, később pedig a Dorogfiak, a br. Vécsey, Koós, Lévay, Fáy, Vajda, Vályi, Török, Szathmáry-Király, Borbély és a báró Nyáry családok. Most báró Nyáry Sándornak és a Sárközy örökösöknek van itt nagyobb birtokuk. A községben több régi kúria van, melyeket a Török, a Vályi és a Szathmáry-Király család építtetett. Ez utóbbi most báró Nyáry Sándoré. A ház homlokzatán Ferenczy szobrász érdekes csoportozata van elhelyezve, az ide tartozó parkban pedig ugyancsak Ferenczitől és Izsótól egy vasból öntött emlék, melynek talapzatát Izsó Miklós faragta. A XVIII. században Janosowce tót néven is emlegetik a községet. A mult században nevezetes dohány- és dinnyetermelő hely volt. Az apátsági templomon kívül a reformátusoknak is van itt templomuk, melynek hátsó része szintén árpádkori építmény s 1804-ben építették hozzá az elejét. A községhez tartoznak Martonvölgy, Letett, Petrus, Szilas, Cseres, Haraszt, Sárköz, Diós és Ivánfala puszták, melyek közül a két utóbbi hajdan szintén község volt. Ivánfala már 1427-ben mint a Jánosy család birtoka szerepel, Dió pedig Diófa néven 1413-ban a Derencsényiek birtoka. A község határában bronzkori tárgyakat leltek, melyek a rimaszombati múzeumba kerültek. A lakosok dal- és olvasó-egyletet tartanak fenn. A református egyház birtokában több, a XVII. századból való, szent-edény van. A községben van posta és vasúti megállóhely, távíró állomása pedig Feled.

Magyar Katolikus Lexikon

Jánosi, v. Gömör-Kishont vm. (Rimavské Janovce, Szl.): 1. egykori bencés apátság az esztergomi, majd rozsnyói egyhm-ben. - Keletkezését homály fedi. Késői adatok szerint Szt János tiszt-ére volt sztelve. Az apátnak 1427: 33, 1431: 30 jobbágyportája volt. 1500: apátja, György édesanyjával együtt Rómában felvétette magát a Szentlélek Társ-ba. A kk-ból az apátságról más adat nem maradt. - 1723: →Sajgó Benedek a bencések nevében tiltakozott az apáti c. adományozása ellen. →Rómer Flóris, ~ c. apátja 1876: Storno Ferenccel restauráltatta a romos román tp-ot. Az egyhajós tp. félkörös szentéllyel záródik, a hajó kazettás, lapos mennyezetű, a Ny-i toronypár oldalt kívülálló. - Címét viselte: 1723: Hörnigh Ferdinánd, 1795: Apor József, 1851: Schevovics Ferenc egri knk., 1866: Hegedűs József, 1874: Rómer Flóris, 1889: Agócs János félegyházi, 1901: Pruzsinszky József gödöllői plnos, 1910: Matzenauer Oszkár váci knk. -

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Jánosi. A Szent Benedek-rendi apátságnak volt itt a régi időkben birtoka. 1427-ben a bencés apátság 38 jobbágytelket számlál, ami azt jelenti, hogy Zsigmond király idejében ez tekintélyes község volt. A rend temploma is ebből az időből való és igen értékes történelmi nevezetessége a vidéknek. Idők folyamán a Jánosyak, Fügedyek és Abaffyak voltak a község földesurai, újabb időben a Doroghyak, a báró Vécsey-, Koós-, Fáy-, Lévay-, Vajda-, Vályi-, Szathmáry-, Király-, Borbély- és a báró Nyárycsaládok következtek sorra. Értékes kastély a községben a báró Nyáryféle kuria, amelyet Ferenczy és Izsó szobrászok alkotásai díszítenek. Ezenkívül a Török- és a Vályi-család kúriái is fennmaradtak. A reformátusok templomát 1804-ben építették át egy árpádkori maradványból olymódon, hogy a régi hátulsó részt egy új mellső épületrésszel kiegészítették. A községgel határos Ivánfalva puszta 1427-ben szintén a Jánosyaké volt, Dióspuszta pedig 1413-ban, mint a Derecsényiek birtoka nyer említést. A református templomban több XVII. századbeli értékes egyházi edény van. A község területe 4535 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1282. Külterületi lakott helyei: Bulgárkertészet, Dióspuszta, Haraszközipuszta, Kavicsbányapuszta, Martonpuszta, Mocsárpuszta, Petruszpuszta, Sárközytanya, Szelespuszta.

Vályi Klára

1750.
Jánosi - megszületett
Névelőfordulások
1221
Janus
1427
Janosy
1773
Jánosi, Janossowcze,
1786
Jánoschi, Janossowce,
1808
Jánosi, Janossowce,
1863
Jánosi,
1920
Janošovce,
1927
Jánošovce, Jánosi,
1938
Jánosi,
1945
Jánošovce, Jánosi,
1948
Rimavské Janovce
1994
Jánosi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Jánosi (Rimavské Janovce) 301
Telefon: 0475677116
Fax: 0475677116

Honlap: rimavskejanovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Krahulec Stanislav (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Fülöp Gabriel (Független)
Uhrin Roman (Független)
Cerovský Ivan (Független)
Nagy Alexander (Független)
Fülöp Peter (MOST - HÍD)
Kuric Stanislav (SMER-SD)
Kovács Peter (SMK-MKP)
Független 57% Független 4 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Jánosii Posta

Jánosi 302

Rima Völgye Kistérség Önkormányzati Társulás

Jánosi 301

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Jánosi 425

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Jánosi 84

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Jánosi 425

Jánosii Községi Hivatal

Jánosi 301

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1205 95%
szlovákok 18 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 33 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1265
magyarok 1220 96%
szlovákok 49 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1269
magyarok 1123 95%
szlovákok 43 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1187
magyarok 536 45%
szlovákok 584 49%
romák 54 5%
ukránok 1 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1189
magyarok 499 41%
szlovákok 638 53%
romák 63 5%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1207
magyarok 391 30%
szlovákok 629 48%
romák 147 11%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 140 11%
összlétszám 1319
magyarok 517 38%
szlovákok 728 53%
romák 112 8%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 1373
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1047
Választási részvétel: 56.45 %
Kiadott boríték: 591
Bedobott boríték: 591

Polgármester

Érvényes szavazólap: 583
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krahulec Stanislav 352 60.38 % SMER-SD
Hajdú Ladislav 231 39.62 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fülöp Gabriel 285 Független
Uhrin Roman 277 Független
Cerovský Ivan 245 Független
Fülöp Peter 212 MOST - HÍD
Nagy Alexander 203 Független
Kovács Peter 190 SMK-MKP
Kuric Stanislav 186 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 42.86% Független 3 képviselö SIEŤ 14.29% SIEŤ 1 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1039
Választási részvétel: 14.92 %
Kiadott boríték: 155
Bedobott boríték: 155
Választásra jogosult: 1039
Választási részvétel: 17.61 %
Kiadott boríték: 183
Bedobott boríték: 183
Választásra jogosult: 1 044
Választási részvétel: 30,17 %
Kiadott boríték: 315
Bedobott boríték: 315

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 151
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 303
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 57 37.75 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 46 30.46 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 23 15.23 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 15 9.93 % ASV
Ondrej Binder 4 2.65 % Független
Karol Konárik 3 1.99 % SNS
Emil Samko 2 1.32 % KĽS
Jozef Sásik 1 0.66 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 76 41.76% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 100 33.00 % Független
Marian Kotleba 74 24.42 % ĽSNS
Igor Kašper 34 11.22 % Független
Martin Juhaniak 27 8.91 % Független
Jozef Šimko 26 8.58 % Független
Milan Urbáni 14 4.62 % SMS
Vojtech Kökény 14 4.62 % SRK
Stanislav Mičev 5 1.65 % Független
Pavel Greksa 4 1.32 % Független
Martin Klus 2 0.66 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 2 0.66 % JĽSS
Alena Pivovarčiová 1 0.33 % NP
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 145
Érvényes szavazólap: 308
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Šimko 41 28.28% Független
Peter Juhász 36 24.83% SMK-MKP
Pavel Struhár 36 24.83% SMER - SD, KDH
Ladislav Rigó 35 24.14% SMK-MKP
Tibor Lukáčka 33 22.76% ASV
Zoltán Bán 29 20.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 28 19.31% KDH, SMER - SD
František Auxt 26 17.93% SMK-MKP
Peter Mináč 26 17.93% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 25 17.24% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Gejza Farkaš 21 14.48% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 20 13.79% Független
Vojtech Kökény 18 12.41% SRK
Csaba Horváth 14 9.66% Független
Viliam Vaš 14 9.66% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 14 9.66% KDH, SMER - SD
Ivan Hazucha 11 7.59% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 8 5.52% ĽS-HZDS, HZD
Ladislav Lang 8 5.52% MOST - HÍD
Silvia Vargová 7 4.83% MOST - HÍD
Jana Uhrinová 7 4.83% SNS
Jozef Pupala 6 4.14% KSS
Katarína Horváth 6 4.14% KĽS
Ján Antal 6 4.14% ÚSVIT
Aneta Vargicová 6 4.14% SNS
Ján Matej 5 3.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Balog 5 3.45% SMS
Veronika Rízová 5 3.45% KSS
Kristián Gavalier 4 2.76% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Agócs 4 2.76% MOST - HÍD
Dušan Faško 3 2.07% KSS
Romana Antalová 3 2.07% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 3 2.07% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 2 1.38% ĽS Naše Slovensko
Samuel Zubo 2 1.38% KSS
Peter Vraniak 2 1.38% ÚSVIT
Pavel Cibuliak 2 1.38% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Marian Petrok 2 1.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Kojnok 2 1.38% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jaroslav Suja 2 1.38% Független
Renáta Puhlová 2 1.38% PD
Anna Kekeňáková 2 1.38% KSS
Katarína Moncoľová 2 1.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Helena Krauszová 1 0.69% SMS
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Stanislav Krahulec 184 59.74% Független
Jozef Šimko 121 39.29% Független
Peter Juhász 101 32.79% SMK-MKP
Ladislav Rigó 51 16.56% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 51 16.56% SMK-MKP
Zdenko Ľaudár 50 16.23% ĽS Naše Slovensko
Ferenc Auxt 45 14.61% SMK-MKP
Michal Bagačka 34 11.04% SMER-SD
Stanislav Mizík 33 10.71% ĽS Naše Slovensko
Peter Mináč 33 10.71% SMER-SD
Ivan Hazucha 31 10.06% SMER-SD
Pavel Cibuliak 27 8.77% ĽS Naše Slovensko
Dušan Hlinka 26 8.44% SMER-SD
Roman Lebeda 25 8.12% Független
Ján Lichanec 24 7.79% Független
Michaela Kružlicová 23 7.47% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 22 7.14% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 22 7.14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Stanislava Zvarová 22 7.14% SMER-SD
Anna Zsóriová 21 6.82% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Menyhárt 21 6.82% Független
Aneta Vargicová 20 6.49% SNS
Tomáš Sliva 19 6.17% MOST - HÍD
Adriana Zavadinková 18 5.84% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Kökény 18 5.84% SRK
Tomáš Agócs 17 5.52% MOST - HÍD
Aladár Bari 16 5.19% MOST - HÍD
Lukáš Kvietok 15 4.87% SMER-SD
Csaba Csízi 13 4.22% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 13 4.22% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Zoltán Biró 13 4.22% DOMA DOBRE
Róbert Čipka 12 3.90% KSS
Andrea Andrášiová 12 3.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Robert Bottlik 11 3.57% SME RODINA - Boris Kollár
Katarína Moncoľová 11 3.57% Független
Štefan Vavrek 10 3.25% MOST - HÍD
Ján Antal 9 2.92% JEDNOTA-ĽSS
Miroslava Grendelová 9 2.92% KSS
Anatolij Jefimov 9 2.92% KSS
Vojtech Szajkó 9 2.92% SRK
Vladimír Skrutek 8 2.60% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miroslava Vargová 8 2.60% Független
Ladislav Lang 7 2.27% MOST - HÍD
Alena Pivovarčiová 6 1.95% NP
Kristián Korheľ 6 1.95% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Martin Pliešovský 6 1.95% SNS
Marian Petrok 5 1.62% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Gejza Mede 5 1.62% Független
Zdenek Očovan 3 0.97% NAJ
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 29.90 %
Tiszolc 212 18.32 %
Nyustya 134 11.58 %
Klenóc 59 5.10 %
Feled 29 2.51 %
Bakostörék 28 2.42 %
Rimaráhó 21 1.82 %
Várgede 18 1.56 %
Jánosi 18 1.56 %
Osgyán 17 1.47 %
Rimabrézó 16 1.38 %
Cserencsény 12 1.04 %
Meleghegy 12 1.04 %
Kruzsnó 11 0.95 %
Rimaszabadi 9 0.78 %
Derencsény 9 0.78 %
Uzapanyit 8 0.69 %
Durendapuszta 8 0.69 %
Rimabánya 8 0.69 %
Rimazsaluzsány 7 0.61 %
Sajószentkirály 7 0.61 %
Velkenye 7 0.61 %
Gömörfüge 7 0.61 %
Rimaszécs 6 0.52 %
Vámosbalog 5 0.43 %
Dobóca 5 0.43 %
Kecege 5 0.43 %
Balogrussó 5 0.43 %
Kőhegy 5 0.43 %
Kerekgede 5 0.43 %
Balogfala 4 0.35 %
Rakottyás 4 0.35 %
Rónapatak 4 0.35 %
Runya 4 0.35 %
Oldalfala 4 0.35 %
Zeherje 4 0.35 %
Bellény 3 0.26 %
Zsip 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Guszona 3 0.26 %
Szilistye 3 0.26 %
Gortvakisfalud 3 0.26 %
Ajnácskő 3 0.26 %
Gernyőpuszta 3 0.26 %
Harmac 3 0.26 %
Bátka 3 0.26 %
Csíz 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Détér 2 0.17 %
Zádorháza 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Hanva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Méhi 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Alsóvály 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.96 %
Rimaszombat 141 8.13 %
Rimaszécs 141 8.13 %
Baraca 102 5.88 %
Sajólénártfalva 66 3.81 %
Cakó 55 3.17 %
Sajószentkirály 49 2.83 %
Nemesmartonfala 46 2.65 %
Kálosa 38 2.19 %
Zsip 38 2.19 %
Abafalva 36 2.08 %
Dobóca 35 2.02 %
Velkenye 34 1.96 %
Bátka 34 1.96 %
Hanva 34 1.96 %
Várgede 33 1.90 %
Vámosbalog 32 1.85 %
Rakottyás 31 1.79 %
Balogtamási 29 1.67 %
Tajti 29 1.67 %
Gesztete 28 1.61 %
Balogfala 28 1.61 %
Rimasimonyi 28 1.61 %
Jéne 28 1.61 %
Feled 27 1.56 %
Sajókeszi 27 1.56 %
Csíz 26 1.50 %
Uzapanyit 25 1.44 %
Gömörfüge 21 1.21 %
Jánosi 16 0.92 %
Rimapálfala 16 0.92 %
Méhi 16 0.92 %
Balogújfalu 16 0.92 %
Serke 15 0.87 %
Naprágy 15 0.87 %
Balogiványi 15 0.87 %
Almágy 14 0.81 %
Zádorháza 10 0.58 %
Runya 10 0.58 %
Harmac 9 0.52 %
Kövecses 8 0.46 %
Darnya 7 0.40 %
Szútor 7 0.40 %
Alsóvály 7 0.40 %
Osgyán 6 0.35 %
Egyházasbást 6 0.35 %
Nyustya 6 0.35 %
Détér 6 0.35 %
Gortvakisfalud 6 0.35 %
Sajórecske 6 0.35 %
Ajnácskő 5 0.29 %
Klenóc 5 0.29 %
Perjése 5 0.29 %
Sajólenke 4 0.23 %
Óbást 4 0.23 %
Vecseklő 4 0.23 %
Hubó 4 0.23 %
Medveshidegkút 4 0.23 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Kruzsnó 2 0.12 %
Tiszolc 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 30.21 %
Tiszolc 81 21.09 %
Klenóc 17 4.43 %
Nyustya 16 4.17 %
Rimaszécs 11 2.86 %
Osgyán 9 2.34 %
Rimaráhó 7 1.82 %
Cserencsény 7 1.82 %
Feled 6 1.56 %
Rimazsaluzsány 6 1.56 %
Jánosi 6 1.56 %
Karaszkó 4 1.04 %
Méhi 4 1.04 %
Kálosa 4 1.04 %
Várgede 4 1.04 %
Sajószentkirály 4 1.04 %
Zeherje 3 0.78 %
Rimabánya 3 0.78 %
Perjése 2 0.52 %
Gernyőpuszta 2 0.52 %
Kacagópuszta 2 0.52 %
Egyházasbást 2 0.52 %
Rimaszabadi 2 0.52 %
Balogtamási 2 0.52 %
Kruzsnó 2 0.52 %
Zsip 2 0.52 %
Felsősziklás 2 0.52 %
Korláti 2 0.52 %
Kecege 2 0.52 %
Bátka 2 0.52 %
Bakostörék 2 0.52 %
Abafalva 2 0.52 %
Csíz 2 0.52 %
Hubó 2 0.52 %
Gesztete 2 0.52 %
Gömörpéterfala 2 0.52 %
Kiéte 2 0.52 %
Uzapanyit 1 0.26 %
Ajnácskő 1 0.26 %
Détér 1 0.26 %
Gömörfüge 1 0.26 %
Dobóca 1 0.26 %
Sajólénártfalva 1 0.26 %
Kőhegy 1 0.26 %
Alsósziklás 1 0.26 %
Balogpádár 1 0.26 %
Jéne 1 0.26 %
Gömörhegyvég 1 0.26 %
Nemesradnót 1 0.26 %
Ratkószuha 1 0.26 %
Rimabrézó 1 0.26 %
Rimasimonyi 1 0.26 %
Serke 1 0.26 %
Óbást 1 0.26 %
Oldalfala 1 0.26 %
Medveshidegkút 1 0.26 %
Rimapálfala 1 0.26 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 43.35 %
Nyustya 12 5.91 %
Jánosi 9 4.43 %
Feled 5 2.46 %
Gömörfüge 4 1.97 %
Méhi 4 1.97 %
Cserencsény 4 1.97 %
Rimaszécs 4 1.97 %
Tiszolc 4 1.97 %
Gernyőpuszta 4 1.97 %
Várgede 3 1.48 %
Vámosbalog 3 1.48 %
Kruzsnó 3 1.48 %
Sajószentkirály 3 1.48 %
Klenóc 3 1.48 %
Osgyán 2 0.99 %
Baraca 2 0.99 %
Uzapanyit 2 0.99 %
Nemesradnót 2 0.99 %
Rimaráhó 2 0.99 %
Perjése 2 0.99 %
Alsóvály 2 0.99 %
Kálosa 2 0.99 %
Balogpádár 2 0.99 %
Meleghegy 1 0.49 %
Gömörpéterfala 1 0.49 %
Tajti 1 0.49 %
Durendapuszta 1 0.49 %
Kacagópuszta 1 0.49 %
Naprágy 1 0.49 %
Rimaszabadi 1 0.49 %
Kövecses 1 0.49 %
Gömörispánmező 1 0.49 %
Bátka 1 0.49 %
Gesztete 1 0.49 %
Gesztes 1 0.49 %
Zsip 1 0.49 %
Cakó 1 0.49 %
Ratkószuha 1 0.49 %
Zeherje 1 0.49 %
Dúlháza 1 0.49 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 53.09 %
Nyustya 49 3.29 %
Osgyán 45 3.02 %
Tiszolc 45 3.02 %
Feled 35 2.35 %
Klenóc 32 2.15 %
Várgede 23 1.54 %
Cserencsény 22 1.48 %
Rimaráhó 17 1.14 %
Bátka 15 1.01 %
Vámosbalog 14 0.94 %
Ajnácskő 14 0.94 %
Bakostörék 13 0.87 %
Jánosi 12 0.81 %
Alsósziklás 11 0.74 %
Csíz 10 0.67 %
Ratkószuha 10 0.67 %
Kruzsnó 10 0.67 %
Zeherje 9 0.60 %
Kecege 9 0.60 %
Vecseklő 9 0.60 %
Rimazsaluzsány 9 0.60 %
Perjése 8 0.54 %
Balogrussó 8 0.54 %
Abafalva 8 0.54 %
Guszona 8 0.54 %
Sajószentkirály 7 0.47 %
Gömörfüge 7 0.47 %
Dobóca 7 0.47 %
Alsóvály 7 0.47 %
Meleghegy 7 0.47 %
Nemesradnót 7 0.47 %
Felsővály 6 0.40 %
Rimaszécs 6 0.40 %
Oldalfala 6 0.40 %
Méhi 6 0.40 %
Rimabánya 6 0.40 %
Rakottyás 5 0.34 %
Dúlháza 5 0.34 %
Zsip 5 0.34 %
Derencsény 5 0.34 %
Gömörpéterfala 5 0.34 %
Serke 5 0.34 %
Hanva 5 0.34 %
Velkenye 5 0.34 %
Durendapuszta 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Sajólenke 4 0.27 %
Rimabrézó 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogiványi 3 0.20 %
Balogfala 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Felsősziklás 3 0.20 %
Kacagópuszta 3 0.20 %
Balogpádár 3 0.20 %
Kálosa 3 0.20 %
Hubó 3 0.20 %
Rónapatak 3 0.20 %
Runya 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Óbást 3 0.20 %
Gernyőpuszta 3 0.20 %
Babarét 2 0.13 %
Gortvakisfalud 2 0.13 %
Ratkószabadi 2 0.13 %
Almágy 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 2 0.13 %
Nemesmartonfala 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Bugyikfala 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Darnya 2 0.13 %
Szilistye 2 0.13 %
Gesztete 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Magyarhegymeg 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Medveshidegkút 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Harmac 2 0.13 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 63.18 %
Nyustya 36 2.89 %
Osgyán 34 2.73 %
Cserencsény 26 2.09 %
Tiszolc 23 1.85 %
Bakostörék 21 1.69 %
Klenóc 20 1.61 %
Jánosi 20 1.61 %
Rimaráhó 19 1.53 %
Rimabánya 16 1.29 %
Feled 15 1.21 %
Rimazsaluzsány 14 1.13 %
Ratkószabadi 14 1.13 %
Bátka 12 0.96 %
Várgede 10 0.80 %
Vámosbalog 9 0.72 %
Uzapanyit 9 0.72 %
Kruzsnó 9 0.72 %
Rimaszécs 9 0.72 %
Kőhegy 7 0.56 %
Nemesradnót 7 0.56 %
Sajószentkirály 6 0.48 %
Meleghegy 5 0.40 %
Rimabrézó 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Abafalva 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Felsősziklás 4 0.32 %
Almágy 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Rimaszabadi 3 0.24 %
Baraca 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Velkenye 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Sajólenke 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Óbást 2 0.16 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Guszona 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Durendapuszta 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Gernyőpuszta 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Dobóca 2 0.16 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 48.76 %
Osgyán 23 2.38 %
Jánosi 21 2.17 %
Zeherje 14 1.45 %
Feled 13 1.34 %
Bátka 11 1.14 %
Bakostörék 9 0.93 %
Rimaszécs 9 0.93 %
Tiszolc 9 0.93 %
Cserencsény 8 0.83 %
Sajószentkirály 7 0.72 %
Kövecses 7 0.72 %
Dobóca 7 0.72 %
Gesztete 6 0.62 %
Rimaráhó 6 0.62 %
Gömörpéterfala 5 0.52 %
Ajnácskő 5 0.52 %
Várgede 5 0.52 %
Klenóc 5 0.52 %
Serke 5 0.52 %
Rimazsaluzsány 5 0.52 %
Balogfala 5 0.52 %
Balogtamási 4 0.41 %
Détér 4 0.41 %
Vámosbalog 4 0.41 %
Alsósziklás 4 0.41 %
Felsővály 4 0.41 %
Guszona 3 0.31 %
Kruzsnó 3 0.31 %
Almágy 3 0.31 %
Uzapanyit 3 0.31 %
Kecege 3 0.31 %
Rimapálfala 3 0.31 %
Nyustya 3 0.31 %
Rimabánya 3 0.31 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Meleghegy 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Nemesmartonfala 2 0.21 %
Tajti 2 0.21 %
Rimabrézó 2 0.21 %
Óbást 2 0.21 %
Bellény 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Abafalva 2 0.21 %
Nemesradnót 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Jéne 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Méhi 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 51.66 %
Nyustya 107 7.74 %
Tiszolc 34 2.46 %
Feled 28 2.03 %
Klenóc 28 2.03 %
Jánosi 22 1.59 %
Osgyán 20 1.45 %
Cserencsény 18 1.30 %
Détér 17 1.23 %
Bátka 17 1.23 %
Ajnácskő 17 1.23 %
Várgede 15 1.09 %
Kruzsnó 14 1.01 %
Gernyőpuszta 10 0.72 %
Bakostörék 10 0.72 %
Rimaráhó 10 0.72 %
Rimabánya 9 0.65 %
Guszona 8 0.58 %
Meleghegy 8 0.58 %
Zeherje 7 0.51 %
Rimabrézó 7 0.51 %
Zsip 7 0.51 %
Perjése 6 0.43 %
Csíz 6 0.43 %
Vámosbalog 6 0.43 %
Rimazsaluzsány 5 0.36 %
Felsősziklás 5 0.36 %
Rimaszécs 5 0.36 %
Kacagópuszta 5 0.36 %
Alsósziklás 5 0.36 %
Sajószentkirály 5 0.36 %
Sajólenke 4 0.29 %
Dobóca 4 0.29 %
Hubó 4 0.29 %
Nemesradnót 4 0.29 %
Tóthegymeg 4 0.29 %
Uzapanyit 4 0.29 %
Balogfala 4 0.29 %
Durendapuszta 3 0.22 %
Kövecses 3 0.22 %
Vecseklő 3 0.22 %
Tajti 3 0.22 %
Sajórecske 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Kőhegy 3 0.22 %
Alsóvály 3 0.22 %
Kecege 3 0.22 %
Balogrussó 3 0.22 %
Dúlháza 3 0.22 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 22.71 %
Ajnácskő 113 5.33 %
Sajólénártfalva 108 5.09 %
Bátka 77 3.63 %
Feled 76 3.58 %
Sajószentkirály 66 3.11 %
Rimaszécs 65 3.06 %
Csíz 61 2.87 %
Nemesradnót 54 2.54 %
Vámosbalog 51 2.40 %
Tajti 51 2.40 %
Hanva 43 2.03 %
Velkenye 35 1.65 %
Harmac 31 1.46 %
Baraca 30 1.41 %
Almágy 29 1.37 %
Méhi 27 1.27 %
Darnya 25 1.18 %
Óbást 25 1.18 %
Rimasimonyi 23 1.08 %
Runya 23 1.08 %
Osgyán 21 0.99 %
Guszona 20 0.94 %
Serke 20 0.94 %
Abafalva 19 0.90 %
Várgede 19 0.90 %
Sajólenke 19 0.90 %
Sajórecske 19 0.90 %
Dobóca 19 0.90 %
Gesztete 18 0.85 %
Gömörpéterfala 17 0.80 %
Cakó 15 0.71 %
Uzapanyit 14 0.66 %
Egyházasbást 14 0.66 %
Jánosi 13 0.61 %
Rakottyás 13 0.61 %
Balogfala 12 0.57 %
Nyustya 12 0.57 %
Zsip 11 0.52 %
Rimaráhó 11 0.52 %
Korláti 11 0.52 %
Kövecses 11 0.52 %
Meleghegy 9 0.42 %
Balogpádár 9 0.42 %
Magyarhegymeg 9 0.42 %
Hubó 9 0.42 %
Tiszolc 9 0.42 %
Alsóvály 9 0.42 %
Détér 9 0.42 %
Vecseklő 9 0.42 %
Balogiványi 8 0.38 %
Balogújfalu 7 0.33 %
Balogtamási 7 0.33 %
Kálosa 7 0.33 %
Bakostörék 7 0.33 %
Medveshidegkút 6 0.28 %
Rimabrézó 6 0.28 %
Dobfenek 6 0.28 %
Gömörfüge 6 0.28 %
Zádorháza 6 0.28 %
Kerekgede 5 0.24 %
Cserencsény 5 0.24 %
Kisgömöri 5 0.24 %
Perjése 4 0.19 %
Rimapálfala 4 0.19 %
Dúlháza 4 0.19 %
Felsővály 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Jéne 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Sajókeszi 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Jeszte 2 0.09 %
Kőhegy 2 0.09 %
Klenóc 2 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 63.20 %
Tiszolc 91 4.27 %
Nyustya 72 3.38 %
Klenóc 58 2.72 %
Osgyán 48 2.25 %
Rimaráhó 47 2.20 %
Cserencsény 38 1.78 %
Bakostörék 31 1.45 %
Jánosi 26 1.22 %
Feled 23 1.08 %
Kőhegy 16 0.75 %
Várgede 16 0.75 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.66 %
Meleghegy 13 0.61 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.38 %
Karaszkó 8 0.38 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 34.03 %
Rimaszécs 175 4.44 %
Kálosa 133 3.37 %
Bátka 123 3.12 %
Feled 117 2.97 %
Ajnácskő 100 2.54 %
Egyházasbást 90 2.28 %
Vámosbalog 81 2.06 %
Nemesradnót 73 1.85 %
Méhi 67 1.70 %
Hanva 67 1.70 %
Almágy 67 1.70 %
Balogfala 66 1.67 %
Serke 61 1.55 %
Csíz 59 1.50 %
Kövecses 56 1.42 %
Détér 56 1.42 %
Harmac 55 1.40 %
Óbást 55 1.40 %
Gesztete 50 1.27 %
Felsővály 48 1.22 %
Dobóca 47 1.19 %
Naprágy 46 1.17 %
Abafalva 45 1.14 %
Tajti 45 1.14 %
Jánosi 45 1.14 %
Várgede 42 1.07 %
Alsóvály 41 1.04 %
Rimasimonyi 40 1.01 %
Sajószentkirály 40 1.01 %
Sajólénártfalva 39 0.99 %
Balogiványi 39 0.99 %
Gömörpéterfala 39 0.99 %
Magyarhegymeg 36 0.91 %
Sajókeszi 34 0.86 %
Zsip 29 0.74 %
Vecseklő 28 0.71 %
Guszona 27 0.69 %
Cakó 26 0.66 %
Balogújfalu 26 0.66 %
Velkenye 26 0.66 %
Osgyán 26 0.66 %
Runya 25 0.63 %
Perjése 25 0.63 %
Uzapanyit 22 0.56 %
Cserencsény 21 0.53 %
Sajólenke 21 0.53 %
Gömörmihályfalva 19 0.48 %
Jéne 18 0.46 %
Zádorháza 18 0.46 %
Balogtamási 18 0.46 %
Gömörfüge 17 0.43 %
Dobfenek 15 0.38 %
Sajórecske 15 0.38 %
Rakottyás 14 0.36 %
Kerekgede 14 0.36 %
Hubó 13 0.33 %
Baraca 13 0.33 %
Oldalfala 11 0.28 %
Medveshidegkút 10 0.25 %
Kisgömöri 10 0.25 %
Balogpádár 10 0.25 %
Bakostörék 10 0.25 %
Rimapálfala 9 0.23 %
Darnya 9 0.23 %
Jeszte 8 0.20 %
Nemesmartonfala 7 0.18 %
Rimaráhó 6 0.15 %
Korláti 5 0.13 %
Gortvakisfalud 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Klenóc 5 0.13 %
Nyustya 5 0.13 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 39.00 %
Klenóc 25 3.79 %
Nyustya 19 2.88 %
Tiszolc 17 2.58 %
Jánosi 13 1.97 %
Kálosa 12 1.82 %
Rimaszécs 11 1.67 %
Nemesradnót 11 1.67 %
Rimasimonyi 10 1.52 %
Bátka 10 1.52 %
Várgede 10 1.52 %
Almágy 10 1.52 %
Gortvakisfalud 10 1.52 %
Osgyán 9 1.37 %
Bakostörék 8 1.21 %
Egyházasbást 8 1.21 %
Serke 8 1.21 %
Ajnácskő 8 1.21 %
Csíz 7 1.06 %
Détér 7 1.06 %
Guszona 7 1.06 %
Abafalva 7 1.06 %
Vámosbalog 7 1.06 %
Cakó 6 0.91 %
Méhi 6 0.91 %
Óbást 6 0.91 %
Feled 6 0.91 %
Kruzsnó 6 0.91 %
Oldalfala 5 0.76 %
Gömörfüge 5 0.76 %
Tajti 5 0.76 %
Rimaráhó 5 0.76 %
Rakottyás 4 0.61 %
Sajórecske 4 0.61 %
Rimabrézó 4 0.61 %
Hanva 4 0.61 %
Balogtamási 4 0.61 %
Uzapanyit 4 0.61 %
Sajószentkirály 4 0.61 %
Balogújfalu 4 0.61 %
Balogiványi 3 0.46 %
Rimapálfala 3 0.46 %
Cserencsény 3 0.46 %
Dúlháza 3 0.46 %
Zsip 3 0.46 %
Alsósziklás 3 0.46 %
Perjése 3 0.46 %
Kecege 3 0.46 %
Gesztete 2 0.30 %
Korláti 2 0.30 %
Sajólénártfalva 2 0.30 %
Zeherje 2 0.30 %
Felsővály 2 0.30 %
Naprágy 2 0.30 %
Hubó 2 0.30 %
Kacagópuszta 2 0.30 %
Baraca 2 0.30 %
Zádorháza 2 0.30 %
Gömörpéterfala 2 0.30 %
Alsóvály 2 0.30 %
Gernyőpuszta 2 0.30 %
Bugyikfala 2 0.30 %
Harmac 2 0.30 %
Darnya 2 0.30 %
Derencsény 2 0.30 %
Kövecses 2 0.30 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 25.49 %
Egyházasbást 75 8.57 %
Feled 55 6.29 %
Tajti 43 4.91 %
Almágy 42 4.80 %
Óbást 36 4.11 %
Harmac 27 3.09 %
Ajnácskő 23 2.63 %
Balogfala 21 2.40 %
Gömörpéterfala 19 2.17 %
Rimaszécs 19 2.17 %
Jeszte 19 2.17 %
Vecseklő 18 2.06 %
Détér 17 1.94 %
Rimasimonyi 16 1.83 %
Dobfenek 16 1.83 %
Gesztete 15 1.71 %
Guszona 13 1.49 %
Medveshidegkút 12 1.37 %
Bátka 12 1.37 %
Csíz 12 1.37 %
Serke 10 1.14 %
Vámosbalog 8 0.91 %
Abafalva 7 0.80 %
Várgede 7 0.80 %
Nyustya 7 0.80 %
Kövecses 6 0.69 %
Kálosa 6 0.69 %
Méhi 6 0.69 %
Jánosi 5 0.57 %
Hanva 5 0.57 %
Sajószentkirály 5 0.57 %
Sajólénártfalva 5 0.57 %
Osgyán 5 0.57 %
Balogiványi 5 0.57 %
Zsip 4 0.46 %
Velkenye 4 0.46 %
Gortvakisfalud 4 0.46 %
Zádorháza 4 0.46 %
Balogpádár 3 0.34 %
Tiszolc 3 0.34 %
Balogújfalu 3 0.34 %
Uzapanyit 3 0.34 %
Darnya 3 0.34 %
Nemesradnót 3 0.34 %
Dobóca 3 0.34 %
Rimaráhó 3 0.34 %
Gömörfüge 3 0.34 %
Oldalfala 2 0.23 %
Dúlháza 2 0.23 %
Rimapálfala 2 0.23 %
Kruzsnó 2 0.23 %
Kerekgede 2 0.23 %
Korláti 2 0.23 %
Sajólenke 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Kecege 2 0.23 %
Alsóvály 2 0.23 %
Klenóc 2 0.23 %
Zeherje 2 0.23 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.40 %
Klenóc 94 3.73 %
Bakostörék 82 3.25 %
Nyustya 78 3.09 %
Rimaráhó 72 2.85 %
Tiszolc 69 2.73 %
Cserencsény 60 2.38 %
Kruzsnó 34 1.35 %
Osgyán 33 1.31 %
Jánosi 31 1.23 %
Várgede 23 0.91 %
Feled 23 0.91 %
Rimabrézó 22 0.87 %
Meleghegy 16 0.63 %
Rimazsaluzsány 15 0.59 %
Derencsény 15 0.59 %
Gernyőpuszta 15 0.59 %
Zeherje 14 0.55 %
Felsősziklás 13 0.52 %
Bátka 12 0.48 %
Ajnácskő 12 0.48 %
Balogrussó 11 0.44 %
Vámosbalog 11 0.44 %
Sajószentkirály 10 0.40 %
Karaszkó 9 0.36 %
Gesztes 9 0.36 %
Bugyikfala 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Almágy 9 0.36 %
Runya 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 47.48 %
Szútor 215 3.73 %
Nyustya 182 3.15 %
Tiszolc 135 2.34 %
Gesztete 131 2.27 %
Feled 129 2.24 %
Jánosi 121 2.10 %
Klenóc 98 1.70 %
Osgyán 95 1.65 %
Cserencsény 88 1.53 %
Rimaszécs 81 1.40 %
Várgede 80 1.39 %
Bátka 74 1.28 %
Bakostörék 67 1.16 %
Rimaráhó 66 1.14 %
Serke 62 1.07 %
Dobóca 56 0.97 %
Rimasimonyi 48 0.83 %
Rimapálfala 47 0.81 %
Ajnácskő 47 0.81 %
Vámosbalog 47 0.81 %
Balogfala 41 0.71 %
Harmac 40 0.69 %
Nemesradnót 40 0.69 %
Kruzsnó 40 0.69 %
Almágy 39 0.68 %
Sajószentkirály 37 0.64 %
Détér 37 0.64 %
Meleghegy 36 0.62 %
Abafalva 34 0.59 %
Méhi 34 0.59 %
Gernyőpuszta 31 0.54 %
Zeherje 30 0.52 %
Felsővály 28 0.49 %
Tajti 27 0.47 %
Csíz 27 0.47 %
Uzapanyit 26 0.45 %
Velkenye 25 0.43 %
Hanva 25 0.43 %
Rimazsaluzsány 25 0.43 %
Guszona 25 0.43 %
Bellény 23 0.40 %
Egyházasbást 22 0.38 %
Alsósziklás 21 0.36 %
Óbást 20 0.35 %
Gortvakisfalud 19 0.33 %
Balogiványi 18 0.31 %
Derencsény 18 0.31 %
Sajólénártfalva 18 0.31 %
Balogtamási 18 0.31 %
Balogújfalu 17 0.29 %
Gömörpéterfala 17 0.29 %
Kőhegy 17 0.29 %
Rimabrézó 17 0.29 %
Kálosa 16 0.28 %
Magyarhegymeg 16 0.28 %
Kacagópuszta 16 0.28 %
Runya 15 0.26 %
Rimaszabadi 15 0.26 %
Rimabánya 14 0.24 %
Baraca 14 0.24 %
Karaszkó 14 0.24 %
Kövecses 13 0.23 %
Oldalfala 13 0.23 %
Zsip 13 0.23 %
Alsóvály 13 0.23 %
Gömörfüge 13 0.23 %
Jeszte 12 0.21 %
Kerekgede 11 0.19 %
Durendapuszta 10 0.17 %
Rakottyás 10 0.17 %
Jéne 10 0.17 %
Kecege 10 0.17 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.12 %
Sajólenke 7 0.12 %
Ratkószabadi 7 0.12 %
Kisgömöri 7 0.12 %
Korláti 7 0.12 %
Nemesmartonfala 6 0.10 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.03 %
Gömörlipóc 2 0.03 %
Darnya 2 0.03 %
Medveshidegkút 2 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.23 %
Klenóc 152 15.35 %
Rimaszombat 148 14.95 %
Tiszolc 68 6.87 %
Rimaráhó 36 3.64 %
Rimabrézó 26 2.63 %
Rimazsaluzsány 20 2.02 %
Rimabánya 18 1.82 %
Bakostörék 16 1.62 %
Rimaszabadi 15 1.52 %
Cserencsény 13 1.31 %
Várgede 11 1.11 %
Jánosi 9 0.91 %
Kecege 9 0.91 %
Kruzsnó 8 0.81 %
Balogrussó 8 0.81 %
Babarét 8 0.81 %
Nemesradnót 7 0.71 %
Meleghegy 7 0.71 %
Osgyán 6 0.61 %
Durendapuszta 6 0.61 %
Feled 6 0.61 %
Zsip 6 0.61 %
Felsősziklás 6 0.61 %
Gömörfüge 6 0.61 %
Rimaszécs 6 0.61 %
Alsóvály 5 0.51 %
Oldalfala 5 0.51 %
Abafalva 5 0.51 %
Kőhegy 5 0.51 %
Sajószentkirály 5 0.51 %
Óbást 4 0.40 %
Ajnácskő 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Gernyőpuszta 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogpádár 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Bátka 4 0.40 %
Karaszkó 4 0.40 %
Sajólenke 4 0.40 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.41 %
Kacagópuszta 50 4.00 %
Nyustya 46 3.68 %
Gernyőpuszta 44 3.52 %
Tiszolc 39 3.12 %
Klenóc 39 3.12 %
Rimaszécs 34 2.72 %
Harmac 28 2.24 %
Jánosi 24 1.92 %
Feled 22 1.76 %
Cserencsény 22 1.76 %
Osgyán 21 1.68 %
Balogiványi 18 1.44 %
Rimaráhó 16 1.28 %
Bakostörék 16 1.28 %
Durendapuszta 16 1.28 %
Rimabrézó 14 1.12 %
Felsősziklás 14 1.12 %
Csíz 13 1.04 %
Balogrussó 12 0.96 %
Dobóca 11 0.88 %
Sajószentkirály 11 0.88 %
Rimabánya 10 0.80 %
Derencsény 10 0.80 %
Vámosbalog 10 0.80 %
Meleghegy 9 0.72 %
Zádorháza 8 0.64 %
Gömörispánmező 8 0.64 %
Serke 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Tóthegymeg 7 0.56 %
Abafalva 6 0.48 %
Bátka 6 0.48 %
Gesztete 5 0.40 %
Bugyikfala 5 0.40 %
Sajólenke 5 0.40 %
Kövecses 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Karaszkó 5 0.40 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.01 %
Rimaszombat 442 20.46 %
Klenóc 253 11.71 %
Tiszolc 250 11.57 %
Rimaráhó 74 3.43 %
Bakostörék 46 2.13 %
Osgyán 43 1.99 %
Rimazsaluzsány 38 1.76 %
Rimabánya 32 1.48 %
Feled 29 1.34 %
Cserencsény 27 1.25 %
Kruzsnó 21 0.97 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.74 %
Kecege 15 0.69 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %