SK
VK
.....

Ipolyhídvég

Község

címer zászló
898 99% magyar 1910
423 73% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolyhídvég
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ipeľské Predmostie
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolysági járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
Bálint-tó, Hídvégi-erdő, (Hídvégipuszta), Kecske-hegy, Lencsés, Öreg-hegy, Pást, Rizsföldek, Somos-hegy, (Szurdokaljapuszta), Verébhegy
Koordináták:
48.06357193, 19.05733109
Terület:
13,83 km2
Rang:
község
Népesség:
632
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99110
Település kód:
516074
Szervezeti azonosító:
319350
Adóazonosító:
2021171372

A község a Balassagyarmati-medencében, a Középső Ipoly-völgy kistájon, az Ipoly jobb partján fekszik, Ipolyságtól 13 km-re keletre, Balassagyarmattól 23 km-re nyugatra, Drégelypalánkkal átellenben. Határának északi része a Korponai-erdő déli peremhegyeire is kiterjed, határának mintegy egyharmadát erdő borítja (Somos-hegy - 324 m, Verébhegy - 311 m). Áthalad rajta az 527-es (Ipolyság-Nagykürtös) országút. A Drégelypalánkra átvezető Ipoly-hidat 1944 decemberében felrobbantották és azóta sem állították helyre. Nyugatról Ipolyság (Tesmag katasztere), északról és keletről Ipolynagyfalu, délről Drégelypalánk, délkeletről pedig Ipolyvece községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt is alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja. Északi határának egy részét a Berinke-patak (Berinček) képezi.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, majd 1968-ban a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (13,83 km²) 1920 óta (ekkor az Ipolyon túlra eső határrészeit - 60 hektárt, a korábbi községterület 4,2 %-át - a trianoni határ megvonásával elcsatolták) nem változott.

Népesség

1910-ben 911, 1921-ben 904, 1938-ban pedig 948, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét (28 családot) kitelepítették, helyükre magyarországi szlovákok települtek. 1991-2011 között népessége 9,8 %-al csökkent (700 főről 633-ra), ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 14,9 %-ról 20,9 %-ra nőtt, a lakosság túlnyomó többsége (72 %) ma is magyar nemzetiségű. 2011-ben viszonylag magas volt (7 %) a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya. A roma etnikumhoz a lakosság 9,5 %-a tartozik. A túlnyomó többség (90,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

A települést legelőször 1252-ben "Hydveg" alakban említik, amikor IV. Béla király Mikó zólyomi ispánnak ajándékozta. Vízivárát Mikó ispán építtette a 13. század közepén. Alispánsági székhelyként volt számon tartva, melyet már 1331-ben országút kötött össze a környező fontosabb várakkal. A 14. századra a település jelentősége annyira megnőtt, hogy 1356 és 1399 között a vármegyegyűléseket is tartottak itt. 1412-től vámszedőhely, majd vásároshely. Hídjának megépítését a vármegye kérése alapján Hunyadi János rendelte el 1449-ben. A 15. században Pálóczi György esztergomi érsek volt a birtokosa, ebből az időszakból származik a falu első pecsétje is. A török korban is fontos hadászati szerepe volt, mint Drégely várával szemben fekvő vízi átkelőhelynek. Drégely 1552-es ostromakor a török Ipolyhídvéget is elpusztította a határában feküdt egykori Aba községgel együtt. A török kiűzése után újból fejlődésnek indult és a 18. század végére már népes falunak számított. 1715-ben 2 malma és 24 adózó családfője volt. 1828-ban 153 házában 925 lakos élt, akik mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel, állattartással foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. Az újonnan meghúzott határ elvágta az anyaországtól és határtelepülésként vámhivatal és laktanya épült a községben. 1938 és 1945 között az első bécsi döntés értelmében ismét Magyarország része lett. A második világháborúban az anyaországhoz az Ipoly-hidat is felrobbantották, amely azóta sem épült újjá. A községben 1939 és 1944 között Magyar Királyi Lengyel Tiszti Gyűjtőtábor működött. A szocialista tervgazdálkodás az 1950-es években sikertelen kísérletet tett a rizstermesztés helyi meghonosítására, mely területet a helybéliek azóta Rizsföldnek nevezik. 2007-ben ideiglenes fapallós hidat létesítettek az Ipolyon.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, szőlőtermesztéséről híres községben magyar alapiskola (Szent Rita Egyházi Alapiskola) és óvoda egyaránt működik. A Szentolvasó Királynőjének szentelt római katolikus temploma 1924-ben szecessziós stíusban épült, a Fájdalmas Szűzanya-kápolna neogótikus stílusban épült a 19. század végén. Határában a 401 hektáros "Rizsföldek" (Ryžovisko) természetvédelmi terület, az Ipoly árterében található lápos-vizenyős térség különleges növényzettel és állatvilággal.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HÍDVÉG. Népes magyar, és tót falu Hont Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Hont mellett, Drégely Palánknak filiája, határjában minden javai vagynak, réttye, legelője elég, bora, búzája sok terem, dohánya nevezetes.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hidvégh, magyar falu, Honth vmegyében, az Ipoly jobb partján: 960 kath. lak. Fekete homokos határja szép gabonát, sok kukoriczát, dohányt terem. Szőlőhegye s erdeje is van. F. u. az eszterg. érsek. Ut. p. Ipoly-Ságh.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Drégely-Palánkról az országút az Ipoly völgyében Balassa-Gyarmat felé megy. Ez úton érjük Hidvég községet, melynek mezején hajdan gyűléseit tartotta a megye; majd Nagyfalut, Ipoly-Balagot és Ipoly-Keszit.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hidvég, ipolymenti magyar kisközség, 191 házzal és 886 róm. kat. vallású lakossal; vasúti, táviró- és postaállomása Drégelypalánk. A vármegye legrégibb helységei közé tartozik, melyről már 1290-ben találunk okleveles adatokat, a mikor is a Hunt-Pázmán nemzetség egyik tagja, a Balassa-családbeli Péter leányával kötött házassága révén, a hidvégi favárat kapta hozományul. 1356-ban és 1399-ben Hydwegh alakban említik az oklevelek ezt a helységet, a hol akkor a vármegye a közgyüléseit is tartotta. 1438-ban Albert király, koronáztatása emlékére, Pálóczy György érseknek adományozta a birtokot, a mely akkor a drégelyi vár tartozékaként szerepelt. Pálóczy révén az esztergomi érsekség kapta és mindvégig megtartotta. Hidvég közelében terült el az Aba nevű elpusztult község, melylyel 1290-ben találkozunk; a hajdani falunak azonban most már a helye sem állapítható meg. Hidvéghez tartoznak a Gyürki és Primási puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolyhídvég. Tartozékai: Gyürki és Prímási-puszta. A XIII. században a Iiunt-Pázmán-nemzetség birtoka. A XIV. század végéig Ilont vármegye közgyűléseinek a helye. 1438-ban Albert király Pálóczi György érseknek adományozza Hídvéget, akinek halálával az esztergomi érsekségre száll a község. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Hídvégi puszta. A község területe 2403 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 948.

Névelőfordulások
1252
Hydweg
1350
Hidvig
1773
Hidvég, Hidvégh,
1786
Hidwég,
1808
Hidvég,
1863
Hidvég,
1913
Ipolyhidvég,
1938
Ipolyhidvég,
1948
Ipeľské Predmostie
1994
Ipolyhidvég
2013
Ipolyhídvég

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) 133/1
Telefon: 0474888131
Fax: 0474888311

Honlap: ipelskepredm...ie.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Lestyánszky Viktor (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Krupčiaková Katarína (Független)
Dúló Peter (MOST - HÍD)
Harasztosán Ján (SMK-MKP)
Czibulya Magdolna (SMK-MKP)
Szabó Július (SMK-MKP)
Varga Gabriel (SMK-MKP)
Pásztorová Agneša (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Szent Rita Egyházi Alapiskola

Ipolyhídvég 74

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ipolyhídvég 267

Ipolyhídvégi Községi Hivatal

Ipolyhídvég 133/1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 753 95%
szlovákok 13 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 27 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 793
magyarok 898 99%
szlovákok 11 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 911
magyarok 854 94%
szlovákok 28 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 17 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 904
magyarok 591 84%
szlovákok 104 15%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 700
magyarok 499 77%
szlovákok 138 21%
romák 11 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 650
magyarok 456 72%
szlovákok 132 21%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 44 7%
összlétszám 633
magyarok 423 73%
szlovákok 142 25%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 12 2%
összlétszám 578
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 514
Választási részvétel: 68.68 %
Kiadott boríték: 353
Bedobott boríték: 353

Polgármester

Érvényes szavazólap: 346
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lestyánszky Viktor 250 72.25 % MOST - HÍD
Hocsák Marián 96 27.75 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Harasztosán Ján 210 SMK-MKP
Dúló Peter 209 MOST - HÍD
Czibulya Magdolna 193 SMK-MKP
Szabó Július 193 SMK-MKP
Varga Gabriel 173 SMK-MKP
Krupčiaková Katarína 171 Független
Pásztorová Agneša 154 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö Strana moderného Slovenska 14.29% Strana moderného Slovenska 1 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 535
Választási részvétel: 18.69 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100
Választásra jogosult: 536
Választási részvétel: 18.28 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98
Választásra jogosult: 523
Választási részvétel: 32,88 %
Kiadott boríték: 172
Bedobott boríték: 172

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 97
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 164
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 55 56.70 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 25 25.77 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5 5.15 % SNS
Marian Kotleba 5 5.15 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 2 2.06 % Független
Pavel Chovanec 2 2.06 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 2 2.06 % ASV
Andrea Jenčíková 1 1.03 % NP
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 11 11.46% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 90 54.88 % Független
Marian Kotleba 31 18.90 % ĽSNS
Igor Kašper 10 6.10 % Független
Vojtech Kökény 9 5.49 % SRK
Miroslav Gálik 6 3.66 % NAS
Viliam Baňák 6 3.66 % JĽSS
Martin Juhaniak 3 1.83 % Független
Martin Klus 3 1.83 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 3 1.83 % Független
Milan Urbáni 2 1.22 % SMS
Jozef Sásik 1 0.61 % SĽSAH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 170
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Baki 79 79.80% MOST - HÍD
László Jámbor 75 75.76% SMK-MKP
Mária Lőrincz 22 22.22% Független
Richárd Hamerlik 19 19.19% SMS
Ondrej Kollár 18 18.18% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 17 17.17% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 6 6.06% KDH, SMER - SD
Pavol Goda 4 4.04% SĽS
Bohuslav Beňo 3 3.03% OKS
Václav Hájevský 3 3.03% Független
Miroslav Bartoš 3 3.03% SRK
Dušan Backo 3 3.03% SNS
Peter Bartoš 1 1.01% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 1 1.01% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Anna Hlivárová 1 1.01% ASV
Jozef Filip 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Zauška 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viktor Lestyánszky 131 77.06% MOST - HÍD
Ladislav Balík 64 37.65% SMK-MKP
László Jámbor 59 34.71% SMK-MKP
Ondrej Kollár 45 26.47% SMER-SD
Rózsa Skabela 41 24.12% MOST - HÍD
Erika Kušická 39 22.94% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 18 10.59% SMK-MKP
Mirko Trojčák 10 5.88% SMER-SD
Michal Györgyík 9 5.29% ĽS Naše Slovensko
Marcel Fagyas 7 4.12% MKDA-MKDSZ
Jaroslav Dudáš 5 2.94% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 5 2.94% ĽS Naše Slovensko
Darina Antolíková 4 2.35% ŠANCA
Miloš Krchňavý 4 2.35% Független
Peter Šalko 3 1.76% Független
Jaroslav Filip 3 1.76% SMER-SD
Ladislav Nozdrovický 2 1.18% Független
Tomáš Krahulec 2 1.18% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Mária Košíková 1 0.59% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ľuboslav Dobrocký 1 0.59% ŠANCA
Michaela Činčurová 1 0.59% SNS
Igor Boreš 1 0.59% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Dana Havrilová 1 0.59% Független
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 15.27 %
Ipolynyék 120 13.38 %
Nagycsalomja 65 7.25 %
Ipolykeszi 57 6.35 %
Lukanénye 53 5.91 %
Csáb 43 4.79 %
Nagykürtös 40 4.46 %
Inám 38 4.24 %
Kóvár 34 3.79 %
Ipolyvarbó 28 3.12 %
Ipolynagyfalu 28 3.12 %
Ipolyszécsényke 26 2.90 %
Kelenye 22 2.45 %
Kőkeszi 21 2.34 %
Apátújfalu 20 2.23 %
Bussa 19 2.12 %
Terbegec 19 2.12 %
Ipolyhídvég 18 2.01 %
Zsély 17 1.90 %
Óvár 15 1.67 %
Leszenye 9 1.00 %
Dacsókeszi 6 0.67 %
Szelény 5 0.56 %
Csalár 5 0.56 %
Magasmajtény 5 0.56 %
Galábocs 4 0.45 %
Felsőzellő 4 0.45 %
Kiscsalomja 4 0.45 %
Tótgyarmat 3 0.33 %
Kékkő 3 0.33 %
Ipolyharaszti 3 0.33 %
Kislibercse 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Kiskürtös 2 0.22 %
Ebeck 2 0.22 %
Gyürki 2 0.22 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 39.89 %
Mikszáthfalva 149 13.45 %
Ebeck 70 6.32 %
Kürtösújfalu 69 6.23 %
Kékkő 63 5.69 %
Zsély 51 4.60 %
Alsópalojta 39 3.52 %
Kiskürtös 30 2.71 %
Középpalojta 20 1.81 %
Nógrádszentpéter 18 1.62 %
Magasmajtény 15 1.35 %
Érújfalu 15 1.35 %
Erdőszelestény 15 1.35 %
Bereklak 15 1.35 %
Bussa 13 1.17 %
Alsózellő 10 0.90 %
Dacsólam 10 0.90 %
Csalár 9 0.81 %
Lukanénye 9 0.81 %
Nagyhalom 9 0.81 %
Leszenye 8 0.72 %
Kishalom 8 0.72 %
Dacsókeszi 8 0.72 %
Felsőpalojta 8 0.72 %
Alsósztregova 7 0.63 %
Bátorfalu 7 0.63 %
Csáb 7 0.63 %
Nógrádszenna 6 0.54 %
Felsőesztergály 6 0.54 %
Ipolynyék 6 0.54 %
Ipolykér 6 0.54 %
Alsóesztergály 6 0.54 %
Száraznyírjes 6 0.54 %
Tótgyarmat 5 0.45 %
Paróca 5 0.45 %
Felsősztregova 5 0.45 %
Apátújfalu 4 0.36 %
Szécsénykovácsi 4 0.36 %
Apafalva 3 0.27 %
Kóvár 3 0.27 %
Kőkeszi 3 0.27 %
Szelény 3 0.27 %
Kiscsalomja 3 0.27 %
Sirak 3 0.27 %
Kelenye 3 0.27 %
Gyürki 2 0.18 %
Szuhány 2 0.18 %
Felsőzellő 2 0.18 %
Óvár 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.68 %
Nagykürtös 169 12.20 %
Magasmajtény 85 6.14 %
Apátújfalu 79 5.70 %
Ipolynyék 78 5.63 %
Csáb 69 4.98 %
Leszenye 64 4.62 %
Zsély 43 3.10 %
Bátorfalu 37 2.67 %
Óvár 27 1.95 %
Tótgyarmat 27 1.95 %
Kékkő 26 1.88 %
Bussa 24 1.73 %
Nagycsalomja 24 1.73 %
Ipolybalog 24 1.73 %
Szécsénykovácsi 23 1.66 %
Dacsókeszi 22 1.59 %
Kőkeszi 22 1.59 %
Inám 21 1.52 %
Ipolyharaszti 21 1.52 %
Bereklak 20 1.44 %
Középpalojta 18 1.30 %
Ipolyvarbó 18 1.30 %
Erdőszelestény 18 1.30 %
Csall 17 1.23 %
Nógrádszentpéter 16 1.16 %
Alsósztregova 16 1.16 %
Szelény 15 1.08 %
Ipolykeszi 14 1.01 %
Felsőzellő 13 0.94 %
Terbegec 13 0.94 %
Kiscsalomja 13 0.94 %
Kóvár 13 0.94 %
Sirak 12 0.87 %
Borosznok 12 0.87 %
Kiskürtös 11 0.79 %
Tótkisfalu 11 0.79 %
Ebeck 11 0.79 %
Szuhány 11 0.79 %
Ipolynagyfalu 10 0.72 %
Ipolykér 10 0.72 %
Kishalom 9 0.65 %
Kürtösújfalu 8 0.58 %
Gyürki 8 0.58 %
Alsózellő 8 0.58 %
Alsópalojta 7 0.51 %
Csalár 6 0.43 %
Nógrádszenna 6 0.43 %
Dacsólam 6 0.43 %
Érújfalu 5 0.36 %
Süllye 5 0.36 %
Nagyhalom 5 0.36 %
Felsősztregova 5 0.36 %
Apafalva 5 0.36 %
Felsőesztergály 5 0.36 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Tótkelecsény 4 0.29 %
Galábocs 4 0.29 %
Mikszáthfalva 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Rárósmulyad 4 0.29 %
Kelenye 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 20.70 %
Nagykürtös 228 14.84 %
Magasmajtény 105 6.84 %
Óvár 76 4.95 %
Lukanénye 71 4.62 %
Ipolybalog 70 4.56 %
Ipolykér 69 4.49 %
Kékkő 50 3.26 %
Inám 43 2.80 %
Csalár 42 2.73 %
Ipolyhídvég 39 2.54 %
Bussa 34 2.21 %
Ipolykeszi 30 1.95 %
Kőkeszi 26 1.69 %
Csall 25 1.63 %
Csáb 23 1.50 %
Szécsénykovácsi 21 1.37 %
Nagycsalomja 20 1.30 %
Alsópalojta 20 1.30 %
Nógrádszentpéter 18 1.17 %
Ipolynagyfalu 17 1.11 %
Leszenye 16 1.04 %
Zsély 14 0.91 %
Erdőszelestény 14 0.91 %
Dacsókeszi 13 0.85 %
Ipolyharaszti 13 0.85 %
Bátorfalu 11 0.72 %
Gyürki 11 0.72 %
Ebeck 11 0.72 %
Kishalom 10 0.65 %
Bereklak 10 0.65 %
Alsósztregova 10 0.65 %
Szelény 9 0.59 %
Ipolyvarbó 9 0.59 %
Tótkisfalu 9 0.59 %
Apátújfalu 8 0.52 %
Kóvár 7 0.46 %
Felsőzellő 7 0.46 %
Kelenye 7 0.46 %
Terbegec 7 0.46 %
Mikszáthfalva 6 0.39 %
Felsőesztergály 6 0.39 %
Galábocs 5 0.33 %
Sirak 5 0.33 %
Tótgyarmat 5 0.33 %
Középpalojta 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Kiskürtös 4 0.26 %
Kürtösújfalu 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Szuhány 4 0.26 %
Nagyhalom 3 0.20 %
Zobor 3 0.20 %
Ipolyszécsényke 3 0.20 %
Felsősztregova 3 0.20 %
Nógrádszenna 3 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Hartyán 2 0.13 %
Dacsólam 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 39.37 %
Kékkő 70 5.61 %
Magasmajtény 34 2.73 %
Zsély 31 2.49 %
Kiskürtös 31 2.49 %
Nógrádszentpéter 30 2.41 %
Bussa 19 1.52 %
Mikszáthfalva 18 1.44 %
Felsőzellő 14 1.12 %
Ipolynyék 14 1.12 %
Lukanénye 13 1.04 %
Leszenye 13 1.04 %
Alsózellő 12 0.96 %
Alsópalojta 12 0.96 %
Alsósztregova 11 0.88 %
Bereklak 11 0.88 %
Érújfalu 11 0.88 %
Alsóesztergály 11 0.88 %
Felsőesztergály 11 0.88 %
Szécsénykovácsi 10 0.80 %
Dacsólam 8 0.64 %
Nagyhalom 8 0.64 %
Csalár 8 0.64 %
Ipolyvarbó 7 0.56 %
Csáb 7 0.56 %
Kishalom 7 0.56 %
Tótkisfalu 7 0.56 %
Kürtösújfalu 7 0.56 %
Ebeck 7 0.56 %
Kiscsalomja 7 0.56 %
Szelény 6 0.48 %
Hartyán 6 0.48 %
Középpalojta 6 0.48 %
Tótkelecsény 5 0.40 %
Nagycsalomja 5 0.40 %
Kőkeszi 5 0.40 %
Szuhány 5 0.40 %
Terbegec 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Apátújfalu 4 0.32 %
Ipolykér 4 0.32 %
Kislibercse 4 0.32 %
Erdőszelestény 4 0.32 %
Ipolybalog 4 0.32 %
Száraznyírjes 4 0.32 %
Dacsókeszi 4 0.32 %
Sirak 3 0.24 %
Óvár 3 0.24 %
Galábocs 3 0.24 %
Ipolyszécsényke 3 0.24 %
Bátorfalu 3 0.24 %
Zobor 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Tótgyarmat 2 0.16 %
Felsősztregova 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 33.64 %
Kékkő 56 3.93 %
Zsély 50 3.51 %
Lukanénye 43 3.02 %
Alsópalojta 41 2.88 %
Mikszáthfalva 36 2.53 %
Erdőszelestény 31 2.18 %
Érújfalu 30 2.11 %
Kiskürtös 30 2.11 %
Nógrádszentpéter 28 1.97 %
Alsósztregova 28 1.97 %
Középpalojta 23 1.62 %
Dacsókeszi 23 1.62 %
Ebeck 22 1.54 %
Bereklak 22 1.54 %
Bussa 21 1.47 %
Alsózellő 21 1.47 %
Kőkeszi 21 1.47 %
Csáb 20 1.40 %
Apátújfalu 19 1.33 %
Kürtösújfalu 17 1.19 %
Tótgyarmat 16 1.12 %
Nógrádszenna 15 1.05 %
Ipolynyék 14 0.98 %
Felsőzellő 14 0.98 %
Leszenye 14 0.98 %
Csalár 13 0.91 %
Kiscsalomja 13 0.91 %
Nagycsalomja 12 0.84 %
Alsóesztergály 11 0.77 %
Kislibercse 11 0.77 %
Felsőesztergály 11 0.77 %
Hartyán 10 0.70 %
Inám 10 0.70 %
Tótkisfalu 10 0.70 %
Szelény 10 0.70 %
Magasmajtény 10 0.70 %
Nagylám 9 0.63 %
Szécsénykovácsi 9 0.63 %
Szuhány 8 0.56 %
Felsőpalojta 7 0.49 %
Dacsólam 7 0.49 %
Apafalva 7 0.49 %
Bátorfalu 6 0.42 %
Sirak 6 0.42 %
Ipolynagyfalu 6 0.42 %
Nagyhalom 6 0.42 %
Ipolyhídvég 5 0.35 %
Tótkelecsény 5 0.35 %
Gyürki 5 0.35 %
Csall 5 0.35 %
Óvár 5 0.35 %
Ipolykér 5 0.35 %
Terbegec 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Kelenye 5 0.35 %
Galábocs 4 0.28 %
Paróca 4 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Süllye 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.36 %
Erdőszelestény 168 15.27 %
Zsély 73 6.64 %
Kékkő 32 2.91 %
Leszenye 27 2.45 %
Csáb 25 2.27 %
Magasmajtény 24 2.18 %
Mikszáthfalva 22 2.00 %
Kiscsalomja 21 1.91 %
Lukanénye 21 1.91 %
Dacsólam 21 1.91 %
Bussa 21 1.91 %
Apátújfalu 19 1.73 %
Nógrádszentpéter 18 1.64 %
Középpalojta 15 1.36 %
Bereklak 15 1.36 %
Kiskürtös 14 1.27 %
Alsópalojta 14 1.27 %
Érújfalu 14 1.27 %
Kürtösújfalu 14 1.27 %
Csall 13 1.18 %
Ipolyvarbó 13 1.18 %
Ipolybalog 13 1.18 %
Terbegec 13 1.18 %
Ipolynyék 12 1.09 %
Nagycsalomja 12 1.09 %
Alsósztregova 12 1.09 %
Nagyhalom 12 1.09 %
Szécsénykovácsi 12 1.09 %
Ebeck 11 1.00 %
Alsózellő 8 0.73 %
Felsőzellő 8 0.73 %
Bátorfalu 7 0.64 %
Ipolyharaszti 7 0.64 %
Tótgyarmat 6 0.55 %
Csalár 6 0.55 %
Kishalom 6 0.55 %
Felsőesztergály 6 0.55 %
Felsőpalojta 6 0.55 %
Gyürki 6 0.55 %
Szelény 6 0.55 %
Dacsókeszi 5 0.45 %
Ipolynagyfalu 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Kóvár 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Nógrádszenna 5 0.45 %
Kislibercse 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Hartyán 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Zobor 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 13.14 %
Nagykürtös 217 13.08 %
Ipolybalog 189 11.39 %
Lukanénye 124 7.47 %
Csáb 91 5.49 %
Nagycsalomja 80 4.82 %
Inám 72 4.34 %
Ipolyhídvég 64 3.86 %
Zsély 59 3.56 %
Bussa 51 3.07 %
Ipolykeszi 48 2.89 %
Kóvár 45 2.71 %
Ipolyvarbó 43 2.59 %
Apátújfalu 43 2.59 %
Óvár 42 2.53 %
Ipolynagyfalu 38 2.29 %
Ipolyszécsényke 36 2.17 %
Kőkeszi 36 2.17 %
Kelenye 27 1.63 %
Kékkő 22 1.33 %
Terbegec 21 1.27 %
Dacsókeszi 20 1.21 %
Leszenye 19 1.15 %
Szécsénykovácsi 18 1.08 %
Felsőzellő 15 0.90 %
Alsósztregova 15 0.90 %
Szelény 15 0.90 %
Bátorfalu 14 0.84 %
Csalár 13 0.78 %
Nógrádszentpéter 11 0.66 %
Kiscsalomja 10 0.60 %
Galábocs 10 0.60 %
Magasmajtény 10 0.60 %
Alsópalojta 9 0.54 %
Erdőszelestény 9 0.54 %
Szuhány 8 0.48 %
Mikszáthfalva 8 0.48 %
Sirak 8 0.48 %
Tótkisfalu 7 0.42 %
Érújfalu 7 0.42 %
Alsózellő 7 0.42 %
Kiskürtös 7 0.42 %
Rárósmulyad 7 0.42 %
Hartyán 6 0.36 %
Tótgyarmat 6 0.36 %
Kürtösújfalu 6 0.36 %
Gyürki 6 0.36 %
Dacsólam 5 0.30 %
Tótkelecsény 5 0.30 %
Felsőesztergály 5 0.30 %
Kishalom 5 0.30 %
Ipolykér 5 0.30 %
Ipolyharaszti 5 0.30 %
Ebeck 4 0.24 %
Nagyhalom 4 0.24 %
Nagylám 4 0.24 %
Bereklak 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Középpalojta 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Csall 3 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 25.47 %
Középpalojta 113 11.29 %
Alsópalojta 91 9.09 %
Lukanénye 90 8.99 %
Felsőpalojta 79 7.89 %
Bereklak 61 6.09 %
Kékkő 32 3.20 %
Ebeck 32 3.20 %
Tótgyarmat 24 2.40 %
Csáb 22 2.20 %
Mikszáthfalva 21 2.10 %
Magasmajtény 20 2.00 %
Kőkeszi 17 1.70 %
Leszenye 16 1.60 %
Erdőszelestény 15 1.50 %
Ipolynyék 15 1.50 %
Dacsólam 15 1.50 %
Kiskürtös 14 1.40 %
Szuhány 14 1.40 %
Zsély 12 1.20 %
Dacsókeszi 11 1.10 %
Bussa 8 0.80 %
Kürtösújfalu 8 0.80 %
Alsóesztergály 7 0.70 %
Érújfalu 7 0.70 %
Apátújfalu 6 0.60 %
Nagycsalomja 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Nógrádszentpéter 6 0.60 %
Csalár 6 0.60 %
Terbegec 5 0.50 %
Csall 5 0.50 %
Alsózellő 5 0.50 %
Alsósztregova 5 0.50 %
Tótkisfalu 5 0.50 %
Hartyán 5 0.50 %
Ipolykeszi 5 0.50 %
Felsőzellő 4 0.40 %
Bátorfalu 4 0.40 %
Szelény 4 0.40 %
Kiscsalomja 4 0.40 %
Felsőesztergály 4 0.40 %
Sirak 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Nagylám 3 0.30 %
Apafalva 3 0.30 %
Gyürki 3 0.30 %
Ipolyhídvég 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Kislibercse 2 0.20 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.79 %
Ipolybalog 179 10.59 %
Lukanénye 173 10.24 %
Csáb 132 7.81 %
Nagykürtös 125 7.40 %
Apátújfalu 119 7.04 %
Nagycsalomja 96 5.68 %
Zsély 80 4.73 %
Leszenye 69 4.08 %
Inám 61 3.61 %
Ipolykeszi 61 3.61 %
Bussa 59 3.49 %
Ipolyhídvég 59 3.49 %
Kőkeszi 58 3.43 %
Ipolyszécsényke 50 2.96 %
Tótgyarmat 48 2.84 %
Ipolyvarbó 48 2.84 %
Óvár 46 2.72 %
Kelenye 46 2.72 %
Kóvár 42 2.49 %
Terbegec 41 2.43 %
Bátorfalu 36 2.13 %
Ipolynagyfalu 34 2.01 %
Dacsókeszi 30 1.78 %
Szécsénykovácsi 26 1.54 %
Ipolyharaszti 18 1.07 %
Szelény 17 1.01 %
Sirak 15 0.89 %
Erdőszelestény 15 0.89 %
Csalár 14 0.83 %
Kékkő 13 0.77 %
Magasmajtény 12 0.71 %
Ipolykér 12 0.71 %
Ebeck 11 0.65 %
Mikszáthfalva 10 0.59 %
Felsőzellő 9 0.53 %
Csall 9 0.53 %
Gyürki 8 0.47 %
Galábocs 8 0.47 %
Bereklak 6 0.36 %
Rárósmulyad 6 0.36 %
Középpalojta 4 0.24 %
Alsóesztergály 4 0.24 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Kiscsalomja 3 0.18 %
Alsósztregova 3 0.18 %
Kiskürtös 2 0.12 %
Nagyhalom 2 0.12 %
Alsópalojta 2 0.12 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Nógrádszentpéter 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.17 %
Ipolykér 25 3.49 %
Bussa 21 2.93 %
Lukanénye 21 2.93 %
Szécsénykovácsi 21 2.93 %
Nagykürtös 19 2.65 %
Ipolynyék 17 2.37 %
Óvár 12 1.68 %
Zsély 12 1.68 %
Terbegec 11 1.54 %
Apátújfalu 11 1.54 %
Ipolybalog 11 1.54 %
Csáb 10 1.40 %
Felsőzellő 10 1.40 %
Nagycsalomja 8 1.12 %
Ipolyhídvég 7 0.98 %
Kőkeszi 7 0.98 %
Inám 7 0.98 %
Leszenye 7 0.98 %
Galábocs 5 0.70 %
Csalár 4 0.56 %
Ipolynagyfalu 4 0.56 %
Érújfalu 3 0.42 %
Hartyán 3 0.42 %
Dacsókeszi 3 0.42 %
Gyürki 3 0.42 %
Kóvár 3 0.42 %
Paróca 3 0.42 %
Ipolyszécsényke 3 0.42 %
Szelény 3 0.42 %
Erdőszelestény 3 0.42 %
Tótgyarmat 2 0.28 %
Felsőesztergály 2 0.28 %
Ipolyharaszti 2 0.28 %
Alsósztregova 2 0.28 %
Sirak 2 0.28 %
Mikszáthfalva 2 0.28 %
Alsózellő 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Alsópalojta 1 0.14 %
Ebeck 1 0.14 %
Alsóesztergály 1 0.14 %
Ipolykeszi 1 0.14 %
Magasmajtény 1 0.14 %
Nógrádszentpéter 1 0.14 %
Dacsólam 1 0.14 %
Bereklak 1 0.14 %
Nagylám 1 0.14 %
Kiscsalomja 1 0.14 %
Csall 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kiskürtös 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Szuhány 1 0.14 %
Középpalojta 1 0.14 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 11.88 %
Nagykürtös 96 10.37 %
Nógrádszentpéter 34 3.67 %
Érújfalu 17 1.84 %
Kékkő 16 1.73 %
Kislibercse 15 1.62 %
Tótkisfalu 15 1.62 %
Bussa 15 1.62 %
Magasmajtény 14 1.51 %
Borosznok 13 1.40 %
Süllye 11 1.19 %
Felsőesztergály 11 1.19 %
Lukanénye 9 0.97 %
Alsópalojta 9 0.97 %
Zsély 9 0.97 %
Csáb 9 0.97 %
Ipolyharaszti 9 0.97 %
Bereklak 8 0.86 %
Felsősztregova 8 0.86 %
Dacsólam 7 0.76 %
Tótkelecsény 7 0.76 %
Nagylám 7 0.76 %
Nógrádszenna 6 0.65 %
Felsőzellő 6 0.65 %
Csall 6 0.65 %
Szelény 5 0.54 %
Hartyán 5 0.54 %
Ipolynyék 5 0.54 %
Kiscsalomja 5 0.54 %
Bátorfalu 4 0.43 %
Nagycsalomja 4 0.43 %
Kiskürtös 4 0.43 %
Alsózellő 4 0.43 %
Szuhány 4 0.43 %
Paróca 4 0.43 %
Kürtösújfalu 3 0.32 %
Kelenye 3 0.32 %
Nagyhalom 3 0.32 %
Kőkeszi 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Ipolybalog 2 0.22 %
Dacsókeszi 2 0.22 %
Leszenye 2 0.22 %
Középpalojta 2 0.22 %
Száraznyírjes 2 0.22 %
Kishalom 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Erdőszelestény 1 0.11 %
Mikszáthfalva 1 0.11 %
Tótgyarmat 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 26.52 %
Zsély 73 3.80 %
Kékkő 64 3.34 %
Alsózellő 62 3.23 %
Lukanénye 49 2.55 %
Csáb 37 1.93 %
Alsósztregova 37 1.93 %
Középpalojta 36 1.88 %
Apátújfalu 35 1.82 %
Dacsókeszi 33 1.72 %
Nógrádszentpéter 29 1.51 %
Bereklak 28 1.46 %
Mikszáthfalva 28 1.46 %
Erdőszelestény 26 1.35 %
Kiskürtös 25 1.30 %
Érújfalu 25 1.30 %
Felsőzellő 23 1.20 %
Ipolynyék 23 1.20 %
Alsópalojta 21 1.09 %
Nagycsalomja 20 1.04 %
Ebeck 20 1.04 %
Leszenye 20 1.04 %
Kőkeszi 18 0.94 %
Felsőesztergály 18 0.94 %
Bussa 18 0.94 %
Szécsénykovácsi 18 0.94 %
Alsóesztergály 18 0.94 %
Csalár 17 0.89 %
Kiscsalomja 17 0.89 %
Tótgyarmat 16 0.83 %
Nógrádszenna 15 0.78 %
Terbegec 14 0.73 %
Ipolykér 14 0.73 %
Bátorfalu 11 0.57 %
Ipolybalog 11 0.57 %
Óvár 11 0.57 %
Tótkelecsény 11 0.57 %
Kelenye 11 0.57 %
Tótkisfalu 9 0.47 %
Szuhány 9 0.47 %
Kürtösújfalu 9 0.47 %
Sirak 9 0.47 %
Ipolyhídvég 9 0.47 %
Száraznyírjes 8 0.42 %
Inám 8 0.42 %
Ipolyvarbó 8 0.42 %
Felsőpalojta 7 0.36 %
Szelény 7 0.36 %
Apafalva 7 0.36 %
Süllye 6 0.31 %
Ipolyszécsényke 6 0.31 %
Galábocs 6 0.31 %
Ipolynagyfalu 6 0.31 %
Nagyhalom 6 0.31 %
Kóvár 6 0.31 %
Csall 6 0.31 %
Kislibercse 6 0.31 %
Magasmajtény 4 0.21 %
Ipolyharaszti 4 0.21 %
Ipolykeszi 3 0.16 %
Paróca 3 0.16 %
Nagylám 3 0.16 %
Gyürki 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Kishalom 3 0.16 %
Dacsólam 3 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 49.08 %
Kékkő 93 6.37 %
Mikszáthfalva 76 5.20 %
Alsópalojta 67 4.59 %
Magasmajtény 59 4.04 %
Kiskürtös 39 2.67 %
Alsósztregova 36 2.46 %
Középpalojta 32 2.19 %
Zsély 31 2.12 %
Nógrádszentpéter 27 1.85 %
Erdőszelestény 25 1.71 %
Ebeck 22 1.51 %
Bereklak 22 1.51 %
Alsózellő 22 1.51 %
Ipolynyék 21 1.44 %
Bussa 18 1.23 %
Nagyhalom 14 0.96 %
Kürtösújfalu 13 0.89 %
Dacsókeszi 11 0.75 %
Csalár 9 0.62 %
Alsóesztergály 8 0.55 %
Dacsólam 8 0.55 %
Kislibercse 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 35.71 %
Kékkő 203 5.10 %
Magasmajtény 163 4.10 %
Erdőszelestény 118 2.97 %
Nógrádszentpéter 116 2.92 %
Bereklak 105 2.64 %
Lukanénye 105 2.64 %
Bussa 104 2.61 %
Csáb 102 2.56 %
Alsópalojta 102 2.56 %
Alsósztregova 87 2.19 %
Zsély 86 2.16 %
Mikszáthfalva 80 2.01 %
Középpalojta 78 1.96 %
Kürtösújfalu 76 1.91 %
Dacsókeszi 69 1.73 %
Kőkeszi 63 1.58 %
Érújfalu 61 1.53 %
Kiskürtös 55 1.38 %
Szuhány 55 1.38 %
Leszenye 55 1.38 %
Ebeck 51 1.28 %
Dacsólam 51 1.28 %
Apátújfalu 51 1.28 %
Ipolynyék 45 1.13 %
Alsózellő 42 1.06 %
Felsőpalojta 41 1.03 %
Nógrádszenna 40 1.01 %
Kiscsalomja 36 0.90 %
Felsőesztergály 35 0.88 %
Bátorfalu 35 0.88 %
Csall 34 0.85 %
Tótgyarmat 32 0.80 %
Tótkisfalu 32 0.80 %
Csalár 31 0.78 %
Felsőzellő 31 0.78 %
Nagylám 30 0.75 %
Szelény 29 0.73 %
Nagycsalomja 28 0.70 %
Szécsénykovácsi 27 0.68 %
Alsóesztergály 26 0.65 %
Ipolybalog 25 0.63 %
Tótkelecsény 24 0.60 %
Sirak 24 0.60 %
Hartyán 24 0.60 %
Felsősztregova 24 0.60 %
Nagyhalom 22 0.55 %
Ipolykér 22 0.55 %
Óvár 21 0.53 %
Terbegec 21 0.53 %
Ipolyharaszti 20 0.50 %
Ipolykeszi 20 0.50 %
Kislibercse 17 0.43 %
Ipolyvarbó 16 0.40 %
Borosznok 15 0.38 %
Gyürki 15 0.38 %
Paróca 14 0.35 %
Kishalom 13 0.33 %
Apafalva 12 0.30 %
Ipolynagyfalu 12 0.30 %
Galábocs 12 0.30 %
Zobor 11 0.28 %
Inám 10 0.25 %
Ipolyhídvég 10 0.25 %
Száraznyírjes 8 0.20 %
Kóvár 8 0.20 %
Süllye 6 0.15 %
Ipolyszécsényke 6 0.15 %
Veres 5 0.13 %
Rárósmulyad 5 0.13 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 24.03 %
Kékkő 35 2.96 %
Magasmajtény 20 1.69 %
Nógrádszentpéter 19 1.61 %
Kiskürtös 17 1.44 %
Zsély 16 1.35 %
Bussa 14 1.18 %
Erdőszelestény 12 1.02 %
Csall 9 0.76 %
Száraznyírjes 9 0.76 %
Ebeck 9 0.76 %
Csáb 8 0.68 %
Alsópalojta 8 0.68 %
Mikszáthfalva 8 0.68 %
Bereklak 8 0.68 %
Galábocs 8 0.68 %
Dacsólam 8 0.68 %
Lukanénye 8 0.68 %
Leszenye 8 0.68 %
Érújfalu 8 0.68 %
Dacsókeszi 7 0.59 %
Kőkeszi 6 0.51 %
Ipolyvarbó 6 0.51 %
Ipolynyék 6 0.51 %
Apátújfalu 5 0.42 %
Középpalojta 5 0.42 %
Kiscsalomja 4 0.34 %
Szuhány 4 0.34 %
Borosznok 4 0.34 %
Csalár 4 0.34 %
Tótkisfalu 4 0.34 %
Óvár 4 0.34 %
Kóvár 3 0.25 %
Bátorfalu 3 0.25 %
Felsőesztergály 3 0.25 %
Alsóesztergály 3 0.25 %
Hartyán 3 0.25 %
Szelény 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Kürtösújfalu 2 0.17 %
Tótkelecsény 2 0.17 %
Felsősztregova 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Alsósztregova 2 0.17 %
Süllye 2 0.17 %
Tótgyarmat 2 0.17 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Kishalom 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Nagycsalomja 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Felsőzellő 1 0.08 %
Alsózellő 1 0.08 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.14 %
Kékkő 61 6.09 %
Lukanénye 39 3.89 %
Zsély 38 3.79 %
Alsósztregova 28 2.79 %
Nógrádszentpéter 26 2.59 %
Bereklak 20 2.00 %
Alsózellő 19 1.90 %
Ebeck 18 1.80 %
Erdőszelestény 18 1.80 %
Csáb 16 1.60 %
Mikszáthfalva 16 1.60 %
Érújfalu 16 1.60 %
Felsőzellő 16 1.60 %
Nógrádszenna 15 1.50 %
Ipolynyék 14 1.40 %
Kürtösújfalu 13 1.30 %
Magasmajtény 13 1.30 %
Bussa 13 1.30 %
Alsópalojta 12 1.20 %
Kőkeszi 12 1.20 %
Középpalojta 12 1.20 %
Leszenye 12 1.20 %
Dacsókeszi 12 1.20 %
Kiskürtös 11 1.10 %
Tótgyarmat 10 1.00 %
Tótkisfalu 9 0.90 %
Inám 9 0.90 %
Dacsólam 9 0.90 %
Ipolykér 8 0.80 %
Csalár 8 0.80 %
Alsóesztergály 8 0.80 %
Apátújfalu 8 0.80 %
Kislibercse 7 0.70 %
Kelenye 7 0.70 %
Nagycsalomja 7 0.70 %
Csall 6 0.60 %
Apafalva 6 0.60 %
Kiscsalomja 6 0.60 %
Szelény 6 0.60 %
Nagylám 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Ipolyhídvég 5 0.50 %
Felsőesztergály 5 0.50 %
Szuhány 5 0.50 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.41 %
Kékkő 105 4.35 %
Erdőszelestény 71 2.94 %
Magasmajtény 63 2.61 %
Bussa 62 2.57 %
Nógrádszentpéter 59 2.45 %
Bereklak 55 2.28 %
Csáb 51 2.11 %
Középpalojta 50 2.07 %
Alsópalojta 49 2.03 %
Zsély 48 1.99 %
Lukanénye 46 1.91 %
Ipolyhídvég 45 1.86 %
Kürtösújfalu 44 1.82 %
Alsósztregova 43 1.78 %
Felsőzellő 39 1.62 %
Mikszáthfalva 38 1.57 %
Dacsókeszi 38 1.57 %
Szuhány 35 1.45 %
Felsőesztergály 31 1.28 %
Apátújfalu 28 1.16 %
Kiskürtös 28 1.16 %
Csalár 27 1.12 %
Leszenye 27 1.12 %
Kőkeszi 26 1.08 %
Alsózellő 25 1.04 %
Dacsólam 25 1.04 %
Kiscsalomja 24 0.99 %
Ipolynyék 23 0.95 %
Érújfalu 23 0.95 %
Csall 21 0.87 %
Szécsénykovácsi 21 0.87 %
Felsősztregova 21 0.87 %
Felsőpalojta 20 0.83 %
Szelény 20 0.83 %
Alsóesztergály 20 0.83 %
Hartyán 19 0.79 %
Nagylám 18 0.75 %
Ipolynagyfalu 18 0.75 %
Ipolykér 17 0.70 %
Ipolyvarbó 17 0.70 %
Óvár 17 0.70 %
Ebeck 16 0.66 %
Tótgyarmat 16 0.66 %
Tótkisfalu 15 0.62 %
Kislibercse 15 0.62 %
Tótkelecsény 15 0.62 %
Nógrádszenna 15 0.62 %
Paróca 13 0.54 %
Ipolykeszi 13 0.54 %
Ipolybalog 12 0.50 %
Ipolyharaszti 12 0.50 %
Apafalva 11 0.46 %
Zobor 11 0.46 %
Terbegec 11 0.46 %
Galábocs 11 0.46 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 40.82 %
Kékkő 110 7.14 %
Zsély 56 3.63 %
Mikszáthfalva 54 3.50 %
Alsópalojta 51 3.31 %
Bereklak 42 2.73 %
Nógrádszentpéter 38 2.47 %
Bussa 35 2.27 %
Erdőszelestény 35 2.27 %
Kiskürtös 32 2.08 %
Csáb 28 1.82 %
Felsőesztergály 26 1.69 %
Kürtösújfalu 23 1.49 %
Alsózellő 22 1.43 %
Alsósztregova 22 1.43 %
Lukanénye 19 1.23 %
Ebeck 17 1.10 %
Magasmajtény 17 1.10 %
Nagyhalom 13 0.84 %
Dacsókeszi 13 0.84 %
Leszenye 13 0.84 %
Ipolykér 13 0.84 %
Érújfalu 13 0.84 %
Középpalojta 12 0.78 %
Felsőzellő 12 0.78 %
Szécsénykovácsi 11 0.71 %
Szuhány 10 0.65 %
Csalár 10 0.65 %
Száraznyírjes 10 0.65 %
Kőkeszi 9 0.58 %
Kiscsalomja 9 0.58 %
Dacsólam 9 0.58 %
Nógrádszenna 8 0.52 %
Galábocs 8 0.52 %
Tótgyarmat 8 0.52 %
Óvár 7 0.45 %
Felsőpalojta 7 0.45 %
Bátorfalu 6 0.39 %
Kislibercse 5 0.32 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Ipolynagyfalu 4 0.26 %
Ipolynyék 4 0.26 %
Apátújfalu 4 0.26 %
Csall 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Zobor 4 0.26 %
Ipolyhídvég 3 0.19 %
Ipolybalog 3 0.19 %
Szelény 3 0.19 %
Apafalva 3 0.19 %
Alsóesztergály 3 0.19 %
Tótkisfalu 3 0.19 %
Kishalom 3 0.19 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 15.56 %
Ipolybalog 57 14.07 %
Ipolykeszi 48 11.85 %
Ipolyhídvég 41 10.12 %
Nagycsalomja 24 5.93 %
Nagykürtös 22 5.43 %
Lukanénye 20 4.94 %
Ipolykér 13 3.21 %
Óvár 13 3.21 %
Ipolynagyfalu 12 2.96 %
Inám 12 2.96 %
Kóvár 11 2.72 %
Magasmajtény 8 1.98 %
Bussa 6 1.48 %
Ipolyszécsényke 6 1.48 %
Tótgyarmat 5 1.23 %
Kőkeszi 5 1.23 %
Zsély 4 0.99 %
Ipolyvarbó 4 0.99 %
Apátújfalu 4 0.99 %
Kelenye 4 0.99 %
Csalár 4 0.99 %
Szécsénykovácsi 4 0.99 %
Leszenye 3 0.74 %
Csáb 3 0.74 %
Kiscsalomja 2 0.49 %
Sirak 2 0.49 %
Érújfalu 2 0.49 %
Gyürki 2 0.49 %
Alsózellő 1 0.25 %
Tótkisfalu 1 0.25 %
Terbegec 1 0.25 %
Bátorfalu 1 0.25 %
Kékkő 1 0.25 %
Kishalom 1 0.25 %
Mikszáthfalva 1 0.25 %
Alsósztregova 1 0.25 %
Rárósmulyad 1 0.25 %
Dacsókeszi 1 0.25 %
Szelény 1 0.25 %
Zobor 1 0.25 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 21.44 %
Alsósztregova 136 15.35 %
Felsőzellő 91 10.27 %
Bussa 76 8.58 %
Nógrádszentpéter 31 3.50 %
Kékkő 24 2.71 %
Alsózellő 23 2.60 %
Mikszáthfalva 18 2.03 %
Kislibercse 16 1.81 %
Alsópalojta 16 1.81 %
Érújfalu 15 1.69 %
Magasmajtény 13 1.47 %
Középpalojta 10 1.13 %
Felsőesztergály 10 1.13 %
Rárósmulyad 9 1.02 %
Leszenye 9 1.02 %
Tótkelecsény 8 0.90 %
Nógrádszenna 8 0.90 %
Ipolynyék 7 0.79 %
Csáb 7 0.79 %
Dacsólam 7 0.79 %
Hartyán 7 0.79 %
Apátújfalu 7 0.79 %
Csalár 6 0.68 %
Ipolyvarbó 6 0.68 %
Zsély 6 0.68 %
Ebeck 6 0.68 %
Kishalom 5 0.56 %
Kiskürtös 5 0.56 %
Tótkisfalu 5 0.56 %
Lukanénye 5 0.56 %
Szuhány 4 0.45 %
Felsősztregova 4 0.45 %
Nagycsalomja 4 0.45 %
Erdőszelestény 4 0.45 %
Borosznok 4 0.45 %
Kürtösújfalu 4 0.45 %
Bereklak 4 0.45 %
Terbegec 4 0.45 %
Kőkeszi 3 0.34 %
Galábocs 3 0.34 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Tótgyarmat 3 0.34 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Bátorfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Ipolykeszi 2 0.23 %
Csall 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Dacsókeszi 2 0.23 %
Ipolybalog 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Szécsénykovácsi 2 0.23 %
Ipolynagyfalu 2 0.23 %
Ipolykér 2 0.23 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Ipolyhídvég 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 1 0.11 %
Süllye 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Óvár 1 0.11 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 19.29 %
Ipolyhídvég 131 15.41 %
Ipolybalog 83 9.76 %
Ipolynagyfalu 47 5.53 %
Inám 44 5.18 %
Nagykürtös 41 4.82 %
Óvár 35 4.12 %
Ipolykér 31 3.65 %
Ipolykeszi 27 3.18 %
Lukanénye 19 2.24 %
Csáb 18 2.12 %
Nagycsalomja 18 2.12 %
Kelenye 18 2.12 %
Ipolyszécsényke 17 2.00 %
Kóvár 15 1.76 %
Csalár 15 1.76 %
Apátújfalu 13 1.53 %
Sirak 11 1.29 %
Terbegec 11 1.29 %
Szécsénykovácsi 10 1.18 %
Kőkeszi 9 1.06 %
Bussa 9 1.06 %
Bátorfalu 8 0.94 %
Leszenye 7 0.82 %
Tótgyarmat 6 0.71 %
Dacsókeszi 5 0.59 %
Gyürki 5 0.59 %
Kékkő 5 0.59 %
Magasmajtény 4 0.47 %
Szelény 4 0.47 %
Ipolyvarbó 4 0.47 %
Zsély 4 0.47 %
Galábocs 3 0.35 %
Hartyán 3 0.35 %
Érújfalu 3 0.35 %
Mikszáthfalva 2 0.24 %
Alsózellő 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Erdőszelestény 2 0.24 %
Zobor 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Alsósztregova 1 0.12 %
Felsőzellő 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.28 %
Alsósztregova 235 17.39 %
Nógrádszentpéter 76 5.63 %
Érújfalu 75 5.55 %
Kékkő 53 3.92 %
Bussa 40 2.96 %
Magasmajtény 39 2.89 %
Kislibercse 32 2.37 %
Hartyán 30 2.22 %
Felsősztregova 29 2.15 %
Tótkisfalu 28 2.07 %
Nógrádszenna 23 1.70 %
Mikszáthfalva 20 1.48 %
Erdőszelestény 19 1.41 %
Tótkelecsény 19 1.41 %
Zsély 18 1.33 %
Alsópalojta 18 1.33 %
Süllye 18 1.33 %
Borosznok 16 1.18 %
Felsőzellő 12 0.89 %
Kiskürtös 12 0.89 %
Bereklak 12 0.89 %
Apátújfalu 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Alsózellő 10 0.74 %
Alsóesztergály 9 0.67 %
Dacsókeszi 9 0.67 %
Középpalojta 9 0.67 %
Rárósmulyad 8 0.59 %
Leszenye 8 0.59 %
Nagylám 8 0.59 %
Lukanénye 8 0.59 %
Kóvár 8 0.59 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Paróca 7 0.52 %
Nagyhalom 6 0.44 %
Óvár 6 0.44 %
Ipolykér 6 0.44 %
Dacsólam 5 0.37 %
Szelény 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Tótgyarmat 4 0.30 %
Csalár 4 0.30 %
Gyürki 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Kishalom 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
329 71.52%
VPN
46 10.00%
KSČ
44 9.57%
SZ
15 3.26%
SPV
15 3.26%
KDH
5 1.09%
SD
3 0.65%
DS
2 0.43%
Egyéb
1 0.22%
Érvényes szavazatok 460
Együttélés-MKDM
311 73.87%
HZDS
41 9.74%
Magyar Polgári Párt
26 6.18%
SDĽ
24 5.70%
KDH
4 0.95%
SDSS
4 0.95%
SZS
2 0.48%
SPI
2 0.48%
ODÚ
2 0.48%
Egyéb
5 1.19%
Érvényes szavazatok 421
MK
315 77.59%
SP-VOĽBA
25 6.16%
ZRS
16 3.94%
HZDS-RSS
15 3.69%
SPK
8 1.97%
6 1.48%
KSS
5 1.23%
KDH
5 1.23%
HZPCS
4 0.99%
DS
2 0.49%
KSÚ
2 0.49%
Egyéb
3 0.74%
Érvényes szavazatok 406
MKP
332 74.44%
SDK
37 8.30%
SDĽ
19 4.26%
HZDS
17 3.81%
SOP
17 3.81%
KSS
9 2.02%
SNS
5 1.12%
MLHZP
5 1.12%
B-RRS
2 0.45%
NEI
2 0.45%
Egyéb
1 0.22%
Érvényes szavazatok 446
MKP
280 79.77%
SMER
18 5.13%
ANO
12 3.42%
SDA
7 1.99%
KSS
7 1.99%
SDKU
5 1.42%
SDĽ
4 1.14%
SZS
3 0.85%
KDH
3 0.85%
HZDS
3 0.85%
SNS
2 0.57%
HZD
2 0.57%
LS
2 0.57%
Egyéb
3 0.85%
Érvényes szavazatok 351
MKP
280 87.23%
SMER
9 2.80%
SDKU DS
7 2.18%
KSS
6 1.87%
ĽS HZDS
5 1.56%
NADEJ
3 0.93%
SF
2 0.62%
SOS
2 0.62%
SLS
2 0.62%
Egyéb
5 1.56%
Érvényes szavazatok 321
MKP
163 49.85%
Most-Híd
91 27.83%
SDKU DS
26 7.95%
SMER
15 4.59%
SaS
10 3.06%
SDĽ
7 2.14%
LSNS
4 1.22%
SNS
3 0.92%
Únia
3 0.92%
Egyéb
5 1.53%
Érvényes szavazatok 327
MKP
154 55.40%
Most-Híd
83 29.86%
SMER SD
22 7.91%
99 Percent
4 1.44%
SDĽ
2 0.72%
SNS
2 0.72%
SDKU DS
2 0.72%
Egyéb
9 3.24%
Érvényes szavazatok 278
Most-Híd
129 45.91%
MKP
103 36.65%
SMER SD
9 3.20%
LSNS
8 2.85%
OĽANO-NOVA
7 2.49%
SNS
6 2.14%
SME RODINA
6 2.14%
SaS
3 1.07%
MKDA-MKDSZ
3 1.07%
#SIEŤ
3 1.07%
TIP
2 0.71%
Egyéb
2 0.71%
Érvényes szavazatok 281
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések