SK
KS
.....

Hernádcsány

Község

címer zászló
824 58% magyar 1910
24 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čaňa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Bodnárka, Giržikov breh, (Gőzmalom), Haraszt (Chrasť), Hernádcsányi-tavak (Čanianské jazerá), Hernádgecsei-tó (Jazero Geča), Lapis (Ploché), Madová, Malá Moľva, Máriamajor (Világospuszta, Dvor Mária), Na slivu, Nižný Padarek, Opatov, (Opatovské), (Ortás), Ortovisko, Ortvány-domb (Veľký breh), Padáre, (Pasienok), Potôčina, Sartošové, Svetlé, (Szartos-patak), Tabuľky, Urbársky pasienok, Vápenné, Vŕšok, Za cestou, (Zsup Apáti-puszta)
Koordináták:
48.60706711, 21.32486916
Terület:
11,56 km2
Rang:
község
Népesség:
5765
Tszf. magasság:
174 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04414
Település kód:
521299
Szervezeti azonosító:
324060
Adóazonosító:
2021235887

Hernádcsány a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, 175 méteres (határa 168-203 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Hernád jobb partjának közelében, az Ortvány-domb (Veľký breh) keleti lábánál, Kassától 13,5 km-re délkeletre, Enyickétől 5,5 km-re keletre, Kenyhectől 12 km-re északkeletre, Garbócbogdánytól pedig 11 km-re délnyugatra. A községen egykor áthaladó Szartos-patakot mára kiszárították és szántófölddé alakították át, illetve beépítették. Határa sík, részben mezőgazdaságilag művelt terület, melynek nagy részét a 20. század második felében létrehozott kavicsbányatavak (a településtől északkeletre a Hernádgecsei-tó, nyugatra pedig a Hernádcsányi-tavak) foglalják el. Kiterjedt, a 20. században többszörösére nőtt belterülete a községterület mintegy egyhatodát, kb. 170 hektárt foglalt el 2018-ban (a szuburbanizáció révén napjainkban is folyamatosan terjeszkedik). Történelmi településmagját a belterület déli részén kelet-nyugati irányban húzódó Felszabadítók utcája (ulica Osloboditeľov) és a rá merőleges Raktár (Skladná) és Béke utcák (ulica Mieru) mentén találjuk. A belterülettől nyugatra, a Kassa-Hidasnémeti vasútvonal mentén található a község ipari övezete, délnyugatra pedig, a Hernádcsányi-tavak partjain hétvégi házas övezet alakult ki. 2010-ben területének 49,1 %-át (567 ha) szántóföld, 19,6 %-át (226 ha) vízfelület, 15,4 %-át (178 ha) beépített terület, 4,2 %-át (49 ha) rét és legelő, 3,9 %-át (45 ha) pedig kertek foglalták el. Erdeje és külterületi lakott helye nincs, a községközponttól 4 km-re délnyugatra, Hernádgönyű, Bölzse és Enyicke határánál fekvő egykori Máriamajor v. Világospuszta (Dvor Mária) a 20. század második felében teljesen elpusztult. Hernádcsányt érinti a Kassa-Hidasnémeti vasútvonal (vasútállomás, személyforgalom 2011-ben megszűnt), a 3416-os út Hernádgecsén (3 km) és Kassamindszenten (5 km) át Kassával, valamint kelet felé Hernádzsadánnyal (2 km), a 3343-as út Enyickével, a 3341-es út pedig Hernádgönyűvel (3 km) teremt összeköttetést (utóbbi községnek ez az egyetlen közúti elérhetősége). Hernádcsány délről Hernádgönyű, délnyugatról Bölzse, nyugatról Enyicke, északról Hernádgecse, keletről pedig Alsómislye és Hernádzsadány községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott (1908-ig a Kassai járáshoz). A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye Füzér-gönci járásához, majd Kassai járásához tartozott). Területe (1910, 2011: 11,56 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

Hernádcsány a régi szlovák-magyar nyelvhatáron található, a 20. század elején még vegyes szlovák-magyar lakosságú, mára csaknem kizárólag szlovákok lakta község. 2011-ben a Kassa-környéki járás második legnépesebb települése volt Szepsi után (5493 fő). Ekkor lakosságának 77,0 %-a vallotta magát szlovák, 12,8 %-a roma nemzetiségűnek, 9,2 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban a lakosság mintegy egyötöde (20,8 %) a roma etnikumhoz tartozott, a roma nemzetiségűek aránya 1991-hez képest (6,1 %) 2011-re több, mint a kétszeresére nőtt. A 18. századig magyar lakosságú falu a 18-19. században rohamosan szlovákosodott: 1880-ban az akkor 1043 lakosú községben csaknem megegyezett a szlovák (44,1 %) és a magyar (43,5 %) anyanyelvűek száma, 1910-ig a magyarok aránya 57,8 %-ra nőtt, a szlovákoké 38,8 %-ra csökkent (az 1900-as népszámlálás viszont 83,7 %-os magyar többséget mutatott ki). A csehszlovák fennhatóság alatt tartott 1921-es népszámlálás már csak 2,7 %-os (39 fő), az 1930-as pedig 3,1 %-os (54 fő) magyar kisebbséget, ezek az adatok azonban vélhetőleg nem tükrözik a valós képet (1921-ben a zömében magyar nyelvű reformátusok a lakosság csaknem egynegyedét tették ki), akárcsak a község visszacsatolása után tartott 1941-es népszámlálás 76,3 %-os magyar többsége. 1945 után a kétnyelvűség és a kettős identitás megszűnésével Hernádcsány egynemzetiségű községgé vált, a magyarság napjainkban már csak szórványként (1991: 15 fő – 0,4 %, 2011 – 14 fő – 0,25 %) van jelen. A 20. század során a község népessége több, mint háromszorosára (1890-2017 között csaknem hatszorosára, 985 főről 5882 főre) nőtt, 1900-1930 között 28,5 százalékkal (1365 főről 1754 főre), 1941-1970 között pedig 55,4 %-al (1685 főről 2619 főre) növelte lakosságszámát. 1970-2011 között lassan csökkenő ütemben (az 1970-es évek 28,3 %-os növekedése a 2000-es évekre 14 %-ra mérséklődött), de folyamatosan nőtt Hernádcsány népessége, évtizedenként 676-767 fővel gyarapodva. Ez a trend 2011-2017 között is folytatódott (7 %-os növekedés 5493 főről 5882 főre). A lakosság többsége (2011-ben 62,6 %, 1921-ben 60,7 %) római katolikus vallású, az 1880-ben a lakosság csaknem egyharmadát alkotó (29,8 %) reformátusok aránya 1921-re 23,6 %-ra, 2011-re pedig 11,8 %-ra csökkent. 2011-ben Hernádcsány lakosságának 10,1 %-a volt felekezeten kívüli, 11,4 %-a pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. A 19. század második felétől számottevű zsidó lakosság is élt a községben (1880-ban az izraelita vallásúak aránya 12,3 %, 1921-ben 9,7 %, 1938-ban 6,3 % volt), akiket 1944-ben megsemmisítő táborba hurcoltak. Hernádcsány népsűrűsége (2011-ben 475 fő/km²) egyike a legmagasabbaknak a régióban, a járási átlagot hatszorosan haladja meg.

Történelem

A mai Hernádcsány területén i.e. 2500 körül kiterjedt bronzkori település volt, melynek temetőjét (163 sírral) a mai településtől délre tárták fel. Az 5. században, a népvándorlás korában rövid ideig keleti gót település is volt itt. Hernádcsány (a 20. század elejéig Csány) az Árpád-korban jött létre, neve személynévi eredetű és magyar névadással keletkezett. 1170 körül jött létre az az Ágoston-rendi (később premontrei) kolostor, melynek a falu is alá volt rendelve. 1241-ben a tatárjárásban a kolostor és a település is elpusztult. Első írásos említését „terra Chon” alakban IV. Béla király 1255-ös adománylevelében találjuk, melyből azt is megtudjuk, hogy a tatárjárás után újonnan betelepített falut német telepesek lakták. 1270-ben az egri káptalan oklevelében „Chon” alakban, az 1332-1337 közötti pápai tizedjegyzékben „Chun” pedig alakban szerepelt. A falu első temploma 1384-1400 között épült és Szűz Mária tiszteletére szentelték. 1427-ben 30 portája volt, ekkor a Csáky család birtoka volt. A 16. század közepén lakosságának nagy része kálvinista hitre tért. 1553-ra a háborús pusztítások miatt az adózó porták száma 14-re csökkent. A 18. században a Meskó és a Dessewffy családok voltak a falu birtokosai. 1746-ban 292 lakosa volt, ekkorra a reformátusok kisebbségbe szorultak a betelepülő (szlovák és ruszin nyelvű) római katolikusok és görög katolikusok mögött. 1772-ben 6 nemes, 31 jobbágy és 23 zsellérporta volt a településen. A 18. század végén a falutól északra még kiterjedt tölgyerdő, keletre pedig a Hernád árterében rétek és legelők húzódtak. A kavicsbányászat 1854-ben vette kezdetét. Hernádcsány egyike volt Abaúj vármegye legkorábban iparosodó településeinek, öt évvel a Kassát Miskolccal összekötő vasútvonal 1860-as átadása után, 1865-ben megkezdte termelését az ország egyik legnagyobb gőzmalma, a „Csányi műmalmi társulat”. Az ipartelepet, mely a község mai belterületének délkeleti részén feküdt, 2 km-es iparvágány kötötte össze a vasútállomással. Az itt előállított lisztet elsősorban Csehországba, Morvaországba és Sziléziába szállították. A 20. század elejéig selyemhernyótenyésztéséről is híres volt a falu. A vegyes, magyar-szlovák lakosságú község népessége 1880-ban már 1043 fő volt és bár 1890-re 985 főre csökkent, 1900-re elérte az 1365 főt, 1910-re pedig az 1425 főt. 1907-ben kapta a közeli Hernád-folyó után a Hernádcsány hivatalos nevet. 1908-ban a szomszédos Hernádgönyűvel együtt a Kassai járástól a Hernádzsadány székhelyű Füzéri járáshoz csatolták át. 1920-ig Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 1436, 1930-ban 1754, 1941-ben pedig 1685 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1944. júniusában zsidónak nyilvánított lakosságát (1938-ban 113 fő) megsemmisítő táborba hurcolták. 1944. végén a gőzmalmot lebombázták, később nem épült újjá. A község 1945. januárjában súlyos harcok színhelye volt. 1949-ben vasúti betonelemek gyártása vette kezdetét. Hernádgönyűvel közös mezőgazdasági szövetkezetét 1957-ben alapították, később agrokémiai vállalat és siló is létesült a községben. Az 1960-as évektől a község határában folyó intenzív kavicsbányászat során több, kiterjedt tó is kialakult, melyeknek egy részét ma üdülőhelyként hasznosítják (legrégebbi a Hernádcsánytól délnyugatra található, az 1950-es évektől kialakított egykori halastó („Tajvan”), mely körül hétvégi házas üdülőtelep alakult ki). A kavicsbányászat mellett betonelemgyárat is létesítettek Hernádcsányon. 1975-ben egészségügyi központ, 1977-ben bevásárlóközpont, 1980-ban tűzoltóság létesült, az alapiskola új épülete 1993-ban éplt. A község népessége dinamikusan növekedett, 1970-ben 2619, 1980-ban 3360, 1991-ben 4127, 2001-ben 4817, 2011-ben 5493, 2017-ben pedig már 5882 lakosa volt. A község zászlaját és címerét (utóbbit Hernádcsány 1830-ból származó pecsétje alapján rajzolták meg) 2008-ban fogadták el. 2011-ben megszüntették a személyforgalmat a Kassa-Hernádcsány-Hidasnémeti vasútvonalon (gyorsvonatok továbbra is közlekednek, melyek azonban nem állnak meg Hernádcsányon).

Mai jelentősége

Hernádcsány ma a régió egyik legnépesebb és leggyorsabban fejlődő községe. Korábbi kavicsbányászatára települt betonelemgyártása mellett napjainkban élelmiszeripari gépgyártás (Afinox s.r.o., 2016 óta), futószalagok gyártása (Manex s.r.o.) és fémfeldolgozás (Olexa s.r.o.) is folyik a községben. Kavicsbányatavainál üdülőkörzet alakult ki. A rendszerváltás után a korábban több mint 300 főt foglalkoztató, modern nagyüzemmé vált mezőgazdasági szövetkezete jelentőségét vesztette, alkalmazottainak száma 1/10-ére csökkent. Hernádcsányon teljes szervezettségű (szlovák tanítási nyelvű) alapiskola és óvoda található. Református temploma a 17. században épült reneszánsz stílusban, mai alakját a 18. század végén történt újjáépítésekor nyerte el. Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1947-ben épült a 14. századi plébániatemplom helyén.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSÁNY. Csana. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai reformátusok, fekszik Kassátol egy, és 1/4. mértföldnyire, határja termékeny, és vagyonnyait jól eladhattya Kassán; de mivel földgyének harmad részét, réttyeit is néha egészen járja a’ víz, ’s épűletre való fája sints, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csány, magyar falu, Abauj vgyében, a Hernád jobb partján mellyen itt hid viszen keresztül, Kassához délre 1 1/2 mfdnyire: 430 r. kath., 59 g. kath., 8 evang., 350 ref., 60 zsidó lak. Kath. fil. ref. anyatemplom. Gazdag róna határát a Hernád némellykor elönti; erdeje is van. F. u. b. Meskó, Bárczay, Lánczy, Püspöki, Szentimrey, s m. t.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gecsétől délre fekszik Csány község, a körjegyzőség székhelye, 119 házzal, 985 magyar és tót ajku lakossal, Vasúti, posta- és táviróállomás. Itt van a »Csányi műmalmi társulat«-nak 1865-ben alapitott és kitünően berendezett műmalma. Kezdetben csak 100 köböl gabonanemü őrlésére volt berendezve, ma már naponkint 500 métermázsát képes feldolgozni. A malom gőzre jár, de felhasználja a Hernád vizerejét is és a legujabb szerkezetü gépekkel van fölszerelve. A telepet a csányi vasúti állomással két kilométer hosszu iparvágány és a kassai igazgatósági irodával 17 kilométer hosszu telefonvonal köti össze. Gyártmányait Kassa vidékén és Felsőmagyarország egyes nagyobb városaiban értékesíti, de finomabb lisztfajtáit Sziléziába, Galicziába, Morva- és Csehországba is szállitja. Néhány kiállitáson elsőrendü kitüntetést is nyert. Csány a vasúti állomása a szépfekvésü Kéked fürdőnek, mely innen kocsin egy óra alatt könnyen elérhető.

Helységnévtár

Csány, [Mária-Major, Zsupati, Kopallos p.], rk. 525 Koksó-Mindszent, örmény 5, gk. 53 Bölzse-Sziget, kg. 5 - , ág. 21 , - REF. 311 Tiszáninnen, izr. 128 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hernádcsány. Azelőtt Csány. 1255-ig abaujvári várbirtok. A XIV. században a Buzinkay-, majd a Csányi-család birtokolja 1590-ig. Ezután a Gönyüi-, később a Korláth-család kezére kerül. 1865-ben alapított műmalma félévszázadon át nagymennyiségben szállította külföldre igen nagy keresettnek örvendő liszttermékeit. Hozzátartozik Cigánytábor, Máriamajor. A község területe 2009 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1799.

Névelőfordulások
1255
Chon
1319
Choon
1409
Chan
1630
Czan
1773
Csány, Czana
1786
Cschány, Cschana
1808
Csány
1863
Csány
1888
Abaújcsány
1892
Csany
1895
Csány
1898
Csany
1907
Hernádcsány
1920
Čaňa
1938
Hernádcsány
1945
Čaňa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Osloboditeľov) 22
Telefon: 0556999206
Fax: 0556999580

Honlap: obeccana.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Rečka Michal (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Šándor Róbert (Független)
Töröková Dana (Független)
Miškovič Tomáš (Független)
Szilágyi Štefan (Független)
Lacko Milan (KDH)
Čekan Radoslav (KDH)
Janotka Róbert (SMER-SD)
Rečka Michal (SMER-SD)
Kozma Vladimír (SMER-SD)
Čarný Róbert (SNS)
Gergeľová Monika (SNS)
Balogová Marta (SNS)
Független 33% Független 4 képviselö KDH 17% KDH 2 képviselö SMER-SD 25% SMER-SD 3 képviselö SNS 25% SNS 3 képviselö 12 képviselö
Hernádcsányi Posta

Sídlisko Blok 3

Regionálne združenie obcí Košice - okolie

Osloboditeľov 22

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

Pionierska 33

Alapiskola

Pionierska 33

Óvoda

Školská 12

Hernádcsányi Anyakönyvi Hivatal

Osloboditeľov 22

Hernádcsányi Községi Hivatal

Osloboditeľov 22

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 454 44%
szlovákok 460 44%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 52 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 77 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1043
magyarok 824 58%
szlovákok 553 39%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 29 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1425
magyarok 39 3%
szlovákok 1245 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 152 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1436
magyarok 15 0%
szlovákok 3832 93%
ruszinok 0 0%
romák 252 6%
ukránok 1 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 14 0%
összlétszám 4127
magyarok 18 0%
szlovákok 4395 91%
ruszinok 4 0%
romák 288 6%
ukránok 5 0%
csehek 12 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 92 2%
összlétszám 4817
magyarok 14 0%
szlovákok 4232 77%
ruszinok 9 0%
romák 705 13%
ukránok 3 0%
csehek 10 0%
németek 1 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 11 0%
ismeretlen 503 9%
összlétszám 5493
magyarok 24 0%
szlovákok 5212 89%
ruszinok 14 0%
romák 309 5%
ukránok 4 0%
csehek 21 0%
németek 2 0%
lengyelek 13 0%
egyéb 7 0%
ismeretlen 258 4%
összlétszám 5864
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4395
Választási részvétel: 38.54 %
Kiadott boríték: 1694
Bedobott boríték: 1694

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1657
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rečka Michal 1010 60.95 % SMER-SD
Šándor Róbert 456 27.52 % Független
Szilagy Štefan 191 11.53 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Janotka Róbert 769 SMER-SD
Šándor Róbert 652 Független
Lacko Milan 589 KDH
Čekan Radoslav 563 KDH
Čarný Róbert 508 SNS
Töröková Dana 500 Független
Miškovič Tomáš 448 Független
Rečka Michal 448 SMER-SD
Gergeľová Monika 421 SNS
Balogová Marta 402 SNS
Szilágyi Štefan 386 Független
Kozma Vladimír 352 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 33.33% SMER-SD 4 képviselö Független 8.33% Független 1 képviselö SNS 41.67% SNS 5 képviselö SIEŤ 16.67% SIEŤ 2 képviselö 12 képviselö
2018
SMER-SD 25.00% SMER-SD 3 képviselö Független 33.33% Független 4 képviselö KDH 16.67% KDH 2 képviselö SNS 25.00% SNS 3 képviselö 12 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4125
Választási részvétel: 17.48 %
Kiadott boríték: 721
Bedobott boríték: 721
Választásra jogosult: 4124
Választási részvétel: 8.83 %
Kiadott boríték: 364
Bedobott boríték: 364
Választásra jogosult: 4 321
Választási részvétel: 21,54 %
Kiadott boríték: 931
Bedobott boríték: 931

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 656
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 897
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 366 55.79 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 127 19.36 % KDS
Dominika Palaščáková 35 5.34 % NOVA
Marek Ďurán 26 3.96 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 22 3.35 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 21 3.20 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 20 3.05 % KSS
Jozef Holečko 18 2.74 % Független
Jaroslav Džunko 17 2.59 % Független
Ivan Kuhn 4 0.61 % OKS
Rudolf Bauer 140 38.67% KDS
Richard Raši 404 45.04 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 332 37.01 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 51 5.69 % ĽSNS
Róbert Bačinský 35 3.90 % Független
Jarmila Tkáčová 20 2.23 % SNS
Jaroslav Džunko 18 2.01 % Független
Karol Pataky 14 1.56 % MOST - HÍD, SKOK
Oliver Petrík 5 0.56 % JĽSS
Lukáš Sisák 4 0.45 % KSS
Jozef Bobík 4 0.45 % Független
Ján Struk 3 0.33 % SMS
Jozef Červeňák 2 0.22 % RIS
Vladislav Stanko 2 0.22 % Független
Adam Šepetka 2 0.22 % NAJ
Rudolf Botka 1 0.11 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 701
Érvényes szavazólap: 907
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Michal Rečka 476 67.90% SMER - SD
Monika Vargová 306 43.65% SNS
Ján Kokarda 267 38.09% Független
Róbert Šándor 240 34.24% Független
Jozef Konkoly 228 32.52% SMER - SD
Róbert Čarny 217 30.96% SNS
Monika Bérešová 169 24.11% SZS
Štefan Petrík 115 16.41% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 92 13.12% Független
František Petro 82 11.70% SMER - SD
Ivan Buchla 78 11.13% SNS
Tomáš Suchý 71 10.13% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Božena Letková 58 8.27% Független
Ľubomír Šimko 55 7.85% SMER - SD
Karol Dzugas 50 7.13% Független
Dominika Palaščáková 48 6.85% NOVA
Vojtech Staňo 40 5.71% SMER - SD
Martin Baltes 35 4.99% SĽS
Viktor Sasák 29 4.14% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Marton 26 3.71% NOVA
Jaroslav Pástor 25 3.57% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Tóth 22 3.14% SaS
Viliam Bačo 21 3.00% Független
Slavomír Horváth 21 3.00% SNS
Anton Medvec 20 2.85% Független
Ján Bačo 20 2.85% SĽS
Miroslav Bačenko 20 2.85% Független
Rastislav Moric 20 2.85% 7 STATOČNÝCH
Viktor Dulina 18 2.57% Független
Július Grulyo 17 2.43% Független
Elena Majancsíková 17 2.43% SĽS
Štefan Laczkó 17 2.43% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 16 2.28% SNS
Jozef Koňa 16 2.28% SĽS
Norbert Krušinský 15 2.14% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Františka Kočišová 15 2.14% SĽS
Imrich Kohút 15 2.14% SĽS
Peter Papáč 14 2.00% KSS
Július Beluscák 14 2.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ivan Hriczko 14 2.00% Független
Štefan Markovič 13 1.85% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Alexander Bimbo 13 1.85% SRÚS
Ladislav Bartók 13 1.85% Független
Elena Fialková 12 1.71% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Miko 11 1.57% 7 STATOČNÝCH
Radoslav Šimko 11 1.57% SNS
Ľubica Holováčová 11 1.57% SĽS
Ján Mikloš 11 1.57% KSS
Jozef Tischler 11 1.57% SĽS
Jozef Holečko 10 1.43% Független
Mária Topoľančinová 10 1.43% ĽS-HZDS
Anton Király 9 1.28% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 9 1.28% Független
Vladimír Popovič 9 1.28% SMS
Roman Horváth 8 1.14% SRÚS
István Zachariaš 7 1.00% SMK-MKP
Ladislav Vojtko 6 0.86% KSS
László Köteles 5 0.71% SMK-MKP
Peter Palaščák 4 0.57% SOĽ
László Iván 4 0.57% SMK-MKP
Marián Kertész 3 0.43% PD
Michal Rečka 615 67.81% SMER-SD
Monika Gergelová 441 48.62% SNS
Ján Kokarda 350 38.59% Független
Imrich Bakši 319 35.17% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 170 18.74% Független
Martin Smrčo 118 13.01% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jozef Hric 113 12.46% KSS
Tomáš Kozlai 113 12.46% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Baltes 110 12.13% ĽS Naše Slovensko
František Petro 106 11.69% SMER-SD
Peter Solár 101 11.14% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vlastimil Lakatoš 85 9.37% Független
Mária Dulovičová 82 9.04% Független
Marcela Demkeová 67 7.39% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 67 7.39% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ivan Hriczko 65 7.17% ŠKV
Tomáš Suchý 63 6.95% ŠANCA
František Gedra 61 6.73% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 50 5.51% ŠKV
Pavol Bujňák 49 5.40% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Peter Derevjaník 48 5.29% SMER-SD
Jarmila Vaňová 48 5.29% ŠKV
Ondrej Bernát 47 5.18% SMER-SD
Štefan Hudák 44 4.85% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 43 4.74% Független
Pavol Lehotský 41 4.52% Független
Radoslav Hodor 37 4.08% Független
Vojtech Farkaš 32 3.53% Független
Anton Medvec 30 3.31% Független
Jozef Krešák 29 3.20% ŠANCA
Mária Lacková 29 3.20% Független
Slavomír Horváth 28 3.09% SNS
Slavomír Borovský 25 2.76% DS
Ján Serbin 25 2.76% Független
Anetta Strýčková 24 2.65% Független
Roland Szabó 23 2.54% SMER-SD
Gabriel Böhm 21 2.32% Független
Július Beluscsák 19 2.09% Független
Július Pelegrin 19 2.09% Független
Peter Seman 17 1.87% KSS
Peter Kocai 14 1.54% NAJ
Ladislav Andrejanin 14 1.54% ÚSVIT
Anton Király 13 1.43% SMK-MKP
Július Begala 10 1.10% Független
Jaroslav Pástor 10 1.10% MOST - HÍD
Ladislav Vojtko 10 1.10% KSS
Alexander Képes 9 0.99% SMK-MKP
Tibor Bráz 9 0.99% Független
Ján Horváth 9 0.99% Független
Elena Fialková 9 0.99% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 9 0.99% MKDA-MKDSZ
Gábor Szalay 8 0.88% SMK-MKP
Ervín Kompuš 8 0.88% NAJ
Alexander Horváth 8 0.88% MOST - HÍD
Rudolf Varga 7 0.77% VZDOR
Július Grulyo 6 0.66% Független
Csaba Káposztás 6 0.66% MKDA-MKDSZ
Attila Oravecz 6 0.66% MOST - HÍD
István Zachariaš 5 0.55% SMK-MKP
Csaba Simkó 5 0.55% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 4 0.44% SMK-MKP
László Köteles 3 0.33% SMK-MKP
Tamás Iván 3 0.33% SMK-MKP
Augustín Köteles 2 0.22% NAJ
Norbert Krušinský 1 0.11% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 44.60 %
Torna 145 9.55 %
Buzita 141 9.29 %
Somodi 111 7.31 %
Makranc 110 7.25 %
Debrőd 109 7.18 %
Csécs 94 6.19 %
Szeszta 73 4.81 %
Jászó 69 4.55 %
Jánok 64 4.22 %
Perény - Hím 63 4.15 %
Komaróc 63 4.15 %
Áj 57 3.75 %
Reste 57 3.75 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.36 %
Tornaújfalu 49 3.23 %
Alsólánc 48 3.16 %
Zsarnó 47 3.10 %
Bódvavendégi 40 2.64 %
Nagyida 40 2.64 %
Péder 40 2.64 %
Abaújszina 33 2.17 %
Pány 22 1.45 %
Mecenzéf 21 1.38 %
Jászómindszent 12 0.79 %
Tornahorváti 12 0.79 %
Szádelő 12 0.79 %
Kenyhec 11 0.72 %
Miglécnémeti 11 0.72 %
Stósz 7 0.46 %
Kisida 7 0.46 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.26 %
Hernádzsadány 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.06 %
Torna 110 11.87 %
Kecer 63 6.80 %
Szepsi 47 5.07 %
Mecenzéf 28 3.02 %
Áj 16 1.73 %
Buzita 14 1.51 %
Jászómindszent 13 1.40 %
Csécs 11 1.19 %
Jászóújfalu 10 1.08 %
Kisida 9 0.97 %
Abaújszakaly 9 0.97 %
Györke 8 0.86 %
Kenyhec 8 0.86 %
Hernádcsány 8 0.86 %
Tornaújfalu 7 0.76 %
Abos 7 0.76 %
Izdobabeszter 7 0.76 %
Abaújszina 6 0.65 %
Stósz 6 0.65 %
Budamér 5 0.54 %
Hernádszentistván 5 0.54 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.54 %
Hernádszokoly 5 0.54 %
Pány 5 0.54 %
Enyicke 5 0.54 %
Benyék 5 0.54 %
Semse 5 0.54 %
Bolyár 5 0.54 %
Hernádzsadány 4 0.43 %
Rozgony 4 0.43 %
Debrőd 4 0.43 %
Koksóbaksa 4 0.43 %
Nagyida 4 0.43 %
Miglécnémeti 4 0.43 %
Zsarnó 4 0.43 %
Alsókemence 4 0.43 %
Lapispatakújtelep 4 0.43 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 38.05 %
Buzita 223 16.60 %
Csécs 84 6.25 %
Perény - Hím 79 5.88 %
Torna 77 5.73 %
Szeszta 77 5.73 %
Reste 67 4.99 %
Makranc 66 4.91 %
Komaróc 55 4.10 %
Debrőd 55 4.10 %
Somodi 53 3.95 %
Alsólánc 51 3.80 %
Nagyida 49 3.65 %
Tornaújfalu 38 2.83 %
Jászó 37 2.76 %
Áj 37 2.76 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.38 %
Zsarnó 31 2.31 %
Péder 30 2.23 %
Abaújszina 29 2.16 %
Jánok 28 2.08 %
Bódvavendégi 25 1.86 %
Mecenzéf 15 1.12 %
Semse 11 0.82 %
Pány 10 0.74 %
Kenyhec 9 0.67 %
Hernádcsány 9 0.67 %
Tornahorváti 8 0.60 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Miglécnémeti 8 0.60 %
Györke 7 0.52 %
Enyicke 6 0.45 %
Kecer 6 0.45 %
Kisida 5 0.37 %
Izdobabeszter 5 0.37 %
Jászómindszent 5 0.37 %
Hernádszentistván 5 0.37 %
Regeteruszka 4 0.30 %
Királynép 4 0.30 %
Jászóújfalu 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.25 %
Jászómindszent 108 9.54 %
Stósz 76 6.71 %
Felsőmecenzéf 50 4.42 %
Szepsi 38 3.36 %
Kisida 36 3.18 %
Hernádcsány 24 2.12 %
Jászó 24 2.12 %
Kassamindszent 24 2.12 %
Jászóújfalu 22 1.94 %
Kassabéla 19 1.68 %
Rozgony 18 1.59 %
Budamér 18 1.59 %
Hernádszokoly 17 1.50 %
Semse 17 1.50 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.33 %
Sároskőszeg 15 1.33 %
Felsőtőkés 14 1.24 %
Kassaolcsvár 14 1.24 %
Csécs 12 1.06 %
Lengyelfalva 12 1.06 %
Torna 12 1.06 %
Izdobabeszter 12 1.06 %
Hernádszentistván 12 1.06 %
Idabukóc 11 0.97 %
Aranyida 11 0.97 %
Lapispatak 11 0.97 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.80 %
Alsótőkés 9 0.80 %
Tarcavajkóc 8 0.71 %
Abaújszakaly 8 0.71 %
Tizsite 8 0.71 %
Baska 8 0.71 %
Hatkóc 7 0.62 %
Szalánchuta 7 0.62 %
Enyicke 7 0.62 %
Abaújnádasd 7 0.62 %
Nagyida 7 0.62 %
Abaújszina 7 0.62 %
Hilyó 7 0.62 %
Perény - Hím 7 0.62 %
Magyarbőd 7 0.62 %
Hernádgecse 7 0.62 %
Nagyszalánc 7 0.62 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.27 %
Györgyi 3 0.27 %
Abaújrákos 3 0.27 %
Apátka 3 0.27 %
Jánok 3 0.27 %
Alsómislye 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Benyék 3 0.27 %
Miglécnémeti 3 0.27 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 56.84 %
Buzita 84 9.04 %
Torna 66 7.10 %
Makranc 50 5.38 %
Szeszta 45 4.84 %
Csécs 39 4.20 %
Debrőd 38 4.09 %
Áj 31 3.34 %
Somodi 30 3.23 %
Tornaújfalu 30 3.23 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.01 %
Nagyida 27 2.91 %
Perény - Hím 26 2.80 %
Alsólánc 26 2.80 %
Zsarnó 26 2.80 %
Jánok 26 2.80 %
Reste 23 2.48 %
Péder 22 2.37 %
Jászó 22 2.37 %
Bódvavendégi 21 2.26 %
Rudnok 17 1.83 %
Komaróc 17 1.83 %
Mecenzéf 15 1.61 %
Jászómindszent 13 1.40 %
Hernádcsány 13 1.40 %
Abaújszina 12 1.29 %
Tornahorváti 11 1.18 %
Miglécnémeti 9 0.97 %
Pány 9 0.97 %
Kassamindszent 8 0.86 %
Aranyida 7 0.75 %
Stósz 6 0.65 %
Izdobabeszter 6 0.65 %
Jászóújfalu 6 0.65 %
Györke 6 0.65 %
Rás 6 0.65 %
Enyicke 5 0.54 %
Ránk 5 0.54 %
Lapispatak 4 0.43 %
Patacskő 4 0.43 %
Sároskőszeg 4 0.43 %
Kisida 4 0.43 %
Alsómislye 4 0.43 %
Hernádgecse 4 0.43 %
Koksóbaksa 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Szalánchuta 3 0.32 %
Kenyhec 3 0.32 %
Abaújszakaly 3 0.32 %
Garbócbogdány 3 0.32 %
Semse 3 0.32 %
Alsótőkés 3 0.32 %
Szádelő 2 0.22 %
Tarcavajkóc 2 0.22 %
Hernádzsadány 2 0.22 %
Hilyó 2 0.22 %
Magyarbőd 2 0.22 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Kisszalánc 2 0.22 %
Kassabéla 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Hernádgönyű 2 0.22 %
Bolyár 2 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.01 %
Hernádszentistván 216 9.25 %
Sároskőszeg 164 7.03 %
Hernádszokoly 138 5.91 %
Budamér 79 3.38 %
Rozgony 58 2.49 %
Kassabéla 40 1.71 %
Abos 40 1.71 %
Kassamindszent 39 1.67 %
Kisida 37 1.59 %
Terebő 34 1.46 %
Hernádcsány 30 1.29 %
Enyicke 28 1.20 %
Jászómindszent 28 1.20 %
Királynép 28 1.20 %
Szepsi 26 1.11 %
Tarcavajkóc 25 1.07 %
Koksóbaksa 23 0.99 %
Izdobabeszter 23 0.99 %
Lapispatak 19 0.81 %
Benyék 18 0.77 %
Hernádzsadány 18 0.77 %
Kisladna 18 0.77 %
Felsőmislye 17 0.73 %
Rás 17 0.73 %
Hernádgecse 17 0.73 %
Nagyszalánc 16 0.69 %
Kassaolcsvár 16 0.69 %
Lapispatakújtelep 15 0.64 %
Kenyhec 15 0.64 %
Alsómislye 15 0.64 %
Eszkáros 14 0.60 %
Baska 14 0.60 %
Regeteruszka 14 0.60 %
Alsótőkés 14 0.60 %
Perény - Hím 13 0.56 %
Bölzse 13 0.56 %
Abaújnádasd 13 0.56 %
Csécs 12 0.51 %
Hatkóc 12 0.51 %
Nagyladna 12 0.51 %
Lengyelfalva 12 0.51 %
Aranyida 12 0.51 %
Abaújszina 11 0.47 %
Semse 11 0.47 %
Felsőhutka 11 0.47 %
Mecenzéf 11 0.47 %
Garbócbogdány 10 0.43 %
Kalsa 10 0.43 %
Buzita 10 0.43 %
Jászóújfalu 10 0.43 %
Torna 10 0.43 %
Kecer 10 0.43 %
Magyarbőd 10 0.43 %
Felsőtőkés 10 0.43 %
Györke 10 0.43 %
Alsóhutka 9 0.39 %
Abaújszakaly 9 0.39 %
Hilyó 8 0.34 %
Idabukóc 8 0.34 %
Alsókemence 8 0.34 %
Tizsite 7 0.30 %
Jászó 7 0.30 %
Szalánchuta 7 0.30 %
Hernádgönyű 7 0.30 %
Stósz 7 0.30 %
Felsőmecenzéf 7 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.26 %
Bolyár 6 0.26 %
Ósva 6 0.26 %
Bunyita 6 0.26 %
Györgyi 6 0.26 %
Bátyok 5 0.21 %
Szaláncújváros 5 0.21 %
Nagyida 5 0.21 %
Pány 5 0.21 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Szeszta 3 0.13 %
Újszállás 3 0.13 %
Ósvacsákány 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Balogd 3 0.13 %
Sárosófalu 3 0.13 %
Alsócsáj 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Áj 3 0.13 %
Füzérnádaska 3 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.13 %
Felsőkemence 3 0.13 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 30.63 %
Szepsi 178 13.91 %
Csécs 34 2.66 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.50 %
Áj 31 2.42 %
Makranc 29 2.27 %
Somodi 26 2.03 %
Tornaújfalu 25 1.95 %
Jánok 23 1.80 %
Perény - Hím 20 1.56 %
Zsarnó 20 1.56 %
Bódvavendégi 18 1.41 %
Mecenzéf 14 1.09 %
Szeszta 14 1.09 %
Tornahorváti 14 1.09 %
Jászó 12 0.94 %
Buzita 11 0.86 %
Debrőd 11 0.86 %
Kenyhec 11 0.86 %
Nagyida 10 0.78 %
Pány 10 0.78 %
Péder 8 0.63 %
Hernádcsány 6 0.47 %
Rozgony 6 0.47 %
Kisida 5 0.39 %
Hernádgecse 5 0.39 %
Reste 5 0.39 %
Ájfalucska 4 0.31 %
Szádelő 4 0.31 %
Alsólánc 4 0.31 %
Jászóújfalu 4 0.31 %
Lapispatakújtelep 4 0.31 %
Jászómindszent 4 0.31 %
Magyarbőd 3 0.23 %
Garbócbogdány 3 0.23 %
Izdobabeszter 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Komaróc 3 0.23 %
Hernádszokoly 3 0.23 %
Nagyszalánc 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Hernádzsadány 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Abaújszina 3 0.23 %
Kassamindszent 3 0.23 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.34 %
Torna 20 2.15 %
Csécs 12 1.29 %
Jászó 11 1.18 %
Tornaújfalu 10 1.08 %
Rozgony 10 1.08 %
Nagyida 10 1.08 %
Buzita 8 0.86 %
Somodi 8 0.86 %
Makranc 7 0.75 %
Zsarnó 6 0.65 %
Reste 6 0.65 %
Lapispatak 6 0.65 %
Idabukóc 6 0.65 %
Debrőd 5 0.54 %
Jánok 5 0.54 %
Perény - Hím 5 0.54 %
Abaújszina 5 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.43 %
Kassamindszent 4 0.43 %
Alsólánc 4 0.43 %
Tornahorváti 4 0.43 %
Szeszta 4 0.43 %
Izdobabeszter 3 0.32 %
Petőszinye 3 0.32 %
Magyarbőd 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Jászóújfalu 3 0.32 %
Kisida 3 0.32 %
Györke 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Terebő 3 0.32 %
Enyicke 3 0.32 %
Nagyszalánc 2 0.22 %
Bódvavendégi 2 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.22 %
Hernádcsány 2 0.22 %
Budamér 2 0.22 %
Kalsa 2 0.22 %
Kecer 2 0.22 %
Kenyhec 2 0.22 %
Mecenzéf 2 0.22 %
Abos 2 0.22 %
Patacskő 2 0.22 %
Abaújszakaly 2 0.22 %
Kassaolcsvár 2 0.22 %
Felsőmislye 2 0.22 %
Alsókemence 2 0.22 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.97 %
Szepsi 82 12.83 %
Csécs 20 3.13 %
Tornaújfalu 18 2.82 %
Nagyida 17 2.66 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.35 %
Buzita 12 1.88 %
Áj 12 1.88 %
Szeszta 12 1.88 %
Somodi 11 1.72 %
Bódvavendégi 11 1.72 %
Zsarnó 10 1.56 %
Jászó 10 1.56 %
Makranc 10 1.56 %
Mecenzéf 9 1.41 %
Péder 9 1.41 %
Jászómindszent 8 1.25 %
Tornahorváti 8 1.25 %
Perény - Hím 7 1.10 %
Eszkáros 6 0.94 %
Hernádcsány 6 0.94 %
Abaújszina 6 0.94 %
Alsólánc 5 0.78 %
Kassamindszent 5 0.78 %
Reste 5 0.78 %
Jánok 4 0.63 %
Budamér 4 0.63 %
Baska 4 0.63 %
Kenyhec 4 0.63 %
Jászóújfalu 4 0.63 %
Hernádzsadány 4 0.63 %
Debrőd 4 0.63 %
Komaróc 4 0.63 %
Magyarbőd 4 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.63 %
Hernádszentistván 3 0.47 %
Kecer 3 0.47 %
Abaújnádasd 3 0.47 %
Alsótőkés 3 0.47 %
Enyicke 3 0.47 %
Hernádgönyű 3 0.47 %
Pány 3 0.47 %
Lapispatak 3 0.47 %
Semse 3 0.47 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 11.08 %
Torna 295 10.55 %
Jászó 262 9.37 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.50 %
Mecenzéf 91 3.25 %
Buzita 78 2.79 %
Szeszta 60 2.15 %
Zsarnó 56 2.00 %
Somodi 52 1.86 %
Tornaújfalu 50 1.79 %
Áj 47 1.68 %
Jászóújfalu 38 1.36 %
Debrőd 35 1.25 %
Bódvavendégi 33 1.18 %
Csécs 33 1.18 %
Alsólánc 29 1.04 %
Perény - Hím 28 1.00 %
Jánok 26 0.93 %
Szádelő 24 0.86 %
Abaújszina 23 0.82 %
Komaróc 22 0.79 %
Nagyida 20 0.72 %
Makranc 20 0.72 %
Reste 20 0.72 %
Péder 17 0.61 %
Felsőmecenzéf 14 0.50 %
Tornahorváti 11 0.39 %
Jászómindszent 8 0.29 %
Miglécnémeti 6 0.21 %
Királynép 6 0.21 %
Kenyhec 5 0.18 %
Hernádzsadány 5 0.18 %
Hernádcsány 5 0.18 %
Magyarbőd 4 0.14 %
Abaújszakaly 4 0.14 %
Enyicke 4 0.14 %
Kisida 3 0.11 %
Nagyszalánc 3 0.11 %
Kassamindszent 3 0.11 %
Lapispatakújtelep 2 0.07 %
Ájfalucska 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Rudnok 2 0.07 %
Sároskőszeg 2 0.07 %
Pány 2 0.07 %
Hernádszokoly 2 0.07 %
Lapispatak 2 0.07 %
Abaújnádasd 2 0.07 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.07 %
Tizsite 2 0.07 %
Baska 2 0.07 %
Felsőmislye 2 0.07 %
Bolyár 2 0.07 %
Györke 2 0.07 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.07 %
Makranc 115 5.69 %
Csécs 73 3.61 %
Torna 68 3.36 %
Buzita 39 1.93 %
Perény - Hím 36 1.78 %
Tornaújfalu 35 1.73 %
Jánok 30 1.48 %
Pány 26 1.29 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.24 %
Nagyida 23 1.14 %
Mecenzéf 23 1.14 %
Zsarnó 22 1.09 %
Áj 22 1.09 %
Szeszta 20 0.99 %
Györke 19 0.94 %
Komaróc 19 0.94 %
Péder 18 0.89 %
Somodi 17 0.84 %
Jászó 16 0.79 %
Reste 16 0.79 %
Debrőd 15 0.74 %
Kisida 14 0.69 %
Jászómindszent 14 0.69 %
Kenyhec 12 0.59 %
Alsólánc 12 0.59 %
Bódvavendégi 10 0.49 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.45 %
Sároskőszeg 9 0.45 %
Hernádcsány 9 0.45 %
Budamér 8 0.40 %
Rozgony 8 0.40 %
Kassamindszent 8 0.40 %
Hernádszentistván 7 0.35 %
Hernádszokoly 6 0.30 %
Izdobabeszter 6 0.30 %
Semse 6 0.30 %
Tornahorváti 6 0.30 %
Abaújszina 6 0.30 %
Idabukóc 6 0.30 %
Abos 6 0.30 %
Hilyó 6 0.30 %
Jászóújfalu 5 0.25 %
Tarcavajkóc 4 0.20 %
Koksóbaksa 4 0.20 %
Miglécnémeti 4 0.20 %
Bolyár 4 0.20 %
Nagyszalánc 4 0.20 %
Szádelő 4 0.20 %
Abaújnádasd 4 0.20 %
Kassabéla 4 0.20 %
Rás 4 0.20 %
Benyék 4 0.20 %
Hernádgecse 4 0.20 %
Rudnok 4 0.20 %
Stósz 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 3 0.15 %
Kassaolcsvár 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Bölzse 3 0.15 %
Felsőhutka 3 0.15 %
Hernádgönyű 3 0.15 %
Nagyladna 3 0.15 %
Alsótőkés 3 0.15 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.83 %
Rozgony 83 3.70 %
Izdobabeszter 61 2.72 %
Kisida 61 2.72 %
Kassamindszent 53 2.37 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.32 %
Györgyi 51 2.28 %
Hernádcsány 50 2.23 %
Jászómindszent 46 2.05 %
Györke 45 2.01 %
Alsókemence 44 1.96 %
Szepsi 42 1.87 %
Sároskőszeg 42 1.87 %
Kassaolcsvár 41 1.83 %
Regeteruszka 40 1.78 %
Garbócbogdány 39 1.74 %
Budamér 37 1.65 %
Petőszinye 37 1.65 %
Bolyár 36 1.61 %
Mecenzéf 36 1.61 %
Kelecsenyborda 36 1.61 %
Nagyszalánc 33 1.47 %
Benyék 31 1.38 %
Felsőmislye 29 1.29 %
Koksóbaksa 28 1.25 %
Tarcavajkóc 28 1.25 %
Csécs 28 1.25 %
Idabukóc 27 1.20 %
Ránkfüred 27 1.20 %
Lapispatak 27 1.20 %
Kecer 25 1.12 %
Alsótőkés 25 1.12 %
Királynép 25 1.12 %
Felsőcsáj 24 1.07 %
Lengyelfalva 24 1.07 %
Hernádzsadány 24 1.07 %
Rás 23 1.03 %
Hernádszentistván 23 1.03 %
Bátyok 23 1.03 %
Felsőkemence 22 0.98 %
Alsómislye 22 0.98 %
Kassabéla 21 0.94 %
Kalsa 20 0.89 %
Hernádszokoly 20 0.89 %
Füzérnádaska 18 0.80 %
Hernádgecse 18 0.80 %
Baska 18 0.80 %
Semse 17 0.76 %
Ránk 16 0.71 %
Tizsite 16 0.71 %
Torna 15 0.67 %
Abaújszakaly 15 0.67 %
Enyicke 15 0.67 %
Ósvacsákány 15 0.67 %
Aranyida 15 0.67 %
Hilyó 14 0.62 %
Alsóhutka 14 0.62 %
Abaújnádasd 14 0.62 %
Kenyhec 14 0.62 %
Jászó 14 0.62 %
Ósva 14 0.62 %
Abaújszina 13 0.58 %
Jászóújfalu 13 0.58 %
Abaújrákos 13 0.58 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.49 %
Lapispatakújtelep 11 0.49 %
Somodi 11 0.49 %
Abos 11 0.49 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.40 %
Hernádgönyű 9 0.40 %
Bölzse 9 0.40 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.31 %
Nagyida 7 0.31 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.22 %
Péder 5 0.22 %
Áj 5 0.22 %
Komaróc 5 0.22 %
Buzita 5 0.22 %
Újszállás 5 0.22 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.13 %
Apátka 3 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 23.39 %
Somodi 42 5.01 %
Kecer 28 3.34 %
Mecenzéf 22 2.63 %
Jászómindszent 16 1.91 %
Nagyida 14 1.67 %
Magyarbőd 13 1.55 %
Jászóújfalu 13 1.55 %
Torna 12 1.43 %
Csécs 10 1.19 %
Hernádcsány 8 0.95 %
Buzita 8 0.95 %
Szepsi 8 0.95 %
Kisida 8 0.95 %
Stósz 7 0.84 %
Patacskő 6 0.72 %
Abaújszina 6 0.72 %
Koksóbaksa 4 0.48 %
Felsőmecenzéf 4 0.48 %
Györke 4 0.48 %
Kassamindszent 4 0.48 %
Abaújszakaly 4 0.48 %
Kenyhec 4 0.48 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.48 %
Abaújnádasd 4 0.48 %
Hilyó 3 0.36 %
Rozgony 3 0.36 %
Rudnok 3 0.36 %
Regeteruszka 3 0.36 %
Budamér 3 0.36 %
Terebő 3 0.36 %
Szeszta 3 0.36 %
Tarcavajkóc 3 0.36 %
Hernádszokoly 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Királynép 2 0.24 %
Hernádgecse 2 0.24 %
Lengyelfalva 2 0.24 %
Györgyi 2 0.24 %
Alsómislye 2 0.24 %
Bölzse 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Ósvacsákány 2 0.24 %
Lapispatakújtelep 2 0.24 %
Kelecsenyborda 2 0.24 %
Garbócbogdány 2 0.24 %
Izdobabeszter 2 0.24 %
Pány 2 0.24 %
Hatkóc 2 0.24 %
Perény - Hím 2 0.24 %
Lapispatak 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Ránk 2 0.24 %
Alsótőkés 2 0.24 %
Idabukóc 1 0.12 %
Makranc 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Alsócsáj 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Hernádgönyű 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Semse 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Enyicke 1 0.12 %
Ránkfüred 1 0.12 %
Baska 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Aranyida 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Petőszinye 1 0.12 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.57 %
Rozgony 63 4.24 %
Hernádcsány 61 4.10 %
Jászómindszent 59 3.97 %
Kassamindszent 46 3.09 %
Mecenzéf 42 2.82 %
Izdobabeszter 37 2.49 %
Magyarbőd 35 2.35 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.35 %
Kisida 33 2.22 %
Nagyida 31 2.08 %
Györke 27 1.82 %
Enyicke 27 1.82 %
Hernádgecse 26 1.75 %
Jászó 26 1.75 %
Hernádzsadány 25 1.68 %
Kassaolcsvár 23 1.55 %
Csécs 23 1.55 %
Sároskőszeg 22 1.48 %
Hernádszentistván 22 1.48 %
Koksóbaksa 22 1.48 %
Lapispatak 21 1.41 %
Tarcavajkóc 21 1.41 %
Budamér 20 1.34 %
Nagyszalánc 20 1.34 %
Regeteruszka 19 1.28 %
Somodi 19 1.28 %
Királynép 19 1.28 %
Felsőmislye 19 1.28 %
Makranc 19 1.28 %
Felsőmecenzéf 19 1.28 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.08 %
Semse 16 1.08 %
Abaújnádasd 15 1.01 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.81 %
Györgyi 12 0.81 %
Bölzse 12 0.81 %
Eszkáros 12 0.81 %
Kisladna 12 0.81 %
Pány 12 0.81 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.61 %
Hilyó 9 0.61 %
Jászóújfalu 9 0.61 %
Lapispatakújtelep 9 0.61 %
Felsőhutka 9 0.61 %
Hernádgönyű 9 0.61 %
Ósva 9 0.61 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.34 %
Terebő 5 0.34 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.71 %
Lapispatak 242 8.10 %
Budamér 158 5.29 %
Mecenzéf 114 3.82 %
Hernádcsány 106 3.55 %
Lapispatakújtelep 98 3.28 %
Koksóbaksa 86 2.88 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.68 %
Nagyszalánc 77 2.58 %
Királynép 76 2.54 %
Abaújnádasd 76 2.54 %
Kecer 74 2.48 %
Stósz 74 2.48 %
Kisida 74 2.48 %
Rozgony 69 2.31 %
Kalsa 68 2.28 %
Szepsi 58 1.94 %
Izdobabeszter 55 1.84 %
Jászóújfalu 53 1.77 %
Lengyelfalva 50 1.67 %
Szaláncújváros 48 1.61 %
Hernádgecse 47 1.57 %
Jászómindszent 46 1.54 %
Sároskőszeg 46 1.54 %
Hernádszentistván 46 1.54 %
Magyarbőd 44 1.47 %
Regeteruszka 42 1.41 %
Enyicke 40 1.34 %
Benyék 36 1.20 %
Tizsite 35 1.17 %
Abaújszina 34 1.14 %
Bolyár 32 1.07 %
Alsókemence 31 1.04 %
Tarcavajkóc 31 1.04 %
Kelecsenyborda 30 1.00 %
Alsóhutka 29 0.97 %
Hernádgönyű 29 0.97 %
Kassamindszent 28 0.94 %
Sárosófalu 26 0.87 %
Petőszinye 26 0.87 %
Hernádszokoly 26 0.87 %
Újszállás 25 0.84 %
Semse 25 0.84 %
Györke 24 0.80 %
Kassaolcsvár 21 0.70 %
Abaújharaszti 21 0.70 %
Felsőkemence 21 0.70 %
Balogd 21 0.70 %
Garbócbogdány 20 0.67 %
Ósvacsákány 20 0.67 %
Ósva 20 0.67 %
Felsőmecenzéf 20 0.67 %
Abaújrákos 18 0.60 %
Rudnok 18 0.60 %
Hernádzsadány 18 0.60 %
Kassabéla 17 0.57 %
Szalánchuta 17 0.57 %
Györgyi 17 0.57 %
Alsótőkés 16 0.54 %
Felsőmislye 16 0.54 %
Csécs 15 0.50 %
Bunyita 14 0.47 %
Modrafalva 14 0.47 %
Bölzse 14 0.47 %
Torna 14 0.47 %
Alsómislye 14 0.47 %
Eszkáros 13 0.44 %
Baska 13 0.44 %
Bátyok 13 0.44 %
Abos 13 0.44 %
Kecerlipóc 12 0.40 %
Perény - Hím 12 0.40 %
Nagyida 12 0.40 %
Makranc 12 0.40 %
Alsócsáj 12 0.40 %
Felsőcsáj 11 0.37 %
Füzérnádaska 11 0.37 %
Pány 11 0.37 %
Rás 11 0.37 %
Hatkóc 11 0.37 %
Patacskő 11 0.37 %
Kenyhec 10 0.33 %
Aranyida 10 0.33 %
Hilyó 10 0.33 %
Kisszalánc 9 0.30 %
Idabukóc 9 0.30 %
Ránkfüred 9 0.30 %
Ránk 9 0.30 %
Terebő 9 0.30 %
Felsőhutka 7 0.23 %
Felsőtőkés 7 0.23 %
Zsarnó 7 0.23 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 29.09 %
Jászómindszent 94 9.06 %
Szepsi 75 7.23 %
Stósz 68 6.55 %
Felsőmecenzéf 59 5.68 %
Jászó 40 3.85 %
Kisida 40 3.85 %
Hernádcsány 21 2.02 %
Rozgony 19 1.83 %
Makranc 18 1.73 %
Kassamindszent 17 1.64 %
Torna 16 1.54 %
Lengyelfalva 15 1.45 %
Rudnok 15 1.45 %
Hatkóc 15 1.45 %
Hernádszokoly 14 1.35 %
Királynép 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Koksóbaksa 11 1.06 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.06 %
Jászóújfalu 10 0.96 %
Perény - Hím 9 0.87 %
Pány 9 0.87 %
Idabukóc 9 0.87 %
Garbócbogdány 8 0.77 %
Semse 8 0.77 %
Hernádszentistván 8 0.77 %
Nagyszalánc 8 0.77 %
Magyarbőd 8 0.77 %
Kassaolcsvár 8 0.77 %
Jánok 8 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.67 %
Csécs 7 0.67 %
Felsőtőkés 7 0.67 %
Abaújszina 6 0.58 %
Kenyhec 6 0.58 %
Nagyida 6 0.58 %
Györke 6 0.58 %
Abaújszakaly 6 0.58 %
Benyék 6 0.58 %
Sároskőszeg 6 0.58 %
Felsőhutka 6 0.58 %
Abaújnádasd 5 0.48 %
Tarcavajkóc 5 0.48 %
Abos 5 0.48 %
Györgyi 5 0.48 %
Felsőmislye 5 0.48 %
Alsótőkés 5 0.48 %
Budamér 4 0.39 %
Rás 4 0.39 %
Kecerlipóc 4 0.39 %
Kecer 4 0.39 %
Kassabéla 4 0.39 %
Miglécnémeti 4 0.39 %
Buzita 4 0.39 %
Apátka 4 0.39 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 20.07 %
Makranc 152 8.79 %
Buzita 107 6.19 %
Torna 92 5.32 %
Ránk 82 4.74 %
Csécs 79 4.57 %
Nagyida 72