SK
RS
.....

Harmac

Község

címer zászló
663 94% magyar 1910
200 44% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Harmac
Hivatalos szlovák megnevezés:
Chrámec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Vajdavár-dombvidék , Gömöri-erdőhát
Más földrajzi nevek:
Birinyvár, Cakó-tető, Dárnya-árok, Dona-tető, Farkas-völgy, (Lengyelnépuszta), Melegvölgypuszta, Mihály-vár, Pogány-vár, Szabó-szőlő, Ugora
Koordináták:
48.27773285, 20.18513107
Terület:
12,84 km2
Rang:
község
Népesség:
456
Tszf. magasság:
176 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98042
Település kód:
514969
Szervezeti azonosító:
649872
Adóazonosító:
2021132916

A község a Gömöri-medence déli peremén, a Rima jobb partjának közelében, a Gömöri-erdőhát keleti dombvonulatának (melynek 340 méter körüli magasságban húzódó gerince déli határát alkotja) lábánál fekszik. Területének mintegy egyharmadát erdő borítja. Harmac zsákfalu, egyetlen, az 571-es útról Kacagópuszta közelében elágazó, 3 km-es mellékúton közelíthető meg. Nyugatról Darnya és Rimasimonyi, északnyugatról Dobóca, északról Nemesmartonfala és Rimaszécs, keletről Jéne, délről pedig Hangony községekkel határos. Déli határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-1960 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (12,84 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 706, 1921-ben 709, 1938-ban pedig 668, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének 41 %-át elveszítette, 1991-2011 között csekély (6,1 %-os) népességnövekedés figyelhető meg. A lakosság 41 %-a a roma etnikumhoz tartozik, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 80,7 %-ról 57,7 %-ra csökkent (ugyanakkor a túlnyomó többség - 84,7 % - továbbra is magyar anyanyelvű), a szlovákoké 11,4 %-ról 13,4 %-ra nőtt. 2001-ben a lakosság 19,9 %-a, 2011-ben 24,6 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. A lakosság 43,1 %-a római katolikus, 34,4 %-a református vallású (1921-ben a többség - 61,4 % - még református volt).

Történelem

A falu a 10. században jött létre, a Rima-völgyében elsőként megtelepedő magyarok alapították. 1246-ban "Hajamuch" alakban említik először. 1294-ben "Harmach", 1348-ban "Harmath" néven szerepel az írott forrásokban. Ekkor a Hont-Pázmány nemzetségé, később leszármazottaik, a Bakos-család birtoka. A falutól délre emelkedő hegyek (Pogány-vár, Biriny-vár, Mihály-vár) a Hevest és Borsodot elfoglaló kabarok által kiépített védelmi vonalhoz tartoztak, a gyepük tartozékait képező leshelyek lehettek. A Birinyvár alatt a völgyben állt a pálosrendi Szent Anna kolostor, amit 1301-ben alapítottak. A helyet ma is „Barátvölgyének“ nevezik. A középkorban két, mára elpusztult falut is említenek írásos források határában (Ozow vagy Azow nevű települést 1294-ből és Daruságot 1347-ből). Szent Mihálynak szentelt parókiáját az elsők között alapították a Rima völgyében (1332-ben említik először források). 1347-ben 32 telke volt a falunak. Az 1400-as évek közepétől a falu a Széchyek kezére került. A 15. században egy időre husziták foglalták el. 1566-ban a törökök felégették a falut (ekkor pusztult el kolostora is), 1580-ra lakossága 11 családra apadt. A kiürült telkekre érkező új lakosok is magyarok voltak. Lakossága a 16. században református hitre tért, református iskoláját a 18. század elején említik el˜őször. A falu lelkészét, Szendrei Mártont 1674-ben a pozsonyi rendkívüli törvényszék elítélte és a kapuvári börtönbe záratta, ahol 1675-ben meghalt. A 18. század elején a falu lakosságát éhínségek és járványok sújtották. 1773-ban 28 jobbágy-, 9 zsellér- és 2 vagyontalan család élt a településen. 1828-ban 73 házában 618 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Egészen a 20. századig nagy jelentősége volt a legeltető állattenyésztésnek. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. A trianoni határ megvonása után határközséggé vált, periférikus helyzetbe került, a 20. század második felében lakosságának csaknem felét elveszítette. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. A faluba vezető első szilárd burkolatú út 1950-ben épült. A határának egy részét borító mocsarakat az 1950-es években csapolták le. Napjainkban lakosságának kétötödét romák alkotják.

Mai jelentősége

A faluban magyar tannyelvű óvoda működik. Klasszicista stílusú református temploma egy Árpád-kori gótikus templom alapjain épült 1802-ben. Szent Annának szentelt római katolikus kápolnáját 1969-ben építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HARMACZ. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Serkéhez fél mértföldnyire, Dobócznak filiája, földgye ki vévén 1/6 jó termékenységű, piatzozása kettő hasznos, legelője elég, fája mind a’ két féle, makkja, malma is a’ határjában van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Harmacz, magyar falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vmegyékben, Rimaszécshez délnyugotra 1 órányira: 240 kath., 1036 ref. lak. Ref. anya-, kath. leány-szentegyház. Több uri lakház. Határa róna, s gazdag termékenységü; dohányt, dinnyét sokat termeszt. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Harmacz, rimavölgyi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 151 házzal és 658, nagyobbrészt ev. ref. vallású lakossal. Szintén ősrégi község, mely egy 1244-iki adománylevélben Haramucz néven van említve. 1404-ben a velezdi Kövér család az ura, 1414-ben a szuhai Jákófy és a Fedémesy család, 1427-ben a Jeney család. 1441-ben Hamach és Harmath néven találjuk feljegyezve, 1446-ban a Jánoky család a birtokosa, utána a Hanvayak, 1474-ben a Vajda családot is itt találjuk. 1480-ban az osgyáni Bakos család a Jeneyeknek adja zálogba a birtokát, azután a Széchiek kezére kerül, később a br. Vécsey, a Szent-Ivány, a Prónay, a Madarassy és a Bónis család a birtokosa, most pedig özv. Prónay Pálnénak és Holló Arzénnak van itt nagyobb birtoka és az utóbbinak úrilaka, melyet 1700 körül Madarassy József alispán építtetett. A község határában három várhely van. Az egyik az ú. n. Birinyvár, a másik a Pogányvár és a harmadik a Mihályvár. A Birinyvár helyén a XVI. században pálos kolostor volt. A Pogányvár, úgy látszik, már a honfoglaláskor fennállott. Ma már egyiknek sincs nyoma. Református temploma Árpád-korszakbeli építmény, de 1802-ben megújíttatott. Harmacz mellett feküdt hajdan Ozow, Azow község, melyet egy 1294-ből való oklevél említ. Ugyancsak Harmaczczal volt határos Daruság is, melyet 1347-ben említenek. A község postája, távírója és vasúti állomása Rimaszécs.

Magyar Katolikus Lexikon

Harmac, v. Gömör és Kishont vm. (Chrámec, Szl.): Dobóca filiája a rozsnyói egyhm. kishonti esp. ker-ében. - 1216: említik először, 1246: Harmuc. 1332: Szent Mihály tp-a volt, papja 6 garas pápai tizedet fizetett. Tizedének negyede az esztergomi érs-é. Mai Sz Anna tp-a 1969: épült. - Lakói 1990: 392 (331 m., 41 szl., 7 cseh), 207 r.k., 153 ref., 14 ev., 2 vallásnélküli, 16 nem tudja; 2001: össz. 397, m. 263 (66,25%). Vadkerti István Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Harmac. A község ősrégi település, mely az árpádkori királyok alatt már virágzott. Ebből az időből származik a református templom, amelyet 1802-ben restauráltak. IV. Béla adománylevelében, 1244-ben Haramuz néven szerepel. 1404-ben a velezdi Kövércsaládot találjuk itt birtokban, nemsokkal ezután, 1414-ben a szuhai Jákófy- és a Fedémesy-utódok, 1427-ben a Jeney-család, 1441-ben a Harnach és Harmath-család a birtokosok. 1446-ban a Jánosy-családot, majd a Hanvayakat, 1474-ben a Vajdákat nevezik meg a feljegyzések, mint birtokosokat. 1480-ban a Bakos-család egyik tagja elzálogosítja birtokát a Jeneyeknek. A további évszázadok folyamán a Szécsicsalád, báró Vécsey-, Szent-Ivány-, Prónay-, Madarassy- és Bónis-családokat találjuk birtokban. Az 1900-as években özv. Prónay Pálnénak és Holló Arzénnak nevét találjuk a nagyobb földbirtokosok közt. A Hollóféle kúriát Madarassy József építtette a XVII. század elején. Harmac határában több elpusztult vár és község nyomait találjuk. Ezek közül a Pogányvár valószínűleg honfoglaláskori. Ozow községet egy 1295. évi oklevél, Darúságot egy 1347-beli feljegyzés említi. A község területe 2233 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 668. Hozzátartozik még Cigánytelep, Kispuszta, Melegvölgy, Mocsolyáspuszta, Prónaypuszta.

Névelőfordulások
1246
Hajamuch
1294
Harmach
1348
Harmath
1773
Harmacz,
1786
Harmacz,
1863
Harmac,
1920
Hrmavec,
1927
Harmac,
1948
Chrámec
1994
Harmac

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Harmac (Chrámec) 38
Telefon: 0475593223
Fax: 0475593223

Honlap: chramec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Benedeková Marta (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Stazová Melinda (RIS)
Fekiačová Katarína (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Genčiová Helena (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Fekiač Jozef (SMER-SD)
Bari Vojtech (SMK-MKP)
RIS 20% RIS 1 képviselö SaS, OBY... 40% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Harmac 112

Harmaci Községi Hivatal

Harmac 38

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 619 97%
szlovákok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 15 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 637
magyarok 663 94%
szlovákok 42 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 706
magyarok 640 90%
szlovákok 59 8%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 709
magyarok 318 81%
szlovákok 45 11%
romák 23 6%
ukránok 0 0%
csehek 8 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 394
magyarok 263 66%
szlovákok 46 12%
romák 79 20%
ukránok 1 0%
csehek 8 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 397
magyarok 241 58%
szlovákok 56 13%
romák 103 25%
ukránok 0 0%
csehek 7 2%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 418
magyarok 200 44%
szlovákok 73 16%
romák 170 37%
ukránok 0 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 458
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 318
Választási részvétel: 80.5 %
Kiadott boríték: 256
Bedobott boríték: 256

Polgármester

Érvényes szavazólap: 251
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Benedeková Marta 100 39.84 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Bari Vojtech 81 32.27 % RIS
Genčiová Helena 70 27.89 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fekiač Jozef 118 SMER-SD
Fekiačová Katarína 86 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Genčiová Helena 85 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Stazová Melinda 80 RIS
Bari Vojtech 67 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö SDS 20.00% SDS 1 képviselö SaS 20.00% SaS 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 40.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö RIS 20.00% RIS 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 303
Választási részvétel: 34.32 %
Kiadott boríték: 104
Bedobott boríték: 104
Választásra jogosult: 302
Választási részvétel: 15.56 %
Kiadott boríték: 47
Bedobott boríték: 47
Választásra jogosult: 313
Választási részvétel: 35,46 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 96
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 104
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 51 53.13 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 17 17.71 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 10 10.42 % KĽS
Ľudovít Kaník 9 9.38 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 4 4.17 % Független
Karol Konárik 2 2.08 % SNS
Pavel Chovanec 2 2.08 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 1 1.04 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 23 50.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 75 72.12 % Független
Marian Kotleba 19 18.27 % ĽSNS
Igor Kašper 4 3.85 % Független
Jozef Sásik 2 1.92 % SĽSAH
Alena Pivovarčiová 2 1.92 % NP
Zdenek Očovan 1 0.96 % NAJ
Jozef Šimko 1 0.96 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 50 48.54% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 45 43.69% Független
Gejza Farkaš 37 35.92% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ladislav Rigó 32 31.07% SMK-MKP
Silvia Vargová 29 28.16% MOST - HÍD
Zoltán Bán 29 28.16% SMK-MKP
František Auxt 25 24.27% SMK-MKP
Jozef Šimko 24 23.30% Független
Csaba Horváth 24 23.30% Független
Ladislav Lang 16 15.53% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 15 14.56% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 15 14.56% SRK
Tibor Balog 12 11.65% SMS
Katarína Horváth 6 5.83% KĽS
Pavel Struhár 6 5.83% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 5 4.85% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Tibor Lukáčka 5 4.85% ASV
Michal Bagačka 4 3.88% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 3 2.91% SMER - SD, KDH
Ivan Hazucha 3 2.91% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 3 2.91% SMER - SD, KDH
Tomáš Rosiar 2 1.94% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 2 1.94% KDH, SMER - SD
Pavel Cibuliak 2 1.94% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Aneta Vargicová 1 0.97% SNS
Kristián Gavalier 1 0.97% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 1 0.97% KSS
Peter Vetrák 1 0.97% SĽS
Stanislav Mizík 1 0.97% ĽS Naše Slovensko
Ján Hiraj 1 0.97% NP
Veronika Rízová 1 0.97% KSS
Dušan Faško 1 0.97% KSS
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ferenc Auxt 55 53.40% SMK-MKP
Peter Juhász 55 53.40% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 51 49.51% SMK-MKP
Ladislav Rigó 50 48.54% SMK-MKP
Jozef Šimko 40 38.83% Független
Štefan Vavrek 32 31.07% MOST - HÍD
Csaba Csízi 31 30.10% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 30 29.13% MOST - HÍD
Ján Lichanec 28 27.18% Független
Gejza Mede 27 26.21% Független
Stanislav Krahulec 22 21.36% Független
Vojtech Menyhárt 20 19.42% Független
Tomáš Sliva 17 16.50% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 11 10.68% SRK
Vojtech Kökény 10 9.71% SRK
Ladislav Lang 9 8.74% MOST - HÍD
Aladár Bari 9 8.74% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 5 4.85% SMER-SD
Zdenko Ľaudár 5 4.85% ĽS Naše Slovensko
Michal Bagačka 4 3.88% SMER-SD
Pavel Cibuliak 3 2.91% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 3 2.91% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 3 2.91% JEDNOTA-ĽSS
Marta Kanalová 3 2.91% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Zoltán Biró 3 2.91% DOMA DOBRE
Stanislav Mizík 2 1.94% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 2 1.94% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Andrea Andrášiová 2 1.94% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Miroslava Vargová 1 0.97% Független
Michaela Kružlicová 1 0.97% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Kvietok 1 0.97% SMER-SD
Peter Mináč 1 0.97% SMER-SD
Anna Zsóriová 1 0.97% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Branislav Bukviar 1 0.97% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Zdenek Očovan 1 0.97% NAJ
Róbert Čipka 1 0.97% KSS
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Dušan Hlinka 0 0.00% SMER-SD
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 35.78 %
Tiszolc 212 21.92 %
Nyustya 134 13.86 %
Klenóc 59 6.10 %
Feled 29 3.00 %
Bakostörék 28 2.90 %
Rimaráhó 21 2.17 %
Várgede 18 1.86 %
Jánosi 18 1.86 %
Osgyán 17 1.76 %
Rimabrézó 16 1.65 %
Cserencsény 12 1.24 %
Meleghegy 12 1.24 %
Kruzsnó 11 1.14 %
Rimaszabadi 9 0.93 %
Derencsény 9 0.93 %
Uzapanyit 8 0.83 %
Durendapuszta 8 0.83 %
Rimabánya 8 0.83 %
Rimazsaluzsány 7 0.72 %
Sajószentkirály 7 0.72 %
Velkenye 7 0.72 %
Gömörfüge 7 0.72 %
Rimaszécs 6 0.62 %
Vámosbalog 5 0.52 %
Dobóca 5 0.52 %
Kecege 5 0.52 %
Balogrussó 5 0.52 %
Kőhegy 5 0.52 %
Kerekgede 5 0.52 %
Balogfala 4 0.41 %
Rakottyás 4 0.41 %
Rónapatak 4 0.41 %
Runya 4 0.41 %
Oldalfala 4 0.41 %
Zeherje 4 0.41 %
Bellény 3 0.31 %
Zsip 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Guszona 3 0.31 %
Szilistye 3 0.31 %
Gortvakisfalud 3 0.31 %
Ajnácskő 3 0.31 %
Gernyőpuszta 3 0.31 %
Harmac 3 0.31 %
Bátka 3 0.31 %
Csíz 3 0.31 %
Tajti 3 0.31 %
Détér 2 0.21 %
Zádorháza 2 0.21 %
Babarét 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Hanva 2 0.21 %
Balogpádár 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Kisgömöri 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 10.88 %
Rimaszombat 141 6.34 %
Rimaszécs 141 6.34 %
Baraca 102 4.58 %
Sajólénártfalva 66 2.97 %
Cakó 55 2.47 %
Sajószentkirály 49 2.20 %
Nemesmartonfala 46 2.07 %
Kálosa 38 1.71 %
Zsip 38 1.71 %
Abafalva 36 1.62 %
Dobóca 35 1.57 %
Velkenye 34 1.53 %
Bátka 34 1.53 %
Hanva 34 1.53 %
Várgede 33 1.48 %
Vámosbalog 32 1.44 %
Rakottyás 31 1.39 %
Balogtamási 29 1.30 %
Tajti 29 1.30 %
Gesztete 28 1.26 %
Balogfala 28 1.26 %
Rimasimonyi 28 1.26 %
Jéne 28 1.26 %
Feled 27 1.21 %
Sajókeszi 27 1.21 %
Csíz 26 1.17 %
Uzapanyit 25 1.12 %
Gömörfüge 21 0.94 %
Jánosi 16 0.72 %
Rimapálfala 16 0.72 %
Méhi 16 0.72 %
Balogújfalu 16 0.72 %
Serke 15 0.67 %
Naprágy 15 0.67 %
Balogiványi 15 0.67 %
Almágy 14 0.63 %
Zádorháza 10 0.45 %
Runya 10 0.45 %
Harmac 9 0.40 %
Kövecses 8 0.36 %
Darnya 7 0.31 %
Szútor 7 0.31 %
Alsóvály 7 0.31 %
Osgyán 6 0.27 %
Egyházasbást 6 0.27 %
Nyustya 6 0.27 %
Détér 6 0.27 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Sajórecske 6 0.27 %
Ajnácskő 5 0.22 %
Klenóc 5 0.22 %
Perjése 5 0.22 %
Sajólenke 4 0.18 %
Óbást 4 0.18 %
Vecseklő 4 0.18 %
Hubó 4 0.18 %
Medveshidegkút 4 0.18 %
Korláti 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Oldalfala 3 0.13 %
Guszona 3 0.13 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Ratkószabadi 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Felsővály 1 0.04 %
Zeherje 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 14.80 %
Tiszolc 81 10.33 %
Klenóc 17 2.17 %
Nyustya 16 2.04 %
Rimaszécs 11 1.40 %
Osgyán 9 1.15 %
Rimaráhó 7 0.89 %
Cserencsény 7 0.89 %
Feled 6 0.77 %
Rimazsaluzsány 6 0.77 %
Jánosi 6 0.77 %
Karaszkó 4 0.51 %
Méhi 4 0.51 %
Kálosa 4 0.51 %
Várgede 4 0.51 %
Sajószentkirály 4 0.51 %
Zeherje 3 0.38 %
Rimabánya 3 0.38 %
Perjése 2 0.26 %
Gernyőpuszta 2 0.26 %
Kacagópuszta 2 0.26 %
Egyházasbást 2 0.26 %
Rimaszabadi 2 0.26 %
Balogtamási 2 0.26 %
Kruzsnó 2 0.26 %
Zsip 2 0.26 %
Felsősziklás 2 0.26 %
Korláti 2 0.26 %
Kecege 2 0.26 %
Bátka 2 0.26 %
Bakostörék 2 0.26 %
Abafalva 2 0.26 %
Csíz 2 0.26 %
Hubó 2 0.26 %
Gesztete 2 0.26 %
Gömörpéterfala 2 0.26 %
Kiéte 2 0.26 %
Uzapanyit 1 0.13 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Détér 1 0.13 %
Gömörfüge 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Alsósziklás 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Rimabrézó 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Serke 1 0.13 %
Óbást 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Rimapálfala 1 0.13 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 14.92 %
Nyustya 12 2.03 %
Jánosi 9 1.53 %
Feled 5 0.85 %
Gömörfüge 4 0.68 %
Méhi 4 0.68 %
Cserencsény 4 0.68 %
Rimaszécs 4 0.68 %
Tiszolc 4 0.68 %
Gernyőpuszta 4 0.68 %
Várgede 3 0.51 %
Vámosbalog 3 0.51 %
Kruzsnó 3 0.51 %
Sajószentkirály 3 0.51 %
Klenóc 3 0.51 %
Osgyán 2 0.34 %
Baraca 2 0.34 %
Uzapanyit 2 0.34 %
Nemesradnót 2 0.34 %
Rimaráhó 2 0.34 %
Perjése 2 0.34 %
Alsóvály 2 0.34 %
Kálosa 2 0.34 %
Balogpádár 2 0.34 %
Meleghegy 1 0.17 %
Gömörpéterfala 1 0.17 %
Tajti 1 0.17 %
Durendapuszta 1 0.17 %
Kacagópuszta 1 0.17 %
Naprágy 1 0.17 %
Rimaszabadi 1 0.17 %
Kövecses 1 0.17 %
Gömörispánmező 1 0.17 %
Bátka 1 0.17 %
Gesztete 1 0.17 %
Gesztes 1 0.17 %
Zsip 1 0.17 %
Cakó 1 0.17 %
Ratkószuha 1 0.17 %
Zeherje 1 0.17 %
Dúlháza 1 0.17 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 81.21 %
Nyustya 49 5.03 %
Osgyán 45 4.62 %
Tiszolc 45 4.62 %
Feled 35 3.59 %
Klenóc 32 3.29 %
Várgede 23 2.36 %
Cserencsény 22 2.26 %
Rimaráhó 17 1.75 %
Bátka 15 1.54 %
Vámosbalog 14 1.44 %
Ajnácskő 14 1.44 %
Bakostörék 13 1.33 %
Jánosi 12 1.23 %
Alsósziklás 11 1.13 %
Csíz 10 1.03 %
Ratkószuha 10 1.03 %
Kruzsnó 10 1.03 %
Zeherje 9 0.92 %
Kecege 9 0.92 %
Vecseklő 9 0.92 %
Rimazsaluzsány 9 0.92 %
Perjése 8 0.82 %
Balogrussó 8 0.82 %
Abafalva 8 0.82 %
Guszona 8 0.82 %
Sajószentkirály 7 0.72 %
Gömörfüge 7 0.72 %
Dobóca 7 0.72 %
Alsóvály 7 0.72 %
Meleghegy 7 0.72 %
Nemesradnót 7 0.72 %
Felsővály 6 0.62 %
Rimaszécs 6 0.62 %
Oldalfala 6 0.62 %
Méhi 6 0.62 %
Rimabánya 6 0.62 %
Rakottyás 5 0.51 %
Dúlháza 5 0.51 %
Zsip 5 0.51 %
Derencsény 5 0.51 %
Gömörpéterfala 5 0.51 %
Serke 5 0.51 %
Hanva 5 0.51 %
Velkenye 5 0.51 %
Durendapuszta 4 0.41 %
Bellény 4 0.41 %
Rimaszabadi 4 0.41 %
Sajólenke 4 0.41 %
Rimabrézó 4 0.41 %
Uzapanyit 4 0.41 %
Balogiványi 3 0.31 %
Balogfala 3 0.31 %
Kőhegy 3 0.31 %
Felsősziklás 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Balogpádár 3 0.31 %
Kálosa 3 0.31 %
Hubó 3 0.31 %
Rónapatak 3 0.31 %
Runya 3 0.31 %
Tajti 3 0.31 %
Óbást 3 0.31 %
Gernyőpuszta 3 0.31 %
Babarét 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Almágy 2 0.21 %
Gömörmihályfalva 2 0.21 %
Nemesmartonfala 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Darnya 2 0.21 %
Szilistye 2 0.21 %
Gesztete 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Magyarhegymeg 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Medveshidegkút 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Harmac 2 0.21 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Tóthegymeg 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 98.99 %
Nyustya 36 4.53 %
Osgyán 34 4.28 %
Cserencsény 26 3.27 %
Tiszolc 23 2.90 %
Bakostörék 21 2.64 %
Klenóc 20 2.52 %
Jánosi 20 2.52 %
Rimaráhó 19 2.39 %
Rimabánya 16 2.02 %
Feled 15 1.89 %
Rimazsaluzsány 14 1.76 %
Ratkószabadi 14 1.76 %
Bátka 12 1.51 %
Várgede 10 1.26 %
Vámosbalog 9 1.13 %
Uzapanyit 9 1.13 %
Kruzsnó 9 1.13 %
Rimaszécs 9 1.13 %
Kőhegy 7 0.88 %
Nemesradnót 7 0.88 %
Sajószentkirály 6 0.76 %
Meleghegy 5 0.63 %
Rimabrézó 5 0.63 %
Balogpádár 5 0.63 %
Abafalva 4 0.50 %
Zeherje 4 0.50 %
Felsősziklás 4 0.50 %
Almágy 4 0.50 %
Runya 4 0.50 %
Rimaszabadi 3 0.38 %
Baraca 3 0.38 %
Kecege 3 0.38 %
Balogrussó 3 0.38 %
Velkenye 3 0.38 %
Vecseklő 3 0.38 %
Sajólenke 3 0.38 %
Alsóvály 3 0.38 %
Kacagópuszta 3 0.38 %
Bugyikfala 3 0.38 %
Óbást 2 0.25 %
Gömörfüge 2 0.25 %
Guszona 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Durendapuszta 2 0.25 %
Serke 2 0.25 %
Gömörispánmező 2 0.25 %
Rakottyás 2 0.25 %
Gortvakisfalud 2 0.25 %
Gernyőpuszta 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Karaszkó 2 0.25 %
Felsővály 2 0.25 %
Dobóca 2 0.25 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Rónapatak 1 0.13 %
Kopárhegy 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Détér 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Kövecses 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Szútor 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Balogtamási 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Korláti 1 0.13 %
Sajórecske 1 0.13 %
Balogfala 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Balogújfalu 1 0.13 %
Dobfenek 1 0.13 %
Darnya 1 0.13 %
Kálosa 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 24.42 %
Osgyán 23 1.19 %
Jánosi 21 1.09 %
Zeherje 14 0.72 %
Feled 13 0.67 %
Bátka 11 0.57 %
Bakostörék 9 0.47 %
Rimaszécs 9 0.47 %
Tiszolc 9 0.47 %
Cserencsény 8 0.41 %
Sajószentkirály 7 0.36 %
Kövecses 7 0.36 %
Dobóca 7 0.36 %
Gesztete 6 0.31 %
Rimaráhó 6 0.31 %
Gömörpéterfala 5 0.26 %
Ajnácskő 5 0.26 %
Várgede 5 0.26 %
Klenóc 5 0.26 %
Serke 5 0.26 %
Rimazsaluzsány 5 0.26 %
Balogfala 5 0.26 %
Balogtamási 4 0.21 %
Détér 4 0.21 %
Vámosbalog 4 0.21 %
Alsósziklás 4 0.21 %
Felsővály 4 0.21 %
Guszona 3 0.16 %
Kruzsnó 3 0.16 %
Almágy 3 0.16 %
Uzapanyit 3 0.16 %
Kecege 3 0.16 %
Rimapálfala 3 0.16 %
Nyustya 3 0.16 %
Rimabánya 3 0.16 %
Gömörfüge 2 0.10 %
Meleghegy 2 0.10 %
Sajólenke 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Nemesmartonfala 2 0.10 %
Tajti 2 0.10 %
Rimabrézó 2 0.10 %
Óbást 2 0.10 %
Bellény 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Abafalva 2 0.10 %
Nemesradnót 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Jéne 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Harmac 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Méhi 1 0.05 %
Kisgömöri 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 61.08 %
Nyustya 107 9.15 %
Tiszolc 34 2.91 %
Feled 28 2.40 %
Klenóc 28 2.40 %
Jánosi 22 1.88 %
Osgyán 20 1.71 %
Cserencsény 18 1.54 %
Détér 17 1.45 %
Bátka 17 1.45 %
Ajnácskő 17 1.45 %
Várgede 15 1.28 %
Kruzsnó 14 1.20 %
Gernyőpuszta 10 0.86 %
Bakostörék 10 0.86 %
Rimaráhó 10 0.86 %
Rimabánya 9 0.77 %
Guszona 8 0.68 %
Meleghegy 8 0.68 %
Zeherje 7 0.60 %
Rimabrézó 7 0.60 %
Zsip 7 0.60 %
Perjése 6 0.51 %
Csíz 6 0.51 %
Vámosbalog 6 0.51 %
Rimazsaluzsány 5 0.43 %
Felsősziklás 5 0.43 %
Rimaszécs 5 0.43 %
Kacagópuszta 5 0.43 %
Alsósziklás 5 0.43 %
Sajószentkirály 5 0.43 %
Sajólenke 4 0.34 %
Dobóca 4 0.34 %
Hubó 4 0.34 %
Nemesradnót 4 0.34 %
Tóthegymeg 4 0.34 %
Uzapanyit 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Durendapuszta 3 0.26 %
Kövecses 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Sajórecske 3 0.26 %
Méhi 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Kőhegy 3 0.26 %
Alsóvály 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Balogrussó 3 0.26 %
Dúlháza 3 0.26 %
Abafalva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Jéne 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Rakottyás 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Rónapatak 2 0.17 %
Runya 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Óbást 2 0.17 %
Gesztes 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 15.79 %
Ajnácskő 113 3.70 %
Sajólénártfalva 108 3.54 %
Bátka 77 2.52 %
Feled 76 2.49 %
Sajószentkirály 66 2.16 %
Rimaszécs 65 2.13 %
Csíz 61 2.00 %
Nemesradnót 54 1.77 %
Vámosbalog 51 1.67 %
Tajti 51 1.67 %
Hanva 43 1.41 %
Velkenye 35 1.15 %
Harmac 31 1.02 %
Baraca 30 0.98 %
Almágy 29 0.95 %
Méhi 27 0.88 %
Darnya 25 0.82 %
Óbást 25 0.82 %
Rimasimonyi 23 0.75 %
Runya 23 0.75 %
Osgyán 21 0.69 %
Guszona 20 0.66 %
Serke 20 0.66 %
Abafalva 19 0.62 %
Várgede 19 0.62 %
Sajólenke 19 0.62 %
Sajórecske 19 0.62 %
Dobóca 19 0.62 %
Gesztete 18 0.59 %
Gömörpéterfala 17 0.56 %
Cakó 15 0.49 %
Uzapanyit 14 0.46 %
Egyházasbást 14 0.46 %
Jánosi 13 0.43 %
Rakottyás 13 0.43 %
Balogfala 12 0.39 %
Nyustya 12 0.39 %
Zsip 11 0.36 %
Rimaráhó 11 0.36 %
Korláti 11 0.36 %
Kövecses 11 0.36 %
Meleghegy 9 0.29 %
Balogpádár 9 0.29 %
Magyarhegymeg 9 0.29 %
Hubó 9 0.29 %
Tiszolc 9 0.29 %
Alsóvály 9 0.29 %
Détér 9 0.29 %
Vecseklő 9 0.29 %
Balogiványi 8 0.26 %
Balogújfalu 7 0.23 %
Balogtamási 7 0.23 %
Kálosa 7 0.23 %
Bakostörék 7 0.23 %
Medveshidegkút 6 0.20 %
Rimabrézó 6 0.20 %
Dobfenek 6 0.20 %
Gömörfüge 6 0.20 %
Zádorháza 6 0.20 %
Kerekgede 5 0.16 %
Cserencsény 5 0.16 %
Kisgömöri 5 0.16 %
Perjése 4 0.13 %
Rimapálfala 4 0.13 %
Dúlháza 4 0.13 %
Felsővály 4 0.13 %
Zeherje 3 0.10 %
Jéne 3 0.10 %
Bugyikfala 3 0.10 %
Kruzsnó 3 0.10 %
Tóthegymeg 3 0.10 %
Sajókeszi 2 0.07 %
Gortvakisfalud 2 0.07 %
Jeszte 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Klenóc 2 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 104.58 %
Tiszolc 91 7.06 %
Nyustya 72 5.59 %
Klenóc 58 4.50 %
Osgyán 48 3.72 %
Rimaráhó 47 3.65 %
Cserencsény 38 2.95 %
Bakostörék 31 2.40 %
Jánosi 26 2.02 %
Feled 23 1.78 %
Kőhegy 16 1.24 %
Várgede 16 1.24 %
Rimabrézó 15 1.16 %
Rimazsaluzsány 14 1.09 %
Meleghegy 13 1.01 %
Almágy 12 0.93 %
Rimaszabadi 11 0.85 %
Kruzsnó 10 0.78 %
Bátka 10 0.78 %
Felsősziklás 10 0.78 %
Ajnácskő 10 0.78 %
Derencsény 9 0.70 %
Rimabánya 9 0.70 %
Zeherje 9 0.70 %
Alsósziklás 9 0.70 %
Gernyőpuszta 8 0.62 %
Karaszkó 8 0.62 %
Vámosbalog 7 0.54 %
Oldalfala 7 0.54 %
Kecege 7 0.54 %
Gortvakisfalud 6 0.47 %
Abafalva 6 0.47 %
Rimaszécs 6 0.47 %
Méhi 6 0.47 %
Rónapatak 6 0.47 %
Balogrussó 5 0.39 %
Bellény 5 0.39 %
Uzapanyit 5 0.39 %
Runya 5 0.39 %
Babarét 5 0.39 %
Gömörpéterfala 5 0.39 %
Balogpádár 5 0.39 %
Gömörfüge 4 0.31 %
Guszona 4 0.31 %
Alsóvály 4 0.31 %
Durendapuszta 4 0.31 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Serke 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Balogfala 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kálosa 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 52.12 %
Rimaszécs 175 6.80 %
Kálosa 133 5.17 %
Bátka 123 4.78 %
Feled 117 4.55 %
Ajnácskő 100 3.89 %
Egyházasbást 90 3.50 %
Vámosbalog 81 3.15 %
Nemesradnót 73 2.84 %
Méhi 67 2.60 %
Hanva 67 2.60 %
Almágy 67 2.60 %
Balogfala 66 2.57 %
Serke 61 2.37 %
Csíz 59 2.29 %
Kövecses 56 2.18 %
Détér 56 2.18 %
Harmac 55 2.14 %
Óbást 55 2.14 %
Gesztete 50 1.94 %
Felsővály 48 1.87 %
Dobóca 47 1.83 %
Naprágy 46 1.79 %
Abafalva 45 1.75 %
Tajti 45 1.75 %
Jánosi 45 1.75 %
Várgede 42 1.63 %
Alsóvály 41 1.59 %
Rimasimonyi 40 1.55 %
Sajószentkirály 40 1.55 %
Sajólénártfalva 39 1.52 %
Balogiványi 39 1.52 %
Gömörpéterfala 39 1.52 %
Magyarhegymeg 36 1.40 %
Sajókeszi 34 1.32 %
Zsip 29 1.13 %
Vecseklő 28 1.09 %
Guszona 27 1.05 %
Cakó 26 1.01 %
Balogújfalu 26 1.01 %
Velkenye 26 1.01 %
Osgyán 26 1.01 %
Runya 25 0.97 %
Perjése 25 0.97 %
Uzapanyit 22 0.86 %
Cserencsény 21 0.82 %
Sajólenke 21 0.82 %
Gömörmihályfalva 19 0.74 %
Jéne 18 0.70 %
Zádorháza 18 0.70 %
Balogtamási 18 0.70 %
Gömörfüge 17 0.66 %
Dobfenek 15 0.58 %
Sajórecske 15 0.58 %
Rakottyás 14 0.54 %
Kerekgede 14 0.54 %
Hubó 13 0.51 %
Baraca 13 0.51 %
Oldalfala 11 0.43 %
Medveshidegkút 10 0.39 %
Kisgömöri 10 0.39 %
Balogpádár 10 0.39 %
Bakostörék 10 0.39 %
Rimapálfala 9 0.35 %
Darnya 9 0.35 %
Jeszte 8 0.31 %
Nemesmartonfala 7 0.27 %
Rimaráhó 6 0.23 %
Korláti 5 0.19 %
Gortvakisfalud 5 0.19 %
Dúlháza 5 0.19 %
Klenóc 5 0.19 %
Nyustya 5 0.19 %
Tiszolc 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Gernyőpuszta 4 0.16 %
Zeherje 4 0.16 %
Bellény 3 0.12 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Kecege 2 0.08 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 13.21 %
Klenóc 25 1.28 %
Nyustya 19 0.98 %
Tiszolc 17 0.87 %
Jánosi 13 0.67 %
Kálosa 12 0.62 %
Rimaszécs 11 0.57 %
Nemesradnót 11 0.57 %
Rimasimonyi 10 0.51 %
Bátka 10 0.51 %
Várgede 10 0.51 %
Almágy 10 0.51 %
Gortvakisfalud 10 0.51 %
Osgyán 9 0.46 %
Bakostörék 8 0.41 %
Egyházasbást 8 0.41 %
Serke 8 0.41 %
Ajnácskő 8 0.41 %
Csíz 7 0.36 %
Détér 7 0.36 %
Guszona 7 0.36 %
Abafalva 7 0.36 %
Vámosbalog 7 0.36 %
Cakó 6 0.31 %
Méhi 6 0.31 %
Óbást 6 0.31 %
Feled 6 0.31 %
Kruzsnó 6 0.31 %
Oldalfala 5 0.26 %
Gömörfüge 5 0.26 %
Tajti 5 0.26 %
Rimaráhó 5 0.26 %
Rakottyás 4 0.21 %
Sajórecske 4 0.21 %
Rimabrézó 4 0.21 %
Hanva 4 0.21 %
Balogtamási 4 0.21 %
Uzapanyit 4 0.21 %
Sajószentkirály 4 0.21 %
Balogújfalu 4 0.21 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 21.73 %
Egyházasbást 75 7.31 %
Feled 55 5.36 %
Tajti 43 4.19 %
Almágy 42 4.09 %
Óbást 36 3.51 %
Harmac 27 2.63 %
Ajnácskő 23 2.24 %
Balogfala 21 2.05 %
Gömörpéterfala 19 1.85 %
Rimaszécs 19 1.85 %
Jeszte 19 1.85 %
Vecseklő 18 1.75 %
Détér 17 1.66 %
Rimasimonyi 16 1.56 %
Dobfenek 16 1.56 %
Gesztete 15 1.46 %
Guszona 13 1.27 %
Medveshidegkút 12 1.17 %
Bátka 12 1.17 %
Csíz 12 1.17 %
Serke 10 0.97 %
Vámosbalog 8 0.78 %
Abafalva 7 0.68 %
Várgede 7 0.68 %
Nyustya 7 0.68 %
Kövecses 6 0.58 %
Kálosa 6 0.58 %
Méhi 6 0.58 %
Jánosi 5 0.49 %
Hanva 5 0.49 %
Sajószentkirály 5 0.49 %
Sajólénártfalva 5 0.49 %
Osgyán 5 0.49 %
Balogiványi 5 0.49 %
Zsip 4 0.39 %
Velkenye 4 0.39 %
Gortvakisfalud 4 0.39 %
Zádorháza 4 0.39 %
Balogpádár 3 0.29 %
Tiszolc 3 0.29 %
Balogújfalu 3 0.29 %
Uzapanyit 3 0.29 %
Darnya 3 0.29 %
Nemesradnót 3 0.29 %
Dobóca 3 0.29 %
Rimaráhó 3 0.29 %
Gömörfüge 3 0.29 %
Oldalfala 2 0.19 %
Dúlháza 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Kruzsnó 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Korláti 2 0.19 %
Sajólenke 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Kecege 2 0.19 %
Alsóvály 2 0.19 %
Klenóc 2 0.19 %
Zeherje 2 0.19 %
Sajórecske 1 0.10 %
Rimabánya 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Perjése 1 0.10 %
Gömörmihályfalva 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Karaszkó 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Bakostörék 1 0.10 %
Baraca 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Felsővály 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 133.92 %
Klenóc 94 8.26 %
Bakostörék 82 7.21 %
Nyustya 78 6.85 %
Rimaráhó 72 6.33 %
Tiszolc 69 6.06 %
Cserencsény 60 5.27 %
Kruzsnó 34 2.99 %
Osgyán 33 2.90 %
Jánosi 31 2.72 %
Várgede 23 2.02 %
Feled 23 2.02 %
Rimabrézó 22 1.93 %
Meleghegy 16 1.41 %
Rimazsaluzsány 15 1.32 %
Derencsény 15 1.32 %
Gernyőpuszta 15 1.32 %
Zeherje 14 1.23 %
Felsősziklás 13 1.14 %
Bátka 12 1.05 %
Ajnácskő 12 1.05 %
Balogrussó 11 0.97 %
Vámosbalog 11 0.97 %
Sajószentkirály 10 0.88 %
Karaszkó 9 0.79 %
Gesztes 9 0.79 %
Bugyikfala 9 0.79 %
Alsósziklás 9 0.79 %
Almágy 9 0.79 %
Runya 9 0.79 %
Rimabánya 9 0.79 %
Oldalfala 8 0.70 %
Abafalva 8 0.70 %
Kacagópuszta 8 0.70 %
Kecege 8 0.70 %
Uzapanyit 7 0.62 %
Rónapatak 7 0.62 %
Kőhegy 7 0.62 %
Méhi 6 0.53 %
Bellény 6 0.53 %
Medveshidegkút 6 0.53 %
Rimaszabadi 6 0.53 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Sajólenke 5 0.44 %
Rimapálfala 5 0.44 %
Dobrapatak 5 0.44 %
Harmac 5 0.44 %
Durendapuszta 5 0.44 %
Gömörispánmező 4 0.35 %
Hanva 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Alsóvály 4 0.35 %
Détér 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Cakó 3 0.26 %
Perjése 3 0.26 %
Baraca 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Darnya 3 0.26 %
Rakottyás 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Babarét 2 0.18 %
Guszona 2 0.18 %
Kisgömöri 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Magyarhegymeg 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Szilistye 2 0.18 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 90.76 %
Szútor 215 7.12 %
Nyustya 182 6.03 %
Tiszolc 135 4.47 %
Gesztete 131 4.34 %
Feled 129 4.27 %
Jánosi 121 4.01 %
Klenóc 98 3.25 %
Osgyán 95 3.15 %
Cserencsény 88 2.92 %
Rimaszécs 81 2.68 %
Várgede 80 2.65 %
Bátka 74 2.45 %
Bakostörék 67 2.22 %
Rimaráhó 66 2.19 %
Serke 62 2.05 %
Dobóca 56 1.86 %
Rimasimonyi 48 1.59 %
Rimapálfala 47 1.56 %
Ajnácskő 47 1.56 %
Vámosbalog 47 1.56 %
Balogfala 41 1.36 %
Harmac 40 1.33 %
Nemesradnót 40 1.33 %
Kruzsnó 40 1.33 %
Almágy 39 1.29 %
Sajószentkirály 37 1.23 %
Détér 37 1.23 %
Meleghegy 36 1.19 %
Abafalva 34 1.13 %
Méhi 34 1.13 %
Gernyőpuszta 31 1.03 %
Zeherje 30 0.99 %
Felsővály 28 0.93 %
Tajti 27 0.89 %
Csíz 27 0.89 %
Uzapanyit 26 0.86 %
Velkenye 25 0.83 %
Hanva 25 0.83 %
Rimazsaluzsány 25 0.83 %
Guszona 25 0.83 %
Bellény 23 0.76 %
Egyházasbást 22 0.73 %
Alsósziklás 21 0.70 %
Óbást 20 0.66 %
Gortvakisfalud 19 0.63 %
Balogiványi 18 0.60 %
Derencsény 18 0.60 %
Sajólénártfalva 18 0.60 %
Balogtamási 18 0.60 %
Balogújfalu 17 0.56 %
Gömörpéterfala 17 0.56 %
Kőhegy 17 0.56 %
Rimabrézó 17 0.56 %
Kálosa 16 0.53 %
Magyarhegymeg 16 0.53 %
Kacagópuszta 16 0.53 %
Runya 15 0.50 %
Rimaszabadi 15 0.50 %
Rimabánya 14 0.46 %
Baraca 14 0.46 %
Karaszkó 14 0.46 %
Kövecses 13 0.43 %
Oldalfala 13 0.43 %
Zsip 13 0.43 %
Alsóvály 13 0.43 %
Gömörfüge 13 0.43 %
Jeszte 12 0.40 %
Kerekgede 11 0.36 %
Durendapuszta 10 0.33 %
Rakottyás 10 0.33 %
Jéne 10 0.33 %
Kecege 10 0.33 %
Balogpádár 9 0.30 %
Perjése 9 0.30 %
Balogrussó 9 0.30 %
Vecseklő 8 0.27 %
Hubó 8 0.27 %
Rónapatak 7 0.23 %
Sajólenke 7 0.23 %
Ratkószabadi 7 0.23 %
Kisgömöri 7 0.23 %
Korláti 7 0.23 %
Nemesmartonfala 6 0.20 %
Zádorháza 5 0.17 %
Felsősziklás 5 0.17 %
Dobfenek 5 0.17 %
Ratkószuha 4 0.13 %
Naprágy 4 0.13 %
Kiéte 4 0.13 %
Tóthegymeg 4 0.13 %
Gesztes 3 0.10 %
Babarét 3 0.10 %
Cakó 3 0.10 %
Bugyikfala 3 0.10 %
Dúlháza 2 0.07 %
Gömörlipóc 2 0.07 %
Darnya 2 0.07 %
Medveshidegkút 2 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Szilistye 1 0.03 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 24.49 %
Klenóc 152 16.19 %
Rimaszombat 148 15.76 %
Tiszolc 68 7.24 %
Rimaráhó 36 3.83 %
Rimabrézó 26 2.77 %
Rimazsaluzsány 20 2.13 %
Rimabánya 18 1.92 %
Bakostörék 16 1.70 %
Rimaszabadi 15 1.60 %
Cserencsény 13 1.38 %
Várgede 11 1.17 %
Jánosi 9 0.96 %
Kecege 9 0.96 %
Kruzsnó 8 0.85 %
Balogrussó 8 0.85 %
Babarét 8 0.85 %
Nemesradnót 7 0.75 %
Meleghegy 7 0.75 %
Osgyán 6 0.64 %
Durendapuszta 6 0.64 %
Feled 6 0.64 %
Zsip 6 0.64 %
Felsősziklás 6 0.64 %
Gömörfüge 6 0.64 %
Rimaszécs 6 0.64 %
Alsóvály 5 0.53 %
Oldalfala 5 0.53 %
Abafalva 5 0.53 %
Kőhegy 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Óbást 4 0.43 %
Ajnácskő 4 0.43 %
Vámosbalog 4 0.43 %
Gernyőpuszta 4 0.43 %
Hanva 4 0.43 %
Balogpádár 4 0.43 %
Kiéte 4 0.43 %
Bátka 4 0.43 %
Karaszkó 4 0.43 %
Sajólenke 4 0.43 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Szilistye 3 0.32 %
Rónapatak 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Méhi 3 0.32 %
Zeherje 3 0.32 %
Harmac 3 0.32 %
Felsővály 3 0.32 %
Hubó 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Kerekgede 3 0.32 %
Rimasimonyi 2 0.21 %
Balogfala 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Derencsény 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Sajórecske 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Uzapanyit 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Velkenye 2 0.21 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 38.43 %
Kacagópuszta 50 3.71 %
Nyustya 46 3.41 %
Gernyőpuszta 44 3.26 %
Tiszolc 39 2.89 %
Klenóc 39 2.89 %
Rimaszécs 34 2.52 %
Harmac 28 2.08 %
Jánosi 24 1.78 %
Feled 22 1.63 %
Cserencsény 22 1.63 %
Osgyán 21 1.56 %
Balogiványi 18 1.34 %
Rimaráhó 16 1.19 %
Bakostörék 16 1.19 %
Durendapuszta 16 1.19 %
Rimabrézó 14 1.04 %
Felsősziklás 14 1.04 %
Csíz 13 0.96 %
Balogrussó 12 0.89 %
Dobóca 11 0.82 %
Sajószentkirály 11 0.82 %
Rimabánya 10 0.74 %
Derencsény 10 0.74 %
Vámosbalog 10 0.74 %
Meleghegy 9 0.67 %
Zádorháza 8 0.59 %
Gömörispánmező 8 0.59 %
Serke 7 0.52 %
Kecege 7 0.52 %
Tóthegymeg 7 0.52 %
Abafalva 6 0.45 %
Bátka 6 0.45 %
Gesztete 5 0.37 %
Bugyikfala 5 0.37 %
Sajólenke 5 0.37 %
Kövecses 5 0.37 %
Uzapanyit 5 0.37 %
Karaszkó 5 0.37 %
Alsósziklás 4 0.30 %
Bellény 4 0.30 %
Kőhegy 4 0.30 %
Jéne 4 0.30 %
Rimaszabadi 4 0.30 %
Kruzsnó 4 0.30 %
Balogfala 4 0.30 %
Zeherje 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Rimazsaluzsány 3 0.22 %
Gömörlipóc 3 0.22 %
Runya 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Jeszte 3 0.22 %
Várgede 3 0.22 %
Kisgömöri 3 0.22 %
Rimasimonyi 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Naprágy 2 0.15 %
Velkenye 2 0.15 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Oldalfala 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.23 %
Rimaszombat 442 20.63 %
Klenóc 253 11.81 %
Tiszolc 250 11.67 %
Rimaráhó 74 3.45 %
Bakostörék 46 2.15 %
Osgyán 43 2.01 %
Rimazsaluzsány 38 1.77 %
Rimabánya 32 1.49 %
Feled 29 1.35 %
Cserencsény 27 1.26 %
Kruzsnó 21 0.98 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.70 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %