SK
RS
.....

Hanva

Község

címer zászló
808 100% magyar 1910
620 87% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Hanva
Hivatalos szlovák megnevezés:
Chanava
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Putnoki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Akasztó-hegy, (Hamvai Zoltán-puszta), Kis-Lucska, Krizsánpuszta, (Nagy-erdő), Nový Klenovec
Koordináták:
48.33772278, 20.29817390
Terület:
18,93 km2
Rang:
község
Népesség:
704
Tszf. magasság:
173 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98044
Település kód:
514951
Szervezeti azonosító:
318825
Adóazonosító:
2021168732

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Sajó völgyében fekszik, Sajólénártfalvától 5 km-re északra, Tornaljától 12 km-re délnyugatra. Áthalad rajta a Gömörfügét (9 km) Sajólénártfalvával összekötő mellékút. Határa 154-272 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő dombvidék, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Északról Runya, nyugatról Baraca, Balogiványi és Zádorháza, délről Csíz és Sajólénártfalva, keletről pedig Abafalva, Sajószentkirály, Sajórécske és Kövecses községekkel határos. Nyugati határának egy részét a Baraca-patak, keleti határának egy részét pedig a Sajó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Putnoki járásához (1910-ig Rimaszécsi járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-60 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (18,93 km²) 1910-38-hoz képest (19,02 km²) 0,5 %-al csökkent.

Népesség

1910-ben 811, 1921-ben 779, 1938-ban pedig 760, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte (2011-ben 86,8 %), a szlovákok aránya 7,7 %, a romáké 3,4 % (ugyanakkor a lakosság 43,8 %-a a roma etnikumhoz tartozik). Lakosságszáma a rendszerváltás után stabilan alakult. Az eredetileg túlnyomórészt (1921-ben 81,0 %) reformátusok lakta községben 2011-ben a lakosság 53,1 %-a volt református, 34,5 %-a pedig római katolikus vallású. A lakosság 91,8 %-a él a községközpontban (652 fő), 8,2 %-a (58 fő) pedig Nový Klenovec településrészen.

Történelem

Neve a magyar Hanva nemzetségnévből származik. Többféleképpen írták: Honwa, Honua, és Kuzephonua vagyis Közép-Hanva. 1293-ban „Apathrevy ~ Apathrewy” vagyis „Apát réve” néven említett hely létezett Hanva határában, egy átkelőhely a Sajón. A Hanvák a 10. század közepe táján foglalták el ezt a vidéket, a falu legkésőbb a 12. század végén létesült. Első lakossága és középkori jobbágysága magyar eredetű. 1266-ban „Honua” néven említi oklevél először. 1295-ben „Hanua” alakban szerepel. A község a honfoglalás után a Hanva nemzetség szállásterületének központja lett. E nemzetség szállásföldjén a 13. században 12 Hanva nevű falu alakult ki, ezt a sajátosságot ikerfalvaknak nevezzük. A középkorban a mai Templomdombon állt a nemzetség monostora, amely azonban nyomtalanul elpusztult. A falu a 16. században a Hanvay, a Darvas család és más nemesek birtoka. 1566-ban a törökök elpusztították a falut, ezután a török hódoltság, az 1680 utáni háborúk, valamint az 1709-10-es és 1740-es pestisjárványok tizedelték lakosságát. Szent György tiszteletére szentelt parokiális egyháza a török hódoltság alatt megszűnt, lakossága ekkoriban tért református hitre. Már a 16. század végén református iskolamestere volt. Az 1773-as urbárium szerint 31 jobbágy és 12 zsellércsalád lakta. 1828-ban 117 házában 1352 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1851 szeptembere és 1868 között a falu református lelkésze volt Tompa Mihály költő, aki itt is hunyt el 1868-ban. Tompa vendégeként itt töltötte 1855 nyarát családjával Arany János. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Putnoki járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után kárpátaljai szlovákokat telepítettek a község határába, ekkor jött létre Nový Klenovec településrész. Hanva mezőgazdasági szövetkezete 1949-ben alakult. A község mezőgazdasági jellegét napjainkig megőrizte. A Hanva határában található Krizsánpuszta a középkorban különálló falu volt. A 13. század elején jöhetett létre, nevét szláv alapítójáról kapta. 1293-ban villaként említik először. 1427-ben Kyrsan néven szintén mint a Hanvayak birtokát említik, a középkorban vámhely volt. 1566-ban a török támadáskor pusztult el, később puszta. Lakossága magyar volt.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda és alapiskola egyaránt található. Református temploma 1823-30-ban épült klasszicista stílusban, a templomkertben található Tompa Mihály síremléke és 1940-ben felavatott mellszobra. A 18. század végén barokk-klasszicista stílusban épült Hanvay-kúriában 2004 óta a református egyház diakóniai központja működik, a középkori kolostor helyén épült klasszicista Darvas-kúria pedig művelődési háznak ad otthont.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HANVA. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Darvas, és több Urak, lakosai reformátusok, fekszik Rozsnyótól 5, Putnoktól 1 1/2, Rimaszécstől pedig 1 mértföldnyire, réttye az egész Vármegyében leg jelesebb, mind terjedésére, mind pedig termékenységére nézve, legelővel a’ szomszéd helységeket is segíti, földgye termékeny, 3 nyomásbéli, erdeje tsekély, piatza Rozsnyón.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hamva, magyar falu, Gömör vmegyében, felülről Runya, alólról Lénárdfala helységek szomszédságában rónaságon; a helységnek fele ugyan valamivel emelkedettebb helyen fekszik. Van a reformatusoknak nagy templomjok. A lakosok száma 922-re megy. Mindnyájan magyarul eredetileg beszélnek. Van 32 urbéri, 48 6/8 majorsági telek, 900 hold legelő, erdő semmi; szántófölde a mellett hogy mindent, egyszersmind bő mértékben terem, szénája sok és jó; a marhatenyésztést kedveli a jómódu adófizető nép. Ezenkivül birják Darvas, Hanvai Sándor, Ferencz, Hevessi stb. urak. Ut. p. Putnok.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Hanva községben évek során át volt református pap Tompa Mihály, nagy költőink egyike, ki itt van eltemetve is. E szabályosan épűlt helységek nagy részt a völgyet szegélyző alacsony dombok aljában feküsznek. A lakosok földmívelésből élnek. Cseréppel fedett házaik tiszták, jó karban tartvák. Magas tornyaik bádog teteje messzire csillog a nap sugaraiban.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Hanva, sajóvölgyi magyar kisközség, 176 házzal és 852 ev. ref. vallású lakossal. E község már 1200-ban Hunth Zsigmondot uralta. 1323-ban Hanvay Miklós és Hunth Ádám, János és Sándor egyezséglevelében szerepel. 1352-ben kolostora is említve van, melynek azonban ma már nyoma sincsen; kétségtelen azonban hogy a kolostor a mai Darvas-féle kúria helyén állott, mert a háznak 1862-ben történt átalakítása alkalmával a kolostorra emlékeztető leleteket találtak. 1427-ben a Hanvayaknak 30 jobbágyportájuk volt itt, a mi azt bizonyítja, hogy akkor már tekintélyes község volt. 1550-ben Ferdinánd király új adományt ad a községre a Soldos, Hanvay, Darvas, Nagyszáju, Sándor, Szkárosi, (másként Fityke) és a Kerepeczy családnak. Mivel e község szép leányairól volt híres, 1676-ban az egri pasa megparancsolta, hogy minden szép nőt vigyenek eléje. A kétségbeesett lakosok a vármegyétől kértek oltalmat és tényleg csak a vármegye erélyes közbelépése tudta meggátolni azt, hogy az egri pasa furcsa kivánsága teljesüljön. A pasa kivánságától a községbeli asszonyok és leányok annyira megijedtek, hogy a parancs ismétlésétől tartva, férfi-ruhába öltözködtek és évekig így jártak-keltek, ezzel akarva a törököket félrevezetni, míg végre a vármegye kénytelen volt a nőket a férfi-ruha viselésétől, súlyos büntetés terhe alatt eltiltani. A török idők emlékét tartja fenn a Hanvay József birtokán levő, u. n. „basa kútja”. A község későbbi birtokosaiul megmaradtak a Hanvay és a Darvas családok és ma is azok. A községben levő két úrilak szintén e két család, illetőleg Hanvay Zoltán és özv. Darvas Pálné tulajdona. E községben élt és halt meg Tompa Mihály, kinek síremléke a templomdombon van felállítva. Hanvához tartoznak Ipolnok, Baranivölgy, Alsó és Csizi tanya, Hegyfő és Krizsán puszták. E két utóbbi azelőtt szintén község volt, illetőleg Krizsán puszta határán feküdt azelőtt Hanva község, mely a tatárjáráskor elpusztult és csak később telepitették a mai helyére. Az a rész maig is a „falu helye” nevet viseli. Hegyfő 1425-ben Hegy néven, a Szécsényiek birtoka és 1550-ben is szerepel Ferdinánd királynak fentemlített új adománylevelében. Krizsán 1427-ben Kyrsan néven szintén mint a Hanvayak birtoka van említve. Közelében feküdt hajdan Thukai község is, mely 1427-ben, de még 1476-ban is ugyancsak a Hanvay család birtoka volt. A községben levő ev. ref. templom 1848-ban épült. A posta Bánrévén van, a távíró és vasúti állomás Csizen.

Magyar Katolikus Lexikon

Hanva, v. Gömör és Kishont vm. (Chanava, Szl.): egykori monostor és plébánia. - 1266: Honua. 1293: Szt György monostorát emítik, 1332: Szt László plébtp-a volt. - 1590: kálvinista lett a vm., egyik legtisztább kálvinista faluja volt és maradt. Az anyakönyve 1740-nel kezdődik. - Itt lakott 1852-68: (haláláig) Tompa Mihály. Kriptája a tp. közelében van, itt nyugszanak feleségének, Soldos Emíliának és 5 éves kisfiuknak hamvai is. - Lakói 1990: 702 (644 m., 48 szl.,) 217 r.k., 383 ref., 40 ev., 28 vallásnélküli, 33 nem tudja; 2001: össz. 721, m. 636 (88,21%). Vadkerti István Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Hanva. Erről a községről már 1200-ból van adatunk. Ekkor Hunt Zsigmond volt a földesúr. 1323-ban Hanvay Miklóst és Hunt Ádámot, Jánost és Sándort találjuk a község birtokában. Szép kolostora, amely a Darvas-féle úrilak helyén állhatott, 1352ben nyer említést egy okiratban. 1427ben is a Hanvayak voltak földesurak a községben, amely ekkor már 30 jobbágytelket számlált. 1550-ben Ferdinánd a Soldos-, Hanvay-, Darvas-, Szkárosi-, Nagyszájú- és a Sándor családoknak adott új adományleveleket. 1676-ban az egri pasa a szépségükről híres Hanvay-lányok közül akart magának háremhölgyeket választani, azért elrendelte, hogy a községbeli szép lányok jelenjenek meg előtte. Ez ellen a község kérelmére a vármegyei közgyűlés küldöttsége tett lépéseket az egri basánál és sikerült is a török várurat szándékától eltéríteni. Ettől kezdve azonban a hanvai asszonyok és lányok férfiruhát viseltek, hogy elkerüljék a törökök figyelmét. Végül is megyei rendelettel tiltották el a hanvai fehérnépet a férfiruha viselésétől. A Hanvay- és a Darvas-nemzetség továbbra is földesura maradt a községnek. A XX. század elején Hanvay Zoltán és özv. Darvas Pálné voltak a birtokosok, egyben tulajdonosai a családi kúriáknak. A községgel szomszédos Krizsán-puszta szomszédságában volt a tatárjárást megelőzően a község helye, mely területnek ma is Faluhelye a neve. Hegyfőpusztát 1550-ben Ferdinánd adománylevele említi, mint a Szécsényi-család tulajdonát. 1427-ben Krizsánpuszta is a Hanvayaké volt, a vele szomszédos, azóta elpusztult Thukai községgel együtt. Az ev. ref. többségű lakosság 1848-ban épített egyházat. A község területe 3305 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 760.

Erdélyi Géza - Igó Aladár - László Béla - László Géza - Tompa Mihály - Tóth Elemér -

Tompa Mihály

1817.9.28.
Rimaszombat - megszületett
1847-1849
Beje - egyházi szolgálatot végzett
1852-1868
Hanva - egyházi szolgálatot végzett
1868.7.30.
Hanva - elhunyt
névjegyzék

Igó Aladár

1931
Hanva - megszületett
névjegyzék

Erdélyi Géza

1937. 4. 2.
Abara - megszületett
Szalóc - egyházi szolgálatot végzett
Rozsnyó - egyházi szolgálatot végzett
Hanva - egyházi szolgálatot végzett
Rimaszombat - egyházi szolgálatot végzett
Komárom - tanított
1971-1985
Krasznahorkaváralja - kutatott Az Andrássy könyvtár köteteit rendezte.
névjegyzék

Tóth Elemér

1940. 1. 14.
Hanva - megszületett
Rimaszécs - tanult
Tornalja - tanult
névjegyzék

László Béla

1940. 7. 4.
Hanva - megszületett
Nyitra - tanított
névjegyzék

László Géza

1953.2.18.
Hanva - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1266
Honua
1295
Hanua
1773
Hamva,
1786
Hamwa,
1808
Hamva,
1888
Hanva,
1920
Hanava,
1927
Chanava, Hanva,
1938
Hanva,
1945
Chanava, Hanva,
1948
Chanava
1994
Hanva

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Hanva (Chanava) 139
Telefon: 0475594216
Fax: 0475594216

Honlap: chanava.ocu.sk
Polgármester:
Czókoly Ludevít (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Gasper Kristián (Független)
Zsíros Ján (MOST - HÍD)
Radič Dezider (MOST - HÍD)
Molnár Miklós (SMK-MKP)
Nagy Ákos Róbert (SMK-MKP)
Pálmai Tibor (SMK-MKP)
Asztalos Elemír (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Hanva 30

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Hanva 28

Hanvai Községi Hivatal

Hanva 139

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 808 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 811
magyarok 772 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 779
magyarok 642 91%
szlovákok 49 7%
romák 10 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 702
magyarok 636 88%
szlovákok 40 6%
romák 40 6%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 721
magyarok 616 87%
szlovákok 55 8%
romák 24 3%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 2%
összlétszám 710
magyarok 620 87%
szlovákok 61 9%
romák 22 3%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 709
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 570
Választási részvétel: 73.68 %
Kiadott boríték: 420
Bedobott boríték: 420

Polgármester

Érvényes szavazólap: 417
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Czókoly Ludevít 271 64.99 % MOST - HÍD
Maczko Gabriel 146 35.01 % SMK-MKP
László Oto 0 0.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Molnár Miklós 199 SMK-MKP
Nagy Ákos Róbert 198 SMK-MKP
Zsíros Ján 188 MOST - HÍD
Radič Dezider 183 MOST - HÍD
Gasper Kristián 174 Független
Pálmai Tibor 160 SMK-MKP
Asztalos Elemír 158 SMK-MKP
Maczko Gabriel 153 SMK-MKP
Szajkó Baltazár 148 SMK-MKP
Várady Rudolf 148 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 542
Választási részvétel: 28.97 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157
Választásra jogosult: 543
Választási részvétel: 10.68 %
Kiadott boríték: 58
Bedobott boríték: 58
Választásra jogosult: 571
Választási részvétel: 33,09 %
Kiadott boríték: 189
Bedobott boríték: 189

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 127
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 159
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 68 53.54 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 35 27.56 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Emil Samko 9 7.09 % KĽS
Ondrej Binder 6 4.72 % Független
Ladislav Fízik 2 1.57 % ASV
Jozef Sásik 2 1.57 % SĽS
Marian Kotleba 2 1.57 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 1 0.79 % KSS
Pavel Chovanec 1 0.79 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 1 0.79 % NP
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Marian Kotleba 16 28.07% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 92 57.86 % Független
Igor Kašper 22 13.84 % Független
Marian Kotleba 14 8.81 % ĽSNS
Jozef Šimko 12 7.55 % Független
Vojtech Kökény 10 6.29 % SRK
Miroslav Gálik 2 1.26 % NAS
Milan Urbáni 2 1.26 % SMS
Martin Klus 1 0.63 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Martin Juhaniak 1 0.63 % Független
Viliam Baňák 1 0.63 % JĽSS
Michal Kantor 1 0.63 % SZS
Alena Pivovarčiová 1 0.63 % NP
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 157
Érvényes szavazólap: 185
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Vojtech Szajkó 88 56.05% Független
Peter Juhász 86 54.78% SMK-MKP
Gejza Farkaš 61 38.85% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
František Auxt 53 33.76% SMK-MKP
Ladislav Rigó 53 33.76% SMK-MKP
Zoltán Bán 51 32.48% SMK-MKP
Csaba Horváth 47 29.94% Független
Katarína Horváth 26 16.56% KĽS
Tomáš Agócs 21 13.38% MOST - HÍD
Ladislav Lang 16 10.19% MOST - HÍD
Silvia Vargová 16 10.19% MOST - HÍD
Jozef Šimko 14 8.92% Független
Tibor Lukáčka 11 7.01% ASV
Vojtech Kökény 11 7.01% SRK
Michal Bagačka 4 2.55% KDH, SMER - SD
Viliam Vaš 3 1.91% SMER - SD, KDH
Tibor Balog 3 1.91% SMS
Pavel Struhár 3 1.91% SMER - SD, KDH
Peter Mináč 3 1.91% SMER - SD, KDH
Renáta Puhlová 2 1.27% PD
Ján Antal 2 1.27% ÚSVIT
Katarína Moncoľová 2 1.27% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jana Uhrinová 1 0.64% SNS
Anna Kekeňáková 1 0.64% KSS
Helena Krauszová 1 0.64% SMS
Aneta Vargicová 1 0.64% SNS
Pavel Cibuliak 1 0.64% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Dušan Širák 1 0.64% KSS
Samuel Zubo 1 0.64% KSS
Jozef Hrablay 1 0.64% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Lukáš Kvietok 1 0.64% KDH, SMER - SD
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Rosiar 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Štefan Vavrek 90 48.65% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 85 45.95% SMK-MKP
Peter Juhász 84 45.41% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 70 37.84% SRK
Ferenc Auxt 67 36.22% SMK-MKP
Ladislav Rigó 65 35.14% SMK-MKP
Csaba Csízi 43 23.24% MOST - HÍD
Aladár Bari 34 18.38% MOST - HÍD
Jozef Šimko 25 13.51% Független
Zoltán Biró 23 12.43% DOMA DOBRE
Vojtech Kökény 19 10.27% SRK
Tomáš Sliva 17 9.19% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 16 8.65% MOST - HÍD
Ladislav Lang 8 4.32% MOST - HÍD
Pavel Cibuliak 7 3.78% ĽS Naše Slovensko
Michal Bagačka 7 3.78% SMER-SD
Gejza Mede 5 2.70% Független
Andrea Andrášiová 5 2.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ivan Hazucha 4 2.16% SMER-SD
Gejza Farkaš 4 2.16% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Michaela Kružlicová 4 2.16% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 4 2.16% JEDNOTA-ĽSS
Stanislav Krahulec 3 1.62% Független
Peter Mináč 3 1.62% SMER-SD
Zdenko Ľaudár 2 1.08% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 2 1.08% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Menyhárt 2 1.08% Független
Marta Kanalová 2 1.08% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Miroslava Vargová 1 0.54% Független
Lukáš Kvietok 1 0.54% SMER-SD
Róbert Čipka 1 0.54% KSS
Stanislav Mizík 1 0.54% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Skrutek 1 0.54% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Hlinka 1 0.54% SMER-SD
Branislav Bukviar 1 0.54% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 16.41 %
Tiszolc 212 10.06 %
Nyustya 134 6.36 %
Klenóc 59 2.80 %
Feled 29 1.38 %
Bakostörék 28 1.33 %
Rimaráhó 21 1.00 %
Várgede 18 0.85 %
Jánosi 18 0.85 %
Osgyán 17 0.81 %
Rimabrézó 16 0.76 %
Cserencsény 12 0.57 %
Meleghegy 12 0.57 %
Kruzsnó 11 0.52 %
Rimaszabadi 9 0.43 %
Derencsény 9 0.43 %
Uzapanyit 8 0.38 %
Durendapuszta 8 0.38 %
Rimabánya 8 0.38 %
Rimazsaluzsány 7 0.33 %
Sajószentkirály 7 0.33 %
Velkenye 7 0.33 %
Gömörfüge 7 0.33 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Vámosbalog 5 0.24 %
Dobóca 5 0.24 %
Kecege 5 0.24 %
Balogrussó 5 0.24 %
Kőhegy 5 0.24 %
Kerekgede 5 0.24 %
Balogfala 4 0.19 %
Rakottyás 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Runya 4 0.19 %
Oldalfala 4 0.19 %
Zeherje 4 0.19 %
Bellény 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kacagópuszta 3 0.14 %
Guszona 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Gortvakisfalud 3 0.14 %
Ajnácskő 3 0.14 %
Gernyőpuszta 3 0.14 %
Harmac 3 0.14 %
Bátka 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Tajti 3 0.14 %
Détér 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Balogújfalu 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Alsósziklás 2 0.09 %
Hanva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Tóthegymeg 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Karaszkó 2 0.09 %
Méhi 1 0.05 %
Almágy 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 22.70 %
Rimaszombat 141 13.23 %
Rimaszécs 141 13.23 %
Baraca 102 9.57 %
Sajólénártfalva 66 6.19 %
Cakó 55 5.16 %
Sajószentkirály 49 4.60 %
Nemesmartonfala 46 4.32 %
Kálosa 38 3.56 %
Zsip 38 3.56 %
Abafalva 36 3.38 %
Dobóca 35 3.28 %
Velkenye 34 3.19 %
Bátka 34 3.19 %
Hanva 34 3.19 %
Várgede 33 3.10 %
Vámosbalog 32 3.00 %
Rakottyás 31 2.91 %
Balogtamási 29 2.72 %
Tajti 29 2.72 %
Gesztete 28 2.63 %
Balogfala 28 2.63 %
Rimasimonyi 28 2.63 %
Jéne 28 2.63 %
Feled 27 2.53 %
Sajókeszi 27 2.53 %
Csíz 26 2.44 %
Uzapanyit 25 2.35 %
Gömörfüge 21 1.97 %
Jánosi 16 1.50 %
Rimapálfala 16 1.50 %
Méhi 16 1.50 %
Balogújfalu 16 1.50 %
Serke 15 1.41 %
Naprágy 15 1.41 %
Balogiványi 15 1.41 %
Almágy 14 1.31 %
Zádorháza 10 0.94 %
Runya 10 0.94 %
Harmac 9 0.84 %
Kövecses 8 0.75 %
Darnya 7 0.66 %
Szútor 7 0.66 %
Alsóvály 7 0.66 %
Osgyán 6 0.56 %
Egyházasbást 6 0.56 %
Nyustya 6 0.56 %
Détér 6 0.56 %
Gortvakisfalud 6 0.56 %
Sajórecske 6 0.56 %
Ajnácskő 5 0.47 %
Klenóc 5 0.47 %
Perjése 5 0.47 %
Sajólenke 4 0.38 %
Óbást 4 0.38 %
Vecseklő 4 0.38 %
Hubó 4 0.38 %
Medveshidegkút 4 0.38 %
Korláti 3 0.28 %
Cserencsény 3 0.28 %
Dúlháza 3 0.28 %
Oldalfala 3 0.28 %
Guszona 3 0.28 %
Derencsény 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Kruzsnó 2 0.19 %
Tiszolc 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Bakostörék 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Meleghegy 1 0.09 %
Rimazsaluzsány 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Zeherje 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 16.18 %
Tiszolc 81 11.30 %
Klenóc 17 2.37 %
Nyustya 16 2.23 %
Rimaszécs 11 1.53 %
Osgyán 9 1.26 %
Rimaráhó 7 0.98 %
Cserencsény 7 0.98 %
Feled 6 0.84 %
Rimazsaluzsány 6 0.84 %
Jánosi 6 0.84 %
Karaszkó 4 0.56 %
Méhi 4 0.56 %
Kálosa 4 0.56 %
Várgede 4 0.56 %
Sajószentkirály 4 0.56 %
Zeherje 3 0.42 %
Rimabánya 3 0.42 %
Perjése 2 0.28 %
Gernyőpuszta 2 0.28 %
Kacagópuszta 2 0.28 %
Egyházasbást 2 0.28 %
Rimaszabadi 2 0.28 %
Balogtamási 2 0.28 %
Kruzsnó 2 0.28 %
Zsip 2 0.28 %
Felsősziklás 2 0.28 %
Korláti 2 0.28 %
Kecege 2 0.28 %
Bátka 2 0.28 %
Bakostörék 2 0.28 %
Abafalva 2 0.28 %
Csíz 2 0.28 %
Hubó 2 0.28 %
Gesztete 2 0.28 %
Gömörpéterfala 2 0.28 %
Kiéte 2 0.28 %
Uzapanyit 1 0.14 %
Ajnácskő 1 0.14 %
Détér 1 0.14 %
Gömörfüge 1 0.14 %
Dobóca 1 0.14 %
Sajólénártfalva 1 0.14 %
Kőhegy 1 0.14 %
Alsósziklás 1 0.14 %
Balogpádár 1 0.14 %
Jéne 1 0.14 %
Gömörhegyvég 1 0.14 %
Nemesradnót 1 0.14 %
Ratkószuha 1 0.14 %
Rimabrézó 1 0.14 %
Rimasimonyi 1 0.14 %
Serke 1 0.14 %
Óbást 1 0.14 %
Oldalfala 1 0.14 %
Medveshidegkút 1 0.14 %
Rimapálfala 1 0.14 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 4.34 %
Nyustya 12 0.59 %
Jánosi 9 0.44 %
Feled 5 0.25 %
Gömörfüge 4 0.20 %
Méhi 4 0.20 %
Cserencsény 4 0.20 %
Rimaszécs 4 0.20 %
Tiszolc 4 0.20 %
Gernyőpuszta 4 0.20 %
Várgede 3 0.15 %
Vámosbalog 3 0.15 %
Kruzsnó 3 0.15 %
Sajószentkirály 3 0.15 %
Klenóc 3 0.15 %
Osgyán 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Uzapanyit 2 0.10 %
Nemesradnót 2 0.10 %
Rimaráhó 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Kálosa 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Bátka 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 30.95 %
Nyustya 49 1.92 %
Osgyán 45 1.76 %
Tiszolc 45 1.76 %
Feled 35 1.37 %
Klenóc 32 1.25 %
Várgede 23 0.90 %
Cserencsény 22 0.86 %
Rimaráhó 17 0.67 %
Bátka 15 0.59 %
Vámosbalog 14 0.55 %
Ajnácskő 14 0.55 %
Bakostörék 13 0.51 %
Jánosi 12 0.47 %
Alsósziklás 11 0.43 %
Csíz 10 0.39 %
Ratkószuha 10 0.39 %
Kruzsnó 10 0.39 %
Zeherje 9 0.35 %
Kecege 9 0.35 %
Vecseklő 9 0.35 %
Rimazsaluzsány 9 0.35 %
Perjése 8 0.31 %
Balogrussó 8 0.31 %
Abafalva 8 0.31 %
Guszona 8 0.31 %
Sajószentkirály 7 0.27 %
Gömörfüge 7 0.27 %
Dobóca 7 0.27 %
Alsóvály 7 0.27 %
Meleghegy 7 0.27 %
Nemesradnót 7 0.27 %
Felsővály 6 0.23 %
Rimaszécs 6 0.23 %
Oldalfala 6 0.23 %
Méhi 6 0.23 %
Rimabánya 6 0.23 %
Rakottyás 5 0.20 %
Dúlháza 5 0.20 %
Zsip 5 0.20 %
Derencsény 5 0.20 %
Gömörpéterfala 5 0.20 %
Serke 5 0.20 %
Hanva 5 0.20 %
Velkenye 5 0.20 %
Durendapuszta 4 0.16 %
Bellény 4 0.16 %
Rimaszabadi 4 0.16 %
Sajólenke 4 0.16 %
Rimabrézó 4 0.16 %
Uzapanyit 4 0.16 %
Balogiványi 3 0.12 %
Balogfala 3 0.12 %
Kőhegy 3 0.12 %
Felsősziklás 3 0.12 %
Kacagópuszta 3 0.12 %
Balogpádár 3 0.12 %
Kálosa 3 0.12 %
Hubó 3 0.12 %
Rónapatak 3 0.12 %
Runya 3 0.12 %
Tajti 3 0.12 %
Óbást 3 0.12 %
Gernyőpuszta 3 0.12 %
Babarét 2 0.08 %
Gortvakisfalud 2 0.08 %
Ratkószabadi 2 0.08 %
Almágy 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 2 0.08 %
Nemesmartonfala 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Bugyikfala 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Gesztete 2 0.08 %
Kerekgede 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Harmac 2 0.08 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Balogújfalu 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 37.77 %
Nyustya 36 1.73 %
Osgyán 34 1.63 %
Cserencsény 26 1.25 %
Tiszolc 23 1.11 %
Bakostörék 21 1.01 %
Klenóc 20 0.96 %
Jánosi 20 0.96 %
Rimaráhó 19 0.91 %
Rimabánya 16 0.77 %
Feled 15 0.72 %
Rimazsaluzsány 14 0.67 %
Ratkószabadi 14 0.67 %
Bátka 12 0.58 %
Várgede 10 0.48 %
Vámosbalog 9 0.43 %
Uzapanyit 9 0.43 %
Kruzsnó 9 0.43 %
Rimaszécs 9 0.43 %
Kőhegy 7 0.34 %
Nemesradnót 7 0.34 %
Sajószentkirály 6 0.29 %
Meleghegy 5 0.24 %
Rimabrézó 5 0.24 %
Balogpádár 5 0.24 %
Abafalva 4 0.19 %
Zeherje 4 0.19 %
Felsősziklás 4 0.19 %
Almágy 4 0.19 %
Runya 4 0.19 %
Rimaszabadi 3 0.14 %
Baraca 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Balogrussó 3 0.14 %
Velkenye 3 0.14 %
Vecseklő 3 0.14 %
Sajólenke 3 0.14 %
Alsóvály 3 0.14 %
Kacagópuszta 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Óbást 2 0.10 %
Gömörfüge 2 0.10 %
Guszona 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Durendapuszta 2 0.10 %
Serke 2 0.10 %
Gömörispánmező 2 0.10 %
Rakottyás 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Tóthegymeg 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Dobóca 2 0.10 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Rónapatak 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Détér 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Balogújfalu 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Darnya 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 48.11 %
Osgyán 23 2.34 %
Jánosi 21 2.14 %
Zeherje 14 1.43 %
Feled 13 1.33 %
Bátka 11 1.12 %
Bakostörék 9 0.92 %
Rimaszécs 9 0.92 %
Tiszolc 9 0.92 %
Cserencsény 8 0.82 %
Sajószentkirály 7 0.71 %
Kövecses 7 0.71 %
Dobóca 7 0.71 %
Gesztete 6 0.61 %
Rimaráhó 6 0.61 %
Gömörpéterfala 5 0.51 %
Ajnácskő 5 0.51 %
Várgede 5 0.51 %
Klenóc 5 0.51 %
Serke 5 0.51 %
Rimazsaluzsány 5 0.51 %
Balogfala 5 0.51 %
Balogtamási 4 0.41 %
Détér 4 0.41 %
Vámosbalog 4 0.41 %
Alsósziklás 4 0.41 %
Felsővály 4 0.41 %
Guszona 3 0.31 %
Kruzsnó 3 0.31 %
Almágy 3 0.31 %
Uzapanyit 3 0.31 %
Kecege 3 0.31 %
Rimapálfala 3 0.31 %
Nyustya 3 0.31 %
Rimabánya 3 0.31 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Meleghegy 2 0.20 %
Sajólenke 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Nemesmartonfala 2 0.20 %
Tajti 2 0.20 %
Rimabrézó 2 0.20 %
Óbást 2 0.20 %
Bellény 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Nemesradnót 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Jéne 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Méhi 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 62.63 %
Nyustya 107 9.39 %
Tiszolc 34 2.98 %
Feled 28 2.46 %
Klenóc 28 2.46 %
Jánosi 22 1.93 %
Osgyán 20 1.75 %
Cserencsény 18 1.58 %
Détér 17 1.49 %
Bátka 17 1.49 %
Ajnácskő 17 1.49 %
Várgede 15 1.32 %
Kruzsnó 14 1.23 %
Gernyőpuszta 10 0.88 %
Bakostörék 10 0.88 %
Rimaráhó 10 0.88 %
Rimabánya 9 0.79 %
Guszona 8 0.70 %
Meleghegy 8 0.70 %
Zeherje 7 0.61 %
Rimabrézó 7 0.61 %
Zsip 7 0.61 %
Perjése 6 0.53 %
Csíz 6 0.53 %
Vámosbalog 6 0.53 %
Rimazsaluzsány 5 0.44 %
Felsősziklás 5 0.44 %
Rimaszécs 5 0.44 %
Kacagópuszta 5 0.44 %
Alsósziklás 5 0.44 %
Sajószentkirály 5 0.44 %
Sajólenke 4 0.35 %
Dobóca 4 0.35 %
Hubó 4 0.35 %
Nemesradnót 4 0.35 %
Tóthegymeg 4 0.35 %
Uzapanyit 4 0.35 %
Balogfala 4 0.35 %
Durendapuszta 3 0.26 %
Kövecses 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Sajórecske 3 0.26 %
Méhi 3 0.26 %
Gömörfüge 3 0.26 %
Kőhegy 3 0.26 %
Alsóvály 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Balogrussó 3 0.26 %
Dúlháza 3 0.26 %
Abafalva 2 0.18 %
Balogpádár 2 0.18 %
Jéne 2 0.18 %
Kerekgede 2 0.18 %
Rakottyás 2 0.18 %
Karaszkó 2 0.18 %
Derencsény 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Rimapálfala 2 0.18 %
Rónapatak 2 0.18 %
Runya 2 0.18 %
Balogújfalu 2 0.18 %
Serke 2 0.18 %
Gömörispánmező 2 0.18 %
Óbást 2 0.18 %
Gesztes 2 0.18 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 39.06 %
Ajnácskő 113 9.16 %
Sajólénártfalva 108 8.75 %
Bátka 77 6.24 %
Feled 76 6.16 %
Sajószentkirály 66 5.35 %
Rimaszécs 65 5.27 %
Csíz 61 4.94 %
Nemesradnót 54 4.38 %
Vámosbalog 51 4.13 %
Tajti 51 4.13 %
Hanva 43 3.48 %
Velkenye 35 2.84 %
Harmac 31 2.51 %
Baraca 30 2.43 %
Almágy 29 2.35 %
Méhi 27 2.19 %
Darnya 25 2.03 %
Óbást 25 2.03 %
Rimasimonyi 23 1.86 %
Runya 23 1.86 %
Osgyán 21 1.70 %
Guszona 20 1.62 %
Serke 20 1.62 %
Abafalva 19 1.54 %
Várgede 19 1.54 %
Sajólenke 19 1.54 %
Sajórecske 19 1.54 %
Dobóca 19 1.54 %
Gesztete 18 1.46 %
Gömörpéterfala 17 1.38 %
Cakó 15 1.22 %
Uzapanyit 14 1.13 %
Egyházasbást 14 1.13 %
Jánosi 13 1.05 %
Rakottyás 13 1.05 %
Balogfala 12 0.97 %
Nyustya 12 0.97 %
Zsip 11 0.89 %
Rimaráhó 11 0.89 %
Korláti 11 0.89 %
Kövecses 11 0.89 %
Meleghegy 9 0.73 %
Balogpádár 9 0.73 %
Magyarhegymeg 9 0.73 %
Hubó 9 0.73 %
Tiszolc 9 0.73 %
Alsóvály 9 0.73 %
Détér 9 0.73 %
Vecseklő 9 0.73 %
Balogiványi 8 0.65 %
Balogújfalu 7 0.57 %
Balogtamási 7 0.57 %
Kálosa 7 0.57 %
Bakostörék 7 0.57 %
Medveshidegkút 6 0.49 %
Rimabrézó 6 0.49 %
Dobfenek 6 0.49 %
Gömörfüge 6 0.49 %
Zádorháza 6 0.49 %
Kerekgede 5 0.41 %
Cserencsény 5 0.41 %
Kisgömöri 5 0.41 %
Perjése 4 0.32 %
Rimapálfala 4 0.32 %
Dúlháza 4 0.32 %
Felsővály 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Jéne 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Kruzsnó 3 0.24 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Sajókeszi 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Jeszte 2 0.16 %
Kőhegy 2 0.16 %
Klenóc 2 0.16 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gömörispánmező 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Nemesmartonfala 1 0.08 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 61.47 %
Tiszolc 91 4.15 %
Nyustya 72 3.28 %
Klenóc 58 2.64 %
Osgyán 48 2.19 %
Rimaráhó 47 2.14 %
Cserencsény 38 1.73 %
Bakostörék 31 1.41 %
Jánosi 26 1.19 %
Feled 23 1.05 %
Kőhegy 16 0.73 %
Várgede 16 0.73 %
Rimabrézó 15 0.68 %
Rimazsaluzsány 14 0.64 %
Meleghegy 13 0.59 %
Almágy 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Kruzsnó 10 0.46 %
Bátka 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Ajnácskő 10 0.46 %
Derencsény 9 0.41 %
Rimabánya 9 0.41 %
Zeherje 9 0.41 %
Alsósziklás 9 0.41 %
Gernyőpuszta 8 0.36 %
Karaszkó 8 0.36 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Oldalfala 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Abafalva 6 0.27 %
Rimaszécs 6 0.27 %
Méhi 6 0.27 %
Rónapatak 6 0.27 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 39.76 %
Rimaszécs 175 5.19 %
Kálosa 133 3.94 %
Bátka 123 3.65 %
Feled 117 3.47 %
Ajnácskő 100 2.96 %
Egyházasbást 90 2.67 %
Vámosbalog 81 2.40 %
Nemesradnót 73 2.16 %
Méhi 67 1.99 %
Hanva 67 1.99 %
Almágy 67 1.99 %
Balogfala 66 1.96 %
Serke 61 1.81 %
Csíz 59 1.75 %
Kövecses 56 1.66 %
Détér 56 1.66 %
Harmac 55 1.63 %
Óbást 55 1.63 %
Gesztete 50 1.48 %
Felsővály 48 1.42 %
Dobóca 47 1.39 %
Naprágy 46 1.36 %
Abafalva 45 1.33 %
Tajti 45 1.33 %
Jánosi 45 1.33 %
Várgede 42 1.25 %
Alsóvály 41 1.22 %
Rimasimonyi 40 1.19 %
Sajószentkirály 40 1.19 %
Sajólénártfalva 39 1.16 %
Balogiványi 39 1.16 %
Gömörpéterfala 39 1.16 %
Magyarhegymeg 36 1.07 %
Sajókeszi 34 1.01 %
Zsip 29 0.86 %
Vecseklő 28 0.83 %
Guszona 27 0.80 %
Cakó 26 0.77 %
Balogújfalu 26 0.77 %
Velkenye 26 0.77 %
Osgyán 26 0.77 %
Runya 25 0.74 %
Perjése 25 0.74 %
Uzapanyit 22 0.65 %
Cserencsény 21 0.62 %
Sajólenke 21 0.62 %
Gömörmihályfalva 19 0.56 %
Jéne 18 0.53 %
Zádorháza 18 0.53 %
Balogtamási 18 0.53 %
Gömörfüge 17 0.50 %
Dobfenek 15 0.44 %
Sajórecske 15 0.44 %
Rakottyás 14 0.42 %
Kerekgede 14 0.42 %
Hubó 13 0.39 %
Baraca 13 0.39 %
Oldalfala 11 0.33 %
Medveshidegkút 10 0.30 %
Kisgömöri 10 0.30 %
Balogpádár 10 0.30 %
Bakostörék 10 0.30 %
Rimapálfala 9 0.27 %
Darnya 9 0.27 %
Jeszte 8 0.24 %
Nemesmartonfala 7 0.21 %
Rimaráhó 6 0.18 %
Korláti 5 0.15 %
Gortvakisfalud 5 0.15 %
Dúlháza 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Nyustya 5 0.15 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 9.85 %
Klenóc 25 0.96 %
Nyustya 19 0.73 %
Tiszolc 17 0.65 %
Jánosi 13 0.50 %
Kálosa 12 0.46 %
Rimaszécs 11 0.42 %
Nemesradnót 11 0.42 %
Rimasimonyi 10 0.38 %
Bátka 10 0.38 %
Várgede 10 0.38 %
Almágy 10 0.38 %
Gortvakisfalud 10 0.38 %
Osgyán 9 0.35 %
Bakostörék 8 0.31 %
Egyházasbást 8 0.31 %
Serke 8 0.31 %
Ajnácskő 8 0.31 %
Csíz 7 0.27 %
Détér 7 0.27 %
Guszona 7 0.27 %
Abafalva 7 0.27 %
Vámosbalog 7 0.27 %
Cakó 6 0.23 %
Méhi 6 0.23 %
Óbást 6 0.23 %
Feled 6 0.23 %
Kruzsnó 6 0.23 %
Oldalfala 5 0.19 %
Gömörfüge 5 0.19 %
Tajti 5 0.19 %
Rimaráhó 5 0.19 %
Rakottyás 4 0.15 %
Sajórecske 4 0.15 %
Rimabrézó 4 0.15 %
Hanva 4 0.15 %
Balogtamási 4 0.15 %
Uzapanyit 4 0.15 %
Sajószentkirály 4 0.15 %
Balogújfalu 4 0.15 %
Balogiványi 3 0.12 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Cserencsény 3 0.12 %
Dúlháza 3 0.12 %
Zsip 3 0.12 %
Alsósziklás 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Kecege 3 0.12 %
Gesztete 2 0.08 %
Korláti 2 0.08 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Zeherje 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Naprágy 2 0.08 %
Hubó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Zádorháza 2 0.08 %
Gömörpéterfala 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Gernyőpuszta 2 0.08 %
Bugyikfala 2 0.08 %
Harmac 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Derencsény 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 37.17 %
Egyházasbást 75 12.50 %
Feled 55 9.17 %
Tajti 43 7.17 %
Almágy 42 7.00 %
Óbást 36 6.00 %
Harmac 27 4.50 %
Ajnácskő 23 3.83 %
Balogfala 21 3.50 %
Gömörpéterfala 19 3.17 %
Rimaszécs 19 3.17 %
Jeszte 19 3.17 %
Vecseklő 18 3.00 %
Détér 17 2.83 %
Rimasimonyi 16 2.67 %
Dobfenek 16 2.67 %
Gesztete 15 2.50 %
Guszona 13 2.17 %
Medveshidegkút 12 2.00 %
Bátka 12 2.00 %
Csíz 12 2.00 %
Serke 10 1.67 %
Vámosbalog 8 1.33 %
Abafalva 7 1.17 %
Várgede 7 1.17 %
Nyustya 7 1.17 %
Kövecses 6 1.00 %
Kálosa 6 1.00 %
Méhi 6 1.00 %
Jánosi 5 0.83 %
Hanva 5 0.83 %
Sajószentkirály 5 0.83 %
Sajólénártfalva 5 0.83 %
Osgyán 5 0.83 %
Balogiványi 5 0.83 %
Zsip 4 0.67 %
Velkenye 4 0.67 %
Gortvakisfalud 4 0.67 %
Zádorháza 4 0.67 %
Balogpádár 3 0.50 %
Tiszolc 3 0.50 %
Balogújfalu 3 0.50 %
Uzapanyit 3 0.50 %
Darnya 3 0.50 %
Nemesradnót 3 0.50 %
Dobóca 3 0.50 %
Rimaráhó 3 0.50 %
Gömörfüge 3 0.50 %
Oldalfala 2 0.33 %
Dúlháza 2 0.33 %
Rimapálfala 2 0.33 %
Kruzsnó 2 0.33 %
Kerekgede 2 0.33 %
Korláti 2 0.33 %
Sajólenke 2 0.33 %
Balogtamási 2 0.33 %
Kecege 2 0.33 %
Alsóvály 2 0.33 %
Klenóc 2 0.33 %
Zeherje 2 0.33 %
Sajórecske 1 0.17 %
Rimabánya 1 0.17 %
Hubó 1 0.17 %
Runya 1 0.17 %
Perjése 1 0.17 %
Gömörmihályfalva 1 0.17 %
Cakó 1 0.17 %
Sajókeszi 1 0.17 %
Karaszkó 1 0.17 %
Kacagópuszta 1 0.17 %
Gernyőpuszta 1 0.17 %
Bakostörék 1 0.17 %
Baraca 1 0.17 %
Jéne 1 0.17 %
Felsővály 1 0.17 %
Balogrussó 1 0.17 %
Rakottyás 1 0.17 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 71.92 %
Klenóc 94 4.44 %
Bakostörék 82 3.87 %
Nyustya 78 3.68 %
Rimaráhó 72 3.40 %
Tiszolc 69 3.26 %
Cserencsény 60 2.83 %
Kruzsnó 34 1.60 %
Osgyán 33 1.56 %
Jánosi 31 1.46 %
Várgede 23 1.09 %
Feled 23 1.09 %
Rimabrézó 22 1.04 %
Meleghegy 16 0.76 %
Rimazsaluzsány 15 0.71 %
Derencsény 15 0.71 %
Gernyőpuszta 15 0.71 %
Zeherje 14 0.66 %
Felsősziklás 13 0.61 %
Bátka 12 0.57 %
Ajnácskő 12 0.57 %
Balogrussó 11 0.52 %
Vámosbalog 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Karaszkó 9 0.42 %
Gesztes 9 0.42 %
Bugyikfala 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Almágy 9 0.42 %
Runya 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Oldalfala 8 0.38 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 8 0.38 %
Kecege 8 0.38 %
Uzapanyit 7 0.33 %
Rónapatak 7 0.33 %
Kőhegy 7 0.33 %
Méhi 6 0.28 %
Bellény 6 0.28 %
Medveshidegkút 6 0.28 %
Rimaszabadi 6 0.28 %
Rimaszécs 5 0.24 %
Kerekgede 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Rimapálfala 5 0.24 %
Dobrapatak 5 0.24 %
Harmac 5 0.24 %
Durendapuszta 5 0.24 %
Gömörispánmező 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogfala 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Détér 4 0.19 %
Tóthegymeg 4 0.19 %
Cakó 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Baraca 3 0.14 %
Gömörfüge 3 0.14 %
Darnya 3 0.14 %
Rakottyás 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Guszona 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Magyarhegymeg 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Szilistye 2 0.09 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Sajókeszi 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Serke 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 67.00 %
Szútor 215 5.26 %
Nyustya 182 4.45 %
Tiszolc 135 3.30 %
Gesztete 131 3.20 %
Feled 129 3.16 %
Jánosi 121 2.96 %
Klenóc 98 2.40 %
Osgyán 95 2.32 %
Cserencsény 88 2.15 %
Rimaszécs 81 1.98 %
Várgede 80 1.96 %
Bátka 74 1.81 %
Bakostörék 67 1.64 %
Rimaráhó 66 1.61 %
Serke 62 1.52 %
Dobóca 56 1.37 %
Rimasimonyi 48 1.17 %
Rimapálfala 47 1.15 %
Ajnácskő 47 1.15 %
Vámosbalog 47 1.15 %
Balogfala 41 1.00 %
Harmac 40 0.98 %
Nemesradnót 40 0.98 %
Kruzsnó 40 0.98 %
Almágy 39 0.95 %
Sajószentkirály 37 0.91 %
Détér 37 0.91 %
Meleghegy 36 0.88 %
Abafalva 34 0.83 %
Méhi 34 0.83 %
Gernyőpuszta 31 0.76 %
Zeherje 30 0.73 %
Felsővály 28 0.68 %
Tajti 27 0.66 %
Csíz 27 0.66 %
Uzapanyit 26 0.64 %
Velkenye 25 0.61 %
Hanva 25 0.61 %
Rimazsaluzsány 25 0.61 %
Guszona 25 0.61 %
Bellény 23 0.56 %
Egyházasbást 22 0.54 %
Alsósziklás 21 0.51 %
Óbást 20 0.49 %
Gortvakisfalud 19 0.46 %
Balogiványi 18 0.44 %
Derencsény 18 0.44 %
Sajólénártfalva 18 0.44 %
Balogtamási 18 0.44 %
Balogújfalu 17 0.42 %
Gömörpéterfala 17 0.42 %
Kőhegy 17 0.42 %
Rimabrézó 17 0.42 %
Kálosa 16 0.39 %
Magyarhegymeg 16 0.39 %
Kacagópuszta 16 0.39 %
Runya 15 0.37 %
Rimaszabadi 15 0.37 %
Rimabánya 14 0.34 %
Baraca 14 0.34 %
Karaszkó 14 0.34 %
Kövecses 13 0.32 %
Oldalfala 13 0.32 %
Zsip 13 0.32 %
Alsóvály 13 0.32 %
Gömörfüge 13 0.32 %
Jeszte 12 0.29 %
Kerekgede 11 0.27 %
Durendapuszta 10 0.24 %
Rakottyás 10 0.24 %
Jéne 10 0.24 %
Kecege 10 0.24 %
Balogpádár 9 0.22 %
Perjése 9 0.22 %
Balogrussó 9 0.22 %
Vecseklő 8 0.20 %
Hubó 8 0.20 %
Rónapatak 7 0.17 %
Sajólenke 7 0.17 %
Ratkószabadi 7 0.17 %
Kisgömöri 7 0.17 %
Korláti 7 0.17 %
Nemesmartonfala 6 0.15 %
Zádorháza 5 0.12 %
Felsősziklás 5 0.12 %
Dobfenek 5 0.12 %
Ratkószuha 4 0.10 %
Naprágy 4 0.10 %
Kiéte 4 0.10 %
Tóthegymeg 4 0.10 %
Gesztes 3 0.07 %
Babarét 3 0.07 %
Cakó 3 0.07 %
Bugyikfala 3 0.07 %
Dúlháza 2 0.05 %
Gömörlipóc 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 19.01 %
Klenóc 152 12.56 %
Rimaszombat 148 12.23 %
Tiszolc 68 5.62 %
Rimaráhó 36 2.98 %
Rimabrézó 26 2.15 %
Rimazsaluzsány 20 1.65 %
Rimabánya 18 1.49 %
Bakostörék 16 1.32 %
Rimaszabadi 15 1.24 %
Cserencsény 13 1.07 %
Várgede 11 0.91 %
Jánosi 9 0.74 %
Kecege 9 0.74 %
Kruzsnó 8 0.66 %
Balogrussó 8 0.66 %
Babarét 8 0.66 %
Nemesradnót 7 0.58 %
Meleghegy 7 0.58 %
Osgyán 6 0.50 %
Durendapuszta 6 0.50 %
Feled 6 0.50 %
Zsip 6 0.50 %
Felsősziklás 6 0.50 %
Gömörfüge 6 0.50 %
Rimaszécs 6 0.50 %
Alsóvály 5 0.41 %
Oldalfala 5 0.41 %
Abafalva 5 0.41 %
Kőhegy 5 0.41 %
Sajószentkirály 5 0.41 %
Óbást 4 0.33 %
Ajnácskő 4 0.33 %
Vámosbalog 4 0.33 %
Gernyőpuszta 4 0.33 %
Hanva 4 0.33 %
Balogpádár 4 0.33 %
Kiéte 4 0.33 %
Bátka 4 0.33 %
Karaszkó 4 0.33 %
Sajólenke 4 0.33 %
Rimapálfala 3 0.25 %
Szilistye 3 0.25 %
Rónapatak 3 0.25 %
Vecseklő 3 0.25 %
Méhi 3 0.25 %
Zeherje 3 0.25 %
Harmac 3 0.25 %
Felsővály 3 0.25 %
Hubó 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Kerekgede 3 0.25 %
Rimasimonyi 2 0.17 %
Balogfala 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Ratkószabadi 2 0.17 %
Sajórecske 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Uzapanyit 2 0.17 %
Dúlháza 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Velkenye 2 0.17 %
Nemesmartonfala 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Gömörispánmező 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Guszona 1 0.08 %
Dobóca 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Gömörhegyvég 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 40.16 %
Kacagópuszta 50 3.88 %
Nyustya 46 3.57 %
Gernyőpuszta 44 3.41 %
Tiszolc 39 3.02 %
Klenóc 39 3.02 %
Rimaszécs 34 2.64 %
Harmac 28 2.17 %
Jánosi 24 1.86 %
Feled 22 1.71 %
Cserencsény 22 1.71 %
Osgyán 21 1.63 %
Balogiványi 18 1.40 %
Rimaráhó 16 1.24 %
Bakostörék 16 1.24 %
Durendapuszta 16 1.24 %
Rimabrézó 14 1.09 %
Felsősziklás 14 1.09 %
Csíz 13 1.01 %
Balogrussó 12 0.93 %
Dobóca 11 0.85 %
Sajószentkirály 11 0.85 %
Rimabánya 10 0.78 %
Derencsény 10 0.78 %
Vámosbalog 10 0.78 %
Meleghegy 9 0.70 %
Zádorháza 8 0.62 %
Gömörispánmező 8 0.62 %
Serke 7 0.54 %
Kecege 7 0.54 %
Tóthegymeg 7 0.54 %
Abafalva 6 0.47 %
Bátka 6 0.47 %
Gesztete 5 0.39 %
Bugyikfala 5 0.39 %
Sajólenke 5 0.39 %
Kövecses 5 0.39 %
Uzapanyit 5 0.39 %
Karaszkó 5 0.39 %
Alsósziklás 4 0.31 %
Bellény 4 0.31 %
Kőhegy 4 0.31 %
Jéne 4 0.31 %
Rimaszabadi 4 0.31 %
Kruzsnó 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Zeherje 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Rimazsaluzsány 3 0.23 %
Gömörlipóc 3 0.23 %
Runya 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Jeszte 3 0.23 %
Várgede 3 0.23 %
Kisgömöri 3 0.23 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 40.77 %
Rimaszombat 442 29.78 %
Klenóc 253 17.05 %
Tiszolc 250 16.85 %
Rimaráhó 74 4.99 %
Bakostörék 46 3.10 %
Osgyán 43 2.90 %
Rimazsaluzsány 38 2.56 %
Rimabánya 32 2.16 %
Feled 29 1.95 %
Cserencsény 27 1.82 %
Kruzsnó 21 1.42 %
Rimabrézó 17 1.15 %
Alsósziklás 16 1.08 %
Kecege 15 1.01 %
Kálosa 13 0.88 %
Várgede 12 0.81 %
Rimaszabadi 11 0.74 %
Jánosi 11 0.74 %
Sajószentkirály 10 0.67 %
Rimaszécs 10 0.67 %
Balogrussó 10 0.67 %
Felsősziklás 10 0.67 %
Derencsény 10 0.67 %
Gernyőpuszta 9 0.61 %
Abafalva 8 0.54 %
Kacagópuszta 7 0.47 %
Babarét 7 0.47 %
Vámosbalog 7 0.47 %
Kőhegy 6 0.40 %
Zeherje 6 0.40 %
Meleghegy 6 0.40 %
Kiéte 6 0.40 %
Bátka 5 0.34 %
Méhi 5 0.34 %
Uzapanyit 5 0.34 %
Karaszkó 5 0.34 %
Perjése 5 0.34 %
Sajólenke 5 0.34 %
Gömörfüge 4 0.27 %
Guszona 4 0.27 %
Gömörhegyvég 4 0.27 %
Rónapatak 4 0.27 %
Felsővály 3 0.20 %
Kerekgede 3 0.20 %
Egyházasbást 3 0.20 %
Ratkószabadi 3 0.20 %
Tóthegymeg 3 0.20 %
Csíz 3 0.20 %
Sajólénártfalva 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Balogfala 2 0.13 %
Dobrapatak 2 0.13 %
Gesztete 2 0.13 %
Bellény 2 0.13 %
Zádorháza 1 0.07 %
Óbást 1 0.07 %
Gömörispánmező 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Runya 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Durendapuszta 1 0.07 %
Zsip 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Dúlháza 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Alsóvály 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Nemesradnót 1 0.07 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi