SK
KS
.....

Felsőmislye

Község

címer zászló
43 6% magyar 1910
1 0% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vyšná Myšľa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic
Más földrajzi nevek:
Balota, Bradliská, Börzsönyi-patak (Bystrý potok), Dlhé povrazy, Druhý povraz, Egres, Garbóc-patak (Garbocký potok), Hrabovec, Kocov, Konopiská, Koscelek, Močovka, Na pažiti, Na povrazoch, Ortoviská, Pažiť, Pod Ráboľom, Pri kostolíku, Prvý povraz, Ráboľ, Rúbanisko, Suchý potok, Surový povraz, Tanorek, Tatárka, Tuzoník, U Kaplnky, Za záhradami, Zeme niže obce, Zimný potok
Koordináták:
48.63405228, 21.38817978
Terület:
8,87 km2
Rang:
község
Népesség:
969
Tszf. magasság:
233 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04415
Település kód:
522198
Szervezeti azonosító:
324914
Adóazonosító:
2021245149

Felsőmislye a Kassai-medence keleti peremén, 238 méteres (határa 179-386 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re délkeletre, a Kassa-Tiszacsernyő vasútvonal mentén, a Kőszál-hegy (Brádlo, 840 m) északnyugati lábánál. Határának nagy része az Abaúji-hegyalja kistáj északi részéhez tartozik, délkeletről a Zempléni-hegységhez tartozó Milic lomboserdőkkel borított hegyei szegélyezik. 2010-ben területének 41,0 %-át (364 ha) szántóföld, 26,5 %-át (235 ha) erdő, 22,0 %-át (195 ha) rét és legelő, 5,9 %-át (52 ha) pedig beépített terület foglalta el. Belterülete mintegy 60 hektárra (a községterület 6,8 százaléka) terjed ki. Észak-déli irányban elnyúló határának legdélebbi részét (a Börzsönyi-patakon túl) összefüggő erdőterület (főként bükkös) foglalja el. A Zempléni-hegységből érkező, az Ósvába ömlő három patak (Börzsönyi-patak v. Bystrý potok, Suchý potok, Zimný potok) szeli át ezt a területet, melyen (az Alsómislyéhez tartozó egykori Dringács-erdészház közelében) egy Árpád-kori, később elpusztult település templomromjait tárták fel (Koscelek). A Börzsönyi-pataktól északra fekvő határrész túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt dombvidék, mely északon a község határát alkotó Garbóci-patakig (Garbocký potok), nyugaton pedig az Ósváig (Olšava) húzódik. A közúti forgalom szempontjából Felsőmislye zsákfalunak számít, csak az 552-es (Kassát Nagykapossal összekötő) útról leágazó, 1,5 km hosszú bekötőúton (3370-es út) közelíthető meg. Vasútállomás a Kassa-Tiszacsernyő vonalon. Délnyugatról Hernádzsadány, nyugatról Alsómislye, északról Garbócbogdány, északkeletről Abaújrákos, keletről pedig Eszkáros községekkel határos. Katasztere északnyugaton egy ponton érintkezik Alsóhutkáéval. Északi határát a Garbóci-patak, nyugati határát pedig az Ósva alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe a 20. század során csak kis mértékben változott: 1910-ben 8,94 km², 1921-ben és 1938-ban 8,79 km², 2011-ben 8,87 km² volt.

Népesség

Felsőmislyének 2011-ben 951 lakosa volt, melynek 93,9 %-a szlovák nemzetiségű volt, 5,4 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. 2013-ban a lakosság 5,1 %-a tartozott a roma etnikumhoz, 1991-ben a lakosság 3,0 %-a (25 fő) vallotta magát roma nemzetiségűnek. A történelmi szlovák-magyar nyelvhatár északi oldalán fekvő községben a 20. század első feléig magyar kisebbség is élt, 1890-ben a lakosság 11,9 %-át, 1900-ban 31,5 %-át, 1910-ben 5,7 %-át írták össze magyar anyanyelvűként, 1921-ben már csak 6 személy (0,8 %), 1930-ban pedig senki sem vallotta magát magyarnak a községben. 1941-ben a magyar népszámlálás során a lakosság 41,1 %-át írták össze magyar anyanyelvűként, de ez az adat nem tükrözi a tényleges nemzetiségi megoszlást (vélhetően inkább a magyarul beszélők arányára utal). 1945 után a község egynemzetiségűvé vált, 2011-ben egyetlen személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek Felsőmislyén. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 89,2 %, 2011-ben 87,2 %) római katolikus vallású, a görög katolikusok aránya 1921-2011 között 6 százalékról 2-re csökkent. 1890-ben még 50 (6,5 %), 1921-ben 18 (2,5 %), 2011-ben már csak 9 (0,9 %) református vallású lakosa volt a községnek. Az 1900-1921 között még csökkenő népességű község 1920-1941 között 23,3 százalékkal növelte lakosságszámát (722 főről 820 főre). Az 1970-1991 között 14,2 százalékos fogyást (962 főről 826-ra) a rendszerváltás után ismét növekedés váltotta fel; 2001-re 852-re, majd 2011-re 951 főre, 2017-re pedig 978 főre nőtt Felsőmislye népessége. A község népsűrűsége (2011-ben 107 fő/km²) 40 százalékkal meghaladja a járási átlagot.

Történelem

Első írásos említését különálló faluként 1325-ben „Fel Misle” néven találjuk Péter mislyei prépost adománylevelében. Neve szláv eredetű személynévből (Miszla) magyar névadással keletkezett. 1427-ben „Myssle”, 1435-ben Kismisle („Kis Misle”) néven szerepelt, 1456-ban fordul elő először a Felsőmisle („Felsew Mysle”) névválozat. 1427-ben 25 portája adózott. A község déli részén egy később elpusztult, ismeretlen nevű falu is létezett az Árpád-korban, Mária Magdolnának szentelt gótikus templommal (kápolnaként még a 18. században is létezett, illetve ekkor még használták a mellette lévő temetőt). A középkorban az alsómislyei prépostság birtoka volt. 1527-ben Alsómislye lakóinak egy része Felsőmislyére menekült a törökök elől. A 17. században csaknem elnéptelenedett, 1630-ban egy jobbágy és ¼ zsellérbirtok adózott a faluban. 1715-ben 5, 1720-ban pedig 4 lakott portája volt. A korábban magyar lakosságú falut a 18. században nagyrészt katolikus szlovákokkal telepítették újjá, 1746-ban egyaránt használták a magyar és a szlovák nyelvet a községben. 1772-ben 41 lakott portája volt. A község első pecsétje 1784-ből ismert. 1828-ban 116 háza és 854 lakosa volt. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában „tót-magyar-német” faluként említi az ekkor 757 lakosú községet. Az 1873-ban megnyitott, Kassát Legenyemihályival összekötő vasútvonal egyik állomása 1914-től Felsőmislye volt. 1880-ban 817 lakosa volt, az amerikai kivándorlás miatt 1890-re ez 765 főre csökkent. Ugyanebben az évben a község nagy része leégett, az 1874-ben épült, a Fájdalmas Szűz tiszteletére szentelt templom is elpusztult (négy évvel később újjáépítették). 1900-ban 793, 1910-ben 722 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 722, 1930-ban 831 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz. 1938-ban 177 háza és 951 lakosa, 1941-ben 890 lakosa volt. 1944. decemberében a frontvonalba került község súlyos károkat szenvedett. A község villamosítására 1958-ban került sor. Mezőgazdasági termelőszövetkezete (JRD) 1959-ben alakult meg; 1972-ben Alsómislyéével egyesítették. A tűzoltószertár épülete 1959-ben, a kultúrház pedig 1973-ban épült. A 20. század második felében a község lakosságának nagy része az állami vasútnál dolgozott. Az 1960-as években építették ki a Kassa-Tiszacsernyő vasútvonallal párhuzamos széles vágányú ipari vasúti pályát, mely a Szovjetunióból a kassai Kelet-szlovákiai vasműig vezetett). 1970-ben 962, 1980-ban 936, 1991-ben 826 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 2000-ben fogadták el. 2001-ben 852, 2011-ben 951, 2017-ben pedig 978 lakosa (ez utóbbi az eddigi népességmaximum) volt Felsőmislyének.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található. A Fájdalmas Szűzanyának szentelt római katolikus temploma 1874-ben épült, 1890-ben leégett, de 1894-ben újraépítették. Mai alakját az 1984-ben végzett felújítás során kapta. A faluban a népi építészet számos emléke maradt fent a 20. század elejéről, szakrális kisemlékei között találunk két kis kápolnát a faluba vezető út mellett. A község határának déli, Alsómislye felől megközelíthető részén egy Árpád-kori település 13. századi gótikus templomának maradványait tárták fel (Koscelek). Felsőmislyét a kék turistajelzés köti össze a Nagy-maróka tisztásával a Zempléni-hegyekben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Misle. Két magyar falu Abaúj Várm. földes Ura a’ Tudományi Kintstár, lakosai katolikusok, fekszenek Kassához 1 3/4 órányira, határjok közép termékenységű, vagyonnyaik jelesek, Alsó Misle határjának egy részét az áradások járják néha.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mislye (Felső), tót-német-magyar falu, Abauj vmegyében: 705 r. kath., 45 ref., 7 zsidó lak. F. u. a tudományi kincstár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Felső-Mislyét magyarok és tótok lakják, számszerint 765. Házainak száma 128. Az ujabb időben pusztított nagy tűzvész után megcsinosodva épült ujjá. Felső-Mislye határában szintén találtak kő- és bronzkori maradványokat. Nem messze Felső-Mislyétől egyesül a Tárcza a Hernáddal.

Helységnévtár

Mislye (Felső-), rk. 700 Alsó-Mislye, gk. 9 Újváros, ref. 56 Bogdány, izr. 52 Rozgony. 1890: Mislye (Felső), 765. rk. 668. gk. 24. ref. 50. izr. 23.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Felsőmislye. Már az őskorban megült hely, amit a határában feltárt bronzkori leletek bizonyítanak. Sajnos, újabbkori településének ideje és története ismeretlen. Kétségtelen azonban, hogy a századok folyamán Alsómislye sorsában osztozott. A község területe 1527 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 951.

Névelőfordulások
1325
Fel Misle
1332
alio Misle
1427
Myssle
1435
Kis Misle
1456
Felsew Mysle
1630
Felseo Misle
1773
Felső-Misle, Wissna Missla
1786
Felschő-Mischle
1808
Felső-Mislye, Wyssní Myssla
1863
Felsőmislye
1920
Vyšná Misla
1927
Vyšná Myšľa
1938
Felsőmislye
1945
Vyšná Myšľa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 60
Telefon: 0556943804
Fax: 0556943804

Honlap: vysnamysla.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Habina Marek (KDH)

Képviselő-testület:
Oberle Vladimír (KDH)
Bokorová Marcela (KDH)
Budai Gabriel (KDH)
Petrášová Zuzana (KDH)
Strassburger Gabriel (KDH)
Majcherová Mária (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Čontoš Marcel (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
KDH 71% KDH 5 képviselö OBYČAJNÍ... 29% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö 7 képviselö
Óvoda

Hlavná 112

Felsőmislyei Községi Hivatal

Hlavná 60

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 7 1%
szlovákok 765 94%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 2%
egyéb 29 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 817
magyarok 43 6%
szlovákok 660 87%
romák 42 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 757
magyarok 6 1%
szlovákok 700 97%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 16 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 722
magyarok 0 0%
szlovákok 793 96%
romák 25 3%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 826
magyarok 0 0%
szlovákok 844 99%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 5 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 852
magyarok 1 0%
szlovákok 893 94%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 51 5%
összlétszám 951
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 799
Választási részvétel: 68.21 %
Kiadott boríték: 545
Bedobott boríték: 545

Polgármester

Érvényes szavazólap: 541
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Habina Marek 225 41.59 % KDH
Sopko Peter 202 37.34 % Független
Guľášová Jana 89 16.45 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Repák Emil 25 4.62 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Oberle Vladimír 348 KDH
Bokorová Marcela 305 KDH
Majcherová Mária 286 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Budai Gabriel 252 KDH
Petrášová Zuzana 250 KDH
Čontoš Marcel 248 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Strassburger Gabriel 242 KDH
Leščinský Peter 227 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juhásová Alena 167 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Šoltes Marek 166 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Čontošová Marcela 165 KDH
Horňák Miroslav 145 KDH
Šoltesová Andrea 132 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vargová Veronika 76 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselők

2014
KDH 57.14% KDH 4 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
KDH 71.43% KDH 5 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 28.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 780
Választási részvétel: 9.87 %
Kiadott boríték: 77
Bedobott boríték: 77
Választásra jogosult: 780
Választási részvétel: 10.00 %
Kiadott boríték: 78
Bedobott boríték: 78
Választásra jogosult: 800
Választási részvétel: 22,37 %
Kiadott boríték: 179
Bedobott boríték: 179

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 73
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 176
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 30 41.10 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 29 39.73 % KDS
Rastislav Masnyk 4 5.48 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 3 4.11 % Független
Jaroslav Džunko 2 2.74 % Független
Vladimír Gürtler 2 2.74 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 2 2.74 % NOVA
Lukáš Sisák 1 1.37 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 20 25.64% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 91 51.70 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 51 28.98 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 9 5.11 % ĽSNS
Róbert Bačinský 8 4.55 % Független
Jarmila Tkáčová 8 4.55 % SNS
Karol Pataky 5 2.84 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Bobík 2 1.14 % Független
Lukáš Sisák 1 0.57 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.57 % RIS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 74
Érvényes szavazólap: 175
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Kokarda 43 58.11% Független
Michal Rečka 40 54.05% SMER - SD
Miloš Barcal 28 37.84% Független
Štefan Petrík 26 35.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Konkoly 24 32.43% SMER - SD
Monika Bérešová 23 31.08% SZS
Karol Dzugas 21 28.38% Független
Tomáš Suchý 21 28.38% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Božena Letková 21 28.38% Független
Dominika Palaščáková 11 14.86% NOVA
Ľubomír Šimko 9 12.16% SMER - SD
Štefan Markovič 8 10.81% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Elena Fialková 8 10.81% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Július Beluscák 7 9.46% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
František Petro 7 9.46% SMER - SD
Ján Marton 7 9.46% NOVA
Anton Medvec 6 8.11% Független
Jaroslav Pástor 6 8.11% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 6 8.11% Független
Ján Bačo 6 8.11% SĽS
Slavomír Horváth 6 8.11% SNS
Miroslav Bačenko 5 6.76% Független
Viktor Sasák 5 6.76% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Monika Vargová 5 6.76% SNS
Ľubica Holováčová 5 6.76% SĽS
Róbert Šándor 4 5.41% Független
Ivan Buchla 4 5.41% SNS
Viliam Bačo 4 5.41% Független
Elena Majancsíková 4 5.41% SĽS
Ladislav Bartók 3 4.05% Független
Martin Baltes 3 4.05% SĽS
Imrich Kohút 3 4.05% SĽS
Vojtech Staňo 3 4.05% SMER - SD
Ján Mikloš 2 2.70% KSS
Radoslav Šimko 2 2.70% SNS
Marián Tóth 2 2.70% SaS
Mária Topoľančinová 2 2.70% ĽS-HZDS
Františka Kočišová 2 2.70% SĽS
Alexander Bimbo 2 2.70% SRÚS
Ladislav Vojtko 2 2.70% KSS
Jenő Csoltkó 2 2.70% Független
Róbert Čarny 2 2.70% SNS
Jozef Holečko 2 2.70% Független
Peter Papáč 2 2.70% KSS
Štefan Laczkó 1 1.35% 7 STATOČNÝCH
Rastislav Moric 1 1.35% 7 STATOČNÝCH
Roman Horváth 1 1.35% SRÚS
Ladislav Miko 1 1.35% 7 STATOČNÝCH
Jozef Tischler 1 1.35% SĽS
Ján Stanislav 1 1.35% SNS
Ivan Hriczko 1 1.35% Független
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Grulyo 0 0.00% Független
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Marián Kertész 0 0.00% PD
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Kokarda 79 45.14% Független
Tomáš Kozlai 62 35.43% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Michal Rečka 60 34.29% SMER-SD
Imrich Bakši 58 33.14% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Dulovičová 57 32.57% Független
Vlastimil Lakatoš 56 32.00% Független
Miloš Barcal 39 22.29% Független
Martin Baltes 29 16.57% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 29 16.57% ŠKV
Martin Smrčo 28 16.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 27 15.43% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Hodor 27 15.43% Független
Pavol Bujňák 25 14.29% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Viktor Dulina 23 13.14% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martina Dutková 21 12.00% Független
František Gedra 19 10.86% ĽS Naše Slovensko
Monika Gergelová 18 10.29% SNS
Marcela Demkeová 18 10.29% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vaňová 18 10.29% ŠKV
Anton Medvec 17 9.71% Független
František Petro 16 9.14% SMER-SD
Vojtech Farkaš 15 8.57% Független
Peter Derevjaník 14 8.00% SMER-SD
Tomáš Suchý 13 7.43% ŠANCA
Pavol Lehotský 12 6.86% Független
Ivan Hriczko 12 6.86% ŠKV
Ondrej Bernát 10 5.71% SMER-SD
Štefan Hudák 10 5.71% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 9 5.14% Független
Anetta Strýčková 9 5.14% Független
Slavomír Horváth 8 4.57% SNS
Ladislav Andrejanin 8 4.57% ÚSVIT
Július Begala 7 4.00% Független
Július Beluscsák 7 4.00% Független
Roland Szabó 6 3.43% SMER-SD
Ladislav Vojtko 5 2.86% KSS
Gabriel Böhm 5 2.86% Független
Jozef Hric 5 2.86% KSS
Slavomír Borovský 5 2.86% DS
Jaroslav Pástor 4 2.29% MOST - HÍD
Tibor Bráz 4 2.29% Független
Peter Seman 4 2.29% KSS
Peter Kocai 3 1.71% NAJ
Alexander Horváth 3 1.71% MOST - HÍD
Jozef Krešák 3 1.71% ŠANCA
Ladislav Bartók 3 1.71% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 3 1.71% VZDOR
Elena Fialková 2 1.14% MOST - HÍD
Mária Lacková 2 1.14% Független
Csaba Simkó 2 1.14% SMK-MKP
Augustín Köteles 2 1.14% NAJ
Csaba Káposztás 2 1.14% MKDA-MKDSZ
Július Grulyo 1 0.57% Független
Attila Oravecz 1 0.57% MOST - HÍD
Alexander Képes 1 0.57% SMK-MKP
Anton Király 1 0.57% SMK-MKP
Gábor Szalay 1 0.57% SMK-MKP
Ján Horváth 1 0.57% Független
Norbert Krušinský 1 0.57% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Július Pelegrin 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 38.82 %
Torna 145 8.31 %
Buzita 141 8.08 %
Somodi 111 6.36 %
Makranc 110 6.31 %
Debrőd 109 6.25 %
Csécs 94 5.39 %
Szeszta 73 4.19 %
Jászó 69 3.96 %
Jánok 64 3.67 %
Perény - Hím 63 3.61 %
Komaróc 63 3.61 %
Áj 57 3.27 %
Reste 57 3.27 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.92 %
Tornaújfalu 49 2.81 %
Alsólánc 48 2.75 %
Zsarnó 47 2.69 %
Bódvavendégi 40 2.29 %
Nagyida 40 2.29 %
Péder 40 2.29 %
Abaújszina 33 1.89 %
Pány 22 1.26 %
Mecenzéf 21 1.20 %
Jászómindszent 12 0.69 %
Tornahorváti 12 0.69 %
Szádelő 12 0.69 %
Kenyhec 11 0.63 %
Miglécnémeti 11 0.63 %
Stósz 7 0.40 %
Kisida 7 0.40 %
Felsőmecenzéf 5 0.29 %
Hernádcsány 4 0.23 %
Hernádzsadány 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.17 %
Felsőtőkés 3 0.17 %
Koksóbaksa 3 0.17 %
Izdobabeszter 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Rás 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Hernádszentistván 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Kalsa 2 0.11 %
Hilyó 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 36.89 %
Torna 110 12.49 %
Kecer 63 7.15 %
Szepsi 47 5.33 %
Mecenzéf 28 3.18 %
Áj 16 1.82 %
Buzita 14 1.59 %
Jászómindszent 13 1.48 %
Csécs 11 1.25 %
Jászóújfalu 10 1.14 %
Kisida 9 1.02 %
Abaújszakaly 9 1.02 %
Györke 8 0.91 %
Kenyhec 8 0.91 %
Hernádcsány 8 0.91 %
Tornaújfalu 7 0.79 %
Abos 7 0.79 %
Izdobabeszter 7 0.79 %
Abaújszina 6 0.68 %
Stósz 6 0.68 %
Budamér 5 0.57 %
Hernádszentistván 5 0.57 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.57 %
Hernádszokoly 5 0.57 %
Pány 5 0.57 %
Enyicke 5 0.57 %
Benyék 5 0.57 %
Semse 5 0.57 %
Bolyár 5 0.57 %
Hernádzsadány 4 0.45 %
Rozgony 4 0.45 %
Debrőd 4 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.45 %
Nagyida 4 0.45 %
Miglécnémeti 4 0.45 %
Zsarnó 4 0.45 %
Alsókemence 4 0.45 %
Lapispatakújtelep 4 0.45 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 36.06 %
Buzita 223 15.74 %
Csécs 84 5.93 %
Perény - Hím 79 5.58 %
Torna 77 5.43 %
Szeszta 77 5.43 %
Reste 67 4.73 %
Makranc 66 4.66 %
Komaróc 55 3.88 %
Debrőd 55 3.88 %
Somodi 53 3.74 %
Alsólánc 51 3.60 %
Nagyida 49 3.46 %
Tornaújfalu 38 2.68 %
Jászó 37 2.61 %
Áj 37 2.61 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.26 %
Zsarnó 31 2.19 %
Péder 30 2.12 %
Abaújszina 29 2.05 %
Jánok 28 1.98 %
Bódvavendégi 25 1.76 %
Mecenzéf 15 1.06 %
Semse 11 0.78 %
Pány 10 0.71 %
Kenyhec 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Tornahorváti 8 0.56 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Miglécnémeti 8 0.56 %
Györke 7 0.49 %
Enyicke 6 0.42 %
Kecer 6 0.42 %
Kisida 5 0.35 %
Izdobabeszter 5 0.35 %
Jászómindszent 5 0.35 %
Hernádszentistván 5 0.35 %
Regeteruszka 4 0.28 %
Királynép 4 0.28 %
Jászóújfalu 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Patacskő 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Hatkóc 3 0.21 %
Rozgony 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.62 %
Jászómindszent 108 9.17 %
Stósz 76 6.45 %
Felsőmecenzéf 50 4.24 %
Szepsi 38 3.23 %
Kisida 36 3.06 %
Hernádcsány 24 2.04 %
Jászó 24 2.04 %
Kassamindszent 24 2.04 %
Jászóújfalu 22 1.87 %
Kassabéla 19 1.61 %
Rozgony 18 1.53 %
Budamér 18 1.53 %
Hernádszokoly 17 1.44 %
Semse 17 1.44 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.27 %
Sároskőszeg 15 1.27 %
Felsőtőkés 14 1.19 %
Kassaolcsvár 14 1.19 %
Csécs 12 1.02 %
Lengyelfalva 12 1.02 %
Torna 12 1.02 %
Izdobabeszter 12 1.02 %
Hernádszentistván 12 1.02 %
Idabukóc 11 0.93 %
Aranyida 11 0.93 %
Lapispatak 11 0.93 %
Koksóbaksa 10 0.85 %
Felsőmislye 9 0.76 %
Alsótőkés 9 0.76 %
Tarcavajkóc 8 0.68 %
Abaújszakaly 8 0.68 %
Tizsite 8 0.68 %
Baska 8 0.68 %
Hatkóc 7 0.59 %
Szalánchuta 7 0.59 %
Enyicke 7 0.59 %
Abaújnádasd 7 0.59 %
Nagyida 7 0.59 %
Abaújszina 7 0.59 %
Hilyó 7 0.59 %
Perény - Hím 7 0.59 %
Magyarbőd 7 0.59 %
Hernádgecse 7 0.59 %
Nagyszalánc 7 0.59 %
Györke 6 0.51 %
Garbócbogdány 6 0.51 %
Makranc 6 0.51 %
Lapispatakújtelep 6 0.51 %
Kelecsenyborda 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Királynép 6 0.51 %
Hernádzsadány 6 0.51 %
Rás 5 0.42 %
Pány 5 0.42 %
Rudnok 5 0.42 %
Kisladna 5 0.42 %
Terebő 5 0.42 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.25 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Györgyi 3 0.25 %
Abaújrákos 3 0.25 %
Apátka 3 0.25 %
Jánok 3 0.25 %
Alsómislye 3 0.25 %
Abos 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Benyék 3 0.25 %
Miglécnémeti 3 0.25 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 54.77 %
Buzita 84 8.71 %
Torna 66 6.85 %
Makranc 50 5.19 %
Szeszta 45 4.67 %
Csécs 39 4.05 %
Debrőd 38 3.94 %
Áj 31 3.22 %
Somodi 30 3.11 %
Tornaújfalu 30 3.11 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.90 %
Nagyida 27 2.80 %
Perény - Hím 26 2.70 %
Alsólánc 26 2.70 %
Zsarnó 26 2.70 %
Jánok 26 2.70 %
Reste 23 2.39 %
Péder 22 2.28 %
Jászó 22 2.28 %
Bódvavendégi 21 2.18 %
Rudnok 17 1.76 %
Komaróc 17 1.76 %
Mecenzéf 15 1.56 %
Jászómindszent 13 1.35 %
Hernádcsány 13 1.35 %
Abaújszina 12 1.24 %
Tornahorváti 11 1.14 %
Miglécnémeti 9 0.93 %
Pány 9 0.93 %
Kassamindszent 8 0.83 %
Aranyida 7 0.73 %
Stósz 6 0.62 %
Izdobabeszter 6 0.62 %
Jászóújfalu 6 0.62 %
Györke 6 0.62 %
Rás 6 0.62 %
Enyicke 5 0.52 %
Ránk 5 0.52 %
Lapispatak 4 0.41 %
Patacskő 4 0.41 %
Sároskőszeg 4 0.41 %
Kisida 4 0.41 %
Alsómislye 4 0.41 %
Hernádgecse 4 0.41 %
Koksóbaksa 3 0.31 %
Felsőmecenzéf 3 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Szalánchuta 3 0.31 %
Kenyhec 3 0.31 %
Abaújszakaly 3 0.31 %
Garbócbogdány 3 0.31 %
Semse 3 0.31 %
Alsótőkés 3 0.31 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.73 %
Hernádszentistván 216 10.70 %
Sároskőszeg 164 8.12 %
Hernádszokoly 138 6.84 %
Budamér 79 3.91 %
Rozgony 58 2.87 %
Kassabéla 40 1.98 %
Abos 40 1.98 %
Kassamindszent 39 1.93 %
Kisida 37 1.83 %
Terebő 34 1.68 %
Hernádcsány 30 1.49 %
Enyicke 28 1.39 %
Jászómindszent 28 1.39 %
Királynép 28 1.39 %
Szepsi 26 1.29 %
Tarcavajkóc 25 1.24 %
Koksóbaksa 23 1.14 %
Izdobabeszter 23 1.14 %
Lapispatak 19 0.94 %
Benyék 18 0.89 %
Hernádzsadány 18 0.89 %
Kisladna 18 0.89 %
Felsőmislye 17 0.84 %
Rás 17 0.84 %
Hernádgecse 17 0.84 %
Nagyszalánc 16 0.79 %
Kassaolcsvár 16 0.79 %
Lapispatakújtelep 15 0.74 %
Kenyhec 15 0.74 %
Alsómislye 15 0.74 %
Eszkáros 14 0.69 %
Baska 14 0.69 %
Regeteruszka 14 0.69 %
Alsótőkés 14 0.69 %
Perény - Hím 13 0.64 %
Bölzse 13 0.64 %
Abaújnádasd 13 0.64 %
Csécs 12 0.59 %
Hatkóc 12 0.59 %
Nagyladna 12 0.59 %
Lengyelfalva 12 0.59 %
Aranyida 12 0.59 %
Abaújszina 11 0.54 %
Semse 11 0.54 %
Felsőhutka 11 0.54 %
Mecenzéf 11 0.54 %
Garbócbogdány 10 0.50 %
Kalsa 10 0.50 %
Buzita 10 0.50 %
Jászóújfalu 10 0.50 %
Torna 10 0.50 %
Kecer 10 0.50 %
Magyarbőd 10 0.50 %
Felsőtőkés 10 0.50 %
Györke 10 0.50 %
Alsóhutka 9 0.45 %
Abaújszakaly 9 0.45 %
Hilyó 8 0.40 %
Idabukóc 8 0.40 %
Alsókemence 8 0.40 %
Tizsite 7 0.35 %
Jászó 7 0.35 %
Szalánchuta 7 0.35 %
Hernádgönyű 7 0.35 %
Stósz 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 7 0.35 %
Abaújharaszti 6 0.30 %
Bolyár 6 0.30 %
Ósva 6 0.30 %
Bunyita 6 0.30 %
Györgyi 6 0.30 %
Bátyok 5 0.25 %
Szaláncújváros 5 0.25 %
Nagyida 5 0.25 %
Pány 5 0.25 %
Felsőcsáj 4 0.20 %
Ránkfüred 4 0.20 %
Ránk 3 0.15 %
Jánok 3 0.15 %
Szeszta 3 0.15 %
Újszállás 3 0.15 %
Ósvacsákány 3 0.15 %
Rudnok 3 0.15 %
Miglécnémeti 3 0.15 %
Balogd 3 0.15 %
Sárosófalu 3 0.15 %
Alsócsáj 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Áj 3 0.15 %
Füzérnádaska 3 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.15 %
Felsőkemence 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 34.12 %
Szepsi 178 15.49 %
Csécs 34 2.96 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.79 %
Áj 31 2.70 %
Makranc 29 2.52 %
Somodi 26 2.26 %
Tornaújfalu 25 2.18 %
Jánok 23 2.00 %
Perény - Hím 20 1.74 %
Zsarnó 20 1.74 %
Bódvavendégi 18 1.57 %
Mecenzéf 14 1.22 %
Szeszta 14 1.22 %
Tornahorváti 14 1.22 %
Jászó 12 1.04 %
Buzita 11 0.96 %
Debrőd 11 0.96 %
Kenyhec 11 0.96 %
Nagyida 10 0.87 %
Pány 10 0.87 %
Péder 8 0.70 %
Hernádcsány 6 0.52 %
Rozgony 6 0.52 %
Kisida 5 0.44 %
Hernádgecse 5 0.44 %
Reste 5 0.44 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Szádelő 4 0.35 %
Alsólánc 4 0.35 %
Jászóújfalu 4 0.35 %
Lapispatakújtelep 4 0.35 %
Jászómindszent 4 0.35 %
Magyarbőd 3 0.26 %
Garbócbogdány 3 0.26 %
Izdobabeszter 3 0.26 %
Alsótőkés 3 0.26 %
Komaróc 3 0.26 %
Hernádszokoly 3 0.26 %
Nagyszalánc 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Abaújszina 3 0.26 %
Kassamindszent 3 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.17 %
Hilyó 2 0.17 %
Eszkáros 2 0.17 %
Rudnok 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Hernádgönyű 2 0.17 %
Budamér 2 0.17 %
Kassaolcsvár 2 0.17 %
Idabukóc 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Kassabéla 2 0.17 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 9.28 %
Torna 20 3.14 %
Csécs 12 1.89 %
Jászó 11 1.73 %
Tornaújfalu 10 1.57 %
Rozgony 10 1.57 %
Nagyida 10 1.57 %
Buzita 8 1.26 %
Somodi 8 1.26 %
Makranc 7 1.10 %
Zsarnó 6 0.94 %
Reste 6 0.94 %
Lapispatak 6 0.94 %
Idabukóc 6 0.94 %
Debrőd 5 0.79 %
Jánok 5 0.79 %
Perény - Hím 5 0.79 %
Abaújszina 5 0.79 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.63 %
Kassamindszent 4 0.63 %
Alsólánc 4 0.63 %
Tornahorváti 4 0.63 %
Szeszta 4 0.63 %
Izdobabeszter 3 0.47 %
Petőszinye 3 0.47 %
Magyarbőd 3 0.47 %
Komaróc 3 0.47 %
Hernádszokoly 3 0.47 %
Jászóújfalu 3 0.47 %
Kisida 3 0.47 %
Györke 3 0.47 %
Ránk 3 0.47 %
Terebő 3 0.47 %
Enyicke 3 0.47 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Bódvavendégi 2 0.31 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.31 %
Hernádcsány 2 0.31 %
Budamér 2 0.31 %
Kalsa 2 0.31 %
Kecer 2 0.31 %
Kenyhec 2 0.31 %
Mecenzéf 2 0.31 %
Abos 2 0.31 %
Patacskő 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Alsókemence 2 0.31 %
Jászómindszent 1 0.16 %
Pány 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Rudnok 1 0.16 %
Regeteruszka 1 0.16 %
Alsótőkés 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Eszkáros 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Lengyelfalva 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Péder 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Abaújnádasd 1 0.16 %
Hatkóc 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Tarcavajkóc 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Györgyi 1 0.16 %
Bolyár 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Felsőmecenzéf 1 0.16 %
Kassabéla 1 0.16 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.22 %
Szepsi 82 14.21 %
Csécs 20 3.47 %
Tornaújfalu 18 3.12 %
Nagyida 17 2.95 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.60 %
Buzita 12 2.08 %
Áj 12 2.08 %
Szeszta 12 2.08 %
Somodi 11 1.91 %
Bódvavendégi 11 1.91 %
Zsarnó 10 1.73 %
Jászó 10 1.73 %
Makranc 10 1.73 %
Mecenzéf 9 1.56 %
Péder 9 1.56 %
Jászómindszent 8 1.39 %
Tornahorváti 8 1.39 %
Perény - Hím 7 1.21 %
Eszkáros 6 1.04 %
Hernádcsány 6 1.04 %
Abaújszina 6 1.04 %
Alsólánc 5 0.87 %
Kassamindszent 5 0.87 %
Reste 5 0.87 %
Jánok 4 0.69 %
Budamér 4 0.69 %
Baska 4 0.69 %
Kenyhec 4 0.69 %
Jászóújfalu 4 0.69 %
Hernádzsadány 4 0.69 %
Debrőd 4 0.69 %
Komaróc 4 0.69 %
Magyarbőd 4 0.69 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.69 %
Hernádszentistván 3 0.52 %
Kecer 3 0.52 %
Abaújnádasd 3 0.52 %
Alsótőkés 3 0.52 %
Enyicke 3 0.52 %
Hernádgönyű 3 0.52 %
Pány 3 0.52 %
Lapispatak 3 0.52 %
Semse 3 0.52 %
Györke 2 0.35 %
Abaújszakaly 2 0.35 %
Koksóbaksa 2 0.35 %
Kassabéla 2 0.35 %
Felsőmislye 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Tizsite 2 0.35 %
Abaújrákos 2 0.35 %
Bolyár 2 0.35 %
Rozgony 2 0.35 %
Rudnok 2 0.35 %
Izdobabeszter 2 0.35 %
Miglécnémeti 2 0.35 %
Szádelő 2 0.35 %
Benyék 2 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.35 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.27 %
Torna 295 11.67 %
Jászó 262 10.37 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.99 %
Mecenzéf 91 3.60 %
Buzita 78 3.09 %
Szeszta 60 2.37 %
Zsarnó 56 2.22 %
Somodi 52 2.06 %
Tornaújfalu 50 1.98 %
Áj 47 1.86 %
Jászóújfalu 38 1.50 %
Debrőd 35 1.39 %
Bódvavendégi 33 1.31 %
Csécs 33 1.31 %
Alsólánc 29 1.15 %
Perény - Hím 28 1.11 %
Jánok 26 1.03 %
Szádelő 24 0.95 %
Abaújszina 23 0.91 %
Komaróc 22 0.87 %
Nagyida 20 0.79 %
Makranc 20 0.79 %
Reste 20 0.79 %
Péder 17 0.67 %
Felsőmecenzéf 14 0.55 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.06 %
Makranc 115 6.04 %
Csécs 73 3.83 %
Torna 68 3.57 %
Buzita 39 2.05 %
Perény - Hím 36 1.89 %
Tornaújfalu 35 1.84 %
Jánok 30 1.57 %
Pány 26 1.36 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.31 %
Nagyida 23 1.21 %
Mecenzéf 23 1.21 %
Zsarnó 22 1.15 %
Áj 22 1.15 %
Szeszta 20 1.05 %
Györke 19 1.00 %
Komaróc 19 1.00 %
Péder 18 0.94 %
Somodi 17 0.89 %
Jászó 16 0.84 %
Reste 16 0.84 %
Debrőd 15 0.79 %
Kisida 14 0.73 %
Jászómindszent 14 0.73 %
Kenyhec 12 0.63 %
Alsólánc 12 0.63 %
Bódvavendégi 10 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.42 %
Rozgony 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Hernádszentistván 7 0.37 %
Hernádszokoly 6 0.31 %
Izdobabeszter 6 0.31 %
Semse 6 0.31 %
Tornahorváti 6 0.31 %
Abaújszina 6 0.31 %
Idabukóc 6 0.31 %
Abos 6 0.31 %
Hilyó 6 0.31 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.00 %
Rozgony 83 3.80 %
Izdobabeszter 61 2.79 %
Kisida 61 2.79 %
Kassamindszent 53 2.42 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.38 %
Györgyi 51 2.33 %
Hernádcsány 50 2.29 %
Jászómindszent 46 2.10 %
Györke 45 2.06 %
Alsókemence 44 2.01 %
Szepsi 42 1.92 %
Sároskőszeg 42 1.92 %
Kassaolcsvár 41 1.88 %
Regeteruszka 40 1.83 %
Garbócbogdány 39 1.78 %
Budamér 37 1.69 %
Petőszinye 37 1.69 %
Bolyár 36 1.65 %
Mecenzéf 36 1.65 %
Kelecsenyborda 36 1.65 %
Nagyszalánc 33 1.51 %
Benyék 31 1.42 %
Felsőmislye 29 1.33 %
Koksóbaksa 28 1.28 %
Tarcavajkóc 28 1.28 %
Csécs 28 1.28 %
Idabukóc 27 1.24 %
Ránkfüred 27 1.24 %
Lapispatak 27 1.24 %
Kecer 25 1.14 %
Alsótőkés 25 1.14 %
Királynép 25 1.14 %
Felsőcsáj 24 1.10 %
Lengyelfalva 24 1.10 %
Hernádzsadány 24 1.10 %
Rás 23 1.05 %
Hernádszentistván 23 1.05 %
Bátyok 23 1.05 %
Felsőkemence 22 1.01 %
Alsómislye 22 1.01 %
Kassabéla 21 0.96 %
Kalsa 20 0.91 %
Hernádszokoly 20 0.91 %
Füzérnádaska 18 0.82 %
Hernádgecse 18 0.82 %
Baska 18 0.82 %
Semse 17 0.78 %
Ránk 16 0.73 %
Tizsite 16 0.73 %
Torna 15 0.69 %
Abaújszakaly 15 0.69 %
Enyicke 15 0.69 %
Ósvacsákány 15 0.69 %
Aranyida 15 0.69 %
Hilyó 14 0.64 %
Alsóhutka 14 0.64 %
Abaújnádasd 14 0.64 %
Kenyhec 14 0.64 %
Jászó 14 0.64 %
Ósva 14 0.64 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.55 %
Pány 12 0.55 %
Stósz 12 0.55 %
Szaláncújváros 12 0.55 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.46 %
Felsőhutka 10 0.46 %
Terebő 10 0.46 %
Eszkáros 10 0.46 %
Sárosófalu 10 0.46 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.37 %
Szalánchuta 8 0.37 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 26.49 %
Somodi 42 5.68 %
Kecer 28 3.78 %
Mecenzéf 22 2.97 %
Jászómindszent 16 2.16 %
Nagyida 14 1.89 %
Magyarbőd 13 1.76 %
Jászóújfalu 13 1.76 %
Torna 12 1.62 %
Csécs 10 1.35 %
Hernádcsány 8 1.08 %
Buzita 8 1.08 %
Szepsi 8 1.08 %
Kisida 8 1.08 %
Stósz 7 0.95 %
Patacskő 6 0.81 %
Abaújszina 6 0.81 %
Koksóbaksa 4 0.54 %
Felsőmecenzéf 4 0.54 %
Györke 4 0.54 %
Kassamindszent 4 0.54 %
Abaújszakaly 4 0.54 %
Kenyhec 4 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.54 %
Abaújnádasd 4 0.54 %
Hilyó 3 0.41 %
Rozgony 3 0.41 %
Rudnok 3 0.41 %
Regeteruszka 3 0.41 %
Budamér 3 0.41 %
Terebő 3 0.41 %
Szeszta 3 0.41 %
Tarcavajkóc 3 0.41 %
Hernádszokoly 2 0.27 %
Kassaolcsvár 2 0.27 %
Királynép 2 0.27 %
Hernádgecse 2 0.27 %
Lengyelfalva 2 0.27 %
Györgyi 2 0.27 %
Alsómislye 2 0.27 %
Bölzse 2 0.27 %
Kassabéla 2 0.27 %
Ósvacsákány 2 0.27 %
Lapispatakújtelep 2 0.27 %
Kelecsenyborda 2 0.27 %
Garbócbogdány 2 0.27 %
Izdobabeszter 2 0.27 %
Pány 2 0.27 %
Hatkóc 2 0.27 %
Perény - Hím 2 0.27 %
Lapispatak 2 0.27 %
Bolyár 2 0.27 %
Hernádzsadány 2 0.27 %
Ránk 2 0.27 %
Alsótőkés 2 0.27 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.22 %
Rozgony 63 3.91 %
Hernádcsány 61 3.79 %
Jászómindszent 59 3.66 %
Kassamindszent 46 2.86 %
Mecenzéf 42 2.61 %
Izdobabeszter 37 2.30 %
Magyarbőd 35 2.17 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.17 %
Kisida 33 2.05 %
Nagyida 31 1.93 %
Györke 27 1.68 %
Enyicke 27 1.68 %
Hernádgecse 26 1.61 %
Jászó 26 1.61 %
Hernádzsadány 25 1.55 %
Kassaolcsvár 23 1.43 %
Csécs 23 1.43 %
Sároskőszeg 22 1.37 %
Hernádszentistván 22 1.37 %
Koksóbaksa 22 1.37 %
Lapispatak 21 1.30 %
Tarcavajkóc 21 1.30 %
Budamér 20 1.24 %
Nagyszalánc 20 1.24 %
Regeteruszka 19 1.18 %
Somodi 19 1.18 %
Királynép 19 1.18 %
Felsőmislye 19 1.18 %
Makranc 19 1.18 %
Felsőmecenzéf 19 1.18 %
Hernádszokoly 17 1.06 %
Alsómislye 17 1.06 %
Lengyelfalva 17 1.06 %
Baska 16 0.99 %
Semse 16 0.99 %
Abaújnádasd 15 0.93 %
Kecer 14 0.87 %
Stósz 14 0.87 %
Garbócbogdány 14 0.87 %
Idabukóc 14 0.87 %
Abaújszakaly 14 0.87 %
Torna 13 0.81 %
Kassabéla 13 0.81 %
Tizsite 12 0.75 %
Györgyi 12 0.75 %
Bölzse 12 0.75 %
Eszkáros 12 0.75 %
Kisladna 12 0.75 %
Pány 12 0.75 %
Füzérnádaska 11 0.68 %
Alsóhutka 11 0.68 %
Kenyhec 11 0.68 %
Perény - Hím 11 0.68 %
Petőszinye 10 0.62 %
Alsókemence 10 0.62 %
Benyék 10 0.62 %
Abaújszina 10 0.62 %
Szeszta 9 0.56 %
Hilyó 9 0.56 %
Jászóújfalu 9 0.56 %
Lapispatakújtelep 9 0.56 %
Felsőhutka 9 0.56 %
Hernádgönyű 9 0.56 %
Ósva 9 0.56 %
Bolyár 8 0.50 %
Alsótőkés 8 0.50 %
Aranyida 8 0.50 %
Zsarnó 8 0.50 %
Alsócsáj 7 0.43 %
Rudnok 7 0.43 %
Kelecsenyborda 7 0.43 %
Bátyok 7 0.43 %
Szalánchuta 7 0.43 %
Abos 7 0.43 %
Jánok 6 0.37 %
Kalsa 6 0.37 %
Balogd 6 0.37 %
Nagyladna 6 0.37 %
Rás 6 0.37 %
Bódvavendégi 6 0.37 %
Ósvacsákány 6 0.37 %
Kecerlipóc 6 0.37 %
Abaújharaszti 6 0.37 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.31 %
Terebő 5 0.31 %
Buzita 4 0.25 %
Felsőtőkés 4 0.25 %
Ránk 4 0.25 %
Komaróc 4 0.25 %
Felsőkemence 4 0.25 %
Patacskő 3 0.19 %
Bunyita 3 0.19 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.18 %
Lapispatak 242 7.73 %
Budamér 158 5.05 %
Mecenzéf 114 3.64 %
Hernádcsány 106 3.39 %
Lapispatakújtelep 98 3.13 %
Koksóbaksa 86 2.75 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.56 %
Nagyszalánc 77 2.46 %
Királynép 76 2.43 %
Abaújnádasd 76 2.43 %
Kecer 74 2.36 %
Stósz 74 2.36 %
Kisida 74 2.36 %
Rozgony 69 2.20 %
Kalsa 68 2.17 %
Szepsi 58 1.85 %
Izdobabeszter 55 1.76 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.60 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.50 %
Jászómindszent 46 1.47 %
Sároskőszeg 46 1.47 %
Hernádszentistván 46 1.47 %
Magyarbőd 44 1.41 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.28 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.09 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.93 %
Hernádgönyű 29 0.93 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.77 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.58 %
Rudnok 18 0.58 %
Hernádzsadány 18 0.58 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.42 %
Baska 13 0.42 %
Bátyok 13 0.42 %
Abos 13 0.42 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 28.17 %
Jászómindszent 94 8.77 %
Szepsi 75 7.00 %
Stósz 68 6.34 %
Felsőmecenzéf 59 5.50 %
Jászó 40 3.73 %
Kisida 40 3.73 %
Hernádcsány 21 1.96 %
Rozgony 19 1.77 %
Makranc 18 1.68 %
Kassamindszent 17 1.59 %
Torna 16 1.49 %
Lengyelfalva 15 1.40 %
Rudnok 15 1.40 %
Hatkóc 15 1.40 %
Hernádszokoly 14 1.31 %
Királynép 11 1.03 %
Aranyida 11 1.03 %
Koksóbaksa 11 1.03 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.03 %
Jászóújfalu 10 0.93 %
Perény - Hím 9 0.84 %
Pány 9 0.84 %
Idabukóc 9 0.84 %
Garbócbogdány 8 0.75 %
Semse 8 0.75 %
Hernádszentistván 8 0.75 %
Nagyszalánc 8 0.75 %
Magyarbőd 8 0.75 %
Kassaolcsvár 8 0.75 %
Jánok 8 0.75 %
Izdobabeszter 7 0.65 %
Csécs 7 0.65 %
Felsőtőkés 7 0.65 %
Abaújszina 6 0.56 %
Kenyhec 6 0.56 %
Nagyida 6 0.56 %
Györke 6 0.56 %
Abaújszakaly 6 0.56 %
Benyék 6 0.56 %
Sároskőszeg 6 0.56 %
Felsőhutka 6 0.56 %
Abaújnádasd 5 0.47 %
Tarcavajkóc 5 0.47 %
Abos 5 0.47 %
Györgyi 5 0.47 %
Felsőmislye 5 0.47 %
Alsótőkés 5 0.47 %
Budamér 4 0.37 %
Rás 4 0.37 %
Kecerlipóc 4 0.37 %
Kecer 4 0.37 %
Kassabéla 4 0.37 %
Miglécnémeti 4 0.37 %
Buzita 4 0.37 %
Apátka 4 0.37 %
Zsarnó 3 0.28 %
Hernádzsadány 3 0.28 %
Bolyár 3 0.28 %
Enyicke 3 0.28 %
Hernádgönyű 3 0.28 %
Lapispatak 3 0.28 %
Lapispatakújtelep 3 0.28 %
Alsócsáj 3 0.28 %
Szaláncújváros 3 0.28 %
Baska 3 0.28 %
Alsóhutka 3 0.28 %
Somodi 3 0.28 %
Szeszta 3 0.28 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 21.54 %
Makranc 152 9.44 %
Buzita 107 6.64 %
Torna 92 5.71 %
Ránk 82 5.09 %
Csécs 79 4.90 %
Nagyida 72 4.47 %
Szeszta 65 4.03 %
Somodi 56 3.48 %
Debrőd 52 3.23 %
Perény - Hím 49 3.04 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.61 %
Reste 39 2.42 %
Tornaújfalu 36 2.23 %
Komaróc 35 2.17 %
Alsólánc 34 2.11 %
Áj 32 1.99 %
Abaújszina 32 1.99 %
Jánok 31 1.92 %
Zsarnó 30 1.86 %
Jászó 30 1.86 %
Pány 22 1.37 %
Péder 22 1.37 %
Bódvavendégi 19 1.18 %
Mecenzéf 13 0.81 %
Tornahorváti 12 0.74 %
Kecer 11 0.68 %
Hernádcsány 8 0.50 %
Izdobabeszter 8 0.50 %
Szádelő 7 0.43 %
Rudnok 7 0.43 %
Jászóújfalu 7 0.43 %
Stósz 6 0.37 %
Budamér 6 0.37 %
Lapispatak 6 0.37 %
Györke 5 0.31 %
Kassamindszent 5 0.31 %
Kenyhec 5 0.31 %
Jászómindszent 4 0.25 %
Sároskőszeg 4 0.25 %
Lapispatakújtelep 4 0.25 %
Magyarbőd 4 0.25 %
Alsómislye 3 0.19 %
Hernádszentistván 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Miglécnémeti 3 0.19 %
Idabukóc 3 0.19 %
Abaújnádasd 3 0.19 %