SK
LV
.....

Farnad

Község

címer zászló
1974 95% magyar 1910
864 64% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Farnad
Hivatalos szlovák megnevezés:
Farná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkány járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Bakoma, Bakomi-völgy, (Ikladpuszta), (Kis János-tanya), Lipica, (Mácsépuszta), (Pap-erdő), Peres, (Peres-erdő), (Perespuszta), Szikszó, Szőlőhegy (Novosadi), Zsellér föld
Koordináták:
48.00606537, 18.51114082
Terület:
32,74 km2
Rang:
község
Népesség:
1345
Tszf. magasság:
148 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93566
Település kód:
502227
Szervezeti azonosító:
306941
Adóazonosító:
2021023554

A község a Garammenti-hátság erdős dombvonulatának keleti lábánál fekszik, a Kétyi-(Farnadi)-patak partján, enyhén dombos, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt (kisebb részben erdőborította) vidéken, Párkánytól 30 km-re északnyugatra, Köbölkúttól 19 km-re északra, Nagysallótól 11, Lévától 31 km-re délre. A Dunamocsot (33 km) Nagysallóval összekötő 588-as út keresztülhalad a községen, mellékutak kötik össze Csekével (6 km), Bénnyel (14 km), valamint Nyírágón (5,5 km) keresztül Zselízzel (14 km). Északkeletről Nyírágó és Zselíz, északon Nagysalló és Málas, északnyugaton Cseke, nyugaton Kolta és Jászfalu, délről Nagyölved, délkeletről pedig Kural községekkel határos. Északi határa Esztergom és Bars, nyugati határa pedig Esztergom és Komárom megyék történelmi határát alkotja. Határában több puszta létesült a 19. század második felében, melyek mára elpusztultak (Ikladpuszta, Perespuszta, Mácsépuszta).

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott (a vármegye legészakibb községe volt), majd Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz. 1960-ban a Párkányi járás megszüntetésekor a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). Területe (32,74 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-1939: 32,75 km²) .

Népesség

A 19. században vegyes magyar-szlovák községnek 1910-ben 2082, 1921-ben 2227, 1938-ban pedig 2318, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 20,2 % volt. 1945 után 110 belső telepes érkezett a községbe, a magyar lakosság 52,3 %-a reszlovakizált, a tömeges kitelepítés a falut nem érintette és magyar többségét napjainkig megőrizte. 1938-2011 között népességének 43,6 %-át elveszítette, 1991-2011 között 1528-ról 1307-re csökkent a lakosságszám, ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya 15,4 %-ról 24,9 %-ra emelkedett. A romák aránya 8,9 %. A lakosság többsége (68,9 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 11,2 %, az evangélikusoké 10,6 %.

Történelem

Okiratban először 1156-ban említik, Furnod formában, amikor az esztergomi káptalan tulajdona. 1283-ban Furnad-ot István esztergomi bíboros két unokaöccse, Vancse Tamás mester és Orbász pozsegai prépost birtokolja, majd csere útján Ladomér esztergomi érseké lett. Csák Máté rablásai többször érzékenyen megviselték. Nagy Lajos király 1342-ben Telegdi Csanád érseknek adományozza. Kezdetben Bars megyéhez tartozott, a 14. században Esztergom megye része lett. A török világban teljesen elnéptelenedett. A 18. század első felében telepítették újra. 1715-ben szőlőskertje és 52 háztartása volt. 1755-ben 674 volt a lakosok száma. 1787-ben 178 házában 1153 lakos élt. 1828-ban 197 háza volt 1327 lakossal. Határában végződött 1849 áprilisában a nagysallói csata. A község pecsétje 1699-es keltezésű. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához, 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, szőlőtermesztéséről híres községben magyar és szlovák alapiskola és óvoda egyaránt működik, központi községnek számít (egészségügyi központ, kultúrház). Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1730-ban épült barokk stílusban, a református templom 1787-ben, az evangélikus templom pedig 1821-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FARNÁD. Népes magyar, és tót falu Esztergom Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, evangelikusok, és reformátusok, fekszik Nyér, Őlved, Malos, és Cséke faluktól nem meszsze, Bars, és Komárom Vármegyéknek szomszédságokban. Határbéli földgye jó, legelője elég, fája épűletre, és tűzre, szőleje elég, és jó borokat hoznak, vagyonnyainak eladására alkalmatossága, mint Őlvednek, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Farnad, magyar f., Esztergom vmegyében, Kéméndhez 2 órányira. Lakja 800 kath., 315 ref., 300 ágostai, s mindenik felekezetnek van imaháza. Határa fekete agyag s jó buzát terem. Van 2857 h. urb. szántóföldje, 138 1/2 h. rétje, 68 h. szőleje, s az uradalomnak szép erdeje. Birja az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Farnad, nagyközség, a vármegye éjszaki szögletében. Van benne 383 ház és 1969 lakos, a kik közül 1713 magyar és 239 tót ajkú. Vallások szerint így oszlanak meg: 1160 róm. kath., 412 ág. h. ev., 351 ref. és 46 izr. Határa 5691 kat. hold. Első ízben 1156-ban találkozunk e helység nevével az oklevelekben. Ama 20 helység közé tartozott, melyeknek tizedét Martirius (Mártély) érsek ebben az évben az esztergomi káptalannak engedte át. Eredetileg Bars vármegyéhez tartozott. 1283-ban Vancsa Tamás mester, István esztergomi érsek és bibornok unokaöcscse és ennek testvére, Orbász pozsegai prépost voltak itt birtokosok, a kik birtokukat Ladomér esztergomi érseknek adták cserébe. A XIII. század végén és a XIV. század elején sokat szenvedett. 1295-ben a Hunt-Pázmán nembeli Kázmér fia, 1311-ben pedig Csák Máté egyik tisztje, Vörös Bede pusztították az érsek itteni jószágait. Telegdi Csanád érsek 1342-1349 között új adománylevelet nyert Nagy Lajos királytól e helységre. 1295-ben már plébániája is volt. A XIV. században ismét világi birtokosokkal találkozunk Farnadon. 1338-ban Farnadi Petőről emlékeznek meg az oklevelek, a ki Kuralon birtokot vesz zálogba. 1359-ben már Esztergom vármegyéhez számították. 1384-ben szintén Esztergom vármegyében fekvő érseki falu. 1427-ben Vetési Jakab volt az érsek itteni uradalmának tisztje. A XVI. században még a jómódú helységek közé sorozták. 1532-1556 között 10, 12, 1557-ben 13, 1593-ban 9, 1609-ben 8 portája volt. 1647-ben 8 1/4 portát írtak benne össze. A felszabadító hadjárat alatt teljesen elpusztult. 1696-ban még egészen elhagyott volt. Lakosai ekkor a falun kívül, az erdőkben éltek, sőt Damásdon és Oroszkán is lakott egy-egy farnadi jobbágy. A XVIII. század közepén már jelentékenyen benépesült. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint lakosai közül 379 katholikus, 126 református és 169 ágost. evangelikus volt. Templomát 1732-ben építtette gróf Esterházy Imre herczegprímás a helység két rombadőlt egyházának köveiből, melyeknek egyike a falu közepén emelkedett, másika a vízen túl, Bars vármegyében feküdt. 1701-ben már tanítója volt a helységnek. A jelenlegi népiskola 1856-ban épült. 1848-ig az esztergomi érsek földesurasága alá tartozott, ki ma is egyetlen nagyobb birtokosa. A katholikus templomon kívül még két temploma van a községnek; a reformátusoké 1804-ben, az ág. evangélikusoké pedig 1823-ban épült. A község határában végződött 1849 április 29-ikén a nagy-sallói győzelmes ütközet s a győztes magyarok egy része itt ütött tábort. A községnek 1699-ből származó pecsétnyomója van. határában vannak Iklad, Mácsé, Motesiczky tanyák és Peres puszta. A lakosság fogyasztási és tejszövetkezetet tart fenn. Postája helyben van, távíró-állomása Nagysalló, legközelebbi vasúti állomásai Bény és Köbölkút. Hajóállomása Esztergom.

Magyar Katolikus Lexikon

Farnad, v. Esztergom vm. (Farná, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. párkányi esp. ker-ében. - 1156: Furnod. 1810: alapították. Tp-át Szt Péter és Pál tit. sztelték. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1940: m., szl. - Lakói 1840: 721 r.k., 290 ev., 225 ref., 10 izr., 52, össz. 1098; 1910: 1285 r.k., 387 ev., 365 ref., 44 izr., össz. 2082; 1970: össz. 2166, 85,6%-a m.; 1991: össz. 1528, m. 1286 (84,16%); 2001: össz. 1450, m. 1114 (76,83%).- 1957: plnosát, Tímár Imrét (1920-) kiskorúak megrontásának rágalmával 14 é. ítélték. ** Némethy 1894:84. - Schem. Strig. 1917:12. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Farnad. Okleveles említése elsőnek 1156-ban történik s ez időben az esztergomi káptalan tulajdona. 1283-ban István esztergomi bíborosérsek két unokaöccse, Vancse Tamás mester és Orbász pozsegai prépost birtokolja, majd csere útján Ladomér esztergomi érsek kezére kerül. Csák Máté martalócai többször sanyargatták. Nagy Lajos király 1342-ben Telegdi Csanád érseknek adományozza. 1338-ból említik itt birtokosként Farnadi Pétert is, de 1384-ben ismét az érsekségi uradalmak sorában szerepel. A török világban teljesen kipusztult. Plébániája 1295-ben már fennállott, iskoláját 1701-ben említik. Határában a szabadságharc idején honvédeink győzelmet arattak az osztrák felett. A községnek 1699-ből származó pecsétje van. A prágai elnyomásnak keményen ellenállott s emiatt ugyancsak megsanyargatták. Hozzátartozik Ikladpuszta, Mácsépuszta, Perespuszta. A község területe 5691 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 2318.

Csomor István

1886.6.14.
Farnad - megszületett
1950.10.24.
Kálna - elhunyt

Puskás István

1891. 10. 28.
Martos - megszületett
Zólyom - egyházi szolgálatot végzett
Nagysalló - egyházi szolgálatot végzett
Farnad - egyházi szolgálatot végzett
Nagyölved - egyházi szolgálatot végzett
Nagyod - egyházi szolgálatot végzett
Martos - egyházi szolgálatot végzett
1942
Illava
A második világháború idején zsidókat keresztelt, hogy elkerüljék a deportálást, emiatt a szlovák hatóságok 1942-ben letartóztatták és az illavai fegyházban tartották fogva.
1958. 10. 17.
Léva - elhunyt

ifj Dudich László

1901. 3. 9.
Lekér - megszületett
Farnad - tanított
Naszvad - tanított
Izsa - tanított
Lekér - tanított

Dudich Sándor

1906.5.28.
Kéménd - megszületett
1926-1930
Farnad - tanított
1930-1945
Kéménd - tanított
1950-1976
Zselíz - tanított
1976.2.11.
Zselíz - elhunyt

Sárközy Klára

1953.3.12.
Farnad - megszületett
Névelőfordulások
1156
Furnod
1283
Furnad
1293
Fornod
1384
Farnad
1773
Farnad,
1786
Farnad,
1808
Farnád,
1920
Farnád,
1948
Farná
1994
Farnad

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Farnad (Farná) 462
Telefon: 0367734252
Fax: 0367721190

Honlap: farna.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Csomorová Vlasta (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Farkas Emese (SMK-MKP)
Baláž Enikö (SMK-MKP)
Nagy Ján (SMK-MKP)
Góra Zsolt (SMK-MKP)
Mácsadi Tünde (SMK-MKP)
Straňák Ladislav (SMK-MKP)
Skladan Csaba (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Farnadi Posta

Farnad 577

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Farnad 151

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Farnad 151

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Farnad 518

Farnadi Anyakönyvi Hivatal

Farnad 462

Farnadi Községi Hivatal

Farnad 462

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1421 79%
szlovákok 277 15%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 1%
egyéb 79 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1793
magyarok 1974 95%
szlovákok 106 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2082
magyarok 1710 77%
szlovákok 450 20%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 65 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2227
magyarok 1286 84%
szlovákok 235 15%
romák 0 0%
csehek 6 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1528
magyarok 1114 77%
szlovákok 314 22%
romák 7 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1450
magyarok 940 72%
szlovákok 326 25%
romák 14 1%
csehek 6 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 19 1%
összlétszám 1307
magyarok 864 64%
szlovákok 377 28%
romák 39 3%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 65 5%
összlétszám 1349
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1149
Választási részvétel: 47.08 %
Kiadott boríték: 541
Bedobott boríték: 541

Polgármester

Érvényes szavazólap: 506
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Csomorová Vlasta 506 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Farkas Emese 406 SMK-MKP
Baláž Enikö 372 SMK-MKP
Nagy Ján 361 SMK-MKP
Góra Zsolt 352 SMK-MKP
Mácsadi Tünde 338 SMK-MKP
Straňák Ladislav 323 SMK-MKP
Skladan Csaba 300 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 42.86% Független 3 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1119
Választási részvétel: 21.36 %
Kiadott boríték: 239
Bedobott boríték: 239
Választásra jogosult: 1122
Választási részvétel: 19.16 %
Kiadott boríték: 215
Bedobott boríték: 215
Választásra jogosult: 1 130
Választási részvétel: 24,51 %
Kiadott boríték: 277
Bedobott boríték: 277

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 232
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 268
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 186 80.17 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 24 10.34 % SMER - SD
Viliam Mokraň 7 3.02 % KĽS
Peter Oremus 6 2.59 % Független
Regan Belovič 4 1.72 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 3 1.29 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 2 0.86 % MS
Milan Belica 11 5.14% SMER - SD
Iván Farkas 189 70.52 % SMK-MKP
Milan Belica 32 11.94 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 17 6.34 % Független
Milan Uhrík 13 4.85 % ĽSNS
László Hajdu 10 3.73 % MKDA
Renáta Kolenčíková 5 1.87 % Független
Ján Greššo 2 0.75 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 234
Érvényes szavazólap: 272
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Zita Cseri 192 82.05% Független
Beáta Kiss 151 64.53% SMK-MKP
Tibor Csenger 142 60.68% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 125 53.42% SMK-MKP
Dezső Pálffy 121 51.71% SMK-MKP
Róbert Csudai 101 43.16% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 99 42.31% SMK-MKP
Anikó Helység 76 32.48% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Gyurkovics 49 20.94% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lenka Kluchová 34 14.53% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Braun 34 14.53% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Mária Brnáková 29 12.39% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
František Horváth 29 12.39% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Roman Tóth 20 8.55% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 18 7.69% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Baniar 12 5.13% SNS
Alexander Bačík 11 4.70% KDH, SMER - SD
Ladislav Mészáros 8 3.42% KSS
Igor Varga 8 3.42% SMER - SD, KDH
Martin Bátovský 7 2.99% SNS
Jozef Bóna 7 2.99% KSS
Alena Frtúsová 7 2.99% SMER - SD, KDH
Ladislav Vörös 6 2.56% KSS
Rastislav Juhár 6 2.56% SMER - SD, KDH
Jaroslav Ivan 5 2.14% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 5 2.14% SMER - SD, KDH
Oľga Szalmová 5 2.14% Független
Hedviga Makovínyiová 5 2.14% Független
Ján Hamar 4 1.71% KSS
Ľubomír Lőrincz 4 1.71% SMER - SD, KDH
Michal Molnár 4 1.71% KSS
Miloš Zaujec 4 1.71% KDH, SMER - SD
Gabriel Biric 3 1.28% KSS
Jozef Rosipal 3 1.28% ĽS-HZDS
Helena Rosíková 3 1.28% NP
Imrich Králik 2 0.85% ĽS-HZDS
Ivana Rosíková 2 0.85% NP
Jiří Klain 1 0.43% KSS
Emília Nichtová 1 0.43% SMER - SD, KDH
Jozef Kubala 1 0.43% SNS
Peter Laczko 0 0.00% KSS
Zita Cseri 215 79.04% Független
Tibor Csenger 164 60.29% SMK-MKP
Beáta Kiss 135 49.63% SMK-MKP
Peter Drábik 107 39.34% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 106 38.97% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Melinda Bögi Pathó 96 35.29% SMK-MKP
Dezső Pálffy 91 33.46% SMK-MKP
Peter Köpöncei 76 27.94% SMK-MKP
Róbert Csudai 58 21.32% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Pál Zachar 56 20.59% Független
Ondrej Juhász 36 13.24% Független
Miroslav Hasznos 20 7.35% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Alexander Bačík 18 6.62% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Sylvia Horváthová 18 6.62% SME RODINA - Boris Kollár
Igor Éder 15 5.51% Független
Csaba Tolnai 13 4.78% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Rastislav Juhár 12 4.41% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ladislav Urban 12 4.41% ĽS Naše Slovensko
Pavol Novák 11 4.04% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Monika Porubská 11 4.04% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 11 4.04% Független
Ervín Szalma 10 3.68% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Martin Bátovský 9 3.31% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Janáč 9 3.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Jaroslav Tomek 9 3.31% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Pavlovič 9 3.31% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Vörös 8 2.94% KSS
Peter Štefan 8 2.94% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Erika Sulinová 6 2.21% Független
Miroslav Kamenský 5 1.84% KSS
Ján Hamar 5 1.84% KSS
Karol Ižold 4 1.47% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 4 1.47% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Rastislav Jakubík 4 1.47% ĽS Naše Slovensko
Martina Holečková 4 1.47% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ladislav Jakubík 3 1.10% ĽS Naše Slovensko
Igor Gogora 3 1.10% Független
Miloš Zaujec 3 1.10% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zuzana Kotrus Rákociová 3 1.10% Független
Igor Varga 3 1.10% Független
Roman Tóth 3 1.10% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Kútik 2 0.74% KSS
Ján Krtík 2 0.74% Független
Michal Ivanický 1 0.37% KSS
Ivan Murín 1 0.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Jaroslav Ivan 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 12.51 %
Léva 408 11.07 %
Zselíz 372 10.09 %
Palást 202 5.48 %
Nagyölved 187 5.07 %
Farnad 135 3.66 %
Érsekkéty 110 2.99 %
Oroszka 84 2.28 %
Csata 80 2.17 %
Nagysalló 80 2.17 %
Nyírágó 77 2.09 %
Kálna 66 1.79 %
Ipolyfödémes 65 1.76 %
Lekér 60 1.63 %
Ipolyszakállos 59 1.60 %
Garamszentgyörgy 56 1.52 %
Vámosladány 49 1.33 %
Ipolyvisk 47 1.28 %
Alsószemeréd 43 1.17 %
Zsemlér 42 1.14 %
Ipolypásztó 41 1.11 %
Nagytúr 40 1.09 %
Deménd 39 1.06 %
Barsbese 37 1.00 %
Sáró 34 0.92 %
Felsőtúr 34 0.92 %
Százd 32 0.87 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.79 %
Szete 29 0.79 %
Szalatnya 29 0.79 %
Egeg 27 0.73 %
Kistompa 26 0.71 %
Ipolybél 25 0.68 %
Felsőszemeréd 24 0.65 %
Felsőszecse 24 0.65 %
Kisölved 23 0.62 %
Lontó 23 0.62 %
Zalaba 22 0.60 %
Nagyod 20 0.54 %
Felsőpél 19 0.52 %
Málas 18 0.49 %
Garamsalló 16 0.43 %
Barsendréd 14 0.38 %
Gyerk 10 0.27 %
Barsvárad 10 0.27 %
Bori 10 0.27 %
Garamtolmács 9 0.24 %
Kétfegyvernek 9 0.24 %
Garamkovácsi 9 0.24 %
Bakabánya 8 0.22 %
Tőre 7 0.19 %
Alsópél 6 0.16 %
Szántó 5 0.14 %
Töhöl 5 0.14 %
Újbars 4 0.11 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Kisóvár 4 0.11 %
Kural 4 0.11 %
Garamlök 4 0.11 %
Felsőzsember 3 0.08 %
Garamkelecsény 3 0.08 %
Nagygyőröd 3 0.08 %
Alsószecse 3 0.08 %
Borfő 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Bát 2 0.05 %
Hontalmás 2 0.05 %
Dalmad 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Csejkő 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Garamkeszi 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 64.61 %
Kálna 139 2.75 %
Zselíz 135 2.67 %
Garamtolmács 126 2.49 %
Ipolyság 108 2.13 %
Felsőszecse 107 2.11 %
Garamkelecsény 106 2.09 %
Garamszentgyörgy 77 1.52 %
Csejkő 72 1.42 %
Óbars 70 1.38 %
Garamújfalu 67 1.32 %
Bakabánya 59 1.17 %
Újbars 51 1.01 %
Garamkovácsi 48 0.95 %
Kereskény 47 0.93 %
Garamszőllős 46 0.91 %
Berekalja 43 0.85 %
Alsószecse 40 0.79 %
Nagysalló 40 0.79 %
Vámosladány 39 0.77 %
Deménd 33 0.65 %
Felsőzsember 31 0.61 %
Nagykoszmály 29 0.57 %
Garamlök 25 0.49 %
Garamkeszi 24 0.47 %
Nagygyőröd 23 0.45 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.41 %
Alsópél 20 0.40 %
Oroszka 19 0.38 %
Szántó 17 0.34 %
Nagyod 17 0.34 %
Nagyölved 16 0.32 %
Bát 16 0.32 %
Hontnádas 15 0.30 %
Ipolyszakállos 15 0.30 %
Kétfegyvernek 14 0.28 %
Sáró 14 0.28 %
Baka 14 0.28 %
Lekér 13 0.26 %
Farnad 13 0.26 %
Cseke 13 0.26 %
Barsendréd 12 0.24 %
Felsőtúr 12 0.24 %
Barsbese 12 0.24 %
Derzsenye 12 0.24 %
Kural 11 0.22 %
Töhöl 9 0.18 %
Csata 9 0.18 %
Lontó 9 0.18 %
Felsőpél 9 0.18 %
Fakóvezekény 9 0.18 %
Felsőszemeréd 9 0.18 %
Barsvárad 9 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.16 %
Palást 8 0.16 %
Egeg 8 0.16 %
Nyírágó 7 0.14 %
Gyerk 7 0.14 %
Bori 6 0.12 %
Borfő 6 0.12 %
Ipolyvisk 6 0.12 %
Érsekkéty 6 0.12 %
Kistompa 5 0.10 %
Ipolyfödémes 5 0.10 %
Bajka 5 0.10 %
Kiskoszmály 5 0.10 %
Zsemlér 5 0.10 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Nagytúr 4 0.08 %
Hontalmás 4 0.08 %
Százd 4 0.08 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 28.72 %
Léva 345 14.88 %
Zselíz 261 11.25 %
Palást 260 11.21 %
Nagyölved 134 5.78 %
Érsekkéty 95 4.10 %
Farnad 91 3.92 %
Ipolyfödémes 76 3.28 %
Alsószemeréd 72 3.10 %
Ipolyszakállos 65 2.80 %
Nagysalló 64 2.76 %
Oroszka 64 2.76 %
Csata 62 2.67 %
Kálna 62 2.67 %
Ipolyvisk 53 2.29 %
Nagytúr 48 2.07 %
Ipolypásztó 46 1.98 %
Vámosladány 46 1.98 %
Lekér 45 1.94 %
Deménd 39 1.68 %
Kistompa 39 1.68 %
Egeg 38 1.64 %
Szete 37 1.60 %
Garamszentgyörgy 37 1.60 %
Szalatnya 36 1.55 %
Felsőszemeréd 36 1.55 %
Felsőtúr 36 1.55 %
Százd 36 1.55 %
Nyírágó 35 1.51 %
Barsbese 31 1.34 %
Lontó 30 1.29 %
Zsemlér 30 1.29 %
Hontfüzesgyarmat 30 1.29 %
Ipolybél 24 1.03 %
Kisölved 24 1.03 %
Sáró 21 0.91 %
Málas 19 0.82 %
Felsőszecse 17 0.73 %
Fakóvezekény 14 0.60 %
Garamsalló 13 0.56 %
Gyerk 13 0.56 %
Barsendréd 12 0.52 %
Zalaba 11 0.47 %
Nagyod 10 0.43 %
Újbars 10 0.43 %
Bori 10 0.43 %
Tőre 6 0.26 %
Kétfegyvernek 6 0.26 %
Garamlök 5 0.22 %
Töhöl 4 0.17 %
Barsvárad 4 0.17 %
Nagygyőröd 4 0.17 %
Felsőpél 4 0.17 %
Szántó 4 0.17 %
Garamkovácsi 3 0.13 %
Ény 3 0.13 %
Nemesoroszi 2 0.09 %
Garamtolmács 2 0.09 %
Alsópél 2 0.09 %
Garamkelecsény 2 0.09 %
Bajka 2 0.09 %
Kisóvár 2 0.09 %
Csejkő 1 0.04 %
Berekalja 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Felsőzsember 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Bakabánya 1 0.04 %
Óbars 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 37.09 %
Garamtolmács 185 4.60 %
Óbars 87 2.16 %
Garamkelecsény 82 2.04 %
Kálna 81 2.01 %
Ipolyság 76 1.89 %
Garamkovácsi 73 1.82 %
Garamszőllős 67 1.67 %
Garamújfalu 65 1.62 %
Bakabánya 59 1.47 %
Berekalja 57 1.42 %
Zselíz 53 1.32 %
Csejkő 50 1.24 %
Felsőzsember 41 1.02 %
Kereskény 40 1.00 %
Bát 38 0.95 %
Nagykoszmály 36 0.90 %
Garamszentgyörgy 35 0.87 %
Garamkeszi 27 0.67 %
Nagygyőröd 27 0.67 %
Alsópél 25 0.62 %
Újbars 24 0.60 %
Felsőszecse 22 0.55 %
Hontnádas 22 0.55 %
Borfő 21 0.52 %
Nagysalló 20 0.50 %
Alsószecse 20 0.50 %
Szántó 19 0.47 %
Derzsenye 18 0.45 %
Kistompa 17 0.42 %
Bori 17 0.42 %
Barsbese 16 0.40 %
Hontalmás 15 0.37 %
Vámosladány 15 0.37 %
Hontbagonya 12 0.30 %
Lekér 12 0.30 %
Barsendréd 12 0.30 %
Garamlök 11 0.27 %
Deménd 11 0.27 %
Sáró 10 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.25 %
Ipolyszakállos 10 0.25 %
Palást 10 0.25 %
Ény 9 0.22 %
Fakóvezekény 9 0.22 %
Baka 9 0.22 %
Cseke 9 0.22 %
Kural 8 0.20 %
Nagyölved 7 0.17 %
Farnad 6 0.15 %
Nyírágó 6 0.15 %
Kisóvár 6 0.15 %
Töhöl 6 0.15 %
Barsvárad 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Málas 5 0.12 %
Kiskoszmály 5 0.12 %
Nagytúr 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Ipolyfödémes 5 0.12 %
Setétkút 5 0.12 %
Lontó 5 0.12 %
Csata 4 0.10 %
Oroszka 4 0.10 %
Hontbesenyőd 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Dalmad 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Gyerk 3 0.07 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Ipolybél 1 0.02 %
Kisölved 1 0.02 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Nemesoroszi 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 53.68 %
Garamtolmács 205 3.95 %
Kálna 145 2.79 %
Ipolyság 119 2.29 %
Garamkelecsény 119 2.29 %
Garamújfalu 111 2.14 %
Berekalja 105 2.02 %
Csejkő 105 2.02 %
Zselíz 99 1.91 %
Óbars 87 1.68 %
Garamszőllős 86 1.66 %
Bakabánya 74 1.43 %
Nagysalló 72 1.39 %
Felsőszecse 63 1.21 %
Garamkovácsi 58 1.12 %
Újbars 53 1.02 %
Nagykoszmály 52 1.00 %
Alsószecse 48 0.92 %
Kereskény 42 0.81 %
Garamszentgyörgy 41 0.79 %
Vámosladány 41 0.79 %
Garamkeszi 39 0.75 %
Felsőzsember 38 0.73 %
Szántó 37 0.71 %
Garamlök 34 0.65 %
Deménd 33 0.64 %
Nagygyőröd 33 0.64 %
Bát 29 0.56 %
Cseke 28 0.54 %
Baka 27 0.52 %
Derzsenye 26 0.50 %
Nagyölved 25 0.48 %
Barsbese 22 0.42 %
Bori 20 0.39 %
Alsópél 20 0.39 %
Ipolyszakállos 19 0.37 %
Kural 17 0.33 %
Hontnádas 16 0.31 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.31 %
Kétfegyvernek 16 0.31 %
Sáró 15 0.29 %
Oroszka 14 0.27 %
Kiskoszmály 14 0.27 %
Lekér 14 0.27 %
Nagyod 13 0.25 %
Fakóvezekény 13 0.25 %
Barsendréd 12 0.23 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.12 %
Százd 5 0.10 %
Kisóvár 5 0.10 %
Hontalmás 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Kistompa 4 0.08 %
Bajka 4 0.08 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 32.31 %
Garamtolmács 111 3.89 %
Ipolyság 91 3.19 %
Deménd 68 2.38 %
Garamkelecsény 66 2.31 %
Csejkő 60 2.10 %
Zselíz 48 1.68 %
Óbars 47 1.65 %
Garamkovácsi 47 1.65 %
Garamújfalu 46 1.61 %
Bakabánya 46 1.61 %
Kálna 40 1.40 %
Garamszőllős 39 1.37 %
Kereskény 35 1.23 %
Felsőszecse 34 1.19 %
Nagykoszmály 24 0.84 %
Alsópél 23 0.81 %
Felsőzsember 21 0.74 %
Nagysalló 21 0.74 %
Berekalja 19 0.67 %
Alsószecse 19 0.67 %
Garamszentgyörgy 18 0.63 %
Nagygyőröd 18 0.63 %
Garamkeszi 17 0.60 %
Kural 14 0.49 %
Szántó 14 0.49 %
Hontnádas 12 0.42 %
Cseke 11 0.39 %
Oroszka 10 0.35 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.35 %
Ipolyszakállos 10 0.35 %
Garamlök 10 0.35 %
Derzsenye 9 0.32 %
Alsószemeréd 9 0.32 %
Újbars 9 0.32 %
Vámosladány 8 0.28 %
Baka 8 0.28 %
Százd 8 0.28 %
Fakóvezekény 8 0.28 %
Borfő 7 0.25 %
Barsbese 6 0.21 %
Bát 6 0.21 %
Sáró 6 0.21 %
Kistompa 6 0.21 %
Lekér 5 0.18 %
Csata 5 0.18 %
Kétfegyvernek 5 0.18 %
Hontbesenyőd 5 0.18 %
Dalmad 5 0.18 %
Töhöl 5 0.18 %
Felsőszemeréd 5 0.18 %
Egeg 5 0.18 %
Bori 4 0.14 %
Barsendréd 4 0.14 %
Farnad 4 0.14 %
Nagytúr 4 0.14 %
Kiskoszmály 4 0.14 %
Gyerk 3 0.11 %
Nagyölved 3 0.11 %
Palást 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Ipolyvisk 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Bakaszenes 2 0.07 %
Ény 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Felsőtúr 2 0.07 %
Lontó 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Nagyod 2 0.07 %
Nemesoroszi 2 0.07 %
Kisóvár 1 0.04 %
Hontbagonya 1 0.04 %
Felsőpél 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 23.53 %
Kálna 386 14.17 %
Garamtolmács 136 4.99 %
Garamkelecsény 65 2.39 %
Újbars 60 2.20 %
Garamszőllős 48 1.76 %
Óbars 47 1.73 %
Ipolyság 45 1.65 %
Zselíz 44 1.62 %
Garamkovácsi 44 1.62 %
Nagygyőröd 43 1.58 %
Garamlök 40 1.47 %
Alsópél 39 1.43 %
Felsőszecse 39 1.43 %
Bakabánya 37 1.36 %
Garamszentgyörgy 34 1.25 %
Nagysalló 32 1.17 %
Csejkő 32 1.17 %
Berekalja 27 0.99 %
Felsőzsember 27 0.99 %
Alsószecse 25 0.92 %
Garamújfalu 22 0.81 %
Nagykoszmály 20 0.73 %
Barsendréd 17 0.62 %
Barsvárad 17 0.62 %
Szántó 16 0.59 %
Barsbese 14 0.51 %
Garamkeszi 14 0.51 %
Bát 13 0.48 %
Kereskény 13 0.48 %
Deménd 12 0.44 %
Felsőpél 12 0.44 %
Lekér 12 0.44 %
Töhöl 12 0.44 %
Oroszka 11 0.40 %
Csata 10 0.37 %
Bajka 10 0.37 %
Fakóvezekény 10 0.37 %
Kiskoszmály 10 0.37 %
Nagyölved 9 0.33 %
Kétfegyvernek 9 0.33 %
Hontnádas 9 0.33 %
Derzsenye 8 0.29 %
Cseke 8 0.29 %
Vámosladány 8 0.29 %
Felsőtúr 7 0.26 %
Baka 7 0.26 %
Palást 6 0.22 %
Borfő 6 0.22 %
Gyerk 6 0.22 %
Sáró 6 0.22 %
Nagyod 6 0.22 %
Hontbagonya 5 0.18 %
Kistompa 5 0.18 %
Ipolyszakállos 5 0.18 %
Nemesoroszi 4 0.15 %
Hontalmás 4 0.15 %
Kisóvár 4 0.15 %
Lüle 4 0.15 %
Setétkút 4 0.15 %
Ipolyfödémes 3 0.11 %
Ény 3 0.11 %
Kural 3 0.11 %
Százd 3 0.11 %
Peszektergenye 3 0.11 %
Szalatnya 3 0.11 %
Lontó 3 0.11 %
Nyírágó 3 0.11 %
Nagytúr 3 0.11 %
Tőre 3 0.11 %
Egeg 3 0.11 %
Farnad 3 0.11 %
Ipolyvisk 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Alsószemeréd 2 0.07 %
Málas 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 48.19 %
Garamtolmács 136 3.16 %
Garamújfalu 105 2.44 %
Csejkő 94 2.18 %
Garamkelecsény 93 2.16 %
Kereskény 72 1.67 %
Kálna 70 1.63 %
Óbars 69 1.60 %
Ipolyság 69 1.60 %
Bakabánya 65 1.51 %
Garamszőllős 63 1.46 %
Zselíz 55 1.28 %
Garamkovácsi 48 1.12 %
Berekalja 42 0.98 %
Felsőzsember 36 0.84 %
Nagygyőröd 32 0.74 %
Nagysalló 27 0.63 %
Alsószecse 26 0.60 %
Hontnádas 25 0.58 %
Felsőszecse 24 0.56 %
Nagykoszmály 24 0.56 %
Szete 21 0.49 %
Garamlök 21 0.49 %
Alsópél 21 0.49 %
Derzsenye 20 0.46 %
Bát 18 0.42 %
Oroszka 17 0.39 %
Szántó 16 0.37 %
Újbars 15 0.35 %
Ipolyvisk 15 0.35 %
Garamkeszi 14 0.33 %
Kural 14 0.33 %
Lekér 13 0.30 %
Garamszentgyörgy 13 0.30 %
Nagyölved 12 0.28 %
Kiskoszmály 12 0.28 %
Vámosladány 12 0.28 %
Barsbese 12 0.28 %
Barsendréd 12 0.28 %
Lontó 11 0.26 %
Dalmad 11 0.26 %
Baka 9 0.21 %
Cseke 9 0.21 %
Hontalmás 8 0.19 %
Nagytúr 8 0.19 %
Ipolyszakállos 8 0.19 %
Deménd 8 0.19 %
Borfő 8 0.19 %
Kistompa 8 0.19 %
Felsőszemeréd 7 0.16 %
Fakóvezekény 7 0.16 %
Bajka 7 0.16 %
Palást 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Hontbesenyőd 6 0.14 %
Csata 5 0.12 %
Hontbagonya 5 0.12 %
Felsőpél 5 0.12 %
Ény 4 0.09 %
Szalatnya 4 0.09 %
Nyírágó 4 0.09 %
Érsekkéty 3 0.07 %
Ipolyfödémes 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Nagyod 3 0.07 %
Farnad 3 0.07 %
Kétfegyvernek 3 0.07 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.07 %
Peszektergenye 3 0.07 %
Nemesoroszi 3 0.07 %
Lüle 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 57.65 %
Garamtolmács 155 4.08 %
Ipolyság 116 3.05 %
Garamkelecsény 99 2.61 %
Bakabánya 95 2.50 %
Zselíz 82 2.16 %
Kálna 80 2.11 %
Felsőzsember 59 1.55 %
Csejkő 58 1.53 %
Óbars 53 1.40 %
Garamújfalu 53 1.40 %
Berekalja 52 1.37 %
Garamszőllős 49 1.29 %
Nagykoszmály 45 1.18 %
Nagygyőröd 44 1.16 %
Felsőszecse 42 1.11 %
Fakóvezekény 40 1.05 %
Garamkovácsi 39 1.03 %
Bát 37 0.97 %
Kereskény 37 0.97 %
Nagysalló 34 0.89 %
Alsószecse 34 0.89 %
Újbars 34 0.89 %
Garamszentgyörgy 31 0.82 %
Alsópél 29 0.76 %
Palást 28 0.74 %
Garamkeszi 26 0.68 %
Garamlök 25 0.66 %
Derzsenye 23 0.61 %
Cseke 22 0.58 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.58 %
Borfő 21 0.55 %
Vámosladány 20 0.53 %
Lontó 20 0.53 %
Barsbese 19 0.50 %
Szántó 18 0.47 %
Barsendréd 17 0.45 %
Hontnádas 17 0.45 %
Csata 16 0.42 %
Farnad 15 0.39 %
Lekér 15 0.39 %
Baka 15 0.39 %
Nagyölved 14 0.37 %
Ipolyszakállos 14 0.37 %
Kiskoszmály 13 0.34 %
Nagytúr 12 0.32 %
Kisóvár 12 0.32 %
Oroszka 12 0.32 %
Deménd 11 0.29 %
Felsőszemeréd 10 0.26 %
Hontbagonya 10 0.26 %
Bori 9 0.24 %
Hontbesenyőd 9 0.24 %
Hontalmás 8 0.21 %
Töhöl 8 0.21 %
Lüle 8 0.21 %
Ipolyvisk 8 0.21 %
Százd 8 0.21 %
Barsvárad 7 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.18 %
Ény 7 0.18 %
Dalmad 7 0.18 %
Nyírágó 7 0.18 %
Felsőpél 6 0.16 %
Kistompa 6 0.16 %
Sáró 6 0.16 %
Érsekkéty 6 0.16 %
Kural 6 0.16 %
Ipolyfödémes 6 0.16 %
Felsőtúr 5 0.13 %
Zsemlér 5 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Kétfegyvernek 4 0.11 %
Kisölved 3 0.08 %
Málas 3 0.08 %
Bajka 3 0.08 %
Egeg 3 0.08 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Setétkút 1 0.03 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 66.81 %
Garamtolmács 134 3.97 %
Ipolyság 110 3.26 %
Garamkelecsény 108 3.20 %
Garamszőllős 72 2.14 %
Garamújfalu 72 2.14 %
Csejkő 70 2.08 %
Garamkovácsi 69 2.05 %
Óbars 66 1.96 %
Zselíz 66 1.96 %
Kálna 65 1.93 %
Bakabánya 54 1.60 %
Kereskény 52 1.54 %
Felsőszecse 46 1.36 %
Nagykoszmály 44 1.30 %
Nagysalló 33 0.98 %
Újbars 30 0.89 %
Deménd 29 0.86 %
Berekalja 29 0.86 %
Felsőzsember 29 0.86 %
Alsószecse 28 0.83 %
Garamkeszi 25 0.74 %
Garamszentgyörgy 23 0.68 %
Alsópél 22 0.65 %
Hontnádas 22 0.65 %
Bát 21 0.62 %
Garamlök 21 0.62 %
Oroszka 17 0.50 %
Cseke 16 0.47 %
Vámosladány 16 0.47 %
Nagygyőröd 15 0.44 %
Szántó 15 0.44 %
Kiskoszmály 14 0.42 %
Kural 14 0.42 %
Baka 13 0.39 %
Borfő 11 0.33 %
Lekér 10 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.30 %
Hontbesenyőd 10 0.30 %
Kistompa 10 0.30 %
Ipolybél 9 0.27 %
Palást 9 0.27 %
Barsendréd 8 0.24 %
Fakóvezekény 8 0.24 %
Barsvárad 7 0.21 %
Kétfegyvernek 7 0.21 %
Nagyölved 7 0.21 %
Sáró 6 0.18 %
Ipolyszakállos 6 0.18 %
Derzsenye 6 0.18 %
Barsbese 6 0.18 %
Töhöl 6 0.18 %
Felsőszemeréd 6 0.18 %
Felsőtúr 4 0.12 %
Hontalmás 4 0.12 %
Nagytúr 4 0.12 %
Gyerk 4 0.12 %
Egeg 4 0.12 %
Nagyod 4 0.12 %
Hontbagonya 4 0.12 %
Bajka 4 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.12 %
Dalmad 3 0.09 %
Csata 3 0.09 %
Peszektergenye 3 0.09 %
Bori 3 0.09 %
Nyírágó 3 0.09 %
Ipolyfödémes 3 0.09 %
Ipolyvisk 3 0.09 %
Setétkút 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Alsószemeréd 2 0.06 %
Felsőpél 2 0.06 %
Lontó 2 0.06 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 37.62 %
Kereskény 142 5.50 %
Garamújfalu 92 3.56 %
Ipolyság 91 3.52 %
Csejkő 84 3.25 %
Garamtolmács 82 3.17 %
Zselíz 74 2.86 %
Garamkelecsény 73 2.83 %
Garamkovácsi 68 2.63 %
Óbars 60 2.32 %
Garamszőllős 59 2.28 %
Bakabánya 55 2.13 %
Berekalja 48 1.86 %
Felsőzsember 40 1.55 %
Kálna 36 1.39 %
Nagykoszmály 34 1.32 %
Nagysalló 26 1.01 %
Alsópél 25 0.97 %
Garamkeszi 24 0.93 %
Szántó 24 0.93 %
Bát 20 0.77 %
Felsőszecse 18 0.70 %
Hontbesenyőd 17 0.66 %
Kural 17 0.66 %
Cseke 16 0.62 %
Deménd 16 0.62 %
Derzsenye 16 0.62 %
Nagygyőröd 15 0.58 %
Hontnádas 15 0.58 %
Újbars 15 0.58 %
Alsószecse 14 0.54 %
Fakóvezekény 12 0.46 %
Garamszentgyörgy 9 0.35 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.31 %
Borfő 8 0.31 %
Baka 7 0.27 %
Kistompa 7 0.27 %
Egeg 7 0.27 %
Vámosladány 6 0.23 %
Nagyölved 6 0.23 %
Töhöl 6 0.23 %
Sáró 6 0.23 %
Oroszka 6 0.23 %
Dalmad 5 0.19 %
Csata 5 0.19 %
Lekér 5 0.19 %
Palást 5 0.19 %
Barsendréd 5 0.19 %
Ény 4 0.15 %
Gyerk 4 0.15 %
Alsószemeréd 4 0.15 %
Garamlök 4 0.15 %
Felsőtúr 4 0.15 %
Barsbese 3 0.12 %
Kisóvár 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Kiskoszmály 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Felsőszemeréd 3 0.12 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 24.16 %
Zselíz 185 10.52 %
Garamtolmács 97 5.51 %
Ipolyság 69 3.92 %
Bakabánya 52 2.96 %
Óbars 50 2.84 %
Garamkovácsi 44 2.50 %
Lekér 40 2.27 %
Nagysalló 36 2.05 %
Kálna 28 1.59 %
Bát 28 1.59 %
Felsőzsember 26 1.48 %
Garamkelecsény 26 1.48 %
Csejkő 25 1.42 %
Fakóvezekény 24 1.36 %
Garamszentgyörgy 21 1.19 %
Oroszka 20 1.14 %
Garamújfalu 20 1.14 %
Nagygyőröd 18 1.02 %
Nagykoszmály 17 0.97 %
Tőre 17 0.97 %
Újbars 16 0.91 %
Kistompa 16 0.91 %
Cseke 15 0.85 %
Garamlök 15 0.85 %
Deménd 14 0.80 %
Berekalja 13 0.74 %
Alsópél 13 0.74 %
Szántó 12 0.68 %
Csata 11 0.63 %
Kural 11 0.63 %
Nagyölved 11 0.63 %
Sáró 11 0.63 %
Garamkeszi 10 0.57 %
Ipolyvisk 9 0.51 %
Farnad 9 0.51 %
Hontalmás 9 0.51 %
Garamszőllős 9 0.51 %
Felsőszecse 9 0.51 %
Borfő 8 0.45 %
Baka 8 0.45 %
Peszektergenye 7 0.40 %
Töhöl 7 0.40 %
Nyírágó 7 0.40 %
Ipolyszakállos 6 0.34 %
Nagytúr 6 0.34 %
Alsószecse 6 0.34 %
Hontbagonya 6 0.34 %
Vámosladány 6 0.34 %
Málas 5 0.28 %
Kiskoszmály 5 0.28 %
Nemesoroszi 5 0.28 %
Barsbese 5 0.28 %
Zsemlér 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Dalmad 4 0.23 %
Derzsenye 4 0.23 %
Palást 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Hontnádas 4 0.23 %
Alsószemeréd 3 0.17 %
Barsvárad 3 0.17 %
Felsőpél 3 0.17 %
Egeg 3 0.17 %
Felsőszemeréd 3 0.17 %
Érsekkéty 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Lontó 2 0.11 %
Százd 2 0.11 %
Kétfegyvernek 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Lüle 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Kisóvár 2 0.11 %
Bori 2 0.11 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 21.69 %
Garamtolmács 58 3.53 %
Ipolyság 34 2.07 %
Zselíz 30 1.83 %
Kálna 28 1.71 %
Garamkovácsi 25 1.52 %
Garamszőllős 23 1.40 %
Bakabánya 22 1.34 %
Szántó 17 1.04 %
Csejkő 14 0.85 %
Óbars 14 0.85 %
Felsőzsember 14 0.85 %
Újbars 13 0.79 %
Garamújfalu 12 0.73 %
Lekér 12 0.73 %
Bát 11 0.67 %
Nagyölved 11 0.67 %
Oroszka 10 0.61 %
Derzsenye 10 0.61 %
Baka 9 0.55 %
Palást 8 0.49 %
Nagykoszmály 8 0.49 %
Vámosladány 8 0.49 %
Nagysalló 8 0.49 %
Kiskoszmály 8 0.49 %
Cseke 8 0.49 %
Garamkelecsény 8 0.49 %
Garamkeszi 8 0.49 %
Hontalmás 7 0.43 %
Barsendréd 7 0.43 %
Sáró 6 0.37 %
Ény 6 0.37 %
Kistompa 6 0.37 %
Nagygyőröd 6 0.37 %
Alsószemeréd 6 0.37 %
Alsópél 6 0.37 %
Ipolyszakállos 6 0.37 %
Borfő 6 0.37 %
Farnad 5 0.30 %
Ipolybél 5 0.30 %
Felsőtúr 5 0.30 %
Berekalja 5 0.30 %
Töhöl 4 0.24 %
Zsemlér 4 0.24 %
Egeg 4 0.24 %
Garamszentgyörgy 4 0.24 %
Garamlök 4 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.24 %
Fakóvezekény 4 0.24 %
Százd 4 0.24 %
Nemesoroszi 4 0.24 %
Nyírágó 3 0.18 %
Nagyod 3 0.18 %
Ipolypásztó 3 0.18 %
Kereskény 3 0.18 %
Barsbese 3 0.18 %
Alsószecse 3 0.18 %
Deménd 3 0.18 %
Csata 3 0.18 %
Setétkút 2 0.12 %
Bajka 2 0.12 %
Gyerk 2 0.12 %
Zalaba 2 0.12 %
Felsőszecse 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Dalmad 2 0.12 %
Kural 2 0.12 %
Hontbesenyőd 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Ipolyfödémes 2 0.12 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Felsőszemeréd 1 0.06 %
Málas 1 0.06 %
Hontnádas 1 0.06 %
Barsvárad 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Tőre 1 0.06 %
Felsőpél 1 0.06 %
Bori 1 0.06 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 44.07 %
Garamtolmács 131 4.72 %
Garamújfalu 91 3.28 %
Garamkovácsi 84 3.03 %
Ipolyság 82 2.95 %
Garamkelecsény 79 2.85 %
Felsőzsember 77 2.77 %
Bakabánya 76 2.74 %
Borfő 71 2.56 %
Garamszőllős 70 2.52 %
Óbars 66 2.38 %
Csejkő 64 2.31 %
Zselíz 57 2.05 %
Bát 56 2.02 %
Kálna 53 1.91 %
Berekalja 50 1.80 %
Szántó 42 1.51 %
Nagysalló 41 1.48 %
Alsópél 33 1.19 %
Nagykoszmály 31 1.12 %
Hontnádas 27 0.97 %
Palást 26 0.94 %
Újbars 25 0.90 %
Derzsenye 24 0.86 %
Alsószecse 23 0.83 %
Kereskény 22 0.79 %
Garamszentgyörgy 22 0.79 %
Cseke 20 0.72 %
Lekér 20 0.72 %
Garamlök 19 0.68 %
Lontó 19 0.68 %
Garamkeszi 19 0.68 %
Baka 18 0.65 %
Nagytúr 18 0.65 %
Nagyölved 18 0.65 %
Nagygyőröd 18 0.65 %
Oroszka 17 0.61 %
Ipolybél 15 0.54 %
Fakóvezekény 15 0.54 %
Felsőszemeréd 15 0.54 %
Vámosladány 14 0.50 %
Kiskoszmály 14 0.50 %
Deménd 13 0.47 %
Kural 13 0.47 %
Kistompa 13 0.47 %
Nyírágó 12 0.43 %
Hontalmás 12 0.43 %
Sáró 12 0.43 %
Nemesoroszi 11 0.40 %
Barsendréd 11 0.40 %
Felsőszecse 10 0.36 %
Hontbesenyőd 10 0.36 %
Töhöl 9 0.32 %
Farnad 9 0.32 %
Kisóvár 9 0.32 %
Barsbese 9 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.32 %
Dalmad 8 0.29 %
Ipolyszakállos 8 0.29 %
Felsőpél 8 0.29 %
Gyerk 7 0.25 %
Csata 7 0.25 %
Felsőtúr 7 0.25 %
Ipolyvisk 7 0.25 %
Ény 7 0.25 %
Málas 6 0.22 %
Nagyod 5 0.18 %
Kétfegyvernek 5 0.18 %
Bori 5 0.18 %
Bajka 5 0.18 %
Szete 5 0.18 %
Lüle 5 0.18 %
Setétkút 4 0.14 %
Barsvárad 4 0.14 %
Alsószemeréd 4 0.14 %
Hontbagonya 4 0.14 %
Érsekkéty 4 0.14 %
Egeg 3 0.11 %
Peszektergenye 3 0.11 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 65.11 %
Garamtolmács 180 4.10 %
Garamkelecsény 93 2.12 %
Kálna 87 1.98 %
Csejkő 83 1.89 %
Ipolyság 78 1.78 %
Garamszőllős 70 1.60 %
Garamújfalu 61 1.39 %
Berekalja 55 1.25 %
Óbars 53 1.21 %
Bakabánya 52 1.19 %
Zselíz 48 1.09 %
Felsőzsember 45 1.03 %
Garamkovácsi 44 1.00 %
Kereskény 42 0.96 %
Nagysalló 40 0.91 %
Újbars 37 0.84 %
Bát 35 0.80 %
Palást 33 0.75 %
Felsőszecse 32 0.73 %
Alsószecse 24 0.55 %
Garamkeszi 23 0.52 %
Nagykoszmály 23 0.52 %
Nagygyőröd 22 0.50 %
Garamszentgyörgy 22 0.50 %
Szántó 21 0.48 %
Derzsenye 21 0.48 %
Hontnádas 20 0.46 %
Garamlök 19 0.43 %
Alsópél 19 0.43 %
Deménd 18 0.41 %
Sáró 16 0.36 %
Baka 15 0.34 %
Oroszka 14 0.32 %
Borfő 14 0.32 %
Kistompa 13 0.30 %
Kural 13 0.30 %
Vámosladány 12 0.27 %
Hontalmás 10 0.23 %
Barsendréd 10 0.23 %
Ipolyszakállos 9 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.21 %
Kiskoszmály 9 0.21 %
Barsbese 9 0.21 %
Lekér 8 0.18 %
Lontó 8 0.18 %
Kisóvár 8 0.18 %
Cseke 7 0.16 %
Egeg 7 0.16 %
Fakóvezekény 7 0.16 %
Nagyod 6 0.14 %
Barsvárad 5 0.11 %
Nagytúr 5 0.11 %
Nemesoroszi 5 0.11 %
Csata 5 0.11 %
Nagyölved 5 0.11 %
Felsőszemeréd 5 0.11 %
Töhöl 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Hontbagonya 4 0.09 %
Dalmad 4 0.09 %
Felsőtúr 4 0.09 %
Ény 4 0.09 %
Peszektergenye 4 0.09 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Hontbesenyőd 3 0.07 %
Setétkút 2 0.05 %
Bajka 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Szalatnya 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Farnad 2 0.05 %
Ipolyfödémes 2 0.05 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 25.48 %
Kálna 114 16.69 %
Garamtolmács 38 5.56 %
Zselíz 32 4.69 %
Garamkovácsi 29 4.25 %
Ipolyság 22 3.22 %
Garamszőllős 20 2.93 %
Óbars 19 2.78 %
Bakabánya 16 2.34 %
Bát 14 2.05 %
Garamújfalu 13 1.90 %
Alsópél 11 1.61 %
Felsőzsember 10 1.46 %
Újbars 10 1.46 %
Nagygyőröd 10 1.46 %
Derzsenye 9 1.32 %
Lekér 8 1.17 %
Oroszka 8 1.17 %
Nagysalló 8 1.17 %
Garamlök 7 1.02 %
Bori 7 1.02 %
Barsvárad 6 0.88 %
Borfő 6 0.88 %
Palást 6 0.88 %
Garamkelecsény 6 0.88 %
Kiskoszmály 5 0.73 %
Hontalmás 5 0.73 %
Csejkő 5 0.73 %
Felsőszecse 5 0.73 %
Kereskény 5 0.73 %
Tőre 5 0.73 %
Nagykoszmály 5 0.73 %
Vámosladány 5 0.73 %
Szántó 5 0.73 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.59 %
Csata 4 0.59 %
Garamszentgyörgy 3 0.44 %
Nagytúr 3 0.44 %
Kural 3 0.44 %
Garamkeszi 3 0.44 %
Málas 3 0.44 %
Nyírágó 3 0.44 %
Baka 3 0.44 %
Sáró 3 0.44 %
Cseke 3 0.44 %
Kistompa 3 0.44 %
Fakóvezekény 3 0.44 %
Szalatnya 2 0.29 %
Nemesoroszi 2 0.29 %
Deménd 2 0.29 %
Bajka 2 0.29 %
Töhöl 2 0.29 %
Alsószecse 2 0.29 %
Felsőtúr 2 0.29 %
Érsekkéty 2 0.29 %
Alsószemeréd 2 0.29 %
Ipolybél 2 0.29 %
Nagyod 2 0.29 %
Kétfegyvernek 2 0.29 %
Farnad 2 0.29 %
Egeg 2 0.29 %
Berekalja 2 0.29 %
Ipolypásztó 1 0.15 %
Zalaba 1 0.15 %
Peszektergenye 1 0.15 %
Kisóvár 1 0.15 %
Setétkút 1 0.15 %
Ipolyszakállos 1 0.15 %
Barsendréd 1 0.15 %
Ény 1 0.15 %
Bakaszenes 1 0.15 %
Ipolyvisk 1 0.15 %
Dalmad 1 0.15 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 38.40 %
Garamtolmács 146 11.26 %
Garamkovácsi 97 7.48 %
Óbars 66 5.09 %
Bakabánya 53 4.09 %
Ipolyság 46 3.55 %
Zselíz 43 3.32 %
Garamkelecsény 41 3.16 %
Garamszőllős 40 3.08 %
Csejkő 33 2.54 %
Lekér 33 2.54 %
Garamújfalu 32 2.47 %
Nagygyőröd 31 2.39 %
Felsőzsember 30 2.31 %
Bát 30 2.31 %
Kálna 27 2.08 %
Nagykoszmály 24 1.85 %
Garamkeszi 21 1.62 %
Újbars 19 1.46 %
Nagysalló 19 1.46 %
Garamlök 18 1.39 %
Alsópél 17 1.31 %
Kistompa 16 1.23 %
Szántó 16 1.23 %
Tőre 16 1.23 %
Berekalja 15 1.16 %
Deménd 13 1.00 %
Fakóvezekény 13 1.00 %
Kiskoszmály 13 1.00 %
Garamszentgyörgy 12 0.93 %
Csata 11 0.85 %
Ipolyvisk 11 0.85 %
Oroszka 11 0.85 %
Cseke 10 0.77 %
Vámosladány 9 0.69 %
Hontalmás 9 0.69 %
Borfő 8 0.62 %
Nagyölved 7 0.54 %
Derzsenye 7 0.54 %
Hontbagonya 7 0.54 %
Kereskény 7 0.54 %
Baka 7 0.54 %
Töhöl 7 0.54 %
Zsemlér 6 0.46 %
Barsbese 6 0.46 %
Kural 5 0.39 %
Bakaszenes 5 0.39 %
Alsószecse 5 0.39 %
Felsőszemeréd 5 0.39 %
Farnad 4 0.31 %
Felsőpél 4 0.31 %
Peszektergenye 4 0.31 %
Felsőszecse 4 0.31 %
Dalmad 4 0.31 %
Palást 4 0.31 %
Ipolyszakállos 4 0.31 %
Barsendréd 3 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.23 %
Lüle 3 0.23 %
Hontnádas 3 0.23 %
Ény 3 0.23 %
Felsőtúr 3 0.23 %
Sáró 3 0.23 %
Gyerk 2 0.15 %
Nemesoroszi 2 0.15 %
Kétfegyvernek 2 0.15 %
Nagyod 2 0.15 %
Ipolybél 2 0.15 %
Bori 2 0.15 %
Nyírágó 2 0.15 %
Nagytúr 2 0.15 %
Kisóvár 2 0.15 %
Málas 2 0.15 %
Érsekkéty 2 0.15 %
Barsvárad 2 0.15 %
Százd 1 0.08 %
Ipolyfödémes 1 0.08 %
Alsószemeréd 1 0.08 %
Lontó 1 0.08 %
Szalatnya 1 0.08 %
Bajka 1 0.08 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 34.99 %
Garamtolmács 140 7.25 %
Óbars 63 3.26 %
Ipolyság 58 3.00 %
Bakabánya 54 2.80 %
Zselíz 52 2.69 %
Garamkovácsi 51 2.64 %
Garamkelecsény 51 2.64 %
Lekér 38 1.97 %
Garamújfalu 38 1.97 %
Felsőzsember 36 1.86 %
Bát 35 1.81 %
Csejkő 33 1.71 %
Kálna 30 1.55 %
Nagygyőröd 30 1.55 %
Nagysalló 24 1.24 %
Alsópél 22 1.14 %
Garamkeszi 22 1.14 %
Újbars 21 1.09 %
Garamlök 21 1.09 %
Nagykoszmály 20 1.04 %
Szántó 19 0.98 %
Garamszőllős 19 0.98 %
Deménd 19 0.98 %
Cseke 17 0.88 %
Tőre 17 0.88 %
Berekalja 17 0.88 %
Kistompa 15 0.78 %
Fakóvezekény 11 0.57 %
Ipolyvisk 11 0.57 %
Hontalmás 11 0.57 %
Vámosladány 11 0.57 %
Garamszentgyörgy 10 0.52 %
Derzsenye 10 0.52 %
Csata 9 0.47 %
Oroszka 9 0.47 %
Felsőszecse 9 0.47 %
Borfő 9 0.47 %
Baka 8 0.41 %
Nagyölved 8 0.41 %
Felsőszemeréd 7 0.36 %
Töhöl 7 0.36 %
Dalmad 6 0.31 %
Palást 6 0.31 %
Alsószecse 6 0.31 %
Barsbese 6 0.31 %
Hontbagonya 6 0.31 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Sáró 2 0.10 %
Szalatnya 2 0.10 %
Hontbesenyőd 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Nagyod 2 0.10 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 28.01 %
Garamtolmács 105 5.99 %
Lekér 80 4.56 %
Zselíz 80 4.56 %
Ipolyság 71 4.05 %
Óbars 59 3.37 %
Bakabánya 50 2.85 %
Garamkovácsi 45 2.57 %
Garamkelecsény 35 2.00 %
Garamújfalu 34 1.94 %
Felsőzsember 31 1.77 %
Bát 29 1.65 %
Kálna 29 1.65 %
Csejkő 27 1.54 %
Nagysalló 25 1.43 %
Oroszka 25 1.43 %
Nagygyőröd 23 1.31 %
Deménd 20 1.14 %
Garamszőllős 19 1.08 %
Szántó 19 1.08 %
Garamkeszi 19 1.08 %
Alsópél 18 1.03 %
Újbars 18 1.03 %
Tőre 17 0.97 %
Fakóvezekény 15 0.86 %
Cseke 15 0.86 %
Kistompa 14 0.80 %
Garamlök 14 0.80 %
Baka 14 0.80 %
Nagykoszmály 13 0.74 %
Ipolyvisk 12 0.68 %
Garamszentgyörgy 12 0.68 %
Hontalmás 12 0.68 %
Farnad 12 0.68 %
Csata 12 0.68 %
Ipolyszakállos 11 0.63 %
Nagyölved 10 0.57 %
Berekalja 10 0.57 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.40 %
Sáró 7 0.40 %
Kiskoszmály 7 0.40 %
Felsőtúr 7 0.40 %
Peszektergenye 7 0.40 %
Vámosladány 6 0.34 %
Borfő 6 0.34 %
Lontó 5 0.29 %
Hontbagonya 5 0.29 %
Barsbese 5 0.29 %
Palást 5 0.29 %
Dalmad 5 0.29 %
Barsvárad 5 0.29 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 9.27 %
Ipolyság 35 2.08 %
Zselíz 23 1.37 %
Garamtolmács 23 1.37 %
Vámosladány 15 0.89 %
Garamkovácsi 14 0.83 %
Kálna 13 0.77 %
Bakabánya 10 0.59 %
Oroszka 9 0.54 %
Garamszőllős 8 0.48 %
Farnad 8 0.48 %
Szántó 8 0.48 %
Bori 8 0.48 %
Nagysalló 7 0.42 %
Lekér 6 0.36 %
Nagygyőröd 6 0.36 %
Nagyölved 6 0.36 %
Garamszentgyörgy 6 0.36 %
Hontalmás 5 0.30 %
Ény 5 0.30 %
Kereskény 5 0.30 %
Garamkeszi 5 0.30 %
Ipolyszakállos 5 0.30 %
Garamújfalu 5 0.30 %
Újbars 5 0.30 %
Felsőszecse 5 0.30 %
Alsópél 5 0.30 %
Csata 5 0.30 %
Kural 4 0.24 %
Felsőtúr 4 0.24 %
Berekalja 4 0.24 %
Ipolybél 4 0.24 %
Felsőzsember 4 0.24 %
Csejkő 4 0.24 %
Nagykoszmály 4 0.24 %
Ipolyfödémes 3 0.18 %
Töhöl 3 0.18 %
Óbars 3 0.18 %
Peszektergenye 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Kistompa 3 0.18 %
Baka 3 0.18 %
Nyírágó 3 0.18 %
Barsendréd 3 0.18 %
Palást 3 0.18 %
Alsószemeréd 3 0.18 %
Barsbese 3 0.18 %
Ipolyvisk 3 0.18 %
Bát 3 0.18 %
Derzsenye 3 0.18 %
Deménd 3 0.18 %
Fakóvezekény 2 0.12 %
Sáró 2 0.12 %
Bajka 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Bakaszenes 2 0.12 %
Kiskoszmály 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Garamlök 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Tőre 2 0.12 %
Felsőszemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Cseke 1 0.06 %
Setétkút 1 0.06 %
Alsószecse 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Garamkelecsény 1 0.06 %
Borfő 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Barsvárad 1 0.06 %
Nemesoroszi 1 0.06 %
Dalmad 1 0.06 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 20.90 %
Léva 271 9.14 %
Ipolyság 59 1.99 %
Lekér 42 1.42 %
Garamtolmács 42 1.42 %
Garamkovácsi 23 0.78 %
Oroszka 23 0.78 %
Nagysalló 23 0.78 %
Csata 23 0.78 %
Sáró 21 0.71 %
Bakabánya 20 0.67 %
Garamkelecsény 19 0.64 %
Garamújfalu 17 0.57 %
Garamszentgyörgy 16 0.54 %
Óbars 12 0.40 %
Kural 11 0.37 %
Nagyölved 11 0.37 %
Farnad 11 0.37 %
Felsőzsember 11 0.37 %
Deménd 11 0.37 %
Garamszőllős 11 0.37 %
Csejkő 11 0.37 %
Peszektergenye 10 0.34 %
Palást 9 0.30 %
Nyírágó 9 0.30 %
Kétfegyvernek 9 0.30 %
Nagygyőröd 9 0.30 %
Ipolyszakállos 9 0.30 %
Garamkeszi 9 0.30 %
Berekalja 9 0.30 %
Nagykoszmály 8 0.27 %
Kálna 8 0.27 %
Ipolyfödémes 7 0.24 %
Alsópél 7 0.24 %
Kisóvár 7 0.24 %
Kistompa 7 0.24 %
Cseke 6 0.20 %
Felsőszemeréd 6 0.20 %
Derzsenye 6 0.20 %
Alsószecse 6 0.20 %
Újbars 6 0.20 %
Kereskény 6 0.20 %
Fakóvezekény 5 0.17 %
Nemesoroszi 5 0.17 %
Nagytúr 5 0.17 %
Barsbese 5 0.17 %
Érsekkéty 5 0.17 %
Lontó 5 0.17 %
Ipolyvisk 5 0.17 %
Málas 5 0.17 %
Felsőszecse 4 0.13 %
Nagyod 4 0.13 %
Hontalmás 4 0.13 %
Szántó 4 0.13 %
Százd 4 0.13 %
Garamlök 3 0.10 %
Barsvárad 3 0.10 %
Felsőpél 3 0.10 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.10 %
Garamsalló 3 0.10 %
Ipolypásztó 3 0.10 %
Bát 3 0.10 %
Hontnádas 3 0.10 %
Vámosladány 2 0.07 %
Felsőtúr 2 0.07 %
Egeg 2 0.07 %
Töhöl 2 0.07 %
Ény 2 0.07 %
Hontbesenyőd 2 0.07 %
Ipolybél 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Borfő 2 0.07 %
Setétkút 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Barsendréd 1 0.03 %
Gyerk 1 0.03 %
Bajka 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Kiskoszmály 1 0.03 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 1 828 39.43 %
Garamtolmács 225 4.85 %
Óbars 153 3.30 %
Bakabánya 147 3.17 %
Garamszőllős 128 2.76 %
Garamkelecsény 124 2.67 %
Kálna 117 2.52 %
Ipolyság 114 2.46 %
Garamkovácsi 99 2.14 %
Garamújfalu 99 2.14 %
Zselíz 95 2.05 %
Csejkő 90 1.94 %
Felsőzsember 85 1.83 %
Bát 73 1.57 %
Újbars 69 1.49 %