SK
NZ
.....

Fajkürt

Község

címer zászló
639 86% magyar 1910
6 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dedinka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
(Alsómajor), (Ambrómajor), (Armaipuszta), Árma-hegy, (Fajkürti szőlők), Farkasverem, Gyep, Hosszú-hegy, Jelení kút, Kisfajkürt, Nagyfajkürt, (Peresmajor), Pod Leveledom, Rétek völgye, Riedky háj, Rubanica, Štvrtá časť, Tankoš, Tatarské kopce, Templom mögött, Trstina, Új-földek, Vadalmás-hegy, Záhumanica
Koordináták:
48.06473923, 18.42176247
Terület:
18,52 km2
Rang:
község
Népesség:
728
Tszf. magasság:
194 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94150
Település kód:
503134
Szervezeti azonosító:
308854
Adóazonosító:
2021059337

Fajkürt a Garammenti-hátság dombvidékén, a Fajkürti-patak (Dedinský potok) völgyében, Érsekújvártól 32 km-re északkeletre, Lévától 31 km-re délnyugatra fekszik. Nyugatról a Hosszú-hegy (287 m), keletről az Árma-hegy (219 m) határolja a harmadik katonai felmérés térképén Rétek völgye néven szereplő völgyet, melynek középpontjában, 170 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik a község központja, Nagyfajkürt (Dedinka), tőle 1 km-re északra pedig Kisfajkürt (Hurbanovce) településrész. Határában a 20. század elején még fennálló Peres-, Alsó- és Ambrómajor puszták mára eltűntek. Nagyfajkürttől délre 25 hektáros víztárolót létesítettek. Határa túlnyomórészt szántóföld, területének mára alig 5,8 %-át borítja erdő. Délnyugatról Kolta és Komáromcsehi, nyugatról Újlót, északról Pozba és Barsbaracska, keletről Fakóvezekény, délkeletről pedig Cseke községekkel határos. Délnyugati határa Bars és Komárom vármegyék történelmi határát alkotta évszázadokon keresztül. Az Érsekújvárt Ipolysággal összekötő 75-ös főút Fajkürt délnyugati határán halad, az erről az útról Cseke közelében leágazó 1530-as számú mellékúton közelíthető meg Cseke (6,5 km) és Pozba (7 km) felől. A szomszédos Fakóvezekénnyel (6 km) a Kisfajkürtnél elágazó 1576-os út teremt összeköttetést.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után is a Verebélyi járás része maradt. 1938-ban a magyar közigazgatásban az ekkor létrehozott Bars és Hont egyesített vármegyéhez és a Lévai járáshoz csatolták. 1945-ben ismét Csehszlovákiához került, 1949-1960 között a Nagysurányi járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után az Érsekújvári járáshoz csatolták. Területe (18,52 km²) az elmúlt évszázad során nem változott. Kisfajkürt telepesfalut 1937-ben önálló községgé szervezték, azonban 1938-ban a magyar hatóságok visszacsatolták Fajkürthöz, 1945-1960 között újra önálló község volt.

Népesség

Fajkürt a szlovák-magyar nyelvhatár közelében fekvő, ma már csaknem teljesen szlovák lakosságú község. A 18. század végén vegyes lakosságú, de szlovák többségű kuriális község lakossága a 19. század végén már rohamosan magyarosodott (1880-ban a lakosság 62,7 %-a, 1910-ben 86,4 %-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek). A kettős identitású lakosságnak 1921-ben már csak egyhatoda, a Magyarországhoz csatolás után (1941-ben) viszont újra túlnyomó többsége (86,9 %) magyarnak vallotta magát. A nemzetiségváltáshoz hozzájárult az 1921-ben létrehozott Kisfajkürt kolónia is, melynek 1930-ban már 303 lakosa volt. A kettős identitás 1945 utáni megszűnésével Fajkürt színszlovák községgé vált (2011-ben 98,3 % volt szlovák nemzetiségű). 1961-ben érte el maximális lakosságszámát (1349 fő), majd 1970-1991-között népességének egyharmadát elveszítette az elvándorlás révén. Az 1991-2011 közötti időszakban az elöregedő község lakosságszáma további 12,6 %-kal csökkent (880 főről 769-re). A lakosság túlnyomó többsége (2011-ben 89,7 %) római katolikus vallású. 2011-ben a község népességének 85,6 %-a (658 fő) élt Nagyfajkürt és 14,4 %-a (111 fő) Kisfajkürt településrészen.

Történelem

Fajkürt falut 1227-ben "Kurt" néven említik először, 1290-ben "Faykurth", 1327-ben "Kyurth" néven szerepel a forrásokban. Első ismert birtokosa a Kürthy-család volt, innen ered neve is (az előtag a fa főnév -i képzős alakjából ered). A 14. század elejéig Komárom vármegyéhez tartozott, majd egész a 20. századig Bars vármegyéhez. 1311-ben Csák Máté hadai dúlták fel. A 16. századtól többek között a Litassy- és a Botka-családnak volt itt birtoka. 1669-ben a török hadak és Pálffy csapatai közötti harcokban teljesen elpusztult. A Rákóczi-szabadságharc során is állandó harcok színhelye. A Kürthy-család 1712-ben kegyvesztetté vált, birtokait Szluka Ferenc kapta, aki Zólyom, Trencsén, Pozsony és Nyitra vármegyékből telepített ide szlovák lakosságot. Ekkoriban kapta a Dedinka ("falucska") szlovák nevet. Fajkürt 1809-ben alakult önálló plébániává. Kisfajkürt majort 1808-ban említik először. A 19. század elején Plathy Mihály vármegyei jegyző épített itt kúriát. 1828-ban 107 házában 686 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1851-ben még jelentős gyümölcs- (főleg szilva) és szőlőtermesztése volt, mára ez az ágazat szinte teljesen jelentőségét veszítette. 1920-ig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott. 1921-ben Kisfajkürt major helyén szlovák telepesfalut (kolóniát) hoztak létre, ahol 438 hektáros területen 62, főként Árva megyéből érkezett család kapott földet. Az 1930-ban már 303 lakosú kolónia 1937-1938, majd 1945-1960 között (először Nový Fajkurt, majd Hurbanovce néven) önálló községgé alakult, ma Fajkürt egyik településrésze. 1936-38-ban épült meg a szilárd burkolatú út a pozbai vasútállomáshoz. 1938-1945 között Magyarországhoz csatolták, majd 1945 márciusától újra Csehszlovákia része lett.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Szűz Mária nevének szentelt római katolikus templomát késő barokk stílusban építették 1784-ben. A Platthy- és az Ambró-családok egykori kúriái a 19. század első felében épültek klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FAJKÜRT. S. Gyegyinka. Tót falu Bars Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Csekéhez három fertály órányira, az Esztergomi ő Érseki Megyében. Határja középszerű, birtokosa Nemes Kürthi Uraság.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Fájkürth, tót-magyar falu, Bars vármegyében. Fekszik egy kies és termékeny dombon, a Komárom vmegyei határszéltől egy mértföldnyire 607 kath., 34 evang., 32 ref. lak. Kathol. paroch. templom. Nagy szőlőhegy és legelő. Sok szilvás és gyümölcsös kertek. Derék erdő. Termeszt buzát, kukoriczát, kendert, lóherét s a t. F. u. több közbirtokosok. Ut. posta Érsekujvár.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Lévától délnyugatra fekszik Fajkürth község; régi nemes közbirtokos lakossággal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyfajkürt, Komárommegye határán fekvő magyar kisközség, 700 róm. kath. vallású lakossal. E községbe olvadt Kisfajkürt kisközség is. Hajdan érseki birtok volt és egyike a Csák Máté által 1311-ben feldúlt községeknek. Akkoriban Kürth néven találjuk említve. Az újabb korban már több birtokosát ismerjük. Ezek a Litassy, Ruffy, Ambró, Kürthy, Bende, Botka, Gelléri, Mátéffy, Lévay és az Abonyi-Csiba családok. Ez utóbbiból származik Abonyi Árpád író is. Itt volt Platthy Mihálynak, a vármegye híres főjegyzőjének nevezetes kúriája. Most Ambró Istvánnak van itt nagyobb birtoka és régi urilaka, melyet Ambró Antal 1830-ban kezdett építtetni és a fia fejezett be. Kath. temploma 1784-ben épült. Postája van, távirója és vasúti állomása Perbeteszentmiklós.

Magyar Katolikus Lexikon

Fajkürt, Nagyfajkürt, v. Bars vm. (Dedinka, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. lekéri esp. ker-ében. - 1227: Kurt. 1809: alapították. Tp-át 1753: Szűz Mária neve tit. sztelték. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl., ném. - Lakói 1940: 1049 r.k., 5 ev., 48 ref., 19 izr., 3 egyéb vall., össz. 1124. ** Némethy 1894:176. - Gerecze II:159. - Schem. Strig. 1917:60.

Helységnévtár

Fajkürth (Kis-), rk. 128 Nagy-Fajkürt, ág. 1 - , ref. - Pozba, izr. - Verebély. Fajkürth (Nagy-) (Faykürth), (Leveled p.) RK. 428 Esztergom, ág. 25 Fakó-Vezekény, ref. 25 Pozba, izr. 26 Verebély.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Fajkürt. A régi följegyzésekben Kürth néven találjuk. Földesurai: a Litassy-, Ambró-, Kürthy-, Botka-, Gelléri-, Mátéffy-, Ruffi-, Bende-, Lévay- és az Abonyi-Csiba-családok. Régebben érseki birtok volt. A vele szomszédos Kisfajkürt községet magába olvasztotta. Egyike azon községeknek, amelyek áldozatul estek Csák Máté 1311-iki dúlásának. A kuruc háborúk sorsfordulatait is erősen megsínylette. Prága csehesítő politikájának keményen ellenállt. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Alsómajor, Foglármajor, Kisfajkürt telep, Peresmajor. A község területe 3218 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1070.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Fajkürt plébániáját 1786-ban szervezték és a következő évtől vannak anyakönyvei. Templomát Szűz Mária szent nevének tiszteletére szentelték fel. A hívek anyanyelve magyar és szlovák. Kegyura a vallásalap. Plébánosa: Beregszegy András.

Névelőfordulások
1227
Kurt
1290
Faykurth
1327
Kyurth
1773
Faj-Kürth,
1786
Kürth, Faj-Kürth,
1808
Dedinka-Fájkürt, Dědinka,
1863
Nagyfajkürt,
1907
Fajkürt,
1920
Fajkurt,
1927
Dedinka, Fajkurt,
1938
Fajkürt,
1945
Dedinka, Fajkurt,
1948
Dedinka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Dedinka) 97
Telefon: 0356518111

Honlap: dedinka.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Belanová Viera (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Žilinová Emília (KDH)
Mechura Jozef (KDH)
Hríň Ján (SMER-SD)
Mičík Stanislav (SMER-SD)
Miklová Mária (SMER-SD)
Goda Miroslav (SMER-SD)
Žiga Jozef (SMER-SD)
KDH 29% KDH 2 képviselö SMER-SD 71% SMER-SD 5 képviselö 7 képviselö
Fajkürti Posta

Dedinka 97

Základná škola s materskou školou Dedinka č. 142, 941 50 Dedinka

Dedinka 142

Alapiskola és óvoda

Dedinka 142

EP Materská šk. pri ZŠ

Dedinka 411

Fajkürti Anyakönyvi Hivatal

Dedinka 97

Fajkürti Községi Hivatal

Dedinka 97

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 397 63%
szlovákok 215 34%
csehek 0 0%
németek 14 2%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 633
magyarok 639 86%
szlovákok 92 12%
csehek 0 0%
németek 9 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 740
magyarok 137 17%
szlovákok 633 80%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 790
magyarok 11 1%
szlovákok 861 98%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 880
magyarok 12 1%
szlovákok 852 98%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 869
magyarok 7 1%
szlovákok 756 98%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 769
magyarok 6 1%
szlovákok 648 96%
csehek 5 1%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 677
összlétszám 790
magyarok 137 17%
szlovákok 633 80%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 582
Választási részvétel: 48.97 %
Kiadott boríték: 285
Bedobott boríték: 285

Polgármester

Érvényes szavazólap: 257
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Belanová Viera 257 100.00 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hríň Ján 229 SMER-SD
Mičík Stanislav 179 SMER-SD
Miklová Mária 170 SMER-SD
Žilinová Emília 168 KDH
Goda Miroslav 165 SMER-SD
Mechura Jozef 158 KDH
Žiga Jozef 129 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 71.43% SMER-SD 5 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 71.43% SMER-SD 5 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 627
Választási részvétel: 28.07 %
Kiadott boríték: 176
Bedobott boríték: 176
Választásra jogosult: 632
Választási részvétel: 25.47 %
Kiadott boríték: 161
Bedobott boríték: 161
Választásra jogosult: 597
Választási részvétel: 31,65 %
Kiadott boríték: 189
Bedobott boríték: 189

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 164
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 177
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 140 85.37 % SMER - SD
Peter Oremus 11 6.71 % Független
Tomáš Galbavý 5 3.05 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 5 3.05 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 2 1.22 % KĽS
Robert Dick 1 0.61 % MS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 10 6.37% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 112 63.28 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 25 14.12 % ĽSNS
Ján Greššo 20 11.30 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 13 7.34 % Független
Renáta Kolenčíková 4 2.26 % Független
Iván Farkas 2 1.13 % SMK-MKP
Ján Marko 1 0.56 % NP
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 171
Érvényes szavazólap: 179
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Marenčák 126 73.68% SMER - SD, KDH
Karin Jaššová 106 61.99% KDH, SMER - SD
Helena Bohátová 98 57.31% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 96 56.14% KDH, SMER - SD
Marek Oremus 93 54.39% KDH, SMER - SD
Igor Sádovský 92 53.80% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 82 47.95% KDH, SMER - SD
Juraj Šimunek 76 44.44% SMER - SD, KDH
Ján Štark 27 15.79% Független
Eva Smolíková 15 8.77% SNS
Ľuboš Ivan 8 4.68% Független
Lenka Szegenyová 8 4.68% KSS
Otokar Klein 8 4.68% Független
Ján Volf 7 4.09% SNS
Rudolf Hlavatý 7 4.09% MS
Renáta Baloghová 7 4.09% PD
Lucia Matejková 6 3.51% SMS
Michal Alemayehu 6 3.51% 7 STATOČNÝCH
Karol Borik 6 3.51% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Eva Polerecká 4 2.34% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Ján Garai 4 2.34% PD
Jozef Kálazi 3 1.75% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Kijaček 3 1.75% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
János Bób 2 1.17% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2 1.17% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Ján Kováč 2 1.17% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Tünde Némethová 2 1.17% PD
Martin Barta 1 0.58% PD
Štefan Tóth 1 0.58% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Dobai 1 0.58% SMK-MKP
Tibor Nagy 1 0.58% SMK-MKP
Péter Nagy 0 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 0 0.00% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Marenčák 109 60.89% Független
Helena Bohátová 74 41.34% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marek Oremus 64 35.75% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Tibor Matuška 63 35.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Karin Jaššová 60 33.52% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Otokar Klein 48 26.82% Független
Branislav Becík 40 22.35% Független
Igor Sádovský 38 21.23% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Eva Smolíková 35 19.55% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Bertalan Bóna 29 16.20% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Polerecká 28 15.64% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ivan Solár 22 12.29% Független
Ján Volf 22 12.29% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Juraj Šimunek 21 11.73% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ľuboš Ivan 17 9.50% Független
Stanislav Kosec 14 7.82% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 14 7.82% ĽS Naše Slovensko
Marcel Filaga 13 7.26% Független
Martin Šteták 11 6.15% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 11 6.15% ĽS Naše Slovensko
Daniel Žingor 11 6.15% Független
Ladislav Balogh 10 5.59% ĽS Naše Slovensko
Martin Búry 9 5.03% Független
Adrián Takáč 8 4.47% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 8 4.47% ĽS Naše Slovensko
Ivan Katona 7 3.91% Független
Tatiana Svetlanská 7 3.91% Független
Gabriel Katona 7 3.91% Független
Štefan Prešinský 6 3.35% Független
Jozef Francel 6 3.35% Független
Gizela Kevélyová 6 3.35% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 5 2.79% NP
Dávid Nagy 4 2.23% SMK-MKP
Richard Schwarz 3 1.68% Független
Pavol Uhrín 3 1.68% DOMA DOBRE
Štefan Skok 3 1.68% NP
Lenka Szegényová 2 1.12% KSS
János Bób 1 0.56% SMK-MKP
Tibor Dobai 0 0.00% SMK-MKP
Mária Czuczor 0 0.00% SMK-MKP
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 26.64 %
Nagysurány 192 9.09 %
Komját 101 4.78 %
Tótmegyer 80 3.79 %
Mánya 55 2.60 %
Bánkeszi 50 2.37 %
Komáromszemere 42 1.99 %
Csornok 37 1.75 %
Nyitramalomszeg 37 1.75 %
Zsitvafödémes 34 1.61 %
Özdöge 30 1.42 %
Jászfalu 29 1.37 %
Újlót 28 1.33 %
Hull 26 1.23 %
Nyitranagykér 25 1.18 %
Barsfüss 24 1.14 %
Ohaj 24 1.14 %
Rendve 21 0.99 %
Udvard 21 0.99 %
Tardoskedd 20 0.95 %
Szencse 20 0.95 %
Dögös 18 0.85 %
Gyarak 18 0.85 %
Jattó 17 0.80 %
Kolta 15 0.71 %
Szentmihályúr 12 0.57 %
Andód 12 0.57 %
Komáromcsehi 9 0.43 %
Szímő 9 0.43 %
Fajkürt 8 0.38 %
Kisbaromlak 7 0.33 %
Kamocsa 6 0.28 %
Barsbaracska 5 0.24 %
Valkház 4 0.19 %
Zsitvabesenyő 3 0.14 %
Pozba 2 0.09 %
Érsekújvár 779 17.42 %
Nagysurány 260 5.81 %
Komját 133 2.97 %
Tótmegyer 113 2.53 %
Bánkeszi 98 2.19 %
Mánya 73 1.63 %
Zsitvafödémes 67 1.50 %
Komáromszemere 61 1.36 %
Jattó 56 1.25 %
Özdöge 52 1.16 %
Udvard 50 1.12 %
Nyitramalomszeg 49 1.10 %
Újlót 48 1.07 %
Csornok 47 1.05 %
Tardoskedd 39 0.87 %
Ohaj 38 0.85 %
Rendve 36 0.81 %
Hull 36 0.81 %
Kolta 32 0.72 %
Nyitranagykér 30 0.67 %
Jászfalu 30 0.67 %
Szencse 28 0.63 %
Dögös 27 0.60 %
Barsfüss 27 0.60 %
Andód 26 0.58 %
Szímő 23 0.51 %
Gyarak 22 0.49 %
Szentmihályúr 18 0.40 %
Komáromcsehi 13 0.29 %
Fajkürt 11 0.25 %
Valkház 10 0.22 %
Pozba 9 0.20 %
Barsbaracska 8 0.18 %
Kisbaromlak 7 0.16 %
Kamocsa 6 0.13 %
Zsitvabesenyő 4 0.09 %
Érsekújvár 1 451 50.45 %
Tardoskedd 216 7.51 %
Udvard 204 7.09 %
Nyitranagykér 138 4.80 %
Nagysurány 135 4.69 %
Szímő 127 4.42 %
Zsitvabesenyő 88 3.06 %
Andód 84 2.92 %
Pozba 78 2.71 %
Bánkeszi 65 2.26 %
Tótmegyer 64 2.23 %
Kamocsa 60 2.09 %
Komját 45 1.56 %
Újlót 44 1.53 %
Szentmihályúr 44 1.53 %
Barsbaracska 34 1.18 %
Özdöge 33 1.15 %
Komáromszemere 32 1.11 %
Szencse 30 1.04 %
Nyitramalomszeg 30 1.04 %
Fajkürt 29 1.01 %
Mánya 29 1.01 %
Zsitvafödémes 27 0.94 %
Komáromcsehi 22 0.76 %
Gyarak 21 0.73 %
Jattó 20 0.70 %
Dögös 20 0.70 %
Barsfüss 19 0.66 %
Kolta 17 0.59 %
Csornok 17 0.59 %
Jászfalu 15 0.52 %
Valkház 11 0.38 %
Hull 9 0.31 %
Ohaj 4 0.14 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 34.81 %
Udvard 763 14.07 %
Nagysurány 439 8.10 %
Bánkeszi 198 3.65 %
Tótmegyer 191 3.52 %
Komáromszemere 155 2.86 %
Komját 150 2.77 %
Újlót 146 2.69 %
Zsitvafödémes 130 2.40 %
Ohaj 128 2.36 %
Tardoskedd 118 2.18 %
Kisbaromlak 117 2.16 %
Zsitvabesenyő 116 2.14 %
Jászfalu 102 1.88 %
Mánya 102 1.88 %
Kolta 100 1.84 %
Özdöge 90 1.66 %
Nyitramalomszeg 77 1.42 %
Hull 74 1.36 %
Andód 71 1.31 %
Szencse 69 1.27 %
Nyitranagykér 59 1.09 %
Barsfüss 54 1.00 %
Szímő 47 0.87 %
Jattó 45 0.83 %
Csornok 41 0.76 %
Fajkürt 40 0.74 %
Dögös 40 0.74 %
Rendve 36 0.66 %
Gyarak 36 0.66 %
Komáromcsehi 32 0.59 %
Pozba 29 0.53 %
Szentmihályúr 22 0.41 %
Kamocsa 22 0.41 %
Barsbaracska 18 0.33 %
Valkház 15 0.28 %
Érsekújvár 1 219 39.00 %
Nagysurány 290 9.28 %
Komját 110 3.52 %
Bánkeszi 108 3.45 %
Tótmegyer 96 3.07 %
Udvard 93 2.98 %
Tardoskedd 54 1.73 %
Jászfalu 44 1.41 %
Mánya 42 1.34 %
Újlót 40 1.28 %
Nyitranagykér 38 1.22 %
Zsitvafödémes 37 1.18 %
Nyitramalomszeg 36 1.15 %
Szencse 34 1.09 %
Andód 34 1.09 %
Jattó 30 0.96 %
Rendve 29 0.93 %
Dögös 27 0.86 %
Hull 27 0.86 %
Barsfüss 26 0.83 %
Kolta 26 0.83 %
Özdöge 25 0.80 %
Gyarak 23 0.74 %
Kisbaromlak 21 0.67 %
Zsitvabesenyő 20 0.64 %
Szentmihályúr 19 0.61 %
Komáromszemere 19 0.61 %
Ohaj 18 0.58 %
Csornok 18 0.58 %
Barsbaracska 17 0.54 %
Kamocsa 16 0.51 %
Pozba 14 0.45 %
Valkház 14 0.45 %
Szímő 14 0.45 %
Fajkürt 11 0.35 %
Komáromcsehi 11 0.35 %
Érsekújvár 1 553 99.17 %
Udvard 409 26.12 %
Szímő 272 17.37 %
Tardoskedd 267 17.05 %
Andód 168 10.73 %
Nyitranagykér 164 10.47 %
Kamocsa 131 8.37 %
Zsitvabesenyő 116 7.41 %
Pozba 77 4.92 %
Barsbaracska 38 2.43 %
Kolta 29 1.85 %
Nagysurány 24 1.53 %
Újlót 19 1.21 %
Jászfalu 9 0.57 %
Komáromszemere 9 0.57 %
Jattó 7 0.45 %
Kisbaromlak 6 0.38 %
Tótmegyer 5 0.32 %
Komját 5 0.32 %
Komáromcsehi 4 0.26 %
Bánkeszi 4 0.26 %
Szentmihályúr 4 0.26 %
Fajkürt 4 0.26 %
Ohaj 4 0.26 %
Szencse 4 0.26 %
Nyitramalomszeg 4 0.26 %
Mánya 3 0.19 %
Csornok 3 0.19 %
Hull 3 0.19 %
Barsfüss 2 0.13 %
Dögös 2 0.13 %
Zsitvafödémes 2 0.13 %
Özdöge 2 0.13 %
Valkház 1 0.06 %
Gyarak 1 0.06 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 51.38 %
Nagysurány 210 8.92 %
Tardoskedd 127 5.40 %
Szímő 90 3.82 %
Bánkeszi 80 3.40 %
Tótmegyer 76 3.23 %
Udvard 73 3.10 %
Komját 71 3.02 %
Nyitranagykér 71 3.02 %
Zsitvabesenyő 63 2.68 %
Andód 49 2.08 %
Újlót 48 2.04 %
Szentmihályúr 45 1.91 %
Özdöge 40 1.70 %
Szencse 38 1.61 %
Mánya 38 1.61 %
Zsitvafödémes 36 1.53 %
Nyitramalomszeg 35 1.49 %
Kolta 33 1.40 %
Gyarak 32 1.36 %
Kamocsa 32 1.36 %
Jattó 30 1.27 %
Hull 28 1.19 %
Fajkürt 28 1.19 %
Barsfüss 26 1.10 %
Csornok 25 1.06 %
Ohaj 24 1.02 %
Pozba 24 1.02 %
Komáromszemere 23 0.98 %
Dögös 22 0.93 %
Rendve 20 0.85 %
Barsbaracska 18 0.76 %
Jászfalu 17 0.72 %
Komáromcsehi 15 0.64 %
Kisbaromlak 15 0.64 %
Valkház 11 0.47 %
Érsekújvár 579 23.23 %
Nagysurány 436 17.50 %
Ohaj 226 9.07 %
Bánkeszi 134 5.38 %
Hull 125 5.02 %
Mánya 114 4.57 %
Komját 114 4.57 %
Újlót 111 4.45 %
Zsitvafödémes 98 3.93 %
Szencse 81 3.25 %
Özdöge 81 3.25 %
Tótmegyer 79 3.17 %
Tardoskedd 60 2.41 %
Nyitramalomszeg 60 2.41 %
Szentmihályúr 59 2.37 %
Gyarak 54 2.17 %
Rendve 53 2.13 %
Udvard 52 2.09 %
Jászfalu 41 1.65 %
Nyitranagykér 41 1.65 %
Csornok 40 1.61 %
Jattó 39 1.57 %
Zsitvabesenyő 39 1.57 %
Barsfüss 39 1.57 %
Kolta 37 1.48 %
Komáromszemere 37 1.48 %
Dögös 36 1.44 %
Fajkürt 35 1.40 %
Szímő 26 1.04 %
Valkház 25 1.00 %
Pozba 21 0.84 %
Kisbaromlak 17 0.68 %
Komáromcsehi 13 0.52 %
Andód 12 0.48 %
Barsbaracska 11 0.44 %
Kamocsa 7 0.28 %
Érsekújvár 2 753 64.70 %
Nagysurány 212 4.98 %
Udvard 166 3.90 %
Andód 124 2.91 %
Bánkeszi 109 2.56 %
Tardoskedd 91 2.14 %
Szímő 86 2.02 %
Tótmegyer 86 2.02 %
Komját 84 1.97 %
Nyitranagykér 83 1.95 %
Kamocsa 75 1.76 %
Mánya 59 1.39 %
Jászfalu 44 1.03 %
Zsitvafödémes 41 0.96 %
Szencse 39 0.92 %
Újlót 37 0.87 %
Dögös 36 0.85 %
Kolta 36 0.85 %
Hull 35 0.82 %
Zsitvabesenyő 35 0.82 %
Nyitramalomszeg 34 0.80 %
Pozba 28 0.66 %
Jattó 28 0.66 %
Komáromszemere 26 0.61 %
Ohaj 25 0.59 %
Barsfüss 21 0.49 %
Szentmihályúr 20 0.47 %
Gyarak 19 0.45 %
Csornok 19 0.45 %
Kisbaromlak 17 0.40 %
Barsbaracska 16 0.38 %
Özdöge 14 0.33 %
Rendve 12 0.28 %
Komáromcsehi 10 0.24 %
Valkház 8 0.19 %
Fajkürt 7 0.16 %
Érsekújvár 310 21.34 %
Nyitranagykér 217 14.93 %
Nagysurány 81 5.57 %
Komját 72 4.96 %
Tótmegyer 38 2.62 %
Udvard 36 2.48 %
Nyitramalomszeg 28 1.93 %
Tardoskedd 24 1.65 %
Csornok 13 0.89 %
Bánkeszi 12 0.83 %
Mánya 11 0.76 %
Andód 10 0.69 %
Újlót 9 0.62 %
Zsitvabesenyő 9 0.62 %
Hull 9 0.62 %
Komáromszemere 8 0.55 %
Rendve 8 0.55 %
Özdöge 8 0.55 %
Zsitvafödémes 8 0.55 %
Ohaj 7 0.48 %
Szencse 7 0.48 %
Barsfüss 7 0.48 %
Jászfalu 6 0.41 %
Fajkürt 6 0.41 %
Pozba 6 0.41 %
Barsbaracska 6 0.41 %
Kamocsa 5 0.34 %
Szentmihályúr 5 0.34 %
Komáromcsehi 5 0.34 %
Dögös 4 0.28 %
Kisbaromlak 4 0.28 %
Szímő 4 0.28 %
Kolta 3 0.21 %
Gyarak 3 0.21 %
Jattó 3 0.21 %
Valkház 1 0.07 %
Érsekújvár 1 595 52.04 %
Nagysurány 437 14.26 %
Komját 257 8.38 %
Tótmegyer 236 7.70 %
Bánkeszi 208 6.79 %
Udvard 170 5.55 %
Özdöge 132 4.31 %
Mánya 122 3.98 %
Zsitvafödémes 113 3.69 %
Nyitramalomszeg 100 3.26 %
Csornok 86 2.81 %
Szencse 86 2.81 %
Tardoskedd 85 2.77 %
Újlót 85 2.77 %
Jattó 80 2.61 %
Dögös 78 2.54 %
Fajkürt 74 2.41 %
Ohaj 71 2.32 %
Szentmihályúr 69 2.25 %
Hull 66 2.15 %
Nyitranagykér 66 2.15 %
Andód 63 2.06 %
Gyarak 60 1.96 %
Barsfüss 60 1.96 %
Kolta 60 1.96 %
Komáromszemere 55 1.79 %
Jászfalu 52 1.70 %
Komáromcsehi 50 1.63 %
Szímő 38 1.24 %
Kisbaromlak 36 1.17 %
Rendve 32 1.04 %
Pozba 28 0.91 %
Valkház 28 0.91 %
Zsitvabesenyő 23 0.75 %
Kamocsa 17 0.55 %
Barsbaracska 16 0.52 %
Érsekújvár 820 25.02 %
Nagysurány 546 16.66 %
Mánya 261 7.96 %
Bánkeszi 214 6.53 %
Gyarak 191 5.83 %
Zsitvafödémes 143 4.36 %
Komját 133 4.06 %
Hull 114 3.48 %
Ohaj 110 3.36 %
Újlót 107 3.26 %
Barsfüss 101 3.08 %
Tótmegyer 100 3.05 %
Szencse 98 2.99 %
Rendve 77 2.35 %
Valkház 69 2.10 %
Özdöge 66 2.01 %
Szentmihályúr 62 1.89 %
Nyitramalomszeg 57 1.74 %
Csornok 50 1.53 %
Udvard 45 1.37 %
Kolta 44 1.34 %
Nyitranagykér 43 1.31 %
Jászfalu 40 1.22 %
Fajkürt 38 1.16 %
Tardoskedd 36 1.10 %
Dögös 29 0.88 %
Kisbaromlak 27 0.82 %
Komáromszemere 23 0.70 %
Jattó 19 0.58 %
Barsbaracska 18 0.55 %
Pozba 14 0.43 %
Komáromcsehi 12 0.37 %
Kamocsa 12 0.37 %
Szímő 10 0.31 %
Andód 9 0.27 %
Zsitvabesenyő 3 0.09 %
Érsekújvár 2 624 73.85 %
Nagysurány 178 5.01 %
Udvard 137 3.86 %
Andód 107 3.01 %
Bánkeszi 89 2.50 %
Tótmegyer 82 2.31 %
Komját 81 2.28 %
Szímő 77 2.17 %
Tardoskedd 73 2.05 %
Kamocsa 65 1.83 %
Nyitranagykér 62 1.75 %
Mánya 48 1.35 %
Zsitvafödémes 40 1.13 %
Zsitvabesenyő 36 1.01 %
Jászfalu 34 0.96 %
Hull 31 0.87 %
Jattó 27 0.76 %
Újlót 27 0.76 %
Nyitramalomszeg 26 0.73 %
Dögös 25 0.70 %
Szencse 24 0.68 %
Kolta 22 0.62 %
Komáromszemere 22 0.62 %
Ohaj 18 0.51 %
Szentmihályúr 17 0.48 %
Rendve 17 0.48 %
Kisbaromlak 16 0.45 %
Gyarak 16 0.45 %
Özdöge 14 0.39 %
Pozba 13 0.37 %
Csornok 13 0.37 %
Barsbaracska 12 0.34 %
Barsfüss 11 0.31 %
Valkház 10 0.28 %
Fajkürt 7 0.20 %
Komáromcsehi 4 0.11 %
Érsekújvár 376 8.26 %
Nagysurány 294 6.46 %
Ohaj 250 5.49 %
Mánya 102 2.24 %
Zsitvafödémes 95 2.09 %
Gyarak 92 2.02 %
Bánkeszi 80 1.76 %
Hull 79 1.74 %
Újlót 69 1.52 %
Barsfüss 61 1.34 %
Rendve 57 1.25 %
Szencse 55 1.21 %
Komját 53 1.16 %
Tótmegyer 45 0.99 %
Özdöge 43 0.94 %
Valkház 40 0.88 %
Nyitramalomszeg 34 0.75 %
Udvard 29 0.64 %
Csornok 25 0.55 %
Jászfalu 24 0.53 %
Fajkürt 22 0.48 %
Andód 20 0.44 %
Jattó 19 0.42 %
Nyitranagykér 17 0.37 %
Komáromszemere 16 0.35 %
Dögös 16 0.35 %
Kolta 15 0.33 %
Szentmihályúr 14 0.31 %
Tardoskedd 13 0.29 %
Zsitvabesenyő 13 0.29 %
Kisbaromlak 12 0.26 %
Komáromcsehi 7 0.15 %
Pozba 5 0.11 %
Barsbaracska 4 0.09 %
Szímő 3 0.07 %
Kamocsa 1 0.02 %
Komját 509 13.16 %
Érsekújvár 235 6.07 %
Nagysurány 201 5.20 %
Dögös 60 1.55 %
Bánkeszi 58 1.50 %
Tótmegyer 51 1.32 %
Nyitramalomszeg 42 1.09 %
Mánya 39 1.01 %
Csornok 37 0.96 %
Özdöge 28 0.72 %
Tardoskedd 25 0.65 %
Nyitranagykér 24 0.62 %
Barsfüss 23 0.59 %
Zsitvafödémes 23 0.59 %
Újlót 19 0.49 %
Hull 18 0.47 %
Udvard 16 0.41 %
Szencse 16 0.41 %
Ohaj 15 0.39 %
Jattó 15 0.39 %
Gyarak 14 0.36 %
Kolta 14 0.36 %
Szentmihályúr 14 0.36 %
Jászfalu 13 0.34 %
Kisbaromlak 10 0.26 %
Szímő 9 0.23 %
Valkház 9 0.23 %
Komáromszemere 8 0.21 %
Rendve 7 0.18 %
Fajkürt 6 0.16 %
Andód 5 0.13 %
Komáromcsehi 4 0.10 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Barsbaracska 3 0.08 %
Pozba 1 0.03 %
Kamocsa 1 0.03 %
Nagysurány 140 13.82 %
Érsekújvár 131 12.93 %
Ohaj 71 7.01 %
Komját 44 4.34 %
Bánkeszi 29 2.86 %
Hull 28 2.76 %
Tótmegyer 27 2.67 %
Mánya 25 2.47 %
Szencse 19 1.88 %
Udvard 19 1.88 %
Barsfüss 18 1.78 %
Gyarak 17 1.68 %
Újlót 17 1.68 %
Zsitvafödémes 16 1.58 %
Rendve 16 1.58 %
Özdöge 15 1.48 %
Nyitramalomszeg 9 0.89 %
Csornok 9 0.89 %
Barsbaracska 9 0.89 %
Kolta 8 0.79 %
Valkház 8 0.79 %
Jászfalu 6 0.59 %
Nyitranagykér 6 0.59 %
Zsitvabesenyő 5 0.49 %
Fajkürt 5 0.49 %
Dögös 5 0.49 %
Jattó 5 0.49 %
Szentmihályúr 5 0.49 %
Komáromszemere 4 0.39 %
Szímő 4 0.39 %
Pozba 4 0.39 %
Tardoskedd 3 0.30 %
Kisbaromlak 3 0.30 %
Komáromcsehi 2 0.20 %
Kamocsa 2 0.20 %
Andód 1 0.10 %
Érsekújvár 1 247 17.85 %
Bánkeszi 674 9.65 %
Nagysurány 595 8.52 %
Tótmegyer 137 1.96 %
Komját 132 1.89 %
Mánya 106 1.52 %
Gyarak 98 1.40 %
Újlót 90 1.29 %
Zsitvafödémes 73 1.05 %
Hull 70 1.00 %
Udvard 64 0.92 %
Nyitramalomszeg 59 0.84 %
Ohaj 53 0.76 %
Szencse 52 0.74 %
Nyitranagykér 48 0.69 %
Rendve 42 0.60 %
Tardoskedd 42 0.60 %
Jászfalu 40 0.57 %
Barsfüss 38 0.54 %
Komáromszemere 34 0.49 %
Özdöge 33 0.47 %
Kisbaromlak 33 0.47 %
Andód 31 0.44 %
Szentmihályúr 28 0.40 %
Dögös 26 0.37 %
Kolta 24 0.34 %
Valkház 23 0.33 %
Jattó 22 0.31 %
Csornok 22 0.31 %
Fajkürt 21 0.30 %
Szímő 16 0.23 %
Barsbaracska 13 0.19 %
Komáromcsehi 11 0.16 %
Kamocsa 11 0.16 %
Zsitvabesenyő 6 0.09 %
Pozba 4 0.06 %
Érsekújvár 689 36.09 %
Nagysurány 192 10.06 %
Kolta 95 4.98 %
Bánkeszi 76 3.98 %
Tótmegyer 64 3.35 %
Udvard 52 2.72 %
Komját 52 2.72 %
Újlót 50 2.62 %
Komáromszemere 49 2.57 %
Szencse 45 2.36 %
Szentmihályúr 40 2.10 %
Tardoskedd 39 2.04 %
Mánya 38 1.99 %
Ohaj 33 1.73 %
Nyitranagykér 33 1.73 %
Csornok 32 1.68 %
Zsitvafödémes 31 1.62 %
Nyitramalomszeg 30 1.57 %
Rendve 28 1.47 %
Szímő 28 1.47 %
Komáromcsehi 28 1.47 %
Gyarak 27 1.41 %
Jászfalu 25 1.31 %
Andód 24 1.26 %
Dögös 24 1.26 %
Jattó 23 1.20 %
Fajkürt 22 1.15 %
Özdöge 21 1.10 %
Hull 20 1.05 %
Barsfüss 19 1.00 %
Zsitvabesenyő 16 0.84 %
Pozba 13 0.68 %
Valkház 12 0.63 %
Kisbaromlak 11 0.58 %
Kamocsa 10 0.52 %
Barsbaracska 9 0.47 %
Érsekújvár 1 145 53.43 %
Szímő 415 19.37 %
Udvard 297 13.86 %
Tardoskedd 252 11.76 %
Nyitranagykér 201 9.38 %
Andód 190 8.87 %
Kamocsa 178 8.31 %
Zsitvabesenyő 89 4.15 %
Pozba 68 3.17 %
Barsbaracska 35 1.63 %
Tótmegyer 16 0.75 %
Újlót 15 0.70 %
Komáromszemere 10 0.47 %
Komját 9 0.42 %
Jászfalu 7 0.33 %
Kolta 6 0.28 %
Bánkeszi 5 0.23 %
Nagysurány 5 0.23 %
Ohaj 4 0.19 %
Dögös 4 0.19 %
Kisbaromlak 4 0.19 %
Szencse 3 0.14 %
Szentmihályúr 3 0.14 %
Valkház 3 0.14 %
Csornok 3 0.14 %
Özdöge 3 0.14 %
Jattó 3 0.14 %
Zsitvafödémes 3 0.14 %
Gyarak 2 0.09 %
Barsfüss 2 0.09 %
Mánya 2 0.09 %
Komáromcsehi 2 0.09 %
Nyitramalomszeg 2 0.09 %
Hull 1 0.05 %
Fajkürt 1 0.05 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 14.75 %
Komját 563 12.47 %
Nagysurány 510 11.30 %
Nyitranagykér 296 6.56 %
Bánkeszi 189 4.19 %
Özdöge 139 3.08 %
Tótmegyer 131 2.90 %
Újlót 111 2.46 %
Mánya 108 2.39 %
Nyitramalomszeg 92 2.04 %
Zsitvafödémes 91 2.02 %
Szencse 77 1.71 %
Ohaj 74 1.64 %
Hull 70 1.55 %
Dögös 70 1.55 %
Csornok 69 1.53 %
Barsfüss 67 1.48 %
Udvard 61 1.35 %
Fajkürt 60 1.33 %
Tardoskedd 59 1.31 %
Szímő 58 1.28 %
Szentmihályúr 57 1.26 %
Jattó 56 1.24 %
Gyarak 47 1.04 %
Valkház 37 0.82 %
Rendve 33 0.73 %
Kolta 31 0.69 %
Komáromszemere 29 0.64 %
Komáromcsehi 25 0.55 %
Pozba 25 0.55 %
Jászfalu 23 0.51 %
Andód 23 0.51 %
Kisbaromlak 22 0.49 %
Barsbaracska 21 0.47 %
Kamocsa 14 0.31 %
Zsitvabesenyő 10 0.22 %
Érsekújvár 753 20.29 %
Nagysurány 244 6.58 %
Komját 139 3.75 %
Tótmegyer 91 2.45 %
Zsitvafödémes 71 1.91 %
Komáromszemere 67 1.81 %
Bánkeszi 65 1.75 %
Tardoskedd 64 1.72 %
Nyitramalomszeg 62 1.67 %
Nyitranagykér 60 1.62 %
Mánya 58 1.56 %
Csornok 57 1.54 %
Udvard 55 1.48 %
Újlót 46 1.24 %
Özdöge 39 1.05 %
Hull 37 1.00 %
Jászfalu 36 0.97 %
Kolta 35 0.94 %
Rendve 34 0.92 %
Ohaj 32 0.86 %
Szencse 30 0.81 %
Szímő 29 0.78 %
Andód 28 0.75 %
Dögös 27 0.73 %
Jattó 25 0.67 %
Gyarak 25 0.67 %
Barsfüss 23 0.62 %
Pozba 21 0.57 %
Szentmihályúr 16 0.43 %
Barsbaracska 13 0.35 %
Kamocsa 11 0.30 %
Komáromcsehi 10 0.27 %
Fajkürt 10 0.27 %
Zsitvabesenyő 8 0.22 %
Kisbaromlak 7 0.19 %
Valkház 6 0.16 %
Érsekújvár 1 848 63.94 %
Nagysurány 409 14.15 %
Bánkeszi 242 8.37 %
Komját 138 4.78 %
Mánya 132 4.57 %
Tótmegyer 131 4.53 %
Újlót 117 4.05 %
Fajkürt 109 3.77 %
Ohaj 107 3.70 %
Gyarak 106 3.67 %
Hull 100 3.46 %
Udvard 88 3.04 %
Zsitvafödémes 87 3.01 %
Rendve 76 2.63 %
Szencse 72 2.49 %
Barsbaracska 67 2.32 %
Nyitramalomszeg 63 2.18 %
Jászfalu 59 2.04 %
Barsfüss 58 2.01 %
Tardoskedd 57 1.97 %
Pozba 56 1.94 %
Komáromszemere 56 1.94 %
Csornok 55 1.90 %
Kolta 53 1.83 %
Kisbaromlak 52 1.80 %
Andód 47 1.63 %
Jattó 40 1.38 %
Nyitranagykér 38 1.31 %
Özdöge 34 1.18 %
Komáromcsehi 30 1.04 %
Dögös 29 1.00 %
Szentmihályúr 26 0.90 %
Szímő 25 0.87 %
Valkház 21 0.73 %
Kamocsa 21 0.73 %
Zsitvabesenyő 12 0.42 %
Érsekújvár 255 9.52 %
Nagysurány 51 1.90 %
Tótmegyer 16 0.60 %
Tardoskedd 12 0.45 %
Szímő 11 0.41 %
Komját 11 0.41 %
Szentmihályúr 10 0.37 %
Udvard 10 0.37 %
Zsitvafödémes 9 0.34 %
Szencse 9 0.34 %
Nyitranagykér 8 0.30 %
Mánya 8 0.30 %
Bánkeszi 7 0.26 %
Kamocsa 7 0.26 %
Kolta 6 0.22 %
Rendve 6 0.22 %
Nyitramalomszeg 5 0.19 %
Zsitvabesenyő 5 0.19 %
Jászfalu 4 0.15 %
Barsbaracska 4 0.15 %
Hull 4 0.15 %
Ohaj 4 0.15 %
Valkház 4 0.15 %
Pozba 4 0.15 %
Komáromszemere 4 0.15 %
Andód 3 0.11 %
Komáromcsehi 3 0.11 %
Özdöge 3 0.11 %
Jattó 2 0.07 %
Barsfüss 2 0.07 %
Csornok 2 0.07 %
Fajkürt 2 0.07 %
Újlót 1 0.04 %
Dögös 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Kisbaromlak 1 0.04 %
Nagysurány 1 534 28.17 %
Érsekújvár 1 075 19.74 %
Bánkeszi 260 4.78 %
Tótmegyer 151 2.77 %
Nyitramalomszeg 147 2.70 %
Komját 130 2.39 %
Zsitvafödémes 129 2.37 %
Mánya 117 2.15 %
Szencse 82 1.51 %
Újlót 74 1.36 %
Ohaj 65 1.19 %
Hull 63 1.16 %
Udvard 60 1.10 %
Barsfüss 60 1.10 %
Özdöge 58 1.07 %
Rendve 55 1.01 %
Csornok 54 0.99 %
Dögös 45 0.83 %
Jászfalu 38 0.70 %
Gyarak 37 0.68 %
Tardoskedd 35 0.64 %
Nyitranagykér 31 0.57 %
Valkház 31 0.57 %
Jattó 28 0.51 %
Kolta 26 0.48 %
Komáromszemere 25 0.46 %
Andód 25 0.46 %
Szentmihályúr 22 0.40 %
Kisbaromlak 15 0.28 %
Szímő 14 0.26 %
Fajkürt 13 0.24 %
Komáromcsehi 10 0.18 %
Pozba 9 0.17 %
Barsbaracska 9 0.17 %
Kamocsa 7 0.13 %
Zsitvabesenyő 5 0.09 %
Érsekújvár 1 458 38.96 %
Nagysurány 1 204 32.18 %
Bánkeszi 391 10.45 %
Komját 292 7.80 %
Tótmegyer 201 5.37 %
Nyitramalomszeg 188 5.02 %
Újlót 158 4.22 %
Zsitvafödémes 149 3.98 %
Ohaj 147 3.93 %
Mánya 135 3.61 %
Udvard 122 3.26 %
Özdöge 122 3.26 %
Gyarak 114 3.05 %
Szencse 110 2.94 %
Nyitranagykér 108 2.89 %
Hull 100 2.67 %
Tardoskedd 93 2.49 %
Barsfüss 90 2.41 %
Komáromszemere 73 1.95 %
Szentmihályúr 69 1.84 %
Dögös 68 1.82 %
Jattó 67 1.79 %
Kolta 64 1.71 %
Fajkürt 64 1.71 %
Csornok 62 1.66 %
Rendve 61 1.63 %
Jászfalu 55 1.47 %
Szímő 49 1.31 %
Kisbaromlak 39 1.04 %
Andód 38 1.02 %
Pozba 36 0.96 %
Valkház 36 0.96 %
Komáromcsehi 28 0.75 %
Zsitvabesenyő 23 0.61 %
Barsbaracska 23 0.61 %
Kamocsa 18 0.48 %
Érsekújvár 235 7.79 %
Nagysurány 223 7.39 %
Rendve 97 3.22 %
Bánkeszi 59 1.96 %
Komját 43 1.43 %
Tótmegyer 42 1.39 %
Hull 39 1.29 %
Újlót 34 1.13 %
Mánya 32 1.06 %
Zsitvafödémes 31 1.03 %
Szencse 31 1.03 %
Nyitramalomszeg 29 0.96 %
Barsfüss 25 0.83 %
Ohaj 23 0.76 %
Udvard 21 0.70 %
Özdöge 20 0.66 %
Nyitranagykér 20 0.66 %
Dögös 17 0.56 %
Tardoskedd 16 0.53 %
Jattó 15 0.50 %
Gyarak 13 0.43 %
Jászfalu 13 0.43 %
Kolta 13 0.43 %
Komáromcsehi 12 0.40 %
Komáromszemere 12 0.40 %
Csornok 10 0.33 %
Fajkürt 9 0.30 %
Valkház 8 0.27 %
Andód 8 0.27 %
Barsbaracska 6 0.20 %
Szentmihályúr 6 0.20 %
Zsitvabesenyő 6 0.20 %
Kisbaromlak 5 0.17 %
Pozba 2 0.07 %
Szímő 2 0.07 %
Kamocsa 2 0.07 %
Érsekújvár 750 23.09 %
Nagysurány 295 9.08 %
Tótmegyer 208 6.40 %
Komját 159 4.90 %
Bánkeszi 101 3.11 %
Zsitvafödémes 70 2.16 %
Csornok 60 1.85 %
Mánya 58 1.79 %
Nyitramalomszeg 54 1.66 %
Komáromszemere 48 1.48 %
Özdöge 47 1.45 %
Újlót 45 1.39 %
Ohaj 38 1.17 %
Szencse 38 1.17 %
Tardoskedd 38 1.17 %
Hull 36 1.11 %
Nyitranagykér 33 1.02 %
Udvard 33 1.02 %
Rendve 31 0.95 %
Kolta 30 0.92 %
Barsfüss 29 0.89 %
Jászfalu 28 0.86 %
Dögös 28 0.86 %
Andód 25 0.77 %
Gyarak 23 0.71 %
Jattó 23 0.71 %
Szímő 16 0.49 %
Szentmihályúr 14 0.43 %
Fajkürt 14 0.43 %
Kisbaromlak 10 0.31 %
Komáromcsehi 9 0.28 %
Valkház 7 0.22 %
Kamocsa 7 0.22 %
Pozba 5 0.15 %
Barsbaracska 5 0.15 %
Zsitvabesenyő 2 0.06 %
Érsekújvár 598 27.57 %
Nagysurány 241 11.11 %
Tótmegyer 166 7.65 %
Komját 121 5.58 %
Bánkeszi 74 3.41 %
Mánya 54 2.49 %
Zsitvafödémes 48 2.21 %
Újlót 43 1.98 %
Komáromszemere 43 1.98 %
Csornok 43 1.98 %
Nyitramalomszeg 41 1.89 %
Özdöge 35 1.61 %
Szencse 34 1.57 %
Tardoskedd 29 1.34 %
Kolta 29 1.34 %
Nyitranagykér 27 1.24 %
Ohaj 27 1.24 %
Hull 27 1.24 %
Udvard 25 1.15 %
Barsfüss 24 1.11 %
Rendve 24 1.11 %
Gyarak 22 1.01 %
Dögös 22 1.01 %
Andód 19 0.88 %
Jászfalu 18 0.83 %
Jattó 16 0.74 %
Barsbaracska 11 0.51 %
Fajkürt 11 0.51 %
Szímő 11 0.51 %
Komáromcsehi 9 0.41 %
Szentmihályúr 8 0.37 %
Kisbaromlak 7 0.32 %
Kamocsa 5 0.23 %
Valkház 4 0.18 %
Pozba 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 2 0.09 %
Érsekújvár 911 125.83 %
Szímő 258 35.64 %
Udvard 222 30.66 %
Tardoskedd 195 26.93 %
Andód 174 24.03 %
Nyitranagykér 132 18.23 %
Kamocsa 106 14.64 %
Zsitvabesenyő 76 10.50 %
Pozba 56 7.73 %
Barsbaracska 32 4.42 %
Nagysurány 21 2.90 %
Kolta 13 1.80 %
Újlót 12 1.66 %
Tótmegyer 9 1.24 %
Komáromszemere 7 0.97 %
Komját 7 0.97 %
Ohaj 4 0.55 %
Kisbaromlak 4 0.55 %
Jattó 4 0.55 %
Jászfalu 4 0.55 %
Bánkeszi 4 0.55 %
Szencse 3 0.41 %
Dögös 3 0.41 %
Zsitvafödémes 3 0.41 %
Szentmihályúr 2 0.28 %
Valkház 2 0.28 %
Nyitramalomszeg 2 0.28 %
Gyarak 2 0.28 %
Rendve 1 0.14 %
Barsfüss 1 0.14 %
Özdöge 1 0.14 %
Csornok 1 0.14 %
Mánya 1 0.14 %
Hull 1 0.14 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 128.13 %
Nagysurány 374 11.22 %
Udvard 346 10.38 %
Bánkeszi 230 6.90 %
Tardoskedd 210 6.30 %
Tótmegyer 184 5.52 %
Andód 163 4.89 %
Szímő 147 4.41 %
Nyitranagykér 115 3.45 %
Komját 113 3.39 %
Zsitvabesenyő 105 3.15 %
Kamocsa 76 2.28 %
Újlót 72 2.16 %
Jászfalu 70 2.10 %
Ohaj 69 2.07 %
Nyitramalomszeg 65 1.95 %
Jattó 62 1.86 %
Zsitvafödémes 60 1.80 %
Mánya 58 1.74 %
Kisbaromlak 57 1.71 %
Barsfüss 52 1.56 %
Komáromszemere 51 1.53 %
Fajkürt 48 1.44 %
Szencse 48 1.44 %
Pozba 45 1.35 %
Kolta 40 1.20 %
Dögös 34 1.02 %
Gyarak 32 0.96 %
Hull 31 0.93 %
Özdöge 28 0.84 %
Barsbaracska 22 0.66 %
Rendve 21 0.63 %
Csornok 18 0.54 %
Szentmihályúr 14 0.42 %
Valkház 14 0.42 %
Komáromcsehi 11 0.33 %
Érsekújvár 1 479 82.81 %
Bánkeszi 97 5.43 %
Nagysurány 89 4.98 %
Tótmegyer 75 4.20 %
Udvard 73 4.09 %
Andód 43 2.41 %
Újlót 40 2.24 %
Komját 31 1.74 %
Kisbaromlak 25 1.40 %
Ohaj 23 1.29 %
Komáromszemere 21 1.18 %
Tardoskedd 20 1.12 %
Jászfalu 19 1.06 %
Mánya 19 1.06 %
Hull 18 1.01 %
Zsitvafödémes 17 0.95 %
Szímő 15 0.84 %
Nyitramalomszeg 15 0.84 %
Barsfüss 14 0.78 %
Zsitvabesenyő 13 0.73 %
Kolta 12 0.67 %
Özdöge 12 0.67 %
Szencse 12 0.67 %
Dögös 10 0.56 %
Kamocsa 8 0.45 %
Rendve 8 0.45 %
Gyarak 8 0.45 %
Csornok 8 0.45 %
Nyitranagykér 8 0.45 %
Szentmihályúr 7 0.39 %
Pozba 6 0.34 %
Jattó 6 0.34 %
Komáromcsehi 5 0.28 %
Barsbaracska 3 0.17 %
Valkház 3 0.17 %
Fajkürt 3 0.17 %
Érsekújvár 624 27.97 %
Nagysurány 221 9.91 %
Komját 115 5.15 %
Tótmegyer 93 4.17 %
Bánkeszi 54 2.42 %
Zsitvafödémes 50 2.24 %
Mánya 50 2.24 %
Újlót 43 1.93 %
Csornok 42 1.88 %
Komáromszemere 42 1.88 %
Nyitramalomszeg 35 1.57 %
Hull 34 1.52 %
Ohaj 31 1.39 %
Szencse 30 1.34 %
Tardoskedd 30 1.34 %
Özdöge 30 1.34 %
Rendve 30 1.34 %
Jászfalu 30 1.34 %
Barsfüss 27 1.21 %
Udvard 24 1.08 %
Kolta 20 0.90 %
Nyitranagykér 20 0.90 %
Jattó 20 0.90 %
Dögös 19 0.85 %
Gyarak 18 0.81 %
Andód 15 0.67 %
Szímő 13 0.58 %
Komáromcsehi 12 0.54 %
Szentmihályúr 11 0.49 %
Barsbaracska 9 0.40 %
Fajkürt 8 0.36 %
Kisbaromlak 8 0.36 %
Zsitvabesenyő 7 0.31 %
Valkház 7 0.31 %
Pozba 4 0.18 %
Kamocsa 3 0.13 %
Érsekújvár 1 095 149.59 %
Nagysurány 148 20.22 %
Bánkeszi 71 9.70 %
Tótmegyer 70 9.56 %
Komját 54 7.38 %
Udvard 51 6.97 %
Tardoskedd 37 5.05 %
Mánya 32 4.37 %
Nyitranagykér 30 4.10 %
Andód 29 3.96 %
Újlót 26 3.55 %
Zsitvafödémes 25 3.42 %
Kisbaromlak 24 3.28 %
Szencse 23 3.14 %
Kolta 21 2.87 %
Dögös 18 2.46 %
Gyarak 18 2.46 %
Nyitramalomszeg 18 2.46 %
Jattó 17 2.32 %
Ohaj 17 2.32 %
Csornok 17 2.32 %
Szímő 14 1.91 %
Özdöge 14 1.91 %
Komáromszemere 13 1.78 %
Hull 13 1.78 %
Barsfüss 9 1.23 %
Kamocsa 9 1.23 %
Jászfalu 9 1.23 %
Rendve 8 1.09 %
Komáromcsehi 8 1.09 %
Zsitvabesenyő 6 0.82 %
Szentmihályúr 6 0.82 %
Barsbaracska 4 0.55 %
Pozba 3 0.41 %
Fajkürt 3 0.41 %
Valkház 3 0.41 %
Érsekújvár 499 13.32 %
Nagysurány 267 7.13 %
Mánya 120 3.20 %
Komját 119 3.18 %
Zsitvafödémes 85 2.27 %
Tótmegyer 82 2.19 %
Bánkeszi 57 1.52 %
Csornok 46 1.23 %
Komáromszemere 44 1.17 %
Özdöge 41 1.09 %
Nyitramalomszeg 40 1.07 %
Gyarak 40 1.07 %
Újlót 39 1.04 %
Hull 38 1.01 %
Ohaj 37 0.99 %
Rendve 35 0.93 %
Szencse 35 0.93 %
Barsfüss 32 0.85 %
Udvard 30 0.80 %
Kolta 25 0.67 %
Tardoskedd 24 0.64 %
Jászfalu 22 0.59 %
Nyitranagykér 21 0.56 %
Dögös 21 0.56 %
Szentmihályúr 19 0.51 %
Jattó 15 0.40 %
Fajkürt 14 0.37 %
Kisbaromlak 11 0.29 %
Valkház 11 0.29 %
Andód 9 0.24 %
Szímő 8 0.21 %
Komáromcsehi 8 0.21 %
Barsbaracska 4 0.11 %
Kamocsa 3 0.08 %
Pozba 2 0.05 %
Zsitvabesenyő 1 0.03 %
Érsekújvár 618 34.70 %
Bánkeszi 392 22.01 %
Nagysurány 324 18.19 %
Komját 86 4.83 %
Tótmegyer 81 4.55 %
Tardoskedd 48 2.70 %
Mánya 46 2.58 %
Zsitvafödémes 42 2.36 %
Ohaj 40 2.25 %
Újlót 34 1.91 %
Nyitramalomszeg 32 1.80 %
Jattó 32 1.80 %
Gyarak 29 1.63 %
Jászfalu 28 1.57 %
Szencse 28 1.57 %
Rendve 26 1.46 %
Udvard 26 1.46 %
Barsfüss 24 1.35 %
Nyitranagykér 21 1.18 %
Hull 21 1.18 %
Csornok 21 1.18 %
Dögös 20 1.12 %
Özdöge 19 1.07 %
Andód 17 0.95 %
Valkház 16 0.90 %
Komáromszemere 16 0.90 %
Kolta 16 0.90 %
Kisbaromlak 15 0.84 %
Szentmihályúr 10 0.56 %
Zsitvabesenyő 8 0.45 %
Barsbaracska 7 0.39 %
Fajkürt 7 0.39 %
Szímő 6 0.34 %
Pozba 4 0.22 %
Komáromcsehi 3 0.17 %
Kamocsa 2 0.11 %
Érsekújvár 802 45.99 %
Szímő 240 13.76 %
Udvard 225 12.90 %
Tardoskedd 188 10.78 %
Kamocsa 167 9.58 %
Nyitranagykér 124 7.11 %
Andód 100 5.73 %
Zsitvabesenyő 66 3.78 %
Pozba 58 3.33 %
Barsbaracska 39 2.24 %
Nagysurány 17 0.97 %
Kolta 11 0.63 %
Újlót 10 0.57 %
Szentmihályúr 8 0.46 %
Komját 8 0.46 %
Komáromszemere 6 0.34 %
Bánkeszi 6 0.34 %
Kisbaromlak 5 0.29 %
Nyitramalomszeg 5 0.29 %
Jászfalu 5 0.29 %
Jattó 4 0.23 %
Tótmegyer 4 0.23 %
Dögös 4 0.23 %
Komáromcsehi 3 0.17 %
Szencse 3 0.17 %
Zsitvafödémes 3 0.17 %
Hull 3 0.17 %
Valkház 3 0.17 %
Csornok 2 0.11 %
Özdöge 2 0.11 %
Gyarak 1 0.06 %
Ohaj 1 0.06 %
Mánya 1 0.06 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 38.77 %
Nagysurány 483 15.79 %
Komját 216 7.06 %
Bánkeszi 152 4.97 %
Tótmegyer 148 4.84 %
Udvard 142 4.64 %
Tardoskedd 118 3.86 %
Mánya 112 3.66 %
Özdöge 105 3.43 %
Újlót 101 3.30 %
Szencse 91 2.97 %
Ohaj 84 2.75 %
Nyitranagykér 82 2.68 %
Zsitvafödémes 82 2.68 %
Nyitramalomszeg 76 2.48 %
Gyarak 71 2.32 %
Szímő 70 2.29 %
Komáromszemere 70 2.29 %
Hull 70 2.29 %
Dögös 65 2.12 %
Jattó 65 2.12 %
Szentmihályúr 64 2.09 %
Fajkürt 63 2.06 %
Kolta 61 1.99 %
Jászfalu 59 1.93 %
Barsfüss 51 1.67 %
Rendve 49 1.60 %
Csornok 44 1.44 %
Komáromcsehi 44 1.44 %
Kisbaromlak 40 1.31 %
Pozba 35 1.14 %
Valkház 34 1.11 %
Kamocsa 33 1.08 %
Andód 31 1.01 %
Zsitvabesenyő 28 0.92 %
Barsbaracska 20 0.65 %
Érsekújvár 1 374 72.54 %
Nagysurány 198 10.45 %
Bánkeszi 92 4.86 %
Tótmegyer 84 4.44 %
Komját 53 2.80 %
Udvard 46 2.43 %
Szencse 46 2.43 %
Mánya 41 2.16 %
Újlót 38 2.01 %
Tardoskedd 38 2.01 %
Barsfüss 38 2.01 %
Hull 37 1.95 %
Ohaj 36 1.90 %
Zsitvafödémes 35 1.85 %
Nyitranagykér 34 1.80 %
Jattó 33 1.74 %
Andód 30 1.58 %
Jászfalu 27 1.43 %
Nyitramalomszeg 26 1.37 %
Kolta 24 1.27 %
Gyarak 24 1.27 %
Dögös 23 1.21 %
Rendve 20 1.06 %
Fajkürt 17 0.90 %
Csornok 17 0.90 %
Komáromszemere 17 0.90 %
Özdöge 17 0.90 %
Szímő 15 0.79 %
Kisbaromlak 13 0.69 %
Valkház 13 0.69 %
Pozba 10 0.53 %
Szentmihályúr 9 0.48 %
Komáromcsehi 9 0.48 %
Zsitvabesenyő 9 0.48 %
Barsbaracska 6 0.32 %
Kamocsa 6 0.32 %
Érsekújvár 1 846 211.21 %
Komját 223 25.51 %
Nagysurány 155 17.73 %
Bánkeszi 85 9.73 %
Tótmegyer 73 8.35 %
Udvard 59 6.75 %
Nyitranagykér 51 5.84 %
Tardoskedd 43 4.92 %
Andód 43 4.92 %
Zsitvafödémes 33 3.78 %
Újlót 29 3.32 %
Jászfalu 26 2.97 %
Mánya 24 2.75 %
Komáromszemere 24 2.75 %
Dögös 22 2.52 %
Nyitramalomszeg 22 2.52 %
Csornok 21 2.40 %
Özdöge 16 1.83 %
Barsfüss 16 1.83 %
Szímő 15 1.72 %
Hull 15 1.72 %
Jattó 14 1.60 %
Szencse 13 1.49 %
Ohaj 12 1.37 %
Kamocsa 12 1.37 %
Zsitvabesenyő 12 1.37 %
Rendve 12 1.37 %
Gyarak 11 1.26 %
Szentmihályúr 11 1.26 %
Kolta 9 1.03 %
Kisbaromlak 8 0.92 %
Barsbaracska 7 0.80 %
Fajkürt 6 0.69 %
Valkház 6 0.69 %
Pozba 4 0.46 %
Komáromcsehi 3 0.34 %
Érsekújvár 119 5.28 %
Udvard 24 1.06 %
Nagysurány 15 0.67 %
Tótmegyer 12 0.53 %
Bánkeszi 8 0.35 %
Újlót 7 0.31 %
Mánya 7 0.31 %
Kolta 6 0.27 %
Nyitranagykér 5 0.22 %
Komját 5 0.22 %
Zsitvafödémes 5 0.22 %
Tardoskedd 4 0.18 %
Nyitramalomszeg 3 0.13 %
Fajkürt 3 0.13 %
Özdöge 3 0.13 %
Barsbaracska 3 0.13 %
Szencse 3 0.13 %
Komáromszemere 3 0.13 %
Rendve 3 0.13 %
Dögös 3 0.13 %
Andód 2 0.09 %
Szentmihályúr 2 0.09 %
Jattó 2 0.09 %
Barsfüss 2 0.09 %
Zsitvabesenyő 2 0.09 %
Ohaj 2 0.09 %
Kamocsa 2 0.09 %
Komáromcsehi 2 0.09 %
Pozba 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Jászfalu 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Valkház 1 0.04 %
Szímő 1 0.04 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
253 40.35%
SPV
130 20.73%
KSČ
75 11.96%
SNS
67 10.69%
VPN
47 7.50%
DS
15 2.39%
SD
13 2.07%
SSL
10 1.59%
SZ
9 1.44%
Együttélés-MKDM
4 0.64%
Egyéb
4 0.64%
Érvényes szavazatok 627
HZDS
256 41.09%
KDH
142 22.79%
SDĽ
101 16.21%
SDSS
56 8.99%
SNS
15 2.41%
SKDH
11 1.77%
SZ
7 1.12%
ODÚ
7 1.12%
SZS
6 0.96%
SPI
5 0.80%
Együttélés-MKDM
5 0.80%
SSL-SNZ
3 0.48%
Egyéb
9 1.44%
Érvényes szavazatok 623
HZDS-RSS
270 48.21%
KDH
97 17.32%
SP-VOĽBA
77 13.75%
ZRS
49 8.75%
SNS
19 3.39%
SPK
10 1.79%
KSS
8 1.43%
MK
7 1.25%
6 1.07%
KSÚ
6 1.07%
DS
4 0.71%
HZPCS
3 0.54%
Egyéb
4 0.71%
Érvényes szavazatok 560
HZDS
272 48.23%
SDK
102 18.09%
SDĽ
75 13.30%
SNS
41 7.27%
SOP
38 6.74%
KSS
25 4.43%
ZRS
3 0.53%
SLS
3 0.53%
NSK
3 0.53%
Egyéb
2 0.35%
Érvényes szavazatok 564
HZDS
170 34.76%
KDH
70 14.31%
SMER
65 13.29%
ANO
48 9.82%
KSS
24 4.91%
PSNS
24 4.91%
SDĽ
20 4.09%
SDKU
18 3.68%
SNS
11 2.25%
HZD
11 2.25%
SZS
8 1.64%
ZRS
4 0.82%
B RRS
4 0.82%
MKP
4 0.82%
ZAR
2 0.41%
SDA
2 0.41%
Egyéb
4 0.82%
Érvényes szavazatok 489
SMER
167 43.26%
SNS
59 15.28%
ĽS HZDS
52 13.47%
KDH
52 13.47%
SDKU DS
28 7.25%
KSS
8 2.07%
SF
6 1.55%
MKP
4 1.04%
ZRS
2 0.52%
LB
2 0.52%
SLNKO
2 0.52%
ANO
2 0.52%
HZD
2 0.52%
Érvényes szavazatok 386
SMER
240 59.55%
KDH
49 12.16%
SNS
33 8.19%
SaS
29 7.20%
SDKU DS
17 4.22%
SDĽ
9 2.23%
LSNS
8 1.99%
Most-Híd
7 1.74%
ĽS HZDS
6 1.49%
KSS
2 0.50%
Egyéb
3 0.74%
Érvényes szavazatok 403
SMER SD
280 71.43%
KDH
34 8.67%
SNS
22 5.61%
SaS
15 3.83%
OĽaNO
11 2.81%
99 Percent
6 1.53%
LSNS
5 1.28%
SDKU DS
4 1.02%
Zelení
3 0.77%
PaS
2 0.51%
Most-Híd
2 0.51%
SZ
2 0.51%
SSS NM
2 0.51%
Egyéb
4 1.02%
Érvényes szavazatok 392
SMER SD
176 48.62%
SME RODINA
44 12.15%
KDH
34 9.39%
LSNS
33 9.12%
SNS
30 8.29%
SaS
12 3.31%
OĽANO-NOVA
8 2.21%
#SIEŤ
7 1.93%
TIP
5 1.38%
Most-Híd
4 1.10%
SDKU DS
3 0.83%
SZS
2 0.55%
KSS
2 0.55%
Egyéb
2 0.55%
Érvényes szavazatok 362
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések