SK
NZ
.....

Ebed

Község

címer zászló
1493 100% magyar 1910
821 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ebed
Hivatalos szlovák megnevezés:
Obid
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Győr-Esztergomi-síkság , Esztergomi-Duna-völgy - Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Ebedi puszta, Faluhely, Fényes-folyás, Fok, Görbe-folyás, Homokok
Koordináták:
47.77779770, 18.64614105
Terület:
24,49 km2
Rang:
község
Népesség:
1173
Tszf. magasság:
118 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94304
Település kód:
582361
Szervezeti azonosító:
36105058
Adóazonosító:
2021506619

Ebed Párkánytól 6 km-re nyugatra a Duna bal partjának közelében, az Esztergomi-Duna-völgy kistájon fekszik. Ebed mellett ömlik a Dunába a Muzslai-patak, melyhez itt csatlakozik az Ebedi-csatorna. A falutól 1,5 kilométerre északra halad a Párkány-Komárom közötti 63-as országút, melyről két leágazáson is megközelíthető. A községhez tartozik a burkolt úton csak Párkányból megközelíthető Ebedi puszta. Északon határa a Bélai-dombok lábáig terjed. Nyugatról Muzsla, északról Kőhídgyarmat, keletről Párkány, délkeletről Esztergom, délről Tát, délnyugatról pedig (néhány száz méteren) Nyergesújfalu határolja. Déli határát a Duna alkotja, mely egyben államhatár is, keleti határát a párkányi papírgyárba vezető iparvágány vonala képezi. A községterület északi részén keresztülhalad a Párkány-Érsekújvár közötti 509-es út és a Pozsony-Budapest vasútvonal is.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). 1976-1999 között Párkányhoz csatolták, majd népszavazással önállósult. Területe 1921-hez képest 1,07 km²-el (4,2 %) csökkent (25,56 km²-ről 24,49 km²-re).

Népesség

1910-ben 1499, 1921-ben 1656, 1939-ben pedig 1588, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Az 1945 utáni lakosságcsere során telepítettek először magyarországi szlovákokat a községbe. 2001-ben 1165, 2011-ben 1174, túlnyomórészt magyar nemzetiségű (79,3 %) lakosa volt, a szlovákok aránya 2001-2011 között 10,2 %-ról 14,5 %-ra nőtt. A roma etnikumhoz tartozik a lakosság 2,2 %-a. Lakosságának túlnyomó többsége (82,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már a bronzkorban is éltek emberek, de találtak temetőket az Avar Kaganátus korából és a 11–12. századból is. A község első említése 1237-ből származik, ekkor birtokosa az esztergomi káptalan volt, amely még II. András királytól kapta adományként. A község azonban nyilvánvalóan sokkal korábbi alapítású. A 12. század második felében már állt temploma, amely 1560 körül pusztult el. Neve 1337-ben a nyitrai káptalan előtt tett birtokegyezségben is előfordul. 1438-ban Albert király oklevelében megerősíti a káptalant birtokaiban. Esztergomnak, mint az akkori Magyar Királyság egyik legjelentősebb városának és prímási székhelynek közelsége a falu fejlődésére is kedvezően hatott. A 16. században azonban a sorozatos török támadások miatt hanyatlásnak indult. 1570-ben a falu két részből, Nagyebedből és az akkor lakatlan Kisebedből állt. 1593-ban elfoglalta a török, de 1609-ben már az esztergomi érsekség birtoka. 1664-ben 50 háztartás volt a faluban. A török elleni harcok következtében elnéptelenedett, 1696-ban pusztaként említik és később is csak Faluhely megnevezéssel szerepel. A 18. század elején újratelepült, de a kuruc harcok miatt lakossága a korábbinak csak töredéke volt. 1715-ben 41, 1720-ban 39 háztartás volt a községben. A későbbiekben a káptalannak köszönhetően ismét fejlődésnek indult, melyet csak az 1831. évi kolerajárvány akasztott meg. 1848-49-ben a Komárom és Vác környéki harcok miatt többször volt hadszintér a község területe. 1876-ban nagy árvíz, 1888-ban pedig tűzvész sújtotta. 1899 szeptemberében fejezték be a Duna-töltés építését Dunamocs és Ebed között. Az első világháborúban 35 helyi lakos esett el. 1920-tól Csehszlovákiához csatolták és határközséggé vált, határőrlaktanya is épült itt. 1938-1945 között ismét Magyarországhoz tartozott, 1944 végén és 1945 első hónapjaiban súlyos harcok színhelye volt. A második világháborúban 42 ebedi vesztette életét. A második világháború után a lakosságcsere keretében 18 magyar családot kényszerítettek áttelepülésre és 12 magyarországi szlovák családot telepítettek helyükre. 1976-ban Párkányhoz csatolták, 1999-ben vált újra önálló községgé.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma egy 12. századi román stílusú templom alapjain épült 1732-ben barokk stílusban, temetőkápolnája 1900-ban szecessziós stílusban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

EBED. Magyar falu Esztergom Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Párkánytól fél óránnyi meszszeségre, Nána, és Muzsla faluknak szomszédságokban, Szentegyházát néhai Illyés Jánós, volt Esztergomi Káptalanbéli Úr építette, és SZENT ISTVÁN tiszteletére szenteltetett. Helybéli Pap (Localis Capellanus) rendeltetett ide 1786. esztendőben. Határja néhol középszerű, de néhol jó termékenységű, fája kevés, legelője elég, szőleje számos, vagyonnyainak eladására alkalmatossága Esztergomban, és a’ Dunán; de mivel legelőjének, ’s réttyeinek is egy rész elöntetik, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ebed, Esztergom most Komárom vm. magyar falu, közel a Dunához. Esztergomtól nyugotra 1 mfd. 1134 kath. lak. Kath. paroch. templom. Határja egészen róna, s 1-ső osztálybeli; rétje, legelője kövér; bora elég; halászatja a Dunában, kivált vizára nagy fontosságu. F. u. az esztergomi káptalan. A lakosok birnak 1643 hold első, 821 1/2 hold második osztályu szántóföldet, 343 1/2 h. rétet, 750 1/2 kapa szőlőt.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ebed, nagyközség, a Duna mentén, 292 házzal és 1588 róm. kath. vallású magyar lakossal. Határa 4441 kat. hold. Eredetileg a galgóczi várhoz tartozott. Azt a földet, hol a mai helység határa terül el, II. Endre király adományozta az esztergomi káptalannak. IV. Béla király 1237-ben megerősítette benne. A várföldön kívül a Muzslai családnak is volt itt birtoka, melyet Muzslai Bene Jakab és Zsup 1250-ben részben eladtak, részben pedig odaajándékoztak a káptalannak. Utóbbinak ebedi birtokára vonatkozó adománylevelét 1295-ben febr. 1-én III. Endre, 1439-ben Albert király is megerősítette. Ez utóbbi megerősítő-levél szerint egy sziget is tartozott hozzá. Az 1593. évi összeírásban a törököknek behódolt falvak között szerepel. 1609-ben Nagy-Ebed néven fordul elő az összeírásban, ekkor az esztergomi érsek van megnevezve földesurának. 1647-ben 5 portája volt. Az 1696. évi összeírás az elpusztult helyek között sorolja fel. A falu jobbágyai Esztergom városába költöztek és onnan mívelték földjeiket. Az 1732-iki egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint már ismét virágzó helység; templomát ekkor építtette a káptalan; 1701-ben már említik iskolamesterét, a kinek egy hold földje és rétje is volt. 1755-ben 808 katholikus hívő lakta. Plébániáját 1783-ban állították. 1848-ig az esztergomi káptalan földesurasága alá tartozott. Eredetileg a Duna partján épült. Lakosai a folytonos áradások miatt költöztek oda, a hol a helység jelenleg van. Most nagyobb birtokos itt az esztergomi főkáptalan. Határához 21tartoznak az Ebedi és Hörcsök puszták. Dűlői közül fölemlíthetők a Faluhely dűlő, melyen 600 évvel ezelőtt a község állott, tovább a Sánczok dűlő, hol a török hódoltság idejében ütközet volt. Erre vall az ott talált sok régi kard-darab, zabla, kengyel stb. A Homokok nevű dűlőben kelta pénzek kerültek napfényre. A községet 1876-ban árvíz öntötte el. Posta- és távíró-állomás: Párkány-Nána.

Magyar Katolikus Lexikon

Ebed, v. Esztergom vm. (Obid, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. párkányi esp. ker-ében. - 1237: Ebed. Párkány filiájából 1810: alapították. Tp-át Szt István kir. tiszt. sztelték. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyakönyvei 1787-től. - Lakói 1840: 1149 r.k., össz. 1149; 1910: 1487 r.k., 12 izr., össz. 1499; 1940: 1622 r.k., 3 g.k., 8 ev., 4 ref., 10 izr., össz. 1647; 1970: össz. 1451, 89,3%-a m.; 2001: össz. 1165, m. 1026 (88,07%). ** Némethy 1894:76. - Schem. Strig. 1917:12. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ebed. Nem sokkal a honfoglalás ulán keletkezhetett s a galgóci vár tartozéka volt. II. Endre király az esztergomi káptalannak adományozta. A XIII. század derekán birtoka volt itt a Muzslai-családnak, de részben vétel, részben ajándék útján ez a birtok is a káptalan kezére került. I. Albert király 1439-ben kelt diplomájában az esztergomi káptalant ebedi birtokában megerősíti. Az 1609. évi összeírásban Nagy-Ebed néven jegyzik fel, mint az esztergomi érsekség tulajdonát. Az 1696. évi összeíráskor viszont az elpusztult helyek között sorolják fel. Az összeomlásig nagyrészben az esztergomi káptalan uradalma. 1701-ben már állott iskolája, templomát 1732ben építették. Hozzátartozik: Ebedipuszta. A község területe 4152 kat. hold, s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1588. A cseh elnyomást megsínylette.

Buga László

1906. 2. 7.
Ebed - megszületett

Szőcs Ferenc

1935. 8. 22.
Ebed - megszületett
Névelőfordulások
1609
Nagy-Ebed
1773
Ebed,
1782
Ebéd
1786
Ebed,
1863
Ebed
1948
Obid
2013
Ebed

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: István király utca (Kráľa Štefana) 57
Telefon: 0367582197
Fax: 0367582197

Honlap: obid.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Vajda Monika (Független)

Képviselő-testület:
Benefi Ladislav (Független)
Szabó Zsolt (SMK-MKP)
Páldi Tomáš (SMK-MKP)
Potfayová Bernardína (SMK-MKP)
Páldiová Alžbeta (SMK-MKP)
Szabóová Klaudia (SMK-MKP)
Buglos Ján (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö SMK-MKP 86% SMK-MKP 6 képviselö 7 képviselö
Ebedi Posta

István király utca 32

Ebedi Római Katolikus Plébániahivatal

Ebed

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Puskin utca 7

Ebedi Községi Hivatal

István király utca 57

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1334 95%
szlovákok 5 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 61 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1408
magyarok 1493 100%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1499
magyarok 1593 96%
szlovákok 62 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1656
magyarok 1026 88%
szlovákok 119 10%
romák 4 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 1%
összlétszám 1165
magyarok 931 79%
szlovákok 170 14%
romák 5 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 59 5%
összlétszám 1174
magyarok 821 72%
szlovákok 195 17%
romák 3 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 113 10%
összlétszám 1141
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 966
Választási részvétel: 56.21 %
Kiadott boríték: 543
Bedobott boríték: 542

Polgármester

Érvényes szavazólap: 540
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vajda Monika 270 50.00 % Független
Nagy Tibor 143 26.48 % SMK-MKP
Pusztai Alexander 95 17.59 % Független
Somogyi Gabriel 32 5.93 % MKDA-MKDSZ

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Zsolt 356 SMK-MKP
Páldi Tomáš 297 SMK-MKP
Potfayová Bernardína 296 SMK-MKP
Benefi Ladislav 250 Független
Páldiová Alžbeta 233 SMK-MKP
Szabóová Klaudia 227 SMK-MKP
Buglos Ján 207 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 965
Választási részvétel: 20.62 %
Kiadott boríték: 199
Bedobott boríték: 199
Választásra jogosult: 965
Választási részvétel: 17.51 %
Kiadott boríték: 169
Bedobott boríték: 169
Választásra jogosult: 970
Választási részvétel: 16,59 %
Kiadott boríték: 161
Bedobott boríték: 161

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 190
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 159
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 166 87.37 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 11 5.79 % SMER - SD
Peter Oremus 6 3.16 % Független
Regan Belovič 3 1.58 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 2 1.05 % MS
Stanislav Kováč 2 1.05 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 4 2.38% SMER - SD
Iván Farkas 92 57.86 % SMK-MKP
Milan Belica 42 26.42 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 11 6.92 % MKDA
Ján Greššo 4 2.52 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 4 2.52 % Független
Milan Uhrík 3 1.89 % ĽSNS
Peter Oremus 3 1.89 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 194
Érvényes szavazólap: 160
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 133 68.56% SMK-MKP
László Szigeti 126 64.95% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 98 50.52% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 77 39.69% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 51 26.29% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Eva Čákvári 48 24.74% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 9 4.64% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 82 51.25% SMK-MKP
László Szigeti 81 50.63% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 76 47.50% SMK-MKP
Rita Pásztorová 62 38.75% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Andrea Vitkóová 49 30.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 38 23.75% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jácint Kecskeméti 13 8.13% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 11 6.88% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Peter Brlai 3 1.88% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 28.59 %
Muzsla 146 5.70 %
Köbölkút 86 3.36 %
Bény 81 3.16 %
Szőgyén 75 2.93 %
Nána 72 2.81 %
Garamkövesd 70 2.73 %
Kőhídgyarmat 65 2.54 %
Kéménd 52 2.03 %
Ebed 49 1.91 %
Kicsind 46 1.80 %
Csúz 44 1.72 %
Kisgyarmat 40 1.56 %
Bajta 37 1.45 %
Helemba 33 1.29 %
Szalka 33 1.29 %
Kürt 28 1.09 %
Kisújfalu 21 0.82 %
Bart 21 0.82 %
Béla 19 0.74 %
Für 16 0.63 %
Libád 15 0.59 %
Leléd 15 0.59 %
Ipolykiskeszi 14 0.55 %
Garampáld 12 0.47 %
Sárkányfalva 7 0.27 %
Párkány 890 28.38 %
Muzsla 479 15.27 %
Köbölkút 377 12.02 %
Kürt 297 9.47 %
Szőgyén 287 9.15 %
Kisújfalu 210 6.70 %
Bény 181 5.77 %
Szalka 178 5.68 %
Kéménd 151 4.82 %
Nána 127 4.05 %
Kőhídgyarmat 121 3.86 %
Garamkövesd 104 3.32 %
Helemba 93 2.97 %
Ebed 82 2.61 %
Für 82 2.61 %
Bart 71 2.26 %
Kisgyarmat 65 2.07 %
Csúz 64 2.04 %
Béla 61 1.95 %
Garampáld 55 1.75 %
Leléd 53 1.69 %
Sárkányfalva 53 1.69 %
Bajta 52 1.66 %
Kicsind 48 1.53 %
Ipolykiskeszi 44 1.40 %
Libád 42 1.34 %
Párkány 134 17.01 %
Muzsla 37 4.70 %
Szőgyén 27 3.43 %
Kürt 26 3.30 %
Köbölkút 24 3.05 %
Kicsind 22 2.79 %
Kőhídgyarmat 22 2.79 %
Bény 17 2.16 %
Kisújfalu 16 2.03 %
Kéménd 16 2.03 %
Szalka 13 1.65 %
Ebed 13 1.65 %
Für 12 1.52 %
Nána 12 1.52 %
Bart 10 1.27 %
Garamkövesd 10 1.27 %
Csúz 9 1.14 %
Kisgyarmat 8 1.02 %
Helemba 7 0.89 %
Ipolykiskeszi 7 0.89 %
Leléd 5 0.63 %
Béla 4 0.51 %
Libád 4 0.51 %
Sárkányfalva 2 0.25 %
Bajta 1 0.13 %
Garampáld 1 0.13 %
Párkány 409 19.02 %
Garamkövesd 217 10.09 %
Muzsla 69 3.21 %
Szőgyén 65 3.02 %
Kicsind 51 2.37 %
Köbölkút 45 2.09 %
Bény 43 2.00 %
Nána 43 2.00 %
Ebed 38 1.77 %
Bajta 37 1.72 %
Kőhídgyarmat 34 1.58 %
Kéménd 31 1.44 %
Bart 29 1.35 %
Csúz 29 1.35 %
Szalka 29 1.35 %
Kürt 28 1.30 %
Kisgyarmat 28 1.30 %
Helemba 23 1.07 %
Leléd 22 1.02 %
Ipolykiskeszi 18 0.84 %
Für 16 0.74 %
Béla 14 0.65 %
Garampáld 13 0.60 %
Libád 13 0.60 %
Sárkányfalva 11 0.51 %
Kisújfalu 10 0.47 %
Párkány 358 50.92 %
Köbölkút 52 7.40 %
Muzsla 41 5.83 %
Szőgyén 40 5.69 %
Kőhídgyarmat 31 4.41 %
Csúz 30 4.27 %
Garamkövesd 26 3.70 %
Kürt 20 2.84 %
Nána 17 2.42 %
Kéménd 13 1.85 %
Libád 11 1.56 %
Ebed 11 1.56 %
Bény 9 1.28 %
Kisújfalu 8 1.14 %
Szalka 8 1.14 %
Béla 7 1.00 %
Bart 7 1.00 %
Helemba 7 1.00 %
Ipolykiskeszi 6 0.85 %
Für 5 0.71 %
Kisgyarmat 4 0.57 %
Bajta 3 0.43 %
Kicsind 3 0.43 %
Sárkányfalva 2 0.28 %
Leléd 2 0.28 %
Garampáld 1 0.14 %
Párkány 852 30.19 %
Muzsla 360 12.76 %
Köbölkút 326 11.55 %
Kürt 264 9.36 %
Szőgyén 224 7.94 %
Kisújfalu 204 7.23 %
Bény 182 6.45 %
Szalka 170 6.02 %
Kéménd 132 4.68 %
Kőhídgyarmat 100 3.54 %
Nána 100 3.54 %
Garamkövesd 84 2.98 %
Ebed 81 2.87 %
Helemba 72 2.55 %
Für 69 2.45 %
Csúz 67 2.37 %
Bart 66 2.34 %
Bajta 50 1.77 %
Kisgyarmat 50 1.77 %
Béla 47 1.67 %
Sárkányfalva 44 1.56 %
Leléd 42 1.49 %
Ipolykiskeszi 36 1.28 %
Garampáld 35 1.24 %
Kicsind 35 1.24 %
Libád 29 1.03 %
Párkány 121 17.66 %
Csúz 40 5.84 %
Köbölkút 33 4.82 %
Kürt 26 3.80 %
Szőgyén 25 3.65 %
Muzsla 21 3.07 %
Bény 18 2.63 %
Nána 13 1.90 %
Für 11 1.61 %
Ipolykiskeszi 11 1.61 %
Kéménd 9 1.31 %
Kőhídgyarmat 8 1.17 %
Garamkövesd 6 0.88 %
Leléd 6 0.88 %
Helemba 5 0.73 %
Kisújfalu 5 0.73 %
Kicsind 5 0.73 %
Bajta 4 0.58 %
Sárkányfalva 4 0.58 %
Kisgyarmat 4 0.58 %
Bart 3 0.44 %
Ebed 3 0.44 %
Béla 3 0.44 %
Garampáld 2 0.29 %
Libád 2 0.29 %
Szalka 1 0.15 %
Párkány 436 19.23 %
Kicsind 129 5.69 %
Garamkövesd 111 4.90 %
Muzsla 109 4.81 %
Kéménd 79 3.48 %
Szőgyén 65 2.87 %
Köbölkút 63 2.78 %
Ebed 62 2.73 %
Bény 62 2.73 %
Kisgyarmat 61 2.69 %
Kőhídgyarmat 56 2.47 %
Nána 43 1.90 %
Helemba 41 1.81 %
Szalka 39 1.72 %
Bajta 38 1.68 %
Garampáld 33 1.46 %
Kürt 33 1.46 %
Csúz 29 1.28 %
Leléd 29 1.28 %
Bart 18 0.79 %
Kisújfalu 18 0.79 %
Ipolykiskeszi 17 0.75 %
Libád 17 0.75 %
Für 16 0.71 %
Sárkányfalva 13 0.57 %
Béla 11 0.49 %
Párkány 691 22.85 %
Köbölkút 484 16.01 %
Muzsla 362 11.97 %
Kürt 279 9.23 %
Szőgyén 266 8.80 %
Kisújfalu 221 7.31 %
Szalka 171 5.65 %
Bény 151 4.99 %
Kéménd 136 4.50 %
Nána 106 3.51 %
Kőhídgyarmat 90 2.98 %
Für 86 2.84 %
Ebed 76 2.51 %
Helemba 67 2.22 %
Bart 64 2.12 %
Csúz 63 2.08 %
Sárkányfalva 58 1.92 %
Kisgyarmat 57 1.88 %
Béla 51 1.69 %
Ipolykiskeszi 49 1.62 %
Bajta 49 1.62 %
Garampáld 42 1.39 %
Leléd 38 1.26 %
Garamkövesd 38 1.26 %
Kicsind 33 1.09 %
Libád 27 0.89 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
MKP
545 90.08%
ANO
15 2.48%
SDKU
11 1.82%
HZDS
10 1.65%
KSS
6 0.99%
SZS
5 0.83%
SMER
4 0.66%
Egyéb
9 1.49%
Érvényes szavazatok 605
MKP
480 91.43%
SDKU DS
13 2.48%
SMER
13 2.48%
ĽS HZDS
5 0.95%
LB
3 0.57%
NADEJ
3 0.57%
Egyéb
8 1.52%
Érvényes szavazatok 525
MKP
338 59.61%
Most-Híd
163 28.75%
SDKU DS
33 5.82%
SMER
12 2.12%
SaS
7 1.23%
ĽS HZDS
4 0.71%
Egyéb
10 1.76%
Érvényes szavazatok 567
MKP
272 51.91%
Most-Híd
200 38.17%
SMER SD
18 3.44%
OĽaNO
8 1.53%
SDKU DS
8 1.53%
99 Percent
7 1.34%
Zmena zdola DU
3 0.57%
Egyéb
8 1.53%
Érvényes szavazatok 524
MKP
194 45.65%
Most-Híd
151 35.53%
OĽANO-NOVA
16 3.76%
SMER SD
15 3.53%
MKDA-MKDSZ
11 2.59%
#SIEŤ
9 2.12%
SME RODINA
8 1.88%
LSNS
6 1.41%
SaS
3 0.71%
SNS
3 0.71%
TIP
2 0.47%
SKOK!
2 0.47%
SDKU DS
2 0.47%
Egyéb
3 0.71%
Érvényes szavazatok 425
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések