SK
BA
.....

Dunacsún

Község

címer zászló
101 15% magyar 1910
59 4% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čunovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Moson vármegye
Rajkai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mosoni-síkság , Lajtazug
Más földrajzi nevek:
Dlhé polia, Dolné kostolné polia, Farská lúka, (Gútori-sziget), Horné kostolné polia, Jankovičovo, Konopniská, (Korompai-erdő), Laurovské polia, Les pri moste, Malé Oráčiny, Obecná plytčina, Ostrovné lúčky, Pasienky, (Peres-erdő), Prútnické, Stredné Oráčiny, Veľké Čunovo, Zichyho tably, Žaluďový les
Koordináták:
48.03142166, 17.19990921
Terület:
18,63 km2
Rang:
község
Népesség:
1332
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
85110
Település kód:
529435
Szervezeti azonosító:
641243

Dunacsún a Kisalföld nyugati peremén, a Lajtazug (Fenyér) kistájon, 130 méteres tengerszint feletti magasságban, a Duna (Körtvélyesi-víztároló) jobb partján fekszik, Pozsony központjától 19 km-re délkeletre, Mosonmagyaróvártól 21 km-re északnyugatra, a szlovák-magyar-osztrák hármashatárnál. Dunacsúnnál ágazik el a Mosoni-Duna-ág és a Bősi-üzemvízcsatorna (a településtől keletre 1992-ben megépült zárógátnál és duzzasztóműnél). Határa sík, nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, a duzzasztógát megépítésével jelentős része (az egykori Gútori-sziget) víz alá került. 2010-ben területének 43,2 %-a (804 ha) volt szántó, 24,4 %-a (455 ha) vízfelület és 8,3 %-a (155 ha) erdő. Északnyugatról Oroszvár, északkeletről Szemet és Gútor, délről Rajka, délnyugatról pedig Németjárfalu határolja. Katasztere annak legészakabbi pontjánál Pozsonypüspökiével is érintkezik. Déli határa államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország, délnyugati határa pedig Szlovákia és Ausztria között. Északkeleti határát a Duna 1992 előtti főmedre alkotja, mely 1920-1938 között államhatárt képezett Magyarország és Csehszlovákia között. Dunacsúnnál halad át a szlovák-magyar határon a Pozsonyt Mosonmagyaróvárral összekötő 2-es főút, a Pozsonyliget-Hegyeshalom vasútvonal, valamint a Pozsonyt Hegyeshalommal összekötő D2-es autópálya. Mellékút köti össze Rajkával (4 km), valamint a Duna töltésén Doborgazzal (18 km). Gútor felé kompjárat teremt összeköttetést.

Közigazgatás

1972-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-V. járás részeként. 1947-ig kisközségként Moson vármegye (1923-tól Győr, Moson és Pozsony egyesített vármegye) Rajkai járásához tartozott. Trianon után Magyarország része maradt, de területe megváltozott; az új csehszlovák-magyar határt a Duna főmedre alkotta, a folyó bal partjára eső határrészét (melyet ma a víztároló vize borít) Csehszlovákiához csatolták (ma Szemet községhez tartozik), míg a korábban Gútorhoz tartozó Gútori-szigetet (melynek nagy része szintén víz alá került 1992-ben) Dunacsúnhoz csatolták. Területe így összességében 1,9 %-kal csökkent az elmúlt évszázad során (19,00 km²-ről 18,63 km²-re). 1947-ben a pozsonyi hídfő részeként a párizsi békeszerződés Csehszlovákiához csatolta. A csehszlovák közigazgatásban 1972-ig a Pozsony-környéki járáshoz tartozott.

Népesség

Dunacsún volt Pozsony legkisebb népességű városrésze 2011-ben, ekkor 1010 lakosa volt, melynek 74,6 %-a volt szlovák, 12,3 %-a horvát és 6,5 %-a (66 fő) magyar nemzetiségű. 1910-ben 688, 1941-ben 782, 1961-ben pedig 698 lakosa volt. 1991-2011 között népessége folyamatosan, de viszonylag mérsékelt ütemben növekedett (23,8 %-os gyarapodás két évtized alatt, 816 főről 1010-re), a Pozsony belsőbb kerületeiből történő tömeges beköltözés révén azonban 2011-2016 között már ugrásszerű, 38,8 %-os gyarapodás (1010 főről 1402-re) figyelhető meg. Dunacsún a 16. századtól kezdve horvát nemzetiségi község volt, a horvátok 1910-ben még a lakosság háromnegyedét, de még 1961-ben is 55,3 %-át alkották. Arányuk a szuburbanizációval párhuzamosan folyamatos csökkenést mutat (1991-ben 22,4 %, 2001-ben 18,2 %, 2011-ben 12,3 %), ugyanez igaz az 1961-ben még a lakosság egynegyedét alkotó magyarokra is (1991-ben 16,3 %, 2001-ben 10,4 %, 2011-ben 6,5 %). Német lakosságát (mely 1880-ban még népességének csaknem egynegyedét, 1910-ben 12,2 %-át alkotta) 1946-ban kitelepítették. 2011-ben lakosságának 77,5 %-a volt római katolikus vallású, 14,9 %-a pedig felekezeten kívüli.

Történelem

Első írásos említése 1232-ből származik, ekkor „Chun” formában említik. Nevét a magyar „csúnya” és a cseh „čuna” (disznó) szóból egyaránt eredeztetik. Első lakosai szlávok és magyarok voltak, a tatárjárás után a német lakosság került túlsúlyba. A 14. század végén a pestisjárvány pusztításai után újra német telepesek érkeztek a faluba. A 15. század óta ismert német neve is (Schandorf), mely elsőként egy 1451-es okiratban (Swndorf formában) szerepelt. A 16. század első felében a törökök elől menekülő horvátok telepedtek le a faluban (első írásos említésüket egy 1518-as okiratban találjuk). Az 1659-es és az 1681-es egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint több kisnemes birtokában volt. A 17. század második felében Szapáry Péter, Moson vármegye alispánja is birtokosa volt. Lakói többségükben római katolikus vallású horvátok, valamint protestáns németek voltak. A 19. században egyre nagyobb jelentőségre tett szert a faluban a gyümölcstermesztés. A század első felében legnagyobb birtokosai a Szapáry és a Sándor családok voltak. 1851-ben Fényes Elek 4 vízimalmát is említi, birtokosai közül a Zichy-uradalmat emeli ki. 1891-ben határán keresztül épült meg a Pozsonyt Hegyeshalommal összekötő vasútvonal. A 20. század elején a helységnévrendezés során kapta a Dunacsún (korábban Csún. illetve Csúny) hivatalos nevet. 1920-ban a trianoni határok megvonásakor a község Magyarországon maradt, de a Duna túlsó felére eső határrészeit elveszítette, egyben határközséggé vált. 1946-ban német lakosságát kitelepítették. 1947. október 15-én Oroszvárral és Horvátjárfaluval együtt a párizsi béke (1947. február 10.) rendelkezései alapján Csehszlovákiához csatolták. Dunacsúnnál létesült az egyik legfontosabb csehszlovák-magyar (később szlovák-magyar) közúti és vasúti határátkelőhely. 1972. január 1-jén Pozsonyhoz csatolták. 1987-ben megépült a Pozsonyt a magyar határral összekötő autópályaszakasz és az új határátkelőhely. Az 1990-es évek elején a dunacsúni zárógát és duzzasztómű megépítése alapvetően megváltoztatta a település arculatát, határának nagy része víz alá került.

Mai jelentősége

Dunacsún egyike Pozsony legkisebb és legkevésbé városiasodott településrészeinek, bár (elsősorban 2010 óta) rohamosan szuburbanizálódik. A településen szlovák nevelési nyelvű óvoda található. Szent Mihálynak szentelt római katolikus temploma 1783-ban épült késő barokk stílusban. Kúriája klasszicista stílusban épült a 18. század végén. Központjától 2,5 km-re keletre épült fel az 1992-re befejezett dunacsúni zárógát és duzzasztómű, mely mellett 1995-96-ban hozták létre az ország legnagyobb vízisport-központját. Határában található az 1988-ban létrehozott Ostrovné lúčky rezervátum (54,93 ha), a Dunai rétek Természetvédelmi Terület része.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSUNY. Sandorf. Elegyes falu Mosony Vármegyében, földes Ura Gróf Szapáry Uraság, és mások, lakosai katolikusok, fekszik Duna vize mellett, Oroszvárhoz mintegy fél mértföldnyire, kies helyen, határja homokos, de közép termésű, legelője a’ Dunántúl vagyon, és Guton, Posony Vármegyebéli falunak határjában, réttyei középszerű szénát teremnek, erdeje elegendő volt, míg ki nem vagdalták, vagyonnyaikat jó áron eladhattyák a’ lakosok, de földgyeit, réttyeit, és erdejét is a’ Duna gyakorta elszokta önteni, melly miatt harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csuny, (Sandorf), horváth falu, Moson vgyében, a Duna mellett, ut. p. Rajka. Lakja 650 kath., 20 evang., kath. paroch. templommal. A lakosok birnak 41 1/8 telek után 276 h. harmadik, 552 h. negyedik osztályu szántóföldet, 146 h. rétet. A gazdák főleg csak lovakat és teheneket tartanak. Van 4 vizimalma, derék uradalmi épülete. Birja gr. Zichy Manó; de a Zsitvay család is bir egy nemes udvart.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az országútról letérve, a Duna partján fekvő Csúnyhoz érünk, a hol ennekelőtte szintén több köznemes lakott, de jelenleg maradékuk sincs. Határa az oroszvári Henckel-Donnersmark-féle uradalomnak egyik kerülete. Csúnynak leghíresebb birtokosa az a Szapáry Péter volt, ki 1657-ben a csákvári ütközetben három sebet kapván, török fogságba esett, melyben négy évig sínylett, míg 22.000 magyar aranyforint (közadakozás utján összegyűlt) váltságdíjért szabadságát vissza nem nyerte. Ez a Szapáry 1680-ban Mosonmegye alispánja lett, 1681-ben mint követ a soproni kibékülési országgyűlésen szerepelt, 1684- és 1686-ban Buda ostromában, illetőleg visszavételében személyesen vett részt. 1687-ben bárói rangra emeltetett. A grófi czímet már csak fia nyerte el III. Károly királytól 1722-ben. A csúnyi kastély a gróf Zichyek birtoklása idejében nevezetes tárgyalások színhelye volt. A pozsonyi országgyűlések idején az ellenzék emberei nem ritkán rándúltak ki ide, hogy fontos kérdésekben előzetes megállapodásokra jussanak.

Magyar Katolikus Lexikon

Dunacsún, Csún, Schandorf, v. Moson vm. (Čunovo, Szl.): plébánia a v. győri egyhm. magyaróvári esp. ker-ében. - 1232: Chun. Tp-át 1232 e. Szt Mihály tiszt. sztelték, a mait 1783: építették. - 1947: csatolták CS-hoz mint Pozsony hídfőjét. Kegyura 1880: Henckel Laura grnő. Anyanyelve 1840: horvát. ** Búzás kz. 274.

Helységnévtár

Csúny (Schandorf), RK. 665 Győr.

Névelőfordulások
1913
Dunacsún
1947
Čunovo
1232
Chun
1451
Swndorf
1659
Czun
1773
Csunn, Sandorff
1786
Cschun, Sandorf
1808
Csuny, Sandorf
1863
Csuny
1888
Csúny
1892
Csun
1898
Csún

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hraničiarska) 144/22
Telefon:

Honlap: cunovo.eu
Polgármester:
Ferenčáková Gabriela (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmen

Képviselő-testület:
Hátas Ján (Független)
Maschkanová Lenka (Független)
Bán Richard (Független)
Krist Marián (Független)
Puhovich Martin (NF)
Kodhajová Angelika (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Broszová Mária (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena )
Független 57% Független 4 képviselö NF 14% NF 1 képviselö SaS, OBY... 29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena 2 képviselö 7 képviselö
Mestská časť Bratislava - Čunovo

Hraničiarska 144/22

Óvoda

Hraničiarska 101

Dunacsúni Anyakönyvi Hivatal

Hraničiarska 144/22

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 92 14%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 150 23%
lengyelek 0 0%
egyéb 422 63%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 665
magyarok 101 15%
szlovákok 39 6%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 84 12%
lengyelek 0 0%
egyéb 464 67%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 688
magyarok 133 16%
szlovákok 480 59%
ruszinok 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 14 2%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 183 22%
összlétszám 816
magyarok 95 10%
szlovákok 627 69%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 16 2%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 166 18%
összlétszám 911
magyarok 66 7%
szlovákok 778 77%
ruszinok 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 13 1%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 126 12%
ismeretlen 16 2%
összlétszám 1010
magyarok 59 4%
szlovákok 1399 86%
ruszinok 0 0%
ukránok 3 0%
csehek 20 1%
németek 4 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 123 8%
ismeretlen 25 2%
összlétszám 1635
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1194
Választási részvétel: 72.86 %
Kiadott boríték: 870
Bedobott boríték: 870

Polgármester

Érvényes szavazólap: 849
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ferenčáková Gabriela 535 63.02 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Krist Marián 314 36.98 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hátas Ján 466 Független
Puhovich Martin 461 NF
Maschkanová Lenka 389 Független
Bán Richard 362 Független
Kodhajová Angelika 362 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Krist Marián 354 Független
Broszová Mária 345 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 28.57% SDKÚ-DS 2 képviselö Független 57.14% Független 4 képviselö NF 14.29% NF 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö NF 14.29% NF 1 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 28.57% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 974
Választási részvétel: 28.23 %
Kiadott boríték: 275
Bedobott boríték: 275
Választásra jogosult: 974
Választási részvétel: 24.44 %
Kiadott boríték: 238
Bedobott boríték: 238
Választásra jogosult: 1 169
Választási részvétel: 40,37 %
Kiadott boríték: 472
Bedobott boríték: 472

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 272
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 466
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 178 65.44 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Daniel Krajcer 35 12.87 % NOVA
Monika Flašíková - Beňová 31 11.40 % SMER - SD
Oskar Dobrovodský 7 2.57 % NaS - ns
Zdenka Beňová 6 2.21 % ĽS Naše Slovensko
Gabriel Karácsony 5 1.84 % PD
Anton Čulen 3 1.10 % MS
Roman Ruhig 3 1.10 % NP
Jaroslav Paška 2 0.74 % SNS
Peter Marček 1 0.37 % SOSKA
Karol Ondriáš 1 0.37 % KSS
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Pavol Frešo 43 18.22% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, SZ, KDH
Pavol Frešo 97 20.82 % Független
Juraj Droba 87 18.67 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 63 13.52 % Független
Jozef Uhler 60 12.88 % Független
Milan Ftáčnik 53 11.37 % Független
Ján Mrva 49 10.52 % Független
Daniel Krajcer 43 9.23 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 10 2.15 % Független
Natália Hanulíková 1 0.21 % SZS
Jalal Suleiman 1 0.21 % KSS
Andrej Trnovec 1 0.21 % SĽSAH
Milan Lopašovský 1 0.21 % SMS
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Jozef Danko 0 0.00 % Független
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Martin Jakubec 0 0.00 % Független
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 260
Érvényes szavazólap: 448
Érvényes szavazólap: 30041
# Név Szavazat Százalék Párt
Gabriela Ferenčáková 187 71.92% SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Karman 97 37.31% SMK-MKP, KDH, MOST - HÍD, SaS, OKS, SZ, SDKÚ - DS
František Šebej 93 35.77% SZ, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, KDH, OKS
Ladislav Snopko 88 33.85% OKS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, SZ, SDKÚ - DS
Peter Mach 77 29.62% SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS
Tatiana Mikušová 74 28.46% SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, OKS, KDH, SZ, SDKÚ - DS
Eduard Demel 69 26.54% KDH, SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Martin Jóna 66 25.38% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, KDH, SZ, OKS, SMK-MKP
Peter Hochschorner 43 16.54% DÚ, Zmena zdola
Marián Greksa 36 13.85% NOVA
Ľubica Rybárska 21 8.08% NOVA
Iveta Plšeková 21 8.08% Független
Ján Hrčka 20 7.69% Független
Karol Fajnor 20 7.69% SDĽ
Ľudmila Farkašovská 19 7.31% SMER - SD
Elena Pätoprstá 19 7.31% Zmena zdola, DÚ
Jozef Vydra 16 6.15% DÚ, Zmena zdola
Richard Rikkon 16 6.15% SMS
Mária Fratričová 15 5.77% NOVA
Alena Chudíková 15 5.77% DÚ, Zmena zdola
Martin Miškov 14 5.38% NOVA
Ivana Antošová 14 5.38% SMER - SD
Anton Čulen 14 5.38% MS
Ľubica Janegová 14 5.38% NOVA
Daniela Lengyelová 13 5.00% SMER - SD
Andrea Bratislavská 12 4.62% SMER - SD
Andrej Turzo 10 3.85% SNS
Ján Kordoš 9 3.46% SNS
Eva Krnáčová 9 3.46% Zmena zdola, DÚ
Peter Podolay 9 3.46% SMER - SD
Henrich Haščák 9 3.46% NOVA
Miloš Černák 8 3.08% SNS
Viliam Ovsepian 8 3.08% NOVA
Roman Masár 7 2.69% SMER - SD
Beata Novomeská 7 2.69% Független
Ľuboš Homola 6 2.31% DÚ, Zmena zdola
Ivan Lulják 6 2.31% KSS
Tibor Gódány 6 2.31% NP
Mária Javoreková 6 2.31% NP
Marián Chmelár 6 2.31% ĽS Naše Slovensko
Eva Gašparíková 6 2.31% NaS - ns
Tomáš Žiak 6 2.31% SMS
Daniel Moško 6 2.31% NOVA
Peter Marček 5 1.92% SOSKA
Zdenka Beňová 5 1.92% ĽS Naše Slovensko
Ján Gréner 5 1.92% SNS
Miloš Gloznek 5 1.92% Független
Jozef Krajča 5 1.92% SMER - SD
Róbert Kalmár 4 1.54% SDĽ
Ján Havlík 4 1.54% NP
Ivan Lučanič 4 1.54% KDS
Ľubor Čuda 4 1.54% NÁŠ KRAJ
Dominika Marošiová 3 1.15% NP
Pavel Vlček 3 1.15% SOSKA
Vladimír Kopča 3 1.15% SDĽ
Vladimír Kesegh 3 1.15% SMER - SD
Jana Lachkovičová 3 1.15% PD
Darina Jurčacková 3 1.15% SMS
Marek Máchal 2 0.77% MS
Július Hauser 2 0.77% NaS - ns
František Tanko 2 0.77% SRÚS
Jana Tanglmayerová 2 0.77% PD
Peter Senko 2 0.77% NP
Stanislav Čižmárik 2 0.77% NÁŠ KRAJ
Miriam Benešová 1 0.38% SDĽ
Peter Hopjak 1 0.38% NP
Rastislav Schlosár 1 0.38% ĽS Naše Slovensko
Gabriela Ferenčáková 259 57.81% NF
Jozef Uhler 190 42.41% Független
Peter Hochschorner 181 40.40% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavel Škodler 130 29.02% NF
Elena Pätoprstá 109 24.33% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Lýdia Ovečková 95 21.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Vladimír Dolinay 80 17.86% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Ján Karman 65 14.51% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Vladimír Bajan 64 14.29% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Miroslav Dragun 62 13.84% Független
Marian Greksa 62 13.84% Független
František Šebej 57 12.72% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Lenka Jakubčová 56 12.50% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Miroslav Lažo 55 12.28% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Roman Kollár 51 11.38% SZS
Tatiana Mikušová 49 10.94% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Peter Mach 47 10.49% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
Jana Hrehorová 43 9.60% Független
Martin Štuk 41 9.15% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľudmila Farkašovská 38 8.48% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Michal Radosa 34 7.59% Független
Michal Borguľa 34 7.59% NP
Ladislav Snopko 33 7.37% NF
Eduard Demel 33 7.37% Független
Ján Bučan 32 7.14% Független
Iveta Plšeková 29 6.47% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Ivana Antošová 27 6.03% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Marian Chmelár 25 5.58% ĽS Naše Slovensko
Juraj Kríž 25 5.58% MLADÁ BRATISLAVA
Pavel Chvojka 24 5.36% Független
Oľga Paučová 23 5.13% ĽS Naše Slovensko
Libuša Kollárová 23 5.13% Független
Stela Kiššová 22 4.91% MLADÁ BRATISLAVA
František Valášek 22 4.91% NP
Jarmila Vidová 21 4.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Nina Uherčíková 21 4.69% ĽS Naše Slovensko
Milan Dvorský 21 4.69% Demokrati Slovenska
Mária Hofferová 20 4.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Valo 19 4.24% ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 19 4.24% ĽS Naše Slovensko
Beata Novomeská 19 4.24% Független
Ivan Nemček 18 4.02% ĽS Naše Slovensko
Martin Jóna 18 4.02% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Ernest Huska 17 3.79% NF
Rudolf Daniš 17 3.79% ĽS Naše Slovensko
Juraj Galbavý 15 3.35% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Michal Babiar 15 3.35% SNS
Štefan Rehák 15 3.35% SNS
Maroš Krajči 14 3.13% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Ladislav Nedelka 12 2.68% VZDOR
Michal Sopko 12 2.68% NP
Dušan Kosík 9 2.01% NP
Ladislav Setnický 8 1.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Škrabák 8 1.79% KSS
Miloš Černák 8 1.79% SNS
Augustín Arnold 7 1.56% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Veronika Patrovičová 7 1.56% NP
Patrik Škrášek 6 1.34% SME RODINA - Boris Kollár
Milan Valko 5 1.12% NP
Denisa Krásna 5 1.12% SNS
Anton Gábor 4 0.89% NP
Juliana Kozáková 3 0.67% NAJ
Miroslav Kučera 1 0.22% NP
František Šebej 6475 0.00% SaS, SMK-MKP, KDH, SZ, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD
Ladislav Snopko 5878 0.00% SZ, SaS, SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Tatiana Mikušová 4415 0.00% KDH, SMK-MKP, SZ, SaS, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Eduard Demel 4363 0.00% SDKÚ - DS, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, KDH, MOST - HÍD
Gabriela Ferenčáková 4228 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Mach 4105 0.00% SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Elena Pätoprstá 4075 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ján Karman 4068 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Hochschorner 3940 0.00% DÚ, Zmena zdola
Marián Greksa 3573 0.00% NOVA
Martin Jóna 3513 0.00% SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudmila Farkašovská 3249 0.00% SMER - SD
Ján Hrčka 3058 0.00% Független
Ivana Antošová 2827 0.00% SMER - SD
Roman Masár 2820 0.00% SMER - SD
Martin Miškov 2808 0.00% NOVA
Iveta Plšeková 2543 0.00% Független
Daniela Lengyelová 2329 0.00% SMER - SD
Andrea Bratislavská 2313 0.00% SMER - SD
Vladimír Kesegh 2204 0.00% SMER - SD
Ľubica Rybárska 2172 0.00% NOVA
Alena Chudíková 1990 0.00% DÚ, Zmena zdola
Mária Fratričová 1975 0.00% NOVA
Jozef Krajča 1875 0.00% SMER - SD
Henrich Haščák 1839 0.00% NOVA
Richard Rikkon 1789 0.00% SMS
Ľuboš Homola 1787 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ľubica Janegová 1748 0.00% NOVA
Peter Podolay 1695 0.00% SMER - SD
Jozef Vydra 1680 0.00% Zmena zdola, DÚ
Anton Čulen 1475 0.00% MS
Daniel Moško 1461 0.00% NOVA
Eva Krnáčová 1354 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ivan Lučanič 1280 0.00% KDS
Beata Novomeská 1225 0.00% Független
Miloš Gloznek 1182 0.00% Független
Karol Fajnor 1140 0.00% SDĽ
Viliam Ovsepian 933 0.00% NOVA
Tomáš Žiak 816 0.00% SMS
Andrej Turzo 768 0.00% SNS
Ján Gréner 634 0.00% SNS
Róbert Kalmár 611 0.00% SDĽ
Zdenka Beňová 611 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miloš Černák 596 0.00% SNS
Ivan Lulják 563 0.00% KSS
Ján Kordoš 551 0.00% SNS
Marek Máchal 544 0.00% MS
Július Hauser 500 0.00% NaS - ns
Peter Senko 490 0.00% NP
Eva Gašparíková 474 0.00% NaS - ns
Mária Javoreková 473 0.00% NP
Marián Chmelár 468 0.00% ĽS Naše Slovensko
Miriam Benešová 467 0.00% SDĽ
Dominika Marošiová 440 0.00% NP
Vladimír Kopča 432 0.00% SDĽ
Jana Tanglmayerová 422 0.00% PD
Peter Marček 402 0.00% SOSKA
Rastislav Schlosár 343 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavel Vlček 342 0.00% SOSKA
Darina Jurčacková 332 0.00% SMS
Stanislav Čižmárik 302 0.00% NÁŠ KRAJ
Peter Hopjak 290 0.00% NP
Jana Lachkovičová 285 0.00% PD
Ľubor Čuda 272 0.00% NÁŠ KRAJ
František Tanko 254 0.00% SRÚS
Ján Havlík 243 0.00% NP
Tibor Gódány 210 0.00% NP
Elena Pätoprstá 10665 35.50% SaS, Zmena zdola, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, SMK-MKP
Peter Hochschorner 9671 32.19% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Ovečková 8474 28.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH
Vladimír Dolinay 7770 25.86% SMK-MKP, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS, DÚ, KDH, Zmena zdola
Marian Greksa 5934 19.75% Független
Vladimír Bajan 5915 19.69% SZ, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Jozef Uhler 5633 18.75% Független
Ján Karman 5622 18.71% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS
Jana Hrehorová 5541 18.44% Független
Ľudmila Farkašovská 5476 18.23% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD
Lenka Jakubčová 5467 18.20% SaS, NOVA, SMK-MKP, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tatiana Mikušová 5344 17.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, SMK-MKP, KDH, SaS
Juraj Kríž 5234 17.42% MLADÁ BRATISLAVA
Miroslav Dragun 5224 17.39% Független
Ján Bučan 4708 15.67% Független
Peter Mach 4300 14.31% SMK-MKP, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS, NOVA, KDH, SaS
František Šebej 4081 13.58% MOST - HÍD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Martin Štuk 4049 13.48% SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Snopko 4036 13.43% NF
Miroslav Lažo 3932 13.09% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Pavel Chvojka 3903 12.99% Független
Ivana Antošová 3740 12.45% SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Iveta Plšeková 3682 12.26% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Eduard Demel 3625 12.07% Független
Stela Kiššová 3119 10.38% MLADÁ BRATISLAVA
Libuša Kollárová 3070 10.22% Független
Michal Radosa 3054 10.17% Független
Ernest Huska 2653 8.83% NF
Martin Jóna 2631 8.76% SDKÚ-DS, SKOK - ELD, MOST - HÍD, SMER-SD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SZ
Gabriela Ferenčáková 2369 7.89% NF
Beata Novomeská 2162 7.20% Független
Roman Kollár 2073 6.90% SZS
Marian Chmelár 1981 6.59% ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 1974 6.57% ĽS Naše Slovensko
Nina Uherčíková 1795 5.98% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Vidová 1746 5.81% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Maroš Krajči 1680 5.59% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD
Jozef Valo 1587 5.28% ĽS Naše Slovensko
Milan Dvorský 1574 5.24% Demokrati Slovenska
Rudolf Daniš 1560 5.19% ĽS Naše Slovensko
Oľga Paučová 1538 5.12% ĽS Naše Slovensko
Michal Borguľa 1480 4.93% NP
Pavel Škodler 1450 4.83% NF
Ladislav Nedelka 1433 4.77% VZDOR
Ivan Nemček 1426 4.75% ĽS Naše Slovensko
Mária Hofferová 1413 4.70% ĽS Naše Slovensko
Augustín Arnold 1409 4.69% SZ, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SDKÚ-DS
Juraj Galbavý 1023 3.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Denisa Krásna 1006 3.35% SNS
Štefan Rehák 948 3.16% SNS
Patrik Škrášek 924 3.08% SME RODINA - Boris Kollár
František Valášek 835 2.78% NP
Miloš Černák 826 2.75% SNS
Michal Babiar 808 2.69% SNS
Milan Valko 727 2.42% NP
Michal Sopko 714 2.38% NP
Štefan Škrabák 574 1.91% KSS
Dušan Kosík 470 1.56% NP
Anton Gábor 427 1.42% NP
Veronika Patrovičová 416 1.38% NP
Ladislav Setnický 415 1.38% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Juliana Kozáková 297 0.99% NAJ
Miroslav Kučera 264 0.88% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonyligetfalu 408 95.55 %
Horvátjárfalu 8 1.87 %
Oroszvár 7 1.64 %
Dunacsún 4 0.94 %
Pozsonyligetfalu 1 895 96.00 %
Oroszvár 33 1.67 %
Horvátjárfalu 27 1.37 %
Dunacsún 19 0.96 %
Pozsonyligetfalu 1 359 96.45 %
Oroszvár 24 1.70 %
Horvátjárfalu 19 1.35 %
Dunacsún 7 0.50 %
Pozsonyligetfalu 2 054 95.00 %
Oroszvár 59 2.73 %
Horvátjárfalu 30 1.39 %
Dunacsún 19 0.88 %
Pozsonyligetfalu 967 96.12 %
Horvátjárfalu 19 1.89 %
Oroszvár 15 1.49 %
Dunacsún 5 0.50 %
Pozsonyligetfalu 435 92.55 %
Oroszvár 15 3.19 %
Horvátjárfalu 11 2.34 %
Dunacsún 9 1.91 %
Pozsonyligetfalu 3 511 96.86 %
Oroszvár 58 1.60 %
Dunacsún 33 0.91 %
Horvátjárfalu 23 0.63 %
Pozsonyligetfalu 10 065 94.37 %
Oroszvár 334 3.13 %
Horvátjárfalu 157 1.47 %
Dunacsún 109 1.02 %
Pozsonyligetfalu 2 550 96.12 %
Oroszvár 63 2.37 %
Horvátjárfalu 23 0.87 %
Dunacsún 17 0.64 %
Pozsonyligetfalu 523 62.63 %
Oroszvár 187 22.40 %
Horvátjárfalu 103 12.34 %
Dunacsún 22 2.63 %
Pozsonyligetfalu 3 770 92.38 %
Oroszvár 164 4.02 %
Horvátjárfalu 90 2.21 %
Dunacsún 57 1.40 %
Pozsonyligetfalu 1 530 64.58 %
Oroszvár 303 12.79 %
Horvátjárfalu 277 11.69 %
Dunacsún 259 10.93 %
Pozsonyligetfalu 1 364 95.65 %
Horvátjárfalu 22 1.54 %
Oroszvár 22 1.54 %
Dunacsún 18 1.26 %
Pozsonyligetfalu 3 577 95.64 %
Oroszvár 92 2.46 %
Horvátjárfalu 44 1.18 %
Dunacsún 27 0.72 %
Pozsonyligetfalu 3 498 95.00 %
Oroszvár 98 2.66 %
Horvátjárfalu 57 1.55 %
Dunacsún 29 0.79 %
Pozsonyligetfalu 5 297 95.60 %
Oroszvár 135 2.44 %
Horvátjárfalu 66 1.19 %
Dunacsún 43 0.78 %
Pozsonyligetfalu 1 659 95.02 %
Oroszvár 45 2.58 %
Dunacsún 21 1.20 %
Horvátjárfalu 21 1.20 %
Pozsonyligetfalu 4 338 77.01 %
Horvátjárfalu 663 11.77 %
Oroszvár 442 7.85 %
Dunacsún 190 3.37 %
Pozsonyligetfalu 1 519 95.72 %
Oroszvár 27 1.70 %
Horvátjárfalu 22 1.39 %
Dunacsún 19 1.20 %
Pozsonyligetfalu 288 96.97 %
Oroszvár 4 1.35 %
Dunacsún 3 1.01 %
Horvátjárfalu 2 0.67 %
Pozsonyligetfalu 971 94.92 %
Oroszvár 22 2.15 %
Dunacsún 15 1.47 %
Horvátjárfalu 15 1.47 %
Pozsonyligetfalu 5 106 97.55 %
Oroszvár 56 1.07 %
Horvátjárfalu 47 0.90 %
Dunacsún 25 0.48 %
Pozsonyligetfalu 4 581 97.30 %
Oroszvár 68 1.44 %
Dunacsún 32 0.68 %
Horvátjárfalu 27 0.57 %
Pozsonyligetfalu 5 327 94.75 %
Oroszvár 152 2.70 %
Horvátjárfalu 78 1.39 %
Dunacsún 65 1.16 %
Pozsonyligetfalu 1 370 95.60 %
Horvátjárfalu 32 2.23 %
Oroszvár 19 1.33 %
Dunacsún 12 0.84 %
Pozsonyligetfalu 382 92.05 %
Horvátjárfalu 15 3.61 %
Oroszvár 10 2.41 %
Dunacsún 8 1.93 %
Pozsonyligetfalu 3 760 93.16 %
Oroszvár 153 3.79 %
Horvátjárfalu 90 2.23 %
Dunacsún 33 0.82 %
Pozsonyligetfalu 5 155 94.29 %
Oroszvár 177 3.24 %
Horvátjárfalu 79 1.45 %
Dunacsún 56 1.02 %
Pozsonyligetfalu 2 946 95.96 %
Oroszvár 59 1.92 %
Horvátjárfalu 42 1.37 %
Dunacsún 23 0.75 %
Pozsonyligetfalu 8 011 94.54 %
Oroszvár 274 3.23 %
Dunacsún 95 1.12 %
Horvátjárfalu 94 1.11 %
Pozsonyligetfalu 1 903 96.06 %
Oroszvár 33 1.67 %
Dunacsún 25 1.26 %
Horvátjárfalu 20 1.01 %
Pozsonyligetfalu 5 574 93.93 %
Oroszvár 162 2.73 %
Horvátjárfalu 136 2.29 %
Dunacsún 62 1.04 %
Pozsonyligetfalu 1 594 94.88 %
Oroszvár 46 2.74 %
Horvátjárfalu 26 1.55 %
Dunacsún 14 0.83 %
Pozsonyligetfalu 2 511 95.44 %
Oroszvár 70 2.66 %
Horvátjárfalu 32 1.22 %
Dunacsún 18 0.68 %
Pozsonyligetfalu 3 819 94.32 %
Oroszvár 137 3.38 %
Horvátjárfalu 52 1.28 %
Dunacsún 41 1.01 %
Pozsonyligetfalu 759 93.94 %
Horvátjárfalu 19 2.35 %
Dunacsún 15 1.86 %
Oroszvár 15 1.86 %
Pozsonyligetfalu 1 125 76.01 %
Horvátjárfalu 197 13.31 %
Oroszvár 124 8.38 %
Dunacsún 34 2.30 %
Pozsonyligetfalu 2 896 94.83 %
Oroszvár 79 2.59 %
Horvátjárfalu 45 1.47 %
Dunacsún 34 1.11 %
Pozsonyligetfalu 652 91.32 %
Oroszvár 30 4.20 %
Horvátjárfalu 20 2.80 %
Dunacsún 12 1.68 %
Pozsonyligetfalu 1 446 91.87 %
Horvátjárfalu 66 4.19 %
Oroszvár 41 2.60 %
Dunacsún 21 1.33 %
Pozsonyligetfalu 685 94.22 %
Horvátjárfalu 20 2.75 %
Oroszvár 17 2.34 %
Dunacsún 5 0.69 %
Pozsonyligetfalu 800 96.85 %
Horvátjárfalu 10 1.21 %
Dunacsún 8 0.97 %
Oroszvár 8 0.97 %
Pozsonyligetfalu 4 872 93.26 %
Oroszvár 162 3.10 %
Horvátjárfalu 128 2.45 %
Dunacsún 62 1.19 %
Pozsonyligetfalu 254 96.21 %
Horvátjárfalu 5 1.89 %
Oroszvár 4 1.52 %
Dunacsún 1 0.38 %
Pozsonyligetfalu 3 635 92.45 %
Oroszvár 127 3.23 %
Horvátjárfalu 115 2.92 %
Dunacsún 55 1.40 %
Pozsonyligetfalu 1 351 95.61 %
Horvátjárfalu 23 1.63 %
Dunacsún 20 1.42 %
Oroszvár 19 1.34 %
Pozsonyligetfalu 1 720 95.82 %
Oroszvár 32 1.78 %
Horvátjárfalu 22 1.23 %
Dunacsún 21 1.17 %
Pozsonyligetfalu 1 472 95.71 %
Oroszvár 25 1.63 %
Dunacsún 23 1.50 %
Horvátjárfalu 18 1.17 %
Pozsonyligetfalu 885 95.78 %
Oroszvár 23 2.49 %
Horvátjárfalu 10 1.08 %
Dunacsún 6 0.65 %
Pozsonyligetfalu 3 743 95.90 %
Oroszvár 101 2.59 %
Horvátjárfalu 35 0.90 %
Dunacsún 24 0.61 %
Pozsonyligetfalu 715 49.31 %
Horvátjárfalu 368 25.38 %
Oroszvár 237 16.34 %
Dunacsún 130 8.97 %
Pozsonyligetfalu 8 899 92.02 %
Oroszvár 381 3.94 %
Horvátjárfalu 210 2.17 %
Dunacsún 181 1.87 %
Pozsonyligetfalu 4 047 94.12 %
Oroszvár 138 3.21 %
Horvátjárfalu 68 1.58 %
Dunacsún 47 1.09 %
Pozsonyligetfalu 1 689 81.48 %
Oroszvár 234 11.29 %
Horvátjárfalu 99 4.78 %
Dunacsún 51 2.46 %
Pozsonyligetfalu 1 481 94.94 %
Oroszvár 33 2.12 %
Horvátjárfalu 29 1.86 %
Dunacsún 17 1.09 %
Pozsonyligetfalu 2 983 95.64 %
Oroszvár 70 2.24 %
Horvátjárfalu 44 1.41 %
Dunacsún 22 0.71 %
Pozsonyligetfalu 5 047 94.44 %
Oroszvár 170 3.18 %
Horvátjárfalu 78 1.46 %
Dunacsún 49 0.92 %
Pozsonyligetfalu 388 93.27 %
Horvátjárfalu 13 3.13 %
Oroszvár 8 1.92 %
Dunacsún 7 1.68 %
Pozsonyligetfalu 5 613 94.89 %
Oroszvár 131 2.21 %
Horvátjárfalu 107 1.81 %
Dunacsún 64 1.08 %
Pozsonyligetfalu 7 313 94.12 %
Oroszvár 256 3.29 %
Horvátjárfalu 121 1.56 %
Dunacsún 80 1.03 %
Pozsonyligetfalu 5 163 94.28 %
Oroszvár 191 3.49 %
Horvátjárfalu 84 1.53 %
Dunacsún 38 0.69 %
Pozsonyligetfalu 906 95.57 %
Dunacsún 15 1.58 %
Oroszvár 14 1.48 %
Horvátjárfalu 13 1.37 %
Pozsonyligetfalu 550 95.82 %
Dunacsún 8 1.39 %
Horvátjárfalu 8 1.39 %
Oroszvár 8 1.39 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
153 31.35%
KDH
82 16.80%
SDĽ
64 13.11%
ODÚ
40 8.20%
DS-ODS
32 6.56%
SDSS
32 6.56%
SNS
21 4.30%
SKDH
19 3.89%
SZ
14 2.87%
SZS
13 2.66%
Együttélés-MKDM
9 1.84%
Magyar Polgári Párt
4 0.82%
KSS
3 0.61%
ZPR-RČS
2 0.41%
Érvényes szavazatok 488
KDH
100 22.73%
HZDS-RSS
89 20.23%
80 18.18%
SP-VOĽBA
53 12.05%
ZRS
25 5.68%
SNS
24 5.45%
MK
16 3.64%
DS
16 3.64%
SPK
11 2.50%
HZPCS
10 2.27%
NS
7 1.59%
KSS
4 0.91%
KSÚ
3 0.68%
Egyéb
2 0.45%
Érvényes szavazatok 440
SDK
304 51.79%
SDĽ
108 18.40%
HZDS
80 13.63%
SOP
53 9.03%
MKP
24 4.09%
SNS
10 1.70%
KSS
3 0.51%
NSK
3 0.51%
Egyéb
2 0.34%
Érvényes szavazatok 587
SDKU
212 38.62%
KDH
81 14.75%
MKP
68 12.39%
SMER
61 11.11%
HZDS
42 7.65%
ANO
25 4.55%
KSS
12 2.19%
HZD
10 1.82%
SNS
10 1.82%
PSNS
8 1.46%
SDĽ
5 0.91%
SDA
4 0.73%
NOSNP
4 0.73%
SZS
3 0.55%
Egyéb
4 0.73%
Érvényes szavazatok 549
SDKU DS
186 39.57%
SMER
70 14.89%
MKP
66 14.04%
KDH
63 13.40%
SF
29 6.17%
ĽS HZDS
18 3.83%
SNS
15 3.19%
KSS
9 1.91%
PS
4 0.85%
NADEJ
4 0.85%
ANO
3 0.64%
Egyéb
3 0.64%
Érvényes szavazatok 470
SDKU DS
222 36.39%
SMER
92 15.08%
SaS
84 13.77%
KDH
82 13.44%
Most-Híd
82 13.44%
ĽS HZDS
14 2.30%
SDĽ
12 1.97%
SNS
6 0.98%
MKP
5 0.82%
EDS
3 0.49%
Paliho Kapurkova
3 0.49%
LSNS
3 0.49%
Egyéb
2 0.33%
Érvényes szavazatok 610
SMER SD
126 22.22%
KDH
87 15.34%
Most-Híd
80 14.11%
SDKU DS
67 11.82%
OĽaNO
64 11.29%
SaS
54 9.52%
Zmena zdola DU
30 5.29%
99 Percent
11 1.94%
MKP
9 1.59%
ĽS HZDS
8 1.41%
SSS NM
7 1.23%
SNS
4 0.71%
Zelení
4 0.71%
SF
3 0.53%
SOSKA
3 0.53%
Egyéb
10 1.76%
Érvényes szavazatok 567
SaS
199 22.90%
OĽANO-NOVA
172 19.79%
Most-Híd
120 13.81%
SMER SD
111 12.77%
#SIEŤ
74 8.52%
KDH
43 4.95%
SME RODINA
43 4.95%
SNS
36 4.14%
LSNS
33 3.80%
SKOK!
14 1.61%
SZS
8 0.92%
MKP
6 0.69%
Egyéb
10 1.15%
Érvényes szavazatok 869
Pozsony V járás
Szlovákia

Bejelentések