SK
RS
.....

Dobóca

Község

címer zászló
745 99% magyar 1910
358 71% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Dobóca
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dubovec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Sireska
Koordináták:
48.29355240, 20.15395355
Terület:
9,2 km2
Rang:
község
Népesség:
542
Tszf. magasság:
171 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98041
Település kód:
514691
Szervezeti azonosító:
318663
Adóazonosító:
2021230112

A község a Gömöri-medence középső részén fekszik, a Rima-folyó bal partjának közelében, a folyó teraszán, Rimaszombattól 17 km-re délkeletre, Feledtől 9 km-re keletre, Rimaszécstől 6,5 km-re nyugatra, a Fülek-Bánréve vasútvonal mentén (megállóhely). Mellékút köti össze Rimasimonyival (4 km), Nemesmartonfalával (1,5 km) és Gernyőpusztával (3,5 km). Határa 165-200 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Rimasimonyi, délkeletről Harmac, keletről Nemesmartonfala, északkeletről és északról Gernyőpuszta (Bottovo), északnyugatról pedig (rövid szakaszon) Feled községekkel határos. Északkeleti határát az 571-es (Fülek-Sajószentkirály) országút vonala alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1926-ban Gernyőpuszta önálló községgé alakításával (1939-51 között visszakerült Dobócához) területének több mint felét elveszítette (19,44 km²-ről 9,20 km²-re csökkent).

Népesség

Eredeti magyar lakosságát a földesúri önkény a 18. század közepén elűzte a faluból és Murány-vidéki szlovák telepesekkel telepítették be a falut. 1796-ban Vályi és 1849-ben Fényes Elek egyaránt szlovák faluként említi, lakossága azonban a 20. század elejére teljesen magyarrá vált. 1910-ben 752, 1921-ben 692, 1938-ban pedig 624, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 21,4 % volt. A csehszlovák földbirtokreform keretében az 1920-as években cseh és morva telepesek érkeztek a falu határába, a kolóniát 1926-ban Bottovo néven önálló községgé alakították. A község 1938-91 között népességének több mint egynegyedét elveszítette, 1991-2011 között azonban már 22,8 %-os lakosságszámnövekedés (452 főről 555-re) figyelhető meg. Magyar többségét napjainkig megőrizte, 1991-2011 között a magyarok aránya 85,8 %-ról 62,5 %-ra csökkent, a szlovákoké 9,7 %-ról 14,1 %-ra nőtt. 2011-ben a lakosság 11,4 %-a vallotta magát romának (a roma etnikumhoz a lakosság egyharmada tartozik), 11,9 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. A lakosság többsége (69,5 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 7,9 %.

Történelem

Neve szláv eredetű, a királyi vár kötelékéhez tartozó magyarok alapították a 12. század második felében, a Rimától északra fekvő tölgyerdőben (a folyó ekkor délebbi mederben folyt). 1487-ben családneveinek zöme magyar eredetű. A középkorban Serke után a Rima-völgy második legfontosabb települése volt. Eredetileg a Balog várának uradalmához tartozott, majd a 14. századtól a Széchyek birtoka lett. 1431-ben Széchy Tamás szerezte meg, birtoklása idején óriási fejlődés volt tapasztalható, mert a falu jobbágyai hatalmas irtásokkal terjeszkedtek főleg a Dobra feledi oldala felé, mely ekkor összefüggő erdőrengeteget alkotott. A 16-17. században állandó veszélynek kitéve élt lakossága, sokan elmenekültek, népessége töredékére esett vissza. Tököly István református dobócai lelkész 1675-ben meghalt Buccari börtönében. 1683-ban a Fülek felé vonuló törökök elpusztították a falut. A visszatért lakosok zsellérsorba süllyedtek. Lakossága a 16. században református hitre tért. Az 1740-es pestis is számos áldozatot szedett. Magyar lakosságát az akkori földesúr, az ellenreformáció pártján álló Coburg (Koháry) 1747-ben engedetlenségre hivatkozva elüzte és Murány-vidéki katolikus szlovák telepesekkel népesítette újjá. Ettől kezdve egészen a 19. század második feléig szlovák faluként szerepel. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. A csehszlovák földbirtokreform során határában 1921-ben 447,1 hektáros területeten 34, többségében cseh és morva legionárius telepedett le. A Masarykfalva (Masarykovo) nevet is viselő telep a Koburgok rimaszécsi és Kitzing Ilona jánosi birtokán lett kialakítva, s Dobóca község kataszteréhez tartozott. 1926-ban Gernyőpusztát összevonták a közeli Leánymező kolóniával, s Bottovo néven önálló községgé nyilvánították. 1939-1951 között visszacsatolták Dobócához. Dobóca 1938-1945 között Magyarországhoz tartozott.

Mai jelentősége

A község magyar tanítási nyelvű alapiskolával és óvodával rendelkezik. Szent Lászlónak szentelt római katolikus temploma a 14. században épült gótikus stílusban, a 16. századtól 1748-ig a reformátusoké, 1782-ben barokk stílusban átalakították. 1789-ben Nepomuki Szent Jánosnak is szobrot emeltek a községben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DOBOCZA. vagy Bobocz. Népes tót falu Gömör Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, lakosai katolikusok, tótok, ’s magyarúl is beszéllnek, fekszik Rima vize mentében, Serkétöl nem meszsze, határja jó, ha szorgalmatosan miveltetik, szép termékenységű, kivált a’ völgyekben, de a’ partos helyen a’ záporok soványíttyák, piatzozó helyei többek közel, leg inkább Rimaszombatban árúlgattyák el vagyonnyaikat, legelője elég, fája tűzre kevés, épűletre semmi, káposztássa jó, keresetre alkalmatos módgya, fuharozással, tserép edényekkel, és szőlő munkával is kereshetnek, itatója, ’s kendert áztató vize alkalmatos, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Dobócza, Gömör vm. tót falu, Rima-Szécshez nyugotra 1 1/2 órányira; a Rima mellett: 874 kath. 12 evang. lak., kik azonban magyarul mind tudnak. Kath. paroch. templom. Határa róna és igen termékeny, de erdeje nincs. F. u. h. Koburg.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dobócza, rimamenti tót kisközség, 119 házzal és 158 róm. kath. vallású lakossal. E község már a pápai tizedszedők jegyzékében szerepel Doboha néven. Hajdan Balogvár tartozéka volt, s 1336 és 1481 között Doboulcha, Dobowcha néven mint a Széchiek birtoka jelentékeny község volt, 55 jobbágyportával. Később a Koháryak kezére került és most a Coburg herczegi családnak van itt nagyobb birtoka. A községben úrilak is van, melyet Joszt Antal építtetett és most Pristyák Neit örököseié. A lakosok fogyasztási szövetkezetet és hitelszövetkezetet tartanak fenn, mely utóbbi az országos hitelszövetkezet fiókja. Katholikus temploma 1782-ben épült. Postája, távírója és vasúti állomása Rimaszécsen van. Ide tartoznak Gernyő, Leánymező és Dobra puszták.

Magyar Katolikus Lexikon

Dobóca, Cserfalu, v. Gömör-Kishont vm. (Dubovec, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. modori esp. ker-ében. - 1260: említik először, 1323: Doboulcha. Szt László kir. tp-át a 13. sz: építették, a 14. sz: bőv. Org-ját 1923: Rieger Ottó építette. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1745: Koháry gr. a ref-okat elűzte, 40-50 kat. szl. családot telepített le. Kegyura 1880: Szász Ágost hg. Anyakönyvei 1794-től. Anyanyelve 1840: m., szl.; 1910: m.; 1940: m. - Filiái 1917: Harmac, Nemesmartonfalva, Rimasimonyi, Szútor. - Plébánosai: Galló József, 1751: Latsny György, 1768: Szeleczky Lőrinc, 1772: Steklács József, 1775: Csernota János, 1811: Schéday János, 1826: Frantzia János, Suhányi János, 1850: Csutor György, 1883: Fábián Kamil, 1894: Untener Mihály, 1903: Ninger Ferenc, 1915:Nagy Imre, 1930: Munka János, 1941: Deák János, 1945:Csáji János, 1966: Lipták Antal, 1967:Balla János, 1968:Lipták Antal, 1971: Urbán József, 1975: Balla János, 1979: Ján Podhájszky, 1981: Szécsi Gyula, 1985: Karol Pindiak, 1986: Vladimír Bendár, 1987: Németh Mátyás, 1988: Kucik Lőrinc. - Lakói 1840: 837 r.k., 5 ref., össz. 842; 1910: 698 r.k., 5 ev., 37 ref., 12 izr., össz. 752; 1940: 727 r.k., 14 ev., 73 ref., össz. 814; 1970: össz. 544, 87,7%-a magyar; 1991: 350 r.k., 22 ref., 16 ev., 1 g.k., 12 felekezet nélküli, 45 ismeretlen; 384 m., 101 szl. és cseh, 15 cigány; össz. 446; 2001: össz. 537, m. 445 (82,87%). - A II. vh-ig volt kat. isk. utoljára 2 tanítóval, 30-40 gyermekkel. Az államosítás után az épületet széthordták. Kucik Lőrinc Némethy 1894:341. - Schem. Ros. 1913:36.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Dobóca. A község területe 1594 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 624.

Névelőfordulások
1336
Doboulcha
1773
Dobocza, Dobowecz,
1786
Dobocza, Dobowec,
1808
Dobócza, Dubowec,
1863
Dobóca,
1920
Dubovec, Dubovce,
1927
Dubovec
1938
Dobóca,
1945
Dubovec
1994
Dobóca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Dobóca (Dubovec) 23
Telefon: 0475666302
Fax: 0475666302

Honlap:
Polgármester:
Gotlíbetová Annamária (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Hosszúréti Ján (MOST - HÍD)
Caban Ladislav (MOST - HÍD)
Fehér Gabriel (MOST - HÍD)
Lakatoš Ladislav (SMK-MKP)
Lőkös Ladislav (SMK-MKP)
Rási Csaba (SMK-MKP)
Caban Elemír (SMK-MKP)
MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Dobócai Posta

Dobóca 24

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Dobóca 118

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Dobóca 119

Dobócai Községi Hivatal

Dobóca 23

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 765 95%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 33 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 805
magyarok 745 99%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 752
magyarok 528 76%
szlovákok 148 21%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 15 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 692
magyarok 388 86%
szlovákok 44 10%
romák 15 3%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 452
magyarok 445 83%
szlovákok 69 13%
romák 8 1%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 537
magyarok 347 63%
szlovákok 78 14%
romák 63 11%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 66 12%
összlétszám 555
magyarok 358 71%
szlovákok 70 14%
romák 45 9%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 33 7%
összlétszám 506
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 395
Választási részvétel: 70.89 %
Kiadott boríték: 280
Bedobott boríték: 280

Polgármester

Érvényes szavazólap: 279
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gotlíbetová Annamária 125 44.80 % SMK-MKP
Rásiová Denisa 85 30.47 % Független
Balog Juraj 51 18.28 % Progresívne Slovensko
Köböl Gabriel 18 6.45 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hosszúréti Ján 134 MOST - HÍD
Caban Ladislav 125 MOST - HÍD
Lakatoš Ladislav 123 SMK-MKP
Lőkös Ladislav 123 SMK-MKP
Rási Csaba 122 SMK-MKP
Fehér Gabriel 116 MOST - HÍD
Caban Elemír 96 SMK-MKP

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö MOST - HÍD 71.43% MOST - HÍD 5 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 391
Választási részvétel: 27.88 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109
Választásra jogosult: 391
Választási részvétel: 11.00 %
Kiadott boríték: 43
Bedobott boríték: 43
Választásra jogosult: 392
Választási részvétel: 34,43 %
Kiadott boríték: 135
Bedobott boríték: 135

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 98
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 42 42.86 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 16 16.33 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 12 12.24 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 7 7.14 % Független
Emil Samko 6 6.12 % KĽS
Jozef Sásik 4 4.08 % SĽS
Karol Konárik 3 3.06 % SNS
Pavel Chovanec 3 3.06 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 2 2.04 % NP
Ladislav Fízik 2 2.04 % ASV
Jaroslav Sekerka 1 1.02 % KSS
Marian Kotleba 9 20.93% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 40 31.01 % Független
Jozef Šimko 26 20.16 % Független
Igor Kašper 24 18.60 % Független
Marian Kotleba 19 14.73 % ĽSNS
Vojtech Kökény 13 10.08 % SRK
Zdenek Očovan 3 2.33 % NAJ
Stanislav Mičev 2 1.55 % Független
Miroslav Gálik 1 0.78 % NAS
Michal Kantor 1 0.78 % SZS
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 109
Érvényes szavazólap: 132
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 57 52.29% SMK-MKP
Ladislav Rigó 46 42.20% SMK-MKP
František Auxt 45 41.28% SMK-MKP
Ladislav Lang 39 35.78% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 30 27.52% Független
Silvia Vargová 29 26.61% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 26 23.85% MOST - HÍD
Zoltán Bán 26 23.85% SMK-MKP
Gejza Farkaš 21 19.27% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Jozef Šimko 18 16.51% Független
Csaba Horváth 18 16.51% Független
Vojtech Kökény 14 12.84% SRK
Tibor Balog 9 8.26% SMS
Tibor Lukáčka 7 6.42% ASV
Viliam Vidinský 5 4.59% ĽS-HZDS, HZD
Katarína Moncoľová 4 3.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Vetrák 4 3.67% SĽS
Peter Mináč 3 2.75% SMER - SD, KDH
Romana Antalová 3 2.75% ÚSVIT
Dušan Širák 2 1.83% KSS
Jozef Hrablay 2 1.83% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Pavel Struhár 2 1.83% SMER - SD, KDH
Michal Bagačka 2 1.83% KDH, SMER - SD
Ján Hiraj 2 1.83% NP
Samuel Zubo 1 0.92% KSS
Jana Uhrinová 1 0.92% SNS
Ivan Hazucha 1 0.92% SMER - SD, KDH
Helena Krauszová 1 0.92% SMS
Dušan Kojnok 1 0.92% SZS, Zmena zdola, DÚ
Tomáš Rosiar 1 0.92% ĽS Naše Slovensko
Veronika Rízová 1 0.92% KSS
Viliam Vaš 1 0.92% SMER - SD, KDH
Ján Matej 1 0.92% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Katarína Horváth 1 0.92% KĽS
Marian Petrok 1 0.92% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Zoltán Cziprusz 66 50.00% SMK-MKP
Peter Juhász 59 44.70% SMK-MKP
Jozef Šimko 56 42.42% Független
Ferenc Auxt 47 35.61% SMK-MKP
Ladislav Lang 47 35.61% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 39 29.55% MOST - HÍD
Aladár Bari 35 26.52% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 35 26.52% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 32 24.24% SRK
Tomáš Agócs 32 24.24% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 24 18.18% SRK
Csaba Csízi 19 14.39% MOST - HÍD
Ján Lichanec 11 8.33% Független
Tomáš Sliva 11 8.33% MOST - HÍD
Vojtech Menyhárt 11 8.33% Független
Pavel Cibuliak 9 6.82% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 8 6.06% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 7 5.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Kružlicová 7 5.30% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 7 5.30% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Zdenko Ľaudár 6 4.55% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 5 3.79% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 4 3.03% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Zoltán Biró 4 3.03% DOMA DOBRE
Lukáš Kvietok 3 2.27% SMER-SD
Gejza Mede 3 2.27% Független
Stanislav Krahulec 3 2.27% Független
Peter Mináč 3 2.27% SMER-SD
Marian Petrok 2 1.52% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miroslava Grendelová 2 1.52% KSS
Marta Kanalová 2 1.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 2 1.52% SNS
Michal Bagačka 2 1.52% SMER-SD
Gejza Farkaš 1 0.76% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Alena Pivovarčiová 1 0.76% NP
Vladimír Skrutek 1 0.76% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miroslava Vargová 1 0.76% Független
Robert Bottlik 1 0.76% SME RODINA - Boris Kollár
Stanislava Zvarová 1 0.76% SMER-SD
Ján Antal 1 0.76% JEDNOTA-ĽSS
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Dušan Hlinka 0 0.00% SMER-SD
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 28.15 %
Tiszolc 212 17.25 %
Nyustya 134 10.90 %
Klenóc 59 4.80 %
Feled 29 2.36 %
Bakostörék 28 2.28 %
Rimaráhó 21 1.71 %
Várgede 18 1.46 %
Jánosi 18 1.46 %
Osgyán 17 1.38 %
Rimabrézó 16 1.30 %
Cserencsény 12 0.98 %
Meleghegy 12 0.98 %
Kruzsnó 11 0.90 %
Rimaszabadi 9 0.73 %
Derencsény 9 0.73 %
Uzapanyit 8 0.65 %
Durendapuszta 8 0.65 %
Rimabánya 8 0.65 %
Rimazsaluzsány 7 0.57 %
Sajószentkirály 7 0.57 %
Velkenye 7 0.57 %
Gömörfüge 7 0.57 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Vámosbalog 5 0.41 %
Dobóca 5 0.41 %
Kecege 5 0.41 %
Balogrussó 5 0.41 %
Kőhegy 5 0.41 %
Kerekgede 5 0.41 %
Balogfala 4 0.33 %
Rakottyás 4 0.33 %
Rónapatak 4 0.33 %
Runya 4 0.33 %
Oldalfala 4 0.33 %
Zeherje 4 0.33 %
Bellény 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Guszona 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Gortvakisfalud 3 0.24 %
Ajnácskő 3 0.24 %
Gernyőpuszta 3 0.24 %
Harmac 3 0.24 %
Bátka 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Détér 2 0.16 %
Zádorháza 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Hanva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Kisgömöri 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Méhi 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Alsóvály 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Jeszte 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Felsősziklás 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 15.83 %
Rimaszombat 141 9.22 %
Rimaszécs 141 9.22 %
Baraca 102 6.67 %
Sajólénártfalva 66 4.32 %
Cakó 55 3.60 %
Sajószentkirály 49 3.20 %
Nemesmartonfala 46 3.01 %
Kálosa 38 2.49 %
Zsip 38 2.49 %
Abafalva 36 2.35 %
Dobóca 35 2.29 %
Velkenye 34 2.22 %
Bátka 34 2.22 %
Hanva 34 2.22 %
Várgede 33 2.16 %
Vámosbalog 32 2.09 %
Rakottyás 31 2.03 %
Balogtamási 29 1.90 %
Tajti 29 1.90 %
Gesztete 28 1.83 %
Balogfala 28 1.83 %
Rimasimonyi 28 1.83 %
Jéne 28 1.83 %
Feled 27 1.77 %
Sajókeszi 27 1.77 %
Csíz 26 1.70 %
Uzapanyit 25 1.64 %
Gömörfüge 21 1.37 %
Jánosi 16 1.05 %
Rimapálfala 16 1.05 %
Méhi 16 1.05 %
Balogújfalu 16 1.05 %
Serke 15 0.98 %
Naprágy 15 0.98 %
Balogiványi 15 0.98 %
Almágy 14 0.92 %
Zádorháza 10 0.65 %
Runya 10 0.65 %
Harmac 9 0.59 %
Kövecses 8 0.52 %
Darnya 7 0.46 %
Szútor 7 0.46 %
Alsóvály 7 0.46 %
Osgyán 6 0.39 %
Egyházasbást 6 0.39 %
Nyustya 6 0.39 %
Détér 6 0.39 %
Gortvakisfalud 6 0.39 %
Sajórecske 6 0.39 %
Ajnácskő 5 0.33 %
Klenóc 5 0.33 %
Perjése 5 0.33 %
Sajólenke 4 0.26 %
Óbást 4 0.26 %
Vecseklő 4 0.26 %
Hubó 4 0.26 %
Medveshidegkút 4 0.26 %
Korláti 3 0.20 %
Cserencsény 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Oldalfala 3 0.20 %
Guszona 3 0.20 %
Derencsény 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Kruzsnó 2 0.13 %
Tiszolc 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Bakostörék 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Meleghegy 1 0.07 %
Rimazsaluzsány 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Zeherje 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 26.91 %
Tiszolc 81 18.79 %
Klenóc 17 3.94 %
Nyustya 16 3.71 %
Rimaszécs 11 2.55 %
Osgyán 9 2.09 %
Rimaráhó 7 1.62 %
Cserencsény 7 1.62 %
Feled 6 1.39 %
Rimazsaluzsány 6 1.39 %
Jánosi 6 1.39 %
Karaszkó 4 0.93 %
Méhi 4 0.93 %
Kálosa 4 0.93 %
Várgede 4 0.93 %
Sajószentkirály 4 0.93 %
Zeherje 3 0.70 %
Rimabánya 3 0.70 %
Perjése 2 0.46 %
Gernyőpuszta 2 0.46 %
Kacagópuszta 2 0.46 %
Egyházasbást 2 0.46 %
Rimaszabadi 2 0.46 %
Balogtamási 2 0.46 %
Kruzsnó 2 0.46 %
Zsip 2 0.46 %
Felsősziklás 2 0.46 %
Korláti 2 0.46 %
Kecege 2 0.46 %
Bátka 2 0.46 %
Bakostörék 2 0.46 %
Abafalva 2 0.46 %
Csíz 2 0.46 %
Hubó 2 0.46 %
Gesztete 2 0.46 %
Gömörpéterfala 2 0.46 %
Kiéte 2 0.46 %
Uzapanyit 1 0.23 %
Ajnácskő 1 0.23 %
Détér 1 0.23 %
Gömörfüge 1 0.23 %
Dobóca 1 0.23 %
Sajólénártfalva 1 0.23 %
Kőhegy 1 0.23 %
Alsósziklás 1 0.23 %
Balogpádár 1 0.23 %
Jéne 1 0.23 %
Gömörhegyvég 1 0.23 %
Nemesradnót 1 0.23 %
Ratkószuha 1 0.23 %
Rimabrézó 1 0.23 %
Rimasimonyi 1 0.23 %
Serke 1 0.23 %
Óbást 1 0.23 %
Oldalfala 1 0.23 %
Medveshidegkút 1 0.23 %
Rimapálfala 1 0.23 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 31.32 %
Nyustya 12 4.27 %
Jánosi 9 3.20 %
Feled 5 1.78 %
Gömörfüge 4 1.42 %
Méhi 4 1.42 %
Cserencsény 4 1.42 %
Rimaszécs 4 1.42 %
Tiszolc 4 1.42 %
Gernyőpuszta 4 1.42 %
Várgede 3 1.07 %
Vámosbalog 3 1.07 %
Kruzsnó 3 1.07 %
Sajószentkirály 3 1.07 %
Klenóc 3 1.07 %
Osgyán 2 0.71 %
Baraca 2 0.71 %
Uzapanyit 2 0.71 %
Nemesradnót 2 0.71 %
Rimaráhó 2 0.71 %
Perjése 2 0.71 %
Alsóvály 2 0.71 %
Kálosa 2 0.71 %
Balogpádár 2 0.71 %
Meleghegy 1 0.36 %
Gömörpéterfala 1 0.36 %
Tajti 1 0.36 %
Durendapuszta 1 0.36 %
Kacagópuszta 1 0.36 %
Naprágy 1 0.36 %
Rimaszabadi 1 0.36 %
Kövecses 1 0.36 %
Gömörispánmező 1 0.36 %
Bátka 1 0.36 %
Gesztete 1 0.36 %
Gesztes 1 0.36 %
Zsip 1 0.36 %
Cakó 1 0.36 %
Ratkószuha 1 0.36 %
Zeherje 1 0.36 %
Dúlháza 1 0.36 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 47.45 %
Nyustya 49 2.94 %
Osgyán 45 2.70 %
Tiszolc 45 2.70 %
Feled 35 2.10 %
Klenóc 32 1.92 %
Várgede 23 1.38 %
Cserencsény 22 1.32 %
Rimaráhó 17 1.02 %
Bátka 15 0.90 %
Vámosbalog 14 0.84 %
Ajnácskő 14 0.84 %
Bakostörék 13 0.78 %
Jánosi 12 0.72 %
Alsósziklás 11 0.66 %
Csíz 10 0.60 %
Ratkószuha 10 0.60 %
Kruzsnó 10 0.60 %
Zeherje 9 0.54 %
Kecege 9 0.54 %
Vecseklő 9 0.54 %
Rimazsaluzsány 9 0.54 %
Perjése 8 0.48 %
Balogrussó 8 0.48 %
Abafalva 8 0.48 %
Guszona 8 0.48 %
Sajószentkirály 7 0.42 %
Gömörfüge 7 0.42 %
Dobóca 7 0.42 %
Alsóvály 7 0.42 %
Meleghegy 7 0.42 %
Nemesradnót 7 0.42 %
Felsővály 6 0.36 %
Rimaszécs 6 0.36 %
Oldalfala 6 0.36 %
Méhi 6 0.36 %
Rimabánya 6 0.36 %
Rakottyás 5 0.30 %
Dúlháza 5 0.30 %
Zsip 5 0.30 %
Derencsény 5 0.30 %
Gömörpéterfala 5 0.30 %
Serke 5 0.30 %
Hanva 5 0.30 %
Velkenye 5 0.30 %
Durendapuszta 4 0.24 %
Bellény 4 0.24 %
Rimaszabadi 4 0.24 %
Sajólenke 4 0.24 %
Rimabrézó 4 0.24 %
Uzapanyit 4 0.24 %
Balogiványi 3 0.18 %
Balogfala 3 0.18 %
Kőhegy 3 0.18 %
Felsősziklás 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Balogpádár 3 0.18 %
Kálosa 3 0.18 %
Hubó 3 0.18 %
Rónapatak 3 0.18 %
Runya 3 0.18 %
Tajti 3 0.18 %
Óbást 3 0.18 %
Gernyőpuszta 3 0.18 %
Babarét 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Ratkószabadi 2 0.12 %
Almágy 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Nemesmartonfala 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Darnya 2 0.12 %
Szilistye 2 0.12 %
Gesztete 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Magyarhegymeg 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Medveshidegkút 2 0.12 %
Balogtamási 2 0.12 %
Harmac 2 0.12 %
Sajókeszi 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Kisgömöri 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 54.97 %
Nyustya 36 2.52 %
Osgyán 34 2.38 %
Cserencsény 26 1.82 %
Tiszolc 23 1.61 %
Bakostörék 21 1.47 %
Klenóc 20 1.40 %
Jánosi 20 1.40 %
Rimaráhó 19 1.33 %
Rimabánya 16 1.12 %
Feled 15 1.05 %
Rimazsaluzsány 14 0.98 %
Ratkószabadi 14 0.98 %
Bátka 12 0.84 %
Várgede 10 0.70 %
Vámosbalog 9 0.63 %
Uzapanyit 9 0.63 %
Kruzsnó 9 0.63 %
Rimaszécs 9 0.63 %
Kőhegy 7 0.49 %
Nemesradnót 7 0.49 %
Sajószentkirály 6 0.42 %
Meleghegy 5 0.35 %
Rimabrézó 5 0.35 %
Balogpádár 5 0.35 %
Abafalva 4 0.28 %
Zeherje 4 0.28 %
Felsősziklás 4 0.28 %
Almágy 4 0.28 %
Runya 4 0.28 %
Rimaszabadi 3 0.21 %
Baraca 3 0.21 %
Kecege 3 0.21 %
Balogrussó 3 0.21 %
Velkenye 3 0.21 %
Vecseklő 3 0.21 %
Sajólenke 3 0.21 %
Alsóvály 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Bugyikfala 3 0.21 %
Óbást 2 0.14 %
Gömörfüge 2 0.14 %
Guszona 2 0.14 %
Perjése 2 0.14 %
Durendapuszta 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Gernyőpuszta 2 0.14 %
Alsósziklás 2 0.14 %
Tóthegymeg 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Dobóca 2 0.14 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Rónapatak 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Szútor 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Balogfala 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Darnya 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 31.57 %
Osgyán 23 1.54 %
Jánosi 21 1.40 %
Zeherje 14 0.94 %
Feled 13 0.87 %
Bátka 11 0.74 %
Bakostörék 9 0.60 %
Rimaszécs 9 0.60 %
Tiszolc 9 0.60 %
Cserencsény 8 0.54 %
Sajószentkirály 7 0.47 %
Kövecses 7 0.47 %
Dobóca 7 0.47 %
Gesztete 6 0.40 %
Rimaráhó 6 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.33 %
Ajnácskő 5 0.33 %
Várgede 5 0.33 %
Klenóc 5 0.33 %
Serke 5 0.33 %
Rimazsaluzsány 5 0.33 %
Balogfala 5 0.33 %
Balogtamási 4 0.27 %
Détér 4 0.27 %
Vámosbalog 4 0.27 %
Alsósziklás 4 0.27 %
Felsővály 4 0.27 %
Guszona 3 0.20 %
Kruzsnó 3 0.20 %
Almágy 3 0.20 %
Uzapanyit 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Rimapálfala 3 0.20 %
Nyustya 3 0.20 %
Rimabánya 3 0.20 %
Gömörfüge 2 0.13 %
Meleghegy 2 0.13 %
Sajólenke 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Nemesmartonfala 2 0.13 %
Tajti 2 0.13 %
Rimabrézó 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Bellény 2 0.13 %
Alsóvály 2 0.13 %
Abafalva 2 0.13 %
Nemesradnót 2 0.13 %
Perjése 2 0.13 %
Jéne 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Kőhegy 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Jeszte 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Balogpádár 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Méhi 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dúlháza 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Magyarhegymeg 1 0.07 %
Felsősziklás 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 48.34 %
Nyustya 107 7.24 %
Tiszolc 34 2.30 %
Feled 28 1.90 %
Klenóc 28 1.90 %
Jánosi 22 1.49 %
Osgyán 20 1.35 %
Cserencsény 18 1.22 %
Détér 17 1.15 %
Bátka 17 1.15 %
Ajnácskő 17 1.15 %
Várgede 15 1.02 %
Kruzsnó 14 0.95 %
Gernyőpuszta 10 0.68 %
Bakostörék 10 0.68 %
Rimaráhó 10 0.68 %
Rimabánya 9 0.61 %
Guszona 8 0.54 %
Meleghegy 8 0.54 %
Zeherje 7 0.47 %
Rimabrézó 7 0.47 %
Zsip 7 0.47 %
Perjése 6 0.41 %
Csíz 6 0.41 %
Vámosbalog 6 0.41 %
Rimazsaluzsány 5 0.34 %
Felsősziklás 5 0.34 %
Rimaszécs 5 0.34 %
Kacagópuszta 5 0.34 %
Alsósziklás 5 0.34 %
Sajószentkirály 5 0.34 %
Sajólenke 4 0.27 %
Dobóca 4 0.27 %
Hubó 4 0.27 %
Nemesradnót 4 0.27 %
Tóthegymeg 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Durendapuszta 3 0.20 %
Kövecses 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Sajórecske 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 19.39 %
Ajnácskő 113 4.55 %
Sajólénártfalva 108 4.34 %
Bátka 77 3.10 %
Feled 76 3.06 %
Sajószentkirály 66 2.65 %
Rimaszécs 65 2.61 %
Csíz 61 2.45 %
Nemesradnót 54 2.17 %
Vámosbalog 51 2.05 %
Tajti 51 2.05 %
Hanva 43 1.73 %
Velkenye 35 1.41 %
Harmac 31 1.25 %
Baraca 30 1.21 %
Almágy 29 1.17 %
Méhi 27 1.09 %
Darnya 25 1.01 %
Óbást 25 1.01 %
Rimasimonyi 23 0.93 %
Runya 23 0.93 %
Osgyán 21 0.84 %
Guszona 20 0.80 %
Serke 20 0.80 %
Abafalva 19 0.76 %
Várgede 19 0.76 %
Sajólenke 19 0.76 %
Sajórecske 19 0.76 %
Dobóca 19 0.76 %
Gesztete 18 0.72 %
Gömörpéterfala 17 0.68 %
Cakó 15 0.60 %
Uzapanyit 14 0.56 %
Egyházasbást 14 0.56 %
Jánosi 13 0.52 %
Rakottyás 13 0.52 %
Balogfala 12 0.48 %
Nyustya 12 0.48 %
Zsip 11 0.44 %
Rimaráhó 11 0.44 %
Korláti 11 0.44 %
Kövecses 11 0.44 %
Meleghegy 9 0.36 %
Balogpádár 9 0.36 %
Magyarhegymeg 9 0.36 %
Hubó 9 0.36 %
Tiszolc 9 0.36 %
Alsóvály 9 0.36 %
Détér 9 0.36 %
Vecseklő 9 0.36 %
Balogiványi 8 0.32 %
Balogújfalu 7 0.28 %
Balogtamási 7 0.28 %
Kálosa 7 0.28 %
Bakostörék 7 0.28 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimabrézó 6 0.24 %
Dobfenek 6 0.24 %
Gömörfüge 6 0.24 %
Zádorháza 6 0.24 %
Kerekgede 5 0.20 %
Cserencsény 5 0.20 %
Kisgömöri 5 0.20 %
Perjése 4 0.16 %
Rimapálfala 4 0.16 %
Dúlháza 4 0.16 %
Felsővály 4 0.16 %
Zeherje 3 0.12 %
Jéne 3 0.12 %
Bugyikfala 3 0.12 %
Kruzsnó 3 0.12 %
Tóthegymeg 3 0.12 %
Sajókeszi 2 0.08 %
Gortvakisfalud 2 0.08 %
Jeszte 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Klenóc 2 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 61.22 %
Tiszolc 91 4.13 %
Nyustya 72 3.27 %
Klenóc 58 2.63 %
Osgyán 48 2.18 %
Rimaráhó 47 2.13 %
Cserencsény 38 1.73 %
Bakostörék 31 1.41 %
Jánosi 26 1.18 %
Feled 23 1.04 %
Kőhegy 16 0.73 %
Várgede 16 0.73 %
Rimabrézó 15 0.68 %
Rimazsaluzsány 14 0.64 %
Meleghegy 13 0.59 %
Almágy 12 0.54 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Kruzsnó 10 0.45 %
Bátka 10 0.45 %
Felsősziklás 10 0.45 %
Ajnácskő 10 0.45 %
Derencsény 9 0.41 %
Rimabánya 9 0.41 %
Zeherje 9 0.41 %
Alsósziklás 9 0.41 %
Gernyőpuszta 8 0.36 %
Karaszkó 8 0.36 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Oldalfala 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.27 %
Abafalva 6 0.27 %
Rimaszécs 6 0.27 %
Méhi 6 0.27 %
Rónapatak 6 0.27 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 38.80 %
Rimaszécs 175 5.06 %
Kálosa 133 3.85 %
Bátka 123 3.56 %
Feled 117 3.39 %
Ajnácskő 100 2.89 %
Egyházasbást 90 2.60 %
Vámosbalog 81 2.34 %
Nemesradnót 73 2.11 %
Méhi 67 1.94 %
Hanva 67 1.94 %
Almágy 67 1.94 %
Balogfala 66 1.91 %
Serke 61 1.77 %
Csíz 59 1.71 %
Kövecses 56 1.62 %
Détér 56 1.62 %
Harmac 55 1.59 %
Óbást 55 1.59 %
Gesztete 50 1.45 %
Felsővály 48 1.39 %
Dobóca 47 1.36 %
Naprágy 46 1.33 %
Abafalva 45 1.30 %
Tajti 45 1.30 %
Jánosi 45 1.30 %
Várgede 42 1.22 %
Alsóvály 41 1.19 %
Rimasimonyi 40 1.16 %
Sajószentkirály 40 1.16 %
Sajólénártfalva 39 1.13 %
Balogiványi 39 1.13 %
Gömörpéterfala 39 1.13 %
Magyarhegymeg 36 1.04 %
Sajókeszi 34 0.98 %
Zsip 29 0.84 %
Vecseklő 28 0.81 %
Guszona 27 0.78 %
Cakó 26 0.75 %
Balogújfalu 26 0.75 %
Velkenye 26 0.75 %
Osgyán 26 0.75 %
Runya 25 0.72 %
Perjése 25 0.72 %
Uzapanyit 22 0.64 %
Cserencsény 21 0.61 %
Sajólenke 21 0.61 %
Gömörmihályfalva 19 0.55 %
Jéne 18 0.52 %
Zádorháza 18 0.52 %
Balogtamási 18 0.52 %
Gömörfüge 17 0.49 %
Dobfenek 15 0.43 %
Sajórecske 15 0.43 %
Rakottyás 14 0.41 %
Kerekgede 14 0.41 %
Hubó 13 0.38 %
Baraca 13 0.38 %
Oldalfala 11 0.32 %
Medveshidegkút 10 0.29 %
Kisgömöri 10 0.29 %
Balogpádár 10 0.29 %
Bakostörék 10 0.29 %
Rimapálfala 9 0.26 %
Darnya 9 0.26 %
Jeszte 8 0.23 %
Nemesmartonfala 7 0.20 %
Rimaráhó 6 0.17 %
Korláti 5 0.14 %
Gortvakisfalud 5 0.14 %
Dúlháza 5 0.14 %
Klenóc 5 0.14 %
Nyustya 5 0.14 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 38.82 %
Klenóc 25 3.78 %
Nyustya 19 2.87 %
Tiszolc 17 2.57 %
Jánosi 13 1.96 %
Kálosa 12 1.81 %
Rimaszécs 11 1.66 %
Nemesradnót 11 1.66 %
Rimasimonyi 10 1.51 %
Bátka 10 1.51 %
Várgede 10 1.51 %
Almágy 10 1.51 %
Gortvakisfalud 10 1.51 %
Osgyán 9 1.36 %
Bakostörék 8 1.21 %
Egyházasbást 8 1.21 %
Serke 8 1.21 %
Ajnácskő 8 1.21 %
Csíz 7 1.06 %
Détér 7 1.06 %
Guszona 7 1.06 %
Abafalva 7 1.06 %
Vámosbalog 7 1.06 %
Cakó 6 0.91 %
Méhi 6 0.91 %
Óbást 6 0.91 %
Feled 6 0.91 %
Kruzsnó 6 0.91 %
Oldalfala 5 0.76 %
Gömörfüge 5 0.76 %
Tajti 5 0.76 %
Rimaráhó 5 0.76 %
Rakottyás 4 0.60 %
Sajórecske 4 0.60 %
Rimabrézó 4 0.60 %
Hanva 4 0.60 %
Balogtamási 4 0.60 %
Uzapanyit 4 0.60 %
Sajószentkirály 4 0.60 %
Balogújfalu 4 0.60 %
Balogiványi 3 0.45 %
Rimapálfala 3 0.45 %
Cserencsény 3 0.45 %
Dúlháza 3 0.45 %
Zsip 3 0.45 %
Alsósziklás 3 0.45 %
Perjése 3 0.45 %
Kecege 3 0.45 %
Gesztete 2 0.30 %
Korláti 2 0.30 %
Sajólénártfalva 2 0.30 %
Zeherje 2 0.30 %
Felsővály 2 0.30 %
Naprágy 2 0.30 %
Hubó 2 0.30 %
Kacagópuszta 2 0.30 %
Baraca 2 0.30 %
Zádorháza 2 0.30 %
Gömörpéterfala 2 0.30 %
Alsóvály 2 0.30 %
Gernyőpuszta 2 0.30 %
Bugyikfala 2 0.30 %
Harmac 2 0.30 %
Darnya 2 0.30 %
Derencsény 2 0.30 %
Kövecses 2 0.30 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 27.43 %
Egyházasbást 75 9.23 %
Feled 55 6.77 %
Tajti 43 5.29 %
Almágy 42 5.17 %
Óbást 36 4.43 %
Harmac 27 3.32 %
Ajnácskő 23 2.83 %
Balogfala 21 2.58 %
Gömörpéterfala 19 2.34 %
Rimaszécs 19 2.34 %
Jeszte 19 2.34 %
Vecseklő 18 2.21 %
Détér 17 2.09 %
Rimasimonyi 16 1.97 %
Dobfenek 16 1.97 %
Gesztete 15 1.85 %
Guszona 13 1.60 %
Medveshidegkút 12 1.48 %
Bátka 12 1.48 %
Csíz 12 1.48 %
Serke 10 1.23 %
Vámosbalog 8 0.98 %
Abafalva 7 0.86 %
Várgede 7 0.86 %
Nyustya 7 0.86 %
Kövecses 6 0.74 %
Kálosa 6 0.74 %
Méhi 6 0.74 %
Jánosi 5 0.62 %
Hanva 5 0.62 %
Sajószentkirály 5 0.62 %
Sajólénártfalva 5 0.62 %
Osgyán 5 0.62 %
Balogiványi 5 0.62 %
Zsip 4 0.49 %
Velkenye 4 0.49 %
Gortvakisfalud 4 0.49 %
Zádorháza 4 0.49 %
Balogpádár 3 0.37 %
Tiszolc 3 0.37 %
Balogújfalu 3 0.37 %
Uzapanyit 3 0.37 %
Darnya 3 0.37 %
Nemesradnót 3 0.37 %
Dobóca 3 0.37 %
Rimaráhó 3 0.37 %
Gömörfüge 3 0.37 %
Oldalfala 2 0.25 %
Dúlháza 2 0.25 %
Rimapálfala 2 0.25 %
Kruzsnó 2 0.25 %
Kerekgede 2 0.25 %
Korláti 2 0.25 %
Sajólenke 2 0.25 %
Balogtamási 2 0.25 %
Kecege 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Klenóc 2 0.25 %
Zeherje 2 0.25 %
Sajórecske 1 0.12 %
Rimabánya 1 0.12 %
Hubó 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Perjése 1 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Sajókeszi 1 0.12 %
Karaszkó 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Gernyőpuszta 1 0.12 %
Bakostörék 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Felsővály 1 0.12 %
Balogrussó 1 0.12 %
Rakottyás 1 0.12 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.84 %
Klenóc 94 3.75 %
Bakostörék 82 3.27 %
Nyustya 78 3.11 %
Rimaráhó 72 2.87 %
Tiszolc 69 2.75 %
Cserencsény 60 2.40 %
Kruzsnó 34 1.36 %
Osgyán 33 1.32 %
Jánosi 31 1.24 %
Várgede 23 0.92 %
Feled 23 0.92 %
Rimabrézó 22 0.88 %
Meleghegy 16 0.64 %
Rimazsaluzsány 15 0.60 %
Derencsény 15 0.60 %
Gernyőpuszta 15 0.60 %
Zeherje 14 0.56 %
Felsősziklás 13 0.52 %
Bátka 12 0.48 %
Ajnácskő 12 0.48 %
Balogrussó 11 0.44 %
Vámosbalog 11 0.44 %
Sajószentkirály 10 0.40 %
Karaszkó 9 0.36 %
Gesztes 9 0.36 %
Bugyikfala 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Almágy 9 0.36 %
Runya 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 49.68 %
Szútor 215 3.90 %
Nyustya 182 3.30 %
Tiszolc 135 2.45 %
Gesztete 131 2.38 %
Feled 129 2.34 %
Jánosi 121 2.19 %
Klenóc 98 1.78 %
Osgyán 95 1.72 %
Cserencsény 88 1.60 %
Rimaszécs 81 1.47 %
Várgede 80 1.45 %
Bátka 74 1.34 %
Bakostörék 67 1.22 %
Rimaráhó 66 1.20 %
Serke 62 1.12 %
Dobóca 56 1.02 %
Rimasimonyi 48 0.87 %
Rimapálfala 47 0.85 %
Ajnácskő 47 0.85 %
Vámosbalog 47 0.85 %
Balogfala 41 0.74 %
Harmac 40 0.73 %
Nemesradnót 40 0.73 %
Kruzsnó 40 0.73 %
Almágy 39 0.71 %
Sajószentkirály 37 0.67 %
Détér 37 0.67 %
Meleghegy 36 0.65 %
Abafalva 34 0.62 %
Méhi 34 0.62 %
Gernyőpuszta 31 0.56 %
Zeherje 30 0.54 %
Felsővály 28 0.51 %
Tajti 27 0.49 %
Csíz 27 0.49 %
Uzapanyit 26 0.47 %
Velkenye 25 0.45 %
Hanva 25 0.45 %
Rimazsaluzsány 25 0.45 %
Guszona 25 0.45 %
Bellény 23 0.42 %
Egyházasbást 22 0.40 %
Alsósziklás 21 0.38 %
Óbást 20 0.36 %
Gortvakisfalud 19 0.34 %
Balogiványi 18 0.33 %
Derencsény 18 0.33 %
Sajólénártfalva 18 0.33 %
Balogtamási 18 0.33 %
Balogújfalu 17 0.31 %
Gömörpéterfala 17 0.31 %
Kőhegy 17 0.31 %
Rimabrézó 17 0.31 %
Kálosa 16 0.29 %
Magyarhegymeg 16 0.29 %
Kacagópuszta 16 0.29 %
Runya 15 0.27 %
Rimaszabadi 15 0.27 %
Rimabánya 14 0.25 %
Baraca 14 0.25 %
Karaszkó 14 0.25 %
Kövecses 13 0.24 %
Oldalfala 13 0.24 %
Zsip 13 0.24 %
Alsóvály 13 0.24 %
Gömörfüge 13 0.24 %
Jeszte 12 0.22 %
Kerekgede 11 0.20 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.15 %
Hubó 8 0.15 %
Rónapatak 7 0.13 %
Sajólenke 7 0.13 %
Ratkószabadi 7 0.13 %
Kisgömöri 7 0.13 %
Korláti 7 0.13 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.35 %
Klenóc 152 15.43 %
Rimaszombat 148 15.03 %
Tiszolc 68 6.90 %
Rimaráhó 36 3.65 %
Rimabrézó 26 2.64 %
Rimazsaluzsány 20 2.03 %
Rimabánya 18 1.83 %
Bakostörék 16 1.62 %
Rimaszabadi 15 1.52 %
Cserencsény 13 1.32 %
Várgede 11 1.12 %
Jánosi 9 0.91 %
Kecege 9 0.91 %
Kruzsnó 8 0.81 %
Balogrussó 8 0.81 %
Babarét 8 0.81 %
Nemesradnót 7 0.71 %
Meleghegy 7 0.71 %
Osgyán 6 0.61 %
Durendapuszta 6 0.61 %
Feled 6 0.61 %
Zsip 6 0.61 %
Felsősziklás 6 0.61 %
Gömörfüge 6 0.61 %
Rimaszécs 6 0.61 %
Alsóvály 5 0.51 %
Oldalfala 5 0.51 %
Abafalva 5 0.51 %
Kőhegy 5 0.51 %
Sajószentkirály 5 0.51 %
Óbást 4 0.41 %
Ajnácskő 4 0.41 %
Vámosbalog 4 0.41 %
Gernyőpuszta 4 0.41 %
Hanva 4 0.41 %
Balogpádár 4 0.41 %
Kiéte 4 0.41 %
Bátka 4 0.41 %
Karaszkó 4 0.41 %
Sajólenke 4 0.41 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 43.57 %
Kacagópuszta 50 4.21 %
Nyustya 46 3.87 %
Gernyőpuszta 44 3.70 %
Tiszolc 39 3.28 %
Klenóc 39 3.28 %
Rimaszécs 34 2.86 %
Harmac 28 2.35 %
Jánosi 24 2.02 %
Feled 22 1.85 %
Cserencsény 22 1.85 %
Osgyán 21 1.77 %
Balogiványi 18 1.51 %
Rimaráhó 16 1.35 %
Bakostörék 16 1.35 %
Durendapuszta 16 1.35 %
Rimabrézó 14 1.18 %
Felsősziklás 14 1.18 %
Csíz 13 1.09 %
Balogrussó 12 1.01 %
Dobóca 11 0.93 %
Sajószentkirály 11 0.93 %
Rimabánya 10 0.84 %
Derencsény 10 0.84 %
Vámosbalog 10 0.84 %
Meleghegy 9 0.76 %
Zádorháza 8 0.67 %
Gömörispánmező 8 0.67 %
Serke 7 0.59 %
Kecege 7 0.59 %
Tóthegymeg 7 0.59 %
Abafalva 6 0.50 %
Bátka 6 0.50 %
Gesztete 5 0.42 %
Bugyikfala 5 0.42 %
Sajólenke 5 0.42 %
Kövecses 5 0.42 %
Uzapanyit 5 0.42 %
Karaszkó 5 0.42 %
Alsósziklás 4 0.34 %
Bellény 4 0.34 %
Kőhegy 4 0.34 %
Jéne 4 0.34 %
Rimaszabadi 4 0.34 %
Kruzsnó 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Zeherje 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Rimazsaluzsány 3 0.25 %
Gömörlipóc 3 0.25 %
Runya 3 0.25 %
Méhi 3 0.25 %
Jeszte 3 0.25 %
Várgede 3 0.25 %
Kisgömöri 3 0.25 %
Rimasimonyi 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Dúlháza 2 0.17 %
Gesztes 2 0.17 %
Naprágy 2 0.17 %
Velkenye 2 0.17 %
Dobrapatak 2 0.17 %
Oldalfala 2 0.17 %
Zsip 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.51 %
Rimaszombat 442 20.83 %
Klenóc 253 11.92 %
Tiszolc 250 11.78 %
Rimaráhó 74 3.49 %
Bakostörék 46 2.17 %
Osgyán 43 2.03 %
Rimazsaluzsány 38 1.79 %
Rimabánya 32 1.51 %
Feled 29 1.37 %
Cserencsény 27 1.27 %
Kruzsnó 21 0.99 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 21.90 %
Balogfala 14 5.11 %
Ajnácskő 13 4.74 %
Várgede 11 4.01 %
Tiszolc 11 4.01 %
Rimaszécs 10 3.65 %
Nyustya 10 3.65 %
Osgyán 8 2.92 %