SK
SC
.....

Dénesd

Község

címer zászló
469 35% magyar 1910
246 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dunajská Lužná
1918 előtti vármegye, járás:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Apácaföld, Barátom, Búzató, Dénesd, Dézsmás földek, Hatos, Irtás szöglet, Kilenczed földek, Koó, Misérd, Misérdi-tó, Rókalik, Torcs, Törvényfa, Vízmosás, Zsellérföldek
Koordináták:
48.08492279, 17.25909615
Terület:
26,95 km2
Rang:
község
Népesség:
5794
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90042
Település kód:
545333
Szervezeti azonosító:
400009

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén, Somorjától 7,5 km-re északnyugatra, Pozsony központjától 16 km-re-délkeletre fekszik, a Pozsonyt Komárommal összekötő 63-as főút mentén. A Pozsony-Komárom vasútvonal is érinti, Misérd megállóhely a község központjától 2 km-re északkeletre található. Országutak kötik össze Féllel (10 km), Gútorral (6 km), a Hviezdoslavfalvához tartozó Németsókkal (8 km). Nyugatról Pozsony Pozsonypüspöki városrészével, északnyugatról Csölle, északról Dunahidas, északkeletről Annamajor, keletről Hviezdoslavfalva, Úszor és Somorja, délről pedig Szemet és Gútor községekkel határos. Elődközségei, Dénesd, Misérd és Torcs a 20. század második felében teljesen egybeépültek.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1974-ben alakult Dénesd, Misérd és Torcs egyesítésével. 1920-ig elődközségei kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartoztak, majd 1938-ig Csehszlovákia Somorjai járásához. 1938-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták őket, ekkor Dénesd déli, Dénesd és Torcs keleti határa egyben államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. 1945-1960 között ismét a Somorjai járáshoz tartoztak, 1960-ban elődközségeit a Pozsony-környéki járáshoz csatolták, majd 1974-ben "Dunajská Lužná" néven egyesítették. 1996 óta a Szenci járáshoz tartozik. A község három településrészre és kataszteri területre oszlik: Dénesd (11,51 km²), Misérd (10,33 km²) és Torcs (5,11 km²). Területük (Misérd kivételével, melynek területe 2 hektárral csökkent) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Elődközségeinek 1910-ben 1347, 1921-ben 1425, 1940-ben 1535 lakosuk volt. Mindhárom falu német többségű volt (1921-ben Misérden 70,9 %, Torcson 67,9 %, Dénesden 50,1 % volt az arányuk) és mindháromban jelentős magyar kisebbség is élt (Dénesden 45,2 %, Misérden 30,9 %, Torcson 24 %). Vallási megoszlás szempontjából 1921-ben Dénesd csaknem teljesen római katolikus volt, Misérd evangélikus többségű (56,7 %) jelentős katolikus kisebbséggel (42,5 %), Torcs pedig kétharmadrészt katolikus (68,6 %), egyharmadrészt evangélikus (31,4 %) lakosságú. A második világháború után a németek és a magyarok kitelepítésével elődközségeinek lakossága teljesen kicserélődött és szlovák többségűvé vált. Dénesdre Trencsén, Misérdre Miava környékéről, Torcsra pedig Árvából érkeztek telepesek. A község lakossága csaknem duplájára nőtt 1940-1991 között (1535-ról 2735-re). 1991-ben még 8,7 %-os magyar kisebbség élt a községben, arányuk 2011-re 4,8 %-ra csökkent. 2001-2011 között a Pozsonyból tömegesen kitelepedők hulláma elérte Dénesdet is, ahol 10 év alatt 52,9 %-os népességnövekedés következett be és a lakosságszám 2932-ről 4482-re ugrott. A községben a romák aránya 8,4 %. A lakosság többsége (59,1 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 6,7 %.

Történelem

Dénesd első írásos említése 1206-ból származik. A 14. században a Pannonhalmi Bencés Főapátság birtoka. 1302-ben az apátság új kápolnát épített ide. Egy 1420-ban kelt okirat szerint a szentmártoni monostor Dénesd birtokát új határjelzőkkel elkülöníti. De szomszédja, a bazini grófok szemeti jobbágyai lerombolják, ezért Péter prépost a nádornál panaszt emel ellenük. A nádor a pozsonyi káptalannal régi levelek alapján bejáratja a határokat, megméreti a vitás föld nagyságát s jelentést kér. 1468. október 5-én Mátyás király Kálmáncsai Domonkos kérésére átírja IV. Bélának a dénesdi népek bírói kiváltságát tartalmazó levelét. 1510-ben Péter, szentgyörgyi és bazini gróf a pannonhalmi monostornak már többször helyet és időt jelölt, hogy a Dénesden és Deákiban okozott kárról s jogtalanságról tanácskozzanak. Máté apát tiltakozik a gróf eljárása ellen. A falu temploma búcsújáróhely, a 15. században a háborús pusztítások elöl ide, az akkori Szent Bertalan templomba menekítették a dömölki Szűzanya szobrot, melynek 1749-ben külön oltárt emeltek, majd az 1790-ben épült új templom főoltárára került. 1682-ben súlyos árvíz pusztította el, majd pestisjárvány sújtotta. A 18. században a korábban magyarok lakta faluba német telepesek érkeztek (1757-ben Bél Mátyás ad számot róluk), akik a Schildern nevet használták. A 19. században híres volt lótenyésztéséről és gabonakereskedelméről. Az 1945-ben kitelepített németek helyére az árvai Terchovából érkeztek szlovák telepesek, akik a községet Jánošíkovának nevezték el. Misérd volt a legnépesebb a három elődközség közül. A középkori település a hagyomány szerint a Dunához közelebb feküdt. A falu a 13. században már létezett, hiszen ekkor már temploma is megvolt. 1206-ban említik először. 1294-ben az akkor puszta helyet III. András király Hertlin pozsonyi bírónak adta. 1332-ben a pápai tizedjegyzék "Misser" néven említi. 1356-ban említik Péter nevű plébánosát. 1553-ban Serédy Gáspár, Mérey Mihály és Farkas Ignác a birtokosai. 1647-ben részben a Kerekes család, részben az éberhardi uradalom birtoka. Később birtokosai a Maholányi, Pálffy, Balassa és Apponyi családok voltak. Lakóinak többségét a 18. századtól evangélikus vallású németek alkották, akik Mischdorfnak nevezték a falut. 1945-ben kitelepítették őket és helyükre a Miava-környéki Kosaras (Košariska) községből érkeztek telepesek, akik Nové Košariská névre keresztelték át a községet. Torcs a legkisebb a három elődközség közül, 1940-ben csak 297-en lakták. A település 1230-ban szerepel először írott forrásban egy birtok adományozásáról szóló oklevélben. 1296-ban Vöröskő várának uradalmához tartozott. Az 1332 és 1337 között kelt pápai tizedjegyzékben "Turcz" néven szerepel. 1553-ban Serédy Gáspár és Mérey Mihály a birtokosai. 1647-ben részben a Kerekes család, részben az éberhárdi uradalom birtoka. Később birtokosai a Maholányi, Illésházy, Pálffy és Apponyi családok. Szintén 18. századi végi német kolónia (Tartschendorf), ekkoriban lakosai főként fuvarozással foglalkoztak. 1945-ben a németek kitelepítése után a Lengyelországhoz csatolt Alsólipnicáról (Dolná Lipnica) érkeztek ide telepesek, akik Nová Lipnica névre keresztelték. Az egyesített Dénesd (Dunajská Lužná, magyarul néha Dénesdtorcsmisérd vagy Dunaligetfalu) községet Dénesd, Misérd és Torcs falvak egyesítésével hozták létre 1974. január 1-jén.

Mai jelentősége

A községben szlovák tannyelvű alapiskola és művészeti alapiskola működik. Dénesd Szent Kereszt felmagaszalásának szentelt római katolikus temploma 1797-ben épült barokk-klasszicista stílusban, búcsújáróhely. Misérd eredetileg román kori római katolikus (Szt. Márton-) templomát 1730-ban barokkosították, evangélikus temploma 1814-ben klasszicista stílusban épült. Torcs harangtornya 1864-ben neogótikus stílusban épült. Misérd homokbányászat során keletkezett tava kedvelt üdülőhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DIENESDI. Sittern. Német falu Posony Vármegyében, földes Ura vala a’ szent Martoni apáturság, most a’ Religyiói kintstár, lakosai katolikusok, fekszik a’ Csalóközben az Ország úttyában, alólrol Somorjának, felűlröl pedig Miserdnek szomszédságokban. Régi Templomában a’ B. Szűznek tsudállatos képe találtatik, és sok nép jár ide tiszteletére, újjabb Templomja is épűltt benne, de Tornya, ’s belső készűlete még elnem végeztetett, lakosai között némellyek jó szita készítők, határja gazdag, ’s nevezetes külömbféle vagyonnyaiért, első osztálybéli. MISERDI. Misdorf. Magyar, és német falu Posony várm. az Eberhárdi Urasághoz tartozik, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik é. Püspöky, n. k. Dienestinek szomszédságokban, d. az öreg Duna keríti határját, melly 3 nyomásbéli, földgyei, réttyei jók, erdőjök is van, lakosai fuvaroznak, és gabonával kereskednek. TORCS. Tarcsendorf, v. Dakszendorf. Német falu Pozsony Várm. az Eberhárdi Urasághoz tartozandó, lakosai többnyire evangelikusok, fekszik Sz. Erzsébethez, és Uzorhoz nem meszsze; határja 3 nyomásbéli, szántóföldgyeiken, és tsekély mezeiken kivűl semmivel sem bírnak, hanem fuharozással segítik magokat.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Dienesdi, (Schildern), Pozson m. német falu, a Pozsonból Somorjába vivő országutban, Somorjától 1 órányira: 480 kath., 11 evang. lak. Ezek magyarul is beszélnek, szorgalmatos, vagyonos emberek, jó lovakat tartanak, gabonával, szelid szárnyas állatokkal kereskednek. Van egy szép kath. temploma, urasági tiszti lakháza, vendégfogadója, erdeje. Határja termékeny, s leginkább buzát, zabot terem. F. u. a Sz.-Benedek szerzetesei. Misérd, német falu, Poson vármegyében, a Posontól Somorjába vivő országutban, Posonhoz 2 órányira, Dienesdi mellett. Lakja 185 kath., 498 evang. Van kath. paroch. temploma, evang. anyaszentegyháza, vendégfogadója. Termékeny jól mivelt határa mindent gazdagon terem; erdeje is van. F. u. az eberhardi uradalom. Torcs, (Takschendorf), német falu, Poson vmegyében, Dienesdi mellett: 184 kath., 134 evang. lak. kik magyarul is beszélnek. Földüket igen jól mivelik; csikókat nevelnek; gabonával kereskednek. F. u. az eberhardi uradalom. Ut. p. Somorja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dénesd, felsőcsallóközi kisközség. Van 75 háza és 512, nagyobbára róm. kath. vallású, németajkú lakosa. Postája Misérd, távírója Püspöki. E község már 1206-ban szerepel, a mikor Miklós fia Elek, Favus pannonhalmi főapátnak adta. IV. Béla királynak 1240-iki adomány-levelében Dionisios néven van említve, 1288-ban pedig Dyenis és Dienesz alakban fordul elő. 1269-ben IV. Béla a lakosokat kivette a pozsonyi vár kötelékéből. Az 1553-ik évi portális összeírás Nyáry Ferencz grófnak, mint a főapátság kormányzójának 15 portáját adóztatja meg. II. József alatt a kir. kamara birtoka volt. 1682-ben nagy árvíz sujtotta a lakosokat. Most a főapátságon kívül még Söllinger Rezsőnek és Miklósnak van itt nagyobb birtoka. A község 1757-ben még magyar volt, de Bél Mátyás már németeket is említ ismert munkájában. A mult század elején Schildern német neve alatt is ismeretes. A katholikus templom 1797-ben épült. Koó, Barátom, Czenzálosföld és Törvényföld nevű dűlői vannak; az utóbbi onnan veszi nevét, mert itt hajdan akasztófa állott, mely még a mult század első felében is látható volt. Valószinű, hogy a többi dűlőneveknek is van bizonyos jelentőségük. A község határában feküdt hajdan Veczke község, melyet még egy 1356-ból való oklevél említ, de később nyoma vész. Ma Szigetmajor tartozik ide. Misérd, kisközség a Felső-Csallóközben, 90 házzal és 567 német és magyar lakossal, a kik között azonban a németek többségben vannak. Vallásuk róm. kath. és nagyobb számban ág. evangélikus. Körjegyzőségi székhely. Az itt elterjedt hagyomány szerint a község hajdan nehány kilométerrel közelébb feküdt a nagy Dunához, mint ma, t. i. az u. n. Friedhof-Garten dűlő helyén. Első írott nyomaival 1206-ban találkozunk és ekkor, valamint 1216-ban Misde és Miser néven van említve. Ősidők óta megült hely, mire a határában levő pogánykori őrdombok mutatnak. A lakosok ezeket kuruczdomboknak nevezik. 1294-ben puszta, néptelen hely volt és Pozsony vár tartozéka, melyet III. Endre Herculinus pozsonyi bírónak adományozott. Úgy látszik azonban, hogy ekkortájt még más birtokosa is volt, mert 1302-ben Homorói Jakab a maga birtokát Hertlin pozsonyi bírónak adja el, a ki kétségkívül azonos az előbb említettel. 1349-ben a pozsonyi káptalan ismét egy pozsonyi bírót, Jakab nevűt, iktat e község birtokába. Az 1553-iki összeírás szerint Miserdy faluban Serédy Gáspár 5, Mérey Mihály 3 és Farkas Ignácz 2 portával bír. 1647-ben részben a Kerekes család birtoka, részben Éberhard várának tartozéka volt. A mult század elején az Apponyiak, a Pálffyak, a Maholányiak, és a Balassák voltak az urai. Kath. templomát Pázmány a régiek között említi. 1390-ben is mint rég fönnálló templom szerepel. 1735-ben és 1773-ban átalakították, de 1852-ben leégett. Ma a templomnak csak románstilű szentélye van kis templommá átalakítva. Az evangélikus templom 1814-ben épült. A községben van posta és vasúti állomás; távírója Püspöki. Torcs, a csallóközi vasútvonal mentén fekvő kisközség, 45 házzal és nagyobbrészben németajkú, római kath. vallású lakosokkal, kiknek száma 251, noha evangélikusok is vannak itt számosan. Szintén nagyon régi község, melyet 1230-ban Bökény comes leánya Angyalka, Chamának és fiának adományozott. 1294-ben Torch Miklós és Balázs 100 hold földjüket adják el. Ugyancsak a XIII. században Cseklészi Kozma elfoglalta, de Bökény comes fia ezt a birtokrészt a pozsonyi apáczáknak visszaadta. 1296-ban Vöröskővár tartozéka. A pápai tizedszedők jegyzékében Turcz alakban van említve. 1399-ben Kistorchi Péter fia György részére megjárják a helység határát. Az 1553-iki összeírásba Serédy Gáspár 3 és Mérey Mihály 4 portával van bejegyezve, 1647-ben egy része a Kerekes családé, másik része az éberhardi uradalomé; később özv. Maholányi Tamásné báróné is birtokosa, kinek a részét 1729-ben Pálffy János gróf magához váltja. 1787-ben az Illésházyaknak is van itt birtokuk. Ez időben még magyar községként szerepelt, de később már Takschendorf német nevével is találkozunk. Újabbkori birtokosai a Pálffyak és az Apponyiak. Egy úrilak is van a községben, mely azelőtt az Apponyiaké volt, de most Orth Jánosé. Postája Misérd, távírója Püspöki és vasúti állomása Csötörtök.

Magyar Katolikus Lexikon

Dénesd, Schildern, v. Pozsony vm. (Jánosíková, Szl.): Szűz Mária-búcsújáró hely. - A hagyomány szerint a Szt Bertalan-plébtp. kegyszobrát a dunántúli Pórdömölkről a törökök elől a celldömölki bencések hozták ~re, s 1749. VIII. 14: helyezték el a főoltáron. Ülő Boldogasszony, bal térdén áldást osztó gyermek Jézussal. Az 1300 k. körtefából faragott, festett, öltöztethető kegyszobrot később koronákkal és jogarral látták el. Alkotója ismeretlen. Fő búcsúja, Nagyboldogassz. napján a csallóközi falvak mellett Pozsonyból is jött a nép. 1900 u. a búcsújárás megritkult, 1945 u. a ném-ek és m-ok kitelepítése és más hatósági intézkedések miatt megszűnt. B.G. Vekerle Godfried: Kis Czelli Szarándok, Győr, 1834. - Balogh, A.: Beatissima Virgo Maria. Eger, 1872. - Szilárdfy 1994:11. Misérd, Mischdorf, v. Pozsony vm. (Nové Košariská, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. somorjai esp. ker-ében. - 1358: már létezett. Tp-át Szt Márton tit-ra sztelték, a mait 1852 u. építették. Lakói 1534 e. ev-ok lettek. 1710: alapították újra. Kegyura 1880: Apponyi József gr. Anyanyelve 1880: ném., m. - Filiái 1917: Csölle, Dénesd, Torcs. ** Némethy 1894:162. - Pozsony vm. 1895:90. - Schem. Strig. 1917:175.

Czilchert Róbert

1809.3.14.
Misérd - megszületett
1884.2.4.
Gútor - elhunyt

Farkas Gyula

1888.10.12.
Dénesd - megszületett
1936.5.16.
Somorja - elhunyt

Hanuliak, Václav

1947.12.1.
Dénesd - megszületett
1992-2008
Zólyom - kutatott A zólyomi Pusztavár kutatója.
2009. 04. 24.
Besztercebánya - elhunyt
Névelőfordulások
1974
Dunajská Lužná

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Dénesdi utca (Jánošíkovská) 7
Telefon: 0240259811
Fax: 0240259833

Honlap: dunajskaluzna.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Jurčík Štefan (Független)

Képviselő-testület:
Jurczazak Ivan (Független)
Jurčík Štefan (Független)
Reindl Marián (Független)
Paľaga Peter (KDH)
Vozár Martin (KDH)
Németh Ernest (KDH)
Stareček František (KDH)
Mertuš Jozef (KDH)
Šesták Ľubomír (KDH)
Mikloško Daniel (KDH)
Oltus Eugen (SZ)
Független 27% Független 3 képviselö KDH 64% KDH 7 képviselö SZ 9% SZ 1 képviselö 11 képviselö
Dénesdi Posta

Nové Košariská 216

Dénesdi Rendőrörs

Misérdi utca 192/42

Művészeti Alapiskola

Iskola utca 257

Iskolai Étterem és Kifőzde

Iskola utca 257

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 257

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Nyírfa utca 787/27

Szlovák Nevelési Nyelvű Egyházi Óvoda

Dénesdi utca 465/5

Dénesdi Anyakönyvi Hivatal

Dénesdi utca 7

Dénesdi Községi Hivatal

Dénesdi utca 7

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 209 14%
szlovákok 17 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1170 79%
lengyelek 0 0%
egyéb 86 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1482
magyarok 469 35%
szlovákok 9 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 867 64%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1347
magyarok 452 32%
szlovákok 32 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 890 62%
lengyelek 0 0%
egyéb 51 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1425
magyarok 238 9%
szlovákok 2414 88%
ruszinok 0 0%
romák 14 1%
ukránok 0 0%
csehek 34 1%
németek 21 1%
lengyelek 3 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 7 0%
összlétszám 2735
magyarok 196 7%
szlovákok 2640 90%
ruszinok 3 0%
romák 10 0%
ukránok 1 0%
csehek 32 1%
németek 17 1%
lengyelek 4 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 27 1%
összlétszám 2932
magyarok 214 5%
szlovákok 4023 90%
ruszinok 3 0%
romák 17 0%
ukránok 10 0%
csehek 45 1%
németek 22 0%
lengyelek 14 0%
egyéb 47 1%
ismeretlen 87 2%
összlétszám 4482
magyarok 246 3%
szlovákok 6581 86%
ruszinok 9 0%
romák 6 0%
ukránok 62 1%
csehek 68 1%
németek 15 0%
lengyelek 15 0%
egyéb 117 2%
ismeretlen 503 7%
összlétszám 7622
összlétszám 310
magyarok 54 17%
szlovákok 5 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 246 79%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 671
magyarok 77 11%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 525 78%
lengyelek 0 0%
egyéb 65 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 501
magyarok 78 16%
szlovákok 8 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 399 80%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 504
magyarok 228 45%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 272 54%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 283
magyarok 68 24%
szlovákok 2 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 212 75%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 560
magyarok 173 31%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 383 68%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 274
magyarok 67 24%
szlovákok 11 4%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 186 68%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 539
magyarok 229 42%
szlovákok 13 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 270 50%
lengyelek 0 0%
egyéb 27 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 612
magyarok 156 25%
szlovákok 8 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 434 71%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 5133
Választási részvétel: 51.69 %
Kiadott boríték: 2653
Bedobott boríték: 2650

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2609
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jurčík Štefan 1031 39.52 % Független
Blizniak Andrej 703 26.95 % Független
Jánošík Juraj 536 20.54 % Független
Slabý Blažej 339 12.99 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SME RODINA - Boris Kollár, SaS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Paľaga Peter 1030 KDH
Oltus Eugen 922 SZ
Vozár Martin 897 KDH
Németh Ernest 880 KDH
Jurczazak Ivan 874 Független
Stareček František 842 KDH
Mertuš Jozef 806 KDH
Šesták Ľubomír 754 KDH
Mikloško Daniel 746 KDH
Jurčík Štefan 706 Független
Reindl Marián 686 Független

Képviselők

2014
KDH, MOST - HÍD, SIEŤ 27.27% KDH, MOST - HÍD, SIEŤ 3 képviselö Független 63.64% Független 7 képviselö SZ 9.09% SZ 1 képviselö 11 képviselö
2018
KDH 63.64% KDH 7 képviselö SZ 9.09% SZ 1 képviselö Független 27.27% Független 3 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4069
Választási részvétel: 24.75 %
Kiadott boríték: 1007
Bedobott boríték: 1007
Választásra jogosult: 4079
Választási részvétel: 18.85 %
Kiadott boríték: 769
Bedobott boríték: 769
Választásra jogosult: 4 939
Választási részvétel: 32,59 %
Kiadott boríték: 1 610
Bedobott boríték: 1 609

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 996
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 567
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 457 45.88 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 258 25.90 % SMER - SD
Daniel Krajcer 155 15.56 % NOVA
Oskar Dobrovodský 33 3.31 % NaS - ns
Jaroslav Paška 19 1.91 % SNS
Karol Ondriáš 18 1.81 % KSS
Zdenka Beňová 16 1.61 % ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 12 1.20 % MS
Rastislav Blaško 12 1.20 % Független
Roman Ruhig 9 0.90 % NP
Gabriel Karácsony 5 0.50 % PD
Peter Marček 2 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 171 22.50% SMER - SD
Juraj Droba 381 24.31 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 316 20.17 % Független
Ján Mrva 237 15.12 % Független
Daniel Krajcer 182 11.61 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 169 10.78 % Független
Rudolf Kusý 134 8.55 % Független
Ľubomír Huďo 55 3.51 % Független
Jozef Uhler 29 1.85 % Független
Natália Hanulíková 18 1.15 % SZS
Martin Jakubec 11 0.70 % Független
Andrej Trnovec 8 0.51 % SĽSAH
Rastislav Blaško 7 0.45 % Független
Lukáš Parízek 4 0.26 % SNS
Jalal Suleiman 4 0.26 % KSS
Jozef Danko 4 0.26 % Független
Milan Lopašovský 4 0.26 % SMS
Marián Leinerovič 2 0.13 % NP
Ľubomír Kolárik 2 0.13 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 966
Érvényes szavazólap: 1 554
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Jurčík 411 42.55% SMER - SD
Blažej Slabý 242 25.05% NOVA
István Pomichal 220 22.77% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Hudák 41 4.24% SNS
Mária Gaspareková 39 4.04% NP
Michal Polónyi 13 1.35% PD
Juraj Jánošík 916 58.94% Független
István Pomichal 450 28.96% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Andrea Žilincová 331 21.30% SNS
Gabriel Kenderessy 266 17.12% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 215 13.84% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Katarína Drgová 149 9.59% NP
Ján Hučko 121 7.79% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Róbert Široký 119 7.66% VZDOR
Peter Molnár 69 4.44% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Vavríček 62 3.99% ĽS Naše Slovensko
István Pomichal 1059 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, OKS
Štefan Jurčík 753 0.00% SMER - SD
Blažej Slabý 555 0.00% NOVA
Jozef Hudák 255 0.00% SNS
Mária Gaspareková 231 0.00% NP
Michal Polónyi 54 0.00% PD
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 41.53 %
Annamajor 122 15.31 %
Csölle 102 12.80 %
Dunahidas 82 10.29 %
Gútor 45 5.65 %
Szemet 45 5.65 %
Éberhard 36 4.52 %
Fél 34 4.27 %
Vők 4 0.50 %
Éberhard 500 30.77 %
Dénesd 266 16.37 %
Csölle 180 11.08 %
Fél 167 10.28 %
Dunahidas 144 8.86 %
Gútor 141 8.68 %
Annamajor 141 8.68 %
Vők 80 4.92 %
Szemet 77 4.74 %
Fél 473 24.53 %
Dénesd 450 23.34 %
Éberhard 240 12.45 %
Csölle 209 10.84 %
Gútor 170 8.82 %
Annamajor 161 8.35 %
Dunahidas 142 7.37 %
Vők 103 5.34 %
Szemet 83 4.30 %
Éberhard 456 37.91 %
Dénesd 215 17.87 %
Dunahidas 94 7.81 %
Annamajor 92 7.65 %
Csölle 84 6.98 %
Fél 78 6.48 %
Gútor 67 5.57 %
Szemet 37 3.08 %
Vők 6 0.50 %
Dénesd 916 35.67 %
Csölle 378 14.72 %
Annamajor 369 14.37 %
Dunahidas 300 11.68 %
Éberhard 178 6.93 %
Szemet 161 6.27 %
Gútor 160 6.23 %
Fél 100 3.89 %
Vők 9 0.35 %
Fél 314 31.00 %
Dénesd 121 11.94 %
Éberhard 103 10.17 %
Csölle 96 9.48 %
Dunahidas 95 9.38 %
Annamajor 89 8.79 %
Gútor 47 4.64 %
Szemet 45 4.44 %
Vők 11 1.09 %
Dénesd 149 39.01 %
Csölle 61 15.97 %
Annamajor 44 11.52 %
Dunahidas 37 9.69 %
Szemet 29 7.59 %
Gútor 24 6.28 %
Éberhard 17 4.45 %
Fél 17 4.45 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 19.38 %
Gútor 66 18.54 %
Csölle 56 15.73 %
Dunahidas 55 15.45 %
Szemet 31 8.71 %
Annamajor 31 8.71 %
Éberhard 24 6.74 %
Fél 13 3.65 %
Vők 1 0.28 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 43.91 %
Annamajor 41 15.13 %
Csölle 33 12.18 %
Dunahidas 25 9.23 %
Gútor 19 7.01 %
Szemet 14 5.17 %
Éberhard 13 4.80 %
Fél 6 2.21 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
589 31.72%
KDH
361 19.44%
SNS
267 14.38%
KSČ
186 10.02%
SZ
149 8.02%
SPV
71 3.82%
DS
62 3.34%
Együttélés-MKDM
58 3.12%
DÚRS
39 2.10%
SD
33 1.78%
SSL
22 1.18%
SB
12 0.65%
Egyéb
8 0.43%
Érvényes szavazatok 1857
HZDS
557 32.90%
KDH
244 14.41%
SDĽ
233 13.76%
SNS
155 9.16%
SZS
68 4.02%
Együttélés-MKDM
64 3.78%
SDSS
63 3.72%
DS-ODS
60 3.54%
SKDH
59 3.48%
ROI
48 2.84%
ODÚ
43 2.54%
SZ
32 1.89%
Magyar Polgári Párt
29 1.71%
SPI
10 0.59%
HSS
7 0.41%
Egyéb
21 1.24%
Érvényes szavazatok 1693
HZDS-RSS
451 28.73%
KDH
272 17.32%
SP-VOĽBA
212 13.50%
155 9.87%
MK
91 5.80%
SNS
89 5.67%
ZRS
56 3.57%
DS
49 3.12%
SPK
43 2.74%
ROISR
38 2.42%
NS
35 2.23%
KSS
32 2.04%
KSÚ
23 1.46%
HZPCS
14 0.89%
SD
7 0.45%
Egyéb
3 0.19%
Érvényes szavazatok 1570
SDK
873 45.26%
HZDS
358 18.56%
SDĽ
308 15.97%
SNS
128 6.64%
SOP
104 5.39%
MKP
84 4.35%
KSS
27 1.40%
ZRS
13 0.67%
NSK
10 0.52%
Egyéb
24 1.24%
Érvényes szavazatok 1929
SDKU
476 27.32%
SMER
228 13.09%
HZDS
215 12.34%
MKP
199 11.42%
KDH
196 11.25%
ANO
105 6.03%
KSS
56 3.21%
HZD
52 2.99%
SDA
45 2.58%
PSNS
45 2.58%
SNS
40 2.30%
SDĽ
21 1.21%
SZS
16 0.92%
OKS
12 0.69%
ZAR
10 0.57%
Egyéb
26 1.49%
Érvényes szavazatok 1742
SDKU DS
473 31.41%
SMER
287 19.06%
KDH
205 13.61%
MKP
151 10.03%
SNS
138 9.16%
ĽS HZDS
68 4.52%
SF
64 4.25%
KSS
43 2.86%
ANO
17 1.13%
NADEJ
17 1.13%
OKS
11 0.73%
SLNKO
7 0.46%
Egyéb
25 1.66%
Érvényes szavazatok 1506
SDKU DS
680 29.79%
SMER
502 21.99%
SaS
371 16.25%
Most-Híd
254 11.13%
KDH
224 9.81%
SNS
94 4.12%
ĽS HZDS
44 1.93%
SDĽ
27 1.18%
MKP
21 0.92%
LSNS
18 0.79%
Únia
14 0.61%
ND
11 0.48%
Egyéb
23 1.01%
Érvényes szavazatok 2283
SMER SD
645 26.27%
SaS
334 13.60%
SDKU DS
313 12.75%
KDH
308 12.55%
Most-Híd
291 11.85%
OĽaNO
260 10.59%
SNS
91 3.71%
SZ
31 1.26%
99 Percent
31 1.26%
Zmena zdola DU
26 1.06%
LSNS
20 0.81%
PaS
16 0.65%
SSS NM
15 0.61%
NaS ns
13 0.53%
SF
13 0.53%
MKP
12 0.49%
Zelení
11 0.45%
Egyéb
25 1.02%
Érvényes szavazatok 2455
SaS
773 25.06%
SMER SD
521 16.89%
OĽANO-NOVA
445 14.43%
Most-Híd
321 10.41%
SME RODINA
217 7.04%
#SIEŤ
209 6.78%
LSNS
179 5.80%
KDH
163 5.29%
SNS
150 4.86%
SKOK!
41 1.33%
MKP
10 0.32%
Egyéb
55 1.78%
Érvényes szavazatok 3084
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések