SK
LV
.....

Deménd

Község

címer zászló
720 99% magyar 1910
177 18% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Deménd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Demandice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolysági járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Honti-medence, Ipolymenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsómajor, Bodispán-völgy, Búr-völgy, Bujdosó, Csepeg, (Deméndi-csárda), Deméndi-pincék, (Doboskútmajor), Felsőmajor, Gödrökpuszta, Hársas, Hébecpuszta, Hegyes-hegy, (Hegyespuszta), Kis Egres-patak,
Koordináták:
48.12649918, 18.78205872
Terület:
21,92 km2
Rang:
község
Népesség:
979
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93585
Település kód:
502154
Szervezeti azonosító:
306878
Adóazonosító:
2021020628

A község az Ipolymenti-hátság dombvidékén, a Búr-patak mentén fekszik, Lévától 20 km-re délkeletre, Sárótól 14 km-re keletre, Ipolyságtól 16 km-re északnyugatra. Fontos forgalmi csomópont, áthalad rajta a 75-ös országps főút Érsekújvár és Losonc közti szakasza, valamint a Lévát Párkánnyal összekötő 564-es út. Határa dombos, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, területének mintegy egyötödét erdő borítja. Nyugatról Kétfegyvernek és Hontfüzesgyarmat, északról Szántó, keletről Felsőszemeréd és Alsószemeréd, délről pedig Százd községekkel határos. Északi és déli határának egy részét a Búr-patak alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (21,92 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1 hektáros csökkenés 1921-hez képest).

Népesség

Deménd a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. A 18. század végén még nagyrészt szlovák lakossága a 20. század elejére csaknem teljesen magyarrá vált. 1910-ben 724, 1921-ben 854, 1938-ban pedig 1221, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 27,4 % volt, 1930-ra 38,5 %-ra nőtt. 1945 után magyar lakossága reszlovakizált, 106 belső telepes és 23 romániai reemigráns költözött a községbe, ennek eredményeként 1961-re szlovák többségűvé vált, a magyar nemzetiségűek aránya 42,4 %-ra esett. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya az asszimiláció eredményeként 38,7 %-ról 26,8 %-ra csökkent, a község összlakossága kismértékben (3,2 %-al) csökkent. A lakosság 3,2 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság túlnyomó többsége (83,9 %) római katolikus vallású.

Történelem

1291-ben Damian alakban említik először - ekkor földesura az olasz származású Deméndi-család, mely a községet vitézi tetteiért kapta adományként Nagy Lajos királytól. Plébániája már 1387-ben ismert volt. A 18. században herceg Grassalkovichot és az Agáts-családot találjuk a község birtokában. Grassalkovich templomot is építtetett a lakosság számára. 1715-ben a faluban 4 kúria és 29 háztartás volt. 1720-ban 43 háztartást számláltak. 1828-ban 124 házban 718 lakos élt. Lakói földműveléssel, szőlészettel, borászattal foglalkoztak. A 19. század első felében a Paczolay-, a Boross-, a Simonyi-, a Benyovszky- és a Palugyay-családok a helység legjelentősebb birtokosai, majd a Szabadhegyi-, a Jancsó-, és Toldy-család. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolysági járásához tartozott. 1945 után szlovák többségűvé vált, a magyar oktatás a 20. század végén szűnt meg. A községhez tartozik Hébecpuszta, mely a középkorban falu volt, mely a 13. század végén már fennállott.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Szent Mihály arkangyalnak szentelt római katolikus temploma a 14. században épült eredetileg gótikus stílusban, a 18. században barokkosították. Számos 18. századi kúria (Baross-, Majthényi-, Sánthy-, Benyovszky-kúriák) maradt fenn a községben. Hébecpuszta Szent Ilonának szentelt temploma 13. századi eredetű, híres búcsújáróhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DEMÉND. Demanova. Tót falu Hont Vármegyében, birtokosai Agáts, és más Urak, lakosai katolikusok, fekszik Peretsénytöl egy mértföldnyire, határja jó termékenységű, fája tűzre elég, épűletre is alkalmsint; legelője is elég, szőlö hegye középszerű, melly tulajdonságaihoz képest, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Déménd, (Demendicze), Hont m. tót falu, Magyarádhoz 1/2 mfd. 720 kath., 20 evang. lak. Kath. paroch. templom. Földjei termékenyek; tölgyes erdeje derék; szőleje is van. F. u. többen. Ut. p. Szántó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Tompától nyugatra egy halmos-völgyes tájon áthaladva, a Búr patak völgyébe, a Paczolay család lakóhelyére, Deméndre s a már említett Szántóra jutunk.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Deménd, magyar kisközség a Búr-patak mentén, 123 házzal és 743 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Tompa, postája helyben van. Innen vette nevét a már kihalt Deméndi család, melynek ősei Olaszországból vándoroltak be hazánkba és Nagy Lajos királytól, hadi érdemek jutalmául, Deménd falut nyerték. 1447-ben a család egyik tagja, Miklós, a vármegye követe, 1471-ben pedig Péter honti alispán volt. Deménd község régiségéről tanúskodik az is, hogy egyháza már 1387-ben fennállott. A falu birtokviszonyairól kevés a hiteles adatunk; egy időben a herczeg Grassalkovics család volt a földesura és az építette fel egyik templomát is. A XVIII. században az Agáts-családnak is volt itt birtoka. A mult század első felében a Simonyi, Baross, Paczolay, Benyovszky és Palugyay családok voltak a földesurai; jelenleg Szabadhegyi Zoltánnénak, Toldy Zsigmondnak és Jancsó Kálmánnak van itt nagyobb birtokuk. A község határában terültek el a Gördök és Hébecz nevű falvak, melyek a korábbi századokban kipusztultak. Hébecz helységre több oklevél hivatkozik; innen vette nevét az a Hébeczi család, melynek három tagja egy 1297. évi szerződésben szerepel. Ma Hébecz kegyhely, templommal és remetelakkal. Deménd községhez tartoznak még a Baross, Csárda, Kisirtvány, Mária, Nagyirtvány és Ravon puszták, valamint a Szellővár-major. Történelmi jelentőségre vallanak a falu dülőnevei között a Bujdosó és Szulimán nevek.

Magyar Katolikus Lexikon

Deménd, v. Hont vm. (Demandice, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. báti esp. ker-ében. - 1291: Damian. 1387: alapították. Tp-át 1387: Szt Mihály tiszt. sztelték. Anyanyelve 1840: m., szl., ném.; 1910: m.; 1940: m., szl., ném. - Filiái 1917: Hévmagyarád, Százd. - Lakói 1840: 544 r.k., 16 ev., 8 ref., 10 izr., össz. 578; 1910: 659 r.k., 15 ev., 13 ref., 37 izr., össz. 724; 1940: 1154 r.k., 55 ev., 22 ref., 8 izr., össz. 1239; 1970: össz. 1262, 43%-a m.; 1991: össz. 1041, m. 403 (38,71%); 2001: össz. 1036, m. 335 (32,34%). ** Némethy 1894:67. - Schem. Strig. 1917:44.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Deménd. Egyháza már 1387-ben fennállott. Első oklevelesen igazolt földesura az olasz származású Deméndi-család, mely a községet vitézi tetteiért kapta adományként Nagy Lajos királytól. A család, mely azóta kihalt, a községtől vette nevét. A XVIII. században herceg Grassalkovichot és az Agáts-családot találjuk a község birtokában. Herceg Grassalkovich templomot is építtetett a lakosság számára. A XIX. század első felében a Paczolay-, Boross-, Simonyi-, Benyovszky- és a Palugyay-családok a helység legjelentősebb birtokosai, majd később a Szabadhegyi-, Jancsó-, és Toldy-család is jelentékeny birtokokkal szerepelnek itt. A községhez tartozott egykoron az azóta elpusztult Hébecz-falu, mely a XIII. század végén már fennállott. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Alsómajor, Deméndi-pincék, Felsőmajor, Gizellamajor, Gödrökpuszta, Hébeczpuszta, Ilvamajor, Kőmájpuszta, Paczolaymajor, Sellővármajor. A község területe 3809 kat. hold s lélekszáma a visszacsatoláskor 1221.

Bars és Hont K.E.E. vármegyék évkönyve 1943

Deménd plébániája már 1378-ban is létezett. Anyakönyvei 1750-től vannak. Van kápolnája is. A hívek anyanyelve magyar, szlovák és német. Iskolája katolikus. Plébánosa: Kissik János. Idetartozik Hévmagyarád (templommal), Százd (kat. iskolával és templommal).

Baross Károly

1865. 2. 28.
Deménd - megszületett
Nagyszombat - tanult

Porubszky Géza

1887.3.12.
Garamdamásd - megszületett
Ipolyság - egyházi szolgálatot végzett
Léva - egyházi szolgálatot végzett
Deménd - egyházi szolgálatot végzett

Rimanóczi Géza

1894. 2. 19.
Deménd - megszületett
Léva - tanult
Nagylég
Benyovszky Rudolf nagylégi kastélyában mennyezeti freskókat festett.
1938-1944
Léva - tanított
Névelőfordulások
1291
Damian
1317
Hebuch
1773
Deménd, Demenditz, Domendice,
1786
Demend, Demendice,
1808
Deménd, Děmandice,
1863
Deménd,
1920
Demändice, Demanová,
1927
Demandice, Deménd,
1938
Deménd,
1945
Demandice, Deménd,
1948
Demandice
1994
Deménd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Deménd (Demandice) 236
Telefon: 0367493121
Fax: 0367420241

Honlap: demandice.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kürthy Attila (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Korenek Miloš (Független)
Rybošová Danica (KDH)
Kürthy Attila (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Kajas Milan (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Koreneková Terezia (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Dobisová Vladimíra (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Strehovský Samuel (SME RODINA - Boris Kollár)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö NÁRODNÁ ... 14% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö SaS, OBY... 43% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 3 képviselö SME RODI... 14% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö 7 képviselö
Deméndi Posta

Deménd 236

Közép- és Alsó-Ipolymente Kistérségi Településtársulás

Deménd 236.

Deméndi Római Katolikus Plébániahivatal

Déménd 235

Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Deménd 131

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Deménd 45

Deméndi Anyakönyvi Hivatal

Deménd 236

Deméndi Községi Hivatal

Deménd 236

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 550 87%
szlovákok 47 7%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 28 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 630
magyarok 720 99%
szlovákok 3 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 724
magyarok 578 68%
szlovákok 234 27%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 24 3%
egyéb 18 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 854
magyarok 403 39%
szlovákok 629 60%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1041
magyarok 335 32%
szlovákok 688 66%
romák 6 1%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1036
magyarok 270 27%
szlovákok 705 70%
romák 5 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 2%
összlétszám 1008
magyarok 177 18%
szlovákok 703 73%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 82 8%
összlétszám 966
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 813
Választási részvétel: 63.71 %
Kiadott boríték: 518
Bedobott boríték: 518

Polgármester

Érvényes szavazólap: 515
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kürthy Attila 253 49.13 % MOST - HÍD
Rybošová Danica 159 30.87 % KDH
Vereš Martin 103 20.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Rybošová Danica 274 KDH
Kajas Milan 255 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Koreneková Terezia 246 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kürthy Attila 207 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Strehovský Samuel 199 SME RODINA - Boris Kollár
Dobisová Vladimíra 189 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Korenek Miloš 189 Független

Képviselők

2014
SaS 57.14% SaS 4 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
KDH 14.29% KDH 1 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 42.86% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 3 képviselö NÁRODNÁ KOALÍCIA 14.29% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö SME RODINA - Boris Kollár 14.29% SME RODINA - Boris Kollár 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 847
Választási részvétel: 15.70 %
Kiadott boríték: 133
Bedobott boríték: 133
Választásra jogosult: 847
Választási részvétel: 11.57 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98
Választásra jogosult: 808
Választási részvétel: 22,89 %
Kiadott boríték: 185
Bedobott boríték: 185

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 122
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 180
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 69 56.56 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 42 34.43 % SMER - SD
Robert Dick 3 2.46 % MS
Stanislav Kováč 3 2.46 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 3 2.46 % Független
Viliam Mokraň 2 1.64 % KĽS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Milan Belica 39 40.21% SMER - SD
Ján Greššo 57 31.67 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Belica 39 21.67 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 34 18.89 % ĽSNS
Iván Farkas 31 17.22 % SMK-MKP
Peter Oremus 12 6.67 % Független
László Hajdu 5 2.78 % MKDA
Renáta Kolenčíková 2 1.11 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 129
Érvényes szavazólap: 179
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
František Horváth 66 51.16% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Dezső Pálffy 33 25.58% SMK-MKP
Beáta Kiss 32 24.81% SMK-MKP
Tibor Csenger 31 24.03% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 30 23.26% SMK-MKP
Peter Köpöncei 29 22.48% SMK-MKP
Ľubomír Lőrincz 27 20.93% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 24 18.60% KDH, SMER - SD
Juraj Braun 24 18.60% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Alena Frtúsová 23 17.83% SMER - SD, KDH
Róbert Csudai 23 17.83% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Lenka Kluchová 22 17.05% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Zita Cseri 21 16.28% Független
Jozef Gyurkovics 21 16.28% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ján Janáč 20 15.50% SMER - SD, KDH
Miloš Zaujec 19 14.73% KDH, SMER - SD
Soňa Kocková 19 14.73% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Roman Tóth 18 13.95% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Ivan 17 13.18% SMER - SD, KDH
Rastislav Juhár 16 12.40% SMER - SD, KDH
Anikó Helység 15 11.63% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Emília Nichtová 15 11.63% SMER - SD, KDH
Mária Brnáková 14 10.85% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Igor Varga 12 9.30% SMER - SD, KDH
Štefan Baniar 11 8.53% SNS
Martin Bátovský 10 7.75% SNS
Oľga Szalmová 8 6.20% Független
Jozef Rosipal 6 4.65% ĽS-HZDS
Ján Hamar 6 4.65% KSS
Jozef Kubala 6 4.65% SNS
Gabriel Biric 6 4.65% KSS
Hedviga Makovínyiová 5 3.88% Független
Peter Laczko 4 3.10% KSS
Imrich Králik 4 3.10% ĽS-HZDS
Ladislav Vörös 3 2.33% KSS
Ivana Rosíková 3 2.33% NP
Michal Molnár 3 2.33% KSS
Jozef Bóna 3 2.33% KSS
Jiří Klain 3 2.33% KSS
Ladislav Mészáros 2 1.55% KSS
Helena Rosíková 2 1.55% NP
František Kováčik 68 37.99% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Peter Köpöncei 50 27.93% SMK-MKP
Pál Zachar 48 26.82% Független
Melinda Bögi Pathó 47 26.26% SMK-MKP
Tibor Csenger 45 25.14% SMK-MKP
Beáta Kiss 39 21.79% SMK-MKP
Dezső Pálffy 39 21.79% SMK-MKP
Roman Tóth 39 21.79% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ervín Szalma 33 18.44% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Csaba Tolnai 33 18.44% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Zita Cseri 33 18.44% Független
Miloš Zaujec 29 16.20% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ivan Murín 29 16.20% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Alexander Bačík 28 15.64% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Miroslav Hasznos 26 14.53% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 24 13.41% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 23 12.85% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Martina Holečková 21 11.73% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Monika Porubská 20 11.17% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Urban 20 11.17% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Jakubík 19 10.61% ĽS Naše Slovensko
Ján Krtík 18 10.06% Független
Peter Drábik 17 9.50% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Rastislav Jakubík 17 9.50% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Pavlovič 16 8.94% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Ivan 16 8.94% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Róbert Csudai 15 8.38% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Jaroslav Tomek 14 7.82% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 13 7.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Janáč 13 7.26% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Sylvia Horváthová 12 6.70% SME RODINA - Boris Kollár
Igor Gogora 12 6.70% Független
Ondrej Juhász 12 6.70% Független
Marianna Šedivá 11 6.15% Független
Igor Éder 11 6.15% Független
Erika Sulinová 11 6.15% Független
Pavol Novák 10 5.59% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Peter Štefan 10 5.59% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Rastislav Juhár 10 5.59% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Igor Varga 8 4.47% Független
Zuzana Kotrus Rákociová 6 3.35% Független
Miroslav Kamenský 4 2.23% KSS
Ladislav Vörös 3 1.68% KSS
Ján Hamar 3 1.68% KSS
Ján Kútik 2 1.12% KSS
Michal Ivanický 1 0.56% KSS
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 10.23 %
Léva 408 9.06 %
Zselíz 372 8.26 %
Palást 202 4.48 %
Nagyölved 187 4.15 %
Farnad 135 3.00 %
Érsekkéty 110 2.44 %
Oroszka 84 1.86 %
Csata 80 1.78 %
Nagysalló 80 1.78 %
Nyírágó 77 1.71 %
Kálna 66 1.47 %
Ipolyfödémes 65 1.44 %
Lekér 60 1.33 %
Ipolyszakállos 59 1.31 %
Garamszentgyörgy 56 1.24 %
Vámosladány 49 1.09 %
Ipolyvisk 47 1.04 %
Alsószemeréd 43 0.95 %
Zsemlér 42 0.93 %
Ipolypásztó 41 0.91 %
Nagytúr 40 0.89 %
Deménd 39 0.87 %
Barsbese 37 0.82 %
Sáró 34 0.75 %
Felsőtúr 34 0.75 %
Százd 32 0.71 %
Hontfüzesgyarmat 29 0.64 %
Szete 29 0.64 %
Szalatnya 29 0.64 %
Egeg 27 0.60 %
Kistompa 26 0.58 %
Ipolybél 25 0.55 %
Felsőszemeréd 24 0.53 %
Felsőszecse 24 0.53 %
Kisölved 23 0.51 %
Lontó 23 0.51 %
Zalaba 22 0.49 %
Nagyod 20 0.44 %
Felsőpél 19 0.42 %
Málas 18 0.40 %
Garamsalló 16 0.36 %
Barsendréd 14 0.31 %
Gyerk 10 0.22 %
Barsvárad 10 0.22 %
Bori 10 0.22 %
Garamtolmács 9 0.20 %
Kétfegyvernek 9 0.20 %
Garamkovácsi 9 0.20 %
Bakabánya 8 0.18 %
Tőre 7 0.16 %
Alsópél 6 0.13 %
Szántó 5 0.11 %
Töhöl 5 0.11 %
Újbars 4 0.09 %
Nemesoroszi 4 0.09 %
Kisóvár 4 0.09 %
Kural 4 0.09 %
Garamlök 4 0.09 %
Felsőzsember 3 0.07 %
Garamkelecsény 3 0.07 %
Nagygyőröd 3 0.07 %
Alsószecse 3 0.07 %
Borfő 2 0.04 %
Peszektergenye 2 0.04 %
Bát 2 0.04 %
Hontalmás 2 0.04 %
Dalmad 1 0.02 %
Bajka 1 0.02 %
Csejkő 1 0.02 %
Garamújfalu 1 0.02 %
Ény 1 0.02 %
Garamkeszi 1 0.02 %
Garamszőllős 1 0.02 %
Hontnádas 1 0.02 %
Nagykoszmály 1 0.02 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 108.89 %
Kálna 139 4.63 %
Zselíz 135 4.49 %
Garamtolmács 126 4.19 %
Ipolyság 108 3.60 %
Felsőszecse 107 3.56 %
Garamkelecsény 106 3.53 %
Garamszentgyörgy 77 2.56 %
Csejkő 72 2.40 %
Óbars 70 2.33 %
Garamújfalu 67 2.23 %
Bakabánya 59 1.96 %
Újbars 51 1.70 %
Garamkovácsi 48 1.60 %
Kereskény 47 1.56 %
Garamszőllős 46 1.53 %
Berekalja 43 1.43 %
Alsószecse 40 1.33 %
Nagysalló 40 1.33 %
Vámosladány 39 1.30 %
Deménd 33 1.10 %
Felsőzsember 31 1.03 %
Nagykoszmály 29 0.97 %
Garamlök 25 0.83 %
Garamkeszi 24 0.80 %
Nagygyőröd 23 0.77 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.70 %
Alsópél 20 0.67 %
Oroszka 19 0.63 %
Szántó 17 0.57 %
Nagyod 17 0.57 %
Nagyölved 16 0.53 %
Bát 16 0.53 %
Hontnádas 15 0.50 %
Ipolyszakállos 15 0.50 %
Kétfegyvernek 14 0.47 %
Sáró 14 0.47 %
Baka 14 0.47 %
Lekér 13 0.43 %
Farnad 13 0.43 %
Cseke 13 0.43 %
Barsendréd 12 0.40 %
Felsőtúr 12 0.40 %
Barsbese 12 0.40 %
Derzsenye 12 0.40 %
Kural 11 0.37 %
Töhöl 9 0.30 %
Csata 9 0.30 %
Lontó 9 0.30 %
Felsőpél 9 0.30 %
Fakóvezekény 9 0.30 %
Felsőszemeréd 9 0.30 %
Barsvárad 9 0.30 %
Hontbesenyőd 8 0.27 %
Palást 8 0.27 %
Egeg 8 0.27 %
Nyírágó 7 0.23 %
Gyerk 7 0.23 %
Bori 6 0.20 %
Borfő 6 0.20 %
Ipolyvisk 6 0.20 %
Érsekkéty 6 0.20 %
Kistompa 5 0.17 %
Ipolyfödémes 5 0.17 %
Bajka 5 0.17 %
Kiskoszmály 5 0.17 %
Zsemlér 5 0.17 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Kisóvár 4 0.13 %
Dalmad 4 0.13 %
Ény 4 0.13 %
Nagytúr 4 0.13 %
Hontalmás 4 0.13 %
Százd 4 0.13 %
Bakaszenes 3 0.10 %
Alsószemeréd 3 0.10 %
Nemesoroszi 3 0.10 %
Málas 3 0.10 %
Tőre 2 0.07 %
Szete 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 20.00 %
Léva 345 10.36 %
Zselíz 261 7.84 %
Palást 260 7.81 %
Nagyölved 134 4.02 %
Érsekkéty 95 2.85 %
Farnad 91 2.73 %
Ipolyfödémes 76 2.28 %
Alsószemeréd 72 2.16 %
Ipolyszakállos 65 1.95 %
Nagysalló 64 1.92 %
Oroszka 64 1.92 %
Csata 62 1.86 %
Kálna 62 1.86 %
Ipolyvisk 53 1.59 %
Nagytúr 48 1.44 %
Ipolypásztó 46 1.38 %
Vámosladány 46 1.38 %
Lekér 45 1.35 %
Deménd 39 1.17 %
Kistompa 39 1.17 %
Egeg 38 1.14 %
Szete 37 1.11 %
Garamszentgyörgy 37 1.11 %
Szalatnya 36 1.08 %
Felsőszemeréd 36 1.08 %
Felsőtúr 36 1.08 %
Százd 36 1.08 %
Nyírágó 35 1.05 %
Barsbese 31 0.93 %
Lontó 30 0.90 %
Zsemlér 30 0.90 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.90 %
Ipolybél 24 0.72 %
Kisölved 24 0.72 %
Sáró 21 0.63 %
Málas 19 0.57 %
Felsőszecse 17 0.51 %
Fakóvezekény 14 0.42 %
Garamsalló 13 0.39 %
Gyerk 13 0.39 %
Barsendréd 12 0.36 %
Zalaba 11 0.33 %
Nagyod 10 0.30 %
Újbars 10 0.30 %
Bori 10 0.30 %
Tőre 6 0.18 %
Kétfegyvernek 6 0.18 %
Garamlök 5 0.15 %
Töhöl 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Nagygyőröd 4 0.12 %
Felsőpél 4 0.12 %
Szántó 4 0.12 %
Garamkovácsi 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 76.70 %
Garamtolmács 185 9.52 %
Óbars 87 4.48 %
Garamkelecsény 82 4.22 %
Kálna 81 4.17 %
Ipolyság 76 3.91 %
Garamkovácsi 73 3.76 %
Garamszőllős 67 3.45 %
Garamújfalu 65 3.34 %
Bakabánya 59 3.03 %
Berekalja 57 2.93 %
Zselíz 53 2.73 %
Csejkő 50 2.57 %
Felsőzsember 41 2.11 %
Kereskény 40 2.06 %
Bát 38 1.95 %
Nagykoszmály 36 1.85 %
Garamszentgyörgy 35 1.80 %
Garamkeszi 27 1.39 %
Nagygyőröd 27 1.39 %
Alsópél 25 1.29 %
Újbars 24 1.23 %
Felsőszecse 22 1.13 %
Hontnádas 22 1.13 %
Borfő 21 1.08 %
Nagysalló 20 1.03 %
Alsószecse 20 1.03 %
Szántó 19 0.98 %
Derzsenye 18 0.93 %
Kistompa 17 0.87 %
Bori 17 0.87 %
Barsbese 16 0.82 %
Hontalmás 15 0.77 %
Vámosladány 15 0.77 %
Hontbagonya 12 0.62 %
Lekér 12 0.62 %
Barsendréd 12 0.62 %
Garamlök 11 0.57 %
Deménd 11 0.57 %
Sáró 10 0.51 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.51 %
Ipolyszakállos 10 0.51 %
Palást 10 0.51 %
Ény 9 0.46 %
Fakóvezekény 9 0.46 %
Baka 9 0.46 %
Cseke 9 0.46 %
Kural 8 0.41 %
Nagyölved 7 0.36 %
Farnad 6 0.31 %
Nyírágó 6 0.31 %
Kisóvár 6 0.31 %
Töhöl 6 0.31 %
Barsvárad 5 0.26 %
Kétfegyvernek 5 0.26 %
Málas 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Nagytúr 5 0.26 %
Felsőszemeréd 5 0.26 %
Ipolyfödémes 5 0.26 %
Setétkút 5 0.26 %
Lontó 5 0.26 %
Csata 4 0.21 %
Oroszka 4 0.21 %
Hontbesenyőd 4 0.21 %
Nagyod 4 0.21 %
Dalmad 3 0.15 %
Zsemlér 3 0.15 %
Gyerk 3 0.15 %
Ipolypásztó 3 0.15 %
Szalatnya 2 0.10 %
Százd 2 0.10 %
Lüle 2 0.10 %
Peszektergenye 2 0.10 %
Felsőpél 2 0.10 %
Egeg 2 0.10 %
Ipolyvisk 2 0.10 %
Tőre 1 0.05 %
Bakaszenes 1 0.05 %
Ipolybél 1 0.05 %
Kisölved 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Nemesoroszi 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Alsószemeréd 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 86.53 %
Garamtolmács 205 6.36 %
Kálna 145 4.50 %
Ipolyság 119 3.69 %
Garamkelecsény 119 3.69 %
Garamújfalu 111 3.45 %
Berekalja 105 3.26 %
Csejkő 105 3.26 %
Zselíz 99 3.07 %
Óbars 87 2.70 %
Garamszőllős 86 2.67 %
Bakabánya 74 2.30 %
Nagysalló 72 2.24 %
Felsőszecse 63 1.96 %
Garamkovácsi 58 1.80 %
Újbars 53 1.65 %
Nagykoszmály 52 1.61 %
Alsószecse 48 1.49 %
Kereskény 42 1.30 %
Garamszentgyörgy 41 1.27 %
Vámosladány 41 1.27 %
Garamkeszi 39 1.21 %
Felsőzsember 38 1.18 %
Szántó 37 1.15 %
Garamlök 34 1.06 %
Deménd 33 1.02 %
Nagygyőröd 33 1.02 %
Bát 29 0.90 %
Cseke 28 0.87 %
Baka 27 0.84 %
Derzsenye 26 0.81 %
Nagyölved 25 0.78 %
Barsbese 22 0.68 %
Bori 20 0.62 %
Alsópél 20 0.62 %
Ipolyszakállos 19 0.59 %
Kural 17 0.53 %
Hontnádas 16 0.50 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.50 %
Kétfegyvernek 16 0.50 %
Sáró 15 0.47 %
Oroszka 14 0.43 %
Kiskoszmály 14 0.43 %
Lekér 14 0.43 %
Nagyod 13 0.40 %
Fakóvezekény 13 0.40 %
Barsendréd 12 0.37 %
Farnad 10 0.31 %
Hontbesenyőd 10 0.31 %
Töhöl 9 0.28 %
Dalmad 9 0.28 %
Felsőszemeréd 9 0.28 %
Nyírágó 8 0.25 %
Felsőpél 8 0.25 %
Barsvárad 8 0.25 %
Málas 8 0.25 %
Nagytúr 8 0.25 %
Lontó 8 0.25 %
Hontbagonya 8 0.25 %
Csata 8 0.25 %
Ény 7 0.22 %
Érsekkéty 7 0.22 %
Zsemlér 7 0.22 %
Borfő 7 0.22 %
Palást 7 0.22 %
Nemesoroszi 7 0.22 %
Egeg 6 0.19 %
Százd 5 0.16 %
Kisóvár 5 0.16 %
Hontalmás 4 0.12 %
Peszektergenye 4 0.12 %
Felsőtúr 4 0.12 %
Kistompa 4 0.12 %
Bajka 4 0.12 %
Setétkút 3 0.09 %
Ipolyfödémes 3 0.09 %
Gyerk 3 0.09 %
Szete 2 0.06 %
Zalaba 2 0.06 %
Ipolybél 2 0.06 %
Szalatnya 2 0.06 %
Ipolyvisk 2 0.06 %
Alsószemeréd 2 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 22.86 %
Garamtolmács 111 2.75 %
Ipolyság 91 2.25 %
Deménd 68 1.68 %
Garamkelecsény 66 1.63 %
Csejkő 60 1.49 %
Zselíz 48 1.19 %
Óbars 47 1.16 %
Garamkovácsi 47 1.16 %
Garamújfalu 46 1.14 %
Bakabánya 46 1.14 %
Kálna 40 0.99 %
Garamszőllős 39 0.97 %
Kereskény 35 0.87 %
Felsőszecse 34 0.84 %
Nagykoszmály 24 0.59 %
Alsópél 23 0.57 %
Felsőzsember 21 0.52 %
Nagysalló 21 0.52 %
Berekalja 19 0.47 %
Alsószecse 19 0.47 %
Garamszentgyörgy 18 0.45 %
Nagygyőröd 18 0.45 %
Garamkeszi 17 0.42 %
Kural 14 0.35 %
Szántó 14 0.35 %
Hontnádas 12 0.30 %
Cseke 11 0.27 %
Oroszka 10 0.25 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.25 %
Ipolyszakállos 10 0.25 %
Garamlök 10 0.25 %
Derzsenye 9 0.22 %
Alsószemeréd 9 0.22 %
Újbars 9 0.22 %
Vámosladány 8 0.20 %
Baka 8 0.20 %
Százd 8 0.20 %
Fakóvezekény 8 0.20 %
Borfő 7 0.17 %
Barsbese 6 0.15 %
Bát 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Kistompa 6 0.15 %
Lekér 5 0.12 %
Csata 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Hontbesenyőd 5 0.12 %
Dalmad 5 0.12 %
Töhöl 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Egeg 5 0.12 %
Bori 4 0.10 %
Barsendréd 4 0.10 %
Farnad 4 0.10 %
Nagytúr 4 0.10 %
Kiskoszmály 4 0.10 %
Gyerk 3 0.07 %
Nagyölved 3 0.07 %
Palást 3 0.07 %
Barsvárad 3 0.07 %
Ipolyvisk 3 0.07 %
Hontalmás 3 0.07 %
Bakaszenes 2 0.05 %
Ény 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Zsemlér 2 0.05 %
Felsőtúr 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Nemesoroszi 2 0.05 %
Kisóvár 1 0.02 %
Hontbagonya 1 0.02 %
Felsőpél 1 0.02 %
Nyírágó 1 0.02 %
Ipolyfödémes 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Szalatnya 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 16.46 %
Kálna 386 9.91 %
Garamtolmács 136 3.49 %
Garamkelecsény 65 1.67 %
Újbars 60 1.54 %
Garamszőllős 48 1.23 %
Óbars 47 1.21 %
Ipolyság 45 1.16 %
Zselíz 44 1.13 %
Garamkovácsi 44 1.13 %
Nagygyőröd 43 1.10 %
Garamlök 40 1.03 %
Alsópél 39 1.00 %
Felsőszecse 39 1.00 %
Bakabánya 37 0.95 %
Garamszentgyörgy 34 0.87 %
Nagysalló 32 0.82 %
Csejkő 32 0.82 %
Berekalja 27 0.69 %
Felsőzsember 27 0.69 %
Alsószecse 25 0.64 %
Garamújfalu 22 0.56 %
Nagykoszmály 20 0.51 %
Barsendréd 17 0.44 %
Barsvárad 17 0.44 %
Szántó 16 0.41 %
Barsbese 14 0.36 %
Garamkeszi 14 0.36 %
Bát 13 0.33 %
Kereskény 13 0.33 %
Deménd 12 0.31 %
Felsőpél 12 0.31 %
Lekér 12 0.31 %
Töhöl 12 0.31 %
Oroszka 11 0.28 %
Csata 10 0.26 %
Bajka 10 0.26 %
Fakóvezekény 10 0.26 %
Kiskoszmály 10 0.26 %
Nagyölved 9 0.23 %
Kétfegyvernek 9 0.23 %
Hontnádas 9 0.23 %
Derzsenye 8 0.21 %
Cseke 8 0.21 %
Vámosladány 8 0.21 %
Felsőtúr 7 0.18 %
Baka 7 0.18 %
Palást 6 0.15 %
Borfő 6 0.15 %
Gyerk 6 0.15 %
Sáró 6 0.15 %
Nagyod 6 0.15 %
Hontbagonya 5 0.13 %
Kistompa 5 0.13 %
Ipolyszakállos 5 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.10 %
Hontalmás 4 0.10 %
Kisóvár 4 0.10 %
Lüle 4 0.10 %
Setétkút 4 0.10 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ény 3 0.08 %
Kural 3 0.08 %
Százd 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Szalatnya 3 0.08 %
Lontó 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Nagytúr 3 0.08 %
Tőre 3 0.08 %
Egeg 3 0.08 %
Farnad 3 0.08 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Kisölved 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Málas 2 0.05 %
Bori 2 0.05 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.03 %
Dalmad 1 0.03 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Ipolypásztó 1 0.03 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 104.69 %
Garamtolmács 136 6.87 %
Garamújfalu 105 5.30 %
Csejkő 94 4.75 %
Garamkelecsény 93 4.69 %
Kereskény 72 3.63 %
Kálna 70 3.53 %
Óbars 69 3.48 %
Ipolyság 69 3.48 %
Bakabánya 65 3.28 %
Garamszőllős 63 3.18 %
Zselíz 55 2.78 %
Garamkovácsi 48 2.42 %
Berekalja 42 2.12 %
Felsőzsember 36 1.82 %
Nagygyőröd 32 1.62 %
Nagysalló 27 1.36 %
Alsószecse 26 1.31 %
Hontnádas 25 1.26 %
Felsőszecse 24 1.21 %
Nagykoszmály 24 1.21 %
Szete 21 1.06 %
Garamlök 21 1.06 %
Alsópél 21 1.06 %
Derzsenye 20 1.01 %
Bát 18 0.91 %
Oroszka 17 0.86 %
Szántó 16 0.81 %
Újbars 15 0.76 %
Ipolyvisk 15 0.76 %
Garamkeszi 14 0.71 %
Kural 14 0.71 %
Lekér 13 0.66 %
Garamszentgyörgy 13 0.66 %
Nagyölved 12 0.61 %
Kiskoszmály 12 0.61 %
Vámosladány 12 0.61 %
Barsbese 12 0.61 %
Barsendréd 12 0.61 %
Lontó 11 0.56 %
Dalmad 11 0.56 %
Baka 9 0.45 %
Cseke 9 0.45 %
Hontalmás 8 0.40 %
Nagytúr 8 0.40 %
Ipolyszakállos 8 0.40 %
Deménd 8 0.40 %
Borfő 8 0.40 %
Kistompa 8 0.40 %
Felsőszemeréd 7 0.35 %
Fakóvezekény 7 0.35 %
Bajka 7 0.35 %
Palást 6 0.30 %
Sáró 6 0.30 %
Hontbesenyőd 6 0.30 %
Csata 5 0.25 %
Hontbagonya 5 0.25 %
Felsőpél 5 0.25 %
Ény 4 0.20 %
Szalatnya 4 0.20 %
Nyírágó 4 0.20 %
Érsekkéty 3 0.15 %
Ipolyfödémes 3 0.15 %
Zsemlér 3 0.15 %
Nagyod 3 0.15 %
Farnad 3 0.15 %
Kétfegyvernek 3 0.15 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.15 %
Peszektergenye 3 0.15 %
Nemesoroszi 3 0.15 %
Lüle 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Bori 2 0.10 %
Alsószemeréd 2 0.10 %
Egeg 2 0.10 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Barsvárad 1 0.05 %
Tőre 1 0.05 %
Bakaszenes 1 0.05 %
Kisóvár 1 0.05 %
Setétkút 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Málas 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Töhöl 1 0.05 %
Százd 1 0.05 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 83.33 %
Garamtolmács 155 5.90 %
Ipolyság 116 4.41 %
Garamkelecsény 99 3.77 %
Bakabánya 95 3.61 %
Zselíz 82 3.12 %
Kálna 80 3.04 %
Felsőzsember 59 2.25 %
Csejkő 58 2.21 %
Óbars 53 2.02 %
Garamújfalu 53 2.02 %
Berekalja 52 1.98 %
Garamszőllős 49 1.86 %
Nagykoszmály 45 1.71 %
Nagygyőröd 44 1.67 %
Felsőszecse 42 1.60 %
Fakóvezekény 40 1.52 %
Garamkovácsi 39 1.48 %
Bát 37 1.41 %
Kereskény 37 1.41 %
Nagysalló 34 1.29 %
Alsószecse 34 1.29 %
Újbars 34 1.29 %
Garamszentgyörgy 31 1.18 %
Alsópél 29 1.10 %
Palást 28 1.07 %
Garamkeszi 26 0.99 %
Garamlök 25 0.95 %
Derzsenye 23 0.88 %
Cseke 22 0.84 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.84 %
Borfő 21 0.80 %
Vámosladány 20 0.76 %
Lontó 20 0.76 %
Barsbese 19 0.72 %
Szántó 18 0.68 %
Barsendréd 17 0.65 %
Hontnádas 17 0.65 %
Csata 16 0.61 %
Farnad 15 0.57 %
Lekér 15 0.57 %
Baka 15 0.57 %
Nagyölved 14 0.53 %
Ipolyszakállos 14 0.53 %
Kiskoszmály 13 0.49 %
Nagytúr 12 0.46 %
Kisóvár 12 0.46 %
Oroszka 12 0.46 %
Deménd 11 0.42 %
Felsőszemeréd 10 0.38 %
Hontbagonya 10 0.38 %
Bori 9 0.34 %
Hontbesenyőd 9 0.34 %
Hontalmás 8 0.30 %
Töhöl 8 0.30 %
Lüle 8 0.30 %
Ipolyvisk 8 0.30 %
Százd 8 0.30 %
Barsvárad 7 0.27 %
Alsószemeréd 7 0.27 %
Ény 7 0.27 %
Dalmad 7 0.27 %
Nyírágó 7 0.27 %
Felsőpél 6 0.23 %
Kistompa 6 0.23 %
Sáró 6 0.23 %
Érsekkéty 6 0.23 %
Kural 6 0.23 %
Ipolyfödémes 6 0.23 %
Felsőtúr 5 0.19 %
Zsemlér 5 0.19 %
Nemesoroszi 4 0.15 %
Kétfegyvernek 4 0.15 %
Kisölved 3 0.11 %
Málas 3 0.11 %
Bajka 3 0.11 %
Egeg 3 0.11 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Szete 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Peszektergenye 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 111.26 %
Garamtolmács 134 6.62 %
Ipolyság 110 5.43 %
Garamkelecsény 108 5.33 %
Garamszőllős 72 3.56 %
Garamújfalu 72 3.56 %
Csejkő 70 3.46 %
Garamkovácsi 69 3.41 %
Óbars 66 3.26 %
Zselíz 66 3.26 %
Kálna 65 3.21 %
Bakabánya 54 2.67 %
Kereskény 52 2.57 %
Felsőszecse 46 2.27 %
Nagykoszmály 44 2.17 %
Nagysalló 33 1.63 %
Újbars 30 1.48 %
Deménd 29 1.43 %
Berekalja 29 1.43 %
Felsőzsember 29 1.43 %
Alsószecse 28 1.38 %
Garamkeszi 25 1.23 %
Garamszentgyörgy 23 1.14 %
Alsópél 22 1.09 %
Hontnádas 22 1.09 %
Bát 21 1.04 %
Garamlök 21 1.04 %
Oroszka 17 0.84 %
Cseke 16 0.79 %
Vámosladány 16 0.79 %
Nagygyőröd 15 0.74 %
Szántó 15 0.74 %
Kiskoszmály 14 0.69 %
Kural 14 0.69 %
Baka 13 0.64 %
Borfő 11 0.54 %
Lekér 10 0.49 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.49 %
Hontbesenyőd 10 0.49 %
Kistompa 10 0.49 %
Ipolybél 9 0.44 %
Palást 9 0.44 %
Barsendréd 8 0.40 %
Fakóvezekény 8 0.40 %
Barsvárad 7 0.35 %
Kétfegyvernek 7 0.35 %
Nagyölved 7 0.35 %
Sáró 6 0.30 %
Ipolyszakállos 6 0.30 %
Derzsenye 6 0.30 %
Barsbese 6 0.30 %
Töhöl 6 0.30 %
Felsőszemeréd 6 0.30 %
Felsőtúr 4 0.20 %
Hontalmás 4 0.20 %
Nagytúr 4 0.20 %
Gyerk 4 0.20 %
Egeg 4 0.20 %
Nagyod 4 0.20 %
Hontbagonya 4 0.20 %
Bajka 4 0.20 %
Nemesoroszi 4 0.20 %
Dalmad 3 0.15 %
Csata 3 0.15 %
Peszektergenye 3 0.15 %
Bori 3 0.15 %
Nyírágó 3 0.15 %
Ipolyfödémes 3 0.15 %
Ipolyvisk 3 0.15 %
Setétkút 2 0.10 %
Kisóvár 2 0.10 %
Alsószemeréd 2 0.10 %
Felsőpél 2 0.10 %
Lontó 2 0.10 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Bakaszenes 1 0.05 %
Ény 1 0.05 %
Zsemlér 1 0.05 %
Farnad 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 35.42 %
Kereskény 142 5.17 %
Garamújfalu 92 3.35 %
Ipolyság 91 3.32 %
Csejkő 84 3.06 %
Garamtolmács 82 2.99 %
Zselíz 74 2.70 %
Garamkelecsény 73 2.66 %
Garamkovácsi 68 2.48 %
Óbars 60 2.19 %
Garamszőllős 59 2.15 %
Bakabánya 55 2.00 %
Berekalja 48 1.75 %
Felsőzsember 40 1.46 %
Kálna 36 1.31 %
Nagykoszmály 34 1.24 %
Nagysalló 26 0.95 %
Alsópél 25 0.91 %
Garamkeszi 24 0.87 %
Szántó 24 0.87 %
Bát 20 0.73 %
Felsőszecse 18 0.66 %
Hontbesenyőd 17 0.62 %
Kural 17 0.62 %
Cseke 16 0.58 %
Deménd 16 0.58 %
Derzsenye 16 0.58 %
Nagygyőröd 15 0.55 %
Hontnádas 15 0.55 %
Újbars 15 0.55 %
Alsószecse 14 0.51 %
Fakóvezekény 12 0.44 %
Garamszentgyörgy 9 0.33 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.29 %
Borfő 8 0.29 %
Baka 7 0.26 %
Kistompa 7 0.26 %
Egeg 7 0.26 %
Vámosladány 6 0.22 %
Nagyölved 6 0.22 %
Töhöl 6 0.22 %
Sáró 6 0.22 %
Oroszka 6 0.22 %
Dalmad 5 0.18 %
Csata 5 0.18 %
Lekér 5 0.18 %
Palást 5 0.18 %
Barsendréd 5 0.18 %
Ény 4 0.15 %
Gyerk 4 0.15 %
Alsószemeréd 4 0.15 %
Garamlök 4 0.15 %
Felsőtúr 4 0.15 %
Barsbese 3 0.11 %
Kisóvár 3 0.11 %
Nagyod 3 0.11 %
Hontalmás 3 0.11 %
Kiskoszmály 3 0.11 %
Barsvárad 3 0.11 %
Felsőszemeréd 3 0.11 %
Bakaszenes 3 0.11 %
Bajka 2 0.07 %
Setétkút 2 0.07 %
Felsőpél 2 0.07 %
Peszektergenye 2 0.07 %
Ipolyszakállos 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Hontbagonya 2 0.07 %
Bori 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 19.54 %
Zselíz 185 8.51 %
Garamtolmács 97 4.46 %
Ipolyság 69 3.17 %
Bakabánya 52 2.39 %
Óbars 50 2.30 %
Garamkovácsi 44 2.02 %
Lekér 40 1.84 %
Nagysalló 36 1.66 %
Kálna 28 1.29 %
Bát 28 1.29 %
Felsőzsember 26 1.20 %
Garamkelecsény 26 1.20 %
Csejkő 25 1.15 %
Fakóvezekény 24 1.10 %
Garamszentgyörgy 21 0.97 %
Oroszka 20 0.92 %
Garamújfalu 20 0.92 %
Nagygyőröd 18 0.83 %
Nagykoszmály 17 0.78 %
Tőre 17 0.78 %
Újbars 16 0.74 %
Kistompa 16 0.74 %
Cseke 15 0.69 %
Garamlök 15 0.69 %
Deménd 14 0.64 %
Berekalja 13 0.60 %
Alsópél 13 0.60 %
Szántó 12 0.55 %
Csata 11 0.51 %
Kural 11 0.51 %
Nagyölved 11 0.51 %
Sáró 11 0.51 %
Garamkeszi 10 0.46 %
Ipolyvisk 9 0.41 %
Farnad 9 0.41 %
Hontalmás 9 0.41 %
Garamszőllős 9 0.41 %
Felsőszecse 9 0.41 %
Borfő 8 0.37 %
Baka 8 0.37 %
Peszektergenye 7 0.32 %
Töhöl 7 0.32 %
Nyírágó 7 0.32 %
Ipolyszakállos 6 0.28 %
Nagytúr 6 0.28 %
Alsószecse 6 0.28 %
Hontbagonya 6 0.28 %
Vámosladány 6 0.28 %
Málas 5 0.23 %
Kiskoszmály 5 0.23 %
Nemesoroszi 5 0.23 %
Barsbese 5 0.23 %
Zsemlér 4 0.18 %
Kereskény 4 0.18 %
Dalmad 4 0.18 %
Derzsenye 4 0.18 %
Palást 4 0.18 %
Bakaszenes 4 0.18 %
Hontnádas 4 0.18 %
Alsószemeréd 3 0.14 %
Barsvárad 3 0.14 %
Felsőpél 3 0.14 %
Egeg 3 0.14 %
Felsőszemeréd 3 0.14 %
Érsekkéty 3 0.14 %
Ény 3 0.14 %
Lontó 2 0.09 %
Százd 2 0.09 %
Kétfegyvernek 2 0.09 %
Szalatnya 2 0.09 %
Lüle 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Ipolybél 2 0.09 %
Kisóvár 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Barsendréd 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Hontbesenyőd 1 0.05 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 11.92 %
Garamtolmács 58 1.94 %
Ipolyság 34 1.14 %
Zselíz 30 1.00 %
Kálna 28 0.94 %
Garamkovácsi 25 0.84 %
Garamszőllős 23 0.77 %
Bakabánya 22 0.74 %
Szántó 17 0.57 %
Csejkő 14 0.47 %
Óbars 14 0.47 %
Felsőzsember 14 0.47 %
Újbars 13 0.44 %
Garamújfalu 12 0.40 %
Lekér 12 0.40 %
Bát 11 0.37 %
Nagyölved 11 0.37 %
Oroszka 10 0.33 %
Derzsenye 10 0.33 %
Baka 9 0.30 %
Palást 8 0.27 %
Nagykoszmály 8 0.27 %
Vámosladány 8 0.27 %
Nagysalló 8 0.27 %
Kiskoszmály 8 0.27 %
Cseke 8 0.27 %
Garamkelecsény 8 0.27 %
Garamkeszi 8 0.27 %
Hontalmás 7 0.23 %
Barsendréd 7 0.23 %
Sáró 6 0.20 %
Ény 6 0.20 %
Kistompa 6 0.20 %
Nagygyőröd 6 0.20 %
Alsószemeréd 6 0.20 %
Alsópél 6 0.20 %
Ipolyszakállos 6 0.20 %
Borfő 6 0.20 %
Farnad 5 0.17 %
Ipolybél 5 0.17 %
Felsőtúr 5 0.17 %
Berekalja 5 0.17 %
Töhöl 4 0.13 %
Zsemlér 4 0.13 %
Egeg 4 0.13 %
Garamszentgyörgy 4 0.13 %
Garamlök 4 0.13 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.13 %
Fakóvezekény 4 0.13 %
Százd 4 0.13 %
Nemesoroszi 4 0.13 %
Nyírágó 3 0.10 %
Nagyod 3 0.10 %
Ipolypásztó 3 0.10 %
Kereskény 3 0.10 %
Barsbese 3 0.10 %
Alsószecse 3 0.10 %
Deménd 3 0.10 %
Csata 3 0.10 %
Setétkút 2 0.07 %
Bajka 2 0.07 %
Gyerk 2 0.07 %
Zalaba 2 0.07 %
Felsőszecse 2 0.07 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisóvár 2 0.07 %
Dalmad 2 0.07 %
Kural 2 0.07 %
Hontbesenyőd 2 0.07 %
Nagytúr 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Felsőszemeréd 1 0.03 %
Málas 1 0.03 %
Hontnádas 1 0.03 %
Barsvárad 1 0.03 %
Kisölved 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Felsőpél 1 0.03 %
Bori 1 0.03 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 51.17 %
Garamtolmács 131 5.48 %
Garamújfalu 91 3.81 %
Garamkovácsi 84 3.51 %
Ipolyság 82 3.43 %
Garamkelecsény 79 3.31 %
Felsőzsember 77 3.22 %
Bakabánya 76 3.18 %
Borfő 71 2.97 %
Garamszőllős 70 2.93 %
Óbars 66 2.76 %
Csejkő 64 2.68 %
Zselíz 57 2.38 %
Bát 56 2.34 %
Kálna 53 2.22 %
Berekalja 50 2.09 %
Szántó 42 1.76 %
Nagysalló 41 1.72 %
Alsópél 33 1.38 %
Nagykoszmály 31 1.30 %
Hontnádas 27 1.13 %
Palást 26 1.09 %
Újbars 25 1.05 %
Derzsenye 24 1.00 %
Alsószecse 23 0.96 %
Kereskény 22 0.92 %
Garamszentgyörgy 22 0.92 %
Cseke 20 0.84 %
Lekér 20 0.84 %
Garamlök 19 0.79 %
Lontó 19 0.79 %
Garamkeszi 19 0.79 %
Baka 18 0.75 %
Nagytúr 18 0.75 %
Nagyölved 18 0.75 %
Nagygyőröd 18 0.75 %
Oroszka 17 0.71 %
Ipolybél 15 0.63 %
Fakóvezekény 15 0.63 %
Felsőszemeréd 15 0.63 %
Vámosladány 14 0.59 %
Kiskoszmály 14 0.59 %
Deménd 13 0.54 %
Kural 13 0.54 %
Kistompa 13 0.54 %
Nyírágó 12 0.50 %
Hontalmás 12 0.50 %
Sáró 12 0.50 %
Nemesoroszi 11 0.46 %
Barsendréd 11 0.46 %
Felsőszecse 10 0.42 %
Hontbesenyőd 10 0.42 %
Töhöl 9 0.38 %
Farnad 9 0.38 %
Kisóvár 9 0.38 %
Barsbese 9 0.38 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.38 %
Dalmad 8 0.33 %
Ipolyszakállos 8 0.33 %
Felsőpél 8 0.33 %
Gyerk 7 0.29 %
Csata 7 0.29 %
Felsőtúr 7 0.29 %
Ipolyvisk 7 0.29 %
Ény 7 0.29 %
Málas 6 0.25 %
Nagyod 5 0.21 %
Kétfegyvernek 5 0.21 %
Bori 5 0.21 %
Bajka 5 0.21 %
Szete 5 0.21 %
Lüle 5 0.21 %
Setétkút 4 0.17 %
Barsvárad 4 0.17 %
Alsószemeréd 4 0.17 %
Hontbagonya 4 0.17 %
Érsekkéty 4 0.17 %
Egeg 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Szalatnya 2 0.08 %
Kisölved 2 0.08 %
Százd 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Ipolypásztó 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Bakaszenes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Garamsalló 1 0.04 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 123.47 %
Garamtolmács 180 7.78 %
Garamkelecsény 93 4.02 %
Kálna 87 3.76 %
Csejkő 83 3.59 %
Ipolyság 78 3.37 %
Garamszőllős 70 3.03 %
Garamújfalu 61 2.64 %
Berekalja 55 2.38 %
Óbars 53 2.29 %
Bakabánya 52 2.25 %
Zselíz 48 2.07 %
Felsőzsember 45 1.94 %
Garamkovácsi 44 1.90 %
Kereskény 42 1.82 %
Nagysalló 40 1.73 %
Újbars 37 1.60 %
Bát 35 1.51 %
Palást 33 1.43 %
Felsőszecse 32 1.38 %
Alsószecse 24 1.04 %
Garamkeszi 23 0.99 %
Nagykoszmály 23 0.99 %
Nagygyőröd 22 0.95 %
Garamszentgyörgy 22 0.95 %
Szántó 21 0.91 %
Derzsenye 21 0.91 %
Hontnádas 20 0.86 %
Garamlök 19 0.82 %
Alsópél 19 0.82 %
Deménd 18 0.78 %
Sáró 16 0.69 %
Baka 15 0.65 %
Oroszka 14 0.61 %
Borfő 14 0.61 %
Kistompa 13 0.56 %
Kural 13 0.56 %
Vámosladány 12 0.52 %
Hontalmás 10 0.43 %
Barsendréd 10 0.43 %
Ipolyszakállos 9 0.39 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.39 %
Kiskoszmály 9 0.39 %
Barsbese 9 0.39 %
Lekér 8 0.35 %
Lontó 8 0.35 %
Kisóvár 8 0.35 %
Cseke 7 0.30 %
Egeg 7 0.30 %
Fakóvezekény 7 0.30 %
Nagyod 6 0.26 %
Barsvárad 5 0.22 %
Nagytúr 5 0.22 %
Nemesoroszi 5 0.22 %
Csata 5 0.22 %
Nagyölved 5 0.22 %
Felsőszemeréd 5 0.22 %
Töhöl 4 0.17 %
Kétfegyvernek 4 0.17 %
Hontbagonya 4 0.17 %
Dalmad 4 0.17 %
Felsőtúr 4 0.17 %
Ény 4 0.17 %
Peszektergenye 4 0.17 %
Ipolypásztó 3 0.13 %
Hontbesenyőd 3 0.13 %
Setétkút 2 0.09 %
Bajka 2 0.09 %
Ipolyvisk 2 0.09 %
Szalatnya 2 0.09 %
Felsőpél 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Farnad 2 0.09 %
Ipolyfödémes 2 0.09 %
Zsemlér 1 0.04 %
Bori 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Alsószemeréd 1 0.04 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 25.74 %
Kálna 114 16.86 %
Garamtolmács 38 5.62 %
Zselíz 32 4.73 %
Garamkovácsi 29 4.29 %
Ipolyság 22 3.25 %
Garamszőllős 20 2.96 %
Óbars 19 2.81 %
Bakabánya 16 2.37 %
Bát 14 2.07 %
Garamújfalu 13 1.92 %
Alsópél 11 1.63 %
Felsőzsember 10 1.48 %
Újbars 10 1.48 %
Nagygyőröd 10 1.48 %
Derzsenye 9 1.33 %
Lekér 8 1.18 %
Oroszka 8 1.18 %
Nagysalló 8 1.18 %
Garamlök 7 1.04 %
Bori 7 1.04 %
Barsvárad 6 0.89 %
Borfő 6 0.89 %
Palást 6 0.89 %
Garamkelecsény 6 0.89 %
Kiskoszmály 5 0.74 %
Hontalmás 5 0.74 %
Csejkő 5 0.74 %
Felsőszecse 5 0.74 %
Kereskény 5 0.74 %
Tőre 5 0.74 %
Nagykoszmály 5 0.74 %
Vámosladány 5 0.74 %
Szántó 5 0.74 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.59 %
Csata 4 0.59 %
Garamszentgyörgy 3 0.44 %
Nagytúr 3 0.44 %
Kural 3 0.44 %
Garamkeszi 3 0.44 %
Málas 3 0.44 %
Nyírágó 3 0.44 %
Baka 3 0.44 %
Sáró 3 0.44 %
Cseke 3 0.44 %
Kistompa 3 0.44 %
Fakóvezekény 3 0.44 %
Szalatnya 2 0.30 %
Nemesoroszi 2 0.30 %
Deménd 2 0.30 %
Bajka 2 0.30 %
Töhöl 2 0.30 %
Alsószecse 2 0.30 %
Felsőtúr 2 0.30 %
Érsekkéty 2 0.30 %
Alsószemeréd 2 0.30 %
Ipolybél 2 0.30 %
Nagyod 2 0.30 %
Kétfegyvernek 2 0.30 %
Farnad 2 0.30 %
Egeg 2 0.30 %
Berekalja 2 0.30 %
Ipolypásztó 1 0.15 %
Zalaba 1 0.15 %
Peszektergenye 1 0.15 %
Kisóvár 1 0.15 %
Setétkút 1 0.15 %
Ipolyszakállos 1 0.15 %
Barsendréd 1 0.15 %
Ény 1 0.15 %
Bakaszenes 1 0.15 %
Ipolyvisk 1 0.15 %
Dalmad 1 0.15 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 37.28 %
Garamtolmács 146 10.93 %
Garamkovácsi 97 7.26 %
Óbars 66 4.94 %
Bakabánya 53 3.97 %
Ipolyság 46 3.44 %
Zselíz 43 3.22 %
Garamkelecsény 41 3.07 %
Garamszőllős 40 2.99 %
Csejkő 33 2.47 %
Lekér 33 2.47 %
Garamújfalu 32 2.40 %
Nagygyőröd 31 2.32 %
Felsőzsember 30 2.25 %
Bát 30 2.25 %
Kálna 27 2.02 %
Nagykoszmály 24 1.80 %
Garamkeszi 21 1.57 %
Újbars 19 1.42 %
Nagysalló 19 1.42 %
Garamlök 18 1.35 %
Alsópél 17 1.27 %
Kistompa 16 1.20 %
Szántó 16 1.20 %
Tőre 16 1.20 %
Berekalja 15 1.12 %
Deménd 13 0.97 %
Fakóvezekény 13 0.97 %
Kiskoszmály 13 0.97 %
Garamszentgyörgy 12 0.90 %
Csata 11 0.82 %
Ipolyvisk 11 0.82 %
Oroszka 11 0.82 %
Cseke 10 0.75 %
Vámosladány 9 0.67 %
Hontalmás 9 0.67 %
Borfő 8 0.60 %
Nagyölved 7 0.52 %
Derzsenye 7 0.52 %
Hontbagonya 7 0.52 %
Kereskény 7 0.52 %
Baka 7 0.52 %
Töhöl 7 0.52 %
Zsemlér 6 0.45 %
Barsbese 6 0.45 %
Kural 5 0.37 %
Bakaszenes 5 0.37 %
Alsószecse 5 0.37 %
Felsőszemeréd 5 0.37 %
Farnad 4 0.30 %
Felsőpél 4 0.30 %
Peszektergenye 4 0.30 %
Felsőszecse 4 0.30 %
Dalmad 4 0.30 %
Palást 4 0.30 %
Ipolyszakállos 4 0.30 %
Barsendréd 3 0.22 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.22 %
Lüle 3 0.22 %
Hontnádas 3 0.22 %
Ény 3 0.22 %
Felsőtúr 3 0.22 %
Sáró 3 0.22 %
Gyerk 2 0.15 %
Nemesoroszi 2 0.15 %
Kétfegyvernek 2 0.15 %
Nagyod 2 0.15 %
Ipolybél 2 0.15 %
Bori 2 0.15 %
Nyírágó 2 0.15 %
Nagytúr 2 0.15 %
Kisóvár 2 0.15 %
Málas 2 0.15 %
Érsekkéty 2 0.15 %
Barsvárad 2 0.15 %
Százd 1 0.07 %
Ipolyfödémes 1 0.07 %
Alsószemeréd 1 0.07 %
Lontó 1 0.07 %
Szalatnya 1 0.07 %
Bajka 1 0.07 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 39.33 %
Garamtolmács 140 8.14 %
Óbars 63 3.66 %
Ipolyság 58 3.37 %
Bakabánya 54 3.14 %
Zselíz 52 3.03 %
Garamkovácsi 51 2.97 %
Garamkelecsény 51 2.97 %
Lekér 38 2.21 %
Garamújfalu 38 2.21 %
Felsőzsember 36 2.09 %
Bát 35 2.04 %
Csejkő 33 1.92 %
Kálna 30 1.75 %
Nagygyőröd 30 1.75 %
Nagysalló 24 1.40 %
Alsópél 22 1.28 %
Garamkeszi 22 1.28 %
Újbars 21 1.22 %
Garamlök 21 1.22 %
Nagykoszmály 20 1.16 %
Szántó 19 1.11 %
Garamszőllős 19 1.11 %
Deménd 19 1.11 %
Cseke 17 0.99 %
Tőre 17 0.99 %
Berekalja 17 0.99 %
Kistompa 15 0.87 %
Fakóvezekény 11 0.64 %
Ipolyvisk 11 0.64 %
Hontalmás 11 0.64 %
Vámosladány 11 0.64 %
Garamszentgyörgy 10 0.58 %
Derzsenye 10 0.58 %
Csata 9 0.52 %
Oroszka 9 0.52 %
Felsőszecse 9 0.52 %
Borfő 9 0.52 %
Baka 8 0.47 %
Nagyölved 8 0.47 %
Felsőszemeréd 7 0.41 %
Töhöl 7 0.41 %
Dalmad 6 0.35 %
Palást 6 0.35 %
Alsószecse 6 0.35 %
Barsbese 6 0.35 %
Hontbagonya 6 0.35 %
Nagytúr 5 0.29 %
Hontnádas 5 0.29 %
Peszektergenye 5 0.29 %
Kiskoszmály 5 0.29 %
Felsőpél 5 0.29 %
Ény 5 0.29 %
Zsemlér 5 0.29 %
Kétfegyvernek 4 0.23 %
Málas 4 0.23 %
Lüle 4 0.23 %
Kural 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Ipolyszakállos 3 0.17 %
Alsószemeréd 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Farnad 3 0.17 %
Egeg 3 0.17 %
Lontó 3 0.17 %
Nemesoroszi 3 0.17 %
Barsvárad 3 0.17 %
Nyírágó 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Gyerk 3 0.17 %
Bajka 2 0.12 %
Százd 2 0.12 %
Sáró 2 0.12 %
Szalatnya 2 0.12 %
Hontbesenyőd 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Setétkút 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Felsőtúr 1 0.06 %
Érsekkéty 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 26.44 %
Garamtolmács 105 5.65 %
Lekér 80 4.31 %
Zselíz 80 4.31 %
Ipolyság 71 3.82 %
Óbars 59 3.18 %
Bakabánya 50 2.69 %
Garamkovácsi 45 2.42 %
Garamkelecsény 35 1.88 %
Garamújfalu 34 1.83 %
Felsőzsember 31 1.67 %
Bát 29 1.56 %
Kálna 29 1.56 %
Csejkő 27 1.45 %
Nagysalló 25 1.35 %
Oroszka 25 1.35 %
Nagygyőröd 23 1.24 %
Deménd 20 1.08 %
Garamszőllős 19 1.02 %
Szántó 19 1.02 %
Garamkeszi 19 1.02 %
Alsópél 18 0.97 %
Újbars 18 0.97 %
Tőre 17 0.92 %
Fakóvezekény 15 0.81 %
Cseke 15 0.81 %
Kistompa 14 0.75 %
Garamlök 14 0.75 %
Baka 14 0.75 %
Nagykoszmály 13 0.70 %
Ipolyvisk 12 0.65 %
Garamszentgyörgy 12 0.65 %
Hontalmás 12 0.65 %
Farnad 12 0.65 %
Csata 12 0.65 %
Ipolyszakállos 11 0.59 %
Nagyölved 10 0.54 %
Berekalja 10 0.54 %
Töhöl 8 0.43 %
Felsőszecse 8 0.43 %
Nagytúr 8 0.43 %
Kural 7 0.38 %
Sáró 7 0.38 %
Kiskoszmály 7 0.38 %
Felsőtúr 7 0.38 %
Peszektergenye 7 0.38 %
Vámosladány 6 0.32 %
Borfő 6 0.32 %
Lontó 5 0.27 %
Hontbagonya 5 0.27 %
Barsbese 5 0.27 %
Palást 5 0.27 %
Dalmad 5 0.27 %
Barsvárad 5 0.27 %
Felsőpél 4 0.22 %
Nyírágó 4 0.22 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.22 %
Kereskény 4 0.22 %
Hontbesenyőd 4 0.22 %
Bakaszenes 4 0.22 %
Zsemlér 4 0.22 %
Felsőszemeréd 4 0.22 %
Alsószecse 4 0.22 %
Kétfegyvernek 3 0.16 %
Ény 3 0.16 %
Málas 3 0.16 %
Százd 3 0.16 %
Szalatnya 3 0.16 %
Garamsalló 3 0.16 %
Nagyod 3 0.16 %
Ipolyfödémes 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Derzsenye 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Nemesoroszi 2 0.11 %
Kisölved 2 0.11 %
Gyerk 2 0.11 %
Hontnádas 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Zalaba 2 0.11 %
Alsószemeréd 2 0.11 %
Érsekkéty 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Szete 1 0.05 %
Kisóvár 1 0.05 %
Lüle 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 18.59 %
Ipolyság 35 4.17 %
Zselíz 23 2.74 %
Garamtolmács 23 2.74 %
Vámosladány 15 1.79 %
Garamkovácsi 14 1.67 %
Kálna 13 1.55 %
Bakabánya 10 1.19 %
Oroszka 9 1.07 %
Garamszőllős 8 0.95 %
Farnad 8 0.95 %
Szántó 8 0.95 %
Bori 8 0.95 %
Nagysalló 7 0.83 %
Lekér 6 0.72 %
Nagygyőröd 6 0.72 %
Nagyölved 6 0.72 %
Garamszentgyörgy 6 0.72 %
Hontalmás 5 0.60 %
Ény 5 0.60 %
Kereskény 5 0.60 %
Garamkeszi 5 0.60 %
Ipolyszakállos 5 0.60 %
Garamújfalu 5 0.60 %
Újbars 5 0.60 %
Felsőszecse 5 0.60 %
Alsópél 5 0.60 %
Csata 5 0.60 %
Kural 4 0.48 %
Felsőtúr 4 0.48 %
Berekalja 4 0.48 %
Ipolybél 4 0.48 %
Felsőzsember 4 0.48 %
Csejkő 4 0.48 %
Nagykoszmály 4 0.48 %
Ipolyfödémes 3 0.36 %
Töhöl 3 0.36 %
Óbars 3 0.36 %
Peszektergenye 3 0.36 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.36 %
Kistompa 3 0.36 %
Baka 3 0.36 %
Nyírágó 3 0.36 %
Barsendréd 3 0.36 %
Palást 3 0.36 %
Alsószemeréd 3 0.36 %
Barsbese 3 0.36 %
Ipolyvisk 3 0.36 %
Bát 3 0.36 %
Derzsenye 3 0.36 %
Deménd 3 0.36 %
Fakóvezekény 2 0.24 %
Sáró 2 0.24 %
Bajka 2 0.24 %
Nagytúr 2 0.24 %
Bakaszenes 2 0.24 %
Kiskoszmály 2 0.24 %
Málas 2 0.24 %
Garamlök 2 0.24 %
Nagyod 2 0.24 %
Tőre 2 0.24 %
Felsőszemeréd 1 0.12 %
Lontó 1 0.12 %
Lüle 1 0.12 %
Cseke 1 0.12 %
Setétkút 1 0.12 %
Alsószecse 1 0.12 %
Gyerk 1 0.12 %
Érsekkéty 1 0.12 %
Zalaba 1 0.12 %
Szalatnya 1 0.12 %
Garamkelecsény 1 0.12 %
Borfő 1 0.12 %
Ipolypásztó 1 0.12 %
Hontbesenyőd 1 0.12 %
Barsvárad 1 0.12 %
Nemesoroszi 1 0.12 %
Dalmad 1 0.12 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 34.75 %
Léva 271 15.19 %
Ipolyság 59 3.31 %
Lekér 42 2.35 %
Garamtolmács 42 2.35 %
Garamkovácsi 23 1.29 %
Oroszka 23 1.29 %
Nagysalló 23 1.29 %
Csata 23 1.29 %
Sáró 21 1.18 %
Bakabánya 20 1.12 %
Garamkelecsény 19 1.07 %
Garamújfalu 17 0.95 %
Garamszentgyörgy 16 0.90 %
Óbars 12 0.67 %
Kural 11 0.62 %
Nagyölved 11 0.62 %
Farnad 11 0.62 %
Felsőzsember 11 0.62 %
Deménd 11 0.62 %
Garamszőllős 11 0.62 %
Csejkő 11 0.62 %
Peszektergenye 10 0.56 %
Palást 9 0.50 %
Nyírágó 9 0.50 %
Kétfegyvernek 9 0.50 %
Nagygyőröd 9 0.50 %
Ipolyszakállos 9 0.50 %
Garamkeszi 9 0.50 %
Berekalja 9 0.50 %
Nagykoszmály 8 0.45 %
Kálna 8 0.45 %
Ipolyfödémes 7 0.39 %
Alsópél 7 0.39 %
Kisóvár 7 0.39 %
Kistompa 7 0.39 %
Cseke 6 0.34 %
Felsőszemeréd 6 0.34 %
Derzsenye 6 0.34 %
Alsószecse 6 0.34 %
Újbars 6 0.34 %
Kereskény 6 0.34 %
Fakóvezekény 5 0.28 %
Nemesoroszi 5 0.28 %
Nagytúr 5 0.28 %
Barsbese 5 0.28 %
Érsekkéty 5 0.28 %
Lontó 5 0.28 %
Ipolyvisk 5 0.28 %
Málas 5 0.28 %
Felsőszecse 4 0.22 %
Nagyod 4 0.22 %
Hontalmás 4 0.22 %
Szántó 4 0.22 %
Százd 4 0.22 %
Garamlök 3 0.17 %
Barsvárad 3 0.17 %
Felsőpél 3 0.17 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Ipolypásztó 3 0.17 %
Bát 3 0.17 %
Hontnádas 3 0.17 %
Vámosladány 2 0.11 %
Felsőtúr 2 0.11 %
Egeg 2 0.11 %
Töhöl 2 0.11 %
Ény 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Hontbagonya 2 0.11 %
Borfő 2 0.11 %
Setétkút 1 0.06 %
Szete 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %