SK
RV
.....

Csoltó

Község

címer zászló
571 100% magyar 1910
360 75% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csoltó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čoltovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Putnoki-dombság
Más földrajzi nevek:
Agyagas, Gólya-völgy, Jürü, Hosszuzák, (Kiscsoltó), Kiscsoltói-erdő, Kis-hegy, Nagycsoltói-erdő, Ortás, Puszta Szőlő, Száhonya, Teresztenyei-erdő
Koordináták:
48.49475479, 20.37403488
Terület:
15,37 km2
Rang:
község
Népesség:
476
Tszf. magasság:
199 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04912
Település kód:
525600
Szervezeti azonosító:
328162
Adóazonosító:
2020961217

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Sajó völgyében, a Sajó bal partján fekszik, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely) mentén, Tornaljától 10 km-re északkeletre, Rozsnyótól 24 km-re, Pelsőctől 7 km-re délnyugatra. Határának nagyobb, a Sajótól keletre található része a Putnoki-dombsághoz tartozik, nyugati része pedig a Jolsvai-karszt legkeletibb, a Sajó völgyére néző oldalára terjed ki. Határának mintegy felét erdő borítja. Katasztere két, egymással össze nem függő részből áll, hozzá tartozik egy Gömörpanyit, Sajógömör és Beretke területe közé ékelődött, mintegy 10 hektáros exklávé is. Nyugatról Beretke, délről Gömörpanyit és Tornalja, keletről Gömörhosszúszó, északról Lekenye községekkel határos. Déli határának egy részét a Szográgy-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe 1910-38-hoz képest (15,42 km²) csak minimális mértékben változott (5 hektárral, 15,37 km²-re csökkent).

Népesség

1910-ben 571, 1921-ben 518, 1938-ban pedig 564, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népessége egyhatodával csökkent (472 főre), 1991-2011 között a lakosságszám stagnálása figyelhető meg (2001-ben 475, 2011-ben 485 fő). A túlnyomó többség (86,0 %) ma is magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között 7,2 %-ról 10,7 %-ra nőtt. 2001-ben még a lakosság 17,5 %-a, 2011-ben már csak 2,1 %-a vallotta magát romának, ugyanakkor a roma etnikumhoz tartozik a lakosság 41,2 %-a. A túlnyomó többség (76,5 %) római katolikus vallású, az 1921-ben még egyaránt a lakosság egyötödét-egyötödét alkotó reformátusok aránya 6,0 %-ra, az evangélikusoké pedig 5,4 %-ra csökkent.

Történelem

A falut 1291-ben „Chokothow” néven említik először, valószínűleg már a 12. század közepén jött létre. 1297-ben „Cholto”, 1327-ben „Choltow” alakban szerepel az írott forrásokban. A Csoltói- és több más család birtoka volt. Már a középkorban egyházas falu, plébániatemplomát a Szent Keresztnek szentelték. A 15. század közepén vált szét Nagy- és Kiscsoltóra. Mindvégig úrbéres község volt, alapításától kezdve magyar lakossággal. 1566-ban a falut elpusztította a török, lakói elmenekültek. A 16. század végén lakossága református hitre tért. 1664-ben tűzvész pusztította el, 1682-ben lengyel-litván hadak gyújtották fel a települést. 1706. novemberében itt töltött egy éjszakát II. Rákóczi Ferenc Basó Gábor házánál, amikor a rozsnyói tanácsülésre utazott. Visszatért lakosai 1720 körül ismét elhagyták, majd 1739/40-ben pestisjárvány tizedelte meg lakosságát. 1755-ben csak 9 lakosa volt, ekkor telepítették újra nagyrészt új (részben szláv) lakossággal (egyetlen, már a 16. században itt élt nemzetség maradt a faluban). 1755-ben református templomát császári utasításra a katolikusok kapták meg. 1828-ban 76 házában 563 lakos élt, akik mezőgazdasággal, kőművesmesterséggel foglalkoztak. Vízimalmát már 1851-ben említi Fényes Elek leírása (1945 utánig működött). 1906-ig Nagycsoltó néven szerepelt, ekkor kapta a Csoltó nevet. Kiscsoltót 1479-ben említik először, Csoltó területén keletkezett a 15. században. 1567-ben lakatlan hely, 1598-ban is csak egy házát jegyezték fel. Később a Ragályi-család birtokaként és székhelyeként nemesi puszta. A 19. század elején Nagycsoltóhoz csatolták. 1865-ben már csak egy kocsma állt itt, napjainkban egyetlen épület sincs itt. A Csoltó és Gömörpanyit határát alkotó Szográgy-patak neve egy középkori település, Szográgy nevét őrzi. A 12. század második felében, erdős területen jött létre, feltehetőleg a Zágráb-Korpás nemzetség népesítette be, lakosai pedig szlávok voltak. 1243-ban a Kacsicsok birtoka, 1293-ban pedig birtokosa, Kacsics Szép Tóbiás után Széplak néven szerepel. Oklevelek 1435-ben említik utoljára, még a középkorban elnéptelenedett, a 17. századtól már pusztaként sem említik. Csoltó 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. A két világháború közötti időszakban dohánytermesztéséről volt híres. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944 végén, a második világháború frontjának átvonulásakor súlyos károkat szenvedett, katolikus templomának tornya is megsérült.

Mai jelentősége

A községben négyosztályos magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik. Határában, a Kis-hegy oldalában mészkőbányászat folyik. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának szentelt római katolikus temploma eredetileg a 14. században épült, mai barokk formáját a 17. században nyerte el. Református temploma 1783-ban épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSÓLTÓ. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosa Bazsó Uraság, lakosai katolikusok, evangelikusok, és reformátusok, fekszik Sajó vize mellett, Lekenyének szomszédságában, Gömör Panyittól fél órányira, határbéli földgye meglehetős, piatzozása három mértföldnyire Rosnyón, legelője középszerű, mind a’ kétféle fája van, gyümöltsös kertyei jók, kaposztás földgyei termők, keresetre alkalmatossága van, szenet is égethetnek, ’s a’ vas hámoroknak szomszédságokban lévén eladhattyák, malmok helyben, kender törő malma is van, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csoltó, magyar falu, Gömör vármegyében, felülről Tiba, alulról Gömör-Panyit helységekkel határos, a Rozsnyó felé vivő országút keleti oldalán fekszik. Van a r. kath. és reformátusoknak templomjok; van benne 358 lélek, ezek közül 189 férfi, 169 nő, kik közül 25 evang., 32 reform., többi r. katholikus. Van 4 3/8 urbéri, 26 5/8 majorsági, 22 zsellér, és 22 lakó. Erdeje 1108 holdat tesz. Van a helység végin mosó, Sajóvizen malma, s a helység két végin korcsmaháza, kár hogy nagyobbszerű az utasok ellátására nem épittetik. Szántófölde búzát, rozst, egyebet is megterem. Kaszállója sok és jó szénát ád. Birják ezen helységet Szuhai József, Szeleczki István, Oroszlányi testvérek, Sebe Rudolf és özv. Ságiné asszony.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csoltó, sajómenti magyar kisközség, 93 házzal és 554, túlnyomó számban róm. kath. vallású lakossal. E községről már 1291-ben találunk írott nyomokat, a mikor Chokothow elferdített alakban van említve. 1405-ben a Basó család az ura és ekkor két község volt, Kis és Nagy megkülönböztetéssel. 1427-ben Colthow néven említik az egykorú iratok. Kis-Csoltó emlékét ma már csak a községhez tartozó hasonló nevű puszta tartja fenn. Innen veszi előnevét a Ragályi család is, mely már a XV. században a község földesura volt. A Basó és a Ragályi család még a mult század első felében is birtokos itt, de kivülök még a Kiss, Ludman, Bartók, Bónis, Kálniczky, Kerepesy, Szuhay, Szeleczky, Oroszlányi, Sebe és Sághy családoknak is van itten részök. Az 1706 november 25-26 közötti éjjelen itt hált meg II. Rákóczy Ferencz Basó Gábor házánál, a mikor a rozsnyói tanácsűlésbe utazott. Ma Kubinyi Géza orsz. képviselőnek és Hevessy Sándornak van itt nagyobb birtoka és az utóbbinak úrilaka, melyet Szuhay József építtetett. A róm. katholikus templom 1800-ban, a református 1840-ben épült. A kath. egyház birtokában a XVII. század közepéről való érdekes szentségtartó van. Csoltó közelében feküdt a XIII. században Zagrágy község. A község postája és vasúti állomása Gömörpanyiton van, távírója pedig Tornallyán.

Magyar Katolikus Lexikon

Csoltó, Nagycsoltó, v. Gömör-Kishont vm. (Čoltovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. putnoki esp. ker-ében. - 1297: Cholto. Tp-át Szűz Mária neve tiszt. sztelték. 1756: alapították újra. Kegyura 1880: a Vallásalap. - Filiái 1917: Aggtelek, Beretke, Gömörpanyit, Gömörhosszúaszó, Kecső, Lekenye, Melléte, Sajótiba. Anyanyelve: m. - Lakói 1840: 196 r.k., 35 ev., 150 ref., össz. 381; 1910: 306 r.k., 99 ev., 152 ref., 14 izr., össz. 571; 1940: 333 r.k., 58 ev., 97 ref., 17 izr., össz. 505; 1970: össz. 536, 94,8%-a m.; 1991: össz. 472, m. 422 (89,41%); 2001: össz. 475, m. 335 (70,53%). ** Gerecze II:321. - Schem. Ros. 1913:30.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csoltó. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Teresztenye. A község területe 2680 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 564.

Névelőfordulások
1291
Chokothow
1297
Cholto
1327
Choltow
1427
Terstene
1435
Therezthenye
1479
Kyscholtho
1773
Csoltó,
1786
Cscholto,
1808
Csoltó, Cžoltow,
1863
Nagycsoltó,
1888
Csoltó,
1920
Čoltová,
1927
Čoltovo, Csoltó,
1938
Csoltó,
1945
Čoltovo, Csoltó,
1948
Čoltovo
1994
Csoltó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csoltó (Čoltovo) 77
Telefon: 0587886500
Fax: 0587650001

Honlap: coltovo.ocu.sk/sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Hubay Ján (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Peprík Szilárd (MOST - HÍD)
Molnár Gabriel (MOST - HÍD)
Peprík Norbert (MOST - HÍD)
Molnár Ladislav (MOST - HÍD)
Huďár Zoltán (SMK-MKP)
MOST - HÍD 80% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Sajó Kistérségi Településtársulás

Csoltó 77

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Csoltó 77

Óvoda

Csoltó 127

Csoltói Községi Hivatal

Csoltó 77

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 417 97%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 429
magyarok 571 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 571
magyarok 449 87%
szlovákok 7 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 61 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 518
magyarok 422 89%
szlovákok 34 7%
romák 16 3%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 472
magyarok 335 71%
szlovákok 45 9%
romák 83 17%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 475
magyarok 417 86%
szlovákok 52 11%
romák 10 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 485
magyarok 360 75%
szlovákok 76 16%
romák 30 6%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 477
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 371
Választási részvétel: 73.85 %
Kiadott boríték: 274
Bedobott boríték: 274

Polgármester

Érvényes szavazólap: 274
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hubay Ján 178 64.96 % MOST - HÍD
Szepessy Július 96 35.04 % SME RODINA - Boris Kollár

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Huďár Zoltán 128 SMK-MKP
Peprík Szilárd 105 MOST - HÍD
Molnár Gabriel 103 MOST - HÍD
Peprík Norbert 95 MOST - HÍD
Molnár Ladislav 90 MOST - HÍD
Varga Peter 84 SME RODINA - Boris Kollár
Hugyár Csaba 80 Független
Várady Árpád 72 Független
Tégláš Zoltán 68 SME RODINA - Boris Kollár
Ruszó Gabriel 66 KDH
Matová Oľga 64 Független
Jónáš Csaba 63 MOST - HÍD
Hugyár Gabriel 42 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 366
Választási részvétel: 9.29 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34
Választásra jogosult: 368
Választási részvétel: 4.89 %
Kiadott boríték: 18
Bedobott boríték: 18
Választásra jogosult: 365
Választási részvétel: 14,24 %
Kiadott boríték: 52
Bedobott boríték: 52

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 30
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 38
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 16 53.33 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 5 16.67 % KDS
Ivan Kuhn 4 13.33 % OKS
Lukáš Sisák 2 6.67 % KSS
Jaroslav Džunko 1 3.33 % Független
Jozef Holečko 1 3.33 % Független
Marek Ďurán 1 3.33 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Bauer 4 22.22% KDS
Richard Raši 12 31.58 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 10 26.32 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 6 15.79 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 3 7.89 % Független
Jarmila Tkáčová 2 5.26 % SNS
Lukáš Sisák 2 5.26 % KSS
Jaroslav Džunko 2 5.26 % Független
Štefan Surmánek 1 2.63 % ĽSNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 51
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Beáta Bekeová 30 88.24% SMK-MKP
Ferenc Porubán 18 52.94% SMK-MKP
Ján Szöllös 16 47.06% SMK-MKP
Juraj Nagy 11 32.35% Független
Pavol Burdiga 9 26.47% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Babič 7 20.59% SMER - SD
Peter Bollo 5 14.71% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Lach 4 11.76% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ivan Kuhn 4 11.76% OKS
Jozef Kováč 4 11.76% SaS
Ján Frák 3 8.82% Független
Štefan Bašták 3 8.82% SMER - SD
Milan Fafrák 3 8.82% KSS
Miloš Gallo-Barnák 3 8.82% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Bernár 2 5.88% KSS
Gejza Milko 2 5.88% SMER - SD
Jaroslav Kočiš 2 5.88% KSS
Janka Vavreková 2 5.88% KSS
Štefan Szaniszló 2 5.88% ĽS Naše Slovensko
Božena Czmórová 2 5.88% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Kušnier 2 5.88% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 1 2.94% SRÚS
Izabella Hurajtová 1 2.94% NOVA
Karol Horník 1 2.94% SMER - SD
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Július Kerekes 0 0.00% Független
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Tibor Takáč 0 0.00% OKS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Beáta Beke 24 47.06% SMK-MKP
Juraj Nagy 16 31.37% Független
Július Barkai 13 25.49% SME RODINA - Boris Kollár
Tibor Balázs 10 19.61% MOST - HÍD
Peter Bollo 10 19.61% MOST - HÍD
Zoltán Várady 9 17.65% SMK-MKP
Ferenc Porubán 9 17.65% SMK-MKP
Attila Anna 8 15.69% Független
Ján Babič 8 15.69% SMER-SD
Róbert Bezek 5 9.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Monika Šeďová 5 9.80% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 4 7.84% MOST - HÍD
Štefan Bašták 4 7.84% SMER-SD
Ladislav Juhász 4 7.84% ĽS Naše Slovensko
Jozef Červeňák 3 5.88% RIS
Martin Gallo 3 5.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Juraj Balázs 3 5.88% Független
Monika Repaszká 3 5.88% ŠKV
Gejza Záhn 3 5.88% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Dušan Pollák 3 5.88% ŠKV
Hildegarda Támárová 2 3.92% MOST - HÍD
Jozef Kušnier 2 3.92% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bernár 2 3.92% KSS
Jaroslav Kočiš 2 3.92% KSS
Helena Laliková 2 3.92% KSS
Ivan Kuhn 2 3.92% OKS
Karol Horník 2 3.92% SMER-SD
Viliam Hlaváč 2 3.92% ŠKV
Erika Ocelníková 2 3.92% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Róbert Hanuštiak 2 3.92% Független
Jarmila Breznenová 1 1.96% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Mária Bernáthová 1 1.96% KSS
Matej Lada 1 1.96% ŠKV
Matúš Bischof 1 1.96% OKS
Karol Kováč 1 1.96% OKS
Miloš Gallo 1 1.96% ŠANCA
Michal Terrai 1 1.96% Független
Dušan Žiak 1 1.96% ĽS Naše Slovensko
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Eva Mihóková 0 0.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ariana Palme 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 11.29 %
Krasznahorkaváralja 33 1.64 %
Csetnek 31 1.54 %
Dobsina 30 1.49 %
Nagyveszverés 30 1.49 %
Nagyszabos 27 1.34 %
Betlér 19 0.94 %
Alsósajó 18 0.90 %
Pelsőc 15 0.75 %
Rekenyeújfalu 13 0.65 %
Oláhpatak 13 0.65 %
Andrási 13 0.65 %
Rozsnyórudna 13 0.65 %
Henckó 11 0.55 %
Jólész 11 0.55 %
Kisfeketepatak 11 0.55 %
Berzéte 11 0.55 %
Dernő 8 0.40 %
Sebespatak 8 0.40 %
Gócs 8 0.40 %
Kisszabos 8 0.40 %
Szabados 8 0.40 %
Csucsom 7 0.35 %
Özörény 6 0.30 %
Martonháza 6 0.30 %
Körtvélyes 6 0.30 %
Berzétekőrös 5 0.25 %
Rozsfalva 4 0.20 %
Lucska 4 0.20 %
Szádalmás 4 0.20 %
Barka 4 0.20 %
Hámosfalva 4 0.20 %
Gömörpanyit 4 0.20 %
Gacsalk 3 0.15 %
Kecső 3 0.15 %
Restér 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Pétermány 3 0.15 %
Kisgencs 3 0.15 %
Szalóc 2 0.10 %
Hárskút 2 0.10 %
Gecelfalva 2 0.10 %
Tornagörgő 2 0.10 %
Gömörhosszúszó 2 0.10 %
Imrikfalva 2 0.10 %
Szilice 2 0.10 %
Szádvárborsa 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.05 %
Pelsőcardó 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Beretke 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Felsősajó 1 0.05 %
Sajóréde 1 0.05 %
Jablonca 1 0.05 %
Várhosszúrét 1 0.05 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 40.62 %
Krasznahorkaváralja 210 8.12 %
Hárskút 174 6.73 %
Várhosszúrét 170 6.58 %
Szádalmás 78 3.02 %
Tornagörgő 75 2.90 %
Dernő 73 2.82 %
Barka 72 2.79 %
Pelsőc 65 2.51 %
Berzéte 62 2.40 %
Nagyveszverés 60 2.32 %
Jólész 58 2.24 %
Betlér 53 2.05 %
Szilice 50 1.93 %
Körtvélyes 46 1.78 %
Csetnek 45 1.74 %
Oláhpatak 45 1.74 %
Özörény 42 1.62 %
Dobsina 41 1.59 %
Andrási 40 1.55 %
Nagyszabos 39 1.51 %
Rekenyeújfalu 35 1.35 %
Gömörhosszúszó 35 1.35 %
Berzétekőrös 32 1.24 %
Jablonca 27 1.04 %
Lekenye 27 1.04 %
Lucska 26 1.01 %
Rozsnyórudna 24 0.93 %
Kiskovácsvágása 24 0.93 %
Csucsom 24 0.93 %
Szalóc 24 0.93 %
Gócs 23 0.89 %
Alsósajó 22 0.85 %
Sebespatak 21 0.81 %
Kecső 19 0.74 %
Kuntapolca 14 0.54 %
Szabados 14 0.54 %
Gömörpanyit 14 0.54 %
Felsősajó 13 0.50 %
Henckó 12 0.46 %
Kisfeketepatak 12 0.46 %
Kisgencs 10 0.39 %
Beretke 10 0.39 %
Sajóréde 10 0.39 %
Gecelfalva 9 0.35 %
Restér 9 0.35 %
Melléte 9 0.35 %
Rozsfalva 8 0.31 %
Hámosfalva 8 0.31 %
Csoltó 8 0.31 %
Pelsőcardó 7 0.27 %
Páskaháza 7 0.27 %
Martonháza 7 0.27 %
Szádvárborsa 6 0.23 %
Imrikfalva 6 0.23 %
Kisszabos 5 0.19 %
Márkuska 4 0.15 %
Annafalva 3 0.12 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 22.86 %
Lekenye 103 9.38 %
Tornagörgő 100 9.11 %
Pelsőc 88 8.01 %
Gömörhosszúszó 87 7.92 %
Özörény 72 6.56 %
Beretke 72 6.56 %
Körtvélyes 69 6.28 %
Szilice 67 6.10 %
Várhosszúrét 62 5.65 %
Berzéte 58 5.28 %
Szalóc 58 5.28 %
Szádalmás 52 4.74 %
Krasznahorkaváralja 44 4.01 %
Barka 44 4.01 %
Jablonca 42 3.83 %
Kecső 42 3.83 %
Berzétekőrös 42 3.83 %
Jólész 38 3.46 %
Szádvárborsa 34 3.10 %
Kuntapolca 32 2.91 %
Gömörpanyit 30 2.73 %
Melléte 29 2.64 %
Csucsom 27 2.46 %
Csoltó 24 2.19 %
Hárskút 23 2.09 %
Dernő 20 1.82 %
Lucska 17 1.55 %
Pelsőcardó 15 1.37 %
Páskaháza 12 1.09 %
Kiskovácsvágása 12 1.09 %
Rozsnyórudna 8 0.73 %
Csetnek 4 0.36 %
Sebespatak 4 0.36 %
Nagyszabos 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Gócs 2 0.18 %
Nagyveszverés 2 0.18 %
Szabados 1 0.09 %
Alsósajó 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Henckó 1 0.09 %
Betlér 1 0.09 %
Dobsina 1 0.09 %
Gacsalk 1 0.09 %
Márkuska 1 0.09 %
Sajóréde 1 0.09 %
Rozsfalva 1 0.09 %
Hámosfalva 1 0.09 %
Felsősajó 1 0.09 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 38.34 %
Felsősajó 92 7.80 %
Sajóréde 72 6.11 %
Nagyveszverés 64 5.43 %
Oláhpatak 61 5.17 %
Dobsina 60 5.09 %
Betlér 32 2.71 %
Gócs 32 2.71 %
Nagyszabos 27 2.29 %
Rozsnyórudna 27 2.29 %
Sebespatak 23 1.95 %
Andrási 21 1.78 %
Pelsőc 19 1.61 %
Alsósajó 18 1.53 %
Várhosszúrét 16 1.36 %
Kisfeketepatak 14 1.19 %
Berzéte 13 1.10 %
Szádalmás 13 1.10 %
Csetnek 12 1.02 %
Csucsom 12 1.02 %
Rekenyeújfalu 12 1.02 %
Krasznahorkaváralja 11 0.93 %
Kisgencs 11 0.93 %
Jólész 11 0.93 %
Dernő 11 0.93 %
Gömörhosszúszó 10 0.85 %
Restér 7 0.59 %
Szalóc 7 0.59 %
Hámosfalva 7 0.59 %
Özörény 6 0.51 %
Martonháza 6 0.51 %
Gacsalk 6 0.51 %
Kuntapolca 6 0.51 %
Berzétekőrös 6 0.51 %
Hárskút 6 0.51 %
Henckó 5 0.42 %
Imrikfalva 5 0.42 %
Szilice 5 0.42 %
Barka 4 0.34 %
Pelsőcardó 3 0.25 %
Lekenye 3 0.25 %
Szabados 3 0.25 %
Csoltó 3 0.25 %
Lucska 3 0.25 %
Márkuska 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Beretke 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 25.07 %
Csetnek 43 3.96 %
Dobsina 41 3.78 %
Nagyveszverés 38 3.50 %
Krasznahorkaváralja 30 2.76 %
Betlér 27 2.49 %
Nagyszabos 25 2.30 %
Pelsőc 20 1.84 %
Oláhpatak 20 1.84 %
Alsósajó 20 1.84 %
Andrási 19 1.75 %
Rekenyeújfalu 18 1.66 %
Henckó 17 1.57 %
Rozsnyórudna 11 1.01 %
Sebespatak 10 0.92 %
Restér 10 0.92 %
Berzéte 9 0.83 %
Gócs 9 0.83 %
Jólész 8 0.74 %
Özörény 7 0.65 %
Szabados 7 0.65 %
Gacsalk 7 0.65 %
Kisgencs 7 0.65 %
Kisfeketepatak 6 0.55 %
Sajóréde 6 0.55 %
Szilice 5 0.46 %
Dernő 5 0.46 %
Csucsom 5 0.46 %
Imrikfalva 5 0.46 %
Szádalmás 5 0.46 %
Hámosfalva 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lekenye 4 0.37 %
Kisszabos 4 0.37 %
Martonháza 4 0.37 %
Körtvélyes 4 0.37 %
Annafalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Barka 3 0.28 %
Szádvárborsa 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Gecelfalva 2 0.18 %
Kecső 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Beretke 2 0.18 %
Gömörpanyit 2 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 18.85 %
Dobsina 38 2.05 %
Nagyveszverés 33 1.78 %
Pelsőc 32 1.72 %
Krasznahorkaváralja 31 1.67 %
Nagyszabos 26 1.40 %
Rozsnyórudna 19 1.02 %
Szalóc 19 1.02 %
Andrási 19 1.02 %
Szádalmás 17 0.92 %
Berzéte 17 0.92 %
Oláhpatak 17 0.92 %
Csetnek 17 0.92 %
Gömörpanyit 15 0.81 %
Szabados 15 0.81 %
Sebespatak 14 0.75 %
Betlér 14 0.75 %
Kisgencs 13 0.70 %
Körtvélyes 13 0.70 %
Alsósajó 13 0.70 %
Jólész 12 0.65 %
Hárskút 9 0.48 %
Szádvárborsa 9 0.48 %
Várhosszúrét 8 0.43 %
Kuntapolca 8 0.43 %
Gócs 8 0.43 %
Imrikfalva 7 0.38 %
Felsősajó 7 0.38 %
Beretke 7 0.38 %
Csucsom 7 0.38 %
Restér 7 0.38 %
Henckó 7 0.38 %
Rozsfalva 7 0.38 %
Rekenyeújfalu 7 0.38 %
Özörény 7 0.38 %
Dernő 6 0.32 %
Sajóréde 6 0.32 %
Tornagörgő 5 0.27 %
Martonháza 5 0.27 %
Kisfeketepatak 5 0.27 %
Pelsőcardó 4 0.22 %
Sztracena 4 0.22 %
Gömörhosszúszó 3 0.16 %
Berzétekőrös 3 0.16 %
Gacsalk 2 0.11 %
Lekenye 2 0.11 %
Barka 2 0.11 %
Szilice 2 0.11 %
Lucska 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Gecelfalva 1 0.05 %
Márkuska 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Pétermány 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 20.98 %
Rozsnyó 123 9.45 %
Sajóréde 84 6.46 %
Felsősajó 52 4.00 %
Oláhpatak 46 3.54 %
Andrási 32 2.46 %
Márkuska 22 1.69 %
Gócs 17 1.31 %
Nagyveszverés 17 1.31 %
Csetnek 16 1.23 %
Nagyszabos 15 1.15 %
Imrikfalva 15 1.15 %
Betlér 13 1.00 %
Sztracena 9 0.69 %
Szádalmás 8 0.61 %
Kisfeketepatak 8 0.61 %
Pelsőc 7 0.54 %
Alsósajó 7 0.54 %
Henckó 7 0.54 %
Szabados 7 0.54 %
Rekenyeújfalu 6 0.46 %
Várhosszúrét 6 0.46 %
Sebespatak 5 0.38 %
Gecelfalva 5 0.38 %
Martonháza 4 0.31 %
Özörény 3 0.23 %
Berzétekőrös 3 0.23 %
Kuntapolca 3 0.23 %
Krasznahorkaváralja 3 0.23 %
Berdárka 2 0.15 %
Barka 2 0.15 %
Gömörpanyit 2 0.15 %
Jólész 2 0.15 %
Restér 2 0.15 %
Csucsom 2 0.15 %
Rozsnyórudna 2 0.15 %
Gacsalk 1 0.08 %
Körtvélyes 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pétermány 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Szilice 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Kisszabos 1 0.08 %
Berzéte 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 31.63 %
Tornagörgő 123 19.65 %
Szádalmás 73 11.66 %
Körtvélyes 65 10.38 %
Beretke 55 8.79 %
Jablonca 52 8.31 %
Lekenye 50 7.99 %
Pelsőc 48 7.67 %
Várhosszúrét 46 7.35 %
Berzéte 46 7.35 %
Barka 42 6.71 %
Szalóc 39 6.23 %
Krasznahorkaváralja 37 5.91 %
Szilice 34 5.43 %
Berzétekőrös 28 4.47 %
Kecső 28 4.47 %
Gömörhosszúszó 25 3.99 %
Gömörpanyit 24 3.83 %
Hárskút 23 3.67 %
Csucsom 23 3.67 %
Kuntapolca 23 3.67 %
Szádvárborsa 21 3.35 %
Özörény 19 3.04 %
Dernő 19 3.04 %
Páskaháza 18 2.88 %
Jólész 16 2.56 %
Lucska 15 2.40 %
Melléte 14 2.24 %
Kiskovácsvágása 11 1.76 %
Csoltó 9 1.44 %
Rozsnyórudna 6 0.96 %
Pelsőcardó 4 0.64 %
Sajóréde 3 0.48 %
Nagyveszverés 3 0.48 %
Oláhpatak 2 0.32 %
Dobsina 2 0.32 %
Betlér 2 0.32 %
Nagyszabos 2 0.32 %
Sebespatak 1 0.16 %
Andrási 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Restér 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Csetnek 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 48.58 %
Pelsőc 14 4.42 %
Dobsina 11 3.47 %
Nagyveszverés 8 2.52 %
Várhosszúrét 7 2.21 %
Rozsnyórudna 7 2.21 %
Betlér 7 2.21 %
Rekenyeújfalu 6 1.89 %
Szádalmás 6 1.89 %
Hárskút 5 1.58 %
Krasznahorkaváralja 5 1.58 %
Tornagörgő 5 1.58 %
Beretke 4 1.26 %
Özörény 4 1.26 %
Imrikfalva 4 1.26 %
Gömörhosszúszó 4 1.26 %
Jólész 3 0.95 %
Szilice 3 0.95 %
Henckó 3 0.95 %
Nagyszabos 3 0.95 %
Körtvélyes 3 0.95 %
Oláhpatak 3 0.95 %
Szabados 3 0.95 %
Dernő 3 0.95 %
Lekenye 3 0.95 %
Andrási 3 0.95 %
Csoltó 3 0.95 %
Gócs 3 0.95 %
Pelsőcardó 2 0.63 %
Kuntapolca 2 0.63 %
Kiskovácsvágása 2 0.63 %
Barka 2 0.63 %
Sebespatak 2 0.63 %
Csucsom 2 0.63 %
Felsősajó 1 0.32 %
Páskaháza 1 0.32 %
Kisfeketepatak 1 0.32 %
Kecső 1 0.32 %
Rozsfalva 1 0.32 %
Kisgencs 1 0.32 %
Szádvárborsa 1 0.32 %
Csetnek 1 0.32 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 9.81 %
Nagyszabos 25 5.22 %
Restér 19 3.97 %
Dobsina 10 2.09 %
Martonháza 7 1.46 %
Szádalmás 5 1.04 %
Andrási 5 1.04 %
Krasznahorkaváralja 5 1.04 %
Berzéte 4 0.84 %
Barka 4 0.84 %
Alsósajó 4 0.84 %
Kuntapolca 4 0.84 %
Nagyveszverés 4 0.84 %
Szabados 3 0.63 %
Szalóc 3 0.63 %
Özörény 2 0.42 %
Gömörpanyit 2 0.42 %
Szilice 2 0.42 %
Páskaháza 2 0.42 %
Felsősajó 2 0.42 %
Oláhpatak 2 0.42 %
Csoltó 2 0.42 %
Hámosfalva 2 0.42 %
Tornagörgő 2 0.42 %
Csetnek 2 0.42 %
Gömörhosszúszó 2 0.42 %
Pelsőc 2 0.42 %
Kisfeketepatak 2 0.42 %
Sajóréde 1 0.21 %
Rekenyeújfalu 1 0.21 %
Henckó 1 0.21 %
Annafalva 1 0.21 %
Gócs 1 0.21 %
Dernő 1 0.21 %
Hárskút 1 0.21 %
Rozsfalva 1 0.21 %
Imrikfalva 1 0.21 %
Sebespatak 1 0.21 %
Rozsnyórudna 1 0.21 %
Lekenye 1 0.21 %
Betlér 1 0.21 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 37.75 %
Özörény 51 7.76 %
Krasznahorkaváralja 37 5.63 %
Pelsőc 30 4.57 %
Gömörpanyit 27 4.11 %
Szalóc 26 3.96 %
Hárskút 24 3.65 %
Dernő 18 2.74 %
Tornagörgő 17 2.59 %
Rozsnyórudna 17 2.59 %
Szádalmás 13 1.98 %
Csucsom 12 1.83 %
Gömörhosszúszó 11 1.67 %
Kecső 10 1.52 %
Gócs 9 1.37 %
Körtvélyes 9 1.37 %
Melléte 8 1.22 %
Nagyveszverés 7 1.07 %
Berzétekőrös 7 1.07 %
Szilice 6 0.91 %
Berzéte 6 0.91 %
Kisgencs 5 0.76 %
Betlér 5 0.76 %
Barka 5 0.76 %
Csetnek 5 0.76 %
Jólész 4 0.61 %
Jablonca 4 0.61 %
Várhosszúrét 4 0.61 %
Andrási 3 0.46 %
Rozsfalva 3 0.46 %
Lucska 3 0.46 %
Szabados 3 0.46 %
Dobsina 3 0.46 %
Páskaháza 3 0.46 %
Pelsőcardó 3 0.46 %
Sebespatak 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Lekenye 2 0.30 %
Beretke 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 35.26 %
Krasznahorkaváralja 33 2.05 %
Betlér 24 1.49 %
Csetnek 17 1.06 %
Nagyveszverés 16 0.99 %
Andrási 14 0.87 %
Dobsina 13 0.81 %
Dernő 10 0.62 %
Pelsőc 9 0.56 %
Berzéte 8 0.50 %
Csucsom 7 0.43 %
Rekenyeújfalu 7 0.43 %
Rozsnyórudna 7 0.43 %
Nagyszabos 7 0.43 %
Jólész 7 0.43 %
Martonháza 5 0.31 %
Gömörpanyit 5 0.31 %
Várhosszúrét 5 0.31 %
Szabados 5 0.31 %
Tornagörgő 4 0.25 %
Barka 4 0.25 %
Sajóréde 4 0.25 %
Özörény 4 0.25 %
Gócs 3 0.19 %
Jablonca 3 0.19 %
Szádalmás 3 0.19 %
Melléte 3 0.19 %
Sebespatak 2 0.12 %
Körtvélyes 2 0.12 %
Gecelfalva 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Kisgencs 2 0.12 %
Páskaháza 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Felsősajó 2 0.12 %
Márkuska 2 0.12 %
Kecső 1 0.06 %
Imrikfalva 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Oláhpatak 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Szalóc 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 6.25 %
Krasznahorkaváralja 16 1.22 %
Berzéte 13 0.99 %
Dobsina 13 0.99 %
Nagyveszverés 13 0.99 %
Pelsőc 9 0.69 %
Nagyszabos 9 0.69 %
Oláhpatak 8 0.61 %
Martonháza 8 0.61 %
Csetnek 8 0.61 %
Restér 7 0.53 %
Andrási 7 0.53 %
Rekenyeújfalu 6 0.46 %
Rozsnyórudna 5 0.38 %
Henckó 5 0.38 %
Felsősajó 5 0.38 %
Gömörpanyit 4 0.30 %
Várhosszúrét 4 0.30 %
Özörény 4 0.30 %
Tornagörgő 4 0.30 %
Gömörhosszúszó 3 0.23 %
Annafalva 3 0.23 %
Szádalmás 3 0.23 %
Betlér 3 0.23 %
Kisfeketepatak 3 0.23 %
Szalóc 3 0.23 %
Gócs 3 0.23 %
Berzétekőrös 3 0.23 %
Hámosfalva 3 0.23 %
Sajóréde 3 0.23 %
Beretke 3 0.23 %
Szabados 3 0.23 %
Imrikfalva 2 0.15 %
Lekenye 2 0.15 %
Kuntapolca 2 0.15 %
Szilice 2 0.15 %
Barka 2 0.15 %
Márkuska 2 0.15 %
Sebespatak 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Csucsom 2 0.15 %
Dernő 2 0.15 %
Pelsőcardó 2 0.15 %
Kiskovácsvágása 2 0.15 %
Alsósajó 2 0.15 %
Csoltó 2 0.15 %
Lucska 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Kisgencs 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 44.44 %
Nagyszabos 72 16.33 %
Nagyveszverés 41 9.30 %
Dobsina 39 8.84 %
Csetnek 34 7.71 %
Betlér 34 7.71 %
Henckó 31 7.03 %
Oláhpatak 28 6.35 %
Krasznahorkaváralja 27 6.12 %
Szabados 26 5.90 %
Andrási 20 4.54 %
Rekenyeújfalu 17 3.85 %
Alsósajó 16 3.63 %
Pelsőc 15 3.40 %
Restér 13 2.95 %
Gecelfalva 10 2.27 %
Rozsfalva 10 2.27 %
Jólész 9 2.04 %
Kisgencs 8 1.81 %
Martonháza 7 1.59 %
Gócs 7 1.59 %
Rozsnyórudna 7 1.59 %
Berzéte 6 1.36 %
Csucsom 6 1.36 %
Hámosfalva 6 1.36 %
Dernő 6 1.36 %
Sajóréde 5 1.13 %
Felsősajó 5 1.13 %
Özörény 5 1.13 %
Hárskút 5 1.13 %
Várhosszúrét 5 1.13 %
Sebespatak 4 0.91 %
Berzétekőrös 4 0.91 %
Kisfeketepatak 4 0.91 %
Gömörpanyit 4 0.91 %
Kisszabos 4 0.91 %
Gacsalk 4 0.91 %
Annafalva 4 0.91 %
Pétermány 3 0.68 %
Kecső 3 0.68 %
Márkuska 3 0.68 %
Lekenye 3 0.68 %
Jablonca 3 0.68 %
Barka 2 0.45 %
Gömörhosszúszó 2 0.45 %
Lucska 2 0.45 %
Kuntapolca 2 0.45 %
Imrikfalva 2 0.45 %
Csoltó 2 0.45 %
Szádvárborsa 2 0.45 %
Beretke 1 0.23 %
Szilice 1 0.23 %
Tornagörgő 1 0.23 %
Szádalmás 1 0.23 %
Pelsőcardó 1 0.23 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.13 %
Rozsnyó 30 5.22 %
Krasznahorkaváralja 18 3.13 %
Dobsina 13 2.26 %
Restér 12 2.09 %
Nagyveszverés 9 1.57 %
Sebespatak 8 1.39 %
Csetnek 8 1.39 %
Martonháza 7 1.22 %
Alsósajó 7 1.22 %
Szabados 6 1.04 %
Rozsfalva 5 0.87 %
Berzéte 5 0.87 %
Páskaháza 4 0.70 %
Özörény 4 0.70 %
Pelsőc 4 0.70 %
Kuntapolca 3 0.52 %
Gócs 3 0.52 %
Csoltó 3 0.52 %
Kisfeketepatak 3 0.52 %
Annafalva 2 0.35 %
Beretke 2 0.35 %
Felsősajó 2 0.35 %
Tornagörgő 2 0.35 %
Andrási 2 0.35 %
Rekenyeújfalu 2 0.35 %
Sajóréde 1 0.17 %
Imrikfalva 1 0.17 %
Kisgencs 1 0.17 %
Márkuska 1 0.17 %
Gömörpanyit 1 0.17 %
Csucsom 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Szilice 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Betlér 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Sztracena 1 0.17 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 47.46 %
Krasznahorkaváralja 63 6.95 %
Hárskút 62 6.84 %
Várhosszúrét 52 5.74 %
Csetnek 23 2.54 %
Berzéte 22 2.43 %
Pelsőc 22 2.43 %
Sebespatak 20 2.21 %
Kisgencs 20 2.21 %
Jólész 19 2.10 %
Szádalmás 16 1.77 %
Dernő 15 1.66 %
Nagyveszverés 14 1.55 %
Csucsom 14 1.55 %
Özörény 13 1.43 %
Tornagörgő 13 1.43 %
Oláhpatak 12 1.32 %
Barka 11 1.21 %
Rozsnyórudna 11 1.21 %
Nagyszabos 10 1.10 %
Sajóréde 10 1.10 %
Szalóc 9 0.99 %
Betlér 9 0.99 %
Dobsina 9 0.99 %
Andrási 9 0.99 %
Szilice 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Pétermány 6 0.66 %
Beretke 6 0.66 %
Annafalva 6 0.66 %
Restér 5 0.55 %
Körtvélyes 5 0.55 %
Rekenyeújfalu 5 0.55 %
Gömörhosszúszó 5 0.55 %
Gecelfalva 5 0.55 %
Gömörpanyit 5 0.55 %
Lucska 5 0.55 %
Alsósajó 5 0.55 %
Martonháza 4 0.44 %
Kecső 4 0.44 %
Berzétekőrös 4 0.44 %
Szabados 4 0.44 %
Rozsfalva 4 0.44 %
Kiskovácsvágása 4 0.44 %
Csoltó 3 0.33 %
Gócs 3 0.33 %
Kisfeketepatak 3 0.33 %
Henckó 3 0.33 %
Melléte 3 0.33 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Márkuska 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Sztracena 2 0.22 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Jablonca 2 0.22 %
Berdárka 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 25.08 %
Andrási 40 12.38 %
Krasznahorkaváralja 16 4.95 %
Alsósajó 12 3.72 %
Csetnek 12 3.72 %
Kisfeketepatak 11 3.41 %
Nagyszabos 11 3.41 %
Dobsina 9 2.79 %
Sebespatak 8 2.48 %
Rekenyeújfalu 8 2.48 %
Restér 7 2.17 %
Pelsőc 5 1.55 %
Berzéte 5 1.55 %
Rozsfalva 5 1.55 %
Oláhpatak 4 1.24 %
Sajóréde 4 1.24 %
Felsősajó 4 1.24 %
Nagyveszverés 4 1.24 %
Gömörpanyit 3 0.93 %
Özörény 3 0.93 %
Barka 3 0.93 %
Szabados 3 0.93 %
Imrikfalva 3 0.93 %
Várhosszúrét 2 0.62 %
Annafalva 2 0.62 %
Jólész 2 0.62 %
Márkuska 2 0.62 %
Csoltó 2 0.62 %
Henckó 1 0.31 %
Szalóc 1 0.31 %
Kiskovácsvágása 1 0.31 %
Pelsőcardó 1 0.31 %
Jablonca 1 0.31 %
Tornagörgő 1 0.31 %
Kuntapolca 1 0.31 %
Hárskút 1 0.31 %
Beretke 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Melléte 1 0.31 %
Lekenye 1 0.31 %
Gócs 1 0.31 %
Gacsalk 1 0.31 %
Kisszabos 1 0.31 %
Csucsom 1 0.31 %
Martonháza 1 0.31 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 60.42 %
Várhosszúrét 223 15.14 %
Krasznahorkaváralja 199 13.51 %
Hárskút 113 7.67 %
Jólész 92 6.25 %
Berzéte 88 5.97 %
Szádalmás 82 5.57 %
Tornagörgő 76 5.16 %
Berzétekőrös 69 4.68 %
Jablonca 65 4.41 %
Szilice 58 3.94 %
Csucsom 54 3.67 %
Gömörhosszúszó 53 3.60 %
Pelsőc 51 3.46 %
Dernő 46 3.12 %
Rozsnyórudna 45 3.05 %
Szalóc 39 2.65 %
Özörény 36 2.44 %
Körtvélyes 35 2.38 %
Barka 32 2.17 %
Kuntapolca 27 1.83 %
Csetnek 25 1.70 %
Sebespatak 25 1.70 %
Nagyveszverés 24 1.63 %
Lekenye 22 1.49 %
Betlér 20 1.36 %
Kecső 19 1.29 %
Andrási 19 1.29 %
Rekenyeújfalu 19 1.29 %
Szádvárborsa 16 1.09 %
Melléte 16 1.09 %
Csoltó 16 1.09 %
Dobsina 16 1.09 %
Martonháza 14 0.95 %
Kiskovácsvágása 11 0.75 %
Beretke 11 0.75 %
Oláhpatak 10 0.68 %
Lucska 10 0.68 %
Kisgencs 9 0.61 %
Alsósajó 9 0.61 %
Páskaháza 9 0.61 %
Szabados 9 0.61 %
Pelsőcardó 7 0.48 %
Gömörpanyit 7 0.48 %
Gócs 6 0.41 %
Felsősajó 5 0.34 %
Sajóréde 5 0.34 %
Nagyszabos 4 0.27 %
Henckó 3 0.20 %
Gacsalk 3 0.20 %
Imrikfalva 3 0.20 %
Sztracena 2 0.14 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 18.92 %
Nagyszabos 150 8.65 %
Alsósajó 87 5.02 %
Dobsina 64 3.69 %
Csetnek 62 3.58 %
Sebespatak 56 3.23 %
Szalóc 52 3.00 %
Oláhpatak 52 3.00 %
Nagyveszverés 50 2.88 %
Krasznahorkaváralja 42 2.42 %
Pelsőc 42 2.42 %
Rekenyeújfalu 35 2.02 %
Rozsfalva 32 1.85 %
Gömörpanyit 32 1.85 %
Restér 30 1.73 %
Kuntapolca 26 1.50 %
Sajóréde 26 1.50 %
Szabados 26 1.50 %
Kisfeketepatak 25 1.44 %
Özörény 23 1.33 %
Betlér 22 1.27 %
Jablonca 22 1.27 %
Tornagörgő 19 1.10 %
Martonháza 18 1.04 %
Rozsnyórudna 17 0.98 %
Szádvárborsa 16 0.92 %
Szilice 15 0.87 %
Berzéte 15 0.87 %
Imrikfalva 14 0.81 %
Gecelfalva 12 0.69 %
Szádalmás 12 0.69 %
Páskaháza 11 0.63 %
Gömörhosszúszó 11 0.63 %
Kisgencs 11 0.63 %
Kecső 11 0.63 %
Felsősajó 10 0.58 %
Várhosszúrét 9 0.52 %
Henckó 9 0.52 %
Csoltó 8 0.46 %
Hárskút 8 0.46 %
Csucsom 8 0.46 %
Andrási 8 0.46 %
Hámosfalva 8 0.46 %
Körtvélyes 8 0.46 %
Gócs 7 0.40 %
Márkuska 7 0.40 %
Gacsalk 6 0.35 %
Pelsőcardó 6 0.35 %
Berzétekőrös 6 0.35 %
Beretke 6 0.35 %
Barka 6 0.35 %
Jólész 4 0.23 %
Annafalva 3 0.17 %
Lekenye 3 0.17 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 36.97 %
Pelsőc 138 15.70 %
Várhosszúrét 65 7.39 %
Rozsnyórudna 38 4.32 %
Jablonca 33 3.75 %
Krasznahorkaváralja 32 3.64 %
Körtvélyes 31 3.53 %
Kecső 26 2.96 %
Berzéte 25 2.84 %
Dobsina 24 2.73 %
Nagyveszverés 24 2.73 %
Tornagörgő 21 2.39 %
Rekenyeújfalu 19 2.16 %
Betlér 18 2.05 %
Szilice 17 1.93 %
Hárskút 17 1.93 %
Kuntapolca 17 1.93 %
Szalóc 17 1.93 %
Gömörhosszúszó 16 1.82 %
Henckó 15 1.71 %
Barka 14 1.59 %
Sebespatak 13 1.48 %
Szabados 13 1.48 %
Csoltó 13 1.48 %
Nagyszabos 13 1.48 %
Csetnek 13 1.48 %
Dernő 12 1.37 %
Jólész 11 1.25 %
Özörény 10 1.14 %
Andrási 10 1.14 %
Gömörpanyit 10 1.14 %
Berzétekőrös 9 1.02 %
Alsósajó 9 1.02 %
Melléte 8 0.91 %
Oláhpatak 8 0.91 %
Szádalmás 8 0.91 %
Pelsőcardó 7 0.80 %
Kisgencs 7 0.80 %
Beretke 6 0.68 %
Restér 6 0.68 %
Csucsom 5 0.57 %
Gócs 5 0.57 %
Szádvárborsa 5 0.57 %
Gacsalk 4 0.46 %
Felsősajó 4 0.46 %
Imrikfalva 4 0.46 %
Sajóréde 4 0.46 %
Lucska 4 0.46 %
Hámosfalva 3 0.34 %
Páskaháza 3 0.34 %
Martonháza 3 0.34 %
Lekenye 3 0.34 %
Kiskovácsvágása 3 0.34 %
Kisfeketepatak 3 0.34 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Annafalva 2 0.23 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 60.78 %
Rozsnyó 339 57.56 %
Nagyszabos 128 21.73 %
Oláhpatak 118 20.03 %
Alsósajó 96 16.30 %
Nagyveszverés 83 14.09 %
Sajóréde 68 11.54 %
Betlér 62 10.53 %
Felsősajó 56 9.51 %
Imrikfalva 44 7.47 %
Csetnek 43 7.30 %
Gócs 37 6.28 %
Sztracena 29 4.92 %
Kisfeketepatak 28 4.75 %
Henckó 25 4.24 %
Rekenyeújfalu 19 3.23 %
Pelsőc 17 2.89 %
Restér 15 2.55 %
Sebespatak 15 2.55 %
Gecelfalva 13 2.21 %
Berzéte 13 2.21 %
Andrási 12 2.04 %
Szabados 11 1.87 %
Martonháza 11 1.87 %
Rozsnyórudna 10 1.70 %
Gacsalk 9 1.53 %
Kisgencs 7 1.19 %
Krasznahorkaváralja 7 1.19 %
Szádalmás 6 1.02 %
Rozsfalva 5 0.85 %
Várhosszúrét 5 0.85 %
Gömörpanyit 5 0.85 %
Márkuska 4 0.68 %
Csucsom 4 0.68 %
Pétermány 3 0.51 %
Körtvélyes 3 0.51 %
Annafalva 3 0.51 %
Kuntapolca 2 0.34 %
Tornagörgő 2 0.34 %
Berzétekőrös 2 0.34 %
Csoltó 2 0.34 %
Hámosfalva 2 0.34 %
Özörény 2 0.34 %
Beretke 1 0.17 %
Jablonca 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Lucska 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Hárskút 1 0.17 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 45.56 %
Dobsina 43 7.96 %
Krasznahorkaváralja 31 5.74 %
Nagyveszverés 31 5.74 %
Csetnek 30 5.56 %
Nagyszabos 24 4.44 %
Pelsőc 24 4.44 %
Rozsnyórudna 21 3.89 %
Andrási 21 3.89 %
Betlér 20 3.70 %
Alsósajó 16 2.96 %
Rekenyeújfalu 15 2.78 %
Tornagörgő 14 2.59 %
Szádalmás 13 2.41 %
Oláhpatak 12 2.22 %
Jólész 12 2.22 %
Dernő 10 1.85 %
Csucsom 10 1.85 %
Berzéte 10 1.85 %
Sebespatak 9 1.67 %
Szilice 8 1.48 %
Lekenye 8 1.48 %
Lucska 8 1.48 %
Özörény 7 1.30 %
Martonháza 7 1.30 %
Barka 7 1.30 %
Várhosszúrét 7 1.30 %
Hárskút 7 1.30 %
Kisfeketepatak 6 1.11 %
Imrikfalva 6 1.11 %
Henckó 6 1.11 %
Gócs 6 1.11 %
Kiskovácsvágása 5 0.93 %
Kisszabos 5 0.93 %
Szabados 5 0.93 %
Körtvélyes 4 0.74 %
Felsősajó 4 0.74 %
Hámosfalva 4 0.74 %
Rozsfalva 4 0.74 %
Gömörpanyit 4 0.74 %
Csoltó 4 0.74 %
Gacsalk 4 0.74 %
Beretke 3 0.56 %
Melléte 3 0.56 %
Márkuska 3 0.56 %
Kisgencs 3 0.56 %
Kecső 3 0.56 %
Berzétekőrös 2 0.37 %
Restér 2 0.37 %
Páskaháza 2 0.37 %
Sajóréde 2 0.37 %
Kuntapolca 2 0.37 %
Pelsőcardó 2 0.37 %
Jablonca 2 0.37 %
Gömörhosszúszó 2 0.37 %
Szádvárborsa 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Pétermány 1 0.19 %
Gecelfalva 1 0.19 %
Annafalva 1 0.19 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.71 %
Dobsina 75 10.71 %
Felsősajó 61 8.71 %
Oláhpatak 35 5.00 %
Andrási 34 4.86 %
Sajóréde 31 4.43 %
Nagyveszverés 27 3.86 %
Nagyszabos 23 3.29 %
Kisfeketepatak 20 2.86 %
Gócs 18 2.57 %
Sebespatak 16 2.29 %
Betlér 14 2.00 %
Csetnek 13 1.86 %
Kisgencs 13 1.86 %
Pelsőc 12 1.71 %
Sztracena 12 1.71 %
Alsósajó 10 1.43 %
Restér 9 1.29 %
Imrikfalva 9 1.29 %
Henckó 7 1.00 %
Szabados 7 1.00 %
Gömörpanyit 7 1.00 %
Rozsnyórudna 7 1.00 %
Rekenyeújfalu 7 1.00 %
Krasznahorkaváralja 6 0.86 %
Márkuska 6 0.86 %
Pelsőcardó 6 0.86 %
Beretke 6 0.86 %
Hárskút 5 0.71 %
Körtvélyes 5 0.71 %
Jólész 4 0.57 %
Csucsom 4 0.57 %
Dernő 4 0.57 %
Berzéte 4 0.57 %
Rozsfalva 4 0.57 %
Özörény 4 0.57 %
Várhosszúrét 4 0.57 %
Gecelfalva 4 0.57 %
Tornagörgő 4 0.57 %
Csoltó 3 0.43 %
Szádalmás 3 0.43 %
Gacsalk 3 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Lucska 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Szalóc 2 0.29 %
Kisszabos 2 0.29 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 77.99 %
Csetnek 56 7.04 %
Betlér 35 4.40 %
Krasznahorkaváralja 29 3.65 %
Pelsőc 23 2.89 %
Nagyszabos 21 2.64 %
Nagyveszverés 20 2.52 %
Dobsina 18 2.26 %
Várhosszúrét 15 1.89 %
Berzéte 14 1.76 %
Sebespatak 11 1.38 %
Oláhpatak 10 1.26 %
Csucsom 10 1.26 %
Sajóréde 10 1.26 %
Szádalmás 9 1.13 %
Jólész 9 1.13 %
Andrási 9 1.13 %
Gömörpanyit 8 1.01 %
Rozsnyórudna 8 1.01 %
Hárskút 7 0.88 %
Szilice 6 0.75 %
Dernő 6 0.75 %
Szabados 6 0.75 %
Gócs 6 0.75 %
Barka 5 0.63 %
Rekenyeújfalu 5 0.63 %
Henckó 5 0.63 %
Restér 5 0.63 %
Alsósajó 4 0.50 %
Márkuska 4 0.50 %
Felsősajó 4 0.50 %
Lucska 4 0.50 %
Kuntapolca 4 0.50 %
Kisgencs 3 0.38 %
Hámosfalva 3 0.38 %
Gacsalk 3 0.38 %
Szalóc 3 0.38 %
Lekenye 3 0.38 %
Tornagörgő 3 0.38 %
Szádvárborsa 2 0.25 %
Martonháza 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Berdárka 2 0.25 %
Körtvélyes 2 0.25 %
Annafalva 2 0.25 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Csoltó 1 0.13 %
Berzétekőrös 1 0.13 %
Imrikfalva 1 0.13 %
Sztracena 1 0.13 %
Özörény 1 0.13 %
Gömörhosszúszó 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Kisfeketepatak 1 0.13 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 21.67 %
Nagyszabos 178 19.10 %
Csetnek 85 9.12 %
Szabados 80 8.58 %
Nagyveszverés 50 5.36 %
Sebespatak 45 4.83 %
Rekenyeújfalu 45 4.83 %
Dobsina 41 4.40 %
Betlér 38 4.08 %
Pelsőc 35 3.76 %
Martonháza 34 3.65 %
Oláhpatak 34 3.65 %
Alsósajó 28 3.00 %
Rozsfalva 25 2.68 %
Restér 22 2.36 %
Márkuska 18 1.93 %
Sajóréde 17 1.82 %
Jablonca 16 1.72 %
Kisgencs 16 1.72 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Henckó 14 1.50 %
Kisszabos 13 1.39 %
Gecelfalva 13 1.39 %
Felsősajó 12 1.29 %
Hámosfalva 12 1.29 %
Gócs 12 1.29 %
Rozsnyórudna 11 1.18 %
Kisfeketepatak 11 1.18 %
Andrási 9 0.97 %
Gacsalk 8 0.86 %
Tornagörgő 7 0.75 %
Kuntapolca 7 0.75 %
Berzéte 7 0.75 %
Gömörpanyit 7 0.75 %
Várhosszúrét 5 0.54 %
Szilice 5 0.54 %
Berdárka 4 0.43 %
Pétermány 4 0.43 %
Imrikfalva 4 0.43 %
Annafalva 3 0.32 %
Sztracena 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Özörény 2 0.21 %
Berzétekőrös 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Beretke 1 0.11 %
Jólész 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Szádalmás 1 0.11 %
Lucska 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 9.67 %
Csetnek 48 2.80 %
Nagyszabos 32 1.86 %
Sebespatak 24 1.40 %
Nagyveszverés 22 1.28 %
Dobsina 21 1.22 %
Oláhpatak 21 1.22 %
Pelsőc 20 1.17 %
Szabados 18 1.05 %
Kisfeketepatak 13 0.76 %
Kuntapolca 12 0.70 %
Krasznahorkaváralja 12 0.70 %
Rekenyeújfalu 11 0.64 %
Gacsalk 11 0.64 %
Martonháza 10 0.58 %
Kisgencs 10 0.58 %
Hámosfalva 9 0.52 %
Rozsnyórudna 9 0.52 %
Betlér 9 0.52 %
Felsősajó 7 0.41 %
Alsósajó 7 0.41 %
Restér 7 0.41 %
Várhosszúrét 7 0.41 %
Pelsőcardó 6 0.35 %
Gecelfalva 6 0.35 %
Andrási 5 0.29 %
Henckó 5 0.29 %
Beretke 4 0.23 %
Sajóréde 4 0.23 %
Tornagörgő 4 0.23 %
Imrikfalva 3 0.17 %
Szilice 3 0.17 %
Berzétekőrös 3 0.17 %
Berzéte 3 0.17 %
Pétermány 3 0.17 %
Szádalmás 3 0.17 %
Jólész 2 0.12 %
Márkuska 2 0.12 %
Csucsom 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Páskaháza 2 0.12 %
Rozsfalva 2 0.12 %
Gócs 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Körtvélyes 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Kiskovácsvágása 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Csoltó 1 0.06 %
Özörény 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Szalóc 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 42.31 %
Nagyveszverés 34 3.35 %
Krasznahorkaváralja 32 3.16 %
Szádalmás 28 2.76 %
Betlér 26 2.56 %
Pelsőc 21 2.07 %
Hárskút 21 2.07 %
Szádvárborsa 20 1.97 %
Csetnek 20 1.97 %
Sebespatak 19 1.87 %
Berzéte 18 1.78 %
Jólész 18 1.78 %
Nagyszabos 18 1.78 %
Özörény 18 1.78 %
Várhosszúrét 17 1.68 %
Dobsina 17 1.68 %
Tornagörgő 17 1.68 %
Kisgencs 14 1.38 %
Csucsom 14 1.38 %
Gócs 13 1.28 %
Alsósajó 12 1.18 %
Rozsnyórudna 12 1.18 %
Rekenyeújfalu 12 1.18 %
Andrási 12 1.18 %
Körtvélyes 10 0.99 %
Gömörpanyit 10 0.99 %
Berzétekőrös 9 0.89 %
Dernő 9 0.89 %
Oláhpatak 9 0.89 %
Henckó 9 0.89 %
Sajóréde 9 0.89 %
Jablonca 8 0.79 %
Kuntapolca 8 0.79 %
Szalóc 7 0.69 %
Kecső 7 0.69 %
Szilice 6 0.59 %
Felsősajó 6 0.59 %
Kisfeketepatak 5 0.49 %
Gömörhosszúszó 5 0.49 %
Restér 4 0.39 %
Márkuska 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Martonháza 3 0.30 %
Csoltó 3 0.30 %
Szabados 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Hámosfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 50.16 %
Krasznahorkaváralja 60 6.22 %
Pelsőc 45 4.66 %
Berzétekőrös 40 4.15 %
Gömörpanyit 38 3.94 %
Hárskút 37 3.83 %
Özörény 35 3.63 %
Rozsnyórudna 33 3.42 %
Jólész 33 3.42 %
Nagyveszverés 32 3.32 %
Csetnek 27 2.80 %
Gömörhosszúszó 26 2.69 %
Jablonca 23 2.38 %
Szádalmás 22 2.28 %
Tornagörgő 21 2.18 %
Betlér 20 2.07 %
Berzéte 20 2.07 %
Sebespatak 18 1.87 %
Dernő 15 1.55 %
Kecső 14 1.45 %
Rekenyeújfalu 13 1.35 %
Oláhpatak 13 1.35 %
Dobsina 12 1.24 %
Melléte 10 1.04 %
Nagyszabos 9 0.93 %
Andrási 9 0.93 %
Csucsom 9 0.93 %
Szilice 9 0.93 %
Szalóc 9 0.93 %
Sajóréde 8 0.83 %
Kuntapolca 7 0.73 %
Alsósajó 7 0.73 %
Várhosszúrét 7 0.73 %
Gócs 7 0.73 %
Lekenye 5 0.52 %
Csoltó 5 0.52 %
Szabados 5 0.52 %
Kisgencs 5 0.52 %
Lucska 5 0.52 %
Páskaháza 4 0.41 %
Henckó 4 0.41 %
Beretke 4 0.41 %
Pelsőcardó 4 0.41 %
Rozsfalva 4 0.41 %
Felsősajó 4 0.41 %
Kiskovácsvágása 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Körtvélyes 3 0.31 %
Martonháza 3 0.31 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Restér 3 0.31 %
Imrikfalva 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Szádvárborsa 2 0.21 %
Annafalva 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 7.32 %
Krasznahorkaváralja 12 1.44 %
Csetnek 10 1.20 %
Hárskút 9 1.08 %
Várhosszúrét 8 0.96 %
Rekenyeújfalu 8 0.96 %
Dobsina 7 0.84 %
Nagyszabos 7 0.84 %
Szalóc 6 0.72 %
Andrási 6 0.72 %
Pelsőc 5 0.60 %
Restér 5 0.60 %
Martonháza 4 0.48 %
Kisfeketepatak 4 0.48 %
Csucsom 4 0.48 %
Beretke 4 0.48 %
Tornagörgő 3 0.36 %
Oláhpatak 3 0.36 %
Henckó 3 0.36 %
Betlér 3 0.36 %
Gömörhosszúszó 3 0.36 %
Imrikfalva 3 0.36 %
Berzéte 3 0.36 %
Gömörpanyit 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Rozsfalva 2 0.24 %
Gacsalk 2 0.24 %
Gócs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Annafalva 2 0.24 %
Dernő 2 0.24 %
Özörény 2 0.24 %
Sebespatak 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Sajóréde 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Rozsnyórudna 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Kisgencs 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %