SK
RV
.....

Csetnek

Község

címer zászló
598 41% magyar 1910
23 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Štítnik
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy
Más földrajzi nevek:
Annafalvi-patak (Hankovský potok), Banský potok, Čaba, Čárda, Čerešník, Červená čárda, Chata Birinka, Csetneki-patak (Štítnický potok), Dolina, Feschmuth Tal, Glac (Klač), (Gömöri-erdészház), Hlinisko, Hrádok, Háj, Hársas, Ivanka, Jedlóc (Jedľovec), Kameň, Kerekerdő (Okrúhly les), Keringő (Klen), Kisgencsi-patak (Hončiansky potok), Konopiská, Kopanice, Kruhy, Kukuričnisko, Markuškov vrch, Medený hámor, Mlynok, Nad jarmočiškom, Ortás, Peklo, Plešivské stráne, Pod Glacom, Pod horou, Ped Kerengom, Pod pílou, Pod teplou stráňou, Pod Trojštítom, Pod vŕškom, Pod červeným brehom, Predná Trnava, Predný klen, Pri mlynku, Pri ochtinskom chotári, Priekopa, Psí chrbát, Roveň, Rybník, Sedlo, Šibenice, Sivá skala, Somkút, (Somkúti-erdészház), Stráň, Stráne, Teplá stráň, Tornova (Trnava), Tri studne, Trnavské hámriky, Térhegy (Trojštít), Vajer, Valce, Vyše mesta, Za drieňkom, Za laznou, Zadný klen
Koordináták:
48.65767288, 20.36507416
Terület:
34,54 km2
Rang:
község
Népesség:
1514
Tszf. magasság:
284 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04932
Település kód:
526312
Szervezeti azonosító:
328871
Adóazonosító:
2020937193

Csetnek a Csetneki-patak (Štitnícky potok) völgyében, a 700 m fölé magasodó Pelsőci-fennsík északnyugati lábánál, 284 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Rozsnyótól 14 km-re nyugatra, Pelsőctől 14 km-re északra, Jolsvától 16 km-re keletre. A településtől északkeletre emelkedő hegyek a Rőcei-hegység (a Gömör-Szepesi érchegység) keleti részét alkotó Roveň (690 m), Glac (591 m), Ivanka (704 m) és a Sivá skala (739 m). Csetnektől nyugatra a Jolsvai-karszthoz tartozó Térhegy (Trojštít, 673 m), az Ortás (503 m), a Keringő (Klen, 600 m) és a községterület legmagasabb pontja, a Martonháza határán magasodó Hrádok (812 m) emelkednek. Szintén a Jolsvai-karszt része a Csetnektől délnyugatra található Markuškov vrch (462 m) és Háj (442 m). Csetnek katasztere két, egymással össze nem függő területből áll, hozzá tartozik a Páskaháza és Gömörliget közé ékelődő, csaknem teljesen erdővel borított Somkút, egy 16. században elpusztult falu területe is. 2010-ben területének 62,2 %-át (2149 ha) erdő, 18,3 %-át (633 ha) pedig rét és legelő foglalta el, a Csetnek-völgyben összpontosuló szántóföldek a községhatár alig 12,8 százalékát (442 ha) tették ki. Csetneket az 587-es út köti össze dél felé Pelsőccel, észak felé pedig Restéren (4 km) keresztül Alsósajóval (13 km). Az 526-os út Jolsvával és Rozsnyóval teremt összeköttetést. A Csetnek völgyében haladó Pelsőc-Csetnek-Nagyszlabos vasútvonalon 2003-ban megszűnt a személyforgalom. Csetnek délről Kuntapolca, délnyugatról Hámosfalva és Gacsalk, északról Martonháza és Restér, keletről pedig Kisgencs és Pelsőc községekkel határos, katasztere legnyugatibb pontján érintkezik Jolsváéval, északkeleten pedig Alsósajóéval. A somkúti határrészt délről Pelsőc és Özörény, nyugatról Gömörliget, északról Hámosfalva és Kuntapolca, keletről pedig Páskaháza határolja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban végig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott (Garammenti megye, Dobsinai járás). Területe ma is megegyezik az 1910-essel (34,54 km²).

Népesség

Csetnek a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, a 20. század első feléig jelentős magyar kisebbséggel rendelkező, mára túlnyomórészt szlovák lakosságú község. 2011-ben 1544 lakosának 81,5 %-a volt szlovák, 2,5 %-a roma és 1,3 %-a (20 fő) magyar nemzetiségű, 13 százaléka pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. Csetnek népességének több mint egynegyede (2013-ben 26,4 %) a roma etnikumhoz tartozott. Eredetileg részben német lakossága a 17. századra túlnyomórészt szlovákká vált, a 19. század végétől gyorsan nőtt a magyar anyanyelvűek aránya (1880-ban 28,0 %, 1910-ben 40,6 %, 1921-ben 44,5 %). Számottevő volt a községben a népszámlálások során nem kimutatható cigány lakosság aránya már a 18. század második felétől kezdve (egy 1910-es népszámlálási feljegyzés egyenesen cigány többségűnek írja le Csetneket). 1920 után a magukat magyarnak vallók száma minimálisra csökkent, a németek jelenléte teljesen megszűnt (1880-ban még 66-an – 4,4 % - vallották magukat német anyanyelvűnek). 1970-1991 között a község népessége csaknem egytizedével csökkent (1641 főről 1490 főre), 1991-2011 között csekély gyarapodás figyelhető meg, 2011-2017 között a lakosságszám kis mértékben csökkent (1544 főről 1520 főre). A legnépesebb felekezet a községben az evangélikusoké, de arányuk az 1921-es 52,2 százalékról 2011-re 39,4 %-ra csökkent (a római katolikusoké 40,0 %-ról 11,8 %-ra). Viszonylag magas a felekezeten kívüliek aránya (29,1 %). Az 1921-ben még a lakosság 5,4 %-át (73 fő) kitevő izraelita vallású közösség tagjait (1942-ben 43 fő) a holokauszt során meggyilkolták. Csetnek népsűrűsége (2011-ben 44,7 fő/km²) kevéssel elmarad a járási átlagtól.

Történelem

Csetnek neve szláv személynévi eredetű, etimológiailag összetartozik Csatár és Csitár szláv eredetijével; pajzsgyártók települését jelöli. Első írásos említését 1243-ban, Chitnek alakban találjuk. Ebben az évben kapta az Ákos nemzetség (a Bebekek őse) a Pelsőctől északra Gömör vármegye északi határáig terjedő hatalmas területet adományként. Csetnek volt ekkor a legészakabbi lakott hely ezen a területen. A település a 12. században alakulhatott ki, ekkor már vasércbányászat folyt a környékén, a patakvölgy első lakói királyi fegyvernökök voltak, róluk kapta a nevét először a patak, majd a település is. Lehetséges, hogy a fegyverhordozók telepe a határ védelmét ellátó 11. századi őrség egyenes folytatása volt. Csetnek a középkorban mint vámhely és vásáros hely, elsősorban vasbányáiról és hámorairól volt nevezetes, a bányászat mellett fejlett volt kézművessége is (kardkészítés, szűcs- és vargaipar). 1258-ban Chytnuk, 1291-ben Csethnik, 1294-ben Sytnik, 1330-ban Olchytnuk, 1331-ben pedig Schithenik néven említik az oklevelek. 1320-ban vásártartási jogot, 1328-ban pedig Pelsőccel együtt korponai városi jogot nyert. 1344-ben már vízienergiát használtak a bányászatban, elsőként a mai Szlovákia területén. Csetnek az Ákos-nemzetség csetneki ágának székhelye volt, befolyásos lakói sokat tettek fejlődéséért. 1378-ban pallosjogot nyert, 1417-ben Zsigmond király évi három országos vásár tartásának jogával adományozta meg, ekkor már oppidum (mezőváros). 1427-ben 67 adózó portája volt. 1432 után épült lakóvára, mely a Csetnekiek állandó székhelye volt. A kőtornyokkal, bástyákkal ellátott épület uradalmi központ volt, itt élt a birtokkezelő személyzet is (a 17. század második felében vált rommá). A bányászattal és a vasiparral német eredetű családok foglalkoztak (Pietrich, Zontag, Maléter), a középkorban lakosságának nagy része német anyanyelvű volt (a város jegyzőkönyveit a 16. század második feléig németül vezették). A kovácsok céhét 1448-ban alapították. Az 1550-es években a város a töröknek hódolt. 1555-ben pestisjárvány pusztított Csetneken (526 áldozatot szedett), mely 1648-ban megismétlődött. Csetnek kataszteréhez tartozik az egykori Somkút falu határa is, mely a pelsőci Konyárt-hegy északi oldalában keletkezett a 12. században és Pelsőc 1243-ban tartott határjárása említi először Sumkut néven. Kezdetben a Zách nemzetségé, majd Zách Felicián hűtlensége után az Ákos nemzetség birtoka lesz. Birtokosai 1427-ben a Pelsőczi és Csetneki családok voltak, 1553-ban a Csetneki család birtoka volt. Népessége a szlávságból került ki, bár magyar neve kizárólagos a forrásokban (Somkwth, Sunkuth, Somlwcz). Később vlach pásztorok is megtelepedtek itt. A török megjelenésével elnéptelenedett, 1567-ben már lakatlan hely és később sem népesült újra. A 18-19. században a katonai felmérések térképei pusztaként (Szomkút, Somkút) jelölik, de még 1990-ben is állt itt egy erdészház. Területe ma részben Gömörnánás kataszteréhez tartozik. A Csetnektől délkeletre fekvő egykori Tornova falu nevét ma már csak dűlőnevek (Predná Trnava, Trnavské hámriky) őrzik. A nevét a kökénnyel benőtt Tornova-hegyről kapta, a Csetnek-család alapította a 13. század végén. A dézsmajegyzékekben 1564-ben szerepel utoljára, a török veszély elől lakói ezután Csetnekre menekültek. Az oklevelek Tornoua, Tornowa, 1563-ban Tyrnauka, 1564-ben Thornafalwm, 1565-ben Tyrnawka pedig néven említik. 1590-ben Csetneky Istvánnal együtt Csetnek egész lakossága protestáns hitre tért, ekkortól működött latin nyelvű iskolája is. A 17. századtól vált a város szláv többségűvé. A Csetnekiek után Horváth Balázs, majd a Bakos család lett a Csetnek és a vár ura, egész 1666-ig. A 17. század végén a porciófizetés a lakosság egy részét menekülésre kényszerítette, majd 1709-1710-ben népességének nagy része a pestis áldozatául esett. Ekkor 1526-an haltak meg, csupán 26 polgárcsalád maradt életben és 106 ház lakói haltak ki. 1720 után indult újra gyarapodásnak, a beköltözők nagy része már katolikus volt, római katolikus egyházközségét 1723-ban alapították újra. 1726-ban latin iskolája gimnáziummá alakult, melybe más megyékből is érkeztek diákok. 1739-ben pusztított utoljára a pestis Csetneken. Új templomát 1749-ben Gyöngyösi György váradi kanodok és Pletrich György építtette. 1758-ban 2130 lakosából 1380 volt evangélikus és 750 római katolikus vallású. 1759-ben Mária Terézia megfosztotta Csetneket városi szabadalmaitól, melyeket 1781-ben szerzett vissza II. Józseftől. A 18. század második felében a vándorló cigányság uralkodói rendeletre végrehajtott letelepítése Csetneken is végbement, más településekkel ellentétben itt a központban építettek számukra házakat és egy egész utcát 1760 körül. Ettől kezdve Csetnek a megye jelentős cigány lakossággal rendelkező települései közé tartozott. A csetneki cigányok főként, mint szegkovácsok dolgoztak. 1791-ben II. Lipót megerősítette Csetnek kiváltságait, ebben az időben 83 iparos dolgozott a városban, köztük harangöntők is. 1792-ben alakult meg a csetneki Olvasókör (Societas lectoria). Egykor nevezetes dohánytermesztését a 19. századra a gyümölcstermesztés váltotta fel. 1803-ban egy tűzvészben a város nagy része leégett. 1806-ban 12 nagyobb és 6 kisebb hámor működött itt. 1832-ben Csetnek határában új vas- és rézhámort létesítettek, mely a 20. század elejéig működött. 1837-ben 2274 lakosa volt, 1851-ben 2174 lakosának háromnegyede evangélikus vallású volt. 1848-49-ben húszezer ágyúgolyót öntöttek Csetneken a szabadságharc számára. 1866-ban postahivatal és orvosi rendelő, 1870-ben meteorológiai állomás létesült Csetneken. 1871-ben mezővárosi rangját elveszítette, ettől kezdve nagyközségként szerepelt. 1875-ben megszűnt az evangélikus gimnázium, ettől fogva evangélikus és római katolikus népiskola működött a községben. 1878-ban önkéntes tűzoltóság, 1881-ben pedig csendőrállomás létesült itt. 1883-ban a bánya- és hámortulajdonosok megalakították a Concordia részvénytársaságot. 1894. november 13-án megnyitották a Pelsőcöt Nagyszlabossal összekötő Csetnek-völgyi vasutat, melynek egyik állomása Csetnek lett. Polgári iskoláját 1903-ban alapították. Ekkoriban híres volt csipkéjéről is, a csipkeverést a Szontágh-nővérek honosították itt meg. 1880-ban 1488, 1910-ben 1474 lakosa volt, melynek legnagyobb részét a népszámlálás szlovák anyanyelvű cigányként írja le. Határában a 20. század elejéig folyt a vas-, antimon- és mangánérc bányászata. 1920-ban a községet Csehszlovákiához csatolták. 1935-ben vezették be a villamosáramot Csetnekre. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam határközsége lett, a szomszédos Kuntapolca 1938. novemberétől Magyarországhoz tartozott. 1942-ben 299 háza és 1365 lakosa volt. 1942-ben zsidó lakosságát megsemmisítő táborba hurcolták. Lakosságának egy része részt vett 1944-ben a Szlovák Nemzeti Felkelésben. Csetnek 1945. január 23-án szabadult fel. Termelőszövetkezete 1949-ben alakult, 1954-ben állami gazdasággá alakult át. Ugyanebben az évben létesítették mezőgazdasági szaktanintézetét. Az 1950-es években rövid időre felújították a vasércbányászatot Csetnek és Martonháza határán, a Horný Hrádokon (1955-ig). 1968-ban átadták az alapiskola új épületét, majd 1975-ben az egészségügyi központot. A községnek 1970-ben még 1641 lakosa volt, ez a szám 1991-re 1490-re csökkent. Az 1980-as években karácsonyfa-díszeket gyártó manufaktúra működött a Martinszky-palota épületében. 1991-ben a község központját védett műemléki zónává nyilvánították. 2003-ban megszüntették a személyforgalmat a Pelsőc-Nagyszlabos vasútvonalon. A község címerét és zászlaját 14. századi pecsétjének motívumai alapján alkották meg és 2007-ben fogadták el.

Mai jelentősége

A község a gazdasági szempontból hátrányos helyzetű Csetnek-völgy központi települése. Teljes szervezettségű szlovák tannyelvű alapiskola, óvoda és mezőgazdasági szaktanintézet működik itt. A 13. században gótikus stílusban épült evangélikus temploma országos jelentőségű műemlék – itt található az ország legrégebbi orgonája (1492), oldalkápolnájában nyugszanak a Bebek és Csetneki családok tagjai, egyedi freskóit olasz reneszánsz művészek készítették. Szent Júdás Tádénak szentelt római katolikus temploma 1749-1753 között épült barokk stílusban, az előtte álló Imaculata-szobrot 1754-ben emelték a korábbi pestisjárványok emlékére. A Bebekek középkori vízivárának nyugati szárnyát a Sárkány család a 19. század második felében kúriává alakíttatta át. Csetnek rendkívül gazdag régi nemesi kúriákban és kastélyokban: a Kerepesy-, majd Sebők-kúria 1783-ban rokokó-klasszicista, a Szontágh-kúria és a Malatinszky-palota pedig a 18. század utolsó harmadában klasszicista stílusban épült, akárcsak a városháza (1780) épülete. A csetneki temetőben nyugszik Gyöngyösi István (1626-1704), a magyar barokk irodalom kiemelkedő költője.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSETNEK. Mező Város Gömör Vármegyében, számos Uraknak lakó helye, lakosai katolikusok, evangelikusok, és reformátusok. Nevezetét, vagy a’ hajdani Csetneki Nemzetségtöl vette, vagy azzal közös vala, melly Nemzetségnek férfi ága ki halván, a’ leány ágon is sokáig fel tartatott a’ birtoki hatalom, fekszik e’ Város Rosnyótól egy mértföldnyire, egy magos hegy alatt lévő völgyben, melly a’ Jolsvai határtól elválasztya, egy folyó vizetskéje van, melly öt nagyobb vas hamorait hajtya, két kapát készítő hámora is van; vertt vasa nevezetes. A’ Városi épűletek leg inkább fábol készűltek, lakosai erőss emberek, ’s némellyeknek kemény, ’s kedvesség nélkűl való beszédbéli módgyok van, szorgalmatos kereskedők, ’s mind vassal, mind borral, mind élettel béjárják a’ hazabéli nevezetesebb Városokat. Mások pedig kézi, és vas hámorbéli munkával szántással, is foglalatoskodnak, némellyek külömbféle mesterségeket űznek. Egy elpusztúltt kastély is van benne. Ispotállya a’ Gyöngyösi Fundatzioból tartatik fel. Nevezetes határjában Tér hegye, mellyben most számos bányák nyittatnak fel. Ide tartoznak Jedlótz, és Tornava szabad puszták is. Fel tartatik itten még az a’ régi szokás is, hogy újj esztendőben, az újj választott Biró pénzt hányat a’ szegényeknek. Határbéli szántó földgyei termékenyek, legelője elegendő, fája tűzre, és épűletre, marháinak itató helye alkalmatos, három piatzozása közel mint egy mértföldnyire, makkja tsekély, szilvássai jók, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csetnek, (Csetnekinum, Stitnik) szabadalmas tót mező-város, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Rosnyóhoz nyugotra 1/2 mföld. 546 kath., 1728 evang. lak. Mind a katholikusoknak, mind az evangelikusoknak derék oskolájuk s szentegyházuk van itt, s az evang. templom különösen szép régi goth épület. Van itt továbbá két kórház, városi tanácsház, sok csinos kő-épület, mintegy kétszáz kézmives és kereskedő. Határa völgyekből, hegyekből áll, s mivel szántófölde nem sok, legfőbb gazdasága, hires vasat adó bányáiban, s hámoraiban fekszik; ezenkivül kereskedik vassal, borral, gabonával, szalonnával, sajttal, s végre fuvarozik. Lakosai részint ollyanok, kik földesuri joggal élnek, részint köznemesek, részint pedig polgárok, tulajdon tanács alatt, s ezek egyszersmind a vérhatalmi és vásártartási jogot is gyakorolják. E város régi német lakosi a 16-ik században tótosodtak el egészen.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A bányavidékek nevezetesebb fő helyei a Sajó mentén Dobsina, Rozsnyó, Csetnek és a Rima völgyén Rimabánya. A bányavárosok szabadalomleveleket kaptak. Rimabányát már 1268-ban István kalocsai érsek ajándékozta meg városi szabadalmakkal; Csetnek és Pelsőcz bíráskodási és pallosjogot, heti vásárok tartását, országszerte vámmentességet nyer; Rimaszombat 1335-ben emelkedett a városok sorába; Rozsnyó és Jolsva mint királyi birtokok szerepeltek. (....) A csetneki völgy szép fekvésű falvaiban tót a lakosság; magyarok csak délen Páskaházán és Kun-Taploczán, meg tótokkal vegyesen Csetneken laknak. Legnagyobb helysége a völgynek Csetnek másfélezer lakossal. Róbert Károly alatt nyert jogait, kiváltságait Mária Terézia uralkodása alatt vesztette el. 1555-ben nagy döghalál pusztította a város lakosságát. Vára, melyet a Csetneky, Bebek és a Bakos családok bírtak, már a Rákóczi-féle mozgalmak előtt végkép romba dűlt. Csúcsíves építésű evangelikus temploma a benne levő chronostichon szerint 1272-ben épűlt. A vár urain kivűl sirboltjába temették Ernő Kázmér schleswig-holsteini herczeget is. A templom jeles festményei, régi fafaragványai megtekintésre méltók. Csetnek jól épűlt iparűző város. Rákóczi alatt itt kovácsolták a híres fringia-kardokat. Van itt vasöntő, vasgyár és rézhámor. Igen fontos volt a legújabb időkig dohánytermesztése; de a talaj kimerűltével a híres, kitűnő zamatú csetneki dohányt most már csupán a szomszédos Ochtina helység termeszti. Csetneken húzamosan lakott, sőt némelyek szerint ott született a XVII. század nevezetes költője, Gyöngyösy István, Gömörnek hosszú időn híres alispánja. Annyi nemesi udvarházat sehol a megyében nem lehet találni, mint Csetneken.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csetnek, a hasonnevű völgyben fekvő nagyközség. Házainak száma 274, lakosaié 1535, a kik közül 824 magyar, 622 tót és csupán 28 német, holott a németek azelőtt túlsúlyban voltak. Vallásra nézve 912 ág. h. ev. és 528 róm. katholikus. E községet a pápai tizedszedők jegyzéke Chitnik néven említi. 1243-ban IV. Béla király Bebek Detrének és Fülöpnek adományozza. 1328-ban Róbert Károlytól hetivásárjogot nyer. 1421-ben az egri káptalan egyik kiadványában civitas-nak mondja; 1417-ben, a mikor a királytól országos vásárjogot nyer, már oppidum. Ez időben neve: Chytnuk, Chytnek vagy Chytnyk. Bebek atyafiság révén, e család egyik ága, a Csetnekiek lettek az urai. Erős vára a Bebekek alatt épült s bástyáit hozzáférhetetlen mocsarak vették körül. A Csetnekiek után Horváth Balázs és ez után a Bakos család lett a község és a vár ura, egész 1666-ig, a mikor Bakos Gábor elhalt. Időközben, 1585-ben Andrássy Péter is nyert itt birtokrészeket, de 1648-ban Fejérváry Zsigmond és Nagybányai Gáspár, 1666-ban Balogh Gáspár, 1689-ben Pongrácz János is birtokosok itt, míg Szontágh Gáspár (II), második neje után, a Bakos-Petneházy leányágon lett a csetneki uradalom birtokosa. Időközben a Thökölyek is szereznek itt birtokokat. 1700 körül a Bebek-féle birtokok legnagyobb része II. Rákóczy Ferencznéé, illetőleg az Aspermontoké és Gyürky Pálé lesz. 1712-ben Perényi Györgyöt is itt találjuk, 1722-ben pedig az Usz, a Péczy és a Szécsényi családokat is, kik 1744-ben az Andrássy-féle birtokokat visszabocsátják az Andrássyak tulajdonába. Két évvel később báró Perényi Györgyné és leánya is átadják javadalmaikat Andrássy Györgynek, míg 1775-ben az Andrássy család a Thököly-féle rész birtokába jut. E század folyamán még itt találjuk mint nagyobb birtokosokat a Szepesy, Lányi, Vitkovszky, gróf Nyáry, gróf Plettrich és a Barkóczy családot. 1823-ban a Rokfalussy és a Sárváry családok is birtokosok, 1846-ban a Tornallyai család is. A Rákóczy-féle birtokok a cs. kir. kamaráé lettek, de úgy ezeket, mint a Szepesy-féle birtokot szintén az Andrássy család szerezte meg 1867-ben, egy évvel később pedig a Szontágh-féle és a Rokfalussy-féle birtokokat. A vár a török dúlások alatt sokat szenvedett, de a Thököly és a Rákóczy-féle mozgalmak alatt teljesen romba dőlt. Későbbi birtokosai azután igyekeztek a várból megmenteni, a mit lehetett, úgy hogy hatalmas saroktornyai ma is fennállanak és jó karban vannak. A vár most Sárkány Károly tulajdona, a ki annak egyik szárnyát kiépíttette és lakóháznak alakította át. Ág. ev. temploma egyike az ország legérdekesebb építészeti emlékeinek. A XIII. században kezdték építeni, de az építés megszakadt és csak 1460-ban folytatták. 1335-ben Bonifácz pápa az esztergomi érsek által szedetni szokott csetneki dézsmát átengedi az itteni Boldogságos Szűz Mária templomnak. A templom belsejében pihennek a Csetneki és Bakos család tagjai és itt nyugszik az utolsó Bakos is. A templom falait több érdekes epitáfium díszíti. Keresztelő medenczéje az árpádházi királyok korából való és rendkívül érdekes. Ezenkívül az egyház több igen becses ötvösművet és oltárterítőt őriz. A templom egyik oldalszárnyában van elhelyezve az esperesség régi, gazdag könyvtára is. A róm. kath. templom 1753-ban épült. Csetneknek hajdan virágzó ipara volt. A csizmadia, varga, mészáros, szabó és gombkötő czéhek 1631-1705 között kapták czéhleveleiket. Vasérczbányái már a XVII. században híresek voltak arról, hogy itt bányászták az ország legjobb vasát. A XVIII. század közepén sok kohója volt. Szontágh Gáspár 1760 körül, a czigányok állandó telepítése czéljából, Csetneken egész utczát építtetett kisebb házacskákból, és számos czigánycsaládot telepített oda, kik mint szegkovácsok nyertek alkalmazást. 1759-ben Mária Terézia megfosztja a várost addig élvezett szabadalmaitól, mert a város egy Vozár Mária nevű asszonyt 300 korbácsütésre itélt. 1781-ben II. József és 1791-ben II. Lipót a város korábbi szabadalmait ismét életbe lépteti. Ugyanekkor új országos és hetivásártartási jogot nyer. 1555-ben a pestis pusztított a város falai között és ugyane században a törökök több izben feldúlták. Csetnek azelőtt nevezetes dohánytermelő hely volt, ma azonban már nyoma sincs a híres csetneki dohánynak, de annak helyét a gyümölcstermelés foglalja el. Csetneken született Szontágh Gusztáv Adolf, az ismert nevű magyar bölcsész is. Csetnekhez tartozott hajdan Tornava is, melynek helyét ma már csak dűlőnév őrzi. Utoljára 1427-ben találunk róla említést, a mikor a Csetneki család birtoka volt. Somkút puszta szintén régi község emlékét őrzi, melyet IV. Béla 1243-ban a Bebekeknek adományoz Csetnekkel együtt. Csetnek vidékén feküdt, az egykorú leírások szerint, Irmes község is, mely 1362-ben szintén a Csetneki család birtoka. Utolsó nyomát 1437-ben találjuk. Ugyancsak e város közelében feküdt 1362-ben Fülöpháza és Aranyas, mely utóbbi a pápai tizedszedők jegyzékében Arnuch néven van említve. Határában feküdt még Bekeháza is, a Bebekek birtoka, mely előbb Bekespathaka, majd 1427-ben Bekehaza néven van említve. A községben több nagyobbszabású épület van. Ilyen a városháza, a Concordia társaság háza és a Szontágh család úrilaka.

Magyar Katolikus Lexikon

Csetnek, v. Gömör-Kishont vm. (Štítnik, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. rozsnyói esp. ker-ében. - 1234: Chitnek. Lakói 1562 u. prot-ok lettek. A kk. tp. ma az ev-oké. 1734: alapították újra. Mai Szt Júdás Tádé-tp-át 1753: építették. Anyanyelve 1910: szl., m. - Lakói 1840: 549 r.k., 1147 ev., össz. 1696; 1910: 574 r.k., 9 g.k., 810 ev., 31 ref., 50 izr., össz. 1474. ** M. Sion 1867:199. (Tergalecz Lipót: A ~i pléb. tört.) - Némethy 1894:337. - Gerecze II:320, 1157. - Schem. Ros. 1913:21.

Helységnévtár

Csetnek (Tschetnek, Stittnik), [Kerekerdő, Somkut, Tornava, Vörösharaszt p.], RK. 527 Rozsnyó, gk. 1 Telgárt, kg. 1 - , ÁG. 862 Tiszai, ref. 12 - , izr. 66 Rozsnyó, ki nem deríthető 18, még meg nem keresztelt 1.

Névelőfordulások
1243
Chitnek
1258
Chytnuk
1291
Csethnik
1294
Sytnik
1330
Olchytnuk
1331
Schithenik
1773
Csetnek, Cžitnik,
1786
Cschetnek, Čsitník,
1808
Csetnek, Sstítník,
1863
Csetnek,
1920
Štitník,
1927
Štítnik

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nám. 1. mája) 167
Telefon: 0587883790
Fax: 0587883791

Honlap: stitnik.ocu.sk/sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Belányi Ladislav (KDH)

Képviselő-testület:
Vester Peter (Független)
Sisik Ján (Független)
Zdechovanová Yveta (Független)
Belányi Ladislav (KDH)
Zajacová Katarína (KDH)
Lipták Peter (KDH)
Zobola Ján (KDH)
Kalina Ondrej (KDH)
Belányi Pavol (KSS)
Független 33% Független 3 képviselö KDH 56% KDH 5 képviselö KSS 11% KSS 1 képviselö 9 képviselö
Csetneki Posta

Družstevná 126

Združenie obcí Mikroregiónu Štítnická dolina

Námestie 1. mája 167

Csetneki Rendőrörs

Tichá 267

Základná škola

Školská 295

Alapiskola

Školská 295

Óvoda

Jelšavská 318

Csetneki Anyakönyvi Hivatal

Nám. 1. mája 167

Csetneki Községi Hivatal

Nám. 1. mája 167

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 417 28%
szlovákok 932 63%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 65 4%
egyéb 74 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1488
magyarok 598 41%
szlovákok 778 53%
ruszinok 0 0%
romák 74 5%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 1%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1474
magyarok 600 44%
szlovákok 666 49%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 1%
egyéb 76 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1349
magyarok 32 2%
szlovákok 1397 94%
ruszinok 0 0%
romák 45 3%
ukránok 2 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1490
magyarok 25 2%
szlovákok 1401 92%
ruszinok 0 0%
romák 76 5%
ukránok 2 0%
csehek 16 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1523
magyarok 20 1%
szlovákok 1293 84%
ruszinok 1 0%
romák 22 1%
ukránok 2 0%
csehek 10 1%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 194 13%
összlétszám 1544
magyarok 23 2%
szlovákok 1391 94%
ruszinok 1 0%
romák 24 2%
ukránok 0 0%
csehek 12 1%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 24 2%
összlétszám 1478
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1224
Választási részvétel: 63.64 %
Kiadott boríték: 779
Bedobott boríték: 779

Polgármester

Érvényes szavazólap: 763
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Belányi Ladislav 398 52.16 % KDH
Kupcová Diana 228 29.88 % Független
Kuzma Marek 137 17.96 % NÁRODNÁ KOALÍCIA, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Belányi Ladislav 401 KDH
Belányi Pavol 355 KSS
Zajacová Katarína 343 KDH
Vester Peter 342 Független
Lipták Peter 334 KDH
Zobola Ján 320 KDH
Sisik Ján 311 Független
Kalina Ondrej 308 KDH
Zdechovanová Yveta 306 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö SDS 11.11% SDS 1 képviselö KDH 44.44% KDH 4 képviselö SDKÚ-DS 11.11% SDKÚ-DS 1 képviselö KSS 11.11% KSS 1 képviselö 9 képviselö
2018
KDH 55.56% KDH 5 képviselö KSS 11.11% KSS 1 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1223
Választási részvétel: 21.01 %
Kiadott boríték: 257
Bedobott boríték: 257
Választásra jogosult: 1226
Választási részvétel: 9.14 %
Kiadott boríték: 112
Bedobott boríték: 112
Választásra jogosult: 1 208
Választási részvétel: 21,60 %
Kiadott boríték: 261
Bedobott boríték: 261

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 233
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 253
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 126 54.08 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 44 18.88 % KDS
Ivan Kuhn 19 8.15 % OKS
Marek Ďurán 16 6.87 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 8 3.43 % NOVA
Lukáš Sisák 7 3.00 % KSS
Rastislav Masnyk 6 2.58 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 3 1.29 % Független
Jozef Holečko 3 1.29 % Független
Vladimír Gürtler 1 0.43 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 35 31.82% KDS
Richard Raši 159 62.85 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 28 11.07 % ĽSNS
Rastislav Trnka 24 9.49 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Karol Pataky 15 5.93 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 15 5.93 % SNS
Jozef Červeňák 4 1.58 % RIS
Vladislav Stanko 2 0.79 % Független
Jozef Bobík 2 0.79 % Független
Lukáš Sisák 2 0.79 % KSS
Róbert Bačinský 1 0.40 % Független
Ján Struk 1 0.40 % SMS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 251
Érvényes szavazólap: 257
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Bašták 120 47.81% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 114 45.42% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Babič 86 34.26% SMER - SD
Karol Horník 53 21.12% SMER - SD
Gejza Milko 48 19.12% SMER - SD
Matúš Bischof 45 17.93% OKS
Jozef Kušnier 34 13.55% ĽS Naše Slovensko
Július Kerekes 31 12.35% Független
Štefan Szaniszló 27 10.76% ĽS Naše Slovensko
Ján Frák 26 10.36% Független
Pavol Burdiga 23 9.16% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ivan Kuhn 22 8.76% OKS
Milan Mlynár 20 7.97% SNS
Peter Pamula 16 6.37% SNS
Janka Vavreková 15 5.98% KSS
Ján Lach 15 5.98% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Gunár 13 5.18% SRÚS
Juraj Nagy 12 4.78% Független
Tibor Takáč 12 4.78% OKS
Milan Fafrák 10 3.98% KSS
Juraj Bernár 9 3.59% KSS
Božena Czmórová 9 3.59% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Bollo 9 3.59% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Izabella Hurajtová 8 3.19% NOVA
Ján Szöllös 8 3.19% SMK-MKP
Jana Gallová 6 2.39% ÚSVIT
Zlatica Bachňáková 6 2.39% KSS
Ľuboš Gál 6 2.39% 7 STATOČNÝCH
Eduard Mako 5 1.99% SRÚS
Jozef Šebalj 3 1.20% DS
Stanislav Kučerák 3 1.20% SRÚS
Jaroslav Kočiš 3 1.20% KSS
Jozef Kováč 2 0.80% SaS
Ferenc Porubán 2 0.80% SMK-MKP
Beáta Bekeová 2 0.80% SMK-MKP
Štefan Bašták 100 38.91% SMER-SD
Michal Terrai 85 33.07% Független
Ján Babič 62 24.12% SMER-SD
Matúš Bischof 56 21.79% OKS
Miloš Gallo 48 18.68% ŠANCA
Attila Anna 45 17.51% Független
Karol Horník 43 16.73% SMER-SD
Dušan Žiak 43 16.73% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 34 13.23% ĽS Naše Slovensko
Ariana Palme 31 12.06% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 30 11.67% ĽS Naše Slovensko
Pavol Burdiga 28 10.89% MOST - HÍD
Monika Šeďová 27 10.51% MOST - HÍD
Juraj Nagy 25 9.73% Független
Juraj Balázs 23 8.95% Független
Monika Repaszká 20 7.78% ŠKV
Peter Pamula 17 6.61% SNS
Matej Lada 17 6.61% ŠKV
Erika Ocelníková 17 6.61% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ivan Kuhn 17 6.61% OKS
Peter Bollo 16 6.23% MOST - HÍD
Eva Mihóková 16 6.23% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Karol Kováč 14 5.45% OKS
Július Barkai 13 5.06% SME RODINA - Boris Kollár
Martin Gallo 13 5.06% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Juraj Bernár 12 4.67% KSS
Dušan Pollák 12 4.67% ŠKV
Mária Bernáthová 10 3.89% KSS
Róbert Hanuštiak 9 3.50% Független
Jarmila Breznenová 9 3.50% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 9 3.50% ŠKV
Jaroslav Kočiš 8 3.11% KSS
Jozef Červeňák 8 3.11% RIS
Tibor Balázs 6 2.33% MOST - HÍD
Zoltán Várady 6 2.33% SMK-MKP
Róbert Bezek 5 1.95% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 5 1.95% MOST - HÍD
Beáta Beke 4 1.56% SMK-MKP
Helena Laliková 2 0.78% KSS
Ferenc Porubán 1 0.39% SMK-MKP
Gejza Záhn 1 0.39% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 20.52 %
Krasznahorkaváralja 33 2.98 %
Csetnek 31 2.80 %
Dobsina 30 2.71 %
Nagyveszverés 30 2.71 %
Nagyszabos 27 2.44 %
Betlér 19 1.72 %
Alsósajó 18 1.63 %
Pelsőc 15 1.36 %
Rekenyeújfalu 13 1.18 %
Oláhpatak 13 1.18 %
Andrási 13 1.18 %
Rozsnyórudna 13 1.18 %
Henckó 11 0.99 %
Jólész 11 0.99 %
Kisfeketepatak 11 0.99 %
Berzéte 11 0.99 %
Dernő 8 0.72 %
Sebespatak 8 0.72 %
Gócs 8 0.72 %
Kisszabos 8 0.72 %
Szabados 8 0.72 %
Csucsom 7 0.63 %
Özörény 6 0.54 %
Martonháza 6 0.54 %
Körtvélyes 6 0.54 %
Berzétekőrös 5 0.45 %
Rozsfalva 4 0.36 %
Lucska 4 0.36 %
Szádalmás 4 0.36 %
Barka 4 0.36 %
Hámosfalva 4 0.36 %
Gömörpanyit 4 0.36 %
Gacsalk 3 0.27 %
Kecső 3 0.27 %
Restér 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Pétermány 3 0.27 %
Kisgencs 3 0.27 %
Szalóc 2 0.18 %
Hárskút 2 0.18 %
Gecelfalva 2 0.18 %
Tornagörgő 2 0.18 %
Gömörhosszúszó 2 0.18 %
Imrikfalva 2 0.18 %
Szilice 2 0.18 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Felsősajó 1 0.09 %
Sajóréde 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 71.38 %
Krasznahorkaváralja 210 14.28 %
Hárskút 174 11.83 %
Várhosszúrét 170 11.56 %
Szádalmás 78 5.30 %
Tornagörgő 75 5.10 %
Dernő 73 4.96 %
Barka 72 4.89 %
Pelsőc 65 4.42 %
Berzéte 62 4.21 %
Nagyveszverés 60 4.08 %
Jólész 58 3.94 %
Betlér 53 3.60 %
Szilice 50 3.40 %
Körtvélyes 46 3.13 %
Csetnek 45 3.06 %
Oláhpatak 45 3.06 %
Özörény 42 2.86 %
Dobsina 41 2.79 %
Andrási 40 2.72 %
Nagyszabos 39 2.65 %
Rekenyeújfalu 35 2.38 %
Gömörhosszúszó 35 2.38 %
Berzétekőrös 32 2.18 %
Jablonca 27 1.84 %
Lekenye 27 1.84 %
Lucska 26 1.77 %
Rozsnyórudna 24 1.63 %
Kiskovácsvágása 24 1.63 %
Csucsom 24 1.63 %
Szalóc 24 1.63 %
Gócs 23 1.56 %
Alsósajó 22 1.50 %
Sebespatak 21 1.43 %
Kecső 19 1.29 %
Kuntapolca 14 0.95 %
Szabados 14 0.95 %
Gömörpanyit 14 0.95 %
Felsősajó 13 0.88 %
Henckó 12 0.82 %
Kisfeketepatak 12 0.82 %
Kisgencs 10 0.68 %
Beretke 10 0.68 %
Sajóréde 10 0.68 %
Gecelfalva 9 0.61 %
Restér 9 0.61 %
Melléte 9 0.61 %
Rozsfalva 8 0.54 %
Hámosfalva 8 0.54 %
Csoltó 8 0.54 %
Pelsőcardó 7 0.48 %
Páskaháza 7 0.48 %
Martonháza 7 0.48 %
Szádvárborsa 6 0.41 %
Imrikfalva 6 0.41 %
Kisszabos 5 0.34 %
Márkuska 4 0.27 %
Annafalva 3 0.20 %
Gacsalk 1 0.07 %
Pétermány 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 26.28 %
Lekenye 103 10.79 %
Tornagörgő 100 10.47 %
Pelsőc 88 9.21 %
Gömörhosszúszó 87 9.11 %
Özörény 72 7.54 %
Beretke 72 7.54 %
Körtvélyes 69 7.23 %
Szilice 67 7.02 %
Várhosszúrét 62 6.49 %
Berzéte 58 6.07 %
Szalóc 58 6.07 %
Szádalmás 52 5.45 %
Krasznahorkaváralja 44 4.61 %
Barka 44 4.61 %
Jablonca 42 4.40 %
Kecső 42 4.40 %
Berzétekőrös 42 4.40 %
Jólész 38 3.98 %
Szádvárborsa 34 3.56 %
Kuntapolca 32 3.35 %
Gömörpanyit 30 3.14 %
Melléte 29 3.04 %
Csucsom 27 2.83 %
Csoltó 24 2.51 %
Hárskút 23 2.41 %
Dernő 20 2.09 %
Lucska 17 1.78 %
Pelsőcardó 15 1.57 %
Páskaháza 12 1.26 %
Kiskovácsvágása 12 1.26 %
Rozsnyórudna 8 0.84 %
Csetnek 4 0.42 %
Sebespatak 4 0.42 %
Nagyszabos 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gócs 2 0.21 %
Nagyveszverés 2 0.21 %
Szabados 1 0.10 %
Alsósajó 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Henckó 1 0.10 %
Betlér 1 0.10 %
Dobsina 1 0.10 %
Gacsalk 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Rozsfalva 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Felsősajó 1 0.10 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 21.54 %
Felsősajó 92 4.39 %
Sajóréde 72 3.43 %
Nagyveszverés 64 3.05 %
Oláhpatak 61 2.91 %
Dobsina 60 2.86 %
Betlér 32 1.53 %
Gócs 32 1.53 %
Nagyszabos 27 1.29 %
Rozsnyórudna 27 1.29 %
Sebespatak 23 1.10 %
Andrási 21 1.00 %
Pelsőc 19 0.91 %
Alsósajó 18 0.86 %
Várhosszúrét 16 0.76 %
Kisfeketepatak 14 0.67 %
Berzéte 13 0.62 %
Szádalmás 13 0.62 %
Csetnek 12 0.57 %
Csucsom 12 0.57 %
Rekenyeújfalu 12 0.57 %
Krasznahorkaváralja 11 0.52 %
Kisgencs 11 0.52 %
Jólész 11 0.52 %
Dernő 11 0.52 %
Gömörhosszúszó 10 0.48 %
Restér 7 0.33 %
Szalóc 7 0.33 %
Hámosfalva 7 0.33 %
Özörény 6 0.29 %
Martonháza 6 0.29 %
Gacsalk 6 0.29 %
Kuntapolca 6 0.29 %
Berzétekőrös 6 0.29 %
Hárskút 6 0.29 %
Henckó 5 0.24 %
Imrikfalva 5 0.24 %
Szilice 5 0.24 %
Barka 4 0.19 %
Pelsőcardó 3 0.14 %
Lekenye 3 0.14 %
Szabados 3 0.14 %
Csoltó 3 0.14 %
Lucska 3 0.14 %
Márkuska 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Rozsfalva 2 0.10 %
Gecelfalva 2 0.10 %
Beretke 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 22.61 %
Csetnek 43 3.57 %
Dobsina 41 3.41 %
Nagyveszverés 38 3.16 %
Krasznahorkaváralja 30 2.49 %
Betlér 27 2.24 %
Nagyszabos 25 2.08 %
Pelsőc 20 1.66 %
Oláhpatak 20 1.66 %
Alsósajó 20 1.66 %
Andrási 19 1.58 %
Rekenyeújfalu 18 1.50 %
Henckó 17 1.41 %
Rozsnyórudna 11 0.91 %
Sebespatak 10 0.83 %
Restér 10 0.83 %
Berzéte 9 0.75 %
Gócs 9 0.75 %
Jólész 8 0.67 %
Özörény 7 0.58 %
Szabados 7 0.58 %
Gacsalk 7 0.58 %
Kisgencs 7 0.58 %
Kisfeketepatak 6 0.50 %
Sajóréde 6 0.50 %
Szilice 5 0.42 %
Dernő 5 0.42 %
Csucsom 5 0.42 %
Imrikfalva 5 0.42 %
Szádalmás 5 0.42 %
Hámosfalva 4 0.33 %
Felsősajó 4 0.33 %
Lekenye 4 0.33 %
Kisszabos 4 0.33 %
Martonháza 4 0.33 %
Körtvélyes 4 0.33 %
Annafalva 3 0.25 %
Lucska 3 0.25 %
Barka 3 0.25 %
Szádvárborsa 3 0.25 %
Tornagörgő 3 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Kecső 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Beretke 2 0.17 %
Gömörpanyit 2 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Berzétekőrös 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Jablonca 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Várhosszúrét 1 0.08 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 34.97 %
Dobsina 38 3.80 %
Nagyveszverés 33 3.30 %
Pelsőc 32 3.20 %
Krasznahorkaváralja 31 3.10 %
Nagyszabos 26 2.60 %
Rozsnyórudna 19 1.90 %
Szalóc 19 1.90 %
Andrási 19 1.90 %
Szádalmás 17 1.70 %
Berzéte 17 1.70 %
Oláhpatak 17 1.70 %
Csetnek 17 1.70 %
Gömörpanyit 15 1.50 %
Szabados 15 1.50 %
Sebespatak 14 1.40 %
Betlér 14 1.40 %
Kisgencs 13 1.30 %
Körtvélyes 13 1.30 %
Alsósajó 13 1.30 %
Jólész 12 1.20 %
Hárskút 9 0.90 %
Szádvárborsa 9 0.90 %
Várhosszúrét 8 0.80 %
Kuntapolca 8 0.80 %
Gócs 8 0.80 %
Imrikfalva 7 0.70 %
Felsősajó 7 0.70 %
Beretke 7 0.70 %
Csucsom 7 0.70 %
Restér 7 0.70 %
Henckó 7 0.70 %
Rozsfalva 7 0.70 %
Rekenyeújfalu 7 0.70 %
Özörény 7 0.70 %
Dernő 6 0.60 %
Sajóréde 6 0.60 %
Tornagörgő 5 0.50 %
Martonháza 5 0.50 %
Kisfeketepatak 5 0.50 %
Pelsőcardó 4 0.40 %
Sztracena 4 0.40 %
Gömörhosszúszó 3 0.30 %
Berzétekőrös 3 0.30 %
Gacsalk 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Lucska 2 0.20 %
Csoltó 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 23.58 %
Rozsnyó 123 10.62 %
Sajóréde 84 7.25 %
Felsősajó 52 4.49 %
Oláhpatak 46 3.97 %
Andrási 32 2.76 %
Márkuska 22 1.90 %
Gócs 17 1.47 %
Nagyveszverés 17 1.47 %
Csetnek 16 1.38 %
Nagyszabos 15 1.30 %
Imrikfalva 15 1.30 %
Betlér 13 1.12 %
Sztracena 9 0.78 %
Szádalmás 8 0.69 %
Kisfeketepatak 8 0.69 %
Pelsőc 7 0.60 %
Alsósajó 7 0.60 %
Henckó 7 0.60 %
Szabados 7 0.60 %
Rekenyeújfalu 6 0.52 %
Várhosszúrét 6 0.52 %
Sebespatak 5 0.43 %
Gecelfalva 5 0.43 %
Martonháza 4 0.35 %
Özörény 3 0.26 %
Berzétekőrös 3 0.26 %
Kuntapolca 3 0.26 %
Krasznahorkaváralja 3 0.26 %
Berdárka 2 0.17 %
Barka 2 0.17 %
Gömörpanyit 2 0.17 %
Jólész 2 0.17 %
Restér 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Rozsnyórudna 2 0.17 %
Gacsalk 1 0.09 %
Körtvélyes 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pétermány 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Tornagörgő 1 0.09 %
Hámosfalva 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Szilice 1 0.09 %
Szádvárborsa 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Berzéte 1 0.09 %
Rozsfalva 1 0.09 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.23 %
Tornagörgő 123 9.46 %
Szádalmás 73 5.62 %
Körtvélyes 65 5.00 %
Beretke 55 4.23 %
Jablonca 52 4.00 %
Lekenye 50 3.85 %
Pelsőc 48 3.69 %
Várhosszúrét 46 3.54 %
Berzéte 46 3.54 %
Barka 42 3.23 %
Szalóc 39 3.00 %
Krasznahorkaváralja 37 2.85 %
Szilice 34 2.62 %
Berzétekőrös 28 2.15 %
Kecső 28 2.15 %
Gömörhosszúszó 25 1.92 %
Gömörpanyit 24 1.85 %
Hárskút 23 1.77 %
Csucsom 23 1.77 %
Kuntapolca 23 1.77 %
Szádvárborsa 21 1.62 %
Özörény 19 1.46 %
Dernő 19 1.46 %
Páskaháza 18 1.38 %
Jólész 16 1.23 %
Lucska 15 1.15 %
Melléte 14 1.08 %
Kiskovácsvágása 11 0.85 %
Csoltó 9 0.69 %
Rozsnyórudna 6 0.46 %
Pelsőcardó 4 0.31 %
Sajóréde 3 0.23 %
Nagyveszverés 3 0.23 %
Oláhpatak 2 0.15 %
Dobsina 2 0.15 %
Betlér 2 0.15 %
Nagyszabos 2 0.15 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 22.51 %
Pelsőc 14 2.05 %
Dobsina 11 1.61 %
Nagyveszverés 8 1.17 %
Várhosszúrét 7 1.02 %
Rozsnyórudna 7 1.02 %
Betlér 7 1.02 %
Rekenyeújfalu 6 0.88 %
Szádalmás 6 0.88 %
Hárskút 5 0.73 %
Krasznahorkaváralja 5 0.73 %
Tornagörgő 5 0.73 %
Beretke 4 0.58 %
Özörény 4 0.58 %
Imrikfalva 4 0.58 %
Gömörhosszúszó 4 0.58 %
Jólész 3 0.44 %
Szilice 3 0.44 %
Henckó 3 0.44 %
Nagyszabos 3 0.44 %
Körtvélyes 3 0.44 %
Oláhpatak 3 0.44 %
Szabados 3 0.44 %
Dernő 3 0.44 %
Lekenye 3 0.44 %
Andrási 3 0.44 %
Csoltó 3 0.44 %
Gócs 3 0.44 %
Pelsőcardó 2 0.29 %
Kuntapolca 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 2 0.29 %
Barka 2 0.29 %
Sebespatak 2 0.29 %
Csucsom 2 0.29 %
Felsősajó 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Kisfeketepatak 1 0.15 %
Kecső 1 0.15 %
Rozsfalva 1 0.15 %
Kisgencs 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Csetnek 1 0.15 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.40 %
Nagyszabos 25 2.87 %
Restér 19 2.18 %
Dobsina 10 1.15 %
Martonháza 7 0.80 %
Szádalmás 5 0.57 %
Andrási 5 0.57 %
Krasznahorkaváralja 5 0.57 %
Berzéte 4 0.46 %
Barka 4 0.46 %
Alsósajó 4 0.46 %
Kuntapolca 4 0.46 %
Nagyveszverés 4 0.46 %
Szabados 3 0.34 %
Szalóc 3 0.34 %
Özörény 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Szilice 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Hámosfalva 2 0.23 %
Tornagörgő 2 0.23 %
Csetnek 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőc 2 0.23 %
Kisfeketepatak 2 0.23 %
Sajóréde 1 0.11 %
Rekenyeújfalu 1 0.11 %
Henckó 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Gócs 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sebespatak 1 0.11 %
Rozsnyórudna 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Betlér 1 0.11 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 38.93 %
Özörény 51 8.01 %
Krasznahorkaváralja 37 5.81 %
Pelsőc 30 4.71 %
Gömörpanyit 27 4.24 %
Szalóc 26 4.08 %
Hárskút 24 3.77 %
Dernő 18 2.83 %
Tornagörgő 17 2.67 %
Rozsnyórudna 17 2.67 %
Szádalmás 13 2.04 %
Csucsom 12 1.88 %
Gömörhosszúszó 11 1.73 %
Kecső 10 1.57 %
Gócs 9 1.41 %
Körtvélyes 9 1.41 %
Melléte 8 1.26 %
Nagyveszverés 7 1.10 %
Berzétekőrös 7 1.10 %
Szilice 6 0.94 %
Berzéte 6 0.94 %
Kisgencs 5 0.78 %
Betlér 5 0.78 %
Barka 5 0.78 %
Csetnek 5 0.78 %
Jólész 4 0.63 %
Jablonca 4 0.63 %
Várhosszúrét 4 0.63 %
Andrási 3 0.47 %
Rozsfalva 3 0.47 %
Lucska 3 0.47 %
Szabados 3 0.47 %
Dobsina 3 0.47 %
Páskaháza 3 0.47 %
Pelsőcardó 3 0.47 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 92.81 %
Krasznahorkaváralja 33 5.39 %
Betlér 24 3.92 %
Csetnek 17 2.78 %
Nagyveszverés 16 2.61 %
Andrási 14 2.29 %
Dobsina 13 2.12 %
Dernő 10 1.63 %
Pelsőc 9 1.47 %
Berzéte 8 1.31 %
Csucsom 7 1.14 %
Rekenyeújfalu 7 1.14 %
Rozsnyórudna 7 1.14 %
Nagyszabos 7 1.14 %
Jólész 7 1.14 %
Martonháza 5 0.82 %
Gömörpanyit 5 0.82 %
Várhosszúrét 5 0.82 %
Szabados 5 0.82 %
Tornagörgő 4 0.65 %
Barka 4 0.65 %
Sajóréde 4 0.65 %
Özörény 4 0.65 %
Gócs 3 0.49 %
Jablonca 3 0.49 %
Szádalmás 3 0.49 %
Melléte 3 0.49 %
Sebespatak 2 0.33 %
Körtvélyes 2 0.33 %
Gecelfalva 2 0.33 %
Kiskovácsvágása 2 0.33 %
Kisgencs 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Berzétekőrös 2 0.33 %
Kuntapolca 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Felsősajó 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Kecső 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 10.24 %
Krasznahorkaváralja 16 2.00 %
Berzéte 13 1.62 %
Dobsina 13 1.62 %
Nagyveszverés 13 1.62 %
Pelsőc 9 1.12 %
Nagyszabos 9 1.12 %
Oláhpatak 8 1.00 %
Martonháza 8 1.00 %
Csetnek 8 1.00 %
Restér 7 0.87 %
Andrási 7 0.87 %
Rekenyeújfalu 6 0.75 %
Rozsnyórudna 5 0.62 %
Henckó 5 0.62 %
Felsősajó 5 0.62 %
Gömörpanyit 4 0.50 %
Várhosszúrét 4 0.50 %
Özörény 4 0.50 %
Tornagörgő 4 0.50 %
Gömörhosszúszó 3 0.37 %
Annafalva 3 0.37 %
Szádalmás 3 0.37 %
Betlér 3 0.37 %
Kisfeketepatak 3 0.37 %
Szalóc 3 0.37 %
Gócs 3 0.37 %
Berzétekőrös 3 0.37 %
Hámosfalva 3 0.37 %
Sajóréde 3 0.37 %
Beretke 3 0.37 %
Szabados 3 0.37 %
Imrikfalva 2 0.25 %
Lekenye 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Szilice 2 0.25 %
Barka 2 0.25 %
Márkuska 2 0.25 %
Sebespatak 2 0.25 %
Körtvélyes 2 0.25 %
Csucsom 2 0.25 %
Dernő 2 0.25 %
Pelsőcardó 2 0.25 %
Kiskovácsvágása 2 0.25 %
Alsósajó 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Lucska 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisgencs 1 0.12 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 28.99 %
Nagyszabos 72 10.65 %
Nagyveszverés 41 6.07 %
Dobsina 39 5.77 %
Csetnek 34 5.03 %
Betlér 34 5.03 %
Henckó 31 4.59 %
Oláhpatak 28 4.14 %
Krasznahorkaváralja 27 3.99 %
Szabados 26 3.85 %
Andrási 20 2.96 %
Rekenyeújfalu 17 2.51 %
Alsósajó 16 2.37 %
Pelsőc 15 2.22 %
Restér 13 1.92 %
Gecelfalva 10 1.48 %
Rozsfalva 10 1.48 %
Jólész 9 1.33 %
Kisgencs 8 1.18 %
Martonháza 7 1.04 %
Gócs 7 1.04 %
Rozsnyórudna 7 1.04 %
Berzéte 6 0.89 %
Csucsom 6 0.89 %
Hámosfalva 6 0.89 %
Dernő 6 0.89 %
Sajóréde 5 0.74 %
Felsősajó 5 0.74 %
Özörény 5 0.74 %
Hárskút 5 0.74 %
Várhosszúrét 5 0.74 %
Sebespatak 4 0.59 %
Berzétekőrös 4 0.59 %
Kisfeketepatak 4 0.59 %
Gömörpanyit 4 0.59 %
Kisszabos 4 0.59 %
Gacsalk 4 0.59 %
Annafalva 4 0.59 %
Pétermány 3 0.44 %
Kecső 3 0.44 %
Márkuska 3 0.44 %
Lekenye 3 0.44 %
Jablonca 3 0.44 %
Barka 2 0.30 %
Gömörhosszúszó 2 0.30 %
Lucska 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Imrikfalva 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.30 %
Beretke 1 0.15 %
Szilice 1 0.15 %
Tornagörgő 1 0.15 %
Szádalmás 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.14 %
Rozsnyó 30 5.23 %
Krasznahorkaváralja 18 3.14 %
Dobsina 13 2.26 %
Restér 12 2.09 %
Nagyveszverés 9 1.57 %
Sebespatak 8 1.39 %
Csetnek 8 1.39 %
Martonháza 7 1.22 %
Alsósajó 7 1.22 %
Szabados 6 1.05 %
Rozsfalva 5 0.87 %
Berzéte 5 0.87 %
Páskaháza 4 0.70 %
Özörény 4 0.70 %
Pelsőc 4 0.70 %
Kuntapolca 3 0.52 %
Gócs 3 0.52 %
Csoltó 3 0.52 %
Kisfeketepatak 3 0.52 %
Annafalva 2 0.35 %
Beretke 2 0.35 %
Felsősajó 2 0.35 %
Tornagörgő 2 0.35 %
Andrási 2 0.35 %
Rekenyeújfalu 2 0.35 %
Sajóréde 1 0.17 %
Imrikfalva 1 0.17 %
Kisgencs 1 0.17 %
Márkuska 1 0.17 %
Gömörpanyit 1 0.17 %
Csucsom 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Szilice 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Betlér 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Sztracena 1 0.17 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 31.66 %
Krasznahorkaváralja 63 4.64 %
Hárskút 62 4.57 %
Várhosszúrét 52 3.83 %
Csetnek 23 1.69 %
Berzéte 22 1.62 %
Pelsőc 22 1.62 %
Sebespatak 20 1.47 %
Kisgencs 20 1.47 %
Jólész 19 1.40 %
Szádalmás 16 1.18 %
Dernő 15 1.10 %
Nagyveszverés 14 1.03 %
Csucsom 14 1.03 %
Özörény 13 0.96 %
Tornagörgő 13 0.96 %
Oláhpatak 12 0.88 %
Barka 11 0.81 %
Rozsnyórudna 11 0.81 %
Nagyszabos 10 0.74 %
Sajóréde 10 0.74 %
Szalóc 9 0.66 %
Betlér 9 0.66 %
Dobsina 9 0.66 %
Andrási 9 0.66 %
Szilice 8 0.59 %
Kuntapolca 8 0.59 %
Pétermány 6 0.44 %
Beretke 6 0.44 %
Annafalva 6 0.44 %
Restér 5 0.37 %
Körtvélyes 5 0.37 %
Rekenyeújfalu 5 0.37 %
Gömörhosszúszó 5 0.37 %
Gecelfalva 5 0.37 %
Gömörpanyit 5 0.37 %
Lucska 5 0.37 %
Alsósajó 5 0.37 %
Martonháza 4 0.29 %
Kecső 4 0.29 %
Berzétekőrös 4 0.29 %
Szabados 4 0.29 %
Rozsfalva 4 0.29 %
Kiskovácsvágása 4 0.29 %
Csoltó 3 0.22 %
Gócs 3 0.22 %
Kisfeketepatak 3 0.22 %
Henckó 3 0.22 %
Melléte 3 0.22 %
Hámosfalva 3 0.22 %
Márkuska 2 0.15 %
Felsősajó 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Szádvárborsa 2 0.15 %
Jablonca 2 0.15 %
Berdárka 1 0.07 %
Lekenye 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 9.17 %
Andrási 40 4.53 %
Krasznahorkaváralja 16 1.81 %
Alsósajó 12 1.36 %
Csetnek 12 1.36 %
Kisfeketepatak 11 1.25 %
Nagyszabos 11 1.25 %
Dobsina 9 1.02 %
Sebespatak 8 0.91 %
Rekenyeújfalu 8 0.91 %
Restér 7 0.79 %
Pelsőc 5 0.57 %
Berzéte 5 0.57 %
Rozsfalva 5 0.57 %
Oláhpatak 4 0.45 %
Sajóréde 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Nagyveszverés 4 0.45 %
Gömörpanyit 3 0.34 %
Özörény 3 0.34 %
Barka 3 0.34 %
Szabados 3 0.34 %
Imrikfalva 3 0.34 %
Várhosszúrét 2 0.23 %
Annafalva 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Henckó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Kuntapolca 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Betlér 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Gócs 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Csucsom 1 0.11 %
Martonháza 1 0.11 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 70.58 %
Várhosszúrét 223 17.68 %
Krasznahorkaváralja 199 15.78 %
Hárskút 113 8.96 %
Jólész 92 7.30 %
Berzéte 88 6.98 %
Szádalmás 82 6.50 %
Tornagörgő 76 6.03 %
Berzétekőrös 69 5.47 %
Jablonca 65 5.15 %
Szilice 58 4.60 %
Csucsom 54 4.28 %
Gömörhosszúszó 53 4.20 %
Pelsőc 51 4.04 %
Dernő 46 3.65 %
Rozsnyórudna 45 3.57 %
Szalóc 39 3.09 %
Özörény 36 2.85 %
Körtvélyes 35 2.78 %
Barka 32 2.54 %
Kuntapolca 27 2.14 %
Csetnek 25 1.98 %
Sebespatak 25 1.98 %
Nagyveszverés 24 1.90 %
Lekenye 22 1.74 %
Betlér 20 1.59 %
Kecső 19 1.51 %
Andrási 19 1.51 %
Rekenyeújfalu 19 1.51 %
Szádvárborsa 16 1.27 %
Melléte 16 1.27 %
Csoltó 16 1.27 %
Dobsina 16 1.27 %
Martonháza 14 1.11 %
Kiskovácsvágása 11 0.87 %
Beretke 11 0.87 %
Oláhpatak 10 0.79 %
Lucska 10 0.79 %
Kisgencs 9 0.71 %
Alsósajó 9 0.71 %
Páskaháza 9 0.71 %
Szabados 9 0.71 %
Pelsőcardó 7 0.56 %
Gömörpanyit 7 0.56 %
Gócs 6 0.48 %
Felsősajó 5 0.40 %
Sajóréde 5 0.40 %
Nagyszabos 4 0.32 %
Henckó 3 0.24 %
Gacsalk 3 0.24 %
Imrikfalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 11.65 %
Nagyszabos 150 5.33 %
Alsósajó 87 3.09 %
Dobsina 64 2.27 %
Csetnek 62 2.20 %
Sebespatak 56 1.99 %
Szalóc 52 1.85 %
Oláhpatak 52 1.85 %
Nagyveszverés 50 1.78 %
Krasznahorkaváralja 42 1.49 %
Pelsőc 42 1.49 %
Rekenyeújfalu 35 1.24 %
Rozsfalva 32 1.14 %
Gömörpanyit 32 1.14 %
Restér 30 1.07 %
Kuntapolca 26 0.92 %
Sajóréde 26 0.92 %
Szabados 26 0.92 %
Kisfeketepatak 25 0.89 %
Özörény 23 0.82 %
Betlér 22 0.78 %
Jablonca 22 0.78 %
Tornagörgő 19 0.67 %
Martonháza 18 0.64 %
Rozsnyórudna 17 0.60 %
Szádvárborsa 16 0.57 %
Szilice 15 0.53 %
Berzéte 15 0.53 %
Imrikfalva 14 0.50 %
Gecelfalva 12 0.43 %
Szádalmás 12 0.43 %
Páskaháza 11 0.39 %
Gömörhosszúszó 11 0.39 %
Kisgencs 11 0.39 %
Kecső 11 0.39 %
Felsősajó 10 0.36 %
Várhosszúrét 9 0.32 %
Henckó 9 0.32 %
Csoltó 8 0.28 %
Hárskút 8 0.28 %
Csucsom 8 0.28 %
Andrási 8 0.28 %
Hámosfalva 8 0.28 %
Körtvélyes 8 0.28 %
Gócs 7 0.25 %
Márkuska 7 0.25 %
Gacsalk 6 0.21 %
Pelsőcardó 6 0.21 %
Berzétekőrös 6 0.21 %
Beretke 6 0.21 %
Barka 6 0.21 %
Jólész 4 0.14 %
Annafalva 3 0.11 %
Lekenye 3 0.11 %
Lucska 2 0.07 %
Sztracena 2 0.07 %
Kisszabos 2 0.07 %
Kiskovácsvágása 2 0.07 %
Pétermány 2 0.07 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 35.21 %
Pelsőc 138 14.95 %
Várhosszúrét 65 7.04 %
Rozsnyórudna 38 4.12 %
Jablonca 33 3.58 %
Krasznahorkaváralja 32 3.47 %
Körtvélyes 31 3.36 %
Kecső 26 2.82 %
Berzéte 25 2.71 %
Dobsina 24 2.60 %
Nagyveszverés 24 2.60 %
Tornagörgő 21 2.28 %
Rekenyeújfalu 19 2.06 %
Betlér 18 1.95 %
Szilice 17 1.84 %
Hárskút 17 1.84 %
Kuntapolca 17 1.84 %
Szalóc 17 1.84 %
Gömörhosszúszó 16 1.73 %
Henckó 15 1.63 %
Barka 14 1.52 %
Sebespatak 13 1.41 %
Szabados 13 1.41 %
Csoltó 13 1.41 %
Nagyszabos 13 1.41 %
Csetnek 13 1.41 %
Dernő 12 1.30 %
Jólész 11 1.19 %
Özörény 10 1.08 %
Andrási 10 1.08 %
Gömörpanyit 10 1.08 %
Berzétekőrös 9 0.98 %
Alsósajó 9 0.98 %
Melléte 8 0.87 %
Oláhpatak 8 0.87 %
Szádalmás 8 0.87 %
Pelsőcardó 7 0.76 %
Kisgencs 7 0.76 %
Beretke 6 0.65 %
Restér 6 0.65 %
Csucsom 5 0.54 %
Gócs 5 0.54 %
Szádvárborsa 5 0.54 %
Gacsalk 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Imrikfalva 4 0.43 %
Sajóréde 4 0.43 %
Lucska 4 0.43 %
Hámosfalva 3 0.33 %
Páskaháza 3 0.33 %
Martonháza 3 0.33 %
Lekenye 3 0.33 %
Kiskovácsvágása 3 0.33 %
Kisfeketepatak 3 0.33 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Annafalva 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 18.99 %
Rozsnyó 339 17.98 %
Nagyszabos 128 6.79 %
Oláhpatak 118 6.26 %
Alsósajó 96 5.09 %
Nagyveszverés 83 4.40 %
Sajóréde 68 3.61 %
Betlér 62 3.29 %
Felsősajó 56 2.97 %
Imrikfalva 44 2.33 %
Csetnek 43 2.28 %
Gócs 37 1.96 %
Sztracena 29 1.54 %
Kisfeketepatak 28 1.49 %
Henckó 25 1.33 %
Rekenyeújfalu 19 1.01 %
Pelsőc 17 0.90 %
Restér 15 0.80 %
Sebespatak 15 0.80 %
Gecelfalva 13 0.69 %
Berzéte 13 0.69 %
Andrási 12 0.64 %
Szabados 11 0.58 %
Martonháza 11 0.58 %
Rozsnyórudna 10 0.53 %
Gacsalk 9 0.48 %
Kisgencs 7 0.37 %
Krasznahorkaváralja 7 0.37 %
Szádalmás 6 0.32 %
Rozsfalva 5 0.27 %
Várhosszúrét 5 0.27 %
Gömörpanyit 5 0.27 %
Márkuska 4 0.21 %
Csucsom 4 0.21 %
Pétermány 3 0.16 %
Körtvélyes 3 0.16 %
Annafalva 3 0.16 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.05 %
Jablonca 1 0.05 %
Pelsőcardó 1 0.05 %
Barka 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Lucska 1 0.05 %
Gömörhosszúszó 1 0.05 %
Kisszabos 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Hárskút 1 0.05 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 24.02 %
Dobsina 43 4.20 %
Krasznahorkaváralja 31 3.03 %
Nagyveszverés 31 3.03 %
Csetnek 30 2.93 %
Nagyszabos 24 2.34 %
Pelsőc 24 2.34 %
Rozsnyórudna 21 2.05 %
Andrási 21 2.05 %
Betlér 20 1.95 %
Alsósajó 16 1.56 %
Rekenyeújfalu 15 1.46 %
Tornagörgő 14 1.37 %
Szádalmás 13 1.27 %
Oláhpatak 12 1.17 %
Jólész 12 1.17 %
Dernő 10 0.98 %
Csucsom 10 0.98 %
Berzéte 10 0.98 %
Sebespatak 9 0.88 %
Szilice 8 0.78 %
Lekenye 8 0.78 %
Lucska 8 0.78 %
Özörény 7 0.68 %
Martonháza 7 0.68 %
Barka 7 0.68 %
Várhosszúrét 7 0.68 %
Hárskút 7 0.68 %
Kisfeketepatak 6 0.59 %
Imrikfalva 6 0.59 %
Henckó 6 0.59 %
Gócs 6 0.59 %
Kiskovácsvágása 5 0.49 %
Kisszabos 5 0.49 %
Szabados 5 0.49 %
Körtvélyes 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Hámosfalva 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Gömörpanyit 4 0.39 %
Csoltó 4 0.39 %
Gacsalk 4 0.39 %
Beretke 3 0.29 %
Melléte 3 0.29 %
Márkuska 3 0.29 %
Kisgencs 3 0.29 %
Kecső 3 0.29 %
Berzétekőrös 2 0.20 %
Restér 2 0.20 %
Páskaháza 2 0.20 %
Sajóréde 2 0.20 %
Kuntapolca 2 0.20 %
Pelsőcardó 2 0.20 %
Jablonca 2 0.20 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 32.62 %
Dobsina 75 16.09 %
Felsősajó 61 13.09 %
Oláhpatak 35 7.51 %
Andrási 34 7.30 %
Sajóréde 31 6.65 %
Nagyveszverés 27 5.79 %
Nagyszabos 23 4.94 %
Kisfeketepatak 20 4.29 %
Gócs 18 3.86 %
Sebespatak 16 3.43 %
Betlér 14 3.00 %
Csetnek 13 2.79 %
Kisgencs 13 2.79 %
Pelsőc 12 2.58 %
Sztracena 12 2.58 %
Alsósajó 10 2.15 %
Restér 9 1.93 %
Imrikfalva 9 1.93 %
Henckó 7 1.50 %
Szabados 7 1.50 %
Gömörpanyit 7 1.50 %
Rozsnyórudna 7 1.50 %
Rekenyeújfalu 7 1.50 %
Krasznahorkaváralja 6 1.29 %
Márkuska 6 1.29 %
Pelsőcardó 6 1.29 %
Beretke 6 1.29 %
Hárskút 5 1.07 %
Körtvélyes 5 1.07 %
Jólész 4 0.86 %
Csucsom 4 0.86 %
Dernő 4 0.86 %
Berzéte 4 0.86 %
Rozsfalva 4 0.86 %
Özörény 4 0.86 %
Várhosszúrét 4 0.86 %
Gecelfalva 4 0.86 %
Tornagörgő 4 0.86 %
Csoltó 3 0.64 %
Szádalmás 3 0.64 %
Gacsalk 3 0.64 %
Berzétekőrös 2 0.43 %
Martonháza 2 0.43 %
Lucska 2 0.43 %
Gömörhosszúszó 2 0.43 %
Szádvárborsa 2 0.43 %
Szalóc 2 0.43 %
Kisszabos 2 0.43 %
Melléte 1 0.21 %
Annafalva 1 0.21 %
Pétermány 1 0.21 %
Barka 1 0.21 %
Kuntapolca 1 0.21 %
Hámosfalva 1 0.21 %
Lekenye 1 0.21 %
Berdárka 1 0.21 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 91.45 %
Csetnek 56 8.26 %
Betlér 35 5.16 %
Krasznahorkaváralja 29 4.28 %
Pelsőc 23 3.39 %
Nagyszabos 21 3.10 %
Nagyveszverés 20 2.95 %
Dobsina 18 2.65 %
Várhosszúrét 15 2.21 %
Berzéte 14 2.06 %
Sebespatak 11 1.62 %
Oláhpatak 10 1.47 %
Csucsom 10 1.47 %
Sajóréde 10 1.47 %
Szádalmás 9 1.33 %
Jólész 9 1.33 %
Andrási 9 1.33 %
Gömörpanyit 8 1.18 %
Rozsnyórudna 8 1.18 %
Hárskút 7 1.03 %
Szilice 6 0.88 %
Dernő 6 0.88 %
Szabados 6 0.88 %
Gócs 6 0.88 %
Barka 5 0.74 %
Rekenyeújfalu 5 0.74 %
Henckó 5 0.74 %
Restér 5 0.74 %
Alsósajó 4 0.59 %
Márkuska 4 0.59 %
Felsősajó 4 0.59 %
Lucska 4 0.59 %
Kuntapolca 4 0.59 %
Kisgencs 3 0.44 %
Hámosfalva 3 0.44 %
Gacsalk 3 0.44 %
Szalóc 3 0.44 %
Lekenye 3 0.44 %
Tornagörgő 3 0.44 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Rozsfalva 2 0.29 %
Berdárka 2 0.29 %
Körtvélyes 2 0.29 %
Annafalva 2 0.29 %
Gecelfalva 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Berzétekőrös 1 0.15 %
Imrikfalva 1 0.15 %
Sztracena 1 0.15 %
Özörény 1 0.15 %
Gömörhosszúszó 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Kisfeketepatak 1 0.15 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.97 %
Nagyszabos 178 15.84 %
Csetnek 85 7.56 %
Szabados 80 7.12 %
Nagyveszverés 50 4.45 %
Sebespatak 45 4.00 %
Rekenyeújfalu 45 4.00 %
Dobsina 41 3.65 %
Betlér 38 3.38 %
Pelsőc 35 3.11 %
Martonháza 34 3.02 %
Oláhpatak 34 3.02 %
Alsósajó 28 2.49 %
Rozsfalva 25 2.22 %
Restér 22 1.96 %
Márkuska 18 1.60 %
Sajóréde 17 1.51 %
Jablonca 16 1.42 %
Kisgencs 16 1.42 %
Krasznahorkaváralja 15 1.33 %
Henckó 14 1.25 %
Kisszabos 13 1.16 %
Gecelfalva 13 1.16 %
Felsősajó 12 1.07 %
Hámosfalva 12 1.07 %
Gócs 12 1.07 %
Rozsnyórudna 11 0.98 %
Kisfeketepatak 11 0.98 %
Andrási 9 0.80 %
Gacsalk 8 0.71 %
Tornagörgő 7 0.62 %
Kuntapolca 7 0.62 %
Berzéte 7 0.62 %
Gömörpanyit 7 0.62 %
Várhosszúrét 5 0.44 %
Szilice 5 0.44 %
Berdárka 4 0.36 %
Pétermány 4 0.36 %
Imrikfalva 4 0.36 %
Annafalva 3 0.27 %
Sztracena 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Özörény 2 0.18 %
Berzétekőrös 2 0.18 %
Csucsom 2 0.18 %
Pelsőcardó 2 0.18 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 17.03 %
Csetnek 48 4.92 %
Nagyszabos 32 3.28 %
Sebespatak 24 2.46 %
Nagyveszverés 22 2.26 %
Dobsina 21 2.15 %
Oláhpatak 21 2.15 %
Pelsőc 20 2.05 %
Szabados 18 1.85 %
Kisfeketepatak 13 1.33 %
Kuntapolca 12 1.23 %
Krasznahorkaváralja 12 1.23 %
Rekenyeújfalu 11 1.13 %
Gacsalk 11 1.13 %
Martonháza 10 1.03 %
Kisgencs 10 1.03 %
Hámosfalva 9 0.92 %
Rozsnyórudna 9 0.92 %
Betlér 9 0.92 %
Felsősajó 7 0.72 %
Alsósajó 7 0.72 %
Restér 7 0.72 %
Várhosszúrét 7 0.72 %
Pelsőcardó 6 0.62 %
Gecelfalva 6 0.62 %
Andrási 5 0.51 %
Henckó 5 0.51 %
Beretke 4 0.41 %
Sajóréde 4 0.41 %
Tornagörgő 4 0.41 %
Imrikfalva 3 0.31 %
Szilice 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Berzéte 3 0.31 %
Pétermány 3 0.31 %
Szádalmás 3 0.31 %
Jólész 2 0.21 %
Márkuska 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Sztracena 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gócs 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berdárka 1 0.10 %
Dernő 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 54.03 %
Nagyveszverés 34 4.28 %
Krasznahorkaváralja 32 4.03 %
Szádalmás 28 3.53 %
Betlér 26 3.27 %
Pelsőc 21 2.64 %
Hárskút 21 2.64 %
Szádvárborsa 20 2.52 %
Csetnek 20 2.52 %
Sebespatak 19 2.39 %
Berzéte 18 2.27 %
Jólész 18 2.27 %
Nagyszabos 18 2.27 %
Özörény 18 2.27 %
Várhosszúrét 17 2.14 %
Dobsina 17 2.14 %
Tornagörgő 17 2.14 %
Kisgencs 14 1.76 %
Csucsom 14 1.76 %
Gócs 13 1.64 %
Alsósajó 12 1.51 %
Rozsnyórudna 12 1.51 %
Rekenyeújfalu 12 1.51 %
Andrási 12 1.51 %
Körtvélyes 10 1.26 %
Gömörpanyit 10 1.26 %
Berzétekőrös 9 1.13 %
Dernő 9 1.13 %
Oláhpatak 9 1.13 %
Henckó 9 1.13 %
Sajóréde 9 1.13 %
Jablonca 8 1.01 %
Kuntapolca 8 1.01 %
Szalóc 7 0.88 %
Kecső 7 0.88 %
Szilice 6 0.76 %
Felsősajó 6 0.76 %
Kisfeketepatak 5 0.63 %
Gömörhosszúszó 5 0.63 %
Restér 4 0.50 %
Márkuska 4 0.50 %
Imrikfalva 4 0.50 %
Martonháza 3 0.38 %
Csoltó 3 0.38 %
Szabados 2 0.25 %
Gacsalk 2 0.25 %
Rozsfalva 2 0.25 %
Gecelfalva 2 0.25 %
Hámosfalva 2 0.25 %
Lekenye 2 0.25 %
Sztracena 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Barka 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 54.69 %
Krasznahorkaváralja 60 6.78 %
Pelsőc 45 5.08 %
Berzétekőrös 40 4.52 %
Gömörpanyit 38 4.29 %
Hárskút 37 4.18 %
Özörény 35 3.95 %
Rozsnyórudna 33 3.73 %
Jólész 33 3.73 %
Nagyveszverés 32 3.62 %
Csetnek 27 3.05 %
Gömörhosszúszó 26 2.94 %
Jablonca 23 2.60 %
Szádalmás 22 2.49 %
Tornagörgő 21 2.37 %
Betlér 20 2.26 %
Berzéte 20 2.26 %
Sebespatak 18 2.03 %
Dernő 15 1.69 %
Kecső 14 1.58 %
Rekenyeújfalu 13 1.47 %
Oláhpatak 13 1.47 %
Dobsina 12 1.36 %
Melléte 10 1.13 %
Nagyszabos 9 1.02 %
Andrási 9 1.02 %
Csucsom 9 1.02 %
Szilice 9 1.02 %
Szalóc 9 1.02 %
Sajóréde 8 0.90 %
Kuntapolca 7 0.79 %
Alsósajó 7 0.79 %
Várhosszúrét 7 0.79 %
Gócs 7 0.79 %
Lekenye 5 0.56 %
Csoltó 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Kisgencs 5 0.56 %
Lucska 5 0.56 %
Páskaháza 4 0.45 %
Henckó 4 0.45 %
Beretke 4 0.45 %
Pelsőcardó 4 0.45 %
Rozsfalva 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Kiskovácsvágása 3 0.34 %
Kisfeketepatak 3 0.34 %
Körtvélyes 3 0.34 %
Martonháza 3 0.34 %
Hámosfalva 3 0.34 %
Restér 3 0.34 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Annafalva 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %