SK
TV
.....

Bodrogszög

Község

címer zászló
276 100% magyar 1910
80 41% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bodrogszög
Hivatalos szlovák megnevezés:
Klin nad Bodrogom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Falurét, Görbe-rét, Határ-tábla, Holt-Bodrog, Hosszú-tó, Kolerás, Kozma-tó, Kutyorka, Nagy-tábla, Nyárjas, Oltványos, Páltavai-tábla, Rózsás, Szalóka
Koordináták:
48.38400650, 21.72441292
Terület:
3,65 km2
Rang:
község
Népesség:
218
Tszf. magasság:
97 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07631
Település kód:
513831
Szervezeti azonosító:
689718
Adóazonosító:
2020728380

A község a Bodrogköz Szlovákiához tartozó részének legnyugatibb részén, a Bodrog-folyó és annak holtágának (Holt-Bodrog) bal partján fekszik, Szőlőskével és Borsival átellenben, Bodrogszerdahelytől 3 km-re nyugatra. Bodrogszög zsákfalu, egyetlen Bodrogszerdahelyről ide vezető mellékúton közelíthető meg. Határában található Szlovákia legalacsonyabban fekvő pontja (94,3 m). Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Borsi, északról Szőlőske, délkeletről és délről Bodrogszerdahely, délnyugatról pedig Felsőberecki községekkel határos. Nyugati és északi határát a Bodrog és a Holt-Bodrog alkotja, délnyugati határa államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához (korábban Bodrogközi járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). 1960-1990 között Bodrogszerdahelyhez csatolták. Területe (3,65 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 276, 1921-ben 279, 1938-ban pedig 351, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar lakosainak egy részét 1945 után kitelepítették és szlovákokat telepítettek a községbe. A huszadik század második felében népességének csaknem felét elveszítette, 2001-2011 között 9,2 %-os lakosságszámnövekedés (195 főről 213-ra) figyelhető meg. A felgyorsult asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya rohamosan csökkent (67,1 %-ról 47,9 %-ra), a szlovákoké pedig 32,9 %-ról 48,4 %-ra növekedett 1991-2011 között, így 2011-re a szlovák nemzetiségűek relatív többségbe kerültek. A magyar anyanyelvűek aránya (75,1 %) másfélszerese a magyar nemzetiségűekének. A lakosság többsége (53,1 %) római katolikus vallású, az 1921-ben még a lakosság egyharmadát alkotó reformátusok (14,1 %) és görög katolikusok (15,5 %) aránya a felére esett vissza.

Történelem

1332-ben a pápai tizedjegyzékben Zeg alakban említik először. 1378-ban "Zek", 1479-ben "Zewg" néven szerepel az írott forrásokban. Határában állott 13. századi vára, melyet 1317-ben Ákos Mikcs foglalt el Károly Róbert részére. A vár valószínűleg ekkor pusztult el, többé nem említik és helye sem ismert. 1378-ban Szögi Pál fia Mikcs birtoka, majd a Széchy családé. 1487-ben a Thárczy család zálogbirtoka lett. A 16. század közepén a Perényi, a Bacskay, és a Serédy családok birtoka, a század végén a Herczeg, a Szennyesy és a Bodó családoké. 1549-ben az egri püspökség dézsmajegyzékében Zegh néven említik. 1557-ben 4 nemesi és 4 jobbágyportája volt. A 17. század elején a Herczegek mellett az Illésházyak, Berzeviczyek, Daróczyak, majd a Kissek, Bellaváryak és Dőryek nevei szerepelnek az okiratokban. 1715-ben 3 házas és 6 ház nélküli jobbágytelke volt. A falu lakossága a reformáció idején protestánssá lett és tovább használta középkori templomát. A 17. századra a falu templomának épülete rossz állapotba jutott, 1733-ban pedig sekrestyéje le is omlott. 1782-ben a templomot a megyei hatóságok erőszakkal elvették a reformátusoktól és a római katolikus felekezet kezébe adták. A 18. században Krussay Márton, Mudrányi Pál és a Ramocsházy család a birtokosai. A 19. században a Szögyény és a Kossuth családnak volt itt birtoka. 1787-ben 21 háza és 119 lakosa volt. 1828-ban 36 házában 183 lakosa élt. Lakói mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel, állattartással foglalkoztak. 1920-ig Zemplén vármegyéhez tartozott, járási beosztása többször változott: a 19. század végén még a Bodrogközi, 1906-ban a Sátoraljaújhelyi, az 1910-es évek végén pedig a Sárospataki járáshoz tartozott. 1907-ben templomát bezárták rossz állapota miatt. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és szlovákokat telepítettek a községbe. 1949 után földjein állami gazdaság gazdálkodott (később bodrogszerdahelyi központtal). 1960-ban Bodrogszerdahelyhez csatolták, csak 1990-ben vált újra önálló községgé. 1974-ben a Bodrog áradása miatt az egész falut kitelepítették.

Mai jelentősége

A 13. században épült, Szent Joachimnak és Annának szentelt római katolikus temploma ma romokban áll, a gyakori áradások pusztították el. A faluban egy 19. század elején épült, klasszicista stílusú kúria is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZŐGH. Magyar falu Zemplén Várm. földes Ura Szögyényi Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Alsó-Bereczkinek szomszédságában, Bodrogvize mellett, melly annyira elmosta már partyát, hogy a’ szekérrel való béjárás veszedelmes; határja Bereczkiéhez hasonlító, azon kivűl, hogy kevés réttye is vagyon.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bodrogh-Szögh, magyar falu, Zemplén vmegyében, a Bodrog bal partján, Újhelyhez 1 órányira: 73 r., 30 g. kath., 7 evang., 230 ref., 15 zsidó lak. Ref. szentegyház. Földje 153 hold, rétje, legelője bőven. F. u. Szőgyényi.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bodrogszög, bodrogvölgyi magyar kisközség 34 házzal és 281, nagyobbára gör. kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Bodrogszerdahelyen van. Legrégibb birtokosául 1378-ból Mics, a szögi Pál fia, „Myth filius Pauli de Zugh”, emlittetik; azután a Széchi családot ismerjük, mely 1487-ben a Thárczaiaknak zálogosítja el. Ez időben Szögh, Zewgh alakban szerepel. 1582-ben Herczegh Ferencz lesz részbirtokosa, 1588-ban pedig Szennyesy Erzsébet és Bodó György. Ebben az időben Darholczi Pál is előfordul. 1610-ben Illésházy István nádor Berzeviczy Andrásnak, Sándornak és Jánosnak adományozza, 1611-ben azonban Daróczy Ferencz kap itt új adományt. 1665-ben Kiss Istvánt iktatják valamely itteni birtokrészbe és egy kuriába és 1665-ben Bellaváry Dávid is némely részekhez jut. 1695-ben Jobaházi Dőry András is birtokosa; 1732-ben Krucsay Márton, 1757-ben Mudrányi Pál, 1760-ban a Ramocsaházyak, 1773-ban Krucsay Borbála és Ramocsaházy István, a mult század elején Szögyény Imre az urai, most pedig Kossuth Lajosnak van itt nagyobb birtoka. 1882-ben majdnem az egész falu leégett. A faluban két templom van. Róm. kath. templomának építési ideje ki nem puhatolható, a református templom pedig 1500 körül épült; ez ma már romladozó állapotban van.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bodrogszög. Okleveles első nyomát 1378-ból találjuk s ez időből Szögh, illetve Zewgh alakban bukkan fel s Myth filius Pauli de Zugh (Mies, a szögi Pál fia) a birtokosa. Később a Széchy-nemzetségé s 1487-ben a Tárczayak veszik zálogba. Később a Herczeg-, Szennyesy-, Bodo-, Darholczi-, Berzeviczy-, Bellaváry-, Dőry-, Krucsay-, Mudrányi-, Ramocsaházy-, Szögyény-, Kossuth-családnak volt, illetve van itt birtoka. A község területe 636 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 351.

Névelőfordulások
1332
Zeg
1378
Zek
1479
Zewg
1773
Szögh,
1786
Sögh, Sega,
1808
Szög, Szeg,
1863
Bodrogszög,
1882
Bodrogszög,
1920
Bodrogsek,
1948
Klín nad Bodrogom, (
1973
Klín nad Bodrogom,
1973
Klin nad Bodrogom,
1990
Klin nad Bodrogom
1994
Bodrogszög

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bodrogszög (Klin nad Bodrogom) 34
Telefon: 0566373185
Fax: 0566373185

Honlap: klinnadbodrogom.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Čoros Štefan (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Mulidránová Henrieta (SMK-MKP)
Ballová Regina (SMK-MKP)
Kuliňáková Alexandra (SMK-MKP)
Pribulová Sandra (ÚSVIT)
Bodnárová Mária (ÚSVIT)
SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö ÚSVIT 40% ÚSVIT 2 képviselö 5 képviselö
Bodrogszögi Községi Hivatal

Bodrogszög 34

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 220 98%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 225
magyarok 276 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 276
magyarok 265 95%
szlovákok 5 2%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 279
magyarok 151 67%
szlovákok 74 33%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 225
magyarok 117 60%
szlovákok 76 39%
ruszinok 2 1%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 195
magyarok 102 48%
szlovákok 103 48%
ruszinok 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 3%
összlétszám 213
magyarok 80 41%
szlovákok 97 50%
ruszinok 0 0%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 8%
összlétszám 195
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 169
Választási részvétel: 58.58 %
Kiadott boríték: 99
Bedobott boríték: 99

Polgármester

Érvényes szavazólap: 88
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Čoros Štefan 88 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Mulidránová Henrieta 78 SMK-MKP
Ballová Regina 77 SMK-MKP
Pribulová Sandra 65 ÚSVIT
Kuliňáková Alexandra 54 SMK-MKP
Bodnárová Mária 50 ÚSVIT

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö ÚSVIT 40.00% ÚSVIT 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 176
Választási részvétel: 9.09 %
Kiadott boríték: 16
Bedobott boríték: 16
Választásra jogosult: 176
Választási részvétel: 7.39 %
Kiadott boríték: 13
Bedobott boríték: 13
Választásra jogosult: 168
Választási részvétel: 23,21 %
Kiadott boríték: 39
Bedobott boríték: 39

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 15
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 37
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 7 46.67 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Dominika Palaščáková 4 26.67 % NOVA
Vladimír Gürtler 2 13.33 % 7 STATOČNÝCH
Rastislav Masnyk 1 6.67 % SDKÚ - DS, SaS
Marek Ďurán 1 6.67 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 0 0.00 % KDS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Rudolf Bauer 4 30.77% KDS
Karol Pataky 18 48.65 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 10 27.03 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 6 16.22 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 1 2.70 % Független
Oliver Petrík 1 2.70 % JĽSS
Rudolf Botka 1 2.70 % NP
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 10
Érvényes szavazólap: 37
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Sačko 7 70.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Karol Pataky 5 50.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 4 40.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Horváth 4 40.00% SMER - SD
Štefan Duč 3 30.00% Független
Michal Zurbola 3 30.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 3 30.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Zlatica Čeplíková 2 20.00% Független
Vladimír Seman 2 20.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Csaba Furik 2 20.00% SMK-MKP
Cyril Korpesio 2 20.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Mišenková 2 20.00% NÁŠ KRAJ
Marek Čižmár 1 10.00% Független
Juraj Oščenda 1 10.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Sobek 1 10.00% SMER - SD
Juliana Pašková 1 10.00% Független
Ján Tomáš 1 10.00% Független
Ladislav Szilágyi 1 10.00% SaS
Iveta Kohanová 1 10.00% Független
László Farkas 1 10.00% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 1 10.00% SMK-MKP
Magdaléna Haburová 1 10.00% Független
Juraj Selecký 1 10.00% Független
Marián Kolesár 1 10.00% Független
Mária Szuperák 1 10.00% SMK-MKP
Martin Galgoczy 1 10.00% Független
Michaela Kapustníková 1 10.00% NOVA
Gejza Gore 1 10.00% Független
Mikuláš Balog 1 10.00% EDS
Miroslav Tóth 1 10.00% SMER - SD
Edita Anthony 1 10.00% SaS
Tomáš Kříž 1 10.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Illés 1 10.00% SMK-MKP
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
József Kopasz 0 0.00% SMK-MKP
Ľudovít Tóth 0 0.00% SĽS
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Jana Mondiková 0 0.00% SMER - SD
Marián Ferčák 0 0.00% ĽS-HZDS
František Kolbaský 0 0.00% ÚSVIT
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Martin Begala 0 0.00% Független
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Ladislav Bodnár 0 0.00% Független
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Miloš Ferko 0 0.00% NOVA
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Peter Pető 0 0.00% Független
Rastislav Petrovič 0 0.00% SMER - SD
Robert Engel 0 0.00% Független
Róbert Puci 0 0.00% SMER - SD
František Tomko 0 0.00% Független
Štefan Tatranský 0 0.00% KSS
Terézia Kačová 0 0.00% NOVA
Tibor Jánošík 0 0.00% NOVA
Tichomír Kačo 0 0.00% Független
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladimír Dvorový 0 0.00% SMER - SD
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Karol Pataky 14 37.84% MOST - HÍD
Zoltán Mento 13 35.14% Független
Csaba Furik 11 29.73% SMK-MKP
Ján Juhász 10 27.03% MOST - HÍD
József Kopasz 10 27.03% SMK-MKP
Jozef Želinský 10 27.03% MOST - HÍD
Gejza Sačko 8 21.62% MOST - HÍD
Viktor Palko 7 18.92% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 7 18.92% SMK-MKP
Peter Rico 6 16.22% MOST - HÍD
Jozef Horváth 6 16.22% MOST - HÍD
Jana Mondiková 6 16.22% SMER-SD
Štefan Duč 6 16.22% Független
István Takács 6 16.22% SMK-MKP
Ján Čebreňák 5 13.51% ĽS Naše Slovensko
Csilla Bálintová 5 13.51% SMK-MKP
Tibor Sáradi 5 13.51% SMK-MKP
Gustáv Liszkai 5 13.51% SMER-SD
František Krejza 5 13.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Marek Čižmár 4 10.81% Független
Július Hajdu 4 10.81% SMER-SD
Zoltán Sipos 3 8.11% MKDA-MKDSZ
Katarína Kasardová 3 8.11% KSS
Rastislav Petrovič 3 8.11% SMER-SD
Róbert Puci 3 8.11% SMER-SD
Juraj Guzej 3 8.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Vladimír Seman 2 5.41% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Rastislav Jílek 2 5.41% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Pandy 2 5.41% MOST - HÍD
Peter Bielek 2 5.41% SNS
Peter Figeľ 2 5.41% DS
Antónia Hrabská 2 5.41% ŠKV
Marta Hrobová 2 5.41% ÚSVIT
Dionýz Szabó 2 5.41% ŠKV
Peter Bačkovský 2 5.41% ŠKV
Jozef Gamrát 1 2.70% Független
Gabriel Garanič 1 2.70% Független
Michal Magnes 1 2.70% SNS
Milan Malý 1 2.70% KSS
Dušan Grajcár 1 2.70% JEDNOTA-ĽSS
Slavomír Illeš 1 2.70% Független
Martin Dzielavský 1 2.70% SME RODINA - Boris Kollár
Radoslav Neckár 1 2.70% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 1 2.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 1 2.70% ĽS Naše Slovensko
Tichomír Kačo 1 2.70% ŠKV
Štefan Kandráč 1 2.70% NP
Vladimír Šiňanský 1 2.70% ĽS Naše Slovensko
Terézia Stanková 1 2.70% Független
Edina Kocsisová 1 2.70% Független
Miroslav Ramšák 1 2.70% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Rendeš 1 2.70% ŠKV
Michaela Ducárová 1 2.70% ŠKV
Cyril Korpesio 1 2.70% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Libuša Babuľaková 1 2.70% ŠKV
Adrian Haraszti 0 0.00% NAJ
Lucia Rušinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Iveta Solomonová 0 0.00% KSS
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Ján Seman 0 0.00% ŠANCA
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
František Tomko 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Filip Biháry 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
František Korytko 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 37.35 %
Tiszacsernyő 27 10.84 %
Nagytárkány 17 6.83 %
Nagygéres 14 5.62 %
Zétény 13 5.22 %
Bély 10 4.02 %
Bodrogszentes 9 3.61 %
Borsi 9 3.61 %
Kistárkány 8 3.21 %
Bodrogmező 8 3.21 %
Szomotor 8 3.21 %
Rad 7 2.81 %
Tőketerebes 7 2.81 %
Kisgéres 7 2.81 %
Kiskövesd 6 2.41 %
Lelesz 6 2.41 %
Kisdobra 6 2.41 %
Ágcsernyő 6 2.41 %
Ladamóc 5 2.01 %
Nagykövesd 5 2.01 %
Bodrogszentmária 4 1.61 %
Szőlőske 4 1.61 %
Bacska 4 1.61 %
Bodrogszerdahely 4 1.61 %
Gálszécs 3 1.20 %
Véke 3 1.20 %
Szolnocska 3 1.20 %
Velejte 3 1.20 %
Zemplén 2 0.80 %
Újhely 2 0.80 %
Magyarsas 2 0.80 %
Boly 2 0.80 %
Nagytoronya 2 0.80 %
Garany 2 0.80 %
Imreg 2 0.80 %
Szinyér 2 0.80 %
Kolbáska 1 0.40 %
Bári 1 0.40 %
Isztáncs 1 0.40 %
Nagyazar 1 0.40 %
Bacskó 1 0.40 %
Szilvásújfalu 1 0.40 %
Bodzásújlak 1 0.40 %
Szécsegres 1 0.40 %
Vécse 1 0.40 %
Kistoronya 1 0.40 %
Kozma 1 0.40 %
Kazsó 1 0.40 %
Zemplénújfalu 1 0.40 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 2.05 %
Bodrogszentes 25 1.12 %
Tőketerebes 10 0.45 %
Tiszacsernyő 9 0.40 %
Nagykövesd 9 0.40 %
Szomotor 8 0.36 %
Bacska 7 0.31 %
Ágcsernyő 7 0.31 %
Nagygéres 7 0.31 %
Bodrogszentmária 7 0.31 %
Bodrogszerdahely 7 0.31 %
Véke 5 0.22 %
Bély 5 0.22 %
Nagytárkány 5 0.22 %
Kistárkány 4 0.18 %
Lelesz 4 0.18 %
Kiskövesd 4 0.18 %
Bacskó 3 0.13 %
Újhely 3 0.13 %
Kolbáska 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Szőlőske 2 0.09 %
Barancs 2 0.09 %
Alsómihályi 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Szinyér 2 0.09 %
Borsi 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Gercsely 2 0.09 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szolnocska 1 0.04 %
Isztáncs 1 0.04 %
Bodrogmező 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Boly 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Gálszécs 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 12.69 %
Bodzásújlak 84 3.28 %
Gálszécs 45 1.76 %
Kozma 34 1.33 %
Garany 32 1.25 %
Vécse 24 0.94 %
Kasó 23 0.90 %
Királyhelmec 21 0.82 %
Battyán 20 0.78 %
Alsómihályi 20 0.78 %
Barancs 17 0.66 %
Kázmér 15 0.59 %
Gercsely 15 0.59 %
Kiszte 14 0.55 %
Szilvásújfalu 14 0.55 %
Tiszacsernyő 13 0.51 %
Magyarizsép 13 0.51 %
Céke 13 0.51 %
Dargó 11 0.43 %
Kolbáska 11 0.43 %
Parnó 11 0.43 %
Bacskó 11 0.43 %
Szécskeresztúr 9 0.35 %
Szőlőske 8 0.31 %
Kazsó 8 0.31 %
Hardicsa 8 0.31 %
Isztáncs 8 0.31 %
Imreg 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Szécsudvar 7 0.27 %
Kisazar 7 0.27 %
Magyarsas 7 0.27 %
Velejte 7 0.27 %
Borsi 6 0.23 %
Szürnyeg 6 0.23 %
Újhely 5 0.20 %
Nagyruszka 5 0.20 %
Lasztóc 5 0.20 %
Pelejte 5 0.20 %
Csörgő 5 0.20 %
Kiskövesd 4 0.16 %
Bodrogszerdahely 4 0.16 %
Lelesz 4 0.16 %
Perbenyik 4 0.16 %
Nagyazar 4 0.16 %
Biste 4 0.16 %
Bári 3 0.12 %
Zebegnyő 3 0.12 %
Szomotor 3 0.12 %
Ladamóc 3 0.12 %
Cselej 3 0.12 %
Gerenda 3 0.12 %
Csarnahó 3 0.12 %
Zemplénújfalu 3 0.12 %
Visnyó 2 0.08 %
Bacska 2 0.08 %
Véke 2 0.08 %
Kistárkány 2 0.08 %
Nagygéres 2 0.08 %
Rad 2 0.08 %
Bodrogszentmária 2 0.08 %
Bodrogszög 2 0.08 %
Szécsegres 2 0.08 %
Tarnóka 2 0.08 %
Bély 1 0.04 %
Nagytárkány 1 0.04 %
Nagykövesd 1 0.04 %
Nagytoronya 1 0.04 %
Kisgéres 1 0.04 %
Kereplye 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 26.44 %
Kisgéres 381 13.99 %
Nagytárkány 178 6.54 %
Kistárkány 162 5.95 %
Bodrogszerdahely 160 5.88 %
Bodrogszentes 152 5.58 %
Perbenyik 135 4.96 %
Battyán 130 4.77 %
Nagykövesd 107 3.93 %
Bacska 103 3.78 %
Örös 101 3.71 %
Lelesz 100 3.67 %
Zétény 97 3.56 %
Tiszacsernyő 93 3.42 %
Bély 91 3.34 %
Nagygéres 91 3.34 %
Szomotor 79 2.90 %
Borsi 78 2.86 %
Boly 74 2.72 %
Kiskövesd 69 2.53 %
Ladamóc 68 2.50 %
Bári 63 2.31 %
Bodrogszentmária 63 2.31 %
Rad 62 2.28 %
Kisdobra 48 1.76 %
Tőketerebes 47 1.73 %
Bodrogmező 47 1.73 %
Imreg 46 1.69 %
Véke 45 1.65 %
Ágcsernyő 45 1.65 %
Szürnyeg 34 1.25 %
Szőlőske 34 1.25 %
Csarnahó 30 1.10 %
Szolnocska 30 1.10 %
Szinyér 28 1.03 %
Zemplén 25 0.92 %
Újhely 21 0.77 %
Hardicsa 15 0.55 %
Bodrogszög 11 0.40 %
Gálszécs 9 0.33 %
Kistoronya 9 0.33 %
Kozma 6 0.22 %
Alsómihályi 5 0.18 %
Garany 4 0.15 %
Lasztóc 3 0.11 %
Céke 2 0.07 %
Kolbáska 2 0.07 %
Kázmér 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Csörgő 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Kasó 1 0.04 %
Szilvásújfalu 1 0.04 %
Velejte 1 0.04 %
Bacskó 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Legenye 1 0.04 %
Kiszte 1 0.04 %
Szécsegres 1 0.04 %
Nagyruszka 1 0.04 %
Parnó 1 0.04 %
Kisazar 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Magyarsas 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 15.46 %
Kistárkány 269 13.00 %
Kisgéres 269 13.00 %
Nagytárkány 216 10.43 %
Tiszacsernyő 156 7.54 %
Bély 98 4.73 %
Battyán 96 4.64 %
Bacska 92 4.44 %
Bodrogszerdahely 77 3.72 %
Perbenyik 71 3.43 %
Bodrogszentes 68 3.29 %
Lelesz 66 3.19 %
Nagykövesd 63 3.04 %
Borsi 58 2.80 %
Bári 50 2.42 %
Örös 49 2.37 %
Zétény 48 2.32 %
Boly 47 2.27 %
Ágcsernyő 45 2.17 %
Nagygéres 44 2.13 %
Kiskövesd 43 2.08 %
Szomotor 41 1.98 %
Ladamóc 38 1.84 %
Tőketerebes 35 1.69 %
Kisdobra 33 1.59 %
Rad 33 1.59 %
Bodrogmező 31 1.50 %
Véke 28 1.35 %
Bodrogszentmária 26 1.26 %
Imreg 20 0.97 %
Szolnocska 20 0.97 %
Szinyér 17 0.82 %
Zemplén 17 0.82 %
Csarnahó 16 0.77 %
Szőlőske 15 0.72 %
Újhely 11 0.53 %
Gálszécs 8 0.39 %
Bodrogszög 5 0.24 %
Magyarsas 5 0.24 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Kistoronya 5 0.24 %
Parnó 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Céke 4 0.19 %
Nagytoronya 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Csörgő 3 0.14 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Kisazar 3 0.14 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 26.59 %
Gálszécs 406 23.52 %
Parnó 55 3.19 %
Szécskeresztúr 52 3.01 %
Vécse 48 2.78 %
Kozma 46 2.67 %
Dargó 39 2.26 %
Bodzásújlak 38 2.20 %
Alsómihályi 34 1.97 %
Kázmér 26 1.51 %
Kisazar 26 1.51 %
Bacskó 26 1.51 %
Királyhelmec 24 1.39 %
Nagyazar 21 1.22 %
Zebegnyő 21 1.22 %
Garany 21 1.22 %
Céke 20 1.16 %
Kereplye 20 1.16 %
Szécsudvar 19 1.10 %
Szilvásújfalu 18 1.04 %
Tarnóka 17 0.98 %
Magyarizsép 17 0.98 %
Velejte 16 0.93 %
Cselej 15 0.87 %
Csörgő 15 0.87 %
Hardicsa 14 0.81 %
Zemplénújfalu 12 0.70 %
Gerenda 12 0.70 %
Szürnyeg 12 0.70 %
Nagytoronya 11 0.64 %
Pelejte 11 0.64 %
Nagyruszka 11 0.64 %
Gercsely 11 0.64 %
Lasztóc 10 0.58 %
Visnyó 10 0.58 %
Barancs 9 0.52 %
Sztankóc 9 0.52 %
Szomotor 8 0.46 %
Újhely 8 0.46 %
Bodrogszerdahely 8 0.46 %
Tiszacsernyő 8 0.46 %
Battyán 7 0.41 %
Borsi 7 0.41 %
Ágcsernyő 7 0.41 %
Nagytárkány 6 0.35 %
Isztáncs 6 0.35 %
Szécsegres 6 0.35 %
Rad 5 0.29 %
Lelesz 5 0.29 %
Kisdobra 5 0.29 %
Biste 5 0.29 %
Perbenyik 4 0.23 %
Legenye 4 0.23 %
Kasó 4 0.23 %
Nagygéres 4 0.23 %
Kiszte 4 0.23 %
Magyarsas 4 0.23 %
Kolbáska 4 0.23 %
Imreg 4 0.23 %
Örös 3 0.17 %
Bacska 3 0.17 %
Bodrogszentes 3 0.17 %
Kazsó 2 0.12 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 24.04 %
Tiszacsernyő 150 16.03 %
Királyhelmec 123 13.14 %
Ágcsernyő 49 5.24 %
Bodrogszerdahely 32 3.42 %
Lelesz 30 3.21 %
Nagytárkány 30 3.21 %
Kisgéres 28 2.99 %
Tőketerebes 26 2.78 %
Bacska 25 2.67 %
Bély 22 2.35 %
Bodrogszentes 21 2.24 %
Imreg 18 1.92 %
Borsi 16 1.71 %
Örös 14 1.50 %
Perbenyik 14 1.50 %
Gálszécs 13 1.39 %
Szomotor 11 1.18 %
Kisdobra 11 1.18 %
Kistárkány 11 1.18 %
Kozma 10 1.07 %
Nagygéres 10 1.07 %
Vécse 8 0.85 %
Szolnocska 8 0.85 %
Rad 8 0.85 %
Kiskövesd 7 0.75 %
Véke 7 0.75 %
Bodzásújlak 7 0.75 %
Bodrogszentmária 7 0.75 %
Bodrogmező 6 0.64 %
Boly 6 0.64 %
Nagykövesd 6 0.64 %
Legenye 5 0.53 %
Zemplén 5 0.53 %
Gercsely 5 0.53 %
Garany 5 0.53 %
Kázmér 4 0.43 %
Szinyér 4 0.43 %
Szécsudvar 4 0.43 %
Barancs 4 0.43 %
Szőlőske 4 0.43 %
Bári 4 0.43 %
Alsómihályi 3 0.32 %
Csörgő 3 0.32 %
Ladamóc 3 0.32 %
Kisazar 2 0.21 %
Újhely 2 0.21 %
Dargó 2 0.21 %
Parnó 2 0.21 %
Bodrogszög 2 0.21 %
Magyarsas 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Szürnyeg 2 0.21 %
Nagyazar 2 0.21 %
Nagytoronya 2 0.21 %
Kazsó 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Magyarizsép 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Céke 1 0.11 %
Bacskó 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Zétény 1 0.11 %
Szécskeresztúr 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 22.06 %
Gálszécs 23 2.79 %
Vécse 17 2.06 %
Velejte 12 1.45 %
Kasó 10 1.21 %
Zemplénújfalu 9 1.09 %
Királyhelmec 9 1.09 %
Hardicsa 8 0.97 %
Parnó 7 0.85 %
Isztáncs 7 0.85 %
Lasztóc 6 0.73 %
Magyarsas 6 0.73 %
Szécsudvar 6 0.73 %
Céke 6 0.73 %
Magyarizsép 6 0.73 %
Kazsó 5 0.61 %
Bodrogszerdahely 5 0.61 %
Kozma 5 0.61 %
Szilvásújfalu 5 0.61 %
Ágcsernyő 5 0.61 %
Lelesz 5 0.61 %
Alsómihályi 5 0.61 %
Kiszte 4 0.48 %
Gercsely 4 0.48 %
Tiszacsernyő 4 0.48 %
Bodzásújlak 4 0.48 %
Garany 4 0.48 %
Újhely 4 0.48 %
Rad 4 0.48 %
Legenye 3 0.36 %
Kistárkány 3 0.36 %
Szürnyeg 3 0.36 %
Nagytoronya 3 0.36 %
Nagyazar 3 0.36 %
Nagygéres 3 0.36 %
Battyán 3 0.36 %
Bacskó 3 0.36 %
Nagykövesd 2 0.24 %
Bári 2 0.24 %
Dargó 2 0.24 %
Barancs 2 0.24 %
Zebegnyő 2 0.24 %
Szécsegres 2 0.24 %
Biste 2 0.24 %
Boly 2 0.24 %
Nagyruszka 2 0.24 %
Szécskeresztúr 2 0.24 %
Pelejte 2 0.24 %
Csörgő 2 0.24 %
Kázmér 1 0.12 %
Kiskövesd 1 0.12 %
Kisgéres 1 0.12 %
Bacska 1 0.12 %
Bély 1 0.12 %
Borsi 1 0.12 %
Imreg 1 0.12 %
Zemplén 1 0.12 %
Sztankóc 1 0.12 %
Kolbáska 1 0.12 %
Véke 1 0.12 %
Bodrogszentmária 1 0.12 %
Bodrogszentes 1 0.12 %
Cselej 1 0.12 %
Tarnóka 1 0.12 %
Bodrogszög 1 0.12 %
Visnyó 1 0.12 %
Gerenda 1 0.12 %
Nagytárkány 1 0.12 %
Szőlőske 1 0.12 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 15.96 %
Szőlőske 90 10.88 %
Borsi 88 10.64 %
Királyhelmec 77 9.31 %
Bodrogszerdahely 75 9.07 %
Szomotor 45 5.44 %
Tiszacsernyő 44 5.32 %
Gálszécs 38 4.59 %
Battyán 33 3.99 %
Kisgéres 27 3.26 %
Ladamóc 24 2.90 %
Lelesz 22 2.66 %
Nagytárkány 20 2.42 %
Perbenyik 15 1.81 %
Kiskövesd 15 1.81 %
Bodrogszentes 15 1.81 %
Bély 15 1.81 %
Bodrogszentmária 15 1.81 %
Újhely 14 1.69 %
Bári 14 1.69 %
Céke 12 1.45 %
Kistárkány 12 1.45 %
Kistoronya 11 1.33 %
Csörgő 11 1.33 %
Nagykövesd 10 1.21 %
Bodzásújlak 10 1.21 %
Örös 9 1.09 %
Véke 9 1.09 %
Pelejte 8 0.97 %
Szécskeresztúr 8 0.97 %
Zemplén 7 0.85 %
Imreg 7 0.85 %
Alsómihályi 7 0.85 %
Bacska 7 0.85 %
Legenye 6 0.73 %
Magyarsas 6 0.73 %
Kozma 6 0.73 %
Vécse 6 0.73 %
Hardicsa 6 0.73 %
Rad 6 0.73 %
Dargó 5 0.60 %
Boly 5 0.60 %
Bacskó 5 0.60 %
Garany 5 0.60 %
Ágcsernyő 5 0.60 %
Parnó 5 0.60 %
Zemplénújfalu 4 0.48 %
Szolnocska 4 0.48 %
Zétény 4 0.48 %
Lasztóc 4 0.48 %
Csarnahó 4 0.48 %
Velejte 3 0.36 %
Szécsegres 3 0.36 %
Nagyruszka 3 0.36 %
Bodrogmező 3 0.36 %
Kolbáska 3 0.36 %
Gercsely 3 0.36 %
Kisdobra 3 0.36 %
Szécsudvar 3 0.36 %
Szürnyeg 3 0.36 %
Kiszte 3 0.36 %
Kázmér 3 0.36 %
Nagygéres 3 0.36 %
Magyarizsép 3 0.36 %
Gerenda 2 0.24 %
Biste 2 0.24 %
Nagytoronya 2 0.24 %
Szinyér 2 0.24 %
Bodrogszög 1 0.12 %
Kereplye 1 0.12 %
Nagyazar 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Zebegnyő 1 0.12 %
Isztáncs 1 0.12 %
Szilvásújfalu 1 0.12 %
Cselej 1 0.12 %
Visnyó 1 0.12 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 11.44 %
Gálszécs 72 5.88 %
Parnó 20 1.63 %
Kozma 18 1.47 %
Alsómihályi 18 1.47 %
Garany 18 1.47 %
Bacskó 14 1.14 %
Magyarizsép 11 0.90 %
Királyhelmec 11 0.90 %
Lasztóc 10 0.82 %
Tiszacsernyő 9 0.74 %
Bodzásújlak 9 0.74 %
Hardicsa 9 0.74 %
Dargó 9 0.74 %
Kisazar 7 0.57 %
Vécse 7 0.57 %
Szécsudvar 7 0.57 %
Legenye 7 0.57 %
Kiszte 6 0.49 %
Nagyazar 6 0.49 %
Szécskeresztúr 6 0.49 %
Nagytoronya 5 0.41 %
Nagytárkány 5 0.41 %
Magyarsas 5 0.41 %
Szürnyeg 5 0.41 %
Zemplénújfalu 4 0.33 %
Újhely 4 0.33 %
Kázmér 4 0.33 %
Szilvásújfalu 4 0.33 %
Céke 3 0.25 %
Velejte 3 0.25 %
Nagygéres 3 0.25 %
Kasó 3 0.25 %
Zebegnyő 3 0.25 %
Bély 3 0.25 %
Lelesz 3 0.25 %
Tarnóka 3 0.25 %
Bodrogszentes 3 0.25 %
Véke 3 0.25 %
Csörgő 3 0.25 %
Szécsegres 3 0.25 %
Szomotor 3 0.25 %
Isztáncs 3 0.25 %
Bodrogszerdahely 3 0.25 %
Szőlőske 2 0.16 %
Nagyruszka 2 0.16 %
Bári 2 0.16 %
Pelejte 2 0.16 %
Borsi 2 0.16 %
Nagykövesd 2 0.16 %
Bodrogszentmária 2 0.16 %
Visnyó 2 0.16 %
Battyán 2 0.16 %
Kisgéres 2 0.16 %
Szolnocska 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Kolbáska 2 0.16 %
Sztankóc 2 0.16 %
Örös 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Kiskövesd 2 0.16 %
Rad 1 0.08 %
Csarnahó 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Ágcsernyő 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kereplye 1 0.08 %
Kazsó 1 0.08 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 17.13 %
Tőketerebes 297 15.14 %
Kisazar 94 4.79 %
Szécskeresztúr 87 4.43 %
Dargó 78 3.98 %
Nagyazar 53 2.70 %
Kereplye 48 2.45 %
Vécse 39 1.99 %
Parnó 35 1.78 %
Kozma 33 1.68 %
Zebegnyő 28 1.43 %
Alsómihályi 25 1.27 %
Bacskó 21 1.07 %
Tarnóka 20 1.02 %
Bodzásújlak 19 0.97 %
Sztankóc 19 0.97 %
Magyarsas 17 0.87 %
Magyarizsép 17 0.87 %
Hardicsa 17 0.87 %
Szilvásújfalu 17 0.87 %
Cselej 17 0.87 %
Csörgő 16 0.82 %
Garany 16 0.82 %
Szécsudvar 16 0.82 %
Királyhelmec 15 0.76 %
Velejte 14 0.71 %
Gerenda 13 0.66 %
Nagyruszka 12 0.61 %
Céke 12 0.61 %
Visnyó 11 0.56 %
Lasztóc 10 0.51 %
Bodrogszerdahely 9 0.46 %
Pelejte 9 0.46 %
Nagytoronya 9 0.46 %
Kázmér 9 0.46 %
Tiszacsernyő 9 0.46 %
Barancs 8 0.41 %
Kiszte 8 0.41 %
Lelesz 8 0.41 %
Isztáncs 7 0.36 %
Nagytárkány 7 0.36 %
Kolbáska 7 0.36 %
Véke 7 0.36 %
Zemplénújfalu 7 0.36 %
Gercsely 6 0.31 %
Szomotor 6 0.31 %
Nagygéres 6 0.31 %
Újhely 5 0.25 %
Bodrogszentmária 5 0.25 %
Biste 5 0.25 %
Legenye 5 0.25 %
Battyán 5 0.25 %
Szécsegres 5 0.25 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Borsi 4 0.20 %
Perbenyik 4 0.20 %
Szürnyeg 3 0.15 %
Bodrogmező 3 0.15 %
Imreg 3 0.15 %
Bély 3 0.15 %
Bodrogszentes 3 0.15 %
Bacska 2 0.10 %
Bári 2 0.10 %
Nagykövesd 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kistoronya 2 0.10 %
Kasó 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Kisgéres 2 0.10 %
Zétény 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 16.92 %
Bély 80 9.33 %
Királyhelmec 70 8.17 %
Gálszécs 57 6.65 %
Tiszacsernyő 56 6.53 %
Kisgéres 31 3.62 %
Battyán 29 3.38 %
Nagytárkány 25 2.92 %
Kistárkány 21 2.45 %
Alsómihályi 20 2.33 %
Kozma 19 2.22 %
Borsi 17 1.98 %
Bodrogszerdahely 17 1.98 %
Véke 17 1.98 %
Nagygéres 14 1.63 %
Szomotor 14 1.63 %
Csörgő 13 1.52 %
Lelesz 13 1.52 %
Kisdobra 12 1.40 %
Bodzásújlak 12 1.40 %
Szécskeresztúr 12 1.40 %
Parnó 11 1.28 %
Céke 11 1.28 %
Hardicsa 11 1.28 %
Dargó 9 1.05 %
Szilvásújfalu 8 0.93 %
Velejte 8 0.93 %
Bodrogszentes 8 0.93 %
Lasztóc 7 0.82 %
Bacskó 7 0.82 %
Ágcsernyő 7 0.82 %
Imreg 6 0.70 %
Bodrogszentmária 6 0.70 %
Kolbáska 6 0.70 %
Zétény 6 0.70 %
Perbenyik 6 0.70 %
Gercsely 6 0.70 %
Örös 6 0.70 %
Garany 6 0.70 %
Nagytoronya 6 0.70 %
Biste 5 0.58 %
Szőlőske 5 0.58 %
Nagyazar 5 0.58 %
Kázmér 5 0.58 %
Bodrogszög 5 0.58 %
Magyarsas 5 0.58 %
Zemplénújfalu 5 0.58 %
Isztáncs 5 0.58 %
Magyarizsép 5 0.58 %
Szolnocska 4 0.47 %
Nagykövesd 4 0.47 %
Legenye 4 0.47 %
Vécse 4 0.47 %
Bacska 4 0.47 %
Zebegnyő 4 0.47 %
Gerenda 4 0.47 %
Kisazar 4 0.47 %
Bodrogmező 3 0.35 %
Kiskövesd 3 0.35 %
Rad 3 0.35 %
Szürnyeg 3 0.35 %
Boly 3 0.35 %
Újhely 3 0.35 %
Ladamóc 3 0.35 %
Szécsudvar 3 0.35 %
Pelejte 3 0.35 %
Tarnóka 2 0.23 %
Bári 2 0.23 %
Cselej 2 0.23 %
Kereplye 2 0.23 %
Barancs 1 0.12 %
Sztankóc 1 0.12 %
Szécsegres 1 0.12 %
Nagyruszka 1 0.12 %
Szinyér 1 0.12 %
Kasó 1 0.12 %
Zemplén 1 0.12 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 42.24 %
Vécse 74 3.26 %
Gálszécs 68 3.00 %
Garany 58 2.56 %
Nagyruszka 46 2.03 %
Hardicsa 33 1.46 %
Alsómihályi 33 1.46 %
Bodzásújlak 31 1.37 %
Parnó 31 1.37 %
Céke 28 1.23 %
Zemplénújfalu 26 1.15 %
Kozma 24 1.06 %
Velejte 21 0.93 %
Kiszte 18 0.79 %
Királyhelmec 17 0.75 %
Gercsely 17 0.75 %
Magyarizsép 16 0.71 %
Pelejte 15 0.66 %
Imreg 15 0.66 %
Kasó 15 0.66 %
Magyarsas 14 0.62 %
Szürnyeg 14 0.62 %
Kázmér 13 0.57 %
Isztáncs 13 0.57 %
Kisazar 12 0.53 %
Legenye 11 0.49 %
Barancs 11 0.49 %
Csörgő 10 0.44 %
Szécsegres 9 0.40 %
Biste 9 0.40 %
Kolbáska 9 0.40 %
Bodrogszerdahely 9 0.40 %
Szécskeresztúr 9 0.40 %
Dargó 9 0.40 %
Lasztóc 8 0.35 %
Lelesz 8 0.35 %
Tiszacsernyő 7 0.31 %
Gerenda 7 0.31 %
Szécsudvar 7 0.31 %
Kisgéres 7 0.31 %
Nagytoronya 6 0.26 %
Bacskó 6 0.26 %
Bári 6 0.26 %
Bély 6 0.26 %
Szilvásújfalu 6 0.26 %
Bacska 5 0.22 %
Kazsó 5 0.22 %
Borsi 5 0.22 %
Tarnóka 5 0.22 %
Ladamóc 4 0.18 %
Ágcsernyő 4 0.18 %
Újhely 4 0.18 %
Kistoronya 4 0.18 %
Nagyazar 3 0.13 %
Nagykövesd 3 0.13 %
Szomotor 3 0.13 %
Zétény 2 0.09 %
Battyán 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kereplye 2 0.09 %
Nagytárkány 2 0.09 %
Bodrogszentes 1 0.04 %
Zebegnyő 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Zemplén 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Kisdobra 1 0.04 %
Nagygéres 1 0.04 %
Kistárkány 1 0.04 %
Szőlőske 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Véke 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 29.17 %
Gálszécs 71 2.58 %
Garany 42 1.53 %
Vécse 38 1.38 %
Hardicsa 35 1.27 %
Bodzásújlak 31 1.13 %
Kiszte 29 1.05 %
Zemplénújfalu 27 0.98 %
Parnó 24 0.87 %
Kozma 22 0.80 %
Pelejte 21 0.76 %
Magyarsas 19 0.69 %
Alsómihályi 18 0.65 %
Velejte 17 0.62 %
Céke 17 0.62 %
Nagyruszka 14 0.51 %
Cselej 14 0.51 %
Szilvásújfalu 14 0.51 %
Szécskeresztúr 13 0.47 %
Királyhelmec 13 0.47 %
Imreg 13 0.47 %
Kazsó 12 0.44 %
Kázmér 11 0.40 %
Csörgő 11 0.40 %
Dargó 10 0.36 %
Gercsely 10 0.36 %
Isztáncs 10 0.36 %
Szomotor 9 0.33 %
Tiszacsernyő 9 0.33 %
Szécsegres 8 0.29 %
Újhely 8 0.29 %
Bodrogszerdahely 8 0.29 %
Kolbáska 8 0.29 %
Borsi 8 0.29 %
Legenye 8 0.29 %
Szürnyeg 6 0.22 %
Nagytoronya 6 0.22 %
Kistoronya 6 0.22 %
Barancs 6 0.22 %
Zebegnyő 5 0.18 %
Magyarizsép 5 0.18 %
Bári 5 0.18 %
Nagytárkány 5 0.18 %
Gerenda 5 0.18 %
Szécsudvar 5 0.18 %
Kisazar 4 0.15 %
Kistárkány 4 0.15 %
Kasó 4 0.15 %
Lasztóc 4 0.15 %
Lelesz 4 0.15 %
Battyán 4 0.15 %
Kiskövesd 3 0.11 %
Bacskó 3 0.11 %
Kereplye 3 0.11 %
Nagyazar 3 0.11 %
Rad 3 0.11 %
Biste 3 0.11 %
Tarnóka 3 0.11 %
Kisgéres 3 0.11 %
Csarnahó 2 0.07 %
Ágcsernyő 2 0.07 %
Perbenyik 2 0.07 %
Nagygéres 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Véke 2 0.07 %
Kisdobra 1 0.04 %
Bodrogszög 1 0.04 %
Ladamóc 1 0.04 %
Szinyér 1 0.04 %
Zétény 1 0.04 %
Örös 1 0.04 %
Sztankóc 1 0.04 %
Bodrogszentmária 1 0.04 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 38.15 %
Szomotor 164 7.77 %
Tiszacsernyő 163 7.73 %
Tőketerebes 154 7.30 %
Lelesz 113 5.36 %
Bodrogszerdahely 108 5.12 %
Bodrogszentmária 108 5.12 %
Zétény 106 5.02 %
Ágcsernyő 99 4.69 %
Kisgéres 84 3.98 %
Bély 79 3.74 %
Bodrogszentes 78 3.70 %
Kistárkány 76 3.60 %
Magyarsas 75 3.55 %
Perbenyik 74 3.51 %
Kisdobra 64 3.03 %
Nagytárkány 64 3.03 %
Nagygéres 59 2.80 %
Rad 51 2.42 %
Véke 45 2.13 %
Battyán 45 2.13 %
Borsi 44 2.09 %
Boly 41 1.94 %
Ladamóc 40 1.90 %
Garany 33 1.56 %
Nagykövesd 33 1.56 %
Örös 32 1.52 %
Bári 31 1.47 %
Szürnyeg 30 1.42 %
Bodrogmező 27 1.28 %
Imreg 25 1.18 %
Céke 22 1.04 %
Gálszécs 22 1.04 %
Bacska 21 1.00 %
Kiskövesd 20 0.95 %
Csarnahó 19 0.90 %
Csörgő 19 0.90 %
Szolnocska 17 0.81 %
Zemplén 17 0.81 %
Parnó 17 0.81 %
Szinyér 14 0.66 %
Szőlőske 13 0.62 %
Újhely 13 0.62 %
Velejte 11 0.52 %
Hardicsa 10 0.47 %
Bacskó 10 0.47 %
Pelejte 8 0.38 %
Bodrogszög 8 0.38 %
Gercsely 7 0.33 %
Nagytoronya 7 0.33 %
Kistoronya 6 0.28 %
Nagyruszka 6 0.28 %
Zemplénújfalu 6 0.28 %
Kolbáska 6 0.28 %
Cselej 5 0.24 %
Legenye 4 0.19 %
Szilvásújfalu 4 0.19 %
Kázmér 4 0.19 %
Magyarizsép 3 0.14 %
Alsómihályi 3 0.14 %
Kiszte 3 0.14 %
Biste 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Isztáncs 2 0.09 %
Kisazar 2 0.09 %
Kozma 1 0.05 %
Dargó 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 17.88 %
Bodrogszentes 167 13.51 %
Tőketerebes 156 12.62 %
Kisgéres 69 5.58 %
Rad 50 4.05 %
Tiszacsernyő 46 3.72 %
Lelesz 45 3.64 %
Bodrogszerdahely 43 3.48 %
Gálszécs 41 3.32 %
Bacska 32 2.59 %
Zétény 32 2.59 %
Szomotor 32 2.59 %
Bodrogszentmária 31 2.51 %
Battyán 31 2.51 %
Perbenyik 31 2.51 %
Bély 30 2.43 %
Boly 27 2.18 %
Szolnocska 25 2.02 %
Kisdobra 22 1.78 %
Nagytárkány 22 1.78 %
Szilvásújfalu 21 1.70 %
Véke 21 1.70 %
Kistárkány 21 1.70 %
Garany 20 1.62 %
Borsi 19 1.54 %
Nagykövesd 19 1.54 %
Nagygéres 18 1.46 %
Kiskövesd 18 1.46 %
Örös 17 1.38 %
Ágcsernyő 16 1.29 %
Vécse 15 1.21 %
Szinyér 15 1.21 %
Bodrogmező 14 1.13 %
Kozma 14 1.13 %
Magyarizsép 14 1.13 %
Hardicsa 11 0.89 %
Szőlőske 10 0.81 %
Alsómihályi 10 0.81 %
Ladamóc 10 0.81 %
Lasztóc 10 0.81 %
Imreg 9 0.73 %
Bodzásújlak 7 0.57 %
Nagyazar 7 0.57 %
Szürnyeg 7 0.57 %
Újhely 7 0.57 %
Szécskeresztúr 7 0.57 %
Zemplénújfalu 6 0.49 %
Barancs 6 0.49 %
Magyarsas 5 0.40 %
Szécsegres 5 0.40 %
Céke 5 0.40 %
Zemplén 5 0.40 %
Csörgő 5 0.40 %
Gercsely 5 0.40 %
Nagytoronya 5 0.40 %
Bodrogszög 5 0.40 %
Csarnahó 4 0.32 %
Bári 4 0.32 %
Cselej 4 0.32 %
Kolbáska 4 0.32 %
Nagyruszka 4 0.32 %
Szécsudvar 3 0.24 %
Visnyó 3 0.24 %
Bacskó 3 0.24 %
Legenye 2 0.16 %
Velejte 2 0.16 %
Kazsó 2 0.16 %
Kázmér 2 0.16 %
Biste 2 0.16 %
Kasó 2 0.16 %
Parnó 2 0.16 %
Isztáncs 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Dargó 1 0.08 %
Gerenda 1 0.08 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.06 %
Kisgéres 184 7.85 %
Nagytárkány 96 4.09 %
Kistárkány 80 3.41 %
Bodrogszerdahely 79 3.37 %
Bacska 69 2.94 %
Perbenyik 67 2.86 %
Borsi 63 2.69 %
Battyán 63 2.69 %
Bodrogszentmária 62 2.64 %
Ladamóc 58 2.47 %
Nagykövesd 56 2.39 %
Zétény 53 2.26 %
Bély 53 2.26 %
Bári 51 2.17 %
Boly 47 2.00 %
Lelesz 47 2.00 %
Rad 46 1.96 %
Tiszacsernyő 44 1.88 %
Szomotor 42 1.79 %
Bodrogszentes 39 1.66 %
Nagygéres 38 1.62 %
Örös 37 1.58 %
Imreg 33 1.41 %
Bodrogmező 29 1.24 %
Kiskövesd 27 1.15 %
Tőketerebes 26 1.11 %
Kisdobra 25 1.07 %
Szőlőske 25 1.07 %
Ágcsernyő 23 0.98 %
Véke 22 0.94 %
Csarnahó 20 0.85 %
Szolnocska 17 0.72 %
Zemplén 17 0.72 %
Szinyér 17 0.72 %
Újhely 11 0.47 %
Bodrogszög 6 0.26 %
Gálszécs 6 0.26 %
Garany 5 0.21 %
Isztáncs 5 0.21 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 19.47 %
Gálszécs 37 5.18 %
Vécse 13 1.82 %
Parnó 11 1.54 %
Tiszacsernyő 10 1.40 %
Királyhelmec 10 1.40 %
Bacskó 9 1.26 %
Kozma 9 1.26 %
Céke 8 1.12 %
Alsómihályi 7 0.98 %
Garany 7 0.98 %
Szécskeresztúr 5 0.70 %
Bodzásújlak 5 0.70 %
Borsi 5 0.70 %
Hardicsa 5 0.70 %
Magyarsas 5 0.70 %
Zemplénújfalu 5 0.70 %
Nagyruszka 4 0.56 %
Kolbáska 4 0.56 %
Rad 4 0.56 %
Kisgéres 4 0.56 %
Nagyazar 4 0.56 %
Kistárkány 4 0.56 %
Tarnóka 4 0.56 %
Pelejte 4 0.56 %
Sztankóc 4 0.56 %
Bodrogszerdahely 4 0.56 %
Ágcsernyő 3 0.42 %
Lelesz 3 0.42 %
Bodrogszentes 3 0.42 %
Nagytoronya 3 0.42 %
Kázmér 3 0.42 %
Dargó 3 0.42 %
Lasztóc 3 0.42 %
Véke 3 0.42 %
Cselej 3 0.42 %
Battyán 3 0.42 %
Bacska 3 0.42 %
Kasó 3 0.42 %
Bély 2 0.28 %
Gercsely 2 0.28 %
Gerenda 2 0.28 %
Bodrogszentmária 2 0.28 %
Magyarizsép 2 0.28 %
Csörgő 2 0.28 %
Kisdobra 2 0.28 %
Szécsudvar 2 0.28 %
Barancs 2 0.28 %
Isztáncs 2 0.28 %
Szomotor 2 0.28 %
Kisazar 2 0.28 %
Szürnyeg 2 0.28 %
Szilvásújfalu 2 0.28 %
Nagygéres 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Örös 1 0.14 %
Legenye 1 0.14 %
Kiszte 1 0.14 %
Velejte 1 0.14 %
Kazsó 1 0.14 %
Bodrogmező 1 0.14 %
Szőlőske 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Csarnahó 1 0.14 %
Zebegnyő 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Imreg 1 0.14 %
Bári 1 0.14 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 26.77 %
Gálszécs 160 6.08 %
Céke 120 4.56 %
Magyarsas 101 3.84 %
Királyhelmec 87 3.31 %
Parnó 79 3.00 %
Szilvásújfalu 77 2.93 %
Bacskó 69 2.62 %
Borsi 66 2.51 %
Bodzásújlak 65 2.47 %
Magyarizsép 64 2.43 %
Szürnyeg 61 2.32 %
Lasztóc 59 2.24 %
Hardicsa 58 2.21 %
Kolbáska 55 2.09 %
Vécse 54 2.05 %
Garany 52 1.98 %
Kozma 50 1.90 %
Zemplénújfalu 48 1.83 %
Szécskeresztúr 39 1.48 %
Nagyruszka 36 1.37 %
Tiszacsernyő 35 1.33 %
Csörgő 34 1.29 %
Imreg 34 1.29 %
Kiszte 33 1.25 %
Kisazar 32 1.22 %
Bodrogszerdahely 32 1.22 %
Alsómihályi 32 1.22 %
Velejte 27 1.03 %
Szécsudvar 25 0.95 %
Nagytoronya 23 0.87 %
Dargó 23 0.87 %
Gercsely 21 0.80 %
Barancs 20 0.76 %
Pelejte 20 0.76 %
Nagyazar 20 0.76 %
Bodrogszentes 20 0.76 %
Kázmér 19 0.72 %
Kisdobra 19 0.72 %
Cselej 18 0.68 %
Bári 16 0.61 %
Szomotor 16 0.61 %
Kasó 15 0.57 %
Újhely 15 0.57 %
Kereplye 15 0.57 %
Szőlőske 15 0.57 %
Bodrogmező 14 0.53 %
Perbenyik 14 0.53 %
Csarnahó 14 0.53 %
Bodrogszentmária 14 0.53 %
Visnyó 14 0.53 %
Lelesz 14 0.53 %
Bély 13 0.49 %
Kistoronya 13 0.49 %
Szolnocska 11 0.42 %
Biste 11 0.42 %
Kazsó 10 0.38 %
Isztáncs 9 0.34 %
Szécsegres 9 0.34 %
Nagytárkány 9 0.34 %
Kisgéres 8 0.30 %
Kiskövesd 7 0.27 %
Legenye 7 0.27 %
Gerenda 7 0.27 %
Battyán 6 0.23 %
Bodrogszög 6 0.23 %
Kistárkány 5 0.19 %
Ágcsernyő 5 0.19 %
Zemplén 5 0.19 %
Zebegnyő 5 0.19 %
Ladamóc 5 0.19 %
Zétény 5 0.19 %
Véke 4 0.15 %
Boly 4 0.15 %
Rad 4 0.15 %
Nagygéres 3 0.11 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 34.83 %
Tőketerebes 250 17.56 %
Szécskeresztúr 96 6.74 %
Nagyazar 39 2.74 %
Parnó 36 2.53 %
Kisazar 32 2.25 %
Vécse 30 2.11 %
Bacskó 27 1.90 %
Dargó 27 1.90 %
Tarnóka 23 1.62 %
Nagyruszka 21 1.47 %
Kozma 18 1.26 %
Cselej 17 1.19 %
Alsómihályi 16 1.12 %
Garany 16 1.12 %
Zebegnyő 14 0.98 %
Királyhelmec 13 0.91 %
Magyarizsép 13 0.91 %
Gerenda 12 0.84 %
Szécsudvar 12 0.84 %
Hardicsa 11 0.77 %
Velejte 11 0.77 %
Visnyó 10 0.70 %
Pelejte 10 0.70 %
Szilvásújfalu 10 0.70 %
Szécsegres 9 0.63 %
Kolbáska 9 0.63 %
Zemplénújfalu 8 0.56 %
Kereplye 7 0.49 %
Csörgő 7 0.49 %
Barancs 6 0.42 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Tiszacsernyő 5 0.35 %
Kázmér 5 0.35 %
Lasztóc 5 0.35 %
Szürnyeg 4 0.28 %
Céke 4 0.28 %
Nagytoronya 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Sztankóc 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 52.09 %
Tiszacsernyő 290 13.46 %
Lelesz 181 8.40 %
Szomotor 154 7.15 %
Nagytárkány 137 6.36 %
Bély 126 5.85 %
Bodrogszerdahely 121 5.62 %
Kisgéres 116 5.39 %
Kistárkány 115 5.34 %
Perbenyik 91 4.22 %
Zétény 87 4.04 %
Bodrogszentes 84 3.90 %
Kisdobra 79 3.67 %
Nagygéres 77 3.57 %
Bodrogszentmária 76 3.53 %
Battyán 69 3.20 %
Örös 60 2.79 %
Tőketerebes 60 2.79 %
Borsi 55 2.55 %
Rad 52 2.41 %
Nagykövesd 49 2.27 %
Bacska 49 2.27 %
Ágcsernyő 46 2.14 %
Boly 44 2.04 %
Zemplén 41 1.90 %
Véke 37 1.72 %
Bodrogmező 31 1.44 %
Ladamóc 28 1.30 %
Bári 25 1.16 %
Kiskövesd 25 1.16 %
Csarnahó 22 1.02 %
Szinyér 19 0.88 %
Szolnocska 18 0.84 %
Imreg 18 0.84 %
Szőlőske 16 0.74 %
Vécse 14 0.65 %
Újhely 13 0.60 %
Bodrogszög 10 0.46 %
Gálszécs 10 0.46 %
Alsómihályi 9 0.42 %
Kistoronya 6 0.28 %
Gercsely 5 0.23 %
Kázmér 5 0.23 %
Pelejte 5 0.23 %
Csörgő 5 0.23 %
Lasztóc 5 0.23 %
Kereplye 5 0.23 %
Legenye 5 0.23 %
Velejte 5 0.23 %
Szécsudvar 4 0.19 %
Kozma 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Hardicsa 4 0.19 %
Nagytoronya 4 0.19 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Kolbáska 3 0.14 %
Nagyruszka 3 0.14 %
Céke 3 0.14 %
Szécskeresztúr 3 0.14 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Garany 2 0.09 %
Biste 2 0.09 %
Zebegnyő 2 0.09 %
Barancs 2 0.09 %
Zemplénújfalu 2 0.09 %
Dargó 2 0.09 %
Bacskó 1 0.05 %
Nagyazar 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Szécsegres 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Parnó 1 0.05 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 14.05 %
Parnó 237 11.85 %
Gálszécs 90 4.50 %
Bacskó 60 3.00 %
Magyarsas 57 2.85 %
Kozma 34 1.70 %
Magyarizsép 32 1.60 %
Kolbáska 27 1.35 %
Alsómihályi 24 1.20 %
Dargó 24 1.20 %
Vécse 22 1.10 %
Hardicsa 22 1.10 %
Garany 22 1.10 %
Szécskeresztúr 21 1.05 %
Szécsudvar 21 1.05 %
Bodzásújlak 19 0.95 %
Kiszte 18 0.90 %
Visnyó 17 0.85 %
Királyhelmec 16 0.80 %
Csörgő 16 0.80 %
Zemplénújfalu 14 0.70 %
Zebegnyő 14 0.70 %
Nagytoronya 14 0.70 %
Céke 13 0.65 %
Gerenda 11 0.55 %
Barancs 11 0.55 %
Lasztóc 11 0.55 %
Kisazar 10 0.50 %
Nagyruszka 9 0.45 %
Kasó 8 0.40 %
Cselej 8 0.40 %
Kereplye 8 0.40 %
Kázmér 8 0.40 %
Gercsely 7 0.35 %
Bodrogszerdahely 6 0.30 %
Tiszacsernyő 6 0.30 %
Biste 6 0.30 %
Velejte 6 0.30 %
Borsi 6 0.30 %
Bodrogszentes 6 0.30 %
Sztankóc 5 0.25 %
Nagyazar 5 0.25 %
Szilvásújfalu 5 0.25 %
Kisdobra 5 0.25 %
Szomotor 5 0.25 %
Battyán 5 0.25 %
Örös 4 0.20 %
Lelesz 4 0.20 %
Újhely 4 0.20 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Bodrogszög 3 0.15 %
Nagygéres 3 0.15 %
Nagytárkány 3 0.15 %
Bély 3 0.15 %
Perbenyik 3 0.15 %
Rad 3 0.15 %
Tarnóka 2 0.10 %
Kistárkány 2 0.10 %
Szőlőske 2 0.10 %
Kazsó 2 0.10 %
Bodrogszentmária 2 0.10 %
Bodrogmező 1 0.05 %
Kisgéres 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Pelejte 1