SK
RS
.....

Bátka

Község

címer zászló
467 98% magyar 1910
652 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bátka
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bátka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Bátkai-erdő, Ganajdok, Jóna, (Kis Csuka-puszta), Nagy Csuka-puszta
Koordináták:
48.38049698, 20.16638374
Terület:
12,02 km2
Rang:
község
Népesség:
900
Tszf. magasság:
182 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98021
Település kód:
514519
Szervezeti azonosító:
318604
Adóazonosító:
2021293197

A község a Gömöri-medence és a Balog-völgy középső részén, a Bátkai-dombság északkeleti lábánál fekszik, a 16-os országos főút mentén, Rimaszombattól 12 km-re keletre, Tornaljától 15 km-re nyugatra, Rimaszécstől 11 km-re északnyugatra. A Balog-völgy 2. legnépesebb, központi községe, elődközségei, Alsóbátka és a tőle északra fekvő Felsőbátka mára teljesen egybeépültek. Itt keresztezi az 16-os utat a Balog-völgyön végighaladó, Újvásárt (24 km) Rimaszéccsel összekötő országút. Határa 175-300 méteres magasságban fekvő, nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, délnyugati határa mentén egyetlen nagyobb erdőterülettel (Bátkai-erdő). Délnyugatról Szútor, északnyugatról Balogtamási, északkeletről Rakottyás, keletről (rövid szakaszon) Kálosa, Dúlháza és Zsíp, délről (pár méteres szakaszon) Balogújfalu községekkel határos. Északkeleti határának egy részét a 16-os főút vonala alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1906-ban alakult Alsóbátka és Felsőbátka községek egyesítésével. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1964-1990 között hozzá tartozott Dúlháza. Területe 1950 után 3,1 %-al gyarapodott (11,75 km²-ről 12,02 km²-re) amikor Rakottyás határának egy részét Bátkához csatolták.

Népesség

1910-ben 475, 1921-ben 406, 1938-ban pedig 399, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Mint központi községnek, a 20. század második felében népességszáma megduplázódott, majd 1991-2011 között további egyhatodával nő˜tt (824 főről 968-ra). Túlnyomó magyar többségét (72,3 %) napjainkig megőrizte, a szlovákok aránya 1991-2011 között 18,6%-ról 21,3 %-ra nőtt. A lakosság 23,8 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság többsége 2011-ben is református vallású, de arányuk 1921-hez képest 77 %-ról 46,4 %-ra csökkent, a római katolikusok aránya ugyanakkor 15,8 %-ról 29,4 %-ra nőtt.

Történelem

1294-ben említik először, de a település valószínűleg a 11. század végén létesült, a balogmelléki közös birtoklású várföld legkorábbi helységeként. Neve török eredetű személynévből származik. Lakossága a kezdetektől magyar nemzetiségű volt. Felsőbátka 1294-ben keletkezett azon a területen, melyet Tumbold Krispin kapott adományként. Első említése 1341-ben történt. 1414-ben Alsóbátkát "Also Bathka", Felsőbátkát "Felseubathka" néven említik. A bitokos Bátky családot 1294-től említik az oklevelek. Alsóbátka családjai közül 1389-ből a Myke család, 1550-ből pedig a Csont, a Fejes, a Gál, a Mács, a Szívos család ismert. A felsőbátkai családok közül a Vass családot érdemes megemlíteni. Alsóbátkában kevés nemes volt, itt főleg jobbágyok éltek, közülük emelkedett a nemesek közé a Szívos-család 1690-ben. Alsóbátkában hosszabb ideig a Kállay, a Bakos, a Szentmiklósi és a Bornemissza családnak voltak birtokai. Felsőbátka ezzel szemben úgynevezett kuriális falu volt, ahol jobbágyság alig élt, hanem inkább kisebb birtokokon gazdálkodó birtokosok. Külön ki kell emelni a Bornemissza családot, amely a második világháborúig volt birtokos a faluban. Mindkét falu lakossága református hitre tért a 16. században. A török támadások (első alkalommal 1566-ban) következtében a lakosság száma csökkent, 1715-ben csak 9 család lakott a településen. 1828-ban Alsóbátka 58 házában 497 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Felsőbátkának 19 háza volt 159 lakossal. 1855-1860 között itt működött Ľudovít Kubáni szlovák költő és drámaíró. Alsó- és Felsőbátkát 1906-ban Bátka néven egyesítették, ekkor körjegyzőségi székhely volt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, majd 1938-45 között újra Magyarországhoz csatolták. A szocializmus idején központi községnek számított, egészségügyi központ is létesült itt, anyakönyvi hivatalához ma is 5 környékbeli község tartozik. 1990-ig Dúlháza közigazgatásilag is Bátkához tartozott. Állami gazdasága és vasmegmunkáló kisüzeme a rendszerváltás után megszűnt.

Mai jelentősége

A községbenban magyar-szlovák tanítási nyelvű általános iskola működik. Határában napkollektoros erőmű, halastó és mezőgazdasági repülőtér található. Református temploma 1808-ban épült klasszicista stílusban, a Bornemissza-kúria a 17. században, a neoklasszicista Bornemissza-kastély pedig 1895-ben épült. Katolikus templomát 2008-ban építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÁTKA. alsó Bátka. Elegyes falu Gömör Vármegyében, birtokosai több Uraságok, határbéli földgye termékeny, de tsekély legelője van, Rimaszombat piatzozásának helye, egy mértföldnyire, fája tűzre kevés, kaposztája, gyümöltsös kertyei jók, második Osztálybéli. BÁTKA. Felső Bátka. Magyar falu Gömör Vármegyében, Cziko, és más Uraknak birtokában, lakosai katolikusok, és reformátusok, kies helyen fekszik, középszerű tulajdonságai szerént, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Bátka, magyar falu, Gömör- és Kis-Honth egyesült vgyékben, ut. p. Rimaszombathoz 1 mfdnyire: 28 kath., 473 ref., 28 evang. lak. Határa nagyobb részt sík és termékeny; rétjei a Balogh mentében jók; tölgyes erdeje derék. Itt számos nemesség lakik. F. u. többen. Felső-Bátka, magyar falu, Gömör- és Kis-Honth egyesült vgyékben, a Balogh vize mellett: 103 kath., 38 ref., 10 evang. lak. Határa hasonlit az Alsó-Bátkaiéhoz. Kastély. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat. Felső-Bátka, magyar falu, Gömör- és Kis-Honth egyesült vgyékben, a Balogh vize mellett: 103 kath., 38 ref., 10 evang. lak. Határa hasonlit az Alsó-Bátkaiéhoz. Kastély. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsóbátka és Felsőbátka, két község egyesítéséből alakult magyar kisközség, 109 házzal és 491 ev. ref. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. A XV. században egy község volt, melyet 1411-ben, a mikor a Bátkay család volt az ura, Bathka néven találunk említve. 1427-ben Bakthka, 1466-ban pedig Baathka alakban fordul elő az egykorú oklevelekben. Ez időtájt a Kállay család a birtokosa. Később a gróf de La Motte és a minaji Bornemisza család a község földesura s ez utóbbi ma is egyik birtokosa; kívüle birtokosok még e községben Hevessy Béla és Hoffmann Frigyesné. A Bakosalja dűlőnév az egyik régi birtokosának emlékét tartja fenn. A községben református templom van, melynek építési ideje ismeretlen. Felsőbátkán csinos úrilak és érdekes külsejű nemesi kúria van. Az előbbi új épület, melyet 1895-ben Bornemisza István építtetett; ebben jelenleg Bornemisza Elemér lakik. A másik a Bornemisza család ősi kúriája, melyet a család még a XVII. század elején építtetett; ez most a Bornemisza László alispáné. Ide tartoznak Alsócsuka, Felsőcsuka és Dáromvölgy puszták. A községnek saját postája van, távírója és vasúti állomása pedig Rimaszécs.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bátka. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Csukapuszta. A község területe 2042 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 399.

Bényei István

1835
Bátka - megszületett

Mács József

1931. 4. 18.
Bátka - megszületett
2017. 9. 15.
Bátka Szülőfalujában eltemették.
Névelőfordulások
1341
Felbatka
1414
Also Bathka
1427
Bakthka
1466
Baathka
1882
Alsóbátka és Felsőbátka,
1895
Alsóbátka és Felsőbátka,
1907
Bátka,
1920
Batka,
1927
Bátka
1994
Bátka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bátka (Bátka) 161
Telefon: 0475697101
Fax: 0475811683

Honlap: obecbatka.we.../obec

Hivatali órák:

Polgármester:
Hencz Peter (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Zsíros Ondrej (Független)
Mács Zoltán (Független)
Nagy Gabriel (Független)
Burszky Csaba (MOST - HÍD)
Bódiová Andrea (MOST - HÍD)
Karczag Jozef (MOST - HÍD)
Tóth Mikuláš (MOST - HÍD)
Független 43% Független 3 képviselö MOST - HÍD 57% MOST - HÍD 4 képviselö 7 képviselö
Bátkai Posta

Bátka 6

Balog-völgye Kistérség

Bátka 161

Magyar-Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Bátka 172

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Bátka 54

Bátkai Anyakönyvi Hivatal

Bátka 161

Bátkai Községi Hivatal

Bátka 161

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 541 96%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 562
magyarok 467 98%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 475
magyarok 398 98%
szlovákok 7 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 406
magyarok 618 75%
szlovákok 153 19%
romák 41 5%
ukránok 0 0%
csehek 8 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 824
magyarok 664 72%
szlovákok 171 19%
romák 52 6%
ukránok 1 0%
csehek 6 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 3%
összlétszám 919
magyarok 700 72%
szlovákok 206 21%
romák 19 2%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 40 4%
összlétszám 968
magyarok 652 77%
szlovákok 140 16%
romák 37 4%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 2%
összlétszám 849
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 703
Választási részvétel: 70.27 %
Kiadott boríték: 494
Bedobott boríték: 494

Polgármester

Érvényes szavazólap: 485
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hencz Peter 387 79.79 % MOST - HÍD
Dubovicky Gejza 84 17.32 % Független
Hajdú Norbert 14 2.89 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Burszky Csaba 245 MOST - HÍD
Bódiová Andrea 233 MOST - HÍD
Karczag Jozef 220 MOST - HÍD
Tóth Mikuláš 206 MOST - HÍD
Zsíros Ondrej 181 Független
Mács Zoltán 175 Független
Nagy Gabriel 172 Független

Képviselők

2014
Független 42.86% Független 3 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 734
Választási részvétel: 25.34 %
Kiadott boríték: 186
Bedobott boríték: 186
Választásra jogosult: 733
Választási részvétel: 14.32 %
Kiadott boríték: 105
Bedobott boríték: 105
Választásra jogosult: 706
Választási részvétel: 34,56 %
Kiadott boríték: 244
Bedobott boríték: 244

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 156
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 224
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 52 33.33 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 34 21.79 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 22 14.10 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 13 8.33 % SNS
Ladislav Fízik 11 7.05 % ASV
Ondrej Binder 7 4.49 % Független
Emil Samko 7 4.49 % KĽS
Pavel Chovanec 4 2.56 % ÚSVIT
Jozef Sásik 4 2.56 % SĽS
Andrea Jenčíková 2 1.28 % NP
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 51 49.04% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 73 32.59 % Független
Marian Kotleba 61 27.23 % ĽSNS
Jozef Šimko 32 14.29 % Független
Igor Kašper 23 10.27 % Független
Martin Juhaniak 10 4.46 % Független
Vojtech Kökény 8 3.57 % SRK
Pavel Greksa 3 1.34 % Független
Martin Klus 3 1.34 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 3 1.34 % JĽSS
Michal Kantor 3 1.34 % SZS
Milan Urbáni 2 0.89 % SMS
Stanislav Mičev 2 0.89 % Független
Miroslav Gálik 1 0.45 % NAS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 181
Érvényes szavazólap: 242
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 102 56.35% SMK-MKP
František Auxt 93 51.38% SMK-MKP
Zoltán Bán 89 49.17% SMK-MKP
Ladislav Rigó 85 46.96% SMK-MKP
Jozef Šimko 47 25.97% Független
Tomáš Agócs 39 21.55% MOST - HÍD
Silvia Vargová 37 20.44% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 32 17.68% Független
Gejza Farkaš 30 16.57% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ladislav Lang 22 12.15% MOST - HÍD
Michal Bagačka 15 8.29% KDH, SMER - SD
Lukáš Kvietok 15 8.29% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 14 7.73% SMER - SD, KDH
Vojtech Kökény 12 6.63% SRK
Pavel Struhár 11 6.08% SMER - SD, KDH
Ivan Hazucha 10 5.52% SMER - SD, KDH
Veronika Rízová 10 5.52% KSS
Katarína Moncoľová 9 4.97% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Lukáčka 7 3.87% ASV
Csaba Horváth 6 3.31% Független
Viliam Vaš 6 3.31% SMER - SD, KDH
Stanislav Mizík 6 3.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 5 2.76% ÚSVIT
Tibor Balog 5 2.76% SMS
Romana Antalová 5 2.76% ÚSVIT
Marian Petrok 4 2.21% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Hrablay 4 2.21% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Aneta Vargicová 3 1.66% SNS
Dušan Širák 3 1.66% KSS
Dušan Kojnok 3 1.66% SZS, Zmena zdola, DÚ
Renáta Puhlová 3 1.66% PD
Peter Vraniak 2 1.10% ÚSVIT
Ján Matej 2 1.10% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Suja 2 1.10% Független
Jozef Pupala 2 1.10% KSS
Anna Kekeňáková 2 1.10% KSS
Peter Vetrák 2 1.10% SĽS
Viliam Vidinský 2 1.10% ĽS-HZDS, HZD
Kristián Gavalier 1 0.55% ĽS Naše Slovensko
Helena Krauszová 1 0.55% SMS
Tomáš Rosiar 1 0.55% ĽS Naše Slovensko
Ján Hiraj 1 0.55% NP
Jana Uhrinová 1 0.55% SNS
Dušan Faško 1 0.55% KSS
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Pavel Cibuliak 0 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Zoltán Cziprusz 137 56.61% SMK-MKP
Peter Juhász 127 52.48% SMK-MKP
Ferenc Auxt 123 50.83% SMK-MKP
Ladislav Rigó 115 47.52% SMK-MKP
Csaba Csízi 77 31.82% MOST - HÍD
Jozef Šimko 74 30.58% Független
Tomáš Agócs 37 15.29% MOST - HÍD
Aladár Bari 34 14.05% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 24 9.92% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 23 9.50% MOST - HÍD
Zoltán Biró 22 9.09% DOMA DOBRE
Vojtech Kökény 22 9.09% SRK
Ladislav Lang 22 9.09% MOST - HÍD
Branislav Bukviar 17 7.02% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Zdenko Ľaudár 16 6.61% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 15 6.20% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Vladimír Skrutek 14 5.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Kvietok 13 5.37% SMER-SD
Ivan Hazucha 12 4.96% SMER-SD
Aneta Vargicová 12 4.96% SNS
Gejza Mede 12 4.96% Független
Anna Zsóriová 11 4.55% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Hlinka 10 4.13% SMER-SD
Marta Kanalová 10 4.13% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Gejza Farkaš 10 4.13% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Pavel Cibuliak 9 3.72% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 9 3.72% SRK
Vojtech Menyhárt 9 3.72% Független
Michal Bagačka 8 3.31% SMER-SD
Stanislav Mizík 8 3.31% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Krahulec 7 2.89% Független
Michaela Kružlicová 6 2.48% ĽS Naše Slovensko
Ján Lichanec 6 2.48% Független
Peter Mináč 6 2.48% SMER-SD
Stanislava Zvarová 5 2.07% SMER-SD
Katarína Moncoľová 5 2.07% Független
Róbert Čipka 4 1.65% KSS
Robert Bottlik 4 1.65% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslava Vargová 4 1.65% Független
Marian Petrok 4 1.65% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Antal 4 1.65% JEDNOTA-ĽSS
Miroslava Grendelová 3 1.24% KSS
Adriana Zavadinková 3 1.24% ĽS Naše Slovensko
Alena Pivovarčiová 2 0.83% NP
Martin Pliešovský 2 0.83% SNS
Roman Lebeda 1 0.41% Független
Zdenek Očovan 1 0.41% NAJ
Kristián Korheľ 1 0.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anatolij Jefimov 1 0.41% KSS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 20.88 %
Tiszolc 212 12.79 %
Nyustya 134 8.09 %
Klenóc 59 3.56 %
Feled 29 1.75 %
Bakostörék 28 1.69 %
Rimaráhó 21 1.27 %
Várgede 18 1.09 %
Jánosi 18 1.09 %
Osgyán 17 1.03 %
Rimabrézó 16 0.97 %
Cserencsény 12 0.72 %
Meleghegy 12 0.72 %
Kruzsnó 11 0.66 %
Rimaszabadi 9 0.54 %
Derencsény 9 0.54 %
Uzapanyit 8 0.48 %
Durendapuszta 8 0.48 %
Rimabánya 8 0.48 %
Rimazsaluzsány 7 0.42 %
Sajószentkirály 7 0.42 %
Velkenye 7 0.42 %
Gömörfüge 7 0.42 %
Rimaszécs 6 0.36 %
Vámosbalog 5 0.30 %
Dobóca 5 0.30 %
Kecege 5 0.30 %
Balogrussó 5 0.30 %
Kőhegy 5 0.30 %
Kerekgede 5 0.30 %
Balogfala 4 0.24 %
Rakottyás 4 0.24 %
Rónapatak 4 0.24 %
Runya 4 0.24 %
Oldalfala 4 0.24 %
Zeherje 4 0.24 %
Bellény 3 0.18 %
Zsip 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Guszona 3 0.18 %
Szilistye 3 0.18 %
Gortvakisfalud 3 0.18 %
Ajnácskő 3 0.18 %
Gernyőpuszta 3 0.18 %
Harmac 3 0.18 %
Bátka 3 0.18 %
Csíz 3 0.18 %
Tajti 3 0.18 %
Détér 2 0.12 %
Zádorháza 2 0.12 %
Babarét 2 0.12 %
Balogújfalu 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Alsósziklás 2 0.12 %
Hanva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Rimapálfala 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Gömörispánmező 2 0.12 %
Tóthegymeg 2 0.12 %
Kisgömöri 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Méhi 1 0.06 %
Almágy 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Jeszte 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 18.10 %
Rimaszombat 141 10.55 %
Rimaszécs 141 10.55 %
Baraca 102 7.63 %
Sajólénártfalva 66 4.94 %
Cakó 55 4.11 %
Sajószentkirály 49 3.66 %
Nemesmartonfala 46 3.44 %
Kálosa 38 2.84 %
Zsip 38 2.84 %
Abafalva 36 2.69 %
Dobóca 35 2.62 %
Velkenye 34 2.54 %
Bátka 34 2.54 %
Hanva 34 2.54 %
Várgede 33 2.47 %
Vámosbalog 32 2.39 %
Rakottyás 31 2.32 %
Balogtamási 29 2.17 %
Tajti 29 2.17 %
Gesztete 28 2.09 %
Balogfala 28 2.09 %
Rimasimonyi 28 2.09 %
Jéne 28 2.09 %
Feled 27 2.02 %
Sajókeszi 27 2.02 %
Csíz 26 1.94 %
Uzapanyit 25 1.87 %
Gömörfüge 21 1.57 %
Jánosi 16 1.20 %
Rimapálfala 16 1.20 %
Méhi 16 1.20 %
Balogújfalu 16 1.20 %
Serke 15 1.12 %
Naprágy 15 1.12 %
Balogiványi 15 1.12 %
Almágy 14 1.05 %
Zádorháza 10 0.75 %
Runya 10 0.75 %
Harmac 9 0.67 %
Kövecses 8 0.60 %
Darnya 7 0.52 %
Szútor 7 0.52 %
Alsóvály 7 0.52 %
Osgyán 6 0.45 %
Egyházasbást 6 0.45 %
Nyustya 6 0.45 %
Détér 6 0.45 %
Gortvakisfalud 6 0.45 %
Sajórecske 6 0.45 %
Ajnácskő 5 0.37 %
Klenóc 5 0.37 %
Perjése 5 0.37 %
Sajólenke 4 0.30 %
Óbást 4 0.30 %
Vecseklő 4 0.30 %
Hubó 4 0.30 %
Medveshidegkút 4 0.30 %
Korláti 3 0.22 %
Cserencsény 3 0.22 %
Dúlháza 3 0.22 %
Oldalfala 3 0.22 %
Guszona 3 0.22 %
Derencsény 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Kruzsnó 2 0.15 %
Tiszolc 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Bakostörék 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Meleghegy 1 0.07 %
Rimazsaluzsány 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Zeherje 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 14.81 %
Tiszolc 81 10.34 %
Klenóc 17 2.17 %
Nyustya 16 2.04 %
Rimaszécs 11 1.40 %
Osgyán 9 1.15 %
Rimaráhó 7 0.89 %
Cserencsény 7 0.89 %
Feled 6 0.77 %
Rimazsaluzsány 6 0.77 %
Jánosi 6 0.77 %
Karaszkó 4 0.51 %
Méhi 4 0.51 %
Kálosa 4 0.51 %
Várgede 4 0.51 %
Sajószentkirály 4 0.51 %
Zeherje 3 0.38 %
Rimabánya 3 0.38 %
Perjése 2 0.26 %
Gernyőpuszta 2 0.26 %
Kacagópuszta 2 0.26 %
Egyházasbást 2 0.26 %
Rimaszabadi 2 0.26 %
Balogtamási 2 0.26 %
Kruzsnó 2 0.26 %
Zsip 2 0.26 %
Felsősziklás 2 0.26 %
Korláti 2 0.26 %
Kecege 2 0.26 %
Bátka 2 0.26 %
Bakostörék 2 0.26 %
Abafalva 2 0.26 %
Csíz 2 0.26 %
Hubó 2 0.26 %
Gesztete 2 0.26 %
Gömörpéterfala 2 0.26 %
Kiéte 2 0.26 %
Uzapanyit 1 0.13 %
Ajnácskő 1 0.13 %
Détér 1 0.13 %
Gömörfüge 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Sajólénártfalva 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Alsósziklás 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Gömörhegyvég 1 0.13 %
Nemesradnót 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Rimabrézó 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Serke 1 0.13 %
Óbást 1 0.13 %
Oldalfala 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Rimapálfala 1 0.13 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 4.91 %
Nyustya 12 0.67 %
Jánosi 9 0.50 %
Feled 5 0.28 %
Gömörfüge 4 0.22 %
Méhi 4 0.22 %
Cserencsény 4 0.22 %
Rimaszécs 4 0.22 %
Tiszolc 4 0.22 %
Gernyőpuszta 4 0.22 %
Várgede 3 0.17 %
Vámosbalog 3 0.17 %
Kruzsnó 3 0.17 %
Sajószentkirály 3 0.17 %
Klenóc 3 0.17 %
Osgyán 2 0.11 %
Baraca 2 0.11 %
Uzapanyit 2 0.11 %
Nemesradnót 2 0.11 %
Rimaráhó 2 0.11 %
Perjése 2 0.11 %
Alsóvály 2 0.11 %
Kálosa 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Meleghegy 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Tajti 1 0.06 %
Durendapuszta 1 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Bátka 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Zsip 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 22.52 %
Nyustya 49 1.39 %
Osgyán 45 1.28 %
Tiszolc 45 1.28 %
Feled 35 1.00 %
Klenóc 32 0.91 %
Várgede 23 0.65 %
Cserencsény 22 0.63 %
Rimaráhó 17 0.48 %
Bátka 15 0.43 %
Vámosbalog 14 0.40 %
Ajnácskő 14 0.40 %
Bakostörék 13 0.37 %
Jánosi 12 0.34 %
Alsósziklás 11 0.31 %
Csíz 10 0.28 %
Ratkószuha 10 0.28 %
Kruzsnó 10 0.28 %
Zeherje 9 0.26 %
Kecege 9 0.26 %
Vecseklő 9 0.26 %
Rimazsaluzsány 9 0.26 %
Perjése 8 0.23 %
Balogrussó 8 0.23 %
Abafalva 8 0.23 %
Guszona 8 0.23 %
Sajószentkirály 7 0.20 %
Gömörfüge 7 0.20 %
Dobóca 7 0.20 %
Alsóvály 7 0.20 %
Meleghegy 7 0.20 %
Nemesradnót 7 0.20 %
Felsővály 6 0.17 %
Rimaszécs 6 0.17 %
Oldalfala 6 0.17 %
Méhi 6 0.17 %
Rimabánya 6 0.17 %
Rakottyás 5 0.14 %
Dúlháza 5 0.14 %
Zsip 5 0.14 %
Derencsény 5 0.14 %
Gömörpéterfala 5 0.14 %
Serke 5 0.14 %
Hanva 5 0.14 %
Velkenye 5 0.14 %
Durendapuszta 4 0.11 %
Bellény 4 0.11 %
Rimaszabadi 4 0.11 %
Sajólenke 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Uzapanyit 4 0.11 %
Balogiványi 3 0.09 %
Balogfala 3 0.09 %
Kőhegy 3 0.09 %
Felsősziklás 3 0.09 %
Kacagópuszta 3 0.09 %
Balogpádár 3 0.09 %
Kálosa 3 0.09 %
Hubó 3 0.09 %
Rónapatak 3 0.09 %
Runya 3 0.09 %
Tajti 3 0.09 %
Óbást 3 0.09 %
Gernyőpuszta 3 0.09 %
Babarét 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Ratkószabadi 2 0.06 %
Almágy 2 0.06 %
Gömörmihályfalva 2 0.06 %
Nemesmartonfala 2 0.06 %
Baraca 2 0.06 %
Bugyikfala 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Darnya 2 0.06 %
Szilistye 2 0.06 %
Gesztete 2 0.06 %
Kerekgede 2 0.06 %
Magyarhegymeg 2 0.06 %
Kövecses 2 0.06 %
Medveshidegkút 2 0.06 %
Balogtamási 2 0.06 %
Harmac 2 0.06 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 43.28 %
Nyustya 36 1.98 %
Osgyán 34 1.87 %
Cserencsény 26 1.43 %
Tiszolc 23 1.27 %
Bakostörék 21 1.16 %
Klenóc 20 1.10 %
Jánosi 20 1.10 %
Rimaráhó 19 1.05 %
Rimabánya 16 0.88 %
Feled 15 0.83 %
Rimazsaluzsány 14 0.77 %
Ratkószabadi 14 0.77 %
Bátka 12 0.66 %
Várgede 10 0.55 %
Vámosbalog 9 0.50 %
Uzapanyit 9 0.50 %
Kruzsnó 9 0.50 %
Rimaszécs 9 0.50 %
Kőhegy 7 0.39 %
Nemesradnót 7 0.39 %
Sajószentkirály 6 0.33 %
Meleghegy 5 0.28 %
Rimabrézó 5 0.28 %
Balogpádár 5 0.28 %
Abafalva 4 0.22 %
Zeherje 4 0.22 %
Felsősziklás 4 0.22 %
Almágy 4 0.22 %
Runya 4 0.22 %
Rimaszabadi 3 0.17 %
Baraca 3 0.17 %
Kecege 3 0.17 %
Balogrussó 3 0.17 %
Velkenye 3 0.17 %
Vecseklő 3 0.17 %
Sajólenke 3 0.17 %
Alsóvály 3 0.17 %
Kacagópuszta 3 0.17 %
Bugyikfala 3 0.17 %
Óbást 2 0.11 %
Gömörfüge 2 0.11 %
Guszona 2 0.11 %
Perjése 2 0.11 %
Durendapuszta 2 0.11 %
Serke 2 0.11 %
Gömörispánmező 2 0.11 %
Rakottyás 2 0.11 %
Gortvakisfalud 2 0.11 %
Gernyőpuszta 2 0.11 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Tóthegymeg 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Felsővály 2 0.11 %
Dobóca 2 0.11 %
Ajnácskő 1 0.06 %
Csíz 1 0.06 %
Rónapatak 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Jéne 1 0.06 %
Détér 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Szútor 1 0.06 %
Babarét 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Balogfala 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Darnya 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 46.27 %
Osgyán 23 2.25 %
Jánosi 21 2.06 %
Zeherje 14 1.37 %
Feled 13 1.27 %
Bátka 11 1.08 %
Bakostörék 9 0.88 %
Rimaszécs 9 0.88 %
Tiszolc 9 0.88 %
Cserencsény 8 0.78 %
Sajószentkirály 7 0.69 %
Kövecses 7 0.69 %
Dobóca 7 0.69 %
Gesztete 6 0.59 %
Rimaráhó 6 0.59 %
Gömörpéterfala 5 0.49 %
Ajnácskő 5 0.49 %
Várgede 5 0.49 %
Klenóc 5 0.49 %
Serke 5 0.49 %
Rimazsaluzsány 5 0.49 %
Balogfala 5 0.49 %
Balogtamási 4 0.39 %
Détér 4 0.39 %
Vámosbalog 4 0.39 %
Alsósziklás 4 0.39 %
Felsővály 4 0.39 %
Guszona 3 0.29 %
Kruzsnó 3 0.29 %
Almágy 3 0.29 %
Uzapanyit 3 0.29 %
Kecege 3 0.29 %
Rimapálfala 3 0.29 %
Nyustya 3 0.29 %
Rimabánya 3 0.29 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Meleghegy 2 0.20 %
Sajólenke 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Nemesmartonfala 2 0.20 %
Tajti 2 0.20 %
Rimabrézó 2 0.20 %
Óbást 2 0.20 %
Bellény 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Nemesradnót 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Jéne 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Méhi 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 67.30 %
Nyustya 107 10.08 %
Tiszolc 34 3.20 %
Feled 28 2.64 %
Klenóc 28 2.64 %
Jánosi 22 2.07 %
Osgyán 20 1.89 %
Cserencsény 18 1.70 %
Détér 17 1.60 %
Bátka 17 1.60 %
Ajnácskő 17 1.60 %
Várgede 15 1.41 %
Kruzsnó 14 1.32 %
Gernyőpuszta 10 0.94 %
Bakostörék 10 0.94 %
Rimaráhó 10 0.94 %
Rimabánya 9 0.85 %
Guszona 8 0.75 %
Meleghegy 8 0.75 %
Zeherje 7 0.66 %
Rimabrézó 7 0.66 %
Zsip 7 0.66 %
Perjése 6 0.57 %
Csíz 6 0.57 %
Vámosbalog 6 0.57 %
Rimazsaluzsány 5 0.47 %
Felsősziklás 5 0.47 %
Rimaszécs 5 0.47 %
Kacagópuszta 5 0.47 %
Alsósziklás 5 0.47 %
Sajószentkirály 5 0.47 %
Sajólenke 4 0.38 %
Dobóca 4 0.38 %
Hubó 4 0.38 %
Nemesradnót 4 0.38 %
Tóthegymeg 4 0.38 %
Uzapanyit 4 0.38 %
Balogfala 4 0.38 %
Durendapuszta 3 0.28 %
Kövecses 3 0.28 %
Vecseklő 3 0.28 %
Tajti 3 0.28 %
Sajórecske 3 0.28 %
Méhi 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Kőhegy 3 0.28 %
Alsóvály 3 0.28 %
Kecege 3 0.28 %
Balogrussó 3 0.28 %
Dúlháza 3 0.28 %
Abafalva 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Jéne 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Rakottyás 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Derencsény 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Rónapatak 2 0.19 %
Runya 2 0.19 %
Balogújfalu 2 0.19 %
Serke 2 0.19 %
Gömörispánmező 2 0.19 %
Óbást 2 0.19 %
Gesztes 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Gömörpéterfala 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Hanva 1 0.09 %
Rimaszabadi 1 0.09 %
Ratkószabadi 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Szilistye 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Oldalfala 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Medveshidegkút 1 0.09 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 30.05 %
Ajnácskő 113 7.04 %
Sajólénártfalva 108 6.73 %
Bátka 77 4.80 %
Feled 76 4.74 %
Sajószentkirály 66 4.11 %
Rimaszécs 65 4.05 %
Csíz 61 3.80 %
Nemesradnót 54 3.37 %
Vámosbalog 51 3.18 %
Tajti 51 3.18 %
Hanva 43 2.68 %
Velkenye 35 2.18 %
Harmac 31 1.93 %
Baraca 30 1.87 %
Almágy 29 1.81 %
Méhi 27 1.68 %
Darnya 25 1.56 %
Óbást 25 1.56 %
Rimasimonyi 23 1.43 %
Runya 23 1.43 %
Osgyán 21 1.31 %
Guszona 20 1.25 %
Serke 20 1.25 %
Abafalva 19 1.18 %
Várgede 19 1.18 %
Sajólenke 19 1.18 %
Sajórecske 19 1.18 %
Dobóca 19 1.18 %
Gesztete 18 1.12 %
Gömörpéterfala 17 1.06 %
Cakó 15 0.94 %
Uzapanyit 14 0.87 %
Egyházasbást 14 0.87 %
Jánosi 13 0.81 %
Rakottyás 13 0.81 %
Balogfala 12 0.75 %
Nyustya 12 0.75 %
Zsip 11 0.69 %
Rimaráhó 11 0.69 %
Korláti 11 0.69 %
Kövecses 11 0.69 %
Meleghegy 9 0.56 %
Balogpádár 9 0.56 %
Magyarhegymeg 9 0.56 %
Hubó 9 0.56 %
Tiszolc 9 0.56 %
Alsóvály 9 0.56 %
Détér 9 0.56 %
Vecseklő 9 0.56 %
Balogiványi 8 0.50 %
Balogújfalu 7 0.44 %
Balogtamási 7 0.44 %
Kálosa 7 0.44 %
Bakostörék 7 0.44 %
Medveshidegkút 6 0.37 %
Rimabrézó 6 0.37 %
Dobfenek 6 0.37 %
Gömörfüge 6 0.37 %
Zádorháza 6 0.37 %
Kerekgede 5 0.31 %
Cserencsény 5 0.31 %
Kisgömöri 5 0.31 %
Perjése 4 0.25 %
Rimapálfala 4 0.25 %
Dúlháza 4 0.25 %
Felsővály 4 0.25 %
Zeherje 3 0.19 %
Jéne 3 0.19 %
Bugyikfala 3 0.19 %
Kruzsnó 3 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.19 %
Sajókeszi 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Jeszte 2 0.12 %
Kőhegy 2 0.12 %
Klenóc 2 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Nemesmartonfala 1 0.06 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 54.57 %
Tiszolc 91 3.68 %
Nyustya 72 2.91 %
Klenóc 58 2.35 %
Osgyán 48 1.94 %
Rimaráhó 47 1.90 %
Cserencsény 38 1.54 %
Bakostörék 31 1.26 %
Jánosi 26 1.05 %
Feled 23 0.93 %
Kőhegy 16 0.65 %
Várgede 16 0.65 %
Rimabrézó 15 0.61 %
Rimazsaluzsány 14 0.57 %
Meleghegy 13 0.53 %
Almágy 12 0.49 %
Rimaszabadi 11 0.45 %
Kruzsnó 10 0.40 %
Bátka 10 0.40 %
Felsősziklás 10 0.40 %
Ajnácskő 10 0.40 %
Derencsény 9 0.36 %
Rimabánya 9 0.36 %
Zeherje 9 0.36 %
Alsósziklás 9 0.36 %
Gernyőpuszta 8 0.32 %
Karaszkó 8 0.32 %
Vámosbalog 7 0.28 %
Oldalfala 7 0.28 %
Kecege 7 0.28 %
Gortvakisfalud 6 0.24 %
Abafalva 6 0.24 %
Rimaszécs 6 0.24 %
Méhi 6 0.24 %
Rónapatak 6 0.24 %
Balogrussó 5 0.20 %
Bellény 5 0.20 %
Uzapanyit 5 0.20 %
Runya 5 0.20 %
Babarét 5 0.20 %
Gömörpéterfala 5 0.20 %
Balogpádár 5 0.20 %
Gömörfüge 4 0.16 %
Guszona 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Durendapuszta 4 0.16 %
Tóthegymeg 3 0.12 %
Serke 3 0.12 %
Csíz 3 0.12 %
Balogfala 3 0.12 %
Zsip 3 0.12 %
Kálosa 3 0.12 %
Szilistye 3 0.12 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Dúlháza 2 0.08 %
Cakó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Perjése 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Sajólenke 2 0.08 %
Rakottyás 2 0.08 %
Óbást 2 0.08 %
Gesztes 2 0.08 %
Kerekgede 2 0.08 %
Gömörispánmező 2 0.08 %
Sajószentkirály 2 0.08 %
Détér 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Hanva 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Zádorháza 1 0.04 %
Baraca 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 40.31 %
Rimaszécs 175 5.26 %
Kálosa 133 4.00 %
Bátka 123 3.70 %
Feled 117 3.52 %
Ajnácskő 100 3.01 %
Egyházasbást 90 2.71 %
Vámosbalog 81 2.43 %
Nemesradnót 73 2.19 %
Méhi 67 2.01 %
Hanva 67 2.01 %
Almágy 67 2.01 %
Balogfala 66 1.98 %
Serke 61 1.83 %
Csíz 59 1.77 %
Kövecses 56 1.68 %
Détér 56 1.68 %
Harmac 55 1.65 %
Óbást 55 1.65 %
Gesztete 50 1.50 %
Felsővály 48 1.44 %
Dobóca 47 1.41 %
Naprágy 46 1.38 %
Abafalva 45 1.35 %
Tajti 45 1.35 %
Jánosi 45 1.35 %
Várgede 42 1.26 %
Alsóvály 41 1.23 %
Rimasimonyi 40 1.20 %
Sajószentkirály 40 1.20 %
Sajólénártfalva 39 1.17 %
Balogiványi 39 1.17 %
Gömörpéterfala 39 1.17 %
Magyarhegymeg 36 1.08 %
Sajókeszi 34 1.02 %
Zsip 29 0.87 %
Vecseklő 28 0.84 %
Guszona 27 0.81 %
Cakó 26 0.78 %
Balogújfalu 26 0.78 %
Velkenye 26 0.78 %
Osgyán 26 0.78 %
Runya 25 0.75 %
Perjése 25 0.75 %
Uzapanyit 22 0.66 %
Cserencsény 21 0.63 %
Sajólenke 21 0.63 %
Gömörmihályfalva 19 0.57 %
Jéne 18 0.54 %
Zádorháza 18 0.54 %
Balogtamási 18 0.54 %
Gömörfüge 17 0.51 %
Dobfenek 15 0.45 %
Sajórecske 15 0.45 %
Rakottyás 14 0.42 %
Kerekgede 14 0.42 %
Hubó 13 0.39 %
Baraca 13 0.39 %
Oldalfala 11 0.33 %
Medveshidegkút 10 0.30 %
Kisgömöri 10 0.30 %
Balogpádár 10 0.30 %
Bakostörék 10 0.30 %
Rimapálfala 9 0.27 %
Darnya 9 0.27 %
Jeszte 8 0.24 %
Nemesmartonfala 7 0.21 %
Rimaráhó 6 0.18 %
Korláti 5 0.15 %
Gortvakisfalud 5 0.15 %
Dúlháza 5 0.15 %
Klenóc 5 0.15 %
Nyustya 5 0.15 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 11.09 %
Klenóc 25 1.08 %
Nyustya 19 0.82 %
Tiszolc 17 0.73 %
Jánosi 13 0.56 %
Kálosa 12 0.52 %
Rimaszécs 11 0.47 %
Nemesradnót 11 0.47 %
Rimasimonyi 10 0.43 %
Bátka 10 0.43 %
Várgede 10 0.43 %
Almágy 10 0.43 %
Gortvakisfalud 10 0.43 %
Osgyán 9 0.39 %
Bakostörék 8 0.35 %
Egyházasbást 8 0.35 %
Serke 8 0.35 %
Ajnácskő 8 0.35 %
Csíz 7 0.30 %
Détér 7 0.30 %
Guszona 7 0.30 %
Abafalva 7 0.30 %
Vámosbalog 7 0.30 %
Cakó 6 0.26 %
Méhi 6 0.26 %
Óbást 6 0.26 %
Feled 6 0.26 %
Kruzsnó 6 0.26 %
Oldalfala 5 0.22 %
Gömörfüge 5 0.22 %
Tajti 5 0.22 %
Rimaráhó 5 0.22 %
Rakottyás 4 0.17 %
Sajórecske 4 0.17 %
Rimabrézó 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogtamási 4 0.17 %
Uzapanyit 4 0.17 %
Sajószentkirály 4 0.17 %
Balogújfalu 4 0.17 %
Balogiványi 3 0.13 %
Rimapálfala 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Alsósziklás 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Kecege 3 0.13 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 26.58 %
Egyházasbást 75 8.94 %
Feled 55 6.56 %
Tajti 43 5.13 %
Almágy 42 5.01 %
Óbást 36 4.29 %
Harmac 27 3.22 %
Ajnácskő 23 2.74 %
Balogfala 21 2.50 %
Gömörpéterfala 19 2.26 %
Rimaszécs 19 2.26 %
Jeszte 19 2.26 %
Vecseklő 18 2.15 %
Détér 17 2.03 %
Rimasimonyi 16 1.91 %
Dobfenek 16 1.91 %
Gesztete 15 1.79 %
Guszona 13 1.55 %
Medveshidegkút 12 1.43 %
Bátka 12 1.43 %
Csíz 12 1.43 %
Serke 10 1.19 %
Vámosbalog 8 0.95 %
Abafalva 7 0.83 %
Várgede 7 0.83 %
Nyustya 7 0.83 %
Kövecses 6 0.72 %
Kálosa 6 0.72 %
Méhi 6 0.72 %
Jánosi 5 0.60 %
Hanva 5 0.60 %
Sajószentkirály 5 0.60 %
Sajólénártfalva 5 0.60 %
Osgyán 5 0.60 %
Balogiványi 5 0.60 %
Zsip 4 0.48 %
Velkenye 4 0.48 %
Gortvakisfalud 4 0.48 %
Zádorháza 4 0.48 %
Balogpádár 3 0.36 %
Tiszolc 3 0.36 %
Balogújfalu 3 0.36 %
Uzapanyit 3 0.36 %
Darnya 3 0.36 %
Nemesradnót 3 0.36 %
Dobóca 3 0.36 %
Rimaráhó 3 0.36 %
Gömörfüge 3 0.36 %
Oldalfala 2 0.24 %
Dúlháza 2 0.24 %
Rimapálfala 2 0.24 %
Kruzsnó 2 0.24 %
Kerekgede 2 0.24 %
Korláti 2 0.24 %
Sajólenke 2 0.24 %
Balogtamási 2 0.24 %
Kecege 2 0.24 %
Alsóvály 2 0.24 %
Klenóc 2 0.24 %
Zeherje 2 0.24 %
Sajórecske 1 0.12 %
Rimabánya 1 0.12 %
Hubó 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Perjése 1 0.12 %
Gömörmihályfalva 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Sajókeszi 1 0.12 %
Karaszkó 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Gernyőpuszta 1 0.12 %
Bakostörék 1 0.12 %
Baraca 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Felsővály 1 0.12 %
Balogrussó 1 0.12 %
Rakottyás 1 0.12 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 74.71 %
Klenóc 94 4.61 %
Bakostörék 82 4.02 %
Nyustya 78 3.82 %
Rimaráhó 72 3.53 %
Tiszolc 69 3.38 %
Cserencsény 60 2.94 %
Kruzsnó 34 1.67 %
Osgyán 33 1.62 %
Jánosi 31 1.52 %
Várgede 23 1.13 %
Feled 23 1.13 %
Rimabrézó 22 1.08 %
Meleghegy 16 0.78 %
Rimazsaluzsány 15 0.74 %
Derencsény 15 0.74 %
Gernyőpuszta 15 0.74 %
Zeherje 14 0.69 %
Felsősziklás 13 0.64 %
Bátka 12 0.59 %
Ajnácskő 12 0.59 %
Balogrussó 11 0.54 %
Vámosbalog 11 0.54 %
Sajószentkirály 10 0.49 %
Karaszkó 9 0.44 %
Gesztes 9 0.44 %
Bugyikfala 9 0.44 %
Alsósziklás 9 0.44 %
Almágy 9 0.44 %
Runya 9 0.44 %
Rimabánya 9 0.44 %
Oldalfala 8 0.39 %
Abafalva 8 0.39 %
Kacagópuszta 8 0.39 %
Kecege 8 0.39 %
Uzapanyit 7 0.34 %
Rónapatak 7 0.34 %
Kőhegy 7 0.34 %
Méhi 6 0.29 %
Bellény 6 0.29 %
Medveshidegkút 6 0.29 %
Rimaszabadi 6 0.29 %
Rimaszécs 5 0.25 %
Kerekgede 5 0.25 %
Sajólenke 5 0.25 %
Rimapálfala 5 0.25 %
Dobrapatak 5 0.25 %
Harmac 5 0.25 %
Durendapuszta 5 0.25 %
Gömörispánmező 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogfala 4 0.20 %
Alsóvály 4 0.20 %
Détér 4 0.20 %
Tóthegymeg 4 0.20 %
Cakó 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Baraca 3 0.15 %
Gömörfüge 3 0.15 %
Darnya 3 0.15 %
Rakottyás 2 0.10 %
Egyházasbást 2 0.10 %
Balogtamási 2 0.10 %
Babarét 2 0.10 %
Guszona 2 0.10 %
Kisgömöri 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Magyarhegymeg 2 0.10 %
Csíz 2 0.10 %
Szilistye 2 0.10 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Sajókeszi 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Serke 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 62.85 %
Szútor 215 4.93 %
Nyustya 182 4.18 %
Tiszolc 135 3.10 %
Gesztete 131 3.01 %
Feled 129 2.96 %
Jánosi 121 2.78 %
Klenóc 98 2.25 %
Osgyán 95 2.18 %
Cserencsény 88 2.02 %
Rimaszécs 81 1.86 %
Várgede 80 1.84 %
Bátka 74 1.70 %
Bakostörék 67 1.54 %
Rimaráhó 66 1.51 %
Serke 62 1.42 %
Dobóca 56 1.28 %
Rimasimonyi 48 1.10 %
Rimapálfala 47 1.08 %
Ajnácskő 47 1.08 %
Vámosbalog 47 1.08 %
Balogfala 41 0.94 %
Harmac 40 0.92 %
Nemesradnót 40 0.92 %
Kruzsnó 40 0.92 %
Almágy 39 0.89 %
Sajószentkirály 37 0.85 %
Détér 37 0.85 %
Meleghegy 36 0.83 %
Abafalva 34 0.78 %
Méhi 34 0.78 %
Gernyőpuszta 31 0.71 %
Zeherje 30 0.69 %
Felsővály 28 0.64 %
Tajti 27 0.62 %
Csíz 27 0.62 %
Uzapanyit 26 0.60 %
Velkenye 25 0.57 %
Hanva 25 0.57 %
Rimazsaluzsány 25 0.57 %
Guszona 25 0.57 %
Bellény 23 0.53 %
Egyházasbást 22 0.50 %
Alsósziklás 21 0.48 %
Óbást 20 0.46 %
Gortvakisfalud 19 0.44 %
Balogiványi 18 0.41 %
Derencsény 18 0.41 %
Sajólénártfalva 18 0.41 %
Balogtamási 18 0.41 %
Balogújfalu 17 0.39 %
Gömörpéterfala 17 0.39 %
Kőhegy 17 0.39 %
Rimabrézó 17 0.39 %
Kálosa 16 0.37 %
Magyarhegymeg 16 0.37 %
Kacagópuszta 16 0.37 %
Runya 15 0.34 %
Rimaszabadi 15 0.34 %
Rimabánya 14 0.32 %
Baraca 14 0.32 %
Karaszkó 14 0.32 %
Kövecses 13 0.30 %
Oldalfala 13 0.30 %
Zsip 13 0.30 %
Alsóvály 13 0.30 %
Gömörfüge 13 0.30 %
Jeszte 12 0.28 %
Kerekgede 11 0.25 %
Durendapuszta 10 0.23 %
Rakottyás 10 0.23 %
Jéne 10 0.23 %
Kecege 10 0.23 %
Balogpádár 9 0.21 %
Perjése 9 0.21 %
Balogrussó 9 0.21 %
Vecseklő 8 0.18 %
Hubó 8 0.18 %
Rónapatak 7 0.16 %
Sajólenke 7 0.16 %
Ratkószabadi 7 0.16 %
Kisgömöri 7 0.16 %
Korláti 7 0.16 %
Nemesmartonfala 6 0.14 %
Zádorháza 5 0.11 %
Felsősziklás 5 0.11 %
Dobfenek 5 0.11 %
Ratkószuha 4 0.09 %
Naprágy 4 0.09 %
Kiéte 4 0.09 %
Tóthegymeg 4 0.09 %
Gesztes 3 0.07 %
Babarét 3 0.07 %
Cakó 3 0.07 %
Bugyikfala 3 0.07 %
Dúlháza 2 0.05 %
Gömörlipóc 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 19.73 %
Klenóc 152 13.04 %
Rimaszombat 148 12.69 %
Tiszolc 68 5.83 %
Rimaráhó 36 3.09 %
Rimabrézó 26 2.23 %
Rimazsaluzsány 20 1.72 %
Rimabánya 18 1.54 %
Bakostörék 16 1.37 %
Rimaszabadi 15 1.29 %
Cserencsény 13 1.11 %
Várgede 11 0.94 %
Jánosi 9 0.77 %
Kecege 9 0.77 %
Kruzsnó 8 0.69 %
Balogrussó 8 0.69 %
Babarét 8 0.69 %
Nemesradnót 7 0.60 %
Meleghegy 7 0.60 %
Osgyán 6 0.51 %
Durendapuszta 6 0.51 %
Feled 6 0.51 %
Zsip 6 0.51 %
Felsősziklás 6 0.51 %
Gömörfüge 6 0.51 %
Rimaszécs 6 0.51 %
Alsóvály 5 0.43 %
Oldalfala 5 0.43 %
Abafalva 5 0.43 %
Kőhegy 5 0.43 %
Sajószentkirály 5 0.43 %
Óbást 4 0.34 %
Ajnácskő 4 0.34 %
Vámosbalog 4 0.34 %
Gernyőpuszta 4 0.34 %
Hanva 4 0.34 %
Balogpádár 4 0.34 %
Kiéte 4 0.34 %
Bátka 4 0.34 %
Karaszkó 4 0.34 %
Sajólenke 4 0.34 %
Rimapálfala 3 0.26 %
Szilistye 3 0.26 %
Rónapatak 3 0.26 %
Vecseklő 3 0.26 %
Méhi 3 0.26 %
Zeherje 3 0.26 %
Harmac 3 0.26 %
Felsővály 3 0.26 %
Hubó 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Kerekgede 3 0.26 %
Rimasimonyi 2 0.17 %
Balogfala 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Ratkószabadi 2 0.17 %
Sajórecske 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Uzapanyit 2 0.17 %
Dúlháza 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Velkenye 2 0.17 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gömörispánmező 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Guszona 1 0.09 %
Dobóca 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Darnya 1 0.09 %
Gömörhegyvég 1 0.09 %
Dobrapatak 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 38.48 %
Kacagópuszta 50 3.71 %
Nyustya 46 3.42 %
Gernyőpuszta 44 3.27 %
Tiszolc 39 2.90 %
Klenóc 39 2.90 %
Rimaszécs 34 2.53 %
Harmac 28 2.08 %
Jánosi 24 1.78 %
Feled 22 1.63 %
Cserencsény 22 1.63 %
Osgyán 21 1.56 %
Balogiványi 18 1.34 %
Rimaráhó 16 1.19 %
Bakostörék 16 1.19 %
Durendapuszta 16 1.19 %
Rimabrézó 14 1.04 %
Felsősziklás 14 1.04 %
Csíz 13 0.97 %
Balogrussó 12 0.89 %
Dobóca 11 0.82 %
Sajószentkirály 11 0.82 %
Rimabánya 10 0.74 %
Derencsény 10 0.74 %
Vámosbalog 10 0.74 %
Meleghegy 9 0.67 %
Zádorháza 8 0.59 %
Gömörispánmező 8 0.59 %
Serke 7 0.52 %
Kecege 7 0.52 %
Tóthegymeg 7 0.52 %
Abafalva 6 0.45 %
Bátka 6 0.45 %
Gesztete 5 0.37 %
Bugyikfala 5 0.37 %
Sajólenke 5 0.37 %
Kövecses 5 0.37 %
Uzapanyit 5 0.37 %
Karaszkó 5 0.37 %
Alsósziklás 4 0.30 %
Bellény 4 0.30 %
Kőhegy 4 0.30 %
Jéne 4 0.30 %
Rimaszabadi 4 0.30 %
Kruzsnó 4 0.30 %
Balogfala 4 0.30 %
Zeherje 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Rimazsaluzsány 3 0.22 %
Gömörlipóc 3 0.22 %
Runya 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Jeszte 3 0.22 %
Várgede 3 0.22 %
Kisgömöri 3 0.22 %
Rimasimonyi 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Naprágy 2 0.15 %
Velkenye 2 0.15 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Oldalfala 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 66.85 %
Rimaszombat 442 48.84 %
Klenóc 253 27.96 %
Tiszolc 250 27.62 %
Rimaráhó 74 8.18 %
Bakostörék 46 5.08 %
Osgyán 43 4.75 %
Rimazsaluzsány 38 4.20 %
Rimabánya 32 3.54 %
Feled 29 3.20 %
Cserencsény 27 2.98 %
Kruzsnó 21 2.32 %
Rimabrézó 17 1.88 %
Alsósziklás 16 1.77 %
Kecege 15 1.66 %
Kálosa 13 1.44 %
Várgede 12 1.33 %
Rimaszabadi 11 1.22 %
Jánosi 11 1.22 %
Sajószentkirály 10 1.10 %
Rimaszécs 10 1.10 %
Balogrussó 10 1.10 %
Felsősziklás 10 1.10 %
Derencsény 10 1.10 %
Gernyőpuszta 9 0.99 %
Abafalva 8 0.88 %
Kacagópuszta 7 0.77 %
Babarét 7 0.77 %
Vámosbalog 7 0.77 %
Kőhegy 6 0.66 %
Zeherje 6 0.66 %
Meleghegy 6 0.66 %
Kiéte 6 0.66 %
Bátka 5 0.55 %
Méhi 5 0.55 %
Uzapanyit 5 0.55 %
Karaszkó 5 0.55 %
Perjése 5 0.55 %
Sajólenke 5 0.55 %
Gömörfüge 4 0.44 %
Guszona 4 0.44 %
Gömörhegyvég 4 0.44 %
Rónapatak 4 0.44 %
Felsővály 3 0.33 %
Kerekgede 3 0.33 %
Egyházasbást 3 0.33 %
Ratkószabadi 3 0.33 %
Tóthegymeg 3 0.33 %
Csíz 3 0.33 %
Sajólénártfalva 2 0.22 %
Kövecses 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Balogfala 2 0.22 %
Dobrapatak 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Bellény 2 0.22 %
Zádorháza 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Durendapuszta 1 0.11 %
Zsip 1 0.11 %
Gömörpéterfala 1 0.11 %
Vecseklő 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Alsóvály 1 0.11 %
Sajórecske 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 2.32 %
Balogfala 14 0.54 %
Ajnácskő 13 0.50 %
Várgede 11 0.43 %
Tiszolc 11 0.43 %
Rimaszécs 10 0.39 %
Nyustya 10 0.39 %
Osgyán 8 0.31 %
Vámosbalog 7 0.27 %
Feled 6 0.23 %
Almágy 6 0.23 %
Jánosi 6 0.23 %
Egyházasbást 6 0.23 %
Durendapuszta 5 0.19 %
Klenóc 4 0.15 %
Cserencsény 3 0.12 %