SK
TV
.....

Bári

Község

címer zászló
533 99% magyar 1910
145 52% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bári
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bara
1918 előtti vármegye, járás:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Zempléni-rögök
Más földrajzi nevek:
Aranyos, Bári-patak, (Betekints csárda), Bikó, Borzóka-hegy, Füles-tető, Kavás, Kenderes, Kisbári, Körtvélyes, Közép-hegy, Lejáró, Megyes, Nagybári, Pilis-hegy, Rózsás, Újmajor
Koordináták:
48.42539978, 21.71622658
Terület:
6,25 km2
Rang:
község
Népesség:
299
Tszf. magasság:
152 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07632
Település kód:
528129
Szervezeti azonosító:
331295
Adóazonosító:
2020505894

A község a Zempléni-szigethegység (Zempléni-rögök) vulkanikus eredetű hegyvidékének nyugati lábánál fekszik, a Ronyva-völgy keleti peremén, Sátoraljaújhelytől 10 km-re északkeletre. Nagybári a 283 m magas Pilis-hegy keleti lábánál terül el, Kisbári pedig tőle 1 km-re keletre, a Bári-patak partján. Kisbárin keresztülhalad a Borsit (4 km) Cékével (7 km) összekötő országút, a község központját, Nagybárit 1 km-es bekötőút kapcsolja össze Kisbárival. Területének több mint egyharmadát szőlő és gyümölcsös, mintegy egyötödét pedig erdő borítja. Nyugatról Újhely, délről Borsi, délkeletről és keletről Szőlőske, északról pedig Csarnahó községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1960-ban alakult Kisbári és Nagybári községek egyesítésével. Elődközségei 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartoztak. Csehszlovákiához csatolásuk után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz, majd 1949-1960 között pedig a Királyhelmeci járáshoz tartoztak. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). 1960-ban egyesítették, egyben a Tőketerebesi járáshoz csatolták őket. A község területe (6,25 km²) két kataszteri területre oszlik: Kisbári (3,40 km²) és Nagybári (2,85 km²). Területük az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Nagy- és Kisbárinak együtt 1910-ben 538, 1921-ben 539, 1938-ban pedig 607, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A (cseh)szlovákok aránya 1921-ben Kisbáriban 14,2 %, Nagybáriban 5,2 % volt. 1938-1991 között népessége 41,4 %-al csökkent, majd 1991-2011 között további 9,5 %-al (356 főről 322-re). Magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 84,6 %-ról 67,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig megduplázódott (14,9 %-ra 27,3 %-ra emelkedett). A magyar anyanyelvűek aránya 78,9 %. A lakosság 71,1 %-a református, 15,8 %-a pedig római katolikus vallású. 2011-ben az összlakosság 67,4 %-a (217 fő) élt Nagybári, 32,6 %-a (105 fő) pedig Kisbári településrészen.

Történelem

1296-ban Bary néven említik először a Bári család birtokaként. A 14. században Egyházasbári néven ismert, ekkor a Lasztóczi, Vitéz, Hollóházi, Kálnói, Kupinszky és az Eödönffy családok birtoka. 1414-ben már két külön településre, Kis- és Nagybárira vált szét. Kisbáriban a Soltészok is birtokosok. A 16. századtól gyakran változtak tulajdonosai. Az 1600-as években a Máriássy, Bárczay, Rákóczi, Bónis és Bári családok birtoka. Az 1700-as években a Veres, a Nikházy, a Horváth, majd a Kazinczy, a Dessewffy és a Vay családok a társbirtokosok. A 19. században a Vay család volt a fő birtokos itt. Nagybárit 1416-ban "Nagbary" alakban említik először. Kisbári határában keletkezett nem sokkal előbb a német jog alapján. A Lónyai és más nemesi családok birtoka volt. 1557-ben 3 és fél portával adózott. Lakói a 17. században református hitre tértek. 1663-ban pestisjárvány pusztított itt. 1715-ben 11 elhagyott és 12 lakott háztartása volt. 1787-ben 41 házában 221 lakos élt. 1828-ban 37 háza volt 281 lakossal. Lakói mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Kisbári 1557-ben másfél porta után adózott. Lakói 1631-ben református hitre tértek.1663-ban a pestisjárványban csaknem valamennyi lakója kipusztult. 1715-ben 2 lakott és 6 elhagyott háztartása volt. 1787-ben 17 házában 99 lakos élt. 1828-ban 34 háza volt 291 lakossal. Lakói mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1920-ig mindkét község Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz. 1960-ban Kis- és Nagybárit Bári (Bara) néven egyesítették.

Mai jelentősége

A község szőlőtermesztéséről híres, a Tokaji-borvidék szlovákiai részéhez tartozik. A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. Nagybári református temploma 1799-1801 között épült klasszicista stílusban. Kisbári református temploma a 13. században épült román stílusban, a 15. században gótikus stílusban átépítették. A kisbári klasszicista stílusú Vay-kúria eredetileg a 17. században épült reneszánsz stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Bári. Magyar falu Zemplén Vármegyében, birtokosai több Uraságok, lakosai reformátusok, fekszik Borsi, és Tsernahó faluktól nem meszsze. Határja két nyomásbéli; ’s mindenféle gabonát terem, réttyei meglehetősek, legelője elég, ’s jó főzelékje dohánnya terem, malma a’ szomszédságban, piatzozása Újhelyben, második Osztálybéli. Nagy Bári. Zemplén Vármegyében, az előbbi helységnek szomszédságában fekszik, birtokos Ura Gróf Aspermont Uraság, lakosai reformátusok. Határja soványabb, ’s vagyonnyai is tsekéllyebbek lévén, mint az előbbeni falunak harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kis-Bari, magyar falu, Zemplén vármegyében, Ujhelyhez keletre egy órányira: 20 kath., 183 ref., 19 zsidó lak. Ref. templom. Földje dombos és 127 holdra terjed. F. u. Kazinczy. Nagy-Bari, magyar falu, Zemplén vármegyében, Ujhelyhez keletre egy órányira: 6 r. 10 g. kath., 208 ref., 19 zsidó lak. Ref. templom. Szőlőhegy. 218 hold szántóföld. Kevés rét.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kisbári, Sátoraljaújhely közelében fekszik, 29 házzal s 150 ev. ref. vallású magyar lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Sátoraljaújhely. A Báry család fészke, és a XIV. században Egyházasbári néven is ismeretes volt. A hagyomány szerint IV. Béla ide is olasz szőlőmíveseket telepített. 1412-ben Lasztóczi Sebestyén, hét évvel később a Vitéz család, 1437-ben Hollóházi László, 1479-ben Kálnó György kapnak itt részeket. 1489-ben Buttkai Pétert iktatták egy kúriába. 1561-ben a Ráskay családot, ugyanakkor Kupinszky Klárát, 1471-ben Eödönffy Ferenczet és 1587-ben a Terebesi Szabó családot iktatják egyes részeibe. 1598-ban Korchma János, Baranyi Miklós, Báry Boldizsár, Bacskay Gáspár özvegye és Varsady Gáspár szerepelnek birtokosaikként, de részbirtokosai 1612-ben Máriássy Ferencz és Bárczay Anna is. 1658-ban Cserney Pált, egy évvel később Szalakóczi Horváth Mihályt és Báry Mihályt iktatják egyes részekbe s utóbbit egy kúriába is s ezeken kívül a Rákóczyaknak is van itt részük. 1662-ben Tolcsvai Bónis György, 1720-ban Veres András, 1774-ben Nikházy Julia és Horváth Ádám is földesurai, kiket azután a Kazinczy, Dessewffy s a Vay családok váltanak fel. Most gróf Vay Tihamérnak van itt nagyobb birtoka és kényelmes, régi úrilaka. A községbeli református templom árpádkori építmény, de az idők folyamán átalakították. Érdekes azonban portáléja, mely gótikus idomokat mutat. A templomban áll Báry Miklós és neje, Horváth Kata padja 1615-ből. Az 1663-iki pestis következtében az egész község kipusztult. A községhez tartozik a Betekints nevű korcsma. Nagybári, magyar kisközség 71 házzal s 350, ev. ref. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Sátoraljaújhely. Első birtokosául 1419-ben Lónyay Györgyöt ismerjük, kit a leleszi konvent ez évben iktat birtokába. 1437-ben a Hollóházi család, 1474-ben és 1479-ben Pesthi Bálint s a Kálnai , a Leszteméri és a Vithéz családok is kapnak itt részeket. 1554-ben Bay Ferenczet és Teőreös Lőrinczet, 1582-ben Lónyay Pétert s a Varsady családot iktatják némely részeibe. Az 1598-iki összeírásban Lónyay Ferencz, Gergely és György özvegyei és Rónay István, továbbá Bogdányi György szerepelnek birtokosaiként. 1625-ben a Bocskay és a Bónis családok, a Desseffy és Aspremont grófok s a Veres és Kazinczy családok is földesurai. Hajdan fatemplom volt a községben. Mostani temploma 1801-ben épült s 1890-ben megújították. A XIV. században kir. birtok volt s csak Bári földje néven szerepelt, azután az újhelyi vár tartozéka lett. Az 1663-iki pestis itt is dühöngött.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kisbári. A XIV. századból Egy házasbári néven merül fel. A Bárynemzetség ősi fészke, de a XV. századtól már a Lasztóczyakat, a Vitéz, Hollóházy-, Kálnó- és Ruttkai-familiákat uralta, majd később a Ráskay-, Eödönffy-, Korchma-, Báry-, Varsady-, Máriássy-, Rákóczi-családnak is itt volt a birtoka. A mult században a Kazinczy-, Dessewffy- és Vay-család kezére került, ösi katholikus templomát a reformáció óta a reformátusok bírják. 1663-ban a pestis majdnem valamennyi lakóját kiirtotta. Hozzátartozik Becsked-tanya. A község területe 591 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 185. Nagybári. A XIV. században Bári alakban királyi, majd újhelyi várbirtok. írott nyomára elsőnek 1419-ből találni, mikor is a Lónyayakat iktatják itt birtokba. Még a XV. században birtokos itt a Hollóházi-, Pesthi-, Kállai-, Leszteméri- és Vitéz-, a XVI. században a Bay-, Teöreös-, Lónyay-, Varasdy-, Bogdányi-, a XVII—XIX. században a Bocskay-, Bonis-, Veres-, Kazinczy-család, valamint a Dessewffy és Aspremont grófok. 1663-ban pestis pusztított a községben. A község területe 495 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 422.

Névelőfordulások
1960
Bara
1994
Bári

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nagybári (Veľká Bara) 7
Telefon: 0566792243
Fax: 0566792243

Honlap: obecbara.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Sütő Ľudovít (Független)

Képviselő-testület:
Csizmadiová Beáta (SMER-SD)
Csizmadia Gejza (SMK-MKP)
Csizmadia Albert (SMK-MKP)
Kišš Tomáš (SMK-MKP)
Hrenyo Ladislav (SMK-MKP)
SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nagybári 38

Bárii Községi Hivatal

Nagybári 7

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 408 90%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 28 6%
egyéb 11 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 451
magyarok 533 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 538
magyarok 455 84%
szlovákok 42 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 42 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 539
magyarok 301 85%
szlovákok 53 15%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 356
magyarok 235 70%
szlovákok 96 29%
romák 4 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 336
magyarok 216 67%
szlovákok 88 27%
romák 6 2%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 4%
összlétszám 322
magyarok 145 52%
szlovákok 127 45%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 3%
összlétszám 280
összlétszám 293
magyarok 259 88%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 8%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 158
magyarok 149 94%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 3%
egyéb 4 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 387
magyarok 387 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 151
magyarok 146 97%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 384
magyarok 336 88%
szlovákok 20 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 28 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 155
magyarok 119 77%
szlovákok 22 14%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 14 9%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 247
Választási részvétel: 72.47 %
Kiadott boríték: 179
Bedobott boríték: 179

Polgármester

Érvényes szavazólap: 176
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Sütő Ľudovít 99 56.25 % Független
Beňo Róbert 77 43.75 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Csizmadia Gejza 123 SMK-MKP
Csizmadia Albert 108 SMK-MKP
Kišš Tomáš 107 SMK-MKP
Hrenyo Ladislav 90 SMK-MKP
Csizmadiová Beáta 82 SMER-SD

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 254
Választási részvétel: 44.49 %
Kiadott boríték: 113
Bedobott boríték: 113
Választásra jogosult: 254
Választási részvétel: 14.17 %
Kiadott boríték: 36
Bedobott boríték: 36
Választásra jogosult: 248
Választási részvétel: 51,61 %
Kiadott boríték: 128
Bedobott boríték: 128

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 94
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 118
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 52 55.32 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 21 22.34 % KDS
Dominika Palaščáková 4 4.26 % NOVA
Rastislav Masnyk 4 4.26 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 3 3.19 % Független
Vladimír Gürtler 3 3.19 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 3 3.19 % KSS
Jozef Holečko 2 2.13 % Független
Marek Ďurán 1 1.06 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 1 1.06 % OKS
Rudolf Bauer 17 47.22% KDS
Richard Raši 51 43.22 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 33 27.97 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 26 22.03 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Jozef Červeňák 2 1.69 % RIS
Róbert Bačinský 1 0.85 % Független
Jarmila Tkáčová 1 0.85 % SNS
Rudolf Botka 1 0.85 % NP
Ján Struk 1 0.85 % SMS
Lukáš Sisák 1 0.85 % KSS
Štefan Surmánek 1 0.85 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 112
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Duč 65 58.04% Független
Csaba Furik 45 40.18% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 45 40.18% SMK-MKP
József Kopasz 43 38.39% SMK-MKP
Mária Szuperák 43 38.39% SMK-MKP
Ladislav Illés 42 37.50% SMK-MKP
László Farkas 41 36.61% SMK-MKP
Tichomír Kačo 23 20.54% Független
Gejza Sačko 21 18.75% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Juraj Sobek 18 16.07% SMER - SD
Ladislav Szunyog 17 15.18% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vladimír Dvorový 15 13.39% SMER - SD
Róbert Puci 14 12.50% SMER - SD
Iveta Kohanová 13 11.61% Független
Marián Kolesár 13 11.61% Független
Karol Pataky 12 10.71% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Juraj Selecký 9 8.04% Független
Miroslav Tóth 9 8.04% SMER - SD
Jozef Horváth 9 8.04% SMER - SD
Jana Mondiková 9 8.04% SMER - SD
Terézia Kačová 9 8.04% NOVA
Ján Hornyák 8 7.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Bodnár 7 6.25% Független
Štefan Tatranský 6 5.36% KSS
Michal Zurbola 6 5.36% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Juliana Pašková 4 3.57% Független
Ľubomír Bulla 4 3.57% Független
František Kolbaský 4 3.57% ÚSVIT
Martin Begala 4 3.57% Független
Zlatica Čeplíková 4 3.57% Független
František Tomko 3 2.68% Független
Rastislav Petrovič 3 2.68% SMER - SD
Michaela Kapustníková 2 1.79% NOVA
Tomáš Kříž 2 1.79% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Galgoczy 2 1.79% Független
Magdaléna Haburová 2 1.79% Független
Ľudovít Tóth 2 1.79% SĽS
Edita Anthony 2 1.79% SaS
Miloš Kubica 2 1.79% Független
Jaroslav Soták 2 1.79% Független
Vladimír Seman 2 1.79% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Peter Pető 2 1.79% Független
Peter Figeľ 2 1.79% DS
Ladislav Szilágyi 1 0.89% SaS
Tibor Jánošík 1 0.89% NOVA
Marek Čižmár 1 0.89% Független
Robert Engel 1 0.89% Független
Miloš Ferko 1 0.89% NOVA
Marián Ferčák 1 0.89% ĽS-HZDS
Gejza Gore 1 0.89% Független
Katarína Mischurová 1 0.89% Független
Ján Lukáč 1 0.89% SMS
Andrej Kocák 1 0.89% MS
Ľubomír Princík 1 0.89% Független
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Mikuláš Balog 0 0.00% EDS
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Cyril Korpesio 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Štefan Duč 65 51.18% Független
Csaba Furik 63 49.61% SMK-MKP
Tibor Sáradi 55 43.31% SMK-MKP
József Kopasz 54 42.52% SMK-MKP
István Takács 51 40.16% SMK-MKP
Zoltán Ilko 51 40.16% SMK-MKP
Csilla Bálintová 50 39.37% SMK-MKP
Karol Pataky 34 26.77% MOST - HÍD
Gejza Sačko 31 24.41% MOST - HÍD
Jozef Želinský 25 19.69% MOST - HÍD
Peter Rico 22 17.32% MOST - HÍD
Jozef Horváth 20 15.75% MOST - HÍD
Jana Mondiková 16 12.60% SMER-SD
Viktor Palko 16 12.60% MOST - HÍD
Edina Kocsisová 14 11.02% Független
Peter Pandy 13 10.24% MOST - HÍD
Ján Juhász 13 10.24% MOST - HÍD
Marek Čižmár 9 7.09% Független
Július Hajdu 8 6.30% SMER-SD
Tichomír Kačo 7 5.51% ŠKV
Slavomír Illeš 6 4.72% Független
František Tomko 6 4.72% JEDNOTA-ĽSS
Róbert Puci 5 3.94% SMER-SD
Gabriel Garanič 5 3.94% Független
Zoltán Mento 5 3.94% Független
Rastislav Jílek 5 3.94% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Dionýz Szabó 4 3.15% ŠKV
Gustáv Liszkai 4 3.15% SMER-SD
Rastislav Petrovič 4 3.15% SMER-SD
Michal Magnes 3 2.36% SNS
Peter Bačkovský 3 2.36% ŠKV
Milan Mika 3 2.36% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Radoslav Rendeš 3 2.36% ŠKV
Zoltán Sipos 3 2.36% MKDA-MKDSZ
Antónia Hrabská 3 2.36% ŠKV
František Krejza 2 1.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Libuša Babuľaková 2 1.57% ŠKV
Martin Galgoczy 2 1.57% Független
Marián Vanci 2 1.57% ŠKV
Filip Biháry 2 1.57% ĽS Naše Slovensko
Dušan Grajcár 2 1.57% JEDNOTA-ĽSS
Martin Dzielavský 2 1.57% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Čebreňák 2 1.57% ĽS Naše Slovensko
Michal Sentelik 2 1.57% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 2 1.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ján Seman 1 0.79% ŠANCA
Ján Ujheli 1 0.79% ĽS Naše Slovensko
Michaela Ducárová 1 0.79% ŠKV
Vladimír Šiňanský 1 0.79% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gamrát 1 0.79% Független
Miroslav Ramšák 1 0.79% ĽS Naše Slovensko
Katarína Kasardová 1 0.79% KSS
Štefan Kandráč 1 0.79% NP
Lucia Rušinová 1 0.79% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 1 0.79% KSS
Adrian Haraszti 1 0.79% NAJ
Juraj Guzej 1 0.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Cyril Korpesio 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Vladimír Seman 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marta Hrobová 0 0.00% ÚSVIT
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Milan Malý 0 0.00% KSS
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 10.31 %
Tiszacsernyő 27 2.99 %
Nagytárkány 17 1.88 %
Nagygéres 14 1.55 %
Zétény 13 1.44 %
Bély 10 1.11 %
Bodrogszentes 9 1.00 %
Borsi 9 1.00 %
Kistárkány 8 0.89 %
Bodrogmező 8 0.89 %
Szomotor 8 0.89 %
Rad 7 0.78 %
Tőketerebes 7 0.78 %
Kisgéres 7 0.78 %
Kiskövesd 6 0.67 %
Lelesz 6 0.67 %
Kisdobra 6 0.67 %
Ágcsernyő 6 0.67 %
Ladamóc 5 0.55 %
Nagykövesd 5 0.55 %
Bodrogszentmária 4 0.44 %
Szőlőske 4 0.44 %
Bacska 4 0.44 %
Bodrogszerdahely 4 0.44 %
Gálszécs 3 0.33 %
Véke 3 0.33 %
Szolnocska 3 0.33 %
Velejte 3 0.33 %
Zemplén 2 0.22 %
Újhely 2 0.22 %
Magyarsas 2 0.22 %
Boly 2 0.22 %
Nagytoronya 2 0.22 %
Garany 2 0.22 %
Imreg 2 0.22 %
Szinyér 2 0.22 %
Kolbáska 1 0.11 %
Bári 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Nagyazar 1 0.11 %
Bacskó 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Bodzásújlak 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Vécse 1 0.11 %
Kistoronya 1 0.11 %
Kozma 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Zemplénújfalu 1 0.11 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 4.12 %
Bodrogszentes 25 2.24 %
Tőketerebes 10 0.90 %
Tiszacsernyő 9 0.81 %
Nagykövesd 9 0.81 %
Szomotor 8 0.72 %
Bacska 7 0.63 %
Ágcsernyő 7 0.63 %
Nagygéres 7 0.63 %
Bodrogszentmária 7 0.63 %
Bodrogszerdahely 7 0.63 %
Véke 5 0.45 %
Bély 5 0.45 %
Nagytárkány 5 0.45 %
Kistárkány 4 0.36 %
Lelesz 4 0.36 %
Kiskövesd 4 0.36 %
Bacskó 3 0.27 %
Újhely 3 0.27 %
Kolbáska 2 0.18 %
Zemplénújfalu 2 0.18 %
Szőlőske 2 0.18 %
Barancs 2 0.18 %
Alsómihályi 2 0.18 %
Bodzásújlak 2 0.18 %
Szinyér 2 0.18 %
Borsi 2 0.18 %
Rad 2 0.18 %
Gercsely 2 0.18 %
Ladamóc 1 0.09 %
Szolnocska 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Bodrogmező 1 0.09 %
Parnó 1 0.09 %
Velejte 1 0.09 %
Boly 1 0.09 %
Kisdobra 1 0.09 %
Kiszte 1 0.09 %
Gálszécs 1 0.09 %
Zétény 1 0.09 %
Zemplén 1 0.09 %
Kázmér 1 0.09 %
Magyarsas 1 0.09 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 23.90 %
Bodzásújlak 84 6.18 %
Gálszécs 45 3.31 %
Kozma 34 2.50 %
Garany 32 2.35 %
Vécse 24 1.76 %
Kasó 23 1.69 %
Királyhelmec 21 1.54 %
Battyán 20 1.47 %
Alsómihályi 20 1.47 %
Barancs 17 1.25 %
Kázmér 15 1.10 %
Gercsely 15 1.10 %
Kiszte 14 1.03 %
Szilvásújfalu 14 1.03 %
Tiszacsernyő 13 0.96 %
Magyarizsép 13 0.96 %
Céke 13 0.96 %
Dargó 11 0.81 %
Kolbáska 11 0.81 %
Parnó 11 0.81 %
Bacskó 11 0.81 %
Szécskeresztúr 9 0.66 %
Szőlőske 8 0.59 %
Kazsó 8 0.59 %
Hardicsa 8 0.59 %
Isztáncs 8 0.59 %
Imreg 7 0.51 %
Legenye 7 0.51 %
Szécsudvar 7 0.51 %
Kisazar 7 0.51 %
Magyarsas 7 0.51 %
Velejte 7 0.51 %
Borsi 6 0.44 %
Szürnyeg 6 0.44 %
Újhely 5 0.37 %
Nagyruszka 5 0.37 %
Lasztóc 5 0.37 %
Pelejte 5 0.37 %
Csörgő 5 0.37 %
Kiskövesd 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Lelesz 4 0.29 %
Perbenyik 4 0.29 %
Nagyazar 4 0.29 %
Biste 4 0.29 %
Bári 3 0.22 %
Zebegnyő 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Ladamóc 3 0.22 %
Cselej 3 0.22 %
Gerenda 3 0.22 %
Csarnahó 3 0.22 %
Zemplénújfalu 3 0.22 %
Visnyó 2 0.15 %
Bacska 2 0.15 %
Véke 2 0.15 %
Kistárkány 2 0.15 %
Nagygéres 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Bodrogszentmária 2 0.15 %
Bodrogszög 2 0.15 %
Szécsegres 2 0.15 %
Tarnóka 2 0.15 %
Bély 1 0.07 %
Nagytárkány 1 0.07 %
Nagykövesd 1 0.07 %
Nagytoronya 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 22.50 %
Kisgéres 381 11.91 %
Nagytárkány 178 5.56 %
Kistárkány 162 5.06 %
Bodrogszerdahely 160 5.00 %
Bodrogszentes 152 4.75 %
Perbenyik 135 4.22 %
Battyán 130 4.06 %
Nagykövesd 107 3.34 %
Bacska 103 3.22 %
Örös 101 3.16 %
Lelesz 100 3.13 %
Zétény 97 3.03 %
Tiszacsernyő 93 2.91 %
Bély 91 2.84 %
Nagygéres 91 2.84 %
Szomotor 79 2.47 %
Borsi 78 2.44 %
Boly 74 2.31 %
Kiskövesd 69 2.16 %
Ladamóc 68 2.13 %
Bári 63 1.97 %
Bodrogszentmária 63 1.97 %
Rad 62 1.94 %
Kisdobra 48 1.50 %
Tőketerebes 47 1.47 %
Bodrogmező 47 1.47 %
Imreg 46 1.44 %
Véke 45 1.41 %
Ágcsernyő 45 1.41 %
Szürnyeg 34 1.06 %
Szőlőske 34 1.06 %
Csarnahó 30 0.94 %
Szolnocska 30 0.94 %
Szinyér 28 0.88 %
Zemplén 25 0.78 %
Újhely 21 0.66 %
Hardicsa 15 0.47 %
Bodrogszög 11 0.34 %
Gálszécs 9 0.28 %
Kistoronya 9 0.28 %
Kozma 6 0.19 %
Alsómihályi 5 0.16 %
Garany 4 0.13 %
Lasztóc 3 0.09 %
Céke 2 0.06 %
Kolbáska 2 0.06 %
Kázmér 2 0.06 %
Pelejte 2 0.06 %
Visnyó 2 0.06 %
Csörgő 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 14.57 %
Kistárkány 269 12.25 %
Kisgéres 269 12.25 %
Nagytárkány 216 9.84 %
Tiszacsernyő 156 7.10 %
Bély 98 4.46 %
Battyán 96 4.37 %
Bacska 92 4.19 %
Bodrogszerdahely 77 3.51 %
Perbenyik 71 3.23 %
Bodrogszentes 68 3.10 %
Lelesz 66 3.01 %
Nagykövesd 63 2.87 %
Borsi 58 2.64 %
Bári 50 2.28 %
Örös 49 2.23 %
Zétény 48 2.19 %
Boly 47 2.14 %
Ágcsernyő 45 2.05 %
Nagygéres 44 2.00 %
Kiskövesd 43 1.96 %
Szomotor 41 1.87 %
Ladamóc 38 1.73 %
Tőketerebes 35 1.59 %
Kisdobra 33 1.50 %
Rad 33 1.50 %
Bodrogmező 31 1.41 %
Véke 28 1.28 %
Bodrogszentmária 26 1.18 %
Imreg 20 0.91 %
Szolnocska 20 0.91 %
Szinyér 17 0.77 %
Zemplén 17 0.77 %
Csarnahó 16 0.73 %
Szőlőske 15 0.68 %
Újhely 11 0.50 %
Gálszécs 8 0.36 %
Bodrogszög 5 0.23 %
Magyarsas 5 0.23 %
Alsómihályi 5 0.23 %
Kistoronya 5 0.23 %
Parnó 4 0.18 %
Szürnyeg 4 0.18 %
Céke 4 0.18 %
Nagytoronya 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Csörgő 3 0.14 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Kisazar 3 0.14 %
Nagyazar 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Hardicsa 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Magyarizsép 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Bacskó 2 0.09 %
Velejte 2 0.09 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 38.03 %
Gálszécs 406 33.64 %
Parnó 55 4.56 %
Szécskeresztúr 52 4.31 %
Vécse 48 3.98 %
Kozma 46 3.81 %
Dargó 39 3.23 %
Bodzásújlak 38 3.15 %
Alsómihályi 34 2.82 %
Kázmér 26 2.15 %
Kisazar 26 2.15 %
Bacskó 26 2.15 %
Királyhelmec 24 1.99 %
Nagyazar 21 1.74 %
Zebegnyő 21 1.74 %
Garany 21 1.74 %
Céke 20 1.66 %
Kereplye 20 1.66 %
Szécsudvar 19 1.57 %
Szilvásújfalu 18 1.49 %
Tarnóka 17 1.41 %
Magyarizsép 17 1.41 %
Velejte 16 1.33 %
Cselej 15 1.24 %
Csörgő 15 1.24 %
Hardicsa 14 1.16 %
Zemplénújfalu 12 0.99 %
Gerenda 12 0.99 %
Szürnyeg 12 0.99 %
Nagytoronya 11 0.91 %
Pelejte 11 0.91 %
Nagyruszka 11 0.91 %
Gercsely 11 0.91 %
Lasztóc 10 0.83 %
Visnyó 10 0.83 %
Barancs 9 0.75 %
Sztankóc 9 0.75 %
Szomotor 8 0.66 %
Újhely 8 0.66 %
Bodrogszerdahely 8 0.66 %
Tiszacsernyő 8 0.66 %
Battyán 7 0.58 %
Borsi 7 0.58 %
Ágcsernyő 7 0.58 %
Nagytárkány 6 0.50 %
Isztáncs 6 0.50 %
Szécsegres 6 0.50 %
Rad 5 0.41 %
Lelesz 5 0.41 %
Kisdobra 5 0.41 %
Biste 5 0.41 %
Perbenyik 4 0.33 %
Legenye 4 0.33 %
Kasó 4 0.33 %
Nagygéres 4 0.33 %
Kiszte 4 0.33 %
Magyarsas 4 0.33 %
Kolbáska 4 0.33 %
Imreg 4 0.33 %
Örös 3 0.25 %
Bacska 3 0.25 %
Bodrogszentes 3 0.25 %
Kazsó 2 0.17 %
Bély 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Ladamóc 1 0.08 %
Kisgéres 1 0.08 %
Kistoronya 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Véke 1 0.08 %
Kistárkány 1 0.08 %
Szinyér 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 16.41 %
Tiszacsernyő 150 10.94 %
Királyhelmec 123 8.97 %
Ágcsernyő 49 3.57 %
Bodrogszerdahely 32 2.33 %
Lelesz 30 2.19 %
Nagytárkány 30 2.19 %
Kisgéres 28 2.04 %
Tőketerebes 26 1.90 %
Bacska 25 1.82 %
Bély 22 1.60 %
Bodrogszentes 21 1.53 %
Imreg 18 1.31 %
Borsi 16 1.17 %
Örös 14 1.02 %
Perbenyik 14 1.02 %
Gálszécs 13 0.95 %
Szomotor 11 0.80 %
Kisdobra 11 0.80 %
Kistárkány 11 0.80 %
Kozma 10 0.73 %
Nagygéres 10 0.73 %
Vécse 8 0.58 %
Szolnocska 8 0.58 %
Rad 8 0.58 %
Kiskövesd 7 0.51 %
Véke 7 0.51 %
Bodzásújlak 7 0.51 %
Bodrogszentmária 7 0.51 %
Bodrogmező 6 0.44 %
Boly 6 0.44 %
Nagykövesd 6 0.44 %
Legenye 5 0.36 %
Zemplén 5 0.36 %
Gercsely 5 0.36 %
Garany 5 0.36 %
Kázmér 4 0.29 %
Szinyér 4 0.29 %
Szécsudvar 4 0.29 %
Barancs 4 0.29 %
Szőlőske 4 0.29 %
Bári 4 0.29 %
Alsómihályi 3 0.22 %
Csörgő 3 0.22 %
Ladamóc 3 0.22 %
Kisazar 2 0.15 %
Újhely 2 0.15 %
Dargó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Bodrogszög 2 0.15 %
Magyarsas 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Szürnyeg 2 0.15 %
Nagyazar 2 0.15 %
Nagytoronya 2 0.15 %
Kazsó 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Magyarizsép 1 0.07 %
Kiszte 1 0.07 %
Céke 1 0.07 %
Bacskó 1 0.07 %
Szilvásújfalu 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Szécskeresztúr 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 26.00 %
Gálszécs 23 3.29 %
Vécse 17 2.43 %
Velejte 12 1.71 %
Kasó 10 1.43 %
Zemplénújfalu 9 1.29 %
Királyhelmec 9 1.29 %
Hardicsa 8 1.14 %
Parnó 7 1.00 %
Isztáncs 7 1.00 %
Lasztóc 6 0.86 %
Magyarsas 6 0.86 %
Szécsudvar 6 0.86 %
Céke 6 0.86 %
Magyarizsép 6 0.86 %
Kazsó 5 0.71 %
Bodrogszerdahely 5 0.71 %
Kozma 5 0.71 %
Szilvásújfalu 5 0.71 %
Ágcsernyő 5 0.71 %
Lelesz 5 0.71 %
Alsómihályi 5 0.71 %
Kiszte 4 0.57 %
Gercsely 4 0.57 %
Tiszacsernyő 4 0.57 %
Bodzásújlak 4 0.57 %
Garany 4 0.57 %
Újhely 4 0.57 %
Rad 4 0.57 %
Legenye 3 0.43 %
Kistárkány 3 0.43 %
Szürnyeg 3 0.43 %
Nagytoronya 3 0.43 %
Nagyazar 3 0.43 %
Nagygéres 3 0.43 %
Battyán 3 0.43 %
Bacskó 3 0.43 %
Nagykövesd 2 0.29 %
Bári 2 0.29 %
Dargó 2 0.29 %
Barancs 2 0.29 %
Zebegnyő 2 0.29 %
Szécsegres 2 0.29 %
Biste 2 0.29 %
Boly 2 0.29 %
Nagyruszka 2 0.29 %
Szécskeresztúr 2 0.29 %
Pelejte 2 0.29 %
Csörgő 2 0.29 %
Kázmér 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Kisgéres 1 0.14 %
Bacska 1 0.14 %
Bély 1 0.14 %
Borsi 1 0.14 %
Imreg 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Sztankóc 1 0.14 %
Kolbáska 1 0.14 %
Véke 1 0.14 %
Bodrogszentmária 1 0.14 %
Bodrogszentes 1 0.14 %
Cselej 1 0.14 %
Tarnóka 1 0.14 %
Bodrogszög 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Gerenda 1 0.14 %
Nagytárkány 1 0.14 %
Szőlőske 1 0.14 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 12.29 %
Szőlőske 90 8.38 %
Borsi 88 8.19 %
Királyhelmec 77 7.17 %
Bodrogszerdahely 75 6.98 %
Szomotor 45 4.19 %
Tiszacsernyő 44 4.10 %
Gálszécs 38 3.54 %
Battyán 33 3.07 %
Kisgéres 27 2.51 %
Ladamóc 24 2.23 %
Lelesz 22 2.05 %
Nagytárkány 20 1.86 %
Perbenyik 15 1.40 %
Kiskövesd 15 1.40 %
Bodrogszentes 15 1.40 %
Bély 15 1.40 %
Bodrogszentmária 15 1.40 %
Újhely 14 1.30 %
Bári 14 1.30 %
Céke 12 1.12 %
Kistárkány 12 1.12 %
Kistoronya 11 1.02 %
Csörgő 11 1.02 %
Nagykövesd 10 0.93 %
Bodzásújlak 10 0.93 %
Örös 9 0.84 %
Véke 9 0.84 %
Pelejte 8 0.74 %
Szécskeresztúr 8 0.74 %
Zemplén 7 0.65 %
Imreg 7 0.65 %
Alsómihályi 7 0.65 %
Bacska 7 0.65 %
Legenye 6 0.56 %
Magyarsas 6 0.56 %
Kozma 6 0.56 %
Vécse 6 0.56 %
Hardicsa 6 0.56 %
Rad 6 0.56 %
Dargó 5 0.47 %
Boly 5 0.47 %
Bacskó 5 0.47 %
Garany 5 0.47 %
Ágcsernyő 5 0.47 %
Parnó 5 0.47 %
Zemplénújfalu 4 0.37 %
Szolnocska 4 0.37 %
Zétény 4 0.37 %
Lasztóc 4 0.37 %
Csarnahó 4 0.37 %
Velejte 3 0.28 %
Szécsegres 3 0.28 %
Nagyruszka 3 0.28 %
Bodrogmező 3 0.28 %
Kolbáska 3 0.28 %
Gercsely 3 0.28 %
Kisdobra 3 0.28 %
Szécsudvar 3 0.28 %
Szürnyeg 3 0.28 %
Kiszte 3 0.28 %
Kázmér 3 0.28 %
Nagygéres 3 0.28 %
Magyarizsép 3 0.28 %
Gerenda 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Nagytoronya 2 0.19 %
Szinyér 2 0.19 %
Bodrogszög 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Nagyazar 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Zebegnyő 1 0.09 %
Isztáncs 1 0.09 %
Szilvásújfalu 1 0.09 %
Cselej 1 0.09 %
Visnyó 1 0.09 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 12.88 %
Gálszécs 72 6.62 %
Parnó 20 1.84 %
Kozma 18 1.66 %
Alsómihályi 18 1.66 %
Garany 18 1.66 %
Bacskó 14 1.29 %
Magyarizsép 11 1.01 %
Királyhelmec 11 1.01 %
Lasztóc 10 0.92 %
Tiszacsernyő 9 0.83 %
Bodzásújlak 9 0.83 %
Hardicsa 9 0.83 %
Dargó 9 0.83 %
Kisazar 7 0.64 %
Vécse 7 0.64 %
Szécsudvar 7 0.64 %
Legenye 7 0.64 %
Kiszte 6 0.55 %
Nagyazar 6 0.55 %
Szécskeresztúr 6 0.55 %
Nagytoronya 5 0.46 %
Nagytárkány 5 0.46 %
Magyarsas 5 0.46 %
Szürnyeg 5 0.46 %
Zemplénújfalu 4 0.37 %
Újhely 4 0.37 %
Kázmér 4 0.37 %
Szilvásújfalu 4 0.37 %
Céke 3 0.28 %
Velejte 3 0.28 %
Nagygéres 3 0.28 %
Kasó 3 0.28 %
Zebegnyő 3 0.28 %
Bély 3 0.28 %
Lelesz 3 0.28 %
Tarnóka 3 0.28 %
Bodrogszentes 3 0.28 %
Véke 3 0.28 %
Csörgő 3 0.28 %
Szécsegres 3 0.28 %
Szomotor 3 0.28 %
Isztáncs 3 0.28 %
Bodrogszerdahely 3 0.28 %
Szőlőske 2 0.18 %
Nagyruszka 2 0.18 %
Bári 2 0.18 %
Pelejte 2 0.18 %
Borsi 2 0.18 %
Nagykövesd 2 0.18 %
Bodrogszentmária 2 0.18 %
Visnyó 2 0.18 %
Battyán 2 0.18 %
Kisgéres 2 0.18 %
Szolnocska 2 0.18 %
Barancs 2 0.18 %
Kolbáska 2 0.18 %
Sztankóc 2 0.18 %
Örös 2 0.18 %
Gercsely 2 0.18 %
Kiskövesd 2 0.18 %
Rad 1 0.09 %
Csarnahó 1 0.09 %
Bodrogmező 1 0.09 %
Kistárkány 1 0.09 %
Ágcsernyő 1 0.09 %
Ladamóc 1 0.09 %
Kereplye 1 0.09 %
Kazsó 1 0.09 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 15.34 %
Tőketerebes 297 13.56 %
Kisazar 94 4.29 %
Szécskeresztúr 87 3.97 %
Dargó 78 3.56 %
Nagyazar 53 2.42 %
Kereplye 48 2.19 %
Vécse 39 1.78 %
Parnó 35 1.60 %
Kozma 33 1.51 %
Zebegnyő 28 1.28 %
Alsómihályi 25 1.14 %
Bacskó 21 0.96 %
Tarnóka 20 0.91 %
Bodzásújlak 19 0.87 %
Sztankóc 19 0.87 %
Magyarsas 17 0.78 %
Magyarizsép 17 0.78 %
Hardicsa 17 0.78 %
Szilvásújfalu 17 0.78 %
Cselej 17 0.78 %
Csörgő 16 0.73 %
Garany 16 0.73 %
Szécsudvar 16 0.73 %
Királyhelmec 15 0.68 %
Velejte 14 0.64 %
Gerenda 13 0.59 %
Nagyruszka 12 0.55 %
Céke 12 0.55 %
Visnyó 11 0.50 %
Lasztóc 10 0.46 %
Bodrogszerdahely 9 0.41 %
Pelejte 9 0.41 %
Nagytoronya 9 0.41 %
Kázmér 9 0.41 %
Tiszacsernyő 9 0.41 %
Barancs 8 0.37 %
Kiszte 8 0.37 %
Lelesz 8 0.37 %
Isztáncs 7 0.32 %
Nagytárkány 7 0.32 %
Kolbáska 7 0.32 %
Véke 7 0.32 %
Zemplénújfalu 7 0.32 %
Gercsely 6 0.27 %
Szomotor 6 0.27 %
Nagygéres 6 0.27 %
Újhely 5 0.23 %
Bodrogszentmária 5 0.23 %
Biste 5 0.23 %
Legenye 5 0.23 %
Battyán 5 0.23 %
Szécsegres 5 0.23 %
Ágcsernyő 4 0.18 %
Borsi 4 0.18 %
Perbenyik 4 0.18 %
Szürnyeg 3 0.14 %
Bodrogmező 3 0.14 %
Imreg 3 0.14 %
Bély 3 0.14 %
Bodrogszentes 3 0.14 %
Bacska 2 0.09 %
Bári 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Rad 2 0.09 %
Kistoronya 2 0.09 %
Kasó 2 0.09 %
Kistárkány 2 0.09 %
Kisgéres 2 0.09 %
Zétény 1 0.05 %
Kazsó 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 15.33 %
Bély 80 8.46 %
Királyhelmec 70 7.40 %
Gálszécs 57 6.03 %
Tiszacsernyő 56 5.92 %
Kisgéres 31 3.28 %
Battyán 29 3.07 %
Nagytárkány 25 2.64 %
Kistárkány 21 2.22 %
Alsómihályi 20 2.11 %
Kozma 19 2.01 %
Borsi 17 1.80 %
Bodrogszerdahely 17 1.80 %
Véke 17 1.80 %
Nagygéres 14 1.48 %
Szomotor 14 1.48 %
Csörgő 13 1.37 %
Lelesz 13 1.37 %
Kisdobra 12 1.27 %
Bodzásújlak 12 1.27 %
Szécskeresztúr 12 1.27 %
Parnó 11 1.16 %
Céke 11 1.16 %
Hardicsa 11 1.16 %
Dargó 9 0.95 %
Szilvásújfalu 8 0.85 %
Velejte 8 0.85 %
Bodrogszentes 8 0.85 %
Lasztóc 7 0.74 %
Bacskó 7 0.74 %
Ágcsernyő 7 0.74 %
Imreg 6 0.63 %
Bodrogszentmária 6 0.63 %
Kolbáska 6 0.63 %
Zétény 6 0.63 %
Perbenyik 6 0.63 %
Gercsely 6 0.63 %
Örös 6 0.63 %
Garany 6 0.63 %
Nagytoronya 6 0.63 %
Biste 5 0.53 %
Szőlőske 5 0.53 %
Nagyazar 5 0.53 %
Kázmér 5 0.53 %
Bodrogszög 5 0.53 %
Magyarsas 5 0.53 %
Zemplénújfalu 5 0.53 %
Isztáncs 5 0.53 %
Magyarizsép 5 0.53 %
Szolnocska 4 0.42 %
Nagykövesd 4 0.42 %
Legenye 4 0.42 %
Vécse 4 0.42 %
Bacska 4 0.42 %
Zebegnyő 4 0.42 %
Gerenda 4 0.42 %
Kisazar 4 0.42 %
Bodrogmező 3 0.32 %
Kiskövesd 3 0.32 %
Rad 3 0.32 %
Szürnyeg 3 0.32 %
Boly 3 0.32 %
Újhely 3 0.32 %
Ladamóc 3 0.32 %
Szécsudvar 3 0.32 %
Pelejte 3 0.32 %
Tarnóka 2 0.21 %
Bári 2 0.21 %
Cselej 2 0.21 %
Kereplye 2 0.21 %
Barancs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Szécsegres 1 0.11 %
Nagyruszka 1 0.11 %
Szinyér 1 0.11 %
Kasó 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 48.29 %
Vécse 74 3.73 %
Gálszécs 68 3.43 %
Garany 58 2.92 %
Nagyruszka 46 2.32 %
Hardicsa 33 1.66 %
Alsómihályi 33 1.66 %
Bodzásújlak 31 1.56 %
Parnó 31 1.56 %
Céke 28 1.41 %
Zemplénújfalu 26 1.31 %
Kozma 24 1.21 %
Velejte 21 1.06 %
Kiszte 18 0.91 %
Királyhelmec 17 0.86 %
Gercsely 17 0.86 %
Magyarizsép 16 0.81 %
Pelejte 15 0.76 %
Imreg 15 0.76 %
Kasó 15 0.76 %
Magyarsas 14 0.71 %
Szürnyeg 14 0.71 %
Kázmér 13 0.66 %
Isztáncs 13 0.66 %
Kisazar 12 0.60 %
Legenye 11 0.55 %
Barancs 11 0.55 %
Csörgő 10 0.50 %
Szécsegres 9 0.45 %
Biste 9 0.45 %
Kolbáska 9 0.45 %
Bodrogszerdahely 9 0.45 %
Szécskeresztúr 9 0.45 %
Dargó 9 0.45 %
Lasztóc 8 0.40 %
Lelesz 8 0.40 %
Tiszacsernyő 7 0.35 %
Gerenda 7 0.35 %
Szécsudvar 7 0.35 %
Kisgéres 7 0.35 %
Nagytoronya 6 0.30 %
Bacskó 6 0.30 %
Bári 6 0.30 %
Bély 6 0.30 %
Szilvásújfalu 6 0.30 %
Bacska 5 0.25 %
Kazsó 5 0.25 %
Borsi 5 0.25 %
Tarnóka 5 0.25 %
Ladamóc 4 0.20 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Újhely 4 0.20 %
Kistoronya 4 0.20 %
Nagyazar 3 0.15 %
Nagykövesd 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Zétény 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kereplye 2 0.10 %
Nagytárkány 2 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 45.91 %
Gálszécs 71 4.06 %
Garany 42 2.40 %
Vécse 38 2.18 %
Hardicsa 35 2.00 %
Bodzásújlak 31 1.77 %
Kiszte 29 1.66 %
Zemplénújfalu 27 1.55 %
Parnó 24 1.37 %
Kozma 22 1.26 %
Pelejte 21 1.20 %
Magyarsas 19 1.09 %
Alsómihályi 18 1.03 %
Velejte 17 0.97 %
Céke 17 0.97 %
Nagyruszka 14 0.80 %
Cselej 14 0.80 %
Szilvásújfalu 14 0.80 %
Szécskeresztúr 13 0.74 %
Királyhelmec 13 0.74 %
Imreg 13 0.74 %
Kazsó 12 0.69 %
Kázmér 11 0.63 %
Csörgő 11 0.63 %
Dargó 10 0.57 %
Gercsely 10 0.57 %
Isztáncs 10 0.57 %
Szomotor 9 0.52 %
Tiszacsernyő 9 0.52 %
Szécsegres 8 0.46 %
Újhely 8 0.46 %
Bodrogszerdahely 8 0.46 %
Kolbáska 8 0.46 %
Borsi 8 0.46 %
Legenye 8 0.46 %
Szürnyeg 6 0.34 %
Nagytoronya 6 0.34 %
Kistoronya 6 0.34 %
Barancs 6 0.34 %
Zebegnyő 5 0.29 %
Magyarizsép 5 0.29 %
Bári 5 0.29 %
Nagytárkány 5 0.29 %
Gerenda 5 0.29 %
Szécsudvar 5 0.29 %
Kisazar 4 0.23 %
Kistárkány 4 0.23 %
Kasó 4 0.23 %
Lasztóc 4 0.23 %
Lelesz 4 0.23 %
Battyán 4 0.23 %
Kiskövesd 3 0.17 %
Bacskó 3 0.17 %
Kereplye 3 0.17 %
Nagyazar 3 0.17 %
Rad 3 0.17 %
Biste 3 0.17 %
Tarnóka 3 0.17 %
Kisgéres 3 0.17 %
Csarnahó 2 0.11 %
Ágcsernyő 2 0.11 %
Perbenyik 2 0.11 %
Nagygéres 2 0.11 %
Visnyó 2 0.11 %
Véke 2 0.11 %
Kisdobra 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Örös 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 25.07 %
Szomotor 164 5.11 %
Tiszacsernyő 163 5.08 %
Tőketerebes 154 4.80 %
Lelesz 113 3.52 %
Bodrogszerdahely 108 3.36 %
Bodrogszentmária 108 3.36 %
Zétény 106 3.30 %
Ágcsernyő 99 3.08 %
Kisgéres 84 2.62 %
Bély 79 2.46 %
Bodrogszentes 78 2.43 %
Kistárkány 76 2.37 %
Magyarsas 75 2.34 %
Perbenyik 74 2.30 %
Kisdobra 64 1.99 %
Nagytárkány 64 1.99 %
Nagygéres 59 1.84 %
Rad 51 1.59 %
Véke 45 1.40 %
Battyán 45 1.40 %
Borsi 44 1.37 %
Boly 41 1.28 %
Ladamóc 40 1.25 %
Garany 33 1.03 %
Nagykövesd 33 1.03 %
Örös 32 1.00 %
Bári 31 0.97 %
Szürnyeg 30 0.93 %
Bodrogmező 27 0.84 %
Imreg 25 0.78 %
Céke 22 0.69 %
Gálszécs 22 0.69 %
Bacska 21 0.65 %
Kiskövesd 20 0.62 %
Csarnahó 19 0.59 %
Csörgő 19 0.59 %
Szolnocska 17 0.53 %
Zemplén 17 0.53 %
Parnó 17 0.53 %
Szinyér 14 0.44 %
Szőlőske 13 0.40 %
Újhely 13 0.40 %
Velejte 11 0.34 %
Hardicsa 10 0.31 %
Bacskó 10 0.31 %
Pelejte 8 0.25 %
Bodrogszög 8 0.25 %
Gercsely 7 0.22 %
Nagytoronya 7 0.22 %
Kistoronya 6 0.19 %
Nagyruszka 6 0.19 %
Zemplénújfalu 6 0.19 %
Kolbáska 6 0.19 %
Cselej 5 0.16 %
Legenye 4 0.12 %
Szilvásújfalu 4 0.12 %
Kázmér 4 0.12 %
Magyarizsép 3 0.09 %
Alsómihályi 3 0.09 %
Kiszte 3 0.09 %
Biste 2 0.06 %
Vécse 2 0.06 %
Isztáncs 2 0.06 %
Kisazar 2 0.06 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 12.24 %
Bodrogszentes 167 9.25 %
Tőketerebes 156 8.64 %
Kisgéres 69 3.82 %
Rad 50 2.77 %
Tiszacsernyő 46 2.55 %
Lelesz 45 2.49 %
Bodrogszerdahely 43 2.38 %
Gálszécs 41 2.27 %
Bacska 32 1.77 %
Zétény 32 1.77 %
Szomotor 32 1.77 %
Bodrogszentmária 31 1.72 %
Battyán 31 1.72 %
Perbenyik 31 1.72 %
Bély 30 1.66 %
Boly 27 1.50 %
Szolnocska 25 1.38 %
Kisdobra 22 1.22 %
Nagytárkány 22 1.22 %
Szilvásújfalu 21 1.16 %
Véke 21 1.16 %
Kistárkány 21 1.16 %
Garany 20 1.11 %
Borsi 19 1.05 %
Nagykövesd 19 1.05 %
Nagygéres 18 1.00 %
Kiskövesd 18 1.00 %
Örös 17 0.94 %
Ágcsernyő 16 0.89 %
Vécse 15 0.83 %
Szinyér 15 0.83 %
Bodrogmező 14 0.78 %
Kozma 14 0.78 %
Magyarizsép 14 0.78 %
Hardicsa 11 0.61 %
Szőlőske 10 0.55 %
Alsómihályi 10 0.55 %
Ladamóc 10 0.55 %
Lasztóc 10 0.55 %
Imreg 9 0.50 %
Bodzásújlak 7 0.39 %
Nagyazar 7 0.39 %
Szürnyeg 7 0.39 %
Újhely 7 0.39 %
Szécskeresztúr 7 0.39 %
Zemplénújfalu 6 0.33 %
Barancs 6 0.33 %
Magyarsas 5 0.28 %
Szécsegres 5 0.28 %
Céke 5 0.28 %
Zemplén 5 0.28 %
Csörgő 5 0.28 %
Gercsely 5 0.28 %
Nagytoronya 5 0.28 %
Bodrogszög 5 0.28 %
Csarnahó 4 0.22 %
Bári 4 0.22 %
Cselej 4 0.22 %
Kolbáska 4 0.22 %
Nagyruszka 4 0.22 %
Szécsudvar 3 0.17 %
Visnyó 3 0.17 %
Bacskó 3 0.17 %
Legenye 2 0.11 %
Velejte 2 0.11 %
Kazsó 2 0.11 %
Kázmér 2 0.11 %
Biste 2 0.11 %
Kasó 2 0.11 %
Parnó 2 0.11 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Dargó 1 0.06 %
Gerenda 1 0.06 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.91 %
Kisgéres 184 8.24 %
Nagytárkány 96 4.30 %
Kistárkány 80 3.58 %
Bodrogszerdahely 79 3.54 %
Bacska 69 3.09 %
Perbenyik 67 3.00 %
Borsi 63 2.82 %
Battyán 63 2.82 %
Bodrogszentmária 62 2.78 %
Ladamóc 58 2.60 %
Nagykövesd 56 2.51 %
Zétény 53 2.37 %
Bély 53 2.37 %
Bári 51 2.28 %
Boly 47 2.10 %
Lelesz 47 2.10 %
Rad 46 2.06 %
Tiszacsernyő 44 1.97 %
Szomotor 42 1.88 %
Bodrogszentes 39 1.75 %
Nagygéres 38 1.70 %
Örös 37 1.66 %
Imreg 33 1.48 %
Bodrogmező 29 1.30 %
Kiskövesd 27 1.21 %
Tőketerebes 26 1.16 %
Kisdobra 25 1.12 %
Szőlőske 25 1.12 %
Ágcsernyő 23 1.03 %
Véke 22 0.99 %
Csarnahó 20 0.90 %
Szolnocska 17 0.76 %
Zemplén 17 0.76 %
Szinyér 17 0.76 %
Újhely 11 0.49 %
Bodrogszög 6 0.27 %
Gálszécs 6 0.27 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 16.28 %
Gálszécs 37 4.33 %
Vécse 13 1.52 %
Parnó 11 1.29 %
Tiszacsernyő 10 1.17 %
Királyhelmec 10 1.17 %
Bacskó 9 1.05 %
Kozma 9 1.05 %
Céke 8 0.94 %
Alsómihályi 7 0.82 %
Garany 7 0.82 %
Szécskeresztúr 5 0.59 %
Bodzásújlak 5 0.59 %
Borsi 5 0.59 %
Hardicsa 5 0.59 %
Magyarsas 5 0.59 %
Zemplénújfalu 5 0.59 %
Nagyruszka 4 0.47 %
Kolbáska 4 0.47 %
Rad 4 0.47 %
Kisgéres 4 0.47 %
Nagyazar 4 0.47 %
Kistárkány 4 0.47 %
Tarnóka 4 0.47 %
Pelejte 4 0.47 %
Sztankóc 4 0.47 %
Bodrogszerdahely 4 0.47 %
Ágcsernyő 3 0.35 %
Lelesz 3 0.35 %
Bodrogszentes 3 0.35 %
Nagytoronya 3 0.35 %
Kázmér 3 0.35 %
Dargó 3 0.35 %
Lasztóc 3 0.35 %
Véke 3 0.35 %
Cselej 3 0.35 %
Battyán 3 0.35 %
Bacska 3 0.35 %
Kasó 3 0.35 %
Bély 2 0.23 %
Gercsely 2 0.23 %
Gerenda 2 0.23 %
Bodrogszentmária 2 0.23 %
Magyarizsép 2 0.23 %
Csörgő 2 0.23 %
Kisdobra 2 0.23 %
Szécsudvar 2 0.23 %
Barancs 2 0.23 %
Isztáncs 2 0.23 %
Szomotor 2 0.23 %
Kisazar 2 0.23 %
Szürnyeg 2 0.23 %
Szilvásújfalu 2 0.23 %
Nagygéres 1 0.12 %
Kiskövesd 1 0.12 %
Örös 1 0.12 %
Legenye 1 0.12 %
Kiszte 1 0.12 %
Velejte 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Bodrogmező 1 0.12 %
Szőlőske 1 0.12 %
Visnyó 1 0.12 %
Csarnahó 1 0.12 %
Zebegnyő 1 0.12 %
Zemplén 1 0.12 %
Imreg 1 0.12 %
Bári 1 0.12 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 28.14 %
Gálszécs 160 6.39 %
Céke 120 4.80 %
Magyarsas 101 4.04 %
Királyhelmec 87 3.48 %
Parnó 79 3.16 %
Szilvásújfalu 77 3.08 %
Bacskó 69 2.76 %
Borsi 66 2.64 %
Bodzásújlak 65 2.60 %
Magyarizsép 64 2.56 %
Szürnyeg 61 2.44 %
Lasztóc 59 2.36 %
Hardicsa 58 2.32 %
Kolbáska 55 2.20 %
Vécse 54 2.16 %
Garany 52 2.08 %
Kozma 50 2.00 %
Zemplénújfalu 48 1.92 %
Szécskeresztúr 39 1.56 %
Nagyruszka 36 1.44 %
Tiszacsernyő 35 1.40 %
Csörgő 34 1.36 %
Imreg 34 1.36 %
Kiszte 33 1.32 %
Kisazar 32 1.28 %
Bodrogszerdahely 32 1.28 %
Alsómihályi 32 1.28 %
Velejte 27 1.08 %
Szécsudvar 25 1.00 %
Nagytoronya 23 0.92 %
Dargó 23 0.92 %
Gercsely 21 0.84 %
Barancs 20 0.80 %
Pelejte 20 0.80 %
Nagyazar 20 0.80 %
Bodrogszentes 20 0.80 %
Kázmér 19 0.76 %
Kisdobra 19 0.76 %
Cselej 18 0.72 %
Bári 16 0.64 %
Szomotor 16 0.64 %
Kasó 15 0.60 %
Újhely 15 0.60 %
Kereplye 15 0.60 %
Szőlőske 15 0.60 %
Bodrogmező 14 0.56 %
Perbenyik 14 0.56 %
Csarnahó 14 0.56 %
Bodrogszentmária 14 0.56 %
Visnyó 14 0.56 %
Lelesz 14 0.56 %
Bély 13 0.52 %
Kistoronya 13 0.52 %
Szolnocska 11 0.44 %
Biste 11 0.44 %
Kazsó 10 0.40 %
Isztáncs 9 0.36 %
Szécsegres 9 0.36 %
Nagytárkány 9 0.36 %
Kisgéres 8 0.32 %
Kiskövesd 7 0.28 %
Legenye 7 0.28 %
Gerenda 7 0.28 %
Battyán 6 0.24 %
Bodrogszög 6 0.24 %
Kistárkány 5 0.20 %
Ágcsernyő 5 0.20 %
Zemplén 5 0.20 %
Zebegnyő 5 0.20 %
Ladamóc 5 0.20 %
Zétény 5 0.20 %
Véke 4 0.16 %
Boly 4 0.16 %
Rad 4 0.16 %
Nagygéres 3 0.12 %
Örös 2 0.08 %
Nagykövesd 2 0.08 %
Sztankóc 2 0.08 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 48.58 %
Tőketerebes 250 24.49 %
Szécskeresztúr 96 9.40 %
Nagyazar 39 3.82 %
Parnó 36 3.53 %
Kisazar 32 3.13 %
Vécse 30 2.94 %
Bacskó 27 2.64 %
Dargó 27 2.64 %
Tarnóka 23 2.25 %
Nagyruszka 21 2.06 %
Kozma 18 1.76 %
Cselej 17 1.67 %
Alsómihályi 16 1.57 %
Garany 16 1.57 %
Zebegnyő 14 1.37 %
Királyhelmec 13 1.27 %
Magyarizsép 13 1.27 %
Gerenda 12 1.18 %
Szécsudvar 12 1.18 %
Hardicsa 11 1.08 %
Velejte 11 1.08 %
Visnyó 10 0.98 %
Pelejte 10 0.98 %
Szilvásújfalu 10 0.98 %
Szécsegres 9 0.88 %
Kolbáska 9 0.88 %
Zemplénújfalu 8 0.78 %
Kereplye 7 0.69 %
Csörgő 7 0.69 %
Barancs 6 0.59 %
Nagytárkány 5 0.49 %
Tiszacsernyő 5 0.49 %
Kázmér 5 0.49 %
Lasztóc 5 0.49 %
Szürnyeg 4 0.39 %
Céke 4 0.39 %
Nagytoronya 4 0.39 %
Bodrogszerdahely 4 0.39 %
Kiszte 4 0.39 %
Sztankóc 4 0.39 %
Magyarsas 4 0.39 %
Isztáncs 3 0.29 %
Battyán 3 0.29 %
Bodzásújlak 3 0.29 %
Nagygéres 3 0.29 %
Szomotor 3 0.29 %
Véke 3 0.29 %
Legenye 3 0.29 %
Kazsó 2 0.20 %
Gercsely 2 0.20 %
Bély 2 0.20 %
Biste 2 0.20 %
Kistárkány 2 0.20 %
Lelesz 1 0.10 %
Boly 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Perbenyik 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Ágcsernyő 1 0.10 %
Újhely 1 0.10 %
Bári 1 0.10 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 34.11 %
Tiszacsernyő 290 8.82 %
Lelesz 181 5.50 %
Szomotor 154 4.68 %
Nagytárkány 137 4.17 %
Bély 126 3.83 %
Bodrogszerdahely 121 3.68 %
Kisgéres 116 3.53 %
Kistárkány 115 3.50 %
Perbenyik 91 2.77 %
Zétény 87 2.65 %
Bodrogszentes 84 2.55 %
Kisdobra 79 2.40 %
Nagygéres 77 2.34 %
Bodrogszentmária 76 2.31 %
Battyán 69 2.10 %
Örös 60 1.82 %
Tőketerebes 60 1.82 %
Borsi 55 1.67 %
Rad 52 1.58 %
Nagykövesd 49 1.49 %
Bacska 49 1.49 %
Ágcsernyő 46 1.40 %
Boly 44 1.34 %
Zemplén 41 1.25 %
Véke 37 1.12 %
Bodrogmező 31 0.94 %
Ladamóc 28 0.85 %
Bári 25 0.76 %
Kiskövesd 25 0.76 %
Csarnahó 22 0.67 %
Szinyér 19 0.58 %
Szolnocska 18 0.55 %
Imreg 18 0.55 %
Szőlőske 16 0.49 %
Vécse 14 0.43 %
Újhely 13 0.40 %
Bodrogszög 10 0.30 %
Gálszécs 10 0.30 %
Alsómihályi 9 0.27 %
Kistoronya 6 0.18 %
Gercsely 5 0.15 %
Kázmér 5 0.15 %
Pelejte 5 0.15 %
Csörgő 5 0.15 %
Lasztóc 5 0.15 %
Kereplye 5 0.15 %
Legenye 5 0.15 %
Velejte 5 0.15 %
Szécsudvar 4 0.12 %
Kozma 4 0.12 %
Szürnyeg 4 0.12 %
Hardicsa 4 0.12 %
Nagytoronya 4 0.12 %
Szilvásújfalu 3 0.09 %
Kolbáska 3 0.09 %
Nagyruszka 3 0.09 %
Céke 3 0.09 %
Szécskeresztúr 3 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 17.89 %
Parnó 237 15.09 %
Gálszécs 90 5.73 %
Bacskó 60 3.82 %
Magyarsas 57 3.63 %
Kozma 34 2.16 %
Magyarizsép 32 2.04 %
Kolbáska 27 1.72 %
Alsómihályi 24 1.53 %
Dargó 24 1.53 %
Vécse 22 1.40 %
Hardicsa 22 1.40 %
Garany 22 1.40 %
Szécskeresztúr 21 1.34 %
Szécsudvar 21 1.34 %
Bodzásújlak 19 1.21 %
Kiszte 18 1.15 %
Visnyó 17 1.08 %
Királyhelmec 16 1.02 %
Csörgő 16 1.02 %
Zemplénújfalu 14 0.89 %
Zebegnyő 14 0.89 %
Nagytoronya 14 0.89 %
Céke 13 0.83 %
Gerenda 11 0.70 %
Barancs 11 0.70 %
Lasztóc 11 0.70 %
Kisazar 10 0.64 %
Nagyruszka 9 0.57 %
Kasó 8 0.51 %
Cselej 8 0.51 %
Kereplye 8 0.51 %
Kázmér 8 0.51 %
Gercsely 7 0.45 %
Bodrogszerdahely 6 0.38 %
Tiszacsernyő 6 0.38 %
Biste 6 0.38 %
Velejte 6 0.38 %
Borsi 6 0.38 %