SK
KE
.....

Bárca

Község

címer zászló
609 46% magyar 1910
50 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Barca
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Almás, Alsó erdő megett, Dombalja, Fajka, Falusi rétek, Gyilkos (Mala Bárcza), Hučiak, Irtások, Kapitolský, Kapustnice, Kenderföldek, Kerek dűlő, Koksói berek alatt, (Koksó tanya), Kopolov, Koštianske lúky, Köves tábla, Közép hosszú földek, Legelő dűlő, (Mulató), Mühlberg, (Nižný les), Ortás, Pod lesom, Pri Krásnej, Spálený hostinec, Temető-tábla, Templomföldek, Utak között, Úrbéri legelő, Világospuszta, Vörös rák, Vyšné Klenovo, (Vyšný les)
Koordináták:
48.67702484, 21.26534653
Terület:
18,12 km2
Rang:
község
Népesség:
3502
Tszf. magasság:
207 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04017
Település kód:
599093
Szervezeti azonosító:
691003

Bárca a Kassai-medencében, az Alsó-Hernád kistájon, 207 méteres tengerszint feletti magasságban, Kassa központjától 4,5 km-re délre, a Kassát a miglécnémeti határátkelővel (16 km) összekötő 17-es főút mentén fekszik. Határa 180-260 méteres tengerszint feletti magasságban húzódó, nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület (2010-ben területének 62,9 %-a, 1139 hektár volt szántóföld), erdeje nincs. A három falu egybeépülésével kialakult településmag a 20. század második felében egybeépült Kassa déli, ipari területével. Lakott külterülete, Világospuszta (Svetlá) a településközponttól 2,5 km-re északnyugatra található a Miszlóka-patak és a Vörös-rák útkereszteződés közelében. Bárca fontos vasúti csomópont megállóhellyel, itt ágaznak el a Kassát Tornán keresztül Rozsnyóval, Sátoraljaújhellyel és Miskolccal összekötő vasútvonalak, de áthalad rajta a Kelet-szlovákiai vasmű széles nyomtávú iparvágánya is. Határában található a Kassai repülőtér terminálja és kifutópályáinak nagy része is. A 17-es (korábban 68-as) főút köti össze a városközponttal és Abaújszinával (13,5 km), a 3416-os út Kassamindszenten (4,5 km) és Hernádgecsén (6,5 km) át Hernádcsány (9,5 km) felé teremt összeköttetést. Délről Zsebes, délnyugatról Pólyi, nyugatról Peres és Luník IX., északról Kassa-Dél, északkeletről pedig Abaszéplak és a Tóvárosi-lakótelep kassai városrészekkel, délkeletről pedig Koksóbaksa és Kassamindszent községekkel határos. Nyugati határát az R2-es gyorsforgalmi út vonala, északi határát a Miszlókai-patak régi medre alkotja, északkeleti határa a kassa-sátoraljaújhelyi vasútvonal, délkeleti határának egy része pedig a vasmű iparvágánya és a 3416-os út mentén húzódik.

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996 óta a Kassa – IV. járás részeként. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1920-1938 és 1945-1960 között a Kassai, 1960-1968 között pedig a Kassa-vidéki járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Határa 1968 után csaknem egyharmadával gyarapodott, északnyugaton korábban Kassához, délkeleten pedig Búzafalva, Bernátfalva és Koksóbaksa határához tartozó területeket csatoltak hozzá, 13,80 km²-ről (1910/41) 18,12 km²-ra növelve területét.

Népesség

2011-ben 3361, túlnyomó többségében (94,3 %) szlovák nemzetiségű lakosa volt, itt élt Kassa népességének 1,4 %-a. Az egykor kétnemzetiségű településen ekkor már csak 37-en (1,1 %) vallották magukat magyar nemzetiségűnek. 1880-ban népességének kétharmada (67,6 %) szlovák, több mint egyötöde (22,3 %) pedig magyar anyanyelvű volt. 1910-re a magyarok aránya (45,8 %) már csaknem elérte a szlovákokét (52,9 %), az első csehszlovák népszámlálás azonban már túlnyomó szlovák többséget (88,7 %) és alig 6 %-os magyar kisebbséget mutatott ki. Ennek ellenére a kétnyelvűség és a kettős identitás a településen egészen 1945 utánig fennmaradt. A Kassához közel fekvő Bárca népessége a 20. század során gyorsan gyarapodott, 1880 és 1941 között duplájára nőtt (933 főről 1949-re), majd 1980-ig további másfélszeresére. 1980-1991 között ugyan népessége egytizedével csökkent (2913 főről 2647-re), de a rendszerváltás után a dinamikus növekedés folytatódott és 1991-2017 között összességében 37 %-kal nőtt a lakosság száma (2647 főről 3626-ra). 2011-ben népességének 70,2 %-a volt római katolikus vallású és 12,9 %-a felekezeten kívüli. A görög katolikusok aránya 1921-hez képest 11,3 %-ról 4,2 %-ra, a reformátusoké 4,5 %-ról 1,8 %-ra csökkent. 1944-ig népes zsidó közösség is élt a községben, 1921-ben az izraelita vallásúak (88 fő) a népesség 6,5 %-át alkották. 2011-ben népsűrűsége 185 fő/km² volt.

Történelem

Bárca három település (Albárca, Felbárca, Középbárca) egybeolvadásával jött létre, első írásos említését egy 1215-ös okiratban Barca néven találjuk. Neve magyar személynévi eredetű. Szent Péternek és Pálnak (eredetileg Szent Andrásnak) szentelt temploma 1332-ben már létezett. Közép-, vagy Malombárcának 1303-ban már malma is volt, Albárca pedig Sárosbarca néven is szerepelt. 1427-ben Albárcának 25, Felbárcának 2 portája volt. A Bárczay-család a 15. századtól kezdve volt birtokos a településen. A középkorban erődített hely volt, de várának romjai sem maradtak fent. 1570 körül lakossága protestáns hitre tért. A 16-17. században több alkalommal rajtaütöttek a török hadak. Al- és Felbárcát különálló faluként 1630-ban említik utoljára. 1696-ban Pethő István jezsuita páter 500 huszárral szállta meg és foglalta vissza a bárcai templomot a reformátusoktól. A 18. század elején csaknem egész korábbi magyar lakossága a pestisjárvány áldozatául esett, földesurai Szepes megyei szlovákokkal telepítették újra. Katolikus egyházközségét 1788-ban alapították újjá. A község első pecsétje 1795-ből ismert. A 19. század első felében jött létre Bárca határában a Világos major (1905-től Világospuszta). Határának nagy részét a 19. század második feléig erdő borította (Alsó-erdő, Felső-erdő), melyeket a második katonai felmérés térképén (1806-69) még ábrázoltak, a harmadik katonai felmérés (1869-1887) térképe helyüket már szántóföldekként ábrázolta. 1828-ban a községnek 134 háza és 1063 lakosa volt, lakói mezőgazdasággal, valamint a kassai piacra folytatott árutermeléssel (tejtermelés, gyümölcs- és zöldségtermesztés) foglalkoztak. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában megemlítette vendégfogadóját, több kocsmáját és fürdőházát. A 19. század második felében a Kassát az ország vasúthálózatába bekapcsoló vasútvonalak megépítésével fontos közlekedési csomóponttá vált: 1860-ban megnyílt a Kassát Miskolccal, 1873-ban Legenyemihályival (Sátoraljaújhellyel), 1890-ben pedig Tornával összekötő vasút. A 20. század elején szeszgyár is működött a községben. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1944-ben zsidó lakosságát (1938-ban 69 fő) megsemmisítő táborba hurcolták. Mezőgazdasági szövetkezetét 1950-ben alapították. 1951-től Bárcát villamosvonal kötötte össze Kassával.1950-1955 között Bárca határában épült fel a kassai repülőtér. 1955-től 2002-ig a Zichy-kastélyban mezőgazdasági szakközépiskola, a Bárczay-kastélyban pedig annak diákotthona működött. 1968-ban hat másik községgel együtt Kassához csatolták.

Mai jelentősége

Bárca családi házas beépítésű, falusias jellegét részben máig megőrző városrész. Határában található Kassa nemzetközi (az ország második legforgalmasabb) repülőtere és szennyvíztisztító üzeme. Szlovák tannyelvű alapiskolája és óvodája valamint állatorvosi szakközépiskolája van. A városrészben gyógyszanatórium és idősek otthona is működik. A repülőtérnél található ipari parkban több autóipari beszállító multinacionális cég (U-Shin, Faurecia Slovakia) hozott létre telephelyet. Szent Péternek és Pálnak szentelt római katolikus temploma 1300 körül épült gótikus stílusban, a 15. században átépítették, mai alakját az 1934-44-es átépítésekor nyerte el. A református templom 1790-ben épült. A Zichy-kastély 15. századi eredetű, mai alakját 19. századi átépítésekor nyerte el, ma a városrész önkormányzati hivatalának ad otthont. A Bárczay-kastély a 17. században épült reneszánsz stílusban, 1840-ben klasszicista stílusban átalakították, jelenleg szállodává építik át. 9 hektáros, védett angolpark veszi körül. A Berzeviczy-kastély 18. századi barokk építmény, ma magánkézben van. Bárca határában található a repülőtér közelében a szabadtéri repüléstörténeti múzeum.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÁRCZA. Elegyes falu Abauj Vármegyében, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Kassa Városának szomszédságában, ’s Bártzi Uraságnak kastéllyával ékes, határja termékeny, ’s külömbféle javai vagynak, azonkivül Kassához közel lévén, vagyonnyait jó áron eladhattyák, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bárcza (Felső), tót falu, Abauj vgyében, Kassához délre 1 órányira, a pesti országutban; 730 r. kath. 48 g. kath., 25 evang., 29 ref., 97 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Ref. szentegyház. Van itt a Bárczay nemzetségnek 4 kastélyja, mellyek közül egy dombon fekszik, s mindenik közt legszebb, legnagyobb, s hozzá egy nem régen ültetett angolkert is járul. Továbbá van itt vendégfogadó, fördőintézet, több korcsma, számos mesterember. F. u. a Bárczay nemzetség.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Tárcza mellékéről a hajdan apátságáról híres Széplaknál ismét a Hernád tágas völgyébe kerűlve, a folyón túl Bárcza faluban állapodunk meg, mely a régi Bárczay család ősi fészke s e családnak és gróf Zichy Gézának egy-egy díszes kastélyával ékeskedik. Említést érdemel még itt Berzeviczy Egyed mór izlésű nyaralója. A magyar államvasút fő vonalából itt ágazik ki kelet felé a kassa-sátoraljaújhelyi, nyugatra pedig a kassa-tornai vaspálya.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Visszatérve Kassára, az egész Hernádvölgyén végigvonuló nagy állami út, a »Pesti-út« mentén fekvő községeken folytatjuk a vármegye részletes ismertetését. Az első helység, melyet Kassa alatt érintünk, Bárcza, melynek 127 háza és 1098 magyar és tót lakosa van. Vasuti-, posta- és táviróállomás. Itt ágaznak ki a fővonalból a Torna és Legenye-Mihályi felé menő kassa-tornai és kassa-sátoraljaujhelyi vonalak. Bárcza hajdan erőditett hely volt és Kassának mintegy előerődjét képezte. A Bárczay nemesi család ősi fészke. Várának a nyomai még ma is láthatók. Róm. kath. temploma Róbert Károly idejében épült, ev. ref. temploma pedig 1795-ben. A kath. templomnak érdekes fa keresztelő medenczéje a XVII. századból ered. Három kastély van a községben. Az egyik Bárczay József nagybirtokosé, mely egyike a vármegye legszebb kastélyainak. Csinos park közepén, dombtetőn áll, a legtisztább renaissance izlésben épült és emeletes. Előtte szép nagy tó terül el. Alapépitményeinek emelése messze századokra vihető vissza, mert egy falában talált kőbe vésett felirat szerint 1454-ben már renoválták. Jelenlegi alakját a tulajdonos atyjának idejében, 1840-ben nyerte. A második kastély Bárczay Ödöné, mely az előbbivel majdnem egykoru emeletes épület, de már omladozni kezd s azért tulajdonosa egy ujabb csinos épületben lakik. Itt van Berzeviczy Egyednek érdekes mór izlésü nyaralója. Widder Ignácz örököseinek itt is nagy bérletük és jól berendezett gazdasági szeszgyáruk van.

Magyar Katolikus Lexikon

Bárca, v. Abaúj-Torna vm. (Košice-Barca, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1215: Barca. Tp-át 1332 e. Szt Péter és Pál tiszt. sztelték, a mait 1757: építették. Lakói 1570 k. prot-ok lettek. 1788: alapították újra. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1910: szl., m. - Filiája 1915: Zsebes. - Plébánosai: 1788: Schohovszky Ágoston OPraem, 1802: Háray Antal, 1805: Peczko János, 1806: Alter József, 1830: Horay József, 1832: Philipp Urbán OFM., 1833: Schőn Antal, 1834: Kiss József, 1841: Mikó János, 1846: Takács András, 1850: Liszkay Ferenc, 1856: Kubacsek Alajos, 1860: Tatay Imre, 1898: Dragoner Béla. ** KTN I:116. - Gerecze II:67. - Schem. Cass. 1915:37.

Helységnévtár

Bárca (Bartza) [Világos és Koksó p.] RK. 596 Kassa, gk. 107 Kassa, ág. 53 Kassai tót egyház, REF. 94 Tiszáninnen, izr. 83 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bárca. 1235-ben Imre király Chépán-nak adja, megelőzően abaújvári várbirtok. 1277-ben Kun László Barcha Mikow magvaszakadtéval annak birtokait Mike Henriknek és Halia de Barchának, a Bárczay-család ősének adományozta. 1413-ban Zsigmond király Felső-Bárczay Illésnek adja. Ezidőben két Bárcza szerepelt, Alsó- és Felső-Bárcza alakban. 1513-ban még a Bárczay-család kezén találjuk. A török és kuruc időkben, majd jelen korunkban a csehektől sokat szenvedett. A község északi részén egykor vár állott, ma nyoma sincs. Hozzátartozik Koksó, Világospuszta. A község területe 2398 kat.hold s lakóinak száma visszacsatoláskor 1949.

Névelőfordulások
1215
Barca
1773
Bárcza
1786
Barcza
1808
Alsó Barcza, Felső Barcza
1863
Barca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Abovská) 32
Telefon:

Honlap: barca.sk
Polgármester:
Krištof František (Független)

Képviselő-testület:
Pracko Dušan (Független)
Rusnák Marek (Független)
Kačmár Marián (KDH)
Sedláková Monika (KDH)
Sidor Igor (ŠKV)
Antal Daniel (SPOLU)
Kuruc Maroš (SPOLU)
Független 29% Független 2 képviselö KDH 29% KDH 2 képviselö ŠKV 14% ŠKV 1 képviselö SPOLU 29% SPOLU 2 képviselö 7 képviselö
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Andraščíkova 2

Mestská časť Košice - Barca

Abovská 32

Liečebno-výchovné sanatórium

Tešedíkova 3

Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca

Námestie mladých poľnohospodárov 2

Základná škola Košice - Barca

Abovská 36

Alapiskola

Abovská 36

Óvoda

Hečkova 13

SOŠ veterinárna

Nám.mladých poľnoho. 2

Základná škola pri LVS

Tešedíkova 3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 208 22%
szlovákok 631 68%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 49 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 45 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 933
magyarok 609 46%
szlovákok 703 53%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1330
magyarok 82 6%
szlovákok 1206 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 71 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1359
magyarok 33 1%
szlovákok 2577 97%
ruszinok 0 0%
romák 7 0%
ukránok 4 0%
csehek 15 1%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 6 0%
összlétszám 2647
magyarok 56 2%
szlovákok 2899 95%
ruszinok 7 0%
romák 14 0%
ukránok 4 0%
csehek 14 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 60 2%
összlétszám 3054
magyarok 37 1%
szlovákok 3167 94%
ruszinok 6 0%
romák 12 0%
ukránok 6 0%
csehek 16 0%
németek 6 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 16 0%
ismeretlen 92 3%
összlétszám 3361
magyarok 50 1%
szlovákok 3439 93%
ruszinok 6 0%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 14 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 44 1%
ismeretlen 135 4%
összlétszám 3692
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3013
Választási részvétel: 53.47 %
Kiadott boríték: 1611
Bedobott boríték: 1608

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1575
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krištof František 645 40.95 % Független
Pracko Dušan 486 30.86 % Független
Mihok Peter 218 13.84 % SPOLU
Sabo Rastislav 122 7.75 % Független
Maňková Viera 104 6.60 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pracko Dušan 677 Független
Antal Daniel 617 SPOLU
Rusnák Marek 537 Független
Kačmár Marián 531 KDH
Sedláková Monika 530 KDH
Sidor Igor 515 ŠKV
Kuruc Maroš 501 SPOLU
Čabra Ivo 465 Független
Mihok Peter 456 SPOLU
Krajňáková Mária 412 KDH
Juhász Ondrej 361 Független
Maťáš Miloslav 344 KDH
Sabo Rastislav 306 Független
Maňková Michaela 259 KDH
Ružičková Iveta 241 KDH
Varga Štefan 228 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ
Vilner Ondrej 207 ŠKV
Veľková Lucia 187 ŠKV
Ružička Peter 172 KDH
Dziak Miloš 150 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ

Képviselők

2014
Független 71.43% Független 5 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö SPOLU 28.57% SPOLU 2 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö ŠKV 14.29% ŠKV 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2853
Választási részvétel: 20.82 %
Kiadott boríték: 594
Bedobott boríték: 594
Választásra jogosult: 2853
Választási részvétel: 21.91 %
Kiadott boríték: 625
Bedobott boríték: 625
Választásra jogosult: 2 991
Választási részvétel: 35,20 %
Kiadott boríték: 1 053
Bedobott boríték: 1 052

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 569
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 1 031
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 214 37.61 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 186 32.69 % KDS
Rastislav Masnyk 44 7.73 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 36 6.33 % NOVA
Vladimír Gürtler 27 4.75 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 16 2.81 % Független
Jaroslav Džunko 15 2.64 % Független
Marek Ďurán 12 2.11 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 11 1.93 % OKS
Lukáš Sisák 8 1.41 % KSS
Zdenko Trebuľa 264 42.72% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 523 50.73 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 367 35.60 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 38 3.69 % Független
Štefan Surmánek 23 2.23 % ĽSNS
Karol Pataky 21 2.04 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 20 1.94 % SNS
Jaroslav Džunko 10 0.97 % Független
Oliver Petrík 9 0.87 % JĽSS
Adam Šepetka 7 0.68 % NAJ
Jozef Bobík 6 0.58 % Független
Vladislav Stanko 3 0.29 % Független
Lukáš Sisák 2 0.19 % KSS
Jozef Červeňák 1 0.10 % RIS
Ján Struk 1 0.10 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 571
Érvényes szavazólap: 1 008
Érvényes szavazólap: 14045
# Név Szavazat Százalék Párt
Renáta Lenártová 155 27.15% SMER - SD
Boris Farkašovský 128 22.42% SMER - SD
Ivo Čabra 123 21.54% NOVA
Anna Jenčová 111 19.44% SMER - SD
Ľubomír Demský 103 18.04% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Hlinka 101 17.69% SMER - SD
Miroslav Barnovský 98 17.16% 7 STATOČNÝCH
Jarmila Tkáčová 96 16.81% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Saxa 94 16.46% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ondrej Vilner 91 15.94% PD
Tibor Bacsó 83 14.54% NOVA
Mária Semanová 74 12.96% Független
Štefan Varga 71 12.43% 99%
Ladislav Breicha 69 12.08% NOVA
Jaroslav Džunko 57 9.98% Független
Rastislav Masnyk 56 9.81% SaS
Jozef Kováč 31 5.43% SaS
Karol Linhart 31 5.43% 7 STATOČNÝCH
Roman Radvák 30 5.25% SNS
Rudolf Varga 28 4.90% 99%
Rudolf Iškovič 22 3.85% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Miko 22 3.85% 7 STATOČNÝCH
Rozália Mudrá 21 3.68% SMK-MKP
Peter Brugoš 17 2.98% KSS
Roman Košč 15 2.63% SĽS
Pavol Lehotský 15 2.63% ĽS-HZDS
Lukáš Sisák 15 2.63% KSS
František Kľučár 14 2.45% 99%
Anton Čekan 12 2.10% ĽS Naše Slovensko
Jozef Halász 11 1.93% DS
Mária Hofmanová 10 1.75% SĽS
Juraj Mikita 10 1.75% ĽS-HZDS
Gabriel Schwarcz 9 1.58% SMS
Vladislav Stankovič 8 1.40% SĽS
František Krištof 546 54.17% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Renáta Lenártová 216 21.43% SMER-SD
Vladimír Saxa 205 20.34% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Boldižár 183 18.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Vilner 147 14.58% MOST - HÍD
Jaroslav Hlinka 146 14.48% Független
Lenka Kovačevičová 145 14.38% Független
Jaroslav Kaifer 141 13.99% SMER-SD
Adriana Čurajová 134 13.29% Független
Róbert Schwarcz 125 12.40% Független
Tibor Bacsó 120 11.90% ŠKV
Ivo Grobauer 120 11.90% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Jenčová 93 9.23% Független
Mária Semanová 88 8.73% Független
Renáta Šramková 82 8.13% SMER-SD
Ľubica Fečková 80 7.94% Független
Jaroslav Džunko 74 7.34% Független
Jarmila Tkáčová 62 6.15% SNS
Michal Jurko 62 6.15% ĽS Naše Slovensko
Richard Rosival 49 4.86% SME RODINA - Boris Kollár
Jaroslav Olejár 45 4.46% DS
Juraj Tobák 44 4.37% ŠANCA
Monika Čekanová 43 4.27% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 42 4.17% ĽS Naše Slovensko
Eva Fábiánová 36 3.57% SMK-MKP
Ľubomír Demský 31 3.08% MOST - HÍD
Erich Blanár 24 2.38% ŠANCA
Lukáš Sisák 23 2.28% KSS
Viktória Kozelová 21 2.08% ŠANCA
Peter Brugoš 20 1.98% KSS
Štefan Glaubic 20 1.98% SZS
Tibor Ferko 18 1.79% NAJ
Margita Kočišková 17 1.69% DS
Daniel Rišian 17 1.69% MOST - HÍD
Karol Ištván 16 1.59% MOST - HÍD
Ján Bučko 15 1.49% KSS
Jaroslav Hlinka 2375 0.00% SMER - SD
Renáta Lenártová 2176 0.00% SMER - SD
Anna Jenčová 1926 0.00% SMER - SD
Vladimír Saxa 1653 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľubomír Demský 1478 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Boris Farkašovský 1469 0.00% SMER - SD
Jarmila Tkáčová 1244 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Bacsó 1154 0.00% NOVA
Ivo Čabra 959 0.00% NOVA
Ladislav Breicha 852 0.00% NOVA
Rastislav Masnyk 766 0.00% SaS
Mária Semanová 696 0.00% Független
Jaroslav Džunko 688 0.00% Független
Miroslav Barnovský 554 0.00% 7 STATOČNÝCH
Karol Linhart 497 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jozef Kováč 491 0.00% SaS
Rozália Mudrá 447 0.00% SMK-MKP
Roman Radvák 367 0.00% SNS
Rudolf Varga 362 0.00% 99%
Ondrej Vilner 362 0.00% PD
Ladislav Miko 359 0.00% 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 355 0.00% KSS
Jozef Halász 266 0.00% DS
Peter Brugoš 264 0.00% KSS
Štefan Varga 234 0.00% 99%
Rudolf Iškovič 220 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anton Čekan 210 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Schwarcz 202 0.00% SMS
Pavol Lehotský 191 0.00% ĽS-HZDS
Roman Košč 173 0.00% SĽS
František Kľučár 173 0.00% 99%
Juraj Mikita 156 0.00% ĽS-HZDS
Vladislav Stankovič 137 0.00% SĽS
Mária Hofmanová 130 0.00% SĽS
Anton Čekan 130 0.00% SĽS
Lenka Kovačevičová 3692 26.29% Független
Vladimír Saxa 3369 23.99% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Jaroslav Hlinka 3110 22.14% Független
Renáta Lenártová 2788 19.85% SMER-SD
Róbert Schwarcz 2749 19.57% Független
Martin Boldižár 2689 19.15% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Krištof 2231 15.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Jaroslav Kaifer 1925 13.71% SMER-SD
Adriana Čurajová 1910 13.60% Független
Anna Jenčová 1827 13.01% Független
Ivo Grobauer 1811 12.89% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubica Fečková 1614 11.49% Független
Tibor Bacsó 1395 9.93% ŠKV
Renáta Šramková 1324 9.43% SMER-SD
Mária Semanová 1150 8.19% Független
Michal Jurko 946 6.74% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Tkáčová 928 6.61% SNS
Jaroslav Olejár 911 6.49% DS
Anton Čekan 908 6.46% ĽS Naše Slovensko
Monika Čekanová 893 6.36% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 812 5.78% Független
Richard Rosival 799 5.69% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Tobák 748 5.33% ŠANCA
Ľubomír Demský 660 4.70% MOST - HÍD
Erich Blanár 615 4.38% ŠANCA
Eva Fábiánová 551 3.92% SMK-MKP
Ondrej Vilner 494 3.52% MOST - HÍD
Margita Kočišková 418 2.98% DS
Viktória Kozelová 415 2.95% ŠANCA
Štefan Glaubic 371 2.64% SZS
Lukáš Sisák 336 2.39% KSS
Ján Bučko 317 2.26% KSS
Peter Brugoš 299 2.13% KSS
Karol Ištván 276 1.97% MOST - HÍD
Tibor Ferko 250 1.78% NAJ
Daniel Rišian 213 1.52% MOST - HÍD

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dél 1 062 54.66 %
Tóvárosi-lakótelep 500 25.73 %
Bárca 134 6.90 %
Szilvásapáti 109 5.61 %
Abaszéplak 73 3.76 %
Zsebes 32 1.65 %
Tóvárosi-lakótelep 1 048 61.18 %
Dél 463 27.03 %
Abaszéplak 126 7.36 %
Bárca 93 5.43 %
Szilvásapáti 70 4.09 %
Zsebes 27 1.58 %
Dél 437 48.61 %
Tóvárosi-lakótelep 333 37.04 %
Abaszéplak 50 5.56 %
Bárca 42 4.67 %
Szilvásapáti 38 4.23 %
Zsebes 8 0.89 %
Dél 111 42.69 %
Tóvárosi-lakótelep 64 24.62 %
Bárca 17 6.54 %
Szilvásapáti 11 4.23 %
Abaszéplak 5 1.92 %
Zsebes 5 1.92 %
Dél 409 56.49 %
Tóvárosi-lakótelep 138 19.06 %
Bárca 24 3.31 %
Szilvásapáti 23 3.18 %
Abaszéplak 17 2.35 %
Zsebes 4 0.55 %
Dél 325 51.92 %
Tóvárosi-lakótelep 134 21.41 %
Abaszéplak 41 6.55 %
Bárca 36 5.75 %
Szilvásapáti 13 2.08 %
Zsebes 2 0.32 %
Dél 772 36.11 %
Tóvárosi-lakótelep 557 26.05 %
Bárca 546 25.54 %
Szilvásapáti 134 6.27 %
Abaszéplak 112 5.24 %
Zsebes 110 5.14 %
Dél 784 45.61 %
Tóvárosi-lakótelep 629 36.59 %
Szilvásapáti 135 7.85 %
Bárca 120 6.98 %
Abaszéplak 106 6.17 %
Zsebes 37 2.15 %
Tóvárosi-lakótelep 420 40.38 %
Dél 298 28.65 %
Abaszéplak 101 9.71 %
Bárca 62 5.96 %
Szilvásapáti 35 3.37 %
Zsebes 12 1.15 %
Dél 477 58.74 %
Tóvárosi-lakótelep 187 23.03 %
Bárca 74 9.11 %
Szilvásapáti 40 4.93 %
Abaszéplak 22 2.71 %
Zsebes 12 1.48 %
Dél 2 213 73.67 %
Tóvárosi-lakótelep 535 17.81 %
Bárca 146 4.86 %
Abaszéplak 116 3.86 %
Szilvásapáti 76 2.53 %
Zsebes 24 0.80 %
Dél 997 50.28 %
Tóvárosi-lakótelep 584 29.45 %
Bárca 141 7.11 %
Abaszéplak 101 5.09 %
Szilvásapáti 74 3.73 %
Zsebes 28 1.41 %
Dél 514 48.22 %
Tóvárosi-lakótelep 266 24.95 %
Bárca 45 4.22 %
Abaszéplak 37 3.47 %
Szilvásapáti 32 3.00 %
Zsebes 17 1.59 %
Dél 473 62.65 %
Tóvárosi-lakótelep 161 21.32 %
Bárca 44 5.83 %
Szilvásapáti 37 4.90 %
Abaszéplak 24 3.18 %
Zsebes 9 1.19 %
Tóvárosi-lakótelep 155 48.44 %
Dél 113 35.31 %
Szilvásapáti 16 5.00 %
Bárca 15 4.69 %
Abaszéplak 14 4.38 %
Zsebes 4 1.25 %
Dél 124 24.65 %
Tóvárosi-lakótelep 112 22.27 %
Bárca 16 3.18 %
Szilvásapáti 12 2.39 %
Abaszéplak 10 1.99 %
Zsebes 2 0.40 %
Tóvárosi-lakótelep 2 611 74.75 %
Dél 491 14.06 %
Abaszéplak 237 6.78 %
Szilvásapáti 176 5.04 %
Bárca 145 4.15 %
Zsebes 32 0.92 %
Dél 160 48.05 %
Tóvárosi-lakótelep 129 38.74 %
Bárca 23 6.91 %
Abaszéplak 12 3.60 %
Szilvásapáti 8 2.40 %
Zsebes 4 1.20 %
Dél 151 34.01 %
Szilvásapáti 116 26.13 %
Tóvárosi-lakótelep 104 23.42 %
Abaszéplak 25 5.63 %
Bárca 17 3.83 %
Zsebes 5 1.13 %
Dél 1 341 51.98 %
Tóvárosi-lakótelep 787 30.50 %
Bárca 183 7.09 %
Szilvásapáti 179 6.94 %
Abaszéplak 159 6.16 %
Zsebes 40 1.55 %
Tóvárosi-lakótelep 395 42.93 %
Dél 377 40.98 %
Bárca 62 6.74 %
Abaszéplak 51 5.54 %
Szilvásapáti 46 5.00 %
Zsebes 15 1.63 %
Dél 425 43.95 %
Tóvárosi-lakótelep 346 35.78 %
Bárca 43 4.45 %
Abaszéplak 38 3.93 %
Szilvásapáti 36 3.72 %
Zsebes 5 0.52 %
Tóvárosi-lakótelep 759 64.05 %
Dél 183 15.44 %
Bárca 88 7.43 %
Szilvásapáti 74 6.24 %
Abaszéplak 38 3.21 %
Zsebes 8 0.68 %
Dél 190 38.46 %
Bárca 147 29.76 %
Tóvárosi-lakótelep 103 20.85 %
Zsebes 21 4.25 %
Abaszéplak 19 3.85 %
Szilvásapáti 14 2.83 %
Tóvárosi-lakótelep 131 46.13 %
Dél 111 39.08 %
Bárca 20 7.04 %
Abaszéplak 20 7.04 %
Szilvásapáti 13 4.58 %
Zsebes 4 1.41 %
Tóvárosi-lakótelep 1 370 52.37 %
Dél 827 31.61 %
Bárca 216 8.26 %
Abaszéplak 192 7.34 %
Szilvásapáti 120 4.59 %
Zsebes 63 2.41 %
Dél 669 33.86 %
Tóvárosi-lakótelep 460 23.28 %
Bárca 82 4.15 %
Abaszéplak 52 2.63 %
Szilvásapáti 42 2.13 %
Zsebes 19 0.96 %
Tóvárosi-lakótelep 370 46.31 %
Dél 258 32.29 %
Abaszéplak 83 10.39 %
Bárca 49 6.13 %
Szilvásapáti 29 3.63 %
Zsebes 10 1.25 %
Tóvárosi-lakótelep 1 449 56.94 %
Dél 808 31.75 %
Abaszéplak 214 8.41 %
Szilvásapáti 126 4.95 %
Bárca 125 4.91 %
Zsebes 27 1.06 %
Dél 747 53.55 %
Tóvárosi-lakótelep 348 24.95 %
Bárca 120 8.60 %
Szilvásapáti 81 5.81 %
Abaszéplak 73 5.23 %
Zsebes 26 1.86 %
Tóvárosi-lakótelep 139 50.18 %
Dél 71 25.63 %
Bárca 18 6.50 %
Szilvásapáti 12 4.33 %
Abaszéplak 10 3.61 %
Zsebes 0 0.00 %
Dél 267 60.14 %
Tóvárosi-lakótelep 94 21.17 %
Bárca 21 4.73 %
Szilvásapáti 20 4.50 %
Abaszéplak 9 2.03 %
Zsebes 4 0.90 %
Tóvárosi-lakótelep 1 162 40.36 %
Dél 1 075 37.34 %
Abaszéplak 704 24.45 %
Bárca 205 7.12 %
Szilvásapáti 179 6.22 %
Zsebes 44 1.53 %
Dél 656 43.68 %
Tóvárosi-lakótelep 553 36.82 %
Abaszéplak 213 14.18 %
Szilvásapáti 84 5.59 %
Bárca 80 5.33 %
Zsebes 28 1.86 %
Dél 416 56.99 %
Tóvárosi-lakótelep 142 19.45 %
Bárca 31 4.25 %
Abaszéplak 31 4.25 %
Szilvásapáti 24 3.29 %
Zsebes 16 2.19 %
Dél 201 53.46 %
Tóvárosi-lakótelep 104 27.66 %
Szilvásapáti 23 6.12 %
Bárca 20 5.32 %
Abaszéplak 19 5.05 %
Zsebes 4 1.06 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
600 32.75%
HZDS
356 19.43%
ODÚ
227 12.39%
SDĽ
177 9.66%
DS-ODS
101 5.51%
SKDH
70 3.82%
SDSS
69 3.77%
SNS
50 2.73%
SZS
40 2.18%
SZ
39 2.13%
Együttélés-MKDM
22 1.20%
SPI
19 1.04%
ZPR-RČS
16 0.87%
SSL-SNZ
16 0.87%
KSS
11 0.60%
Magyar Polgári Párt
10 0.55%
Egyéb
9 0.49%
Érvényes szavazatok 1832
KDH
540 33.03%
HZDS-RSS
285 17.43%
227 13.88%
SP-VOĽBA
146 8.93%
ZRS
104 6.36%
DS
81 4.95%
KSÚ
51 3.12%
SNS
47 2.87%
HZPCS
33 2.02%
KSS
29 1.77%
NS
25 1.53%
SPK
24 1.47%
MK
23 1.41%
SD
11 0.67%
Egyéb
9 0.55%
Érvényes szavazatok 1635
SDK
887 45.07%
SOP
496 25.20%
HZDS
265 13.47%
SDĽ
155 7.88%
SNS
86 4.37%
MKP
26 1.32%
KSS
24 1.22%
SLS
8 0.41%
Egyéb
21 1.07%
Érvényes szavazatok 1968
SMER SD
400 21.34%
SaS
270 14.41%
OĽANO-NOVA
263 14.03%
KDH
198 10.57%
SME RODINA
158 8.43%
#SIEŤ
147 7.84%
SNS
118 6.30%
LSNS
117 6.24%
Most-Híd
96 5.12%
TIP
21 1.12%
SZS
20 1.07%
SKOK!
12 0.64%
KSS
9 0.48%
PD
9 0.48%
SDKU DS
8 0.43%
MKP
6 0.32%
Egyéb
22 1.17%
Érvényes szavazatok 1874
Kassa IV járás
Szlovákia

Bejelentések