SK
KS
.....

Balogd

Község

címer zászló
109 32% magyar 1910
2 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Blažice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Balogdi malom (Blažický mlyn), Cigánytelep (Rómska osada), Dlhé, Do kúta, Falu-patak (Bystrý potok), Hrabina, Konopisté, Konča dediny, Medzi jarkami, Nižný Kalaboc, Od chotára, Sušinka (Močiarky), Vyšný Kalaboc
Koordináták:
48.66688156, 21.41158104
Terület:
3,40 km2
Rang:
község
Népesség:
608
Tszf. magasság:
208 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04416
Település kód:
521191
Szervezeti azonosító:
690198
Adóazonosító:
2021261176

Balogd az Abaúji-hegyalja északi részén, az Ósva bal partján, 207 méteres (határa 199-333 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 19 km-re délkeletre, Hernádzsadánytól 11 km-re északkeletre, Regeteruszkától 2,5 km-re délnyugatra, Magyarbődtől pedig 9 km-re délre. Területét a Kassa-Tiszacsernyő vasúti fővonal két részre osztja, tőle nyugatra találjuk a község belterületét és a mezőgazdaságilag művelt területeket, keletre a Szalánci-hegység nyugati oldalának lejtőjét erdők és rétek foglalják el. 2010-ben területének 58,5 %-át (199 ha) szántóföld, 10,9 %-át (37 ha) rét és legelő, 8,8 %-át (30 ha) erdő, 7,9 %-át (27 ha) pedig beépített terület foglalta el. Belterülete 2018-ban mintegy 32 hektárra terjedt ki, a történelmi településmaghoz (mely a második világháború előtt egyetlen utcából állt, ezután dél és kelet felé bővült) északkelet felől csatlakozik a vasútvonalig húzódó cigánytelep. Külterületi lakott helye nincs. A községen keresztülhalad az 576-os út Garbócbogdány (2 km) és Magyarbőd közti szakasza, valamint a Kassa-Tiszacsernyő vasútvonal (megállóhelye nincs). Az 1 km-re lévő, az Ósva túlpartján fekvő Alsócsáj egy kis hídon át gyalog vagy kerékpárral közelíthető meg. Délről Garbócbogdány, nyugatról Alsócsáj és Felsőcsáj, északról és keletről pedig Regeteruszka községekkel határos. Nyugati határának nagy része az Ósva mentén húzódik. Katasztere délkeleten egy ponton érintkezik Abaújrákoséval, itt található a község területének legmagasabb pontja is (333 m).

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe 1910-1938-hoz képest (3,62 km²) 6 százalékkal csökkent 1950 után, amikor kisebb határrészeit északkeleten Regeteruszkához, délen pedig Garbócbogdányhoz csatolták (területe 2011-ben: 3,40 km²).

Népesség

2011-ben Balogd népessége 559 fő volt, melynek 94,6 százaléka volt szlovák, 3,2 %-a pedig roma nemzetiségű. 2013-ban a lakosság csaknem egyharmada (29,6 %) a roma etnikumhoz tartozott, a község roma lakossága szegregáltan, a vasútvonal melletti telepen él. Az egykori Ósva-völgyi magyar nyelvszigethez tartozó község a 19. század végén vegyes magyar-szlovák lakosságú volt, 1880-ban a magyar anyanyelvűek (53,4 %) még enyhe többséget alkottak. A magyar lakosság asszimilációja már ekkor megindult, 1890-re 22,6 %-ra, 1900-ra 4,5 %-ra csökkent a magyar anyanyelvűek aránya és bár az 1910-es népszámláláskor a lakosság csaknem egyharmadát újra magyarként írták össze, az 1921-es és az 1930-as csehszlovák népszámláláskor már a község egyetlen lakosa sem vallotta magyarnak magát. Az 1941-es magyar népszámlálás során a lakosság 85,6 %-át magyar anyanyelvűként írták össze, de ez az adat inkább az akkor még meglévő kettős identitásra és magyar nyelvtudásra (mely 1945 után teljesen eltűnt) mutat rá. 2011-ben a lakosság 81,4 %-a (1921-ben még 90,2 %) római katolikus, 7,3 %-a evangélikus, 2,7 %-a görög katolikus vallású, 3,9 %-a pedig felekezeten kívüli volt. 1890-ben 21 (5,8 %), 1921-ben 13 (4,4 %), 1938-ban már csak 3 izraelita vallású lakosa volt a községnek. Balogd népessége 1880-1941 között viszonylag stabilan (289-363 fő között) alakult. 1970-1991 között az elvándorlás következtében népessége egyhatodával (487 főről 411 főre) csökkent. A rendszerváltás után azonban dinamikus növekedés figyelhető meg, mely az ezredforduló után gyorsult fel: 1991-2017 között a község népessége másfélszeresére nőtt (411 főről 639 főre), feltételezhetően elsősorban a roma lakosság magas természetes szaporodása révén. A kis határú község népsűrűsége viszonylag magas (2011-ben 186 fő/km²), a járási átlagot több, mint kétszeresen meghaladja.

Történelem

Balogd első írásos említése 1245-ben IV. Béla itt keltezett adománylevelében, „villa Bolugd” alakban fordul elő. A település valószínűleg a 12. században jött létre. Neve magyar személynévi eredetű, a balkezes jelentésű Balog személynévből származik. Későbbi okiratokban előfordul Bologh (1337), Balok (1427) és Baloghd (1630) névváltozata is. A 14. századtól kezdve az alsómislyei prépostság birtokában volt. 1427-ben 21 portája adózott, 1562-ben hét lakott porta volt a faluban. 1575-ben a király Katai Ferencnek adományozta, majd 1643-tól a kassai jezsuiták birtokába került. A 18. század elejére csaknem teljesen elnéptelenedett, 1720-ban alig három, 1720-ban pedig hét lakott portája volt. Ezután részben római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá. Középkori, Szent Mihálynak szentelt templomát 1732-ben építették újjá, de maga a község egyházilag Alsómislye plébániájához tartozott. 1746-ban 115 lakosa volt, 1772-ben 26 család élt a faluban. Vályi András a 18. század végén magyar faluként írta le, az 1772-es településlexikonban is magyar nyelvű településként szerepel. 1828-ban 47 háza és 363 lakosa volt. A község pecsétje 1840-ből ismert. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában kiemeli az ekkor 356 lakosú, vegyesen szlovák-magyar lakosságú község malmát az Ósván (kása- és kendertörővel). 1873-ban megnyílt a község határán keresztülhaladó, Kassát Legenyemihályival összekötő vasútvonal (megállóhely csak később, a 20. század első felében létesült Regeteruszka közelében). 1880-ban 313, 1890-ban 363, 1900-ban 289, 1910-ben pedig 343 lakosa volt. 1902-ig hivatalos neve Bologd volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 296, 1930-ban 315 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz (1945-ig). 1938-ban 70 háza és 341 lakosa, 1941-ben 355 lakosa volt. A község 1945. január 18-án szabadult fel, majd visszakerült Csehszlovákiához. Hivatalos szlovák nevét (Blažice) 1948-ban a korábban használt Bologd helyett hatósági szlovákosítással állapították meg. Mezőgazdasági termelőszövetkezetét (JRD) 1958-ban alapították. 1970-ben 487, 1980-ban 449, 1991-ben pedig 411 lakosa volt. A község címerét és zászlaját 1995-ben fogadták el. 2001-ben 463-an éltek itt, 2011-re népessége 559-re, 2017-re pedig 631-re nőtt.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Szent Mihály tiszteletére szentelt római katolikus temploma eredetileg gótikus stílusban épült a 15. században, 1732-ben barokk, 1888-ban pedig neogótikus stílusban építették újjá. Késő barokk főoltára a 18. század közepén készült. A község területén 27 fazekas égetőmedence nyomait tárták fel a régészeti ásatások a 2-4. századból. Balogd rendezi meg 1970 óta az immár hagyományossá vált Ósva-völgyi futóversenyt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BOLOGD. vagy Bolvid. Magyar falu Abauj Vármegyében, birtokosa a’ tudományi Kintstár, fekszik Kassától két mértföldnyire; ’s a’ Mislei Uradalomhoz tartozik. Határja, ’s vagyonnyai is középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bologd, tót-magyar falu, Abauj vgyében, az Ósva mellett: 348 kath., 8 zsidó lak. Földei sikon feküsznek s termékenyek, 3 kerekű malom az Ósva vizén, kása- és kendertörővel. F. u. a tudományi kincstár. Ut. post. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Regete-Ruszkától délre van Bologd kisközség 353 magyar és tót lakossal, 59 házzal, mindjárt mellette pedig, a kassa-sátoraljaujhelyi vasút mentén Garbócz-Bogdány, mely Bologdnak is postaállomása és körjegyzői székhelye.

Helységnévtár

Bologd, rk. 297 Alsó-Mislye, gk. 4 Újváros, izr. 12 Rozgony. 1890: Bologd, 363. rk. 323, gk. 12, ref. 7,Garbócz, izr.21.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Balogd. Már a bronzkorban megült hely, mit a határában feltárt bronzkori leletek bizonyítanak. Későbbi újratelepítésének ideje és története ismeretlen. A község területe 629 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 341.

Névelőfordulások
1245
villa Bolugd
1337
Bologh
1427
Balok
1630
Baloghd
1773
Bologd
1786
Bologd
1863
Balogd
1873
Bologd
1907
Balogd
1920
Bologda
1927
Bologd
1938
Balogd
1948
Blažice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Blažice) 53
Telefon: 0556941106

Honlap: obecblazice.sk
Polgármester:
Gmitro Juraj (Független)

Képviselő-testület:
Macíková Zuzana (KDH)
Sedlák Ladislav (KDH)
Konrády Gabriel (KDH)
Staňo Jozef (KDH)
Škodiová Marianna (SNS)
KDH 80% KDH 4 képviselö SNS 20% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Balogdi Községi Hivatal

Blažice 53

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 167 53%
szlovákok 125 40%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 4%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 313
magyarok 109 32%
szlovákok 234 68%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 343
magyarok 0 0%
szlovákok 282 95%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 14 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 296
magyarok 1 0%
szlovákok 408 99%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 411
magyarok 0 0%
szlovákok 441 95%
romák 18 4%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 463
magyarok 1 0%
szlovákok 529 95%
romák 18 3%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 2%
összlétszám 559
magyarok 2 0%
szlovákok 625 96%
romák 9 1%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 2%
összlétszám 651
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 464
Választási részvétel: 34.91 %
Kiadott boríték: 162
Bedobott boríték: 162

Polgármester

Érvényes szavazólap: 150
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gmitro Juraj 150 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Macíková Zuzana 124 KDH
Sedlák Ladislav 108 KDH
Konrády Gabriel 107 KDH
Staňo Jozef 107 KDH
Škodiová Marianna 104 SNS

Képviselők

2014
KDH 60.00% KDH 3 képviselö NOVA 20.00% NOVA 1 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö 5 képviselö
2018
KDH 80.00% KDH 4 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 427
Választási részvétel: 14.05 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 427
Választási részvétel: 8.67 %
Kiadott boríték: 37
Bedobott boríték: 37
Választásra jogosult: 458
Választási részvétel: 14,84 %
Kiadott boríték: 68
Bedobott boríték: 67

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 55
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 29 52.73 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 11 20.00 % KDS
Dominika Palaščáková 5 9.09 % NOVA
Marek Ďurán 5 9.09 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 2 3.64 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 1 1.82 % Független
Lukáš Sisák 1 1.82 % KSS
Vladimír Gürtler 1 1.82 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 14 38.89% KDS
Richard Raši 30 46.15 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 17 26.15 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 6 9.23 % Független
Jarmila Tkáčová 5 7.69 % SNS
Štefan Surmánek 4 6.15 % ĽSNS
Karol Pataky 1 1.54 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 1 1.54 % RIS
Rudolf Botka 1 1.54 % NP
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 54
Érvényes szavazólap: 64
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 19 35.19% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Michal Rečka 19 35.19% SMER - SD
Ľubomír Šimko 18 33.33% SMER - SD
Ján Kokarda 18 33.33% Független
Ján Bačo 13 24.07% SĽS
Jozef Konkoly 12 22.22% SMER - SD
Štefan Petrík 12 22.22% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
František Petro 12 22.22% SMER - SD
Ivan Hriczko 10 18.52% Független
Monika Bérešová 10 18.52% SZS
Dominika Palaščáková 10 18.52% NOVA
Martin Baltes 10 18.52% SĽS
Miloš Barcal 9 16.67% Független
Mária Topoľančinová 9 16.67% ĽS-HZDS
Viktor Dulina 8 14.81% Független
Vojtech Staňo 8 14.81% SMER - SD
Július Grulyo 8 14.81% Független
Anton Medvec 8 14.81% Független
Tomáš Suchý 8 14.81% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Františka Kočišová 7 12.96% SĽS
Ľubica Holováčová 6 11.11% SĽS
Róbert Čarny 6 11.11% SNS
Ján Stanislav 5 9.26% SNS
Radoslav Šimko 5 9.26% SNS
Ján Mikloš 5 9.26% KSS
Elena Majancsíková 4 7.41% SĽS
Slavomír Horváth 4 7.41% SNS
Ivan Buchla 4 7.41% SNS
Jaroslav Pástor 4 7.41% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Papáč 4 7.41% KSS
Viliam Bačo 4 7.41% Független
Marián Tóth 3 5.56% SaS
Štefan Laczkó 3 5.56% 7 STATOČNÝCH
Roman Horváth 3 5.56% SRÚS
Vladimír Popovič 3 5.56% SMS
Ladislav Vojtko 3 5.56% KSS
Ján Marton 3 5.56% NOVA
Elena Fialková 3 5.56% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Tischler 3 5.56% SĽS
Norbert Krušinský 3 5.56% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Róbert Šándor 3 5.56% Független
Monika Vargová 2 3.70% SNS
Miroslav Bačenko 2 3.70% Független
Ladislav Bartók 2 3.70% Független
Július Beluscák 2 3.70% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Imrich Kohút 2 3.70% SĽS
Božena Letková 2 3.70% Független
Karol Dzugas 2 3.70% Független
Alexander Bimbo 1 1.85% SRÚS
Ladislav Miko 1 1.85% 7 STATOČNÝCH
Viktor Sasák 1 1.85% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Király 1 1.85% SMK-MKP
Rastislav Moric 1 1.85% 7 STATOČNÝCH
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Marián Kertész 0 0.00% PD
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Radoslav Hodor 29 45.31% Független
František Petro 21 32.81% SMER-SD
Michal Rečka 20 31.25% SMER-SD
Ján Kokarda 19 29.69% Független
Martin Smrčo 18 28.13% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Miloš Barcal 15 23.44% Független
Viktor Dulina 14 21.88% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jarmila Vaňová 13 20.31% ŠKV
Monika Gergelová 13 20.31% SNS
Peter Solár 12 18.75% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Derevjaník 11 17.19% SMER-SD
Mária Dulovičová 11 17.19% Független
Imrich Bakši 11 17.19% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Serbin 11 17.19% Független
Martin Baltes 10 15.63% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 9 14.06% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 9 14.06% Független
Slavomír Horváth 9 14.06% SNS
Tomáš Kozlai 8 12.50% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Begala 8 12.50% Független
Pavol Lehotský 8 12.50% Független
Ondrej Bernát 7 10.94% SMER-SD
Marcela Demkeová 7 10.94% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 6 9.38% ĽS Naše Slovensko
Štefan Hudák 5 7.81% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Farkaš 4 6.25% Független
Martina Dutková 4 6.25% Független
Ladislav Vojtko 3 4.69% KSS
Július Pelegrin 3 4.69% Független
Ján Horváth 3 4.69% Független
Slavomír Borovský 3 4.69% DS
Anton Medvec 3 4.69% Független
Jaroslav Pástor 2 3.13% MOST - HÍD
Pavol Bujňák 2 3.13% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Elena Fialková 2 3.13% MOST - HÍD
Anetta Strýčková 2 3.13% Független
Roland Szabó 2 3.13% SMER-SD
Peter Seman 1 1.56% KSS
Alexander Horváth 1 1.56% MOST - HÍD
István Zachariaš 1 1.56% SMK-MKP
Jozef Krešák 1 1.56% ŠANCA
Csaba Káposztás 1 1.56% MKDA-MKDSZ
Ladislav Andrejanin 1 1.56% ÚSVIT
Anton Király 1 1.56% SMK-MKP
Peter Kocai 1 1.56% NAJ
Rudolf Varga 1 1.56% VZDOR
Attila Oravecz 1 1.56% MOST - HÍD
Ivan Hriczko 1 1.56% ŠKV
Július Grulyo 0 0.00% Független
Mária Lacková 0 0.00% Független
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Július Beluscsák 0 0.00% Független
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 26.94 %
Torna 145 5.77 %
Buzita 141 5.61 %
Somodi 111 4.42 %
Makranc 110 4.38 %
Debrőd 109 4.34 %
Csécs 94 3.74 %
Szeszta 73 2.90 %
Jászó 69 2.75 %
Jánok 64 2.55 %
Perény - Hím 63 2.51 %
Komaróc 63 2.51 %
Áj 57 2.27 %
Reste 57 2.27 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.03 %
Tornaújfalu 49 1.95 %
Alsólánc 48 1.91 %
Zsarnó 47 1.87 %
Bódvavendégi 40 1.59 %
Nagyida 40 1.59 %
Péder 40 1.59 %
Abaújszina 33 1.31 %
Pány 22 0.88 %
Mecenzéf 21 0.84 %
Jászómindszent 12 0.48 %
Tornahorváti 12 0.48 %
Szádelő 12 0.48 %
Kenyhec 11 0.44 %
Miglécnémeti 11 0.44 %
Stósz 7 0.28 %
Kisida 7 0.28 %
Felsőmecenzéf 5 0.20 %
Hernádcsány 4 0.16 %
Hernádzsadány 4 0.16 %
Kassamindszent 4 0.16 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Jászóújfalu 3 0.12 %
Felsőtőkés 3 0.12 %
Koksóbaksa 3 0.12 %
Izdobabeszter 3 0.12 %
Hernádszokoly 3 0.12 %
Enyicke 3 0.12 %
Petőszinye 3 0.12 %
Rás 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Hernádszentistván 2 0.08 %
Benyék 2 0.08 %
Felsőcsáj 2 0.08 %
Kalsa 2 0.08 %
Hilyó 2 0.08 %
Patacskő 2 0.08 %
Alsókemence 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Alsómislye 2 0.08 %
Alsótőkés 2 0.08 %
Kassaolcsvár 2 0.08 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 58.45 %
Torna 110 19.78 %
Kecer 63 11.33 %
Szepsi 47 8.45 %
Mecenzéf 28 5.04 %
Áj 16 2.88 %
Buzita 14 2.52 %
Jászómindszent 13 2.34 %
Csécs 11 1.98 %
Jászóújfalu 10 1.80 %
Kisida 9 1.62 %
Abaújszakaly 9 1.62 %
Györke 8 1.44 %
Kenyhec 8 1.44 %
Hernádcsány 8 1.44 %
Tornaújfalu 7 1.26 %
Abos 7 1.26 %
Izdobabeszter 7 1.26 %
Abaújszina 6 1.08 %
Stósz 6 1.08 %
Budamér 5 0.90 %
Hernádszentistván 5 0.90 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.90 %
Hernádszokoly 5 0.90 %
Pány 5 0.90 %
Enyicke 5 0.90 %
Benyék 5 0.90 %
Semse 5 0.90 %
Bolyár 5 0.90 %
Hernádzsadány 4 0.72 %
Rozgony 4 0.72 %
Debrőd 4 0.72 %
Koksóbaksa 4 0.72 %
Nagyida 4 0.72 %
Miglécnémeti 4 0.72 %
Zsarnó 4 0.72 %
Alsókemence 4 0.72 %
Lapispatakújtelep 4 0.72 %
Szeszta 3 0.54 %
Hilyó 3 0.54 %
Komaróc 3 0.54 %
Nagyszalánc 3 0.54 %
Alsólánc 3 0.54 %
Patacskő 3 0.54 %
Sároskőszeg 3 0.54 %
Felsőmislye 3 0.54 %
Felsőmecenzéf 3 0.54 %
Szaláncújváros 3 0.54 %
Ránk 3 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.54 %
Alsómislye 3 0.54 %
Rudnok 3 0.54 %
Baska 3 0.54 %
Perény - Hím 3 0.54 %
Lapispatak 2 0.36 %
Lengyelfalva 2 0.36 %
Makranc 2 0.36 %
Petőszinye 2 0.36 %
Alsóhutka 2 0.36 %
Felsőtőkés 2 0.36 %
Aranyida 2 0.36 %
Királynép 2 0.36 %
Kassamindszent 2 0.36 %
Garbócbogdány 2 0.36 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Alsótőkés 1 0.18 %
Kassaolcsvár 1 0.18 %
Abaújrákos 1 0.18 %
Reste 1 0.18 %
Jánok 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Bódvavendégi 1 0.18 %
Hatkóc 1 0.18 %
Eszkáros 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Szalánchuta 1 0.18 %
Alsócsáj 1 0.18 %
Kelecsenyborda 1 0.18 %
Györgyi 1 0.18 %
Somodi 1 0.18 %
Terebő 1 0.18 %
Abaújnádasd 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Tornahorváti 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőhutka 1 0.18 %
Felsőkemence 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Magyarbőd 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Bátyok 1 0.18 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 27.37 %
Buzita 223 11.94 %
Csécs 84 4.50 %
Perény - Hím 79 4.23 %
Torna 77 4.12 %
Szeszta 77 4.12 %
Reste 67 3.59 %
Makranc 66 3.54 %
Komaróc 55 2.95 %
Debrőd 55 2.95 %
Somodi 53 2.84 %
Alsólánc 51 2.73 %
Nagyida 49 2.62 %
Tornaújfalu 38 2.04 %
Jászó 37 1.98 %
Áj 37 1.98 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.71 %
Zsarnó 31 1.66 %
Péder 30 1.61 %
Abaújszina 29 1.55 %
Jánok 28 1.50 %
Bódvavendégi 25 1.34 %
Mecenzéf 15 0.80 %
Semse 11 0.59 %
Pány 10 0.54 %
Kenyhec 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Tornahorváti 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Miglécnémeti 8 0.43 %
Györke 7 0.37 %
Enyicke 6 0.32 %
Kecer 6 0.32 %
Kisida 5 0.27 %
Izdobabeszter 5 0.27 %
Jászómindszent 5 0.27 %
Hernádszentistván 5 0.27 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.89 %
Jászómindszent 108 9.33 %
Stósz 76 6.56 %
Felsőmecenzéf 50 4.32 %
Szepsi 38 3.28 %
Kisida 36 3.11 %
Hernádcsány 24 2.07 %
Jászó 24 2.07 %
Kassamindszent 24 2.07 %
Jászóújfalu 22 1.90 %
Kassabéla 19 1.64 %
Rozgony 18 1.55 %
Budamér 18 1.55 %
Hernádszokoly 17 1.47 %
Semse 17 1.47 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.30 %
Sároskőszeg 15 1.30 %
Felsőtőkés 14 1.21 %
Kassaolcsvár 14 1.21 %
Csécs 12 1.04 %
Lengyelfalva 12 1.04 %
Torna 12 1.04 %
Izdobabeszter 12 1.04 %
Hernádszentistván 12 1.04 %
Idabukóc 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Lapispatak 11 0.95 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.78 %
Alsótőkés 9 0.78 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.52 %
Garbócbogdány 6 0.52 %
Makranc 6 0.52 %
Lapispatakújtelep 6 0.52 %
Kelecsenyborda 6 0.52 %
Kecer 6 0.52 %
Királynép 6 0.52 %
Hernádzsadány 6 0.52 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 37.21 %
Buzita 84 5.92 %
Torna 66 4.65 %
Makranc 50 3.52 %
Szeszta 45 3.17 %
Csécs 39 2.75 %
Debrőd 38 2.68 %
Áj 31 2.18 %
Somodi 30 2.11 %
Tornaújfalu 30 2.11 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.97 %
Nagyida 27 1.90 %
Perény - Hím 26 1.83 %
Alsólánc 26 1.83 %
Zsarnó 26 1.83 %
Jánok 26 1.83 %
Reste 23 1.62 %
Péder 22 1.55 %
Jászó 22 1.55 %
Bódvavendégi 21 1.48 %
Rudnok 17 1.20 %
Komaróc 17 1.20 %
Mecenzéf 15 1.06 %
Jászómindszent 13 0.92 %
Hernádcsány 13 0.92 %
Abaújszina 12 0.85 %
Tornahorváti 11 0.78 %
Miglécnémeti 9 0.63 %
Pány 9 0.63 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Aranyida 7 0.49 %
Stósz 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Jászóújfalu 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Rás 6 0.42 %
Enyicke 5 0.35 %
Ránk 5 0.35 %
Lapispatak 4 0.28 %
Patacskő 4 0.28 %
Sároskőszeg 4 0.28 %
Kisida 4 0.28 %
Alsómislye 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 14.16 %
Hernádszentistván 216 11.90 %
Sároskőszeg 164 9.04 %
Hernádszokoly 138 7.60 %
Budamér 79 4.35 %
Rozgony 58 3.20 %
Kassabéla 40 2.20 %
Abos 40 2.20 %
Kassamindszent 39 2.15 %
Kisida 37 2.04 %
Terebő 34 1.87 %
Hernádcsány 30 1.65 %
Enyicke 28 1.54 %
Jászómindszent 28 1.54 %
Királynép 28 1.54 %
Szepsi 26 1.43 %
Tarcavajkóc 25 1.38 %
Koksóbaksa 23 1.27 %
Izdobabeszter 23 1.27 %
Lapispatak 19 1.05 %
Benyék 18 0.99 %
Hernádzsadány 18 0.99 %
Kisladna 18 0.99 %
Felsőmislye 17 0.94 %
Rás 17 0.94 %
Hernádgecse 17 0.94 %
Nagyszalánc 16 0.88 %
Kassaolcsvár 16 0.88 %
Lapispatakújtelep 15 0.83 %
Kenyhec 15 0.83 %
Alsómislye 15 0.83 %
Eszkáros 14 0.77 %
Baska 14 0.77 %
Regeteruszka 14 0.77 %
Alsótőkés 14 0.77 %
Perény - Hím 13 0.72 %
Bölzse 13 0.72 %
Abaújnádasd 13 0.72 %
Csécs 12 0.66 %
Hatkóc 12 0.66 %
Nagyladna 12 0.66 %
Lengyelfalva 12 0.66 %
Aranyida 12 0.66 %
Abaújszina 11 0.61 %
Semse 11 0.61 %
Felsőhutka 11 0.61 %
Mecenzéf 11 0.61 %
Garbócbogdány 10 0.55 %
Kalsa 10 0.55 %
Buzita 10 0.55 %
Jászóújfalu 10 0.55 %
Torna 10 0.55 %
Kecer 10 0.55 %
Magyarbőd 10 0.55 %
Felsőtőkés 10 0.55 %
Györke 10 0.55 %
Alsóhutka 9 0.50 %
Abaújszakaly 9 0.50 %
Hilyó 8 0.44 %
Idabukóc 8 0.44 %
Alsókemence 8 0.44 %
Tizsite 7 0.39 %
Jászó 7 0.39 %
Szalánchuta 7 0.39 %
Hernádgönyű 7 0.39 %
Stósz 7 0.39 %
Felsőmecenzéf 7 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Bolyár 6 0.33 %
Ósva 6 0.33 %
Bunyita 6 0.33 %
Györgyi 6 0.33 %
Bátyok 5 0.28 %
Szaláncújváros 5 0.28 %
Nagyida 5 0.28 %
Pány 5 0.28 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.17 %
Jánok 3 0.17 %
Szeszta 3 0.17 %
Újszállás 3 0.17 %
Ósvacsákány 3 0.17 %
Rudnok 3 0.17 %
Miglécnémeti 3 0.17 %
Balogd 3 0.17 %
Sárosófalu 3 0.17 %
Alsócsáj 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Áj 3 0.17 %
Füzérnádaska 3 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.17 %
Felsőkemence 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Kelecsenyborda 1 0.06 %
Zsarnó 1 0.06 %
Komaróc 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 31.19 %
Szepsi 178 14.16 %
Csécs 34 2.70 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.55 %
Áj 31 2.47 %
Makranc 29 2.31 %
Somodi 26 2.07 %
Tornaújfalu 25 1.99 %
Jánok 23 1.83 %
Perény - Hím 20 1.59 %
Zsarnó 20 1.59 %
Bódvavendégi 18 1.43 %
Mecenzéf 14 1.11 %
Szeszta 14 1.11 %
Tornahorváti 14 1.11 %
Jászó 12 0.95 %
Buzita 11 0.88 %
Debrőd 11 0.88 %
Kenyhec 11 0.88 %
Nagyida 10 0.80 %
Pány 10 0.80 %
Péder 8 0.64 %
Hernádcsány 6 0.48 %
Rozgony 6 0.48 %
Kisida 5 0.40 %
Hernádgecse 5 0.40 %
Reste 5 0.40 %
Ájfalucska 4 0.32 %
Szádelő 4 0.32 %
Alsólánc 4 0.32 %
Jászóújfalu 4 0.32 %
Lapispatakújtelep 4 0.32 %
Jászómindszent 4 0.32 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Nagyszalánc 3 0.24 %
Abos 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Abaújszina 3 0.24 %
Kassamindszent 3 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 7.17 %
Torna 20 2.43 %
Csécs 12 1.46 %
Jászó 11 1.34 %
Tornaújfalu 10 1.22 %
Rozgony 10 1.22 %
Nagyida 10 1.22 %
Buzita 8 0.97 %
Somodi 8 0.97 %
Makranc 7 0.85 %
Zsarnó 6 0.73 %
Reste 6 0.73 %
Lapispatak 6 0.73 %
Idabukóc 6 0.73 %
Debrőd 5 0.61 %
Jánok 5 0.61 %
Perény - Hím 5 0.61 %
Abaújszina 5 0.61 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.49 %
Kassamindszent 4 0.49 %
Alsólánc 4 0.49 %
Tornahorváti 4 0.49 %
Szeszta 4 0.49 %
Izdobabeszter 3 0.36 %
Petőszinye 3 0.36 %
Magyarbőd 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Hernádszokoly 3 0.36 %
Jászóújfalu 3 0.36 %
Kisida 3 0.36 %
Györke 3 0.36 %
Ránk 3 0.36 %
Terebő 3 0.36 %
Enyicke 3 0.36 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Bódvavendégi 2 0.24 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.24 %
Hernádcsány 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Kecer 2 0.24 %
Kenyhec 2 0.24 %
Mecenzéf 2 0.24 %
Abos 2 0.24 %
Patacskő 2 0.24 %
Abaújszakaly 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Felsőmislye 2 0.24 %
Alsókemence 2 0.24 %
Jászómindszent 1 0.12 %
Pány 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Rudnok 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Szaláncújváros 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Lengyelfalva 1 0.12 %
Stósz 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Tarcavajkóc 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Bolyár 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Felsőmecenzéf 1 0.12 %
Kassabéla 1 0.12 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.44 %
Szepsi 82 13.12 %
Csécs 20 3.20 %
Tornaújfalu 18 2.88 %
Nagyida 17 2.72 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.40 %
Buzita 12 1.92 %
Áj 12 1.92 %
Szeszta 12 1.92 %
Somodi 11 1.76 %
Bódvavendégi 11 1.76 %
Zsarnó 10 1.60 %
Jászó 10 1.60 %
Makranc 10 1.60 %
Mecenzéf 9 1.44 %
Péder 9 1.44 %
Jászómindszent 8 1.28 %
Tornahorváti 8 1.28 %
Perény - Hím 7 1.12 %
Eszkáros 6 0.96 %
Hernádcsány 6 0.96 %
Abaújszina 6 0.96 %
Alsólánc 5 0.80 %
Kassamindszent 5 0.80 %
Reste 5 0.80 %
Jánok 4 0.64 %
Budamér 4 0.64 %
Baska 4 0.64 %
Kenyhec 4 0.64 %
Jászóújfalu 4 0.64 %
Hernádzsadány 4 0.64 %
Debrőd 4 0.64 %
Komaróc 4 0.64 %
Magyarbőd 4 0.64 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.64 %
Hernádszentistván 3 0.48 %
Kecer 3 0.48 %
Abaújnádasd 3 0.48 %
Alsótőkés 3 0.48 %
Enyicke 3 0.48 %
Hernádgönyű 3 0.48 %
Pány 3 0.48 %
Lapispatak 3 0.48 %
Semse 3 0.48 %
Györke 2 0.32 %
Abaújszakaly 2 0.32 %
Koksóbaksa 2 0.32 %
Kassabéla 2 0.32 %
Felsőmislye 2 0.32 %
Kassaolcsvár 2 0.32 %
Tizsite 2 0.32 %
Abaújrákos 2 0.32 %
Bolyár 2 0.32 %
Rozgony 2 0.32 %
Rudnok 2 0.32 %
Izdobabeszter 2 0.32 %
Miglécnémeti 2 0.32 %
Szádelő 2 0.32 %
Benyék 2 0.32 %
Nagyszalánc 2 0.32 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.23 %
Torna 295 14.50 %
Jászó 262 12.87 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.19 %
Mecenzéf 91 4.47 %
Buzita 78 3.83 %
Szeszta 60 2.95 %
Zsarnó 56 2.75 %
Somodi 52 2.56 %
Tornaújfalu 50 2.46 %
Áj 47 2.31 %
Jászóújfalu 38 1.87 %
Debrőd 35 1.72 %
Bódvavendégi 33 1.62 %
Csécs 33 1.62 %
Alsólánc 29 1.43 %
Perény - Hím 28 1.38 %
Jánok 26 1.28 %
Szádelő 24 1.18 %
Abaújszina 23 1.13 %
Komaróc 22 1.08 %
Nagyida 20 0.98 %
Makranc 20 0.98 %
Reste 20 0.98 %
Péder 17 0.84 %
Felsőmecenzéf 14 0.69 %
Tornahorváti 11 0.54 %
Jászómindszent 8 0.39 %
Miglécnémeti 6 0.29 %
Királynép 6 0.29 %
Kenyhec 5 0.25 %
Hernádzsadány 5 0.25 %
Hernádcsány 5 0.25 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Abaújszakaly 4 0.20 %
Enyicke 4 0.20 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 23.88 %
Makranc 115 8.45 %
Csécs 73 5.36 %
Torna 68 5.00 %
Buzita 39 2.87 %
Perény - Hím 36 2.65 %
Tornaújfalu 35 2.57 %
Jánok 30 2.20 %
Pány 26 1.91 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.84 %
Nagyida 23 1.69 %
Mecenzéf 23 1.69 %
Zsarnó 22 1.62 %
Áj 22 1.62 %
Szeszta 20 1.47 %
Györke 19 1.40 %
Komaróc 19 1.40 %
Péder 18 1.32 %
Somodi 17 1.25 %
Jászó 16 1.18 %
Reste 16 1.18 %
Debrőd 15 1.10 %
Kisida 14 1.03 %
Jászómindszent 14 1.03 %
Kenyhec 12 0.88 %
Alsólánc 12 0.88 %
Bódvavendégi 10 0.73 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.66 %
Sároskőszeg 9 0.66 %
Hernádcsány 9 0.66 %
Budamér 8 0.59 %
Rozgony 8 0.59 %
Kassamindszent 8 0.59 %
Hernádszentistván 7 0.51 %
Hernádszokoly 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Semse 6 0.44 %
Tornahorváti 6 0.44 %
Abaújszina 6 0.44 %
Idabukóc 6 0.44 %
Abos 6 0.44 %
Hilyó 6 0.44 %
Jászóújfalu 5 0.37 %
Tarcavajkóc 4 0.29 %
Koksóbaksa 4 0.29 %
Miglécnémeti 4 0.29 %
Bolyár 4 0.29 %
Nagyszalánc 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Abaújnádasd 4 0.29 %
Kassabéla 4 0.29 %
Rás 4 0.29 %
Benyék 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Rudnok 4 0.29 %
Stósz 3 0.22 %
Lapispatakújtelep 3 0.22 %
Kassaolcsvár 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Bölzse 3 0.22 %
Felsőhutka 3 0.22 %
Hernádgönyű 3 0.22 %
Nagyladna 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Hernádzsadány 1 0.07 %
Apátka 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Kisszalánc 1 0.07 %
Felsőmecenzéf 1 0.07 %
Bunyita 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Terebő 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.08 %
Rozgony 83 3.84 %
Izdobabeszter 61 2.82 %
Kisida 61 2.82 %
Kassamindszent 53 2.45 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.41 %
Györgyi 51 2.36 %
Hernádcsány 50 2.31 %
Jászómindszent 46 2.13 %
Györke 45 2.08 %
Alsókemence 44 2.04 %
Szepsi 42 1.94 %
Sároskőszeg 42 1.94 %
Kassaolcsvár 41 1.90 %
Regeteruszka 40 1.85 %
Garbócbogdány 39 1.80 %
Budamér 37 1.71 %
Petőszinye 37 1.71 %
Bolyár 36 1.67 %
Mecenzéf 36 1.67 %
Kelecsenyborda 36 1.67 %
Nagyszalánc 33 1.53 %
Benyék 31 1.43 %
Felsőmislye 29 1.34 %
Koksóbaksa 28 1.30 %
Tarcavajkóc 28 1.30 %
Csécs 28 1.30 %
Idabukóc 27 1.25 %
Ránkfüred 27 1.25 %
Lapispatak 27 1.25 %
Kecer 25 1.16 %
Alsótőkés 25 1.16 %
Királynép 25 1.16 %
Felsőcsáj 24 1.11 %
Lengyelfalva 24 1.11 %
Hernádzsadány 24 1.11 %
Rás 23 1.06 %
Hernádszentistván 23 1.06 %
Bátyok 23 1.06 %
Felsőkemence 22 1.02 %
Alsómislye 22 1.02 %
Kassabéla 21 0.97 %
Kalsa 20 0.93 %
Hernádszokoly 20 0.93 %
Füzérnádaska 18 0.83 %
Hernádgecse 18 0.83 %
Baska 18 0.83 %
Semse 17 0.79 %
Ránk 16 0.74 %
Tizsite 16 0.74 %
Torna 15 0.69 %
Abaújszakaly 15 0.69 %
Enyicke 15 0.69 %
Ósvacsákány 15 0.69 %
Aranyida 15 0.69 %
Hilyó 14 0.65 %
Alsóhutka 14 0.65 %
Abaújnádasd 14 0.65 %
Kenyhec 14 0.65 %
Jászó 14 0.65 %
Ósva 14 0.65 %
Abaújszina 13 0.60 %
Jászóújfalu 13 0.60 %
Abaújrákos 13 0.60 %
Abaújharaszti 12 0.56 %
Pány 12 0.56 %
Stósz 12 0.56 %
Szaláncújváros 12 0.56 %
Szeszta 11 0.51 %
Lapispatakújtelep 11 0.51 %
Somodi 11 0.51 %
Abos 11 0.51 %
Kecerlipóc 10 0.46 %
Felsőhutka 10 0.46 %
Terebő 10 0.46 %
Eszkáros 10 0.46 %
Sárosófalu 10 0.46 %
Balogd 9 0.42 %
Hernádgönyű 9 0.42 %
Bölzse 9 0.42 %
Alsócsáj 8 0.37 %
Szalánchuta 8 0.37 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.28 %
Rudnok 6 0.28 %
Felsőtőkés 6 0.28 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 31.56 %
Somodi 42 6.76 %
Kecer 28 4.51 %
Mecenzéf 22 3.54 %
Jászómindszent 16 2.58 %
Nagyida 14 2.25 %
Magyarbőd 13 2.09 %
Jászóújfalu 13 2.09 %
Torna 12 1.93 %
Csécs 10 1.61 %
Hernádcsány 8 1.29 %
Buzita 8 1.29 %
Szepsi 8 1.29 %
Kisida 8 1.29 %
Stósz 7 1.13 %
Patacskő 6 0.97 %
Abaújszina 6 0.97 %
Koksóbaksa 4 0.64 %
Felsőmecenzéf 4 0.64 %
Györke 4 0.64 %
Kassamindszent 4 0.64 %
Abaújszakaly 4 0.64 %
Kenyhec 4 0.64 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.64 %
Abaújnádasd 4 0.64 %
Hilyó 3 0.48 %
Rozgony 3 0.48 %
Rudnok 3 0.48 %
Regeteruszka 3 0.48 %
Budamér 3 0.48 %
Terebő 3 0.48 %
Szeszta 3 0.48 %
Tarcavajkóc 3 0.48 %
Hernádszokoly 2 0.32 %
Kassaolcsvár 2 0.32 %
Királynép 2 0.32 %
Hernádgecse 2 0.32 %
Lengyelfalva 2 0.32 %
Györgyi 2 0.32 %
Alsómislye 2 0.32 %
Bölzse 2 0.32 %
Kassabéla 2 0.32 %
Ósvacsákány 2 0.32 %
Lapispatakújtelep 2 0.32 %
Kelecsenyborda 2 0.32 %
Garbócbogdány 2 0.32 %
Izdobabeszter 2 0.32 %
Pány 2 0.32 %
Hatkóc 2 0.32 %
Perény - Hím 2 0.32 %
Lapispatak 2 0.32 %
Bolyár 2 0.32 %
Hernádzsadány 2 0.32 %
Ránk 2 0.32 %
Alsótőkés 2 0.32 %
Idabukóc 1 0.16 %
Makranc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Nagyladna 1 0.16 %
Alsócsáj 1 0.16 %
Füzérnádaska 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Kecerlipóc 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Hernádgönyű 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Semse 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Enyicke 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Baska 1 0.16 %
Hernádszentistván 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Petőszinye 1 0.16 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.78 %
Rozgony 63 3.51 %
Hernádcsány 61 3.39 %
Jászómindszent 59 3.28 %
Kassamindszent 46 2.56 %
Mecenzéf 42 2.34 %
Izdobabeszter 37 2.06 %
Magyarbőd 35 1.95 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.95 %
Kisida 33 1.84 %
Nagyida 31 1.73 %
Györke 27 1.50 %
Enyicke 27 1.50 %
Hernádgecse 26 1.45 %
Jászó 26 1.45 %
Hernádzsadány 25 1.39 %
Kassaolcsvár 23 1.28 %
Csécs 23 1.28 %
Sároskőszeg 22 1.22 %
Hernádszentistván 22 1.22 %
Koksóbaksa 22 1.22 %
Lapispatak 21 1.17 %
Tarcavajkóc 21 1.17 %
Budamér 20 1.11 %
Nagyszalánc 20 1.11 %
Regeteruszka 19 1.06 %
Somodi 19 1.06 %
Királynép 19 1.06 %
Felsőmislye 19 1.06 %
Makranc 19 1.06 %
Felsőmecenzéf 19 1.06 %
Hernádszokoly 17 0.95 %
Alsómislye 17 0.95 %
Lengyelfalva 17 0.95 %
Baska 16 0.89 %
Semse 16 0.89 %
Abaújnádasd 15 0.83 %
Kecer 14 0.78 %
Stósz 14 0.78 %
Garbócbogdány 14 0.78 %
Idabukóc 14 0.78 %
Abaújszakaly 14 0.78 %
Torna 13 0.72 %
Kassabéla 13 0.72 %
Tizsite 12 0.67 %
Györgyi 12 0.67 %
Bölzse 12 0.67 %
Eszkáros 12 0.67 %
Kisladna 12 0.67 %
Pány 12 0.67 %
Füzérnádaska 11 0.61 %
Alsóhutka 11 0.61 %
Kenyhec 11 0.61 %
Perény - Hím 11 0.61 %
Petőszinye 10 0.56 %
Alsókemence 10 0.56 %
Benyék 10 0.56 %
Abaújszina 10 0.56 %
Szeszta 9 0.50 %
Hilyó 9 0.50 %
Jászóújfalu 9 0.50 %
Lapispatakújtelep 9 0.50 %
Felsőhutka 9 0.50 %
Hernádgönyű 9 0.50 %
Ósva 9 0.50 %
Bolyár 8 0.45 %
Alsótőkés 8 0.45 %
Aranyida 8 0.45 %
Zsarnó 8 0.45 %
Alsócsáj 7 0.39 %
Rudnok 7 0.39 %
Kelecsenyborda 7 0.39 %
Bátyok 7 0.39 %
Szalánchuta 7 0.39 %
Abos 7 0.39 %
Jánok 6 0.33 %
Kalsa 6 0.33 %
Balogd 6 0.33 %
Nagyladna 6 0.33 %
Rás 6 0.33 %
Bódvavendégi 6 0.33 %
Ósvacsákány 6 0.33 %
Kecerlipóc 6 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.33 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.22 %
Felsőtőkés 4 0.22 %
Ránk 4 0.22 %
Komaróc 4 0.22 %
Felsőkemence 4 0.22 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.12 %
Lapispatak 242 8.38 %
Budamér 158 5.47 %
Mecenzéf 114 3.95 %
Hernádcsány 106 3.67 %
Lapispatakújtelep 98 3.39 %
Koksóbaksa 86 2.98 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.77 %
Nagyszalánc 77 2.67 %
Királynép 76 2.63 %
Abaújnádasd 76 2.63 %
Kecer 74 2.56 %
Stósz 74 2.56 %
Kisida 74 2.56 %
Rozgony 69 2.39 %
Kalsa 68 2.36 %
Szepsi 58 2.01 %
Izdobabeszter 55 1.91 %
Jászóújfalu 53 1.84 %
Lengyelfalva 50 1.73 %
Szaláncújváros 48 1.66 %
Hernádgecse 47 1.63 %
Jászómindszent 46 1.59 %
Sároskőszeg 46 1.59 %
Hernádszentistván 46 1.59 %
Magyarbőd 44 1.52 %
Regeteruszka 42 1.45 %
Enyicke 40 1.39 %
Benyék 36 1.25 %
Tizsite 35 1.21 %
Abaújszina 34 1.18 %
Bolyár 32 1.11 %
Alsókemence 31 1.07 %
Tarcavajkóc 31 1.07 %
Kelecsenyborda 30 1.04 %
Alsóhutka 29 1.00 %
Hernádgönyű 29 1.00 %
Kassamindszent 28 0.97 %
Sárosófalu 26 0.90 %
Petőszinye 26 0.90 %
Hernádszokoly 26 0.90 %
Újszállás 25 0.87 %
Semse 25 0.87 %
Györke 24 0.83 %
Kassaolcsvár 21 0.73 %
Abaújharaszti 21 0.73 %
Felsőkemence 21 0.73 %
Balogd 21 0.73 %
Garbócbogdány 20 0.69 %
Ósvacsákány 20 0.69 %
Ósva 20 0.69 %
Felsőmecenzéf 20 0.69 %
Abaújrákos 18 0.62 %
Rudnok 18 0.62 %
Hernádzsadány 18 0.62 %
Kassabéla 17 0.59 %
Szalánchuta 17 0.59 %
Györgyi 17 0.59 %
Alsótőkés 16 0.55 %
Felsőmislye 16 0.55 %
Csécs 15 0.52 %
Bunyita 14 0.48 %
Modrafalva 14 0.48 %
Bölzse 14 0.48 %
Torna 14 0.48 %
Alsómislye 14 0.48 %
Eszkáros 13 0.45 %
Baska 13 0.45 %
Bátyok 13 0.45 %
Abos 13 0.45 %
Kecerlipóc 12 0.42 %
Perény - Hím 12 0.42 %
Nagyida 12 0.42 %
Makranc 12 0.42 %
Alsócsáj 12 0.42 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.35 %
Aranyida 10 0.35 %
Hilyó 10 0.35 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 26.19 %
Jászómindszent 94 8.15 %
Szepsi 75 6.50 %
Stósz 68 5.90 %
Felsőmecenzéf 59 5.12 %
Jászó 40 3.47 %
Kisida 40 3.47 %
Hernádcsány 21 1.82 %
Rozgony 19 1.65 %
Makranc 18 1.56 %
Kassamindszent 17 1.47 %
Torna 16 1.39 %
Lengyelfalva 15 1.30 %
Rudnok 15 1.30 %
Hatkóc 15 1.30 %
Hernádszokoly 14 1.21 %
Királynép 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Koksóbaksa 11 0.95 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.95 %
Jászóújfalu 10 0.87 %
Perény - Hím 9 0.78 %
Pány 9 0.78 %
Idabukóc 9 0.78 %
Garbócbogdány 8 0.69 %
Semse 8 0.69 %
Hernádszentistván 8 0.69 %
Nagyszalánc 8 0.69 %
Magyarbőd 8 0.69 %
Kassaolcsvár 8 0.69 %
Jánok 8 0.69 %
Izdobabeszter 7 0.61 %
Csécs 7 0.61 %
Felsőtőkés 7 0.61 %
Abaújszina 6 0.52 %
Kenyhec 6 0.52 %
Nagyida 6 0.52 %
Györke 6 0.52 %
Abaújszakaly 6 0.52 %
Benyék 6 0.52 %
Sároskőszeg 6 0.52 %
Felsőhutka 6 0.52 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.35 %
Rás 4 0.35 %
Kecerlipóc 4 0.35 %
Kecer 4 0.35 %
Kassabéla 4 0.35 %
Miglécnémeti 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Apátka 4 0.35 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.04 %
Makranc 152 7.90 %
Buzita 107 5.56 %
Torna 92 4.78 %
Ránk 82 4.26 %
Csécs 79 4.11 %
Nagyida 72 3.74 %
Szeszta 65 3.38 %
Somodi 56 2.91 %
Debrőd 52 2.70 %
Perény - Hím 49 2.55 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.18 %
Reste 39 2.03 %
Tornaújfalu 36 1.87 %
Komaróc 35 1.82 %
Alsólánc 34 1.77 %
Áj 32 1.66 %
Abaújszina 32 1.66 %
Jánok 31 1.61 %
Zsarnó 30 1.56 %
Jászó 30 1.56 %
Pány 22 1.14 %
Péder 22 1.14 %
Bódvavendégi 19 0.99 %
Mecenzéf 13 0.68 %
Tornahorváti 12 0.62 %
Kecer 11 0.57 %
Hernádcsány 8 0.42 %
Izdobabeszter 8 0.42 %
Szádelő 7 0.36 %
Rudnok 7 0.36 %
Jászóújfalu 7 0.36 %
Stósz 6 0.31 %
Budamér 6 0.31 %
Lapispatak 6 0.31 %
Györke 5 0.26 %
Kassamindszent 5 0.26 %
Kenyhec 5 0.26 %
Jászómindszent 4 0.21 %
Sároskőszeg 4 0.21 %
Lapispatakújtelep 4 0.21 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Alsómislye 3 0.16 %
Hernádszentistván 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Idabukóc 3 0.16 %
Abaújnádasd 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Királynép 2 0.10 %
Enyicke 2 0.10 %
Kisida 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Abaújharaszti 2 0.10 %
Semse 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %